Мемлекеттік және жергілікті бюджеттер: қалыптастыру және орындалу мәселелері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БЮДЖЕТТIК ҮРДІСТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГIЗДЕРI
1.1 Бюджет түсініктемесі және негізгі түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.2 Бюджеттiк үрдістiң атқарылуын бақылаудың үлгiлерi, принциптерi мен стандарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
1.3 Бюджет түсімдерінің экономикалық мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТІНІҢ АТҚАРЫЛУЫ
2.1 Республикалық бюджетке түскен түсімдердің атқарылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
2.2 Республикалық бюджет шығыстарының атқарылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
2.3 Аймақтардың әлеуметтік экономикалық дамуындағы республикалық және жергілікті бюджеттердің рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

3 ҚАЗІРГІ КЕЗЕНДЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ БЮДЖЕТ САЯСАТЫН ТОЛЫҚ ЖЕТІЛДІРУ
3.1 Кірістер мен шығыстар бөлімінің бюджеттік қалыптасуы мәселелері ... ..50
3.2 Бюджеттік қаражаттардың мақсаты және тиімді пайдалану мәселелері...58
3.3 Бюджеттік жүйенің толық жетілдіруін талдау және бақылаудың негізгі қорытындылары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .73

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...79

ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .83
Қаржылық байланыстардың орасан зор әр алуандығында жеке ортақ ерекшеліктерімен көзге түсетін оқшауланған сфераларды бөліп көрсетуге болады. Мөселен, мемлекеттің шаруашылық жүргізуші субъектілермең және халықпен қалыптасатын қаржы қатынастары жалпы қоғамдық өнімді қүндық бөлудің ерекше саласын қүрайды жөне қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған орталықтандырылған ақша қорын қалыптастырумен жөне пайдаланумен байланысты болады. Қаржы қатынастарының бүл жиынтығы "мемлекеттік бюджет" үғымының экономикалық мазмүнын құрайды.
Қаржы қатынастарының белгілі бір жиынтығы ретіндегі мемлекеттік бюджетке ең алдымен жалпы қаржы категориясы-нан ажырататын өзгеше белгілер тән: бюджет қатынастарының бөлгіштік сипаты бар, әрқашан ақша нысанында жүзеге асыры-лады, мақсатты ақша қорларын қалыптастырумен және пайдаланумен қосарлана жүреді.
Қазақстаи Республикасының бюджет жүйесі бюджет кұрлымының унитарлық типімен анықталады, өйткені Қазақстан — федералдық емес, басқарудың Президенттік нысаны және сайланатын Парламенті бар унитарлық мемлекет.
Мемлекеттік бюджеттің қызметі бүгінгі күні үлкен масштабты алып жатыр, ол мемлекеттік әлеуметтік дамуымен байланысты және қазіргі заманғы капитализмнің мәнін өте маңызды өзгеруіне әкеп соғады.Капиталисттік дамыған елдердің ішінде “әлеуметтік нарықтық экономика ”моделі құрылады.
Сонымен, бюджет – мемлекеттің экономикалық өсуімен халықтың өмір сүру деңгейін көтерудегі ең қуатты әсер етуші құралы болып есептеледі.
Бұнымен қатар бюджет қаражаттарының нәтижелі қолданылуы, мемлекеттің эконимкалық меншігінің субъектілері мен заң шығарудың мемлекеттік қаржы бақылауын қадағалауын сақтау керектігіне көп көңіл бөледі, сондықтан дамыған елдерде мемлекеттің қаржы бақылау ұйымдарына ерекше назар бөлінеді.
Тәуелсіз және жақсы ұйымдастырылған қаржылық бақылау жүйесінің Қазақстанда бюджет жүйесінің модернизациялау мен толық жетілдіру шараларымен бюджет қаражаттарының ашық және сапалы қолданылуына , бухгалтерлік есеп беру жүйелерінің жақсаруына және нәтижелікті жоғарлатумен , мемлекеттік бюджет қаражаттарының тиімді пайдалануымен байланысты.
Қазіргі жағдайда Қазақстанда қаржылық бақылауында күрделі өзгерістер жүріп жатыр. Мемлекеттік бюджеттің тиімді қолданылуы мәселелерінің кемшіліктері Қазақстанда ғана емес, және де ТМД елдерінде толығымен зерттелмеген, бұл ғылыми зерттеулердің жүргізілу керектігіне көз жеткіземіз.
1 Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі. – Алматы: Юрист, 2004.
2 Салық кодексі – «Бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдер жөнінде» ҚР Заңы. – Алматы: Юрист, 2003.
3 Қазақстан Республикасының заңдары.
4 Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Положения о Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета» от 05.08.2002 г. №917.
5 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулылары.
6 Министрліктер мен ведомствалардың нұсқаулық материалдары.
7 Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм использования. – Алматы: Қаржы-Қаражат, 1995.-124с.
8 Ильясов К.К., Саткалиева В.А. и др. Государственный бюджет: Учебник.- Алматы: РИК, 1994.- 268с.
9 Кулекеев Ж.А., Султангазин А.Ж. и др. Государственный финансовый контроль в Республике Казахстан: Сборник нормативных актов. – Астана: 2002. – 132с.
10 Кулекеев Ж.А., Султангазин А.Ж. и др. Проблемы эффективности использования средств государственного бюджета Республики Казахстан в условиях развития рыночных отношений / Под общ. ред. д.э.н. Серикбаева А.С. – Астана: Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан, 2003. – 194с.
11 Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Қаржы-қаражат, 2001. – 311с.
12 Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: Учебное пособие. Новое знание, 2003. – 301с.
13 Сейітқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер: Оқулық. – Алматы: Экономика, 2005. – 416 бет.
14 Положение о Комитете финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19.05.2002 г. №674.
15 Положение о Комитете финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24.05.2005 г. №724.
16 Положение о Комитете финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16.05.2011 г. №756.
17 О Среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан от 31.08.2004 г №918.
18 Правила разработки проектов республиканского и местных бюджетов, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.05.2002 г. №592.
19 Правила исполнения республиканского и местных бюджетов, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 05.02.2005 г.№110.
20 Положение о Комитете Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24.05.2011 г. №626.
21 Бюджетная система Российской Федерации. Учебник / М.В.Романовский и др.; Под ред. М.В.Романовского. М.: Юрайт, 1999 г. – 621 с.
22 Бабич А.М. Павлов Л.И. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для ВУЗов. – М.: Финансы, ЮНИТИ. 1999 г. – 687 с.
23 Балабанов И.Т. Финансы граждан. – М. : Финансы и статистика, 1995 г.
24 Вавилов Ю.Я. Государственный кредит: прошлое и настоящее. М.: Финансы и статистика, 1992 г.
25 Государственные и территориальные финансы. Учебни. Под общей редакцией профессора Л.И.Сергеева, Янтарный сказ, Калининград, 2000 г.
26 Бюджетный процесс в Российской Федерации: Учебное пособие / Л.Г.Баранова, О.В.Врублевская и др. – М.: Перспектива, ИНФРА – М, 1998 г. – 222 с.
27 Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм использования. – Алматы, Қаржы – қаражат, 1995 г.
28 Мельников В.Д. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. – Алматы, Қаржы – қаражат, 1995 г.
29 Статистический ежегодник Агентства по статистике РК.
30 Ильясов К.К., Саткалиева В.А., другие. Государственный бюджет. – Алматы, РИК, 1994 г.
31 Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы, Қаржы – қаражат, 2001г.
32 Прикладной бюджетный анализ / Коллектив авторов под редакцией Белова А.А. Москва, 2003 г.
33 Общая теория финансов – учебник под ред. Профессора Дробозиной Л.А.- Москва: ЮНИТИ, 1995г.
34 Финансы - учебник для экономических специальностей под ред. Ильясова К.К., Мельникова В.Д. – Алматы «Берен», 1993г.
35 Финансы - учебник для экономических специальностей, второе переработанные издание, под ред. Ильясова К.К., Мельникова В.Д. – Алматы: Каржы-Каражат, 1997г.
36 Финансы. Автор РоднионоваВ.М.- Москва, 1995г.
37 Экономика и бизнес- учебник под ред. Камаева В, Д.-Москва, Издательство МГТУ им. Баумана, 1993г. 1. Страховое дело. Под ред. проф. Рейтмана Л.И.- Москва, 1992г.
38 Материалы сайтов Internet.
39 Деловая неделя // Еженедельная газета.
40 Экономический журнал. – Алматы.
41 Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету, страхованию. Офицальные материалы.
42 Вестник Министерства государственных доходов РК.
43 Информационный бюллетень Министерства финансов РК.
44 Вестник по налогам и инвестициям // Информ. – аналит. журнал Комитета по инвестициям Министерство иностранных дел РК.
45 Статистический бюллетень Министерства финансов РК.
46 Послание Президента РК. Основные направления внутренней и внешней политики на 2004.
47 Законодательные нормативные акты по экономике и финансам.
48 WWW.GOVERNMENT.KZ
        
        Мемлекеттік және жергілікті бюджеттер: қалыптастыру және орындалу мәселелері
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
050510 - ...
1 ... ... ... ... ... ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГIЗДЕРI
1.1 Бюджет түсініктемесі және негізгі түрлері.......................................................................................................................9
1.2 Бюджеттiк ... ... ... ... ... мен стандарттары ...............................................................................12
1.3 Бюджет түсімдерінің экономикалық мазмұны.............................................16
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТІНІҢ АТҚАРЫЛУЫ
2.1 Республикалық бюджетке түскен түсімдердің атқарылуы.................................................................................................20
2.2 Республикалық ... ... ... ... ... ... дамуындағы республикалық және жергілікті бюджеттердің рөлі.....................................................................31
3 ҚАЗІРГІ КЕЗЕНДЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ БЮДЖЕТ ... ... ... Кірістер мен шығыстар бөлімінің бюджеттік қалыптасуы мәселелері......50
3.2 Бюджеттік қаражаттардың мақсаты және ... ... ... ... ... ... жетілдіруін талдау және бақылаудың негізгі қорытындылары.....................................................................................................73
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................79
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.................................................................83
КІРІСПЕ
Қаржылық байланыстардың орасан зор әр алуандығында жеке ортақ ерекшеліктерімен ... ... ... ... ... көрсетуге болады. Мөселен, мемлекеттің шаруашылық жүргізуші субъектілермең және халықпен қалыптасатын қаржы қатынастары жалпы қоғамдық ... ... ... ерекше саласын қүрайды жөне қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған орталықтандырылған ақша қорын қалыптастырумен жөне пайдаланумен байланысты ... ... ... бүл ... ... ... ... экономикалық мазмүнын құрайды.
Қаржы қатынастарының белгілі бір жиынтығы ретіндегі мемлекеттік ... ең ... ... ... ... ... өзгеше белгілер тән: бюджет қатынастарының бөлгіштік сипаты бар, әрқашан ақша нысанында жүзеге асыры-лады, мақсатты ақша қорларын қалыптастырумен және пайдаланумен қосарлана ... ... ... ... ... ... ... типімен анықталады, өйткені Қазақстан -- федералдық емес, басқарудың Президенттік нысаны және ... ... бар ... мемлекет.
Мемлекеттік бюджеттің қызметі бүгінгі күні үлкен масштабты алып жатыр, ол мемлекеттік әлеуметтік дамуымен байланысты және қазіргі заманғы капитализмнің ... өте ... ... әкеп ... дамыған елдердің ішінде "әлеуметтік нарықтық экономика "моделі құрылады.
Сонымен, бюджет - мемлекеттің экономикалық өсуімен ... өмір сүру ... ... ең ... әсер ... құралы болып есептеледі.
Бұнымен қатар бюджет қаражаттарының нәтижелі қолданылуы, мемлекеттің эконимкалық меншігінің субъектілері мен заң шығарудың мемлекеттік қаржы бақылауын қадағалауын сақтау ... көп ... ... ... дамыған елдерде мемлекеттің қаржы бақылау ұйымдарына ерекше назар бөлінеді.
Тәуелсіз және жақсы ұйымдастырылған қаржылық бақылау жүйесінің ... ... ... ... мен ... ... шараларымен бюджет қаражаттарының ашық және сапалы қолданылуына , ... есеп беру ... ... және нәтижелікті жоғарлатумен , мемлекеттік бюджет қаражаттарының тиімді ... ... ... ... ... бақылауында күрделі өзгерістер жүріп жатыр. Мемлекеттік бюджеттің тиімді ... ... ... ... ғана ... және де ТМД ... ... зерттелмеген, бұл ғылыми зерттеулердің жүргізілу керектігіне көз жеткіземіз.
Дипломдық ... ... ... ... ... ... ... қатынастар жағдайларында бюджет заңдылықтарының қиындататын негізгі факторлар мен себептерінің жолдарын табу, және бұл негізінде бюджет қаражаттарының ... ... және ... ... саясатының толық жетілдіруіне сипаттама беру. Қойылған мақсаттардың алдын ала анықтап келесі міндеттерді шешу ... ... ... елде ... құрылысының негізгі теориялық талдау, мағынасын анықтаумен, мемлекеттің экономикалық қатынастар жүйесіндегі мемлекеттік бюджеттің ролі мен орнын анықтау;
* Мемлекеттік ... ... ... ... ... тиімділігінің жоғарлауына бағытталған;
* Бюджет процесстің зерттелу тәсілдерінің әбден жетілдіруі және мемлекеттік бюджеттің тиімді жұмсалуын анықтау, ... ... ... ... ... ... жетілдіру ұсыныстарын дайындау;
* Елімізде бюджет процестерінің мемлекеттік бюджет саясатының перспективті бағытын табу.
Зерттеу объектісі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет ... ... ... пәні Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті: қалыптасу мәселелері мен ... ... етуі ... ... ақша ... ... мен ... байланысты. Бұл - құндық бөлудің бөлек кезеңдерін көрсететін мемлекеттік бюджеттің қызмет етуінің спецификалық нысаны. Кірістер мен шығындар ... ... ... ... категорияға қарағанда жекелеген категориялар болып табылады. Екі категория да бюджет сияқты объективті болып табылады және арнайы қоғамдық маңызы бар: ... ... ... ақша ... ... ... ал шығында орталықтанған ресурстарды жалпы мемлекеттік қажеттіліктерге сәйкес бөледі.
Қазіргі кезде экономикалық ... ... оның ... қоладну мехинизмімен әрқашан сәйкес келе бермейді. Объективті ... ... ... қатынастардың сыртқы көріністерін білдіретін ұйымдастырушылық қатынастар да болады. Бюджеттік қатынастар саласындағы ұйымдастырушылық нысандар нақты қатынастар ... ... ... ... көлемін анықтайтын әдістер мен тәсілдерді қамтиды. Жалғасынша, ұйымдастырушылық нысандар бюджеттік қатынастардың ... ... ... ... ... ... ... қызметімен байланысты.
Бюджет арқылы мемлекет елдің шаруашылық өмірін, ... ... ... ... ... ... ... мен дамуына бөледі. Сөйтіп мемлекет экономикалық қатынастарды реттей отырып , өндірістік темптерді мақсатты ... бір ... ... ... ... ... ... және капитал өсуін жоғарлауын немесе төмендеуін реттеп, сұраныс пен ұсыныс құрылымдарын өзгертіп тұрады.
Бюджет арқылы ЖІӨ қайта бөлуі екі саты ... ... ... ... және қолданылған бюджеттен қаражаттары (бюджет шығыстары).
Бюджеттік кірістің тұрақтану кезенінде мәжбүрлі түрде алынуы ... ... ... ... ... ЖІӨ-ң бөлігі пайдасына алынады. Бұл салық төлеушімен ... ... ... ... туғызады.
Мемлекеттік бюджеттің негізінде қаржылық орталықтандыру қағидасы жатыр. Қаржылық орталықтандыру мемлекеттің экономикалық және ... ... ... ... асыру үшін шарттар жасап, экономикалық және әлеуметтік дамудың шешуші орындарында ақша ... ... ... ... бөлудің ерекше облысы ретінде мемлекеттік бюджет арнайы қоғамдық қызметті ... - ... ... ... ... ... ... есебінен ҒТП жеделдету қажеттілігінен туындайтын өндірістің кеңейтілуі, жалпы мемлекеттік деңгейдегі резервтік қорлардың ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі түсініктеме береді. Қайтсе де, олар деген анықтамаға келіседі.
Зерттеу кезінде тарих, құрылымдық- аналитикалық, ... ... ... ... ... әдістер қолданылды. Жұмыс кіріспеден, сегіз бөлімшеден құралған үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер ... мен ... ... ... ... алға ... мақсат пен міндеттерге жауап береді.
1 ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГIЗДЕРI
+ Бюджет түсініктемесі және негізгі түрлері
Мемлекеттік бюджет бұл ... ... ... және қызметтерді орындауға бағытталған және жеке адамдардың орталықтандырылған ақша қаражаттар ... ... және ... ... ... ... мен мемлекет арасындағы экономикалық қатынастар жиынтығы.
Мемлекеттік бюджет мемлекеттік несиенің шикізат нарығын және өткізу ... ... ... ... роль ... Бюджет процессінің қалыптасуы негізінен дамудың 4 сатысынан өтеді:
1. Бюджет ...
2. ... ...
3. ... ... ... бірлігі
Бюджет толықтығынды бюджетке барлық шығыстар мен кірістердің ... ... ... бюджетік заңдарға сәйкес бюджетің кіріс бөлігінің толық түсуін қамтамасыз етумен тығыз байланысты.
Бюджет бірлігі бюджетті құрудың біркелкі тәртібі ... және ... ... ... мен ... ... бюджет құжаттарында көрсетіледі.Осылардан басқа, бюджет бірлігі бюджетің өзара салыстырымдылық ... ... Бұл үшін ... ... ... ... яғни ... белгілері бойынша бюджеттің шығыстары мен кірістерінің топтастырылуы.
Бюджет жариялылығы ... ... ... ... ... ... мұнда шығыстар мен кірістердің барлық сомасының негізділігі және дұрыстығы болжанады.
Қазақстан республикасы мемлекеттік бюджеті ... ... ақша ... ... ... және ... ... ұйымдастырудың негізі болып табылады. Бюджет мына аталған бюджеттік процестерден өтеді, яғни
оның құрылуы, қаралуы, бекітілуі және орындалуы ... ... ... ... ... ... ереже бойынша 1 жылға құрылады.
Бюджет құрылған мерзім бюджет жылы деп аталады. Бюджет жылы әрқашан календармен сәйкес ... ... және ... ... келесі әдістер қолданылады:
--автоматты
--мажорация әдісі, яғни минорацияның өсуін көтеру, керісінше
азайту әдісі.
--тікелей бағалар әдісі
Автоматты әдісте ... ... ... ... мен ... ...
қорытындысы жаңа бюджетік жылға өзгеріссіз ауыстырылады. Бұл әдіс
бюджеттің ... және ... ... жеке классификацияда қолданылады.
Мажорация және минорация әдісі 10-15 жылға статистикалықт өңдеуге негізделген, онда тенденция қатары және бюджеттің кірісі мен ... ... ... ... ... әдісінде нарықтық коньюктураны зерделеуде қолданылады.Мұндай бағалауда бюджетті ... ... ... және ... бюджеттің болжамды түсімдерін анықтауға тырысады.
Мемлекеттің кәсіпорындармен,ұйымдармен, мекемелермен және халықпен қалыптасатын қаржы қатынастары қоғамдық өнімді құндық бөлудің айрықша саласын құрайды. Бұл ... бөлу ... ... ... ... тән және олар ... қажеттерді өтеуге арналған, орталықтандырылған қаражат қорын құрып пайдалануға байланысты.
Бұл процесс мемлекеттің тікелей қатысуымен жүзеге асырылып отырады.
Мемлекеттік бюджет ... ... ... ретінде обьективтік сипатқа ие. Оны бөлудің дербес сомасы ретінде қоғамдық өндірістің өзі ... Оны ... ... ... бүкіл халық шаруашылығы ауқымында қорлардың үздіксіз айналымын ұйымдастыру үшін, жалпы экономика жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет. Арнайы ... ... ... бөлінісі мемлекеттің табиғаты мен қызметінен туындайды.
Бюджеттік қатынас мемлекеттің акционерлермен, мемлекеттік және басқа ... ... ... ... және ... ... ... қатынастарынан тұрады, сонымен қатар ақша ресурстарының орталықтандырылған қорының пайдалануы мен тұрғындар арқылы қалыптасуын көрсетеді.
Бюджет ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін ақша қаражатын құру және жұмсау формасы болып табылады. Бюджетте қаржы саясатын ... ... үшін ... ... ... ... ... мемлекеттің бюджет жүйесін құрайды. Оның бөлек тармақтары арасындағы байланыс, бюджет жүйесін ұйымдастыру мен құру ... ... ... деп атау ... Мемлекет үкіметі мен мемлекеттік басқарудың республикалық және жергілікті ... ... ... ... ... ... ... шектеулерге байланысты мақсаттарды қатаң анықтауға бағытталған, қайта бөлінетін ұлттық табыстың белгілі бөлігінің бөлінуін айтады. Қазақстан Республикасының ... екі ... ... -
* республикалық бюджет;
* жергілікті бюджеттер (облыстық).
Бюджет жүйесі мақсаттары оның экономикалық саясатымен шарттастырылатын мемлекеттің ... ... ... ... роль ... Бұл кезде мемлекеттік қаржылық реттеу маңызын бюджет ... ... ... ресурстарын қайта бөлу практикасындағы қазіргі уақытта жүретін өзгерістерді ескермей ... ... бұл ... ... қаржырыногы арқылы, олардың сұраныстары мен ұсыныстарына сәйкес жоғары деңгейде жүзеге асады. Сондықтан рыноктың қатынастарды мемлекеттік реттеудің ролі салық, қаржы санкциялары, ... ... ... ... ... ... Одағы тарағанға дейін, яғни 1991 жылға дейін
Еліміздің бюджет жүйесі біртұтас болды. Соңғы жылдарда, Қазақстан мемлекеттін құру жағдайында, рыноктық қатынастардың ... жеке ... көп ... ... ... күшеюі бюджет құрылымында принципті өзгерістер болды. Әрекет етуші заңдылықтарға сәйкес республикалық және ... ... ... ... ... күні ... ... тақырыбы республикалық және жергілікті бюджеттерден ( республикаға бағынатын ... ... ... ... аудандардан ) тұрады. Төмендегі схеманы қараңыз.
Сурет 1 ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік
бюджеті
Республикалық бюджет.
Жергілікті бюджет.
Облыстар бюджеті.
Республикаға бағыныс- ... ... ...
( ... ... ) ... ... ... қалалар бюджеті.
Аудандар бюджеті.
Облысқа бағыныңқы қалалық бюджет.
Аудандар бюджеті.
.
Бұл заң ... ... ... ... ... анықтамасын береді, кірісте атауы мен шығындар түрі ... ... ... ... ... туралы есептер құру тәртібі қаралады және бюджеттің орындалуына бақылау мәселелері реттеледі жоғары органдар белгілеген, көрсетілген нормативтар бойынша тиісті бюджетке кірістер ... ... ... ... ... ... ... басқа, бюджеттен тыс қорлардың құралу тәртібі, олардың құралу көздері анықталады.
Республикалық және жергілікті бюджеттердің басты мақсаты - ... ... ... Оның ... ... ... ақша қаражаты эмисиясы есебінен жабуға жол берілмейді. Бюджет ... ... ... ... - мен ... ... ... және оның шығыс бөлігін қысқартуда анықталатын мемлекеттік қарызды қалыптастыруда.
Жергілікті бюджеттердің ... мен ... ... ... және ... ... арқылы, ал олардың орындалуы мәслихат - депутаттар ... ... заң ... ... ... ... ... ресурстары бұл органдардың бюджет құрамына енгізілмейді.
Қазақстан аумағында орналасқан шаруашылық жүргізуші субъектілер мен басқа да заңды тұлғалар, сондай-ақ азаматтар меншік ... мен ... ... ... ... ... салықтар мен алымдар төлейді.
Жергілікті бюджеттердің кірістерін қалыптастыруы мен реттеу, бюджеттен тыс қаржыны құрау тәртібі мен ... ... ... ... нақтыланған.
+ Бюджеттiк үрдістiң атқарылуын бақылаудың үлгiлерi, ... мен ... ... ... өз ... қаржылық тұрақтылық саласында белгіленген мақсатқа жету үшін, сол арқылы өркениетті рыноктың ... ... ... ... басқарады және экономиканы дамыту мүддесіне объективті қызмет ететін бюджеттік қатынастарды ... ... ... ... ... және ... ... одан әрі басқару елдегі қаржыны сауатты басқарусыз жүрмейді. Мұндай қызмет болжамдау, жоспарлау, қарау, бекіту, ... ... ... және бақылау сияқты элементтерді біріктіретін арнаулы ұйымның құрылымдармен жүзеге асырылады.
Аталған элементтер мемлекеттік органдарды, заңды және жеке тұлғалардың күнделікті ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Қаржыны басқару бюджеттік механизм арқылы жүргізіледі.
Бюджеттік механизм қаржы ресурстарын қоғамдық қызмет, экономика салалары мен ел ... ... ... ... ... ... бюджеттік қатынастарды ұйымдастырудың жасалған және қолданылатын мемлекеттік формада кешенін ұсынады.
Бюджеттің механизм құрылымен қаржы құралдарын ... ... ... ... ... бюджетаралық өзара байланыстар, кіріс, шығыстар сияқты бюджеттік қатынастарды бейнелейді. Сондықтан бюджеттік қатынастар мелекет қолында, ... ... іске қосу ... ... қарау формалары мен тәртібінде және қаржыны кәсіпорындарға, ұйымдар мен өндірістік және ... емес сала ... ... ... қаржы ресурстардан бюджетшілік бөлу мен қайта бөлу, ... ... ... ... ... ... ... кірістің нақты түрінде көрініп, қаржы ресурстарының салықтық және салықтық емес ... іске қосу ... ... ... ... табысына салықтар, мүлікке салық, т.б . Ол бюджеттік ұйымдарды қаржыландыру формалары мен ... ... ... ... ... жүзеге асады, жекелеген жағдайларда бюджет қаржысы бюджеттік реттеудің әр түрлі әдістерімен және ... ... ... ... ... ... ... Президенті жұмыста органы ретінде Президент аппараты арқылы жүзеге асатын қаржы басқаруда кең өкілеттіктерге ие. ҚР ... ... ... (44 ,бап) ... ... ... сәйкес Республика ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарының елдегі ... ... ... ... шығады, елдің экономикалық және әлеуметтік дамуының стратегиялық мәселелері бойынша жарлықтармен өкімдер шығарады, үкімет инициативасымен шығарылатын Актілер мен ... ... қол ... ... ... Президент Актілеріне өзгерістер мен қосымшалар енгізеді немесе оларды өзгертеді. Президент ҚР Премьер Министрі ұсынған Республикасының Мемлекеттік ... ... ... барлық органдар үшін еңбек ақы төлемі мен қаржыландырудың ... ... ... ... ... ... ... бақылау жасайтын есептеу комитеті мен екі мүшесін бес жыл мерзім қызметіне тағайындайды,Үкімет актілерінің әрекеті және басқа көптеген өмірлік ... бар ... ... мен немесе ішінара ауыстырылады немесе тоқтатылады. ҚР Конституциясының 49 бабына сәйкес ҚР Парламенті заңдылық функцияларын жүзеге асыратын Республиканың ... ... ... Оған ... ... ... ... Парламент Қаулылары мен Қазақстан Республикасы Заң актілері - Заңдарын талқылауға ұсыну мен одан әрі ... салу ... ... ... ... ... ... шешу жүзеге асырылады. Парламент республикалық бюджетті және республикалық бюджеттің орындалуы туралы орындауға байланысты бақылау ... ... пен ... ... есептеріне бекітеді, бюджетке өзгерістер мен қосымшалар енгізеді ( ҚР Конституциясы 53 бап) . ҚР ... 54 ... ... ... ... ... пен оның ... бюджетке өзгерістер мен қосымшалар туралы есептерді талқылайды, мемлекеттік салықтар мен алымдарды белгілейді және өзгертеді
Жергілікті қаржы органдары аппаратына облыстық және ... ( ... және ... ), ... және аудандық қаржы бөлімшелері мен бөлімдері кіреді . Олар өз ... ... ... ... , яғни ... , ... , ... , ішкі шаруашылық резервтерді зерттеумен және шаруашылық кешені мен әлеуметтік-мәдени салығын барлық буындарында ресурстарды үнемдеуді ... ... , ... жүзеге асырады және шаруашылық жүргізуші субъектілердің бюджеттік мекемелерінің қаржы қызметін бақылайды . Қаржы органдары жергілікті атқарушы органдар бағыштылығында болады . ... ... ... ( ... ) ... мыналарды біріктіреді :
* басшылық ( бастық меңгеруші , оның орынбасарлары );
* кадырлар бөлімі ;
* бюджет бөлімі ;
* бюджет ... ... ... ... ... ;
* білім және мәдениет мекемелерін қаржыландыру бөлімі ;
* денсаулық ... ... ... ... ;
* ... ... орындау бойынша бөлім ;
* кірістерді болжамдау бөлімі ;
* материалдық ... пен ... емес ... қаржыландыру бөлімі;
* тұрғындарды әлеуметтік қамтуды қаржыландыру бөлімі ;
* басқару аппараты органдарын ... ... ;
* ... ... ... ... . ... қаржы басқармасының құрылымы облыс шаруашылығының ерекшелігін ескереді және жоғарыда көрсетілгеннен өзгешелеу . Оған , ... , ... ... ... ... ... . ... қаржы бөлімдерінде жергілікті бюджеттің орындалуы жөнінде тиісті бөлімшелер ... ... . ... ... инспекциялар , топтар және категориялар бойынша және мамандар болуы мүмкін.
Бюджеттің механизм құрылымен ... ... ... ... қайта бөлуге әкелетін бюджетаралық өзара байланыстар, кіріс, шығыстар сияқты бюджеттік қатынастарды бейнелейді. ... ... ... мелекет қолында, бюджет қаржысын іске қосу әдістерінде, бюджетті қарау формалары мен тәртібінде және қаржыны кәсіпорындарға, ұйымдар мен ... және ... емес сала ... ... сондай-ақ қаржы ресурстардан бюджетшілік бөлу мен қайта бөлу, оларды ыңғайластыруда көрінеді. ... ... ... ... ... ... ... көрініп, қаржы ресурстарының салықтық және салықтық емес әдістерін іске қосу акциздер, пайдаға салық, азаматтардың табысына салықтар, мүлікке салық, т.б . Ол ... ... ... ... мен ... ... қаржы көмегі арқылы жүзеге асады, жекелеген жағдайларда бюджет қаржысы бюджеттік реттеудің әр түрлі әдістерімен және бюджеттік жүйенің ... ... ...
Өзінің функционалдық ерекшеліктеріне қарамастан бұл құрылымдық звенолар мен элементтер бір тұтас ретте ... ... ... ... механизмі тұтасымен қалыптасуына жеткізеді.
Қаржы стратегиялық ретінде және оперативті басқарылады.
Қаржы стратегиялық басқару, оның ... ... ... ... ... Республикасы Конституциясымен мемлекеттік басқару мен мемлекеттік биліктің ... ... ... ... Президент, Парламент ( сенат және Мәжіліс ), Үкімет. Қазақстан Республикасының Үкіметі өз кезегінде өзінің қаржы ... ҚР ... ... мен ... ... және ҚР ... ... арқылы жүзеге асырады.
Парламенттің жұмысшысы органы болып Сенат пен мәжілістің тұрақты ... ... ... ... ... ... ... тұрақты негізде қызмет істейтін комитеттер.Олар Парламент палаталарына ... ... ... заң ... қаралып, талқыланады. ҚР Конституциясының 66 бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне мынадай ... ...
* ... ... - экономикалық саясаты, оның қорғаныс қабілеті, қауіпсіздігі, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мен оның ... ... ... ... ... ... ... республикалық бюджеттеі және оның орындалуы туралы есепті ұсыну, ... ... ... ... Мәжілісіне заң жобаларын ұсыну және заңдардың орындалуын қамтамасыз ету;
* Мемлекеттік меншікті басқаруда ... ;
* ... ... ... ... жөніндегі тараларды әзірлеу;
* Министірліктердің, комитеттердің, басқа да орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне басшылық жасау;
* Министрліктердің, комитеттердің, Республиканың ... да ... және ... ... ... актілерінің әрекеттерін толығымен немесе ішінара өзгерту немесе тоқтату;
* Үкімет ... ... ... ... ... басшыларын қызметіне бекіту және қызметінен босату;
* басқа да қызметтерді атқару;.
Нарық жағдайында жоспарлау принципі орталықтандырылған әдістердің үйлесуінде, бірлігімен ... ... ... Бұл роль 2002 ... Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау министірлігіне жүктеледі. Бұл мемлекетке бірыңғай қаржы саясатын жүргізуде, қаржы ресурстарын бөлу мен ... ... ... ... ... ... нақты жоспарлар жасау мен осы жүзеге асыруда, өндіріс өсуі шаруашылық ... ... ... мен ... ... органдардың творчестволық белсенділігін дамытуға жағдай жасайды.
Экономика және ... ... ... территорияларында орналасқан шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызмет нәтижелерінен жергілікті атқарушы органдар бюджеті тәуелділігін белгілейтін ұзақ ... ... ... аймақтардың қаржыдан басқарудың экономикалық әдістерімен шұғылданатын болады.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... , Республика территориясындағы қаржы органдарының қызметін біріктіледі , мемлекет жүктеген ... ... ... ... , қаржы саясатының бірлігін қамтамасыз етеді . Министрліктің басты міндеті ақша қаражатын үйлестіру және оларды экономиканың жоспарлы дамуына , ... ... ... ... , елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға , мемлекеттік басқару және мемлекеттік билік органдарын ұстауға бағыттау болып табылады . ... ... ... ... мен ... жүргізуші субъектілердің , тұрғындардың мемлекет алдындағы өздерінің қаржы , салық міндеттемелерін орындауы бақылау жасау да оған жүктеледі . ... ... ... жобасын жасайды , оны ҚР Үкіметіне , сосын ҚР Парламенті қарауына . Мемлекеттік бюджеттің орындалуы барлық ... мен ... , ... ... , ... жүргізуші субъектілер арқылы орындалады , мемлекеттің бюджет бойынша есеп беруді жасау мен бухгалтерлік есепті жүргізу ... ... және ҚР ... қарауына ұсынылады. Үкімет қарауынан кейін мемлекеттік бюджет бойынша есеп беру Парламенттің қаруына және ... ... ... ... ... ... ... табысын құрастыру - өте күрделі процесс. Ол мемлекеттік қаржыны жұмсау жағындағы мүмкіндігін айқындайды:
* өндірістік және әлеуметтік даму ;
* әлеуметтік-мәдени шараларды ... ... ... мен ... билік органдарының шығынын қамтамасыз ету;
* қорғаныс.
Салықтық және салықтық емес әр ... ... ... есептеу тәртібі, бюджетке енетін төлем мерзімі олардың құрастырылуына байланысты қойылады және бюджетке түсетін төлем ... ... ... ... бұл ... шаралар жалпы мемлекеттік қажеттіліктің дұрыс қамтамасыз етуі керек. Бюджеттік табысты басқару процесі Қазақстан Республикасы заңдары " ... ... ... реттеледі және" Салық және басқа міндетті бюджет төлемі", осы заңдар ... ... ... ... ... ... ... бюджет" заңы бойынша да бекітіледі. Ол бойынша нақты түрде бюджет қорын жұмсайды. Бұл өте күрделі процесс.Мұның міндеті республиалық жергілікті бюджетті ... ... пен ... ... ... ... категория ретінде кез-келген қоғамдық экономикалық формация болады. Олар анықталған ... ... ... және ... топтастырылады. Мемлекеттік кіріс ақша қаражаттарының жиынтығы болып табылады. Мемлекеттік кірістің қалыптасуының негізгі көзі ұлттық табыс табылады. ... ... өсуі ... бюджет және мемлекеттік кіріс көлемінің жоғарлануын қамтамасыз етеді, ал өндірістің төмендеуі, төлем кризисі, халықтың тұтынуға сұранысы оның ... ... алып ...
Экономикалық мазмұны бойынша мемлекеттік кірістер салықтық және салықтық емес болып табылады. Салық түсімдеріне әртүрлі салық түрлері жатады, яғни ... ... ... ... ... қайтарымсыз төлемдер. Мысалы, салық салу объектілері бойынша топтастырылған табыстар, ... ақы, ... ... және ... ... ... сауда топтары жатады. Салықтық емес кірістер мемлекет ... ... ... ... ... ... Мысалы, әкімшілік айыппұлдар және т.б.
Салықтың келесідей элементтері бар: Салық объектісі- табыс, мүлік, еңбек ету түрі, қызмет көрсету, ақшамен жасалатын ... ... баа ... ... ... пайдалану, қосылған құн, айналым.
Салық көзі-салық салынатын табыс. Салық ставкасы немесе ... ... ... ... ... ... ... заң бойынша салық төлеу міндеті жүктелген жеке және ... ... ... ... ... ... белгілі бір салық объектісінен төлейтін салық саласы. ... ... ... ... ... салық төлеушіні біртіндеп немесе салық төлеуден түгел босату. Салық жеңілдіктеріне салықтан босатылатын, салық салынбайтын минимум шегерістер, салық ставкасын ... ... ... ... ... ...
Салық жүйесі- өзінің құрамы жағынан бірнеше компоненттерден тұратын күрделі модель.
Салық ... ... ... ... ... қатынастары және осы қатынасты анықтайтын салықтар, салық механиззмі, яғни салық салу ... мен ... ... мен ... ... ... салуды басқару және салық қызметі органдары.
Мемлекет бюджет табысын құрастыру - өте күрделі процесс. Ол мемлекеттік қаржыны жұмсау жағындағы ... ... ... және ... даму ;
* ... шараларды қаржыландыру;
* мемлекеттік басқару мен мемлекеттік билік органдарының ... ... ... қорғаныс.
Салықтық және салықтық емес әр түрлі типті түсімдерді есептеу ... ... ... ... ... ... құрастырылуына байланысты қойылады және бюджетке түсетін төлем көлеміне байланысты. Сонымен қатар бұл барлық шаралар жалпы мемлекеттік қажеттіліктің дұрыс қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... ... заңдары " Бюджет жүйесі" бойынша реттеледі және" Салық және басқа міндетті бюджет төлемі ",осы заңдар ... ... ... ... ... " Республикалық бюджет " заңы бойынша да бекітіледі. Ол бойынша ... ... ... ... ... Бұл өте ... ... міндеті республиалық жергілікті бюджетті реттеу, шығыс пен кірісті қадағалау.
"Жұмсау" жоспарын құру кезінде субвенция саласы төменгі бюджетпен анықталады. Құрастырылудың соңғы ... ... ... ... ... ... ... есептеледі, салық төлеушінің көлемі, салық түсімінің саласы жатады. Халықтан кеген салық ... ... ... ... ... ... этап бойынша жүреді.
Бірінші жоспар - бірнеше жылға байланысты салық ... ... ... ... ... ... жеңілдіктері қарастырылады.
Екінші этап - салықтың төлем саласын анықтау, ол басталып отырған жылы бюджет ... ... ... ... қойылатын салық түсімінің саласын анықтау өндірістік өнім қөлемі арқылы анықталады ( жұмыс, ... ... ... ... ... ... ... ставкасы қосымша құнға байланысты жеңілдіктер кірістірілмейді. Акциздің түсімінің есебін акциз емес , ... ... ... ... ... шыға ... ... бойынша жіберілетін баға. Табыс бойынша салық есебі статистикалық органдар деректеріне негізделеді, күтіліп отырған өнім, ... ... ... ... инфляциялық процестер және басқа факторлар.
Бюджет түсімі есебі бойынша, жалақы төлемінің қорына анықталады, оның құрастыру ... мен ... ... ... ... ... қатар жалақы төлемі қорынан салық процентінің алынуы. Мұнымен ... ... ... ... ... негізгі мән берілетін нәрсе жергілікті органдарға салық есебі және салық жинауға, олар ... ... ... ... Салық жоспарлаудың негізгі құраушы бөлігі, салық төлем жұмысын ... ... ... және ... ... ... келуін реттеу.
Кірістер мен шығыстардың тәптіштенген тізімі мен топтамасы бюджет жіктемесімен ... ... ... - бұл ... ... ... ... бюджеттік қызметтің негізін қалайтын бюджеттің кірістері мен шығыстарының жүйеленген экономикалық топтамасы.
Бюджет жіктемесі мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік дамуының ... ... және ... мен министірліктер мен ведомстволар, ұйымдар мен мекемелердің қаржы жоспарларының бюджеттің байланысын қамтамасыз етеді; жеке сметалар мен қаржы жоспарларын ... ... және ... ... ... береді, жиынтық жоспарлар мен бюджет жазбаларының байланысын қамтамасыз етеді.
Бюджет жіктемесінің бөлім, ... ... және ... ... Бюджет кірістерінің жіктемесінде бөлімдер кірістердің (ҚҚС, пайдаға салынатын салық, ... ... ... ... және т.б) ... ... бөлімде өзіндік мәнге ие, Мысалы,"ҚҚС" бөлімінде параграфтар өнім өндіретін және осы ... ... ... ... ... ... ... кешендерін айқындайды, сыртқы экономикалық қызметтің кірістерін есептейтін бөлімде импорт және экспорт, баж салықтары, тауар айырбасы (бартер) операцияларынан ... ... ... операцияларынан түсетін түсімдер және т.б жеке параграфтарға бөлінеді.
Шығыстар жіктемесінде бөлімдер қаражаттардың негізгі бағыттарын көрсетеді. Мысалы, 100 ... ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 111 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жергілікті бюджеттердің кассалық орындалуына қазынашылық бақылау100 бет
Республикалық және жергілікті бюджеттердің кассалық орындалуына қазынашылық бақылаудың қазіргі жүйесін талдау35 бет
Мемлекеттік бюджетті жоспарлау мен болжаудың теориялық және методологиялық негіздері44 бет
Мемлекеттік және жергілікті бюджеттерді қаржыландыруды басқарудың тиімділігін арттыру (ОҚО және Түркістан қаласы бюджеті мысалында)142 бет
Мемлекеттік мекемелердің қазынашылық комитетімен есеп айырысу тәртібі30 бет
Республикалық бюджеттің экономикалық мазмұны67 бет
Бюджеттік хұқ25 бет
Жергілікті бюджетті жоспарлау және болжау мәселелері75 бет
Жергілікті бюджетті жоспарлау және болжау проблемалары82 бет
Жергілікті бюджеттің кірісін қалыптастыру102 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь