Логистикалық теорияның аспектілері: мәні және міндеттері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5

1. ЛОГИСТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ АСПЕКТІЛЕРІ: МӘНІ
ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8

1.1Логистика түсінігі және оның дамуының негізгі кезеңдері ... ... ... ... .8

1.2 Логистиканы қолданудың тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

1.3 Қазақстан Республикасында логистиканың даму жағдайы ... ... ... ... 26

2. ҚР.НЫҢ МУЛЬТИМОДАЛЬДЫ
КӨЛІК.ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН
ЖӘНЕ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ..34

2.1 ҚР.ның көлік.коммуникациялық кешенінің даму жағдайын және
тенденцияларын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

2.2 «Favorite Customs Services LTD» ЖШС және «STS Logistics» ЖШС
логистикалық кәсіпорындарының іс.әрекетін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ..44

2.3 ҚР.ның терминалдық.қойма инфрақұрылымы және Қазақстанның
көлік.логистикалық жүйесіндегі мәселелерін талдау ... ... ... ... ... ... ... 54

3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
КӨЛІК.ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ ... ... ... ... 69

3.1 2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының аймақтық даму
стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69

3.2 Қазақстанның көлік.логистикалық жүйесінің моделі ... ... ... ... ... .76

3.3 Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...87

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..100
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Нарықтық бәсекелестік орта шарттарында әр түрлі көлік түрінің жұмысындағы координацияны және өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету мәселелерін шешу, халықаралық көлік коридорлары бойынша аралас (интермодалды) жүктерді тасымалдау, көлік-экспедициялық кешенде жаңа түбегейлі тұрғыда клиенттерге қызмет көрсетуді талап етеді, оның негізінде логистиканың және логистикалық менеджменттің принципі, аймақтық, аймақаралық және трансұлттық деңгейлерде интегралдық логистикалық көлік-таратуы жүйелердің қалыптасуы және дамуы жаңа тұрғыны қолдануды талап етеді. Логистиканың классикалық түсінігі қажетті көлемде жоғары сапалы тауарлармен қажетті уақытта, қажетті орынға және ең төменгі шығынмен жеткізуді қамтамасыз етумен байланысты. Кәсіпкерліктің тәжірибесіне логистика әдістерін енгізу өндірістегі, жабдықтаудағы және өткізудегі өнімдердің барлық қор түрлерін қысқартуға, өндірушіден тұтынушыға дейінгі тауарматериалдық ағынмен байланысты өндірістің өзіндік құнын және шығындарын орташа 40-50% төмендетуге, клиенттердің тауарлар мен қызмет сапасына толық қанағаттануын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Халықаралық логистикалық қызмет нарығының жылдам кеңеюі ірі макрологистикалық трансұлттық серіктестіктердің және өндірістік көлік корпорацияларының қалыптасуына алғышарт жасайды. Логистиканың интегралдау тұжырымдамасы жүк жүйесінің қатысушылары біріккен және тауарлардың үздіксіз және үзіліссіз қозғалысын, тауар қозғалысының қатысушылары арасында экономикалық келісімге келу арқылы жиынтық шығындарын төмендету негізінде құрылды. Көлікте интеграциялау процестері халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуінде маңызды рөл атқарады. 1990 жылдың басында көлік және экспедиторлық кәсіпорындар замануи логистикалық тасымалдау технологияларын және мультимодалды терминал жүйелерінің негізінде жүктерді өңдеу, сыртқы сауда жүктерінің аралас тасымалдауларын іске асыру, жүктерді жеткізу «тура уақытында» (just in time) және «есіктен есікке» технологияларын енгізу, жүктерді тасымалдауды қамтамасыз ететін замануи телекоммуникациялық жүйелердің дамуын қолдану өажеттілігін түсінді. Ірі көлік-экспедиторлық серіктестіктер өздерінің терминалдарын және кеден қоймаларын, көлік-таратушы орталықтарды, тасымалдау процестерінің ақпараттық жүйелерін қамтамасыз ететін, жүктерді өңдеу және логистикалық сервисті құра бастады.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңашылдығы. Логистиканың өзектілігі және оны зерттеуге деген қызығушылықтың артуы логистикалық әдісті қолдануды ашатын материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуін жоғарылататын потенциалды мүмкіндіктерімен түсіндіріледі. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді, материалды қорлардың күрт қысқаруына әсер етеді. Логистиканы қолдану ақпарат алу үрдісін жеделдетіп, қызмет көрсету деңгейін жоғарылатады. Логистикаға деген отандық ғалымдардың, жоғарғы оқу орындарының оқытушыларының, ғылыми-техникалық жұмысшылардың, өнеркәсіп және көлік кәсіпорындарының менеджерлерінің, инженерлер мен бизнесмендердің қызығушылығы тек отандық экономика үшін жаңа және айтуға ыңғайсыз терминмен ғана емес, сондай-ақ өнеркәсібі дамыған елдер экономикасында логистикалық әдісті қолдану арқасында алынған әсерлі нәтижелерімен түсіндіріледі.
1. Айгуль Тулембаева: «Экономика не прощает эмоций» статья. «Начнем с понедельника», № 10 (724), 7 - 13 марта 2008
2. Афанасьева Н. В. Логистические системы. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербург, ун-та экономики и финансов. 2005 г.
3. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп—Бизнес». 2001
4. Берталанфи Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов. - М.: Наука, 1969.
5. Васильев Г. А. и др. Логистика. - М.: Экономическое образование. 2003г.
6. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Маркетинг, 2001.
7. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика. - М.: ИД «Дашков и КӘ», 1999.
8. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.
9. Даулет Б.С., Тулембаева А.Н. Стратегическое управление в транспортно-коммуникационном комплексе РК. - Алматы: Казак университет, 2003.
10. Залманова М. Е. и др. Производственно-коммерческая логистика. - Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, 1995.
11. Зубков Г. С. и др. Торговая логистика: Учебное пособие. - Ростов н/Д., 1997.
12. Кожамкулова Ж.Т., Урузбаева Н.А., Тулембаева А.Н. Коммерческое предпринимательство. - Алматы: Қазақ университеті, 1999.
13. Колобов А. А., Омелъченко И.Н. Основы промышленной логистики: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998.
14. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В.Н. Маркетинг и логистика фирмы - М.: ПРИОР, 2000.
15. Линдере М. Р., Фирон X. Е. Управление снабжением и запасами: Логистика / Пер. с англ. - СПб.: Полигон, 1999.
16. Логистика: Учебное пособие/Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1997.
17. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры. - М.: ИНФРА-М, 2002.
18. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика.- М.: Экзамен, 2002.
19. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя. - М.: ИНФРА, 2002.
20. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ: ДАНА, 1998.
21. Плоткин Б. К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику / Учебное пособие.- CПб: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1996.
22. Плоткин Б. К. Основы логистики. - Л.: Изд-во ЛФЭИ,2001 г.
23. Родников Л. П. Логистика: Терминологический словарь. - М.: Инфра - М, 2000.
24. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. - СПб.: Изд-во «Союз», 2001.
25. Семененко А.И. Предпринимательская логистика - СПб: Политехника, 1997.
26. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М.: ИНФРА-М, 2001.
27. Смехов А.А. Введение в логистику. - М.: Транспорт,1993.
28. Стратегия развития Казахстана до 2030 года
29. Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, март 2006г.
30. Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года.
31. Тулембаева А.Н. Логистика. Учебное пособие на казахском языке. Алматы: Қазақ университеті, 2004
32. Тулембаева А.Н. Логистика. Учебное пособие. Издатмаркет 62004 Логистика: Учебник / Под ред. Б. А. Аникина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра • М, 2000.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..................................................5
1. Логистикалық теорияның аспектілері: мәні
және міндеттері…………………………………………………………….8
1.1Логистика түсінігі және оның дамуының негізгі ... ... ... ... ... ... даму жағдайы............... 26
2. ҚР-ның мультимодальды
көлік-логистикалық жүйесінің қазіргі жағдайын
және даму ... ... ... ... ... даму ... ... талдау………………………………………………………....34
2.2 «Favorite Customs Services LTD» ЖШС және «STS Logistics» ЖШС
логистикалық ... ... ... ... инфрақұрылымы және Қазақстанның
көлік-логистикалық жүйесіндегі мәселелерін талдау……………………… 54
3. Қазақстан Республикасында
көлік-логистикалық жүйенің даму болашағы…………….69
3.1 2015 жылға дейінгі Қазақстан ... ... ... ... ... жүйесінің моделі…………………76
3.3 Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру
жолдары………………………………………………………………………......87
Қорытынды………………………………………………………………….........98
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…………………………………………......100
Кіріспе
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Нарықтық бәсекелестік ... әр ... ... ... ... координацияны және өзара
әрекеттесуді қамтамасыз ету мәселелерін шешу, халықаралық көлік коридорлары
бойынша аралас (интермодалды) жүктерді ... ... жаңа ... ... клиенттерге қызмет көрсетуді талап етеді,
оның негізінде ... және ... ... ... ... және ... деңгейлерде интегралдық логистикалық
көлік-таратуы жүйелердің қалыптасуы және дамуы жаңа тұрғыны қолдануды талап
етеді. Логистиканың классикалық түсінігі ... ... ... ... ... уақытта, қажетті орынға және ең ... ... ... ... байланысты. Кәсіпкерліктің тәжірибесіне
логистика әдістерін енгізу өндірістегі, жабдықтаудағы және ... ... қор ... ... ... тұтынушыға дейінгі
тауарматериалдық ағынмен байланысты өндірістің өзіндік ... ... ... 40-50% ... ... ... мен қызмет
сапасына толық қанағаттануын қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ... кеңеюі ірі
макрологистикалық трансұлттық серіктестіктердің және ... ... ... ... жасайды. Логистиканың интегралдау
тұжырымдамасы жүк жүйесінің қатысушылары біріккен және тауарлардың үздіксіз
және үзіліссіз қозғалысын, тауар ... ... ... келісімге келу арқылы жиынтық шығындарын төмендету негізінде
құрылды. Көлікте интеграциялау процестері халықаралық ... ... рөл ... 1990 ... ... ... және
экспедиторлық кәсіпорындар замануи логистикалық тасымалдау технологияларын
және мультимодалды терминал жүйелерінің негізінде жүктерді ... ... ... аралас тасымалдауларын іске асыру, жүктерді жеткізу «тура
уақытында» (just in time) және ... ... ... ... ... ... ететін замануи телекоммуникациялық
жүйелердің дамуын қолдану өажеттілігін ... Ірі ... ... ... және ... қоймаларын, көлік-
таратушы ... ... ... ... жүйелерін
қамтамасыз ететін, жүктерді өңдеу және логистикалық сервисті құра бастады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... қызығушылықтың артуы логистикалық әдісті қолдануды
ашатын материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет ... ... ... ... ... ... пен ... сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға ... ... ... ... ... ... ... қорлардың күрт
қысқаруына әсер етеді. Логистиканы қолдану ақпарат алу үрдісін жеделдетіп,
қызмет көрсету деңгейін ... ... ... ... ... оқу орындарының оқытушыларының, ... ... және ... ... ... мен ... ... тек отандық экономика үшін жаңа
және айтуға ыңғайсыз терминмен ғана ... ... ... дамыған
елдер экономикасында логистикалық әдісті қолдану арқасында алынған әсерлі
нәтижелерімен түсіндіріледі.
Шетел тәжірибесі көрсеткендей, ... ... ... ... ... ие. Осы ... ... жеткен көптеген
мамандардың серіктестік басшылығындағы жоғарғы ... ... ... емес. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарлы фирмалардағы логистиканың
дәстүрлі функционалды салалары стратегиялық инновациялық (жаңартпа) ... ... ... ... платформа негізінде бірікті.
Логистика саласындағы қызмет көп қырлы. Оған ... ... ... ... ... ақпаратты жүйелердің ... ... және т. б. ... ... ... ... сәйкес салалық
пәнде терең зерттеліп, баяндалған. ... ... ...... байланыс. Логистикалық әдістің мақсаты – материалды ағымдарды
толассыз ... ... ... ... ... ұйымдар мен
қоғамдастықтар құрылып, тиімді қызмет етіп отыр. ... ... жас және ... ... ... мен ... сферасы болып
табылады. Шет елде ... ... ... тез ... ... ... ... сауда, көлік және ақпараттық жүйелердің қалыптасуы
мен дамуы өте ... ... ол ... ... әлемдік экономикалық және
ақпараттық кеңістікке интеграциялануын тездетуге мүмкіндік береді.
Логистиканың ... ... және ... ... ... ... ... қатынастарға көшуінің бастауымен сай келді. Отандық
бизнестегі логистикалық ... ... және ... бүгінгі
күнгі Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық, ... ... ... ... ... ... ... қарауға болмайды.
Кәсіпкерлік практикасына логистикалық менеджмент әдістерін енгізу
көптеген фирмаларға өндірістегі, ... және ... ... қор ... ... ... капиталының айналымдылығын
жеделдетуге, өндірістің өзіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды
төмендетуге, ... және ... ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан ... ... ... ... жұмыстың мақсаты – отандық кәсіпорындардың ... ... ... қажеттілігінің теориялық және практикалық
негіздеу болып табылады.
Жұмысты жазу барысында жұмыстың мақсатына жету үшін ... ... ... ... эволюциясын, ұғымы мен мазмұнын ашу;
• логистика әдістемелерін, оны ... ... ... ашу, ... ... шет ел ... ... концепциялар мен әдістерді
қолдану тәжірибесін қарастыру;
• Қазақстан ... ... даму ... ... ... Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру
жолдары бойынша ... ... ... ... ... – Қазақстан республикасының
кәсіпорындары болып табылады.
Жұмыстың тақырыбына ... ... ... ... көрсетілген.
Дипломдық жұмыстың ақпараттық әдістемелік базасы: ... ... ... ... ҚР ның ... және заң ... және ... ғалым экономисттердің логистика және тасымалдау
саласындағы ... ... ... аспектілері: мәні және міндеттері
1.1 Логистика түсінігі және оның дамуының негізгі кезеңдері
Практикалық логистиканың пайда болу және даму ... көне ... ... ... ... ... ... тіпті
Рим империясының кезеңінде «логистер» немесе «логистиктер» деген мәртебесі
бар қызметкерлер болған. Олар азық-түлік ... ... ... ... ... ... ... елдердің әскери лексиконында
логистиканы қарулы күштерді материалды ресурстармен қамтамасыз ету ... ... ... ... қызметпен байланыстырған. Мысалы,
византийлік патша VІ Леон (б.з. 865-912 ж. ж.) ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету,
олардың қажеттіліктерін уақтылы қарайластыру жатады деп есептелген.
Логистикалық әдіс ... ... ... ... ... ... ... қолданылды. Әскери өнеркәсіптің, ... ... ... базалары мен көліктің нақты бірлескен іс-әрекеті
американдық әскерді қажетті мөлшерде қару-жарақпен, ... ... және ... ... және ... түрде қамтамасыз
етуге мүмкіндік жасады.
Үлкен ағылшын-орыс ... ... ... да ... ... ... тыл және жабдықтау; 2) материалды-техникалық қамтамасыз ету; 3) ... ... және ... деп аударып жүр.
Философиялық энциклопедияда логистиканың мынадай түсініктемесін табуға
болады: «Логистика ... ... ... ...... ... Ежелгі гректерде есептеу және геометриялық өлшеу өнері, яғни
теориялық математикаға ... ... ... ... ... деп
аталады. Осы мағынада бұл термин ... ... XVІІ ... ... ... ... (неміс ағартушы-энциклопедисі, философы)
логистиканы «calculus ratіocіnator» (ой ... ... ... ... ... 1904 жылы Женевадағы Халықаралық философиялық
конгресте бұл ... ... ... белгілеу үшін ұсынылды».
Логистика дамуының тағы бір бағыты – ... ... ... деп
шаруашылық жүргізудің ғылыми-практикалық бағыты, яғни өндіріс және ... ... және ... байланысты ақпараттық және қаржы
ағымдарын тиімді басқару түсіндіріледі.
Экономикада логистиканың кең қолданылуы 60-70–ші жылдарға ... ... ... саласындағы жетістіктермен байланысты. Шикізат,
бөлшектер мен дайын өнімдердің қозғалысының барлық сатыларын іштей бақылау
мүмкіндігі материалды ағымдарды ... ... ... ... шығындарды айқын байқауға мүмкіндік берді. Экономикада логистиканы
қолданудан ... ... ұтыс ... ... ... ... ... әсер етті.
Логистиканың практикалық әлуетін алғашқы болып американдық мамандар
Пол Конверс және Питер Дракер түсінді. Олар оның ... ... ... ... ... және «экономиканың танылмаған материгі»
ретінде анықтады. Кейіннен олардың көзқарастарын көптеген ... ... М. ... Д. Стон және басқа да осылар сияқты
американдық ... ... ... ... ... ... шекарасынан шықты және фирманың жоспарлауы мен стратегиялық
басқаруында маңызды орын алады.
Логистика түсініктеріндегі белгілі бір ... ... ... де ... және ... ... үйлесімділік, рационалдық
және дәл есептеуді бөліп көрсетеді.
Сурет - 1 шет елдегі логистика эволюциясы, материалды, сондай-ақ онда
кездесетін ... және ... ... ... теориясы мен практикасы
бойынша берілген, яғни шикізаттардың, ... және ... ... үрдісімен байланысты, ... ... ... және соңғылардан талаптарға сәйкес соңғы тұтынушыларға дейін
жеткізумен байланысты барлық кешенді мәселелердің шешілуі берілген.
ХХ ғ. логистикасының ... ... ... ... ... ... 50-жылдардың басына дейінгі кезеңді «фрагментаризация»
кезеңі деп атауға ... бұл ... ... ... жалпы шығындарды
төмендету және бизнестегі материалды ағымдарды ... ... ... ... ... ... ... 50-ші жылдарға дейін кейбір
логистикалық қызметтер құрамдас шығындарды ... ... ... мысалы, өндірісте, тасымалдауда, қоймалауда және т.б. Дегенмен,
жалпы экономикалық жағдайлар, ... мен ... даму ... ... ... ... ... етпеді.
Қарастырылып отырған кезеңде, онда болашақта логистикалық концепция
енгізудің алғышарты қалыптасқандығымен маңызды. Оған ... ... ... өткізуді ұйымдастыру жүйелеріндегі қорлар мен
тасымалдау шығындарының өсуі;
• транспорт тарифтерінің өсуі;
• маркетинг ... ... ... және тез ... әскери логистиканың теориясы мен практикасының дамуы.
Осы кезеңде ... ... ... ... шықты, оларда
маркетингтің құрамдас бөлігі ретіндегі физикалық бөлудің табиғаты ашылды,
оның ... ... ... ... және ... ... орны ... ... ... ... логистика |
Сурет 1. Логистика эволюциясы.
Әлемдік экономиканың өндіруші нарығынан сатып алушы ... ... өту ... ... маркетинг концепцияның ... ... ... болуын түсіндіретін маңызды фактор болып
табылады.
Қарастырылып отырған тарихи ... ... ... логистикалық
ұйымдар мен бірлестіктердің пайда болуын айта кету қажет. АҚШ-тағы ... ең ... ұйым ... алуларды басқару мәселелерінің ... ... ... (1915 жылы құрылған), ол 1967 жылы ... ... ... ... ... ... жылдардың ортасынан бастап 1970-ші жылдарға дейінгі кезеңді
батыс мамандары логистиканың қалыптасу ... ... ... Бұл ... ең ... ... ... теориясы мен
практикасының тез дамуымен сипатталды. Сол ... ... ... ең ... ... ... тұрғысынан, елемеуге болмайды.
Белгілі американ жазушысы және менеджмент бойынша кеңесші Питер Друкер
дистрибьюцияны «көбінесе ... және ... ... ең ... деп ... ... кәсіпкерлігінде тез етек ... ... бірі - жеке ... ... шығындар концепциясының пайда болуы
болды. Бұл концепцияның мәні, дистрибьюцияда шығындарды тауарды өндірушіден
тұтынушыға жылжытуға кеткен шығындардың жалпы ... ... етіп ... болатындығына келіп саяды. Мысалы, тауарлар тасымалын автокөлік
көлігінен әуе ... ... ... аралық қоймаларды құру
қажеттілігінен қашуға ... яғни ... ... ... ... кететін шығындарды шығаруға болады. Бұл жерде ... ... ... ... ... жалпы деңгейі төмендейді.
Бұл мысал, екі ... ... ... (қор мен ... ішкі ... қатынасқа ерекше көңіл бөледі. Жалпы ... ... ... ... ... ... үшін негіз
болып табылады.
Сонымен бірге, осы ... ... тез ... ... ... ... және ... факторлар болған.
Олардың негізгілеріне төмендегілерді жатқызуға болады:
• тұтынушы ... ... және ... ... ... ... ... жұмсалатын шығындарды азайту;
• компьютерлі технологиялардағы прогресс;
• қорларды қалыптастыру стратегияларындағы ... ... ... ... ... 60-шы ... АҚШ-та айқын көрінді.Нарықтағы негізгі
тенденциялар сатып алушыларға көңіл бөлудің ... ... ... ... ... өсуі) және бірдей қажеттіліктерді қанағаттандыратын
(бәсекелес тауарлардың) түрлі тауарлардың көп ... ... ... ... тез ... ... ұйымдарын сұраныс пен ұсынысты
үйлестірудің, тұтынушыларға жақсы ... ... жаңа ... ... ... ... ... қысқартуға және өнім өндірісіне жаңа
кинетикалық көзқарастар ... ... ... ... ... жүйелерінде қорлардың құрылуы мен ... ... ... алып ... Бұл өз ... ... ... құрылымдарды
жетілдірудің және жеке бөлу процестеріндегі шығындарды төмендетудің ... ... ... ... дүниежүзілік соғыстан соңғы белсенді экономикалық өсуден кейін,
60-шы жылдардың ортасында өндірушілердің ұзартылған пайдасының ... және оның ... ... байқалды.
Нарықтық жағдайдың өзгеруі, олигополистік бәсекелестіктің өсуі өнім
өндірушілерге шығын факторларының қысымын күшейтті, менеджерлерді ... ... ... пен ... ... жаңа ... ... мәжбүр етті. Жаңа ... ... ... ... ... ... басқа, менеджерлердің
логистикалық шығындардың көп мөлшерге дейін жете алатына көзі жетті.
Логистикалық ойлаудың дамуына әсер ... ... ... бірі –
кәсіпкерліктегі есептеу техникасының және ақпараттық технологиялардың
қолданылуы болып табылды.
Дамыған капиталистік елдер ... ... ... ... және ... мәселелерін шешу қажеттілігіне алып
келді, мысалы, ондай мәселелерге ... ... ... ... ... ... ... оңтайлы маршруттау, өнімнің ... ... ... ресурстар қажеттілігі мен сұранысын
болжамдау және т.б. жатады. Бұл ... ... ... ... ... олар белсенді түрде кәсіпкерлікке 50-шы жылдардың
ортасында ене ... ... кез ... ірі ... ... ... ... қатар, олармен бірге ... ... мен ... ... ... ... жаппай қызмет көрсету
теориялары, қорларды басқару теориялары және операцияларды зерттеудің басқа
әдістері қолданыла бастады. Әсіресе, ... ... ... және ... әдістері кеңінен қолданыла бастады. Шығындарды
төмендету және ... ... ... алу ... ретіндегі
ақпараттық-компьютерлік технологияларды кәсіпкерлікке ... ... ... ... ... әдісті күшейткен маңызды фактор -
қор қалыптастыру стратегиясының өзгеруі болды. Көптеген тауар өндірушілер
өз өндірістерінде ... ... көп ... қорын құрғысы келмеді,
керісінше, оларды ... ... ... тырысты. Сондықтан да
көтерме, бөлшек саудагерлер және басқа да сауда делдалдары ... ... ... ... ... ... ... қоймаларды
орналастыру мәселелерін өз ... ... ... болды. Әрине, осы
логистикалық қызметтермен байланысты дистрибьюторлар шығындарының ... ... ... кері ... алып ... ... тек ... үйлестіру арқылы шешілуі мүмкін болды.
Менеджмент әскери логистиканың тәжірибесін біртіндеп логистикалық іс-
әрекеттерді үйлестіру үшін және басқару үшін ... ... ... ... ... ... ... университеттер мен ғылыми-зерттеу
фирмаларының жасаған логистикалық іс-әрекеттеріне әскерлердің демеушілік
етуі өз ... ... ... ... ... ... менеджменттің
интегралды құралы ретіндегі кәсіпкерлік-логистиканың ... ... ... ... ... ... ... – бұл
белгілі бір уақытта және ... бір ... ... ... ... ... және ... әсер ететін барлық қызметтерді
басқару».
70-шы жылдардың басында кәсіпкерлік-логистиканың негізгі ... және ... ... ... ... ... табысты қолдана
бастады. Бірақ пайданы өсіруге қызығушылық білдірген көптеген ... ... ... және ... ... логистикалық әдіс айқын болмады.
Бұдан басқа, логистикалық үйлестіруді енгізу әрекеттері көптеген ... орта және ... ... ... ... алып келді. Ұзақ уақыт бойы дәстүрлі қызметтерді ... ... ... ... алу, ... ... ... атқара отырып, жалпы шығындарды төмендету концепциясының
негізінде материалды ... ... ... үшін ... ... ... ... жасап отырған. Қосымша қиындықты логистикалық
шығындардың құраушыларын бөлуге және ... ... ... ... және ... ... белсенділігінің қаржы
нәтижелерін бағалау жүйелері тудырды.
70-ші жылдардың ерекше ... ... ... ... ... бәсекелестіктің өсуі болды. Көптеген елдердегі
өндіріс ... ... ... өсуі ... ... жылдардың соңында Батыста қойма процесін, оның операциялық
құрамын, ұйымдастырылуын, техникалық және ... ... ... ... ... ... ... құрал-
жабдығын өндіру, тара мен ораудың жаңа түрлері, қазіргі ... ... ... ... ... ... ... түрде енгізіле бастады. Тара мен орауды ... ... ... орау мен паллеттердің ... ... ... ... экономикалық әсер берді.
80-90 жж. кезеңін логистика бойынша ең ... ... ... ... ... ... ... профессоры Дональд
Бауэрсонс «логистикалық ренессанс» кезеңі деп атады. Шынында да, осы кезең
ішінде логистика ... мен ... ... онжылдықта жасалғаннан
асып, алға қадам басты.
Логистиканың тез дамуының басты идеясы аз шығындармен кәсіпкерліктің
соңғы мақсатына жету үшін ... ......... логистикалық торындағы фирманың логистикалық қызметтерімен мен оның
логистикалық әріптестерін максималды интегралдау болды.
Қарастырылып ... ... ... ... ... феноменін
түсіндіретін әлемдік экономикада маңызды өзгерістер болды. ... ... ... ... ... және ... енгізу;
• нарықтарды ғаламдастыру;
• экономика инфрақұрылымын мемлекеттік реттеудегі өзгерістер;
• TQM философиясын жан-жақты тарату;
• серіктестіктің және ... ... ... ... ... құрылымдық өзгерістер.
Микропроцессорлы техниканың жетілдірілуі және оның дамушы елдер
экономикасының ... ... ... ... ... технологиялардағы нағыз революцияның болуына ықпал ... ... ... ... нарықтық инфрақұрылымның маңызды
компонентіне айналды. ... ... ... ... ... мен ... электронды мәмілелер және электронды байланыстардың
жүйелері мен стандарттарын құру мен ... ... ... ... принциптерін алға жылжыту үшін электронды банк операциялары
жүйесін құру ... ... SWІFT және SWІFT ІІ ... ... ... ... ... өзара ақпараттық іс-
әрекеттерді қолдау үшін EDІ ... Data ...... ... – және EDІ FACT ... Data Іnterchange) – «басқаруда,
сауда және көлікте ... ... ... ... пайдалану
маңызды орын алады.
Логистиканың интегралды концепциясын қалыптастыруда және бекітуде
анықтаушы орынды ақпараттық байланыс жүйелері арқылы ... жол ... ... ... бір ... масштабында алыстағы
материалды ағымдарды әр уақытта бақылап отыру ... ... ... ... ... революциясы, тек материалды емес,
сонымен ... ... ... ағымдарды басқару қажеттілігі туралы
түсінікті ... ... ... ... алдыңғы қатарлы орын ... ... мен ... ... ... ... ... жылдардағы онжылдық оның алдындағы сенімсіздікті, күдікті және
күрестік бәсекелестікті алмастырған іскерліктегі одақтар мен ... ... ... ... ... концепциясының арнасында
іскерліктегі әріптестер дайын өнім қорларын жоспарлауда және ... ... ... ... ... ... үйлестірудің
жолдарын іздестіре бастады. Бірлестіктердің көптеген негізгі формалары
логистикалық шығындарды қысқарту және тұтынушыларға қызмет ... ... ... ұйымдастырушылық және қызметаралық жоспарлауды,
басқаруды жетілдіру бағытында дамыды. ... ... ... ... ... және ... жүйелеріндегі маманданған
дәстүрлі бәсекелестер арасында құрылды.
Сонымен, «логистикалық ренессанс» кезеңінде ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық құралдардың бірі
болды және алдыңғы қатарлы интегралды ... ... ... ... өз ... ... ... сатыда болашақ
логистикалық концепцияның эволюциясына әсер еткен ... ... ... ... ... ... өнеркәсіп өндірісінің құлдырауы;
• өнеркәсіптегі маманданудың тереңдеуі;
• бірлестіктерді және менеджменттің жаңа формаларын ... ... ... ... ... ... жаңа ... әлемдік интеграциялық үрдістердің дамуы;
• іскерліктің барлық салаларында күшейген ... жаңа ... ... ... ... ... өтуі;
• жаңа өнім түрлерінің өндірісіне тез өтуге мүмкіндік беретін икемді
технологиялық құралдарды, жобалаудың автоматты ... ... және ... өндірістің енгізілуі;
• қызмет көрсету өнеркәсібіне логистика принциптерін енгізуді
күшейту.
Логистика ғылым ретінде және ... ... ... ... ең ... АҚШ-та 1950-ші жылдардың басында қалыптаса бастады.
Логистика эволюциясы дамыған капиталистік елдердегі ... ... ... тығыз байланысты, іскерліктегі «логистика»
терминінің өзі тек 70-ші ... ... ғана ... ... ... ... Міне, шамамен жарты ғасыр бойы батыста мамандар,
ғалымдар, ... ... ... ... ... ... ... бойынша талқылаулар әлі күнге дейін аяқталмаған. Логистика бойынша
батыс әдебиеттерін сараптай отырып, ... ... ... ... ... ... логистикалық қызметтерді баяндай отырып әр ... ... ... ... ең көп ... ... ... 1 ... ... әдебиеттерінде кеңінен қолданылатын «логистика» терминінің
синонимдері
|Термин атауы (ағылшын тілінде) |Атаудың аудармасы ... ... ... ... ... ... ... ... |
|1-ші ... ... ... management |Материалды менеджмент ... ... ... ... |
|Іndustrіal logіstіcs ... ... ... ... ... ... (коммерциялық|
| ... ... ... ... ... ... logіstіcs management |Біріккен логистикадағы менеджмент |
|Supply management ... ... ... ... ... ... арна менеджменті |
|Dіstrіbutіon management ... ... ... chaіn ... |Логистикалық тізбек менеджменті |
| ... ... ... ... ... ... ... |
|Іntegrated dіstrіbutіon |Біріккен ... ... chaіn ... |Жабдықтау тізбегінің логистикасы ... response ... ... ... ... ... supply chaіn management |Біріккен логистикалық тізбектегі |
| ... ... және ... ... ... ... түсінігінің
көптеген анықтамаларын кездестіруге ... онда ... ... ... шектелмейді. Сондай-ақ «банктік ... ... ... ... ... ... пайда болды.
Логистиканы материалдық және олармен байланысты ақпараттық ағымдарды
басқарудың теориясы мен практикасы ретінде қарастырады.
Материалды ағымдарды ... ... кез ... ... ... екі ... тұрады:
• шешім қабылдау;
• қабылданған шешімді жүзеге асыру.
Материалды ағымдарды басқару бойынша дәлелді шешімдер ... ... бір ... ... Осы ... жасайтын қызметті логистикаға
жатқызады; сәйкесінше көптеген анықтамалар логистиканы ғылым немесе ... ... ... ...... ағымдардың тиімділігін
жоғарылатудың жаңа мүмкіндіктерін ... ... ... пәнаралық
ғылыми бағыт.
Ғылым ретінде логистика мынадай міндеттер атқарады:
... ... және ... ... ... ... өндіріс пен көліктің қажетті қуаттылығын анықтау;
• материалды ағымдарды оңтайлы басқару негізінде ... ... ... ... ... ... пунктінде және тұтынушылардағы тиеу ... ... ... басқарудың ғылыми негіздерін
жасау;
• логистикалық жүйелердің ... ... ... математикалық
модельдерінің варианттарын құру;
• дайын өнімдерді бірлесіп жоспарлаудың, жабдықтаудың, өндірістің,
қоймалаудың, өткізудің және тасымалдаудың әдістерін ... ... ... ... ... ... материалды ағымдарды басқару саласында
дәлелденген шешімдер қабылдауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... үшін нақты әрекеттер қажет. Сондықтан да
анықтамалардың басқа тобы ... ... ... ... ... - ... және ... сфераларындағы материалды
ағымдарды басқару болып табылатын ... ... ... ... объектісі – ішкі материалды ағымдардың схемасын,
шикізаттың алғашқы көздерінен ... ... ... ... ... ... 2). Бұл схемадағы материалдар қозғалысының бүкіл ... ... ... ... ... ... ... өндірістік-техникалық бағыттағы өнімдер
қозғалады;
• екіншіде – халық тұтынатын бұйымдар.
Сурет 2. Материалды және ақпараттық ағымдар арасындағы ... ... ... ... ... ... ... отырады.
Ең алдымен, шикізат көзі мен алғашқы өңдеуші кәсіпорын арасында, сондай-ақ
түрлі өндірістер арасында жаппай ... ... ... ... ... ағымдар тұтынуға дайын әр ... ... ... Кейбір өндіріс орындары ішінде материалды ағымдар бар. ... ... ... цехтардың ішінде түрлі бөлшектер, жартылай
фабрикаттар, дайындамалар орын ауысып ... ... ... ... ағым ... ... ... және өндірістік учаскілер тізбегі арқылы оның ... ... ... соң ... өнім ... оның ... жеткізіледі.
Түрлі сапалы материалды ағымдарды басқару бойынша аталған қызмет
түрлері логистиканың мазмұнын құрайды, оны ... ... ... ... ... ...... пен материалдарды
өндірістік кәсіпорынға дейін жеткізу үрдісінде, тұтынушының талаптарына
сәйкес дайын өнімдерді ... ... ... ... жүргізілетін
материалды және материалдық емес операцияларды, тасымалдауды, қоймалауды
басқару, жоспарлау және бақылау туралы ... ... оның ... ... логистиканы ғылым ретінде
пайымдайды. Шаруашылық ... ... ... ... ... логистика – жабдықтаушыға ақша төлеген кезден бастап тұтынушыға
дайын өнімді жеткізгені үшін ақша алу ... ... ... ... ... және дайын өнімдердің қозғалысын және
сақталуын басқару үрдісі. Логистика түсінігін ... ... ... әдебиетінде кездеседі.
Жоғарыда логистиканың пайда болу тарихын зерттеп, оның ... ... ... ... ... жан-жақты қарастырып
кеткен болатынмыз. Логистика – жабдықтаушыға ақша ... ... ... ... ... ... үшін ақша алу ... дейінгі
шаруашылық айналымдағы шикізаттың, бөлшектердің және ... ... және ... басқару үрдісі. Логистикалық әдістерді қолдана
отырып ... ... ... саяси және тағы басқа
артықшылықтарға ... ... ... ... ... ... қолданудың тиімділігі
Қазіргі кәсіпкерлікте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. ... ... ... ... мамандардың серіктестік басшылығындағы
жоғарғы қызмет орындарына жылжитыны кездейсоқ емес. Кәсіпкерлік ... ... ... ... ... барлық ресурстардың оңтайлы
шығындарымен жету үшін материалды және басқа да (ақпараттық, қаржы, қызмет)
ағымдарын ... ... ... ... ... ... ... дәстүрлі функционалды салалары стратегиялық инновациялық
(жаңартпа) жүйе құра ... ... ... ... ... ... ... көп қырлы. Оған ... ... ... кадрларды басқару, ақпаратты жүйелердің
ұйымдастырылуы, коммерциялық қызмет және т. б. ... ... ... ... ... ... ... зерттеліп, баяндалған. Логистикалық тәсілдің
жаңалығы – негізгі өзара ... ... ... ... ... ... ... басқару.
Материалды ағымдарды басқару әр уақытта шаруашылық қызметтің маңызды
жағы болып табылатын. Дегенмен, ол тек жақында ғана ... ... ... біріне айналды. Негізгі себебі – ... ... ... ... тез өзгеріп отыратын талғамына жылдам
икемделуі қажеттігін туғызған ... ... ... ... нарығына өту.
Қазіргі таңда Қазақстандағы логистиканың дамуы нарық ... ... ... логистиканы игеру және оны ... ... ... ... ... даму деңгейін көрсетеді.
Нарықтағы қатаң бәсеке, халықтың төлем кабілеттілігінің ... ... ... жеткіліксіздігі, өндірістік шығындардың
үнемі өсуі отандық ... ... ... төмендетіп, өткізуді
қиындатуда.
Әрбір кәсіпорынның нарыққа дұрыс қадам жасау үшін логистика ауадай
қажетті нәрсе, бірақ бұл ... өз ... ... сала ... ... деп айту ... ... кәсіпорынға логистиканы жүргізу беймәлім
белгісіз зат, оны ... ... ... ... ... әдіс ... ... туындайды бұл сауалдардың әр бірі өз ... ... ... ал ... ... ... қолданбауы нақты
мәліметтердің бетін ашпайды, яғни ... ... ... ... ... ... ұйымдарға жүгіну дұрыс
шешім болады.
АҚШ компанияларының 75%-ында осындай логистикалық бөлімшелер бар, онда
маркетологтар, ... ... ... ... істейді, сондықтан бұл серіктестіктер нарықтық бәсекеге ... ... ... өндірістік, тасымалдау және делдалдық звено
тізбегі арқылы соңғы тұтынушыға жылжи ... ... ... ... ... ... жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, соңғы
тұтынушыға жеткен өнім құнының 70%-дан астамы сақтаумен, ... және ... ... ... ... ететін басқа да
операциялармен байланысты шығындар құрайды.
Тауардың соңғы бағасында логистикаға кеткен шығындар үлесінің көптігі
материалды ағымдарды ... ... ... ... ... көрсеткіштерін жақсартудың қандай резервтері
бар екенін көрсетеді.
Материалды ағымдарды ... ... ... ... ... ... ... қарастырып өтейік. Өндіріс және
айналым салаларында логистиканы қолдану келесідей ... ... ... ... ... бүкіл жолындағы қорларды
төмендету;
• логистикалық тізбек бойындағы тауарлар қозғалысының ... ... ... ... қол ... шығындарын және жүк операцияларының сәйкес
шығындарын қысқарту.
Экономикалық ... көп ... ... ... ... ... қорларды қысқарту есебінен жүзеге асады. ... ... ... ... материалды ағымдардың іштей бақылануы
материалды қорлардың 30-70%-ға қысқаруын қамтамасыз ... ... ... ... ... қорлардың төмендеуі 30-50% шамасында
болады).
Қорларды оңтайландырудың жоғары маңыздылығы келесімен түсіндіріледі:
• логистикаға кететін шығындардың ... ... ... ... ... 50%-ды ... оның ішіне басқару аппаратына
кететін шығындар, сондай-ақ тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... капиталының көп бөлігі қорларға бөлінеді
(кәсіпорынның барлық активтерінің 10-нан 50%-ға дейін);
• қорларды құруға ... ... ... жалпы шығындар
көлемінің 25-30%-на дейін құрайды.
Логистиканы пайдаланудағы қорлардың қысқаруы логистикалық үрдістерге
қатысушылардың іс-әрекеттерінің өзара ... ... ... жеткізу сенімділігінің жоғарылауы есебінен, қорларды дұрыс бөлу
есебінен, сондай-ақ басқа да бірқатар себептер есебінен қамтамасыз етіледі.
Логистиканы пайдаланудың ... ... ... ... ... ... бойында қозғалу уақытының қысқаруы ... ... ... ... ... операцияларға және жеткізуге
кететін уақыт шығындарының үлесі ... 2-ден 5%-ға ... ... ... уақытының 95%-нан астамы логистикалық операцияларға
тиесілі болып отыр. Бұл ... ... ... ... ... уақыт бірлігінде алынатын пайданы өсіруге, өнімнің өзіндік құнын
төмендетуге мүмкіндік береді.
Логистиканы ... ... ... ... ... ... де ... болады. Көліктің қозғалу маршруттары
оңтайландырылады, тәртіптері келісіледі, бос қозғалыстар ... ... ... көрсеткіштері жақсарады.
Жоғарыда айтылғандай, логистикалық тәсіл жүк өңдеуші жүйелердің
техникалық ... ... ... ... ... келісу дәрежесін ... ... ... барлық
звеноларындағы бір типтес механизациялау құралдарын қолдану, бірдей ыдысты,
жүк ... ... ... ... ... логистиканы
қолданудың келесі экономикалық әсер құраушысын құрайды - қол еңбегінің
шығындарын және жүк ... ... ... ... ... ... өткізуші жүйенің қызмет етуінің басқа да
көптеген көрсеткіштерін жақсарту үшін жағдай ... ... оның ... жетілдіріледі, жеке звенолардың өзара байланысы жоғарылайды,
басқару жақсарады.
Логистиканы пайдаланғандағы экономикалық әсер ... ... ... ... ... ... асады. Бұл
логистикалық ұйымдастырылған жүйелердің ... ... ... ... яғни ... жүйеге тән, бірақ оның элементтеріне
жеке-жеке тән емес қасиеттер.
Логистикалық жүйелердің интегративті қасиеттері бұл ... алты ... деп ... ... ... ... асыру
қабілеттілігін білдіреді. Логистиканың алты ережесі:
• ЖҮК – керекті тауар;
• САПА - қажетті сапада;
• САНЫ - қажетті ... ... - ... уақытта жеткізілуі тиіс;
• ОРЫН – керекті орынға;
• ШЫҒЫНДАР – минималды ... ... ... ... ... деп ... ... осы алты шарт орындалса, яғни қажетті тауар қажетті ... ... ... ... ... ... минималды шығындармен жеткізілген
болса.
Материалды ағымдарды басқару бойынша ... ... ... және
басқа да шаруашылық қызмет түрлері сияқты, оның ... ... ... ... адамдар жүргізетін. Логистиканың жаңалығы, ең ... ... ... ... ... материалды ағымдарды
басқару бойынша қызметтерге ауысуында. Кәсіпкерлер тек ... ... ... ... және ... ... қозғалуының барлық
сатыларын іштей бақылаудың ... ... ... ... бар
екенін білді.
Логистиканың концепциясы материалды ағымдарды оңтайландыру арқылы
шаруашылық ... ... ... көзқарастар жүйесі болып
табылады.
Материалды ағымдарды басқару құрылатын негізгі, конструктивті принцип
жүйелілік принципі ... ... Ол ... ... үрдісі ретінде сатып
алуларды жүргізу, ұйымдастыру, сақтау, ... ... және ... ... ... ... қатысушылардың қызметтерінің
нәтижесінде пайда болады, ол қатысушылардың әрқайсысының өз мақсаттары бар.
Егер қатысушылар бірлесіп, басқару объектісін – іштей материалды ... ... ... өз ... ... жасаса, онда
олардың барлығы маңызды экономикалық ұтыс ... ... ... тек бір кәсіпорын немесе оның
бөлімшесінің шеңберінде ғана ... ... ... ... әсерді тек
шикізаттың алғашқы көзінен соңғы тұтынушыға ... ... ... ... ... отырып немесе оның жеке маңызды
учаскілерін оңтайландыра отырып алуға ... ... ... өткізуші
тізбектердің барлық звенолары, яғни ... ... ... ... ... ... құрылған механизм
ретінде жұмыс істеуі қажет. Бұл мәселені шешу үшін ... ... ... ... ... ... үйлескен технологиялық
үрдістерді жобалауға, ... ... ... ... және де ... ағымдарды ұйымдастыруға байланысты басқа
мәселелерге жүйелік тұрғыдан қарау қажет.
Материалды ... ... ... ... ... мәселелері
толығынан төменде қарастырылады.
Логистиканың бастапқы жағдайына (принципіне) жүйелікпен қатар мыналар
жатады: кешендік, ғылыми, ... ... ... ... логистика принциптерін қысқаша сипаттап өтейік:
• кешендік:
- нақты жағдайларда ... ... ... үшін ... ету ... (дамыған инфрақұрылым) қалыптастыру;
- ресурстар мен өнімдер қозғалысының тікелей және ... ... ... ... ... құрылымының алдында тұрған мәселелердің
орындалуына орталықтан бақылауды жүргізу;
- ... ... ... ... ... ... тығыз
бірлесіп қызмет жасауға ұмтылуы және ... ... ... ... ішкі ... ... ... байланыс орнатуға ұмтылыс.
• ғылымилық:
- ағымды ... ... ... ... ... ... ... күшейту, ағымдар қозғалысының траекториясының
барлық параметрлерінің толық есебін жүргізу;
- ... ... ... ... логистикалық құрылымының
ең маңызды ресурсы деп тану.
• нақтылық:
- техникалық, экономикалық және басқа да ... ... ... ... ... ... нәтижені дәл анықтау;
- қозғалысты барлық ресурстардың ең аз шығындарымен жүргізу;
- ... ... ... ... ... есептік-
калькуляциялық бөлімшелер немесе құрылымдық органдар тарапынан ... ... ... ... ағым ... ... ... үзіліссіз бақылап отыру және оның қозғалысын тез арада ... ... ... және ... барлық операцияларының бөлшектерін анықтау.
• сенімділік:
- қозғалыстың қауіпсіздігін және тоқтаусыздығын қамтамасыз ету,
ағым қозғалысының траекториясын ... ... ... үшін байланыс пен
техникалық құралдарды резервтеу;
- қозғалысты басқарудың және ... ... ... ... ... ақпарат келудің жоғары жылдамдығы мен сапасы
және оны өңдеудің жоғарғы технологиялары.
• нұсқалығы:
- ... ... ... және ... да ... ... ... бейімделу мүмкіндігі;
- резервтік ... ... ... ол ... алдын ала
жасалған резервтік жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
Аталған принциптермен қатар, ... ... ... ... айқындалады:
• бүкіл логистикалық тізбек бойында логистикалық шығындарды есептеу;
• технологиялық үрдістерді гуманизациялау, қазіргі еңбек жағдайларын
құру;
• логистикалық қызметті дамыту.
Логистиканың объектісі ішкі ... ағым ... ... ... ... ... оларды басқарудың белгілі бір ерекшелігі бар.
Осы ерекшелікке сәйкес логистиканың бес қызмет саласын бөліп ... алу, ... ... тасымалдау және ақпараттық, олар оқу құралының
келесі тарауларында толығырақ зерттеледі ... 3). Бұл ... әр ... ... ... ... ... және материалдармен қамтамасыз ету үрдісінде
сатып алу логистикасының ... ... Бұл ... ... таңдалады, келісім-шарттарға қол қойылады және оның орындалуы
бақыланады, жеткізу шарттары бұзылған жағдайда ... ... ... өндірістік кәсіпорынның осы аталған қызметтерді жүргізетін қызметі
болады. Материалды ... ... ... ... ... ... ... қалыптасуымен байланысты осы қызметтің
іс-әрекеті оқшауланбаған, керісінше ішкі материалды ... ... ... ... ... етеді. Материалды ... ... өнім ... тұтынушы-кәсіпорындар цехтарына
жеткізу үрдісінде шешілетін мәселелердің белгілі бір ... ... бұл ... ... бөлімінің - сатып алу ... ... ... ... ... алу ... негізгі мазмұнын құрайтын іс-
әрекеттің шеңбері жабдықтаушы мен кәсіпорын ішіндегі жабдықтау қызметінің
қызметтер ... ... ... ... ... ... ... ішінде материалды ағымдарды басқару үрдісінде негізінен
өндірістік логистиканың мәселелері шешіледі. Бұл сатының ерекшелігі мынада:
ағымды ... ... ... негізгі көлемі бір кәсіпорын
территориясының шеңберінде орындалады. ... ... ... ... ... Ағым ... шарттар нәтижесінде
емес, кәсіпорынды басқару жүйесі қабылдайтын шешімдер нәтижесінде жүреді.
Өндірістік логистиканың ... ... ... алу және ... өнімді
бөлу саласымен тығыз байланысты. Бірақ осы саладағы негізгі ... ... ... ... ... ... ... 3б).
Сурет 3. Сатып алу, өндірістік және бөлу логистикасының мәселелері
шешілетін материалды ағымдар учаскілері.
3. Дайын өнімді өткізу үрдісінде материалды ағымдарды ... ... ... ... ... Бұл мәселелерді шешумен өндірістік
кәсіпорындар, сондай-ақ сауда-делдалдық қызметті атқаратын кәсіпорындар да
айналысады. Бұл мәселелерді ... ... ... да ... ... аймақ экономикасының жағдайы бөлуді ұйымдастыруға ... ... ... ... бөлу ... ... ұйымдастырылған
жағдайда жергілікті биліктің жағдайы тұрақсыз болады.
Сурет 3в-да материалды ағым бөлу логистикасының саласына өндірістік
цехтарда жүріп-ақ ... ... Бұл ... ыдыс және орау
мәселелері, дайын болуға ... ... ... және ... ... ... өткізу үрдісіне маңызды басқа да көптеген мәселелер
материалды ағымды басқарудың ерте сатыларында шешіле ... ... ... ... ... ... ... мәселелері шешіледі. Материалды ағымның шикізат
көзінен соңғы тұтынушыға ... ... ... ... ... ... екі үлкен топқа бөлуге болады (шамамен тең):
• арнайы тасымалдау ұйымдарына жататын көлік (жалпы пайдаланатын
көлік) орындайтын ... ... ... ... ... ... көлігімен
орындалатын жұмыс.
Логистиканың басқа да ... ... ... тасымалдау
логистикасының нақты бір белгілі шегі болмайды. Тасымалдау логистикасының
әдістерін түрлі тасымалдауларды ... ... ... ... ... және басқарудың бастапқы объектісі жалпы пайдаланатын
көлікпен тасымалдау үрдісінде орын алатын ... ағым ... ... логистика. Материалды ағымдардың қозғалу нәтижелері
ақпараттық ағымдарды дұрыс ... ... ... Соңғы
онжылдықта күшті ақпараттық ағымдарды тиімді басқару мүмкіндігі материалды
ағымдарды іштей басқару мәселелерін қойып, оны ... ... ... ... ... құраушының жоғары маңыздылығы
логистиканың арнайы бөлімінің - ақпараттық логистиканың ... ... ... Бұл ... ... объектісі – ақпараттық ағымдарды (материалды
ағыммен кездесетін) ұйымдастырумен байланысты ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелер.
Ақпараттық логистика логистиканың ... ... ... ... ... Бұл ... ақпараттық ағымдардың кәсіпорын
ішінде ұйымдастырылуын, сондай-ақ бір-бірімен алыс орналасқан ... ... ... ... ақпарат алмасуды қарастырады
(мысалы, жол серік ... ... ... ... ... қолдана отырып ... жете ... ... ... және ... ... жоспарлау, өндіріс пен көліктің қажетті ... ... ... ... ... негізінде дайын өнімді бөлудің ғылыми
принциптерін жасау, өндіріс пунктінде және тұтынушылардағы тиеу үрдістерін
және тасымалдау-қоймалау ... ... ... ... ... жүйелердің қызмет етулерінің түрлі математикалық модельдерінің
варианттарын құру; ... ... ... ... ... қоймалаудың, өткізудің және тасымалдаудың әдістерін жасау және
т.б. бірқатар мәселелер т.с.с. ... ... ... ... ... ... кұбылыс пен тетік
ретіндегі логистиканың рөлі өте зор.
Қорыта келгенде, кез келген кәсіпорынның ... ... - ... ... әсер ... барлық факторлардың жиынтық қаралуы,
фактілерді еске ала отырып даму стратегиясын ... және бұл ... ... ... ... ... колданылу болып табылады.
Логистика кәсіпорынның әртүрлі бөлімшелердің арасында өзара әрекеттесу
нәтижесінде көздеген мақсатқа ... және ... ... жасау
және жүзеге асыру үдерісіне сәйкес ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз етуді
талап етеді. Осы мақсатта ... ... ... ... басқарудың үш деңгейімен жүзеге ... ... ... ... Маркетингтік стратегияны жасау және
жүзеге асыру үдерісі кезінде бөлімшелер ... ... ... ... ... қағидаларына сәйкес жасалған өндірісті
басқарудың ... ... ... ... береді.
1.3 Қазақстан Республикасында логистиканың даму жағдайы
Еліміздегі логистиканың даму мәселелеріне ... ... ... тәсілдерді және ғылыми көзқарасты талап етуі
Қазақстанның нарықтық ... ... ... сай ... ... және ... қарастырылған шетелдегі логистикалық концепциялардың
эволюциясы көрсеткендей, нақты теориялық аппаратта және ... ... ... ... өндіруші күштердің,
технологиялардың, саяси жағдайдың, ... ... ... қалыптасқан
нарықтық қатынастардың ересектігіне байланысты болып келеді. Отандық
кәсіпкерліктегі логистикалық ... ... және ... күнгі Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайдан және
экономикалық реформалар қадамының болжамынан бөліп-жарып қарауға болмайды.
Жұмыстың мақсаты ... ... ... ... ... ... концепцияның даму жолындағы негізгі мәселелерді
қарастырып өтейік:
Біріншіден, қоғамның барлық қабаттарындағы ауыр жалпы ... және ... ... ... қазақстандық кәсіпкерлер,
менеджерлер, инженерлі-техникалық ... үшін ... ... ... кәсіпкерлікте өрлеуіне көмегін тигізбейді. Экономиканың
стагфляциясы, ... және ... ... ... ... ... қаржылық дағдарыс және төлемеушіліктері, өндіріс
көлемдерінің және өмір сүру ... ... ... ... ... және инвестиция ашылуы – бұның барлығы
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы ... ... ... ... теріс сипаттамасы емес.
Екіншіден, көп уақыт бойы отандық экономикада логистиканы қолдану
саласы (қамтамасыздандыру және өнім ... ... ал ... негізгі (фундаменталды) орынды алады. Тарихқа қарасақ, елімізде
қолдану саласы өндірістік саладан, соның ... ... және ... ... ... ... ... қойған. Айналым сферасы
тауардың өндірушіден тұтынушыға жай ... ... ... ... төмен сенімділігімен және тұтынушыларға қызмет көрсету
деңгейі сапасының төменділігімен сипатталады. ... ... ... ... ... басқару персоналының жетекшілері
экономикадағы айналым саласының рөлін ... ... ... ... ... ... экономика инфрақұрылымы даму
деңгейінің әлемдік ... ... ... ... бара ... (ең алдымен
өнімді қолдау саласында). Осы жерде келесі негізгі негативті жағдайларды
көрсетуге болады:
• тауар өндіруші ... ... ... ... ... ... ... өткізу жүйесінің стратегиясының жоқтығы,
ірі және ... ... ... ... тауарлы нарықтың
жоқтығы);
• заманауи электронды коммуникациялар жүйесінің, электронды желілердің,
байланыс және телекоммуникация жүйелерінің даму деңгейінің төмендігі;
• автокөлік ... ... ... ... ... инфрақұрылымы; жүк
автокөліктерінің, мультимодальдық және кедендік терминалдардың техника-
технологиялық ... ... және ... ... ... ... ... әлемдік стандарттарға сай ... ... ... ... ... құрамының
физикалық және моральдық жоғары дәрежелі ... ... ... ... ... даму ... ... өңдеуге арналған қазіргі заманғы технологиялық
құрылғының жетіспеуі; қоймалық жұмыстың механизация мен автоматтандыру
деңгейінің төмендігі;
• қазіргі ... ... пен ... ... ... ... ... дамуы және т.б.
Жоғарыда көрсетілген факторлар мен негативті жағдайлардың Қазақстан
экономикасына логистикалық концепцияларды енгізуді біршама ... ал бұл ... ... мерзім ішінде орындау мүмкін емес.
Дегенмен, 1990-шы жылдардың басында, яғни нарықтық қатынастарға
өтудің алғашқы қадамдары жасалып ... ... ... экономиканың
әртүрлі салаларында логистикалық идеяларды дамытуға арналған алғашқы нақты
қадамдар жасалған болатын. Аталған ... екі ... ... ... ... және ... (технологиялық).
Ғылыми-техникалық қадамдар жоғары оқу орындарындағы логистикаға
тура немесе жанама қатысы бар пәндерін кең ауқымымен мамандарды ... ... ... ... ... логистиканың теориялық
базасын құрайтын жүйелік талдау, техникалық және экономикалық ... ... ... ... ... ... ... көрсету
теориясы, байланыс және өзге ... ... ... жұмыстары
кеңінен танымал. Жетекші ғалымдарымыз бен ... ... ... және ... ... ... ... түрде басқаруда, материалдық ресурстарда қажеттілікті оңтайлы түрде
жоспарлауда, өнімді ... ... ... ... ... істеуін
ұйымдастыруда, қойма қожалығын ұйымдастыруда және т.б. ауқымды ғылыми және
тәжірибелік ... ... ... ... ... ... ағымдардың қозғалысы
туралы ғылымының дамуына қосқан орасан зор үлестерін атап өтпеуге болмайды.
Профессор Сухова Л.Ф. ... ... ... ... атты кітабында былай дейді:
«Жалпыға белгілі, қоғамдық өндірісте қоғамдық үрдісімен байланысты
ауқымды шығындар өз ... алып ... Бұл ... ... аяқтау, қаптау,
тасымалдау, сақтауды тоқтату, мұнда тоқтату дегеніміз – ... ... ... ... ... болған. Қолдану ... ... және ... ... ... ... ... еңбек
болып табылады. Ол тауарға өнімнің шығындалған құралдарының ... және ... ... ... жаңа баға ... қатар, қоғамдық өндіріс саласында тоқтатудың басқа
-өтелмейтін, өндірілмейтін шығындар сияқты түрлері бар. Бұл - ... ... жете ... еңбектің әлсіз механизациясынан,
өндіріс пәнінің төмендігінен пайда болатын өндіріс ... ... ... тірі ... ... ... еңбекті жоғалту ... ... және ... да ... ... ... іске қосу, сақтау, жеткізу, қолдану үрдісінде шамадан тыс
шығындау».
Осылайша, ... ... ... ... ... негізгі концепциясын толығымен түсіндіріп берді. Содан кейін
оның айтуынша: «...қамтамасыздандыруды ... ... тек ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар,
қамтамасыздандыру жүйесінің ... ... және оның ... ... белгіленген және талап етілген түрлерінде қажеттілігін
қанағаттандыру қабілетімен ... ... Яғни ... ... ... ... қажетті жерге, қажетті түрлерінде жеткізу.
Материалдық-техникалық қамсыздандыру оңтайландырудың мәселелерінің
шешімін автор салааралық баланс көмегімен тұрмыстық ... ... ... Кеңестік дәуірдегі экономика қожалықты тек жоспарлық жүргізумен
сипатталған, сөзсіз бұл ... ... ... зор ... ... ... күнде де оның өзекті екендігін айтпай кетуге болмайды.
Өндірістік кешендегі салааралық ... ... ... ... ... ...... электроэнергетика, машина
құру және металл өңдеу, қара металлургия, ... ... - ... ... ... ... келеді, бұл жалпы өндірістік кешеннің
экономикалық нәтижелілігін жоғарылатады».
Әл-Фараби атындағы Қазақ ... ... ... А.Н. айтуынша логистикалық шығындарды оңтайландыру арқасында кез
келген кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі ... ... 1% ... ... 14% ... деп ... Логистикалық
шығындар не есебінде оңтайландырады? Тек қана есептеу нәтижесінде. Яғни
оңтайлы тасымалдау жолдар, тасымалдау түрлері, ... ... ... және т.б. ... ... кез келген элементі логистикалық
жүйе ретінде қарастырады, яғни ... ...... ... келе, қоғамдық өндірістегі материалдық техникалық
құралдардың қозғалыс үрдісінің ... әсер ... Айта ... ... ... ... ойлап тапқан және бүкіл әлем бойынша ... «Дәл ... атты ... ... микрологистикалық
концепцияға толық сай келеді.
Сол уақытта ҚазСР, кейін Қазақстанның да экономикасындағы ұзақ ... ... және ... ... қазіргі кезде біз логистиканың
ерекше билігіне жатқызып жүрген мақсаты материалдық ... ... ... ... ... Өнеркәсіптік өндіріс
салаларында бұл ішкі өндірістік технологиялық (өнеркәсіптік) көліктің және
қоймалық қожалықтың жұмысын, ... ... ... ... ... жобалауды автоматтандыру жүйелерін жүйелерінің
ұйымдастыруға жатады. Өнеркәсіпте отандық макрологистикалық РИТМ, КСОТО,
САПР, оперативті өндірістік ... ... ... MRP/DRP, ... т.б. ... ... секілді материалдық ресурстар қорын ... ... ... ... ... ... мысалдары белгілі.
Осылайша, қарастырылған объективті алғышарттар Қазақстан
экономикасындағы өндіріс және өнім ... ... ... ... ... ... ... ойлауды тұрмыстық
жетекшілердің және әр түрлі дәрежедегі менеджерлердің, қолдану саласындағы
кәсіпорын қызметкерлерінің және т.б. жұмыс тәжірибесіне тез ... ... ... ... ... интенсивті түрде дайындау қажет,
осы салада орта және ... ... ... ... ... және
квалификацияларын жоғарылату қажет.
Әрине, экономиканың әр түрлі ... ... ... ... өндірістік базасын дамыту және жетілдіру, логистикалық
тауар өткізуші құрылымдарын, әр түрлі дәрежедегі ... - ... ... кең ... ... ... ... мемлекеттің ұстанатын көрші мемлекеттермен ықпалдастық
саясаты территорияда кең ... ... ... ... ... ... ТҰК ... ҚӨТ
қалыптастырылатын интегралданған мемлекеттердің ... алып ... ... ... ... құру сәйкес инфрақұрылымсыз мүмкін емес,
оған ең алдымен көліктік ... ... ... ... ықпалдастық үрдістердің
тереңдеуі және халықаралық сауда ... ... ... жүк ... ... ... өтуі үшін ... жағдайлар жасауды талап
етеді. Олар мемлекет аралық ... және ... ... етумен байланысты.
Транзитті тасымалдың өсуі ұлттық көліктік жүйелердің тасымалдау
мүмкіншіліктерінің қорларын ... ... ... ... ... және жетілдіруіне жағдай жасайды. Әлемдік экономика дамуының
болжамдық ... осы ... ... ... және ... ағымдар АҚШ
– Еуропа – Оңтүстік - Шығыс Азия және Қытай үшбұрышында ... ... ... ... ... ... Еуропа мен Азия арасындағы
транзиттік көпір болып саналатын ... ... ... ... ... жақын арада Қазақстандағы логистиканың дамуындағы басым
бағыт оны көліктік кешенде қолдану болады. Халықаралық жүк ... ... ... және ... ... тасымалдау
және жүк: жүк тасымалдаудың ... ... және ... жүк ... алып барудың заманауи телекоммуникациялық
жүйелері өңдеудің заманауи логистикалық технологияларын енгізу ... Ірі ... ... немесе жеке транспорттық және
экспедиторлық кәсіпорындар ... ... ... жүк ... ... орталықтарын, ақпараттық-компьютерлік ... ... ... ... ... ... көліктік кәсіпорынның жұмыс істеуінің әдетегі
белгілері транспорттық фирмалар және әр түрлі ... ... ... күшеюі ретінде объективті ... ... және ... қызмет көрсету сапасына қатаң талап қоя бастауы
болып келеді. Батыстағы халықаралық көлік сервисінің соғыстан кейінгі жарты
ғасырлық ... ... ... ... ... нарықтық
инфрақұрылымның, яғни кең ауқымды логистикалық сервистің әлдеқайда ... алып ... жер ... кез ... нүктесіне жеткізуді басқарудың
заманауи логистикалық концепциясын тұтынушы сервисінің орнынан ... ... ... ... тауар белгілі сапасымен және санымен –
белгіленген уақытта және минималды шығындармен, керек жерге жеткізіледі».
Соның ішінде ... ... ... өз ... ... және де ... ... тауар шығарушы және сауда делдалдарының физикалық
таратылуымен логистикалық операциялар шығындарына байланысты. ... ... ... ... ... 70%-ға дейін құрайды, сондықтан
көлік әлемдік логистикалық жүйенің құрылуында орасан зор рөл атқарады.
Қазақстан үшін оның ... ... ... ... ... ... ішінде жергілікті көлік факторлары:
көліктік коммуникациялар, сол аудандағы көліктік және ... ... ... ... және т.б. ... орын ... ... экономикасының қолдану саласында қандай да бір логистикалық
қызметтерді атқаратын ... ... тобы ... ... ... ... сауда делдалдары, банктер, ... ... ... және ... ... ... көрсету, көптеген көлік-логистикалық
фирмаларды және аудандардағы делдалдардың ... ... ... ... ... ... ... емес. Осы
жүйелердің түзетуші және біріктіруші әлуетті белгілі аудандардың әлеуметтік-
экономикалық дамуына, көлік-логистикалық қызмет көрсетудің ... ... ... ... көрсету нәтижелілігін ұлғайту, олардың
әлемдік стандарттарға жақындауы, жергілікті ... және ... және ... ... ... заманауи логистикалық
басқару технологияларын енгізу.
Еліміздің экономикасында қалыптасқан жағдай принципиалдық жаңа жүк
ағымын ... ... ... және ... ... ... ... жаңа жүйенің пайда болуын талап етеді.
Жергілікті жүйенің логистикалық қызмет көрсету қалыптастыру стратегиясы ірі
қалалардың жан-жағында жүк ... және жүк ... ... ... көп ... мультимодальдық терминалдық кешендердің, сонымен қатар
олардың тасымалдаушылар, экспедиторлар және жалпыға бірдей ... және ... ... ... да ... ... басқару және кординациялауды жүзеге асыратын ... ... ... ... ... макрологистикалық жүйе
клиенттерді әлемдік стандарттарға өндірістік технологиялық деңгейімен және
тұтынушыларға логистикалық қызмет көрсету кешенділігі және сервистілігімен
жауап беретін ... ... жүк ... кедендік және
сервистік қызметтер жиынтығымен қамтамасыз етуі қажет.
Біріншіден ... ... ... ... ... жетілдірілуі маңызды. ... ... ... ... ... негізделе әр түрлі деңгейдегі логистикалық
орталарда олардың қызметтерінің координациясы негізінде осындай жүйе ... ... ... асыруға бөлінетін бюджеттік құралдарды және
инвестицияларды тиімді ... ... ... ... және
қоймалық жүйенің рационалды дамуын жүзеге асыру, бейрационалды тасымалды
қысқарту, ... ... ... және соңғы тұтынушыларға көлік-
логистикалық ... ... ... қамтамасыз етеді.
Қазақстанның жергілікті макрологистикалық жүйесінің құрамындағы
транспорттық ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық сауалдарын шешу, жаңа жұмыс
орындарын туғызу және инвестиция тарту арқылы халықтың жұмыс істеу
деңгейін жоғарылату; қала ... ... ... ... ... ... және тұтынушы
транспорттық-логистикалық сервис нарығының кеңеюінен;
• тұтынушыларға ... ... ... сапасының
жақсаруы, қызмет көрсету сапасының заманауи біріккен логистикалық
тенологияларды енгізу және ... ... ... ... ... дамуы арқасында әлемдік
стандарттарға жақындату;
• сыртқы экономикалық ... ... ... және
серіктестерді қалыптасып жатқан макрологистикалық жүйеге тарту,
әлемдік ... сай ... ... ... ... ... деңгейін қамтамасыз
ету. Көлік дәліздері арқылы жүзеге асырылатын ... ... ... ... тасымалдаушылар мен
логистикалық фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату;
• логистикалық орталықтар және сертификациялау орталығының көлік-
логистикалық ... ... ... органдарының қадағалауымен
қызметтер жүйесі арқылы мониторинг жүйесінің, көлік-логистикалық
қызметтердің нарығын қалпына келтіру, қадағалау және ... ... ... ... ... кері әсерін азайту жергілікті материалдық-
көліктік ағымды рационалды қалыптастыру, тасымалдаудың оңтайлы
маршрутты ... ... ... және ... халықаралық стандарттарға сәйкес рационалды таңдау
арқылы;
• ауданда отандық және халықаралық биржалық және банктік іскерлікті
жүзеге ... ... және ... ... және ... ... үшін
бір нормативті құқықтық базаны және кепілдік жүйесін дайындау;
... ... және оның ... ... ... тасымалдау арқылы оны қолдау арқасында ауданда
көлік жұмыс жасауының нәтижелілігін жақсарту.
Еліміздің көлік ... ... ... тасымалдау нысандары
басқа өнеркәсіптер және ұйымдармен ара қатынаста жергілікті ... ... ... де, сонын ішінде ауданаралық, ... ... ... ... ... ... ... нарығының
қалыптасуына қатысуы қажет. Сонымен қатар тасымалдау шешуші болса да, бірақ
қазіргі кездегі кең ... ... ... ... ... ... ... өндірушілер мен тұтынушылар арасында оларға
көрсетілетін ... ... ... ... тарату
операцияларында жүктеу және ... алу, ... ... ... ... ... жүк партияларының ірілендірілуі және т.б. қызығушылық
танытуда. ... ... ... ... ... ... қадағалау
логистикалық қызмет көрсету сапасын ... ... және ... ... ... ... логистикалық
фирмалардың кірісін көбейтуге көмектеседі.
Қазақстандағы логистиканың дамуының осы келешегі бар бағыты
«Қазақстан-2030» ... өз ... ... Ол ... ... былай
деген: «Көлік ағымдары шығыстан батысқа және ... ... ... ... ... ... ... күні де тоқтамады. Қазақстанның
мақсаты отандық көлік коммуникациялық кешенді әлемдік нарықта бәсекеге
қабілетті ету және ... ... ... ... ... ... сала белгілі жағдайда дамыған және ұзақ уақыт бойы шоғырланған
өсу стратегиясымен жүру керек, ұлттық диверсификацияда және жаңа ... ... Олар ... ... және ... ... Бұл стратегия автокөлік құрылысы, туризм, сервис ... ... ... ... және ... ... өз ... төмендеуіне әсер
ететін болады».
Қазақстандағы логистиканың басқа да болашағы бар даму ... ... оны ... және ішкі ... жүйелердің
өнеркәсіптік кәсіпорындарды жетілдіруде, тұрмыстық және материал ... ... ... және ... ... үшін пайдаланылады.
Біздің елімізге басқа шетелдік капиталистік елдерде логистиканың
тарихи жолды қайталаудың ... жоқ. ... ... ... және
өзіміздің әлуетін пайдалана отырып, біз тез қарқынмен заманауи логистикалық
көзқарасты және отандық кәсіпкерліктегі нарықтық бағытталған құрылымдардағы
жүйені енгізуіміз ... ... ... ... ... логистиканың дамуы
нарық заңдары мен қағидаларынан туындағандай логистиканы игеру және ... ... ... ... ... ... даму
деңгейін көрсетеді.
Нарықтағы қатаң бәсеке, халықтың ... ... ... ... кұралдарының жеткіліксіздігі, өндірістік
шығындардың үнемі өсуі отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін төмендетіп,
өткізуді қиындатуда.
Әрбір кәсіпорынның нарыққа дұрыс қадам жасау үшін ... ... ... ... бұл ... өз бетінше кешенді сала ретінде қызмет
етеді деп айту қиын, себебі ... ... ... ... зат, оны ... өткізу, қалай жоспарлау, қандай әдіс қолдану деген
сұрақтар ... бұл ... әр бірі өз ... ... ... ал ... ... дұрыс қолданбауы ... ... ... яғни ... нарықтағы кәсіби
маманданған логистиканы жүргізумен айналысатын ... ... ... болады.
2. ҚР-ның мультимодальды көлік-логистикалық жүйесінің қазіргі ... ... ... талдау
2.1 ҚР-ның көлік-коммуникациялық кешенінің даму жағдайын және
тенденцияларын талдау
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... біртіндеп күшейгенін көрсетеді.
Республиканың көлік кешені темір жол, өзен, теңіз, әуе, автокөлік,
қалалық электр және ... ... ... ... ... ... 88,4 және 14,0 мың км.). Қолданыстағы су ... 3,9 мың ... әуе ... – 31 мың км. Аймақтағы көлік желісінің тығыздығы 1000
шақырым км ... ... ... жол 5,1 км, ... 32,4 км, ... ішкі су жолдары 1,5 км.
Қазақстан аумағы бойынша республиканың көлік инфрақұрылымының
негізінде ... төрт ... ... ... ... ... ... Азия арқылы өтетін темір жол магистралі (АТЖМ):
Батыс Еуропа – Қытай, ... ... және ... Ресей және Қазақстан
(Достық – Ақтоғай – Саяқ – ......... ) ... ... Оңтүстік коридор АТЖМ: Оңтүстік – Шығыс Еуропа – ... және ... ... Азия ... ... Орталық Азия елдері және Қазақстан (Достық
– Ақтоғай – ... – Шу – Арыс – ... ... ... ТРАСЕКА: Шығыс Еуропа – Орталық Азия Қара теңіз, ... және ... ......... ... арқылы;
• Солтүстік – Оңтүстік: Солтүстік Еуропа – Парсы шығанақ елдері Ресей
және Иран, Қазақстан аймақтарының қатысуымен: Ақтау ... ... ... Орал ... және ... – Атырау.
Негізгі трансконтиненттік ... ... ... ... ... ... АТЖМ-ді атап айту керек, Аймақтық
транзиттік тасымалдар үшін маңызы бар ... ... ...... және ... ... ... ара
қашықтығын қысқартуға мүмкіндік береді.
Республиканың көлік кешенінің дамуы ... ... ... ... және ... ... ... және
технологиялардың қанағаттанарлықсыз күйлерімен бейнеленеді.
Көлік шығындарының түпкі құн еншісі ... ... және ... 8% және 11% ішкі ... жол және ... ... экономикасы дамыған елдерде осы көрсеткіштер 4-4,5% құрайды.
Нәтижесінде, Қазақстан экономикасы көлік ... екі есе ... ... ... ... қарағанда. Қазақстан экономикасының
көрсеткіштері бойынша жүк сыйымдылығы 5 есе тиімсіз, ЖҰӨ ... ... ... 9 т-км ... ... ... ... жүк
сыйымдылығы 1 т-км/долл. ЖҰӨ.
Қытай экономикасының қарқынды өсуі, жеке ... ... ... ... ... ... тауардың әр түрлі спектірлерін жеткізуді
қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, мамандардың бағалауы бойынша Қазақстандағы
транзиттік дамудың деңгейі сала ... және ... ... ... ... Ай ... тасымалдаулар көлемі БП1-3 маршрутымен ... шай ... ... ... ... өзіндік құнындағы көлік шығындарының деңгейі %
|Тасымалдау түрлері ... ... ... |
| ... |дамыған елдер |
|Ішкі темір жол тасымалдаулары |8 |4 - 4,5 ... ... ... |11 |4 - 4,5 ... ... даму болашағы ЖҰӨ күтілетін өсу қарқынымен
жылына 8,8 – 9,2% және ... ... орта ... өсу ... – 8,4% ... ары қарай көлік жүйесіне ауыртпалығын тигізеді.
Қазақстан экономикасының шикізат ... өте алыс ... және ... ... ... қатар, экономиканың көлікке
деген жоғары тәуелдігі ... ... Егер ... ... ... ... мемлекет экономикасының барлық қажеттілігін қамтамасыз етсе,
сонымен бірге көлік қызметтеріне тарифтер мен ... ... ... ... онда дәл ... бір ... өсу кезеңінде қалпына келтіру үшін
мемлекеттік қолдау қажет.
Елдің барлық аумағында көлік-коммуникациялық ... ... ... ... ... ... және ... өсуіне кедергісін тигізеді. Сапалы көлік қызметіне күнделікті өсіп
отырған сұранысты жеткіліксіз техникалық даму ... және ... ... ... ... ... көлемде қанағаттандыра алмай
отыр.
Көліктің негізгі түрлері бойынша коридорларды қолдану транзиттік
мүмкіндіктері кесте - 3 әлуеті көрсетілген.
Кесте ... ... ... ... ... ... әлуетінің транзиттік
мүмкіндіктері
|Көлік түрлері |Транзит көлемі ... ... |
| |2011 ... |мүмкіндіктері |қолдану ... жол, ... |271,5 |30,0 |30% ... ... |1720,9 |3,0 |12% ... млн. ... |0,024 |342,5 |25% ... ... |17154 |2,5 |6% ... Президенті Н.Ә. Назарбаев 2030 жылға дейінгі республиканың
стратегиялық дамуын жариялады, сол ... ... ... ... ... ... басқарудағы жаңа жолдарын белгіледі, халықаралық
ұйымдардағы көлікті қалыптастыру талпынысына түсіністік танытты. ... ... ... ... 2030 ... дейін Қазақстан
Республикасының кіруі, оның аймақтық ерекшеліктері салдарынан республиканың
көлік кешенінің озық дамуын ... ... және оның ... емес ... ... ... қызметі;
Табиғи-қор әлуетінің түбегейлі дифференциациясы;
Басқармаларды тасымалдау;
Кеңістік көрінісіндегі ... ... ... ... ... және ... көлік қабілеттіліктерімен келешек ұрпақтар үшін мынадай
әлуеттік ... екі шарт ... ... ... ... ... (көліктен тыс) көрсеткіштері бойынша оның
дамуын жоспарлау;
Озық (мерзімдер мен көлемдер бойынша) қаржыландырну.
Бәсекеге түсе алатын теңіздегі сауда ... ... ... ... және сервистік инфрақұрылым Министрлік үшін басты мәселелердің бірі.
Бүгін қазақстандық секторында Каспий теңізінде 150 шамасындағы кеме
флоты қазақстандық тудың астында ... ... ... ... ... ... ... жаңарту және мемлекеттік
техникалық өзен флотының жаңғыртуын көздеп отыр, сонымен бірге Бұхтырма
және ... ... ... ... ... және ... ... көрсету деңгейін
жоғарлатуды қамтамасыз ету бойынша нормативтік-заңға ... ... ... ... ... көлік жүйесінің ықпалдастық мәселесін
халықаралық шарттарында тек қана ... заң ... ... құру ... ... ... ... қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... ... әр түрлі салалары мен
коммуникациясында 170 ... ... қол ... ағынының перспективалық өсуі теңіз портына бағдарланған порт
инфрақұрылымын құрудағы стратегиялық ... ... ... ... өсіп ... көлік көлемін қамтамасыз ету қажет.
Каспийге жалпы тасымалдаулар көлемі ... 70 млн. ... ... соның ішінде мұнай 50 млн. тоннаға дейін, құрғақ жүктер 20 млн.
тоннаға дейін. Сонымен қоса ... ... ... 2015 жылы ... ... тонна жылына, ал құрғақ жүктер 3 млн. тонна шамасында тасымалданады.
Көлік министрлігі және Қазақстан республикасының ... ... ... ... ... ... ... Ақтау
теңіз портын күшейтуді, Құрық және Баутина порттарын толық ... ... ... ... ... ... жобасы мемлекеттік-жеке
Мобилекс серіктестіктің қатысуымен жүзеге асырылады. Осы жобаны іске асыру
арқылы Ақтау портының өндіріс ... ... ... ... жылына
мұнай құйма жүктер 20 млн. тоннаға дейін және құрғақ ... ... ... бағдарламаға сәйкес қазақстандық сектор Каспий теңізін
игеру, Баутино ... ... ... ... жаға базасында
кемелерді толтыру тұрақты станциясында төтенше елеу базасында құрылыс
жұмыстары ... ... ... ... Баутина портында «ТеңізСервиз»
серіктестігі солтүстік Каспийдегі жасанды арал ... үшін ... ... ... кеме ... орын ... ... портын экспорт терминалы ретінде қарау керек, ол
Қазақстанның Баку – Тбилиси – Джейхан мұнай ... ... ... ... қамтамасыз етеді. «Қазмұнайгаз» ұлттық серіктестігі ... ... ... ... ... ... осы бағдармала шеңберінде
үлкен тоннажды кемелерді қабылдауы үшін мұнай алайдайтын орыны бар мұнай
құйма терминалдың ... ... жол ... ең ... ... бірі болып табылады, 70%
астам жүк айналымын жүзеге асырады, жыл сайын оның көлемі артуда.
Республикада тасымалдау ... ... және жүк ... жолаушылар ағымының барлық түрін ары ... ... ... Республикасының темір жол көлігі бүгінгі ... ... ... ... негізінде тасуға жеткілікті
әлуеті бар, бұдан басқа Үкімет бекіткен жоспарды жүзеге асыру және «көлік
логистикасының» кластерін ... ... ... ... ... ... жүк тасымалдаудағы контейнеризация бағдарламасы
жасалған.
Қазақстан темір жол көлік саласын реформалауды жүзеге асыру соңғы
кезеңде. Айта кету ... ... ... және ... ... ... жүргізілген.
Ұлттық темір жол серіктестік базасы негізінде «Қазақстан темір жолы»
холдингі қалыптасқан өз құрамында жүк таситын және желісі қызметін ұсынады.
Демек, ұлттық ... ... ... және ... рұқсаттамасы
бойынша көрші елдердің темір долдарымен бәсекелесуге қабілетті күшті
нарықтық ... ... Сала ... және ... ... темір жол» ... ... жаңа ... ... және ... вагон паркін
жаңғыртудан сатып алу арқылы вагон паркін жаңарту ескерілген.
Ірі серіктестік – ... ... ... ... алу ... ... қойылған. Елде мұндай жұмыс үшін экономикалық
алғышарттар жасалған. Қазір 160 астам серіктестік ... ... ие. ... мың вагондар, ортақ патктің үштен бірі және жүк айналымның 30% құрайды.
Қазақстан республикасында әуе ... ... жүк және ... ... оң ... ие, көп ... ... Астана, Алматы және Атырау қалаларында ірі орталықтардың дамуы;
• ұлттық тасушы авиапарктердің жаңаруы;
• радиотехникалық және ... ... ... ірі халықаралық авиакомпаниялардың транзиттік (өтпелі) рейстерін
тартуымен;
Жұмыс ... ... ... ... ... ... жеңілдету;
• компьютер орнатылған жүйелерді енгізу арқылы тіркелу және тауардың
орын ауыстыруын және ... ... ... ... жүйелерді қозғалысты басқаруына енгізу;
• Қазақстанның негізгі ... ... және ... жүзеге асыруды ... ... ... жыл ... ерекше көңіл мемлекет тарапынан авиация саласындағы
ірі инвестициялық жобалар іске асырылды, ... ... ... қаласында жаңа әуежай кешенінің құрылысы;
• Атырау қаласында әуежайдағы жаңа ұшу-қону жолағы;
• Алматы ... ... ... ... ... ... ... ұшу-қону жолағының қалпына келтірілуі.
Жеке инвестициялар есебінен Алматы әуежайындағы екінші ұшу ... ... ... ... ... қызмет көрсету жүйесін жаңғырту және
«Эйр Астана» авиакомпаниясының ... ... ... жұмыстар
жалғастырылады.
Аймақтық авиапаркті жаңарту үшін жоспарланған мемлекеттік лизингтік
серіктестіктің қаржыландыруын ескеру, сонымен ... ... тыс ... ... ... және ... қорларының есебінен .
Әлеуметтік-экономикалық дамуының бүгінгі шарттарындағы елдер
біртіндеп автокөлік көлігін қолдану үнемі кеңеюде.
Экономикада ... ... ... ЖҰӨ екі ... ... ... сапасын және өткізу қабілеттігін сөзсіз жоғарлатуды қажет
етеді, өсуге байланысты автокөлік тасымалдаулары 2010 жылға дейін ... ... ... ... Осы ... ... түрлерін ұсыну осы салада
толық бәсекелестік ортаға тапсырылған.
Автокөлік жолдарын дамытуының негізгі басылымдылықтары ... ... ... сапасын дамытуы туралы мемлекеттік
бағдарламамен ... ... іске ... ... мәні бар 11 мың ... ... жолы ... жасалған және
жөнделген.
Саланың ең ірі жобаларының бірі NELTI – ті жобасы болып табылады,
жүктерді тасымалдау ... ......... ... ... ... кластерінің шеңберінде жүзеге асырылуда.
2010 жылғы көлік-коммуникациялық кешенінің ... ... ... ... ... 2011 ... салыстырғанда өскенін
көрсетеді, соның ішінде жүк айналымы бойынша 8,5%, ... ... ... 3,2%, ... ... саны ... 1,4%, ... бойынша 1,7%. Негізгі көрсеткіштерді 2009 жылмен салыстырғанда
жеке алғанда жүк айналымы бойынша 6%, тасылған жүктердің ... ... ... ... саны ... 7%, жолаушы айналымы бойынша 7%
көп өскені көрсетілген.
Кесте 4
Көлік-коммуникациялық ... ... ... ... ... |2009 |Өсу |2010 |Өсу |2011 |Өсу ... | | ... ... ... | | |ы % | |ы | |% |
| | | | | |% | | ... |1732,3 |1835 |105,9 |2124,2 |103,2 |2191,5 |119 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... ... |225,9 |246,5 |110,2 |261,8 |106,2 |271,5 |110 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |1500,6 |1582,4 |104,7 |1667,4 |105,4 |1720,9 |103,2 ... |183,2 |188,5 |102,9 |192,4 |102,1 |196,4 |102,1 ... |0,021 |0,017 |81,7 |0,035 |205,8 |0,024 |68,6 ... |5,8 |6,1 |106 |1,3 |21,3 |1,2 |92,3 ... |11835,7 |12066 |102 |10740 |89 |17154 |159,7 ... |223,8 |247,4 |110,5 |350,4 |149 |369,8 |105,5 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |173,8 |191 |110,9 |200,5 |105 |215,1 |107,3 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |53,8 |113,9 |62,5 |116,2 |63,4 |101,4 ... |79,6 |83,3 |104,6 |86,8 |104,2 |90,2 |103,8 ... |0,1 |0,07 |68,6 |0,09 |128,6 |0,07 |77,8 ... |3,1 |2,5 |80,6 |0,052 |2,8 |0,055 |105,8 ... |280,8 |285,6 |101,7 |300,4 |105,4 |11318,2 |101,4 ... |10590,8 |106,7 |11160,0 |105,4 |11318,2 |101,4 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... адам | | | | | | | ... |16,4 |16,4 |100 |18,0 |109,8 |17,5 |97,2 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |9899,9 |10590,8 |106,7 |11160 |105,4 |11318,2 |101,4 |
|құбырмен |- |- |- |- |- |- |- ... |1,7 |2 |117,6 |2,7 |135 |2,8 |103,7 ... |40,2 |40,0 |98,4 |53,0 |132,5 |88,6 |167,2 ... |- |- |- |- |- |- |- ... ... ... |109,5 ... |105,1 ... |102,1 |
|айналымы | | | | | | | ... | | | | | | | ... |12109,3 |12704,7 |104,7 |14587,4 |114,8 |14130,5 |96,9 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |92148,3 ... |109,9 ... |103,1 |107297,8 |102,7 |
|құбырмен |- |- |- |- |- |- |- ... |3292,6 |3716,2 |112,9 |5341,8 |143,7 |5550,0 |103,9 ... |0,4 |0,4 |91,8 |0,6 |150 |0,8 |133,3 ... |- |- |- |- |- |- |- ... 4. ... ... Көлік-коммуникация кешенінің негізгі
көрсеткіштері.
Ең үлкен өсу қарқындары өзен ... ... ... ... жүк ... ... ... көлігі - 173%, (820 ... ... ... көлемі бойынша тағы теңіз көлігі - 59% көп ... 5. Жүк ... ... барлық көлік түрлерімен, млрд.ткм.
Сурет 6. Жүк тасымалдау көлемі барлық көлік түрлерімен, млн.тонн.
Қазіргі уақытта концессия негізінде келесі жобалар іске ... ... жол ... ... ...... ... – Жетіген»
және «Мақат – Қандыағаш» аумағының электрлендірілуі. Темір жол желілерінің
құрылысына ... ... ...... ЖШС, «ENRC ... ...... ЖШС табылады.
2009 жылы барлық жұмыс түрлерімен 4,5 мың км қамтылған, соның ішінде
республикалық маңызы бар 2,3 мың км ... ... және 2,2 мың ... ... бар автокөлік жолдары. Осы жұмыстарды жүргізу үшін 2009
жылы жалпы қолданатын жолдардың дамуына 154,6 ... ... ... ... ... 126,1 ... ... және 28,5 млрд. теңге
жергілікті бюджеттен бөлінді.
Қазақстан халқына жолданған жолдауында мемлекет басшылары тапсырманы
орындау мақсатында ... жылы ең ірі жол ... ... басталды,
халықаралық транзиттік коридордың дамуы «Батыс Еуропа – ... ... 2787 км ... аумағы бойынша ең қысқа және Орталық Азияны
Еуропамен көлік байланысымен қамтамасыз ... ... ... ... ... – Шығыс Азияның Ресей өлкелері және бұдан әрі ... ... ... Жобаның құны 804,1 млрд. теңгені ... 2009 жылы ... және ... ... жасауға 8,85 млрд, теңге бөлінген
(«Қарабұтақ – Ырғыз» қалпына келтіру үшін 2,5 млрд. теңге, ... ...... ... жер ... ... алу үшін 3,7 ... теңге)
(Ақтөбе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы ... ... км ПИР – ... ... бағыттарының бірі концессия негізінде Қазақстанда
ақылы автожолдарды енгізу болып табылады. Автожол ... ... ... ... ... ... ақылы жол енгізуге
ұсыныс білдірілген.
Автожол саласында төрт концессия жобасы жүзеге асырылады, Алматы –
Ыстық-көл автожолының ... ... ... ... келтіру Астана
– Қарағанды, Шәуілдір – Төрткөл – Түркістан, Қарағанды – Аягөз – Бұғаз.
2006 жылы Павлодар ... ... ... ... ... ... аяқталды. 2007 жылы Шымкент қаласының
аэродромын қалпына келтіру, сонымен ... ... ... аэровокзал
кешенін қалпына келтіру жұмыстары аяқталды, 2009 жылы Ақтау халықаралық
әуежайын ... ... ... ... Жеке ... есебінен
Алматы әуежайындағы екінші ұшу жолағының құрылысы жүзеге асырылуда.
Таяуда Атырау, Қызылорда және Қостанай қалаларының ... ... ... ... ... ... ... аяқтауды
көздеп отыр. Жоспарланған жұмыстардың аяқталуымен ... ... ... ұйымдар азаматтық авиация (ИКАО) талаптарына сәйкес
болады. Бұдан басқа, аэронавигациялық қызмет көрсету жүйелерін ... ... ... түсе ... ... ... ... жасау, сонымен бірге
портты және сервис инфрақұрылымы министрлік үшін басты мәселелердің бірі
болып табылады.
Қазақстандық ... ... ... ... жүк ... ... ... 12 мың тонна тұрады. Танкер флотының алдағы дамуы ... ... ... ... ... ... ... теңізінде 150-дей кеме жұмыс
жасайды. Флоттың үлкеюі теңізде жүзу ... ... ету ... ... қабылдауды талап етеді.
Қазтеңізтрансфлот ұлттық серіктестігі Құрық портының ауданында кеме
жөндейтін өндірісті құру жұмыстары жүргізілуде.
2006 жылдан ... ірі ... бірі ... бағыттағы Ақтау
портын кеңейту жұмыстары іске асырылуда, жобаның аяқталуы теңіз портының
өткізу қабілетін екі есе ... ... ... 11,5 млн. ... 23 млн. тонн ... көлігінің төңірегінде мемлекеттік техникалық өзен флотының
кемелерін алмастыру және жетілдіру қарастырылуда, сонымен бірге ... ... ... ... ... және ... ... және
жабдықтауды көздеп отыр.
Сонымен өткен жылы үкіметтің қаулысымен жоба тізімдері бекітілді,
жалпы алғанда 18 ... ... 16 ... ... ... «Favorite Customs Services LTD» және «STS logistics» логистикалық
кәсіпорындарының іс-әрекеттерін талдау
Қазіргі кездегі Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... қарқынмен даму үстінде. Бірақ толық
бағалық логистикалық қызмет нарығының болмауы, жергілікті серіктестіктердің
өсуіне, халықаралық корпорациялардың келуіне ірі ... ... ... ... ... ... ... нарықта болмауы өзекті мәселелердің бірі.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.А Назарбаевтың тапсырысына
жүгіне ... ... ... Қазақстан экономикасын кластерлерді
дамыту бойынша диверсификациялаудың жаңа жобасы жүзеге ... ... ... ... ... даму бағыттары- бұл
«сатып алу-тасымалдау-қоймалау-өткізу» логистикалық ... ... ... ... және ... ... жұмыс істеуін қамтамасыз ету
механизімін құрастыру болып табылады.
Осы ... ... ... даму ... ... ... және ... нарық инфрақұрылым кәсіпорындары
бір интегралды логистикалық тізбекке бірігуіне жағдай жасау ... ... ... өте ... ... ... және ... ыңғайды талап ете бастады.
Экономикалық талдаудан бұрын, Қазақстанда логистикалық концепцияның
даму үстіндегі ... ... ... ... көп ... ... отандық экономикада Батыста
логистиканың негізгі орнын алатын айналым (тауарды жабдықтау және ... ... жете ... ... елде ... ... ... өндіріс
сферасыдан артта дамыды, әсіресе тауар мен қызметтер ... ... ... ... ... тұтынушыға ақырын өткізілген, сұраныс
қанағаттанбаған, тұтынушыға төмен қызмет сапасымен, ... ... ... ... ... ... ... қаржыландырылған.
Басқарушы мамандар экономикада айналым сферасының рөлін түсінбеуі жоғары
деңгейде болды.
Екіншіден, Қазақстанның қазіргі кезде экономикалық инфрақұрылымының
дамуы ... орта ... ... ... ... айналым
сферасында). Бұл жердегі жағымсыз жақтар келесідей:
• тауар өткізуші құрылымның рационалды емес дамуы;
• қазіргі заманғы ... ... ... ... және ... жүйелерінің әлсіз
даму деңгейі;
• төмен транспорттық инфрақұрылым, әсіресе автокөлік жолдарында.
Автокөлікті, мультимодальды, кедендік терминалдар санының ... ... ... ... дүниежүзілік стандарттарға сәйкес келетін барлық көлік
түрлерінде қазіргі заманғы транспорттық ... ... ... ... физикалық және моральды тозу;
• өндірістік-техника базалық қойма шаруалардың төмен дамуы;
• тауарды ... ... ... ... құрал-жабдықтардың
жетіспеушілігі. Қоймалық жұмыстардың механизация ... ... даму ... ... мен ... жақтар Қазақстан экономикасына
логистикалық концепцияның ендіруін тежеуде, мәселелерді тез ... ... ... ... ... ... ... дамуы транспорттық
кешенде және қоймалау жүйесінде қолдануға болады. Отандық транспорттық ... ... ... ... ... қазіргі заманғы
тасымалдау және ... ... ... ... енгізді.
Қазақстанның көптеген мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындары белсенді
түрде өздерінің терминалды желіні, ... ... және ... ... ... ету ... қызмет
көрсету жүйелерін құра бастады.
Осындай кәсіпорындардың бірі «Favorite Customs Services LTD» ... ... ... ... ... ... қоймалау
нарығының бірден бір көшбасшысына айналды.
«Favorite Customs Services LTD» ЖШС логистикалық оператор ... ... ... Сол жылы ... ... алаң «ИКаР»
іске қосылған болатын. «ИКаР» қойма кешені 25000 ... ... ... қызмет пен транспорттық қызметкөрсетеді. УСҚ-ны
ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... алынған болатын.
2007 жылы көлемі 35000 паллето-орынды құрайтын «Первомайский» кеден-қоймалы
терминал салынып, іске қосылды. 2008 жылдың ... ... ... 10 км
қашықтықта орналасқан жерде (Алматы-Қапшағай трассасы) ... ... ... ... ... «DAMU»
Индустриальды-логистикалық орталық 210 га жерді алып жатыр. Серіктестіктің
жоспары бойынша «DAMU» ... 150000 ... ... ... Сонымен қатар, Астана қаласында 40000 палетто-орынға арналған «DAMU
Astana» логистикалық орталық салына басталды.
Серіктестіктің басты мамандануы - бұл ... ... ... XXI ... ... ... сай, ... және индустриалды-логистикалық орталықтардың сапалы түрде
құру және дамыту. Өзінің құрылу уақытынан бастап ... ірі ... ... ... басқару бойынша тұтынушының мұқтаждығын
қанағаттандыру ... ... ... ... транспорттық
толуы қоймаларды қаланың сыртына ... ... ... ... ... ... заманғы талаптар негізінде жұмсалды. Себебі,
Қазақстанда коммерциялық қызметтің тиімділігін арттыратын ... ... ... ... ... тасымалдау және кедендік тіркеу бойынша
мәселелерді тиімді тасымалдау, жаңа технологияларды қолдану арқылы шешеді.
Қоймалар логистикалық жүйенің негізгі ... ... ... әдейі құрастырылған орындардың болуы, ... ... ... ... ... біріншіден шикізат көзінен бастап, соңғы
тұтынушыға дейін.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... орындайды. Тұтынушыға кең көлемде қоймалау, жүкті қайта өңдеу,
орау, тасымалдау, ақпараттық ... және т.с.с ... ... Customs Services LTD» ЖШС ... қоймалық
ғимараттар қазіргі заманғы құрал-жабдықпен қоймалық автоматтандырылған есеп
жүйесімен жабдықталған. Бұл жүкті ... ... ... қамтамасыз
етеді, тауарларды қоймаға келу ... ... ... ... ... болады. Бұл сақтау процесін жеңіл басқаруға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... шарттарды талап ететін тауарларды сақтау;
• іріленген жүкті сақтау;
• тиеу-түсіру жұмыстары;
• тапсырыс берудің арнайы талаптары бойынша тауарды өңдеу;
• таңбалау, термоорау және ... ... ... ... сақтау;
• қоймада жүктің қозғалысы бойынша керекті есептер беру;
• бас қоймада, УСҚ, ... ... ... ... ... ... ... қызметтерді көрсетеді:
• көлік-логистикалық шешімдерді табу;
• есікке дейін принципі бойынша Алматы; Алматы облысы бойынша жүкті
алушыға толық кешенді ... ... ... ... ... ... теміржол транспортпен
дистрибуция;
• барлық тәуекелділікті ең тиімді ... ... ... ... қай жерде орналасқандығы туралы тез ақпарат беру;
• жүкті тасымалдау кезінде қауіпсіздікті сақтау;
• әр клиентке жеке менеджердің болуы;
• кеңес беру ... кең ... ... ... ... ... «есіктен-есікке» жүйесі бойынша жеткізу.
Серіктестік кедендік-брокерлік қызметтердің келесі түрлерін көрсетеді:
• толық кедендік рәсімдеу;
• тауарға сәйкес сертификаттар алу;
• рұқсат беру ... ... ... ... ... УСҚ мен кедендік қоймада сақтау.
Жоғарыда көрсеткендей, ... ... кең ... операциялар бойынша қызмет көрсетеді. Тұтынушыға қоймалау,
жүкті өңдеу, орау, тасымалдау, ... ... және ... ... ... кең ... таңдау береді.
Бұл ірі логистикалық орталықтардың негізгі рөлі. Мысал ретінде
«Favorite Customs Services LTD» ЖШС ... ... ... ... ... ... ... терминал. Көлемі-25000 паллето-орын. Ярус
саны 3-4. ... ... және ... өңдеу. Жүкті 2м биіктегі паллеттарда
сақтау. 17 вагонды бірдей қабылдай ... ... ... кіре ... ... бар. 150 жүк ... ... бар автотұрақтың болуы.
Офистік ғимараттардың көлемі-1500 кв.м.
«Первомайский» кедендік-қоймалық терминал. Көлемі-35000 паллето-
орын. Ярус саны 7. ... ... және ... өңдеу. Жүкті 2м биіктегі
паллеттарда сақтау. 13 вагонды бірдей қабылдай ... ... ... ... ... ... бар. 150 жүк ... сыйымдылығы бар
автотұрақтың болуы. Офистік ғимараттардың көлемі-500 кв.м.
«Первомайский» және ... ... ... ... ... жүйесі;
• видеоқадағалау жүйесі;
• климаттық басқару жүйесі.
«Первомайский» және «ИКаР» кедендік-қоймалық ... 2500 ... ... 1 ... жүк ... 30 минут ішінде
түсіру. «Первомайский» және «ИКаР» ... ... ... режимде бір
шатырдың астында сақтауды (УСҚ, бос, кедендік және ақпараттық қоймалар),
құрал-жабдықтар мен мамандардың ... ... ... ... ... ... қозғалысын қамтамасыз етеді.
«DAMU» индустриалды-логистикалық орталық. ИЛО «DAMU» - бұл Алматы
үшін ең тиімді объект. «DAMU» бірнеше мәселелерді шеше ... «DAMU» ... ... ... орналасқан. Бұл орталықтың қаладан тыс болуы
тасымалдауды ... ИЛО «DAMU» ... ... ... ... ... ... линия, суқұбыры, жоғары жылдамдықты
интернет) қамтамасыз етілген. Өндірістік алаңдар сегменттерге бөлінген (1
га-дан 5 га-ға дейін). ИЛО «DAMU» ... ... 500000 ... ... ... қоймалар бар.
«DAMU Astana» индустриалды-логистикалық орталық. Астана қаласы
экономикалық өсіп, дамып, ... ... ... ... ... ... қақпа өндіріс сферасында. Қаланың бұл дәрежесі ... ... ... ... ... тез тарату үшін қазіргі заманғы және
жоғары техникалық логистикалық саябақтардың болуын талап етеді. ... ... ... өткізуді басқаруды қамтамасыз етеді. Парктің
өзінің өндірістік зонасы мен ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. «DAMU
Astana» көлік логистикадан ... ең ... ... ... Айналып
өту сақинасы мен аймақаралық трассаның жанында.
«Favorite Customs Services LTD» ЖШС-ның болашақтағы жоспарлары: ... бұл ... ең ірі ... ... ... ... ... Әрбір көліктік торап өзінің аймағын қамтиды.
Ақтөбе-Батыс, Алматы- Оңтүстік-шығыс, Астана-Солтүстік.
«Favorite Customs Services LTD» ЖШС ... ... ... қызмет көрсетуді жоғары және сапалы дамуына
үлкен ... ... ... ... ... ... ... концепция стратегиясын жақсы ұйымдастырған.
Бұл аймақтық ... ... ... ... ... ... ... мен қозғалысын жақсарту арқылы
серіктестік бірыңғай логистикалық желіні құруды жоспарлауда. Жоғары сапалық
логистикалық желінің ... ... ... бар ... алып ... ... ... мен Азияны қосатын буын ретінде ... Бұл ... ... ... ... алар ... ... логистиканың дамыту бағытта жетекші орын
алатын кәсіпорынның мысалы мен даму бағыттына тоқтолып өтейік.
«STS logistics» ... ... ... ... ... ... Республикасы мен Ресей Федерациясы территориясында
атқарады. Құрылу кезеңі - 1998 ... даму ... ... ... ірі инфрақұрылымға айналған
болатын. Серіктестікке жұмысшылар саны 300-ден ... 29 ... ... ... ... ... ... бағыттарды қамтиды:
• Автошинды бизнес;
• Аутосорсинг материалды-техникалық жабдықтау саласында;
... бөлу және ... ... тарату саласында қызмет
көрсету;
• Қойма ... ... ... ... жүк тасу;
• Ғимараттар мен құрылыстарды жылутезникалық ... ... ... ... ... ірі, ... шағын бизнестің 3000
астам мекемелері ... ... ... ... ... өнеркәсіп, автожолдық және жол-құрылыс құрылымдары,
ауылшаруашылық мекемелері және т.б. ... ... ... ... ... ... ... топтар мекемелері.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі даму бағыттары- бұл
«сатып алу-тасымалдау-қоймалау-өткізу» ... ... ... үйлесімін икемді және тиімді түрде жұмыс істеуін қамтамасыз ... ... ... табылады.
Осы заманғы экономикалық процесстердің даму шарттарына байланысты
–өнеркәсіптік, коммерциялық және басқа нарық ... ... ... ... ... ... ... жасау керек.
Осындай Ұлттық тауар ... ... ... ... «STS
logistics» серіктестігі. Бұл жүйе екі негізгі материалды және ... ... ... ... блок - бұл ... ... орналасқан тауар жайлы, оның
орны, жабдықтаушы және бағалар туралы ... ... ... ... ... беру және ... жабдықтаушылар мен тұтынушыларға талдау
қызметін көрсететін ірі ... ... блок - бұл ... ірі ... (Алматы, Орал,
Қостанай, Қарағанды, Павлодар, Өскемен) орналасқан тарату ... ... ... және ... ... ... ... зауытттармен (немесе олардың
жабдықтаушы, дилерлермен) олардың тауарларының ... және ... ... ... ... кәсіпорындар арасында таратудың
инфрақұрылымдық байланыс.
«STS logistics» ... ... ... технологиялар
арқасында, тез арада аз шығындар мен қажетті уақытта келесі қызметтерді
көрсете алады: ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету.
«STS logistics» серіктестігі – бұл көп профильді ... ... ... ... материалдық-техникалық жабдықтау бойынша
қызмет көрсетуге маманданған. Сонымен қатар, кең ауқымды машинатехникалық
топтың тауарларын жеткізу бойынша маманданған.
Жеткізу ... ... ... ... ... ... пен ... кепілдігі;
• Жеткізу оперативті түрде орындау;
• Сервистің жоғары деңгейі мен әр клиентке жеке бабын табу;
• Тауарды жеткізудегі ең оптимальді ... ... ... ... ... ... ... 10 аймақтық бөлімшелер
кіреді. Олар Қазақстанның Алматы, Астана, Талдықорған, Өскемен, ... ... ... ... ... ... және 3 аймақ
Ресей Федерациясында Челны жағалауында, ... Омск ... ... ... ... ... ... және оперативті түрде нарықтағы ... ... ... ... ... ... қайтаруға мүмкіндік береді.
Серіктестік кең ауқымды ассортиментте машинатехникалық топтың
тауарларын ұсынады: автошиндер, қор ... ... ... ... ... техника, ИШ насрстары, фильтрлер және т.б.
машинатехникалық топтың тауары. «STS logistics» серіктестігі ... бәрі ... ... ере ... Бұл ... ... ... немесе жалған істелінген тауарды сатып алуды болдырмайды.
Серіктестіктің клиенттер і- ... ірі ... ААҚ ... «ҰК ... ... Жолы», ҰАК «Казатомпром», ААҚ «Каз-цинк»,
ААҚ «ЕЭК», Серіктестік «Фуд Мастер», «Трансстроймост» ... ... «STS ... ... ... мақсаты Қазақстан
территориясында материалдық-техникалық ... ... ... ұйымдастыруда принципиалды жаңа логистикалық жүйені болып
табылады.
Бұл ... ... ... режимінде біріккен жұмыс. Бұл мақсатты
жүзеге асыру үшін ... жаңа ... ... және ... ... және ... бойынша кеңес қызметін атқарады.
• нарыққа маркетингтік зерттеу жүргізу;
• тауар ассортиментін таңдау бойынша кәсіптік кеңес беру;
... ... ... ... ... ... ... серіктестік қарамағындағы сауда алаңдарын тауарды өткізу бойынша
консигнация шарттары бойынша жалға беру.
«STS logistics» серіктестігіәмен орта ... ... ... ... ... жетістіктерге (кесте 5) ие болады.
Кесте 5
«STS logistics» компаниясымен орта пайдалылық ... ... ... ... ... ... ... Потенциалды тұтынушы өндірілген |1. Тауарды тез табу, жабдықтаушылар, |
|тауарлар мен талап етілетін өнім ... ... ... ... |
|ассортименті бойынша тез және дәл |және бағалық сипаттамалар бойынша дәл|
|ақпарат алу ... алу ... ... ... және жүкті жүргізу |2. Тауарды сатып алудың оңтайлы ... ... ... ... ... ... ... ... жаңа |3. ... ... ... |
|нарыққа шығуымен байланысты ... ... ... ... |
| ... арқасында тауарды |
| ... ... ... ... кестенің жалғасы ... ... ... төмендеуі және|4. Керекті тауарды оперативті түрде |
|олардың іркілмеуі ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... өзара тиімді |5. Әріптестермен өзара тиімді ... ... ... ... жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... |Тауар құнының төмендеуі ... ... ... ... ... одан әрі дамыту ушін |шапшаңдауы ... ... табу ... қабілеттің өсуі ... ... ... | ... ие болу | ... кесте «STS logistics» серіктестігінің қызметін логистикалық
тізбектің екі жағынанда уақыт пен шығынды қысқарту ... ... ... ... мен ... Федерациядағы өзінің кең желісі,
басқарудың орталықтандырылуы, ... ... ... ... материалдық-техникалық жабдықтау сферасында жоғары
бәсекелестік қабілетке ие болуға мүмкіндік ... ... ... ... уақыттан алушының қоймасына түсіргенге дейінгі схеманы
түгелімен басқаруға мүмкіндік ... үшін ... ... ... ... ... ... мәселелердің шешілу жұмыстар мониторигі, сонымен
қатар, ... ... және ... ... өзіне алған машинатехникалық топтың тауарларын жеткізу
міндеттемелер бойынша, «STS logistics» серіктестігі пайдаланылатын көліктік
логистика негізінде жұмыс істейді.
Жабдықтаушыдан тұтынушыға ... ... ... ... жеткізу
кезінде сақтықты және сенімділікті қамтамасыз етеді. Тасымалдау кезінде
жүкті консалидациялау мүмкіндігі тұтынушыға көрсетілген ... ... ... береді.
Ішкі тасымалдау процессі функционалды бірнеше блоктарға бөлінген:
• дайындалу (тапсырысты жұмысқа алу, есеп жасау, көліктік схемаларды
және консолидация ... ... ... ала тасымалдау және
кедендік процедуралар бойынша мәселелерді талқылау, ... ... ... ... тауарға транспорт тамаңдау, кедендік
процедураларды орындау, тасымалдау, белгіленген ... ... ... қорытынды (кедендік тазарту, тұтынушыға тауарды беру, жасалған іс-
шаралардың тиімділігінің және кеткен шығындар анализі).
Тәртіпке салынған және автоматтандырылған ... ... ... ... өндірушіден тұтынушыға жеткізу кезінде болатын
кез-келген өзгерістерге тез арада жауап қайтара, тез және тиімді ... ... ... ... ... «STS ... серіктестігінде
өзінің әріптестерінің талабына сай қазіргі ... ... ... ... ... көрсетуге жетісі келетіндіктен «STS
logistics» серіктестігі өзі жеткізетін тауарларды сақтау, ... әрі ... ... үшін ... ... ... желісті
құрастырды. Барлық қоймалар қазіргі заманғы құрал-жабдықпен жабдықталған.
Ол қысқа уақыт ішінде жүкті тию-жүкті ... және ... ... ... ... ... ... құқығы негізінде серіктестік Алматы қаласында екі
материалдық-техникалық базаны ... ... ... ... базаны және қоймаларды эксплуатациялау және қызмет ... ... ... ... м2. Оның құрамына
энергоцех, темір соғатын цех, шеберханалар, гараж ғимараты, сонымен қатар
қоймалар(750 м2). База ... ... ... өрт және ... таразылар, автономды жылу, электр қуат, газ, канлизация,
ыңғайлы жету жолдармен ... ... ... ... ... ... ... 1006 м2, 0,6349га жерде. База ... ... ... ... ... ... келесі қалаларда орналысқан:
Алматы, Астана, ... ... ... ... ... Орал,
Шымкент, Қзыл-Орда. Ресей Федерациясында: Челны жағалауында, Мәскеу, Омск.
ЖШС «STS logistics» өз ... ... және ... ... ... жүргізеді,
серіктестік ішінде. Бұл жағдай өндірістік процестегі әр оперциясын қатаң
бақылау және серіктестіктің ... ... ... ... ... ... әрдайым жаңаруының арқасында жүзеге асады. Сонымен, ... ... ... желісінің әрбір звеносын тауар
үздіксіз қозғалысын өндірушіден тауарды тұтынатын ... ... ... «STS ... ... ... ... тауарларды жеткізетін ірі жабдықтаушысы. Серіктестік Ресей
Федерациясының ірі және ... ... ... тауарларды
шығаратын серіктестіктерімен және Қазақстан осы тауарларды тұтынатын
серіктестіктер мен жақсы ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық
қызметтерді көрсете алады:
• «STS logistics» серіктестігі мен оның ... бар ... ... ... ... ... беру.
• Серіктестіктің ресейлік өндіруші әріптестерінің ... және ... ... мерзімі туралы ақпарат беру.
• Серіктестіктің машинатехникалық мақсаттағы тауарларға деген
сұранысы туралы ақпарат.
... ... ... ... бойынша жоғары
маманды кеңес беру.
• Қазақстан ... ... кез ... ... ... жіберу
және жеткізу маршруттарын таңдауда кеңес беру.
Қорыта келгенде, ... ... кең ... ... ... ... бойынша ұсыныстар құру мақсатында жүреді.
Мәнісі бойынша ... ... ... ... ... Осындай
логистиканың мақсаты қазіргі және болашақ уақытта кәсіпорын ... ... мен ... ... Кез келген кәсіпорынның логистикалық
қызметі - бұл кәсіпорынның дамуына әсер ... ... ... ... фактілерді еске ала отырып даму стратегиясын жасау және ... іске ... ... нақты іс -шаралар колданылу болып
табылады.
Логистика кәсіпорынның әртүрлі бөлімшелердің ... ... ... ... ... ... және маркетингтік
шараларды жасау және ... ... ... ... ... ... ... етеді. Осы мақсатта маркетингтік ... ... ... басқарудың үш деңгейімен жүзеге асырылатын
тізбектелген кезеңдер қатарымен қарастырылған. Маркетингтік стратегияны
жасау және ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық маркетингтің негізгі ... ... ... ... ... моделін құруға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған
бағдарламасына сәйкес келесідей мәселелерді алға ... ... ... ... қол ... жаңа экспорттық «орындарды» алу және ... ... әрі ... ... кедергі келтіретін әкімшілік,
инфрақұрылымдық тосқауылдарды ... және ... ... ... перспективалы нарықтарды айқындау жөнінде бірқатар елдердің
тауарлы нарықтарына талдамалық зерттеулер жүргізіледі.
Экспортқа арналған ... ... ... ... ... бағытталған саясатты қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... жәрдемдесу бағдарламасы әзірленетін
болады.
Осы шаралардың өзі Еліміздің шетел нарықтарында елдегі экспортқа
шығарылатын өнімдерге ... ... ... қазірден
зерттеулер жүргізіп, талдау жүргізіп, сыртқы нарықтарға жылжуға жәрдемдесу
бағдарламасы әзірлеудің өзі ... ... ... ... ... бастағанын көрсетеді.
2.3 ҚР-ның терминалдық-қойма инфрақұрылымы және Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... күйі әлеуметтік-
экономикалық ахуалдың жақсаруымен, тұрғынның ... ... ... өндірісінің өсуімен,тауар айналымының ішкі саудада
көтерме және бөлшек саудада ... ... Бұл ... ... жүйесінің дамуына жеке алғанда ... өсуі ... ... ... ... ... жасалуына
ынталандырады.
Қазақстан аумағы арқылы өтетін коридордың басты артықшылығы
қашықтықтардың ... ... ... Қазақстан арқылы Еуропа мен ... ... ... екі есе ... ... жолымен және мың
километр Ресей ... ... ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасының аймақтық дамуының
стратегиясы» қабылданды, Қазақстан ... ...... ... ...... ... жүйелерді әрекеттестіретін
трансконтинентаралық экономикалық көпір ретінде анықтайды. Бар ... ... ... ... ... ... ... бола алады,
халықаралық стандартқа сай кең ... ... бере ... ... ... көлік мәселелерінің табысты шешімі үшін 2006
жылы 2015 жылға дейін ... ... ... ... оның ... көлік қызметіндегі тұрғындардың экономикалық
қажеттілігін толық ... ... ... озық көлік-
коммуникациялық кешенін дамыту болып табылады. Көлік жүйесін ... ... және ... іске ... ... ... негізгі мақсаттары өзара байланысты:
• дүниежүзілік көлік жүйесіне Қазақстанның көлік жүйесінің кіруі;
• шығыс – батыс және солтүстік – ... ... ... және ... ... ... ... магистралінің
негізінде меншікті көлік инфрақұрылымын дамыту деңгейін жоғарлатуы;
• көлік процестерінің ең үлкен тиімділік табысы;
• ішкі, транзиттік және экспорттық-импорттық қатынастардағы көлік
құрайтын ... өнім ... ... төмендету.
«2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының көлік ... ... ... ... ... ... көлік-
логистикалық орталық желілерінің жасалуы.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының логистикалық қызметтерінің
нарығы әлі жас. ... ... және ... ... ... тасымалдау және қоймалық жүк ағындарының өңделуі ... ... ... көрсетеді, интеграция және жеткізулер тізбегін
басқаруға арналған қызмет секторы – 3PL ... ...... ... ... ... ... кедергі келтіретін қазіргі заманғы қоймалық терминалдардың
жеткіліксіздігі. ... ... ... ... тамаша схемаларын жасай алады, бірақ тиісті логистикалық
инфрақұрылымсыз аймақтағы қызмет көрсететін ... ... ... ... ... буын ... сенімсіз болады. Қазіргі
кәсіпкерліктің ... ... ... тез ... және ... тез
орындауды талап етеді.
Қазіргі заманғы қоймалық аудандардың ... ... ... ... ... ... ... тауарлардың дистрибьюторлары;
• логистикалық қызметтің серіктес-провайдерлері;
• өнеркәсіптік кәсіпорындар – тауарлардың өңдеушілері.
Даму дәрежелерін толық талдайық. Бөлшек сауда, сауда ... ... ... ... жүк ағындарының генераторы сауда
болып табылады. Қазақстанның бөлшек тауар ... ... 2008 ... 1516,6 ... теңгені құрады және өткен ... ... ... (салыстырмалшы бағасы) 14,4%өскен.
Ең ірі тұтыну аймағының нарықтары Алматы және Алматы облыстар нарығы
болып ... Оның ... ... ... бөлшек сауда
көлемінің 45% құрайды (сурет - 7). Бұл аймақта бір ... ... ... (527 ... бес есе ... ... ел бойынша (101,4
теңге/адам) салыстырғанда.
Сурет 7. Елдің субъектілері бойынша 2011 жылғы бөлшек ... ... ... ... ... тек қана ... емес ТМД
елдерінің қатарында да, соның ішінде ... ... ... ... үлкен қызығушылық тудырмайды, мысалыға, Ресеймен салыстырғанда ол
жақта ... ... ... Логистикалық сипаттың мәселесі елді
мекендердің бір-бірімен алшақ орналасуы төмен ... ... ... ... ... ... ... қамтымайды
(Қазақстанның тұрғыны 16 млн. адам), дегенмен бірнеше ірі ... ... 1999 ... ... Қазақстанда жұмыс істейтін «Рамстор» түрік
желісі;
• Ұлттық серіктестіктер Inter Gros (17 супермаркеттер-дискаунттер
жартысынан көбі Алматыда ...... ... Павлодар
қалаларында);
• Inter Food (6 дүкен өзіне қызмет ... City Plus ... ... ... 3,5 мың ... ... ... (600-ден 1200 шаршы метрге дейінгі ауқымды үй
жанындағы 5 дүкен);
• Ресейлік «Пятерочка» франшиза бойынша жұмыс істейді (Қазақстанда
«Дала-Инвест» серіктестігі 2005 жылдың ... ... ... ... ... бөлінуі, олардың маманданған
және сауда нүктесі үлгісі ... - 8 ... 8. ... ... ... ... ... айтуы бойынша, Қазақстанның ритейл нарығы түгелдей бос
деуге болады. Тұтынушылық қабілет бұл жерде Ресей мен Украинаға ... ... тез ... өсе ... ... ... ретінде Қазақстанға
өздерінің шығуы туралы көптеген сауда желілерінің хабарлауы?
• өткен жылдың желтоқсанынан бастап, Қазақстанның ... ... ... ... жұмыс істеуде;
• Ресей Федерацияның «Вестер» көтерме ... ... ... ... жүзеге асыра бастады;
• «Арбат Престиж» серіктестіктігі Қазақстан Республикасында өзінің
дүкендерін ашуды жоспарлуда;
• Raimbek Group ... ... ... ... ... ... ... Finn Flare 2007 жыл өзінің 4 сауда нүктесін ... ... и ... ... ... ... жылдан бастап «Эльдорадо» және Sulpak қазақстандық желісінің
біріккен ... ... ... ... нарығының көп бөлігін шағын ... ... күні ... ... ... пікірінше көтерме тауар айналымның
5-10 пайызын алады. Мұндай жағдайдың болуы аймақтар мен нарықтың дамуына
шектелуіне себептер бар:
... ... ... ... төмен тығыздығы.
Ірі сауда желілердің келуі 2-3 жыл ішінде қазіргі заманғы логистық
қызмет құруды талап етеді, тарату ... ... құру ... ... ... ... ... заманғы
логистикалық қызметтерге халықаралық серіктестіктер мұқтаж. Мысалы:
• «Кока-Кола Алматы Боттлерс» серіктестігі;
• «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ ҚАЗАҚСТАН» ЖШС дистрибьюторы;
... сыра ... ... ... ... ... серіктестігі «Subaru Motor Kazakhstan»
қызығушылығын көрсетеді - Subaru-ның Қазақстанда эксклюзивті және
бірінші ... «Turan MC» ... - Hyundai Heavy ... Co., ... ... дистрибьюторы;
• «ДОРС Қазақстан» серіктестігі Magner ... ... ... ... көрсетеді;
• «Центр МТС-cервис» ЖШС ерекше МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, МЗКТ және ... ... ... ... ... ... техника
үшін Fleetguard фильтрлері.
Логистикалық қызметтің отандық провайдер-серіктестігі ... ... ... ... ... ... ... дамытуда
тиімді транспорттық-логистикалық жүйе мұқтажға ие халықаралық логистикалық
операторлар бар.
Сурет 9. Алматы қаласының қоймалық жылжымайтын мүлігі.
Қазақстан Республикасының дамыған қоймалық ... ... ... ... ... табылады (кесте 6).
Кесте 6
Алматының ірі қоймалық кешендері
|Атауы ... ... ... |Салыну ... ... ... |35 мың |В+ |Amanat Invest |2005 жылы ... ... |шаршы метр | |Group ... |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... |17 мың |А |Amanat Invest |2006 ... |
|«Первомайский» |шаршы метр | |Group ... |
| | | ... ... |
| | | ... | ... ... |1 ... – |А |АО Транс |1 ... ... ... |14,4 мың | | ... 2006 |
| ... метр | | ... |
| | | | ... 2 |
| | | | ... |
| | | | ... ... ... ... жалғасы ... мың |А |Amanat Invest ... ... ... ... ... метр | |серіктестігі | ... | | | | ... |А |Capital Partners ... ... орта ... | | ... |
|Алматы |мың ... | | ... |
| ... | | ... ... |А |ЖШС Paragon ... ... орталығы жұмыс |сақтайтын | ... ... ... ... ... ... | ... |2007 жылы ... ... 50 | ... | ... АО |мың ... | |Central Asian | ... ... |Logistics | |
| |а ... | ... | |
| |мың метр | | | ... ... мың ... ... ... |
| ... |жоқ ... ... ... |
| | | | |2006 жыл ... |Мәлімет жоқ|Мәлімет |ЖШС «РК Логистика|Жоба ... «GEGE» | |жоқ ... ... ... | | | | ... |295,4 мың | | | |
| ... метр | | | ... ... және қала ... әр ... сарапшылық мәліметтерде
қоймалық бөлмелердің 700 мыңнан астам 1 млн. шаршы метрге ... ... ... ... ... дегенмен бұрынғы өндірістік бөлмелер немесе
базалар. Бұндай объектілер халықаралық талаптарға сәйкес ... ... ... ... ... ... қажетті жағдаймен қамтамасыз
ете алмайды.
Алматы және Алматы облысындағы қоймалық аудандар халықаралық ... ... ... ... ... сурет - 10
көрсетілген.
Сурет 10. Алматы және Алматы облысын еуропалық қалалармен салыстырулары.
Егер ... ... ... ... көлемін жинақтаса,
сарапшылардың ойынша, онда 3 жыл ішінде 2010 жылға дейін тек қана ... оның қала ... 700 мың ... метрге дейін тапсырылады, бірақ
бүгінгі таңда Алматы қаіргі заманғы бөлмелерге қажеттілік екі есе ... 350 ... мың ... ... ... ТМД –ның баксқа елдерінде сияқты
Қазақстанда қаіргі заманғы қоймалық аудандарға тапшылық ... ... ... ... А ... қоймаларын жасауды
жоспарлап отыр. Сонымен бірге көп саудалық серіктестіктер ... ... ... ... ... Дегенмен қазіргі заманғы
қоймалар ... өз ... іске ... өте ... ... мәліметтері бойынша орташа құрылыстың өзіндік
құны 1 шаршы метр А классты қоймалық бөлме үшін ... 700 мың 800 ... ... ... ... Ресейге қарағанда жоғары, өзіндік
құнның жоғары болуы мыналармен түсіндіріледі:
... ... ... ... ... ... ... қосымша шығындар сейсмикалық конструкцияларды күшейту бойынша
жұмыстарға кетеді;
• қоймалық жылжымайтын мүлік нарығы жаңа ... ... және ... ... өте аз.
Инвесторлар соңғы екі жылда қоймалық жылжымайтын мүлік нарығына кіре
бастады, сондықтан жақын жылдары тез ... ... ... ... ... және ... арасы жақындай түседі. Девелопердің
белсендігі осы ... ... ... сегментінде 2010 жылы
сұранысқа сәйкес ұсыныстың ... ... ... ... ... асып ... пен ... байланысын түзете алатын факторлар бар.
Логистикалық серіктестіктер өкілдерінің болжамдары бойынша ... ... ... санын болашақтағы сұраныстың өсуі есебінен өткізе
алады, шартталған өсуі негізінде:
• экономика, ... ... ... қатар олардың кеңеюімен;
• өндіріс
• жүк тасымалдаулары;
• бөлшек саудалар;
• тұтынушы сұранысы.
Сұраныстың өсуі қазіргі заманғы қоймалық ... ... ... және
ұсыныстың сұраныстан жоғарлауының жоқтығы, бұдан басқа мүмкіндіктер
туғызатын:
• өнеркәсіптік кәсіпорындар және ... ... алыс ... ... ... іске ... серіктестіктерге арналған тартымдылықтың өсуі-сапалы логистикалық
қызмет аутсорсингінің әлуеті ... ... ... ... меншікті штат негізімен
салыстырғанда;
• ұсыныс ... ... ... ... ... ... нарығына шығуға дайын, дегенмен жоғары
классты логистикалық инфрақұрылыммен және ... ... ... жұмыс жасамайды. Егер логистикалық
орталықтарды дамытатын болса бұл мәселе шешілуі тиіс.
Басқа аумақтардағы ірі ... ... ... ... 2013 ... дейін 6 көлік-логистикалық орталығын Қорқасын, Алматы,
Тараз, Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе қалаларында салу ... 10 жыл ... ... ... Ақтөбе, Ақтау, Қызылорда,
Тараз, Орал, ... ... және ... ... ... ... А ... кемінде 5 ір және 15 орташа көлік-
логистикалық орталық салуға керек.
Қазақстан Республикасының ... ... ірі ... ... ... отыр. Ол кесте - 3 көрсетілген, орналастырылу схемасы
сурет - 11.
Қазақстан ... ... ... тез дамуда. Нарық
қатысушылары белгілі серіктестіктерден басқа, ... ... ... ... ... және ... меншікті ресурстарды мұраға
алған, нарықта жаңа көп қатысушылар ... ... 11. ... ... ірі ... ... Республикасында тиімді логистикалық жүйені қажет ететін
өнеркәсіптік кәсіпорындар ойдағыдай ... ... ... ... ... ... ... металлургия, машина
жасау және металл өңдеу, тамақ өнеркәсібі, химиялық және ... ... ағаш ... және ... ... ... үлкен,
бұл логистиканың мүддесін көрсетеді. Қазақстан ... ... ... DHL, UPS, TNT, ... Asstra, STS ... және тағы
басқа серіктестіктерді өзіне назарын аудара білді.
Аймақтарда ірі халықаралық мысалы, ... Procter & Gamble ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының нарығы логистикалық операторлардың спектрлері ... ... ірі ... желілерімен өзара байланысқанда. Елдің
қажеттілігін ... ету үшін ... және ... ... ... ... жүйесін оперативті басқару жолдары.
Қазақстанның аймақтарында көлік-логистикалық операция саласындағы
жиналған мәселелер жүк қозғалысы, көлік инфрақұрылым бөлімдерін ұйымдастыру
және экономикалық ... ... ... және жеткілікті
қуатты жүкті қайта өңдейтін терминалдар, ірі терминалдық кешеннің жоқтығы
көлік-таратушы жүйенің ... ... ... төмендетеді. Республика
аймақтарында ауыр жүк автокөлік сандарының өсуіне алып келеді, ол ... ... кері ... ... ол ... ... ... өсуіне, қоршаған ортаның ластануына, ұйымдаспаған
қозғалыс орындарында криминалдық жағдайдың жасалуына және ... ... ... ... ... дамуына теріс әсерін тигізеді.
Республика аймақтарында көлік-логистикалық қызмет көрсету жүйесін
оперативті басқаруды дамытуға арналған бағдарламалар әзірлеу кере ... ... ... жүк ... ... құрастыруға бағытталуы
керек, жүктерді жеткізудің терминалдық технологиясы, жүк ... және ... ... негізделген.
Қазақстан Республикасының көлік-коммуникациялық кешенін стратегиялық
құрастыру және дамыту тұжырымдары келесілер:
• Ақтау порттан Каспийге бағытталған жүк ағымы және Достық темір жол
өткелі, ... ... ...... – Челябинск маршрутына
шығатын автокөліктік ... ... ... ... ... үлкейту;
• республиканың көлік жүйесін өзгерту, темір жол және автокөлігін
қоса;
• республиканың қазіргі заманғы ... ... ... ірі ... ... ... және ... қосқанда;
• шетелдік әріптестердің қатысуымен ірі бірлескен ... ... және ... ... жүйесінің халықаралық
көлік жүйесіне кіру процесін тездетеді.
Осы мәселелерді шешу барысында логистикалық басқаруды ұйымдастырудағы
жүктерді жабдықтауда мына ... іске ... ... ... ... ұйымдар, көлік-экспедициялық қызметті
жетілдіру, үндестіру мен жүктер және жолаушылардың шығыс-батыс
бағытына ... ... ... ТМД ... ... нормативтік-заңға сүйенген базасын қалыптандыру;
• тасушылар және экспедиторлар үшін ТМД елдерінің ... ... ... ... ... тең шарттарын қамтамасыз
етулері;
• халықаралық қаржы ... ... ... халықаралық
коридорларды өңдеу және бірлескен инвестициялық жобаларды іске
асыруы;
• жүктерді жабдықтау тізбегі және халықаралық ... ... ... ... жасалуы.
Көліктік қызмет және талап нарығындағы жағдай темір жол көлігінің
дамуына, оның ары ... ... және ... жабдықтау тізбегінің
ықпалдастығына алғышарттарын құру.
Жүк таситын ... ... ... ... ... ... ... технологиясында алдын ала сұрақтар
бекітіледі, олар тасымал процесін ... және ... ... ... ... ... да ... етеді.
Бүгінгі күнде көлік-логистикалық жүйені шапшаң басқару тиімділігін
жоғарлату үшін ақпараттық технологияларды ... және ... ... ... ... Бұл ... дәстүрлі жоспарлау және
басқару әдісінен ақпараттық технологияларды қолдануы ең көп нәтиже беретін
әдіске ауысуды керек ... ... ... бірі жүйелі технологиялық
оперативтік жоспарлау жұмыстарынан объективтік ... ... ... ... ... ... ерекшелігі объектіні белсенді және бейтарапты
болып табылады. ... ... ... ... ... ... алады (мысалы, жылжымалы құрамның терминалға келуін). Бейтарап
объектілер тек қана сырттан шығарылатын оқиғаларды ... ... және ... ... тарату оқиғаларды талдауы
негізінде басқару объектілерінің жағдайы туралы ... ... ... ... ... әр түрлі әдісті қолданып, жүйенің жұмыс
жасау процесін өзгертуге болады, сонымен қатар оның ... ... қол ... ... Процестің орындалуын жүйелі
технологиямен байланысты уақытты ... әр ... ... ... тобы үшін ... ... ... есебінен қысқарта
алады.
КЛЖ басқаруын әдістемелігі мыналарды қамтамасыз етеді: логистикалық
жүйенің әр түрлі ... ... ... автоматтандыру, логистикалық жүйелерді ықшамдау жеке процестердің
параллельдік орындалуы есебінен болады, жүйенің жағдайы туралы ... ... ... ... ... ... ... тәжірибеде кең қабылданған ... ... және ... ... ... ... және ... тасымалдау технологиялары халықаралық жүк тасымалдауындағы жоғары
сұранысыт ... үшін ... ... экономикадағы сыртқы
экономикалық байланыстарды ... ... ... ... жол көлігін реформалау кезінде заң шығару және жағдай жасайтын
шарттар жаңа көлік операторларының тасушылардың ... ... үшін ... ... ... ... ... «Богатырьтранс», «Транском»
және т.б. жұмыс істеуде, олар көлік қызмет нарығында оператор ... ... Олар ... ... ... ... негізін
қалыптастырады, халықаралық тасымалдауларды жүзеге асырады, ... ... ... іске ... ... ... ... жылжымалы құрамдардың құрылымдық ... ... іске ... бұл әр ... ... ... «Ремвагон»,
«Ремлокомотив», «Центртранспортного сервиса», «Кедентранс-сервис» және тағы
басқалары.
Темір жол ... ... ... ... жеткізуі
Қазақстанда шикізаттық шоғырлануының үлкен қорларымен және ... ... ... ... болып табылады, бірақ транзиттік әлуетті
жоғарлатуға, ... ... ... ... ... жетілдіруге қамдануы
керек.
Егер логистикалық жүк жеткізу тізбегін тасымалдаудың әдістерін
таңдауда жүк жіберушілер көптеген ... ... ... ... ... жол көлігі көпшілікке лайық болып келеді.
Кесте 7 әр түрлі ... ... ... ... болады. Кестедегі
баллдар көлік түрінің таңдау басымдылық ... және ... ... ранг ... «1» осы ... бойынша ең басымы, «5» ең төменгі.
Талаптардың өсуі қызмет салаларында және қосымша ... ... ... «жүк ... ... ... мүмкіндігі ескеріледі, сонымен
қатар:
• экспедиторлық фирманы таңдау кезінде ... ... ХЖТ (TIR) ... ... ... мүмкіндіктері
ескеріледі;
• жүктерді сақтандыру мүмкіндігі (құнынан 1-2% аспайтын, ... ... ... ... ... ... болады);
• тасымалдау сенімділігі (морт, нәзік және қымбат бағалы ... ... ... ... ... ... ... қауіпті жүктер және тасымалдау кезінде қосымша
шарттарды орындау.
Көлік-логистикалық жүйесін ... ... ... және ... ... түрінің кемшіліктері есепке алынады.
Темір жол көлігінің артықшылығын атап өту ... ... ... үлкен
қуаты, жүк бірлігінің орын ауыстыруындағы төмен шығындар, магистралдық желі
бойынша сапар желіктеу мүмкіндігі, ... ... ала ... кесте
бойынша іске асады, аралас тасымалдаулар мүмкіндігі ... ... ... ... бойынша бөлу (ранг беру) (таңдау белгілері)
| |Таңдау белгілері |
| | ... | ... | |
| ... ... ... |Қол жетерлік |Бір |
| ... ... ... ... ... ... |түрлерін | ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | ... ... ... |
| ... жол |3 |4 |2 |2 |3 |
| Су |4 |5 |1 |4 |1 |
| ... |2 |2 |3 |1 |4 |
| ... |5 |1 |5 |5 |2 ... | | | | | |
| Әуе |1 |3 |4 |3 |5 ... ... ... ... бар: ... ... (тек қана ... тасымалдау); толық вагон шарттары (тасымалдау ерекшелігі) және
тұрақты терминалдар (станция және ... ... ала ... ... тізбегін басқаруда тасымалдауға талаптар өседі,
олардың комбинациясы тиімді түрде және аз ... ... ... береді. Логистикалық жүйені басқарудағы жүктерді ... ... ... ... сақтау және шығындар,
шикізатты ... ... оның ... ... ... соңғы тұтынушыға
жеткізу шығындары ... ... ... ... ... ... ... бөлігіне әр түрлі сатып алу этаптарындағы
қорларды басқару өндіріс, тасымалдау және өткізу ... ... ... ... шығындары логистикалық жабдықтау тізбегіне кіреді.
Тауарлардың құнындағы логистикалық шығындардың ... әр ... ... ... ... өңделетін өнеркәсіппен және саудада 26% дейін.
Жеке салалар бойынша шығын еншісі кесте - 8 келтірілген.
Кесте 8
Жеке өнеркәсіп ... ... ... ... ... %
| | ... еншісі, % ... ... | |
| | ... ... ... |
|1 ... |30 |18,3 |
|2 ... өңдеуші |26 |15,86 |
|3 ... |23 |14,03 |
|4 ... |17 |10,37 |
|5 ... |16 |9,76 |
|6 ... |15 |9,15 |
|7 ... өнеркәсіп |21,5 |13,12 ... және ... ... ... даму кезеңдеріндегі
жүктерді логистикалық жабдықтау тізбегін тиімді басқарудың дамуына ... ... ... ... ... ... өзінің
ұйымдастыру және коммерциялық жолдарын түпкілікті өзгертуде. Индустриялық
қызметте қайта құру ... ... ... ... ... ... көптеген дәстүрлі жабдықтаушылары соның ішінде темір ... ... ... ... айналып кеткен
(Providers of services). Оларда айтарлықтай тәжірибемен және ... бар, оған ... ... саны ... және де ... және ... көрсетуде айқын көрсетілген тенденция болып табылады.
Көлік-логистикалық жүктерді жабдықтау тізбегінің әрбір ... ... ... түрін қолдану арқасында шығындар түбегейлі қысқартуға ... және ... ... ... шарттары үздіксіз үрдістер болып
табылпды. Көлік логистикасы барлық логистикалық жүйенің өнеркәсібімен ... ... ... ... көп ... ... жабдықтау тізбегінің буындары бар темір
жол тасымалдауларының кірігуімен байланысты темір жол ... ... және ... ... ... ... логистикалық
басқаруды дамытудың негізгі шарттарының бір заң шығару базасын жетілдіру
керек.
Кесте 9 логистикалық жабдықту ... ... ... ... жеке
факторлар келтірілген. Маңызды ықыласты таңдау әдістері және ... ... ... ... ... ... ... Екі тұтас мәселе ... бір ... ... жабдықтау тізбегін басқару жүйесіне технологиялық талаптар өседі,
ал басқасы – қазіргі технологиялық ... ... ... ... Дегенмен, транзиттік және экспорттық әлуеттің тұрақты өсуі
үшін логистикалық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... басқаруға ықпал ететін негізгі
факторлар
| | ... ... ... |
| | | ... ... | |
| | | ... |
| | ... | |
| | | ... ... |
|1 ... ... |4,17 |4,24 |4,38 |
|2 |Дер ... |4,16 |4,02 |4,07 |
| ... | | | |
|3 ... ... |4,04 |- |- ... кестенің жалғасы |
|4 ... ... |3,83 |3,54 |3,73 |
| ... | | | |
|5 ... |3,79 |3,5 |3,48 |
| ... | | | |
|6 ... |3,59 |3,94 |3,98 |
|6 ... | | | |
| ... | | | |
|7 ... ... | 3,48 | 3,75 |3,74 |
| ... байланыс |3,45 |3,57 |3,28 |
|8 | | | | |
|9 ... ... |3,41 |3,47 |3,38 |
|9 |бар ... | | | |
| ... ... |3,26 |3,37 |3,5 |
| ... |3,25 |3,6 |3,23 ... ... | | | |
| ... ... |3,24 |3,44 |3,35 |
| ... |3,13 |3,03 |3,06 ... ... ... | | | ... ... жүйе ... ... көрсетеді, олар
өнімді каналдармен және жабдықтау тізбегімен қамтамасыз етеді. Көлік-
логистикалық құрылымдар тұтынушыларға ... ... ... ... ... компьютер технологиялары бойынша клиенттермен байланыс
жасауға және жүктерді жабдықтаудың ұтымды маршруттарын жетілдіру. Сонымен
бірге көлік-логистикалық жүйе маркетингтің әрбір төрт ... ... ... өнім және ... ... ... ... 4Ps (Place, Price,
Product және Promotion) деп атайды.
3. Қазақстан Республикасында көлік-логистикалық ... даму ... 2015 ... ... ... ... аймақтық даму
стратегиясы
Қазақстанның аймақтық дамуы тәуелсіздік алуынан бұрын Кеңес одағының
шеңберінде біртұтас ... ... ... ... ... ... жоспар негізінде іске асты.
Нарық экономикасының қызмет атқару шартында дамыту сұрақтары және
экономикалық әлуетті ... және ... ... ... ... анықталады.
Мемлекет сонымен бірге ел экономикасының тұрақты дамуы үшін жүйелік
шарттармен тұрғындардың тіршілік ... және бар қор ... ... ... ету ... мемлекеттің аймақтық даму процестерін реттеуіндегі
мәселелерге өзгеріс ... ... ... ... ... ... және
экономикалық перспективалы аудандардағы еңбек ресурстарын ... және ... ... ... ... өсуі
және дүниешаруашылық жүйемен гармоникалық интеграцияланған біртұтас ішкі
экономикалық кеңістікті құрастыру үшін ... ... ... шарттардың жасауы үшін қолайлы.
Жоғарыда айтылған мәселелерді іске асыруы жағдайында ел ... және ... ... есепке алынуы керек. Жаһандану
және халықаралық бәсекелестіктің ... ... ... ... орнын
анықтаудағы тиімді стратегиясын өндіруді талап етеді.
Өлкелер мен ірі ... ... ... ... және ... орнын ұлттық жүйеде ғана емес, сонымен қатар аймақтық ... ... ... ... ... ... ... аймақтық дамуының стратегиялық бағыттарын,
аймақтық кластерлердің қалыптасуымен өзара байланыстыруындағы ... және ... ... ... ... ... анықтайды және тиісті мемлекеттік, салалық және ... ... және ... ... ... ... ... басқа, осы құжат негізгі мемлекеттік инвестиция ... ... ... ... ... өндірістік,
энергетикалық, инженерлік, көлік-коммуникациялық және республиканың
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... стратегиялар кәсіпкерлік сектор үшін бағдарланған
қызмет көрсету ... ... ... ... ... өңдеу және ағымдағы
жоспарларды орындау және ұзақ мерзімді стратегиялық дамуды ... ... ... ... елдердің жеке аумақтық-
шаруашылық жүйесінің бәсекелік ... ... ... ... әртүрлі нарыққа бейімделу ... ... ... Бұл жеке аймақтарда едәуір құлдырауға және
өндірістің қысқаруына, депрессивті аудандардың және тұрғын пунктердің ... ... ... ... ... ағынына қарамастан аймақтық
диспропорциялар күшейді және ел тұрғындарының бір ... ... ... ... аумақтарда тұрып жатыр.
Қоныстандыру жүйесі өзінің бұрынғы тиімділігін жоғалтты және қазіргі
кезде елдің экономикалық ұйымына сәйкес ... ... ... ... қалалар, ауылдар, бұрын минералдық шикізат кен орындарында салынған
базалар, сонымен қатар ... өмір ... ... ... ... алыстағы аумақтар жатады.
60 кішкене қаланың 10 депрессивті санатқа жатқызылған. Әлеуметтік-
экономикалық даму әлуеті бойынша 7512 ауыл ... ... ... 1204 (1,8 млн. ... адам) – орташа, 595 АТП ( 189,9 мың адам) –
төмен әлуетті және 88 АТП – ... ... ... ... орталық және жергілікті атқарушы
органдардың өзара келісімді әрекеттерін қамтамасыз ... ... ... әр түрлі мекемелермен реттеледі және ... ... ... үйлестіреді.
Елдің кеңістігінің ұйым үлгісі, өзара байланыстырылған аймақтық
жобалаумен, ең ... ... ... ... және ... схемалары қалыптаспаған.
Ел кеңістігінің ұйым үлгісі өзара байланыстырылған ... ең ... ... ... қолдануы және инфрақұрылымның
салалық схемалары қалыптаспаған.
Аралас әкімшілік-аймақтық бірліктер (облыстар, ... ... ... ... ... процестердің мүдделерінің координация аспаптары
(тетіктер) болмайды.
Қазіргі кезде елдің аймақтық дамуындағы ... ... ... материгінің орталығында елдің ыңғайлы ... екі ... ...... және Азия ... әлемнің ең ірі елдерінің арасында орналасқан: Ресей Федерациясы
және тез дамып келе ... ... елі, ... Азия ... сонымен
бірге Таяу Шығыс және Орталық Азия аймақтарымен көршілес жатыр.
Шекараға шектес аумақтардың ... ... 14 ... ... шектес болып табылады. Дамыған және динамикалық дамушы ... ... ... ... бұл ... дамушы аймақтары
екенін көрсетті. ... ... ... ... ... болады және барлық елдің дүниежүзілік экономикалық жүйеде
табысты ... ... ... жер ресурстары және әр ... ... әр ... ... ... ... мүмкіндік туғызады.
Республика аумағы 10 ... ауыл ... ... қосады, ауыл шаруашылық
үлесі 82% .
Алуан түрлі және минералды ... бай ... ішкі ... ... ... өсіп келе ... ... мүмкіндіктерді де қамтамасыз
ете алады. Қазақстан зерттелген уран, қорғасын, цинк, мыс, мұнай, көмір,
темір, марганец, ... ... ... ... және ... ... бойынша
әлемнің бірінші ондығына кіреді.
Елдің өндірістік әлуеті: көп ... ... ... және аграрлық
өндіріс, тиісті өндіріс қуаттарының бар болуы. Дамыған ... ... ... және ... кешендер.
Көлік коммуникациялық құрылым желісі елдің барлық аумағын қамтиды.
Темір жол және автокөлік ... ... ... ... ... ... ... тасымалдауды жүзеге ... ... ... ... және темір жолдары халықаралық ... ... ... ... ... портын халықаралық көлік коридоры «ТРАСЕКА»
және «Солтүстік-Оңтүстік» құрамына кіретін мультимодалды көлік түйіні
ретінде ... ... бар. Елде ... әуе ... ... оның 14 ... ... қызмет көрсетуге жіберілген.
Ұлттық ақпарат магистралінің құрылысы аяқталуда, ол барлық елдің аймақтарын
талшықты-оптикалық желі байланысымен байланыстырады.
Инновациялық білім әлуеті: ... ірі ... оқу ... ... ғылыми зерттеу орталықтары білім-инновациялық
кешендердің қалыптасу базасы ... ... ... ... ... ... ... компаненттері, мәдени-тарихи ескерткіштер және сәулеттік
объектілер.
Оң ... ... және ... ... ... бар болуы.
Соңғы жылдары халықтық табиғи өсімінің өсуі. Жұмыс қолы мол ... ... ел ... ... ... резерві ретінде. Көрші мемлекеттердің
шекараға шектес ... ... ұлт ... ... ... ... қазіргі даму тенденциясы ішкі континенттік жағдайындағы «душар
болушылық» ... ... ... және оның ары ... ... дамуы дәстүрлі
бәсекелестік артықшылықтарын қолдануымен, оның географиялық ... ... ... ... ... жаңа ... ... тікелей байланысты болуы керек.
Экономикалық ғаламдану процесіне ... ... ... ... ресурстарын жабдықтаушы негізінде қызметтерді жүзеге
асыру уақыт өте әлемдік экономикалық ықпалдастық ... ... ... ... ... ... азия аумағында аймақ аралық экономикалық
байланыстар, капиталдар мен инвестицияны ... ... ... ... ірі ... ... ... халықаралық
деңгейде орталық азия нарығына бағытталған қызмет көрсететіндей етіп
орналастыру ... ел ... ... ... бірге Қазақстан Еуропалық Азиялық-Тынық мұхит және Оңтүстік
Азия экономикалық жүйелерді байланыстыратын трансконтиненттік ... ... ... ... ... белсендігін өзінде шоғырландыратын ... ... ... ... жүйедегі тауарлық, ... және ... ... ... құрастыру мүмкіндігі бар.
Трансконтиненталдық және басқа халықаралық магистралдардың ары ... ішкі ... ... ... мүмкіндік туғызады,
аймақтардың экономикалық дамуына ... ... жаңа ... ... ... ... өңдеу өндірісін құруға, құрылыс
және көлік жолдарының жұмыс ... ... ... ... ... ... және жеткілікті дамыған көлік-
коммуникациялық байланыстар шектес мемлекеттердің шекараға ... ... ... ... үлкен сыйымдылығы бар өткізу нарығына
бағытталған.
Негізгі халықаралық транзиттік коридордан алшақ орналасқан ... ... үшін ... ... ... ... байланыстарды
дамыту олардың негізгі әлем нарықтарынан алшақтығының ... ... ... ... ... мен ... ... динамикалық дамуы
ресурстардың және таяу шектес ... ... ... ... еңбекке жарамды тұрғындардың миграциялық ағынының тартылуына
себепші ... ол ... ... және ... ... жақсы
әсер етеді.
Динамикалық дамушы мегаполис қалалар ... ... ... ... урбанистік орта құруға мүмкіндік
туғызалы.
Аймақтық және әлемдік экономикада тұрғындардың тіршілігіне ... ... түсе ... ... ... ... ... бірқалыпты
дамуын қамтамасыз етеді.
Елдің экономикалық белсендігін өзінде жұмылдырылған және елдің
қалған аумақтарында «локомотив» рөлінде ... ... ... ... экономикалық кеңістік ықпалдастығы дүниешаруашылық
жүйемен Орталық Азия ... және ... ... және ... ресурстарының экономикалық перспективті және
тіршілік етуге қолайлы аудандар елдің тиімді игерушілік ... ... ... өздігінен ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... жоғарлатуға
болады.
Алға қойылған мақсатқа елдің орнықты және динамикалық дамуын
қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... ... міндеттерге және аймақтық пен әлем экономикасындағы
оның аймақтарына тәуелді болады, ... ... ... тиімді
кеңістік ұйымы және ... ... ... ... ... ... ... негізінде жасалынады.
Осы стратегияны іске асыру бағыттары көбінесе ел дамуының ... ... ... ... ... басқа программалық
құжаттарымен және елді жедел ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі сұрақтар ... ... ... ... ... ... және ... жасау, адам капитал, ғылыми-техникалық әлует және тағы ... ... ... факторларын біртұтас дамытуды қарастырады.
Елдің және оның аймағының бірқалыпты дамуын қамтамасыз етуі аймақтық
және әлем ... ... және ... ... стратегиясын іске асыру
негізінде жасалынады.
Әлемдік экономиканың жаһандану және әлем нарығындағы шиеленіскен
бәсеке күрес жағдайында, сонымен ... ішкі ... аз ... ала ... ... және ... ары ... перспективті дамуы
елдің әлем нарығындағы шикізат ресурстарын ірі ... ... ... мүмкіндіктерімен анықталады, сонымен бірге тұрақты экономикалық жүйе
ретінде ең алдымен орталық азия ... орта және ... ... ... және ... қызметтерінің кең спектрін (сауда-
логистикалық, көлік-ақпараттық,қаржы, білім және т.б.) беруге бағдарланған.
Қазақстан өзінің ... мен ... ... ... ... экономикалық көшбасшысы болуға ұмтылу ғана емес,
сонымен қатар оның дамыған индустриялық және сервис-техникалық ... ... ... ... ... аймақтарын алдыңғы
технологияларын және адам ресурстарын, аймақ аралық экономикалық ... ... ... ... ... ... елдің аймақтарының бәсекеге қабілетті мамандандыруын
ұйымдастыруы керек, тиімді аумақтық-экономикалы ұйым үлгісі жасалуы керек
және ... іске ... ... ... қалыптасу және бәсекелестік артықшылығын дамыту
елдің табысты орнықтыру және оның аумақтарына бағытталады:
• әлемдік ... ... ірі ... және ... ... ... ... дақыл
өнімдерін,олардың өнімдерінің өңделуі;
• трансконтиненталдық экономикалық көпір Еуропалық, Азиялық-Тынық
мұхит және ... ... ... ... ... ... ... аймақтық нарыққа өнеркәсіп және ауыл ... ... ... ... қазіргі сервистік орталығы;
• аймақтың инновациялық орталығы
Қазақстанның әлемдің нарықта орнықтыру бағыттары және ... ... ірі ... және ... ... нарықта мынадай өнім түрлері көмірсутек шикізат,
уран, металлургиялық өнім және бидай бойына жақсы орындарда. ... ... ... негізгі тауарлар болып қалады,Қазақстан әлемдік нарықта бұл
тауарлармен бәсекелесе алады.
Бұл сала өнімдерінің экспорттау ... ең ... ... басқа экономика салаларын дамыту және елдің ықпалдастығы
және оның әлем ... ... бар ... ... ... ... ... негізгі мәселелері сыртқы нарықтағы орнын
күшейту және алдыңғы технологияларды өндіріске енгізу және жаңа ... шығу ... ірі ... ... минералдық шикізат, металлургиялық
және астық өнімдерін жабдықтауылар қатарына кіру.
Қазақстан ... ... ... және ... жүйелерін әрекеттестіретін трансконтиненталды көпір.
Елдің екі континенттің (Еуропа және Азия) тоғысқан жерінде ... ... және оның ... ... ... ... ... транзиттеуден ғана емес, сонымен қатар еуразия
кеңістігіндегі сауда-экономикалық ықпалдастықты ... ... ... ... ... және Шығыс (Еуропамен және Азиямен)
кеңістігінің арасындағы ... ... ... ... ... түйіндер, дистрибуцияның қазіргі каналдары)
болып табылады.
Бұл бағыттағы іс-әрекеттер экономикалық белсенділіктің өсуін, ... жаңа ... ... ... ... ... шикізат ресурстарын іске қосумен байланысты емес және құлдыраудағы
индустриалдық аймақтардың конверсиясын қамтамасыз етуі керек.
Өзінің минералдық-шикізатын және ... ... ... мен ... тартуындағы артықшылықтарын қолдана отырып,
Қазақстан орташа және жоғары технологиялық өнеркәсіптік, ... ... ... ауыл ... өнімдерді жабдықтаушы бола алады.
Әлем нарығына өнімнің осы түрімен шығу жоғары бәсекелестіктің
әсерінен ... ... тұр, ... ... ... аймақтық
нарыққа мақсатты шоғырландырады.
Осы бағыттағы орнықтырудың негізгі мәселелері болады:
• аймақтық нарықта бәсекеге түсе алатын ... ие ... ... ... ішінде кластерлік тұрғыда қолдануымен (тамақ
өнеркәсібі және ... ... ... және ... технологиялық трансферт, жетекші шетелдік серіктестіктердің
процессингті орталықтарын құру және ... ... ... ... жұмыс істейтін «LG», «Philip Morris», «Knauf»
серіктестіктерінің филиалдары;
... ... ... ... сыртқы нарықта
Қазақстан брэндтерінің маркетингтік қызметін активтендіру;
Қазақстан қазіргі сервистік ... ... ... ... ... ... ... күйі
болып табылады. Материгтің орталығында орналасқан Қазақстан үшін қазіргі
қызмет саласының дамуы ... ... ... ... ... табылады. Бар әлуетті қолдана отырып Қазақстан халықаралық стандартқа
сай кең спектр ... беру ... ... ... ... ... ... сервистік аймақтық орталық ретінде өзін орнықтыру:
... ... ... елде ірі сауда-логистикалық
түйіндерді жасау, Орталық Азия нарығына бағытталған және ... ... ... өз ... іске асыру үшін тиімді
арттар көрсетеді;
• транзиттік-логистикалық орталық – елде Еуропа мен Азия ... мен ... ... үшін ... және ... жағдай
жасайды, орталық азия аймағындағы барлық клиенттерге ... ... ... ... ... аймақтық қаржы орталығы – жақын жердегі елдерге қызмет етуші
халықаралық классты ... ... ... ... ... ... - әр түрлі ақпараттардың және
мультимедиялық қызметтерді,соның ішінде жол серігімен алынған
спутникті ... ... және ... ... ... ... – туризмді дамыту және бай тарихы мен мәдениеті
бар Жібек жолындағы елдің дамыған және тартымды ... ... ... орталығы – елдің жастарына батыс стандарттарына сәйкес оқыту
ақысы қолайлы деңгейде болатын білім беру;
... ... – ел ... ... ... ... көмек көрсету,дәрігерлік кадрларды
әзірлеу және қайта ... ... ... ... ... ... экономиканыі негізі инновация мен білім экономикасы
болып табылады, сондықтан әлем дамуынан артта ... үшін ... ... ... ... ... ... ішіне және сыртқы нарыққа алдыңғы
технологиялық ... ... және ... енгізу.
Қазақстан келесі салаларының сыртқы нарығына инновациялық өңдеулерді
өңдеуге және жылжытуға мүмкіндігі бар:
• өнеркәсіптік өңдеулер, ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылық саласындағы өңдеулер;
• химиялық және биологиялық технологиялар;
• экология саласындағы және баламалы энергия ... ... ... ... ... ... ақпараттық және телебайланыс технологиялары;
• ғарыштық зерттеулер;
• әскери-өнеркәсіптік технологиялар.
Осы орнықтыру ... ... ... ... инновациялық,
кәсіпкерлік-технологияның және қолдайтын кешендерді ... ... ... (АИЖ) ... ... ... ... кеткен ғалымдар мен
өңдеушілерді, сонымен қатар көрші елдердің ... ... ... ... ... ... ... ұйымын және
тұрғындарды қоныстандыруды елдің орнықтыру бағытының негізі болып табылады,
басқа жағынан қарағанда әлем ... ... ... ... ... ... тиімді кеңістік дамуының басты құралы
болады.
3.2 Қазақстанның көлік-логистикалық жүйесінің моделі
Қазіргі таңда өзінің ... ...... орналасу
орнын қолдана отырып Қазақстан Республикасы «Батыс Қытай – Батыс Еуропа»
халықаралық транзиттік коридорға бағытталған ... ... ... ... және ... ... сапалы қызмет беруге көңілін
аудара алады.
Қазақстан Республикасының экономикасы тұрақты дамып жатқан және өз
қызмет көрсеткіштерінің біртіндеп ... ... ... ... ... ... ... жол, өзен, теңіз, әуе, автокөлік,
калалық электр және құбыр көлік түрлері ұсынылған. Көлік түрлері ... ... ... ... ... 10) ... 10
Қазақстан Республикасының көлік кешенінің мінездемесі
|Жолдардың түрлері |Жолдың ұзындығы, ... ... |
| |мың км ... ... км ... |
|Автокөлік жолдары қатты |88,4 |14,0 ... | | ... ... |32,4 |5,1 ... ішкі су |3,9 |1,5 ... | | ... ... |61,0 | ... ... және ... ... ... ... және транзиттік қатынастардың дамуына көліктің темір жол ... ... ... рөл атқарады (кесте 11, 12).
Кесте 11
Дайын өнімнің өзіндік құнындағы көлік ығындарының деңгейі, %
|Тасымалдау түрлері ... ... ... ... |
| | ... елдер ... ... жол |8 |4 – 4,5 ... | | ... ... |11 |4 – 4,5 ... | | ... ... ... ... ... |т. ... АҚШ ЖҰӨ ... ... |9 кем емес ... |3,5 ... ... ... |2 – 3 ... ... ... |1 ... ЖҰӨ ... ... ... 42,7% ... ... ... түрлерінің жүк тасымалдаулар көлемі тек қана 28,5% ... ... ... ... ... өсу ... ... экономикалық даму перспективасы ЖҰӨ жылына ... ... 8,8 – 9,2% және ... ... жылдық орта мөлшеріндегі
өсу қарқыны 8 – 8,4% болса, ары қарай ... ... ... ... ... ... шикізат бағыттылығы, сонымен қатар өте алыс
жерлермен және халықтың төмен тығыздылығы экономиканың көлікке деген жоғары
тәуелдігін көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етті, сонымен бірге көлік
қызметтеріне тарифтер және ... ... ат ... қазіргі
тұрақты даму уақытында көлік саласын қалпына келтіруі және ... ... ... ... ... аумағында көлік-коммуникация желісін теңгерімсіз
орналастыруы біртұтас ... ... ... жіне тұрғындардың
өсуіне кедергі келтіреді. Саплы көлік қызметтеріне өсіп келе жатқан сұраныс
толық көлемде ... бұл ... ... жеткіліксіз
техникалық даму деңгейінен және ... ... ... артта
қалуылығынан болады.
Қазақстан Республикасының геосаясат рөлі, демек Еуропа мен Азия,
сонымен қатар ... және ... ... ... ... рөлі ... орталығында орналасуымен анықталады. Ол Еуропа мен Азияның
тоғысқан ... ... ... елеулі транзиттік әлуетке ие,
азиялық ... ... және ... ... ... жер ... ... қамтамасыз етеді.
Қазақстан аумағы арқылы өтетін транзиттік коридорлардың басты
артықшылығы едәуір ... ... ... Еуропа мен Қытай арасындағы
қатынастарды Қазақстан арқылы тасымалдауларды жүзеге ... ... ... ... ... ... мың километрлік транзиттермен салыстырғанда екі
есе азаяды.
Қазақстан Республикасы сыртқы сауда балансын елеулі қайта бағдарлау
үшін ... ... бар. Ең ... бұл ... ... бірегей транзиттік
мүмкіндігінен болады (сурет – 12,13):
• Қазақстан Республикасының аумағы құрлықтағы көпірдің жүк таситын
ағын бағытындағы негізгі ... ... ... ... Одақ және Азиялық-Тынық мұхит аймағы, Америка және
Еуразия елдерімен орналасқан;
... ... ... ... қысқартуы.
Сурет 12. Қазақстан Республикасының сыртқы ортасы: сыртқы сауда
айналымдарының схемасы.
Сурет 13. Темір жол шекаралық өткелдерінің өткізу қабілетінің болжамы.
Халықаралық сауда үшін ... ... ... ... Одақ және Азия-Тынық мұхит аймақтарының арасында жыл
сайын 6 млн. Контейнерлер жүріп тұрады. Бұл ағынның ... ... ... ... ... флотымен шетел порттары арқылы Қазақстан аумағына
соқпай өтіп тасылады. Сонымен ... ... ... ... ... ... транзиттік жол теңіз жолымен әлдеқайда қысқарырақ.
Қазақстанның басты бәсекелік артықшылығы-тең жағдайларда жүктерді жеткізу
уақытының қысқалығы. Бұл жағдайлар ... ... ... ... жүк ағындарының өсуін болжауға мүмкіндік береді (сурет –
14).
Қазақстан аумағы арқылы үш негізгі транзиттік бағыттар өтеді:
1. Еуропа-Қытай ... ... ... ... ... ұйым ... ... ЭИҰ);
3. Ресей-Орталық Азия.
Төменде ресейлік контейнерлік жарамды экспорттық-импорттық жүк
ағындарының ... ... ... ... ... ... ... (сурет – 15).
Азиялық-Тынық мұхит аймақ елдері (АТА) ЖҰӨ өсуі жылына ... ... ... ... – 9-14% , ... ... 60 % және әлемдік
сауданың 40% құрап отыр.
Қазақстанның көлік серіктестіктерінің жүктерді транзиттеу табысы 500
млн. АҚШ дол. ... бұл тек ... және Азия ... ... ... ... бір пайызын құрайды.
Сурет 14. Қытай-Еуропа бағытындағы және Қазақстан арқылы транзит бойына жүк
ағындарының өсуінің болжамы.
Сурет 15. ... ... ... жүк ... ... шекарасынан өтетін облыстардың құрылым
үлестірілімі.
Қытайдың импорттық құрылым еншісі Ресей Федерациясына Қазақстан
Республикасы шекарасы ... 3%, ал ... 18,7% ... Төменде Ресей
Федерациясына Қазақстан Республикасының шекарасынан өтетін облыстар бойына
және көлік түрлері бойынша ... ... ... ... ... ... 16. Ресей Федерациясына Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы
өтетін импорттық құрылым (салмақ бойынша) және ... ... ... аумақтары бойынша республикадағы көлік инфрақұрылым
негізінде қалыптасқан төрт халықаралық көлік ... ... ... ... ... ... және ... жеткізілу мерзімін
едәуір қысқартады. Барлық көлік маршруттары жаңа, олар 90 жылдың басында
дами ... Олар ... ... ... және ... ... ... қысқартуға мүмкіндік береді.
Темір жол көлігінің транзиттік әлуетін ... және оның ... ең ... ... ие. Төменде Қазақстан аумағындағы
халықаралық темір темір жол көлік коридорының моделі көрсетілген ... 17. ... ... ... ... дол ... ... шекара арасындағы Достық темір жол станциясы
(халықаралық ... ... ... ... темір жол
магистралі бойынша халықаралық тасымалдауларды қамтамасыз ... ... ие. ... ... ... Алматы, Ақтау қалаларында ... ... ... ... деңгейдегі аймақтық көлік-
логистикалық орталығын жасау жоспарлануда.
«НК» Қазақстан темір жол» акционерлік қоғамымен Достық станциясынан
бағытталған ... ... ... ... ... ... және Ислам
Республикасы Иран ені 1435 мм темір жол магистралімен жалғасқан және ... ... ... ... ... ені 1435 мм ... жол ... (ТКТМ) құрылысының жоспары ... ... ... ... ... транзиттік қатынасты – 35 млн.т.
дейін, экспорттық қатынасты – 20 млн.т. дейін тартуға мүмкіндік береді.
Екінші халықаралық ... ... жол ... ашу және ... ... жол ... ... жоспарланып отыр, ол Қытай салып
жатқан Цзинхэ – Хоргос темір жол ... ... ... ... ... транзиттік тасымалдаулардың ары қарай өсуіне мүмкіндік туғызады
және Хоргос өткеліндегі шекаралық пунктіндегі еркін ... ... ... ... ... ... автокөліктік көлік коридорларының ары қарай дамуы (сурет ... 18. ... ... ... ... көлік
коридорларының моделі.
КПП «Хоргостың» тиімді экономика-географиялық ... ең ірі ... ... ... ... ол жоғары транзиттік
әлуетке ие, барлық бағыттарда тұрақты көлік қатынастарын арттыра ... ... ... көлік коридоры онан ары қарай ... ... ... ... ... ... құрылымындағы «Хоргос-Шығыс қақпа» құрғақ порты трансұлттық
контейнерлік жүк ағындарына және ... ... ... деп ... Бұл ... ... ... өз орнын алуға және барлық трансконтиненттік ... және ... ... ... ... ... ықпалдық етуге
мүмкіндік береді.
Сурет 19. Қытай – Еуропа бағытындағы құрғақ порт Хоргос арқылы өтетін ... ... ... болғандай, қазақстандық-қытай МЦПС «Хоргос» келісімін іске
асыру мақсатында ... ... ҚР ... ... АО ... орталық ынтымақтастығы құрылған, оның негізгі қызметі ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету сонымен
қатар ... ... іске ... үшін ... ... ... ... Республикасындағы қазіргі көлік мәселелерін ешу ... ... ... құжаттарды қабылдау керек:
1. Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен 2005 жылдың маусымында
«Көлік-логистикасы» кластерінің жоспарын жасау ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның
экономикасы мен тұрғындардың талаптарына сәйкес тасымалдауда және ... ... ... ... ... етуі
болып табылады.
2. Елдегі барлық көлік мәселелерін шешу үшін 2006 жылы «2015 жылға
дейінгі ... ... ... ... қабылданды, оның
мақсаты экономика және тұрғындардың көлік қызметіне деген ... ... ... ... кешенін дамыту.
Көлік жүйесін дамытуының стратегиялық мәселелері және оларды іске
асыру механизмы сипатталған.
Негізгі міндет, Қазақстанның көлік ... ... ... ... мына жолмен қалыптасады:
• Батыс және Солтүстік-Оңтүстік бағыттары ... ... мен ... негізгі меридионалдық және ендік
көлік магистралдерінің базасында көлік инфрақұрылымының ... ... ... процестерінің ең үлкен тиімділік жетістігі;
• Ішкі, транзиттік және экспорттық-импорттық қатынастағы соңғы өнім
құнындағы көлік құрайтын еншісін тқмендету.
Стратегия Қазақстанды әлемдік ... ... ... ... ... экономикалық жүйеде трансконтиненталды көпір рөлінде
орнықтыруды ұсынады. Сонымен бірге негізгі міндеті ... ... пен ... мен ... арасындағы ресурстардың қайта ток процесін
тезнологизациялау болып табылады.
Аймақтық ... ... өзін ... ... ... ... бар әлуетті пайдаланып халықаралық стандартқа сәйкес келетін
қызметтердің кең спектрін беретін ... ... ... орталық болуы
керек.
«2015 жылға дейін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... нәтижелер төменде көрсетілген:
• көлік жүйесінің жұмыс жасау, көлік жүйесінің ұтымды қалыптасуының
сапалы жаңа деңгейге өтуі ... ... ... ... ... ... ... органикалық ықпалдастығы;
• интермодельді тасымалдаулардың көлік-логистикалық орталық желісін
қалыптастыру;
... өнім ... ... ... және ... 6,9% ... ... бәсекеге қабілеттігінің жоғарлауы. Көліктің
ЖҰӨ еншісі (жеке автокөліктерсіз) 7,9% ... (2005 жылы – ... ... ... ... ... транзит көлемінің үлкеюі.
Бүгінгі таңда дамып жатқан елдер көбінесе азиялық елдер әлемдік ЖҰӨ
60% өндіреді. ... ... ... өтетін тек қана жалғыз ... ... бар, ол ... ... және ... Азиядан
басқа да елдері жүктерді таси алады, КНР қысқа, тиімді және аз ... жол ... ... ... ... ... Жаңа ... маршруты
Қытайдан ғана емес, барлық Оңтүстік-Шығыс Азиядан және Қазақстан арқылы
батысқа жүктерді ... іске ... ... ... Қытайдың
жобасын іске асыру үшін көп жылдар керек, сонымен ... ... ... ... және заң ... ... шешімі үшінде
уақыт керек.
Қазақстан Республикасындағы темір жол тасымалдауларына өткізілген
талдауының негізгі ... ... ... ... ... ... ... Ең таяу 10-15 жылда «TASC» ... ... ... темір жол желісінің жақсаруы күтілмейді, оның автокөлікпен
бәсекеге түсе алмайды.
Темір жолда терминал-логистикалық сервисті құруы ... ... ... жоғарлатуға мүмкіндік береді. Зерттелетін бүгінгі
транзиттік коридорлар Транссібір магистралімен салыстырғанда ... ол ... ... ... ... бойыншша маңызды жүк
ағынының еншшісін тарта алмай отыр. Трансазиялық темір жолы қазіргі уақытта
көпшілік ... ... ... ... көрсете алмайды. Енді
бүгін темір жолдың ... ... Е40 ... ... ... ол жобада
қарастырылған болатын. Бірақ автокөліктің бас магистралі сияқты және ... ... ... ... ... ... табылады. Коридорды жасау үшін
Ташкент – ...... және ......... ... ... жолдардың ұзындығы 1500 ... ... ... сапасыз
жамылғысы ауа-рай жағдайына байланысты. ҚР Минтранскомының жоспарлаған
инвестициялық жобаларын әске асыру жағдайында;
... ... Е40 ... ............ Үрімші – Қырғызстан – Иран;
Коридор қысқа немесе орташа ... ... ... ... ... ішкі ... аймақтарында сауданың дамуын қамтамасыз етеді,
сонымен ... ... ... ... ... жүк ағынына қызмет
көрсететін көлік-логистикалық орталық желісін қалыптастыру.
«Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... – Ресей – Қазақстан – Батыс Қытай бағытындағы автокөлік
коридорының құрылысына және ... ... ... ... ... ... ... автокөліктік және темір ... ... ... ... ... бөліп отыр.
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жаңа көлік коридоры жобасын ... ... ... ... ... ... (45 күн) автокөлікке
(11 күн) қайта бағдарлауға мүмкіндік береді. Республиканың ... ... ... ...... ... ұзындығы 8 мың 998
км құрайды, оның 3 мың 200 км астамы Самара – Шымкент – ...... ...... ... негізінде жобада қарастырылған көлік-логистикалық
желісінің моделі Қазақстанға көлік-логистикалық инфрақұрылымды ... ... ... ... ... ... инвестиция көлемінің бағасы
| ... ... ... ... |
| ... |облысы |облысы | |
| ... ... | |
| ... | | | ... ... ... | | | | ... ұсыныс/сұраныс |410/730 |0/250 |0/170 | ... м | | | | ... ХКЛО ... |330 |220 |110 |660 ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... |255-330 |170-220 |85-110 |510-660 |
|млн.долл. | | | | ... ... ... |51-66 |42-55 |25-33 |118-154 ... көлемі, | | | | ... | | | | ... ... бағасы, |48-78 |32-52 |16-26 |96-156 ... | | | | ... ... ... ... |8 – 10 жыл ... ішкі нормасы |15 – 20 % ... ... ... ... ... ... ... орналасуын қолдана отырып «Батыс Қытай – Батыс Еуропа»
халықаралық транзиттік ... ... ... жүйенің
өткізу қабілетін кеңейтуге және қосылған құнға ... ... ... ... жүйенің құрама бөлігі болып логистикалық орталық
табылады, ол ғаламдық экономикадағы өңдеу, сақтау, жүктерді тасымалдау ... келе ... ... ағынын басқару қызметтерінің кешенін ұсынады.
Зерттеулер және консультанттардың консорциумды белгілердің суреттеп
айтылған ... ... ... ... ... ... ... және бұл халықаралық көлік ... ... ... көлік-логистикалық орталықтардың әлуеттік қоныстарын игерудің
басылымдылықтары шеңберінде ... ...... ... ... ... коридор
бағытындағы көлік-логистикалық жүйенің ұсынған моделі өзіне қосады:
• төрт халықаралық логистикалық орталықтар (Алматы ... ... ...... ... Таскамендік ауданда және
Оңтүстік-Қазақстан облысындағы Шымкент қаласы) (сурет - 13 ... ... ... ... Байқоңыр, Қызылорда, Түркістан, ымкент,
Тараз, Алматы, Хоргос қалалары мен елді мекендеріндегі он ... ... ... ... - 14 ... ... ... Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру
жолдары
Жоғарыда жасалаған сауда кәсіпорындарының ... ... ... ... ... табылатынын және күшті бәсекелестікке
төзе алмайтының ... ... ... ... ... инфрақұрылымның
ұйымдастыру нысанын жетілдіруді ұсынып отырмыз.
Кесте 13.
Логистикалық жүйедегі шығындарды үнемдеу
|Ағымдық ... ... ... ... процестердің кезеңдері|
|процестер | ... | |
| ... алу ... ... ... ... |
| ... ... ету ... |
| |ы | ... | ... ... ... |Қоймалық шығындардың төмендеуі |
|ағым |қолдану кезінде материалды ... ... |
| ... өзгерісі есебінен | |
| ... | |
| ... ... |Қоймалық алаңдарды қысқарту |
| ... ... ... ... |
| ... ... тұрып | |
| ... ... ... ... ... |
| ... |есебінен ... ... және ... |
| ... ... |байланысты шығындардың қысқаруы |
| | ... ... ... |
| ... ағым ... тездетілуінен болатын үнем: |
| ... ... қор ... ... |
| ... ... ... бойынша ағымдағы шығындардың қысқаруы |
| ... ... болу ... ... ... |
| ... ... төмендету. ... ... ... ... ... ... азаюы есебінен |
|ағым |үнемдеу |
| ... ... ... ... ... айналым капиталы |
| ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
|Ақпараттық | ... ... ... | ... | ... ... ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... |қысқаруы | |
| ... ... ... ... ... теориясында тауар нарығының инфрақұрылымдық обьектілерінің
ұйымдастыру нысандарын дамытудың бірнеше ... бар. ... ... мен ... және ... ... ... Қазақстан экономикасында сатып алу, өндіру ... ... ... ... өзгерістер болып жатыр.
Бірақ осы процеске логистикаға бағытталған жүйелік ... беру ... ... ... ... ... және олармен байланысты
өнеркәсіптік және коммерциялық кәсіпорындардағы барлық ресурстар ағымын
логистикалық әдістер ... ... ... ... ... ... ... объективті қажеттілік.
Осы кестеден (кесте - 13) біз логистика ... ... ... ... ... ... ... орнату арқылы
қолда бар мүмкіншіліктерді қолданып, ... ... ... жағдай
жасайтынын көріп отырмыз.
Сауда логистикасында қандайда бір логистикалық операцияны жетілдіру
жалпы жүйілік тиімділік ... ... ... ... да ... болады, ол
осы нарыққа қатысатын барлық шаруашылық субъектілердің жұмысын тиімдірек
ету үшін өте ... Енді ... ... - 20 ... ... ... ... ықпалдастығы арқылы жетілдіруді қарастырайық.
Логистикалық белгілердің жүзеге асуы синергетикалық тиімділіктің
орындалуына ... Осы ... ... ... ... ... ... бірігіп әрекет еткендегі олардың жеке тәуелсіз жұмыс
істегендегі тиімділіктерінің сомасынан жоғары болатын жалпы ... ... ... логистикалық жүйелердегі ... Енді ... ... ... ... әкелетін тиімділіктерін
көрсетіп өтейік.
Төмендегі, сурет - 20 ашып ... ... ... ... элементтері осы логистикалық жүйедегі өзара әрекеттесіп
бірігуі ... ... ... ... ... интеграцияның келесі
негізгі белгілерін көрсете кетейік:
1. Тауар қозғалысының барлық процесін, ... ... ... ... ... жеткізуге дейін процесті оңтайландыру ол
логистикалық координацияны ... ... ... ... және ... интеграциясы, ол
басқару интеграциясы болады.
3. Сауда кәсіпорындарының клиенттеріне көрсетілетін қызмет кешенімен
қоса ... ... ағым ... ол ... ... ... ішкі және сыртқы орталарының өзгермелі
жағдайларына ... ... ... ол ... логистика болады.
Сауда логистикасының барлық элементтерін ұтымды ұйымдастыру, олардың
өзара қызмет етуін қамтамасыз ету, ол ... ... ... 20. ... ... ... жетілдіру.
Логистикалық ықпалдастық түрлерін қарастырайық:
1. Фирма ішіндегі ықпалдастық үш бағытта жүзеге асады:
а) Сауда кәсіпорындарының материалды ағымының біртұтас ... ... ... ықпалдастық, ол фирма ішіндегі сауда
логистикасының материалды негізі болып ... ... ... ... ... логистикалық операциялардың технико-технологиялық байланысын
көрсетеді. Технологиялық ... ... ... ... ... тауарларды әкелудің ұтымды тәртібін орнату; жүктерді сандық және
сапалық қабылдауды уақытылы ... ... ... мен ... ... ... ... жұмыскерлерінің еңбегін тиімді
ұйымдастыру; тауарларды сатып алушыларға жеткізу бойынша көліктердің нақты
жұмыс істеуі; ыдыстардың ... ... және ... бумалаудың
жүйесін қолдану; логистикалық операциялардың байланыспауынан болатын
жоғалтымдарды төмендету; ... ... ... ... ... ... ... және ақпараттық ағымдарды басқарудың
интегралданған жүйесін құруды білдіретін функционалды ықпалдастық, ол сауда
кәсіпорының ... ... ... ... ... бақарудағы
күш-жүгерін біріктіреді.
б) технологиялық және функционалды ықпалдастықтар ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынының материалды ағымдарын
басқаруға мүмкіндік береді, бірақ ... орта ... әсер ... Сала ... ықпалдастық үш бағытта жүзеге асады:
а) бәсекелес сауда кәсіпорындарының ... ... біз оны ... ... ... ... ... тәуелсіз, бірақ өзара байланысты ... ... ... ... ... құрылады, оны да біз жоғарыда
толық қарастырып өттік.
б) көлденең және тура ықпалдастықты біріктіретін аралас ... ... ... үш ... ... ... ... және конгломератты, бірақ мұндай сала араларындағы бірігулер
монополияғы қарсы заңдылықтармен реттеліп отуруы ... Ол ... және ... саларының арасындағы материал ағымының қозғалысын
тиімді ұйымдастыру үшін жузеге асады.
Логистикалық ... мәні ... ... біріктіруде.
Мұндай біріктірулер нысаны әртүрлілігімен ерекшеленеді, ... ... ... қаржылық, техникалық және ... ... ... ... ... логистикалық ықпалдастық
нысандарын келесі үш түрде көрсетуге болады:
1. жеке немесе бірнеше қызметтер түрін ... оған ... ... алу, ... және тағы да сол ... ... мерзімге (соңғы мақсатқа жеткенге дейін) біріктіру жатады;
2. ұйымдық-функционалды іс-әрекеттерді, мысалы қоймаларды, ... және ... да ... ... бөлімдерді
біріктіру ұзақ мерзімге жоспарланады;
3. барлық іс-әрекетті басқаруды біріктіру және ... ... ... ... бірге жұмыс істеу тиімділігін жоғарылатуға бірігуші
кәсіпорындардың экономикалық қызығушылығының ... ... ... ... ... бірігу арқылы өздері жеке шеше ... ... ... ... ... ... ... өзара қарым-қатынасы екі жақты шаруашылық келісім ретінде,
құжатсыз келісім ретінде ... ... ... біріктіру үшін толық
қосылу ретінде бола алады. Көбінесе осы тура және ... ... ... үшін осы ... бақылайтын, координациялайтын және
басқаратын біртұтас орган болуы керек. Бұл орган біріккен ... ... бола ... ... басқа басқарушы органның қоластында
құрыла алады. ... ... үшін ... ұйым осы ... ... ... жабдықтау, жаңалық енгізу тиімділігі және
т.б. көрсеткіштер бойынша реттеуі керек.
Сонымен, кәсіпорындарды біріктіру үш түрлі меншік ... ... ... Жеке ... ... бұл жоғарыда көрсетілген ұйымдардың
құрылуы, бұл ... ... ... ... ұйым ... жұмысы тиімділігінің жоғарлауына қызығушылық
білдіруі керек, яғни сол кәсіпорын үшін де тиімді болуы ... ... ... ... ... ... ... бюджет
тапшылығын жабу мақсатында салықтарды төлейтін кәсіпорындардың
тиімді жұмыс істеуіне жағдай жасау үшін ... ... ... ... яғни ... де осы ... дамыту үшін
қызығушылы болады.
3. Аралас меншік ... ... ... құру ең ... жол ... ... жеке ... мемлекет те өздерінің соңғы
мақсаттарына жету үшін ... ... ... ... қолдау да болады.
Осы біріктірулер негізінде кешенді ... ... құру ... ... күні ... ... ... инфрақұрылымы
дамыған елдердің инфрақұрылымынан бірнеше есе артта қалып отыр. Қазіргі
кездегі ... ... ... ... осы ... жоққа тең.
Бұрындары салынған қоймалар, көтерме базалар, сақтау орындарының бүгінгі
күні тек 30 - 40 пайызы ... ал ... ... ... Осы ... өз ... ... қамтамасыз ету үшін дайын өнімнің
үлкен қорын сақтау керек және ... ... ... ... ал ... шығындарын көбейтіп, тауар бағасына кері әсерін тигізеді.
Қазақстан жағдайында бүгінгі күні біз тек ... ... ... ... құра ... оны ... ... деп атайды, себебі фирмаларда әлі күнге ... ... ... бар және ... ... келісімдерге келуі ұзақ уақытты
алады, ал мемлекет тарапынан әкімшілік құралдар арқылы ... ... ... ... ... жүйеге кіру қажеттілігін
сендіру керек.
Енді осы логистикалық орталықты ... ... ... маңайынан немесе жергілікті мемлекеттік басқару органдарының
құрамында арнайы орталық ашу қажет, ол ... ... ... ... Осы ... ... саласының соңғы нәтижесінде түсетін жанама
салықтар ... ... ... Ол ... ... ... жағдайда «өнімді өндіру-тұтыну» циклында тауар өнімін дайындауға
барлық уақыттың 10% ... ал ... 90% ... ... операцияларға жұмсалады. Жүктерді контейнерленген түрде ... ... ... ... орталықтарында-бір тұтас ғаламдық
логистикалық желі құрайтын ... ... ... негіз аймақты дамыту кешені болып табылады. Шет елдерде
әлеуметтік және ... ... ... ... ... мен
инвестициялар қарату үшін өнеркәсіптік-сауда-көліктік түйіндерде құрылатын
ерекше экономикалық зоналар механизімін кеңінен ... ... ... ... ... ... жүк ... 50% құрайды, ал
Қазақстан және ТМД елдерінде ол 2% да ... ... - 21 ... ... ... ... мен ... қызметерін көрсетейік.
Қарапайым тасымалдауға қарағанда үйлестірілген тасымалдаулардың келесі
артықшылықтары бар:
1. отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу және ... ... ... құралдарын және ұлттық көліктік инфрақұрылымды қолданудың
тиімді жағдайлары, көлік желісін тиімдірек бақылау және жаңа
көліктік технологиялар ... ... ... ... ... алғы шарттарын білдіретін
комбинирленген тасымалдаудың салыстырмалы төмен құны;
4. экспорттың бәсекеге төзімділігін жоғарылатуға және ... ... ... ... кедендік процедураларды жеңілдетеді және құжаттарды толтыру
уақыты үнемделеді;
6. тауарлардың қозғалысын сақтандырудың артуы;
7. ұлттық ... зиян ... шет ел ... ... ... ... нарығының инфрақұрылымын тауар қозғалысының логистикасы
есебінен алып, оны ықпалдастық жолдарын көрсетіп отырмыз, бірақ біздің елде
бұл процесті енгізу үшін ... күні ... ... қажет, себебі
логистикалық жүйені тиімді ... оның ... ... ... ... мамандар дайындауға, логистикалық ықпалдастықты басқару органын
құруда мемлекеттің алатын орны зор.
Сурет 21. ... ... құру ... Қазақстан экономикасын нарықтық ... ... ... ... ... ... ... соңғы тұтынушыға
жеткізуді максималды түрде жеделдетуге әрекет ететін ... ... ... мен ... құру ... Осы ... бойынша
мәліметтерді талдау және жүйелеу келесідей шешімдерге әкеледі:
1. ... ... ... ... электронды коммерция
тәсілдерін қолдану көлемін әрі қарай жоғарлату тенденциясы болып
отыр;
2. ... ... ... ... ... ... ... үшін сенімді қорғанысты қамтамасыз етуде
жетілдіруден әлі де алысырақ;
3. қазақстандық нарық электронды коммерциямен әлі жаулап ... ... ... ... ... ... бұл ... өте үлкен
басымдылық бар;
4. интернеттің желілік технологиясы желіде коммерциялық іс-
әрекеттерді ... үшін ... ... ... етуде
жетілдіруден әлі де алысырақ;
5. логистиканы тауар нарығының инфрақұрылымында да ... ... осы ... қатысатын барлық шаруашылық субъектілердің жұмысын
тиімдірек ету үшін өте қажет. Енді келесі схема түрінде тауар
нарығының ... ... ... ... ... ықпалдастыққа деген қажеттілік аумақтық және салалық құрылым
түріне қарамастан барлық ... ... ... ... ... экономикасының дамуының бүгінгі
жағдайы нарық нарық инфрақұрылымына ... ... ... ... мен компанияларын интегрирленген
жүйеге біріктіру бойынша жағдай жасауды ... ... ... ... ... байланыссыз шығындар көлемін
жоғарылату жағдайын тудыратын ... пен ... ... ... алыс ... ... нарығының инфрақұрылымын тауар қозғалысының логистикасы
есебінде алып, осы ... ... ... ... бірақ
біздің елде бұл процесті енгізу үшін ... күні ... ... себебі логистикалық жүйені тиімді құрып, оның сапалы
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін мамандар дайындауға, логистикалық
интеграцияны басқару органын құруда мемлекеттің алатын орны ... үшін оның ... ... ... шығарудың жергілікті
ерекшеліктері, соның ішінде жергілікті көлік факторлары: ... сол ... ... және ... ... ... терминалдар және т.б. маңызды орын алады.
Әрбір ауданының экономикасының қолдану саласында қандай да бір ... ... ... ... тобы жұмыс жасайды: көлік
фирмалары, ... ... ... ... ... ... терминалдар және т.б.
Еліміздің экономикасында қалыптасқан жағдай ... жаңа ... ... ... ... және тауар ... ... ... жаңа ... ... болуын талап етеді.
Жергілікті жүйенің логистикалық қызмет көрсету қалыптастыру стратегиясы ірі
қалалардың жан-жағында жүк өңдеуші және жүк ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар
олардың тасымалдаушылар, экспедиторлар және ... ... ... және ... арқасында басқа да логистикалық серіктестермен
жұмысын басқару және кординациялауды жүзеге ... ... ... негізделуі қажет. Жергілікті макрологистикалық жүйе
клиенттерді әлемдік стандарттарға өндірістік технологиялық деңгейімен және
тұтынушыларға логистикалық қызмет көрсету кешенділігі және ... ... ... ... жүк ... ... ... қызметтер жиынтығымен қамтамасыз етуі қажет.
Біріншіден мультимодалді көлік дәліздерінің логистикалық ... ... ... ... ... жүйесінің құрамындағы көлік
дәліздерінің логистикалық қолдау көрсетуі мыналарды қамтамасыз етеді:
• аудандардың әлеуметтік-экономикалық сауалдарын шешу, жаңа ... ... және ... ... арқылы халықтың жұмыс істеу
деңгейін жоғарылату; қала бюджеттеріне ... ... ... ... жасауынан және тұтынушы ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапасының
жақсаруы, қызмет көрсету сапасының заманауи біріккен логистикалық
тенологияларды енгізу және ... ... ... ... ... дамуы арқасында әлемдік
стандарттарға жақындату;
• сыртқы ... ... ... ... ... ... жатқан макрологистикалық жүйеге тарту,
әлемдік стандарттарға сай экспорттық-импорттық ... ... ... жоғары деңгейін қамтамасыз
ету. Көлік дәліздері арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... мен
логистикалық фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату;
• логистикалық орталықтар және ... ... ... ... ... билік органдарының қадағалауымен
қызметтер жүйесі арқылы мониторинг жүйесінің, көлік-логистикалық
қызметтердің нарығын қалпына ... ... және ... ... ... қоршаған ортаға кері әсерін азайту жергілікті материалдық-
көліктік ағымды ... ... ... ... таңдау, қозғалмалы құрамның және технологиялық
тасымалдаудың ... ... ... ... ... ауданда отандық және халықаралық биржалық және банктік іскерлікті
жүзеге асыру;
• отандық және шетелдік көліктік және логистикалық фирмалары ... ... ... ... және кепілдік жүйесін дайындау;
• логистикалық координация және оның жұмысының мультимодальдық және
интермодальдық тасымалдау арқылы оны қолдау ... ... ... ... нәтижелілігін жақсарту.
Логистика белгілі жағдайда дамыған және ұзақ ... бойы ... ... жүру ... ... ... және жаңа ... негізделеді. Олар біздің көліктік және коммуникациялық қызметімізді
пайдаланады. Бұл ... ... ... ... ... жүйесі, жол
және капиталдық құрылыс және отандық өнімнің өз бағасының төмендеуіне ... ... ... ... да ... бар даму ... жылдары оны ұйымдастыруда және ішкі ... ... ... ... ... және ... жүргізуші
байланыстарда технологиялық кешендерде және ... ... үшін ... ... ... логистиканың дамуы нарық заңдары ... ... ... игеру және оны кәсіпорындағы
басқару жүйесімен бірігуі нарықтық экономиканың даму деңгейін ... ... ... ... ... ... ... көздеген мақсатқа жеткізеді және маркетингтік
шараларды жасау және ... ... ... ... ... ... ... етеді. Қазіргі таңда Қазақстандағы ... ... ... мен ... ... логистиканы игеру және
оны кәсіпорындағы басқару жүйесімен бірігуі нарықтық ... ... ... ... ... халықтың төлем кабілеттілігінің төменділігі,
кәсіпорынның айналым кұралдарының жеткіліксіздігі, өндірістік ... өсуі ... ... ... ... төмендетіп, өткізуді
қиындатуда.
Әрбір кәсіпорынның нарыққа дұрыс қадам жасау үшін логистика ауадай
қажетті ... ... бұл ... өз бетінше кешенді сала ретінде қызмет
етеді деп айту қиын, себебі ... ... ... ... зат, оны ... ... қалай жоспарлау, қандай әдіс қолдану деген
сұрақтар туындайды бұл сауалдардың әр бірі өз ... ... ... ал ... ... ... қолданбауы нақты
мәліметтердің бетін ... яғни ... ... ... ... жүргізумен айналысатын ұйымдарға жүгіну ... ... ... қолдана отырып төмендегі артықшылықтарға жете
аламыз: сұранысты ... және ... ... қорларды жоспарлау,
өндіріс пен көліктің қажетті ... ... ... ... ... негізінде дайын өнімді бөлудің ғылыми принциптерін жасау,
өндіріс пунктінде және тұтынушылардағы тиеу ... және ... ... басқарудың ғылыми негіздерін жасау, логистикалық
жүйелердің қызмет ... ... ... ... ... ... бірлесіп жоспарлаудың, жабдықтаудың, өндірістің,
қоймалаудың, өткізудің және ... ... ... және ... ... ... Өндірістің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін
камтамасыз ететін жалпы ... ... пен ... ... рөлі өте зор. ... отандық кәсіпкерлер логистиканы әлі
тиісті деңгейде бағалаған жоқ.
Логистика ... кең ... ... ... дамуы
стратегиялары бойынша ұсыныстар құру ... ... ... ... ... ... ... элемент. Осындай логистиканың
мақсаты қазіргі және ... ... ... ... болатын мүмкіндіктер
мен қауіптерді табу. Олар:
• тауардың бар және болашақ нарық талаптарын қанағаттандыратын өндіріс
стратегиясы мен ... ... ... ... оқу, ... жаңа ... немесе қызметтерінің
тұтынушыларын анықтау, бар және болашақ дамуға, ... ... ... ... ұсыныстар жасауға;
• барлық тауарлар түріне бар және болашақ сұранысты қанағаттандыру
бойынша кәсіпорын маркетингтік, ... ... ... ... толық қанағаттандыру және ... ... ... ... ... ... ... сұранысқа әсер ету, маркетинг іскерлігіне және тауар жасауға кететін
шығындарды төмендету, бар және болашақ сұранысты табу, бәсекелестерден
артықшылық ... ... ... ... мен рентабельділігін
өсіруді қамтамассыз етуге;
• кәсіпорынның ... және ... ... ... ... жұмыс тиімділігін көтеруге;
• сыртқы ортаны үнемі ... ... ... ... ... және оған ... ... және де басқа мәселелерді
шешуге мүмкіндіктер береді.
Жұмысты зерттеу негізінде келесі қорытындылар жасауға ... ... ... бөлімшелердің арасында өзара әрекеттесу
нәтижесінде көздеген мақсатқа жеткізеді және маркетингтік шараларды жасау
және ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Логистиканы тауар нарығының инфрақұрылымында да қолдануға болады, ол
осы нарыққа қатысатын ... ... ... ... ... үшін өте қажет.
Логистикалық белгілердің жүзеге асуы ... ... ... Осы кездегі синергетика тәуелсіз қосалқы ... ... ... ... ... ... жеке тәуелсіз жұмыс
істегендегі тиімділіктерінің сомасынан жлғары болатын жалпы тиімділіктің
жоғарылауын қамтамасыз ... ... ... ... белгілі жағдайда дамыған және ұзақ уақыт бойы шоғырланған
өсу стратегиясымен жүру ... ... ... және жаңа ... ... Олар ... ... және коммуникациялық
қызметімізді пайдаланады. Бұл стратегия автомобиль құрылысы, туризм, сервис
жүйесі, жол және капиталдық ... және ... ... өз ... әсер ... ... логистиканың басқа да болашағы бар даму бағыттарын
алдағы ... оны ... және ішкі ... ... ... жетілдіруде, тұрмыстық және материал жүргізуші
байланыстарда технологиялық кешендерде және экономикалық ... үшін ... ... ... ... ... «Экономика не прощает эмоций» статья. «Начнем с
понедельника», № 10 (724), 7 - 13 ... ... ... Н. В. ... ... - СПб.: ... ... ун-та экономики и финансов. 2005 г.
3. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная
цепь ... / Пер. с ... - М.: ЗАО ... ... ... Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов. -
М.: Наука, 1969.
5. Васильев Г. А. и др. ... - М.: ... ... ... А.М. ... - М.: Маркетинг, 2001.
7. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика. - М.: ИД «Дашков и КӘ», ... ... М. П., ... С. Б. ... ... М.: ... и маркетинга, 1998.
9. Даулет Б.С., Тулембаева А.Н. Стратегическое управление ... ... РК. - ... Казак
университет, 2003.
10. Залманова М. Е. и др. Производственно-коммерческая логистика. -
Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, ... ... Г. С. и др. ... ... ... пособие. - Ростов
н/Д., 1997.
12. Кожамкулова Ж.Т., Урузбаева Н.А., Тулембаева А.Н. ... - ... ... ... 1999.
13. Колобов А. А., Омелъченко И.Н. Основы промышленной ... ... - М.: ... МГТУ им. Н. Э. ... ... ... Д.Д., ... И.И., Стаханов В.Н. Маркетинг и логистика
фирмы - М.: ПРИОР, 2000.
15. Линдере М. Р., Фирон X. Е. ... ... и ... / Пер. с ... - СПб.: ... 1999.
16. Логистика: Учебное пособие/Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ... ... Л.Б., ... Ы.Э. ... для ... основные
понятия, положения и процедуры. - М.: ИНФРА-М, 2002.
18. ... Л.Б., ... Ы.Э., ... О.Г. Эффективная логистика.-
М.: Экзамен, 2002.
19. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. ... для ... - ... ... ... Ю. М. ... ... для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.-
М.: ЮНИТИ: ДАНА, 1998.
21. Плоткин Б. К. ... в ... и ... ... ... ... CПб: ... Санкт-Петербург. ун-та экономики и
финансов, 1996.
22. Плоткин Б. К. Основы логистики. - Л.: ... ... ... ... Л. П. ... ... ... - М.: Инфра -
М, 2000.
24. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. - СПб.: ... ... ... ... А.И. ... ... - СПб: Политехника,
1997.
26. Сергеев В.И. Логистика в ... - М.: ... ... Смехов А.А. Введение в логистику. - М.: Транспорт,1993.
28. Стратегия развития ... до 2030 ... ... ... ... ... Казахстан до 2015
года, март 2006г.
30. Транспортная стратегия ... ... до 2015 ... ... А.Н. ... ... ... на казахском языке.
Алматы: Қазақ университеті, 2004
32. ... А.Н. ... ... пособие.
Издатмаркет62004Логистика: Учебник / Под ред. Б. А. ... ... ... и доп. - М.: ... • М, ... ... логистика
Сатып алу логистикасы
Өткізу
Өндірістік цехтар
Бөлу орталығы
Тұтынушы
№ n Өндіріс
№ 1 Өндіріс
Шикізат
Тауар қозғалысын басқару
Өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімнің ... ... жж. ... ж. ... ж. ... ж. ... жж. ... өндірістік жүйелер мен технологиялар
Бизнес-логистика
• Қажеттіліктерді жоспарлау
• Өндірістік жоспарлау және ... ... ... ... ... тасымалдау
• Бөлуді жоспарлау
• Тапсырыстарды басқару
• Тасымалдау
• Өткізудегі қорларды ... ... ... ... ... ... болжамдау
• Сатып алулар
• Жүк өңдеу
• Қоймалау
Жеке тарату
Материалды менеджмент
Сапаны ... ... ... ... ... ... КӘСІПОРЫН
Кешенді сауда –көліктік логистикалық объектілер құру
Барлық іс-әрекеттерді басқаруды біріктіріп, бір тұтас кәсіпорын құру
Ұзақ мерзімге ұйымдық ... ету ... ... ... жеке ... түрлерін біріктіру
Тауар нарығы инфрақұрылымын жетілдірудегі логистикалық интеграция нысандары
Даму тұрақтылығын күшейтеді
Іс-әрекет тәуекелдігін төмендетеді
Серіктердің дистрибьюторлық торабын қолданып жаңа нарықты ... ... ... ... ұйымдар
Көліктік ұйымдар
Ақпаратпен қамту ұйымдары
Буып-түю ұйымдары
Фирма ішіндегі интеграция
Сала ішіндегі интегрция
Салааралық интеграция
Тауар ... ... ... ... интеграция бағыттары
Тауар нарығы инфрақұрылымның негізгі элеметтері
Тауар нарығы инфрақұрылымын логистикалық ... ... ... ... қызметтері
Жеке меншік негізінде
Мемлекеттік меншік негізінде
Аралас меншік негізінде
Логистикалық жүйеге кіретін фирмалардың төлемдері негізінде, оның ... ... ... облыстың бюджетіне түсетін акциздік салықтар арқылы қаржыландыру
Акциздік салықтар мен фирмалардың төлемдері арқылы қаржыландыру
... ... және оның ... ... ... ... пен көлікті қажетті қуаттылығын анықтау
• материалды ағымдардың қозғалысын қадағалау
• өндірушіден шыққан өнімнің тұтынушыға жеткенге дейінгі тасымалдау-
қоймалау операцияларын басқару
... ... ... ... орталық

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 105 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бүкіл әлімдік сауда ұйымындағы қазақстан7 бет
ҚР сот сараптамасы пәнінен лекциялар44 бет
«Ақтау теңіз порты» АЭА-ның даму концепциясы19 бет
Арнайы экономикалық аймақтардың қазіргі экономикадағы орны77 бет
Ауылшаруашылығында логистика инфрақұрылымын қалыптастыр98 бет
Ақпараттық логистика9 бет
Бифуркациялық диаграммалар5 бет
Кәсіпорындағы логистика93 бет
Логистикадағы қоймалау3 бет
Логистикадағы қорлар9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь