Вексельдік айналысқа банктің қатысуының қазіргі тенденциялары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 ТАРАУ ВЕКСЕЛДЕРДІҢ МӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДА АЛАТЫН ОРНЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1 Бағалы қағаздардың мәні және оның түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Векселдің маңызы және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.3 Аударым және жай векселдерін жасау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

2 ТАРАУ «АЛЬЯНС БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ВЕКСЕЛЬДІК АЙНАЛЫСЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.1 «Альянс банк» АҚ тарихы және экономикалы атқаратын қызметі ... ... ...25
2.2 Банктің векселдік операциялармен жұмыс жүргізуін талдау ... ... ... ... ... .37
2.3 Банктің векселдік айналысын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
2.4 Банктің векселдермен жүргізетін есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59

3 ТАРАУ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕКСЕЛЬДІК АЙНАЛЫСҚА БАНКТІҢ ҚАТЫСУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... 64
3.1 Қазақстан Республикасындағы вексель айналысының даму жағдайы ... .64
3.2 Қазақстан Республикасында векселдердің даму келешегі ... ... ... ... ... ... .70

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..80
Пайдаланған әдебиеттер
Қосымшалар
Вексель - белгілі бір соманы алдын-ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы Қазақстан Республикасының аумағында жай жəне аударым коммерциялық вексельдерiн шығаруды, вексельдер, оның iшiнде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде шығарылғандары бойынша талап ету құқығын берудi, осындай вексельдер жөнiндегi мiндеттемелер мен оларға байланысты операцияларды орындауды, оларды есеп кеңселерiнiң есепке алуын жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта есепке алуын қамтиды.
Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы жөнiндегi қатынастар Женева вексель конвенциясынан, осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнен, сондай-ақ соларға сəйкес шығарылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұратын вексель құқығымен реттеледi.
Вексельдiк мiндеттеме вексель берушiнiң тиiстi дəрежеде ресiмделген вексельдi берген сəтiнен бастап пайда болады. Вексель сатып алу-сату, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету (қаржылық қызметтер көрсетудi қоспағанда) шарттары бойынша төлемдi кейiнге қалдыру үшiн берiледi.
Аллонж вексельмен бiрге бiрыңғай құжат болып саналады. Аллонжда аллонждың нақты бiр вексельге тиесiлiгiн даусыз анықтауға мүмкiндiк беретiн жазба болуға тиiс. Аллонж вексельге индоссамент вексельдiң өзiнде басталып, аллонжда аяқталатындай болып тiркеулi мүмкiн.
Вексель сомасын онда жазылған ақша сомасы құрайды. Вексель сомасына онда көрсетiлген проценттер, вексель бойынша операциялармен байланысты өсiм жəне басқа шығындар қосылмайды. Қазақстан Республикасының аумағында берiлген вексель валютасы теңге болып табылады. Қазақстан Республикасының аумағында шетел валютасында вексель айналысы валюталық реттеу туралы заңдарда көзделген жағдайларда мүмкiн болады.
1. «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 1997 ж. 5 наурыздағы ҚР заңы.
2. «Қымбат бағалы тастар және қымбат бағалы металдар мен байланысты болған қатынастарды мемлекеттік реттеу туралы» 1995 жылдың 20 шілдесіндегі ҚР-сы Президентінің жарлығы.
3. Ценные бумаги: Учебник /Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 16 с.: ил.
4. Бағалы қағаздар нарығы Көшенова Б.А. Алматы Экономика 1999 ж.
5. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 1995 г.;
6. Базовый курс по рынку ценных бумаг. - М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 1998г. - С. 408;
7. Вексель и вексельное обращение в России /Сост. Д.А.Морозов.-М.: АО «Банкцентр» 1996, 320с.;
8. Ақша, несие, банктер және валюталық қатынастар Көшенова Б.А. Алматы Экономика-1998ж.
9. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учебное пособие. - М.: Русская Деловая литература, 1997, - 256с.;
10. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1996. - С.600;
11. Рынок ценных бумаг/ Под ред. В.А.Галапова. - М.: Финансы и статистика. - 1996. - 349с.;
12. Рынок ценных бумаг /Под ред. Н.Т.Клещева. - М.: Экономика. - 1997. - 559с.;
13. Фельдман А.А Еуропейскии рынок ценных бумаг. - М.: Атлантика-Пресс, 1997. - 176с.,
14. Фельдман А.А. Вексельное обращение. - М.: Инфра - М, 1995. - С. 180;
15. Ценные бумаги /Под ред. ВН. Колесникова, В.С. Торкановского. - М.: Финансы и статистика. - 1998. - 416с.;
16. Чекидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 336с.
17. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России /Под ред. М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 1996.
18. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1995.
19. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: ЮНИТИ, 1995.
20. Маркин А.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995.
21. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 1996.
22. Рынок ценных бумаг и его финансовая структура: Учебное пособие /Под ред. В.С. Торкановского. – СПб.: Комплект, 1994.
23. Ческидов В.Н. Банки на фондовом рынке //Финансы. – 1994. - № 5.
24. Финансы и кредит: Учебник /Авт коллектив под руководством А.Ю. Козака. – Екатеринбург: ПИПП, 1994.
25. Фельдман А.А. Депозитные и сберегательные сертификаты. Чековое обращение. – М.: Инфра-М, 1995.
26. Ценные бумаги: Учебник /Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 416 с.: ил.
27. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции. с.: Совмен, 1992 - 160 С.: ил.
28. Абдрахманова ГТ, Жумабаева З.с. РЦБ: особенности функ' ционирования в Казахстане. - Алматы: LEM, 2002 r. - 21 Ос.
29. АлексееваИ.А. Ценнныебумаги: ОпытГермании.-Иркутск: Издательство Иркутской государственной экономической академии. 1994.
30. Адамбекова А.А. Рынок ценных бумаг в Казахстане (учебноометодическое пособие) - Алматы: Институт математики Министерства Образования и Науки РК 2003. - 220 с.
31. Балабанов В.С. Рынок ценных бумаг: Коммерческая азбука /В.с.Балабанов., И.Е.Осокин., А.И.поволоцкий. - Москва: Финансы и статистика., 1994. - 128с. ил.
32. Балабанов И.Т Финансовый менеджмент: Учебник. _ Москва: Финансы и статистика, 1994.-224с.: ил.
33. Биржевая деятельность: Учебник / Под ред. проф. В.А.Галанова. - Москва: Финансы и статистика, 1996. - 240с.: ил.
34. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 304с.
35. Бердникова ТБ. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. - М.: ИНФРА -М, 2002 - 270с. (Высшее образование ).
36. .Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. _ Москва: 1994. - 260с.
37. .Бункина М. Деньги, банки, валюта. Учебное пособие. Москва: «дИС», 1994.
38. Бункина Ж. Что наша жизнь - игра. // Литер. N263(762) от 11 апреля 2007г.
39. Ефремов И.А. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Москва: Ист-Сервис, 1995. - 441 с.
40. Искаков УМ., Бохаев Д.Т, Рузиева Э.А., Финансовые рынки и посредники: Учебник. - Алматы: Экономика, 2005. - 298с.
        
        Тақырыбы: ВЕКСЕЛЬДІК АЙНАЛЫСҚА БАНКТІҢ ҚАТЫСУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
1 ТАРАУ ВЕКСЕЛДЕРДІҢ МӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДА АЛАТЫН
ОРНЫ........................................................................
..6
1.1 Бағалы қағаздардың мәні және ... ... ... ... Аударым және жай векселдерін жасау
жүйесі............................................18
2 ТАРАУ «АЛЬЯНС БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ВЕКСЕЛЬДІК АЙНАЛЫСЫН
ТАЛДАУ......................................................................
...............25
2.1 «Альянс ... АҚ ... және ... ... ... Банктің векселдік операциялармен жұмыс жүргізуін
талдау.....................37
2.3 Банктің векселдік айналысын
талдау............................................................43
2.4 Банктің векселдермен жүргізетін
есебі.........................................................59
3 ТАРАУ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕКСЕЛЬДІК АЙНАЛЫСҚА БАНКТІҢ ҚАТЫСУЫНЫҢ ... ... ... ... ... даму жағдайы.....64
3.2 Қазақстан Республикасында векселдердің даму
келешегі.........................70
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
...................................80
Пайдаланған әдебиеттер
Қосымшалар
КІРІСПЕ
Вексель - ... бір ... ... келісілген мерзімде және
белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Қазақстан ... ... ... Республикасының аумағында жай жəне аударым коммерциялық
вексельдерiн шығаруды, вексельдер, оның ... ... ... жерлерде шығарылғандары бойынша талап ету құқығын берудi, осындай
вексельдер жөнiндегi мiндеттемелер мен ... ... ... ... есеп ... ... ... жəне Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта есепке алуын қамтиды.
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... конвенциясынан, осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге
де заң актiлерiнен, ... ... ... ... ... ... Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұратын
вексель құқығымен реттеледi.
Вексельдiк мiндеттеме вексель берушiнiң ... ... ... ... ... ... ... болады. Вексель сатып алу-сату,
жұмыстар орындау, қызметтер ... ... ... ... ... ... төлемдi кейiнге қалдыру үшiн берiледi.
Аллонж вексельмен бiрге бiрыңғай құжат болып саналады. ... ... бiр ... ... ... анықтауға мүмкiндiк беретiн
жазба болуға тиiс. Аллонж вексельге индоссамент вексельдiң өзiнде басталып,
аллонжда аяқталатындай болып тiркеулi мүмкiн.
Вексель ... онда ... ақша ... ... ... ... көрсетiлген проценттер, вексель бойынша операциялармен байланысты өсiм
жəне басқа шығындар қосылмайды. ... ... ... ... ... ... ... табылады. Қазақстан Республикасының
аумағында шетел валютасында вексель айналысы ... ... ... ... жағдайларда мүмкiн болады.
Банктер жəне банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын
ұйымдар ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға: вексельдердi инкассоға қабылдауға; төлем
жасаушының вексельдердi ... ... ... көрсетуге;
домицильдендiрiлген вексельдердi төлеуге; делдалдық тəртiппен вексельдердiң
акцептiн жасауға құқылы. Вексельдердi есепке алу ... ... ... ғана ... ... ... ақшалай нысанда орындауды
көздейтiн банктiк кепiлдiктер беруге лицензиясы болғанда ғана ... ... ... ... - ... ... ... жай қағазға жəне вексель қағазына шығарылуы мүмкiн. Қазақстан
Республикасының аумағында шығарылатын ... оның ... ... ... ... ... қойылатын талаптарды, сондай-ақ
вексель қағазына қойылатын техникалық талаптарды Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi ... ... ... ... ... ... есептеу әдістерін
ұйымдастырудағы шешілу керек мәселелер. Оларды ... іске ... тек қана банк ... ... ... дайындауға
қатысады. Сондықтан векселдің айналыс маңызды болып табылады.
Диплом ... ... ... мыналар болып табылады:
- Векселдің маңызы және түрлерін және аударым, жай векселдерін жасау
жəне оның ... ... ... ... ... АҚ ... ... жұмыс жүргізуін талдау;
- Вексельдік айналысқа банктің қатысуының қазіргі тенденцияларын ... ... ... ... ... дамытудың және
шетелдік тәжірибені қолданудың жолдарын табу.
- Диплом жұмысын зерттеу объектісі “Альянс банк” АҚ Атырау ... ... ... ... ... ... Диплом жұмысын
зерттеу заты Қазақстан Республикасындағы вексельдік айналысқа банктің
қатысуының қазіргі тенденцияларыерекшеліктері ұйымдастыру ... ... ... ... ... базасы ретінде “Альянс банк” АҚ
Атырау филиалы 2007 жылғы есебі, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... и кредит” атты
журналдар және тағы да басқа негізде алынған мәліметтер қолданды.
Диплом жұмысын ... ... ... ... ... ... бұл
диплом жұмысында шетелдік, қазақстандық және ... ... ... ... қолданылды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш ... ... ... ... ... ... мәні және оның бағалы қағаздар
нарығында алатын орны туралы қаралды.
Екінші тарауда ... ... ... қоғамының вексельдік
айналысын талдау туралы қаралды.
Үшінші тарауда Қазақстан Республикасында вексельдік айналысқа банктің
қатысуының қазіргі тенденциялары жөнінде ... ... ... ... 84 ... құрады, онда кестелер және
суреттер келтірілген.
1 ... ... МӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДА АЛАТЫН ОРНЫ
1.1. Бағалы қағаздардың мәні және оның ... ... ... ... ... капитал дегеніміз ќосымшаќ±нныњ бір
бµлігін дивидент немесе процент ... ... ... ... ... иесініњ мемлекеттік титулы.[1] Баѓалы ...... ... жєне ... да т‰рлеріндекµрінетін капитал. Баѓалы
ќаѓаздарды жаалѓан капитал деп атау ... ... ... кµзі – ... Ал ... ... ... болуы µндірістік капиталмен тікелей
байланысты. ¤нім µндірісінен айнѓалымѓа т‰сіп, табыс єкеледі. ... ... ... ... саналуыныњ себебі, оларды сатуѓа болады.
Біраќ прроционалдыќ сипатта болады. Баѓалы ќаѓаздардыњ баѓасы ... пен ... ара- ... жєне баѓалы ќаѓаздарды сатудан ... ... ... ... ... ... ... болса, онда баѓалы ќаѓаздањ баѓасы оѓан тура ... ... егер ... ... ... ... ... онда жалѓан
капиталдыњ баѓасы оѓан кері прапорционал кемиді. [2]
Біраќ, ... ... ... жиі ... ... т±ратын
нарыќтыќ ќ±н баѓалы ќаѓаз жєне несие капиталымен ... ... ... ... ... яѓни ... баѓалы ќаѓаздардаѓы кµрінісі ретінде
айналыста ж‰реді.
Баѓалы ќаѓаздар бірнеше ... ... ... ... Екіншіден, эмитенттіњ сипатына. ‡шіншіден, ацналым ... ... ... байланысты. Эмитент дегеніміз- баѓалы ќаѓаздарды шыѓарып
жєне оѓан одан єрі ... ... ... ... ... баѓалы ќаѓаз ќарызды жєне ‰лесті баѓалы ќаѓаз
болып екіге ... ... ... ... ... ... ... проценттен
тµленіп, ал ќарыздыњ к‰рделі негізгі бµлігін келншекте белгіленген уаќытта
тµлеу кµзделеді. ‡лесті баѓалы ќаѓаздар немесе оны акциялар деп ... ... ... ... ... ќарызды немесе ‰лесті т‰рлерінен
туындайды.
Баѓалы ... ... ... ... де ... ... – мемлекет, жергілікті єкімшілік, корпорациялар, ... жєне таѓы ... ... ... ... ... жєне ќарызды баѓалы ќаѓаздар тµмендегідей т‰рлерге бµлінеді:
• Ќазыналыќ немесе ‰кімет атынан Ќаржы министрлігі ... ... Б±л ењ бір ... ... ... ... ... мемлекет бюджетініњ ќаржысы ќамтамасыз ... Б±л ... кµп ... ... ... ... мен ќазыналыќ
облигациялар. Мемлекеттік меншіктегі кєсіпорындары да, ... ... ... ... шыѓарады.
• Жергілікті єкімшіліктер мен олардыњ меншігіндегі кєсіпорындар дыњ
баѓалы ќаѓаздары. Олардыњ тµлемін ... ... ... мен істіњ наќты жобасына ‰кіметтіњ берген дотациялары.
• Ќаржы институттары мен кєсіпорындардыњ, яѓни ашыќ т‰рдегі акционерлік
ќоѓамдардыњ ... мен ... ... ... ќаѓаздар.
Оларды µндіріс, ќ±рылыс, сауда, жол ќатынасындаѓы ... ... ... ... компаниялары жєне зейнетаќы
ќорлары шыѓарады.
• Банктердіњ баѓалы ќаѓаздары – олар депозиттік сертификаттар, чектер
жєне б±дан басќа да ... ... ... ... ... ... ... – олар комерциялыќ вексельдер,
фьючерстік ... жєне ... да ... ... ... ќай ... ... деген с±раќќа байланысты да
жітеледі. Сатылу ... ... аќша ... жєне ... баѓалы ќаѓаздар болып екіге жіктеледі. Ал, аќша ... ... онда ... ... ќаѓаздар сатылып жєне сатып алынады.
Бағалы қағаздар және оның негізгі ...... ... ... ќ±жаттандыратын баѓалы ќаѓаз. Ол
иемденушісіне компанияныњ капитал ... ... бір ... ... ... ... ... Компания ќанша уаќыт ж±мыс істеп т±рса, акция
да сонша уаќыт ќолданылады. Біраќ осы уаќыт ішіндке ... иесі сан ... ... ... акцияны шыѓаратын компаеияѓа ќайтару ќ±ќы
жоќ. Акционер оны екінші нарыќќа сатуѓа болады.[3]
Корпорацияны басќаруѓа ... ќ±ќы ... жай жєне ... ... екіге бµлінеді. Жай акциялар иеленушілердіњ ... ... ... байланысты дивидент алу ќ±ќы, жиналыстарда
дауыс беру арќылы корпорацияны басќаруѓа ќатысу ќ±ќы жєне ... ... ... несие берушімен есеп айрысќаннан кейін, м‰ліктіњ
бір бµлігін алу ќ±ќы бар. ... ... µз ... ... беру ... Сонымен бірге жай акциялар дивидент алуѓа ... ... ... корпорацияныњ шаруашылыќ ќызметіне байланысты. Дивидент
корпорацияныњ таза пайдасыныњ бір бµлігі, басќаша айтќанда, дивидент тµлеу
пайданыњ салыќ ... ... ... ... ... ... к‰шті µзгерістердіњ єсер етуі кездейсоќ жайт емес.
Облигация[4] деп ... ... бір ... орындауѓа, яѓни алѓан
аќша сомасын ќайтаруды жєне белгіленген сыйаќыны тµлеуді міндеттеген
жазбаша ... ... ... Ол ... ... ... ќойылады.
Облигация мерзімдік ќарыз міндеттеме болѓандыќтан, оныњ кепілі болып
эмитенттіњ жалпы ... ... Ол ... ... ... ... ... орындай алмаѓан кезде корпорация м‰лігініњ бір бµлігін
иемдену облигация ±стаушысыныњ ќ±ќы. ... ... ... ... ењ ... ... ... б±л екі баѓалы ќаѓаздыњ ... ... ... ... ... иемденушісі корпорацияѓа несие беруші болып табылады.
2. Облигация иемденушісіне сыйаќы тµленеді.
3. Басќа ... ... ... ... ... дауыс беру ќ±ќы жоќ.
Облигация бойынша сыйаќы корпорацияныњ шыѓынына жатады.
Облигация рейтингі- ... ... ... ... ... ... барлыќ шыѓарылѓан сериясы баѓаланбай, тек ... кењ ... ... ие ... ѓана баѓаланады.
Ќарыздардыњ мерзіміне ќарай:
1. Ќысќа мерзімді – 1 жылдан 3 ... ... ... ... 3 ... 7 ... дейін
3. ¦заќ мерзімді – 7 жылдан кµп жылдарѓа дейін
Облигациялар жай жєне айырбасталымды болы та ... ...... ... зањды т‰рде бекітілген ќарыз міндеттемесі. Ол
да баѓалы ќаѓаз. Вексельді ... яѓни ... ... ... ... соманы тµлем уаќыты жеткенде келісілген жерде µтеу ‰шін, тауар ... ... ... ... ... өте көп ... түрлері болады. Оларды әртурлі
эмитенттер шығарады. Солардын екі-үш түрін ... ... ... ... опцион, варрант деген сөздер айқындайды.
Опцион - шартқа енгізілген мерзімділік талапты көрсететін бағалы
кағаз. Ол ... екі ... ... белгілі -бір уақыттың ішінде
келісілген ... ... ... ... сатуға немесе сатып алуға
құқық беріледі, ал екінші жақ, қажет болғанда шартта белгіленген ... ... ... және ... алуға міндеттенеді. Әдетте, опцион
компаниясының өзінің жоғары лауазымды қызметкерлеріне тұрақты бағамен жай
акция сатып алу ... ... ... ... ... - заңды түрде бекітілген
стандартты құжат. Онда сатылатын бағалы қағаздар саны ... ... лот деп ... яғни 1 ... 100 дана бір ... ... ... Опционның мазмұнында ... ... ... ... яғни ... қағаздарды сату немесе сатып алу күні және бағасы
көрсетіледі. Опционның екі түрі ... ... ... ... және сатушы
опционы. Біріншісі - сатып алу шарты, онда опционның өзі сатып ... - сату ... ол ... ... бірге сатылады. Айта кететін
жәйт, алгашқыда опциондық шарт тек қор шарындағы акцияға ... ... ... ... шарт ... ... жасалады.
Варрант - ерекше бағалы кағаз. Ол ... ... ... ... ... ... құқын беретін міндеттемесі. ... ... ... ... ... ... - бір ... тұрақты бағамен онда белгіленген жай ... ... құқы ... - ұзақ ... бағалы қағаз. Әдетте, оны ... және ... ... қоса ... ... келесі тобына қаржы нарығы ... ... және ... ... міндеттемелері жатады. Олар: Қазыналық
вексельдер - каржы министрлігі шығаратын қысқа мерзімді облигациялар. ... ішкі ... ... ... ... - ол эмитенттің мерзім салымын алғандығын
куәландыратын банктік баға ... Оның иесі ... ... Депозиттік
сертификат екінші нарыққа белсенді тусетін және қолдан-қолға өтетін бағалы
қағаз.
Чек - ... ... ... ... ... Ол каржы Институтындағы
(чек беруші) ағымдағы есепші иесінің чек иесіне көрсетілген ... ... ... ... ... ең ... ... иемденуге құқық беретін ақшалы құжат
немесе қарыз берушіге қарыз алушының берген қарыз ... ... ... немесе жазылуы жөнінен екі түрлі болуы мүмкін: не заң
жүзінде ... жеке ... ... не ... енгізілген жазу түрі. Егер
басқа адамға иемденуге берілсе бағалы қағаздардың екінші түрі бойынша
ерекшке ... ... ... Оны ... құқын беретін құжатты
сертификат деп атайды.
Ал айналымға түсетін бағалы ... ... ... деп
атайды. Бағалы қағаздар айналысы деп оларды сатып алу – ... және ... ... ... ... ... ... Бағала қағаздарды
шығарып, оны айналымға түсірушіні эмитент деп ... ... ... №1 ... ... ... қағаздарды шығарушылар
Эмитент және сонымен қатар эмитенттің ... ... ... иемденуші инвестициялық институттар әрбір бағалы қағаздарды сатып
алушыларға ... ... ... ... алдын-ала шығаруы
тиіс. Оны ақпарат құралдарына жариялауы тиіс.[6]
1.2 Векселдің маңызы және түрлері
Вексель - орта ... ... ... ... ... да көп
қолданылатын, белгілі қаржы құралдарының бірі. "Вексель" ағылшын тілінен
аударғанда ... ... ... ... Вексель дегеніміз – белгілі
бір соманы алдын – ала ... ... және ... ... ... ... қарыздарының міндеттемесі.
Вексель бағалы қағаз және несие құралы ... ... Бұл - ... экономикалық функциясы. Вексельде оның берілуімен байланысты болған
нақты жағдайларға ... ... ... ... ... тек қана
вексель иелілігіне негізделеді және қандайда дәлелдемелермен куәландыруға
жатпайды.
Вексельдің негізгі құралы ретіндегі ... оның ... ... ... бір- бірімен мүліктік қатынастарда болған бірнеше
адамдардың арқасында қолма- қол ... ... ... мүмкін.
Вексельдің бірнеше түрлері бар: коммерциялық аударма ... ... ... ... және банктік вексель (жай немесе ... бола ... ... ... ... ... ... қағаз және несие
құралымен қатар осы ... ... ... ... ... пайда болуы мен дамуы оның орта ғасырларда ақша ... ... ... ... ... ... ... менялдармен қолданғандықтан, оны итальяндық деп атаған. Вексель
өз атын ... ... ... ... ол айырбас, яғни сол кездегі
негізгі міндеті – тиын айырбастау болатын. Ақша ... ... ... өсуі мен ... ... ... ... пайда болды, ол
ақша шаруашылықтың интенсивті дамуына әкеліп соқтырды. Соның нәтижесінде
ұсақ феодалдар және ... ... өз ... ... ... металлдың түрлеріне және т.б. қарай әр түрлі тиындар ... ... ... ақша ... ... Бастапқыда олардың
опеациялары жай айырбастың шегінен шыққан жоқ : бір түрлі, бір ... бір ... ... ... бір ... ... операциялар
жүргізуге қажетті тиындарға айырбасталынды.
Саудалық айналымның дамуымен мемлекеттер арасында вексельдік
операциялар ... ... ... тасу қауіпсіз болғандықтан, айырбасшылар
белгілі бір жерде,сәйкес қаражатты, сәйкесінше тиынында алуға болатыны
жөнінде хаттар бере ... ... жаңа ... ... ... : қолма-
қол ақшалар жоқтарға айырбасталынды. Жоқ ақшалар тауар ретінде жүрді, ... қол ... – баға ... ... үш ... ... : ... төлем жүргізетін ремитент, ақшаны алып оны ... ... ... ... трассант және трассанттың тапсыруы бойынша
ремитентке белгіленген бір ... ... ... ... –трассат. Бұндай
келісім құжат ретінде жазбаша ... ... ... ... : ол ... белгілі бір жерде төлем жасалатын, ремитент тұлға ... ... ... ... ... сәйкес қаражатты алу
құқығына дәлелдеме ретінде.
Сол кезеңде ... ... екі ... ... ... ... Римге көшуі, екіншіден, итальяндық ... ... ... ... ... бұл ... етуі ... келтірілген :
1) Вексельдік практикада ерекше және дербес маңызды вексельдің
мерзімі ... және ... ... ... ... оның сипаты да
күрделене түседі.
2) Жәрмеңкедегі барлық операцияларды мерзімінде бітіру қажеттілігі
оның қайтарып ... ... және ... ... ... ... даму ... бағалы заттардың бір
жерден басқа бір жерге аудару ... ... ... ... ... екі ... мүліктік қатынастарын анықтайтын, алайда
өзінің негізінде ... ... жоқ, өсім алу ... ... табылады.
Алайда сол кезеңдегі вексельде универсалды шектеусіз ... ... ... ... жоқ еді. ... әрі ... ... француз кезеңіне
жатады. Вексельді төлем жасамай тұрып, басқа тұлғаларға беру ... ... яғни ... ... ... ... ... арқылы
жүзеге асты.Вексельдің жаңа рөлі оның төлем құралы бола ... ... ... ... ... ... ... болуынан
босатады. Сол кездегі ... ... ... ... (1673ж) ... ол 1807 жылғы наполеондық кодекске негіз
болды. Германдық ... ... ... жаңа ... ... : ... ... пайдаланылған қарыздық хаттың аналогі болды. Сонымен
вексель, күшінің бәрі тек вексель болып аталуында ... ал ... ... ... ... Нәтижесінде оның экономикалық функциясы
өзгереді : ел саудамен ... ... ... ... бір тұлғамен мүліктік
қатынасқа түскен адамдардың бәріне тиімді болады, вексель ... ... ... ... бағалы қағаздармен тең айналысқа түсіп, несие
құралына айналады.
Вексель - белгілі бір ... ... ... ... ... ... төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі.
Несиені ќайтару кезінде несие аќшалардыњ бір т‰рі- вексельдер. Вексел ... ... ... т‰рде бекітілген ќарыз міндеттемесі. Ол да баѓалы
ќаѓаз. Вексельді болышкер, яѓни вексель ... ... ... алѓан соманы
тµлем уаќыты жеткенде келісілген жерде µтеу ... ... ... ... ... ... шыѓарып жєне оны пайдалануды ертеден ... ... ... ... ... баѓыттарыныњ бірі болып келеді. Себебі, вексельдіњ
мєні – тек ... ... ... ѓана ... ... ... саудалыќ ќарым-
ќатынастардыњ тиімділігін арпттыру маќсатында осы тµлем ... ... ... ... ... ... ... иемденуші тµлемніњ т‰суін к‰тпей аќ вексель сатып алушыны немесе
оны тауар сатып алу ‰шін, ия болмаса ... ... ... ... ќаржысы
ретінде ќолданушыны іздестіреді. Єлбетте, вексельді банк сатып алады.
Вексель[7] – тауар аќша ќатынасын жєне комерциялыќ ... ... келе ... ењ бір ... ... ... Ќаржы ж‰йесі дамыѓан
елдердіњ аќша айналымында вексель елеулі орын алады. ... ... ... ... ќорлардыњ айналысќа т‰суін жеделдетіп,
кєсіпорындаѓы тауар зат ... ... ... ... есептерді тездетеді.
Басќа ќарыз міндеттемелерінен вексельдіњ ‰ш айырмашылыѓы бар:
1. Вексельдіњ дерексіздігі, яѓни ќарызды ќандай жаѓдайда, не маќсаттќа
алѓандаѓысы ... Оныњ ... яѓни ... ... жаѓдайда алѓандаѓна ќарамастан
міндетті т‰рде µтеу керек
3. Вексельдіњ айналмалылыѓы, яѓни вексель иемденуші оны басќа ... ... екі түрі бар: жай және ... ... (соло) - вексельді ұстаушыға вексельді ұстаушыға вексельді
ұстаушыға вексельде көрсетілген соманы белгілі уақытта ... ... ... ... ... ... берушінің еш нәрсемен ... ... ... вексель (тратта) – вексельде көрсетілген соманы білгілі бір
уақытта алғашқы вексельді ұстаушыға (ремитентке) төлеу ... ... ... ... ... ... (трассанттың) еш ... ... ... ... вексель.
Сонымен қатар, экономикалық әдебиеттерде вексельді мынадай түрлерге
бөледі: қаржылық, қазыналық, достық, ... ... ...... бір ақша ... ... беруден
туындайтын қарыздық міндеттеме.
Қазыналық вексель – ... ... жабу ... ... ... оның ... қазыналық вексель бойынша мемлект
борышқор боыл саналады.
Достық ... ... ... ... есепке алу мақсатында бір біріне
беріледі.
Бронзалық вексель нақты қамтамасыз етілмеген ... ... ... аясына ќарай келісім жаѓдайларына жєне тауармен
немесе аќшамен ќамтамасыз етуге байланысты комерциялыќ, ... ... ... ... ... сауда вексельдері – ... ... ... ... ... ... ... аќшалай т‰рін рєсімдеу ќаржы вексельдері болып
есептеледі. Оѓан ... ... ... жєне ... банк емес несие
±йымдарыныњ вексельдері жатады. ... ... деп ... ... ... ... айтады.
Жалѓан вексельдерді беру наќты не материалдыќ, не аќша ... ... ... ... ... ќола, яѓни ќаржы ж‰ретін
вексельдер жатады. Оларды кепілмен несие алу ‰шін жєне банкте есепте ... ... ... ... ... ... ... ќ±жат.
«Аударым жəне жай вексельдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
байланынты ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасындағы вексель айналысын реттейдi жəне төлем құралы мен несие
қаражаты ретiнде ... ... ... мәні келесілерге байланысты болады:
- Аваль - вексель кепiлдiгi, ... орай оны ... ... ... мiндеттi басқа тұлға үшiн вексель жөнiндегi төлемдi жасауға (толық
немесе бiр бөлiгiн) өзiне мiндеттеме ... ... - ... берушi
тұлға. Акцепт - вексель төлемiне берiлетiн жазбаша келiсiм.
- Аллонж - индоссаменттер ... үшiн ... ... ... ... - ... ... тұлғаға жазылған вексель.
-Вексель валютасы - вексельдiң сомасы көрсетiлген ақша бiрлiгi.
-Вексель берушi - ... ... ... ... жеке ... ... - вексельде көрсетiлген ақша сомасын алуға құқығы бар
вексель иесi.
-Вексель - ... ... ... ... бiлдiретiн қатаң
белгiленген нысандағы төлем құжаты.
-Вексель қағазы - ... бiр ... ... бар жəне оған ... ... ... қағаздың бiр түрi.
-Грациялық күн - вексельде белгiленген ... ... ... ... ... - төлем мерзiмi басталғанға дейiн вексельдердi есепке алу жəне
қайта есепке алу кезiнде алынатын процент.
-Домицияландырылған вексель - үшiншi тұлға төлеушiнiң ... жəне ... ... ... ... өзге ... төлеуге тиiс вексель, бұл
жайында вексельдiң өзiнде көрсетiледi.
-Достық вексельдерi - ... ... ол ... ... жасау
ниетiнсiз, осы вексельдердi екiншi деңгейдегi банктерде өзара ... ... ақша ... ... ғана тұлғалар бiр-бiрiне беретiн
вексельдер.
-Индоссамент - вексель сыртындағы немесе аллонждағы ... ... осы ... бойынша иелену құқығының басқа тұлғаға берiлгенiн
куəландырады. Индоссант - вексельдi табыстаушы тұлға. ... - ... ... вексель арнайы аударылатын тұлға.
-Коммерциялық вексель - сатып алу-сату, жұмыстар орындау, қызметтер
көрсету (қаржылық қызметтер көрсетудi ... ... ... ... - ... мəмiле жасалған кезде делдалға төленетiн сыйақы.
-Вексель бойынша мiндеттi тұлғалар - вексельдi төлеу талап етiлуi
мүмкiн ... ... ... индоссант, төлеушi, акцептант, авальшы.
Аударым векселi (тратта) - вексель берушiнiң (трассанттың) үшiншi тұлғаға
(трасстқа) бiрiншi ... ... ... немесе оның бұйрығы
бойынша алдағы белгiлi бiр уақытта не ұсынуы бойынша төлейтiн вексельде
көрсетiлген ақша ... ... ... ... ... ... ... индоссаментi - вексельге вексель ұстаушы жазған ... ... ... вексель бойынша кейбір құқықтарды көшiру
мақсатындағы жазба. [8]
-Вексель наразылығы - ... күнi ... не ... ... ... бас ... ... жазбаша акт.
- Регресс - акцептелмеген немесе төленбеген вексель бойынша керi талап
ету.
- ... - ... ... ... ... ... ... бiрiне вексель (керi тратта) түрiнде ресiмделуi мүмкiн талабы.
Рекабиоға наразылық бiлдiруiне байланысты ... ... ... ... ... кiруi ... ... Аударым және жай векселдерін жасау жүйесі
Аударым векселi вексель берушiнiң бұйрығымен ақы ... тиiс ... ... Ол ... ... ... берiлуi мүмкiн. Ол үшiншi
тұлғаның есебiнен ... ... ... ... үшiншi тұлғаның
тұрғылықты жерiнде немесе ... ... ... ... ... ... ... тиiс болуы мүмкiн.
Ұсынылған мерзiмде немесе ұсынылғаннан кейiн белгiлi бiр уақытта
төленуге тиiстi аударым векселiнде ... ... ... ... процент
есептеуге шарт қоя алады. Мұнан басқа ... ... ... ... деп ... Вексельде проценттiк ставка көрсетiлуге тиiс;
мұндай нұсқау болмаған жағдайда, шарт жазылмаған деп ... Егер ... күн ... ... ... ... ... күннен бастап
есептеледi.
Егер аударым векселiндегi сома жазбаша да, цифрмен де ... ... ... қайшылықтар болған жағдайда вексель жазбаша
көрсетiлген сомада ... ... Егер ... ... сома ... не цифрмен бiрнеше рет көрсетiлсе, бұл жазбалардың ... ... ... ... тек аз сомаға ғана күшiнде болады.
Егер аударым векселiнде аударым векселi бойынша ... бола ... ... ... ... ... ... шығарылған адамдардың қолдары
болса, немесе оған қол ... ... ... ... ... ... бiреудiң атынан қол қойылса, басқалардың қойған қолдары дегенмен де
күшiн жоймайды. Вексельге ... ... ... ... векселiне өз
қолын қойып куəландырушы адамның еркiн бiлдiретiн ресми түрде куəландырып
жазған өтiнiшi арқылы ғана толтырылуы мүмкiн.
Аударым ... ... ... ... ... мəтiнiнiң өзiне енгiзiлген жəне осы құжат жасалған тiлде
айтылған ... ... ... бiр ақша ... ... ... шарт ... бұйрық;
3) төлем төлеуге тиiс тұлғаның (төлеушiнiң) атауы;
4) ... ... ... ... ... тиiс ... ... кiмге немесе кiмнiң бұйрығымен төлем төленуге тиiс тұлғаның атауы;
7) вексель жасалатын ... пен ... ... ... ... ... ... берушiнiң) қолы.
Алдыңғы бапта аталған талаптардың бiреуi жоқ құжаттың ... күшi ... ... ... ... белгiленген
жағдайлар қосылмайды. Төлеу мерзiмi көрсетiлмеген аударым векселi талап ету
бойынша төленуге тиiс ... ... ... ... ... ... төлеушiнiң атауымен қатар белгiленген орын төлем орны жəне
сонымен бiрге төлеушiнiң тұрғылықты жерi ... ... ... орны
көрсетiлмеген аударым векселi вексель берушiнiң атауымен қатар көрсетiлген
орында қол ... деп ... ... ... ... ... берiлмеген, тұлғаның өкiлi
ретiнде аударма векселiне қол қойған əрбiр адам ... ... ... ... ... жəне, егер ол вексельдi төлеген болса, өкiл ретiнде
көрсетiлген ... ... ... ие болады. Өзiнiң ... ... өкiл де дəл ... ... ... берушi акцепт үшiн де, төлем үшiн де ... ... Оның ... үшiн ... ... ... оның төлем үшiн жауапкершiлiктi
алмауының əрбiр жағдайы жазылмаған деп ... ... ... тұрады:
1) мəтiннiң өзiне енгiзiлген жəне осы құжат жасалған ... ... ... бiр ақша ... ... ... ... уəде;
3) төлем мерзiмiнiң көрсетiлуi;
4) төлем жасалуы тиiс орынның көрсетiлуi;
5) кiмге немесе кiмнiң бұйрығымен ... ... тиiс ... атауы;
6) вексельдiң жасалған күнi мен орнының көрсетiлуi;
7) құжатты берушiнiң (вексель берушiнiң) қойған ... ... ... ... ... да бiрi жоқ ... абзацтарда белгiленген жағдайларды қоспағанда, жай вексельдiң
күшiне ие бола ... ... ... ... жай ... ... ... тиiстi вексель ретiнде ... ... ... ... құжат жасалған жер төлем төленетiн жер жəне сонымен
бiрге вексель берушiнiң ... жерi деп ... ... ... жай вексель - вексель берушiнiң атауымен қатар көрсетiлген
жерде қол қойылған деп қарастырылады.
əрбiр ... ... тiптi ол ... ... ... ... ... арқылы берiлуi мүмкiн. Егер вексель берушi аударым векселiнде
"бұйрыққа емес" деген сөздi немесе ... да бiр ... тең ... ... ... ... ... ғана сақталып жəне жай цессия нəтижелерiмен
берiлуi мүмкiн. Төлемшi вексельдi акцептегенiне ... ... ... тiптi ... ... немесе вексель берушiнiң пайдасына не
вексель бойынша мiндеттi ... да бiр ... ... ... ... ... Бұл ... өз кезегiнде вексельдi индоссация жасай алады.
Индоссамент жай жəне ешқандай шарт ... ... тиiс. ... ... кез-келгенi жазылмаған деп есептеледi. Iшiнара
индоссамент жарамсыз болады. Индоссамент ... ... ... ... ... векселiне немесе соған қосымша параққа (аллонжға)
жазылуға тиiс. Оған ... қол ... тиiс. ... өз ... жазылған тұлғаның нұсқауы көрсетiлмеуi мүмкiн немесе онда бiр
индоссанттың ғана қойған қолы болуы тиiс (бланктiк индоссамент). Бұл ... ... өз ... болуы үшiн ол аударым векселiнiң сырт
жағына немесе аллонжға жазылуға тиiс.
Индоссаментке аударым векселiнен туындайтын барлық ... ... ... ... индоссамент болса, вексель ұстаушы:
1) бланктi не өзiнiң атынан немесе басқа бiр тұлғаның атынан толтыра
алады;
2) өз кезегiнде ... ... ... ... қандай да басқа бiр
тұлғаның атына индоссациялай алады; 3) вексельдi бланк толтырмастан жəне
индоссамент ... ... ... бере ... ... да бiр керi шарт қойылмаса, индоссант акцепт үшiн ... үшiн ... ... Ол бұдан кейiнгi индоссаментке тыйым салуы мүмкiн:
мұндай жағдайда ол бұдан кейiн ... ... ... алдында жауап бермейдi.
Аударым векселi кiмнiң қолында болса, тiптi соңғы индоссамент бланктi
индоссамент болғанның өзiнде, егер ол өз ... ... ... негiздей алса, сол тұлға заңды вексель ұстаушы деп қарастырылады.
Бұл ... ... ... ... ... ... есептеледi.
Бланктiк индоссаменттен кейiн басқа индоссамент болған кезде, соңғысына қол
қойған ... ... ... ... вексельдi сатып алған деп
есептеледi. Егер кiмде-кiм əлде ... бiр ... ... ... ... ... векселi бар, өз құқығын бұдан бұрынғы азатжолда
көрсетiлген тəртiппен негiздейтiн тұлға вексельдi ... ... ... ... ... өрескел абайсыздық жасаған жағдайда ғана оны ... ... ... ... ... ... ... егер вексель ұстаушы
вексель сатып алғанда ... ... ... зиян ... болса,
вексель берушiге немесе алдыңғы вексель ұстаушыларға жеке қатынастарына
негiзделген қарсылықты вексель ұстаушыға қарсы қоя алмайды.
Егер ... ... ... ... ... ... ... ескертпесi немесе жай тапсырманы бiлдiретiн қандай да бiр
өзге ... ... ... ... ... ... туындайтын барлық
құқықтарды жүзеге асыра алады, бiрақ оны ол қайта ... ... ... ... ... ... мiндеттi тұлғалар вексель ұстаушыға
қарсы тек ... ғана ... ... ... ... ... ... тапсырма қайта кепiлдiк берушiнiң қайтыс болуы
немесе оның iс-əрекетке қабiлетсiздiгiне ұшырауы салдарынан тоқтатылмайды.
Егер ... ... ... тиiс ... "кепiлдiкке
берiлетiн валюта" ескертiлсе немесе өзге де кез-келген кепiл ... ... ... ... ... ... туындайтын барлық
құқықтарды жүзеге асыра алады, бiрақ олар ... ... ... ... ... ... ғана күшi ... Егер тек вексель
ұстаушы вексель алғанда борышкерге саналы ... зиян ... ... ... индоссантқа өздерiнiң жеке қатынастарына негiзделген
қарсылықтарын ұстаушыға қарсы мəлiмдей алмайды.
Төлем мерзiмiнен ... ... ... ... ... ... сияқты болады. Алайда төлем төлемеу наразалығынан
кейiн немесе наразылық бiлдiру үшiн ... ... ... ... ... тек қана дағдылы цессия салдарына ие болады. Керiсiнше
дəлелденбейтiн болғандықтан күнi көрсетiлмеген ... ... үшiн ... мерзiм өткенге дейiн жасалған деп есептеледi.
Жай вексельге, бұл құжаттың ... ... ... ... қатысты жəне:
- индоссаментке;
- төлем мерзiмiне;
- төлемге;
- акцептемеген немесе төлем төлемеген ... ... ... ... ... ... төлеуге;
- көшiрмелерге;
- өзгерiстерге;
- мерзiмi өтуге;
- жұмыс iстелмейтiн күндерге, ... ... жəне ... күндерге тыйым салуға қатысты қаулылар қолданылады.
Жай вексельге сондай-ақ үшiншi тұлғада немесе төлеушiнiң тұрғылықты
жерiнен өзге ... ... ... ... ... ... туралы
шартқа, төленуге тиiстi соманы жазудағы келiспеушiлiктерге, көзделген
шарттармен қол қоюдың қандайын болса да ... ... ... ... немесе өз өкiлеттiгiн асыра пайдаланатын тұлғаның қойған
қолының салдарына қатысты қаулылар қолданылады. Дəл ... жай ... ... қаулылар қолданылады.
Жай вексель бойынша вексель берушi де, аударым векселi бойынша
акцептант ... ... ... ... белгiлi бiр уақыт
мерзiмiндегi жай вексельдер Мерзiмде белгi қоюы үшiн ... ... тиiс. ... ... ... ... ... берушi
вексельге белгi қойған күннен басталады. Вексель берушiнiң күнi көрсетiлген
белгiнi қоюдан бас ... ... ... ... ол ... бастап есептелетiн мерзiмнiң басталуы болады.
2 ТАРАУ «АЛЬЯНС БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ... ... ... ... банк» АҚ тарихы және экономикалы атқаратын қызметі
«Альянс Банк» АҚ «Семей қалалық акционерлік ... ААҚ ... ААҚ – екі ... ... ... ... 1999 жылдың 13
шілдесінде құрылған "Иртышбизнесбанк" ААҚ (Павлодар қ-сы) ... ... ... Бірігу екі құрылымның 1993 жылдан бері жинақтаған
банк қызметіндегі тәжірибесін қосты, сондай-ақ Шығыс Қазақстан мен ... ... ... ... ... бағытталған
аймақаралық банкке айналдырды. 2001 жылы "Иртышбизнесбанк" ... ... ... ірі, орта және шағын ... ... ... көрсетуде мол тәжірибесі бар тұрақты банк
құрылымы болды. Қазақстан Республикасының ... ... ... 2001
жылғы 25 маусымдағы № 245 қаулысына сай Банк Екінші деңгейдегі банктердің
халықаралық стандарттарға өту ... ... ... талаптарын орындаған
деп танылды.
2001 жылдың жазында "Иртышбизнесбанк" ... ... ... ...... Құс» ААҚ, ... Астана 2030» ЖШС, "Иртышбизнесбанк" ААҚ-
ын басқаруға ірі қазақстандық банктерден бірқатар жетекші ... ... ... айының соңында Альянс Банктің бас офисі Алматы
қаласына ... 2002 ... ... 820 млн. ... ... ... ... қосымша эмиссиясы өткізілгеннен кейін акционерлердің санына
«Рахат» кондитерлік фабрикасы мен «АНТ» компаниялар тобы ... ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталы 2
млрд. теңгеге ұлғайып, оған сол сәтке осы ... ... ... ірі ... ... кіруге жол ашып берді.
2003 жылғы 29 қыркүйекте Moody's Investors Service жетекші рейтинг
агенттігі «Альянс Банкі» ААҚ-на ... ... ... ... ... ... берді. Рейтинг агенттігі сарапшыларының пікірінше
мұндай жоғары рейтингтердің ... ... ... ... ... үшін өсіп жатқан маңыздылығын» көрсетеді. Сондай-ақ ... Е+ ... ... тұрақтылық рейтингісінің берілуі клиенттер
базасының әртараптандырылуымен, капиталдандыру мен ... ... ... ... ... сапасымен
негізделгендігін атап көрсетті.
2004 жылы Альянс Банк банктік ақпараттық жүйені ... мен ... ... ... есептің халықаралық стандарттарына
көшті. Альянс Банк Қазақстанның ... ... ... ... ... алғашқы қатысушысы болды. ҚР Қаржы министрлігі мен «Альянс
Банкі» АҚ ... ... ... ... ... үй ... іске ... қатысуы туралы Меморандумға қол қойылды. Альянс
Банк Visa International Халықаралық төлем жүйесінің ассоциацияланған ... ... ... жеке ... ... іске ... «чипі бар» төлем
карточкаларын шығаруды бастады.
2007ж. қаңтар - ... ... ... ... ақпараттық
міндеттердің кешенді шешімін қамтитын Ресейдің «Зирван» компаниясының
«Контур ... ... ... ... ... жүйесін енгізудің кезекті ... ... ... «Контур
Корпорация. Операциялық тәуекелдер» шешімі халықаралық Basel ... ... ... ... ... ... ... бөлігінің құрылымын қамтамасыз етеді.
2007ж. ақпан – Альянс Банкі 3 миллиард АҚШ доллары сомасына қарыздық
құралдар шығару ... өз ... ... 250 ... ... сомаға бірінші еурооблигациялар шығарылымын ... ... ... HSBC және UBS ... бірлескен жетекші
ұйымдастырушылары болды. Біріккен Корольдықтың ... ... ... ... ... ... 2011 ... ақпанға дейін өтелетін
9,750% мөлшердегі жылдық купоны бар.
2007ж. наурыз – Альянс ... ... ... ... ... ... ... қол қойды. Мәміле Calyon Corporate and
Investment Bank SA және Abu Dhabi Islamic Bank ... ... ... ... үш есе ... дебюттік мәміле сомасы – 150 млн. АҚШ
доллары. Заем екі транштан құрылымданған: А ... 370 ... 1% ... ... екі ... 1,3% ... ... Таяу Шығыс аймағынан 19 банк-
кредитор ... ... 12-сі ... Банкіне алғаш инвестиция беріп отыр,
ал 2 банк ... заем беру ... жаңа ... ... ... – Альянс Банкі жеке қазақстандық ... ... КАБ» ААҚ ... акциялар пакетінің 100% сату
мәмілесін аяқтады. Сату күнгі «ФинансКредитБанк КАБ» ААҚ жарғылық ... 300 млн. ... сомы (бір ... ... құны – 1 сом), ол 7,88 ... ... ... 975 миллион теңгеге баламалы.
2007ж. мамыр – Альянс Банкінің басқарма құрамында өзгерістер болды.
"Альянс ... ... ... ... шешімімен басқарма төрағасының
орынбасарлары қызметіне Ирина Степанова мен Раушан Әбілқасымова сайланды.
Бұған дейін И. Степанова бөлшек ... беру ... ... ... ... ... ал Р. Әбілқасымова Алматы қалалық филиалды басқарды.
Альянс Банкі 5,5 млн. жай ... ... ... ... Олардың ішінде 3,6 млн. артықшылықпен ... алу ... ... ... ... шарттарда банк акционерлері 10 ... 3573249 ... ... алды. Аталған мәміле нәтижесінде банк ... 36 млрд ... ... ... - ... ... АҚ осыған дейін Банк ... АҚ ... ... ... өтіп, VISA International
халықаралық төлем жүйесімен тікелей байланыс орнатты. Осы қадам ... АҚ ... ... үшін ... ... ... тарифтерді
кешенді төмендету туралы жариялауға мүмкіндік берді.
2007 жылдың 27 маусымында «Альянс ... АҚ ... ... ЖШҚ ... ... қ.) ... ... бесжылдық облигацияларының
алғашқы шығарылымы толық орналастырылды. Шығарылымның мөлшері 3 миллиард
рублді құрады. Бір облигацияның номиналды ... – 1 мың ... ... ... ... ММВБ қор биржасы (Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.)
алаңында жүргізілді. Альянс Банк ... ... ... жеке ... ... эмитенттің қарыз міндеттемелері бойынша кепілші болды.
2007 ж. шілде 17 ... ... ... ... ... – «Финансовая
Корпорация Сеймар Альянс» АҚ (SAFC) Альянс Банктің жай акцияларының 17,4%-
ын Лондон қор биржасының негізгі алаңында (LSE) ... ... және ... ... ... ... ... құны 704 миллион АҚШ долларын
құрады. Жарияланған баға негізінде шартты сауда-саттық басынан ... ... ... 4,05 ... АҚШ ... құрады.
2007 ж. тамыз.Альянс Банк 2007 жылдың 6 ... ... ... тәуелсіз аудиторларының шолуынан өткен шоғырланған қаржы есебінің
деректерін жариялады. 2006 ... осы ... 1 639 млн. ... таза ... мөлшерінің 19 578 млн. теңгеге дейін он екі еседен
астам өсуі банктің осы ... қол ... ... бірі ... ж. ... Банк ... жаңа стратегиялық мақсаттар
қабылдады, Банк оған сәйкес әлеуметтік жауапты институт болады және ... ғана ... ... ... өз ... Қызметкерлерінің,
Инвесторларының, Мемлекет пен Қоғамның игілігі үшін де жұмыс істейді; даму
стратегиясын банк қызметтері нарығындағы үлесін немесе қазақстандық ... ... ... ... ғана ... ең ... әлеуметтік
жауапкершілік мақсатында қалыптастыратын болады. Іс жүзінде бұл клиенттерге
қызмет көрсету сапасын елеулі түрде жақсартуды, ... ... ... қалыптастыруды, еңбек ету жағдайларын ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ Банк қызметінің толық ашықтығын білдіреді.
2007 ж. қазан. Альянс Банк коммерциялық емес қайырымдылық Seimar Social
Fund-мен ... ... ... ... Қазақ экономикалық
университетіндегі ... ... ... ... ... Университет жаңа аудиторияның арқасында қашықтан лекциялар мен
семинарлар өткізіп, ... ... мен ... ... мен бизнес орталары арасында ақпарат алмасуды жөнге ... ... беру ... сапасын арттыру мүмкіндігіне ие
болады. Бұған қоса, Альянс Банк университеттің кітапхана қорына екі ... ... ... жүз ... ... ... жылдың 31 қазанында Альянс Банк National City Bank-тен (АҚШ) ... 30 ... АҚШ ... ... ... ... Осы ... бойынша
Global Framework Agreement (GFA) National City Bank инвесторымен жасалған
келісімнің ... ... АҚШ ... ... - ОПИК ... ... Corporation (OPIC)) кепілші болды. Мәміледен түскен
қаржыны ... Банк ... ... ... бағыттайды.
2007 ж. қараша. Альянс Банк жана карточка өнімін – VISA Virtuon ... іске ... Бұл ... тек ... желісінде өз тауарлары мен
қызметтерін ұсынатын сауда жасау және қызмет ... ... ... ... ... ... VISA Virtuon ... клиенттердің
барлығы үшін қолжетімділігі, транзакция үшін комиссияның ... ... ... сенімді қорғалуы оның артықшылығы болып табылады.
2007 жылдың 18 қазанында Альянс Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысы өтті. Онда ... ... ... ... ... Сейфуллин
мырзаны және дербес директор ретінде Георгия Селецки (György Szelecki)
мырзаны сайлау ... ... ... Сөйтіп, қазіргі уақытта Банкті
басқарудың осы органына жуырда ... ... ... және ... ... ... ... бұрын сайланған Марғұлан Сейсенбаев мырза
(төраға), Бертран Госсар (Bertrand Gossart) және дербес директор Роберт ... May) ... ... ... ... қарашасында Альянс Банк 2006 жылдың ... ... ... 300 ... АҚШ ... ... ... 188 миллион АҚШ доллары мөлшеріндегі «А» траншын (370 күн) өтеу
кестесіне ... ... ... ... ... ... 370 күн, 2 және
3 жыл траншпен берген. Мәміленің жетекші ұйымдастырушылары Citibank N.A.,
ING Bank N.V. және Standard Bank Plc ... ж. ... ... Банк Deloitte ... аудиторларының
шолуынан өткен, 2007 жылдың 9 ... ... ... ... ... деректерін жариялады. 2006 жылдың осы кезеңіндегі 4 034
млн. теңгемен салыстырғанда таза пайда мөлшерінің 30 725 млн. ... ... ... астамға өсуі Банктің осы кезеңдегі негізгі жетістіктерінің бірі
болып табылады. 2007 жылы ... ... дәл ... елеулі өсуі баланстың
шығынына қатысты пайыздық және комиссиялық кірістің өсуімен байланысты.
«Отличный» депозиті ... ... – 36 ай, ... түрде ұзартылады.
Салым валютасы- KZT, USD, EUR.
Ең төменгі салым сомасы- 15 000 KZT, 100 USD/EUR.
Кесте-1 «Альянс Банк» АҚ сыйақы ... ... ... ... ... ... ... Мөлшерлеме* |
|KZT |15% |16,1% ... |12,5% |13,2% ... |11% |11,6% ... ... ай ... ... мерзім соңында, есептелген ... ... ... бойынша не талап еткенге дейін шотқа, не карт-
шотқа аударылады. ... алу- ... ... ... ең ... төмендемейтін қалдық сақталған жағдайда салым ... ... 1 ай ... Мерзімінен бұрын бұзу (Кесте-2):
Кесте-2
|мерзім |KZT |USD |EUR |
|1 айға ... |3% |2% |
|1 ... ... ... ... мөлшерлемесі бойынша нақты уақыт үшін|
|астам | ... ... ... 18 ай ... Салым «Қазақстан
Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі ... ... ... ... ҚР Заңына сәйкес міндетті кепілдік беру нысаны ... ... ... ... арқылы автокөлікті (тізгіні сол
жақта) автосалоннан, сондай-ақ ... ... ... ... 50 ... ... ... салу арқылы, оны 3 жылға
дейін қарызға алу мүмкіндігіңіз бар (Кесте3).
Кесте-3. Альянс Банктің қ арыз валютасы ... ... ... |АҚШ ... ... беру ... |36 айға ... ... ... ... пайдалануға болатын мерзімі ... ... |1 ... ... ... 10 000 ... |
| ... ... ... және ... |15 ... дейін (қарыз мерзімін қосқанда ) |
|елдерінің көлігі | ... ... ... АҚШ және |7 ... дейін (қарыз мерзімін қосқанда) |
|Еуропа елдерінің көліктері | ... мен ... ... |
|) | ... ... шығарылған |3 жылға ... ... ... ... |
|көліктер (ҚХР, Үндістан және | ... | ... беру түрі ... және ... ... ... ... мөлшері |1000 АҚШ доллары ... ... ... алынатын көлік бағасының 50%-ынан |
| ... ... өтеу ... өтеу ... ... ... |
| ... ... ... ай ... ... ... ету |сатып алынатын көлік ... ... ... АҚ-та көлікті барлық |
| ... ... ... ... ... кету)|
|Кепілдік нысаны |сақтандыру |
| ... ... ... 2,8%-ы (үшінші|
| ... ... жаңа ... ... |
| ... |
| ... ... ... 2,5%-ы |
| ... жаңа ... сатып алғанда) |
|Банк комиссиясы | ... ... беру ... мөлшерінің 1,5%-ы ... ақша беру |1% ... ... ... ... ... 0,2%-ы ... ... өтеу ... ... күннен бастап, 6 ай ішінде |
| ... ... ... мерзімінен бұрын |
| ... ... ... ... сыйақы |
| ... ... ... өз ... ... немесе үй бізге қауіпсіздік пен
тыныштық сезімін, өз ... ... мен ... ... ... күйін сыйлайды. Сондықтан да тұрғын үй ... ... ... өзіңе тиесілі жайлы үйге ие болудың ... бар. ......... ... ... ЖАҚ пен
оның стратегиялық серіктесі – «Альянс Банк» АҚ-ның бірлескен бағдарламасы –
өзінің үйін ... ... ... ... бел ... адамдарға да
көмектеседі.
Тұрғын үй сатып алуға несие алу ... ... ... ... ... ... теңгелей, шетел валютасына байланбастан беріледі.
- Несиені өтеу үшін ... ... – 36 ... 240 айға ... ... ең үлкен мөлшері сатып алынатын тұрғын үйдің құнының 90%-
ына дейінгі соманы құрауы ... ... ... (өз ...... ... құнының 10%-ынан
әрі қарай
- Несиені мерзімінен бұрын өтеу үшін пайдалы шарттары
- ... үй ... ... ... ... ... ... ресімдеу төмендегілер қажет:
- Ипотекалық заем алу туралы ... ... ... ... ... алу үшін қажетті құжаттарды ұсыну.
Кесте-4 Альянс Банктің тұрғын үйдісатып алу,жөндеу жұмыстары, құрылысы
бойынша несие беру шарттары
|Арналу мақсаты ... ... ... ... құрылысы |
|Несие валютасы: |теңге (шетел ... ... ... ... |10 % кем емес ... беру ... |минималды-600 000 теңге, максималды- несие |
| ... ... ... мүлкінің құны мен төлем |
| ... ... ... беру ... |37 айдан 240 айға дейін ... ... ... ... ... ... |
| ... алынған тұрғын үй, жылжымыйтын мүлік |
|Несиені өтеу тәсімі: |ай ... ... ... жасау арқылы ... ... ... бұрын өтеудің ең аз соммасы-100 АЕК |
|өтеу | ... ... ... ... 1%-ы ... үшін айып пұл | ... ... ... ... ... талабына |
| ... ... ... АҚ ... 2006 ... 168% ґсiп, 2007 жылдың 1
қаңтарында 22 млрд. теңгеге жеттi. Абсолюттi цифрлармен ... ... ... ... ... ... негiзгi қайнар кґзi, бiр жылда 2,3 есе
ґскен жіне жыл соңындаєы їлесi 73% құраєан несие қоржыны болып қала ... ... ... ісер ... таєы бiр ... фактор, їлесi 7%-тен
18%-ке дейiн ґсiп, 3,9 млрд. теңгеге жеткен баєалы қаєаздар ... ... ... бұл кґрсеткiш 6,4 есе ґстi (Сурет 2,3).
Сурет-2. «Альянс ... АҚ ... ґсу ... ... ... АҚ ... ґсу ... кґлемi 2006 жылда 2,9 есе ґстi жіне 2007 жылдың 1
қаңтарында 19,9 млрд. теңгенi құрады (Сурет-4).
Сурет-4. Негiзгi баптар қимасында ... ... АҚ ... жыл ... ... Банк ... ... кґлемi 10,5 млрд. теңгеге немесе 2,8 есе ґсiп, 2007 жылдың 1
қаңтарында 16,4 ... ... ... Оның iшiнде 4,1 млрд. теңге немесе
клиенттер қаражаттарының жалпы ... 25% жеке ... ... Жеке ... ... ґсiмiнiң 2006 жылдаєы абсолюттiк сомасы 2,3
млрд. теңгенi құрады (Сурет-5).
Сурет-5. «Альянс банкі» АҚ капиталының ґсу серпiнi
2006 жылдың қарашасында «Альянс банкі» АҚ 820,9 млн. ... ... ... ... ... ... ... жарєылық капиталды 2
млрд. теңгеге дейiн ґсiрдi, бұл салыстырмалы кґрсеткiштерде жыл ... 165% ... ... ... ... ... ... банкі» АҚ табыстары
Банктiң есептi жылдаєы табыстары 2005 жылдаєы кґрсеткiштерден 936,8
млн. ... (74%) ... ... 2,2 ... ... ... ... Банк
абыстарының негiзгi баптары бойынша ґсу 2006 жылда:
- сыйақы алумен байланысты табыстар - 82%;
- дилинг операциялары бойынша табыстар - ... ... ... - 26% ... ... банкі» АҚ шыєындары
Банктiң шыєындары 2005 жылєы тіртiздес кґрсеткiштен 907 млн. теңгеге
(73% ґсу) артық болып, 2006 жылда 2,15 ... ... ... Сонда проценттiк
шыєындар, яєни клиенттер мен несиелiк ұйымдардың салымдары, депозиттерi
бойынша тґленген проценттер ... ... 49% ... ... векселдік операциялармен жұмыс жүргізуін талдау
Инкассат вексельдердi өзi мен сенiм бiлдiрушi немесе ремитент-банк
арасындағы ... шарт ... ... ... сәйкес
инкассалайды.
Инкассаға тапсырмада мынадай м.лiметтер болуы керек:
1) инкассаға ... ... ... ... ... атауы;
3) ремитент - банктiң, қажет болған жағдайда инкассалаушы банктiң
атауы;
4) вексель бойынша төлем жасаушының немесе ... ... ... ... ұсынатын басқа тұлғаның атауы;
5) төлем жасаушы банктiң атауы (егер бар болса);
6) вексель бойынша төлем жасаушының ... ... ... ... жерi ... ... тұлғаның мекен-жайы) почталық мекен-
жайы;
7) вексель бойынша төлем жасау ... ... ... ... ... болуы немесе акцепт алуға қажеттiлiк;
10) вексель бойынша мiндеттi басқа тұлғалардың атауы немесе аты-жөнi,
аты,.кесiнiң аты және ... ... ... ... ... ... акцептi алу т.ртiбi немесе т.сiлi ... ... ... ... немесе вексель бойынша төлем жасамаған ... ... ... ... қатысты арнайы нұсқаулықтар;
13) инкассалауды жүзеге асыру үшiн басқа қажеттi м.лiметтер.
Инкассоға тапсырмалар даналарының санын ремитент-банк белгiлейдi.
Инкассат тек инкассоға тапсырмаларда ... ... ... ... ... ... ... банктiң атына индоссаментегi "алынатын
валюта", "инкассоға", "сенiмдi адамға" немесе төлем алуға тапсырманы, басқа
ескертулердi немесе төлемдi алмаған ... ... ... ... арқылы ресiмделедi. Егер инкассоға ... ... ... ... қатысуы талап етiлсе, ремитент-банк те вексельде
осындай инкассалаушы банктiң ... ... ... ... тапсырыстық
индоссамент қоюы тиiс.
Инкассат инкассоға вексель алғаннан кейiн вексельде ... ... ... ... кешiктiрмей инкассоға құжаттардың түскенi
туралы төлем жасаушыны жазбаша хабардар етуге мiндеттi. Егер ... ... ... ... ... ... бойынша белгiлi уақытқа
берiлсе, инкассоға тапсырмада ұсыным мерзiмi көрсетiлмесе, онда ... ... ... ... ... вексельдi қабылдап алған
күннен кейiнгi келесi операциялық күннен кешiктiрмей төлем жасаушыға ... ... жай ... ... ... жiберуге мiндеттi.
Вексель бойынша толық төлем алынған жағдайда инкассат вексельдi төлем
жасаушыға өткiзуi тиiс, ... ... ... жағдайда төлем жасаушыға
вексель берiлмейдi. Егер ... ... ... ... ... ... немесе
оның бөлiгi алынғаны туралы вексельде белгi қоюды талап етсе, онда инкассат
вексельдiң өзiне осындай белгi қоюға ... ... ... ... ... осы Ережеде
белгiленген т.ртiппен және валюталық ... ... ... ... ... ... вексельдердi инкассалау т.ртiбi, ол
бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тыс төлем ... жер ... ... ... ... Республикасының заңдарына және
жалпыға бiрдей халықаралық т.жiрибеге ... ... ... ... ... ... үшiн вексель ұсынып, вексель
бойынша төлеуден бас тарту ... ... ... ... ... ... ... алмаса, инкассат инкассоға тапсырмада ... ... ... ... ... ... атынан төлем жасамау немесе
акцептемеу наразылығын жасау үшiн нотариуске вексель ұсынуға мiндеттi.
Мұндай нұсқау ... ... ... ... ... ... жасамау
наразылығына вексель ұсынуға мiндеттi емес.
Нотариус төлем жасамау наразылығын жасағаннан кейiн банк арнайы нұсқау
болмаған кезде сенiм бiлдiрушiнiң ... ... ... оның ... ... соманы өндiрiп алу үшiн заңға сәйкес қажеттi ... ... ... ... ... жоғалғаны, байланыс
кәсiпорнының кiн.сiнен вексель бойынша төлем алынбағаны, наразылық жасау
кезiнде нотариус ... ... мен ... ... ... жоқ, ... залал келтiретiн жағдайлар туындағаны, оның
iшiнде инкассат инкассоға тапсырмадағы барлық нұсқаулықтарды, сондай-ақ
вексель ... ... ... ... жасаушы вексель бойынша төлем
жасамағаны үшiн жауап бермейдi.
Егер инкассалаушы банк инкассоға тапсырманы қандай да бiр ... ... ... ... алмайтын болса, ол бұл туралы ремитент банктi
хабардар етуге мiндеттi.
Инкассалаушы банк бұл талаптарды орындамағаны үшiн ... ... ... банк ... ... ... домицилиатқа төлем жасауға
вексельдi вексельдiң өзiнде көрсетiлген мерзiмде ұсынуға ... ... ... ... мерзiмi ұсынған бойда немесе ұсынғаннан кейiн белгiлi
бiр ... ... ... онда ... ... пен ... шартта немесе инкассоға тапсырмада басқаша көзделмесе төлем
жасауға ... ... банк ... ... ... ... ... кешiктiрмей төлем жасауға ұсынылуы тиiс.
Инкассалаушы банк вексель бойынша ... ... ... осы ... банкке аударуға мiндеттi. Ремитент банк өз кезегiнде ... ... ... ... осы ақша ... ... ... пайдасына
төлеуге мiндеттi.
Инкассат инкасса бойынша қызмет көрсеткенi үшiн мөлшерi ... ... ... ... ... ... алу ... және көрсетiлген қызмет үшiн инкассатқа берілетiн ... ... ... ... етсе ... ... жағдайда инкассат сенiм
бiлдiрушiмен келiспей-ақ ... ... ... көтере алады.
Егер ремитент банктiң iс-қимылы осы Ереженiң ... ... ... ... ... ... онда ... банк
ақталынбайтын т.уекел үшiн нақты келтiрiлген залал ... ... ... ... ... Егер ... ... iс-қимылынан
сенiм бiлдiрушiге залал келтiрiлсе, онда ремитент банк оған ... ... ... ... регресс құқығына ие болады.
Төлем жасаушы мен домицилиаттың инкассоға ... ... жайы ... ... ... банк ... бұл ... ремитент
банкке, ал ол өз кезегiнде сенiм бiлдiрушiге хабарлауға және бұдан.рi
нұсқаулық алуға ... ... ... ... ... ... егер ... басқаша көрсетiлмесе, вексельдi төлеу үшiн
белгiленген соңғы күнi түгел түспеген жағдайда, инкассалаушы банк ... ... ... ... ... ... толтыратынын есептеп, өз
ақшасы есебiнен төлем жасаушыны немесе домицилиатты iздестiруге өз ... ... ... бар.
Банк клиентпен тиiстi шарт ... ... ... домицилиант
ретiнде шыға алады. Сонымен бiрге клиент (жай вексель ... ... ... ... ... ... төлем жасау орны ретiнде домицилиат
банктiң немесе оның филиалының ... ... ... ... ... ... жасауды жүзеге асыру үшiн ... ... оның ... регресс сомасы және вексель бойынша төлем жасау
үшiн басқа қажеттi сомасы ... ... ету ... ... ... банк ... шартпен белгiленедi.
Егер клиент вексель бойынша төлем жасауды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ақша алу құқығын берсе, ал
клиенттiң банктiк есепшотындағы ақша ... ... ... ұсыну с.тiне төлем жасауға жеткiлiксiз болса, банктiң:
1) төлем жасаудан бас тартуға, мұндай жағдайда вексель ... ... ... жай ... ... ... ... талаптар ұсыну арқылы
вексельге наразылық бiлдiредi;
2) домицилиаттың банктiк есепшотында бар вексельдiк сомасының ... ... ... ... Заңның 38-бабына сәйкес жүргiзуге құқылы.
Вексель ұстаушы вексель бойынша төлемдi толық алған жағдайда, вексель
ұстаушы вексельдi домицилиатқа ... тиiс, ... ... ... ұстаушыдан толық төлем алуға қолхат бере отырып, вексельдi өзiне
тапсыруды талап ете алады. ... ... ... ... жiберiледi.
Вексель бойынша iшiнара төлем алынған ... ... ... ... ... домицилиат мұндай төлемдi алғанына қолхатты өзiне
берудi ... ете ... Егер ... ... ... ... вексельде
төлемдi немесе оның бөлiгiн алғаны туралы белгi қоюды талап ... ... ... ... ... ... белгi қоюға мiндеттi.
Шетел валютасында берiлген вексельдердi домицилилендiру кезiнде шетел
валютасында операциялар жүргiзуге лицензиясы бар банк қана ... ... Банк ... шарт ... ... вексельдiң валюталық реттеу
заңдарына сәйкес жасалуын тексеруге ... ... ... ... ... банк пен клиент арасындағы
шартқа және Заңның 40-бабына ... ... ... ... ... ... ... авальдау арқылы вексель бойынша
төлем жасауды қамтамасыз етуге болады.
Аваль вексельдiң өзiнде ... ... ... қойылады. Аваль
берiлген жерi көрсетiлген жеке ... де ... ... "авальға саналсын" деген сөздермен немесе соны бiлдiретiн ... ... ... ... ... банктiң атынан мiндеттемелер
қабылдауға у.кiлеттi лауазымды адамдары қол ... ... ... ... ... тиiс. Мұндай жазба
болмаған кезде жай вексель бойынша вексель ұстаушы үшiн ... ... ... ... ... үшiн ... ... саналады.
Авальшы банк кiмнiң пайдасына қанша аваль берсе, сол көлемде жауап
бередi. Кепiлдiк берген мiндеттеме қандай да бiр ... ... ... ... да, ... ... ... басқа жағдайда авальшы банктiң
мiндеттемесi заңды болады.
Авальшы банк вексельдi төлей ... ... ... ... қарсы
және пайдасына аваль берiлген адамның ... ... ... қарсы вексельден туындайтын талап құқығына ие болады. ... ... ... ... ... ... тұлғадан кепiл немесе
Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес ... ... ... етуге құқылы.
Осы банк авальды банк кепілдемелерін тіркеу үшін көзделген т.ртіппен
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Сонымен бірге
авальдың заңдылығы авальдың ... ... ... ... ... ... ... атына жасалған индоссаментке, "қамтамасыз етуге
валюта", "кепілге валюта" ескертуіне немесе кепіл түріндегі басқа ... ... ... бірге вексельге кепіл ұстаушы банк
вексельден туындайтын барлық құқығын жүзеге ... ... және олар ... ... ... ... ғана ... ие болады.
Вексель кепілімен қамтамасыз етілетін кредит беру т.ртібі (кепілдік
беру, өтелмеген аккредитивтерді ашу) банктің ішкі ... ... ... ... ... ... өтеу ... (кепілдік
мерзімі, өтелмеген аккредитив бойынша төлем мерзімі) вексель бойынша төлем
жасау мерзімінен аспайды.
2.3 Банктің векселдік айналысын ... ... 31 ... ... ... Банк ... ... артты жəне 2005 жылдың аяғындағы 384 млрд. теңгемен (2,7 млрд. доллар)
салыстырғанда 641,3 млрд. теңгеге (4,9 ... ... ... ... ... халықаралық банктік қаржыландырудың өсуінен жəне қосымша
евроноталар мен вексельдерді шығару ... ... ... ... ... ... ... 2006 жылы сəуірде 10 жыл
мерзімге 400 млн. АҚШ ... ... ... 7,875% ... бойынша
жəне 2006 жылы қарашада 5 жыл мерзімге 350 млн. АҚШ ... ... 7%. ... ... ... евроноталар шығару нəтижесінде
арттырылды. Сондай-ақ, 2006 жылғы 31 желтоқсандағы ... ... ... ... ... ... заңнамасына сəйкес
“Москоммерцбанк” КБ (ЖШҚ) шығарған 15,5 млрд. теңге вексельді қамтиды.
2007 жылдың 01 ... Банк ... 24%-ке ... жəне 2006 ... 641 ... ... (4,9 млрд. доллар) салыстырғанда 793 млрд.
теңгеге (5,9 ... ... ... ... өсім ... халықаралық
банктік қаржыландырудың өсуінен жəне қосымша евроноталар мен ... ... ... ... ... несие қағаздардың көлемі 2007 жылы ақпан айында 150
млн. АҚШ доллары мөлшерінде евроноталар шығару ... ... 2007 ... 01 ... ... ... ... міндеттемесінің
көлемі Ресей Федерациясы заңнамасына сəйкес “Москоммерцбанк” КБ (ЖШҚ)
шығарған 14 млрд. теңге ... ... ... 01 қазанына Банктің қуатталған қарызы 2006 жылдың ... ... ... 19 ... теңгемен салыстырғанда, 29 ... ... 9,7 ... ... өсім 7 ... ... мөлшерінде 4-ші
шығарылған қуатталған облигациялары мен 2 млрд. теңге ... ... ... облигацияларын орналастыру салдарынан туындады.
Негізінен азиялық банктерден 400 млн. доллар мөлшерінде ... жəне ... 37 млн. ... ... заем ... алу ... алынған қаражат 37% артты, 2004 жылдың аяғындағы 170 млрд.
теңгеден 2007 ... 01 ... 233 ... ... ... жылдың 01 қазанына клиенттер шотындағы қаражат 64 млрд. теңге (32%-
ке) құрады жəне 2004 жылдың ... 198 ... ... салыстырғанда 261
млрд. теңге құрады.
2007 жылдың 01 қазанына РЕПО келісімдері ... ... ... ... 2004 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 28 млрд.
теңгемен салыстырғанда 6 млрд. теңгеге төмендеді (төмендеу ... ... 9 ... ... орташа міндеттемесі 658 млрд. ... (2004 ... ... 224 ... теңге немесе 51,6% болды).
Банктің орташа пайыздық міндеттемесі 2004 ... ... ... ... ... ... шығару (айналымға шығарылған бағалы
қағаздар бойынша орташа міндеттемелер 58,6% ... жəне ... 93,1% ... ... ... 2007 ... 9 айы ішінде орташа
u1078 жедел жəне талап етілгенше ... ... ... 38,4% ... ... АҚ ... қағаздар портфелі қайта қаржыландыру үшін Ұлттық
Банкпен ... ... ... жоғарғы өтімді бағалы қағаздармен
ұсынылған (5-кесте).
5-кесте
“Альянс” АҚ бағалы қағаздар ... ... ... |31.12.2006 |
| |мың |% ... |% ... ... | ... | ... ... қазынашылық міндеттемелер |19,91 |15,6 |24,19 |12,5 |
|(МЕККОМ) | | | | ... ... ... міндеттемелер |3 |21,0 |2 |21,0 ... | | | | ... Ноты |103 |19,3 |308 |15,6 ... ... облигациялары (НСО) |376 |17,0 |328 |17,1 ... ... |25 |17,2 |- |- ... |296 |13,9 |109 |9,2 ... |2,713 |15,8 |3,166 |13,2 ... АҚ ... ... ... ... ... келесі 5-
кестеде келтірген.
Kazkommerts International B.V., Банктің еншілес компаниясы Банктің
кепілдік беруімен еврооблигациялар ... Өтеу ... 2007 ... ... үшін ... ... ... бір рет 8 мамырда жəне 8
қарашада төленеді, өтеу мерзімі 2013 жылғы сəуірдегі ... ... 16 ... жəне 16 ... ... өтеу ... 2014 ... еврооблигациялар үшін пайыз 7 сəуірде жəне 7 ... ... ... 2009 ... ... еврооблигациялар үшін пайыз 3 мамырда
жəне 3 қарашада ... өтеу ... 2015 ... ... үшін пайыз 3 мамырда жəне 3 қарашада төленеді.
5- кесте. Шығарылған борыштық бағалы қағаздар
6- кестеде ... АҚ ... ... ... ... жағдайының талдану деңгейі келтірілген.
6- кестеде “Альянс” АҚ мемлекеттік бағалы қағаздарды шығарудағы қаржылық
жағдайы, млн. KZT
| ... |2005 |2004 ... ... ... ... (БҚ) |38 743 |74 780 |71 201 |21 279 |
|Мемлекеттік |8 857 |56 307 |35 161 |13 736 ... ... |1 545 |689 |12 800 | ... БҚ | | | | ... емес |28 341 |17 784 |23 240 |7 543 ... жарамды БҚ |489 |138 |5 539 | ... ... ... БҚ |44 |64 |32 |17 ... компанияларға ұзақ |414 |218 |146 |286 ... ... ... | | | | ... ... жəне |39 201 |75 551 |71 517 |27 121 ... қоржыны | | | | ... ... ... ... ... стартегиясы «Альянсбанк»
АҚ көптеген қаржылық құралдарымен ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар
нарығындағы жетекші операторы болып отыр. Бұл ... ... ... ... мен ... қағаздар нарығындағы ауқымды клиенттік
дерекқоры себеп болуда. Инвестиция қоржынын тиімді ... жəне ... білу – ... нарыққа қатысушылардың, оның ішінде Альянсбанктің де
басты міндеттерінің бірі. Қоржынды ... ... білу ... ... кіріс деңгейін өсіруге жəне қосымша табыс табуға ... ... ... ... үшін банк ... ... стратегиялық
басқаруды қолданады. Банк қоржынының ... ... ... жəне ... ... ... ол РЕПО ... арқылы
бұл қағаздарды нарықта тез сату немесе ... ... ... ... болған
кезде өтіміділік мəселесін жылдам шешуге мүмкіндік туғызады. Қалған ... ... ... өлшемі табыстылық пен өтімділік болып саналатын,
жетекші компаниялар мен корпорациялардың ... ... ... жəне ... ... ... үлесіне келеді. Қазақстандық
эмитенттердің батыс нарығына шығуы қазақстандық жоғары табысты құралдарына
батыс инвеасторларының ерекше ... ... ... ... ... ол Банктің батыс нарығында жұмысының белсендеуіне жəне жаңа
құралдарды игеруге қол ... ... ... ... жаңа ... мен
құрылымдық өнімдерді игере келе, бағалы қағаздар нарығындағы батыс жетекші
операторларымен қызмет жасауда.
Өз қызметін бағалы ... ... ... кез ... ... ... бағалардың өзгеруі үлкен тəуекелдер көзі болып табылады.
Қоржынды дұрыс басқара ... ... ... ең ... ... ... ондай стратегия активтердің іс жүзінде құнсыздану
мүмкіндігін жоққа шығаруы мүмкін. Активтердің сапасына, олардың ... ... ... бойынша да, эмиссия валютасы бойынша да құрылымдануы ... ... ... ... ... да ... ... қағаздардың жоғары кірісті жəне жоғары ... ... үшін Банк ... ... жасады:
а) Тəуекелдер мен өтеу мерзімдері бойынша қоржынның құрылымын жасау;
ə) Жоғары кірісті жəне ... ... ... ... ... Ұзақ ... ... салымдар мақсатымен, сондай-ақ ішкі
нарықта қайта сату
мақсатымен батыстық контрагенттерден бағалы қағаздар сатып алу;
в) Ұлттық валюта бағамының ауытқу ... ... ... ... ... АҚШ ... эмиттенген бағалы қағаздарға жəне
кері қарай активтердің құйылуы.
Дифференцияланған инвестициялық қоржынды қалыптастыру мақсатында
корпоративтік ... аса ... ... ... ... сатып алынды.
Қазақстандық теңгенің девальвация қарқыны үдеген жағдайда ішкі ... ... ... Республикасының дербес еуробондтары үлкен
сұранысқа ие ... ... ... ... жоғары өтімді қоржын құру
мақсатында, сондай-ақ ішкі ... ... сату ... ... ... еркін қорлар инвестицияланды.
Әр банк өзінің мемлекеттік бағалы қағаздарын ... ... ... АҚ ... ... ... бағалы қағаздар ... ... ... АҚ саудалау негізіндегі мемлекеттік бағалы қағаздар
қоржыны, 2005 ... 1 ... ҰБ ... “Альянс” АҚ МЕККАМ (мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық
міндеттеме)
9- кесте ... АҚ ... ... ... ... ... ... |валюта|Нарықтық құны,|Сатып алу|Өтеу ... | |мың ... ... ... |н |
| | | | | ... |
| | | | | |мың ... ... |KZT |303583 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |203359 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |203 359 ... |
| | | |5 |6 | ... |KZT |203 359 ... 625 |
| | | |5 |6 | ... |KZT |82 ... |
| | | |3 |5 | ... |KZT |461 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |102 882 ... 478 |
| | | |4 |6 | ... |KZT |205 764 ... 956 |
| | | |3 |6 | ... |KZT |83 165 ... |
| | | |3 |6 | ... |KZT |102 687 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |29 574 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |102 687 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |102 687 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |205 374 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |51 344 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |102 687 ... |
| | | |5 |6 | ... |KZT |309 631 ... 075 |
| | | |4 |6 | ... |KZT |103 210 ... |3025 |
| | | |4 |0.2006 | ... |KZT |206 420 ... 050 |
| | | |4 |6 | ... |KZT |9 796 ... |
| | | |5 |8 | ... |KZT |12 444 ... |
| | | |5 |8 | ... |KZT |791 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |1 020 ... |
| | | |4 |6 | ... |KZT |109 131 ... 171 |
| | | |3 |6 | |
|4 829 |KZT |316 781 ... 205 |
| | | |4 |6 | ... |KZT |211 187 ... 137 |
| | | |4 |6 | ... |KZT |22 ... |
| | | |3 |8 | ... |KZT |27 533 ... |
| | | |4 |8 | ... |KZT |412 585 ... |
| | | |4 |9 | ... |KZT |268 261 ... |
| | | |4 |9 | ... |KZT |214 609 ... |
| | | |4 |9 | ... |KZT |321 913 ... |
| | | |5 |9 | ... |KZT |14 486 ... |
| | | |4 |9 | ... |KZT |13 763 ... |
| | | |5 |0 | ... |KZT |115 396 ... 397 |
| | | |4 |8 | ... |KZT |95 034 ... 781 |
| | | |4 |6 | ... |KZT |142 338 ... |
| | | |5 |6 | ... ... | |5 610 025 | | |87 220 ... ... АҚ ... вексель бойынша төлем толығымен немесе вексель
сомасының бiр бөлiгiнде ... ... ... ... ... ... етудi үшiншi тұлға немесе вексельге қол қойған тұлғалардың бiрi
бередi. Аваль аударым векселiнде немесе қосымша ... ... ... жерi ... ... жеке актiмен берiлуi мүмкiн. Ол "аваль ... ... ... ... соған бара-бар өзге де кез ... ... ... оған ... кiм ... сол қол ... ... егер тек бұған төлем төлеушi немесе вексель берушi қол қоймаған
болса, ... ... бет ... авальшы қойған қолдың өзi жеткiлiктi.
Авальда, ол кiмнiң есебiнен берiлiп отырғаны көрсетiлуi тиiс. Мұндай нұсқау
болмаған ... ол ... ... ... ... деп есептеледi.
Авальшы өзi кiмнiң атынан аваль берсе, сонымен бiрдей жауапты болады.
Оның ... тiптi егер ол ... ... мiндеттеме нысан
кемшiлiгiнен өзге қандай да болмасын негiз ... ... ... ... да ... ... ... төлем жасай отырып, авальшы кiм үшiн
өзi кепiлдiк берсе, соған қарсы жəне аударым ... ... ... ... мiндеттi болғандарға қарсы аударым векселiнен туындайтын
құқықтарға ие болады.
Аударым ... ... ... ұсынылғаннан кейiн белгiлi бiр
уақытта; жасалғаннан кейiн белгiлi бiр уақытта; ... бiр ... ... ... ... мүмкiн. Мерзiмнiң өзгедей белгiленуiн не ... ... ... ... ... ... ... банк» АҚ мерзiмi ұсынылуы бойынша болатын аударым векселi ол
ұсынылған кезде төленедi. Ол ... ... ... бiр жыл ... ... ... тиiс. Вексель берушi бұл мерзiмдi ... ... ... ... ... ... Бұл ... индоссанттар
қысқарта алады. Вексель берушi мерзiмi ... ... ... ... ... мерзiмiнен бұрын төлемге ұсынылмайтынын белгiлей
алады. Мұндай жағдайда ұсынылу мерзiмi сол ... ... ... ... ... ұсынудан кейiн белгiлi бiр уақытта жасалған
төлем мерзiмi не акцепт жасалған күнмен, не ... ... ... ... ... ... күнi көрсетiлмеген акцепт
акцептантқа қатысты акцептке ұсынылуы үшiн ... ... ... күнi
жасалған деп есептеледi.
Жасалғаннан немесе ұсынылуынан бастап бiр немесе бiрнеше ай ... ... ... ... төлем мерзiмi төлем жасалатын айдың тиiстi
күнi басталады. Бұл айда тиiстi күнi болмаған ... ... ... сол
айдың соңғы күнi басталады. Егер ... ... ... ... ... бiр ... айға ... бiрнеше ай жарым мерзiмге
берiлген болса, онда ең ... ... ... есептелiнуi тиiс. Егер ... ... ... ... ... ... ... ортасы жəне
т.б.) немесе айдың соңына белгiленген ... мұны ... бiрi, он ... ... күнi деп ... керек. "Сегiз күн" немесе "он бес күн" деген
сөздер бiр немесе екi аптаны емес, ... ... ... он бес ... ... "Жарты ай" деген сөз он бес күндiк мерзiмдi ... ... ... ... ... өзге ... қабылданған əлдебiр
жерде белгiлi бiр күнi ... тиiс ... онда ... ... ... жердiң күнтiзбесi бойынша тағайындалған деп есептеледi. Егер
жасағаннан кейiн белгiлi бiр ... ... ... ... ... берiлген жерi мен төлем ... ... ... ... болса, онда берiлген күнiне сəйкес келетiн төлем төленетiн
жердiң күнтiзбесi бойынша тиiстi күн ... жəне ... ... ... ... Аударым вексельдерiнiң ұсынылу мерзiмдерi бұдан
бұрынғы азатжолдағы ережелерге сəйкес есептеледi. Аударым векселiнде ... да ... ... ... ... тiптi жай ғана ... өзге бiр ережелердi қабылдау ниетi бiлдiрiлсе, бұл ... ... бiр ... ... ... аударым векселiн ұстаушы
жасалғаннан немесе ұсынылғаннан кейiнгi белгiлi бiр уақыт ... ... ол ... ... күнi, не келесi екi жұмыс ... ... тиiс. ... ... төлеген кезде төлем төлеушi вексель
ұстаушыдан төлемдi қабылдағаны туралы оған ... ... ... ете
алады. Вексель ұстаушы iшiнара төлем қабылдаудан бас тарта алмайды. Төлем
iшiнара төленген жағдайда төлем төлеушi мұндай ... ... ... ... отыруын жəне ол туралы қолхат беруiн талап ете алады.
Вексель ұстаушыны ... ... ... ... ... ... мəжбүр етуге болмайды. Төлемдi мерзiмiнен ... ... ... оған өз бетiнше тəуекел етедi. Төлемдi мерзiмiнде ... ... тек қана оның ... ... ... ... абайсыздық болмаса,
мiндеттемелерден босатылады. Ол индоссанттардың қойған қолдарын емес,
индоссаменттердiң кезектi ... ... ... ... ... ... ... төлем төленетiн жерде жүрмейтiн валютамен жазылып
берiлсе, онда оның ... ... ... ... ... ... бойынша
жергiлiктi валютамен төлеуге болады. Егер борышкер төлем ... ... ... онда ... ... өз ... бойынша аударым векселiнiң
сомасы жергiлiктi валютаның бағамымен не төлем мерзiмi басталған ... ... ... ... бағаммен төленуiн талап ете алады. Шетел валютасының
бағамы төлем төленетiн ... ... ... ... ... ... Алайда вексель берушi төленуге тиiстi сома вексельде
көрсетiлген ... ... ... ... ... Егер ... ... оны берген елдiң жəне төлем төленетiн елдiң ... ... ... ... ... көрсетiлсе, төлем төленетiн
жердiң валютасы көзделгенiн аңғартады.
Аударым векселiн 37-баптағы ... ... ... ... ... борышкер вексель ұстаушының есебiнен тəуекелге ... ... ... ... уəкiлеттiк берiлген тұлғаның депозитiне
салуға құқығы бар.
Вексель ұстаушы индоссантқа, вексель берушiге жəне ... ... ... ... ... құқықтарын: төлем мерзiмi басталғанда;
төлем жасалмаған болса; төлем ... ... 1) егер ... ... ... бас ... 2) төлем төлеушi, оның вексельдi акцептегенiне
немесе акцептемегенiне қарамастан банкрот деп танылған ... ... ... ... да ол төлем төлеудi тоқтатқан жағдайда немесе оның
мүлкiнен өндiрiп алуды өтiну ... ... ... 3) ... ... ... вексель бойынша банкрот деп танылған жағдайда жүзеге
асыра ... ... ... ... ... ... сот ... анықтау
тəртiбi, сондай-ақ мүлiктi өндiрiп алуға өтiнiш жасау тəртiбi белгiленген.
Вексель бойынша акцепт пен төлем үшiн жауап ... ... керi ... ... ... ... ... қоюға болады.
Акцептен немесе төлемнен бас тарту - бас тарту фактiсiн ... ... тиiс ... емес ... ... ... ... берушi аударым векселiнiң өз мəтiнiнде ресми акт ... ... ... ... жағдайларды қоспағанда, наразылық вексельдiң өзiнде
жасалып жəне төлем төлеушi қол ... ... ... ... Мұндай
өтiнiш наразылық бiлдiру үшiн белгiленген мерзiмде жасалуға жəне ... ... ... ... ... ... енгiзуге
тиiс. Бұл орайда күнi белгiленбеген индоссамент наразылық бiлдiрiлгенге
дейiн қойылған деп есептеледi. Акцептемеуге наразылық ... ... ... ... ... тиiс. Егер ... ... азатжолында
көзделген жағдайда, бiрiншi рет ұсыну мерзiмнiң ... күнi орын ... ... ... келесi күнi жасалуы да мүмкiн. Төлем төлемеу наразылығы
аударым векселi төленетiн күнi не келесi екi жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жəне төлем төлемеу
наразылығынан ... ... ... ... ... ... қарамастан төлемдi тоқтатқан жағдайда немесе ... ... ... ... өндiрiп алуға жасаған əрекетi нəтижесiз
болған ... ... ... ... үшiн ... ұсынғаннан кейiн жəне
наразылық бiлдiрiлгеннен ... ғана ... ... өзiне берiлген
құқықтарын ... ... ... ... ... ... акцептегенiне,
немесе акцептемегенiне қарамастан, банкрот деп танылған жағдайда, сондай-ақ
акцептеуге жатпайтын вексель бойынша вексель ... ... деп ... ... ... ... ... құқықтарын жүзеге асыру үшiн
сот органдарының оны банкрот деп тану ... ... ... ... ... ... АҚ ... аударым векселiн берушiлер, акцептегендер,
индоссант ұсынушылар немесе оған аваль қойғандар вексель ұстаушының алдында
бiрдей мiндеттi болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... қабылдаған мiндеттерiн сақтау ретiн бұзуға мəжбүр
болмағанмен, əрқайсысына жеке-жеке жəне барлығына бiрге талап ... ... ... қол ... ... əрқайсысы оны төлегеннен кейiн
осындай құқықтарға ие бола алады. ... ... ... ... ... олар ... жауапкерден кейiн мiндеттенсе де, басқаларға да талап
қоюға кедергi бола алмайды.
Вексель ұстаушы өзi талап ... ... ... ете ... егер шарт ... ... ... төлем төленбеген аударым
векселiнiң сомасын процентiмен;
2) вексель төленуге тиiстi күнгi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
белгiлеген қайта қаржыландыру ... ... ... ... ... бiлдiру жөнiндегi шығындар, хабарлама жолдау жөнiндегi
шығындар, сондай-ақ басқа да шығындар. Бұдан басқа, ... ... ... ... қою ... ... сомасынан алынатын 0,01 % мөлшерiнде
комиссия жинағын қосуы мүмкiн. Егер ... қою ... ... басталғанға
дейiн ұсынылса, онда вексель сомасынан есептiк процент ... ... ... ... ұстаушының тұратын жерiнде талап қойылған ... ... ... ... ... ... сəйкес есептеледi.
Аударым векселiн төлеген адам, өзiнiң алдында мiндеттi ... ... ... ... сомасын; 2) талапкер вексельдi төлеген күнi
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... мөлшерiнде есептелгенде көрсетiлген сомадан проценттердi; 3)
олардың шекке шығындарын талап ете ... ... ... жəне ... ... адамдарға талап қойған тұлға талап қою сомасына 0,05 %
мөлшерiнде комиссия жинағын қоса алады.
«Альянс банк» АҚ ... ... ... ... қойылуы мүмкiн əрбiр
мiндеттi тұлға аударым векселiн ... ... ... жəне төлем
төлегенi жөнiндегi қолхатымен бiрге өзiне ... ... ... ете ... ... ... əрбiр индоссант өзiнiң индоссаментiн жəне өзiнен
кейiнгi индоссанттарды да сызып тастай ... ... ... ... жүзеге асырылған ... ... ... ... сол ... ... вексельде белгi
қойылуын жəне өзiне сол туралы қолхат берiлуiн ... ете ... ... ... ... оған ... ... көшiрмесiн жəне келесi
регрестi жүзеге асыра алуы үшiн наразылық ... ... ... ... АҚ ... мерзiмiнде немесе ұсынылғаннан кейiн белгiлi
бiр уақытта төленетiн аударым векселiн ұсыну үшiн; акцептемеу ... ... ... ... асыру үшiн; "шығынсыз айналым" деген ескертпесi
болған жағдайда, төлемге ... үшiн, ... ... ... соң ... индоссанттарға қарсы, вексель берушiге ... ... ... ... ... тұлғаларға қарсы өзiнiң құқықтарын жоғалтады.
Вексель берушiмен ... ... ... ... жағдайда,
вексель ұстаушы төлем жасамаудың салдарынан, сондай-ақ егер вексель берушi
акцепт үшiн ... өзiн ... ... ғана ... ... ... акцептемегеннiң салдарынан өзiне тиiстi
құқықтарынан айырылады. Егер индоссаментте ұсынылу мерзiмi ... ... ... қана сiлтеме жасай алады.
«Альянс банк» АҚ вексель ұстаушының акцептелуге тиiс аударым векселiнде
төлем мерзiмi басталғанға ... ... ... туындайтын барлық
жағдайларда делдалдық тəртiбiмен акцепт жасау орын алуы ... ... ... қажетiне қарай, төлем орнында акцепт үшiн немесе төлем
үшiн тұлға көрсетiлсе, онда ... ... ... мерзiмi басталғанға дейiн
өзiнiң регрестiк құқығын осындай нұсқауды ... ... жəне осы ... ... ... ... ... қарсы, бiрақ мұның бəрi ол
аударма векселiн аталған тұлғаға ... жəне ... ... бас ... бұл қарсылық наразылық бiлдiрумен куəландырылған жағдайда ғана жүзеге
асыра алады. Делдалдықтың басқа жағдайларында ... ... ... ... жасауды қабылдамай тастауы мүмкiн. Алайда, егер ол акцепт
жасауға жол берсе, акцепт кiмнiң есебiнен ... ... ... жəне одан
кейiн қол қойған тұлғаларға қарсы төлем мерзiмi жеткенге дейiнгi регресс
құқығын жоғалтады.
Делдалдық ... ... ... ... ... ... ... қол қояды. Онда ол кiмнiң есебiнен жасалғандығы
көрсетiледi; мұндай ... жоқ ... ... вексель берушi үшiн жасалған
деп есептеледi. Делдалдық тəртiбiмен акцептант вексель ұстаушыға қатысты
жəне өзi ... ... ... ... ... ... тұлғадан кейiн осы
тұлғамен бiрдей негiздерде жазбалар ... ... ... ... ... ... ... қарамастан, өз есебiнен
акцепт жасалған тұлға, ... ол үшiн ... ... вексель
ұстаушыдан 47-бапта аталған соманы төлеуге қарсы вексельдiң, ... жəне ... ... төлем төленгенi туралы қолхатпен бiрге
шотты тапсыруды талап ете ... ... ... ... даналармен берiлуi мүмкiн. Бұл даналар
құжат мəтiнінiң өзiнде ретiмен келетiн нөмiрлермен жабдықталуға тиiс; олай
болмаған жағдайда ... ... жеке ... ... ... Егер ... оның жалғыз данамен берiлгендiгi ... ... ... өз ... оған ... дана ... талап ете
алады. Бұл үшiн ол тiкелей өзiнiң индоссантына өтiнiш ... ... ол ... ... жəне т.т. қатысты вексель берушiге дейiн ... ... ... Индоссанттар индоссаменттердi жаңа даналарда көбейтуге
мiндеттi. ... ... ... ... бұл ... тiптi басқа даналарды
өтейдi деп көрсетiлмесе де, жауапкершiлiктен босатады. Алайда төлемшi өзi
акцепт жасаған жəне оған ... дана ... ... бере ... ... даналар берген индоссант, сондай-ақ келесi индоссанттар да
қолдары қойылған жəне ... ... ... бойынша мiндеттi болады.
«Альянс банк» АҚ акцепт үшiн даналардың бiреуiн жiберген тұлға қолында
осы дана бар ... ... ... ... ... тиiс. Бұл ... ... басқа дананы заңды ұстаушыға табыс ... ... Егер ол ... бас ... ... ... ұстаушы оған наразылық бiлдiрiп: ... үшiн ... дана оның ... етуiне қарамастан, ... 2) ... ... ... ... дана ... ... мүмкiн
еместiгiн куəландырғаннан кейiн ғана талап қою құқығын жүзеге асыра алады.
Аударым векселiн ұстаушының əрбiрiнiң одан ... ... ... ... ... жəне онда бар ... ... белгiлермен бiрге
түпнұсқамен дəлме-дəл жасалуға тиiс. Онда қай ... ... ... тиiс. ... де ... ... ... жəне сондай
ретпен индоссатталуы жəне авальдануы мүмкiн.
Көшiрмеде қолында түпнұсқа құжат бар тұлға көрсетiлуге тиiс. Ол тұлға
аталған құжатты ... ... ... ... ... ... Егер ... жасаудан бас тартса, вексель ұстаушы оның талап еткенiне қарамастан
түпнұсқаның оған берiлмегенi ... ... ... ғана
индоссанттарға немесе авальшыларға ... ... ... ... асыра
алады. Егер түпнұсқа құжатта көшiрмесi түсiрiлгенге дейiн жасалған соңғы
индоссаменттен кейiн: "осы ... ... ... тек ... ... ... ескертпе болса немесе қандай да бiр өзге де кез ... тең ... ... болса, онда осыдан кейiн түпнұсқаға қойылған
индоссамент жарамсыз болып табылады.
«Альянс банк» АҚ аударым векселiнiң ... ... ... ... ... қол ... ... өзгерген мəтiннiң мазмұнына сəйкес
жауап бередi және өзгерiске дейiн қол қойған ... ... ... ... жауап бередi.
2.4 Банктің векселдермен жүргізетін есебі
Банк есеп ... тек қана ... ... қабылдайды. Вексель
егер оның деректемелерi «Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... жөнінде» Заңның 1-9,
32, 74, 75-баптарына сай ... ... ... ... Вексель мəтiнiн
тексеру тəртiбi осы Ереженiң 4-тарауында белгiленген.
Банк қола, достық ... жəне ... ... ... немесе вексель берушi векселдер бойынша қабiлетi жоқ ... ... есеп ... бас тартуға мiндеттi.
Егер вексельдер толық немесе iшiнара гербтiк алыммен ... ... ... ... бас тартуға мiндеттi. Гербтiк алымды ... ... ... арнайы заң актiлерiнде белгiленедi.
Гербтiк алымды төлеу тəртiбiн белгiлейтiн заң актiсi ... ... ... ... ... ... ... есеп жүргiзуге қабылдайды.
[15]
Операциялар жүргiзудiң жалпы талаптары туралы ережеге банк вексельдердi
есеп жүргiзуге қабылдаудың мынадай талаптарын кiргiзуге құқылы:
1) ... ... ... ... ... талаптар, яғни вексельде
өткiзiп беру ... ... ... ең ... ... ... немесе вексель бойынша мiндеттi басқа адамға авальдiң
болуы (авалистiң төлем қабiлетi);
3) аударма вексельдерi үшiн ... ... осы ... жəне ... ... ... ... келмейтiн басқа
талаптар.
Егер банк вексельдiң мазмұнынан төлем ... ... ... ... ... ... қорытынды жасай алмаса немесе вексельдiң мəтiнiнде
вексель бойынша құқықтарды жүзеге асыруға мүмкiндiк бермейтiн басқа ақаулар
болса, банк ... есеп ... ... бас ... ... ... ... төлем күнiне дейiн қалған мерзiм вексельдi төлем ... ... үшiн ... ... мерзiмнен кем болса, банк
вексельдi есеп жүргiзуге клиенттен ... бас ... ... ... ... ... ... үздiксiздiгi банктiң вексельдi есеп
жүргiзуге қабылдауының шарты болып табылады.
Банктiң ... ... ... ... талаптары:
1) төлеушiнiң жəне вексель бойынша мiндеттi басқа ... ... ... ... ... ... алынған барлық вексельдердi осы Ереженiң
нормаларына сəйкес қатаң жiктеу болып табылады.
Вексельдi есеп жүргiзуге қабылдау туралы ... ... ... ... ... мына ... вексельдерге есеп жүргiзуге тапсырысты;
2) вексельдiң түпнұсқасын (егер болса аллонжбен бiрге);
3) вексельдiң нотариалды көшiрмесiн;
4) егер вексель ұстаушы заңды тұлға болса, ... ... ... ... авальдi, егер ол жеке актiмен берiлсе;
6) осы вексель бойынша гербтiк алым ... ... ... банк ... ... ... бередi.
Егер есеп жүргiзу үшiн банкке вексельдiң көшiрмесi берiлсе, онда банк
клиенттен немесе вексель бар ... ... ... ... ... ... Вексельдiң түпнұсқасы банкке берiлмеген жағдайда, банк
вексельдiң көшiрмесiн есеп жүргiзуге қабылдаудан бас ... ... есеп ... үшiн ... аударма вексельдiң акцептелмеген данасы
берiлсе, онда банк клиенттен немесе аударма вексельдiң акцептелген ... ... ... ... ... данасын берудi талап етуге
құқылы. Аударма векселдiң ... ... ... ... ... аударма вексельдiң акцептелмеген данасын қабылдаудан бас тартуға
құқылы.
Банк құжаттарды ... ... ... берiлетiн əр вексельдiң
құралуының дұрыстығын, ... ... ... ... ... ... мiндеттi.
Құжаттарды қабылдағанда вексельдердi есеп жүргiзуге қабылдау туралы
банк шешiм қабылдауы үшiн банктiң жауапты ... ... ... ... болса) жəне ... ... ... ... ... соң ... ... вексельдi есеп
жүргiзуге ұсынған адамға қайтарады.
Банкте есеп жүргiзу туралы мəселесi шешiлiп жатқан вексель осы ... ... ... вексель ұстаушыдан вексельдiң тауар сатып алу-сату мəмiлесi
негiзiнде берiлгенiн растайтын кез келген ақпаратты ... ... ... жəне осы Ережеде көзделген басқа iс-жосықтың сақталуын
тексергеннен кейiн банк вексельдердi есеп жүргiзуге қабылдау ... ... ... ... ... ... ... банктiң кредит
беруге өкiлеттi тиiстi органы қабылдайды.[16]
Вексельдi есеп ... ... ... одан бас тарту туралы банк
шешiм қабылдауға мiндеттi мерзiмдi банк ... ... ... ... ... ... ... мерзiм осы Ереженiң 16-
тармағында көрсетiлген құжаттардың толық пакетiн берген ... ... ... ... ... ... есеп жүргiзуге қабылдау немесе қабылдаудан бас тарту туралы
банктiң уəкiлеттi органы шешiм қабылдағаннан кейiн банк ... ... ... ... ... банк ... шешiмдi қабылдағаннан
кейiн келесi күннен кешiктiрмей беруге (жiберуге) мiндеттi.
Вексельдi банктiң меншiгiне берудi индоссамент оның ... ... ... ... ... "маған айналымсыз"
деген ескертуiмен ресiмдейдi.
Есеп жүргiзуге ұсынылған аударма ... ... ... ... мына ... құжаттың тура сол мəтiнiне кiргiзiлген жəне осы ... ... ... ... ... ... белгiленген ақша сомасын төлеуге ештеңемен шартталмаған бұйрық; 3)
төлем жасалуы тиiс орынды ... ... ... ... ... ... тиiс орынды көрсету;
6) кiмге немесе кiмнiң бұйрығымен төлем ... тиiс ... ... ... құралу күнiн немесе орнын көрсету;
8) вексель беретiн адамның (вексель берушiнiң) қолы болуы тиiс.
Егер аударма вексельде төлем мерзiмi көрсетiлмесе, онда ... ... ету ... көрсетiлген болып саналады.
Ерекше нұсқау болмаса, төлеушiнiң атауымен қатар жазылған орын төлем
орны жəне сонымен бiрге төлеушiнiң тұрағы немесе ... ... ... ... ... оны ... орны ... онда ол вексель
берушiнiң атауымен қатар көрсетiлген орында қол қойылған болып мойындалады.
31. Есеп жүргiзуде ұсынылатын жай ... ... ... ... мына ... ... тура сол ... кiргiзiлген жəне осы құжат құралған тiлде
жазылған "вексель" деген атау;
2) белгіленген ақша сомасын төлеуге ештеңемен шартталмаған уəде;
3) төлем мерзiмiн көрсету;
4) ... ... тиiс ... ... ... ... ... бұйрығымен төлем жасалуы тиiс адамның аталуы;
6) вексельдiң құралу күнiн немесе орнын көрсету;
7) вексель ... ... ... ... қолы ... ... жай вексельде төлем мерзiмi көрсетiлмесе, онда ... ... ... ... ... ... [17]
3 ТАРАУ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕКСЕЛЬДІК АЙНАЛЫСҚА БАНКТІҢ ҚАТЫСУЫНЫҢ
ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасындағы вексель айналысының даму ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
аумағында жай жəне аударым коммерциялық вексельдерiн шығаруды, вексельдер,
оның iшiнде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде ... ... ету ... ... ... ... ... мiндеттемелер мен
оларға байланысты операцияларды орындауды, оларды есеп кеңселерiнiң есепке
алуын жəне ... ... ... ... ... ... ... Республикасындағы вексель айналысы жөнiндегi қатынастар
Женева вексель конвенциясынан, осы Заңнан, ... ... ... заң ... сондай-ақ соларға сəйкес шығарылған Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкiнiң ... ... ... тұратын
вексель құқығымен реттеледi.
Вексельдiк мiндеттеме вексель берушiнiң тиiстi дəрежеде ... ... ... ... пайда болады. Вексель сатып алу-сату,
жұмыстар орындау, қызметтер көрсету ... ... ... ... ... ... ... қалдыру үшiн берiледi.
Аллонж вексельмен бiрге бiрыңғай құжат болып саналады. ... ... бiр ... ... ... ... ... беретiн
жазба болуға тиiс. Аллонж вексельге индоссамент вексельдiң өзiнде ... ... ... ... ... ... онда ... ақша сомасы құрайды. Вексель ... ... ... ... ... ... ... өсiм
жəне басқа шығындар қосылмайды. ... ... ... ... валютасы теңге болып табылады. Қазақстан Республикасының
аумағында шетел валютасында ... ... ... реттеу туралы
заңдарда көзделген жағдайларда мүмкiн ... жəне банк ... ... түрлерiн жүзеге асыратын
ұйымдар тиiстi ... ... ... вексельдермен операциялардың
мынадай түрлерін жүзеге асыруға: вексельдердi инкассоға ... ... ... ... бойынша қызмет көрсетуге;
домицильдендiрiлген вексельдердi ... ... ... ... ... ... ... есепке алу жөнiндегi операцияларды
есеп кеңселерi ғана жүзеге асырады. Банктер ақшалай ... ... ... ... беруге лицензиясы болғанда ғана вексельдердi
авальдауға құқылы
Вексельдер Қазақстан Республикасының аумағында жай қағазға жəне вексель
қағазына шығарылуы мүмкiн. Қазақстан ... ... ... оның ... ... ... қағаздарының қорғалу дəрежелерiне
қойылатын талаптарды, ... ... ... ... техникалық
талаптарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейдi. Вексельдi
вексель қағазына ... ... ... ... ... мемлекеттiк
тiлде жəне орыс тiлiнде ... тиiс. ... шет ... қосымша
пайдалануға жол берiледi. Вексель қағазын шығаруға ... ... ... лицензиялау туралы ... ... ... жəне жеке ... Қазақстан Республикасының аумағында өзара есеп
айырысуларда, мұның өзi тиiстi шартта ... жəне осы ... ... ... жай жəне аударым векселiн пайдалануға құқылы. Есеп
кеңселерi арқылы ... есеп ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Инкассоға қабылданған
вексельдердi байланыс ... ... ... ... Ұлттық Банкiмен келiсiм ... ... ... ... ... ... құқықтық актiлерiмен жəне
байланыс мекемесi мен есеп кеңсесiнiң арасындағы шартпен белгiленедi.
Есеп ... ... ... ... ... ... ... төлем
мерзiмi жеткенге дейiн индоссамент ... ... ... ... алу деп ... Есеп кеңсесi вексель сомасынан есеп
кеңсесi өз ... ... ... ... ... ... ... есепке алу - бұл есеп кеңсесiнiң вексель сомасын төлем жəне ... ... ... ... ... ... ... алған вексельдерiн
Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... ... ... ... ... Банкiнiң вексельдердi қайта есепке алуы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ресми есеп жүргiзу ставкасына сəйкес
жүзеге асырылады. ... ... алу мен ... есепке алу тəртiбi,
сондай-ақ банктер мен банк операцияларының ... ... ... ұйымдардың вексельдермен операцияларды жүзеге асыруы Қазақстан
Республикасы Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Банкi қайта есепке ... ал ... - тек ... ... ... алуды жүргiзедi.
Вексельде төлемшi ретiнде көрсетiлген тұлға мен вексель берушi
төлемшiден ... да бiр ... ... ... ету ... ... ... вексель берушiнiң белгiлеуi вексельдi жабу деп
түсiнiледi. Бұл ... ... ... сомасы вексель бойынша төлем
сомасынан төлем ... тиiс. ... ... вексель берушiден
вексельдi жабуды талап етуге ... бар. ... ... ... ... ... ... етуге мiндеттi.
Аккредитив төлемiнiң, банк ... ... ... ... Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тəртiппен ... беру ... ... ... Вексельдi кепiлге беру индоссаменттi
ресiмдеуге қойылатын талаптар ... ... ... ... ... вексельдi кепiлге беруге жол берiлмейдi. Вексельдiң ... жəне ... ... ... ... Республикасының аумағында
тиiстi есеп кеңселерi арқылы жүргiзiледi.
Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының резидент
еместерi берген ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде Қазақстан
Республикасының резидентi қабылдаған вексельдiк ... ... ... ... ... ... ... барлық талаптар сақталған жағдайда ғана жарамды болады.
Вексель валютасының бағамы төлемшiге қызмет көрсететiн не вексельдi
есепке ... есеп ... ... ... ... бағамына сəйкес
анықталады.
Римессаны Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... жүргiзуге Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар есеп кеңсесi ғана пайдалана алады.
Вексель ... ... ... ... ... жасамау туралы наразылықты
нотариус өзiне вексель берiлген кезден бастап бiр жұмыс күнi ... ... ... жасау жəне акцепт бермеу ... ... ... ... ... акт жазу ... жасайды. Акцептiң күнi қойылмауына
наразылық вексельге акцепт бермеуге наразылық жасау үшiн ... жəне ... ... ... бойынша төлем жасаушының мүлкiн өндiрiп алу сот бұйрығы немесе
сот шешiмi негiзiнде ғана ... ... ... деп танылған
жағдайларды қоспағанда, вексельдi беруге ... ... ... ... ... ... ... Белгiленген талаптар бұзыла отырып вексель
жасалған жағдайларда, вексель жарамсыз деп ... ... ... ... бойынша дау туған жағдайда осы ... ... ... шарт ... ... бұзу ... iс ретiнде
қаралады.
Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола жəне ... ... ... ... ... ... қола векселi бойынша
төлем жасамау тəуекелiн достық немесе қола векселiн ұсынушы вексель ұстаушы
мойнына алады. Заңды жəне жеке ... ... ... қорғау органдарына
қола вексельдi ұсыну фактiлерi ... ... ... ... қола немесе қаржы векселiн шығаруға кiнəлi адамдар Қазақстан
Республикасының ... ... ... болады.
Вексельдiң жоғалғаны үшiн, вексель берушi жоғалған вексельдi бергенiн
мойындаған жағдайларды қоспағанда, оны ... ... ... ... Жоғалған вексель бойынша оның құқығы сот тəртiбiмен қайта қалпына
келтiрiлген жағдайда төлем жасалуы мүмкiн. Жоғалған вексель бойынша ... ... ... ... ... ... ... заңдарында көзделген тəртiппен сот қарайды. Жоғалғанның орнына
вексель берiлуi жəне ... ... ... ... ... оны ... ... ұстаушының есебiнен жүргiзiледi.
Вексельдi жеткiзiп беруге мiндеттенген адам оны жөнелтуге қабылдаған ... ... ... ... ... ... ғана ол үшiн жауап бередi.
Ол вексельдi жоғалтқан жағдайда ... ... ... ... ... вексель ұстаушыға не есеп кеңесiне осындай вексель
бойынша құқықтарды қалпына келтiрумен байланысты ... ... ... ... ... мiндеттi басқа адамдардың вексельдегi қолдары жалған
қойылуы ... ... ... ... Егер вексель бойынша төлем
мерзiмi өтiп кетсе, банк ... есеп ... бас ... ... ... мерзiмi ұсыну бойынша көрсетiлген вексельдiң құралу сəтiнен бiр
жыл өтсе, сондай-ақ егер вексельдiң өзiнде оны төлемге ... үшiн одан ... ... ... ... банк ... есеп жүргiзуге
қабылдаудан бас тартуы тиiс. Бұл жағдайда банк өзiнiң бас ... ... өтiп ... ... ... ... алғаннан кейiн жəне вексельдi есеп жүргiзуге
қабылдау туралы шешiм қабылдағанға дейiн банк ... жəне ... ... ... сондаи-ақ банк көрсетiлген ... ... өз ... ... ... ... мүмкiн
факторларды зерттеуге құқылы. Банк вексель бойынша ... ... ... ... ... құқылы.
Есеп жүргiзуге қабылданған əрбiр вексель бойынша банк есеп жүргiзуге
қабылданған вексельдерге қатысты ... ... ... жеке "вексельдiк
жеке iс қағаз" ашады. Есеп жүргiзуге қабылданған вексельдер банкте қатаң
есеп құжаттары ретiнде ... тиiс. ... ... ... ... төлем алуға уақтылы ұсыну үшiн банк мына белгiлер бойынша:
1) клиент (атауы жəне қажеттi деректемелерi);
2) вексель ... ... ... ... ... төлем орны;
4) төлеушi (атауы жəне қажеттi деректемелерi);
5) басқа белгiлерi бойынша вексельдерге ... ... ... ... барлық есеп жүргiзетiн вексельдердi эмитенттердiң сыныптылық
деңгейi бойынша жiктеуге мiндеттi. Жiктеу ... ... ... ... құқықтық актiсiнде белгiленедi. Бiрiншi сыныпты
эмитенттердiң вексельдерi бойынша ... Банк банк ... ... ... жəне ... ... ресми есептiк ставкасы арасындағы
айырманың) мөлшерiн белгiлеуге құқылы. Банк есеп ... ... ... Республикасы Ұлттық Банкiнiң жеке нормативтiк ... ... ... провизиялар құруға мiндеттi.
Банк өзiнiң порфелiндегi вексельдермен мына ... ... ... ... ... бойынша алуды;
2) вексельді индоссамент жасауды, оның ішінде ... ... ... өтеу үшін ... вексельді Ұлттық Банкке қайта есеп ... үшін ... ... құқылы.
Банк алынған вексельді банктің жасауы үшін ... ... ... ... банк ... ... əрі ... индоссамент жасай алады.
Төлемді уақытылы алу ... ... банк ... ... ... дербес жүзеге асырады. Вексельдерге Ұлттық Банкте қайта есеп
жүргізу тəртібі Қазақстан ... ... ... ... Есеп ... ... ... римессаны тек қана одан əрі
шетел кредиторына берешекті өтеуге беру үшін пайдалана алады.
Банк есеп ... ... ... ... ... сəйкес көшірмелер алуға құқылы. [18]
Төлем жасалмау немесе акцепттелмеу наразылығы күшіне енгенде банк ... күн ... ... Банкке күшіне енген наразылық, вексель беруші,
акцептант, наразылық білдірілген ... ... ... ... ... бұзған басқа адам туралы ақпаратты растайтын құжаттармен қосымша
беруге міндетті.
Ұлттық Банк банктерден түскен ақпаратты ... ... ... ... ... ... ... сұрауы бойынша үш банктік күн
ішінде вексель бойынша міндеттенген жəне ол ... өз ... бас ... адамдар туралы ақпарат береді.
3.2 Қазақстан Республикасында векселдердің даму келешегі
Қазақстан Республикасының бағалы ... ... ... ... ... ... (бұдан əрі - Бағдарлама) ... ... жəне ... ... ... ... ... нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттiгi (бұдан əрi - ... ... ... ... министрлiгi
(бұдан əрi – Қаржы министрлiгi) жəне Қазақстан Республикасы ... ... əрi - ... ... жəне ... Республикасының Президентi
өткiзген "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің есебі туралы" мəжiлiсте
(2006 жылғы 26 ... N 01-8.1 ... жəне 2006 ... 15 ... ... ... Қазақстан қаржыгерлерiнiң IV конгресiнде Қазақстан
Республикасының Президенті берген тапсырмаларын орындау ... ... ... эмиссиялық бағалы қағаздары (бұдан əрi
- МБҚ) бағалы қағаздар рыногында негiзгi өтiмдi жəне ... ... ... МБҚ ... ... ... ... мерзiмi, инвесторлық
базасы, сыйлықақы есептеу ... мен ... ... қорғалуы
жағынан ерекшеленетiн құралдарды қамтиды.
Соңғы үш жылда ... ... ... өсуi ... ... 1 ... жағдай бойынша акциялар рыногын капиталдандыру бiр жылда
66,4%-ға ұлғайып, 347,5 млрд. теңге1 құрады, бұл ... ... iшкi өнiмi ... үлес ... ... ... ... жөнiндегi мəлiметтердiң болмауына байланысты
акциялар рыногын капиталдандыруды тұтастай айқындау мүмкiн емес.
Қазақстан қор ... ... ... ... акцияларды
капиталдандырудың аталған қазақстандық компаниялардың рыноктық ... ... өсуi, ... ... компаниялардың жарғылық
капиталдарының (орналастырылған акциялар санының) өсуiмен, ... ... ... ... жəне ... биржаның ресми тiзiмiне енгiзiлген
акциялар санының ұлғаюымен ... ... ... ... бейнелейтiн жыл
соңындағы мəнi көрсетiлген. Сонымен ... ... ... қазақстандық компанияларының капиталдануы мен оның ... ... ... өте ... ... қалып отыр жəне баяу өсуде.
Əлемдiк тəжiрибеде акциялар рыногын капиталдандырудың жалпы iшкi өнiмге
ара қатынасы: Ұлыбританияда - 107%-ды, АҚШ-та - 103%-ды, ... - ... - ... дамушы рыноктар үшiн - орта есеппен 25%-ды ... үшiн ... ... ... ... ... қор биржасы
болып табылатын Қазақстан қор ... ... ... қосылған
компаниялардың жəне үлесiне Ресейдiң алдыңғы қатарлы биржаларының жиынтық
айналымының 80%-ы тиетiн Мəскеу банкаралық валюта ... ... əрі ... ... ... ... Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының жəне МБВБ-ның ресми
тiзiмдерiне қосылған компанияларды капиталдандыру көрсеткiштерi
| ... қор ... ... |
| ... ... | |
| ... ... ... |АҚШ долл.|Ресей |
| | ... ... ... |
| | | ... iшкi | ... iшкi |
| | | ... %-бен | ... %-бен |
| | | ... | | ... |181718,198 |1,204 |5,59 |66 |21 ... ... |1,341 |5,58 |92 |27 ... ... |2,425 |7,81 |150 |35 ... республика экономикасындағы векселдің рөлi мардымсыз болып
табылады, Қазақстанның ... ... ... капиталдандыру жəне оны
кəсiпорындардың кəсiпорынның ... ... ... ... ... оның елеулi проблемалары болып қалуда.
Ұйымдастырылған рыноктың қазақстандық P/E ... ... ... ... бұл ... сəйкес Қазақстан қор биржасының ресми
тiзiмiнiң акциялары ... ... мен ... ... ... ... айтарлықтай жеткiлiксiз бағаланған.
12-кесте Басқа елдермен салыстырғанда Қазақстандағы Р\Е коэффициентi
| |2004 |2 005 |2006 ... |2,59 |2,21 |2,32 ... |2,44 |4,31 |4,93 ... |16,5 |18,9 | ... | | | ... | | | ... мəнi | | | ... ... ... 1999 жылдан бастап ... ... ... 1999 ... 1 ... ... биржалық рыноктың
корпорациялық облигацияларын дамыту ... Сол жылы (7 ... ... ... ... ... жөнiнде бiрiншi
аукцион өткiзiлдi.
2006 жылғы 1 ... ... ... ... ... облигацияларын капиталдандыру бiр жылда 96,5%-ға ұлғайып,
373,0 ... ... (2,6 ... АҚШ ... ... бұл жалпы iшкi өнiмнiң
8,4%-ын құрайды. Ұйымдастырылған жəне ... ... ... ... ... жыл ... екi есе аз жəне 182,5 ... теңге (1,27 млрд. АҚШ долларын) құрайды.
Корпорациялық облигациялар iс жүзiнде қазақстан экономикасына вексел
арқылы ... ... ... ... ... ... ... 2004
жылғы 1 сəуiрдегі жағдай бойынша облигациялардың қолданыстағы шығарылу ... 75-тi ... бұл ... қоғамдарда (бұдан əрi - АҚ),
жауапкершiлiгi шектеулi жəне қосымша жауапкершiлігі бар серiктестiктер ... ... ... ... жалпы санының өте аз үлесi. Бұл ретте
облигациялардың 48 ... (29 ... "А" ... ... ... 11 шығарылымы (11 эмитент) "В" санаты бойынша Қазақстан қор
биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлдi.
Инвесторлардың ... ... ... ... ... шектеулi саны облигациялар эмитенттерiнiң
санын ұлғайтуға кедергi болып табылуы мүмкiн. Сонымен ... бұл ... жыл ... ... аса ... ... серпiндi дамуда жəне
үлестiк рынокқа қарағанда оның перспективалары ... ... ... ... ... айналысы, млрд. теңге
(акциялардың мемлекеттiк пакеттер секторын жəне репо ... ... |2003 |2004 |2005 |2006 ... |12,08 |21,76 |40,20 |8,96 ... |24,97 |40,32 |89,89 |31,32 ... | | | | ... ... ұйымдастырылған рыногындагы мəмiлелер көлемiнiң
ұлғаюы негiзгi инвесторлар - жинақтаушы зейнетақы қорларының (бұдан əрi ... ... мен ... ... ... ... активтерi ресми
тiзiмдерге қосылған бағалы қағаздарға орналастырылуы тиiстiгiнiң нəтижесi
болып табылады. ... жəне ... ... ... ... тұрақты өсуi, сондай-ақ iрi институционалдық инвесторлар
тарапынан ... ... ... ... өсу ... ... ... бередi.
Қазiр Қазақстан қор биржасында эмитентте Standard & Poor's, ... ... ... бiрi ... одан да ... ... қарыз
алушының шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингтiк бағасы
болса, қазақстандық қор ... ... ... ... енгiзудiң
("А" санатының ресми тiзiмiне енгiзу немесе ресми тiзiмнiң "В" санатынан
"А" санатына ... ... ... ... ... ... барысында Листингтiк компаниялардың жұмсаған
шығындарының ұсынылған көрсеткiштерiн талдау бастапқы ұсыныс жүргiзу,
сондай-ақ бағалы ... ... ... ... тiзiмiнде
қолдау едəуiр шығындармен қатар жүретінін көрсетті.
2003-2007 жылдар кезеңiнде векселдің институционалдық инфрақұрылымының
сандық көрсеткiштерi ... ... ... бұл ... Қазақстанның вексел
институционалдық инфрақұрылымының қалыптасқанының жəне оның ... ... сай ... ... қатар Қазақстандық вексел консервативтi үлгiдегi
институционалдықинвесторлардың - ... ... ... басым болуына
байланысты оны консервативтi деп сипаттауға болады.
Мұндай жағдайларда неғұрлым икемдi жəне мемлекет барынша аз реттейтiн
бəсекелестер теңгерiм жасауы тиiс, ... ... ... бастысына
айналуы керек. "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының ... ... жеке ... ... да ... ... ... инвестициялық қорлар құру iшкi жинақтардың тұрақты өсуi, оларды
экономиканың ... ... ... тарту қажеттiгi жəне ... ... ... ... ету ... ... ... қызметтерiне ақы төлеу: қаржы
консультанттарына, аудиторларға ... ... жəне ... резиденттерінің корпорациялық бағалы қағаздары үшiн -
Дүниежүзiлiк Банктiң ... ... ... ... ... ... ... iске асырылатын жобалардың
аудитi мақсатында ... ... үшін ... ... ... ... ... кез келгені), андеррайтерлерге, ... ... ... ... комиссиялық сыйлықақылар (қаржылық
емес ұйымдар үшін мiндеттi талап), сондай-ақ АҚ ... ... ... ... əрі - ҚЕХС) көшуiмен - бағдарламалық
қамтамасыз етудi сатып алу жəне орнатумен, ... ... ... ... ... Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының ресми тiзiмiне
енгiзiлген "А" санаты бойынша компаниялар шығындарының аса iрi ... ... ... талаптарына сəйкес өз қызметi туралы ақпаратты
жариялау ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар нарығында
оның ақша қаражатын ... ... ... ... арттырды. Сонымен
қатар бұл фактордың ... ... ... операцияларды жүзеге
асыратын инвесторлардың жəне де, ең ... ... ... ... тікелей ықпалы болуы мүмкін.
Акциялар нарығында сауда-саттықтарды активтендіруді ... ... ... ... ... ол ... ресми
тізімінің «А» санатындағы акцияларына сұраныстың баға белгілеулерінің
олардың эмитенттерін ... ... ... алу ... өзгеруін
көрсетеді.
Индекстің оң динамикасы акцияларды капиталдандырудың өсуін көрсетеді.
Өткен жылдардан айырмашылығы, бұған негізінен «Қазақстан қор ... ... ... ... акциялар құнының өсуінен, сондай-ақ листингтік
компаниялардың жарғылық капиталының кеңею ... қол ... ... ... ... бері ... ... акциялардың жиынтық
нарықтық құны 2,5 есе ұлғайды. Бұл ретте акциялардың қор нарығын ... ... жыл ... ... 2006 ... 1 қазандағы
жағдай бойынша 70% дейін ұлғайды.
Корпоративтік облигациялар нарығын капиталдандырудың өсуіне бұрынғыдай
KASE-де листинг рəсімінен өткен бағалы ... ... ... себеп
болды. Корпоративтік облигациялар кірістілігінің соңғы уақытта төмендегенін
де атап өткен дұрыс (Қосымша-2).
Акциялардың жəне корпоративтік акциялардың кірістілік ... ... ... жəне пайыздық тəуекелдің өсуіне əкеп
соғады, бұл дағдарысты құбылыстар ... ... қор ... ... атап ... ... ... қорлары сияқты ірі
институционалдық инвесторлардың инвестициялық портфелінің сапасына теріс
əсер етуі мүмкін.
Акциялардың қолданылып ... ... саны 2004 ... басынан
бері 34,2% қысқарды. Бұл, ең ... ... ... ... ... 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 Заңы ... ... ... үш жыл ішінде жарғылық капиталдарының ... ... ... ... республикалық бюджет туралы заңда белгіленген
айлық есептік көрсеткіштің 50.000 еселік
Қазақстанның 2006 ... ... ... ... есеп ... ... ... тұрақтылығы туралы есеп 33 мөлшеріне дейін келтірілуі
тиіс акционерлік қоғамдардың ерікті түрде ... ... ... ... ... ... шығарылымдарының ұлғаюына
байланысты болды. ... ... ... емес облигациялардың қолданылып
жүрген шығарылымдарының саны 2006 ... 1 ... ... ... ... ... 27,9%-ға ұлғайды. Мемлекеттік ... ... ... ... 45% ... ... ... нарықтың неғұрлым белсенді жəне кредит төлеуге
қабілетті ... ... ... мен ... ... ... эмитенттерге жəне қор
биржасында айналысқа жіберілген бағалы ... ... ... ... болды. Атап айтқанда неғұрлым жоғары санат бойынша ... ... үшін ... ... нысанына қойылатын
талаптар жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді кіргізу есебінен ... ... ... ... ... бойынша қор биржасының ресми
тізіміне кіргізу үшін эмитенттердің меншікті капиталының мөлшеріне ... ... ... ... ... ... ... шығарылған акциялары бар акционерлік
қоғамдар 2007 жылғы 1 ақпандағы ұқсас көрсеткішімен ... – 5 ... ... 2007 ... 1 ... саны 2 293 болды. Сондай-ақ, бағалы
қағаздар рыногында 61 брокер-дилер, 18 тіркеушілер, 11 ... ... ... ... ... ... асыратын 10 ұйым
(ЗАИБЖАҰ) жəне инвестициялық портфелді басқаратын 28 ұйым жұмыс істеп отыр.
Ақпанда 27 ... ... ... ... ... жəне
мемлекеттік тіркелгендігі туралы куəліктері ауыстырылған ... ... ... 20 ... ... ... 2007 ... наурыздағы жағдай бойынша қолданыстағы 2 461 ... ... ... ... ... 6 ... ... жалпы номиналды құны
34,5 млрд.теңге, ... ... ... ... ... ... 3 ... шығарылымы тіркелді. 2007 жылғы 1 наурыздағы
жағдай ... ... ... құны 684,1 ... болатын қолданыстағы
169 мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы айналыста болды.
2007 ... ... 2 ... пай ... тіркелді, осыған
байланысты 1 наурыздағы жағдай бойынша бағалы қағаздар рыногында ... ... пай ... саны 51-ге (41 ... 5 ашық жəне ... ... ұлғайды. Сондай-ақ ағымдағы жылғы ақпанда рынокта ... ... қоры ... ... ... 7 акционерлік
инвестициялық қорлар жұмыс істеуде. 2007 ... 1 ... ... ... санаты бойынша KASE ресми тізіміне ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес
бағалы қағаздарының 189, "В" санаты бойынша 47 шығарылымы ... ... ... ... ... бағалы қағаздар рыногының кəсіби
қатысушылар мəселелері бойынша мынадай ... ... ... ... қызметін көрсететінбағалы қағаздар рыногы кəсіби
қатысушыларының бағалы қағаздармен мəмілелерді тіркеу, ... ... жеке ... ... көшірмені ресімдеу мен беру жəне номиналды
ұстаушының ақпаратты ашу ... ... ... ... ... ... ... жүргізу ережесін бекіту туралы», ««Қор
биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) эмитенттерге жəне ... ... ... қор ... тізіміндегі жеке санаттарға
қойылатын талаптар туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне ... ... мен ... ... ... 2005 ... ... № 63 қаулысына өзгерістер мен олықтырулар енгізу туралы»,
««Бағалы қағаздар рыногында кəсіби ... ... қоса ... ... ... ... белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында
кəсіби қызмет ... қоса ... ... ... ... ... жəне ... орындалуы туралы есептерді ұсыну
ережесін бекіту жөнінде» Қазақстан Республикасы ... ... жəне ... ... мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 ... ... № 17 ... ... мен ... ... туралы».
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмысты қорытындылай келе, вексель - орта ғасырларға ... ... ... да көп қолданылатын, белгілі қаржы ... ... ... ... ... ... шоты" дегенді
білдіреді. Вексель дегеніміз – белгілі бір соманы ... – ала ... және ... ... төлейтіндігі туралы борышқордың
қарыздарының міндеттемесі.
Вексель бағалы қағаз және несие құралы ... ... Бұл - ... ... функциясы. Вексельде оның берілуімен байланысты болған
нақты жағдайларға нұсқаулар ... ... ... ... тек ... ... негізделеді және қандайда дәлелдемелермен куәландыруға
жатпайды.
Вексельдің негізгі құралы ретіндегі ерекшелігі оның айналысы ... ... бір- ... ... ... ... бірнеше
адамдардың арқасында қолма- қол ақшаның орнына ... ... ... түрлері бар: коммерциялық аударма вексель (тратта), жай
вексель (соло) және банктік вексель (жай ... ... бола ... функциялармен қатар қарыздық міндеткерлік, бағалы қағаз және несие
құралымен қатар осы ... ... ... ... ... ... ... мен дамуы оның орта ғасырларда ақша айналысының
ерекшелігімен байланысты. ... ... ... ... ... ... ... оны итальяндық деп атаған. Вексель
өз атын "wekchseln" неміс сөзінен алған, ол ... яғни сол ... ... – тиын ... ... Ақша ... ерекше маңызы
қалалардың өсуі мен сауданың, қолөнердің дамуы кезеңінде пайда болды, ол
ақша ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
ұсақ феодалдар және тәуелсіз қаралар өз ақшаларын шығарды. Өздерінің
салмағына, металлдың ... және т.б. ... әр ... тиындар көбейіп
кетуіне байланысты айырбастар ақша айырбасын ... ... ... жай айырбастың шегінен шыққан жоқ : бір түрлі, бір ... бір ... ... ... бір түрлі, саудалық ... ... ... ... ... ... мемлекеттер арасында вексельдік
операциялар пайда болды.Көп ақшаны тасу қауіпсіз болғандықтан, ... бір ... ... сәйкесінше тиынында алуға болатыны
жөнінде хаттар бере ... ... жаңа ... пайда болды : қолма-
қол ақшалар жоқтарға айырбасталынды. Жоқ ақшалар тауар ... ... ... қол ... – баға рөлінде. Келісімге үш тұлға қатысады : жергілікті
ақшамен төлем жүргізетін ремитент, ақшаны алып оны ... ... ... міндеттелетін трассант және трассанттың ... ... ... бір ... ... ... ... –трассат. Бұндай
келісім құжат ретінде жазбаша түрде толтырылуы қажет, себебі : ол ... ... бір ... ... жасалатын, ремитент ... ... ... ... ... трассаттан сәйкес қаражатты алу
құқығына дәлелдеме ретінде.
2006 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай ... Банк ... ... артты жəне 2005 жылдың аяғындағы 384 млрд. теңгемен (2,7 млрд. доллар)
салыстырғанда 641,3 млрд. теңгеге (4,9 млрд. доллар) ... ... ... ... ... ... ... жəне қосымша
евроноталар мен вексельдерді шығару есебінен жүзеге асты.
Шығарылған бағалы несие қағаздардың ... 2006 жылы ... 10 ... 400 млн. АҚШ ... ... ... 7,875% қойылымы бойынша
жəне 2006 жылы қарашада 5 жыл мерзімге 350 млн. АҚШ ... ... 7%. ... ... қосымша евроноталар шығару нəтижесінде
арттырылды. Сондай-ақ, 2006 жылғы 31 желтоқсандағы ... ... ... ... ... Федерациясы заңнамасына сəйкес
“Москоммерцбанк” КБ (ЖШҚ) ... 15,5 ... ... ... ... ... 01 ... Банк міндеттемесі 24%-ке артты жəне 2006 жылдың
аяғындағы 641 млрд. теңгемен (4,9 млрд. доллар) ... 793 ... (5,9 ... доллар) құрады. Аталған өсім негізінен халықаралық
банктік қаржыландырудың ... жəне ... ... мен вексельдерді
шығару есебінен жүзеге асты.
Шығарылған бағалы несие қағаздардың көлемі 2007 жылы ақпан ... ... АҚШ ... ... ... ... нəтижесінде арттырылды.
Сондай-ақ, 2007 жылдың 01 қазанына Банктің шығарылған несие міндеттемесінің
көлемі Ресей ... ... ... ... КБ ... 14 млрд. теңге вексельді қамтиды.
2007 жылдың 01 қазанына Банктің қуатталған қарызы 2006 жылдың ... ... ... 19 ... теңгемен салыстырғанда, 29 млрд.
теңге ... 9,7 ... ... өсім 7 ... ... мөлшерінде 4-ші
шығарылған қуатталған облигациялары мен 2 ... ... ... ... ... ... орналастыру салдарынан туындады.
Негізінен азиялық банктерден 400 млн. доллар мөлшерінде ... жəне ... 37 млн. ... мөлшерінде заем қаржыларын алу нəтижесінде
банктерден алынған қаражат 37% артты, 2004 ... ... 170 ... 2007 ... 01 ... 233 млрд. теңгеге өсті.
2007 жылдың 01 қазанына клиенттер шотындағы қаражат 64 млрд. теңге (32%-
ке) құрады жəне 2004 жылдың ... 198 ... ... салыстырғанда 261
млрд. теңге құрады.
2007 жылдың 01 ... РЕПО ... ... ... ... ... 2004 ... 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 28 млрд.
теңгемен ... 6 ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы қазақстан
республикасының заңы. 1997 жылғы 28 сәуiр n ... ... ... ... ... банктерінің
вексельдер есебін жүргізу ережесін бекіту жөнінде 1999 жылғы 15
қараша n ... ... ... ... ... және жай вексельдермен
операциялар жүргізу ережесін бекіту жөнінде 1999 ... 15 ... ... «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 1997 ж. 5 наурыздағы ҚР заңы.
2. ... ... ... және ... ... ... мен ... қатынастарды мемлекеттік реттеу туралы» 1995 ... ... ... ... жарлығы.
3. Ценные бумаги: Учебник /Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского.
– М.: Финансы и статистика, 1998. – 16 с.: ил.
4. Бағалы ... ... ... Б.А. ... ... 1999 ... ... М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 1995 г.;
6. Базовый курс по ... ... ... - М.: ... издательский дом
«Деловой экспресс», 1998г. - С. 408;
7. Вексель и ... ... в ... ... ... ... 1996, ... Ақша, несие, банктер және валюталық қатынастар Көшенова Б.А. Алматы
Экономика-1998ж.
9. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учебное ... ... ... ... литература, 1997, - 256с.;
10. Миркин Я.М. Ценные бумаги и ... ... - М.: ... 1996. ... ... ценных бумаг/ Под ред. В.А.Галапова. - М.: Финансы и статистика.
- 1996. - 349с.;
12. Рынок ценных бумаг /Под ред. Н.Т.Клещева. - М.: ... - 1997. ... ... А.А Еуропейскии рынок ценных бумаг. - М.: ... - ... ... А.А. ... ... - М.: Инфра - М, 1995. - С. 180;
15. Ценные бумаги /Под ред. ВН. ... В.С. ... - ... и ... - 1998. - 416с.;
16. Чекидов Б.М. Развитие банковских операций с ... ... - ... и ... 1997. - ... ... В.И., ... Ю.И. Банки и банковские операции в России /Под ред.
М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 1996.
18. ... Е.Ф. ... ... ... ... ... – М.: Финансы и
статистика, 1995.
19. Жуков Е.Ф. Ценные ... и ... ... – М.: ЮНИТИ, 1995.
20. Маркин А.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995.
21. ... А.В. ... банк в ... ... теория и
практика. – М.: Финансы и статистика, 1996.
22. Рынок ценных бумаг и его ... ... ... ... /Под
ред. В.С. Торкановского. – СПб.: Комплект, 1994.
23. Ческидов В.Н. ... на ... ... ... – 1994. - № ... Финансы и кредит: Учебник /Авт коллектив под руководством А.Ю. Козака.
– Екатеринбург: ПИПП, 1994.
25. Фельдман А.А. ... и ... ... ... – М.: ... ... Ценные бумаги: Учебник /Под ред. В.И. Колесникова, В.С. ... М.: ... и ... 1998. – 416 с.: ... ... Б.И. ... ... бумаг: Введение в фондовые операции. ... 1992 - 160 С.: ... ... ГТ, ... З.с. РЦБ: ... ... ционирования в
Казахстане. - Алматы: LEM, 2002 r. - 21 Ос.
29. АлексееваИ.А. Ценнныебумаги: ОпытГермании.-Иркутск: ... ... ... ... ... Адамбекова А.А. Рынок ценных бумаг в Казахстане ... - ... ... математики Министерства Образования и
Науки РК 2003. - 220 с.
31. Балабанов В.С. ... ... ... Коммерческая азбука
/В.с.Балабанов., И.Е.Осокин., А.И.поволоцкий. - Москва: Финансы и
статистика., 1994. - 128с. ... ... И.Т ... менеджмент: Учебник. _ Москва: ... ... ... ... ... ... Учебник / Под ред. проф. В.А.Галанова. ... ... и ... 1996. - 240с.: ... ... ... ... / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. - М.:
Финансы и статистика, 2001. - 304с.
35. Бердникова ТБ. Рынок ... ... и ... ... ... ... -
М.: ИНФРА -М, 2002 - 270с. (Высшее образование ).
36. .Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый ... _ ... 1994. - ... ... М. Деньги, банки, валюта. Учебное ... ... ... Бункина Ж. Что наша жизнь - игра. // Литер. N263(762) от 11 апреля
2007г.
39. Ефремов И.А. Операции ... ... с ... бумагами. Москва:
Ист-Сервис, 1995. - 441 с.
40. Искаков УМ., Бохаев Д.Т, Рузиева Э.А., Финансовые рынки и посредники:
Учебник. - Алматы: ... 2005. - ... 1 ... ... ... Басқармасының
1999 жылғы 15 қарашадағы
N 397 қаулысымен бекiтiлген ... ... ... және ... ... жүргiзу
ережесiне
Вексельдердi инкассалауға Тапсырыс
Жасалған жерi _______________________________________________
Жасалған күнi _______________________________________________
Клиент/вексель ұстаушы/ремитент _____________________________
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөнi,
Ремитент банк _______________________________________________
атауы және тұрған жерi
Төлем жасаушы ... ... ... ... ... тұлғаның тұрған жерi
/заңды тұлғаның тұрған жерi) ________________________________
Төлем жасаушы банк __________________________________________
атауы және мекен-жайы
Вексель бойынша төлем жасаған жер ___________________________
Вексель бойынша төлемнiң мерзiмi ... ... ... адамдар _______________________________
атауы және почталық мекен-жайы (жеке тұлғаның тұрған жерi/заңды
тұлғаның тұрған жерi)
_____________________________________________________________
Клиенттiң нұсқаулығы
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Қарсылық бiлдiрудiң шарттары
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ерекше белгiлер
_____________________________________________________________
Мөрдiң орны
_______________________
(егер бар болса)
(ремитенттiңқолы)
Қосымша 2
KASE-ні капиталдандыру
-----------------------
[1] ... ... ... /Под ред. В.И. ... В.С. Торкановского.
– М.: Финансы и статистика, 1998. – 26 с.: ил.
[2] Рынок ценных бумаг /Под ред. Н.Т.Клещева. - М.: ... - 1997. ... ... А.А ... рынок ценных бумаг. - М.: Атлантика-Пресс,
1997. - 176с.,
[4] Молчанов А.В. ... банк в ... ... ... ... – М.: ... и ... 1996. С45:
[5] Рынок ценных бумаг и его финансовая структура: Учебное ... ... В.С. ... – СПб.: ... ... Рынок ценных бумаг и его финансовая структура: Учебное пособие /Под
ред. В.С. Торкановского. – СПб.: ... ... ... А.М. ... ... и ... рынок. – М.: Перспектива, 1995.С:9
[8] Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы қазақстан
республикасының заңы. 1997 жылғы 28 сəуiр n 97-1
[9] Фельдман А.А. ... ... - М.: ... - М, 1995. - С. ... ... ... Учебник /Под ред. В.И. Колесникова, В.С. ... М.: ... и ... 1998. – 16 с.: ... Рынок ценных бумаг и его финансовая структура: Учебное пособие /Под
ред. В.С. ... – СПб.: ... ... ... АҚ жылдық есебі, 2007 жыл
[13] «Қазкоммерцбанк» жылдық есеп 2005 жыл 25 ... ... ... вексель айналысы туралы қазақстан
республикасының заңы. 1997 жылғы 28 сəуiр n ... ... ... екінші деңгейдегі банктерінің вексельдер
есебін жүргізу ережесін бекіту жөнінде 1999 ... 15 ... n ... ... Республикасындағы вексель айналысы туралы қазақстан
республикасының заңы. 1997 жылғы 28 ... n ... ... ... екінші деңгейдегі банктерінің вексельдер
есебін жүргізу ережесін бекіту жөнінде 1999 жылғы 15 ... n ... ... ... вексель айналысы ... ... ... 1997 ... 28 ... n 97-1
[19] Қазақстан қор биржасы
[20] МБВБ - www. hatt//miсех.ru.
-----------------------
Мемлекет
Мемлекет қолдауындағы мекемелер, ұйымдар
Акционерлік қоғам (корпорация)
Жеке ... ... ... ... ... ... ... секторда жаңа құрылған қоғамдар
Несие аясындағы қоғамдар
Биржалар
Қаржы құрылымдары
Инвестициялық компаниялар
Инвестициялық қорлар
Эмитент

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ІI-деңгейлі банктердің қызметін ұйымдастыру90 бет
Вексель айналысы және оның Қазақстандағы даму болашағы34 бет
Вексельдің негізгі түсінігі9 бет
Вексельдің түрлері және вексель айналысы23 бет
Синтетикалық (жинақтау) және аналитикалық (жіктеу) счеттары10 бет
Синтетикалық (жинақтау) және аналитикалық (жіктеу) счеттары туралы53 бет
Қазақстан Республикасы және ұлттық банктің халықаралық валюталық реттеу бойынша өткізетін өзекті саясаттары26 бет
Қазақстан Республикасында вексель айналысы дамуындағы коммерциялық банктердің ролі29 бет
«Банктің вексельдермен операциялары және есебі»44 бет
"Жігер Ақ" сүт өнеркәсібі кәсіпорындарының қазіргі жағдайы және даму тенденциялары23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь