Іле Алатауының физикалық – географиялық жағдайы


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 Тарау. ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ . ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 . 16
1.1. Географиялық орналасуы және орографиясы ... ... ...6 . 7
1.2. Іле Алатауының климаты ... ... ... ... ... ... ... 7 .10
1.3. Гидрографиялық жағдайы ... ... ... ... ... ... ...10 . 13
1.4. Топырақ және өсімдік жамылғысы ... ... ... ... ... 13 . 16

2 Тарау. ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ ГЕОТЕКТОНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... . 17 . 27
2.1. Геологиялық құрылымы мен Іле Алатауының қалыптасуының негізгі кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17 . 21
2.2. Геоморфологиялық құрылымы ... ... ... ... ... .. 20 . 27
2.2.1. Эрозиялық . тектоникалық таулы кешен
Аккумулятивті . тектоникалық ( жазықты) кешен

Тарау. ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ МОРФОҚҰРЫЛЫМДАРЫ.. 28 . 38
3.1. Морфоқұрылымның құрылысы мен олардың даму заңдылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... .28 . 33
3.2. Морфоқұрылымдардың қалыптасуына әсер ететін факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... 34 . 38

4 Тарау. ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ 39.42

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... .. 44 . 45
IлеАлатауы-Тянь-Шань таулы жүйесiнiң солтүстік жоталарының бiрi болып табылады.Ол таулардың көптеген жүйелерiнен және тау аралық ойпаттардан, сонымен қатар өзiнiң пайда болуында таулы рельефтiң дамумен байланысты тау алды жазығы белдеуінен тұрады. Ең алғашқы зерттеушiлер бұл кең аймақты Iле өлкесi деп атаған. Оның шекараларын әр автор әртүрлi келтiредi. П.П.Семенов Тань-Шаньский \1958ж.\ жотаны шығысында Шарын өзенiмен, ал батысында Шу өзенімен шектеген. Н.Г.Кассин\1930ж.\ оның батыс шекарасын Қастек асуы меридианы бойынша, ал шығыс шекарасын - Шарын өзені арқылы жүргізген.
Солтүстiгiнде жота тау алды жазығымен, ал оңтүстiгiндегi нақты бейнеленген шекаралары – Шелек және Шонкемен өзендерiнiң аңғарлары болып табылады. Батысында жотаны Қастек өзенiмен және сол атаудағы асумен шектеуге болады, одан кейiн ол орографиялық жағынанда, гоелогиялық құрылымдық қатынаста да, жеке массив болып есептегенде 90 км жететін Кiндiктас тауларына ауысады. Шығысында жота Шарын өзенiмен шектеледi. Аталған шекаралардағы жотаның ара қашықтығы 260 км, Алматы қаласы меридианы бойынша енi – 45 км, ал тау етегi жазығымен қоса есептегенде 90 км - ге жетедi. Қарастырылып отырған территорияның жалпы ауданы 18000 км шаршы шамасында \1\.
Іле Алатауының жер бедері өте күрделі болып келеді.жотаның ең биік шыңдары, оның орталық бөлігінде орналасқан, 130 км. ара қашықтықтағы айдары теңіз деңгейінен 4000 метрден асатын белгілерге ие. Бұл жерде биіктігі 4000 метрден асатын 170 шың, ал 22 – сінің биіктігі 4500 метрден асады. Оның қатарына – Конституция ( 4580 м.), Қантбастау ( 4647 м.), Мұзтау ( 4555 м.), Богатырь ( 4626 м.), Қопыр (4670 м.), Ақтау (4760 м.), Металлург (4800 м.) және т. б кіреді. Осы жерде, барлық жотаның ең биік нүктесі Талғар шыңы көтеріледі. Оның биіктігі 5017 метрге жетеді. Бұл орталық бөлікше Талғар таулы тізбегі деген атқа ие. Кіші Алматы өзенінің жоғарғы ағысынан оңтүстік – шығысқа қарай, Іле Алатауын оған параллель жатқан Күнгей Алатауымен қосатын, ұзындығы 12 км – ге жететін тар меридиандық айдар созылып жатыр. Бұл айдардың биіктіктері 4700 – 4800 метрге жетеді, беткейлері тік, шыңдары тұтастай мұзбен жамылған. Ол Шелек – Кемен су айрығы болып табылады /2/.
Батысында, Іле Алатауы орталық бөлігінен Қаракестек өзенінің жоғарғы ағысына дейін 3000 метр биіктікті сақтайды. Ал одан ары, ол шетіне қарай 2000 – 1500 метрге төмендейтін Жетіжол тауларына жалғасады. Шелек өзеніне дейінгі шығыс бөлігінде жота 3000 метрден асатын биіктікке ие болады. Ал, одан ары қайтадан төмендейді. Торайғыр тауының ең жоғарғы белгісі 2468 метр, ал Сөгеті тауынікі 1858 метр.
Іле Алатауының солтүстік тау етегі, жазықтығынан салыстырмалы биіктігі орталық бөлігінде байқалады, орташа 3500 метр, ал шығысында – 2100 метр және батыс бөлігінде 1800 метрге жетеді. Жотаны оңтүстігінен шектейтін Шелек және Шонкемен өзендерінің аңғарлары 2000 – 3000 метр биіктікке дейін көтерілген. Сондықтан, оның оңтүстік етектен көтерілуі аса үлкен емес, 1500 – 2000 метр шамасында. Жотаға тән негізгі морфологиялық ерекшеліктердің біріне, солтүстік беткейінде сөрелер деп аталатын, айқын бейнеленген екі сатының болуы. Дұрысын айтқанда, Іле Алатауы жотасы Түрген өзеніне дейін жетеді, одан кейін ол кулиса тәрізді үш сілемге тармақталады. Олардың солтүстігі, шығысқа қарай екі аса үлкен емес массивке – Сөгеті және Бұғыты тауларына ауысатын, Қараш және Бақай тауларынан басталады. Ұзындығы 100 км – ге жетеді. Орта сілеміне, жалпы ұзындығы 90 км – ге жететін Сарытау және Торайғыр таулары, ал оңтүстігіне, ара қашықтығы 50 км – ге жететін Далашық таулы үстірті жатады. Бұл сілемдер Сөгеті, Жалаңаш, Асы және Жіңішке тау аралық ойыстарын шектейді
1. Жандаев М.Ж. Природа Заилийского Алатау. Алматы, Изд-во «Казахстан», 1978.
2. Жандаев М.Ж. Вопросы геоморфологии и неотектоники Заилийского Алатау. «Чен. зап. Каз.Гос. Унив-та им. С.М. Кирова, геол. и геогр.», 1958. Выпуск 4.
3. Медоев Г.Ц. Геологическое и геомрофологическое строение гор Согаты (Заилийский Алатау). Алматы, Изд-во АН КАЗССР, 1951.
4. Жандаев М.Ж. Геоморфология Заилийского Алатау и проблемы формирования речных долин. Алматы, Изд-во «Наука», 1972.
5. Клыкова З.Д. Режим атмосферных осадков Алматы. – труды КАЗ НИГ МИ, выпуск 1, 1959.
6. Кассин Н.Г. Гидрогелогический очерк Илийского бассейна. Труды главного геолого-разведочного управления, выпуск 3 М.-Л., 1930.
7. Жандаев М.Ж. Современные процессы развития речных долин Заилийского Алатау (статья 1). Засушливые зоны Казахстана. Алматы «Наука» КазССР, 1966.
8. Отчет Казгидропроекта «Схема комплексного использования реки Чарын». Том 1, стр. 181, гидропроект. Алматы, 1968.
9. Жандаев М.Ж. Речные долины. Изд-во «Казахстан», Алматы, 1984, стр. 120.
10. Почвы Казахской ССР. Выпуск 1 – 41. Алматы «Наука», 1960.
11. Боровский В.М., Успанов У.У., Шувалов С.А. Основные черты почвенного покрова и земельные ресурсы Казахстана. / Почвенные исследования в Казахстане /. Алматы. Наука. 1964.с.11-55.
12. Жандаев М. Ж. Эрозия почв в южных предгорных районах Алма – Атинской области и борьба с нею. « Изв. АН КазССР, сер. бот. и почвов.», 1961, вып. 3(12).
13. Крестников В. Н. О связи геологических и сейсмических явлений Тянь-Шаня. «Бюль. МОИП, отд. геолологии», 1954. № 3.
14. Крестников В. Н. О влиянии палеозойского структурного плана на развитие поднятии Серного Тянь-Шаня в неогеновом и четвертичном периодах. «Бюль. МОИП, отд. геологии», 1955. № 6.
15. Шульц С.С. Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня. Москва, географ. гиз., 1948.
16. Казанли Д.Н. Формирование Заилийского Алатау как орографической единицы. «Изв. АН КазССР, серия геология», 1954.
17. Сваричевская З.А. Геоморфология Казахстана и Средней Азии, Л., Изд-во Ленингр. Ун-та, 1965.
18. Калецкая М. С., Авсек Г. А., Матвеев С. Н. Горы Юго – Восточного Казахстана. Алматы, Изд – во КазФАН СССР, 1945.
19. Жандаев М. Ж. Геоморфология Заилийского Алатау, Алматы. Наука. 1965.
20. Дэвис В.М. Геоморфологические очерки. Перевод с англ. М., Изд-во Иностр. литер., 1962.
21. Кусайнов С.А. Жалпы геоморфология. Алматы, «Қазақ универсиеті», 1998.
22. Чигаркин А.В. «Региональная геоэкология Казахстана». Алматы. «Қазақ университеті», 2000.
23. Қазақ ССР энциклопедиясы. Алматы, 1975.

Пән: География
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Іле алатауының ландшафтарына физикалық географиялық сипаттама59 бет
Іле алатауының физикалық-географиялық жағдайы.Улы өсімдіктердің улылық қасиеттерінің ерекшеліктері30 бет
Іле алатауының физикалық-географиялық сипаттамасы12 бет
Іле Алатауының кіші алматы шатқалындағы көрікті жерлер5 бет
Таулы аймақтардың зерттелу тарихы42 бет
Алматы, Талдықорған, үлкен Алматы көлі станцияларындағы бұршақтың пайда болуының метеорологиялық жағдайы19 бет
Биологиялық ырғақтар4 бет
Солтүстік Қазақстанның салқын мерзімдегі термикалық режимі24 бет
Қазақстанның Оңтүстік бөлігінің тарихи карталарын құрастыру негіздері82 бет
Іле Fлатауының неотектоникалық қозғалыстарының сипаттамасы123 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь