Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын жетілдіру

КІРІСПЕ
Зерттеудің көкейкестілігі.
Негізгі бөлім
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Зерттеудің көкейкестілігі. Бүгінгі таңда қоғамның сұранысы мен талаптарына сай жаңа технологияларды пайдалану арқылы бәсекеге қабілетті мамандар даярлау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінуде. Ақпараттық технологиялардың даму қарқындылығы жаңа сипаттағы мамандар даярлау қажеттілігі туындайды.
Бұл жөнінде «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» былай деп жазылған: «Білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігін арттыру үшін компьютерлерді жаңалау және Интернетке қосылған оқу орындар жүйесін кеңейту жөніндегі қосымша шаралармен қатар мамандардың компьютерлік сауаттылығын арттыру, электрондық оқулықтар мен мультимедиалық оқыту құралдарын дайындауды жеделдету, қашықтан оқытуды ұйымдастыру үшін оқыту порталын құру жоспарланып отыр». Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев 2001 жылы «Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» Жолдауында бірнеше басымдықтарды ерекше атап өтті. Соның ішінде бесінші басымдықтың мазмұнында: «Азаматтардың Конституция мен еліміздің заңдарын орындауын қамтамасыз ету – құқық қорғау органдарының міндеті» - деп көрсетілген.
Осыған орай бүгінгі таңда құқықтық мемлекетті қалыптастыру заң жүйесінің мамандарын даярлау деңгейін жетілдірумен ғана жүзеге асырылатыны анық. Заң жұмысының мазмұны – ақпаратты құжаттау арқылы құқықтық нормаларды бақылау, қолдану және орындау тәжірибесі. Ақпарат көлемінің қарқындап өсуі, оларды өңдеуші ақпараттық технологиялардың дамуы болашақ заңгерлердің кәсіби даярлығының деңгейіне қойылған талаптарды арттырады. Қойылған мақсатқа жету үшін кәсіби даярлығы деңгейін жоғары, ерекше ақпараттық-технологиялық даярлық арқасында жетуге болады деп есептейміз. Заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығы – құқық қолдану тәжірибесіндегі құжаттау жұмыстарында ақпараттық технологияны пайдалана білу қабілеті. Ал кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлау – сол қабілетті педагогикалық қалыптастыру процесі.
Жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды кәсіби даярлау мәселелерінің кешенін Қ.Ж. Аганина, Қ.М. Арынғазин,
Ш.Ә. Әбдраман, Б.А. Әбдікәрімұлы, Т.Р. Әбдрахманова, Е.И. Бурдина,
К.М. Гуревич, С.Т. Каргин, Г.М. Кертаева, С.З. Қоқанбаев, Н.В. Кузьмина,
А.А. Қалыбекова, Ж.Ж. Наурызбай, Г.К. Нұрғалиева, Ә.Ә. Усманов,
Н.Д. Хмель, Л.А. Шкутина және т.б. ғалымдар қарастырған.
Қазіргі кезеңде кәсіби білім берудің теориялық және технологиялық негіздері көптеген ғалымдардың еңбектерінде зерттелді
С.И. Архангельский, Г. Әбілқасымова, Б.М. Бим-Бад, Ж.А. Қараев, В.В.
1 Анықтамалық-ақпараттық құжаттарды құру және рәсімдеу тәсілдері // Подготовка специалистов в условиях современных информационных технологий: Сборник научных трудов. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2002. – С.245-247.
2 Аутоматтандырылған оқыту жүйесінің білім мазмұнындағы орны // Подготовка специалистов в условиях современных информационных технологий: Сборник научных трудов. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2002. – С.248-251 (Д.А.Казимовамен авторлық бірлестікте).
3 Организация делопроизводства в коммерческих предприятиях // Актуальные вопросы высшего образования в РК: Материалы межвуз. нач.-метод. конф. ЖенПИ. (11 ноября 2002 г.) Алматы: С. 120-123 (Ж.Д.Бакеновамен, Г.Н.Джабаевамен авторлық бірлестікте).
4 Құпиялы құжаттардың ерекшеліктері // ҚарМУ Хабаршысы. Педагогика сериясы – 2003. 55-57 б. (Л.С.Жунусбековамен, Ж.А.Валиевамен авторлық бірлестікте).
5 Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Документоведение» // Издательство КарГУ, Караганда: 2003. – 79 с. (С.А.Муликовамен, О.В.Даренскаямен авторлық бірлестікте).
6 «Қазақстанның мұрағат қызметі» курсы бойынша практикалық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқау» // Караганда: Изд-во КарГУ, 2003.- 79 с. (С.А.Муликовамен, О.В.Даренскаямен авторлық бірлестікте).
7 «Құжаттану» курсы бойынша практикалық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқау // ҚарМУ баспасы, Қарағанды: 2003. – 79 б. (С.А.Муликовамен, О.В.Даренскаямен авторлық бірлестікте).
8 Құжаттану және құжаттармен жұмыс жасауды ұйымдастыру // Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003. – Б.226. (М.Х.Хасеновамен, М.Қ. Смағұловамен авторлық бірлестікте).
9 Курстық және дипломдық жұмыстарды орындау туралы әдістемелік ұсыныстар // Караганда: Изд-во КарГУ, 2003.- 32 с. (Г.Н.Джабааевамен, Қ.Д.Меймановамен бірлестікте).
10 Криминалистикада құжаттарды зерттеу // Оқу құралы. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004. – Б.32.
11 Соттық-шұғыл фотографияларды іс жүргізуде рәсімдеу және пайдалану // Подготовка специалистов в условиях современных информационных технологий: Сборник научных трудов. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2003. – Б.220-225.
12 Қылмыстық істегі фотоға түсіруін іс жүргізуде рәсімдеу // Подготовка специалистов в условиях современных информационных технологий: Сборник научных трудов. – Караганда: КарГУ им.Е.А.Букетова, 2003. – Б.226-229. (Д.Т. Алинамен авторлық бірлестікте).
13 Біртіндеп өзгерген құжаттарды криминалистикада зерттеу // Актуальные вопросы повышения качества и перспективы развития высшего образования в Республике Казахстан: материалы межвуз.нач.-метод.конф. –Караганда, 2004. – С.321-323 (Г.Н. Джабаевамен авторлық бірлестікте).
14 Кісілерді басқарудағы іскерлік ойындар // Типтік бағдарлама. Қарағанды, 2003. - (М.Қ.Смағұловамен авторлық бірлестікте).
15 Келешек жасөспірімдердің құқық саласынан сауатты болу мәселелері // Педагогические проблемы информационно технологической подготовки специалистов высшей школы: сборник научных трудов. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2004. – С.149-150.
16 Ақпараттық технологияларды заңгерлерді даярлау жүйесінде қолдану // ҚарМУ Хабаршысы. Педагогика сериясы – №4, Б.83-89. – 2005. (Б.Әбдікәрімовпен, Е.Е.Омарбековпен авторлық бірлестікте).
17 Заңгерлердің технологиялық дайындығының мазмұны. ҚарМУ Хабаршысы. Педагогика сериясы – №2 (42), - Б.117-120. 2006. (Г.О.Тәжіғұловамен авторлық бірлестікте).
18 Болашақ заңгер қызметіндегі құжаттық қамтамасыз етудің алатын орны // Использование информационных и инновационных технологий в процессе обучения. Материалы медународной научно-практической конференции. Под ред. Д.Т.Кенжетаева. – Караганда: КарЮИ им. Б.Бейсенова, 2006. – Вып.2. С.17-21.
19 Заңгерлердің кәсіби қызметіндегі құжаттау жұмысының маңыздылығы // ҚарМУ Хабаршысы. Педагогика сериясы –№2 (46), - Б.41-45. 2007. (Г.О. Тәжіғұловамен авторлық бірлестікте).
20 Болашақ заңгер қызметіндегі ақпараттық технологиялардың алатын орны // Қазіргі заманғы маңызды проблемалар: Халықаралық ғылыми журнал. Қарағанды: Болашақ-баспа, 2007. – Б.87-91. (Д.А.Казимовамен авторлық бірлестікте).
21 Криминалистикадағы құжаттар. Электрондық оқулық. - Зияткерлік меншік құқығы комитетінің тізбесінде № 453. 11.10.2007 жарық көрді. (Г.О.Тәжіғұловамен, Д.А. Казимовамен авторлық бірлестікте).
22 Болашақ заңгер студенттерді ақпараттық технологияны пайдалануға дайындау // Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар. Алматы: – «Білім Әлемінде» журнал. – 2006. - № 4-6. Б.17-21.
23 Заңгерге арналған электронды ақпараттық анықтамасы (ЭЕМ-ға арналған бағдарлама). - Зияткерлік меншік құқығы комитетінің тізбесінде № 288. 02.07.2008 жарық көрді. (Н.Ә.Мыңжановпен, Д.А.Казимовамен авторлық бірлестікте).
24 Мемлекеттік тілде іс жүргізуде ақпараттық технологиялармен жұмыс жүргізу мәселелері // Использование информационных и инновационных технологий в процессе обучения: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. Д.Т.Кенжетаева, Н.А.Минжанова. – Караганда: КарЮИ МВД РК им. Б.Бейсенова, 2007. – Вып. 3. – С.86-90.
    
    ӘОЖ 371.13:[347.96:004]              ... ... ... ... ... кәсіби ақпараттық-технологиялық
даярлығын жетілдіру
13.00.08 – Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі
Педагогика ғылымдарының кандидаты ... ... алу үшін ... ... ... ... ... Ішкі Істер министрлігі Б. Бейсенов атындағы
Қарағанды Заң институтында орындалған
Ғылыми жетекшісі: ... ... ... Н.Ә. ... ... ... ғылымдарының
докторы С.З. Қоқанбаев
педагогика
ғылымдарының
кандидаты Е.А.
Батешов
Жетекші ұйым: Л.Н. ... ... ... 2009 жылы ... ... атындағы
Қарағанды мемлекеттік универститетінде педагогика ғылымдарының докторы
ғылыми ... беру ... БД 14.50.05 ... ... мәжілісінде қорғалады. (100028, Қарағанды қаласы, Университет
көшесі, 28, №1 кеңейтілген дәрісхана).
Диссертациямен Е.А. ... ... ... ... кітапханасында танысуға болады.
Автореферат 2009 жылғы «___» _________ таратылды.
Біріккен диссертациялық кеңестің
ғалым хатшысы Н.Ә. ... ... ... ... ... ... мен
талаптарына сай жаңа технологияларды ... ... ... ... ... ... ерекше көңіл бөлінуде. ... даму ... жаңа ... ... даярлау
қажеттілігі туындайды.
Бұл жөнінде «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» былай деп ... ... ... ... ... қолданудың
тиімділігін арттыру үшін компьютерлерді жаңалау және Интернетке қосылған
оқу орындар ... ... ... ... ... ... мамандардың
компьютерлік сауаттылығын арттыру, электрондық оқулықтар мен ... ... ... ... ... оқытуды ұйымдастыру үшін
оқыту порталын құру жоспарланып отыр». Ел Президенті Н.Ә. ... ... ... ... ... ... және әл-
ауқатының артуы» Жолдауында бірнеше басымдықтарды ерекше атап ... ... ... ... мазмұнында: «Азаматтардың Конституция мен
еліміздің заңдарын ... ... ету – ... ... ... - деп көрсетілген.
Осыған орай бүгінгі таңда құқықтық мемлекетті қалыптастыру заң жүйесінің
мамандарын даярлау деңгейін ... ғана ... ... ... ... ... – ақпаратты құжаттау арқылы құқықтық нормаларды бақылау,
қолдану және орындау тәжірибесі. ... ... ... ... ... ... технологиялардың дамуы болашақ заңгерлердің кәсіби
даярлығының деңгейіне қойылған ... ... ... ... ... кәсіби даярлығы деңгейін жоғары, ерекше ақпараттық-технологиялық
даярлық арқасында жетуге болады деп ... ... ... ...... ... тәжірибесіндегі құжаттау
жұмыстарында ақпараттық технологияны пайдалана білу ... Ал ... ... – сол ... ... ... оқу ... болашақ мамандарды кәсіби даярлау мәселелерінің
кешенін Қ.Ж. Аганина, Қ.М. ... ... Б.А. ... Т.Р. ... Е.И. ... ... С.Т. ... Г.М. Кертаева, С.З. Қоқанбаев, Н.В. Кузьмина,
А.А. Қалыбекова, Ж.Ж. Наурызбай, Г.К. ... Ә.Ә. ... ... Л.А. ... және т.б. ... ... кезеңде кәсіби білім берудің теориялық және технологиялық
негіздері көптеген ... ... ... ... Г. Әбілқасымова, Б.М. Бим-Бад, Ж.А. ... ... А.П. ... М.И. ... Ш. ... Е.Н. Шиянов және
басқалары.
Жалпы қоғамдық-әлеуметтік, психологиялық, ... ... ... кәсіби білімін жетілдіру мәселесін Т.Ш. Ахметова,
А.А. Булатбаева, С.С. ... В.Д. ... және тағы да ... ... оқу ... ... технологиялардың қолданылуын, олардың
мүмкіншіліктерін, тиімділігін қарастырған ғалымдар
Е.А. Батешов, Д.И. Блюменау, Д.М. Жүсібалиева, В.В. Егоров,
П.В. Ефимов, Т.В. ... Д.А. ... Л.А. ... ... С.А. ... Г.О. Тәжіғұлова, Ю. Шафрин,
Г.С. Шрайманова.
Қазіргі уақытта болашақ заңгерлерді кәсіби қызметіне даярлау мәселесі
көптеген ... ... А.В. ... К.М. ... ... Э.П. Ким, Т.А. Ким, И.В. Кондратьев, Ж.З. Қосыбаев,
Е.А. Лобынцева, Н.Ә. Мыңжанов, Р.Д. ... Қ.Ф. ... ... Л.Д. Столяренко және т.б. әр қырынан ... ... ... ... даярлығын жетілдіру,
қызметкерлердің кәсіптік даярлығын ... ... ... ... ... ... ... мен психология ғылымдарының
соңғы жетістіктерін ұтымды пайдалану нәтижесінде шешілетіндігі айқын.
Зерттеу барысында әлеуметтік-философиялық әдебиеттердің, психологиялық-
педагогикалық ... ... ... ... ... ... болашақ заңгерлерді кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығында
мынадай қарама-қайшылықтардың бар екендігі анықталды:
- болашақ заңгер мамандарының ... ... ... талаптар қойылуы мен оның нақты деңгейінің арасында;
- болашақ ... ... ... ... ... даярлықтың қажеттілігі мен оны тиімді ... ... ... ... ... бағытталған зерттеу талаптарына сай болашақ
заңгерлердің ақпараттық-технологиялық даярлығын қамтамасыз ету ... ... ... ... заңгерлердің кәсіби ақпараттық-
технологиялық даярлығын жетілдіру» деп таңдауға негіз болды.
Зерттеудің мақсаты: жоғары оқу ... ... ... ... ... даярлығын ғылыми тұрғыдан
негіздеу және іс ... ... ... ... оқу ... ... ... пәні: болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық
даярлығы.
Зерттеудің ғылыми болжамы: егер болашақ заңгерлерді даярлау процесіне
қоғамның ақпараттық инфрақұрылымының ... ... ... ... ... ... мен ... жүйені
жобалап енгізсе, онда олардың кәсіби қызметіне бейімделуі ... ... ... ... ... ақпараттық-технологиялық даярлықты қажет
етеді.
Зерттеудің міндеттері:
1) ... ... ... ... ... талдау
арқылы болашақ заңгерлерді кәсіби іс-әрекетке даярлау ерекшеліктерін
айқындау;
2) болашақ ... ... ... ... ... өлшемдері мен көрсеткіштерін анықтау;
3) болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық ... ... ... ... ... ұсыну;
4) болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық ... ... ... ... тиімділігін эксперимент
барысында тексеру.
Зерттеудің жетекші идеясы: болашақ заңгерлерді ... ... ... ... негіздеп, олардың ақпараттық-технологиялық тұрғыдан
даярлау арқылы кәсіби қызметіне бейімдеу ... ... ... ... және ... ... ... Конституциясы; Президент Жарлықтары; Қазақстан Республикасы
Президенті Н.Ә. ... ... ... ... ... ... саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан ... ... ... ... ... ... құбылыстарды және
ішкі істер органдарының қызметін танудың ғылыми ... ... ... және заңдық жобалар. Диссертациялық жұмыстың негізіне
біртұтас педагогикалық ... ... ... ... ақпараттандыру
тұжырымдамасы, қоғамды ақпараттандырудың философиялық тұжырымдамасы, жаңа
ақпараттық технологиялар теориясы енеді.
Зерттеу көздері: зерттеу тақырыбы бойынша жарық көрген ... ... ... ... педагог, психолог, заңгер) еңбектері, Қазақстан
Республикасының «Қазақстан – 2030 даму стратегиясы», «Білім туралы» ... ... ... құжаттары; жоғарғы оқу орындарындағы
мамандарды даярлаудағы кәсіби ... ... ... ... оқу ... жоғары оқу орнының оқытушыларының тәжірибелік
қызметтері; ҚР СТ ... ... ... ... қойылатын талаптар.
Зерттеудің әдістері: ... ... ... ... ... ... құжаттарын, зерттеу
мәселесі бойынша арнаулы әдебиеттерін, бағдарламаларын, оқулықтарын, ... ... ... ... ... ... ... әдістер, педагогикалық эксперимент, статистикалық тұрғыдан өңдеу
әдісі.
Зерттеу кезеңдері:
1-кезеңде (2002-2004 ж.ж.) ... ... ... ... шолу ... зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері, нысаны,
пәні, болжамы айқындалып, ... ... ... заң
саласының ғылыми еңбектеріне талдау жасалынып, ақпараттық-технологияларға
зерттеуге қажет материалдар жинақталды.
2-кезеңде (2004-2006 ж.ж.) заң ... ... ... ... оқу ... ... оқу-әдістемелік құралдар
талданды, жоғарғы оқу орын оқытушыларының тәжірибелік қызметтері сараланды.
Нәтижесінде болашақ заңгерлердің кәсіби ... ... ... ... ... мен ... ... әзірленіп,
тәжірибе жүзінде сынақтан өткізілді.
3-кезеңде (2006-2008 ж.ж.) алдын-ала жасалған болжамдарға ... ... ... ... ... ... ... тұжырымдар құрылды, эксперимент нәтижесінде алынған деректер
статистикалық тұрғыдан ... ... және ... ... ... ... базасы: Қазақстан Республикасының Ішкі Істер министрлігі
Б.Бейсенов атындағы ... Заң ... Е.А. ... ... ... ... ... жаңалығы мен теориялық мәнділігі:
- зерттеу тақырыбына сәйкес ғылыми-педагогикалық жұмыстарды талдау
негізінде болашақ заңгерлерді кәсіби ... ... ... ... заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын
жетілдіру компоненттері, өлшемдері мен көрсеткіштері анықталды;
- ... ... ... ... ... ... теориялық моделі негізделіп жасалынды;
- болашақ заңгерлердің кәсіби ... ... ... ... ... оның тиімділігі эксперимент
жүзінде дәлелденді.
Зерттеудің практикалық мәнділігі: ... ... оқу ... және ... «Криминалистикадағы құжаттарды зерттеу технологиясы» атты арнайы
курсы;
2) «Құжаттану және құжаттармен ... ... ... атты ... ... жұмысындағы соттық фотографияның мәні», әдістемелік нұсқауы;
4) «Құжаттану», ... ... ... ... ... ... «Криминалистикадағы құжаттар» атты электрондық оқулығы;
6) «Заңгерге арналған электронды ақпараттық анықтамасы» бағдарламасы;
7) «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» электрондық курсы.
Қорғауға ... ... ... ... ... ... ... болашақ
заңгерлердің кәсіби іс-әрекеттерге даярлау ... ... ... ... ... даярлығын
жетілдіру компоненттері, өлшемдері мен көрсеткіштері;
3) болашақ заңгерлердің кәсіби ... ... ... ... ... ... кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын
жетілдірудің педагогикалық ... ... ... мен ... ... ... ... зерттеу мазмұнының ғылыми аппаратқа
сәйкес келуімен, ... ... мен ... заң ... ... ... қолданылуымен қамтамасыз етіледі.
Зерттеу нәтижелерінің талқылануы және жүзеге асырылуы: зерттеу жұмысының
барысы халықаралық конференцияларда (Қарағанды 2002-2006; Павлодар 2004;
Алматы 2006), ... ... 2003), ... ... (Қарағанды 2004); жоғары оқу орын ... (Б. ... ... Заң институты - 2004-2007); «Қазіргі
заманғы маңызды проблемалар» халықаралық ғылыми журналында (2007); «ҚарМУ
Хабаршысы» ... ... ... мақалаларда баяндалды (2003-2007),
сонымен қатар ... ... ҚР ІІМ Б. ... ... ... ... Е.А. ... атындағы ҚарМУ, С. Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университеті, Астана қаласының ... ... ... ... ... құрылымы: диссертация ... екі ... ... ... ... және ... тұрады.
Кіріспеде зерттеудің көкейкестілігі, ғылыми аппараты: мақсаты, ... ... ... ... ... ... ... және
теориялық негіздері, әдістері мен негізгі кезеңдері беріліп, ... мен ... ... мәнділігі және қорғауға ұсынылатын
қағидалар, зерттеу нәтижелерінің ... мен ... ... ... ... ... ... заңгерлерді кәсіби қызметін даярлаудың ғылыми-теориялық
негіздері» атты ... ... ... және ... ... нормативті
материалдарға, заңгерлердің кәсіби тұрғыдан жетілдіруге ... ... ... ... ... маманға білім
беру процесінің мәні нақтыланды және болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-
технологиялық даярлығын жетілдіру моделі ... ... ... кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын
жетілдірудің мазмұны» атты ... ... ... ... ... ... ... педагогикалық жүйесінің мазмұны
ұсынылып, зерттеу тақырыбына ... ... ... ... ... теориялық және тәжірибелік-эксперименттік жұмыстардың
нәтижелеріне негізделген тұжырымдар келтіріліп, оларға ... ... мен ... ... ... бойынша практикалық
ұсынымдар беріле отырып, бұл бағытта әрі ... ... бар ... өз ... ... ... ... қолданылған ақпараттық-дидактикалық
технологиялар бойынша санаткерлік меншік ... ... ... оқу ... ... ... ... бөлім
Қазіргі кезде индустриялық қоғамнан ақпараттық өркениетке, ашық ... ... құру ... ... даму ... ... ... қоғамның ақпараттық-коммуникацияға бет бұруына байланысты біздің
саясатымызға, экономика мен әлеуметке, ғаламдық ... және ... ... енді.
Құқық саласындағы болашақ мамандарын жаңа өрлеу заманында ақпараттандыру
негіздерімен қаруландыру бүгінгі ... ... ... ... ... ... қазіргі өмір сүріп отырған кезең – ұлан-ғайыр
әлеуметтік өзгерістердің дәуірі, ақпарат, ... және ... ... ... ... кәсіби даярлық алуға мүмкіндік береді.
Осыған орай Қазақстан Республикасының Президенті ... ... ... ...... саясаттың басты
мақсаты» Жолдауында білім беру саласының ... ... – 2010 ... дейін
білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны орындай отырып, ... ... ... көрсету аясын кеңейту және осы заманға сай білім
алуға және озық технологияларды игеруге ... ... ... берудің
тиімді инфрақұрылымын жасауды аяқтау екендігі айтылған.
Қазіргі ... ... және ... ... ... ... жетістіктері негізінде білім алудың ауқымды мүмкіндіктері туып отыр.
Соның ішінде үздіксіз білім алу ... де тұр. Кез ... адам ... ... ... ... болғанын қалайды. Бұл ... ... ... ролі ... Осы ... болашақ заңгерлерді
даярлауда ақпараттық технологияларды қолданудың ... ... ... ... технология арқылы оқытудың маңыздылығы бұл ғылымның тек
ЭЕМ-ді пайдалану мүмкіндіктері мен ... ... ... ... қана ... ... ... және адамдар арасында ақпараттарды
кеңінен тарату заңдары мен ... ... ... ... ... ... пайдалану болашақ заңгерлердің белгілі бір
ақпаратты жинау, дайындау және өңдеу жұмыстарын жеңілдетіп, ... ... ... жылдам жүргізуге мүмкіндік береді;
- ақпараттық технологияларды пайдалану белгілі бір ... иесі ... ... яғни ол ... ... болып саналады. Ол үшін ЭЕМ-
нің негізгі мүмкіндіктерін жақсы білу қажет, олар – мәселелерді айқын түрде
қоя білу, ... ... ... ... және ... түрде жазу, қажетті
мәліметтерді айқындай білу мен ... ... ... ... ... ... меңгеруі болып табылады. Мұндай мәдениеттілікті игеру логика
мен ақпарат заңдарын білуді көздейді.
Соңғы жылдардың ішінде көптеген ғалымдар ақпараттық процестің ... ... ... ... ... назар аударған. Зерттеу
тақырыбына сәйкес ғылыми-педагогикалық ... ... ... көптеген
ғалымдардың жұмысын қарастырдық:
- кәсіби білім беру мәселесін зерттеу Б. Әбдікәрімұлы, В.В. ... ... С.Т. ... К.М, ... А.П. ... Қ.А. ... ... Н.Д. Хмель, Л.А. Шкутина және т.б.;
- білім беруді ақпараттандыру, ... ... оқу ... оны ... Е.А. ... Р.М. ... Жүсібалиева, Д.А. Казимова, Ж.А. Қараев, М.С. Мәлібекова,
Ә.К. Мыңбаева, А.И. Тәжіғұлова және т.б.;
- оқыту технологиясын оқу ... ... В.П. ... ... И.Я. ... В.А. ... Н.Ф. Талызина, Е.Н. Шиянов және
т.б.;
- білім беру саласында құжаттану мамандықтарын ... ... ... С.А. ... Т.А. ... Г.О. Тәжіғұлова, Г.Е.
Самашова және т.б.;
- құқық ... ... ... ... ... ... Р.Т. Завотпаев, Е.А. Лобынцева, Н.Ә. Мыңжанов, Р.Д. ... ... Е.Т. ... және ... еңбектерді талдау зерттеудің көкейкестілігінің болашақ
заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық ... ... ... ... алатын, ақпараттарды өңдеп, жұмыс ... ... ... ... қызметкерді даярлауда екендігін көрсетеді. Заңгер кәсібінің
сипаттамасына байланысты ол тек қана ... ... ... ... ... жоғары құқықты мәдениет пен кәсіби ақпараттық технологияларды да
білуге ... ... – заң ... ... ... ... істерді
(құқықтық нормаларға сәйкес қарастыру мен шешім қабылдауды талап ететін
және қылмыстық істер мен азаматтық дауларды, ... ... ... ... оқу ... ... ... қазіргі заман талабына
сәйкес жүргізіліп, ... ... ... ... ... және оның
маңызды мәселелеріне жауап береді.
Қазіргі қоғамның заңгер маманға деген талабына, дәрежесіне сәйкес келуі
– дайындығы ... ... ... беретін құқықтық және заң ... ... ... ... – құқықтық ақпаратпен жұмыс жасай отыра,
оның ішкі мәнін түсіну. Ол дегеніміз – материалдың мазмұнын, құқықты ... ... оның ... ... ... және т.б. ... ... барысында заңгерлер тек құқық көздерін ғана біліп
қоймай, құжат мәтіндерін ... ... ... ... заңнамалық құжат
актілерін салыстыру, берілген нұсқаның ішінен дұрысын ... ... ... ... ... кәсібіне қойылатын талаптар: нақты және теориялық білімді,
қазіргі құқықтық және ... ... ... ... ... саясат ағымын талқылай алатын маман болу; заңдарды ... ... ... ... ... пайдалана білу; мамандығы бойынша
практикалық дағдыларды игеру немесе жұмысында қолдана алу ... ... ... ... ... – басқару әдістерін
білу, адамдарға әсер ету; ел ... ... және ... ... ... насихаттау; еңбекті ұйымдастырудың ғылыми әдісін меңгеру,
үнемі біліктілігін жетілдіру; нарықтық даму ... өзге ... ... білу ... ... кәсіби қызметінің педагогикалық-психологиялық
ерекшеліктерін талдау барысында олардың даярлығын жетілдіру жеке ... ... білу және ... ... іс ... ... ... алу
дәрежесімен өлшенеді. Демек, бұдан шығатын қорытынды: болашақ заңгерлердің
кәсіби ақпараттық-технологиялық ... ... өз ... кәсіби мамандығынан туындайтын ұйымдастырушылық, зерттеушілік
және ... ... ... ... ... өлшемдер мен көрсеткіштердің көмегімен шешімін табады (кесте 1).
Осы көрсеткіштердің негізінде зерттелетін ... ... ... Олар өлшемдер мен көрсеткіштердің арақатынасын үш
деңгейде (төмен, орта, жоғары) бейнелейді.
Төмен деңгей – ... ... ... ... ... ... ... саналы түрде сезінбейді; кәсіби
даярлықты ... ... ... ... және ... ... ... ақпараттық-технологиялық кәсіби даярлықты жетілдірудің
маңыздылығын толық ... және ... ... ... ... ... – болашақ заңгерлер ... ... ... ... ... ... ... сезінеді; ақпараттық-
технологиялық кәсіби даярлықты жетілдірудің мақсатын ... ... ... ... білім, іскерлік және ... ... бар; ... ... даярлықты жетілдірудің
маңыздылығын түсінеді және кәсіби білімін шыңдауға ынта-ықыласы бар.
Жоғары деңгей - болашақ ... ... ... ... ... ... ... түрде сезініп, ой елегінен
өткізе алады; кәсіби даярлықты жетілдіруге қажетті білім, ... ... ... ... жоғары; ақпараттық-технологиялық кәсіби
даярлықты жетілдірудің ... ... әрі ... түсінеді және кәсіби
білімін шыңдауға ынта-ықыласы жоғары.Алдын-ала ... ... ... шешу үшін, ақпараттандыру шартын талдау барысында ... ... болу ... ... және ... ... ... ережесіне сәйкес біз болашақ заңгерлердің ... ... ... ... ... (сурет 1).
Ұсынылып отырған модель ақпараттық технологиялар арқылы ... ... ... ... ... ... ... Педагогикалық жүйені жоғары және арнайы оқу орындарында заңгерлерді
даярлау процесіне пайдалануға болады. ... ... ... ... ең ... ... ... өңдеу процесінің
технологиясын ұйымдастыру қажеттілігінің ... ... және ... ... ... ... ... даярлығын
жетілдіру» атты педагогикалық ... ... ... технологиясы» арнайы курсын дидактикалық құралдар ретінде ұсынамыз.
Жоғары оқу орындарының оқытудың түрлеріне келесі дидактикалық құралдарды
пайдалана ... ... ... ... ... ... ... сабақтарын, студенттердің өзіндік ... ... ... жұмыстары мен білімді ... ... ... ... «Криминалистикадағы құжаттарды зерттеу технологиясы»
арнайы курсының мазмұнын ұсынамыз (кесте 2).
Кесте 2 - ... ... ... ... ... ... жоспары
|№ |Тақырып атауы ... ... ... ... ... түрі мен ... |
|2 |Біртіндеп өзгерген құжаттарды ... ... |2 |
|3 ... және ... әзер көрінетін құжаттарды қалпына |2 |
| ... | |
|4 |Мөр ... мен ... ... ... |2 |
|5 ... техника-криминалистикада зерттеудің түсінігі |2 |
| |мен мәні | |
|6 ... ... ... жасап-шығару арқылы |2 |
| ... ... | |
|7 ... ... ... ... |2 |
| ... |14 ... ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік
кешен жасалды:
- «Заңгер жұмысындағы соттық фотографияның ... ... ... ... ... болашақ маманның кәсіби практикадағы білімі артады;
- «Криминалистикадағы құжаттар» электрондық оқулығы оқу ... ... ... ... ... ... ақпараттық-технологиялық даярлығын
жетілдіру мақсатында «Заңгерге арналған электронды ақпараттық анықтамасы»
атты бағдарлама жасалды;
- практикалық ... ... ... ... ... ... ... басқарудағы іскерлік ойындар» жарық көрді;
- «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» электронды курсы болашақ ... ... ... ... ... ... заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық ... ... ... ... ... ... (сурет 2).
Ұсынылып отырған зерттеу жұмысымыз болашақ заңгерлердің кәсіби
ақпараттық-технологиялық даярлығын ... ... ... ... үшін айқындаушы эксперимент өткізіліп, Қазақстан
Республикасының Ішкі Істер министрлігі Б. Бейсенов атындағы ... ... ... мен Е.А. ... атындағы ҚарМУ студенттерінің
біліміне баға берілді.
Эксперимент жұмысын дайындау барысында тыңдаушылар мен студенттердің
кәсіби ... ... ... Бұл ... ... ... ... көрсететін факторлар мен қарама-қайшылықтар айқындалып талданды
және жоғары оқу орындарына қажетті шаралардың ... ... ... оқытушылардың пікірлерін білдік.
Педагогикалық айқындаушы экспериментіне 2002-2006 жылдардың аралығында
Е.А. Бөкетов атындағы ... ... ... 050301 ... мамандығының студенттері мен ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы ... ... 050303 – ... ... қызметі мамандығының тыңдаушылары
қатысты.
Заң мамандығының студенттері мен тыңдаушылар эксперименттік және бақылау
топтарына бөлінді. Экспериментке қатысқан Е.А. Бөкетов ... ... ... ... саны - 153 (78 студент
эксперименттік тобында және 75 студент ... ... ҚР ІІМ Б. ... ... Заң ... ... саны 147 ... (72
тыңдаушылар эксперимент тобында және 75 тыңдаушылар – бақылау тобында)
құрады.
Айқындаушы экспериментінің материалдарының ... екі ... ... ... ... ... ... іскерлігі және дағдыларының жетілідіру айырмашылықтары 3, 4
кестелерінде көрсетілген.
Кесте 3 – ҚР ІІМ Б. ... ... ... Заң институты
тыңдаушыларының кәсіби ... ... ... ... ... ... ... эксперимент)
| | ... % ... % ... % ... ... | | | |
| | ... |экс. |бақылау |экс. |бақылау |экс. |
|1 |ұйымдастыру- |30,1 |29,3 |59,2 |60,6 |10,7 |10,1 |
| ... | | | | | | |
|2 ... |30,7 |31,2 |56,1 |56,0 |13,2 |12,8 |
|3 ... |35,6 |51,2 |52,2 |12,6 |12,2 |
| ... | | | | | | ... 4 – Е.А. ... ... ҚарМУ студенттерінің кәсіби ақпараттық-
технологиялық білімі, іскерлігі және дағдысын жетілдіру ... ... | ... % ... % ... % |
|№ |Компоненттер | | | |
| | ... |экс. ... |экс. ... |экс. |
|1 ... |30,1 |29,4 |59,1 |60,5 |10,8 |10,1 |
| ... | | | | | | |
|2 ... |30,6 |31,3 |56,3 |56,1 |13,1 |12,6 |
|3 ... |35,5 |51,4 |52,4 |12,5 |12,1 |
| ... | | | | | | ... және ... ... ... мен тыңдаушылардың
нәтижесін көру үшін К.Пирсонның ... ... ((2 ... ... ... ... ... MS Excel бағдарламасының
көмегімен орындалды. Орындалған жұмыстың нәтижесі 5 кестеге ... 5 - ... және ... ... ... ... кәсіби
ақпараттық-технологиялық білімдері, іскерлігі және дағдыларының ... ... |2 ... ... ... (б |(f (б |(f (е ... № |р саны|жилігі |жилігі |жилігі |- f (э |- f |- f |
| | |f (б |f (э | | |(э)2 |(к)2/f ... | | | ... | |
(2 ... ... ... табылды:
сонда ( f (э- бір баған интервалының өлшемі бір қатардың қатысты жилігі;
( f (б - басқа баған ... ... ... ... ... ... жоғары оқу орындарындағы бақылау және эксперимент топтарындағы
болашақ заңгерлердің ... ... ... ... дағдыларының жетілідіру айырмашылықтары 0,31 үлесін құрады.
Қалыптастырушы эксперимент болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-
технологиялық даярлығын ... ... ... ... ... ... Қалыптастырушы эксперимент нәтижелері 3
кесте мен 4 суреттерде ұсынылып отыр.
Кесте 3 – ҚР ІІМ Б. ... ... ... Заң ... ... ақпараттық-технологиялық білімі, іскерлігі және
дағдысын жетілдіру ... ... ... ... ... % |Орташа % |Жоғары % |
| | ... ... ... ... ... |қалып. |
|1 |бақылау |30,7 |26,5 |56,1 |57,8 |13,2 |15,7 |
|2 ... |31,2 |19,2 |56,0 |60,3 |12,8 |20,5 ... 4 - ҚР ІІМ Б. ... атындағы Қарағанды Заң институты
тыңдаушыларының кәсіби ақпараттық-технологиялық білімі, іскерлігі және
дағдысын жетілдіру (қалыптастырушы эксперименті)
Кесте 3 – Е.А. ... ... ... ... ... ... ... іскерлігі және дағдысын жетілідру (қалыптастырушы
экспериментінің жиынтығы)
|№ |Топтар ... % ... % ... % |
| | ... ... |айқын. |қалып. |айқын. |қалып. |
|1 |бақылау | 30,6 |26,4 |56,1 |57,9 |13,3 |15,7 |
|2 ... | 31,1 |19,1 |56,2 |60,2 |12,7 |20,7 ... 5 – Е.А. ... ... ҚарМУ студенттерінің кәсіби ақпараттық-
технологиялық білімі, іскерлігі және дағдысын ... ... ... ... ... ... айырмашылығы орташа
есеппен санағанда ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Заң институтының
тыңдаушылары 13,7% ... ал Е.А. ... ... ... ... ... айырмашылықтары 0,4 үлесті құрады.
Сондықтан жүргізілген эксперименттік жұмыстың нәтижесі ... ... ... ... жетілдірудің
педагогикалық жүйесінің тиімділігін дәлелдеді.
Қорытынды
Сонымен зерттеу барысында қол жеткен нәтижелер ... ... ... ... ... жүзі ... жаңа технологиялық дәуірде өмір сүруде,
Қазақстан мемлекетінің ғылыми-техникалық саясатында жаңа бағыт пайда ... да ... ... ... бәсекелестіктің мықты
тегеурініне төтеп беретін болашақ заңгерлерді даярлау бүгінгі күннің ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-педагогикалық зерттеулер мен
әдістемелік және арнайы әдебиеттерді ... ... ... заңгерлерді
кәсіби іс-әрекетке даярлау ерекшеліктері айқындалып, кәсіби ақпараттық-
технологиялық даярлығын жетілдіру қажеттілігі негізделді.
3. Болашақ ... ... алу ... қамтамасыз ететін оқу
бағдарламаларының мазмұны талданып, ... ... ... ... ... өлшемдері мен көрсеткіштері анықталды.
Ұйымдастырушылық компонент. Кәсіби аясында іс-әрекетін жасауды жүзеге
асыру міндеттерінің ... Бұл ... ... ... ... ... талап етеді.
Зерттеушілік компонент. Заңгердің кәсіби қызметі – бұл заң ... ... ... ... ... міндеттерін шешу, нақтырақ
айтқанда ... ... ... ... актілерін құру және өңдеу.
Әлеуметтік–коммуникативті компонент. Заңгерлердің кәсіби қызметінде
адамдармен қатынасын айқындайды. Қарым-қатынас – бұл ... ... ... ... ... ... ... заңгерлердің кәсіби дарялау процесінің нәтижелілігі болашақ
заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технолоиялық даярлығын жетілдіру моделін
қалыптастыру ... оқу ... ... талдау негізінде
әлеуметтік-гуманитарлық дайындығын, жаратылыстану-ғылыми ... ... ... ... дайындығы қамтамасыз етілді.
5. Болашақ заңгерлердің ... ... ... ... ... ... негізінде, педагогикалық жүйе
құрылды. Оның негізін оқу, оқу-әдістемелік және ... ... ... ... ... ... зерттеу технологиясы» атты арнайы курс;
- «Құжаттану және құжаттармен жұмыс жасауды ұйымдастыру» атты ... ... ... ... ... ... әдістемелік нұсқау;
- «Құжаттану», «Қызметкерлерді басқарудағы іскерлік ойындар» атты типтік
бағдарламалар;
- «Криминалистикадағы құжаттар» атты электрондық оқулық;
- «Заңгерге ... ... ... ... ... ... тілде іс жүргізу» электрондық курсы.
6. Болашақ заңгерлердің кәсіби ... ... ... ... іске ... ... даярлау сапасын
жаңа деңгейге көтерді. Бұл тұжырым ... және ... ... мен ... ... деңгейлерін салыстыру негізінде
жүргізілген эксперимент қорытындыларымен айқынды түрде дәлелденді.
Жасалған тұжырымдар негізінде мынадай ұсыныстар жасауға болады:
- ... ... ... ... ... моделі кәсіби білім берудің сапасын арттыруға мүмкіндік береді;
- ұсынылып отырған педагогикалық жүйені жетілдіру мақсатында заңгерлерді
даярлау ... ... ... құралдарын пайдалану
әдістемесін жасау ... ... ... ... ... даярлығын
жетілдіруінің сапасына үнемі кешенді педагогикалық диагностика жүргізіп
отыру зерттеу нәтижелерінің тиімділігін дәлелдейді;
- ... ... ... заң ... ... мен
тыңдаушыларына кәсіби іс-әрекетке даярлайтын орта арнаулы мен ... ... ... беру ... ... даярлау және біліктілігін
арттыру жүйесінде қолдануға болады.
Зерттеліп отырған мәселе ... ... оны ... ... ... ... ... заңгерлердің кәсіби ... ... ... ... ... ... Ішкі
Істер министрлігінің оқу орындарындарында ... ... ісі ... Келешекте бұл мәселе болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-
технологиялық даярлығын ... жаңа ... мен ... ... ... ... мазмұны мынадай басылымдарда жарияланды:
1 Анықтамалық-ақпараттық құжаттарды құру және ... ... ... ... в ... ... информационных технологий:
Сборник научных трудов. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2002. – С.245-247.
2 ... ... ... білім мазмұнындағы орны //
Подготовка специалистов в ... ... ... ... научных трудов. – Караганда: Изд-во ... 2002. – ... ... ... ... ... в коммерческих предприятиях //
Актуальные вопросы высшего образования в РК: Материалы ... ... ... (11 ... 2002 г.) ... С. 120-123 (Ж.Д.Бакеновамен,
Г.Н.Джабаевамен авторлық бірлестікте).
4 Құпиялы құжаттардың ерекшеліктері // ... ... ... – 2003. 55-57 б. ... ... авторлық
бірлестікте).
5 Методические указания к выполнению практических занятий по курсу
«Документоведение» // ... ... ... 2003. – 79 ... ... ... бірлестікте).
6 «Қазақстанның мұрағат қызметі» курсы бойынша практикалық сабақтарды
өткізуге арналған әдістемелік нұсқау» // Караганда: ... ... 2003.- ... ... ... ... бірлестікте).
7 «Құжаттану» курсы бойынша практикалық сабақтарды өткізуге арналған
әдістемелік нұсқау // ... ... ... 2003. – 79 ... ... авторлық бірлестікте).
8 Құжаттану және құжаттармен жұмыс жасауды ұйымдастыру // Оқу ... ... ... 2003. – Б.226. ... М.Қ.
Смағұловамен авторлық бірлестікте).
9 Курстық және дипломдық ... ... ... ... ұсыныстар
// Караганда: Изд-во КарГУ, 2003.- 32 с. ... ... ... ... ... // Оқу ...... ҚарМУ
баспасы, 2004. – Б.32.
11 Соттық-шұғыл фотографияларды іс жүргізуде рәсімдеу және пайдалану ... ... в ... современных информационных технологий:
Сборник научных трудов. – Караганда: ... ... 2003. – ... Қылмыстық істегі фотоға түсіруін іс жүргізуде рәсімдеу // Подготовка
специалистов в условиях современных ... ... ... ...... КарГУ им.Е.А.Букетова, 2003. – Б.226-229.
(Д.Т. Алинамен авторлық бірлестікте).
13 Біртіндеп өзгерген ... ... ... // ... ... качества и перспективы развития высшего образования в
Республике Казахстан: материалы межвуз.нач.-метод.конф. –Караганда, 2004. –
С.321-323 (Г.Н. ... ... ... ... ... ... ойындар // Типтік ... 2003. - ... ... ... ... ... ... саласынан сауатты болу мәселелері //
Педагогические ... ... ... ... ... ... ... научных трудов. – Караганда: ... 2004. – ... ... ... ... ... жүйесінде қолдану //
ҚарМУ ... ... ... – №4, ... – 2005.
(Б.Әбдікәрімовпен, ... ... ... ... технологиялық дайындығының мазмұны. ҚарМУ Хабаршысы.
Педагогика сериясы – №2 (42), - ... 2006. ... ... ... заңгер қызметіндегі құжаттық қамтамасыз етудің алатын орны ... ... и ... ... в ... ... ... научно-практической конференции. Под ред.
Д.Т.Кенжетаева. – Караганда: КарЮИ им. Б.Бейсенова, 2006. – ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығы //
ҚарМУ Хабаршысы. Педагогика сериясы –№2 (46), - ... 2007. ... ... ... ... заңгер қызметіндегі ақпараттық технологиялардың алатын орны
// Қазіргі заманғы ... ... ... ... ... ... 2007. – ... (Д.А.Казимовамен авторлық
бірлестікте).
21 Криминалистикадағы құжаттар. Электрондық оқулық. - ... ... ... тізбесінде № 453. 11.10.2007 жарық ... Д.А. ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологияны пайдалануға
дайындау // Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар. ... ... ... ... – 2006. - № 4-6. ... Заңгерге арналған электронды ақпараттық анықтамасы (ЭЕМ-ға арналған
бағдарлама). - Зияткерлік ... ... ... ... № 288.
02.07.2008 жарық көрді. (Н.Ә.Мыңжановпен, Д.А.Казимовамен ... ... ... іс жүргізуде ақпараттық технологиялармен ... ... // ... ... и инновационных
технологий в ... ... ... ... ... / Под ред. ... ... – Караганда: КарЮИ
МВД РК им. Б.Бейсенова, 2007. – Вып. 3. – С.86-90.
Резюме
Коржумбаева Марал Берекеловна
Совершенствование профессиональной информационно-технологической ... ...... и ... ... ... исследования. В современном информационном обществе особое
внимание уделяется проблеме подготовки конкурентоспособного ... ... ... ... ... ... требованиям
общества. В условиях ... ... ... ... ... в ... должны владеть ... ... и ... ... ... общества.
Информационный бум и динамичное развитие информационных технологий
выдвигает определенные требования к ... ... ... ... ... ... В этом контексте содержание деятельности
юристов – правоприменительная практика, заключающаяся в ... ... ... норм ... ... ... и
использовании при этом ... ... Это ... при
совершенствовании их профессиональной информационно-технологической
подготовки. Информационно-технологическая ... – это ... ... ... способности будущего юриста использовать
информационные ... при ... ... ... ... теории и практики подготовки будущих юристов выявил, что не на
должным ... ... ... ... роль и ... ... как средств организации в правоприменительной
практике.
В связи с этим, выявлено противоречие, ... ... с ... в ... ... объективных условий для обновления
содержания информационно-технологической подготовки ... ... ... ... и с ... - недостаточной
разработанностью содержательности подготовки студентов к ... ... ... ... ... противоречия
определило проблему исследования и обусловило выбор темы.
Цель исследования: научное обоснование и ... ... ... ... ... исследования: педагогический процесс ВУЗа.
Предмет исследования: ... ... ... ... ... юристов.
Задачи исследования:
1. На основе ... ... ... по ... ... ... подготовки будущих юристов к
профессиональной ... ... ... ... и ... совершенствования
профессиональной информационно-технологической подготовки будущих
юристов.
3. Обосновать и ... ... ... ... ... будущих юристов.
4. Экспериментальным путем проверить эффективность разработанной
педагогической системы совершенствования ... ... ... ... ... ... Конституция Республики
Казахстан; Указы Президента РК; Послание Президента РК Н.А.Назарбаева «Рост
благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной ... РК «Об ... ... ... и ... ... ... учения по изучаемой проблеме.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования ... ... на ... анализа научно-педагогической литературы по проблеме
исследования ... ... ... ... ... ... ... определены компоненты, критерии и ... ... ... ... ... ... ... и создана модель совершенствования профессиональной
информационно-технологической подготовки будущих юристов;
- разработана педагогическая ... ... ... ... будущих юристов и проверена ее эффективность.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в ... ... ... ... ... и внедрены:
- спецкурс «Криминалистикадағы құжаттарды зерттеу технологиясы»;
- ... ... ... және ... ... ... ұйымдастыру;
- учебно-методические рекомендации ... ... ... ... ... ... ... «Қызметкерлерді басқарудағы іскерлік
ойындар»;
- электронный учебник «Криминалистикадағы құжаттар» ... ... ... ... интеллектуальной собственности № 453);
- информационно-справочная система «Заңгерге арналған электронды
ақпараттық анықтамасы ... ... ... ... о
государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности № 288);
- ... курс ... ... іс ... ... ... ... соответствием цели
исследования поставленной проблеме; полнотой разрешения выявленного
противоречия, ... ... ... ... ... ... методов и методик совершенствования профессиональной информационно-
технологической подготовки будущих юристов.
Апробация и ... ... тем, что ... ... ... в ... конференциях (Караганды 2002-
2006; Павлодар 2004; ... 2006), ... ... ... ... конференциях (Караганды 2004);
межвузовских (2004-2007); международных (2006-2007); ... ... ... ... (Караганды, 2003-2007); и внедрены в практику
работы КЮИ им. Б. ... ... им. Е.А. ... ПГУ ... ... финансовой полиции города Астаны.
Рекомендации по внедрению результатов научно-исследовательской работы:
научно обоснованная и ... ... ... ... ... ... ... в педагогическом процессе высших учебных заведений.
Область применения: теоретико-методологические выводы и рекомендации по
результатам исследования могут быть ... ... в ... дел РК, в ... профессиональной подготовки будущих
специалистов, а также в системе ... ... ... ... ... ... в дальнейшей разработке проблем,
касающихся ... и форм ... ... ... ... будущих юристов.
Resume
Korzhumbaeva Maral Berekelovna
Perfecting the professional informative-technological training of future
lawyers
13.00.08 – Theory and methodics of professional education
In modern informative society a special ... is paid to a ... training ... ... on the basis of using modern
technologies, corresponding to the requirements of society. In ... dynamic ... of ... technologies future specialists must
possess informative – ... ... and be able to ... ... process of society.
Contents of lawyers’ activity - enforcement practice – is the execution
and control of legal norms by means of ... the ... boom and dynamic ... of ... ... ... definite requirements to training levels of future specialists to
the professional activity.
Technological readiness is an ability of future lawyer to ... ... by ... ... ... training is a ... pedagogical process of formation
of sought- for readiness.
The analysis of theory and practice of training future ... that most of ... consider the problem of ... ... ... ... of the information technologies in
educational process, as means of rising the ... of training ... the quality of ... formation of information culture. At
the same time there are a few works, which ... upon the ... ... the process of informative-technological training of future
lawyers. Not ... properly the problem, which reveals the role ... of ... ... as means of ... ... activity of future ... with this we can distinguish the contradiction, which
consists, in our point of view, on one hand in arising of new ... for ... of the contents of ... training ... lawyers by information technologies, and on the other hand in
insufficient development of contents of training students to use ... The ... of ... such ... defined ... of ... the essence of which consists in ,that the process of
technological training of future lawyers are not oriented enough on ... tasks of ... ... of ... ... based ... process of documenting the information, while their ... on their ... training ... purpose of ... ... basis and ... ... the
technological training of future lawyers.
The object of research: the educational process of Higher Educational
Institution.
The subject of ... the process of ... of future ... leading idea of research consists in, that ... the
informative-technological training of future lawyers promotes the ... of ... them to the ... ... ... of the ... training future lawyers to the
professional activity will be efficient,
if: to ... the essence of the given activity from the position ... ... of the process of ... the society and to ... possible ... ... taking into account the tasks of
enforcement practice, which demands the ... of ... in ... ... this case the ... forms and methods of training will ... this is limited by the optimal adaptation of future lawers to ... ... of ... On the basis of analysis the ...... ... to the problem of investigation to reveal the peculiarities of
training the future lawyers to the professional ... To reveal the ... criteria and indexes of ... ... training of future lawyers”.
3. To work out and base the model and pedagogical system of perfecting
the informative-technological training of future ... In the process of ... the ... activity to check up ... of the worked out ... system by ... way.
Novelty of research are concluded in:
- scientific- pedagogical basis of peculiarities of the ... of future lawyers of ... ... ... ... basing of the ...... technological
training of future lawyers”.
- working out the model of informative-technological training of ... working out and basing the ... system of ... ... training of future lawyers.
Practical significance of the research is defined by:
- inculcation to the process of training future lawyers the special ... ... of studying the ... in ... working out the teaching aid “Documentstyding and organising the work
with documents” as ... of ... and skills in sphere of ... system;
- working out and inculcation of the ...... ... of ... photo in lawyers activity» ... ... ... using the standard programs ... ... games ... ... working out the electronic books “Documents in ... ... of state ... of the object of ... ... 453) which advances the ... of educational process;
- using the information – ... system «The ... ... for lawyers (The program for ECM)» (The ... of ... of the object of ... property № 288) in the ... perfecting the technological training of future lawyers, ... of the ... ... working out and ... the course case ... in ... in the process of perfecting the technological training of
future lawyers.
The reliability of the ... results is defined by ... of the aim of the research to the given problem; ... of solving the revealed ... by solving the given ... the ... using ... methods and methodic in perfecting the
professional informative-technological training of future ... ... result ... degree: it is defined that ... to thesis’s are published in scientifically-practical conferences
(Karaganda 2002-2006; Pavlodar 2004; Almaty 2006), regional ... in ... ... ... (Karagandy 2004);
inter universities (2004-2007); international (2006-2007); published in
journal «Vestnik КаrSU» ... ... and were adapted ... works in KLI named after B. ... Karaganda State University
named after E.A. Buketov, PSU named after S. ... Academy ... policy of Astana ... ... on ... the results of the ... work: ... based and worked out pedagogical system of
perfecting the professional informative-technological training of ... is carried out in ... process of higher ... sphere of ... ... conclusions and
recommendations on the results of the research can be ... used ... of interior affairs of RK, in the system of the ... of future specialists, and also in system of training ... ... prospect of the research consist in further ... of ... ... the methods and forms of ... the professional
informative-technological training of future lawyers.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Заңгердің кәсіби іс-әрекеті жайлы7 бет
Аудит стандарттары және аудитордың кәсіби этикасы25 бет
Құқықтық білім беруде адам құқығын оқыту мәселесі9 бет
Өндірістік орта мен еңбек үрдісінің факторларын бағалау5 бет
Болашақ заңгерлердің экологиялық-құқықтық мәдениетін оқу-тәрбие үдерісінде қалыптастыру30 бет
Этика ұғымы және оның заты64 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
"Технологиялық карта."12 бет
Windows жүйесінің негізгі технологиялық принциптері4 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь