Ағызынды суларды тазалау әдістері


Ағызынды суларды тазалау одістерін 3 топқа бөлуге болады: механикалық, физика-химиялық, биохимиялық. Тазалау қүрылғылары кешеыіне әдетте мехапикалық тазалау құрылгылары кіреді. Судың тазалаудың қажетті дорежесіне байланысты физика-химиялық пемесе биохимиялық тазалау құрылғылары, ал талаптар жоғары болғанда - терең тазалау құрылғылары кіреді. Тазаланған ағызынды суларды залалсыздапдырып, тазалаудың барлық сатыларында түзілетін тұнба немесе артық биомасса тұпбамы өңдеу жөніндегі құрылғыларға түседі.
Тазаланған ағызынды сулардың сумен қамтамасыз ету жүйелеріне суаттарға құяды. Өңделгеп түпбамы жояды, пайдаланады мемесе жинайды.
Ағызынды суды қосымша гравитациялық тазалау және олардыц қүрамі.ш оріаіпа.иііілирүды орташаландырғыштарда және радиалды тұндырғыштарда жүргізеді. Оларды мұнай өнімдерін жинауға және тұнбаны қырып алуға арналған құрылғылармеп жарақтапдырады. Жүзгіш болшектердің негізі массасы (40-60%) тұнбаға 1,5 сағ бойы тұндырғанда түседі.
Тік орналасқан түндыріыішпарды ағызынды сулар 10 мың м^/тәу дейін болғанда қолдапады.
Көлденщ орналасщан түндыргышпгарды ағызынды сулар 15 мың м^/тәу астам болғанда қолдаиады.
Радиалды түндыршштарды ағызынды сулар 20 мың м 3/тәу асгам болғапда қолдаиады.
Сүзу. Эмульсияланған көмірсугектерді жопе жүзііидерді кварцты құмда, үсталыпғап аіпрацитке, кварцта, мраморда, керамикада, доломитте, машезитге, полимерде және т.б. сүзу арқылы тазалайды.
Қүм сүзгілер - тік немесе көлденең орналасқан болат резервуарлар, олар қабаты 1 м кварц қүмымеи голтырылған және 0,6 МПа қысымда жүмыс істейді. Сүзу жылдамдығы -12 м/сағ., газалау іиімділігі 30-36%. Мұнай өнімдерімің қалдык, молшері 45-55 мг/дм3.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Ағызмнды суларды тазалау әдістері
Ағызынды суларды тазалау одістерін 3 топқа бөлуге болады: механикалық,
физика-химиялық, биохимиялық. Тазалау қүрылғылары кешеыіне әдетте
мехапикалық тазалау құрылгылары кіреді. Судың тазалаудың қажетті дорежесіне
байланысты физика-химиялық пемесе биохимиялық тазалау құрылғылары, ал
талаптар жоғары болғанда - терең тазалау құрылғылары кіреді. Тазаланған
ағызынды суларды залалсыздапдырып, тазалаудың барлық сатыларында түзілетін
тұнба немесе артық биомасса тұпбамы өңдеу жөніндегі құрылғыларға түседі.
Тазаланған ағызынды сулардың сумен қамтамасыз ету жүйелеріне суаттарға
құяды. Өңделгеп түпбамы жояды, пайдаланады мемесе жинайды.
Ағызынды суды қосымша гравитациялық тазалау және олардыц қүрамі.ш
оріаіпа.иііілирүды орташаландырғыштарда және радиалды тұндырғыштарда
жүргізеді. Оларды мұнай өнімдерін жинауға және тұнбаны қырып алуға арналған
құрылғылармеп жарақтапдырады. Жүзгіш болшектердің негізі массасы (40-60%)
тұнбаға 1,5 сағ бойы тұндырғанда түседі.
Тік орналасқан түндыріыішпарды ағызынды сулар 10 мың м^тәу дейін
болғанда қолдапады.
Көлденщ орналасщан түндыргышпгарды ағызынды сулар 15 мың м^тәу астам
болғанда қолдаиады.
Радиалды түндыршштарды ағызынды сулар 20 мың м 3тәу асгам болғапда
қолдаиады.
Сүзу. Эмульсияланған көмірсугектерді жопе жүзііидерді кварцты құмда,
үсталыпғап аіпрацитке, кварцта, мраморда, керамикада, доломитте, машезитге,
полимерде және т.б. сүзу арқылы тазалайды.
Қүм сүзгілер - тік немесе көлденең орналасқан болат резервуарлар, олар
қабаты 1 м кварц қүмымеи голтырылған және 0,6 МПа қысымда жүмыс істейді.
Сүзу жылдамдығы -12 мсағ., газалау іиімділігі 30-36%. Мұнай өнімдерімің
қалдык, молшері 45-55 мгдм3.
Полистиролмен толтырылған Полимер сүзгілері жасалған. Материалдық
сіціру қабілеіі үлкеи (130-170 кгм3). Ағызынды сулардағы майлар мем мүнай
оиімдерінің коіщеігграциясы 150 мгдм3, тазалаиғап суда -10 мг дм3-ге
дейін. Сүзу жылдамдығы 25-35 мсағ.
Фдотация. Ағызынды суларды флотациямен газалаудыц мәнісі ағызыпды суда
ұсақ дисперциялапғаіі ауа көмеіімеи ерімегеп қоспаларды боліп алу болып
табылады. Флоіация қопдырғыларып ағмзынды судап майларды, мүнай өиімдеріп,
шайырларды, БАЗ-ды және басқа да оргапикалық затгарды, гидроксидіерді,
іюлимерлердің қаті"ьі болшекгеріи, іалшықгы маіериалдарды аласіау үшіи
қолдапады. Агызілпды сулардан флотациямен суды гравитациялық гүидыру
непзіиде аласіалмайіъш затгарді.іц үсақ гамшыларын аласгауға болады.
Флотацияпың непзіиеы суды ауамен дисперсиялау әдісімен ерекшелепегін
бірііеиіе одісі бар. Неғұрлым кецінеі-і таралғаны қысымды флотациялау, онда
тазалауға гүсегім ағызыпды судьіц бір болігі қііісым арқылы ауамем
қапықтырылады. Қысымды түсіргеи кезде ерігеп ауа ағызынды сулардан
болііііп, диаметрі 30-120 мкм көпіршекгер түзеді, оларға ластамулардыц
болшектері жапысады. Қысммды ыді.ісгағы жүмыс қысымы 0,3-0,5 МПа, бөлу
ұзақтығы -1-2 мии.
Егер ауамем бірге суға эр түрлі реагенттерді қосса, флотациямен іазалау
іиімділігі ұлғаяді.і. Жасаиды полимерлі флокуляігпарділң флотациялаушы
қасиетгері жоғары, оларды үш тоиқа боледі: ионсъи (іголиакриламид,
иолматилепоксид, іголивипилпирролидон, поливилил сниріі), анионды (паірий
полиакрилаіы, иолисгмрол-сульфоқышқілл, метасметакрил қышқылы негізіпде
сипіездеігеи полимер) гипан (гидролизде полиакрмлнитрил) және г.б.
катиопды (полидиметилдиаллил аммопий хлорпді, полиэтиленимип және т.б.).'

Механикалық және физика-химиялық әдістер
Өнеркосііггік ағызынды суларды тазалаудыц механикалық эдістеріп
ерімейтіп мимераіды жопе оргапикалық қоспаларды - олшемі 5-10 мкм үлкеи
жүзгім болшектерді боліп алу үшін қолданады.
Ағызынды сулар олардағы ірі қоспаларды ұстап қалу алдымен тазалау
қүрылғылары кешеніпіц горларына түседі. Торлар ағызынды сулар қозғалысыиың
жолына қойылған ішіне параллельді стержепьдер орналасқан металл рама болып
табылады. Стерженьдердің ара қашықтығы -16 мм.
Тұндыру. Ірі минералды қоспалар және жүзіп жүрген мүнай өнімдеріпіц 90-
95% қүрастырмалм иемесе монолитгі темірбетоннан жасалынған резервуарлар
болып келетін қүм ұстағыштарда ұсіап қалыпады. Қум ұстағыштың түбіііде
түскен түнба жиналатын шұңқырша қарастырылған.
Қүрамында 100 мгдм0 мұнай жәі-іе мүпай онімдерінің, сопдай-ақ ұсақ
мииералды қоспаларм бар ағызьшды суларды тазалау үшім эр алуап
коіісірукцмялм мупай ұсі^ағьіштарды қолдапады. Мұиай ұстағыштар мұнай меп
суды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ағынды суларды тазалау әдістері
Лас суларды тазалау әдістері
Ластанған суларды тазалау
Түсті металлургияда ағызынды суды тазарту әдістері
Ақаба суларды тазарту әдістері
Суды тазалау әдістері
Экстракциялық фосфор қышқылының тазалау әдістері
Ағынды суларды тазалаудың биологиялық әдістері және тиімділігі
Ағынды суларды алдын ала тазарту
Суды механикалық тазалау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь