Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесінің қызметін жетілдіру ұйымдастырушы экономикалық аспектілері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1 БІЛІМ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ҒЫЛЫМИ . ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Білім жүйесі туралы түсініктер және олардың маңыздылығы ... ... ... ... ... .9
1.2 Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
1.3 Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ . ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
2.1 Еліміздің индустриалды.инновациялық дамуының жобаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандармен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
2.2 Жоғары білім берудің сапасын бағалау жүйесінің жоғары тиімділігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
2.3 ЖОО.ның материалдық.техникалық базасының дамуын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47

3 ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Қашықтықтан оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби құзырлылығын қалыптастырудың жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
3.2 Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберіндегі жоғары оқу орындары оқытушыларының білімін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70
3.3 Жоғарғы білім берудің мемлекеттік реттеу және мониторинг жүйесін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .78
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...87
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...92
Қазіргі Қазақстан қоғамындағы білім беру институты қоғам дамуында өте маңызды. Сондықтан білім беру институтының қазіргі қоғамдағы дамуына аса мән беріп, зерттеу жұмысымды осы бағытқа бағыттадым.
Зерттеудің көкейкестілігі. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық өзгерістердің ауқымдылығы, күрделілігі білім беру саласына оның ішінде жоғары оқу орындарында білім беру стратегияларына өзгерістер енгізуді талап етеді. Әр түрлі болжамдардың сан алуандығына қарамастан, қазіргі білім беру жүйесін дамыту үдерісінде жаңа оқыту үлгілеріне, мазмұнына, технология-ларына, түрлері мен әдістеріне қатысты шығармашылық ізденістердің қарқындылығымен әрі көп түрлілігімен ерекшеленетінін мойындауға болады. Мұндай даму қоғамды ақпараттандыру технологиясын қарқынды дамыту аясында жүзеге асырылып отыр.
Жоғары оқу орнының басты мақсаты - алдыңғы қатарлы жастар тәрбиелеу, адамзаттың мәдени және өнегелік деңгейі мен оның ой-өрісін арттыру, жоғары білімді маман иелерін қазіргі заман талабына сай дайындау.
Жоғары білім - маманға білім, іскерлік және дағды ғана беріп қоймайды, ол жеке тұлға қалыптастырады. Бүгінгі күнгі педагогика ғылымының көкейкесті мәселелері - әлемдік білім беру кеңістігіне сай бейімдеп білім алу, кәсіби қалыптастырудың сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың әдістері мен ұйымдастыру түрлерін өзгерту, педагогикалық ғылымдарды ұйымдастыруды қайта құру, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның ролін арттыру.
Қазақстан Респубикасының «Білім туралы» Заңында ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және оның шығармашылық, рухани және тәни күш қуатын жетілдіру, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау міндеті көзделгенін ескерсек, болашақ мамандарды жаңашылдыққа даярлауымыз керек.
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында: «ХХІ ғасырда білім беру ісін дамыта білмеген мемлекет құрдымға кетері хақ. Сондықтан біз болашақта жоғары технологиялық және білікті өнеркәсіп мамандарының шоғырын қалыптастыруымыз қажет. Бұл орайда, Қазақстандағы жоғары оқу орындарының міндеті - әлемдік стандартқа сай білім беру, ал олардан алынған дипломдар дүние жүзі мойындайтындай болуы қажет. Біз әрбір Қазақстан азаматтарының дұрыс мүмкіндіктермен жоғары білім алуына кепілдік беруіміз қажет», - деген болатын. Жоғарғы білім беру жүйесі жеке тұлғаны дамытуға, оның əлеуметтік мəні бар мұраттарын қалыптастыруға, қоғамның кəсіби біліктілігі жоғары мамандарға деген сұранысын өтеуге бейімделген теңдессіз қоғамдық институт болып табылады.
Қазақстан экономикасының тұрақтылығы мен дамуының арқасында білімге жұмсалатын қаржы көлемі артты. 2008 жылмен салыстырғанда 2009 жылы білім бюджеті 9,5%-ға өсіп, ол ЖІӨ-нің 4,2%-ын құрады.
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030: барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. – Алматы: Білім, 1997. – 176 б.
2. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңы (баптары бойынша түсіндірмелерімен) және оны жүзеге асыру жөніндегі негізгі құжаттар. – Астана, 2007.
3. Қазақстан Республикасы «Білім мемлекеттік451й бағдарламасы» Қазақстан мұғалімі, 2000. – № 33-34.
4. Жақсылықова К. Қазақ тілін орыс тілді бөлімдерде модульмен оқытудың ғылыми-теориялық негіздері. п.ғ.докторлық дисс. 13.00.02. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 2001. – 397 б.
5. Бейсенбаева З. Жоғары оқу орындарында сөзжасам пәнін оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері. п.ғ.докторлық дисс. ... . – Алматы, 2004. – 322 б.
6. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде (Аударған Д.А.Қойшыбекова). – Алматы, 2002. – 180 б.
7. Аймауытов Жүсіпбек. «Еңбекші қазақ» газеті 1926 ж. 9 наурыз. Оқытудағы жаңа технология, оның мәні мен мазмұны, түрлері, ерекшеліктері // әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Хабаршы. Филология сериясы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – № 9 (60). – 83-86 б.
8. Жоғары оқу орнында Қазақ диалектологиясын модульдік технология арқылы оқыту әдістемесі // Білім технологиялары. Ғылыми-әдістемелік журнал. – Алматы, 2010. № 3 – 20-25 б.
9. Студент: әлеуметтік бітімі, жай-күйі, құндылықтық көзқарастық бағдарлары. Монография. Түркістан 2002. -122 б. (О.Нұсқабаевпен авторлық бірлестікте).
10. Народные подвижные игры как важнейшее средство физвоспитания студентов. Методич. пособие. – Алматы: Каз НТУ. 2004. – 45 с. (В соавторстве с А.Асарбаевым, Ж.Оналбеком).
11. Олимпиадалық білім. Оқу-құралы. Кентау, 2006 ж. -324 б. (Ә.Әбділлаевпен авторлық бірлестікте).
12. Жоғары оқу орындарында студенттердің кәсіби іс-әрекетін жоспарлау және ұйымдастыру біліктіліктерін қалыптастыру. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Тараз -2008 ж.
13. Аймақтық жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үрдістерін басқару мәселесінің қазіргі жағдайы //Қазақстан жоғары мектебі. – Алматы, 2005. № 4. – Б.66-69.
14. Инновациялық білім беру үрдістерінің мәні, түрлері және құрылымы //Ізденіс. – Алматы, 2005. № 3 (2). – Б.303-306.
15. Инновациялық білім беру үрдістерін жүйелі басқару үлгісінің қызметтері, құрылымы және технологиялары //Ұлт тағылымы. – Алматы, 2005. № 4. – Б.35-38.
16. Аймақтық жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үрдістерін жүйелі басқарудың тұжырымдамалық әдістері //Ұлт тағылымы. – Алматы, 2006. № 3. – Б.25-28.
17. Инновациялық білім беру үрдістерінің шетелде, ТМД және біздің елдегі дамуы //«Орталық Азия елдерінің мемлекетаралық интеграциялық байланыстарын жаңғырту» атты Орта Азия елдерінің ІІ Түркістан интеграциялық форумы Халықаралық конференцияның материалдары. IV-бөлім. – Түркістан: Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2006. - Б.167-170.
18. Білім беру жүйесін дамыту мәселелері //«ХХІ ғасырда білім мен ғылымды ұштастырудың жолдары және білікті мамандар даярлау сапасын арттырудың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция еңбектері. ІІ бөлім. – Шымкент: Қазақстан халықтар Достығы университеті, 2006. - Б.560-562.
19. Жоғары оқу орнындағы инновациялық білім беру үрдістерін басқару тиімділігін бағалау критерийлері //«Жоғары оқу орнында білім берудің жаңа технологиялары: теориясы мен практикасы» атты І Халықаралық дистанциялық конференция мақалаларының жинағы. - Түркістан: Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2007. - Б.224-228.
20. Білім беру саласын басқаруда ақпараттық технологияны қолдану //«Жоғары оқу орнында білім берудің жаңа технологиялары: теориясы мен практикасы» атты І Халықаралық дистанциялық конференция мақалаларының жинағы. - Түркістан: Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2007. - Б.375-379.
21. Жоғары оқу орындарында инновациялық білім беру үрдістерін кәсіби қалыптастыру //Пән бағдарламалары. – Түркістан: Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2007. – 19 бет. (авторлық бірлестікте: Қалдыбаев Ә.Қ.)
22. Жоғары оқу орындарында инновациялық білім беру үрдістерін кәсіби басқаруды қалыптастырудың ұсынылған үлгісін сынау және тәжірибелік сынақтан тексеру //Ұлт тағылымы. – Алматы, 2007. № 4. – Б.68-72.
23. Жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үрдістерін кәсіби басқарудың критериалды үлгісі //Ұлт тағылымы. – Алматы, 2007. № 4. – Б.73-75.
24. Жоғары оқу орындарында инновациялық білім беру үрдістерін кәсіби басқаруды қалыптастырудың тәжірибелік-эксперименттіік нәтижесі //Ізденіс. – Алматы, 2007. № 4. – Б.175-179.
25. Қашықтықтан оқытудың теориясы мен практикасы. Монография. – Павлодар, 2009. –220 б.
26. Жоғары математикаға арналған есептер жинағы 1. - Павлодар,2006.- 278 б. (Ғ.М.Мұқанов, Р.Е.Шоманова, Ф.К.Баяхметова, Ж.Хырхынбай, Ш.К.Қасенұлы, Г.Б.Шынтеміровалармен авторлық бірлестікте)
27. Жоғары математикаға арналған есептер жинағы 4. - Павлодар,2006. - 278 б. (Ғ.М.Мұқанов, Р.Е.Шоманова, Ф.К.Баяхметова, Ж.Хырхынбай, Ш.К.Қасенұлы, Г.Б.Шынтемировалармен авторлық бірлестікте)
28. Алгебра және геометрия. Оқу құралы. - Павлодар: Кереку, 2008.- 170 б.
29. Еркін бағдарламалық қамтамасыз ету. Білім беруге, мәдениетке және ақпаратқа қол жеткізуге арналған қосымшалар. Оқу құралы. -Алматы, 2009. -120 б. (Қ.Туенбаева, Ж.Куленов, Ш.Қоғабайлармен авторлық бірлестікте)
30. Паттерндік желілер. Оқу құралы.-Павлодар, 2010.-120 б. (Ж.К.Нұрбековамен авторлық бірлестікте)
31. Мультимедиялық жүйелерді жобалау және құрастыру. Оқу құралы. – Павлодар, 2010. – 90 б. (Майдисарова Д.С., А.Е.Жақсылықовтармен авторлық бірлестікте)
32. Электронный проектировщик содержания учебных курсов программа для ЭВМ. - Павлодар, 2009. Зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу. №12, қаңтар 2009ж. (В.А.Криворучко, Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Жақсылықовтармен авторлық бірлестікте)
33. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова» (система дистанционного обучения «Прометей» (студенты). - Павлодар, 2010.-10б. (Ж.К.Нұрбекова, А.Ж.Асаиновалармен авторлық бірлестікте)
34. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением. «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова» (личный кабинет студента).- Павлодар, 2010.-8б. (Ж.К.Нұрбекова, А.Ж.Асаиновалармен авторлық бірлестікте).
35. Порядок регистрации студентов на дисциплины. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением. «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова»(личный кабинет студента). - Павлодар, 2010. - 6 б. (Ж.К. Нұрбекова, А.Ж.Асаиновалармен авторлық бірлестікте).
36. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова»(личный кабинет преподавателя).-Павлодар,2010.-8б. (Ж.К.Нұрбекова, А.Ж.Асаиновалармен авторлық бірлестікте).
37. Методические рекомендации для пользователей автоматизированной системы управления обучением «Электронный университет ПГУ имени С.Торайгырова» (система дистанционного обучения «Прометей»(преподаватели). -Павлодар, 2010.-28б.(Ж.К.Нұрбекова,А.Ж.Асаиновалармен авторлық бірлестікте)
38. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканы оқыту құралдары. //«V Сәтпаев оқулары» респуб. ғыл.конф. матер.- Павлодар, 2005, Т.15, Б.177-182.
39. Математиканы оқыту барысында ақпараттық модельдеу мен ақпараттық технологияларды пайдалану. //ПМУ хабаршысы. физ.-мат. сериясы. - Павлодар, 2005, №1, Б.52-60.
40. Проблемы и перспективы электронного обучения //«Интеграция науки и промышленности-решающий фактор в развитии экономики РК» халық. қатысумен ғыл.-практ.конф.матер.–Павлодар, 2005, Т.2., Б.255-258. (Ж.К.Нұрбекова, А.Е.Жақсылықовтармен авторлық бірлестікте)
41. Методические особенности модели электронного обучения программированию //«Математикалық модельдеу және білім беру мен ғылымдағы ақпараттық технология, IIІ» ғыл.-әдістем. конф. матер. - Алматы, 2005, Т.3, Б.233-237. (Ж.К.Нұрбекова, К.М.Байғұшевалармен авторлық бірлестікте)
42. Дәстүрлі және электрондық оқытуды кіріктіру //Қазақстан мектебі. Алматы, 2006, №7-8, Б. 30-32. (Ж.К Нұрбекова, А.Е.Сағымбаевалармен авторлық бірлестікте)
43. Математиканы интерактивтік оқытудың ақпараттандыру құралдары // 11-ші жоғары оқу орындары арасындағы математика және механика бойынша халық.конф. матер. - Астана, 2006, Б. 249-250.
44. Электрондық оқытудың әдістемелік аспектілері //Қазақстан мектебі. -Алматы, 2006. - № 9. Б.8-12.
45. Педагогикада регрессиялық талдауды қолдану //«АКТ жаңартпашылық қоғам дамуының негізгі факторы ретінде» халық. ғыл.-практ. конф. матер.-Өскемен, 2007, Б.122-126. (А.С.Жақсылықовамен авторлық бірлестікте)
46. Педагогикалық құбылыстарды зерттеуде жүйелік тәсілді қолдану //«VІІ Сәтпаев оқулары» респуб. ғыл. конф. матер.-Павлодар, 2007, Т.18, Б.110-114. (А.С.Жақсылыковамен авторлық бірлестікте)
47. Педагогикалық құбылыстарды өлшеу құралдары //«VІІ Сәтпаев оқулары» респуб. ғыл.конф. матер.- Павлодар, 2007, Т18, Б.299-303.(А.З.Піржановамен авторлық бірлестікте)
48. Педагогикалық құбылыстарды модельдеу //«Мұнай-газ өндіру өнеркәсібінде ғылыми-технологиялық және экологиялық проблемаларды математикалық модельдеу» IV Қазақстан - Ресейлік халық. ғыл.–практ. конф.матер. - Астана, 2007. -Б.251-254. (Ж.К.Нұрбековамен авторлық бірлестікте)
49. К вопросу оценки учебной деятельности обучаемых //Мәскеу қалалық педагогикалық университеті хабаршысы.-Мәскеу, 2007, №2(9), Б.178-180. (А.Е.Сағымбаевамен авторлық бірлестікте)
50. Корреляция коэффициенттерін анықтаудың ақпараттық құралы //«Физика-математикалық пәндерге оқытудың теориясы және әдістемесі» ғыл.-әдістем. конф. матер. - Алматы, 2007, Б.106-110. (А.З.Піржановамен авторлық бірлестікте)
51. Жобалау іс-әрекетінде студенттер құзырлықтарының қалыптасуын бақылау //«Үздіксіз кәсіби білім беру жүйесінде ақпараттық және инновациялық технологияларды қолдану» халық. ғылыми-практ. конф. матер. -Қызылорда. 2007. Б.231-235. (А.Е.Сағымбаева, Д.С.Майдисаровалармен авторлық бірлестікте)
52. Математикалық логика пәні бойынша тесттік бақылау материалдарын құрастыру мәселесі //«Аймауытов тағылымы» халық. ғыл.-практ. конф. матер. - Павлодар, -2007, Т.3, Б.169-173.
53. Кәсіптік мәдениетті қалыптастыру мәселелері //«Посткеңестік кезеңдегі саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуы: тәжірибелер, проблемалар мен ізденістер» халық. ғыл. –практ. конф. матер.- Павлодар, -2008. Б.83-85.
54. Пәннің оқу мазмұнын құрудың математикалық моделі//«VІІI Сәтпаев оқулары» халық. ғыл. конф. матер.- Павлодар, -2008, Б.168-173. (А.С.Қасьяновамен авторлық бірлестікте)
55. К вопросу проведения педагогического исследования дистанционного обучения//Бюллетень центра информатики и информационных технологии в образовании. -Мәскеу, 2008, №4, Б.113-116.
56. Бағдарламалауды интерактивті оқыту мәселесі жайында // «VІІI Сәтпаев оқулары» халық.ғыл.конф.матер.- Павлодар, 2008, Б.160-165. (Н.Б.Кәрімовамен авторлық бірлестікте)
57. Қашықтықтан білім беру технологияларын жоғары оқу орындарында қолданудың шетелдік тәжірибесі //«VІІI Сәтпаев оқулары» халық.ғыл.конф. матер. - Павлодар, 2009, Т.3, Б.136-141.
58. Информационное интегрирование в разработке средств дистанционного обучения //«Білім берудегі АКТ» ІІІ аймақтық ғыл.-практ. конф.матер.- Екатеринбург, 2009, Б.72-74.
59. Қашықтықтан білім беру жағдайында білімді бақылау// Білім берудегі менеджмент- Алматы, 2009, №2(53), Б. 79-83.
60. Компьютерная поддержка проектирования содержания учебных курсов //Ұлт Тағлымы. - Алматы, 2009,-№1(1). Б. 114-118.
61. Педагогикалық зерттеулерде ақпараттандыру құралдарын қолдану//Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, - Алматы, 2009, №2(26), Б. 150-155.
62. Жоғары оқу орны оқытушыларының қашықтықтан оқыту бойынша кәсіби құзырлылықтары//Қазақстан кәсіпкері- Алматы, 2009, №9(76), Б. 11-12.
63. Методические особенности дистанционного обучения естественно-научным дисциплинам//«III Торайғыров оқулары» халық. ғыл.-теор. конф. матер.- Павлодар, 2009, Т.3, Б. 3-5.
64. Қашықтықтан интерактивтік сабақтарды ұйымдастыру мәселелері // «АКТ дамуындағы ашық қашықтықтан білім берудің келешегі» халық. ғыл.-практ.конф. матер. - Алматы, 2009. Т.2, Б.31-35. (Ж.К.Нұрбековамен авторлық бірлестікте)
65. Жоғары оқу орнында қашықтықтан оқыту технологиясын ендіру бойынша эксперимент нәтижелері //«Дифференциалдық теңдеулер, анализ және алгебра проблемалары» V халық. ғыл. конф. матер. - Ақтөбе, 2009, Б. 628-629.
66. Қашықтықтан оқытудың педагогикалық психологиялық мәселелері //«Педагогикалық білім- Қазақстанның интелектуалдық және инновациялық ресурсы» халық. ғыл.-практ. конф. матер.– Семей, 2009, Б. 374-375.
67. К вопросу организации дистанционного обучения. Единая образовательная информационная среда: проблемы и пути развития // VIII халық. ғыл.-практ. конф.-көрмесінің матер. - Томск, 2009, Б. 113-114.
68. Қашықтықтан оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру //әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы, - Алматы, 2009, №1-2(26-27), Б. 184-188.
69. Қашықтықтан оқытуды әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері. //«Педагогикалық білім бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудың негізі іспетті» респуб. ғыл.-теор. конф. матер.- Павлодар, 2009, Б. 370-374.
70. К вопросу использования технологии виртуального обучения.// «Педагогикалық білім бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудың негізі іспетті» респуб. ғыл.-теор. конф. матер. -Павлодар, 2009, Б. 374-379.
71. Қашықтықтан оқытудың дидактикалық принциптері. //Білім-Образование. - Алматы, 2009, №6(48), Б. 9-11.
72. Обучение педагогическим и информационно-коммуникационным технологиям дистанционного обучения. //ПМУ хабаршысы. Педагогикалық сериясы. -Павлодар, 2009, №4, Б.155-159.
73. К вопросу организации личностно-ориентированного обучения в условиях применения дистанционных технологий обучения.//«Х Сәтпаев оқулары» халық. ғыл. конф. матер. -Павлодар, 2010, Б. 112-118.
74. WEB – бағытталған интерактивті тестілеудің бейімділік жүйесін жасау //«Х Сәтбаев оқулары» халық. ғыл.конф. матер. -Павлодар, 2010, Б.132-136. (Г.Т.Өрекеновамен авторлық бірлестікте)
75. Қашықтықтан оқыту курсына арналған материалды ақпараттық модельдеу жолдары. //«Х Сәтбаев оқулары» халық.ғыл. конф. матер.-Павлодар, 2010, Б.141-145. (М.С.Қазанғаповамен авторлық бірлестікте)
76. Методика и средства контроля знаний при дистанционном обучении. Кыргыз Билим берүү академиясының кабарлары. -Бішкек, 2010, №1 (13), Б. 63-67. (А.Е Сағымбаевамен авторлық бірлестікте)
77. Қашықтықтан оқытуды дамыту мәселесі.//ПМУ хабаршысы, Педагогикалық серия,- Павлодар, 2010, №1, Б.132-137.
78. Қашықтықтан оқыту технологияларының білім беруге қатысушылардың өзара әрекеттесуіне әсері //Білім-Образование, -Алматы, 2010, №2(50), Б.40-43.
79. Ақпараттық білім беру ортасында қашықтықтан оқыту мүмкіндіктері //Қазақстан кәсіпкері, -Алматы, 2010, №6(85), Б.32-34.
80. Қашықтықтан оқу курстарын жобалауды компьютерлік іске асыру//ПМУ хабаршысы, физ.-мат.сериясы,-Павлодар, 2010, №2.,Б.47-54. (М.С.Қазанғаповамен авторлық бірлестікте)
81. Жоғары мектепте білім беруді ақпараттандыру жағдайы, мәселелері және перспективасы. //ПМУ хабаршысы, физ.-мат.сериясы, -Павлодар, 2010, №2.Б.54-58. (Ж.К.Нұрбековамен авторлық бірлестікте)
        
        Дипломдық  жұмыс
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...................................................................................................................3
1 ... ... ... ҒЫЛЫМИ - ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Білім ... ... ... және ... ... ... ... берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау.......................................................................19
1.3 Жоғары оқу орындарында білім алушылардың ... ... ... аралық және қорытынды аттестаттау өткізу......................................23
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ - ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
2.1 ... ... ... ... ... және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандармен қамтамасыз ету...........................................................................................................................34
2.2 Жоғары білім берудің сапасын бағалау ... ... ... ... ... ... ... базасының дамуын қамтамасыз ету............................................................................................................................47
3 ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Қашықтықтан оқыту бойынша оқытушылардың ... ... ... ... ... ... ... халықаралық стипендиясы шеңберіндегі жоғары оқу орындары оқытушыларының білімін жетілдіру жолдары................................................................................................70
3.3 Жоғарғы ... ... ... ... және ... ... жетілдіру.................................................................................................................78
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................87
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................92
КІРІСПЕ
Қазіргі Қазақстан қоғамындағы білім беру институты қоғам дамуында өте маңызды. Сондықтан білім беру институтының қазіргі қоғамдағы дамуына аса мән ... ... ... осы ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы қоғамдық өзгерістердің ауқымдылығы, күрделілігі білім беру саласына оның ... ... оқу ... білім беру стратегияларына өзгерістер енгізуді талап етеді. Әр түрлі болжамдардың сан алуандығына қарамастан, қазіргі ... беру ... ... ... жаңа ... ... ... технология-ларына, түрлері мен әдістеріне қатысты шығармашылық ізденістердің қарқындылығымен әрі көп түрлілігімен ерекшеленетінін мойындауға болады. Мұндай даму қоғамды ақпараттандыру ... ... ... ... ... ... отыр.
Жоғары оқу орнының басты мақсаты - алдыңғы қатарлы жастар тәрбиелеу, адамзаттың мәдени және өнегелік деңгейі мен оның ... ... ... ... ... ... ... заман талабына сай дайындау.
Жоғары білім - маманға ... ... және ... ғана ... ... ол жеке ... ... Бүгінгі күнгі педагогика ғылымының көкейкесті мәселелері - әлемдік білім беру ... сай ... ... алу, ... ... сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың әдістері мен ... ... ... ... ... ... ... құру, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру ... ... ... ... оның ... ... ... Респубикасының Заңында ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға, ... және ... ... ... ... беру және оның ... ... және тәни күш қуатын жетілдіру, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау міндеті ... ... ... мамандарды жаңашылдыққа даярлауымыз керек.
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан ... ... ... , - деген болатын. Жоғарғы білім беру жүйесі жеке тұлғаны дамытуға, оның ... мəні бар ... ... ... ... ... жоғары мамандарға деген сұранысын өтеуге бейімделген теңдессіз қоғамдық институт болып табылады.
Қазақстан ... ... мен ... ... ... ... ... көлемі артты. 2008 жылмен салыстырғанда 2009 жылы білім бюджеті 9,5%-ға өсіп, ол ЖІӨ-нің 4,2%-ын ... ... ... білім беруді жаңғыртуды жалғастыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан кейін - ... ... ... ... саясатын жүзеге асырудың ұйымдастырушылық негізі болуы тиіс. Бағдарлама жоғарғы білім беру жүйесіндегі мемлекеттік саясаттың ұйымдастырушы негізі ретінде ... ... ... ... ... беру қызметі субъектілерінің құқықтық-ұйымдастырушылық формаларының және экономикалық-қаржылық ... ... ... мен ... ... ... ресурстары мен мерзімі бойынша бір-бірімен байланыстағы шаралар кешені болып табылады.
Жоғарғы ... ... ... ... ... ... мақсатымен əлемдік деңгейдегі жоғары оқу орны - Назарбаев университеті ... 2013 жылы ... ... ... ... ... Бүгінгі таңда Астана, Семей жəне Көкшетау қалаларында 3 мектеп жұмыс істеп жатыр.
Елбасы Н.Ə.Назарбаев атты ... ... ... беру ... ... ... ... талаптар деңгейіне дейін көтеру міндетін жүктеді.
Білім жəне ғылым Министрлігінің барлық іс-əрекеті ... ... ... ... ... Бұған осы Баяндамада берілген түйінді ... мен ... ... ... басқару шешімдерін қабылдау оң мүмкіндіктер туғызады.
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Жаңарған Қазақстанның ... ... ... білім беру саласында болып жатқан батыл өзгерістер білімге деген ... ... ... ... ... ... тұрақты дамуы өткен жоғарғы білім беру жүйесі объективті тұрғыдан жалғастыра білумен байланысты болса, оның болашағы да тарихтың шынайылығымен анықталады. Өз ... ... ... ... ... үнемі өзгеріп келген Қазақстандағы тарихи білімнің ұзақ жолдан өткені ескерілуі керек.
Білім және ғылым министрлігі ... ... ... Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған Жолдауынан және елімізде ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асырудан туындайтын ... ... ... ... ... ... жаңа моделін - финдік моделін қолға алуда. Ғылыми-техникалық дамудың басым ... ... ... ... ... ... физика-математика, химия-технология, биология және медициналық, қоғамдық және гуманитарлық ... ... ... ... ... ... қоғамдық өміріндегі түбірлі өзгерістер, ең алдымен тарихи білім жүйесін жаңартуды өткір қойып ... ... ... ... ... ... назар аударудың маңызы зор.
Әлемдік өркениеттің қарыштап алға дамуы білім беру саласының барлық деңгейіне әсер ... ... ... жаңа ... ... ... ... әкелді. Педагогика ғылымының бұл бағыты ғылым жетістіктерін мектеп практикасына ендіру барысында білім беру процесін тұтастай ғылыми негіздеуді, оқу-тәрбие жұмыстарының барлық ... ... ... ... ... ... белгісіз, маңызы шамалы, дұрыс таңдап алыбаған (қазіргі кезде шектен тыс көбейіп бара жатқан) ... ... ... ... ... ... Бұл оқыту барысында ұстаз шығармашылығын шектемегенмен, кездейсоқ қателіктерден сақтануға мүмкіндік ... ... ... ... ... қоғам талабына сай тәрбие мен білім беру үшін ... ... ... ... меңгеру маңызды мәселе болып табылады.Инновациялық үдерістерді зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші жаңа жағдайға көшуі және ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығы алыс және жақын шетел ғалымдарының К.Ангеловски, М.В.Кларин, В.Я.Ляудис, М.М.Поташник, ... ... ... Н.Р.Юсуфбекова, В.И.Загвязинский, П.И.Пидкасистый, Н.И.Лапин, А.И.Пригожин, Ю.Н.Кулюткин, А.К.Маркова, Н.Д.Никандров, Я.А.Пономарев, В.А.Сластенин, Л.С.Подымова, Л.Н.Фридман және т.б. еңбектерінде ... ... ... ... беру саласындағы педагогикалық инновация мен оқытудың жаңа ... ... ... ... С.Н.Лактионова, Е.З.Батталханов, Қ.Қ.Қадашева, Т.О.Балықбаев, Ж.А.Қараев, Г.К.Нұрғалиева, К.Бұзаубақова, С.Д.Мұқанова, Н.И.Хван, Л.Е.Румянцева, З.У.Имжарова, М.М.Мұқаметқалиқызы және т.б. ... ... ... ... ... осы ... ... көлемі арта түсіп, жалпы педагогикалық инновацияға, оның ішінде жоғарғы білім беру ... ... ... ... зерттеле бастады.
Атап айтар болсақ, С.А.Көшімбетова оқу-тәрбие үрдісінде ... ... ... ... ... ... ... мұғалімінің инновациялық іс-әрекетін қалыптастыру, Д.Р.Принбекова мектеп басқарушыларының инновациялық дайындығын негіздеп, ... ... ... ... ... ... ... К.А.Сарбасова жоғары оқу орындарында бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау үдерісін зерттеп, инновациялық педагогикалық технологиялар мүмкіндіктерін айқындаған. Инновациялық педагогикалық технологиялары ... ... ... дамыту жолдары белгіленген. С.А.Абдыманапов заманауи университет білімінің құрылымдық диверсификациясын талдап, университет білімін қалыптастыру әдістемесін (функциялары, макропринциптері, ... ... ... жетілдірген. Білім жүйесінің тиімділігін арттыру және оны жетілдірілген потенциалға келтіру мақсатында ... беру ... ... ақпартану қажеттілігін көрсеткен.Е.Ш.Қозыбаев үздіксіз көп деңгейлі жоғары педагогикалық білім жүйесі ... ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі субъект - субъектілік өзара әрекет, білім сапасын ... ... ... ... ... ... дайындығының қажетті сапасын қамтамасыз етуге қабілетті екендігі анықтаған.Т.А.Линчевская Қазақстан Республикасындағы орта білім жүйесіндегі ... ... ... ... ... түсінігі мен оның тұжырымының маңызын айқындаған. Қазақстан Республикасында инновациялық түріндегі оқу орындарының қызмет көрсету тәжірибесі ... ... және даму ... ... жалпы білім беру мектептерінде мұғалімдердің "өз мүмкіндіктерін жүзеге асыру", "мұғалімдердің өз кәсіби мүмкіндіктерін жүзеге асыруға даярлығы", "атаулы мектеп", "инновациялық топ" ... ... ... ... өз ... ... жүзеге асыруға даярлық үлгісін әзірлеген.Г.Д.Такенова колледжді менеджмент негізінде инновациялық басқарудың принциптері мен функцияларын қарастырған. ... ... ... ... ... ... ішкі инновациялық басқару жүйесін қолдануы және көрсеткіштер бойынша колледж қызметінің тиімділігін арттырудың өзара байланысын дәлелдеген.
Алайда, бұл ... ... оқу ... ... ... беру ... басқаруды кәсіби қалыптастыру мәселелері ғылыми тұрғыда жеке мәселе ретінде зерттелмеген.
Жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастыру ... ... ... және ... ... ... ... біздің зерттеу тақырыбымызды деп таңдауымызға негіз болды. ... ... ... оқу ... ... үдерісі.
Зерттеудің пәні: жоғары оқу орындарындағы ... ... ... ... болжамы: егер, жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастырудың тиімділігі теориялық тұрғыда негізделіп, оны ... ... ... ... онда ... ... ... деңгейі жоғарылайды, өйткені жоғары оқу орындарында әр маманның білім беруге деген қызығушылығы артып, бағдарлылық, жүйелілік, инновациялық және іс-әрекеттік аспектілері жүзеге ... ... мен ... ... ... ... ... білім жүйесінің қызметін қалыптасуы мен дамуын жүйелеу және оның перспективалары мен тенденцияларын анықтау мақсаты қойылып, оны жүзеге ... үшін ... ... ... жүйесін жетілдірудің ғылыми-практикалық негіздерін анықтау;
-Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесінің ұйымдастырушы-экономикалық аспектілерін талдау
- жоғарғы білім беру жүйесінің ... ... ... жетекші идеясы: болашақ маманның кәсіби іс-әрекетін жоғарғы білім беру жүйесін дамыту және білімді ақпараттандыру жағдайында жоғары және жаңа ... ... ... ... ... мәселе, себебі жоғары оқу орындарындағы жоғарғы білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастыру жоғары деңгейге ... ... ... ... және ... ... Бүгінде, таптық идеологияның ыңғайына жығылып, коммунистік партия жетекшілік еткен бұрынғы кеңес өкіметіне ... ... ... ... немесе шындықты бұрмалап, оны айналып өтуге бейімделу ... ... бас ... ... ізденістердің, зерттеу проблемаларының объективті шыншыл сипаттамасын беретін методологиялық ұстанымдарды қалыптастырудың тарихи қажеттілігі байқалып отыр.
Зерттеу әдістері: зерттеу барысында білім саласын ... ... ... ... ... ... жағдайы бағаланады. Зерттеудің логикалық, экономикалық статистика, экономикалық талдаудың ... ... мен ... ... алынған.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі:
- жоғары оқу орындарындағы ... беру ... ... ... ... ... ... негізделіп, олардың мәні мен түрлері анықталды;
- жоғарғы ... беру ... ... беру ... ... ... ... құрылымдық-мазмұндық үлгісі құрылды;
- жоғарғы білім беру жүйесіндегі инновациялық білім беру ... ... ... ... ... ... ... тәжірибеге ендірілді;
- жоғары оқу орындарындағы білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастырудың тиімділігі тәжірибелік-эксперименттік сынақтан ... ... ... ... ... элементтері білімнің жоғары сапасын қамтамасыз етуге бағытталған жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығы:
Зерттеу жұмысының нәтижелерін жоғары оқу орындарының оқу үдерісін ұйымдастыру барысында және жоғары оқу ... ... беру ... ... ... ... қызметтерінде , Білім және Ғылым Министрлігінде пайдалануына болады.
Диссертациялық жұмысымның құрылымына тоқталатын болсам, ол ІІІ ... оның ... ... ... ... қорытынды және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Бұл тақырыпты таңдап алу себебім, яғни бәрімізге белгілі жоғарғы білім беру институты нарықтық ... ... ... ... ... нақтырақ айтатын болсам, егер елімізде қазақстан қоғамының болашағын дамытуға үлес қосатын өте жоғары білікті мамандар ... ... ... ... және ... және т.б. ... ... артта қалар еді. Жоғарғы білім беру институты қай елде ... өте ... ... ... ... ең алдымен бүлдіршіндер мен жасөспірімдерден бастап, білім беруді өте терең жүргізу керек, себебі қай ел ... оның ... ... келе ... ... ... Осыған байланысты жоғарғы білім беруге аса назар аудару керек және оны мемлекеттің кез-келген азаматы алуға құқылы.
Таңдалған тақырыпқа сәйкес 3 бет ... екі ... ... ... ... ... ЖЕТІЛДІРУДІҢ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
+ Білім жүйесі туралы түсініктер және ... ... беру ... ерекше пән ретінде XIX-XX ғ.ғ. қалыптасты. Э.Дюркгейм және Д.Дьюи және ... да ... өз ... ... ... қызметі, рөлі туралы мәселелерге арнайы талдау жасауды қажет ... ... ... халықтың білімділік жағдайына ең алғаш талдау жергілікті статистиктердің қызметіне сай ... және ... ... ... ... ... ... социологиялық жұмыстарға сүйенетін болсақ, білім беру проблемасы Ресейде тек XX ғ. ... ... 1920 ж. ... әлеуметтанушыларының зерттеуі жастарды оқыту, жаңа интеллегенцияны дайындауды құрады.
Білім берудің қарқынды дамуы 1960 ж. аяғы - 1970 ж. басында болды. Ф.Р.Филиппов ең ... ... ... ... мәселелеріне талдау жасады. Кейін келе бұл құрамды кеңес әлеуметтанушылары Н.А.Аитов, М.Х.Титма және т.б. толықтырды.
Одан әрі білім беру ... өз ... ... ... ... ... мәселелерін С.И.Григорьев, В.Т.Харчев орта мектеп және мүғалімдікті ... ... ... ... Лада, В.Е.Шереги және т.б. қарастырды [5;345].
Білім беруге әлеуметтік институт ретінде өз алдына жеке жүйе деп сипаттама ... ... ... беру ... ... ... қызметтер атқарады. Айта кететін болсақ, біріншіден, қоғам мүшелерін жүйелі түрде оқыту және тәрбиелеу, ... ... бір ... ... ... ... қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық және саяси қатынастарға байланысты мінез-құлық нормалары және құндылықтар мазмұнын пайдаланды, ал төртіншіден, оның материалды-техникалық даму деңгейіне байланысты болды. ... беру ... ... ... ... ... дегеніміз біртұтас, бөлінбейтін құбылыстың жеке элементтерге бөлінуін айтамыз. ... ... ... ... ... ... ... пайда әкелсе де, бұл процестің дамуы үлкен қиындықтармен байланысты болды. Көп қоғамдарда осы ... ... ... ... ... ... ... қиындығы қоғамның диверсификациясына байланысты. Оның бұрын қалыптасқан құбылыстарының тұрақтылығынан айырылады. Қоғам жаңа тәсіл, жаңа ... ... оның ... ... табу қиын болады. мен өмірге лайық өмір сүру ... және ... ... білу ... ... ... , ... институттарды қалыптастыру өте қиын болды. Өйткені олардың легитимизациясы және ұштастыруы қиын болды.
Т.Парсонстың ... АҚ ы ... ... ... ... ... ... енгiзiлдi.
Рейтинг өткiзу әдiстемесiн ЮНЕСКО ның Еуропаның жоғары бiлiм беру орталығының директоры, доктор Ян Садлак қолдады, әдiстеме туралы ЮНЕСКО ның ... ... бiлiм беру ... мен АҚШ тың ... бiлiм беру ... 2007 жылы ... ... Шанхайда құрған Халықаралық рейтинг бойынша сарапшылар тобының отрысында баяндалады. ҚР БҒМ нiң ҰАО ы ... ... ... ... ... шақыру алып отыр.
№ 1 сауалнама бойынша алынған мәлiметтердiң дұрыстығын ҰАО ның сарапшылары оқу орнына барып тексердi. ҰАО ның ... ... ... ... ... ... Қарағанды, Ақтөбе, Атырау, Орал, Көкшетау, Петропавл, Семей, ... ... ... ... ... Шымкент, Түркiстан, Жетiсай.
ҰАО ның сарапшыларының және Сараптамалық кеңес өкiлдерiнiң пiкiрлерi ... ЖОО ның ... ... ... көзқарасты ЖОО да тiкелей жұмыс iстейтiн адамдар ғана айта алады, сондықтан студенттер мен оқытушылардың сауалнамаларға берген жауаптары өте маңызды болды. № 2 ... ... ... ЖОО ның 7000 жуық ... мен ... ... ... Студенттермен сауалнаманы Қазақстанның Студенттер альянсы өткiздi. Оқытушыларды сауалнамалауды ҰАО ның сарапшылары ЖОО на барып жүргiздi.
Сауалнамаланушылар өздерi қызмет атқаратын ... ... ЖОО ның ... және ... ... ... ... өз пiкiрлерiн айтуы тиiс едi. Сауалнамаланушыларға мынадай сұрақтар берiлдi: , , , және ... ... ... ... ... ... ... үшiн ЖОО ның техникалық тұрғыдан жабдықталуының, арнайы зертханалардың, ... мен оқу ... ... ... ... жеткiлiктi болуының маңызды екенiн көрсеттi.
Бұл сауалнама 10 сұрақтан құрастырылған. Әр сұрақтың ... 0 ден 10 ... ... ... Бұдан сауалнаманың әр категориясының ең жоғарғы балы 100 ге тең, ал ... ... ... 200 ге тең ... ...
ҚР БҒМ ҰАО ы 2007 жылдың 5 маусымында Қазақстан Республикасының барлық министрлiктерiне және ведомстволарына (оның iшiнде Қазақстан Республикасының Бас ... ... ... Жоғары Соты) хат жiберiп, Қазақстан жоғары оқу орындарының рейтингiн құруда Министрлiктер өкiлдерiнiң көзқарастарын ескеру үшiн № 3 ... ... ... ... ... Сонымен қатар бұл сауалнама әр аймақ және Астана мен Алматы қалалары халқы арасында пропорционалды түрде таратылды. ... ... ... ... ... ... атқару органдары мен заңды тұлғалардың саны ескерiлдi. Сондықтан № 3 сауалнама осы қалаларға халық санына пропорционалды ... 1,5 ... ... ... ... ... Жоғары оқу орындары түлектерiнiң даярлық деңгейiн анықтауда өз ойларын бiлдiрген азаматтардың барлығына ерекше алғыс бiлдiргiмiз келедi.
Сауалнама әр түрлi жолдармен ... ... ... атқару органдарына, әкiмшiлiктерге және Ұлттык компанияларға поштамен жiберу; ҚР БҒМ ҰАО ы ... ... ... және ... арқылы сауалнамалау. Осының нәтижесiнде № 3 сауалнамаға жергiлiктi атқару органдарынан, атап айтқанда ҚР Бiлiм және ... ... ҚР ... сақтау министрлiгiнен, ҚР Iшкi iстер министрлiгiнен, ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнен, ҚР Ауылшаруашылығы министрлiгiнен, ҚР Көлiк және ... ... ҚР ... және ... ... ... ... ҚР Қаржы министрлiгiнен, ҚР Әдiлет министрлiгiнен, ҚР Сыртқы iстер министрлiгiнен, ҚР Төтенше жағдайлар министрлiгiнен және т. б., ҚР Бас ... ҚР ... ... ҚР ... қызмет iстерi агенттiгiнен, сондайы-ақ әкiмшiлiктерден, бiлiм және ... ... ... ... ... және ... және ... барлық аймағындағы iрi, орта компаниялардан, шағын бизнес өкiлдерiнен 4500 ден астам жауап алынды. 16 аймақтан тек 4 ... қана ... ... жауаптарының нәтижелерiн ұсынған жоқ.
№ 3 сауалнамада Қазақстанның 150 азаматтық ЖОО ның ... ... онда ... ЖОО ы ... өте жоғары даярлық деңгейi үшiн 10 балл алса, жоғары дайындық деңгейi үшiн - 7 балл, жеткiлiктi дайындық ... үшiн - 4 ... ... емес ... ... - 3 балл алады. Сауалнамаға жауап берушi әр адам өзi ... ЖОО ы ... ... деңгейiн бағалай алады. Сондықтан әр ЖОО ның жалпы балы барлық сауалнамада белгiленген ... ... ... ... ... ... ең жоғары балл 300 ге тең болды. Бұл ең жоғары балл жинаған бiр ЖОО на ғана ... Ал, ... ... өз балдарын осы университет көрсеткiштерiнiң мәнi мен осы көрсеткiштiң ең жоғары мәнi арасындағы қатынаспен есептелетiн коэффициентке сәйкес анықтайды. Мысалы, А ЖОО ы ... ... ... 10180 ... тең ең жоғары балл алса, онда оған 300 балл ... Егер ... В ЖОО ны осы ... ... 2700 балл ... онда ол (2700/10180)*300 = 79,57 балға ие болады. Барлық сауалнамалардың нәтижелерiн өңдеу оптикалық сканер арқылы компьютермен ... ... ... ... қосылып, ЖОО ның әр тобы үшiн сәйкес рейтингтiк орны анықталатын интегралды ... ... Егер ... ... нәтижесi 3 % шамасында болса, онда ЖОО на бiр орын берiлдi.
Мақаланың ... ... ... ... ... ... мамыр, 2006 жыл) қағидаларын келтiрейiк:
- ... ... ...
- ... ... бiлiм ... ... ақпаратпен және жете түсiнудi қамтамасыз ете алады, бiрақ та олар бағалаудың басты әдiсiне айналмауы тиiс.
Алайда, рейтингтер салыстырмалы ... ... ... оқу орындарының бiлiм беру сапасын көтерудiң мықты құралы бола ... ... та олар ... басты әдiсi бола алмайды, өйткенi халықаралық стандарттарға сай келетiн ЖОО-н аккредиттеу процесi ЖОО-ның қызметiн бағалаудың негiзгi ... ... ... ... ... ... аккредиттеу ұйымдары жоғары оқу орындарын аккредиттеуді жүргізеді. 2020 жылға қарай ұлттық ... ... ... ... ... ... (Еуропалық сапаны қамтамасыз ету агенттіктерінің тізілімі).
2012 жылдан ... ... ... емес ... емес ... ... ... асырады. ЖОО-ын ұлттық аккредиттеуден өтуге ... ... ... Атап ... ... ... тізіліміне енгізілген агенттіктерде институционалдық және ... ... ... ... ... ... аккредиттеу бағдарламалары бойынша мемлекеттік аттестаттаудан босатылады. Олар өзіндік үлгідегі дипломдар бере ... ... ... ... ... іске асыра алады, мемлекеттік білім беру ... ... ... алады.
2015 жылдан бастап ЖОО мен колледждер үшін мемлекеттік аттестаттау ұлттық ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар лицензиялық тексерістер нысанында жүзеге асырады.Ұлттық ЖОО-лар ұлттық ... ... ... ... ... өтеді.
Қазақстандық ЖОО-лардың 65%-ы халықаралық ... ... ... ұлттық институтционалды аккредиттеуден өтеді. Сонымен қатар ЖОО-лар тәуелсіз ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтетін болады. Ұлттық тәуелсіз ... ... ... ... ... ... ... әлемнің үздік университеттерінің рейтингіне ... ... екі ЖОО ... үздік университеттерінің рейтингінде аталады.
2.3 ЖОО-ның ... ... ... ... ... ... бастап жыл сайын оқу-зертханалық базасы жаңартылатын ЖОО-лардың үлесі 10 %-ға ... ... ... ... ... үшін ... ... есебінен қаражат тартылатын болады.
Жоғары оқу ... ... ... ... 4 ... ... ... орталық (жоғары білім мен инновациялар ... ... ... орталығы және Дәнекерлеу орталығы; Тамақ ... ... ... цехы бар ... қауіпсіздігі орталығы, конкурс негізінде Аудармашылар бюросы.
Оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу және оларды ... ... ... ... ... ... ЖОО кітапханаларын қажетті оқу әдебиетімен ... ... ... Қазақстандық оқулықтармен қатар таңдаулы шетелдік оқулықтар қолданылады, ... ... ... және ... ғылымдары бойынша.
Білімнің, ғылымның және ... ... ... ету, зияткерлік меншік пен технологиялардың өнімдерін коммерцияландыру үшін жағдай жасау. Жоғары білікті ... және ... - ... кадрларды даярлау
Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді, басқа ғылыми-техникалық, тәжірибе-конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізуде қатысатын зерттеу университеттері ... ... даму ... Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. Зерттеу университеттерінің негізгі міндеті жоғары және ... ... ... білім деңгейлерінің барлығында ғылыми қызметпен білім беру процесін біріктіру болады. Зерттеу университеті жоғары және ... ... ... ... бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыруға, сондай-ақ оқуға ... ... ... бағыттың қосымша талаптарын белгілеуге құқылы.
Білім мен ғылымның бірігуі жекелеген ... ... ... ... ... жетекші зерттеу университеттердің құрамына беру арқылы жүзеге асырылады.Елдің индустриялық- ... даму ... іске ... үшін ... оқу ... негізінде инновациялық құрылымдар құру үшін базалық ЖОО-н айқындау тетіктері әзірленеді:бизнес-инкубаторлар, оның ішінде:
2013 жылы - ... ... 2014 жылы - ; 2015 жылы - ; ... оның ішінде:
2013 жылы - бағыты бойынша; 2014 жылы - ; 2015 жылы - ; ... ... мен ... ... орталықтары.
Еліміздің жетекші ЖОО-лары жанынан жоғары білікті ғылыми-педагог кадрларды даярлау және инновациялық қызметті ... ... ... ... ... ... ... құқығын қорғауды одан әрі қамтамасыз ете ... ... ... ... қабілетті өнімдерін жасау үшін ... және ... ... ... құрылымдық бөлімшелері ашылады: 2011 жылы - 5 бірлескен құрылымдық ... 2012 жылы - 8, 2013 жылы - 10, 2014 жылы - 12, 2015 жылы - ... ... секторды ғылыми және ... ... ...
бойынша оларды экономикалық ынталандыру шаралары әзірленген.2015 жылдан бастап Назарбаев Университеті ... ... ... мен жас ... ... шығарады. Назарбаев Университетінің ... ... ... ... ... ... ... оқу орындарына енгізіледі.
2016 жылдан бастап:жетекші шетелдік әріптес жоғары оқу орындарымен бірлесіп, білім беру бағдарламалары әзірленеді;жоғары ... және ... ... өнім ... үшін ... ... ... ғылыми зерттеулер жүргізіледі;әріптес университеттермен және ... ... ... ... ... ... іргелі және қолданбалы ... ... үшін ... ... ... ... тиімді қолданылады, олардың кешенділік және практикалық нәтижелілігі артады.
Білім беру ұзақ ... ... ... ... бірі ... ... Қазақстандағы білім беру реформаларының жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. Қазақстан Президенті ... ... ... ... 50 елдің қатарына енгізу туралы міндет қойған болатын. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады.
Халықаралық ... ерте ... ... ... жасқа дейін адами капиталға, атап айтқанда, білім беруге бөлінетін ... ... мен ... ... ... ... ... отыр.
Адами капиталға бөлінетін инвестициялар жылдам өзгеретін әлемде бейімделе алатын ... ... ... ... ... құру үшін аса ... ... табысты экономикасы білім беруіне, халықтың дағдылары мен қабілетіне ... ... ... ... ... ... жұмсалатын шығындар ретінде ғана емес, экономикалық инвестициялар ретінде түсіну қажет.
Білім беру мен ... ... ... көптеген дәлелдер бар:
макро- және микроэкономикадағы халықаралық зерттеулерді шолу білім берудің, табыстың және өнімділіктің арасында тығыз байланыстың бар екенін дәлелдеп отыр. Бұл ... ... ... ... инвестициялаудың зор қайтарымы болатыны байқалады;
зерттеулер білім беруді дамытуға жұмсалған инвестицияның маңызды жақтарын ... ... ... ... беру ... да ... пайдаларды келтіреді, әлеуметтік капиталдың - ... көп ... ... ... әлеуметтік бірлігі мен интеграциясы жоғары, құқық бұзушылық деңгейі төмен қоғамның ... ... ... ... ... алу ... эмоционалдық және басқа да өмірге қажетті дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөлге ие. ... беру ... ... спектрларын одан әрі дамытудың сенімді дәлелдері осында. Қазақстанның білім беруді түбегейлі жаңғыртуы: білім беруге салынатын инвестицияны айтарлықтай және ... ... оның ... ... қажет.
Сондықтан жаңа ұлттық пайымдау ұсынылады: 2020 жылға қарай Қазақстан - білімді мемлекет, ақылмен ... ... және ... жоғары жұмыс күші. Білім берудің дамуы еліміздің болашақ экономикалық, саяси және әлеуметтік-мәдени өркендеуі сүйенетін тұғырнамасы болуы тиіс.
Білім беру саласындағы Қазақстан ... ... ... іске ... ... ... - ... білімді жаңғыртудың жалғастырылуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік ... ... әрі - ... ... ... ... беру саласындағы мемлекеттік саясаттың ұйымдастырушылық негізі ретінде білім беру мен тәрбиенің, басқару жүйесінің, білім беру қызметі субъектілерінің құқықтық-ұйымдастырушылық ... және ... ... құрылымындағы, мазмұны мен технологияларындағы өзгерістерді қамтитын ресурстары мен мерзімі ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Қазақстан Республикасында ел басшылығының адами капиталды дамытудың ... мен ... ... ... беру ... реформалауды бастауға және жүргізуге жан-жақты қолдау көрсетуінің нәтижесінде ... ... ... ... мен ... мүмкін болып отыр.
2005 жылдан бастап Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 ... ... ... ... ... ... ... және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 - 2012 ... ... ... ... 2007 - 2011 ... арналған бағдарламасы, Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ... ... жас қазақстандықтарға әлемнің үздік университеттерінде білім алуға мүмкіндік беретін Қазақстан ... ... ... ... іске асыру еліміздегі адами капиталдың дамуына қосылған елеулі үлес болды.
Қазақстан қазіргі ... ... ... адам мен бала ... ... саласындағы негізгі халықаралық құжаттарға қатысушы болып табылады. Бұл - Жалпыға бірдей адам ... ... Бала ... ... ... ... экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарының Халықаралық декларациясы, Еуропа өңірінде жоғары білім беруге жататын біліктілікті тану туралы Лиссабон ... ... ... және ... ... дамыту еліміздің 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарындағы ... бірі ... ... ... ... салу арқылы адами капиталды сапалы дамытуда нақты қол ... ... ... ... ... ... ... дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған ... ... іске ... ... 2010 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша білім берудің барлық деңгейі тиісті ұйымдар желісімен институционалды қамтамасыз ... ... ... ... ... білім берудің стандартты жіктеуішіне сәйкес келтірілді. Оқытудың 12 жылдық моделін енгізу үшін ... ... ... және ... ... қайта құрылымдалды. Мамандарды үш деңгейлі даярлау енгізілді: бакалавр - магистр - Ph.D докторы. ... ... ... ... ... ... жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші бекітілді.
* Тәуелсіз ... ... ... ... ... ... аккредиттеу, рейтинг, ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі - ҰБТ), ... ... ... ... әрі - МАБ), талапкерлерді кешенді тестілеу және т.б.
* Ұлттық білім беру сапасын бағалау жүйесі құрылды.
* Республиканың ... ... ... беру ... ... ... жүйесін енгізу басталды.
* Білім беру ұйымдарының материалдық базасы нығайтылуда.
* 2009 жылдың өзінде мектептерде 640 ... ... 536 - ... ... ... ... әрі - ЛМК), 10 физика кабинеті, 78 химия кабинеті жарақтандырылды, 721 ... ... ... ... ... ... 3450 ... лингафондық мультимедиалық кабинеттері бар 2005 жылмен салыстырғанда олардың саны 2661-ге көбейіп отыр.
* Білім беру сапасы арттырылуда. Инклюзивті білім ... Орта ... ... ... ... және жеткізу мәселелері баяу шешілуде. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар ... ... ... ... ... беру ... 2005 жылғы 25710-нан 2010 жылы 35425-ке артты.
* Білім саласын ақпараттандыруды дамыту жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта 18 оқушыға бір ... ... 2005 жылы ... ... 41-ді ... оның ішінде 36-сы - ауылдық жерлерде.
* Интернет желісіне мектептердің 98 %-ы қосылған, ... ... - 97 % (2005 жылы - ... 75 % және 70 %). ... 34 %-ның кең ... интернетке шығуға мүмкіндігі бар.
* Қазақстандық мектеп оқушылары TIMSS - 2007 ... ... ... ... 36 ... 4 ... оқушылары арасында математика бойынша 5-орынды және жаратылыстану бойынша 11-орынды иеленді.
* Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тілдің ... зор ... ... ... және ... атқарушы органдарда, республика өңірлеріндегі жоғары оқу орындары жанынан қазақ тілін оқыту орталықтары ... ... ... ... ... қазақ тілінде іс жүргізу, негізгі және орта ... ... ... ... ... тілді деңгейлеп оқыту енгізілді.
* Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын мамандандырылған мектептердің желісі ... ... ... ... үш ... ... 33 ... жұмыс істейді.
* Назарбаев Зияткерлік мектебі құрылды.
* Ұлттық жоғары ... ... ... ... деңгейіне жету жөнінде шаралар қабылданды: Қазақстан Еуропалық білім кеңістігіне енді, Болон Декларациясына қосылды, Астана қаласында әлемдік деңгейдегі беделді жоғары оқу орны - ... ... ... ... ... оқу ... академиялық еркіндігі кеңейтілді: таңдау бойынша компонент бакалавриатта 40 %-дан 50 %-ға, ... 50 %-дан 60 %-ға және ... 70 %-дан 80 %-ға ... ... ... жоғары білім алуға ынталы студенттердің саны өсіп келеді. Шет елдерде 20 мыңнан астам қазақстандық білім ... 3 ... жуық ... ... ... ... 27 ... оқиды.
Шетелдіктер үшін еліміздің жоғары оқу орындарында білім алудың тартымдылығын арттыру үшін жағдайлар жасау жөнінде шаралар ... ... ... оқу ... 10 ... ... шетел азаматтары білім алуда.
Дегенмен қазақстандық білім беру сапасы бәсекеге түсе алмайтындай күйінде ... ... ... ... экономикасының барлық салалары үшін құзыретті және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз етуде, ғылым мен ... ... ... рөл атқарады.
Қазіргі уақытта 148 жоғары оқу орны (9 ... 2 ... 32 ... 12 ... ... 90 жеке ... жұмыс істейді, оның ішінде 16-ы акционерленген), онда 595 мыңнан астам адам оқиды. Көптеген жұмыс берушілер ... оқу ... ... ... ... ... ... Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің күткен нәтижелеріне жауап бермейді және экономика талаптарына ... ... ... ... ... жүйесін қамтитын маңызды жасырын фактор жемқорлық болып табылады. Оны жоюдың нақты шаралары қабылданбайынша жоғары білім саясаты тиімді болмайды.
Жоғары оқу орындарын ... ... ... кері ... орын ... ... құрамын жүйелі даярлау жоқ, қоса жұмыс атқару кеңінен таралған.
Қазақстанның жоғары оқу орындарының материалдық-техникалық ресурстары ... ... ... Жоғары оқу орындарында гуманитарлық мамандықтар сияқты техникалық ... ... да ... ... ... ... нормалары сақталмайды. Көптеген пәндер бойынша оқулықтар әзірленбейді немесе аз тиражбен басылады. Жоғары оқу орындарының ақпараттық ресурстары біріктірілмеген, кітапхана қоры ... ... ... уақытта білім беру қызметін қаржыландыруды мемлекеттік қолдаудың қазіргі тетіктері жеткіліксіз.
Білімді, ғылымды және өндірісті біріктіру, ... оқу ... ... ... ғылым мен техниканың қазіргі кезеңдегі жетістіктері негізінде дамыту бүгінгі күнде ... ... ... ... бірі ... ... саласында бірқатар шешілмеген проблемалар бар.Ескірген материалдық-техникалық база және зертхана жабдықтары сапалы ғылыми ... ... ... ... ... институттары мен конструкторлық бюролар санының жеткіліксіздігі өндірістегі ... ... ... ... ... ... бюролардың және өндірістің жоғары оқу орындарымен өзара қарым-қатынас тетігі жоқ.
Жастарды ғылымға тарту үшін жағдайлар жасалмаған. Кадрлардың қартаюы ... ... ... ... жасы - 55-те. ... ... оқу орындарының ғылыми әлеуеті аса тиімсіз пайдаланылады. Білімнің, ғылымның және өндірістің ... ... ... мына себептерге негізделген:
- жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар арасындағы ведомствоаралық кедергілер;
- жоғары оқу орындарының ғылымын жеткіліксіз қаржыландыру;
- ғылым мен ... ... орай ... ... өндірістің өзгерген сұранысын есепке алуға мүмкіндік бермейтін білім беру процесін ... тыс ... жеке ... ... ... ғылымды және инновациялық қызметті қаржыландыруды жүзеге асыруға экономикалық ынталандыру шараларының болмауы.
Қазақстанда ... ... және ... және ... ... ... жеткізуді қамтамасыз ететін, оларды тәжірибе жүзінде іске асыратын инновациялық құрылымды қолдаудың институционалды нысандары дамымаған.
Қазақстандағы ... ... үлес ... ... ... қабылданған деңгейден он есе төмен қалып отыр.
3 ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ
3.1 ... ... ... оқытушылардың кәсіби құзырлылығын қалыптастырудың жолдары
Әлемнің 120 елін қамтып, оқу курстарын құрастыруда және білім беруде 5 000 ... ... ... ... ... ... ... орталығының (CEND), жылына білім алушылардың саны 130 000 мыңға ... ... аса оқу ... бар ... ... ... беру ... университеті (UNED), АҚШ-тағы 1500 колледж және TV консорциумынан тұратын бұқаралық телехабар (PBS TV) жүйесі, тәжірибесін ... ... ... ... ... ... ... білім беру саласында ең беделді университеттердің бірі- Пенсильван университеті (Penn State University), сондай-ақ, ... ... ... ... беру ... ... бірін құрайтын қашықтықтан білім беру бизнес-бағдарламаларын жүзеге асыратын General Motors, J.C.Penny, Ford, ... Federal Express ... жеке ... ... беру желілері арқылы қызметкерлердің біліктілігін арттыруды жүзеге асыру мен осы ... үшін IBM ... ішкі ... білім беру желілерін қолдану тәжірибесі және жылына 22000 мыңға жуық адам оқитын Голландия ашық ... (Open ... the ... ... 200 000 ... жуық адам оқитын Ұлыбритания ашық университетінің (the Open University) және т.б. оқу орындарының тәжірибесін зерттеу барысында әлемде қашықтықтан ... беру оқу ... бір ... екі ... және ... ... табылатын үш типі, қашықтықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері анықталды.
Сонымен қатар, бүгінгі күні аккредиттелген ... ... ... ... ... ... және ... оқыту шетелдерде докторлық бағдарлама бойынша да өте танымал болып табылатыны анықталды. Қашықтықтан оқытудың ... үшін ... ... ... ... кеңістікті құру, бар оқу үдерісіне қашықтықтан оқыту технологияларын интеграциялау, қашықтықтан ... ... ... ... ... ... шешілуі тиіс екені анықталды.
Қазақстан Республикасында қашықтықтан оқыту бойынша нормативті құжаттар мен ғылыми еңбектерге талдау нәтижесі қашықтықтан оқытудың формасы ретінде де, ... ... ... берудің аймақтық орталықтары, сырттай-қашықтықтағы технологиялар құралдарының көмегімен сырттай-қашықтықтағы факультеттер, қашықтықтан оқытудың желілік ... ... ... беру ... ... ... ретінде де қарастырылғанын көрсетті. Алайда құжаттардың санына қарамастан қашықтықтан оқыту ... ... ... ... әлемдік деңгейінен қалып отыр.
Елімізде қашықтықтан оқытудың эксперименттік ... ... оқу ... ... беру орталарын жасау әдіснамасын анықтауға мүмкіндік берді.
Қазақстандағы бірқатар жоғары оқу орындарының білім беру ... ... ... ... ... www.techkz.kz, www.sdo.ukgu.kz, www.ukgu.kz, www.ektu.kz, do.ektu.kz/doektu/, www.agakaz.kz, www.dku.kz/dkuwikikz, www.kaznpu.kz, www.keu.kz, vp.keu.kz, www.tarmpi.kz, ... ... ... ... www.dl.uib.kz) жасалып, даму үстінде.
Қашықтықтан оқыту бойынша ... оқу ... ... ... нәтижесі Қазақстанда қашықтықтан оқытуды дамыту үшін:
* қашықтықтан оқыту саласында мамандарды даярлаудың бірыңғай әдістемесін;
* жоғары оқу орнының алдыңғы қатарлы оқытушыларынан ... ... ... ... ету;
* ... ... алудың бірыңғай жүйесін және білім беру үдерісін басқару;
* оқу үдерісінің бірыңғай техникалық және әдістемелік ... ... ... (медиатека) ақпараттардың көздерін қамтитын виртуалды кітапхананың бірыңғай каталогын;
* оқытушылардың біліктіліктерін арттырудың және аттестациялаудың жалпы жүйесін;
* электрондық пошта және ... ... ... ... ... қамти отырып, оқу үдерісін жүргізудің әдістемелік құралдарының барлық пакеттеріне қатынаудың тең мүмкіндігін;
* жоғары оқу орнының қызметіне қызығушылық танытқан мекемелер мен ... ... ... және т.б. ұстанымдар бойынша) мамандарының біліктілігін арттыру және оларды ... ... ... ... ... ... қажет екендігін көрсетті.
Қазақстан Республикасындағы қашықтықтан оқыту жағдайын талдауды қашықтықтан оқытудың әлемдік масштабынан бөліп алып қарастыра алмаймыз, себебі, Қазақстанның ... беру ... ... ... ... ... әлемдік деңгейдедегі шетел оқу орындары жұмыс істейді.
Е.С.Полат, В.П.Демкин, ... ... ... әлемдік деңгейде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша Қазақстанның алатын орны оң қырынан көрсетіліп, қашықтықтан оқытуды оқыту формасы ретінде (2007 ... ... ... жөн деп атап ... ... ... - жаңа ... формасы (Е.С.Полат), ал қашықтықтан оқыту формасын анықтайтын негізгі факторлар:
* оқытушы мен студентті қашықтық бойынша, тым болмаса, оқу үдерісінің ... ... ... оқытушы мен студенттің мүмкіндіктерін біріктіретін және курстың мазмұнын меңгеруге мүмкіндік ... оқу ... ... ... мен студент, курс басқарушысы мен студент арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз ету;
* студенттердің өзін-өзі бақылау деңгейін арттыру болап ... ... ... ... ... - оқыту әдістері мен тәсілдері, материалдар, оқытушымен тікелей қатынас жасаудың шектеулігін ... оқу ... ... ... түрлері.
Қашықтықтан оқыту - оқыту субъектілерінің орналасуы кеңістік және ... ... ... оқу ... ... мен студенттердің интерактивті (сұхбаттасу), асинхрондық немесе синхрондық өзара іс-әрекетінің мақсатты үдерісі.
Қашықтықтан оқытудың педагогикалық технологиялары - бұл ... ... ... және ... ... ... ... және тікелей емес қатынас жасаудың педагогикалық технологиялары болып ... ... ... ... - оқу материалдарын жасау, беру және сақтау технологиялары, қашықтықтан оқытудың оқу үдерісін ұйымдастыру және ... ... оқу ... беру және ... мен студенттер арасындағы қатынасты қашықтықтан ұйымдастыру әдістері.
Сонымен, қашықтықтан ... ... мен ... ... ... ... негізінде қашықтықтан оқытудың келесі даму тенденциялары анықталды:
* қашықтықтан оқытуда оқу орны өзіне ... оқу ... мен ... қатынасқа өтуі, қашықтықтан оқытудың консорциумдары құрылып, қашықтықтан оқыту бірлестіктерінің құрылуы, оқу ... ... ... жеке ... ... ... беру ... бірегей ақпараттық білім беру ортасына бірігуі, ұлттық, халықаралық деңгейде ақпараттық білім беру ... ... ... қашықтықтан оқытудың ірілендіру бағытында даму тенденциясын анықтайды;
* білім берудегі бәсекелестік: әртүрлі ... ... беру ... ... керектігі және тиімділігін оқу орындары мен оқытушылардың үнемі дәлелдеуі ... ал, ... ... ... ... жаһандандырудың субъектісі ретінде интернационалдық коммуникативтік кеңістіктің дамуына ықпал ете отырып, өзіне жаңа жағдай туғызып, өз дамуына ықпал етуі ... ... ... ... даму ... береді;
* ашық білім беру кеңістігінің дамуы қазіргі қашықтықтан оқытудың инновациялық дамуын береді, сонымен қатар, өзінің дамуына ішкі және ... ... ... ... ... бойынша негізгі ұғымдардың трансформациясына әкеледі;
* қашықтықтан оқытуда оқытушының ролі оқу ақпаратын тасымалдаушыдан, ... ... ... жеке ... ... ... қызметіне өтуі, білім алушының жеке өзіндік жұмыс үлесінің өсуі, сондай-ақ, оқытуда қызметтік дайындаудан жеке ... ... бет ... ... ал бұл білім алушылардың оқуға деген өзіндік іс-әрекеті қашықтықтан оқытудың АКТ құралдарын қолдануда дамып, ... арта ... ... ... жеке тұлғаға бағытталып дамуының тенденциясын көрсетеді;
* білім беруді ақпараттандыру құралдарының қашықтықтан оқытуда қолданылуы, оның ішінде оқыту әдістері мен оқытуды ... ... жаңа ... ... пайда болуы, сондай-ақ, қысқа мерзімде динамикалық өзгеріп отыратын желілік оқуды жобалап, ұйымдастыруда эмпирикалық әдістердің әлсіз болуы себепті, ... ... ... ... ... оқытудың инновациялық бағытта даму тенденциясын береді;
* білім беруді ақпараттандыру жағдайында АКТ- оқыту әдістері мен ... ... ... құралы болатыны, АКТ құралдарын қолдану ақпараттандыру жағдайына бейімделуге қажет білім, біліктілік пен ... ... ... ... ... ... ... ғана жүзеге асатындықтан, АКТ мен педагогикалық технологиялардың интеграциялануы бағытында қашықтықтан оқытудың даму тенденциясы анықталды;
* ... ... ... ... ... ... және ... ойлаудың интеграциялануы бағытында қашықтықтан оқытудың даму тенденциясы анықталды.
Концептуалдық модельдер ұғымдардан және ұғымдар арасындағы қатынастардан жасалған ... ... ... деңгейлерге бөліп қарастыруға болады. Қашықтықтан оқыту білім беру кеңістігіне әртүрлі орталарды яғни білім ... ... ... ... біріктіретін жүйе сияқты жасалады. Осыған байланысты, қашықтықтан оқытуды жүзеге асырудың барлық құралдарын, әдістерін, формасын анықтауға болады. Қашықтықтан оқытудың ... ... ... ... технологиялар құрайды (Кесте 6).
Қашықтықтан оқытуды іс-әрекетті ұйымдастыру тұрғысынан анықтайтын қашықтықтан оқытудың концептуалдық ... 6 ... ... ... 6- ... ... концептуалдық моделі
Деңгей нөмірі
Деңгейлер атауы
Жүйені құраушы компоненттердің сипаттамасы
3 деңгей
Қашықтықтан оқытуды дамыту және ұйымдастыру тәсілдерінің жүйесі
1) қашықтықтан оқыту қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды ... ... ... ... ... ... әсер ... факторларды табу және қолдау;
3) қашықтықтан оқытудың дамуын басқару.
2 деңгей
Іс-әрекет ... ... ... жетілдірудің мүмкіндіктерін зерттеу және жүзеге асыру;
2) инновациялық үдерістерді жүзеге ... ... ... және ... ... ... жаңа технологиялар мен іс-әрекет түрлерінің енгізу сапасын бағалау.
1 деңгей
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру тәсілдері
1) қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру мазмұны мен формаларын өзгерту ... ... ... ... ... ... ішкі ... басқару;
3) ақпараттық білім беру ортасының оқытушыларына арналған қолайлылықты ұйымдастыру.
Қазіргі ... ... беру ... ... бағытталған тәсілді ескеру негізінде жеке-тұлғаға бағытталған қашықтықтан оқытудың моделі (5-сурет) студентті өз ... ... ... ... ... бағыттап, әрбір студенттің бейімділіктері мен ерекшеліктерін есепке алып, онымен жұмыс жасау мен кез келген ... ... мен ... ... ... ... қолдануда әрбір студенттің жеке қабілеттерін есепке ала отырып, білім көлемін ... және ... оқу ... ... ескереді. Модель бойынша оқу материалының күрделілігін студент таңдап, ал оқытушы өзгертіп түрлендіру іске асырылады. Сонымен қатар, әрбір студенттің ... мен жеке ... ... ала отырып, оның белсенділігіне жағдай жасалып, студентке топпен немесе жеке жұмыс жасау мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... тақырыптар келісіледі. Модельде қарастырылған оқытушылар мен студенттердің бірлескен жұмысы барысында жаңа ... алу, ең ... ... ... өзі, сонан соң оқытушының бағалауы, меңгеру нәтижелерін бағалауда сандық және ... ... ... ... үй тапсырмасының көлемін, күрделілігін және формасын таңдау мүмкіндігі, оқытушының өзіндік оқыту стилін студенттердің оқу стилімен салыстыру беріледі.
Қазіргі таңда ... ... ... ... талап ететін әлемдегі интеграциялық үдерістерге байланысты, Қазақстанның жоғары оқу орындарының Болондық үдеріске кіруіне ... жаңа ... беру ... жүйелерін қолдану деңгейі мен оқыту нәтижелерінің сәйкессіздігіне және жалпы әлемдік өркениеттің тәжірибесіне байланысты кадрлардың кәсіби дайындығына қойылатын қоғам талаптары ... ... ... 5 - Жеке ... ... ... ... моделі
Студент
Оқытушы
Үлгерімі
Қабілеті
Оқу материалын жинақтау
Дидактикалық материалды қолдану
Танымдық ерекшелік - тері
Тақырыптардың келісілуі
Жаңа білім алу
Жеке ерекшеліктері мен бейімділіктерін есепке ... ... ... ... ... бағалау
Сандық тәсіл
Сапалық тәсіл
Оқыту мақсаты
Білім көлемін бекіту
Студенттің белсенділігіне жағдай жасау
Оқыту мазмұны
Қашықтықтан оқыту жүйесі, құралдары, әдістері, оқытуды ұйымдастыру
Жеке ... ... ... бағыттау
Жаңалық ашуға бағыттау
Студенттің өз жауабын бағалауы
Топпен жұмыс
Ұйымдастыру-ды таңдау
Формасы
Көлемі
Үй жұмысын таңдау
Оқу ... ... ... ... уақыт
Web
орта
Оқытудың тиімділігін арттыру мақсатымен белсенді оқытудың келесі әдістері қолданылады: ... ... ... ... ... ... ... психологиялық тестілеу және тренингтер; топтық пікірталастар; сауалнама және сұхбат алу; іскерлік ойындар, компьютерді ... ... ... және ... ... ... оқыту; көрнекілікті қолдану; оқу материалының мәселелік мазмұндамасы.
Қашықтықтан бірлесіп оқыту технологиясы (collaborative learning), кооперативті оқыту технологиясы (cooperative learring), мәселелік оқыту ... ... ... технологиясы, оқытудың ойын технологияларын қолдану жұмыста ұсынылған. Осы технологияларға сәйкес оқыту әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылған.
Тиімділік (Е) - ... ... ... (R) осы ... жету үшін ... ... (М) қатынасы ретінде қарастырылатыны белгілі (1):
Е= R/M, ... R - ... ... нәтижелілігі, білім сапасы, оқыту ортасының қолайлылығы, М - оқыту әдістерінің кемшілігі, ... ... ... ... ... ... ... беру тиімділігі педагогикалық, экономикалық және әлеуметтік аспектілеріне ие. Біздің зерттеуімізде қашықтықтан оқыту тиімділігі оқыту және ... ... мен ... ... ... Осы ... оқыту тиімділігін сандық анықтаудың сауалнама түріндегі сараптамалық бағалау әдістері, білімді меңгеру кезінде студенттердің үлгерім динамикасын эксперименттік анықтау, қатысушылармен жеке, сондай-ақ ... ... ... ... жинақтау, талдау, статистикалық әдістер қолданылып, қашықтықтан оқытуды жүйе ретінде бағалау қажеттігі ескерілді.
Педагогикалық тиімділіктің ... ... ... ... ... ... үшін педагогикалық тиімділік көрсеткіштері, яғни оқыту деңгейі, тәрбиелеу және интелектуалдық даму, білім алушылардың оқу уақытының шығыны, жұмысқа қабілеттілігінің ... және оқу ... ... ... үшін ... тиімділік көрсеткіштері педагогикалық технологияларды, оқыту құралдарын тиімді пайдалану, оқу ақпаратын ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін анықтайтын көрсеткіштер қолданылды.
Педагогикалық энциклопедия ұғымын білім беру мазмұнының элементтерімен және меңгеру деңгейімен ... ... ара ... ... ... ... сапасы келесі сипаттамаларға ие: толықтық, тереңдік, жүйелілік, реттілік, жылдамдық, икемділік, жинақтылық. Бұл сипаттамалар студенттер ие болатын білім сапасын бағалау критерийі ... ... ... ... ... когнитивті, коммуникативті және рефлексивті компоненттердің бірлігі ретінде қарастырамыз.
Мотивациялық компоненттің дамуы ақпараттық-коммуникативтік, іс-әрекеттік-регулятивті және қалыптастырушы-дамытушы іс-әрекеттерді жүзеге асыруға, когнитивті ... ... ... ... ... асыруға, коммуникативті компонентті қалыптастыру кәсіби-педагогикалық құзырлылықтың барлық іс-әрекетін тәжірибеде жүзеге асыруға көмектеседі, рефлексивті компоненттің дамуы қалыптастырушы-дамытушы және ... ... ... асыруға бағытталған.
Әрбір компоненттің пайда болуы оның сипаттамаларының және қасиеттерінің толық жүйенің бір бөлігі ретінде қалыптасуымен ... Сол ... ... оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби құзырлылығын қалыптастырудың әдістемелік жүйесі бір жағынан ақпараттық технология дамуына байланысты өзгерістеріне ... ... ... олардан алда жүретін болу қажет. Сондықтан, оқытушылардың ... ... ... ... ... ... оқытушылар оқытуға инновациялық ендірулерге дайын болу қажет. ... ... ... ... және ақпараттық-коммуникациялық технологияларына оқыту мақсаты - оқу үдерісіне тән барлық компоненттерді бейнелейтін (оқытудың мақсаты, ... ... ... және ақпараттық-коммуникациялық технологияларының құралдарымен, соның ішінде Интернет-технологиямен ... ... мен ... оқытушы мен студенттің арасындағы арақашықтықта өзара әрекеттесуіне негізделген оқыту жүйесі жұмысына дайындық, оқу ... ... ... ... және ... ... ... жұмысының негізгі тәсілдеріне мамандарды оқыту болып табылады. ... ... ... және ... ... оқыту бойынша біліктілікті арттыру курсы тыңдаушыларында келесі ақпараттық-педагогикалық құзырлылықтарды қалыптастыруға бағытталды:
* қашықтықтан ... ... ... және т.б. ... ... ... қашықтықтан оқыту, бақылау үдерісінде электрондық оқу-әдістемелік кешенді ... ... ... және ... ...
* оқу ... әдістемелік жұмысты сүйемелдеу құралдары мен жүйелерін жобалау құзырлылықтары;
* біріккен, топтық ... ... ... ... педагогикалық бақылаудың әртүрлі түрлерін ұйымдастыру құзырлылықтары;
* бақылау материалдарының сапасын бағалау, бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау және бақылауды жүргізу технологиялары ... ... ... және ... ... ... оқытудың педагогикалық технологияларын тәжірибелік меңгеру (вебинарларды, ситуативтік талдауды, жобалау іс-әрекетін, рөлдік және ... ... және т.б. ... ... ... ... ... оның ішінде оқу жағдайын талдай білу іскерлігі, қашықтықтан жұмыс істейтін оқытушылар мен студенттердің өзара қатынастарында норма мен этиканы білу, ... ... ... ... ... ... ... құзырлылықтары;
* ақпараттың әртүрлі көздерінен білімді алу тәсілдерін (оқытудың техникалық құралдарын, қашықтықтан оқыту бағдарламаларын) меңгеуге негізделген ... ... ... саласындағы құзырлылықтары.
Қашықтықтан оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби құзырлылықтарын қалыптастырудың әдістемелік жүйесінің моделі 6 суретте берілген. Берілген модель ... ... ... оқытушыларды даярлаудың құрылымы мен мазмұнын анықтайды.
Жоғары оқу орнында оқытушылардың кәсіби құзырлылығын қалыптастырудың әдістемелік жүйесі
Мақсаттық компонент
Қашықтықтан оқыту бойынша ... ... ... қалыптастыру
Мазмұндық-технологиялық компонент
* мазмұнды анықтау
* мазмұнды құрастыру
* жеке тұлғаға бағытталған қашықтықтан оқыту технологиясы
* ... ... ... мен ...
* ... оқытудың білім беру ресурстары
* қашықтықтан оқытудың бағдарламалық қамтамасыз етуі
* қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру формалары
Бақылаушы- коррекциялық компонент
* ... ... ... және ... ... ...
* қашықтықтан оқыту бойынша кәсіби құзырлылықтың қалыптасу деңгейлері
Сурет 6 - Қашықтықтан оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби ... ... ... жүйесінің моделі
Модельге сәйкес оқытушылардың біліктілігін арттыру курсының құрылымы және ... ... ...
* Ашық ... беру жүйесіне кіріспе. Қашықтықтан оқытудың дидактикалық және ұйымдастырушылық модельдері. Қашықтықтан оқытудың педагогикалық технологиялары.
* Қашықтықтан оқытудың АКТ. ... ... ... (ҚОЖ) ... ... ... ... Оқу үдерісі барысында ҚОЖ қызмет етуі, көріну аймағы және пайдаланушылар рөлі. ҚОЖ ... ... ... ҚОЖ ... ... ... ... қызметтік мүмкіндіктерін оқып-үйрену.
* Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі. Пәннің электрондық оқу-әдістемелік кешені құрамының нормалық ...
* ... ... ... электрондық оқу-әдістемелік кешендерді даярлау.
* Қашықтықтан оқу курсын жоспарлау. Дәріс оқушы, тьютор, әкімшіліктің міндеттері.
* -нде ... ... ... ... ... чатта және бейне-конференц-байланыс арқылы алғашқы электрондық семинарлар.
* ... ... ... жобалық іс-әрекеттерді, рөлдік және іскерлік ойындарын интерактивті жабдықтардың көмегімен жүргізу.
* ҚОЖ-інде электрондық ... және ... -нде ... оқу-әдістемелік құралын әзірлеу.
* Электрондық оқу-әдістемелік құралын Интернетте жариялау.
* Жарияланған электрондық оқу-әдістемелік кешендердің коммуникативті және дидактикалық қасиеттерін бағалау.
* ... ... ... салыстырмалы сипаттамасы.
Мұндай оқытуды ұйымдастыруда, студенттердің сабаққа деген нақты ішкі мотивтер мен оқу мерзімдері бойынша талаптарды орындап, пәндерге өзіндік ... ... ... ... ... ... әрекеттестіктердің өте интенсивті болатыны, виртуалды сыныптар білім алуға өте ыңғайлы болғанымен ... ... емес ... ... Сол ... ... ... сабақтарды босатпай, тапсырмаларды уақытында орындау маңызды болып табылады.
АКТ студенттер мен оқытушылардың ... ... ... ... ... ... ... жаңа сапасын беретін оқыту мазмұнына ықпалын тигізеді. Сондықтан, виртуалды ... ... ... ... ... кітапханадан электрондық кітапханаға, нақты оқу топтарынан әртүрлі масштабтағы виртуалды аудиторияларына көшуді жүзеге асыратын білім беру жүйесінің даму ... бірі ... ... ... және ... ... ... мен әдістерінің және қазіргі технологиялары тиімді интеграциялау нәтижесінде оқыту сапасы артып, оқыту мүмкіндіктері толық жүзеге асады.
Қашықтықтан оқытудың ... беру ... ... бойынша оқытушылардың кәсіби құзырлылықтары біріншіден, интеграция құзырлылықтары: білімдерді құрылымдау, ... ... ... білімнің өсуінің кеңейтілуі ретінде айқындалады. Ақпараттық-білім беру ортасында кәсіби қасиеттерінің көрінуі қоғаммен, студенттермен өзара әрекеттестігіне қатысты ... ... ... ... ... ... және ... құзырлылықтары, ақпараттық-білім беру ортасында қашықтықтан оқытуды жүзеге асыру
Виртуалды оқыту платформасының сипаттамалар жүйесі 7 суретте келтірілген.
Виртуалды оқыту
Икемділік
Синхронды оқыту
Асинхронды ... ... ... әзірлеу және дамыту
Оқу материалдарын интеграциялау
Жеке тақырыптардан сабақтардың цикліне көшу динамикасы
Қатынау ...
- ... ... беру ... ... жеке істеріне
Ашықтылық
Курстарға қатынау интерфейсінің ыңғайлылығы
Стандартты курс материалдарын меншік материалдармен ... ... ... ... үшін ашық стандарттар
Виртуалды кампусты басқару
Курстар каталогын қолдану
Жеке курстар
Тіркеу
Кестені жүргізу
Кеңес беру және т.б.
Сурет 7 - Виртуалды оқыту ... ... ... ... ... ... оқытушылардың танымдық іс-әрекет құзырлылықтары, қызмет, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құзырлылықтарын қарастыру мүмкіндігі болу керек. Қашықтықтан оқыту ... ... ... және ... ... ... қалыптастыру қашықтықтан оқыту моделін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қашықтықтан оқытуға кәсіби бағытталған ақпараттық-білім беру ортасында жүзеге ... ... ... ... ... ашық ... ... үшін, қашықтықтан оқыту жүйесіне оңтайлы қол жеткізу үшін желілік болып табылатын Интернет-технологияны пайдаланамыз. АКТ-ны талдау барысында қашықтықтан оқыту үшін әмбебап ... ... ... АКТ ... ... ... оқыту бойынша тиімді кері байланысты интерактивті ұйымдастыруға мүмкіндік бермесе, ал бірі ... ... ... ... ... талап етіп, бірқатар қиындықтар туғызады және т.б. Міне осы мәселелелерге байланысты АКТ аспаптың мүмкіндіктерін интеграциялауға келеміз.
Қазіргі кезде қолданылып жүрген АКТ ... ... ... ... ... ... іріктеу лицензиялық келісім, оқытушы-тыңдаушы интерфейсін ұйымдастыру, тест моделі және т.б. халықаралық стандарттарға сәйкес болу, әзірленген ресурстардың экспорт-импорт мүмкіндігінің болуы, білім беру ... ... ... үшін ... ... ... білімнің болуын және компьютерге қосымша бағдарламалық құралдарды орнатуды ... ... ... ... ... және желі курстарын тестілеу құралдарының болуы, синхронды-асинхронды ... ... ... ... ... алуан түрлі конференциялар, аудио- және бейне-форматты қалыпты түрде ұстап тұру, тестілеу құралдары, ... ... ... ... ... ... ... мониторингі және білім беру үдерісінің статистикасын беру, сыртқы бағдарлама құралдарына жүгіну мүмкіндігі (мысалы, on-line мәліметтер базасына, ... және ... ... ... ... және т.б.) талаптарын қанағаттандыру керек.
С.Торайғыров атындағы ПМУ құрамында қашықтықтан оқыту факультеті IQ Net сертификациясы бойынша Халықаралық Ассоциациясы-ның сертификаттауы (2007) мен ... ... ... (2010), ... ... (2010) өтіп, нәтижесінде ақпараттандыру және қашықтықтан оқыту бойынша университеттің тәжірибесін Республикамыздың басқа жоғары оқу орындарына кеңінен тарату туралы ... ... ... ... Тараз Хартиясы (Ақтау, 2008) мен Университеттердің Ұлы Хартиясына (Великая Хартия ... ... ... 2009) енуі осы ... әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялануын көрсетеді. Сонымен қатар, университеттің Республикалық КазРЕНА ассоциациясының мүшесі және ... ... беру ... Павлодар аймағындағы операционалдық орталығы болып табылуы, құрамына 43 оқу ... ... ... ... 4 оқу ... қамтитын) кіретін ассоциациясының белсенді мүшесі болуы осы университеттің білім беруді ақпараттандыру саласындағы жетістіктерін көрсетіп, қашықтықтан оқитын студенттердің саны ... жылы 7 ... ... ... ... ... тәжірибенің оң нәтижесінің айғағы болып табылады (8 сурет).
07312170608115315500141140342008-2009 оқу ж.2009-2010 оқу ж.05050605050705050805050905070205070305071805090500Барлығы102710
Сурет 8 - Қашықтықтан оқитын студенттер ... өсу ... ... ... ... ... маркетингттік сауалнамалар, кіру сауалнамасы және емтиханнан кейін қорытынды сауалнамалар ... ... ... С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің бағдарламасы мен университеттің білім беру порталы қашықтықтан оқытудың негізгі платформасы ретінде ... ... ... ... ендіру барысында университеттің Білім беру серверіне кіретін ... SQL CAL English Academic OPEN No Level Device CAL, ... SQL Server Standard Edition 2000 English Academic OPEN No Level, ... Windows Server Standard 2003 Win 32 Russian Academic OPEN No Level бағдарламалық өнімдері, ... ... ... ... , ... және ... оқу жоспары мен жұмыс бағдарламалары, электрондық оқулықтар, оқытушылардың жасаған электрондық оқу-әдістемелік материалдары ... ... ... ... оқу үдерісіне ендіру барысында ақпараттық мәліметтер берумен қатар, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету, оқу үдерісін басқаруда тірек болатын бағдарламалық модульдерден ... ... ... ... беру ортасын, яғни білім беру порталын құруға көп көңіл бөлінді. ... ... ... ... технологиясы Интернет арқылы ақпаратты берудің және қабылдаудың заманауи тәсілі ... ... ... ... ... ... желілік технологиясы оқыту сапасын арттырудың бір жолы болып табылатыны, интерактивті оқытуды ұйымдастыру мүмкіндігі бейне-сабақтар ұйымдастыру барысында, бейне-кеңес беру ... ... ... ... тәжірибе жұмыстарын жүргізуде оқытудың нақты ақпараттық моделіне негізделген автоматтандырылған зертханалық практикумдардың, компьютерлік бақылау жүйелерінің болуы тиімді қашықтықтан оқытуды ... ... ... де ... ... ... қашықтықтан оқыту технологиясын ендірудің бірқатар өзекті мәселелері анықталды. Білім беруді ақпараттандыру құжаттарында ... ... ... ... ... ... ... технологиясын ендіру жоғары оқу орындарының өз қаражаттарына жүргізілуі, қашықтықтан білім беру әдіснамасының жасалмауы, стандарттау және унификациялау мәселелерінің шешілмеуі ... ... оқу ... ... ... қашықтықтан білім беру мазмұны мен ұйымдастыру түрлерінің, басқа Интернет желісінде орын алған, халықаралық ... ... ... жасап отырған виртуалдық жоғары оқу орындарының тиімді жүргізіп отырған қашықтықтан оқыту ... көп ... ... ... ... ... ... технологиялардың жоғары деңгейі шетелдік қашықтықтан оқыту технологиясының бас артықшылығын береді және халықаралық білім беру ... ... ... ... ... ... беру ... жаппай таңдауларына әкелу қаупін көрсетеді. Электрондық желілік технологиялармен (Интернет, ... ... ... теледидар) қатар, білім беру технологиялары мен өнімдерінің арасында бәсекелестік бар екенін көрсетеді. Бұл елімізде қашықтықтан білім беруді ... ... ... ... етеді.
Қашықтықтан оқытудың өзіне тән жағдайларының құқықтық және нормативтік қамтамасыз етілмеуі міндетті білім беру сапасын қамтамасыз ... ... ... ... де кең даму ... ... ... Ал, заң жобаларын жасау барысында оларды барлық жоғары оқу орындарының қатысуымен барынша кең талқылау қажет. Себебі, әрбір ... оқу ... ... оқытудың өз моделі мен технологиясы болуы ықтимал.
Зерттеу барысында қашықтықтан оқытудың нормативті-құқықтық негіздері, халықаралық стандарттау параметрлері, ... ... беру ... мен ... ... ... ... қашықтықтан оқыту бойынша ғылыми-әдістемелік және дидактикалық материалдар, білім беру ... ... ... дәстүрлі түрімен қашықтықтан оқытудың қандай нақты айырмашылықтары мен оларды үйлестірудің қандай жолдары бар екені зерттелді.
Сонымен қатар ақпараттық ресурстарды ... ... ... ... және технологиялармен алмасу мақсатында телекоммуникациялық құралдарын унификациялау мен ақпараттық білім беру кеңістігін қалыптастыру бағытында орталықтанған басқарумен ... ... ... екендігін көрсетеді.
Қашықтықтан оқыту жүйесінде жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларын жасауда білім беру жүйесінің білім беру деңгейлері, сатылары мен ... ... ... ... ... туғызатыны анықталды. Осы тұрғыда оқу материалын беруде сабақтастық ұстанымы әрдайым орындалмайтыны, білім беру стандарттарының мемлекет аралық студенттердің академиялық алмасуына ... ... да ... ... ... аудиториялық сабақтардың аз көлемде өткізілетінін ескеріп, аудиториялық қорға стандарттық талаптарды қайта қарастыруды қажет етеді. Сондай-ақ, қашықтықтан оқыту ... ... ... ... ... ... ... көбі жоғары оқу орындарының есебінде бола бермеуі кітапханалық қор мен ақпараттық қорды қамтамасыз ету ... ... ... ... үшін ... ... қажеттігін көрсетеді.
Білім беруде студенттердің оқу жетістіктерін анықтау мақсатымен бақылау жұмыстарын өткізуді саралап жүргізу қажеттігі ... Яғни ... ... мен ... компьютерлік тесттердің сапасын арттыра отырып, бейне-коммуникациялық құрылығыларды кеңінен қолданып, аралық бақылауды қашықтықтан ... ... ... ... ... ... кәсіби қызметі бойынша диссертацияның 4.4 тармағында анықталған деңгейлері (І-деңгей - төмен ... ... - ... ... ... - ... (жоғары), IV-деңгей - креативті (өте жоғары)) және әр деңгейдің қасиеттерінің қалыптасуы эксперимент барысында анықталды.
Эксперимент ... ... және ... ... оқу үдерісінде, соның ішінде қашықтықтан оқыту үдерісінде қолдану бойынша барлығы 800 оқытушының біліктілігі арттырылды.
Қашықтықтан оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби құзырлылығын ... ... ... ... ... үшін ... мен ... етудің нақты жағдайында барлығы 235 оқытушы қамтылды. Оқыту экспериментіне қатысушы оқытушылар бақылау және эксперименттік топтарға бөлініп, дайындық деңгейін салыстыру үшін - ... ... ... ... ... ... ... оқытушылардың кәсіби құзырлылықтарын қалыптастыру әдістемесінің тиімділігін тексеру мақсатында оқыту эксперименті вариативтік түрде жүргізілді. Бұл эксперимент жеке ... ... ... ... ... ... қамтып және біртіндеп жаңаларын қосуға, сонымен қатар, оқытушыларды дайындаудың оқу-әдістемелік кешенінің жаңа мазмұнының анықталуына байланысты және оқу орнының ақпараттық білім беру ... жаңа ... ... ... ... оқытуды ұйымдастыру бойынша біліктіліктерін арттыру курстарының жаңаруы себепті жүргізілді. Оқыту эксперименттің қорытынды циклы жеке эксперименттер сериясынан тұрып, 2008-2010 ... ... және ... ... ... ... 8 суретте берілген.
Сурет 9 - ... ... ... ... соңында жасалынған статистикалық талдау ұсынылып отырған ақпараттық-коммуникациялық технологиялары мен пәндік саланың ... ... ... ... ... ... оқытудың педагогикалық және ақпараттық коммуникациялық технологияларын оқытудың арнайы курстарының әдістемелік және практикалық құндылығының күмәнсыз екенін көрсетті. Сонымен педагогикалық зерттеу ... ... ... ...
Жалпы әлемдік білім беру үдерісіне интеграциялану, көп вариативті қашықтықтан оқытуды дамыту, қашықтықтан оқытуда әлемдік бәсекелестік мәселелері және ақпараттық-телекоммуникациялық ... ... ... ... ... беруді педагогикалық, психологиялық және техникалық тұрғыда зерттеуді, қашықтықтан оқытуды ... ... және ... қамтамасыз ету бойынша эксперименттік жұмыстарды жалғастыруды көрсетеді.
3.2 Қазақстан ... ... ... стипендиясы шеңберіндегі жоғары оқу орындары оқытушыларының білімін жетілдіру жолдары
Еліміздің басты байлығы - адам, халыққа ... ... мен ... азық беру - ... саласындағы қызметкерлердің басты міндеті. Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялағанына биыл 20 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде елімізде оң өзгерістер, ... мен ... ... ... өмірге келді. Жаңа ғасырдың жаңаша ойлайтын білімді де білікті жастарының арқасында жаңа ... ... ... қай ... ... ... озық ... өмірімізге еніп келеді.
Білім беру мен ғылымды ... ... ... ... ... басты назарында ұстайды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының көреген саясатының арқасында ... ... ... ... ... өз ... таба білді. Президентіміздің деген мақсатына еліміз биылғы жылы қол жеткізді. Тәуелсіздік алған 20 жылдың ішінде ... ... ... даярланған кадрлардың орнын заманауи техниканы меңгерген білімді мамандар басты. Бүгінде барлық салалар жоғары қарқынмен даму үстінде. Ал күн ... ... ... ... ... ... биология, космосты игеру сынды ғылым салаларына ілесіп ... үшін ... ... ... ... керек. Адам құндылығын дамыту арқылы әлем елдері ғылым мен білімге аса көңіл бөліп, ... де ... ... ... ... зор мән ... ... алған күннен бастап, білім мен ғылым деп аталатын ұлы көштің алдыңғы қатарында келе жатыр. Президентіміз Н.Назарбаев 1993 жылғы 5 қарашадағы ... ... ... жастарды оқыту үшін Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық стипендиясын тағайындады. Елбасы ... ... ... ... міндеттер қойған еді.
бағдарламасы бойынша шет елдің атақты ... оқу ... ... ... ... саны жылдан-жылға өсіп келді. Салауатты ойлай білетін жастарды ғана салауатты бәсекеге ... ... ... Олар ... ... ... ... оны ары қарай дамытатын күшке айналып келеді. Солардың арқасында Елбасымыз қойған ... ... асу ... бағдарламасы бойынша дайындалып келген кәсіби терең білімді, саяси түсінігі мол, ... ... ... ... ... шапшаң мамандар халықтың әл-ауқатын арттыруда шешуші рөл атқара алатындай дәрежеге жететіні анық. бағдарламасының маңызы мен ... ... ... ... саны да ... ... ... талаптар деңгейі де өте жоғары.
Осы бағдарлама бойынша күні бүгінге дейін 4000-ға жуық кадрлар дайындалып, олар алған білімдерін әр салада ... ... ... ... Ел экономикасының дамуында болашақтықтардың үлесі айтарлықтай зор. Шет елде оқып ... ... ... көпвекторлы саясатын, интеграциялық процестерді сауатты жүзеге асыруға зор үлес ... ... ... ... осы ... бойынша ғылыми қызметкерлерге шетелдік алдыңғы қатарлы ғылыми-зерттеу және ... беру ... озық ... ... мол ... ... үшін ғылыми тағылымдамалардан өтуге мүмкіндіктер жасалуда. Соңғы үш ... ... ... оқу ... 75 ... қызметкерлері тағылымдамадан өтіп келді. Тағылымдамадан өтуге 2009 жылы 11 жоғары оқу орнынан 33, 2010 жылы 22 оқу ... ... мен ... ... шет ... ... 2008 жылы ... тағылымдамадан өту үшін 32 стипендиат, атап айтқанда, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Л.Н.Гумилев атандағы ЕҰУ, Жәңгір хан атындағы ЖМУ, ... ... ... ... ... ... ... университеті, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, Травматология және ... ҒЗИ, ... ... ҰХО ... мамандар жіберілді. Ал 2009 жылы тағылымдамадан өткен стипендиаттар саны 130-ға ... ең көп ... ... ... ... 42 ... Абай ... Қазақ педагогикалық университетінен 16, әл-Фараби атындағы Қазақ ... ... 9, ... облысы Рудный индустриалды университетінен 7, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінен 5 адам жіберілді. Өткен жылы да шетелге тәжірибе ... ... ... ізденушілер саны ЕҰУ-да басым болып жалпы саны 28 адамды құраса, Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінен 7, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ... 5 ... ... ... ...
Соңғы 3 жылдың ішінде шетелге ғылыми тағылымдамадан ... ... ... оқу ... ... ... ... бөлігі ағылшын тілді мемлекеттерді таңдағанын байқауға болады. Жылдан жылға Ресей ... ... ... ... келеді. Ал, мамандықтар бойынша - медициналық, техникалық, гуманитарлық оқу орындарының ішінде машық алушылардың басым ... ... ... ... жатқаны байқалады.
Тағылымдамадан өтуге мамандарды шетелге жіберіп отырудың бірден бір тиімділігі - дамыған елдерде қолданылатын озық технологиялар мен ... ... ... ... ... ... береді.
Елімізде жалпы еуропалық көп деңгейлі білім жүйесінің енгізілуіне байланысты, бағдарламасы бойынша даярланып жатқан ғылыми-педагогикалық ... ... ... болашақта болдырмауға тиіс. Осыған сәйкес халықаралық стипендиясы шеңберінде мемлекеттік оқу орындарының оқытушыларына шетелде магистратура бағдарламасы бойынша білім алуға ... ... саны жыл ... ... қарамастан, қызметкерлердің белсенділігі өте төмен екенін атап өткен жөн.
Президент Н.Назарбаев бәсекеге қбілетті мамандар даярлаудың маңыздылығын ескере отырып, ... ... ... стипендия санын 3000-ға дейін өсіруді тапсырды. Елбасының тапсырмаларын ... ... ... ... ... ... елге ... және қызметке орналасуын қадағалау үшін 2005 жылы АҚ ашылды.
Елбасы биылғы Жолдауында (31 қаңтар) ,- деді.
Жоғары білім беруде біз ... ... ... ... ... ... жүйесі батыстық білім беру жүйесіне бағытталып отыр. Мамандар, ... ... ... ... үш ... білім беру жүйесіне көштік. заң мен ... ... ... ... ... болуы қажет. Шетелде тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруда және үміткерлерді ... ... ... бар. Бұл ... ... ... ... ұсынатын үміткерлерді іріктеуге алғырт қарауы, жоғары оқу орындарының өз деңгейінде конкурстық іріктеу жүргізбеуі. Конкурсқа қатысатын үміткерлердің ғылыми тағылымдама бағдарламаларына сараптама ... ... ... ... жоғары оқу орындарының зерттеу жұмыстарына сәйкес келмеуі. Осы мәселелердің алдын алу үшін ғылыми мекемелер мен жоғары оқу ... ... ... ... іріктеуге белсене араласуы қажет.
Жоғары білім мен жоғары білімнен кейінгі білім беру мәселесінде шешімін таппай қордаланып қалған мәселелер аз ... ... бірі ... ... ... ... сұраныс таппай отыр. Осындай қалыптасқан жағдайлардан шығудың жолын соңғы жылдары акционерлік қоғамы қолға ... ... ... ... ... оқып келген мамандардың қоғамнан лайықты өз орынын ... ... ... ... ... келеді. Бүгінде аталған орталық Президенттік білім беру бағдарламасының түлектерін жұмысқа орналастырудың жаңа тәсілін енгізуде.
Сондай-ақ, орталықтың негізгі ... ... ... ... соң ... ... ету, ... органдармен және өзге де ұйымдармен әріптестік байланысты нығайтып, екі жақты әріптестік жөніндегі Меморандумға қол қою мәселесі қарастыру. Бүгінде министрліктермен, ... оқу ... ... ... ... ... ... комитеттермен, түрлі агенттіктермен, банктермен жеке команиялармен келісімдер жүргізіліп, 69 ... қол ... ... ... ... ... ... жұмысқа орналастыру жөнінде халықаралық жәрмеңке өтеді. Жуырда АҚ INTERNATIONAL CAREERS FAIR 2011 (ICF 2011) ... ... ... ие ... Ел ... ... мұндай жәрмеңкелердің тигізер әсері зор екендігіне көз жеткізген соң, осы жылдың ақпан айының басында ірі компаниялардың ... ... ... ... ҰӘҚ мен ... Society ... ... Президенттік білім беру бағдарламасының түлектерін жұмысқа орналастырудың ... ... KPMG, PWC ... ... ... ҰӘҚ, Regional Financial Centre of Almaty City (RFCA), "Қазақтелеком" АҚ, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры, "ҚазақстанТемірЖолы" АҚ, Caspi Bank, "Эйр ... және ... ... ... ... ... АҚ Президенттік білім беру бағдарламасының түлектеріне жаңа мүмкіндіктер ашып беруде. Яғни, олар оқуларын бітірмей жатып ... ... ... Ал ... ... ... жатқан істердің арқасында алға қойған мақсатына жетіп, ел экономикасының әр саласын жоғары білімді мамандармен қамтамасыз етуде. ... ... ... ... ... - деп ел ... жастарға үміт артты. Ел тәуелсіздігінің 20-жылдығы қарсаңында білім мен ... ... ... ... көз жүгіртсек, көңіл толарлық істер жасалды. Десек те, боламын деген жастарға жол көрсету, біліктілігі мен ... ... ... беру ... мемлекеттің басты міндеті болып қала бермек.
Білім мен ... ... ... мына ... ... үшін өте ... міндеттер қойып отыр. Алысқа бармай-ақ, Жапония мен Қытай елін алып қарасақ, адам капиталын, яғни адам құндылығын дамыта ... оны ... ... биік ... ... қана ... өз ... экономиканы, халықтың тұрмыс-тіршілігін жақсартып, әлемдік деңгейде айтары бар елге айналды.
Сол мемлекеттерде ... ... жер асты ... ... қасы. Қазақстанның табиғи байлықтарын дүниежүзі ғалымдары таңғала айтқанын ... ... ... менің ойыма ең бірінші келетіні - құнды табиғат байлығымызды зерттеп, зерделейтін жаңа ұрпақ өсіп келе жатқаны ... ... ... ... ... ... қанша жерден білімі мен біліктілігі ұштасып жатса да, өз ... ... ... ... ... ... - ... бар еңселі елдің асты мен үстіндегі бар байлығын өз халқымыз игеріп, меңгеріп жатса онда ... ... ... ... деп ... ... ... Ыбырай Алтынсариннің айтқан сөзі бүгінгі ақпараттық технологияның дүркіреген дәуірін сипаттағандай. Ғылыми тұрғыдағы айтып кеткен ғалымның ... ... ... ... ... Ал бүгінгі жаңа заманның жаңаша ойлайтын, салиқалы ғалымдарының ашып жатқан түрлі ... ... ел ... ... жатыр.
Қазақстандағы ғылыми институттар мен халықаралық деңгейдегі жоғары оқу орындары талапқа сай қызмет етуде. Қазақстандағы бір ... оқу ... ... ... ... ... институттарының жұмыс жасап жатқаны белгілі. Мәселен, Елбасы негізін ... Лев ... ... ... ... университетінде 20-ға жуық ғылыми-зерттеу институттары жұмыс жасауда. Зерттеу орталықтарымен өзім журналистика мамандығында білім алған ... ... ... ... Мен куә ... ғылыми зерттеу институттары мен одан кейін ашылған зерттеу ... ... ... ... ... ... ... қателеспеймін. Дәл осы ғылыми зерттеу орталықтары бүгінгі күні ... ... ... маман жіберіп, жаңа технологияны үйрету үстінде. Лев Гумилев атындағы ... ... ... жас ... ... ... ... отырады. Адам капиталын дамыту арқылы биік белесті ... ... ... ... ... үшін жас ғалымдарға қолдау көрсету игі шара саналады. Жуырда ғана жас оқытушыларға ЕҰУ ректоры Бақытжан ... ... ... ... ... мақалалары мен ғылымдағы ерекше ізденістері үшін 300 мың теңге көлемінде стипендия тапсырды. Алдағы уақытта дәстүрге айналатын аталмыш ... ... ... ... 4 PhD ... анықталды. Олар: Физика-техника факультетінің аға оқытушысы Әнуар Алдоңғаров, Математика-механика факультетінің аға ... ... ... Үміт ... Физика-техника факультеті деканының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Әлия Нұрмұханбетова. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті АҚ-мен бірлесе ... 2011 жылы 25 ... ... ... ... ... шеңберінде ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру: ғылыми-әдістемелік жұмыс тәжірибесі>> тақырыбында өтетін республикалық ғылыми-әдістемелік конференция жұмысын ... ... ЖОО ... - ... ... ... Республикасының білім беру, зерттеу және мемлекеттік ұйымдарының ғылыми қызметкерлері қатысады. Мұндағы мақсат - қазақстандық ғалымдардың сапасын арттырып, ... ... ... ... ... Жиында Президенттік халықаралық білім беру бағдарламасының Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің ... ... ... ... ... Президенттік халықаралық білім беру бағдарламасын жүзеге асыру кезінде ғылыми-зерттеу қызметін инновациялық ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мәселесі, Болон үдерісі қағидаларын ... ... ... ЖОО ... ... ... біліктілігін арттыру мәселелері, Қазақстан Республикасында ғылыми-педагогикалық мамандарды даярлау ... мен ... ... ... ... кредиттік оқыту технологиясын жетілдіру мәселесі: шетелдік ЖОО-мен салыстырмалы түрде талдау, мәселелер және оны шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... болатын. Расында қарышты қадаммен дамып келе жатқан университеттерге қашанда оң көзбен қарайсың. Өйткені олар ертеңгі елдің ... ... ... ғылыми негізге сүйене отырып, тиімді әрі дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Қазіргі таңда біздің елімізде жұмыстарының бағыттары, мақсаттары мен ... ... ... ... мен ... әртүрлі көптеген ғылыми-зерттеу институттары бар. Олар қоғамымызға қажет және қазіргі заманда олардың маңызы өте зор. Аналитикалық орталықтар ғылыми ... ... ... ... әрі ... шешім қабылдауға көмектесіп, мемлекеттің әр саласын дамыту ... өз ... ... Ғылыми зерттеулер орталықтары Қазақстанда 90-шы жылдардың басынан дамып келеді. Олар осы ... ... ... саяси, экономикалық, әлеуметтік реформаларға қатысты сараптамалық жұмыстарды ... ... ... ... өзге ... де өз дамуы жағынан әртүрлі өзгерістерден өтеді. . Бүгінгі жұмыс жасап жатқан еліміздегі ... ... ... ... ... ... бір ... емес, бірнеше уақыттан кейін белгілі болады. Бірақ бір ... ... ... ... Сол ... ... орталықтары 15-20 жылдан кейінгі Қазақстан ғылымына қандай жаңалық, өзгеріс алып келеді ... ... ... мұны ... айту үшін әрқайсысына жеке қадағалау мен істің нәтижесін бақылау қажет. Бұл үшін мемлекеттен қаржы қарастыру жағы ... ... ... ... Осы ... ... ... ғылыми зертханаларға заманауи құрал-жабдықпен қамтамасыз ету мәселесі биылғы Елбасы Жолдауында көрініс тапты.
Қазақстанда ғылымның тұтас мектебі қалыптасып келеді. Оның ... ... ... ... мен ... ғылымдарындағы іргелі жетістіктерді атап айтуға болады. Осындай нақты жаңалықтардың басы деуге негіз болатын Еуразия ... ... ... ... ... ... ... Мұхтарбай Өтелбаев бастаған Уалбай Өмірбайұлы, Нұрлан Темірғалиевтің өздері бір бір мектеп деуге болады. Соңынан ерген шәкірттері де ... ... ... ... мен ... алдын бермей жүр. Зерттеп қарар болсақ, Қазақстанда соңғы кездері нақты ғылымдарға деген қызығушылық аса күшті. Мамандық ... да ... ... ... ... халық баласын гуманитарлық мамандықтарға көп бағыттап отырған болса, бүгінде физика, химия, математика мамандықтарына басымдық ... ... ... Бұл ... 5, 10 жылдан кейін Қазақстан тұтынушы елден өндіруші елге айналуға ... зор ... ... ... Н.Назарбаевтың халықаралық аренадағы биік беделі әлемнің ең жоғары жоғары оқу орындарымен тығыз қарым-қатынас ... ... ... 1993 жылы Президент Н.Назарбаевтың Жарлығымен халықаралық стипендиясы құрылды. Бұл елімізде алғаш рет талантты жастарға толықтай мемлекет есебінен шетелде білім алу ... ... ... ... ... бағдарламаның көптеген түлектері мемлекеттік қызметте, мемлекеттік және халықаралық ұйымдарда, акционерлік құрылымдарда жауапты орындарда, халықаралық жобаларда жұмыс істеуде. ... ... ... ... түлектері бағдарламада өте аз болса, бүгінде бұл көрсеткіш гуманитарлық саламен ... ... 2000 ... ... ... ... ... 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 ... ... ... ... және ... ... алған үміткерлер шет тілінің біреуін еркін білу туралы талапты есепке алмай, стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу құқығына ие болды.
Ғылымға басты ... ... - ... мен тәжірибені тең ұштастыра білу. Бұрын-соңды бізде ғылым тәжірибе жүзінде қолданылмай келді. Ал бұл деген сөз қаншама ... пен көз ... ... ... ... тер ... кетті дегенді білдіреді. Қазір жағдай басқаша. Білім мен ... ... ... ... болмаса да біршама өзгеріске ұшырады.
Елбасы Н.Назарбаевтың қазақтың елордасын бұрынғы Ақмола, қазiргi Астана ... ... ең ... ... да - бас ... ... кең байтақ Қазақстан жерiнiң дәл ортасында болуын ... едi. ... зор ... де ... шоғырлануына көп мән мен маңыз беруі де сондықтан. Соңғы кездерi жоғары оқу орындары түрлі реформалардың талай ... ... ... Елiмiздегi ең iрi сегiз университет ұлттық мәртебеге ие негiзгi университет деп саналады. Осы жоғары оқу ... ... ... ... ... ... баратын стипендиаттар санын арттыру қажеттігі уақыт талабы. Мемлекет ... ... ... жағдайында бәсекеге қабілетті экономика моделіне және индустриялық-инновациялық даму, білім және ғылым, менеджмент, маркетинг, логистика, жаңа ақпараттық технологиялар, тұрғын ... ... ... ... саладағы мамандар қажеттілігі үнемі артып отыратын Қазақстан үшін басымды салалардың тұрақты өсуіне негізделген даму жолын таңдап алды. ... ... ... ... да бұл дәрежеге ең алдымен ғылым мен білімін дамыту арқылы жеткені белгілі. Жастарын әлемдік деңгейдегі ... ... ... ... Қазақстан да бұл көштен лайықты орнын алып келеді.
Елбасы биылғы Жолдауында үш аса маңызды ... ... ... атап ... ... бірі Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы білім беру ... жаңа ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттыру, әлемдік білім беру кеңістігіне ену шарттарына сәйкес білім жүйесін жаңартуды талап етеді. Аталмыш бағдарламада жалпы ... ... ... ... дамыту, білім сапасын бақылаудың және бағалаудың ұлттық ... ... ... зор. ... ... ... беру жүйесін түбегейлі жаңартуда, білім сапасын көтеруде, тұңғыш ғылыми негізде қойылып отырған ең көкейкесті проблема. ... ... ... ... ... арналған мемлекеттік бағдарламасы сапалы білім беруді қамтамасыз ету арқылы, адами капиталды дамыту, білімнің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігі қандай болса, сол ... ... ... де ... ... Қазақстан - қазіргі таңда өзінің дамуындағы жауапты кезеңге аяқ ... ... ... Жалпы, соңғы жылдарда әлемде орын алған қаржы дағдарысына ... ... ... ... ... - тының арқасында біздің стипен - диат - тары - мыз шетелдің алдыңғы қатарлы ЖОО-ларында өз ... ... Жыл ... үш мың талантты азаматқа бағдар - ламасының шеңберінде әлемнің алдыңғы ... ... оқу ... ... алулары үшін республикалық бюджеттен қаражат бөлінеді. Президенттің сөзімен айтқанда,

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 116 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік қызметтегі еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру «Доссормұнай» МГӨБ83 бет
Сақтандыру команияларының инвестициялық қызметін талдау27 бет
Сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметтерің басқару61 бет
Тамақ өнеркәсібінің дамуы124 бет
Қазақстан сақтандыру компаниялары: инвестициялық қызметінің басымдықтары және жетілдіру механизмі87 бет
Пайданың мәні және оның теориялық аспектілері26 бет
Тұлғаның өзін-өзі дамытудың теориялық негізі34 бет
«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша тест cұрақтары13 бет
Аграрлық өндірістік кешендегі шаруашылық құрылымдар4 бет
Ақпаратты қорғау37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь