Кәсіпорынның амортизациялық саясатының қалыптасуының негіздері

Кіріспе 5

1.КӘСІПОРЫННЫҢ АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Кәсіпорынның негізгі қорларының мазмұны және құрылымы 8
1.2 Амортизациялық саясаттың мәні және элементтері 14
19
1.3 Кәсіпорын үшін амортизациялық саясатты таңдаудың мәні және міндеттері

2. «ACME OPERATIONS» ЖШС.НІҢ НЕГІЗГІ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫН ТАЛДАУ

2.1 «Acme operations» ЖШС.нің негізгі өндірістік қорларымен қамтамасыз етілуін және қолданылуын талдау 25

2.2 «Acme operations» ЖШС.нің негізгі қорларын қолдану қарқындылығын және тиімділігін талдау 35

2.3 «Acme operations» ЖШС.сі үшін амортизацияны есептеудің оңтайлы әдісін таңдау 40

3. «ACME OPERATIONS» ЖШС.НІҢ АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

3.1 Негізгі қорларды тиімді пайдалануды көтеру резервтері
45
3.2 «Acme operations» ЖШС.нің 2008.2010 жылдарға арналған негізгі қорларын пайдалану тиімділігін арттыру жоспары 52

Қорытынды 56

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 59
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Нарықтық экономика жағдайында өндіріс тиімділігі, оның бәсекеге қабілеттілігін және үздіксіздігін қамтамасыз ету қандай да болмасын кәсіпорынның маңызды мәселесі болып табылады.
Кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, қызметін экономикалық ұқыпты басқаруды талап етеді, ал бұл көбіне оны талдап білумен анықталады. Талдау көмегімен даму тенденциялары зерттеледі, қызмет нәтижелерінің өзгеру факторлары жүйелі түрде және терең зерттеледі, олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыратын басқару шешімдері және жоспарлар негізділігі, өндіріс тиімділігін жоғарлату резервтері анықталады, кәсіпорын қызметінің нәтижелері бағаланады, оның дамуының экономикалық стратегиясы дайындалады.
Нарықтық қатынастарға өтумен байланысты әрбір қоғам даму жолдарын таңдау алдында тұрады. Нарықтық экономикада шынайы экономикалық процестердің қиындығы, олардың қайшылығы және біртекті еместігі қоғамның прогрессивті тенденциялардың дамуына жауап беретін экономикалық саясаттың бағыттарын таңдау үшін айтарлықтай қиындықтар туғызады.
- қазіргі экономика – бұл бір-біріне қайшы келетін топтар қатынасы: нарықтық қатынастар жүйесі және барлық экономиканың саналы реттелуі.
Бұл мәселелерді шешу үшін кәсіпорынды тек қана техникалық потенциалмен қамтамасыз етіп қоймай, сонымен қатар оларды пайдаланудың тиімділігін көтеру қажет.
Өнім өндірісі және қызмет көрсету процесінде келесі экономикалық ресурстардың түрлері пайдаланылады: табиғи ресурстар; еңбек ресурстары (адамдар және олардың қызмет көрсету және тауарларды шығару мүмкіндігі); өндіріс қорлары (өндірістік ғимараттар, құрылыстар, станоктар, тасымал құралдары, материалдар, шикізат, энергия, запас бөлшектер және т.б.), адамдардың кәсіпкерлік қабілеттілігі.
Өндірістің заттанған құралдары кәсіпорын капиталы деп аталады. Капитал өндіріс құралы ретінде өнімді шығаруға қатысатын, бірақ өндіріс процесінде олардың функциясы бойынша ажыратылатын еңбек құралдары және еңбек заттары болып бөлінеді.
Еңбек құралдары негізгі өндірістік қорлардың заттай мағынасын құрайды, яғни негізгі капиталды, ал еңбек заттары айналым капиталын құрайды.
Негізгі қорлар өндіріс сферасында республиканың ұлттық байлығының басты бөлігін құрайды. Олар республиканың, кәсіпорынның техникалық потенциалын анықтайды, олардың құрамының сапалығынан және жағдайынан өндіріс қарқының өсуі байланысты.
1. Абдильдина Л. И., Абдильдин С. С. Экономика предприятия. Алматы. 2004 жыл.
2. Әлімбетов Қ. Ә., Мейірбеков А. Қ. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы – Алматы: Экономика, 2003 жыл.
3. Булатов А. С. Экономика. Москва. 1994 жыл
4. Экономика предприятия под ред. Горфинкеля Б. Я., Швандара Б. А. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2000 жыл.
5. Жолдасбаева Г. Ө. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы –Алматы: Экономика, 2002 жыл.
6. Қалдыбаев О., Темірбаев А. Экономика предприятия. Алматы "Санат" 1997 жыл.
7. Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар Жарлығы " Мемлекеттік кәсіпорын туралы" 19 маусым 1995 жыл.
8. Раицкий К.А. Экономика предприятия. Москва 1999 жыл.
9. Родостовец В.К. Бухгалтерский учет. Алматы: Бико 1998 ж.
10. Русак Н.А. Основы финансового анализа. Мн: Меркаванне, 1995 ж.
11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Жоғарғы оқу орындарына арналған оқулық: 2002 ж.
12. Сейітқазиева А. М., Бекназарова А. Т. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкершілік. Оқу құралы,- Алматы 2001 жыл.
13. Экономика предприятия под ред. В.М. Семенова, - М., 1998 ж.
14. Статистикалық есептеме, форма 11 «Кәсіпорын негізгі қорларының қозғалысы және бар болуы» 2005-2006 ж.
15. Указ Президента РК, имеющий силу закона «О хозяйственных товариществах"- Казахстанская правда, 1995, 17 мая.
16. Грузинов В.П. Экономика предприятия – М.:Юнити – 1998 г.
17. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия – М.:ИНФРА 1999 г.
18. Раицкий К.А. Экономика предприятия. – Москва. 1999 г.
19. Справочник директора предприятия. Под ред. М.Г.Лапусты- М.ИНФРА- 1996г.
20. Экономика предприятия.Учебник для вузов. Под ред Н.А.Сафронова- М. Юрист- 1998 г.
21. Экономика предприятия. Учебник под ред. проф. О.И.Волкова, В.К. Скляренко – М.: Инфра 2000 г.
22. Экономика предприятия. Учебник по ред М Швайтцера- М.:Инфра 1999г.
23. Жиделева В.В.,Коптейн Ю.Н. Экономика предприятия.Учебное пособие- М.:Инфра 2000г.
24. Зайцев Н.Л. Экономика организации.- М.,2000 г.
25. Экономика предприятия. Под ред В.Я.Хрипача.- М.:2000г.
26. Экономика предприятия. Тесты,задачи,ситуации.Учебное пособие. Под ред В.А.Швандара. М.:ЮНИТИ 2001 г.
27. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. Учебное пособие.М.:ИНФРА 2001 г.
28. Зайцев Н.Л. Организация, планирование и управление производством.М.:ИНФРА 2001 г.
29. Агаев Г.С. Конкуренция, анализ,стратегия,практика. –М.,1996 г.
30. Балабанов Д.Т.Основы финансового менеджмента: Учебное пособие.-М.: 1998 г.
31. «Предприниматель и право» газеті. Алматы, «Жеті жарғы» -1999.
32. ҚР-ның «Акционерлік қоғам туралы» Заңы. Алматы, «Жеті жарғы» - 2003.
33. «Қазақтелеком» ААҚ-ң даму тарихы, қаржылық есептемелері (2006-2008жж.)
34. Шихирев В. «Акционерная собственность юридических лиц», Москва-1995;
35. Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., «Дело», 2000 г.
36. Ковалева А.М. «Финансы». Учебное пособие. Москва-2002;
37. Абдильдина Л. И., Абдильдин С. С. «Экономика предприятия» Алматы – 2004 ж.
38. Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана на пути к рынку: тенденции и размышления. – Алматы: Казахстан, 1994 ж.
39. Бляхман Л. С. «Экономика фирмы», учебное пособие, С-П – 2000г.
40. Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., «Дело», 2000 г.
41. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. «Экономика предприятия»;
42. Джон Уайли энд Снайз «Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерных обществ», Москва-1995;
43. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. / Экономическая теория. С-П, 1999;
44. Жолдасбаева Г. У. «Кәсіпорын экономикасы» Алматы «Экономика» - 2002ж.
45. Иванов А.Н. «Акционерное общество: управление капиталом и дивидендная политика», Москва-1996;
46. Ковалева А.М. «Финансы». Учебное пособие. Москва-2002;
47. Қалдыбаев О, Темірбаев А. «Экономика предприятия» Алматы, «Санат» - 1997ж.
48. Крупанин А.А., Основы предпринимательства. Спб., Из-во Санкт- Петербург. Инж.- экон.ин-та, 1992.
49. Лапуста М.Г.Куксов А.С. Основы препринимательства. М.,1992.
50. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. «Экономика», Издательство «Высшая школа», Москва-2001;
51. Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., «Дело», 2000 г.
52. Сыродаева О.Н. «Акционерное право США и России», Москва-1996;
53. Хубиев К. «Становление акционерной формы собственности», Экономист-1998;
54. Шихирев В. «Акционерная собственность юридических лиц», Москва-1995;
55. «Экономика предприятия и отрасли промышленности» оқулық «Феникс», Ростов – на – Дону, 1999 г.
56. ҚР-ның «Акционерлік қоғам туралы» Заңы. Алматы, «Жеті жарғы» - 1998.
57. «Казахстанская правда» газеті. 2003 ж.
58. «Қазақтелеком» ААҚ-ң даму тарихы, қаржылық есептемелері (2006-2008жж.)
59. «Қазақтелеком» ААҚ-ң бухгалтерлік балансы (2006-2008жж.).
60. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. -М.:“Статут”, 2000.С.205.
61. Функ Я.И., Михальченко В.А., Хвалей В.В. Акционерное общество: история и теория.-Минск: “Амалфея”, 2001. С.242.
62. Суворов Н.С. Жоғарыдағы еңбегі. С.198-206.
63. Тарасов И.Т. Учение об акционерных обществах. -М.:“Статут”, 2000. С.83.
64. Грешников И.П. -Ч.1: Юридическое лицо в праве и законодательстве.-А.: Издательство “LEM”, 2001.С.11.
65. Петровичева Ю.В. Правовое положение компании по английскому праву. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. -М., 2001. с.9.
66. Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. Избранные труды.-М:“Статут”, 2003. с.48,49.
    
    |Мазмұны                              |    |
| | ... |5 |
| | ... ... ... қалыптасуының | |
|теоретикалық ... | |
| | |
| ... ... қорларының мазмұны және құрылымы |8 ... ... ... мәні және ... |14 |
| |19 ... ... үшін ... ... ... мәні және | ... | |
| | ... «Acme operations» ЖШС-нің негізгі өндірістік қорларының | ... ... | |
| | ... «Acme ... ... негізгі өндірістік қорларымен |25 ... ... және ... ... | |
| | ... «Acme ... ... ... ... ... |35 ... және тиімділігін талдау | |
| | ... «Acme ... ... үшін ... ... |40 ... ... ... | |
| | ... «Acme ... ... ... саясатының | ... ... ... | |
| | ... ... ... тиімді пайдалануды көтеру резервтері |45 ... «Acme ... ... ... жылдарға арналған |52 |
|негізгі ... ... ... ... ... | |
| | ... |56 ... ... ... |59 ... ... ... өзектілігі. Нарықтық экономика жағдайында
өндіріс тиімділігі, оның бәсекеге қабілеттілігін және үздіксіздігін
қамтамасыз ету ... да ... ... ... мәселесі болып
табылады.
Кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, қызметін экономикалық
ұқыпты басқаруды талап етеді, ал бұл ... оны ... ... ... көмегімен даму тенденциялары зерттеледі, қызмет нәтижелерінің ... ... ... және ... зерттеледі, олардың орындалуына
бақылауды жүзеге асыратын басқару шешімдері және ... ... ... ... резервтері анықталады, кәсіпорын қызметінің
нәтижелері ... оның ... ... ... дайындалады.
Нарықтық қатынастарға өтумен байланысты әрбір ... даму ... ... тұрады. Нарықтық экономикада ... ... ... ... ... және біртекті еместігі қоғамның
прогрессивті тенденциялардың дамуына жауап ... ... ... таңдау үшін айтарлықтай қиындықтар туғызады.
- қазіргі экономика – бұл бір-біріне қайшы келетін ... ... ... ... және ... ... ... реттелуі.
Бұл мәселелерді шешу үшін кәсіпорынды тек қана ... ... етіп ... сонымен қатар оларды пайдаланудың
тиімділігін көтеру қажет.
Өнім өндірісі және қызмет ... ... ... ... ... ... табиғи ресурстар; еңбек ресурстары
(адамдар және олардың қызмет көрсету және тауарларды шығару ... ... ... ... құрылыстар, станоктар, тасымал
құралдары, материалдар, шикізат, энергия, запас бөлшектер және т.б.),
адамдардың ... ... ... ... ... ... деп аталады.
Капитал өндіріс құралы ретінде өнімді шығаруға қатысатын, ... ... ... ... ... ... ... құралдары және
еңбек заттары болып бөлінеді.
Еңбек құралдары ... ... ... ... ... яғни ... капиталды, ал еңбек заттары айналым капиталын
құрайды.
Негізгі қорлар өндіріс ... ... ... байлығының
басты бөлігін құрайды. Олар ... ... ... анықтайды, олардың құрамының сапалығынан және жағдайынан
өндіріс қарқының өсуі байланысты.
Негізгі қорлар деп өндіріс ... ұзақ ... бойы (1 ... ... ... ... ... көлемін сақтай отырып, құнын
шығаратын өнімге, орындайтын ... ... ... есептелетін
амортизациялық аударым мөлшері ішінде ... ... ... еңбек
құралдарын айтамыз.
Негізгі қорларға көзделген ... жер ... ... ... ... мен ... ... жатады.
Нарықтық жағдайда кәсіпорын меншік формасына байланыссыз өзінің
меншігінің, амортизациясының, пайдасының, несиелерінің ... ... ... ... ... ... тиімді болу үшін, сонымен қатар
негізгі өндірістік қорларды ... және ... ... ... қаражаттар
бекерге жоғалтылмауы үшін негізгі қорлар ... және ... ... ... ... ... қалай пайдалануына қарай олардың пайдасы
байланысты болады, демек кәсіпорынның әрі қарай дамуы да осыған байланысты.
Берілген дипломдық жұмыстың ... ... - ... ... яғни ... ... сипаттама беру, кәсіпорынның техникалық
потенциалын сипаттау , негізгі ... ... ... ... ... ... ... мәні және элементтерін
қарастыру, кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлармен ... ... ... ... ... ... тиімділігін арттыру
жолдарын қарастыру.
Зерттеу объектісі қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... Талданып отырған кәсіпорын қызметін көрсету
үшін екінші бөлімнің кәсіпорынның негізгі өндірістік ... ... және ... ... ... ... 3 жылдық
мәліметтерін пайдаланып олардың абсолютті өзгеруін, ... ... ... ... ... жолдары және резервтерін анықтауға
болады. Кәсіпорынның дамуына ... ... оның ... ... зерттеу үшін, кәсіпорынның негізгі қор ... ... ... және жеке ... ... олардың
қолданылу деңгейін анықтау, олардың деңгейінің өзгеру себептерін белгілеу
үшін, олардың пайдалануындағы ... ... ... үшін, негізгі қорлардың
қозғалысына, динамикасына , техникалық жағдайына талдау ... ... ... ... ... талдауы, олардың
ішінде негізгі қорлардың қор қайтарым және қор ... ... ... ... себептері, оларды өзгертетін факторлар зерттеледі.
Жұмыстың теоретикалық және әдістемелік негізі ретінде негізгі қорларды
тиімді қолдану мәселелері ... ... ТМД ... шетелдік
авторлардың, ғалым экономисттердің ғылыми зерттеулері қолданылды.
Кәсіпорынның негізгі капиталын пайдалануды талдау және негізгі қорлар
есебінің ... ... ... ғалымдардың Е.Е. Савицкая, Л.А.
Виногоров, Г.В. ... және т.б. ... ... ... еңбектері осы
жұмыста тақырыпты ашу үшін пайдаланылған.
Дипломдық ... ... ... ... ... ... ... ҚР ның нормативті және заң актілері, «ACME
operations» ЖШС нің шаруашылық қызметінің нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... пайдаланудың
негізгі жолдары және бағыттары келтірілген. Оларды пайдаланудың ... ... ... ... ... ұсынылған. Кәсіпорынның негізгі
қорларының активті бөлігін құрайтын және оларды тиімді пайдалануды арттыру
кәсіпорынның экономикалық ... ... және оның ... алып
келетін, талданатын кәсіпорын үшін ... даму ... ... ... Кәсіпорынның амортизациялық саясатының қалыптасуының теоретикалық
негіздері
1.1 Кәсіпорынның негізгі ... ... және ... негізгі белгісі – оның өз бетінше шаруашылықты
жүргізу ... ... бір ... ... ... Дәл осы ... ... бақылауды, экономикалық дербестігін және
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Анықталмаған мүлкінсіз үлкен немесе шағын
кәсіпорындар, жеке ... өз ... ... ... ... қорлар – ұзақ кезең бойына қызмет ететін материалдық–заттай
құндылықтардың жиынтығы. Олар осы ... ... ... ... ... ... ... нысанын сақтайды, сонымен бірге өз құнының бір
бөлігін жаңадан өндірілген өнім мен ... ... ... ... ... ... қайта өндіруді кеңейту процесіне
тигізетін үлесі бойынша өндірістік және өндірістік емес ... ... ... ... өндірістің материалдық сферасын
қалыптастырып, соның ішінде ... ... ... рет ... ... баяу істен шығатын, бірақ олардың құны жаңадан ... ... ... ... шегіне қарай көшіріп отырады және де олар күрделі
салымдардың арқасында толығып ... ... емес ... – кәсіпорынның ... ... ... ... арналған және спорттық мекемелер
және де басқа мәдени-техникалық қызмет көрсететін ... ... ... ... қарағанда негізгі өндірістік емес ... ... ... ... ... ... ... басқа өнімге
көшірмейді ,немесе ол қалыптаспайды. Ал ... құны ... ... қоры қалыптаспайды, соған орай ұлттық табыстың ңәтижесінде қайта
өндіріледі.
Осыларға қарамастан негізгі өндірістік емес қорлар ... ... ... ... көтерілуіне әсер етпейді, олардың күнделікті
жоғарылауы кәсіпорындағы жұмысшылардың өмір сүруіндегі ... ... ... ... мен ... ... ... байланысты.
Соңында бұлар кәсіпорынның қызметінің нәтижесіне әсер етеді.
Негізгі ... ...... ... ... ... ... кәсіпорынның өндіріс қуаттылығы, еңбектің техникалық
қамтылу деңгейімен байланысты. Негізгі қорлардың ... ... ... қамсыздануының жоғарылауы еңбек процесін жетілдіреді,
оған творчестволық қасиет береді және қоғамның ... ... ... жағдайында негізгі қорлар –болашақтағы ең басты
экономиканың өндіріс қарқындылығы жоғарылауының алғышарты. ... ... ... бір бөлім енеді, ол - қоғамның материалдық ресурстары.
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары – бұл ... ... олар ... біріңғайлығына қарамастан, өзінің қызмет ету
мерзімімен ... ... бір ... ... ... ... мен әртүрлі өндіріс саласындағы спецификаны ескеру қажеттілігі
туындайды.
Кәсіпорындағы негізгі өндірістік қорлардың қолданылуының түрлері
көрсетілген.Олар топтар ... ... ... ... ... жер ... және ... қолданыстағы
объектілер (су, жер қыртысы,т.б табиғи ресурстар);
• ғимараттар (өндірістік-техникалық, қыметтік және ... ... ... ... ... ... ... тасымалдау құралдары (электржелілері, жылу жүйелері);
• машиналар және құрал-жабдықтар;
... ... , ... және бақылау құралдары;
• есептеу техникалары;
• еңбекақының орташа құны, яғни 50 ден жоғары құнды құрайтын ... ... ... ... (ішкі және өндірістік емес);
• өндірістік және шаруашылық құралдар;
• ішкі шаруашылық жолдар.;
• жерді және ... ... ... ... және тағы ... негізгі құралдар жағдайын жақсартуға
бағытталған күрделі салымдар.
Жекелеген негізгі қорлар топтарының байланысы ортақ ... ... ... қор құрылымын құрайды. Қоғамға қай негізгі қорлардың
кейбір топтары өз үлесін қаражаттарға қосатыныны бәрібір ... Ол ... ... ... ... оптималды жоғарылауына
қызығушылық танытады. Бұлар қордың - активті бөлігін құрайды, сонымен ... ... ... жасауда өндірістік учаскелерді ... ... ... ... құрылыс ғимараттары, құралдар негізгі қорлардың активті
элементтері негізгі қордың - ... ... ... ... ... ... ... құны жоғары болған
сайын, тепе-теңдік жағдайда өнім ... ... де, қор ... ... ... ... негізгі қордың құрылымының жақсаруы
өндірістің өсуі жағдайымен, ... ... ... ... ... көбеюімен қарастырылады.
Негізгі өндірістік қорлардың түрлік құрылымы әртүрлі ... ... ... ... Мысалы, негізгі ... ... құны ... және ... ... саласында (44%),
құрылыс ғимараты мен жанармай өндірісінде (17%), электр ... ... мен ... - ... машина құрастыратын кешенді
кәсіпорындарда (45% жоғары) ... ... ... өндірістік қорлардың құрылымына әсер етуші маңызды факторлар
болып:
• шығарылған өнім сапасы;
... өнім ... ... және ... ... мамандандыру және кооперацациялану деңгейі;
• кәсіпорынның климаттық және географиялық орналасу жағдайлары табылады.
Алғашқы ... ... құны мен оның ... ... әсер ... Өнім ... көлемі (екінші фактор) жоғары болса,
онда арнаулы прогрессивті жұмыс машиналары мен ... ... да ... ... ... ... ... үшінші және төртінші
факторлардың қор құрылымына да тән. Ғимараттар мен ... ... ... ... да байланысты.
Негізгі өндірістік қорлардың құрылымын жақсарту мыналарға
байланысты:
• құрал - жабдықтарды ... мен ... ... мен ... ғимараттарын тиімді қолдану үшін қосымша
құрал-жабдықтарды бос ... ... ... ... ... ... мен кәсіпорынның құрылыс жоспарының
жоғарғы дәрежеде ... ... және аз ... ... мен ... ... ... қорларды есепке алу мен жоспарлау ... және ... ... ... ... ... формада бағалау кезінде
машиналардың саны, олардың өндіргіштігі, қуаттылығы, өндірістік аумақтың
көлемі және де ... да ... ... анықталады. Бұл аталғандар
кәсіпорын мен оның әртүрлі саласындағы өндіргіштік қуатын есепке алуда және
өндіргіш ... ... ... ... ... және де ... құрастыруда қолданылады. Бұл мақсатпен құрал-
жабдықтарды құжаттау (паспорттау) мен жабдықтау, оның келуі мен ... алу ... ... ... ... және оның цехтарын
өнідірістік профилі бойынша: материалды-техникалық мінездемелерді, жұмыстың
техника-экономикалық көрсеткіштерді, құралдардың құрамын анықтауға болады.
Құжатта ... ... ... ... ... тозу деңгейі,
техникалық аумақтармен, машиналар және құрал-жабдықтардың техникалық
мінездемесі ... ... ... ... ... ақшалай
немесе өзіндік құн бойынша бағалау негізгі ... ... ... ... ... үшін, істен шығып қалу дәрежесі мен амортизациялық
аударым көлемін анықтау ... ... ... ... ... ... бағалауда өндіріс процесіне ұзақ ... ... ... ... және осы ... аралығындағы қайта өндірудің
жағдайына байланысты бірнеше түрі бар. Олар – ... ... құн ... қалпына келтіру құны КҚ және де қалдық құндар Кқал.
Негізгі өндірістік қорлардың бастапқы құны – бұл ... ... ... ... оларды жеткізу мен монтаждауға кеткен шығындар сомасы.
Ол амортизация ... және ... ... көлемін анықтауда,
кәсіпорынның табысы мен рентабельділігінің активтерін, олардың ... ... ... тұтынатын барлық негізгі қорлар, бастапқы құн бойынша оның
балансына енеді. Бұл бағалаудың ... ... ... ... ... ... нақты шығындар арқылы көрінеді. Осы әдістің бір
кемшілігі – бірдей (біртектес) негізгі қорлар әртүрлі уақытта ... және ... ... Бұл ... ... ... қалпына келтіру құны – негізгі қорларды қайта өндіруге кеткен
шығындардың жиынтығы.
Қалдық құн – негізгі қорлардың ... алып ... ... ... ... құны.
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары – еңбек құралдарының ... ... ... басты анықтаушы белгісі ретінде құнды өнімге
аудару әдісі көрінеді – біртіндеп: өндірістік циклдердің ... ... ... ... арқылы. Негізгі қорлардың тозуы амортизацияның
белгіленген нормалары бойынша ... ... ... ... ... ... ... іске қосқаннан (пайдаланғаннан) кейін аударылған
тозу сомасы жаңа капитал салымдарына арналған ... ... ... ... ... бір ... ... құн негізгі қор
бөлігінде ақшалай түрден натуралды, тауарлық және қайтададан ақшалай түрге
ауысып тұрақты айналым ... ... ... ... экономикалық мәні
осыдан тұрады.
Негізгі қорлардың барлық түрлеріне қатысты экономикалық белгілері:
1) Негізгі қорлардың ... ... ... ... ... отырып,
еңбек өніміне натуралды түрімен кірмейді, ең алдымен еңбек ...... ... және ... ... қорлардың барлық түрі ұзақ мерзім бойына ... ... ... ... қорлардың барлық түрі өндіріс процесінде тұрақты тозады,
және олардың құны тозу шамасына қарай біртіндеп ... өнім ... ... ... өндірісте бірнеше жылдар бойына жұмыс
жасайды, ... де ... және ... ... ... ... көшіреді.
Өнекәсіптің әртүрлі салаларында өндірістік қорлардың жалпы сомасында
негізгі және ... ... ... өндірістік процесстің
ерекшелігіне байланысты.
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары – бұл өндіріске ... ... ... ... сақтай отырып, құнының бір бөлігін жаңадан
жасалған өнімге көшіретін еңбек құралдары. Негізгі қорларды ... ... ... салынған құны, еңбек құралдарының әрдайым технологиялық
жаңару мүмкіндігін ... ете ... ... қалпына
келтірілетіндігінде көрінеді. Жәй қайта өндірісте амортизациялық қорлардың
қаржысының есебінен кәсіпорын тозғандардың құнына тең ... ... ... ... ... кеңейту үшін қосымша пайдадан, құрылтайшы
жарналарынан, бағалы қағаз эмиссияларынан, несиелерден және т.б. ... жаңа ... ... ... ... ... ... ірі және үлкен
кәсіпорындар амортизациялық қор қаржысының есебінен тек жай ғана емес,
сонымен ... ... ... ... ... кең ұдайы өндірісін
қаржыландыруға мүмкіндігі бар. Негізгі қорларды жоспарлау және есепке ... ... ... ... шаруашылығына арналған бірегей классификация
жасалады. Еңбек құралдары түрлері, топтары және топшалары бойынша ... ... ... типтендіруге, кодтауға, есеп берудің және ... ... ... мүмкіндік береді.
Шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде негізгі қорларды басқару үшін
еңбек ... ... ... аса ... ... Ол ... ... әлуетінде (потенциалында) болып
жатқан маңызды сапалы өзгерістер туралы ақпарат алуға ... ... ... ... ... ... қамсыздануын,
инновацияны енгізу қарқынын, мамандандырудың дамуын, шоғырландыруды және
құрамдастыруды ... ... ... ... және қызметтеріне қарай
төмендегідей бөлінеді:
І. Жер учаскелері мен табиғатты пайдалану ... - ... ... алынған жердің саны мен құны. Жерге меншік құқығы «Жер
үлесіне меншік құқығы Актісімен» расталуы тиіс. ... ... ... ... ... жер ... ... Ғимараттар – негізгі және көмекші өндіріс ... ... мен ... Бұл ... құнының құрамына құрылыс
бөлігінің құнынан басқа жылу ... су ... құны да ... ...... ... өзгеруімен байланыссыз сол немесе
одан басқа функцияларды орындау жолымен өндіріс процесін ... ... ... ... Инвентарлық болып бір ... ... ... ... ... ... ... табылады.
ІV. Жіберу құралдары – электр, жылу және механикалық энергияны ... жылу ... ... ... ... құралдары болып
табылады.
V. Машиналар мен жабдықтар – ... ... ... ... ... егер ол ... құрамына кіретін керек-жарақтарды, аспаптар ... ... ... ... бір ... болмаса. Негізгі
құралдардың бұл тобы 5 бөлімнен тұрады:
• Күш ... мен ... оған ... ... ... ... түрі ... Жұмыс машиналары мен жабдықтар, технологиялық процеске ... ... ... ... ... ... ... реттеу приборлары мен құралдары, лабораториялық ... ... қол ... ... ... арқылы реттеуге,
технологиялық процестің параметрлерін ... және ... ... жүргізуге қажетті.
• Есептеу техникасы: ... ... ... ... ... процестер мен өндірісті басқару үшін қолданылатын машиналар
мен құралдар;
• Басқа машиналар мен ... ... ... ... ... ... – кәсіпорынға тиесілі темір жол, су және
автомобиль көлігі, ... ... ... ... ... ... – бұл ... және механикаландырылмаған
қол еңбегінің қаруы немесе металл, ағаш өңдеу үшін машиналарға жалғанған
заттар. ... ... ... тек ... ... объект құрамына
кірмейтін заттар табылады.
VIII. Өндірістік инвентарь мен түгендеме, өндірістік ... ... мен жеке ... ... сақтауға арналған.
IX. Шаруашылық инвентарь – шаруашылық және кеңсе бағытындағы заттар.
X. Жұмыс және өнім малдары.
Жұмыс малдары – ... түйе және т.б. ... ... ... – ірі ... ... ... бие, киік, қозы, маралдар.
Инвентарлық объект ... ... мал ... табылады.
ХІ. Көпжылдық өсімдіктер мен көшеттер – жасанды, көпжылдық көшеттер,
жасына қарамастан.
ХІІ. Жерді ... ... ... ... ...... қолданатын жерді жақсарту шаралары үшін ... ... да ... ... – кітапханалық қорлар, спорттық инвентарь,
мұражайлық бағалы заттар.
Негізгі өндірістік қорларды ... ... ... ... ... көмегімен жан-жақты зерттелуі мүмкін.
1.2 Амортизациялық саясаттың мәні және ... ... ... ... ... ... елдегі экономикалық процестерге мемлекеттік әсер етудің маңызды
тетігі ретінде қызмет етеді. Ен алдымен ... ... ... қорлардың жаңару процесіне, ғылыми техникалық прогресстің
қарқындауына, инвестициялық қызметке әсер етеді, ... осы ... ... ... әсер ... әдебиеттердің көздерін талдау көрсеткендей, ... ... ... ... мәнін макроэкономикалық және
микроэкономикалық денгейде тұтас жүйе ... ... ... көзқарас,
тұрғы жоқ. Экономиканың ғылыми техникалық прогресін анықтайтын салалар
үшін, мемлекет ... ... ... ол қолданатын енбек
құралдарын тез ... ... ... ... ... түрлерімен
алмастыруға мүмкіндік береді.Оларды енгізу өз алдына ... ... ... ... ... ... шығарғаннан гөрі тиімді болады .Бұл жаңа
техника өндірушілерді жаңа модельдерді өндіріп, шығаруға ынталандырады.
Сатып алушы ... ... ... жоғары өнімділігі және аз енбек
сыйымдылығы сияқты жоғары ... ... ... оның ... да бар: істен шыққан техника, оның ... ... бар ... ... ... мүмкін.
Бұл схеманы іске асыру үшін белгілі бір шарттар қажет. Біріншіден машина
жасау кешені ... ... ... ... ... Екіншіден
жаңа техниканың тұтынушылық сапасының өсу қарқыны амортизация қарқынын озу
керек. Бағалау бойынша жаңа құрал ... ... ... ... әрі күшті болуы керек.Бұл шектен төмен болса ,реновацияның ешқандай
мағынасы болмайды: жұмыс атқарып тұрған станокты дәл ... ... үшін оны үш жыл ... ... ... ... болмайды.
Амортизациялық саясат бұл - ... ... ... ... туғызу, ғылыми техникалық прогрессті жеделдету және ... ... іске ... ... ... ... және кенейтілген ұдайы өндіріс саласында мемлекеттің іске асыратын
ғылыми ... және ... ... жүйесі. ... ... ... ... ... ... өте келе
жойыла бастады,яғни физикалық,техникалық күшке байланысты,өздерінің
қызметін экономикалық ... ... ... жібереді.
Тозу –бұл физикалық,моральдық процестің жойылуы.Негізгі құралдардың
екі жойылу түрі ... және ... ... ... ... асатын физикалық тозу мен ... ... ... ... ... ... ... қордың физикалық тозуы
олардың сапасына байланысты болады,оның техникалық дамуын (материалдық
түрі, сапасы, құрылыстың ... ... ... ерекшелігі,уақытқа
байланысты қозғалысы (жылдық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... шарттарын қорғау, негізгі қордың
сапасына қарау және оған қызметтер көрсету,негізгі қордың қарым –қатынасы
эәне квалификациялық ... ... ... ... ... ... ... бірдей болады. Негізгі қордың тозуын толық және ... ... ... ... тозу ... жойылады және жаңаларымен
ауыстыруға әсер етеді.Негізгі қордың ескірген маңызды бөлігі өндірісте
яғги,ұлттық ... ... ... көбейуін ... ... ... ... жағдайын жақсарту.
Екіншіден,жаңа ... ... ... ... ... толық пайдалануын қадағалау. Осыған байланысты өнімнің көлемі мен
қызметтері азаяды. ... тозу ... ... ... ... шығындар болып табылады.(бірінші түрдегі
моральдық тозу) ... және ... ... мен ... осы ... жаңа ... ... тозудың
түріне жатады.Моральдық тозу әсерінен негізгі қорлар техникалық және
экономикасы тиімді түрі жағдайында ... ... ... Моральдық тозудың бірінші түрі-машына бағасының жойылуы физикалық тозумен
сәйкеспеуі,осы ... ... ... ... болып табылады.Моральдық тозудың бұл түрі ,осындай
машина жасаудың жұмыс уақытының қысқаруына ... ... ... ... ... дайындау бағасының төмендеуіне құрылғылардың
жалғауына байланысты физикалық тозу ... ... ... ... ... өндірілуіне ... ... ... түрі ... ... бағасының талабы
өзгерілмейді,жаңа маннаның құрылымы өзгерілмейді және өндірістік құралдар
да солай болып ... қана ... ... ... тозудың екінші түрі –ол машиналардың қолма–қол қозғалысының,құрал
жабдықтардың,өндіріс қуатының қысқаруына ... ... ... ... сәйкес мерзім өтілген ... ... ... ... ... қондырғылардың ’’жаңа оперативті түрлері
кәсіпорындарда пайда ... ең ... ... ... турде
экономикалық айырбасталуы негізгі қор бойынша физикалық тозу дейік.Ескірген
қондырғылардың өз уақытында,жаңа техникалық қондырғылармен ауыстырылмауынан
олардан шығатын өнімдердің әрі ... ... ... өнім ... ... ... ... инвестициялық, қаржы
несиелік саясаттармен ... ... ... ... ... ... жалпы экономикалық саясатының ... ... ... ... ... – ғылыми техникалық прогрессті
жеделдету, ... ... ... ... тыс ... ... және ... процестері үшін шаруашылық субъектілерге қолайлы
шарттар, жағдайлар жасау. Амортизациялық саясат ... ... ... ... ол ... тиімділігін арттыруға және отандық
экономиканы көтеруге бағытталады.
Амортизациялық саясат келесі бағыттар бойынша міндеттерді шешуге бағытталуы
керек:
• Ғылыми техникалық прогрессті ... ... ... ... ... ... және ... ұлттық
байлығын аттыру;
• Мүліктің пайдалы қолдану мерзімін оңтайландыру;
• Жай және кенейтілген ... ... ... үшін ... ... ... ... қорларды объективті бағалау және қайта бағалау үшін
шарттар жасау.
Амортизациялық саясатты жасаған кезде мемлекет келесі принциптерді ұстануы
керек:
• Негізгі қорларды ... ... іске ... өз ... ... әсіресе инфляция шарттарында;
• Негізгі қорлардың жай және ... ... ... поцесін
амортизациялық аударымдар есебінен қамтамасыз ету;
• Барлық ... және ... ... ... кәсіпорындарда
амортизациялық аударымдардың қолданылуының мақсатты сипатын қамтамасыз
ету;
• Барлық ... ... ... ... ... мүмкіндігі;
• Негізгі қорлардың өз уақытында жаңаруын ынталандыру және ... ... ... ... саясатты өткізу облысында кәсіпорындарға үлкен құқықта
беру.
Амортизациялық саясаттың мәні, мақсаттары және міндеттерінен шыға отырып,
амортизациялық ... ... ... экономикасында маңызды роль
атқарады деген ... ... ... ... ... ... ... мемлекет келесі міндеттердің
шешілуіне ықпалын тигізеді:
• Ғылыми техникалық прогресс қарқынының жеделдеуі;
• Елдің ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Инвестициялық қызметті жандандыру;
• Отандық өнімдердің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету;
• Ұлттық экономиканы дамыту.
Қазіргі ... ... ... ... ... қолданылу
мерзімін қысқату, сонымен қатар амортизациялық аударымдарды есептеудің жаңа
тиімді механизмдерін қолдану ... ... ... жаңа ... ... ... ... негізгі элементтері:
1. Амортизациялық саясаттың инвестициялық және инновациялық саясаттармен
тығыз ... ... ... ... ... бірі және амортизацияланатын активтердің ұдайы
өндірісін қамтамасыз ... ... ... мөлшері
елдегі инвестициялық қызметті анықтайды. Амортизациялық аударымдар мен
жалпы инвестициялар арасындағы қатынас экономиканың даму ... Егер ... ... амортизациялық аударымдардан көп
болса, экономика жағдайы көтеріледі. Бұл жағдайда тек ... ... ... ... ... ғана қоймай,
қаржыландырудың басқа көздері есебінен, әсіресе пайда есебінен оның
өсімі қамтамасыз ... ... ... ... ... үшін
өндірістің төмендеуі тән болды, ... ... ... қаржыландыруға жұмсалды, нәтижесінде өндірістік қорлардың
ескіруіне әкелді. Қазіргі ... ... ... негізгі
қорлардың жай ұдайы өндірісін қамтамасыз ете алмайды. ... ... ... ... әсер ... Осыған
байланысты амортизациялық аударымдарды ен ... ... ... ... ... нарықтық қатынастар шарттарында
бәсекелестік күшейеді, технологиялық инновацияларды игеру нәтижесінде
негізгі қорларға көп шығын жұмсамай ақ ... ... өнім ... болады.
2. Амортизацияланатын мүліктің пайдалы қолдану мерзімін экономикалық
жағынан өндеу. ... ... ... - ... ... ... ... мерзімі немесе активтерді қолдана отырып, компания
өндіретін бұйым ... ... ... ... эксплуатациялаудан
алынатын тиімділікті максимизациялауға кері әсер тигізетін ... бар. ... ... пайдалы қызмет мерзімін анықтаған
кезде ... ... ... ... келесі факторлар есепке
алынады:
- активті қолданудың күтілетін көлемі, ол ... ... ... ... ... ... өндірістік факторлардан тәуелді ,күтілетін физикалық тозу.Ол мынадай
факторлардан тәуелді: ... ... ... ... ... жөндеу және қызмет көрсету бағдарламасы,жұмыс жасамаған
кезде активті ... ... ... ... ... ... өзгерту, нарықта берілген өнімге
сұраныс көлемінің өзгеруі нәтижесіндегі рухани тозу.
- активті қолдануға заңды немесе басқа да ... ... ... ... ... есептеудің тиімді механизмін іске асыру.
Қазіргі нормативті ... ... ... амортизациялық
аударымдарды есептеудің бірнеше механизмін қарастырады.Оларға ... ... ... ... ... ... әдіс. (төмендетілген коэффициенттерді
қолдану, жоғарылатылған коэффициенттерді қолдану, ... ... ... ... ... (шағын
кәсіпорындар үшін), жеделдетілген ... ... ... ... ... ... ... бар механизмдер
негізінде әрбір шаруашылық субъект кәсіпорын дамуының нақты мақсаттары
мен міндеттерінен шыға отырып, оңтайлы ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін шарттар жасау.Соңғы бірнеше ... ... ... ... ... оларға
деген қажеттіліктерді қанағаттандырмайды, сондықтан бәсекеге қабілетті
отандық техникалық базаны құру үшін ... ... ... ... қазіргі кезде негізгі капиталдың массалық
жаңару ... ... ... ... ... ... ... ресурстар тарту қажет.Қалыптасқан
жағдайларда айналымнан тыс активтердің ұдайы өндірісін қаржыландырудың
жалғыз, әрі ... көзі – ... ... Ол үшін ... ... ... ... мақсатына сәйкес
қолданылуын қамтамасыз ету үшін қажетті шарттар жасау ... ... ... ... ... ... жағынан
ынталандыру.Жеделдетілген амортизация механизмін инвестицияларды және
жаңа техниканы енгізуді ынталандыру мақсатын көздейтін , ... ... ... ... ... болады.
6. Амортизациялық саясатты өндеу және іске асыру поцестерін әдістемелік
басқару. Амортизациялық саясатты әдістемелік ... ... ... ... оқыту бойынша шаралар өткізу,
сәйкес бағытта тәжірибе алмасу, амортизациялық аударымдар есептеудің
жаңа әдістерін, ережелерін енгізу ... ... ... ... дайындау,құжаттарды өз уақытында жеткізу және басқа ... ... ... әдістемелік басқару басқарудың барлық
денгейлерінде жүзеге асырылуы тиіс: республикалық және ... ... ... ... бұл ... қатысатын
қатысушылардың қабылдайтын басқару шешімдерінің сапасынан ... ... ... іске асыруды бақылау және мониторинг.
Мониторинг –амортизациялық саясат саласында ,оның іске ... ... ... ... ... ... қызметі.Мониторинг
келесілерді қамтиды : белгілі бір форма бойынша мәліметтер алу, соңғы
мәліметтерді жинақтау және дайындау, ... ... ... ... ... ... беру,оладың
қолданылуының мақсаттылығын қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... инвестиция
көлемін бағалауға, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... амортизациялық саясат механизмінің
сапасын және оның даму перспективасын бағалауға мүмкіндік береді.
8. Мемлекеттің амортизациялық саясатының нәтижелерін бағалау. Мониторинг
процесінің нәтижесінде ... ... ... ... ... ... нәтижелілігі бағаланады. Амортизациялық
саясаттың тиімділік көрсеткіштері ретінде мыналарды алуға болады:
- негізгі ... ... және ... істен шығу қарқынының қатынасы;
- негізгі қорлардың тозу дәрежесі;
- амортизациялық аударымдарды функционалды қолданылуына сай қолдану;
- ... ... ... ... ... тыс ... құрылымында материалды емес активтердің үлесі;
- жеке өнім түрлерін ... ... ... қуаттылықтың қолданылу
дәрежесі;
- негізгі өндірістік қорлардың ... ... ... ... амортизацияланатын мүлікті қолдануды жақсарту есебінен табыстың өсімі.
Амортизациялық ... , оның ... ... оның даму
перспективаларын бағалау, негізгі капиталға инвестицияларды іске асыратын
кәсіпорындар үшін де, ... ... ... ... процестерді реттеп отыратын басқару органдары үшін де маңызды
болып табылады.
3. Кәсіпорын үшін амортизациялық ... ... мәні және ... ... ... - ... ... капиталды
басқарудың жалпы саясатының құрамдас бөлігі ретінде, меншікті инвестициялық
ресурстардың қалыптасуының саясатының бөлігі ... ... ... ... ... ... ретінде қарастыруға болады.
Ұйымның амортизациялық саясатының міндеттері:
• Амортизацияланатын мүлікті бағалау және қайта бағалау.
Амортизациялық аударымдарды ... ... үшін ... мүлікті
бағалау және қайта бағалау маңызды орын алады. Негізгі қорлар бухгалтерлік
есепке алғашқы құны ... ... өзі ... стандарттардың
негізгі талаптарына сай келеді. Сондықтан кәсіпорын айналымнан тыс
активтердің ... ала ... ... ... ... ... алу ... Алғашқы құны бойынша негізгі қорларды
есепке алу қалпына келтіру құнынан ерекшеленеді ... ... ... және ... ... ... суммасы негізгі
қорлардың ұдайы өндірісіне шығындарды жаппайды.Бұл шарттарда оларды ... ... ... ... ... ... қорлардың қайта бағалануы он жылда
бір рет жүргізілген болатын, нарықтық қатынастарға өту,шаруашылық жүргізу
шарттарының өзгеруі, ... ... ... ... бағалау жиі
жүргізіледі. Негізгі қорларды қайта бағалау екі әдіспен жүргізіледі:
- индексті әдіс, бұл ... ... ... ... негізгі
қорлар объектілерінің қалпына ... құны ҚР ... ... ... көбейтіледі.
- тікелей есептеу әдісі, бұл ... ... ... ... ... баға ... ... эксперттік
нәтиже негізінде жүргізіледі. Негізгі ... ... ... ... тұрғысынан , негізгі қорлардың нақты құнын есептеуге
мүмкіндік беретін халықаралық ... ... ... ... Негізгі қорлардың және материалды емес ... ... ... анықтау. Қазақстан экономикасында амортизациялық топтарға кіретін
негізгі қорлардың классификаторын ... ... ... қорлар
объектілерін қолданудың пайдалы мерзімдері айтарлықтай болатын, олар
шетелдік стандарттардан 3-4 есе асып ... ... биік ... ... ... 250 жыл, көп ... ғимараттар – 100 жыл, темір
бетонды көпірлер– 100 жыл, қолмен басқарылатын металл кесуші ...... ... өндірісінде қолданылатын пештер– 20 жыл, ... ... -9 ... халықаралық нормаларына бағытталған, 2002 жылдан ... ... ... ... ... ... ... бірнеше есе қысқартуға мүмкіндік беріп, амортизацияны есептеудің
халықаралық ... ... ... ... ... ... ... қорларды топтастыру" туралы ҚР –сы
Үкіметінің қаулысына сәйкес , салық салу ... ... ... ... есеп ... да ... алады.Бухгалтерлік
есепте бұл топтаманы қолдану негізгі қорлардың пайдалы ... ... ... ... ... ... қолдану мерзімі келесі жағдайларға байланысты
анықталады:
- күтілетін өнімділік немесе қуаттылыққа сәйкес, берілген ... ... ... эксплуатация тәртібі (смена саны) ,табиғи ... ... ... ... өткізу жүйесі және басқа да ... ... ... тозу;
- объектіні қолданудың нормативті – құқықтық және басқа да ... ... ... ... ... және ... ... амортизациялық аударымдарды есептеудің көптеген әдістері
қолданылады. Прогрессивті (жеделдетілген) және ... ... ... әдістері белгілі. Өнеркәсіптік дамыған елдерде амортизацияны
есептеудің әдістерінен ... атап ... ... ... ... ... амортизация;
- нарықтық құннан сызықтық амортизация;
- объектіні пайдалану денгейіне сәйкес амортизация;
- анықталған базалық шаманы алып тастағаннан кейінгі амортизация;
- қалдық құнды алып ... ... ... ... амортизация;
-күрделі проценттерді қолдануға негізделген амортизация әдісі;
- функционалды амортизация әдісі;
-пропорционалды рентабельділік әдісі.
Амортизацияны есептеу әдістерінің кең ... тек ... ... ... емес , сонымен қатар ... бір ... ... жеке ... ... ... береді. Қазақстандық заңдар
амортизацияның қолданылатын спектрін шектейді, сонымен бірге заңмен ... ... ... есептеу әдістері де ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Амортизациялық аударымдар өнім өндіру және өткізу шығындарының ... өнім ... ... түсім құрамында ұйымның есептік шотына
түседі. Бухгалтерлік есеп шотының жаңа жоспарына ... ... ... ақша ... жүреді және ақшалай құралдардың жеке қоры
ретінде құрылмайды. Нәтижесінде олар функционалды қолданылуымен қатар,
басқа да ... ... ... ... ... құралдарын
қаржыландыруға). Бірақ егер қаржылық жағынан тұрақты ... ... ... ... кезенде мақсатты емес қолданылса,
кризистік жағдайларда ... ... ... ... ... қаржыландырудың тұрақты көзіне ... ұйым ... ... және ... амортизацияланатын мүліктің
ұдайы өндірісін қаматамасыз ете алмайды. Амортизациялық ... емес ... ... ... ... ... қатар, амортизациялық аударымдар бұл меншікті құралдар,
сондықтан көпшілік пікір бойынша ол тегін болып саналады. Осыған ... ... ... ... ... бұл ... көзі
бірінші орында тұрады.
5. Амортизацияланатын мүліктің шектен тыс физикалық және рухани тозуын
болдырмау.Негізгі ... ... ...... ... ... эксплуатация немесе қызмет етпеу, ... күш ... (жер ... су ... өрт және т.б.) әсерінің нәтижесінде
негізгі қорлардың ... ... ... және құнын жоғалтуы.Физикалық ... ... ... ... ... ... жаңа ... қажеттілігі туындайды.Физикалық тозудың абсолютті ... ... ... ... бейнеленеді.
Рухани тозу – қызмет етіп ... ... ... ... ... немесе негізгі қорлардың жаңа жетілген түрлерін өндіру,
енгізуге байланысты ... ... өз ... жоғалтуы.
Кәсіпорында амортизацияланатын мүліктің шектен тыс физикалық және рухани
тозуын болдырмаудың, алдын алудың негізгі бағыттарына ... ... ... мен ... ... ... ... енгізу қарқынының олардың істен шығу қарқынынан озуы;
- ... ... ... ... ... тозуға ұшырау дәрежесінен тәуелді ... ... ... ... ... тыс ... жаңаруының қажетті көлемін анықтау.
Әрбір ұйым өндіріс процесін ... ... және ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған, анық ұдайы ... ... ... ... ... ... ... толық
алғашқы құн бойынша негізгі қорлардың балансында ... ... ... болады:
Фк=Фн+ Фв-Фл,
(1)
Мұндағы
Фк - жыл соңына негізгі қорлардың құны;
Фн- жыл ... ... ... ... ... енгізілетін негізгі қорлар құны;
Фл - жыл ішінде жойылатын негізгі ... ... ... ... ... іске ... негізгі қорлар құны,
физикалық және рухани тозу себебінен ... ... ... ... ... ... ... құнын қамтиды.Осылайша, бұл жағдайда
іске қосылған негізгі қорлар құны ... ... ... ... ... сәйкес келеді.Сәйкесінше жойылатын
негізгі қорлар құны физикалық және ... тозу ... ... ... құнын қамтиды. Кенейтілген ұдайы ... ... ... ... қорларды сатып алуға басқа да көздер
қолданылуы ... таза ... ... ресурстар, займдар және ... іске ... ... ... ... өнім ... ... негізгі қорлар да кіреді.Жай ұдайы өндіріс шарттарында
негізгі қорлар қажеттілігін келесі формула бойынша анықтауға ... ... - жай ... ... ... ... ... жаңартудың жалпы
қажеттілігі.
Фф - физикалық тозу себебінен істен шыққан негізгі қорларды ... ... ... алғашқы (қалпына келтіру) құны.
Фм- рухани тозу себебінен істен шыққан ... ... ... ... қорлардың алғашқы (қалпына келтіру) құны.
Кенейтілген ұдайы өндіріс шарттарында ... ... ... келесі
формула бойынша есептеуге болады:
Фвр= Фф+Фм +Фув
(3)
Мұндағы,
Фвр- кенейтілген ұдайы өндіріс шарттарында негізгі қорларды жаңартудың
жалпы ... - ... тозу ... ... ... ... ... алмастыруға
жіберілетін негізгі қорлардың алғашқы (қалпына келтіру) құны.
Фув -өнімнің кенейтілген өндірісін ... ету үшін ... ... негізгі қорлардың алғашқы құны.
7. Негізгі қорлар ұдайы ... ен ... ... ... ... ... ен маңызды сәт, негізгі қорлардың ұдайы
өндірісі іске асатын форманы таңдай білу, себебі одан ... іске ... ... ... Негізгі өндірістік қорлардың ұдайы өндірісінің
ен ... ... ... ... ... өндірісті
реконструкциялау және модернизациялау. Бұл жаңа құрылысқа қарағанда
неғұрлым аз ... ... ... ... Негізгі қорлардың түрлік, технологиялық, ... ... ... ... ... ... және ұдайы
өндірістік құрылымының өзгеруіне байланысты. ... ... және ... ... ... жетілдіру келесі позитивті
өзгерістер тудырады:
- күрделі құрылыстың жалпы цикл ұзақтығының қысқаруы;
- үлестік капитал салымдарының төмендеуі;
- объектіні уақытынан ... іске қосу және ... өнім ... ... табу.
9.Кәсіпорынның салық төлемдерін оңтайландыру. Дәстүрлі отандық тәжірибеде
амортизация бухгалтерлік категория ретінде және ... ... ... өндіріс көзін жинақтаудың әдісі ... ... ... ... ... салық салу тұрғысынан
қарастырылады және негізгі қорлардың дамуы мен жаңаруына салынған ... ... ... ... ... ... бұл
елдерде жедел амортизация қолданылады.Бұл пайда салығының ынталандырушы
потенциалын ... ... ... ... амортизациялық
аударымдардың ұлғаюы салық төлемдерінің ... және ... ... ... көбеюіне әкеледі.
2. «ACME operations» ЖШС-нің негізгі ... ... ... «ACME operations» ЖШС-нің ... ... ... ... және ... ... ... транспорттық кешенде ... ... бірі «ACME ... ЖШС - і. ... 2001 жылы ... ... жергілікті және халықаралық ... ... ... ... ... ... транспорттық қызмет көрсету кешені – бұл
үлкен және үлкен емес ... ... жол, ... су, авиациялық
көлікпен тасымалдау түрлері.
Жұмысты ұйымдастырудың ... ... ... «ACME ... ЖШС-і жүк
тасымалдау нарығында беделді орын алады, бұдан басқа ірі габаритті ... және ауыр ... ... тасымалдау бойынша тапсырыстар
орындайды.
«ACME ... ... ... ... ... ... компаниялардың бірі.
Өз қызметін «ACME operations» компаниясы кен ... ... ... бастаған. Маңғыстау облысынан Қарағанды
облысының территориясына дейін ... ... ... ... ... ... мұнай кұю резервуарларын монтаждау бойынша,
Тасболат және Жетыбай кен орындары арасында магистральды ... ... ... жұмыс тәжірибесі бар. Жақсы қамтылған ... ... ... ... арқасында, «ACME operations» ЖШС-і
тапсырыстарды өз уақытында және сапалы орындайды.
Кесте 1
«ACME operations» ЖШС-нің ... ... ... негізгі қызмет
бойынша қызмет көрсету көрсеткіштері
(пайызбен)
|№ |Кәсіпорын атаулары ... |
| | |2009 |2010 |2011 |
|1 |ЖШС ... ... ... |13 |13,7 |12,9 |
|2 |ЖШС ... ... |10 |8 |9,4 |
|3 |ЖШС ... |9,5 |9,8 |10 |
|4 |ЖШС ... ... и ... |9 |9,3 |8,5 |
| ... | | | ... ... ... |
|5 |ЖШС ... |10 |9,9 |10,1 |
|6 |ЖШС ... on 6 ... |8 |7,8 |7,7 |
|7 |ЖШС ... Дриллинг Энд |9 |10,1 |10,4 |
| ... | | | |
|8 |ЖШС «КМК ... |11 |10,3 |9,3 |
|9 |ЖШС ... |8,9 |8,9 |10,3 ... |ЖШС «ICT A/DK Kazakhstan» |6,5 |6,4 |7,2 ... |ЖШС ... ве ... А.Ш.» |5,1 |5,8 |4,2 |
| ... |100 |100 |100 ... 1. «ACME ... ЖШС-нің 2009-2011 жылдар аралығындағы
негізгі қызмет бойынша қызмет көрсету көрсеткіштері.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда өнім ... ... ... ең ... ...... ... мөлшерде негізгі қорлармен және олардың толық
және тиімді ... ... ... ... кәсіпорынның қамтамасыз етілуін, негізгі қор бойынша құрылымының
бөлімшелерін, жалпылағыш және жеке ... ... ... ... анықтау;
• олардың деңгейінің өзгеру себептерін белгілеу;
• өнім өндірісінің ... және ... да ... ... ... ... етуін есептеу;
• кәсіпорынның өндірістік қуаттылығымен құрал – жабдықтарды қолдану
деңгейін зерттеу;
• негізгі ... ... ... және тиімділігіне резервтерді
көбейтуді анықтау.
Әдетте, талдау негізгі қорлардың қолданысымен, олардың құрылымын және
динамикасын зерттеуден басталады. ... ... ... ... ... ... басқа салалардың өндірістік қорлары болып бөлінеді.
Кәсіпорынның өндірістік ... ... - ... ... ... бірге, негізгі қорлардың актив (жұмыс машиналары, құрал
– жабдықтар) және пассив бөлігін бөліп қарастырады. Мұндай ... ... ... қорларды қолданудың тиімділігін жоғарлату
резервін анықтау үшін қажет. Актив және пассив бөліктерінің ара-қатынасына,
күш және жұмыс машиналарына көп мән ... ... ... қор ... қор ... және кәсіпорынның қаржылық
жағдайларына әсерін тигізіп отырады.
Негізгі қорлардың ... ... ... ... өсім ΔФ = Ф09 – Ф08 = 99903 – 83046 = ... = Ф10 – Ф09 = 121050 – 99903 = 21147;
Өсу қарқыны Тр = ... = ... = ... = ... = ... = 1,211;
Өсім қарқыны Тпр. = Тр · 100 – 100 = ... = 20,3 ... = Тр · 100 – 100 = ... = 21,1 ... ... ... ... есебінен көріп
отырғанымыздай негізгі қорлардың абсолютті өсімі 21147 мың ... ... өсуі ... ... ... айтарлықтай толықтырулар:
кірістің, реконструкцияның және модернизацияның есебінен. Өсім қарқыны 2010
жылы 2009 жылмен салыстырғанда 21,1%-ке өскен.
Сурет 2. «ACME ... ... ... қорлардың динамика
көрсеткіштері.
Кестедегі мәліметтерді қолдану ... ... ... ... ... қорлардың бар болуы мен қозғалысының балансы (мың теңге)
| | ... ... | ... |Жыл ... |жылда |Жыл |
| ... ... ... ... |
| | ... | | ... ... бастапқы | | | | ... |99903 |23857 |2710 |121050 ... ... тозуы | | | | |
| |5544 |- |- |5787 ... ... ... |94359 | | |115263 ... | | | | ... ... ... ... біз 2010 жылы ... ЖШС көп ... жаңа негізгі қорлар сатып алынғанын, яғни ол
23857 мың тенгені құрады, соның ішінде оның көп бөлігін ... ... және ... ... алып ... ... ... 2009 - 2011 жылдарға арналған жылдық
есептемелерінің мәліметтерін пайдаланып келесі мүліктік жағдайын ... ... ... ... ... қордың қалдық құны
Кн.қор. нақты құны =
(4)
Ағымды активтердің ... құны 2009 = ... = 0,62 ... құны 2010 = ... = 0,61 ... құны 2011= ... = 0,63 .
Кәсіпорынның өтімділігі – бұл қысқа мерзімді міндеттемелерді ағымдағы
активтерді өткізу ... ... ... ... кәсiпорын
мiндеттемелерiнiң оның активтерiмен жабылу дәрежесiмен анықталады,
активтердiң ... ... ... ... жабу мерзiмiне сәйкес
келедi. Басқаша ... ... ... - өз ... ... ... үшiн қолда бар ... ... ... ... деп ... болады. Мәнi бойынша кәсiпорын
өтiмдiлiгi ... ... ... активтердің құны
Кжалпы өтімділік =
(5)
Ағымды міндеттемелер
Кжалпы өтімділік 2009 = 124985/79458 = 1,6 ;
Кжалпы өтімділік 2010 = ... 1,5 ... ... 2011 = 184853/143126 = 1,3 .
Рентабельділік бұл кәсіпорынның жұмысының табыстылық, пайдалылық
көрсеткіші. Кәсіпорын өзі ... ... ... ... шығындарын
өтеумен қатар таза табыс алуды көздейді. Рентабельділікті ... ... ... өнімділігін арттыру, негізгі қорларды пайдалануды
жақсарту, өнімнің өзіндік құнын ... өнім ... ... жаңа
техниканы енгізу.
Негізгі қызметтен түскен
табыс
Рентабельділік ... ... ... = ... = 0,09 ;
Рентабельділік2010 = 40163/367173 = 0,11 ;
Рентабельділік2011 = 55059/495386 = 0,12 ... ... ... кестеге келтіреміз.
Кесте 3.
« ACME operations» ЖШС-нің қаржылық бағалау коэффициенттері
|Көрсеткіштер |2009 ... ... |2011 ... |
| | | |+,- | |+,- ... ... ... ... |0,62 |0,61 |-0,01 |0,63 |0,02 ... коэффициенті | | | | | ... ... ... |1,6 |1,5 |-0,1 |1,3 |-0,2 ... | | | | | ... ... |0,09 |0,11 |0,02 |0,12 |0,01 ... 3. «ACME operations» ЖШС-нің қаржылық бағалау коэффициенттері.
Есептелген мүліктік жағдайын және өтімділікті сипаттайтын көрсеткіштерден
біз 2011 жылы ... ... 12%-ті ... бұл ... жылға қарағанда 1 %-ке өсті (0,12 – 0,11).
Осылайша, «ACME ... ... ... жағдайы өтіп кеткен 3
жыл ішінде (2009-2011 ж.ж.) ... ... әрі ... ... ... ... етуі және оның табыстарын көтеру үшін ... ... ... ... мен ... ... ... мән беріледі, ол бухгалтерлік есеп арқылы жүргізіледі. Ол үшін келесі
көрсеткіштер есептелінеді:
• жаңару ... ... жаңа ... ... ... ... ... жыл соңында сипаттайды:
Келіп түскен нег. қорлардың құны
Кжаң =
(7)
Кезең ... нег. ... ... 2009 = = 0,2074 ... 2010 = = 0,2087 ... 2011 = = 0,1971 ... негізгі қорлардың жаңару мерзімі (Тжаң):
Кезен басындағы нег. қор-дың құны
Тжаң =
(8)
Келіп түскен нег. қор-дың құны
67460
Тжаң 2009= = 3,92 ... 2010 = = 3,98 ... 2011 = = 4,18 ... коэффициенті істен шыққан негізгі қорлар құнының, жыл басындағы
негізгі қорлар құнына қатынасымен анықталады.
• істен шығу ... ... ... нег. ... ... ... ... нег. қор-дың құны
1641
Кш 2009= = 0,024 ... 2010 = = 0,048 ... 2011 = = 0,027 ... коэффициенті (Көсу):
Негізгі қор-дың өсу соммасы
Көсу =
(10)
Уақыт басындағы олардың құны
15586
Көсу 2009 = = 0,231 ... 2010 = = 0,202 ... 2011 = = 0,211 ... 4. «ACME ... ... ... қорлар қозғалысы және техникалық
жағдайы.
Тозу коэффициенті тозу сомасының негізгі қорлардың толық бастапқы
құнына қатынасымен ... тозу ... жыл ... және жыл ... тозу ... (Ктозу):
Негізгі қорлардың тозу соммасы
Ктозу = ... ... нег. ... ... ... 2009 = = 0,067 ; (жыл ... 2009 = = 0,064 ; (жыл ... 2010 = = 0,064 ; (жыл ... 2010 = = 0,056 ; (жыл ... 2011 = = 0,056 ; (жыл ... 2011 = = 0,048 ; (жыл ... жарамдылық коэффициенті (Кж):
Негізгі құрал-дың қалдық құны
Кж =
(12)
Негізгі құрал-дың бастапқы құны
67460-4493
Кж 2009 = = 0,933 ; ... - ... 2009 = = 0,935 ; ... 2010 = = 0,935 ; ... 2010 = = 0,944; ... 2011 = = 0,944 ; (жыл ... 2011 = = 0,952 ; ... және ... ... жыл ... және жыл аяғына
есептелінеді. Өндірістік есептеулерден көріп ... ... ... ... болса, жарамдылық коэффициенті жоғары болады
және негізгі қорлардың техникалық жағдайы соғұрлым ... 5. «ACME ... ... ... ... қозғалысы: тозу
коэффициенті.
Жаңа техникаларды жаңа объектілерді іске қосу, негізгі қорларды ... ... ... орындалуын тексеріп отырады. ... ... оның ... саны және ... топ машиналары мен
құралдар, сонымен қатар автоматтандырылған құралдар арқылы анықталады.
Моральдық тозуды сипаттау үшін ... ... ... ... ...... орташа жас шамасы (5 жылға дейін, 5 – 10
жыл, 10-20 жыл, 20 жылдан жоғары) есептеледі.
Кестедегі ... ... ... ... ... ... ... жылдық қорытындыда, тиімді жаңартудың есебінен
шамалы жақсарғанын ... ... ... ... «ACME ... ... ... техникалық жағдайы және қозғалысын талдау» кестесіне кіргізуге
болады.
Кесте 4
«ACME ... ... ... қорлар қозғалысы және техникалық жағдайы
| | ... ... ... ... | |
| ... | |
| | |2009 жыл |2010 жыл |2011 жыл ... ... ... ... |0,2074 |0,2087 |0,1971 ... Жаңару мерзімі, жыл |Тжаң |3,92 |3,98 |4,18 ... Шығу ... |Кш |0,024 |0,048 |0,027 ... Өсу ... | Көсу |0,231 |0,202 |0,211 ... Тозу ... ... | | | ... жыл басына ... |0,067 |0,064 |0,056 ... жыл ... |б. |0,064 |0,056 |0,048 |
| ... | | | |
| |а. | | | ... ... ... |Кж | | | ... жыл ... |Кж. б. |0,933 |0,935 |0,944 ... жыл ... |Кж. а. |0,935 |0,944 |0,952 ... 6. «ACME ... ЖШС-де негізгі қорлар қозғалысы: жарамдылық
коэффициенті.
«ACME operations» ЖШС-де негізгі ... ... ... талдауды
қорыта келе, тиімді пайдаланудың факторы ... ... ... ... ... талаптарға сай келеді. Және еңбек өнімділігін
арттыратын, оны тиімді ... ... ... ... мүмкіндіктер туғызады.
Кәсіпорынның бөлек машина түрлерімен, механизмдерімен, құралдармен,
үй-жайлармен ... ... ... ... ... ... ... қолда
бар қажеттілікпен жоспардағы қажеттілікті салыстыру ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді сипаттайтын,
жалпылауыш көрсеткіштер болып ... ... және ... ... ... ... қормен жарақтандырылу көрсеткіші өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ... тізім
бойынша орташа санының ең көп ауысымына қатынасы арқылы есептелінеді.
Еңбектің техникамен қаруландырылу деңгейі өндірістік ... ... ... ... ... ... ең көп ... арқылы анықталады. Оның өрлеу қарқыны еңбек өнімділігінің өсу
қарқынымен салыстырылады. Көбіне, еңбек ... өсу ... ... ... өсу ... озық болғаны дұрыс. Қарсы
жағдайда қор қайтарымы төмендейді.
2.2 «ACME ... ... ... ... ... және тиімділігін талдау
Нарықтық экономика және бәсеке шартында өздерінің ресурстарын тиімді
қолдана алатын, сонымен ... ... ... ... ... ... ғана жұмыс істейді. Негізгі қорларды қолданудың
қарқындылығы және тиімділігіне капитал табыстылығы және ... ... ... ... болып келеді. ... ... ... мен тиімділігіне жалпылама сипаттама беру үшін
келесі көрсеткіштер жатады:
• қор пайдалылық (негізгі ... ... ... ... ... жылдық құнына қатынасы);
• негізгі қордың қор қайтарымы (өндірілген өнім ... ... ... ... ... қатынасы);
• негізгі қордың актив бөлігінің қор қайтарымы (өндірілген өнім құнының,
негізгі қордың актив бөлігінің орташа жылдық құнына қатынасы);
• қор сыйымдылығы (өндірістік ... ... ... ... ... құнының, қорытынды уақыт аралығындағы өндірілген өнімнің құнына
қатынасы);
• негізгі қорларды салыстырмалы үнемдеу.
Өндірістің негізгі ... ... ... ... ... ... ... қатар, жалға алынған негізгі қорларда есептеледі, тек
сақтауда тұрған және жалға берілген қорлар кірмейді.
Жеке көрсеткіштер - жеке ... ... ... ... ... сипаттау үшін пайдаланылады.
Негізгі қорларды қолданудың ... ең ... ... ... ... ... ... капиталдың пайдалылығы
табылады. Оның деңгейі тек қор ... ... ... ... сатудың
пайдалылығына, өткізілген өнімнің яғни жалпы оның ... ... ... ... Бұл ... ... байланысын келесі нұсқа
арқылы көрсетуге болады:
RӨНҚ = ФО ӨНҚ х Д РП х R ... ... ... көрсеткіштерінің динамикасы зерттеледі,
олардың деңгейі бойынша жоспардың орындалуы, шаруашылық аралық ... ... ... ... шама ... ... ... 7).
Сурет 7. Қор қайтарымы және қор пайдалылығының факторлық талдауының
құрылымдық – логикалық моделі.
Кәсіпорынның негізгі ... ... ... ... ... оны ... ең тиімді нұсқауды таңдауға көзделген. Сондықтан
талдаудың негізгі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... нұсқаулық шешімдері;
2) Перспективаға бағытталу.
Перспективалық анализ – бұл инвестицияларды талдаудың негізгі ... ... бар ... қорлардың және оларды ... ... ... ... ... ... технологиялық бағалануға
негізделген. Ол қор қайтарымдылық және сыйымдылық ... ... ... болжайды. Сонымен қатар негізгі қорлардың рентабельділігі
және салыстырмалы үнемдеуіне бағалау жүргізіледі.
Қор рентабельділігі негізгі қызметтен түскен пайданың, ... ... ... ... ... арқылы есептеледі:
Rөнқ 09 = 24952/73855 = 0,34 тенге
Rөнқ 10 = 40163/87475 = 0,46 тенге
Rөнқ 11 = ... = 0,51 ... ... ЖШС бойынша негізгі қордың қор ... = ... = 2,066 ... = ... = 3,438 ... = 453220/ 107766 = 4,205 ... жылы пайдаланылған негізгі қорлардың 1 тенгесінен 4,205 тенгеге
өнім көріп отырмыз.
Қор қайтарымының өзгерісін сипаттайтын ... = ... = ... = 1,66 ... ... 166 %;
Iфо = ФО10/ФО09 = 4,205/3,438 = 1,22 ... ... 122 ... қор ... коэффициенті 2011 жылы 2010 жылмен ... есе ... ... ... ... ... ... қарағанда
есептік жылы қор қайтарым ... ... ... ... ... 0,767 (4,205 – 3,438) ... 2 ... фактордың
әсерінен деп түсіндіреміз. Біріншіден, негізгі қорлардың көлемінің өсу
есебінен, екіншіден, ... ... ... ... ... ... тиімді пайдаланудың келесі корсеткіші болып қор
сыйымдылығы ... ол ... ... орта жылдық құнының, өнім көлеміне
қатынасы ... ... жылы Фс09 = ... = 0,484 ... жылы Фс10 = 87475/300767 = 0,291 тенге
2011 жылы Фс11 = ... = 0,238 ... 8. «Acme ... ... негізгі қорларды қолданудың
көрсеткіштері.
Келесі кестеде негізгі қорлардың қолдану көрсеткіштері берілген. Осы
кестеде қор ... және оның өсу ... әсер ... ... ... ... ... 5
Негізгі қорларды қолданудың көрсеткіштері
мың тенге
| | | ... | ... ... |2009 |2010жыл|өзгеріс |Өсу |2011 |өзгеріс |Өсу |
| |жыл | | ... |жыл |мың тг. ... |
| |152617 |300767 |+148150 |1,97 |453220 |+152453 |1,507 ... Өнім ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... орта | | | | | | | ... құны |73855 |87475 |+13620 |1,18 |107766 |+20291 |1,232 ... ... ... ... |0,34 |0,46 |+0,12 |1,353 |0,51 |+0,05 |1,108 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... қайтарым,| | | | | | | ... |2,066 |3,438 |+1,372 |1,66 |4,205 |+0,767 |1,223 ... | | | | | | | ... |0,484 |0,291 |-0,193 |0,601 |0,238 |-0,053 |0,818 ... | | | | | | | ... 9. «Acme ... ЖШС-де негізгі қорларды қолданудың
көрсеткіштері.
2009 жылы өнім көлемі 300767 мың тенгені құрады, бұл ... 2009 ... 148150 мың ... өсіп отыр. Ал, 2011 жылы 453220 мың ... ... ... жылдан жылға өсіп отыруының себебі, әр түрлі
аймақтарға тасымалдау қызмет ... ... ... ... өнім ... 152453 мың ... өсті, оның ішінде:
1) Негізгі қорлар көлемінің өсуі есебінен:
ΔQ(Ф) = ФО09 (Ф09 – Ф09)
(14)
ΔQ(Ф) = 3,438 · 20291 = ... ... ... ... ... қолдану есебінен:
ΔQ(Ф) = (ФО10 – ФО09) · Ф10
(15)
ΔQ(Ф) = 0,767 · 107766 = ... ... екі ... ... ... ... өнімі 152453 мың тг. өседі.
Осы жүргізілген есептеулерден көріп отырғанымыздай өндіріс өнімінің өсімі
сонымен қатар негізгі қорларды ... ... ... ... ... ... көлеміне осы 2 фактордың әсер ету ара қатынасы ... ... шарт ... қор ... ... ... қарағанда 41%-ке төмендегені
негізгі қорлардың салыстырмалы үнемдеу мөлшерінің бар екенін ... ... ... = ӨНҚ10 - ӨНҚ09 х І ... ... = 87475 – 73855 · 1,97 = 26831,4 мың ... = 107766 – 87475 · 1,507 = ... ... ӨНҚ 1 – ... ... ... ... құнының
базистік және жыл есептемесіне сәйкестігі;
І жалпы өнд. – ... ... өнім ... ... ... ... пайдалануды терең талдау
мақсатымен қор қайтарым көрсеткіші ... ... ... ... қор ... формуласындағы жалпы ортажылдық құнын негізгі
қорлардың активті бөлігінің орташа құнымен алмастырамыз.
ФОа09 = ... = 6,4 ... = ... = 8,9 тенге
ФОа11 = 453220/41355= 11,0 тенге
Осы есептеулерден негізгі қорлардың активті бөлігінің қор қайтарым
көрсеткішінен өсуі байқалады.
Бұл 2011 жылы ... өнім ... ... ... және құрал-
жабдықтарды аса тиімді пайдаланғаны айқындалады.
2.3 «Acme Operations» ЖШС-і үшін амортизацияны ... ... ... ... ... ... ... кезінде өздерінің бірте-
бірте тозуына байланысты, өздерінің ... ... ... ... ауыстырылуы. Бұл негізгі қорлардың табиғи және моральдық тозуының
ақшалай ... ... ... қорлардың толықтай ауыстырылуы
барысында шығып қалу мақсатында жүзеге асады. Амортизациялық аударым сомасы
негізгі қорлардың құнына, ... ... ... байланысты болып
келеді.
Амортизация процесі негізгі қорлардың қызмет ету уақыты ішінде ... ... ... ... ... және тұтынылған негізгі
қорларды өтеу үшін осы ... ... ... ... қорлардың ауыстырылған өнім құрамындағы құны өндіріс
сферасынан ... ... ... ... ... кейін сәйкесінше негізгі қор құнына ауыстырылған
ақша бөлігі амортизациялық қорға ... онда ... ... дейін
негізінде бастапқы құнына сәйкес ... ... ... ... Бұл ... қор ... ақша сомасы) тозған негізгі
қорлар орнына жаңа ... ... ... элементтерін сатып алуға
пайдаланылады, яғни негізгі қорлардың қайта қалыптасуы ... ... ... – қайта өндірісті қамтамасыз ету,
негізгі қорлардың есебі және қайта қалыптасуы.
Одан басқа анықталған деңгейде негізгі ... ... ... ... ... да орындайды: құрал-жабдықтың қызмет ету
мезгілі қанша ұзақ болса, сонша көп өнім ... және ... тез ... құны ... практикада амортизацияны есептеу үшін амортизациялық
аударымдар қолданылады, яғни аударылған құнның ақшалай көрінісі.
Амортизациялық ... ... ... ... ... құнын құрайтын негізгі бір ... ... ... ... сомасын көтеру немесе төмендету өндірісте
шығындардың, қосылған жылдық табыстың мөлшерінің ... ... ... ... алып ... ... ... болып өндірістік процесте және
бағаның қалыптасуында еңбек құралдарының қатысу ерекшеліктері табылады.
Осыдан ... ... ... ... ... олардың құны бір
өндірістік циклда өнімге түгел емес ... ... ... табиғи
және моральдық тозу шамасына байланысты. ... өнім ... ... ... ... ... өтеді: бітпеген өндіріс элементі
ретінде, дайын және шығарылған өнім ... ... ... және ... ... оның қозғалысы айналым құралдарының аванс беруін ... ... ... ... негізгі қорларды қайта
өндіруге бағытталады. Сондықтан функционирленуінің ... ... ... оның ... құнына тең болуы керек, олардың
жоюдан ... таза ... ... ... ... негізгі қорлардың бағасына бөлу арқылы
амортизация нормасын анықтаймыз, ол әдетте пайызбен көрсетіледі. ... ... ... ... ... құн ... өз ... бөлігін жыл сайын еңбек құралдары көмегімен өндірілетін өнімге
көшірілетінін ... ... ... ... нормасы, өзіне
дайын өнім құнын қосады. Ол ... ... ... ... = Ф1 – Фж / Ф1 х Та х 100 % ... На – жыл ... ... нормасы (%);
Ф1 – негізгі қорлардың баланстық бастапқы құны, ...... ... ... құны, теңге;
Та – амортизациялық кезең (негізгі қорлардың нормативтік
қызмет
ету уақыты), жыл.
Амортизация нормасының ... ... ... ... ... ... ... ресурстар көлемін анықтайды. Амортизация нормасы
көмегімен негізгі қорлардың айналым жылдамдығы, олардың қайта ... ... ... Амортизация нормасы және ... ... ... дифференцияциясы арқылы, кәсіпорынның өндірістік
және де техникалық саясаты анықталады.
Негізгі қорларды ... ... ... ... амортизациялық
аударымдардың көлемі мына формула арқылы анықталады:
А = Н х Ф,
(18)
Мұндағы, Н – амортизация нормасы (%);
Ф – ... ... ... ... құны, теңге.
Амортизация нормасы негізгі қорларды өз уақытында қалпына келтіруге
бағытталады және амортизация нормасын ... ... ... ... ... ... қызмет ету уақытын дұрыс анықтай білу
керек:
... ... ұзақ ... ... ... техникалық қайта құрудың жоспары;
• жабдықтардың балансы;
• модернизациялау және күрделі жөндеу ... ... ... үш әдіс ... ... Олар: тең
өлшемді, жеделдетілген тең өлшемді және жеделдетілген әдістер.
Амортизациялық аударымның тең өлшемді әдісі негізгі қорлардың ... ... және ... ... ... Ғылым, техника,
өндіріс технологиясы тең ... ... ... ... моральдық
тозуы көп жағдайларда амортизациялық нормада қарастырылғандай тең өлшем
қарқынында емес, жеделдетілген түрде ... ... ... ... ... кезінде жедел түрде моральдық тозу процесі ... ... ... ... ... тиіс. Бұл мәселені шешу
үшін негізгі қорлардың амортизациялық аударымның жеделдетілген ... ... ... ... үш ... ... кейін, амортизация
мерзімінде қалыптасқан ... құн ... ... ... ... ... ету уақытына көшіріледі.
Қазіргі кезде амортизацияның тең өлшемді еместігі кең тараған, онда
алғашқы эксплуатациялау жылдарында ... көп ... ... ... ... Мысалы, алғашқы жылы – 50 %, ал келесіде -
30%, және де үшінші жылы - 20%. Бұл ... ... ... ... тезірек сатып алуға және оларды құралдардың паркін
болашақта жақсартуға бағыталуға ... ... ... ғылыми-техникалық, кәсіпорынның өндірістік
дамуына, негізгі қорларды жетілдіру мен қайта ... ... ... сомасын өз қалауынша қолданады.
Амортизацияға тиісті мүліктер келесідей төрт ... ... ... ... мен ... ... ... жеңіл автотранспорт, жеңіл жүк автокөліктері, конторлық құралдар
мен жиһаздар, компьютерлік техника, ақпарат жүйелері мен ... ... ... және ... ... ... ... транспорттық және тағы да басқа құралдар мен
материалдық активтер;
г. ... емес ... ... ... ... ... ... үшін - 5%,
екіншілер - 25%, ал ... үшін - 15% ды ... Ал ... ... ... ... емес активтерге
сәйкес мерзім көлемінде тең үлес арқылы есептелінеді. Мына жағдайда егер,
материалдық емес ... ... ету ... ... мүмкін емес болса,
онда амортизация уақыты он жылға есептелінеді.
3. Амортизациялық аударымдарды есептеу ... ... ... ... ... ... Негізгі қорлардың тозуын
жоғарылататын келесілер: ... жеке ... ... мен ... ... режимі, табиғи жағдайлар
қолданылады.
4. Кәсіпорындар ... ... ... амортизациясын
қолдануы мүмкін. Амортизацияның жеделдетілуіне машиналар, ... ... ... ... ... 6 стандартына сәйкес амортизацияны есептеу үшін
келесі әдістер ... ... ... ... шығару;
2. Жасалған жұмыс көлеміне сәйкес құнды тізімнен шығару (өндірістік
әдіс);
3. Жеделдетілген тізімнен шығару әдісі.
Бірқалыпты ... ... ... әдісі – объектінің
амортизацияланатын құнын ай ... тең ... ... ... Бұл ... ... ... пайдаланудан түскен пайда оны ... әр ... ... деп ... ... ... ... қалатын пайдалылығы бірқалыпты болады.
Өндірістік әдіс амортизациялық аударымдар тек қана ... ... ... яғни ... ... және ... арасында тікелей байланыс бар. Бұл кезде амортизацияны анықтау
үшін жұмыс жасау мезгілі ескерілмейді. Өндірістік қауттылық өнім ... ... ... ... ... және т.б. ... Активтің қалдық құны жойылу құнына жеткенше өндіріс қуаттылығына
тіке пропорционалды жыл сайын ... ... Бұл әдіс ... ... ... немесе субъекттің шаруашылық қызметінде
өзгерулермен шектеулі болған кезде қолайлы.
Өндірістік ... ... ... өндірістік қуаттылығын
пайдаланудан байланысты ... ... ... ... жылға
амортизацияның өзгеретін тенденциялар туралы нақты анықтамалар бермейтінін
және ... ... және ... жағдайын анықтауда тікелей әсерін
тигізетінін ескеру қажет.
Технологияны ... ... ... ... тез
тозады. Сондықтан қаржылық шарттарды құру ... ... ... ... ... ... үшін және ... қорларды
жаңартуда мүдделігін көтеру үшін субъектілер амортизацияның жеделтілген
есептеу әдісін қолдануларына болады:
а) сандардың сомасы ... ... ... ... ... (кумулятивті);
б) кішірейетін қалдық әдісі.
Сандардың сомасы ... ... ... ... әдісі есептік
коэффициентін анықтаудан тұрады, коэффициент бөлімі ... ... ... ... тең, ал ... кері ... ... мезгілінің қалған
жыл мөлшерінен тұрады. Бұл коэффициент әр ... ... ... әр
түрлі, бірақ амортизацияланатын құнның тұрақты мөлшеріне қолданылады. ... ... ... ... амортизациялық аударымдар сомасы келесі
жылдарға қарағанда айтарлықтай жоғары болады.
Кемитін қалдық ... ... ... бастапқы құнмен емес
баланстық құнмен жүргізуден ... Тіке ... ... ... ... ... Бұл ... амортизация сомасы жылдан-жылға төмендейді,
алғашқы жылдары ол айтарлықтай көп ... ... ... ... ... жойылу құнына дейін төмендету үшін пайдаланатын амортизация
сомасы мөлшерімен шектелетін соңғы жылды ... ... ... ... ... ... ... Соңғы жылдары дамыған
елдерде машиндердің құнын тез ... ... жаңа ... ... ... және ... әдістер комбинациясы
қолданылады.
3. «Acme ... ... ... ... ... ... ... қорларды тиімді пайдалануды көтеру резервтері
Резервтер деп пайдаланбаған, өндірістік күштердің өнімділігін
көтеретін ... ... ... Резервтерді зерттеу олардың сандық
бағасын белгіленген уақыт кезеңіне, өндірістің ... оның ... және ... ... сонымен қатар лимиттенген ресурстардың
бар болуына қолданылатын өзінің мақсаты бар. Резервтерді ... ... ... ... ... ... ... анықтайтын шараларды
жүзеге асыратын жолдармен қол жеткізеді. Бұл ... ... ... ... бағыттар өндірістің тиімділігін арттыратын факторлар болып
есептелінеді.
Өндіріс процесінде негізгі өндірістік негізгі ... ... ... ... ... қорларды иентенсивті пайдаланудың
резервінің көпшілік бөлігі біржола еңбек өнімділігінің өсуінің резерві ... ... ... ... ... ... жоғарылауы оның өндіргіш
күшінің өсуі негізінде қол еңбегінің бірлігіне де ... ... ... ... ... ... ... байланысты болуынан олардың
арасында толықтай түйісуі жоқ. ... ... ... пайдаланудың
жоғарылауы дәл осы себептен де, яғни оның өнім бірлігіне шығындарын ... ... ... ... ... ... жеке
көрсеткіштерінің көрінісі ретінде тең қаралады, адекваттығы тек қана
олардың ... ... ... ... ... ... резервтер олардың құрылу көздеріне байланысты 2 ... ... ... және ... ... ... ... әлі де шынайы ... ... ... ... және ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... тиімді пайдалануды көтерудің резервтері
есебінде мыналарды ескеру ... ... ... бар ... газ ... ... ... газды ұйымдастыруды
жетілдіру облысында, машиналарға жөндеу және техникалық қызмет ... қоса ... ... және ішкі ... ... жоғалтулары. «Acme
operations» ЖШС-де негізгі өндірістік ... ... ... көтеру
үшін келесі сұрақтарға назар аударамыз.
● Құрал-жабдық жұмысының уақыты және қуаты бойынша ... ... бұл ... ... ... ... дайындаудың
резервтік қуаттарын жүктеуді реттеу мүмкіндіктерін береді.
● Оптимальды эксплуатация мерзімін анықтау мақсатында ... ... ... ... ... ... ... және эксплуатацияға
кететін шығындар есебі, бұдан кейін құрал-жабдықтарды әрі қарай пайдалану
экономикалық пайдалы емес.
Бұл техниканы ... және оған ... ... дұрыс
шаруашылық қатынасының даму сұрақтарында қолданылатын адам ... ... ... болып табылады. Учаскенің, цехтің
нормативті өндірістік қуаттылығы кернеулі жоспарлы ... ... ... табылады.
Амортизациялық нормаларды анықтаудың қалыптасқан, бар ... ... ... ... жаңартуға мүмкіндік бермейді,
себебі негізгі қорлар көп жағдайда ... ... ... ... бұрын
олар моральды тозады. Негізгі қорлардың қайтарымы да олардың қызметінің
бірінші ... ... ... ... да ... ... тозу
есебінің әр түрлі тәсілдерін қолданатын халықаралық практикаға назар
аударғанымыз жөн. Және де онда ... ... ... ... ... ... ... қатар есептік жыл ішінде бұл тәсілдер өзгеріп тұруы мүмкін.
Амортизацияның ... және ... ... ... қорларды
қайта бағалау және ... ... ... ... ... ... бақылау және экономикалық ынталандыру
шараларын енгізу.
Берілген жағдайда жеделдетілген ... ... ... Оны ... ... ... моральдық тозумен байланысты жоғалтулардан сақтандырады
және мүлтіксіз (жаңа) ... ... ... ... Негізгі қорлардың жаңартуын тездетеді және оларды инфляциядан
қорғайды, өнімнің ... ... ... және ... амортизацияда әр түрлі есептеу әдістері қолданылады,
солардың ішінде: амортизациялық аударымдарды екі мәрте төмендететін әдісі
(жылдар ... ... ... ... ... ... деп
атайды, себебі тозу есебін жеделдетеді, оларды қолданғанда негізгі қорлар
объектілерін пайдалану мерзімінің басында ... ... ... ... ... амортизацияны есептеудің бір
қалыпты әдісін пайдаланғаннан гөрі көп болады. Бірақ бұл арттыру пайдалану
уақыты біткеннен ... аз ... ... ... бойы барлық ... ... ... ... ... ... және тең ... аударымдарды екі мәрте төмендететін немесе регрессивті
әдіс кеңінен таралым алды. Ол ... ... ... ... құнынан
нақты белгіленген проценттер негізінде ... ... Осы ... амортизацияны есептеудің бір қалыпты әдісінде
қолданылатын максималды мөлшері амортизация мөлшерінен екі рет ... ... ... ол ... ... ... ... екі есе өсіруді болжайды, екінші жылы қалдық құннан 20% ... т.б.; ... ... ... ... ... ... «кумулятивті»
әдіс, бұл әдісте амортизация ... ... ... ... ... ... қалған жылдан санын (сағатын) бөлу жолымен есептелінеді.
Мысалға құрал-жабдықтың жұмыс мезгілі 10 жыл, ол мынаған ... = ... жылы ... ... жылы:
9/55·100=16,4%
үшінші жылы:
8/55·100=14,5%
Регрессия принципі осы әдістердің негізінде жатқан бірінші ... ... ... есептеуге мүмкіндік береді, ал аяғында оны
төмендетеді. Ол 2/3 ... ... ... ... ... ... ... амортизацияны есептеу әдісін таңдауға дербестік беру
ұтымды амортизациялық саясаттың ... ... ... ол ... кері ... ... көнерген құрал-жабдықтарды сақтауды
тоқтатады, екіншіден кәсіпорынның негізгі қорларын жаңартуға ақшалай
ресурстардың тез ... ... ... ... негізгі қорларды тиімді пайдаланудың
резервтері өте жоғары. Оларды жүзеге асыру келесі екі бағытта жүру керек: ... ... ... ... ... 2 ... көмегімен өнім көлемін арттыру(интенсивті).
Жоғарыда көрсетілген «ACME Operations» ЖШС ... ... ... бағытталған талдау, мекеменің толық ... ... ... ... ... өндіріс көлемін арттыруға
резервтері бар. Осындай өндіріс көлемін арттыратын резервтің бірі ... ... ... және ... өндіріс қуаттылығын ұлғайту
болып табылады.
Құрылыс саласында негізгі ... ... ... резервтерінің
жүйесі мынадай:
1. Еңбек құралдарын техникалық жетілдіру.
- кешенді ... ... ... ... ... техниканы жаңарту, модернизациялау;
- қызмет көрсету саласын механизациялау;
- жаңа технологияларды енгізу;
2. Құрал жабдықтар мен машиналардың жұмыс істеу уақытын ... ... ... тұрған құрал жабдықтарды жою (жалға беру, лизинг, т.б.);
- істен шыққан ... ... ... ... ... ... ... мен ұйымдастыруды жақсарту.
- басқаруды автоматтыандыру;
- материалдық-техникалық ресурстармен қамтамассыз ету;
- жұмысшылардың ... ... ... ... ... арттырудың негізгі бағыттары мыналар.
Экстенсивті бағыт: құрал жабдықтардың жұмыс уақытын ұлғайту. Олар ... ... ... ... ... ... ... жөндеуді күтуде болады).
Негізгі қорлардың тиімділігін арттырудың бірі ... ... ... болып табылады.
Тасымалдау саласында капиталдық жөндеу мен құрылысында ... ... ... ұлғайтуды келесі іс-шараларды өткізу арқылы жүзеге
асыруға болады:
- құрал-жабдықты ... ... ... қор ... ... мен тұрып қалуларды жою. Тоқталуларды жоқ қылу үшін жұмысшы
күшті, еңбек құралдарын, материалдық ... ... ... ... ... ... ... істемей тұрған
ұңғыларды тез арада іске қосу. Ұңғылардың іс үстінде ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштердің нашарлауын көрсетеді. Құрал-
жабдықтың әрекеттегі қорда сақталуы үшін олардың ... ... ... бір ... ... тұру ... құрылыс-монтаждық және жөндеу жұмыстарын тездету және ... ... ... ... артық машиналар мен құрал-жабдықты уақытында ... ... ... Онда ... ... ... мен ... механикаландырудың ықпалы зор.
Негізгі қорлардың тиімділігін арттыру экстенсивті бағытта толық
қолданылмайды және оның шегі бар. ... ... ... ... Бұл бағыт өндіріс құралдырының қуаттылығын арттыру
арқылы жоғары көрсеткіштерге қол жеткізеді.
Интенсивтендіру – жаңа ... ... ... ... ... шығару. Құрал-жабдықты едәуір интенсивті қолдану - прогрессивті
техника мен ... ... ... және ... бір талаптарға сай
техникалық құралдарды кешенді түрде қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Негізгі қорларды ... ... ... ... және
өндірістегі технологияны дамытқанда, еңбекті, өндірісті және ... ... ... ... квалификациясын жоғарылатып
кәсіби біліктілігін шыңдау.
Техниканың дамуы мен соған ... ... ... ... негізгі өндірістік қорларды
пайдаланудың ... ... ... де ... жабдықтарды интенсивті қолдануда басты бағыт бұл ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру шараларын қолға алу арқылы шығынды азайтып өндіріс
қуаттылығын арттыру. Бірақ ... ... ... ... ... құбылыс.
Керісінше, ескі құрал жабдықтарды қайта ... ... және ... орын ... Ескі ... модернизациядан кейін де казіргі
заман сұранысына жауап бере ... ... ... жаңа ... ... қор қайтарымына кері әсерін тигізуде.
Негізгі қорлардың тиімділігін арттыруда ... ... ... де ... орында. Себебі, сапалы, көп өнім алдыңғы ... ... ... ... құрылымының оптималды жобасын іздеу
– оларды пайдалану мен жақсартуда маңызды роль атқарады.
Қазігі кезде ... ... ... ... жаңа ... ... Ол басқарудың акционерлік формасы және өнеркәсіпті
жекешелендіру. Екі жағдайда да ... ... ... қорлардың иесі болады,
өндіріс қаражаттарын өз еркімен жұмсауға ... ... ... ... ... ... ... қалыптастырады. Ал бұл дегеніміз
пайданы белгілі бір мақсаттарға ... ... ... «ACME ... ... ... ... дұрыс пайдалану,
келесілерді қамтамсыз етеді:
- өндіріс көлемін ақшалай салымсыз ұлғайту;
- өз ... ... ... жету және ... ... ... еңбек құралдарын жаңартуды жеделдету;
Сонымен, «ACME ... ЖШС ... ... ... анализі
көрсеткендей, экстенсивті және интенсивті түрдегі резервтер бар.
Экстенсивті фактор болып құрал жабдықтардың ... ... ... ... ... жою, ... ету мерзімін арттырып, қызмет
көрсетудің көлемін ұлғайту табылады. Ал интенсивті факторлар болып еңбекті
ұйымдастыруды ... ... ... ... модернизациялау және
өндірісті автоматтандыру саналады. Дәл осы факторлар болашақта ... ... ... ... және оның ... қорларының дұрыс
пайдалану көрсеткіштеріне әсер етеді.
Қызмет көрсету және құрылыс мекемелерінің негізгі қорларының тиімсіз
қолданылуы көбіне машина ... ... ... байланысты. Бұл
жоғалтулардың ... ... ... ... ... тұруы.
Тәжірибеде, құрылыс мекемелерінің ... бұл ... ... ... ... ... ... қолдану жөніндегі шынайы мәліметтерді
тек қиын зерттеулер нәтижесінде ... ... ғана ... қайтарымы – негізгі қорларды тиімді пайдаланудың негізгі
көрсеткіштерінің бірі. Қор ... ...... нарықтық
экономикаға ауысу кезеңіндегі халық шаруашылығында ... зор ... ... прогресс жағдайында қор қайтарымының неғұрылым жоғарылауы
жедел ... ... ... ... ... күрделі, сондай-ақ еңбек
жағдайларын, табиғатты қорғауды жақсартуға бағытталған ақша салымдарының
өсуімен ... Қор ... ... ... келесі суретте
көрсетілген.
Сурет 10 . Қор қайтарымы өсуінің факторлары.
Мекемелер құрал-жабдықтардың жаңару коэффициентерін ... ... ол өнім ... жоғарлатады.
Құрал- жабдық жұмысы жаңаруын арттырудың негізгі бағыттары:
... ... ... және жүктемесін қамтамасыз
ететін жұмыс ... ... ... ... ... ритмін арттыру;
• жұмыс орындарымен қамтамасыз етуші мекемелердегі кемшіліктермен
байланысты тоқтауларды ... ... ... ... ... ... ... жүргізуде алдыңғы
қатарлы әдістерді пайдалану;
• негізгі және көмекші жұмысшылардың еңбегін механикаландыру және
автоматтандыру. Бұл ... ... ... оны ... ауыр ... ... және ... ауысымдағы негізгі жұмыстарға айналдыру.
Анализді қорытындылауда өнім шығаруды жоғарлату мен ... ... ... Олар жаңа құрал-жабдықты енгізу, толық
күндік немесе ауысымдар ішіндегі ... ... ... ... оны ... тиімді пайлану болуы мүмкін.
Жаңа құрал-жабдықты енгізу арқылы өнім шығаруды ... ... ... ... ... анықтайтын факторлардың орташа жылдық
өнімділігінің нақты шамасына немесе нақты шамасынга көбейткенге тең, яғни:
Р ... К ... ... күндік тоқтауларын қысқарту жыл ішіндегі
өтелген ... ... ... ... ... ... Мұндай өсімді
құрал-жабдықтардың мүмкін сан бірлігіне көбейту қажет:
Р ... Д ... ... ... ... ... жаңару коэффициентінің
артуы арқылы өнім шығару резервін есептеу үшін ... ... ... ... күндеріне және нақты ауысымдық өнімділігіне көбейткен
жөн:
Р ВПКсм═Кв*Дв*Р Ксм*СВф ═ ... ... ... ішіндегі тоқтауларды қысқарту ... ... ... ... ... ... ... да өседі. Бұл резервтің
шамасын анықтау үшін ауысымның орташа мүмкін ұзақтығының ... ... ... ... ... ... ... және өтелген мүмкін
ауысымдар санына көбейту қажет:
Р ВПп═См*Р ...... ... ... ... сағаттық өнімділігін арттыру арқылы ... ... ... анықтау үшін алдымен құрал-жабдықтың соңғы
модернизациялануын білу керек. ... ... арту ... 1 ... өнімділігін құрал жабдықтың мүмкін жұмыс сағатына көбейту ... ... ЧВф ═ ... ... ... ... қор қайтарымының өсу резервтерін анықтайды:
Р ФО=ВПф=Р ВП / ... ... / ... ВПф- ... ... нақты көлемі; Р ВП – жалпы өнімді
арттыру резерві, ОПФф – ОПФ-тың нақты орташа ... ... ОПФд - ... ... ... ... НҚ қосымша сомасы; Р ОПФ ... ... ... алып тастау нәтижесінде қорларды ... ... ... резервілерді меңгеру арқылы нақты
шаралар ұйымдастырады және олардың өтуіне ... ... ... ... ... таңдауға дербестік беру
ұтымды амортизациялық саясаттың құрамында жәрдем жасайды, ол ... кері ... ... ... құрал-жабдықтарды сақтауды
тоқтатады, екіншіден кәсіпорынның негізгі қорларын жаңартуға ақшалай
ресурстардың тез ... ... ... «Acme ... ... ... жылдарға арналған негізгі
қорларын пайдалану тиімділігін арттыру жоспары
Қазақстанда амортизация түсінігі ... ... 100 ... уақыт өтті, бірақ амортизация туралы көптеген анықтамалар қазіргі
күнде де өз күшін жойған жоқ.
Совет ... ... ... ... кәсіпорындар үшін амортизацияның келесі
белгілері тән еді:
- амортизацияның бірегей нормалары;
- есептеудің ... ... екі ... болуы: күрделі жөндеуге жұмсалатын амортизация және
ауыстыруға (реновация) ... ... ... ... ... өзіндің құнына қосу;
- енбек құралдарының нақты кызмет ету уақытына амортизацияны есептеу;
- мемлекет тарапынан қайтарымсыз ... ... ... ... аударымдарды бөлістіру.
1991 жылдан бастап амортизациялық саясатта айтарлықтай позитивті ... ... ... ... қорларды толық қалпына келтіруге (реновацияға )
жүзеге асырылатын ... ал ... ... жүргізілмейтін болды;
- негізгі қорлардың белсенді бөлігін (машина, құрал жабдықтар және ... ... ... ... үшін амортизациялық аударымдар
олардың қызмет етуінің ... ... ... ... ... ... түрлері бойынша толық қалпына келтіруге
амортизациялық аударымдар негізгі қорлардың нақты қызмет ету мерзімі
бойынша есептеледі;
- кәсіпорынның амортизациялық аударымдары ... ... ... ... ... техникалық прогресс жетістіктерін енгізуді жеделдету
және кәсіпорын тарапынан негізгі қорлардың активті ... ... ... ... үшін қаржылық жағдайлар жасау
мақсатында, 1991 жылдың 1-ші қантарынан ... ... ... ... ... ... ... амортизация облысында қосымша жеңілдіктерге шағын кәсіпорындар ... ... өз ... ... ... кәсіпорындардың
құқықтарын кенейте түсті. Бірақ нарықтық қатынастарға өту барысында ... ... ... ... кезінде берілген артықшылықтарды толық
пайдалануға мүмкіндік берген жоқ. Төлем жүйесінің кризисі амортизациялық
саясатқа ... әсер ... ... ... қайшылықтар
амортизация есептеу процесінің өнім құнынан ажырауына әкелді. Нәтижесінде
нарықтық қатынастарға өту ... ... ... ... ... айналды. Туындаған қаржылық қиыншылықтар әсерінен
көптеген кәсіпорындар амортизациялық аударымдарды ... ... ... ... ... ... ... рухани
тозуына әкелді.
Қазіргі кезде жағдай жақсы жаққа өзгеруде. ... ... ... ... инвестициялық ресурстар, соның ... ... ... ... ... жаңа қаржылық
жағдайда қарама ... ... ... ... ... ... бір ... пайдаланады, оның
жетіспеушілігін қысқа мерзімді банк ... ... ... ... ... ... ... қолдану
мүмкіндігі кеңеюде. Кәсіпорында амортизациялық саясатты ... ... ... ... объектілеріне амортизация есептеудің оңтайлы әдісін
табу.
Зерттеліп ... ... ен ... әдіс ... ... ... ... қолданылады. Басқа әдіспен негізгі қорлардың
активті бөлігіне амортизация есептеу негізгі қорлардың рентабельділігінің
төмендеуіне, қор ... ... және қор ... ... ... ... сызықтық әдісі негізгі қорларды
толық пайдалануға мүмкіндік береді.
Осылайша, ұйым шенберінде ... ... ... әсер ... ... ... қарастырады:
- амортизация есептеудің оңтайлы әдісін таңдау;
- тозған жабдықтарды өз уақытында істен ... ... ... ... өз уақытында жөндеу, модернизациялау,
ауыстыру.
Бұдан басқа амортизациялық саясатты ... тек ... ... заң ... ... ... ... амортизация әдістерін таңдау
мәселесінде ұйымдарға еркіндік беру, ... ... ... ... ... ... ... негізгі өндірістік қорлары ... ... ... олардың өндірістік аппаратын құрайды. ... ... ... ... оларды пайдаланудың ... ... ... көтерудің, өнімнің өзіндік құнын төмендетудің
негізгі факторлары болып табылады.
Кәсіпорынның ... ... ... ... көтерудің
негізгі жолдары – бұл ... ... ... және
автоматизациясы, құрал-жабдықтардың тұрып қалуын ... ... ... ... ... ... ... кірмейтін өнім
дайындау, құрал-жабдықтардың ауыстыру коэффициентін көтеру техниканы
автоматтандырылған басқару ... ... ... ... шараларын жүргізу және т.с.с.
Негізгі өндірістік қорлардың құрылымына әсер ететін негізгі факторлар
болып төмендегілер табылады:
● шығарылатын өнім сипаты;
● шығарылатын өнім ... ... және ... ... ... және ... ... кәсіпорындардың климаттық және географиялық орналасу жағдайлары.
Бірінші фактор ғимараттардың көлеміне және ... ... және ... ... ... әсер ... Қанша
шығарылатын өнім көлемі (екінші фактор) көп ... ... ... арнаулы прогрессивті жұмыс машиналарынын үлес салмағы ... ... ... және ... факторлардың әсер етуі дәл
осындай сипатта. Климаттық ... ... мен ... ... қорлардың өндірістік құрылымына концентрацияның,
маманданудың, кооперациялану және өндірісті біріктірудің ... әсер ... тағы да ... ... әсер ... Құрылыстың құнын төмендету
арқылы, мысалға өндірістік ғимараттардың, негізгі ... ... ... ... құнын төмендетуге болады және осының арқасында жаңа
кәсіпорынның негізгі қорларына салынған шығындардың тиімділігін көтеруге
болады.
Негізгі ... ... ... ... ... ... ... жаңарту және модернизациялау;
- станок және машиналардың прогрессивті түрлерінің үлесін ... ... ... ... ғимараттарды және үйлерді жақсы қолдану, бос алаңдарда қосымша құрал-
жабдықтар орналастыру;
Машиналарға техникалық қызмет ... ... ... ... ... ... пайдалану коэффициентін көтеруге.
Кәсіпорынның негізгі қорларын тиімді пайдалануды ... ... ... болып техникалық дамуының, өндірісті
ұйымдастырудың және кәсіпорынның техникалық ... ... ... даму және ... ... ... негізгі
өндірістік қорларды пайдалануды ... ... ... ... ... технологияларды енгізу, өндірісті механизациялау және
автоматтандыру;
II. Қозғалыстағы ... ... және ... ... басқаруды, жоспарлауды және ұйымдастыруды жетілдіру;
IV. Ғылыми-зерттеулік және тәжірибелі-конструкциялық жұмыстар;
V. Ғылыми еңбекті ұйымдастыруды енгізу.
«Acme operations» ЖШС ... ... ... мен ... ... талаптарға сай тұтынушыларға үздіксіз қызмет етуі. Тасымалдау
қызметін тұтынушыларға талапқа сай уақытында жеткізіп отыру.
Тұтынушыларға ... ... ... ету. ... өзінің қызмет ету
барысында тұтынушылардың барлық орындалуы мүмкін деп ... ... етуі ... етудің тиімді әдістері мен технологияларын таңдау. Жұмыс жасау
кезінде сапалы технологияларды қолданып тасымалдау қызметін ... ... ... ету ... ... әдістерді қолдана білу әрбір
кәсіпорынның жетістігі.
Экологиялық және ... ... ... қойылған мақсаттарға жету үшін «Acme ... ... ... ...... цикл ... үздіксіз
тасымалдау және жабдықтау қызметімен қамтамасыз етіп отыруы керек.
Қорытынды
Нарықтық экономикаға өтумен ... ... ... ... тіршілік етуі ,негізгі қорларды тиімді ... . ... ... ... ... ... ... мәнін
бағалау қиын. Бұл міндетті шешудің мағынасы: қоғамға қажетті өнім ... ... ... ... ... ... елдегі құрал жабдық балансын жақсарту, өнімнің ... ... ... ... ... ... қорларды толық
пайдалану,өнім өндірісінің көлемін өзгертпей жаңа өндірістік қуаттылықтарды
енгізу ... ... ... ... ... тиімді
қолданылады (тұтыну қорына аударымдар ұлғаяды, жинақ қорының көп бөлігі
технологиялық ... ... мен ... ... ... қорларды тиімді қолдану- олардың айналымдылығының жеделдеуі, бұл өз
алдына негізгі ... ... және ... тозу ... ... , ... ... жаңару қарқынын жеделтуге
мүмкіндік береді. Негізгі қорларды тиімді қолдану, сонымен қатар қазіргі
кездің ен ... ... - ... өнімнің сапасын көтеру, яғни нарықтық
бәсекелестік шарттарында сұранысы көп жоғары сапалы өнім ... ... ... ... ... ... айқындалған:
кәсіпорынның негізгі капитал құрамы және ... ... ... ... ... техникалық жағдайының ... ... ... жекелеген негізгі қорлардың қор қайтарымдылығы,
негізгі қорлардың қор ... әр ... ... әсер ... ... ... оларды тиімді пайдалануды жетілдіру жолдары
келтірілген, олардың ... ... ... негізгі қорлар
сұрақтарын оперативті шешу үшін есептеуіш техниканы толықтай пайдалану және
жетілген бағдарламамен қамтамасыз ету.
Амортизация ... және ... ... ... ... бағалау жүйесін және индексациясын жетілдіру, амортизациялық
аударымдардың экономикалық ынталандыру ... және ... ... ... Кәсіпорынға негізгі қорлар классификация түрлеріне
өзгертулер ... ... ...... классификациялық топтарға
таратқанда негізгі қорлардың функционалдық арнаулығын дәл ... ... ... ... ... ... процестерде олардың
сипатын өзгертуге мүмкіндік береді.
Кәсіпорынның негізгі қорлардың техникалық жағдайының ... ... ... қорлардың техникалық деңгейі өндірістің
берілген көлемін толық масштабты орындауға жағдай туғызады.
Кәсіпорында құрал жабдықтардың пайдалану тиімділігін арттырудың ...... ... жабдықтардың санын азайту, өндіріс процесіне жаңа құрал
жабдықтарды тарту.Енбек ... ... ... ... ... ... ... төмендетеді, құрал жабдықтар ұзақ тұру нәтижесінде
олар жарамсыздыққа тез келеді. ... ... ... ... ... жолы әлі толық қолданылған жоқ, бірақ оның өз шегі
бар. Негізгі ... ... ... ... жолы ... ... ... іске қосу дәрежесін жоғарылатады. Бұл жұмыс
жасап тұрған машиналар мен механизмдерді модернизациялау, олардың жұмысының
оңтайлы ... ... ... ... ... қарқындылығы сонымен
қатар, енбек құралдарын және ... ... ... ... ... ... ... техниканың жобалық
өнімділігінің мерзімдерін қықарту,жұмыстың ... ... ... ... ... денгейін көтеру жолымен жоғарылайды.
Нарықтық экономикада қаржылық талдау басқарудың негізгі бір функциясы
болып табылады. Есеппен қатар ол осы ... ... тек қана ... ... алып қана ... ... ... негізгі қорларды
пайдалану тиімділігіне оң немесе теріс әсер ... ... ... ... етіп ... ... ... негізгі қорлардың үлкен мөлшері
пайдаланатындықтан қойылған мәселелерді ... ... ... автоматтандыру жолымен шешу ұсынылады. ... ... ... ... - математикалық әдістерін және ЭЕМ
қолдану орынды болып табылады. ... ... ... ... ... басқа бағыты болып негізгі қорлар анализінің ... ... ... жетілдіру табылады.
Қазіргі кезде негізгі қорлардың жаңарту процесі машиналардың ... ... ... ... ... ... қиынға соғып
отыр. Құрал-жабдықтарды ауыстыруға және жаңа ... ... ... мөлшері қажет. Кәсіпорынның өзінің қаражаттары жеткіліксіз, сондықтан
бұл жерде инвесторлардың көмегісіз ... ... ... ... ... ... ... жүйесін құру және кәсіпорында
толықтай бәсекеге қабілеттілігін және экономикалық тиімділігін ... ... ... ... ... ... жоспарда.
Жалпы алғанда негізгі капиталды пайдаланудың тиімділігін көтеру
келесі бағыттарды кірістіреді:
1) Өндірістік процестердің автоматизациясы;
2) ... ... және ... ауыстыру;
3) Еңбекті және өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру және т.с.с.
Барлық берілген бағыттар ... ... ... ... шараларды жүзеге асыру нәтижесінде 3-4 жылдан кейін ... ... ... ... ... етіледі және әр ... ... ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімі
1. Абдильдина Л. И., Абдильдин С. С. Экономика предприятия. Алматы. 2004
жыл.
2. ... Қ. Ә., ... А. Қ. ... ... Оқу ...
Алматы: Экономика, 2003 жыл.
3. Булатов А. С. Экономика. Москва. 1994 жыл
4. ... ... под ред. ... Б. Я., ... Б. А.
Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2000 жыл.
5. Жолдасбаева Г. Ө. Кәсіпорын ... Оқу ... ... 2002 ... Қалдыбаев О., Темірбаев А. Экономика предприятия. Алматы "Санат" ... ... ... ... заң күші бар ... "
Мемлекеттік кәсіпорын туралы" 19 маусым 1995 ... ... К.А. ... ... ... 1999 ... Родостовец В.К. Бухгалтерский учет. Алматы: Бико 1998 ж.
10. Русак Н.А. ... ... ... Мн: ... ... ... Г.В. ... хозяйственной деятельности ... ... оқу ... ... оқулық: 2002 ж.
12. Сейітқазиева А. М., Бекназарова А. Т. ... ... ... Оқу ... ... 2001 ... Экономика предприятия под ред. В.М. Семенова, - М., 1998 ... ... ... ... 11 «Кәсіпорын негізгі қорларының
қозғалысы және бар болуы» 2005-2006 ж.
15. Указ ... РК, ... силу ... «О ... ... ... 1995, 17 мая.
16. Грузинов В.П. Экономика предприятия – М.:Юнити – 1998 ... ... Н.Л. ... ... предприятия – М.:ИНФРА 1999 г.
18. Раицкий К.А. Экономика предприятия. – Москва. 1999 ... ... ... ... Под ред. ... ... ... предприятия.Учебник для вузов. Под ред Н.А.Сафронова- М.
Юрист- 1998 г.
21. Экономика предприятия. Учебник под ред. ... ... ... – М.: ... 2000 г.
22. Экономика предприятия. Учебник по ред М ... ... ... ... В.В.,Коптейн Ю.Н. Экономика предприятия.Учебное пособие-
М.:Инфра 2000г.
24. Зайцев Н.Л. ... ... М.,2000 ... ... ... Под ред ... ... Экономика предприятия. Тесты,задачи,ситуации.Учебное пособие. Под ред
В.А.Швандара. М.:ЮНИТИ 2001 г.
27. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. Учебное
пособие.М.:ИНФРА 2001 ... ... Н.Л. ... ... и ... 2001 г.
29. Агаев Г.С. Конкуренция, анализ,стратегия,практика. –М.,1996 г.
30. Балабанов Д.Т.Основы финансового менеджмента: ... ... ... ... и ... ... Алматы, «Жеті жарғы» -1999.
32. ҚР-ның «Акционерлік ... ... ... Алматы, «Жеті жарғы» -
2003.
33. ... ... даму ... ... ... ... ... В. «Акционерная собственность юридических лиц», Москва-1995;
35. Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., «Дело», 2000 г.
36. Ковалева А.М. «Финансы». Учебное пособие. ... ... Л. И., ... С. С. ... предприятия» Алматы –
2004 ж.
38. Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана на пути к ... ... ...... ... 1994 ... Бляхман Л. С. «Экономика фирмы», учебное пособие, С-П – ... ... А.В. ... М., «Дело», 2000 г.
41. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. ... ... Джон ... энд ... «Корпоративное управление. Владельцы, директора
и наемные работники акционерных обществ», Москва-1995;
43. ... А.И., ... Л.С. / ... теория. С-П, 1999;
44. Жолдасбаева Г. У. «Кәсіпорын ... ... ... ... ... А.Н. «Акционерное общество: управление капиталом и дивидендная
политика», Москва-1996;
46. Ковалева А.М. «Финансы». Учебное ... ... ... О, ... А. ... ... Алматы,
«Санат» - 1997ж.
48. Крупанин А.А., ... ... Спб., ... ... Инж.- ... 1992.
49. Лапуста М.Г.Куксов А.С. Основы препринимательства. М.,1992.
50. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. ... ... ... ... ... А.В. Предпринимательство. М., «Дело», 2000 г.
52. Сыродаева О.Н. ... ... США и ... ... Хубиев К. «Становление акционерной формы собственности», Экономист-
1998;
54. Шихирев В. «Акционерная собственность юридических ... ... ... ... и отрасли промышленности» ... ... – на – ... 1999 ... ... ... ... туралы» Заңы. Алматы, «Жеті жарғы» -
1998.
57. ... ... ... 2003 ж.
58. «Қазақтелеком» ААҚ-ң даму тарихы, қаржылық есептемелері (2006-
2008жж.)
59. «Қазақтелеком» ААҚ-ң ... ... ... ... Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. -М.:“Статут”,
2000.С.205.
61. Функ Я.И., Михальченко В.А., Хвалей В.В. ... ... и ... ... 2001. С.242.
62. Суворов Н.С. Жоғарыдағы еңбегі. С.198-206.
63. Тарасов И.Т. Учение об акционерных обществах. -М.:“Статут”, ... ... И.П. -Ч.1: ... лицо в праве и законодательстве.-А.:
Издательство “LEM”, 2001.С.11.
65. Петровичева ю.в. ... ... ... по ... ... на ... ... степени кандидата юридических наук.
-М., 2001. с.9.
66. Кулагин М.И. ... ... ... ... Избранные труды.-М:“Статут”, 2003. с.48,49.
-----------------------
Қор қайтарымы өсуінің факторлары
Бір смена ішінде жұмысқа қатыспаған негізгі қорлар
Қол ... ... ... ... ... және қайта жарақталған мекемелердің бірлік
қуаттарының құнын төмендету
Енгізілген жабдықтарды меңгеру
Уақыт пен қуаттылықты пайдалануды жақсарту
Құрал-жабдықтардың жаңару коэффициентін арттыру
Құрал-жабдықтармен ... ... және ... ... құру ... арттыру
Өндірістің технологиясы
Құрал – жабдықтардың тозу дәрежесі
Жұмысшылардың мамандығы, еңбектерінің мотивациясы
Құрал – жабдықтарды жаңарту
Жаңа құрал-жабдықтарды меңгеру
Ауыстыру коэффициенті
Бір күн ішінде жұмысқа қатыспаған негізгі ... және ... ... ... және ... ... жасау уақытының өзгеруі
Машина және құрал – жабдықтар құнының өзгеруі
Машина және құрал-жабдықтар қор қайтарымы (ФОм)
ӨНҚ актив ... ... және ... ... ... ... ... үлесі (Уда)
Сатудың пайда- лылығы (R об)
Шығарылған өнімнің үлесі (Дрп)
Негізгі қорлардың қор ... ... ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның қаржылық негізгі құралдар есебі58 бет
“Өндіріс экономикасы” пәнінен дәрістер44 бет
Айналым қаржыны тиімді қолдану жолдары. Амортизация әдістері12 бет
Активтердің тозуы мен амортизациясын есептеу22 бет
Амортизация әдістері7 бет
Амортизацияның синтетикалық есебі32 бет
Аморфты алмазтектес көміртекті қабықшаның электронды қасиетінің модификациясы38 бет
Кристалл және аморфты денелер4 бет
Материалдық емес активтердің амортизациясы15 бет
Негізгі және айнымалы капитал. Амортизация9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь