Ағызынды суларды тазалау әдістері

Ағызынды суларды тазалау одістерін 3 топқа бөлуге болады: механикалық, физика-химиялық, биохимиялық. Тазалау қүрылғылары кешеыіне әдетте мехапикалық тазалау құрылгылары кіреді. Судың тазалаудың қажетті дорежесіне байланысты физика-химиялық пемесе биохимиялық тазалау құрылғылары, ал талаптар жоғары болғанда - терең тазалау құрылғылары кіреді. Тазаланған ағызынды суларды залалсыздапдырып, тазалаудың барлық сатыларында түзілетін тұнба немесе артық биомасса тұпбамы өңдеу жөніндегі құрылғыларға түседі.
Тазаланған ағызынды сулардың сумен қамтамасыз ету жүйелеріне суаттарға құяды. Өңделгеп түпбамы жояды, пайдаланады мемесе жинайды.
Ағызынды суды қосымша гравитациялық тазалау және олардыц қүрамі.ш оріаіпа.иііілирүды орташаландырғыштарда және радиалды тұндырғыштарда жүргізеді. Оларды мұнай өнімдерін жинауға және тұнбаны қырып алуға арналған құрылғылармеп жарақтапдырады. Жүзгіш болшектердің негізі массасы (40-60%) тұнбаға 1,5 сағ бойы тұндырғанда түседі.
Тік орналасқан түндыріыішпарды ағызынды сулар 10 мың м^/тәу дейін болғанда қолдапады.
Көлденщ орналасщан түндыргышпгарды ағызынды сулар 15 мың м^/тәу астам болғанда қолдаиады.
Радиалды түндыршштарды ағызынды сулар 20 мың м 3/тәу асгам болғапда қолдаиады.
Сүзу. Эмульсияланған көмірсугектерді жопе жүзііидерді кварцты құмда, үсталыпғап аіпрацитке, кварцта, мраморда, керамикада, доломитте, машезитге, полимерде және т.б. сүзу арқылы тазалайды.
Қүм сүзгілер - тік немесе көлденең орналасқан болат резервуарлар, олар қабаты 1 м кварц қүмымеи голтырылған және 0,6 МПа қысымда жүмыс істейді. Сүзу жылдамдығы -12 м/сағ., газалау іиімділігі 30-36%. Мұнай өнімдерімің қалдык, молшері 45-55 мг/дм3.
        
        Ағызмнды суларды тазалау әдістері
Ағызынды суларды тазалау одістерін 3 топқа бөлуге болады: ... ... ... ... ... әдетте
мехапикалық тазалау құрылгылары кіреді. Судың тазалаудың қажетті дорежесіне
байланысты физика-химиялық ... ... ... ... ... ... ... - терең тазалау құрылғылары кіреді. Тазаланған
ағызынды суларды залалсыздапдырып, тазалаудың барлық ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі құрылғыларға түседі.
Тазаланған ағызынды сулардың сумен қамтамасыз ету жүйелеріне суаттарға
құяды. Өңделгеп ... ... ... мемесе жинайды.
Ағызынды суды қосымша гравитациялық тазалау және ... ... ... және ... ... ... мұнай өнімдерін жинауға және тұнбаны қырып алуға арналған
құрылғылармеп жарақтапдырады. Жүзгіш болшектердің негізі массасы (40-60%)
тұнбаға 1,5 сағ бойы ... ... ... ... ... ... 10 мың м^/тәу дейін
болғанда қолдапады.
Көлденщ орналасщан түндыргышпгарды ағызынды ... 15 мың ... ... ... ... ағызынды сулар 20 мың м 3/тәу асгам болғапда
қолдаиады.
Сүзу. Эмульсияланған көмірсугектерді жопе жүзііидерді кварцты ... ... ... ... керамикада, доломитте, машезитге,
полимерде және т.б. сүзу арқылы тазалайды.
Қүм сүзгілер - тік немесе көлденең орналасқан болат ... ... 1 м ... ... ... және 0,6 МПа ... жүмыс істейді.
Сүзу жылдамдығы -12 м/сағ., газалау іиімділігі 30-36%. Мұнай өнімдерімің
қалдык, ... 45-55 ... ... ... ... ... ... қабілеіі үлкеи (130-170 кг/м3). Ағызынды сулардағы майлар мем ... ... 150 ... ... суда -10 мг/ ... Сүзу ... 25-35 м/сағ.
Фдотация. Ағызынды суларды флотациямен газалаудыц мәнісі ағызыпды суда
ұсақ дисперциялапғаіі ауа көмеіімеи ерімегеп қоспаларды боліп алу ... ... ... ағмзынды судап майларды, мүнай өиімдеріп,
шайырларды, БАЗ-ды және басқа да оргапикалық ... ... ... ... іалшықгы маіериалдарды аласіау үшіи
қолдапады. Агызілпды сулардан флотациямен суды гравитациялық ... ... ... үсақ гамшыларын аласгауға болады.
Флотацияпың непзіиеы суды ауамен дисперсиялау әдісімен ерекшелепегін
бірііеиіе одісі бар. Неғұрлым кецінеі-і таралғаны қысымды флотациялау, ... ... ... судьіц бір болігі қііісым ... ... ... ... ... ... ауа ... сулардан
болііііп, диаметрі 30-120 мкм ... ... ... ... жапысады. Қысммды ыді.ісгағы жүмыс қысымы 0,3-0,5 МПа, ... -1-2 ... ... ... суға эр ... ... қосса, флотациямен іазалау
іиімділігі ұлғаяді.і. Жасаиды полимерлі флокуляігпарділң флотациялаушы
қасиетгері жоғары, оларды үш ... ... ... ... ... ... ... анионды (паірий
полиакрилаіы, иолисгмрол-сульфоқышқілл, метас/метакрил қышқылы негізіпде
сипіезде/ігеи полимер) гипан ... ... және ... ... ... хлорпді, полиэтиленимип және т.б.).'
Механикалық және физика-химиялық әдістер
Өнеркосііггік ағызынды суларды тазалаудыц механикалық эдістеріп
ерімейтіп ... жопе ... ... - ... 5-10 мкм ... ... ... алу үшін қолданады.
Ағызынды сулар олардағы ірі ... ... қалу ... ... ... горларына түседі. Торлар ағызынды сулар қозғалысыиың
жолына қойылған ішіне ... ... ... ... рама ... Стерженьдердің ара қашықтығы -16 мм.
Тұндыру. Ірі минералды қоспалар және жүзіп жүрген мүнай өнімдеріпіц 90-
95% қүрастырмалм иемесе ... ... ... ... ... қүм ... ... қалыпады. Қум ұстағыштың түбіііде
түскен түнба жиналатын ... ... 100 ... мұнай жәі-іе мүпай онімдерінің, сопдай-ақ ұсақ
мииералды қоспаларм бар ... ... ... үшім эр ... мупай ұсі^ағьіштарды қолдапады. Мұиай ұстағыштар мұнай ... болу ... ... есебіпеп журетіп іік ... ... ... тереңдігі 40-140 мм, жүқа ... ... ... ... ал ... ... үсгағыштарда болса, ол 2 м-ге
жетеді. Бүл семараторлардың қүрылыс көлемі 4-5 есе кіші, мұнай ... ... 50-120 ... ... ... ... ... Оларды
қолдапу ұсгаи қалынатын өнімдердің жоғары түгқырлығ?>імен шекгеледі.
Тікелей ағызынды флотация кезіпде саіураторға ... ... су ... ... кезінде - 25-60%.
Адсорбциялық тазалау. Бұл әдісті ағызыі-іды судап уьгпъг, биологиялық
қатац, япіи бакіериялык ... қиын ... ... заггарды
локальды тазалау үшіп қолдаиады. Адсорбциялық одіс тұйықталгап су қолдапу
жүйелеріііің суларып "і-ерец тазалауды қамгамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... ... шығымын
азайтуға мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде әр түрлі адсорбенттер - ең алдымен ... ... ... ... ... 1-6 мм ... (БАУ, ... және
т.б.) қолдамады.
Ағызыиды суды тазалау үшін сіңіргіштің қозғалмайгып жәпе ... ... бар ... адсорбциялық қайнау қабаіы бар
аппараттар, сопдай-ақ оцделегін судыц үтақ ... ... ... иі-
ггенсивті араласуы қамтамасыз етілетіи апнараггар қолдаиады.
Техника-экономикалық көрсеткіштері жоғары активті көмірлерді пайдаланып
адсорбциялық тазалау агазыпды суларды ... ... кем ... ... ... үшін активгі комірлердеп басқа да адсорбештер
қолдапуға ... ... инк» ... ... ... зауыттарының ағызынды
суларьлн тазалау үшіп пепополиуретан натеіптегеп.
«Рои Эид Хаас» фирмасы (АҚШ) феіюлды жәие оның ... ... - ... жопе ... ... ... ... өдісім таптм.
Бейтараптандыру. Бұл одіс ... ... ... ... ■готмқтырғыштардағы биологиялық процестердің
бүзылуының алдып алуға мүмкіпдік ... ... суды ... үшін ... жопе ... ... ... бейтараптануын, ізбес сүтімен өңдеуді қолдамады. Қышқ?,гл
су көлемі опша үлкеп бо/імакапда бейтараптаыдырғыш ... ... ... ... тас, ... бор және ... өңдеу зауьптарында көп мөлшерде түзілетін қалдықтар ... ... ... ... ... табылады. Олардың қүрамында сулъфидтер,
гидросульфидтер, меркаптандар, фенолдар, кейбір ... да ... ... ... жәпе ауа ... ... ... тотықтыру. Бүл одісгі оларды басқа әдіетермеп ... ... ... ... ... Улы цианидтерді, күкірісугекгі,
гидросульфидті, сульфиічі, меіилмеркаіпамды тотықтьіру үшіп хлор жәие ... ... ... пемесе иатрий гшюхлорпіі, хлор ізбесі).
Қүрамыпда фенолдар, циклопеіпаи, ТЭҚ, циапидгер, крезолдар, БАЗ, мұиай
және т.б. бар ... ... ... озонды қолдану тиімді. Алайда
оның қүмы қымбат.
Мондық алмасу әдісі. Ерітіпдідегі және ... ... ... ... ... ... қоспаларды (мышьяк, фосфор қосылыстарын,
сондай-ақ хром, мырыш, қорғасын, мыс, сыпап) жопс радиоактивті ... ... ... үшіп ... ... ... - ... судан ор алуап оргаиикалық жопе кейбір
бейоріаиикалык, қосылысгарды аласгауға мүмкіпдік берегіп іерец газалаудыц
негізгі одісгеріиіц ... Бұл ... ... аппараігық росімделуім
күрделі емес және шығыпдар салысгырмалы ... коп ... ... ... ... еріғем орғаникалық затгар микрооргаиизмдер комегімеп
биолоғиялық ыдыратуға отгепиіц қатыпасуымен (аэробты процесс) ... ... ... ... ... Бүл ... ... лай түнбасы немесе биоқабықша) ұлғаяды.
Акгивіі лай гұибасы зр түрлі сыныитағы микроорганизмдердің, қарапайым
микроскопия/іык ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлік жоііе сапалі.іқ түзілуі тіршілік етуінің жасанды
жағына ... ... ... ор ... ... ... ... қосылыстарда көміртегіні сіңіруғе қабілетгі.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Түсті металлургияда ағызынды суды тазарту әдістері15 бет
Семей қаласы бойынша тұрмыстық-коммуналдық шаруашылығын талдау22 бет
"Табиғи, ілеспе газдар, оларды тазалау тәсілдері және қолданылуы" пәні бойынша лабораториялық жұмыстар27 бет
«ағынды суларды аэрациялау»8 бет
Атырау облысының мұнаймен ластанған топырақтарын мұнай тотықтырушы микроорганизмдер көмегімен тазалау30 бет
Ауадағы газдық шығарындыны тазалау әдістері және физика-химиялық бағыт7 бет
Ағынды суларды алдын ала тазарту11 бет
Ағынды суларды алдын ала тазарту Араластыру реакторлары11 бет
Ағынды суларды аэрациялау5 бет
Ағынды суларды аэрациялау жайлы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь