Меншіктің акционерлік формасының негіздері

КІРІСПЕ

1. МЕНШІКТІҢ АКЦИОНЕРЛІК ФОРМАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 1.1 Акционерлік қоғамның экономикалық мәні, мазмұны және негізгі белгілері
1.2 Акционерлік қоғам капиталының қалыптасуы, мазмұны және құрылымы
1.3 Акционерлік қоғамның дивидендтік саясатын таңдау және негіздеу

2. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ КАПИТАЛ ҚҰРЫЛЫМЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДИВИДЕНДТІК САЯСАТЫ «КАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ МОБ МЫСАЛЫНДА 2.1 «Казақтелеком» АҚ МОБ қызметіне жалпы сипаттама және оның қаржылық жағдайын талдау
2.2 "Казақтелеком" АҚ МОБ табыстылығын және төлем қабілеттілігін талдау
2.3 «Казақтелеком» АҚ дивидендтік саясаты

3.АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ТИІМДІЛІГІНІҢ КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасында акционерлік қоғамдардың қызмет ету тиімділігінің көтеру жолдары
3.2 Қазақстандық тәжірибеде акционерлік қоғамдардың қызмет етуінің шетелдік тәжірибесін қолдану

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі.
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Нарықтық экономика шарттарында бір бірінен меншік құқығымен ерекшеленетін әр түрлі ұйымдық-құқықтық формадағы кәсіпорындар қызмет етеді. Осындай ұйымдық-құқықтық формалардың бірі берілген дипломдық жұмыста қарастырылатын акционерлік қоғамдар.
Не себептен таңдау акционерлік қоғамдарға түсті? Біріншіден акционерлік меншік бұл жеке меншіктің дамуының және трансформациялану процесінің табиғи нәтижесі, акционерлердің ерікті қатысуымен өндірісті ұйымдастырудың жаңа формасын құрудың перспективті кезеңі. Акционерлік форма бір кәсіпорынға бірнеше адамдардың капиталдарын біріктіруге мүмкіндік береді. Бұдан басқа салынған капитал көлеміне байланысты жауапкершіліктің шектеулі болуы оның жоғары диверсификациясымен қатар, ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін еңгізуді жеделдете отырып, қаржыны перспективті, тәуекелі жоғары жобаларға салуға мүмкіндік береді.
Екіншіден- акционерлік қоғамдар бүкіл әлемде заманауи ірі кәсіпорындар мен ұйымдарды ұйымдастырудың негізгі формасы бола отырып, жеке тұлғалардың мүлкін біріктіру негізінде, әр түрлі корпорациялардың мүлкін біріктіру негізінде экономиканы ұйымдастырудың ең жетілген құқықтық механизмі болып тасбылады.
Үшіншіден- акционерлік қоғамдар меншіктің басқа формаларымен салыстырғанда бірнеше артықшылықтарға ие:
- қоғам жарғылық капиталды ұлғайту үшін, өз қызметін кеңейту үшін акционерлердің құралдарын тарта алады, бұл тартылған құралдар қайтарымсыз болуы мүмкін (қоғамның толық жойылуынан басқа жағдайда), себебі қоғам тарапынан акциялар сатып алынбайды, тек басқа акционерлерге қайта сатылады.
- қоғам қызметін басқару нақты басқарудан бөлек жүреді, ол өз алдына кәсіби білікті басқарушыларды, директорларды таңдауға мүмкіндік береді, акционерлерді басқару персоналын жауапкершілікпен таңдауға шақырады, себебі әрбір акционер өз салынған қаржысымен қоғамның тиімді қазмет етуіне жауап береді.
Акционерлік қоғамдар – нарықтық экономиканың айрылмас бөлігі. Олармен шығарылатын бағалы қағаздар кәсіпорындар, ұйымдар, және жеке азаматтар арасында орналастырылады. Акционерлеу – жекешелендірудің бір әдісі. Дипломдық жұмыс алдына қойылған негізгі мақсат – меншіктің осы түрінің тиімділігін дәлелдеу. Дипломдық жұмыс алдына қойылған негізгі міндет – акционерлік кәсіпорындар туралы нақты түсінік беріп, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырып,капитал құрылымын, дивидендтік саясатын тадау және оның қазіргі уақыттағы тиімділігін анықтау.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында меншік түрлерінің ішінде акционерлік меншіктің үлесі өсіп келе жатыр. Ал көптеген дамыған елдерде акционерлік меншіктің үлкен үлесі норма болып табылады. Демек, Қазақстан Республикасы сы осы аяда даму үстінде деп айтуға болады.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы – акционерлік қоғам қызметіне, оның капитал құрылымына, дивидендтік саясатына талдау жасай отырып, акционерлік қоғамдардың қызмет етуі мен оны жетілдіру, басқару бағыттарын ұсынумен анықталады.
1. Закон РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.№ 415
2. Закон РК «Об Инвестиционном фонде Казахстана» от 6 июля 2004 года № 575
3. Закон РК «О естественных монополиях» от 9 июля 1998 года № 272-1 (с изменениями, внесенными Законами РК от 13.07.99 г. № 413-I; от 29.03.00 г. № 42-II; от 06.12.01 г. № 260-II; от 26.12.02 г. № 364-II; от 05.07.04 г. № 568-II; от 09.12.04 г. № 9-III; от 20.12.04 г. № 13-III)
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 02.09.2004г. № 925 «О мерах по досрочной отмене эксклюзивного права АО «Казахтелеком» на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи»
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19.08.2004г. № 866 «Об утверждении перечня универсальных услуг телекоммуникаций»
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29.09.2004г. № 998 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности в области связи»
7. Андрюшенко В.И., Книга акционера для чтения и принятия решений., М. Фин. и стат-ка, 1994г.
8. Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции”. –М:Финансы и статистика,1991г.
9. Алексеев М.Ю. “Рынок ценных бумаг”. – М.: Финансы и статистика, 1992г.
10. Безруких П.С. «Бухгалтерский учет» - М.: Бухгалтерский учет, 1999.
11. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы и статистика, 1997.
12. Бурмистрова, Е. Регистрация сделок, регистрация договоров, переоформление ценных бумаг, фиксация прав».М.2004 г.
13. Гудкова Р.А. “Инвестиции в ценные бумаги”. – М.: Финансы,1996г.
14. Грузинова В.П. «Экономика предприятия». – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998г.
15. Глазов, В. Споры, связанные с оборотом акций // Право и экономика. – М. 2004 г.
16. Головачева, М.А. Основные принципы аккредитивной формы расчётов // М. 2004 г.
17. Ефимова О.В. «Финансовый анализ». - М.: Издательство "Бухгалтерский учет", 1999г.
18. Захаров А.. «Рынок ценных бумаг: пути стабилизации и перспективы развития»/ М.1998г.
19. Ионцев М. Г. «Акционерные общества. Имущественные отношения. Защита прав акционеров». – М.: Изд-во "Ось-89". 2003г.
20. Крашенинников, Е.А. Бумаги на предъявителя в системе ценных бумаг // Гос-во и право. – 1993 г.
21. Ларин В. В. Акционерное право. - С-Пб.: 1999г.
22. Ломакин, Д. Правовое регулирование передачи акций // Хоз-во и право. – 1996 г.
23. Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ. 4-е изд, перераб. и доп.. М.: Дело, 2004г.
24. Медведев А.Н., Медведева Т.В. – «Практическая бухгалтерия: от создания до ликвидации организации». – М.: ИНФРА-М, 2003г.
25. Метелева, Ю.А. Продажа акций на биржевом и внебиржевом рынках // Право и экономика. – 1997 г.
26. Палий В.Ф. Анализ деятельности акционерного общества. М.: Финансы и статистика, 1996 г.
27. Подвинская Е.С., Жиляева Н.И. - Все об акционерных обществах. М. 1993г.
28. Сборник нормативных документов. Аренда. Малые предприятия. Акционерные общества. ” МП “Круг”, 1990 г.
29. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия». - Минск: ООО "Новое знание", 2000г.
30. «Обеспечение прав акционеров: реальное и мнимое» в сб. ”Правовой вектор” М. 1995 г.
31. Решетина, Е. К вопросу о переходе прав по бездокументарной ценной бумаге // Хозяйство и право. – 2003г.
32. Шаматов Е.К. Рынок Ценных Бумаг Казахстана 1997-1999г.А.-2000 г.
33. Шаматов Е.К. Портфель ценных бумаг. Изд. «Сана-маркет» А.-2003 г.
34. Финансы: Учебное пособие/ Под ред. А.М. Ковалевой. М.: Финансы и статистика, 1996 г.
35. Фролова, И. Практика разрешения споров с участием регистраторов и депозитариев // Рынок ценных бумаг. – 2003 г.
36. Юлдашбаева К.Л. «Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг»/М. 1999г.
37. www.kase.kz/*.htm Официальный сайт Казахстанской фондовой биржи.
        
        Кіріспе
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Нарықтық экономика шарттарында
бір бірінен меншік құқығымен ерекшеленетін әр түрлі ... ... ... ... ... ұйымдық-құқықтық формалардың
бірі берілген дипломдық жұмыста қарастырылатын акционерлік қоғамдар.
Не себептен ... ... ... ... Біріншіден
акционерлік меншік бұл жеке меншіктің дамуының және ... ... ... ... ерікті қатысуымен өндірісті
ұйымдастырудың жаңа ... ... ... ... ... ... кәсіпорынға бірнеше адамдардың капиталдарын біріктіруге мүмкіндік
береді. Бұдан басқа ... ... ... ... жауапкершіліктің
шектеулі болуы оның жоғары диверсификациясымен қатар, ғылыми-техникалық
прогресс жетістіктерін еңгізуді жеделдете отырып, ... ... ... ... ... ... береді.
Екіншіден- акционерлік қоғамдар бүкіл әлемде заманауи ірі ... ... ... ... ... бола отырып, жеке тұлғалардың
мүлкін біріктіру негізінде, әр түрлі ... ... ... ... ұйымдастырудың ең жетілген құқықтық механизмі болып
тасбылады.
Үшіншіден- акционерлік қоғамдар ... ... ... ... ... ... қоғам жарғылық капиталды ұлғайту үшін, өз қызметін кеңейту ... ... ... ... бұл ... ... қайтарымсыз
болуы мүмкін (қоғамның толық жойылуынан басқа жағдайда), себебі қоғам
тарапынан акциялар сатып ... тек ... ... қайта сатылады.
- қоғам қызметін басқару нақты ... ... ... ол өз ... ... ... ... таңдауға мүмкіндік береді,
акционерлерді басқару персоналын жауапкершілікпен таңдауға шақырады, ... ... өз ... ... ... ... ... етуіне жауап
береді.
Акционерлік қоғамдар – нарықтық экономиканың айрылмас бөлігі. Олармен
шығарылатын бағалы қағаздар ... ... және жеке ... ... ...... бір әдісі.
Дипломдық жұмыс алдына қойылған ... ...... осы түрінің
тиімділігін дәлелдеу. Дипломдық жұмыс алдына қойылған негізгі ... ... ... ... ... ... ... оның артықшылықтары
мен кемшіліктерін қарастырып,капитал құрылымын, дивидендтік саясатын тадау
және оның ... ... ... анықтау.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында меншік түрлерінің
ішінде акционерлік ... ... өсіп келе ... Ал ... елдерде акционерлік меншіктің үлкен үлесі норма болып табылады.
Демек, ... ... сы осы аяда даму ... деп ... ... ... ғылыми жаңалығы – акционерлік қоғам қызметіне, оның
капитал құрылымына, дивидендтік саясатына талдау жасай отырып, акционерлік
қоғамдардың қызмет етуі мен оны ... ... ... ... ... - бұл ... қоры бар ... оның ... жеке ... біріктіру нәтижесінде, акцияларды шығарып,
сату ... ... және оның ... ... ... ... Қоғамның әрбір ... ... ... ... ... жүзіндегі барлық ірі кәсіпорындардың және ұйымдардың
негізгі формасы ... ... ... ... жеке тұлғаларды
және әр ... ... ... ... негізінде
экономиканы ұйымдастырудың жетілдірілген механизмі болып табылады.
Қоғамды құру ... ... ... жеке ... ... ... ... болып табылады. Қоғамның
құрылтайшысы жалғыз тұлға ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметін, жергілікті атқарушы
органдарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... бола алмайды.
Құрылтай шарты мен жарғы қоғамның құрылтай құжаттары ... ... ... құрған қоғамның құрылтай құжаты оның жарғысы
болып табылады. Дипломдық ... ... ... – оның
нәтижелері акционерлік қоғамның капитал құрылымын, дивиденд ... ... ... ... ... ... ... үш бөлімнен, қорытынды және қолданылған
әдебиеттер тізіменен тұрады. Бірінші бөлімде, тақырыптың ... ... ... ... бұл ... ... ... оны құру
тәртібі, құрылтай ... және ... ... акционерлік қоғам
формасының меншіктің басқа формаларынан ... ... ... ... ... оның ... ... олардың орналасу тәртібі (жабық, жекеше, ашық), ... ... ... кететін шығындар, акционерлік қоғамның ... ... және ... ... ... ... осы ... 2 жыл ішіндегі
көрсеткіштері: техникалық -экономикалық ... ... ... ... ... ... ... (қызметтің) өзіндік
құнының, жалпы табыстың, таза ... ... ... ... ... ... динамикасы қарастырылған. Сонымен қатар жалпы
табыстың құрылымы, ... ... мен таза ... алған
үлестері көрсетілген, және еңбекақы қорына және ... ... ... ... ... ... ... үшін маңызды
көрсеткіштердің бірі - өнім ... ... ... Негізгі қаржылық көрсеткіштердің талдауы жүргізілген. Үшінші
бөлімде ... ... ... ... ... жолдары,
олардың банкроттық мәселесі, оның ... ... ... тиімді болу жағдайлары қарастырылған.
Зерттеу обьектісі ретінде телекоммуникациялық ... ... ... ... ... АҚ МОБ қызметі. Теоретикалық ... ... ... ... ... ... ... етуі
мәселелері бойынша біздің еліміздің және шетелдік ғалым экономисттердің
ғылыми зерттеулері, енбектері ... ... ... ... ... ... қызметін реттеу бойынша Қазақстан Республикасының
Үкіметімен қабылданған заңдар және нормативті ... ... ... ... нәтижелері бойынша мәліметтер.
1. Меншіктің акционерлік формасының теориялық негіздері
1.1 Акционерлік қоғамның экономикалық мәні, мазмұны және ... ... ... ... үшін қаражат тарту
мақсатында акциялар ... ... ... ... ... ... Қоғам өз ... ... ... ... және ... міндеттемелері ... ... ... өз ... ... өзіне тиесілі барлық
мүлікпен жауапты ... ... ... ... ... ... және
өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде қоғамның қызметіне ... ... ... Егер қоғам өзінің жаңа акциялар немесе
акцияға ... ... да ... ... ... ... хабарласа, қоғам осы жаңа ... ... ... ... ... ... қолындағы акцияларға барабар
артықшылықты сатып алу ... ... ... ... ... ... кезге дейін Қазақстан Республикасында қоғамның 2 үлгісі
— ашық және ... ... ... ... ерекшелігі мынада: ААҚ-ң
жарғылық капиталы ашық ... ... сату ... ... ал ... капитал құрылтайшылардың салымдары негізінде құралады. Қоғам
өзінің үлгісін акционерлердің ... ... ... ... алады. Егер жабық қоғам акционерлерінің саны 100-ден асса, ол
қоғамның ... ашық етіп ... ... шешім қабылдау үшін келесі
3 айдың ішінде акционерлердің жалпы жиналысын ... ... ... ... саны ... аспаса, акционерлердің жалпы
жиналысының шешімі бойынша ашық ... ... ... ... қайта
құрылады. Қоғам сондай-ақ фирмалық атауымен мемлекеттік тіркеуден ... ... ... ... ... ... есептемесі және
бухгалтерлік ... ... ... ... ... өздерінің салымдарын қайтаруды талап етуге ... жоқ, ... ... көзделмесе.
Ашық қоғам. акционерлер өздеріне тиесілі акцияларды ... ... ... ... құқылы қоғам ашық
қоғам болып табылады.
Сурет 1. Акционерлік ... ... ... ... акционерлерінің саны шектелмейді. Жабық акционерлік қоғам.
Акциялары тек ... ... мен ... ... ... арасында орнатылатын қоғам жабық қоғам ... ... ... ... саны ... аспауы тиіс.
Жабық қоғам акционерлерінің осы қоғамның ... ... ... ... ... ... бар. Жабық қоғамның өз ... ... ... ... қоғамның басқа
акционерлеріне, ал олар бас ... ...... өзіне сатып
алуға ұсынуға міндетті. ... ... ... алудың
артықшылықты құқығы акциялар сатуға ұсынылған кезден ... 30 ... ... ... Егер ... ешқайсысы аталған
мерзімде осы құқықты пайдаланбаса, ол қоғамға өтеді және онда ... бойы ... ... сатылатын акцияларды сатып ... ... ... ... ... ... ... іске асырады.
Акционерлік қоғам жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... қайта құрылуы мүмкін. Сонымен
қатар, ... ... өз ... ... сот шешімі бойынша
таратылуы мүмкін.
Қоғамның органдары:
• жоғары ...... ... ... ... ... — директорлар кеңесі;
• алқалы орган немесе басқарма;
... ... ... ... ... ... жиналысында мынадай мәселелер шешіледі:
• қоғамның жарғысына өзгерістер мен ... ... ... ... ... ... ... құру және тарату;
• қоғамның директорлар кеңесін ... оның ... ... ... жариялаған жарғылық капиталының мөлшері өзгерту;
• қоғамның ... ... ... ... ... жылдық қаржылық есебін, қоғамның тексеру
комиссиясының қорытындысын ... ... таза ... бөлу ... ... мөлшерін бекіту;
• лауазымды тұлғаларға, оның ішінде директорлар ... ... ... ... ... қоғамның аудиторын бекіту.
Акционер жалпы жиналысқа өзі ... ... ... ... береді. Қоғамның лауазымды адамдары жалпы ... ... ... ... ... Акционердің өкілі
сенімхат негізінде іс-әрекет жасайды. Акционерлердің жалпы жиналысында
дауыс беру, ... ... ... атқарушы органның және
тексеру комиссиясының ... ... ... ... ... ... қоспағанда, «қоғамның 1 акциясы — 1 дауыс» ... ... ... ... ... беру ашық ... ... бойынша жабық дауыс беру арқылы өткізілуі ... құру ... ... ... жеке ... ... қоғамның құрылтайшылары болып ... ... ... ... ... мүмкін. Қазақстан Республикасының заң
актілеріне сәйкес ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ... ... ... ... акционерлері бола алмайды. Мемлекеттік
кәсіпорын осы кәсіпорынға қатысты меншік иесі мен ... ... ... ... ... ... органның келісімімен ғана
қоғамның құрылтайшысы болуға және оның акцияларын сатып алуға ... ... оны ... ... және ол
мемлекеттік ... ... ... ... ... бірлесіп жауапты болады.
Қоғам құрылтай ... ... ... ... Қоғамды жалғыз
тұлға құрған жағдайда оны құру ... ... осы ... ... ... ... мен жарғы қоғамның ... ... ... ... ... ... қоғамның құрылтай құжаты оның
жарғысы болып ... ... ... ... құру туралы
шешім қабылдайды, оның ... ... ... ... ... ... тіркеуге арналған құжаттарға қол қоюға
және ұсынуға, заңдарда ... ... ... ... қоғамның акцияларын төлеуге құрылтайшылар ... ... ... ... ... ... ... Құрылтайшылар құрылтай жиналысының хаттамасын
және құрылтай ... ... қол ... ... ... жарғылық капиталының ... ... ... ... ... ... ... сайланған органдар ... ... ... ... ... ... ... істейді.
Қоғамның құрылтай шарты бұл — ... ... ... ... уәкілетті өкілінің қол қоюы ... ... ... ... ... нысанда жасалады. Шарттың және ... ... ... ... ... ... ... Ашық
қоғам құру туралы ... ... күші ... ... және оның ... ... құрылтай шартында
белгіленген міндеттемелерді орындаған ... ... ... ... және орыс ... қоғамды құру ... ... ... ... оның ... және ... атауы;
2.заңды тұлғалар үшін қоғам ... ... ... ... ... ... ... жері
көрсетілген тізбесі немесе жеке ... үшін аты, ... және жеке ... ... ... деректері;
3.қоғамды құру тәртібі, оның ... ... ... және ... ... ... ... сондай-ақ қоғамды құру ... ... ... ... өзге де ... ... сондай-ақ
қоғамды құру және тіркеу ... оның ... ... басқа да тұлғалар өкілеттігінің ... ... ... жарғылық капиталының мөлшері;
5. құрылтайшылардың акцияларды төлеу мөлшері, ... ... ... ... қоғамның құрылтайшылар арасында орналастырылатын акциялары
санының анықтамасы;
7.шығарылатын ... ... мен ... ... бастапқы орналастырудың тәртібі туралы мәліметтер;
8.қоғамның жарғысын бекіту туралы жазба болуға ... ... ... ... бойынша
қоғамды құру немесе оның ... ... ... заң
актілеріне қайшы келмейтін басқа ... мен ... ... ... шарттың өзінде өзгедей көзделмесе, құрылтай ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдарға, сондай-ақ 3-ші тұлғаларға тек ... ... заң ... ... жағдайларда ғана
көрсетілуі тиіс.
Қоғамның жарғысы ... ... ... ... ... ... ... табылады және қоғамды мемлекеттік ... ... ... ... ... Жарғыға қоғам
құрылтайшыларының уәкілетті ... қол ... тиіс және ... ... ... жарғысында мынадай ережелер болуы тиіс:
-қоғамның үлгісі;
-қоғамның мемлекеттік және орыс ... ... ... ... ... жері;
-қоғам жариялаған акцияларының әр ... ... ... ... оларды иеленушілерінің құқықтары туралы мәліметтер;
-қоғамның органдарын қалыптастыру ... және ... ... жарғылық капиталының ... ... ... ... ... тәртібі, оның ішінде
шешім білікті ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу мен өткізу тәртібі,
сондай-ақ жалпы жиналысты өткізу туралы акционерлерге ... ... ... бұқаралық ақпарат ... ... ... ... құру мен ... ... қызметін тоқтатудың шарттары.
Жарғыда 1 акционерге тиесілі акциялардың ... және ... ... ... ... ... ... жағдайларда
акционерге берілетін дауыстардың ең ... ... ... ... ... ... тұлғалар қоғамның жарғысымен танысуға
құқылы.
Акционерлердің талап етуі бойынша ... оған ... ... ... ... ... ... беруге ... ... ... оның өтініші
бойынша ақыға жарғының көшірмені дайындау шығындарынан ... ... ... мынадай құқықтары бар:
-дивидендтер алуға;
-акционерлердің жалпы ... ... ... ... ... ... ... туралы ақпарат алуға, оның
ішінде ... ... ... ... ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның ... ... ... растайтын көшірмелер алуға;
қоғамның басқару органдары қабылдаған ... сот ... ... ... заң ... мен жарғысын бұзатын іс-
әрекеттер жасаған жағдайда ... ... мен ... ... мемлекеттік органдарға жүгінуге;
-қоғамға оның қызметі туралы жазбаша ... ... және ... ... ... ... бастап 30 күн ішінде ... ... ... ... ... мүліктің бір бөлігіне құқығы
бар.
Акционерлердің ... ... ... қоғам жарғысының
ережелері қоғамның органдарының өзге де ... және ... ... ... ... ... туралы» заңында,
өзге де заң ... және ... ... көзделген басқа
да құқықтары болуы мүмкін.
«Акционерлік қоғам» туралы ... ... ... дауыс
беру бұл - АҚ-ң ... ... ... ... ... ... коллегиялық органының мүшелерінің санына тең ... ... ... беру ... ... ... мүшелерін
тағайындау акционерлер жиналысына ... ... ... ... ... бұл ... директорлар кеңесінің бүкіл ... тек оның бір ... ... ... ... ... бір ... бір дауыс беруге болады.
Қоғам акционерінің ... ... ... және ... ... тәртіппен
акцияларды төлеуге;
-өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле ... ... ... ... ұстаушыларға немесе осы акционерге ... ... ... ... ... ... жүргізуге қажетті ... ... 10 ... ... ... ... болып табылатын ... ... ... ... міндетті.
Қоғам өз акционерлеріне басқа міндеттерді жүктей алмайды.
1) құрылтай ... ... құру ... шешім қабылдайды және қоғамды құру жөніндегі бірлескен
қызмет ... ... ... ... ... ... төлейтін ... ... ... ... ... соның ішінде құрылтайшылар төлеуге
тиісті акциялардың ... ... 5) ... ... жарияланған акцияларды мемлекеттік
тіркеу туралы шешім қабылдайды;
      6) ... ... ... 7) ... ... ... құжаттарға қоғам атынан
қол қоюға уәкілетті ... ... 8) ... ... ... ... ... мүлкін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалайтын
адамдарды белгілейді;
      9) ... ... ... ... ... ... ... асыруға және үшінші тұлғалар ... оның ... ... ... ... 10) қоғамның ... ... ... ... құрылтай ... ... бір ... ... Егер ... ... ... кейінгі құрылтай ... ... бір ... болады. Құрылтай жиналысының
шешімдері ... ... ... ... қол ... ... ресімделеді.
       Құрылтай ... ... ... ... оған өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
Құрылтай шартында ... ... ... ... ... Құрылтай шарты құрылтайшының мемлекеттік органдарға,
сондай-ақ үшінші тұлғаларға заң ... ... ... ... ...   ... ... қолданылуы жарияланған акцияларды
шығарылуы мемлекеттік тіркелген ... ... ... ... ... белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... құру ( ... қосу, бөлу, ... ... ... ... ... қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, ... ... ... ҚР-ң ... ... ... ... асырылады. Жаңа
қоғамның жарғысын бекітуді және ... ... ... ... ... қоғам органдарының ұсынысы бойынша, қайта ұйымдастыру
туралы шартта ... ... ... ... жалпы
жиналысы жүзеге асырады.
Қоғамдардың бірігуі. Екі ... ... ... ... ... ... ... мүліктерін, құқықтарын және ... ... ... беру ... жаңа қоғамның пайда ... ... ... саналады.
Бірігуге қатысқан әрбір қоғамның директорлар ... ... ... ұйымдастыру туралы өткізу актісін және бірігу туралы шартты
бекіту ... ... ... ... ... ... Қоғамдардың бірігуі туралы шартта бірігуге ... ... ... жері ... ... ... деректері болуы тиіс, сондай-ақ бірігу тәртібі мен ... ... ... ... ... ... ... акцияларына айырбастау тәртібі көзделуі тиіс. Барлық аталған
ақпарат қоғамның акционерлеріне баспасөз ... ... ... ... ... ... қоғамның акционерлерінің жалпы
жиналысы заңда белгіленген тәртіппен бірігу ... ... ... ... және ... ... ... бекіту туралы ... Жаңа ... ... бекіту және органдарын сайлау
бірігу ... ... ... ... ... ... ... қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ... ... ... ... ... ... жалпы
жиналысын шақырудың және ... ... ... ... ... ... айқындалады. Бірігуге қатысатын
қоғамдардың әрқайсысы өзінің ... ... ... ... ... хабарлама жіберуге және ... ... ... ... ... Хабарламаға басқа да ... ... қоса ... ... қоғамдардың несие берушілері хабарламаны
алған немесе хабарландыру ... ... ... 2 ай ... қосымша кепілдіктерді немесе ... ... ... ... ... ... орындауды және залалдарды өтеуге
талап етеді.
Қоғамның қосылуы. Қосылатын ... ... ... және
міндеттерін тиісті өткізу актісіне сәйкес ... ... ... ... қызметінің тоқталуы қоғамдардың қосылуы деп аталады.
Қосылатын ... ... ... ... ... ... қосылу нысанында қайта ұйымдастыру ... ... ... және ... туралы шартты бекітуге
ұсынады. Қосылу туралы ... ... ... ... ... ... сәйкес болуы тиіс.
Қосылатын қоғам ... ... ... қосылу
нысанында қайта ұйымдастыру туралы, өткізу ... және ... ... ... туралы шешім қабылдайды. Оған ... ... ... ... ... ... ... жиналысының
қарауына оған ... ... ... ... қоғамды қайта
ұйымдастыру туралы, өткізу актісін және ... ... ... бекіту
туралы мәселені енгізеді.
Оған қосылу жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... туралы шешімнің қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... және қосылатын
қоғам акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында ... ... ... шешімі бойынша егер қосылатын
қоғамның ... және ... ... оған ... ... қоғамның өз капиталының 5%-ынан ... ... ... ... ... жол ... Мұндай жағдайда
қосылу нысанында қайта ... ... ... ... ... ... ... қоғамдардың несие берушілеріне ... ... ... ... қатысты несие берушілердің
құқықтары заң ... ... ... ... ... ... акцияларын
кейіннен жаңадан құрылатын қоғамдардың акцияларына ... ... ... ... ... пайда болған қоғамдар ... ... ... ... мүлкін, құқықтарын және ... мен ... ... ... ... ... ... бөлу
болып табылады.
Бөліну нысанында ... ... ... ... ... ... ... қарауына бөліну
нысанында қоғамды қайта ұйымдастыру, жаңа ... ... ... ... ... ... ... құрылатын қоғамның бағалы
қағаздарына айырбастау және бөлініс ... ... ... ... ... ... қабылдаған қоғамның бөлінуі туралы
шешім қайтадан ... ... ... ... құрылған
қоғамның акцияларына айырбастау тәртібін, ... ... ... ... шығарылған акцияларының әрбір түріне
арналған, аталған акциялардаң түрлері мен ... ... ... ... ... ... ... Бұл ретте
акциялардаң бір түрін иеленгендерге ... ... ... ... ... акцияларды таңдау) бірдей болуы тиіс.
Қайтадан ... ... ... ... ... ... ... құрылған қоғамның акцияларына
айырбастау нәтижесінде ... ... оған ... ... жарғысымен берілген құқықтармен салыстырғанда кемітілмейді
немесе шектелінбейді. Егер ... ... ... ... ... ... әрбір акционер қайтадан ұйымдастырылатын ... ... ... ... оның ... ... ... Қоғам оның акционерлерінің жалпы жиналысында
бөлу туралы ... ... ... ... бұл шешім туралы шешім
қабылдағаннан ... ... ... ... ... берушілерге
хабарлауға міндетті.
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бөліну туралы ... ... ... 2 ай ... өзінің барлық кредиторларына
бөліну туралы жазбаша хабарлама жіберуге және ... ... ... ... ... Хабарламаға бөліну балансы,
сондай-ақ жаңадан пайда ... ... ... ... жері ... мәліметтер қоса беріледі.
Қайта ұйымдастырылған ... ... ... ... ... бастап 2 ай ... ... ... ... мерзімнен бұрын атқаруды және залалдарды өтеуді
талап етуге құқы бар. ... ... ... ... ... қайта ұйымдастырылған қоғамның ... ... ... ... ... шығуы. Қызметін тоқтатпастан ... ... ... ... ... және ... бір
бөлігін өткізумен бір немесе бірнеше қоғамды құру ... ... ... ... ... ... ... акционерлерінің
жалпы жиналысының қарауына бөлініп шығу нысанында қоғамды ... ... ... шығудың тәртібі мен шарттары, бөлініс
балансы туралы және жаңа ... құру ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысы бөлініп
шығу нысанында қайта ұйымдастыру, жаңа ... құру және ... ... бағалы қағаздарын құрылатын қоғамның бағалы
қағаздарына айырбастау тәртібі және ... ... ... шешім қабылдайды.
Қоғамның бөлініп ... ... ... ұйымдастырылатын ... және ... ... ... сәйкес оған өтеді.
Қоғамды қайта құру. Қоғам оған ... ... ... барлық
құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... серіктестік немесе өндірістік ... ... ... ... ... ... кеңесі
акционерлердің жалпы ... ... ... ... ... ... жүзеге асырудың тәртібі мен ... ... ... серіктестігіне қатысушылардың салымдарына немесе өндірістік
кооперативтің жарналарына ... ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысы қоғамды ... ... ... ... ... ... мен ... қоғамның
акцияларын шаруашылық серіктестігіне ... ... ... ... ... ... тәртібі туралы шешім
қабылдайды.
Қайта құру ... ... жаңа ... тұлғаның
қатысушылары өздерінің бірлескен ... оның ... ... және ... ... (тағайындау) туралы шешімді
заң актілеріне сәйкес ... ... ... құру ... шаруашылық серіктестігінің ... ... ... ... ... қоғамның шығарған акцияларының жалпы ... ... ... ... ... ... ... тарату туралы шешім несие
берушілердің ... ... және ... ... ... ... ... жалпы жиналысында заң ... ... ... ... ... ... ... одан да көбін иеленуші акционерлер қоғамның тарату комиссиясында
өкілін ұстауға ... ... ... ... туралы шешімді:
-банкроттық туралы мәлімдеген;
-қоғамды құру кезінде жоюға ... ... ... ... ... ... қоғамды тіркеу жарамсыз деп танылған;
-жабық ... ... саны ... ... ... жағдайда;
-заң актілерінде көзделген басқа жағдайларда ... ... ... ... ... арасында бөлу. Қоғамның қалған
мүлкін акционерлердің ... ... ... ... ... кезекте, өтелуге тиісті акциялар ... ... ... кезекте, артықшылықты акциялар ... ... ... ... ... жүзеге асырылады;
-үшінші кезекте, артықшылықты акциялардың иелеріне ... ... ... ... өтеу ... ... ... акционерлер арасында оларға ... ... ... ... ... бөлінеді.
Барлық кезектің мүліктерін бөлу ... ... ... ... аяқталғаннан кейін жүзеге ... ... ... капиталының қалыптасуы, мазмұны және құрылымы
Акционерлік капитал- акциялар эмиссиясының есебінен ... ... ... капиталы. Ол жарғылық капитал болып табылады,
себебі оның көлемі қоғам жарғысымен анықталады. Акционерлік қоғам капиталы
сонымен ... ... ... ... ... ... деп те ... қоғамның акционерлік капиталы бұл – қоғамның жарғылық
қызметін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... заңдылыққа сәйкес құрылтайшы
құжаттармен анықталады. Азаматтық құқық ... ... ... ... ... ... ... кепілдік беретін,
қоғам мүлкінің ... ... ... ... ... ... бұл мүлік, яғни кәсіпорынның ... ... ... ... қатысушының үлесі келесі формула бойынша
есептеледі:
Di=Cni: Ck х100%,
(1)
мұнда:
Di – қоғамға i –қатысушының акционерлік капиталдағы үлесі
Cni – ... ... ... қатысушы үлесінің номиналды құны
Ck –акционерлік капитал құны.
Акция бұл — акционерлік ... ... ... ... ... және ... ... бір бөлігінен дивиденд
алуға құқығы бар, ... ... ... ... бір ... акционерлік қоғам тараған ... ... бар ... ... 2 түрі ... ... — бұл ... қоғамды басқаруға ... және ... ... ... ... ... сол кезеңдегі шыққан табысқа ... ... ... алуға құқығы бар акция ... ... ... ... ... ... ... шыққан немесе
шықпаған ... да ... ... ... ... ... қағаз түрі. Бірақ бұл ... иесі ... ... ... ... ... ... акциялар болады, яғни жай
акцияға конверсияланатын немесе басқа типтегі артықшылықты акциялар, дауыс
беретін және дауыс бере ... ... ... ... ... ... – «физикалық» шығарылымы әлі
жүргізілмеген, биржадағы акцияларды анықтайтын түсінік.
Винкулирленген ... - өзі ... ... қоғамның
келісімімен үшінші тұлғаға берілетін атаулы акциялар. Олар мынадай мақсатта
шығарылады: кім акционер болып ... және ... ... ... ... алып тастау.
Премиялы акциялар – бірдей ... ... ... ... бұл ... ... және пайданың
белгілі-бір бөлігіне құқық беретін ... ... ... ... ... қағаздың атауы –
«Акция», ... ... ... эмитенттің толық атауы және ... ... ... ... мемлекеттік тіркеу номері, сериясы және
акцияның тәртіптік номері; эмитент қолы және ... ... ... ... ... ... ... реестрінде көрсетіледі,
акционерлердің реестрін ... ... ... ... ... жасайтын орталық органмен анықталады. Акционерлік ... ... ... оның ... қамтамасыз етіледі.
Акцияны бағалау кезінде келесі көрсеткіштер негізге ... құны – ... ... ... ... ... құны ... барлық акциялардың суммалық құны ұйымның
жарғылық капиталының ... ... ... құны – акцияның
алғашқы шығарылымындағы сату ... , ол ... ... ... ... Акцияны бағалаудың көрсетілген түрлерінің айырмасы
олардың санына көбейтілгенде ұйымның ... ... ... ... (нарықтық) бағасы - акцияның екінші ... ... ... анықталатын бағасы. Акциялар мен
облигациялардың ... құны – бір ... ... облигацияға
төленетін ликвидацияланған ұйымның өткізілетін мүлігінің нақты бағадағы
құны.
Акциялардың баланстық құны – баланс ... ... ... ... ... акциялар санына бөлу арқылы анықталатын
құны.Акцияларды ... ... ... ... ... мыналар болуы
мүмкін: келісім бойынша сатушыға ... ... ... ... басқа да тұлғаларға ... ... ... ... ... ақпараттық және консультациялық қызметтер үшін төленетін
төлемдер; делдалдық ұйымдарға ... ... ... ... байланысты басқа да шығындар.
Акцияларды бағалау келесі тәсіл бойынша ... ... ... ... ... бағаланады. Акцияның
нарықтық бағасы декларацияны ... ... ... 1 ай ... ... ... есептелген бағасы.
Акцияның нарықтық құнын анықтайтын мәліметтер ... ... ... ... ... ... жүргізіледі:
Ц = Д суммасы / (ҚС суммасы x К / К суммасы) x 100,
(2)
мұндағы: Ц – ... ... ... ... – теңге бойынша бір акцияға ... ... бір жыл ... ... дәне оларға теңестірілген табыс суммасы;
ҚС – қайта қаржыландыру ставкасы; К – ... ... бір ... ... қаржыландыру ставкасының іске асу күндерінің саны.
Акцияның ... ... ... ... ... бағасын
анықтауға мәліметтер болмаған жағдайда оның құны ... ... = МҚ / ... Ц – ... уақытына акция құны; МҚ – бағалау ... ... ... бағасы; АС – ... ... ... ... және ... да ... қағаздардың жылдық
табыстылығы келесі формула бойынша анықталады:
П = (( Н-Ц) x 365 x 100) / (Ц x ... Н – ... ... ... Т – осы ... айналым уақыты.
Бағалы қағаздардың тиімділігі мыналармен анықталады: 1) ... ... ... ... 3) ... мөлшерімен; 4) акцияға
есептелетін табыс бойынша; 5) ... ... ... бағасымен.
«Акционерлік қоғам туралы» заңға сәйкес ... бұл ... ... ... ... ... акционерлік қоғамның
өз акционерлеріне оларға ... ... ... ... ... ... ... бойынша дивидендтер көлемі мен ... ... ... ... анықталады. Бірінші эмиссия
кезінде бұл ... ... ... ал ... ... ... ... акционерлерінің жалпы жиналысы бекітеді.
Дивидендтен түсетін табыс былай анықталады:
Тд = ... ... ... ... ... x ... бағасы) / 100%;
(5)
Артықшылықты акциялар ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Егер ... ... жоқ ... ... ... дивидендтер эмиссиядан
кейінгі 3 ... ... ... осы мерзім өткеннен кейін осы
акцияға ие акционерге мерзімі ... ... ... ... жалпы
жиналыста, барлық сұрақтар бойынша дауыс ... ... ... акция иегерлерінің жай ... ... ... алу ... ... бар. Біріншіден,
дивидендтердің ... ... ... яғни жылына 20%
белгіленсе, ... ... ... нәтижесіне қарамай,
артықшылықты акция иелеріне 20% мөлшерінде міндетті түрде дивидендтер
төленеді. ... ... ... ... ... кепіл
беріледі, мысалы, жылына бір рет, ... ... ... ... жыл ... дивиденд төленеді.
Қоғамның акциялары мынадай тәсілдермен орналастырылады:
-жабық, яғни қоғамның ... және ... ... тобы ... яғни ... ... арасында;
-ашық, яғни бағалы қағаздар туралы заңдарға сәйкес ... ... ... сату жолымен тұлғалар шектеусіз тобы арасында.
Қазіргі кезде акция құнын анықтаудың ... ... ... ... ... болады:
- инфляция есепке ала отырып, уақыт бірлігіне салынған ақшалай құралдардың
табыстылығы бойынша;
- бір ... ... ... ... ... ... ... түрде бейнелейтін коэффициенттер мен индекстерді
есептеу негізінде.
Кесте 1
Акция құнын анықтау әдістері
|Акция ... ... ... ... ... ... ... әдістері |
| ... | ... аз ... ... ... ... |
| ... ... ... | |
| |тек ... ... | |
| ... бар ... ірі | |
| ... ... | |
| ... ... болады | ... ке ... ... акционерлермен |Дивидендтік тұрғы |
| ... ... ... | |
| ... дамуына | |
| ... ... | |
| ... ... ... |
| ... жалпы | |
| ... ... | |
| ... ... | ... тен көп ... ... ... ... |
| ... ... |негізінде бағалау |
| ... өз ... | |
| ... ... Көп | |
| ... ... | |
| ... құрамына | |
| ... ... ... | ... ке ... |Жай ... ... тұрғы немесе |
| ... ... ... ... |
| ... ... |негізінде бағалау |
| ... және | |
| ... ... | |
| ... бақылау жасау, | ... тен көп ... ... ... ... тұрғы, |
| ... ... ... түсімдер |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ликвидациялық құн|
| ... ... ... ... |
| ... ... | |
| |ету, өз ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... ... | ... ... 3 ... мүддесінің байланысына
негізделеді: өз қаражаттарын ... ... ... ... ... және сол ... жұмыс істейтін тұлғалар
(жалдамалы ... Осы ... ... ... ... ешқайсысы қоғамда белгілі-бір әсер ете алмайтыны көрінеді.
Керісінше, әр топқа өз ролі ... ... ... ... ету ... АҚ-ның капиталы акция ... ... АҚ ... ... ... болуы мүмкін, ал
кейде олай болмауы ... — бұл ... ... ... ... ... ... бірлігі ретінде айқындалады. ... ... ... ... ие, ... әр ... ... бөлігі
өзгермелі. Акция эмиссиясы кезінде олардың номиналды бағасын ... ... адам ... ... болу ... ... кәсіпорын мүлігіне бірігіп кеткен өз ... енді ... ... және ол АҚ өз ... ... ... ақша түрінде ... ... ол ... ... ... алуға құқық береді. Салымдар зат
түрінде де ... ... ... да ... алуға құқық беріледі.
Интеллектуалды салымдар акциямен ... Тек ... ... ... ... АҚ-ң ... ... саналмайды.
Бұл тұлға АҚ-ң қызметкері (жалдамалы жұмысшы) болып ... ... ... ... ... ... алуға мүмкіндігі бар.
Қоғамның жарияланған жарғылық капиталының ... ... ... ... бастапқы жиынтық құнына тең
болады және бірыңғай ... ... ... ... акциялардың бәрін немесе бір ... ... ... ... ... ... белгіленген шығарылатын
акциялар саны шығаруға жарияланған ... ... ... мен ... ... директорлар ... ... Егер ... ... ... ... барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін
ғана акционерлердің ... ... ... ... ... жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.
Қоғамның жарияланған жарғылық ... ... ... (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы
мүмкін. Жарияланған жарғылық капиталды «Акционерлік қоғам туралы» ... ең ... ... ... жол ... ... ... тек қоғамның барлық несие
берушілерін ол туралы 30 ... ... ... басылымдарында
хабарландыру жариялау жолымен құлақтандырғаннан кейін және/немесе
оған ... ... ... кейін ғана жол беріледі.
Бұл жағдайда несие ... ... ... ... бұрын
тоқтатуды немесе орындауды және өздеріне келтірген зияндарды өтеуді
талап етуге ... ... ... жалпы жиналысының шешіміне
сәйкес ... өз ... ... ... ... ... ... дивиденд болып табылады.
Дивидендтер ақшамен, ... ... ... ... бағалы қағаздарымен төленеді. Егер «Акционерлік ... ... ... көзделмесе дивидендтердің 1 акцияға есептегендегі
мөлшерін ... ... ... ... Қоғам дивидендтер
төлеуді ... ... ... ... 1 рет ... ... ... ... құқылы.
Жай акциялар бойынша ... ... ... егер ... жарғысында бұл мәселені ... ... ... ... ... ... кеңесі белгілейді.Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы
немесе ... ... ... құзіретіне жатқызылмаса қоғамның
директорлар кеңесі ... ... ... ... ... директорлар кеңесі өзінің құзіретінің шегінде ... ... жай ... бойынша ... ... ... шешім қабылдауға құқылы.
Акционерлер қоғам берешегінің пайда болатын ... ... ... ... ... етуге құқылы.
Алынбаған ... ... ... ... ... Қоғамда
айналысқа шығармаған немесе орналастырылмаған, немесе ... ... ... ... ... акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің тәртібі мен
ең ... ... ... ... проспектілерімен белгіленеді.
Артықшылықты ... ... ... ... ... ... жай ... бойынша есептелінетін дивидендтің мөлшерінен
аз болмауы ... ... ... ... ... ... көлемінде төленгенге дейін жай акциялар ... ... ... ... ... 3 ... ... Біріншіден,
ол капиталды көбейту ... ... ... ... ... ... көбейтуге және өндірісті басқаратын аппарат ... ... ... ... ... ... шаруашылық
мотивацияны құру (бұл жағдайда акционерлер мен жұмысшылар бір ... ... ... ... ... егер екінші қызмет ... ... тән ... ... мен үшіншісі АҚ-ның нақты
формасына (ашық немесе ... ... ... болмауы мүмкін.
Акционерлеу тек мына ... ... ... егер ... ... ... ... сақталмаса. Ал мұндай қауіп
мемлекеттік кәсіпорынның акционерленуіне тән, бұл ... ... ... ... Мұнда мемлекетте акциялардың ... ірі ... ... тәжірибесі айтылған. Бірақ
мемлекеттік меншікті өткізу формасының көзқарасына мұндай акцио- нерлеудің
алға қадам ... ... ... ... ... ... бюджетін акцияларды сату арқылы толтырады. Бірақ бір жағынан, ... ... ұйым бола ... ... ... ие. ... түрлі меншіккерлерінің болуы акцияларды меншікті бақылау
және оны басқару ... ... ... ... ... ... сауал: мұндай акционерлеу әкімшілік ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін зерттеу
тәжірибесі көрсеткендей: ең жақсы ... ... ... ... АҚ ие. Мұны мына ... мәлімдейді:
1) таза рентабелділік (сату рентабелділігі) көрсеткіштері;
2) активтер рентабелділігі;
3) ... ... ... өнім ... ... ... өзінің акцияларын беруге және ... ... ... ... өз бөлігін алуға болмайды, ... ... ... ... ... ... құқығын куәландыратын құжат
болып сертификат бола алады, ал кей ...... ... ... шығу өз акцияларын келісім арқылы жүзеге асырады.
Акциялардың ... ... ... әрі қарай қарастырылады.
Акциялардың шығыстану еркіні АҚ-ң міндетті қасиеті ... ... ... шығыстануының толық мүмкінсіздігі АҚ
институты ... ... ... Бірақ, шығыстану еркіндігінің
шектеулеріне рұқсат етіледі.Мұндай шектеулердің себептері мен ... ... ... ... ... олар ... болады. Мысалы,
мем-
лекеттік ... ... ... ... ... ... артықшылықты құқы бар. Бұл кәсіпорын ... ... ... ... ... ... бір ерекшелігі –
корпорация міндеттемелері бойынша ... ... ... ... ... ... ... шектеулігі. Мұндай
шектеулі жауапкершілік кәсіпорынға өз ... кіші ... ... ... кең көлемде тұлғаларды тартады. Бірақ, ... көп саны ... ірі ... құруға мүмкіндік береді. АҚ-
ғы ірі ... ... ... ... етеді. Акционерлік ... ... ... ... ... ... тұлғалар
орындайды,олардың міндетіне - басшымен дайындалған құжаттарды ... ... Бұл ... тексеру комиссиясының мүшелері,
аудиторлар т.б. Аудитор болғысы келетін ... ... 2 ... бухгалтерлік есеп ... ... болу ... және сол
қоғамға қатысы болмауы керек. Яғни, аудитор ретінде қоғам басшылығының,
оның ... ... ... ... ... ие ... ... құрастырылған құжаттардың ... ... ... мәлім болады және жылдық ... ... ... АҚ өз ... ... ашық түрде
орналастыратынын ескере отырып, заң ... ... ... ... ... ... пайда және шығыс есептері сияқты
құжаттарын ресми түрде ... ... ... Бұл акционерлердің
және сол ... ... ... ... ... мүдделері
негізінде жасалған «Коммерциялық құпияны ... ... ... үшін акционерлік қоғамға негіз бола алмайды.
1.3 Акционерлік қоғамның дивидендтік ... ... және ... өз ... ... ... акционерлік қоғам арқылы
төлейтін табысы Заң бойынша дивиденд, үлеспайда деп анықталады. ... 1 ... ... – акционерлік қоғам шығаратын құнды қағаз екені,
ол акционерлік қоғамды басқаруға ... ... ... ол ... табатын, қоғамды таратқан жағдайда мүліктің белгілі бір ... ... ... құнды қағаз екені көрсетілген. Бұл акционердің
акциясы болса не ... ... ... болса, оның үлеспайдаға
құқығы бар деген ...... ... ... ... ... ... пай бойынша төлейтін, қор компаниясын басқарушының
оларды сатып ... пай ... ... ... ... мен ... арасындағы заңды тұлға бөлетін таза табыстың
бір бөлігі; заңды тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... мен қатысушылардың жарғылық
капиталға салымы ретіндегі мүлігінен басқа, заңды тұлғаға қатысқан үлесін
алғандағы табысы.
1. ... жай түрі ... ... ... ... ... шешуге
дауыс беруге құқық беретін ... ... ... ... таза табысынан үлеспайда алуға, ... ... ... ... ... ... оның ... бір
бөлік алуға құқық береді.
2. Акционерлер – айырықша құқықты ... ... жай ... ... ... ... жарғысымен бекітілген, алдын ала анықталған
кепілді көлемде алуда, осы ... ... ... жойылғандағы
тəртіппен оның мүлігінен бір бөлік алуда басым құқықтарға ие; ... ... ... неге ... ... мұндай акцияның акционерлерге, кейбір жағдайларда болмаса,
қоғамды басқаруға құқық бермеуінде. Ондай жағдайлардың бірі – ... ... ... ... оны төлеуге белгіленген күннен кейінгі үш ай
ішінде толық көлемде төленбеген жағдай болып табылады.
Акционерлердің жыл сайынғы ... ... ... ... ... жай
бір акциясына есептеле отырып анықталады.Егер қоғамның жарғысы мен Заң
аясында басқаша белгіленбесе, директорлар кеңесінің ерекше ...... ... ... төлеу туралы шешімді қабылдау, есеп беретін
қаржылық жылға төленетін үлеспайданы қоспағандағы бір жай акцияға ... ... ... ... ... ... ... туралы шешімді
қабылдау, жыл қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясына есептелген
үлеспайда көлемін бекіту; ... ... бола ... ... ... ... акциялары бойынша үлеспайда төлемеу туралы шешім қабылдау
акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына кіреді.
Директорлар ... ... ... ... жəне бір жай ... көлемі туралы шешімді қабылдайды, ал ... ... бұл ... ... ... ... жылдық қорытындысы
бойынша қоғамның жай акциясының үлеспайдасын төлеу, егер ол ... ... ... ... ... ... ... береді.
Қоғамның жай акциясының жыл қорытындысы бойынша үлеспайдасын төлеу туралы
шешімді акционерлердіңжалпы жиналысы қабылдайды.
Дивидендтерді ... ... ... бір ... бар ... ... көлемі қоғам жарғысымен белгіленеді.
Ерекше басымдығы бар ... қоса ... ... ... дəл ... жай акцияға қоса есептелетін үлеспайда көлемінен аз болмауы тиіс.
Дивидендтерді төлеу тəртібін Заң анықтайды. Қоғамның ерекше басымдығы
бар ... ... ... ... ... ... оның жай
акцияларының үлеспайдаларының төлемі ... ... ... үлеспайдасының кепілді көлемі -белгіленді немесе мəнінің ... орай жəне ... ... ... да бір
көрсеткішке салыстырмалы түрде индекстеумен белгіленді.
Акцияның əрбір категориясы бойынша төлеудің ... мен ... ... ... ... ... төлеу туралы шешімді
Директорлар кеңесі егер Қоғам жарғысында басқаша бекітілмесе, жай көпшілік
дауыспен қабылдайды. Дивиденд ... ... ... айтылуы тиістігін айту
қажет. Бұл құжат əлеуетті инвесторлардың ... не ... ... ... жол ... ... қабылдауына көмектеседі. Əрине, сөз жоқ,
Қоғамның үлеспайда саясаты – ашық ... ... ... ... ... Қоғам акциялары бойынша үлеспайдалар тек ... ... ... ... ... акционерлердің жалпы жиналысында қоғам
акцияларының жай көпшілік дауысымен ... ... ... бар акциялардың үлеспайдасын қоспағанда, ақшамен немесе құнды
қағаздармен төленеді.
2. Қоғам акцияларының ... ... ... ... жəне ... ... шығарылу проспектілерімен анықталады.
3. Қоғамның өзі ... ... ... орналастырмаған акцияларына
үлеспайдалар есептелмейді, төленбейді.
4. Қоғамның жай жəне ерекше басымдығы бар акцияларына үлеспайда төлеу
төмендегі жағдайларда ... ... ... ... /теріс/ жағдайында немесе қоғамның
меншік капиталының ... оның ... ... ... ... ... ... қалса;
в) егер қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасындағы банкроттық ... сай ... ... ... ... ... білдірсе немесе
қоғамда жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... ... егер сот ... акционерлік қоғамның жалпы жиналысы оны жою туралы
шешім ... ... ... ... ... қарамастан алынбаған
үлеспайдаларды төлеуін талап етуге құқылы.
6. ... ... ... қоғам ретінде
жасалған коммерциялық емес ұйымдар, өз акциялары ... ... ... ... туралы шешім шығару үшін Директорлар кеңесі күн
тəртібіне ... ... ... бойынша жылдық үлеспайда
жариялау туралы, белгілі бір ... ... ... немесе тек
белгілі бір категориялар бойынша үлеспайда жариялау туралы жеке мəселе
қояды. Бұл ... ... ... ... жалпы жиналысының
хаттамасы көрсетеді.Барлық орналастырылған акциялар бойынша үлеспайда төлеу
туралы шешім (хабарландыру) қоғамның міндеті ... ... ... ... Егер ... шешім қабылдамаса, тіпті қоғамның Жарғысында акцияның
барлық немесе бір түрінен үлеспайда ... ... ... де, ... оны ... талап етуге құқығы жоқ. Дивиденд төлеу көздері
ретінде: есеп беру кезеңінің таза пайдасы, ... ... ... жəне сол ... үшін құрылған арнайы қорлар (соңғысы ... бар ... ... ... ... ... шығынға отырған
жағдайда үлеспайда төлеуге пайдаланады).
Сондықтан теориялық кəсіпорын ағымдағы кезеңнің ... ... ... ... ... сомасын есепті төлеп отыра алады.
Дегенмен базалық болып ... ... таза ... бөлу ... ... Кез келген кəсіпорынның таза пайдасының шамасы өзгерістерге түсіп
тұрады, тіпті кейде кəсіпорын шығынмен жұмыс істеуі де ... ... ... ... ... , ... Заң ... Бұл
сұрақтар қоғам Жарғысында немесе үлеспайда төлеу туралы ... ... ... ... ... ... ... əдісі
мен орнын көрсетуге ұсыныс етуге болады. Үлеспайда төлеу бойынша міндетті
орындау орны мен тəсілі ... ... ... (АК) жалпы
ережесі қолданылады. ... ... ... ... ... ... сай ... төлеудің міндетті орындары болып
саналады:
- міндет пайда болған кездегі ... ... ... егер кредитор-заңды тұлға болса, оның міндеттеме алған сəттегі
тұрағы;
- егер ... ... ... ... мекенін ауыстырса, оны
қарыз төлеушіге (қоғамға) білдірсе – кредитордың жаңа мекен-жайы; кредитор
есебіне міндетті ... ... ... ... ... ... ... отырып үлеспайда төлеу міндеті ақшамен төлеуге жатады. Хабарланған
үлеспайда алу акционердің қоғамға қатысты мүліктік құқығының бір ... ету ... ... ... алу құқығын қорғаудың соттасу формасы. Қоғамның үлеспайда
төлеу бойынша ... ... ... ... бұзу ... ... оған ... жауапкершілікке байланысты шара қолданылады,
бұзылған құқықты қорғау бойынша шұғыл шара қолдануды талап ... ... ... ... ... ... формасы дегеніміз қарызы бар
тұлғаны (қоғамды) міндетін орындауға күштеу туралы сотқа ... ... ... ... ... бұза отырып ұстағаны үшін
пайыз өндіріп беру туралы шағым беру; «Акционерлік қоғам туралы» Заңның 22-
бабының ... ... ... ... төлемеген жағдайда ,
акционерге үлеспайда жəне өсімақысының ... ... - ... ... ... ... ... оның ресми ставкасын негізге
ала отырып есептелетін - ... ... не оның ... бөлігін
орындайтын күнінде төленеді».
Қоғам үлеспайда ақшалай міндетте төлейтіндіктен, қарыз иесі (қоғам)
оны ақшалай төлеуге міндеттенеді, ақша ... ... ... ... ақы, бұл ... ол ... жауапкершілікті орындамағаны
үшін немесе ақшалай міндетін дұрыс орындамағаны үшін қолданылатын ... ... ҚР ... ... қаржы нарығын бақылау жəне жүйелеу
бойынша агенттігінің сайтында акционерлік қоғамдар акционерлеріне арналған
акция ... ... ... мен есептеу мəселелері бойынша ескертпе бар:
Ескертпеде Заңның осыған сай ережелері қысқаша келтірілген. ... ... ... ... ... үлеспайда төлеу туралы ... ... ... ... ... ... анық жазылады. Десе де
Заң үлеспайда мөлшерін,оны төлеу мерзімін, төлейтін орны мен т.б. ... ... ... ... Бұл ... қоғам Жарғысында не
үлеспайда саясатында айтылып, ашылуы тиіс. ... ... ... ... ... ... интернетте көрсетілген. Бірақ расында ол
көп емес, онда ашып көрсетілуге тиісті көп мəселенің орны бос тұр.
Дивиденд саясаты – АҚ ... ... ... ... ... АҚ ... орай директор кеңесі қалыптастырады, табыс үлесін
анықтайды, ол: акционерлерге ... ... ... пайда
түрінде қалады;қайта инвестицияланады.
Үлеспайда саясаты, капитал құрылымын ... ... ... ... ... (кəдімгідей) əсер етеді. ... ... ... ... ... ол ... өздері акциясына
ақшасын салған ... ... ... ... ... ... ... таңдауға теориялық тұрғысынан қараса ол екі маңызды
сұрақты ... ... ... ... ... ... ... тұтас
тығының өзгерісіне қалай əсер ... Оның ... ... ... ... ... саясаты тиімді таңдау процесінде екі негізгі мақсат бар:
а) акционерлердің барлық дəулетін үлеспайда ... ... ... ... құны есебінен;
б) кəсіпорын қызметін жеткілікті қаржыландыру – қайта инвестициялау;
Үлеспайда саясатының негізгі сұрақтары төмендегі ... ... ... ... ... ... қандай үлесі
бөлінуге тиісті?
в)Компанияға үлеспайда тұрақты өсуіне демеу жасауында (абсолютті ... ... ... бар ма ... ... ... ... кеңесі үлеспайда саясаты мен үлеспайда ... ... ... алға ... ... мен инвесторларға үлеспайданың неге мұндай көлемі
ұсынылатынын түсіндіру;
в) Үлеспайда саясаты мен үлеспайда көлеміне əсер ... ... ... көлемінің альтернативтерін талқылау;
Компанияның өз акционерлеріне төлейтін ... ... ... əсер етуі ... ... болуы: үлеспайда төлеудің компанияны ... ... ... ... ... Егер ... бухгалтерлік табыс
болса – бұл оның есебінде үлеспайда төлейтін нақты ақша бар ... ... ... болуы: Заңға сай ... ... ... табыстың бар-жоғын ескеру қажет.
с)Нарықтық күту: Құнды қағаздар нарығы (компания хабарлауға тиісті)
үлеспайда ... ... бір күту ... бола ... Бұл үмітті
орындай алмау - ... ... ... алып ... ... ... ... де соғуы мүмкін. Бұл акционерлердің өз акцияларын тұтастай
сатуына алып ... ... ... ... өз ... ... келуі мүмкін, сөйтіп күткеннен жоғары үлеспайда хабарлауы
мүмкін.
Дивиденд саясаты ... ... ... табысының қандай бөлігі
акционерлерге үлеспайда формасында ... ... ... ... ... ... ... бар. Үлеспайда саясаты компанияның жалпы
қаржылық ... бірі сол ... ... ... Бұл ... ... саясаты бойынша қабылданатын шешім
акционерге ең тиімді деген жобаға негізделуі тиісті ... ... ... 2. ... ... саясатының акционерлер байлығына әсері.
Дивиденд компания ішінде ... ... ... бұл алынған табыстан максимум үлеспайда төлеуді ... өз ... ... ... ... компаниялар үшін ақпараттық
құндылығымен де үлкен маңызға ие. Мұндай ... ... ... ... ... тауып, оны қалай ала алатынын білдіреді. Осының
нəтижесіндей үлеспайда ... ... ... кеңесі үшін маңызды
міндет, ал орындаушы органдар толығымен, қаржы басқарушысы ... ... ... ... береді
міндеті
Сурет 3. Дивиденд саясатын жасаудағы директорлар кеңесінің жұмысы.
Үлеспайда мөлшерін анықтаудың бірнеше ... ... ... ... бойынша үлеспайда есептеу теориясын – Франко Модильяни
мен Мертон Миллер ... ... ... ... ... ... кəсіпорынның нарықтық құнын да, ағымдағы жəне перспективадағы
кезеңде де меншік иесінің ... еш əсер ... ... ... ол көрсеткіштер бөлінетін емес, табыстың қалыптасатын сомасына
тəуелді. Сондықтан үлеспайда ... ... ... ... негізгі
бөлігінің неғұрлым тиімді инвестициялық жобаларды ... ... алуы ... ... ... қалдық принципімен
төленуі тиіс.
2.Маңыздылық теориясы – М.Гордон мен Д.Линтер жасаған. “Аспандағы тырнадан
қолдағы шымшық артық” ... тап осы ... ... ... ... табыстың əр бірлігі өте қымбат; өйткені болашаққа деп
қойған тəуекел ... ... гөрі бұл ... ... гөрі осы ... үлеспайда максимумдау тиімді
саналады. Бұл ... ... ... түрінде алынған табыс
көбіне өзінің не аналогтық компания акцияларына қайта инвестицияланады. ... ... ... ... ... ... ... ретінде
пайдалануға мүмкіндік бермейді. Бірнеше жыл нарық жайын ... ... ... ... ... расында əсер ететініне куəландырды.
Компаниялардың өсіп бара жатқан ... ... ... ... де ... олардың үлеспайда маңызын бекіте ... Бұл ... ... ... жұқаланатыны сондай компания қорды орнына келтіруі үшін
сыртқы қымбат негіздерден займ алуға ... ... ... теориясы немесе (“салықты ... ... ”). Бұл ... ... ... ... саясаты меншік иесінің
ағымдағы жəне əлі таппаған табысы бойынша төлеген салығын минимизациялау
критериімен анықталады. ... ... ... табыстан гөрі үлеспайда
түріндегі ағымдағы ... ... алу қай ... жоғары алынатын
болғандықтан ... ... ... ... ... ... т.б.с. факторларды есептегенде) үлеспайда саясаты үлеспайда
төлемін ... ... ету ... ал соған орай ... ... ... жоғары салықтың қорғаныс алу үшін табысты
капиталдауды максимизациялау керек. Десе де ... ... ... ұсақ
акционерлердің көбіне үлеспайданың бұл саясатының осы жолы жарамсыз, бұлар
үлеспайда формасында ағымда ... ... (Бұл ... ... ... көлемін азайтады, осыдан ... бұл ... ... құнына сұраныс көлемі азаяды).
4. Үлеспайданың дабыл беру теориясы ... ... ... ... ... Бұл теория ағымдағы нақты акционерлердің
нарықтық құнының негізгі моделі жəне базис элементі ретінде оған төленетін
үлеспайда мөлшері пайдалануына негізделеді. ... ... ... ... акционерлердің бағаланатын нарықтық құнының автоматты ... ... ал ... ... ... ... ... табыс əкеледі.
Оның үстіне , жоғары үлеспайда төлеу компанияның өрлеуінен хабар береді,
алдағы уақытта пайдасының татымды ... ... Бұл ... ... жоғары дəрежедегі «мөлдірлігінен» ажырамас байланыста, бұл жөнінде
тез алынған ақпарат акциялардың ... ... ... татымды əсер
етеді.
5. Үлеспайда саясатының акционерлер ... сай келу ... ... ... Бұл ... сай ... үлеспайда саясатын –
көптеген акционерлердің үміті мен менталитетіне сай ... етіп ... Егер ... ... құрамы (акционерлік ... ... ... артық көрсе, үлеспайда саясаты ағымдағы
пайда ... ... жағы ... мақсатына негізделген болуы тиіс.
Керісінше , егер акционерлер құрамының ... ... алда ... ... ... ... онда ... саясаты пайданы
капитал етуге басымдық беруге (пайданы бөлу кезінде) ... ... ... ... ... бұл түрімен де келіспейтіндері
- өз капиталдарын өзге компаниялардың акцияларына ... ... ... ... ... ... болады.
Кесте 2
Дивидендтік саясатты қалыптастырудың негізгі тұрғылары
|Консервативті тұрғы |а) ... ... ... ... |в) ... мөлшердегі дивиденд төлеу |
| ... ... ... |а) ... бір ... қосымшамен |
| ... ... ... |
| ... ... саясаты (экстра |
| ... ... |
| |в) ... өсуі үшін және |
| ... мүддесіне сай баланс |
| ... ... ... ... |а) ... мүмін дивиденд төлеу |
| ... |
| |в) ... ... үнемі өсуі |
| |с) ... ... бір ... |
| ... ... ... ... |
Дивиденд саясатын анықтайтын факторлар.
- Инвестициялық мүмкіндіктер. Үлеспайда саясаты таза қаржылық шешім болса,
фирманың ... ... ... ... ... саны ... төлеу
деңгейін анықтайтын басты фактор болып табылады. Егер ондай мүмкіндік
көп болса, онда ... ... ... ... Ал егер ... ... болса ол жоғары болады. Бастапқы кезеңде не компаниялардың ... ... таза ... ... не көп ... қайта инвестициялау
практикасына жиі жүгінеді.
- Бөлінбеген пайда құнымен салыстырғандағы заем ... ... Егер ... ... ... ... ... Сіз бөлінбеген пайда жəне заем
капиталы бағасына сай қарауға тиіссіз. Егер ... ... ... ... ... үшін бөлінгеннен ... ... онда ... үшін ... ... құны ... ... Инвестициялық мүмкіндіктер пайда болуының ... ... ... маңызы өте зор. Егер осы ... ... ... ол ... не ... соң ... ... Үлеспайданы қазір төлеу тиімді деп
санаған жөн, сонда акционерлер қаржы ... ... ... нəтиже
мен болашақ мүмкіндіктерді күтуге қалдырмай қаржысын өз ... ... ... Жою ... Ақшалай үлеспайда егер кəсіпорынның есепшотында төлеуге
жететін ақша не ақшаға айналдыратын ақша баламасы болса төленеді. ... ... ... ... үшін ... ... ... бірақ ол
барлық кезде мүмкін бола ... оның ... оның ... ... тағы
бар. Сондықтан кəсіпорын табысты болуы мүмкін, бірақ нақты ақшалай қаржысы
болмауынан үлеспайда төлеуге дайын болмауы мүмкін.
- ... ... ... ... ... ... ... оның
заем алу мүмкіндігін ескеріңіз. Заем алудың қосымша мүмкіндігі болуынан сіз
жойылуын бағалағанда шешімді сəл ... ... сіз одан да ... шешім
қабылдай аласыз: компанияның ішінде инвестициялау үшін қаржы ұстау не оны
сырттан алу.
-Ақша құнсыздануы ... Ақша ... ... ... ... ... компанияның пайда операциясын көтереді. Бұл активтерді
пайдалануды төлеу оның бастапқы құнына ... жəне ол ... ... ... ... Бұл ... бөлігі көмпания ішінде
қалуы тиістілігін білдіреді. Ол капиталды өзінің физикалық жəне ... сай ... ... ету үшін керек. Осы пайдадан үлеспайда
төлеу ... ... ... бөлу ... Ақша құнының жоғары
екпіні кезінде бұл ... ... ... мəселе болады.
- Заңмен қойылған шектеу. ... сай ... тек ... ... пайдадан төленуі мүмкін. Егер оны жабатын жеткілікті ... оны ... де ... ... тіпті үлеспайда деңгейінің өсуіне
заңмен шектеу де қоюға болады. Бұл ... ... де, ... ... да ... ... ... елдерде заңмен екі схеманың біріне
рұқсат етілген: үлеспайда төлеуге ... ... ... мен ... бөлінбеген пайдасы, болмаса пайда мен эмиссиялық табыс.
Қазақстан Заңында үлеспайда төлеуге ... ... ... ... өз ... мөлшері теріс мəнде ... не өз ... ... ... ... ... болып қалса;
- егер қоғамның төлеу мүмкіндігі болмаса, не қабілетінен айырылса.
- егер сот не акционерлік қоғамның жалпы жиналысы шешімімен оны жою ... ... ... кеңейтуге байланысты шектеу.
Сурет 4. Акционерлік қоғамның дивидендтік саясатының қалыптасуының негізгі
кезеңдері.
Көптеген кəсіпорындар, əсіресе жаңа ... ... ... ... ... кеңейту үшін қаржы көзін іздеу мəселесіне кез болады.
Өндірісінің көлемін жоғары ... ... ... ... ... алуға керек болғаны сияқты, салыстырмалы түрде екпіні аса жоғары
емес кəсіпорындарға да материалдық- техникалық ... ... ... ... көзі керек болады. Мұндай жағдайларда үлеспайда төлеуді
шектеу практикасы көп қолданылады.
• Ссуда туралы келісім шарттағы шектеу. Ссуда беру ... ... оны алу ... ... ... шектеуі, болмаса тоқтата
тұруы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... қабылдамай
тұрыпқарап алу қажет. Үлеспайда төлеуге не оның мөлшерін көбейтуге ссуда
берушінің келісімі жиі ... ... ... ... ... Үлеспайда саясаты негізінде бəріне белгілі
қаржылық басқарудың ... ...... біріккен табысын
максимизациялау ұстанымы ... Оның ... ... ... ... ... мен акцияның курстық өскен құнын қоса отырып анықталады.
Сондықтан, ... мен ... ... үлеспайданың тиімді
мөлшерін анықтау барысында үлеспайда мөлшерінің тұтас ... ... ... ... міндетті. Бұл жерде кəсіпорын бағасы деген
көбіне акцияның нарықтық бағасымен ... ол ... ... ... мен ... ... ... жалпы қаржылық
жағдайына, төленетін үлеспайда мөлшеріне, оның өсу ... ... ... ... түскен табысты емес,
ағымдағы ... ... ... ескеру қажет. Осыған байланысты капитал
өсімінен түскен табысқа салынатын салықтың табыс ... ... ... ... ... ... Үлеспайданың жоғары мөлшерінде тағы
да қосымша акционерлік капитал алу қажеттігі тууы мүмкін, ал ол ... ... ... ... ... ... Бір жағынан, үлеспайда төмен болса, капитал құрылымы
тиімсіз ... ... ... ... жұтылу қатерінде тұрады, бұл тағы
да акционерлер бақылауын ... əкеп ... ... ... Бұл өзі көп ... аударатын фактор. Үлеспайда
инвестор мен нарық жағынан сенімді ұстап тұруға маңызды роль атқарады.
Тəжірибеде барлық уақытта ... ... ... бар ... ... ... тұрақсыз фирмалардан гөрі жоғары бағаланады. Көптеген
фирмалар түсірген пайдасының аздығына ... ... ... ... ... тұратын фирмалар акционерлер мен компаниялар ... ... (не өсіп келе ... ... мəн ... мəні
осында.
• Жарнама-қаржылық (ақпараттық) сипаттағы шектеу. Нарық жағдайында
компанияның үлеспайда ... ... ... ... ... т.б. мұқият қарап отырады. Үлеспайыз төлеудегі
үзіліс, сол компанияның ісіндегі кез-келген теріс ауытқуларды ... ... ... ... алып ... Сондықтан
кəсіпорындар көбіне үлеспайда саясатын жеткілікті тұрақты қалыпта,
деңгейде ... ... ... ... үлеспайда
саясатының бірқалыпты дəрежесі көптеген мұндайды көрмеген акционерлер үшін
бұл кəсіпорынның ... ... ... индикаторы ретінде қызмет
етеді.
• Жағдайға байланысты шектеу. Мысалы, компанияның алдындағы кезеңдегі
шығынға бату жағдайының болуы.
Үлеспайда ... ... ... ... ... ... ... пайызды бөлу əдісі.Таза пайда үлеспайда төлеуге
ерекше акциялар мен ... жай ... ... қолы ... ... ... Соңғысы, өз кезегінде, акционерлердің жалпы жиналысы ... ... ... акциялар бойынша жəне бөліске түспеген пайдадан
бөлінеді. Үлеспайда саясатын сипаттайтын негізгі аналитикалық көрсеткіш ... ... ... болып табылады. Ол деген қарапайым
акциялар бойынша үлеспайданың қарапайым акция иелерінің қолы ... ... ... пайдаға қатынасы. Яғни егер кəсіпорын жылды шығынмен
аяқтаса, үлеспайда тіпті төленбеуі мүмкін деген сөз. ... ... ... ... ... ... ... отыруына қарамастан үзіліссіз
біршама мерзім бойы мөлшері өзгеріссіз акцияға ... ... ... ... ... дамыса, бірнеше жыл қатарынан акцияға табыс бірқалыпты
белгілі бір деңгейден жоғарыласа, үлеспайда мөлшері жоғарылайды.
- ... ... ... ... ... ... ... белгіленген
үлеспайданы төлеп тұрады, бірақ ... бір ... ... ... ... сыйақы сынды, бір реттік, жүйелі үлеспайда
есептелетін ... ... ... ... ... төлеу əдісі. Үлеспайданы, акционерлердің
жазбаша келісімімен, қоғамның құнды қағазымен төленуі мүмкін. ... ... ... ... жалпы жиналысында қабылдануы тиіс.
Акционерлер ақша орнына қосымша акционерлік пакет алады. Мысалы, компанияда
қолма қол ақша ... ... ... ... онша ... ... ... ренжітпеу үшін компания директораты үлеспайданы қосымша
акциямен төлеуге ұсыныс жасауы мүмкін. ... ... ... ... құны үнемі өсу жағдайында қабылдануы мүмкін. Егер ... ... қол ақша ... ... ол өз акцияларының белгілі бір
бөлігін сата салады. Егер сатпаса оның ... ... құны ... ... өсе ... Жойылу туралы мəселесі жоқ компаниялардың
бəрі үнемі үлеспайда акцияларын төлеуді компанияда өз ... ... ... ... ... ... төлеудің артықшылықтары:
• Ақшалай қаржы компанияда қалады;
• Олар да ... ... ... ... ... ие;
• Егер жойылу мүмкіндігі шектеулі болса, үлеспайданы акциямен төлеу
үлеспайда ағынын үйреншікті қалыпты ... ... ... ал ... ... ... сақтайды;
• Олар айналымдағы акция санын көбейтеді, сонымен акцияның іске асуын
жақсартады;
• Олар ... ... ... ... ... акционерлер үшін
тиімді, өйткені брокер , т.б. шығынсыз; егер үлеспайда түрінде алған қолма
қол ақша нарық ... ... ... ... 5. ... төлеу формалары.
Қазақстандық көптеген АҚ-дың капиталы шоғырландырылған, яғни оларда
мажоритарлы акционерлер көп ... ... ... сөз, ... ... ... мөлшері туралы шешім-көбіне осы мажоритарлы акционерлер мүддесі
үшін қабылданатын шешімдер туралы айтуға ... Бұл ... ... ... ... ... ... ойға алып келеді. Көбіне ... ... ... ... ... қабылданады. Яғни миноритарлы
акционерлер ештеңе алмайды ... аз ... Осы ... түсіне отырып,
мажоритарлы акционерлер үлеспайда басқа ... ... ... ... Біздің мажоритарлы акционерлер меншікпен бөлісуге ... ... ... ... жəне ... ... қол жеткізудің
жеңілдігінен соңғы ... ... ... ... мен ... үшін ... ... қиын емес еді. Сондықтан олар үлеспайда
төлемеді. Ағымдағы қаржылық ... ... бұл жайт ... ... ... ... ... максимизациялауда-
компанияның қаржы міндеттерінің жалпы көрінісінде қаралуға тиісті. Бұл
барлық ... ... ... ... деген сөз емес, ... үшін ... өз ... ... ... көзі ... ... саясаты үлкен маңызға ие, ... ол ... ... қаржыландыруға əсер етеді. Ал ... ... ... ... да əсер ... ... жүзеге асыру мен қалыптастыру əртүрлі мəселелерді шешуге
бағытталған:
- меншік иесі пайдасын ағымдағы тұтынуы мен оның ... өсуі ... бір ... ... ... ... ... акцияның курстық құнын көтеру;
- үлеспайда төлеудің қалыптылығы;
- кəсіпорынның қаржылық жағдайының қалыптылығы туралы хабарлама;
- қатысушылардың бəріне ... ... ... ... ... қол ақшамен,
акциямен, акционерлік қоғам мүлкімен) , сондай-ақ үлеспайда ... мен ... ... АҚ ... саясатын жарияламайды. Оның себебі жариялау
маңызын түсінбеуден не ... ... ... ... ... өзге ... ... болуынан. Жасалған үлеспайда
саясаты сапасы не олар туралы корпоративті ... ... аз ... отыр. Бұл оны жасаушылардың , осы құжаттың мазмұны мен ... ... ... дұрыс болар.
2. Акционерлік қоғамның капитал құрылымын талдау және оның дивидендтік
саясаты «Казақтелеком» АҚ МОБ мысалында
2.1 «Казақтелеком» АҚ МОБ ... ... ... және ... ... ... ... облыстық басқармасы "Казақтелеком"
акционерлік қоғамының филиалы болып табылады (әрі қарай ... ... ... тарапынан өткізілетін бірегей техникалық және инвестициялық
саясат ... ... ... ... ... ... ... қолданыстағы телекоммуникациялар желісін тиімді қолдануды
қамтамасыз ету;
-жеке және ... ... ... ... ... ... ... пайда табу, тұрақты табыс табуды қамтамасыз ету
және оны ... ... сай ... ... қоғам бекіткен негізгі және айналым қорларынан тұрады.
Басқарманың бүкіл мүлкі қоғам балансында ... ... және ... бағытталған компания ... ... АҚ ... ... ... ие, ол ... ... қызметті және
стратегиялық жоспарлау фунцияларын жүзеге асырады. Кәсіпорын тарапынан ISO
9001 стандартының талаптарына сәйкес ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету, жаңа ... ... ... ... ... мағынасында клиентті
әріптес ретінде қарастыру: ... ... ... яғни ... ... дәрежесін өлшеу және бақылау.
"Казақтелеком" АҚ Қазақстан ... ... ... ... ... туралы” Заң күші бар Қазақстан ... ... ... ... ... акционерлік компаниясын
құру туралы Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің қаулысына сәйкес
1994 жылдың 27 желтоқсанында құрылды.
Қоғамның басқару ... ... ... ... ... ... ... орган-Бақылау кеңесі;
-атқарушы орган-Басқарма;
-тексеруші орган-ревизиялық комиссия.
Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының территориясында жүзеге асырады
және филиалдар арқылы ... ... ... өз қызметін акционерлердің
жалпы жиналысымен бекітілген, филиалдар туралы ... ... ... ... ... ... ... кіреді:
1. Өндірістік қызмет
а) материалды қамту қызметі;
в) коммерциялық қызмет;
с) маркетинг қызметі;
д) өткізу қызметі.
2. Қаржы қызметі
а) қаржылық-экономикалық қызмет;
в) бухгалтерлік есеп ... Бас ... ... ... технологиялар бөлімі.
5 Кадрлар бөлімі.
Маңғыстау облысын модернизациялау бағдарламасына сәйкес "Казақтелеком"
АҚ тарапынан инвестиция салымдарын салу бойынша 2011 жылы басым жыл ... ... ... 680,32 ... ... ... Ақтау қаласында электронды станциялардың 30932 ... ... ... тек ... ... ғана емес ... да өткізілген. Ауылдық байланысты қалпына келтіру үшін ... ... ... бірнеше спутник жүйелері орнатылған болатын. Ол
жобаны жүзеге асыру үшін 38 млн. ... ... ... жұмсалған.
Телекоммуникация желілерін дамыту және ... ... ... ... ... ... ұлғаюына, нәтижесінде табыстың
ұлғаюына әкелді.
«Казақтелеком» АҚ Маңғыстау облыстық басқармасы «Казақтелеком» АҚ-ның
филиалы- ... ... және ... ... аудан орталықтарында
байланыс қызметін көрсетеді.
Кесте 3
"Казақтелеком" АҚ МОБ көрсететін қызмет түрлері
|Телефония ... ... шығу ... |Интеллектуалды |
| ... ... ... ... |
| ... | | ... ... ... ... (VOT) ... ... ... шығу |лар ... ... ... ... ... |(Зона Интернет, | |Premium Rate ... ... ... ... | |– ... ақпараттық|
| ... ... | ... |
| ... ... шығу | ... (FPH) |
| |(ADSL ... | ... қоңырау |
| ... ... | ... |
| ... ... | |Prepaid Card |
| ... ... | |Calling (PCC) – |
| ... қызметтер | ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... құрылымы келесі түрде көрсетілген: қаларалық, халықаралық
телефон байланысы- 76%, телекоммуникациялардың жергілікті желісі- 15,6%,
мәліметтер алмасу желісі- 5%, ... ... ... 2%, жаңа ... - 1%. Қызмет көрсету құрылымынан көрініп тұрғандай көп ... ... ... байланысы алады, мәліметтер ... және ... ... ... ... мән беру ... ... Маңғыстау облыстық басқармасымен халықаралық ... 42,5 ... ... ... бұл 2010 ... 16% көп. ... трафигінің өсу қарқыны Республика ішінде және
ТМД елдеріне телефондық сөйлесулердің өсуімен түсіндіріліп отыр. ... 2011 жылы ... ... ... 14 халықаралық телефон сөйлесуі,
2010 жылы 12 халықаралық телефон сөйлесуі, 2011 жылы 10 халықаралық телефон
сөйлесуі келген. Әрбір телефон аппаратына ... ... саны 2011 ... ... 2010 жылы 72 бірлік, 2011 жылы 64 бірлік құраған, сәйкесінше
телефон аппараттарының саны да ... Бір ... ... ... 2011
жылы 69 тенге құраған, ал 2010 жылы ол 73 тенгеге тең болды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде ТМД елдерімен сөйлесуге жеңілдіктер еңгізілді.
"Казақтелеком" АҚ Маңғыстау облыстық ... ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметінің экпресс-
талдауы өткізілген болатын. Барлық есептеулер келесі кестеде көрсетілген.
Кесте 4
"Казақтелеком" АҚ Маңғыстау ... ... ... ... ... ... (мың ... |Есептеу әдісі |Нормативті|Көрсеткіш мәні ... ... | ... | | |
| | | |2010 |2011 ... ... |
| | | |жыл |жыл ... ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | |(%) |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1 ... ... ... ... ... |- |2380232 |2503690 |+123458 |+5, 19 ... ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| | | | | | | |
| ... ... ... ... ... |- |0,474 |0,449 |-0,025 |-5,27 ... |тозу/ | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | |
| ... құны | | | | | ... ... |- |-641063 |-680237 |-39174 |+ 6,11 ... |капитал + ұзақ| | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | |
| |- | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... |ақша ... |0,01 |0,002 |-0,008 |-80,00 ... ... | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |1,5-2 |0,3 |0,25 |-0,05 |-16,67 ... |активтер/ | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |>0,1 |-5,51 |-8,41 |-2,9 |+52,63 ... ... | | | | | ... |құралдары | | | | | ... |ТМЗ + ... | | | | | ... ... ... | | | | ... | | | | | | |
|2 ... ... ... ... ... |>0,5 |0,61 |0,64 |+0,03 |+4,92 ... ... | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |~0,5 |-0,44 |-0,43 |+0,01 |-2,27 ... ... | | | | | ... |құралдары/ | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... ... ... |≤1 |0,63 |0,57 |-0,06 |-9,52 ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | | ... ... |>0,8 |0,61 |0,64 |+0,03 |+4,92 ... ... + ұзақ | | | | | ... ... | | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|3 ... белсенділікті бағалау ... | |- |1937586 |2120816 |+183230 |+9,46 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... | |- |863314 |917776 |+54462 |+6,31 ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... ... |- |0,92 |0,93 |+0,01 | ... ... | | | | | ... |негізгі | | | | | |
| ... | | | | |+1,09 |
| ... құны | | | | | ... ... ... |- |12,48 |14,63 |+2,15 |+17,23 ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |- |363 |326 |-37 | ... ... *360 күн/| | | | |-10, 19 ... ... өзіндік| | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... ... |- |- |780369 |955704 |+175335 |+22,47 ... |- |- |854117 |909693 |+55576 |+6,51 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... |- |1,09 |0,95 |-0,14 |-12,84 ... | | | | | ... |түскен табыс/ | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... табыс | | | | | ... ... ... |- |0,53 |0,6 |+0,07 |+13,21 ... ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... ... ... |- |0,33 |0,38 |+0,05 |+15,15 ... ... ... | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... ... ... ... көрініп тұрғандай, шаруашылық
құралдардың қосындысының көрсеткіші кәсіпорын балансында есепте тұрған
активтердің ... ... ... береді. 2010 жылмен салыстырғанда
2011 жылы активтер құны ... ... ол ... ... ... көрсетеді. Тозған күйдегі негізгі құралдардың ... ... ... өскен. Кәсіпорын өтімділігін талдай ... ... ... ... ... оң ... әкелмегендігі туралы
айтуға болады, себебі оның шамасы теріс және жыл ... 680237 мың ... яғни ... ағымдағы активтерді өтеу көзі болып табылатын
меншікті капиталдың бір бөлігі жетіспейтінін көрсетеді. Абсолютті ... ... ... ... ... ... 0,01 тенге және
кезең соңына 0,002 тенгеге ағымдық ... ақша ... ... ... ... алады. Критикалық өтімділік коэффициенті көрсетіп
отырғандай, барлығы кезең басына 18% және ... ... 16% ... ... ... ... ... және есептесулер
бойынша түсімдер есебінен өтеле ... ... ... ... ... жалпы бағасын береді, және келесі мәліметтерді
беріп отыр: 2010 жылмен салыстырғанда 2011 жылы ағымдағы ... ... ... ... ... аз келіп отыр. Запастарды
өтеудегі меншікті айналым капиталының үлесін есептеу 2,9 ... ... ... бұл ... айналым капиталымен өтелетін запастар құнының
бөлігінің төмендегені туралы айтып отыр, ал бұл ... ... ... 5,51 пункт құраған.
Қаржылық тұпақтылыққа баға бере отырып, келесі ... ... - ... ... ... ... ... көздерінің жалпы суммасында меншікті құралдар үлесінің 4,92%-
ға ... ... ... Бұл ... ... ... ... көрсетіп отыр, ол өз алдына жағымды тенденция,
берілген көрсеткіш нормативті мәнге сәйкес келіп ... ... ... ... ... ... коэффициентінің 2,27%-ға азайғаны
байқалып отыр, бұл кәсіпорынның ағымдық ... ... ... ... ... көрсетіп отыр. Үшіншіден қарыздық және меншікті
капиталдың қатынас көрсеткішінің 9,52% -ға азаюы ... ... ... ... және ... кредиторлардан
тәуелділігінің төмендегенін байқатады. Іскерлік белсенділікті талдаудан
көрініп тұрғандай, қарастырылып ... ... ... ... ... 4 ... қысқарған, ьұл жағымды тенденция болып
табылады. Сонымен ... 2011 жылы ... ... ... 17 күнге қысқарған. Мұнын барлығы
операциялық циклдың 2010 жылы 75 күннен 2011 жылы 54 ... ... ... бұл ... ... ... көрсетіп отыр. Қор қайтарымдылығы көрсеткішінің 1,09% -ға өсуі
кәсіпорындағы негізгі құралдардың тиімді ... ... ... ... ... ... тұрғандай, 2010-2011 жылдары
кәсіпорын табысы өскен: өнімді өткізуден түскен табыс 9,46 пунктке ... ... ... ... ... ... 6,31 пунктке өскен, таза
табыс 22,47 ... ... ... ... ... ... әрбір өткізілген
қызмет бірлігінен түскен табыстың ... ... ... бұл ... өскен. Меншікті капиталдың рентабельділігін есептеген кезде, 2011
жылы ... ... ... ... ... 2010 ... 13,21%-ға көп табыс ... ... ... есептеген кезде келесі жағдай анықталды: табыстың қосымша
бірлігін алу үшін ... ... ... қаржыны тарту үшін 2010
жылға қарағанда 2011 жылы ... көп ақша ... ... Жалпы
алғанда, "Казақтелеком" АҚ МОБ-ның қаржылық жағдайы 2011 жылы ... ... ... ... деп ... ... бірақ
өтімділікті және төлем қабілеттілікті арттыру бойынша шаралар қолдану
керек. "Казақтелеком" АҚ ... ... ... ... қызметінің
таза табысында 5% ие, ал қызметтерді өткізуден түсетін жалпы табыстың 3%-на
ие. "Казақтелеком" АҚ ... ... ... ... ... ... ... АҚ бойынша да нормаға сәйкессіздік байқалады.
"Казақтелеком" АҚ МОБ өткізілген ... ... ... ... ... қатар "Казақтелеком" АҚ қызметін салыстырмалы
талдау нәтижелері бойынша қоғамның қаржылық жағдайы тұрақты деген ... ... Таза ... ... ... ... ... тиімділігін дәлелдеп отыр. Сонымен қатар табыстылықтың тағы бір
шешуші факторы, басқарушылық есеп ... ... ... және оның ... ... ... жүйелерде еңгізу.
Өтімділіктің абсолютті көрсеткіштерін есептейтін болсақ:
ТЛ 2010 = (9841+151381) – (918120+0) = - 756898 мың ... 2011 = ...... = - 760135 мың ... 2010 = 119729 – 0 = +119729 мың ... 2011 = 82793 – 0 = +82793 мың тенге
Кесте 5
"Казақтелеком" АҚ МОБ ... ... | | ... | ... ... |2010 |2011 ... |2010 |2011 жыл| |
| |жыл |жыл | |жыл | |(+) / |
| | | | | | ... |
| | | | | | |(-) |
| | | | | | |2010 ... жыл |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... ... |9841 |1861 |Ең ... |918120 |904030 |908279 |-902169 |
|активтер, | | ... | | | ... | | ... О1 | | | | ... |151381 |142034 ... |0 |0 |+151381 |+142034 ... | ... | | | | ... | | ... | | | ... | | ... О2 | | | | ... | | | | | | | ... |119729 |82793 ... |0 |0 |+119729 |+82793 ... | ... | | | | ... | | ... | | | ... | | ... О3 | | | | ... | | | | | | | ... ... |Тұрақты |1462112|1599660 |+637169 |+677342 |
|өткізілеті| | ... | | | ... | | ... О4 | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... |2380232|2503690 |- |- ... 6. ... АҚ МОБ ... ... 7. "Казақтелеком" АҚ МОБ өтімділік көрсеткіштері
Есептемелер ... ... ... ... ... ... ... активтер және міндеттемелер топтарын салыстыру ... ... А1O2, A3>O3, A4

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Статистика пәнінен оқу-әдістемелік жиынтық200 бет
Экономика саласынан дәрістер курсы35 бет
Экономикалық теорияның пәні бойынша дәрістер117 бет
Қозғалыс және оның негізгі формалары4 бет
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
"мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры" акционерлiк қоғамын құру туралы5 бет
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь