Қылмыстық іс

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2
1.тарау. Қылмыстық іс жүргізу барысында өндірісті тоқтата тұру ... ... ... ... ...4
1.1Қылмыстық процесте қылмыстық іс жүргізуде тоқтата тұрудың түсінігі мен рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру негіздері ретінде
іс жүргізуді аяқтауға кедергі жасайтын жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.тарау. Қылмыстық процесте өндірісті тоқтата тұрудың негіздері ... ... ... ... 19
2.1 Айыпталушының іске қатысуға мүмкіншілігінің болмауымен байланысты, іс бойынша іс жүргізудің тоқтата тұру негіздері ... ... ... ..19
2.2 Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың өзге де негіздері ... ... ... .28
2.3 Қылмыстық істерді тоқтата тұрудың процесуалдық тәртібі ... ... ... 30
3.тарау. Тоқтатыла тұрған істер бойынша өндірістің қысқаруы ... ... ... ... ... .36
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
Пайдаланылған арнайы әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51
Бірінші дәрежелік бағыт ретінде құқықтық мемлекетті құру жөніндегі міндеттерді шешу тұлғаның құқықтық қорғалу механизмінің жетілуіне, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру кепілдіктерін оңайлатуын ойластырады. Қылмыстық-процессуалдық әрекетті жүзеге асырған кезде құқықтық реформаның берілген бағытын іске асыру бірінші кезекте сот әділдігінің процессуалдық кепілдеріне сүйенуі керек, тұлғаны құқықтық қорғауға назар аударуды күшейту, қылмыстық сот ісін жүргізудің қағидаларын жүзеге асырудың кепілдерін бекіту керек. Қылмыстық процесс қазіргі талаптардың деңгейінде көп жақтық анализді қажет етеді. Қылмыстық процесс орын алып отырған тұтыныстарды анықтауды, оның жетілуін қажет етеді. Қылмыстық сот ісін жүргізу жағдайы бойынша, оның құқықтық регламентациясы бойынша құқықтың жалпы күйі жөнінде оның қоғамның даму сипаты мен деңгейіне қаншалықты сәйкес екендігін ойлап білуге болады. Қылмыстық процесс процедурасы негізгі кінәлау және айыптау, азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсету жағдайларын жоюға, адамдарды заңға құрметпен қарау рухына тәрбиелеуге алып келеді. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы сұрақтарды шешкен кезде де заң талаптары қатаң сақталынуы керек, өйткені мұндай шешім қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерін орындауда ғана көрініс тауып қана қоймай, процесс қатысушыларының мүдделерін, сонымен қатар жедел сот олардың құқығын қозғайды.
Қылмыстық сот ісін жүргізудің міндеттерін шешу өз мақсаты ретіңде қылмыстың жылдам және толық ашылуын, оны жасаған тұлғаны әшкерелеп және қылмыстық жауаптылыққа тарту әділ соттық талқылау және қылмыстық заңды дұрыс қолдану болып табылады. Процестің жылдамдығы қылмысты уақтылы бұлтартпауды, азаматтардың, мекемелердің, ұйымдардың заңды мүдделерін қалпына келтіруді ғана қамтамасыз етпей, ол істің барлық жағдайларын толық жан-жақты және объективті зерттеуді, іс бойынша шындықты анықтауды қамтамасыз етеді. Процестің кәдімгі барысын бөлу дәлелдемелік материалдың жоғалуына әуреленуге алып келуі мүмкін, ол сот әділдігінің міндеттерін жүзеге асыруда жақсы көрініс таппайды. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың сұрақтарын оқудың қажеттілігі дэл осымен анықталынады.
Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру қылмыстық-процессуалдық құқықтың маңызды институттарының бір ретінде ұзақ уақыттар бойы процессуалист оқымыстылардың мұқият назарында болып отыр. Біздің республикамыздың қолданыстағы қылмыстық-процессуалдық заңдылығы бұл институтты мүлде жаңа түрде көрсетіп отыр, ол бұрынғы 1997 жылы Қылмыстық-процессуалдық Кодекс қабылданғанға дейін күші болған нормалардан анағұрлым ерекшеленеді. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың негіздері өзгерді - бұрынғы заңда қарастырылған үш негіздің орнына істі тоқтата тұрудьң сегіз негізі енгізілген. Олардың мөлшері өзгеріп қана қоймай, олардың сипаты да өзгерді, егер бүрын іс бойынша іс жүргізуді
1. Чельцов-Бебутов М.А. Советский уголовный процесс. М., ГосюриздатД962. 503с. С.329.;
2. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., Издательство "Юридическая литература", 19б5,367с.С.2б8.
3. Уголовный процесс Российской Федерации. Краткий учебник. - М., Изд-ваМНЭПУД995.336с. С. 199.
4. О вопросах приостановления производства по уголовному делу в советском уголовном процессе.// Правоведение, 1976. №66с. 116.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка.Под.ред.член-корр.АН СССР Н.Ю.Шведовой.- М., Рус.яз., 1995. 797с. С439.
6. Шатило К.Д. Приостановление дознания и предварительного следствия. М., 1963. 24с.С.12.
7. Доценко Б. Регламентация приостановления производства по делу // Соц/законность, 1983. 11.49стр.
8. Клюкова М.С. Приостановление дела в советском уголовном процессе/Автореферат дис,
9. Волкодаев Н.Ф., Познанский В.А. Некоторые уголовно-процессуальные вопросы вытекающие из закона СССР о статусе депутатов// Вопросы уголовного процесса. Жоғары оқу орындары арасындағы ғылыми жинақ 2 басылым. Саратов университетнің баспасы, 1979, 428стр.
10. Грошева Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судодпроизводстве. -—Харьков/ Издат/ объединение. "Высшая школа" 1975-144 с.С.99.
11. Резник Г.М. Оправдание за недоказанностью // Советская юстиция, 1969. №15. С.12; Арсеньев В.Д. Некоторые процессуальные проблемы раскрытия преступления, 28-30.
12. Мурашов С.В. О повышении роли следственного аппарат МВД СССР в раскрытии преступлений. —Волгоград, 1971. 200с. С.3-31.
13. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право. Учебник. -М. Международное отношение. 1995- 608 с.С.166.
14. Дипломатический словарь.І-том. М.; "Наука 1984. 422 с. С.182-183.,
15. Советский уголовный процесс. Учебник. Под ред. В.П.Божьева, 236.
16. Рогов И.И. Конститудионные основы формирования уголовно-правовой политики Республики Қазақстан, Законотворческий процесс в Республике Қазақстан: состояние и проблемы. Материалы международной научно-практической конференции.-Алматы, 1997,б24с. сбб.
17. Сапаргалиев Г.С. Проблемы соотношения Конституции и законов Республики Қазақстан. Законотворческий процесс в Республике Казақстан: состояние и проблемы. Материалы международной научно-практической конференции.-Алматы, 1997,624с. с. 9.
18. Юридический энциклопедический словарь. М., "Советская энциклопедия, 1984, 415. 194 с.).
19. Строгович М.С. Курс Советского уголовного процесса. Т.2.М., Издательство "Наука" , 1969,516 с. С.146).
20. Новиков А.И. Приостановление уголовных дел в стадий предварительного расследования. Дисс...к.ю.н.-Алма-Ата, 1971,249с. С.10-11.
21. Патов Н.А. Процессуальные и организационные основы производства по уголовньш делам, приостановленным в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Дисс... к.ю.н.-М.Д997,163с. С.46.
22. Сабырбаев М.К. Теоретические и практичесике проблемы процессуалных гарантий приостановления производства по уголовному делу. Дисс.....к.ю.н.-Алматы, 2001.146с. С.26.
23. Кенжаев Х.Ж. Актуальные проблемы приостановления предварительного следствия. Дисс...к.ю.н.-М.,1995.1б5с. С22-23.
24. Даровских Ю.В. Процессуальные и организационные основы производства по уголовному делу, приостановленному в :? связи с розысксШ скрывшегося обвиняемого. Диссертация...к.ю.н. -М.Д994. 181с. С.29-30.
25. Быков В.М. Деятельность следователя по приостанов-ленным делам. Диссертация...к.ю.н.,Свердловск, 1972.С.П2-П4

Нормативтік құқықтық актілер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, "Жеті жарғы" 1999ж.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу Кодексі Алматы, "Баспа", 2000 ж.
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі, Алматы, 2001ж.
4. "Сот жүйесі және сот мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының конституциялық Заңы, 25.12.2000 ж.
5. "Қазақстан Республикасының Праламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы"1995 ж. 16 желтоқсандағы Конституциялық заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.
6. 1995 ж. 29 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасындағы Конституциялық Сот туралы" Конституциялық заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.
7. 1995 ж. 21 желтоқсанда "Қазақстан Республикасындағы Конституциялық Проқуратура туралы" Конституциялық заң күші бар Казақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.
8. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Пленумының қаулысы. 1992-1999 ж. Анықгамалық басылым. - Алматы. ЖІПС. "Баспа" 1999. 200 б.
9. 5 мамыр 2000 жылғы 48-11 ҚРЗ., "Қылмыстылықпен күресу сұрақтары жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының заңы.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
.................................................2
1-тарау. Қылмыстық іс жүргізу барысында өндірісті тоқтата
тұру...................4
1.1Қылмыстық процесте қылмыстық іс жүргізуде тоқтата тұрудың ... ... іс ... іс ... тоқтата тұру негіздері ретінде
іс жүргізуді аяқтауға кедергі жасайтын
жағдайлар.................................11
2-тарау. Қылмыстық процесте өндірісті тоқтата тұрудың
негіздері................19
2.1 Айыпталушының іске ... ... ... ... бойынша іс жүргізудің тоқтата тұру негіздері..............19
2.2 Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың өзге ... ... ... ... ... процесуалдық
тәртібі............30
3-тарау. Тоқтатыла тұрған істер бойынша өндірістің
қысқаруы.....................36
Қорытынды...................................................................
.........................................49
Пайдаланылған арнайы
әдебиеттер..................................................................
...51
Кіріспе
Бірінші дәрежелік бағыт ретінде құқықтық мемлекетті құру ... шешу ... ... ... механизмінің жетілуіне,
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру кепілдіктерін
оңайлатуын ... ... ... ... асырған
кезде құқықтық реформаның берілген бағытын іске ... ... ... ... ... кепілдеріне сүйенуі керек, тұлғаны құқықтық
қорғауға назар аударуды ... ... сот ісін ... ... ... кепілдерін бекіту ... ... ... ... ... көп жақтық анализді қажет ... ... орын алып ... ... ... оның ... етеді. Қылмыстық сот ісін жүргізу жағдайы ... оның ... ... ... жалпы күйі жөнінде оның ... ... мен ... ... ... ... ойлап білуге болады.
Қылмыстық процесс процедурасы ... ... және ... ... мен бостандықтарына қысым көрсету жағдайларын жоюға, адамдарды
заңға құрметпен қарау рухына ... алып ... ... іс ... ... ... тұру ... сұрақтарды шешкен кезде де заң талаптары
қатаң сақталынуы ... ... ... ... қылмыстық сот ісін жүргізу
міндеттерін орындауда ғана ... ... қана ... ... ... ... қатар жедел сот ... ... сот ісін ... ... шешу өз ... ... ... және толық ашылуын, оны жасаған тұлғаны әшкерелеп және
қылмыстық жауаптылыққа тарту әділ ... ... және ... ... ... ... ... Процестің жылдамдығы қылмысты уақтылы
бұлтартпауды, ... ... ... ... мүдделерін
қалпына келтіруді ғана қамтамасыз етпей, ол істің барлық жағдайларын толық
жан-жақты және ... ... іс ... ... ... ... ... кәдімгі барысын бөлу дәлелдемелік материалдың
жоғалуына әуреленуге алып ... ... ол сот ... ... ... ... ... таппайды. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді
тоқтата тұрудың сұрақтарын оқудың қажеттілігі дэл осымен ... ... іс ... ... тұру ... ... ... бір ретінде ұзақ уақыттар бойы ... ... ... ... ... Біздің республикамыздың
қолданыстағы қылмыстық-процессуалдық заңдылығы бұл институтты ... ... ... ... ол бұрынғы 1997 жылы Қылмыстық-процессуалдық Кодекс
қабылданғанға дейін күші болған ... ... ... ... іс ... ... ... негіздері өзгерді - бұрынғы заңда
қарастырылған үш негіздің орнына істі ... ... ... негізі
енгізілген. Олардың мөлшері өзгеріп қана қоймай, олардың сипаты да өзгерді,
егер бүрын іс бойынша іс ... ... тұру ... іс ... ... айыпталушының (айыпталушы ретінде жауапқа ... ... ... жоқтығымен байланысты болса, қазір заң бірқатар
басқа да негіздерді қарастырады.
Істі тоқтата тұрған ... заң ... ... ... ... кетпеуіне алып келеді және ол қылмыстық процесс
міндеттерін ... ... ... ... ... іс ... іс ... тоқтата тұру институтын
жалпы алғанда құқықтық реттеу және сотта іс бойынша іс ... ... ... ... заң ... аса ... ... іс жүргізудің тоқтата тұру туралы заң ережелерін қолдану
тәжірибесінде, соның ішінде заңдылықтың жетіліп даму жолы мен ... ... ... ... ... көптеген сұрақтар мен түсініксіздіктер пайда
болады.
1-тарау. Қылмыстық іс жүргізу барысында өндірісті тоқтата ... ... ... ... іс ... ... ... мен ролі
Қылмыстық іс жүргізуді тоқтата тұру қылмыстық ... ... ... және ... ... жасайтын объективті жағдайлардың пайда
болуына байланысты қылмыстық іс жүргізуді аяқтауға ... ... ... ... ... ... ... бағытталған қылмыстық іс
жүргізу құқығының функционалдық институты болып табылады. Сондықтан В.Е.
Гущеваның, Х.Ж. ... ... ... көзқарастарын
қолдай отырып, біз қылмыстық іс жүргізуді ... ... ... ... ... жеке институты болып табылады деп есептейміз.
Кейбір авторлар бұл жағдайда қылмыстық процестің екі ... орын алып отыр деп ... ... байланысты В.Д.Ломовский
"Алдын ала тергеу және соттың ... ... ... іс жүргізуді
тоқтата тұрудың мәні бойынша ұқсас институттарының орын алуына қарамастан
олар қылмыстық іс жүргізу құқығының жеке ... ... ... ... ... ... көзқарасты МА.Матющенкода ұстанып отыр.
Бірінші инстанция сотындағы қылмыстық іс жүргізуді тоқтата ... ... іс ... заңдылығы бойынша алдын-ала тергеу
сатысында, басты сот ... ... ... ... сот ... және ... шағымдар, наразылықтар бойынша істерді
қарастырған кезде іс жүргізуді тоқта тұруға ... ... ... ... ... ... ... іс
жүргізуді тоқтата тұрудың төрт жекелеген институттары туралы айтуға болады.
Біз іс жүргізудің тоқтата тұру ... ... ... ... емес
деп есептейміз. Қылмыстық іс жүргізу институты белгілі типтес қылмыстық іс
жүргізу қатынастарын реттеуге ... ... және ол осы ... ... ... тәуелді болмауы керек.
Іс жүргізуді тоқтата тұруға негіз ... ... сол бір ... пайда болған процессуалдық қатынастарды реттейтін функционалдық
қылмыстық процессуалдық ... ... ... ... ... ... бұл ... бірқатар оқымыстылардың айтқан пікірлерін
келтіремін.
Сонымен, ... ... ... ... институттары, сонымен
қатар қылмыстық, іс бойынша тоқтата тұру институтын процестің ... ... ... ... - ол олардың қай сатыда ... ... ... ... ... бір ... ... нормаларын біріктіреді, ең бастысы бұл олардың бірыңғай құқықтық
негізі" - деп есептейді. М.Е.Клюковамен, В.П.Малковта ... ... ... істі ... тұру басқа да бір, қылмыстық
процесстің анағүрлым жалпыланған институтының немесе оның ... да ... ... ... ... элементі болып табылмайды. Бұл қылмыстық-
процессуалдық іс-әрекеті қиындатылған, мүмкін емес ... ... ... ... ... қылмыстық процестің жекелеген аралық институты"
деп есептейді.
Іс жүргізуді тоқтата тұру институты - бұл ... ... ... және істі ... ... ... ... қарастыру
үшін де бірыңғай институты екендігіне ... ... ... Жалпы бөлімінде қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруды
реттейтін ... ... ... де ... ... ... тоқтата тұруды ерекше бір процессуалдық форма ретінде қарастыруға
болмайтындығы туралы М.Е.Клюкова мен ... ... ... ... ... ... ... келесі анықтамасын
ұсынамыз:
Іс жүргізуді тоқтата тұру институты - бұл қылмыстық істің қылмыстық іс
жолымен тергеліп және шешілуіне ... ... ... ... ... байланысты қылмыстық с жүргізуді аяқтауға ... ... ... ... ... қатынастарды
реттейтін, қылмыстық процессуалдық құқықтың нормаларының жиынтығы.
Іс жүргізуді тоқтата тұру институтының түсінігін ... ... ... ... ... іс ... ... тұру түсінігімен
сәйкестендіруге болмайды.:
Сондықтан тоқтата тұру институтын "іс жүргізуді тоқтата тұру ... ... ... ... ... ... тергеуді аяқтауға кедергі
жасайтын объективті және заңмен белгіленген себептерді ... ... ... және ... ... сот ісін жүргізуде қатысуын
қамтамасыз ету және нақты қылмыстық істі шешу үшін жағдай жасау ... ... ... ... ... ... іс ... деп
түсінетін Ю.В.Даровскиймен ... ... ... ... ... ... құқықтың саласы ретінде ... ... пен ... ... ... ... ретінде қылмыстық процесс арасында теңдік белгісін
қалайша қоюга болмайтын болса, солайша ... ... ... ... ... және ... тергеу органдарының әрекеттерш реттейтін
нормалардың жиынтығы болып табылатын қылмыстық іс жүргізуді тоқтата ... осы ... өзі ... ... болмайды.
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының Пленумы 1999 ж. 30 сәуірдегі
"Жазаны тағайындау кезінде соттардың заңдылықты ... ... ... ... ... ... ... Конституциясында
барлық адам заң және сот алдыңда тең екендігі туралы ... ... ... ... ешкім қылмыс жасағандығы үшін кінәлі деп танылып және
қылмыстық жазаға ... ... емес ... ... ... әрбір
қылмыстық іс жасалған қылмыстың ауырлығына және ... ... және ... ... байланыссыз қатаң түрде Заңға сәйкес
шешілуі керек екендігіне соттардың назарын ... ... ... ... ... ... деп ... айтылғандар толығымен негізсіз кінәлау және тарту жағдайларын,
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсетуді жоюға, адамдарды
заңға құрметтік рухта тәрбиелеуге шақырылған ... ... ... ... Заң ... ... іс бойынша іс жүргізуді
тоқтата тұру туралы ... ... ... де қатаң сақталуы керек, өйткені
мұндай шешім тек қылмыстық сот ісін ... ... ... ... ... қатысушылардың мүдделерін, сонымен қатар олардың ... ... ... Бұл ... М.С.Строгович былай деп: "қылмыстық іс
бойынша айыпталушы ретінде тартылған тұлға оның кінәлілігі ... ... ... және оған сот ... ... ... ... даулауға
мүмкіндік алуға құқығы бар, соңдықтан сотқа істі тапсырудың кешігуі тек
заңды негіздер болған кезде ғана ... ... [5]" - деп ... ... сот ісін ... міндеттерінің шешілуі қылмыстардың жылдам
және толық шешілуін және оларды жасаған тұлғаларды қылмыстық ... әділ ... ... және ... ... ... қолдануды өз
алдына мақсат етіп қояды. Процестің ... ... ... азаматтардың, мекемелердің, ұйымдардың ... ... ... ғана ... етіп қана қоймай, ол істің барлық
жағдайларын толық, жан-жақты және ... ... іс ... ... ықпал етеді.
Процестің кәдімгі барысының үзілуі әділ ... ... ... онша ... емес ... ... ... материалдарының
жоғалуына алып келеді. Қылмыстық іс бойынша іс ... ... ... ... қажеттілігі дәл осымен анықталынады.
Іс жүргізуді ... тұру ... ... бір ретінде ұзақ уақыт бойы процессуалист-оқымыстылардың
аса назарында болып отыр. Біздің ... ... ... ... заңдылығы бұл институтты ... ... оның ... ... ... мүлдем жаңа
түрінде ұсынып отыр ... ... күші бар ... ... ... іс бойынша іс жүргізуді тоқтата ... және жеке ... іс ... ... тұру ... құқықтық
реттеу қазіргі кезде күші бар қылмыстық -процессуалдық заңдылық бойынша
жетілуден анағұрлым ... Іс ... ... тұру ... ... ... ... олардың одан әрі шешілуін талап ететін -
көптеген ... ... ... ... ... таңда
процессуалист - оқымыстылардың ... ... ... іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру түсінігі бар деп ... ... ... ... бұл ... ... ... қалып
отыр. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру түсінігіне қатысты
бірқатар көзқарастарды ... Іс ... ... ... ... негізінен алдын-ала тергеу сатысында аударылып келгеніне байланысты
тоқтата тұрудың бізге таныс түсініктері көп жағдайларда алдын ала тергеу ... ... ... ... іс ... іс ... тоқтата тұру институты сотқа дейінгі
іс жүргізу үшін де және ... іс ... үшін де ... ... ... отырып қылмыстық процестің акты сатысына, қатысты іс ... ... ... тұру түсінігінің бірқатар анықтамаларын қарастырайық.
МА Чельцов-Бебутов іс ... ... ... ... осы ... физикалық және заңи мүмкін еместігінің салдарынан іс
жүргізудің уақытша үзілуі[6]" - деп ... ... ... іс ... жалғастырудың "физикалық немесе ... ... ... ... ... ... түсініктеме бермеген.
Алдын ала тергеуді тоқтата тұру, заңда көрсетілген негіздер бойынша
тергеушінің өзі ... ... ... ... ол ... ... уақытша жасалмау, іс жүргізуде тек уақытша үзіліс болып
табылады деп ... және ... ... ... ... процесс оқулығының авторлары келесі
анықтаманы: "Алдын ала ... ... ... ... ... немесе оның қылмыстық іс бойынша
іс жүргізуге қатыса ... ... ... іс ... іс
жүргізудегі заңмен қарастырылған уақытша үзілісі" - болады.
Барлық осы анықтамаларда "уақытша үзіліс" ... ... ол ... ... ... ... ... үзіліс" терминінің өзі қарсылық
тудырады: "үзіліс" түсінігі "уақыт", "уақытша"[8] ... ... іс ... ... тұру ... тергеудегі үзіліс туралы
айтқандай дұрыс[9].
Орыс тілінде "үзіліс" деген сөз өз кезегімен "белгілі бір іс әрекетінің
тоқтап тұру аралығы[10]" - деп ... ... ... ... сөз
тіркесі орыс тілі ережелерімен ешқандай ... және ... ... іс жүргізуді тоқтата тұру түсінігін анықтаған кезде осы екі сөздің
бірін немесе "уақытша" сөзін немесе "үзіліс" ... ... ... ... ... "іс ... үзіліс" және т.б.
Осыған байланысты "Алдын ала тергеуді тоқтата тұру тергеу ... ... ... жағдайлармен тудырылған тергеу әрекеттерін
жүргізуді ... ... ... табылады" деп К.Ф. Гуценкомен
редакцияланған "Қылмыстық ... ... ... ... ... табылады.
Іс жүргізуді уақытша тоқтата тұру қажетті шара емес екендігін көрсете
отырып, А.И. Новиков бұл шараның ... ... заң ... ... ... ... тоқтату керек екендігін атап көрсетеді[11].
Тергеу жұмыстарын жүргізуге кедергі келтіріп, іс жүргізуді тоқтату
шараларын ... ... ... ... ... авторлар айыпкердің
немесе қылмысқа айыпкер ретінде тартылуға тиісті тұлғаның ... ... ойы ... "іс ... ... ... ... айыпкерді немесе айыпкер ретінде іске тартылушыны тұлғаның болмауына
байланысты тергеуді жалғастыруға және оны ... ... ... ... ... ... ... туралы Кургинян анығырақ тұжырымдайды, ол "тергеу ісін тоқтатуды
айыпкердің әр түрлі ... ... ... ... тергеуге қатыса алмайтындығынан қылмыстық процестен
шығуына немесе қылмыс жағдайы анықталып, істі ... ... ... шаралардың бәрі бітіп, оны аяқтауға заң арқылы ... ... ... ... ... анықталмауына байланысты
қылмыстық-процессуалдық құқық нормаларымен реттелген тергеу ... деп ... ... тұжырымдарды Ю.В. Даровскихтан да байқауға болады. Ол бұл
форма тек - ... сот ... ... ... - айыпкер немесе
айыпкер ретінде қылмыстың іске ... тиіс ... ... ғана ... деп ... ... ... негізгі
фигурасы - айыпкердің (сотталушының) болжауын автор ... іс ... ... тұру ... ... ... бірі деп көрсетеді.
Әлбетте, бұл көрсетілген істі тоқтата тұру түсінігінің анықтамасы 1958
ж. Кеңес ... мен ... ... ... сот ісі ... ... ... заң ережелеріне сәйкес келеді.
Бөліп айтсақ 1959 ж. ... ... ... ... кодексі, 1961 ж.
РСФСР Қылмыстық процессуалдық кодексі және басқа кеңес республикалардың
қылмыстық ... ... істі ... ... тек айыпкердің
заңда көрсетілген негіздерге сәйкес қылмыстық ... ... ... ... бүгінгі күнде құқықтық қайта құру процесі
белсенді түрде жүріп жатыр, осының бірі ... ... - ... атап айтуға болады. Осы сұрақты қарастыра отырып, қылмыстық істі
тоқтата тұру институтын да елеулі өзгерістерге ... айта ... ... еді. ... ... ... ... қылмыстық-
процессуалдық кодексінде қьлмысты тоқтата тұрудың бір ... ... ... сотына қолданылуға тиіс заңдық конституция
жөніндегі сұрақпен келуін атап көрсеткен.
Ресей Федерациясының Конституция жөніндегі ... ... ... ... сот ... ... ... құқы мен бостандығының
бұзылғандығы мәселесін конституциялық заңға сәйкес келетіндігін қарау
жөніндегі ... ... ... ... істі ... ... ... тоқтата тұруға тиісті.
1997 ж. Қазақстан Республикасының Қылмыстық процессуалдық Кодексі Заң
айыпкердің қатысуына байланыстырмайтын іс жүргізуді тоқтата тұрудың негізгі
3 ... атап ... ... Соттың берілген қылмыстық істегі қолданылған заңның немесе ... ... ... және ... ... ... мен бас бостандығына нұқсан келтіретіндігінен ... ... ... ... ... ... ... бұл қылмыстық істі ары қарай ... ... ... ... ... бұл ... жеке ... ісі бойынша оның ауыр ауруының болуымен
Қазақстан Республикасының шеткері жерлерге іс сапарда ... ... ... ... ... ... қудалауды жүзеге асыру
мүмкіншілігінің болмауы .
Көріп ... іс ... ... тұру ... ... анықтамалары біздің Республикамыздағы қолданыстағы қьлмыстық-
процессуалдық заңдылықтың ережелеріне толығымен сәйкес емес.
Қылмыстық іс ... ... тұру ... анықтамасын ұсына
отырып тоқтата тұрудың мазмұнына сәйкес қаулының шыққан уақытынан тоқталған
іс жүргізудің қайта жандандыру ... ... ... ... істі тоқтату
туралы қаулыны шығарғанға дейінгі ... ... ... пікірлерімен келіспеуге болмайды.
Мысалы, НА.Патов былай деп: "Алдын-ала тергеуді тоқтата тұру - ... ... ... ... ... іске ... жататын
тұлғаның болмауымен байланысты ... ... және ... ... мүмкіншілігінің болмауымен тудырылған, екіншіден
тергеуді тоқтата тұру туралы ... ... ... ... және ... ... ... тоқтату туралы қаулыны шығарумен аяқталатын
тергеушінің процессуалдық іс әрекетіндегі үзілісі", - ... ... ... ... негіздер бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру
кезінде шынында да ... - іс ... ... ... асыратын органның
іс әрекеті тоқтатылмау керек екендігін жоққа шығармаймыз.
Мысалы, егер қылмыс ... ... ... оны анықтау үшін барлық
шараларды қолдану керек, егер айыпкер қалып ... - оны ... ... негізделген шараларды қолдану керек. Егер ... ... ауыр ... ... ... болса, оны емдеуге қажетті ... ... оған ... қою және ... ... ... қашып кетуінің
алдын алу шараларын жүргізу қажет.
Іс жүргізуді ... тұру ... ... ... заңның немесе баска да
нормативтік актінің адамның және азаматтың Конституцияның бекітілген ... ... ... келтіретіндігінен конституциялық емес деп танылуы
туралы негіздемені ... істі ... ... ... уақытқа әсер
етуімен жеке айыптаушының іске қатысты аңду жұмыстарын ... ... осы ... ... ... ... жүзеге асыру қажет.
Қылмыстық процесті жүргізуші органның қылмысты тоқтата тұру ... ... ... ... ... нақты негіздемесіне қарай
бағытталады.
Сондықтан істі қайта бағытталған белсеңді әрекет тек істі ... ... ... ... расталуы болуы іс жүргізуді тоқтата
тұру түсінігі анықтауда дұрыс емес болар еді. Бұл жағдайда жеке алып ... ... ... және ... да істі ... тұру ... тағы процессуалдық акт ретінде өзінің жүзеге асуын істі
тоқтата тұру ... ... ... ... ... ... ... Тиісті қаулыны қабылдау алдында қылмыстық
істі жүргізетін орган істі жалғастыруға ... бар ... ... ... ... Мысалы, тұлға тұрғылықты жерді
тастамайтындығы туралы берілген қол хатты бұзып кетіп ... ... үшін ... ... ... ... және ... да
құжаттар), қажетті тергеу істерін жүргізуі (сұрақ жасау, тергеу), басқа ... ... ... салу ... ... бақылдау) іске
асыруы керек.
Барлық аталған әрекеттер іс жүргізуді ... тұру ... ... ... ... асады және сол мезетте сондай қаулыны шығаруға
қажетті жағдай болып ... ... ... іс ... ... тұру ... ... бұл бөлігі қьлмыстық іс жүргізуді ... тұру ... ... деп есептейміз. Осы сипатта Қазақстан ... ... заңы ... ... ... қылмысты істі тоқтата
тұрудың төмендегідей тұжырымын ұсынамыз: ... істі ... тұру ... ... ... істі басты сотта қарауды (уақытша тоқтата тұруға),
сонымен қатар жағдайлар арқылы туындаған, істі ... ... ... ... ... және ... кедергі келтіретін қылмыстық процесті
жүргізетін органдардың іс-әрекеті.
а) істі ... және ... ... ... тұру шарттарының сақтауға
негізделген әрекеттер;
б) істі тоқтатуды процессуалдық тәртіппен ... ... ... істі ... тұру ... шешім шыққаннан кейінгі әрекеттер.
1.2 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді ... тұру ... ... ... ... ... жасайтын жағдайлар
Іс жүргізудің тоқтата тұрудың қажеттілігі іс жүргізудің кәдімгі
барысына кедергі ... бір ... ... ... ... ... ... Қылмыстық процесті жүзеге асырған кезде алдын-ала тергеудің немесе
істі ... ... ... ... ... ... ... пайда
болуы мүмкін. Оларға күмән тудырушының айыпталушының, жәбірленушінің немесе
күдіктілердің жерлерде болуы, айыпталушының жасырынып қалуы немесе ... іс ... ... ... ... болуы жағдайлары, ұзақ уақыттар
бойы қорытындысын алуға мүмкін болмайтын сараптаманы ... ... ... болып табылатын мұндай тектес жағдайлардың әрбірі істі
тоқтата тұру ... ... ... алып ... ... ҚІЖҚ-ң 50-бабында анықтаушының іс жүргізуді толық немесе
сәйкес бөлікте тоқтата тұруға ... ... ... ... ... заң бұл жағдайларды іс жүргізуді
тоқтата тұруға негіздер деп атайды. Қылмыстық іс жүргізуді ... ... ... болсақ, онда осы процессуалдық шешімнің негіздері ... ... ... ... ... іс ... ... ала
тергеуді және соттық талқылауды жүргізуді жалғасуымен аяқталуына ... ... ... ... Іс ... ... ... алып келетін
бір қатар жағдайлардың ... іс ... ... ... ... ... ... жағдайларда ғана негіздер ретінде
орын алуының жөні басқа. Заңда көрсетілмеген ... да ... ... іс ... ... тұруға мүмкін болады деп есептейтін
авторлардың пікірімен келіспеу керек.
Сонымен істі ... тұру ... ... айта келе ... ... ... деп: "Тергеуді тоқтата тұру жөніндегі жасалынған
практиканы зерттей келе, бұл ... ... ... құқықтың
регламентациясының лайықсыз екендігіне көзім ... ... ... ... ... ... ауыр ... шалдыққан жағдайларында,
үлкен көлемді инвентаризация, ревизия немесе ... ... ... - көрсетеді.
Мұндай дағды автордың пікірі бойынша процессуалдық ... ... ... ала ... ... ... ... тұруы мүмкін деп көрсете
келе П.С.Элькиндте ұқсас пікірді ұстанады: 1) айыптаушының қыстап қалуы
жағдайларында, тергеу органдарына ... орны ... ... оған ... ... ... ... 2) жәбірленушінің ауыр ауруға ұшырап ... ... істі одан әрі ... ... болмаған
жағдайларда[14].
Мұндай мақұлдаулар заңға қайшы келеді және тергеушілер мен соттардың
арасынша жаман дағды ... ... ... деп ... ... ... негіздердің тізімін айта келе М.С. Строгович басқа бір
негіздер бойынша тоқтата тұруға болмайды деп ... ... ... ... ... қылмыс жасалынған жердегі мекемені ... ... ... ... бойынша тергеуді тоқтата тұру заңға
қайшы деп танылуы керек[15].
Бұл көзқарас көптеген ... ... ... ... ... ПА.Лукинский ... ... ... мен және т.б. ... ... отыр.
"Барлық басқа да жағдайлар олар қанша жерден ... және ... істі ... ... негіз бола алмайды - деп В.К.Бобров жазады.
Сонымен мысалы, ұзақ және бухгалтерлік ревизия, сарапшы қорытындысын ... ... ... қатысуына кедергі жасайтын ауыр ауруға
ұшырауы және т.б. анықтауды және алдын ала ... ... ... негіздер ретінде қарастырылмайды".
К.Д.Шатило бұл пікірді қорытыңдылай келе былай: "Заңда ... ала ... және ... ... тұрудың негіздерінің тізімі
сарқылған болып табылады және ешқандай таралған түсініктемеге жатпайды.
Сондықтан ... ала ... ... ... ... көрсетілмеген басқа да
бір негіздер бойынша тоқтата тұру, заңды дөрекі бұзу болып табылады" - ... іс ... ... тұру ... ... ... біркелкі
шешілуі керек: іс жүргізуді тоқтата тұру өңкей занда көрсетілген негіздер
бойынша жүзеге асуы мүмкін, және бұл ... ... ... ... ... бойынша қолдануға жол берілмейді.
Іс жүргізуді тоқтата тұрудың қосымша негіздерін заңга ... жөні ... ... ... ... ... ... жасайтын жағдайлар
пайда болған кезде ... ... ... ... әртүрлі
институттарымен реттелінеді.
Кейбір теоретиктер мен практикалық жұмысшылар жәбірленуші ... ауыр ... ... ... істе ... процеске
қатысушылардың көрсеткіштерінің болмауынан дәлелдемелік материалда кемтік
тудырып тергеуді аяқтауға ... ... деп ... ... тұлғалардың көрсеткіштерінің болмауы куә болып табылатын
анықтау мен алдын ала тергеудің бір ... ... ... ... күші бар ... - ... заң ... істі қосымша тергеуге
бағыттау үшін негіз болып табылмайды. Бұл жағдай апелляциялық инстанциямен
үкімнің күшін жоюға ... ... ... ... ... ... 2000 жылғы 48-11 ҚР заңы, "Қылмыстылықпен күресу сұрақтары
жөніндегі Қазақстан ... ... заң ... өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес үкім
шығарған кезде ... ... аса зор ... келетін жағдайларды
айқындалынбаған күйіңде қалған соттық тергеу ғана біржақты және толық емес
жасалынған ... ... егер ... ... жағы ... сөз ... ... немесе мысалы іссапарда болуы салдарынан алдын ала тергеу
барысында куәгер ... ... ... ... ... ... және ... кемтікті толықтыруға болады.
Одан басқа іс бойынша дәлеледеу үшін бір ғана жәбірленушінің немесе бір
куәгердің ... ... ... ... ... барлық
жағдайларды белгілеуді, істің дұрыс шешілуін қамтамасыз ете алатын нақтылы
мәліметтердің қажетті және жеткілікті жиынтықтарын жинақтау керек.
Бірінші сатыдағы ... ... істі ... кезінде пайда болатын
сұрақтарды шешкен кезде практикалық сот қызметкерлеріне көмек көрсетуге сот
іс әрекетінің ... ... ... ... ... стол ... ... былай: "Тәжірибеде осы күнге дейін соттармен заңда
көрсетілген негіздер бойынша іс ... ... тұру ... сирек
емес" - деп есептейді.
Бұл жөнінде екі қате кең таралған:
а) сотталушының емесе, жәбірленушінің ауыр ... ... ... ... іс ... ... ... оның психикалық ауру фактісінің өзі белгісіз болып және сотта оның
психикалық жағдайына байланысты пайда болған ... ... ... ... сараптамаға жіберу қажеттілігімен байланысты
іс жүргізуді тоқтата тұру.
Бұдан әрі авторлар былай: сотталушының психикалық ... ... ... ... күмәндер сот-психиатриялық сараптамаға міндетті түрде
тағайындаудың негізі ... ... ол іс ... ... ... ... біраз кешіктіріп қарауды қамтиды -деп көрсетеді[18].
Іс бойынша сараптама тағайындаумен байлансты іс жүргізуді тоқтата тұру
практикада жалғыз ... ... ... ... ... іс ... ... қылмыстық істердің жалпы санының 2,25%
заңмен қарастырылмаған негіздер ... ... ... ... ... ... және т.б. ... құрайды[19].
Жоғарыда айтылғандай қылмыстық іс жүргізу тоқтыла тұруы мүмкін қазіргі
кезде күші бар ... ... пен ... ... ... ССР ҚІЖК-де сегіз негіздер қарастырылған.
Істі тоқтата тұрудың неғұрлым кең шеңберлі негіздерін заң ... ... ... оқымыстылармен аз көтерілмейді.
Кей кедергі қылмыстық істі тоқтата тұруға ... ... ... ... ... ... мүмкін екенін айта келіп,
В.Доценко мынадай жағдайларда да: 1) табиғаттың (сел су алу, жер ... және 2) ұзақ ... ... ... ... жұмыстарын жүргізуді т.б.
тергеу жұмыстарын жүргізу мүмкін еместігін, қылмыстық істі ... ... бола ... деген толықтыру енгізуге ұсыныс жасады[20].
Клюкова ҚІЖК-не басқа да қылмысты тоқтата тұру ... ... ... шет ел және ... ... ... істі басқа іс
бойынша кейбір мәселелерін шешу қажет болған жағдайларды ... ... ... пен ... өз кезегінде қылмысты тоқтата тұру
негізіне тергеушінің депутатты қылмыстық жауапкершілікке тарту ... ... ... ... ... жазған өтінішін де кіргізу
туралы ұсыныс жасаған[22].
1997 ж. Қазақстан ... ... ... осы ... ... ... ... Атап айтсақ: істі
уақытша тоқтата тұру үлкен күштің ... ... ... тыс жерде болуы.
Ал заңның істі тоқтата тұруға негіз ретінде жәбірленушінің тергеушінің
ауыр наукас ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары жәбірленушінің ... ... ... ала тергеу жұмыстарының барысын қиындатса да, тергеуші күш
салған жағдайда көбінде аталған қиындықтарды жеңуге қол ... ... ... іс ... ... болмайды ғой, ал науқастануы
неге істі тоқтата тұруға негіз болуы керек. ... ... ... жеке ... әрекеттеріне ғана қатысты, ал жалпы тергеу жұмысы
ары қарай жалғаса алады.
Істі тоқтата тұру ... заң ... ... ... ... ... ... айналасында өрбиді айыпкердің және
айыпкер қылмыстық-процессуалдық қатынастар орталық фигура ретінде ... ... ... ... ... қатыса алмауы процессуалдық
қатынастардың бұзылуына әкеп соғып, ... ... ... тірейді. Ерекше жағдайлар: мемлекеттен шет жерде жүрген
айыпкердің сотқа келуден бас ... және ... ... ... аса ... ... ... сотты өзінің қатысуынсыз-ақ жүргізуге беруге өтініш
білдірген, жағдайда, істің сотта ... ... ... ... ... Қылмыстық сот өндірісінде басқа қатысушылардың -
жәбірленушінің немесе ... ... ... немесе азаматтық
жауапкердің, қорғалушының немесе мемлекеттік айыпталушының қатыса алмауы
көп жағдайларда іс ... ... да, ... ... ... ... бұл ... шығудың заңмен белгіленген бірнеше механизмдері
бар. Жоғарыда атап көрсетілгендей, бұл - ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
айыптаушыға айырбастау, жаңа дәлелдемелер жинау т.б. Жоғарыда көрсетілген
С.Элькиндтің ... ... жол ашу ... ... ... ... ... барысы ауыр науқасқа шалдыққан жәбірленушінің
қатысуынсыз мүмкін емес жағдайларда істі ... тұру ... ... Быков В.М. мен В.Д. Ломовский мынадай қарсы ... ... ... іске ... ... жүргізу сияқты әрекеттер,
сараптамашының қорытындысы мезгілінде алмау сияқты мәселелер істі уақытша
тоқтата тұруға ... және ... ... айыпкерге тиісті қылмыстық
жазаны тоқтатуға себеп бола ... ... ... сот ... ... және ... ... орган
іс өндірісін аяқтауға байланысты барлық жағдайларды жасауы ... ... ... ... орны ... ... жол ашу жұмыстары жақын
уақытта жүзеге аспайтын болса, басқа да байланыс, ... ... ... ... аса ауыр ... жасаған қылмыскерлерге қатысты
құралдарын қолдануы керек[23].
Іс жүргізуді тоқтата тұру ... ... ... ... ... ... жағдайларды талдау олардың әрқайсысының
белгісіз ... одан әрі іс ... ... емес етеді және дәл солар
қатал түсіп қалатындығын ертерек ... ... ... ... ... ... ... табылатындығын немесе жеңілмейтін күштің
әрекеті қашан бітетінін ертерек білуге ... ... ... істі
тоқтата тұру негіздері ретінде ұсынылған ревизияны өткізу, сараптаманы
тағайындау сияқты ... ... ... онда оларды жүргізуге қажетті
шамамен алғандығы уақытты ... ... Бұл ... ... ... ... тергеу мерзімін создыру туралы, ал басты соттық талқылау
сатысында басты сот талқылауын ... ... ... қою ... ... ... байлансты іс жүргізуді тоқтата тұрудың басты сот
талқылауында істі ... ... ... туралы сұрақтарды
қарастырудың жөні басқа. Біріншіден іс жүргізуді тоқтата тұру ... ... ... көрсетілген жағдайлардың бірі болған
кезде мүмкін болады, басты сот талқылауын ... ... ... болып
шақырылған тұлғаның біреуінің сот мэжілісіне келмеуі салдарынан ... ... ... (бұл ... сот сотқа келмеген
тұлғаларды шақырту ... ... ... немесе жаңа
дәлелдемелерді ... ... ... ... ... жаңа ... ... сараптаманы тағайындау кезінде). Екіншіден, сот соттық
талқылаудың жалғасуына ... ... ... ... ... ... іс
жүргізуді тоқтата тұрады, яғни істің тоқталуының нақты мерзімін ... ... ... ... ... ... ... сот басты сотгық
талқылауының кейінге қалдыру мерзімін көрсетеді.
Мазмұндалғандарды түйіндей келе іс ... ... ... ... қылмыстық процессуалдық заңмен қайсы бір жағдайларды тану үшін
келесі шарттардың болуы қажет ... ... ... жағдай іс бойынша процессуалдық іс-әрекеттің барысына кедергі жасауы
керек және бұл ... ... ... ... ... ... ... емес;
2) егер жағдай іс жүргізуде процесс қатысушыларының ... ... ... ... ... оңда ол тек ... мүмкін (немесе, айыпталушы ... ... ... ... ... ... жеке айыптау ісі бойынша жеке айыпталушы болуы мүмкін;
3) іс жүргізуді аяқтауға кедергі жасайтын ... ... ... ... болуы керек.
Іс жүргізуді тоқтата тұру бұл - процессуалдық іс-әрекетінің ... ... және ... қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғаудың дәлелдеу бөлігінде ... сот ... ... ... әрекеттің нәтижелерінде көрініс таппауы мүмкін емес мәжбүрлік, ... ... ... ... ... ... ... жағдайлардың
жиынтығы ғана болған кезде, қайсы бір жағдайлар іс жүргізуді тоқтата тұру
негіздеріне жатуы мүмкін.
Біздің ... іс ... ... ... ... ... ... бірі болып тоқтатылған іс бойынша преюдициялық маңызы
бар басқа іс бойынша қандай да бір ... ... ала ... ... ... ... ... преюдицияда деп бір соттың шешімнің басқа
сотқа міндеттілігін айтады. Азаматтық іс бойынша күшіне енген сот ... ... ... ... бас ... бойынша преюдициялық
маңызы бар. Ю.М.Грошева белгілегендей преюдициалдылық бүрын басқа сот
актілерінде ... ... және осы іс үшін ... бар ... ... шешілуіне жол берілмеуімен байланысты деген[25].
Іс жүргізуді тоқтата тұру негіздерінің тізімін заң шығарушы ҚР-ң ҚІЖК-
нің жалпы ... ... ... ... сотқа дейінгі іс жүргізу үшін
және бірінші сатыдағы соттағы іс жүргізу үшін де бұл ... ... ... ... ... ... ҚР-ң ... 50 бабын талдау алдын-ала
тергеу барысында және істі соттық талқылау кезінде ... ... ... біркелкі қолданыла бермейтіндігін көрсетіледі. Осыған
орай қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру ... ... ... ... ала ... ... іс жүргізуді тоқтата тұру негіздері;
2) соттағы іс жүргізуді тоқата тұру негіздері.
Алдын ала тергеу сатысындағы іс ... ... тұру ... ... ... ретінде жауапқа тартылатын тұлғаны анықтай алмау;
2) айыпталушының тергеуден жасырынған кезде ... ... ... оның ... жері белгісіз болса;
3) айыпталушыны қылмыстық қудалау иммунитетінен айыру туралы немесе
оны шет ... ... ... ... ... ... іске ... шынайы мүмкіншілігінің болмауы;
4) Заңда қарастырлыған тәртіппен куәландырған айыпталушының уақытша
психикалық бұзылыстары немесе ... да ауыр ... ... ... Реслубликасынан шеткері жерлерде болуы;
6) Қылмыстық іс жүргізудің одан әрі жалғасуына уақытша кедергі жасайтын
жеңілметін күштің әсері.
Сотта іс ... ... тұру ... ... ... ... жасырынып қалғанда немесе басқа бір себептер
бойынша оның жүрген жері белгісіз болса;
2) айыпталушының қьлмыстық ... ... ... ... ... шет ... беруі туралы сұрақты шешуімен байланысты
айыпталушының іске қатысуының шынайы мүмкіншілігінің ... ... ... тәртіппен куәландырылған айыпталушының уақытша
психикалық бұзылыстары немесе ... да ауыр ... ... ... ... шеткері жерлерде болуы.
5) Қылмыстық іс жүргізудің одан әрі жалғасуына уақытша ... ... ... ... ... процесте өңдірісті тоқтата тұрудың негіздері
2.1 Айыпталушының іске қатысуға мүмкіншілігінің болмауымен байланысты, іс
бойынша іс жүргізудіц тоқтата туру ... ... ... ... ... ... адамның анықталмауымен
байланысты іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру[26].
Бұл негіз бойынша ... ала ... ... тұру қылмыс оқиғасы
анықталып, бірақ қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... Басқа сөзбен айтқанда қылмыс белгілері
анықтағанда, ... ... ... ... ал кім ... ... ... бойынша тоқтатылған істердің жалпы
санының 72 пайызы ... ... ... ... ... адамның
анықталмауымен байланысты тоқтатылады[27].
Берілген негіздер бойынша іс бойынша тоқтата тұру, тергеу тұйыққа
тірелгендігін және ... заң мен ... ... ... ... болуын білдіреді.
Қылмыстың тез және ... ... ... ... ... бірі болып табылады[28]. Өкінішке орай не ... ... не оны ... практикасында, не қылмыстық процесс
теориясыңда қылмысты ашшудың бірыңғай ... ... Осы ... ... туралы айта отырып А.М.Ларин "Ашылу - жекелеген
қылмысқа қатысты қолданылатын, ... ... ... және ... ... ... білдіретін түсінік" - деп жазады. Бұл түсініктің
әртүрлі аспектілері мен деңгейлері бар.
Жедел іздестіру қызметінің көзқарасы бойынша ... істе ... ... ретінде тұлғаның қатысуына тартатын негіздер
белгіленгенде қылмыс ... деп тану үшін ... ... жеткіліксіз
алғышарт болып табылады. Айыптау қорытындысын жасау үшін жинақталған
дәлелдемелер ... деп ... ... ... ... ... ... тергеушінің ойымен келіссе істі сотқа береді.
Қылмысты ашылған деп соттың тануы айыптау үкімімен ... ... ... ... ... ... пайда болган салдар
ретінде объективті және субъективті себептерге байланысты ... ... ... ... ... ... мәлімет қылмыстық
тергеу органдарын кеш ... ... ... ... ... іс
қорғау арасындағы үлкен интервал, ... ... ... болмауы және жоғалуы, іс ... ... ... көп ... және т.б. ... ... да объективті дәлелдемелерді таппай қалу мүмкіншіліктері сонымен
қылмыстың ашылмай қалулары көптеген теоретиктермен ... ... ... себептеріне оны жасаған адамының
анықталынбағандығы мен ... ... ... ... және ... тергеу органдарының қызметкерлерінің кәсіптілігінің болмауы, жұмысты
нашар жоспарлау немесе мүлдем болмауы, ... ... ... ... ... сапасыз өткізу және т.б. көптеген. В.М.Быков
оларға: тергеушілердің маңызды бөлігінің бұл әрекеттің оң ... ... ... ... кейінгі өз міндеттерін
тергеушілердің дұрыс білмеуі, сонымен ... ... ... ... ... ... қалу себептері туралы сонымен қатар қылмысты ... ... ... жетілдірудің шаралары туралы тек
теоретиктер ғана емес сонымен қатар практиктерде айтады[31].
2. Егер айыпталушы тергеуден және ... ... ... ңемесе кейбір
себептерге байланысты оның тұрғылықты жері белгісіз болғанда істі ... ... істі ... тұру ... бұл негіздің
айырмашылығы, бұл жағдайда тергеу орындарына және ... ... тиіс ... белгілі, бірақ оның қайда жүргендігі белгісіз. ... ... ... ... ... жағдайда, қылмыстык тергеу органдарының
күші тұлғаның жеке басын анықтауға емес, айыпкерді іздеп тауып, оның ... ... ... және ... сотта қаралуына қатысуын қамтамасыз етуге
бағытталады. ҚР. ҚІЖК-ң 50 бабының 2 тармағының 1 бөліміне сай істер ... ... ... ... бір бөлігін құрайды.
Осы қарастырылған негізге сәйкес іс ... тек ... ... ... ҚР ... ... айыпкер деп алдын ала тергеу жұмыстары
жүргізіліп жатқан іске сәйкес айыпкер ретінде жауапкершілікке тартылуға
тиіс ... ... ... шыққан немесе айыптама хаттамасы құрастырылып
жауап алу органының бастығының ... ... ... ... ... қажетті емес істерге қатысты жауап алынғанда), сондай-ақ сотта
соған қатысты жеке айыптау ісі қозғалған ... айып ісі) ... ... істе ... болуын заң қылмысты осы тұлғаның ... ... ... болуымен баланыстырады. Сондықтан егер
айғақтар жеткілікті болмаса, бұл негіздемеге сай іс жүргізілуі ... ... ... ... ... ... айыптауға
дейінгі және айып тағылғаннан кейін де айыпкердің тұрғылықты жері туралы
толық мәліметтер болмаған жағдайда істі ... ... ... ... ... ... ... келісімшілік түсінікті де, өйткені заңға сәйкес тұлғаны айыпкер
деп тану үшін айып тағу ... емес ... ... ... тарту туралы
шешім болса жеткілікті. Тұлға мұндай шешім сырттай ... да ... ... береді. Сондықтан тұлғаны айыпкер деп танып, ... ... ... ... бар ... айыпкердің тұрғылықты
жері ғана белгісіз болса, тергеуші тұлғаны ... ... ... ... ... шығарып, артынан заңның қажетті талаптарын сақтай
отырып істі тоқтата алады.
ҚР ҚІЖК-ң 50 ... 1 ... 2 ... ... негіздеме
екі шартпен біріктірілген істі тоқтата тұрудың екі жеке мәнін қарастырады.
Бұ_л шарт - айыпкердің тұрған ... ... Бұл мән мына ... егер ... ... ... оның ... жері
белгісіз болса, қылмыстық жауапкершілікке тарту уақыты тоқтатыла тұрады
(мерзімнің тоқтатыла тұруы деген сөз, ... өз ... ... кейін немесе оның қолға түсуінен кейін қайта ... ... ... ... ... ... уақыт тұлғаның жауапкершіліктен
қашып кеткенге ... ... пен оның өз ... ... алып ... ... түсу ... қосылып есептелінеді, егер айыпкердің тұрғылықты жері
анықталмаса, істі тоқтата тұру мерзімі шектелмейді.
ҚР ҚІЖК ... ... ... ... ... мәні істі тоқтата тұруға ... ... ... ... оның тұрғылықты жері басқа жағдайларға ... ... іс ... ... тікелей байланысты.
Сондықтан бұл жағдайлар алдын алу ... ... ... ... өзгертуде немесе басқа түрін қабылдау туралы ... ... ... Бұл ... ары ... ... ... да тәуелді:
егер айыпкер жауапкершіліктен қашып кетсе, оны іздестіру шаралары ҚР ҚІЖК
69 бабының 1 бөліміне сәйкес ... ... ... ... ... ... бастап 25 жыл ішінде жүреді. Егер айыпкер жауапкершіліктен ... оның ... жері ғана ... ... ... жұмыстары шектеулі
мерзім ішінде жүргізіледі.
Айыпкердің ... ... ... оның ... ... кейбір
жағдайларға байланысты болғандығына істі тоқтата тұру мерзімі немесе ... ... ... ізге түсу ... айыру оны шетелдік
мемлекеттердің беруі ... ... ... ... іске ... ... ... болмаған кезде іс
бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру[33].
Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың ... ... ... екі ... жағдайларын қамтиды; а) қылмыстық қудалау
иммунитетінен тұлғаны айыру туралы сұрақтың шешілуімен ... және ... ... ... ... сұрақтың шешілуімен байланысты. Екі жағдайда
да істі тоқтата тұру ... ... істе ... ... ... ... байланысты болады .
"Иммунитет" сөзі латынның тілінен ... ол ... ... деген мағыналарды білдіреді. Заңи мағынада иммунитет
мемлекетте ... орын алып ... ... ... Кейбір жалпы
заңдарға бағынбауы жөніндегі ерекше құқықты білдіреді. ... ... М. Рус. з. 1985, 608 ... ... ... ... ... бойынша жақындау ерекше құқық, льгота, привилегия, басымдылық және
т.б. ... ... ... Процессуалдық иммунитеттер
процессуалдық құқықтық институттардың және субинституттардың көп ... ... ... ... ... сот ісін жүргізудің
ерекше тәртібін реттейді. Процессуалдық иммунитеттердің ішінде тұлғалардың
шектеулі шеңбері ғана ие, қылмыстық қудалаудан ... орны ... ... ... сәйкес Президент (47 бап),
Парламент депутаты (71 бап), ... ... ... және ... бап), соттар (79 бап), Бас проқурор (83 бап) ... ... ие. ... ... ... өз ... ... және тиімді жүзеге асыруын қамтамасыз ететін маңызды
конституциялық принциптердің бірі. ... ... өз ... ... ... ... ауыр қылмыс жасау кезінде ұстап алу
жағдайларын есептемегенде ... ... ... ... ... Палатасының келісімінсіз қылмыстық жауаптылыққа
тартылмайды (ҚР-ның ҚІЖК 496-бабы 2-ші ... ... өз жеке ... ... үшін ... ... ... асыру үшін максимальді қолайлы жағдай жасау
үшін қажет. ... ... ... заңды табиғаты бір егеменді мемлекеттің
екінші бір мемлекеттің билігіне бағынбауымен негізделінеді, ... және оның ... ... деп сол ... иммунитеттің сұрақтарын реттейтін халық аралық құқықтың
нормалары 1961 жылы 18 ... Вена ... ... ... иммунитеттер бойынша БҰҰ Конференциясында ... ... ... Вена ... ... ... дипломатиялық өкілдіктердің статусы мен функциясын
анықтайтын негізгі халықаралық-құқықтық құжат бола отырып Вена ... ... мен ... сұрақтарын реттейді . ҚР-ның
ҚІЖК-ның 501 бабына сәйкес Қазақстан Республикасында қылмыстық қудалаудан
дипломатиялық иммунитетпен ... ... ... 1) Шет ... ... ... ... осы өкілдіктердің
дипломатиялық персоналының мүшелері және олардың жанұяларының мүшелері,
егер олар ... ... және ... ... ... болып
табылмайды[36];
2) Дипломатиялық өкілдіктердің қызмет ... ... және ... бірге тұратын жардың жанұя мүшелері, егер бұл
қызметкерлер және ... ... ... ... ... ... табылса және Қазақстанда ... ... ... және ... да ... ... ... егер бұл
тұлғалар жасаған қылмыс олардың өздерінің ... ... ... ... және ... ... мүддесіне қайшы болмаса.
3) дипломатиялық курьерлер.
4) шетел мемлекеттерінің басшылары мен ... ... ... делегацияларының мүшелері және ... ... ... келіссөздерге, халықаралық конференцияларға және
келісімдерге қатысу үшін немесе ... ... ... ... шет ... ... не сол мақсатпен Қазақстан Республикасының
территориясы арқылы транзитпен өтетіндер үшін, және ... ... ... ... ... егер бұл ... мүшелері Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... шет ел мемлекеттерінің өкілдіктерінің
басшылары, мүшелері және ... ... ... осы ұйымдардың лауазымды адамдары, халықаралық келісім
шаттардың немесе жалпыға бірдей қабылданған халықаралық әдет ... ... ... ... ... ... шет ... өкілдіктерінің дипломатиялық персонал мүшелері, Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... және көрсетілген
тұлғалармен бірге жүретін олардың жанұя мүшелері;
7) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес басқа да
тұлғалар.
Қылмыс ... ... ... ... қылмыстық іс қылмыс жасағаны
үшін қылмыстық қудалау, ... ... ... бар ... ... үшін негіз болатын жеткілікті
дәлелдемелер жинақталысымен айыптаушыны қылмыстық қудалау ... ... ... ... ... тоқтатылуға жатады.
ҚР-ң ҚІЖК-ң 50 бабының бірінші бөлігінің 3 тармағымен қарастырылған
істі тоқтата тұру негізінің екінші құрамдық ... ... ... мемлекетімен
айыпталушы беру болып табылады[37].
Қылмыскерлерді беріп жіберу, қылмыскерлерді қылмыстық жауаптылыққа
тарту үшін немесе ... ... ... ... үшін ... қудалауды
жүзеге асыру мақсатында мемлекеттің (сұраныс жасалынатын жақтың) ... ... ... жаққа) құқықтық көмек көрсету актісі ... ... ... ... ... (экстрадиция) халықаралық
қатынастар тәжірибесінде кеңінен белгілі.
Халықаралық тэжірибе қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін бір мемлекеттің
келесі мемлекетке тұлғаны ... ... ... ... ереже
бойынша берілмейді егер:
а) Берілуі талап етілетін тұлға сұраныс жасалынатын келісілетін ... ... ... ... ... ... ... бойынша беруі туралы
талаптың негізгі болатын әрекет қылмыс деп табылмаса;
в) Талапты ... ... ... ... ... ... сай
қылмыстық ізге түсу ескіру мерзімінің өтуі не басқа да ... ... ... Бірінші талап етіп отырған тұлғаға қатысты сұраныс жасалынып отырған
жақтың территориясында сол қылмыс үшін заң ... ... іс ... ... ... тұру ... үкім немесе ұйғарым шығарылса;
д) Жасаған әрекеті үшін сұраныс жасалынған не сұраныс жасаған жақтардың
заңдары бойынша бас ... ... ... ... ... ... бір жылдан аз уақытқа айыру түрінде жаза қарастырылса;
е) Сұраныс ... ... ... өлім ... ал сұраныс жасайтын жақтың заңдарымен берілуі талап етіліп
отырған тұлғаға мұңдай ... ... ... тұр.
ж) Тұлғаға сұраныс жасайтын жақпен саяси баспана ... ... ... ... жасаған жақтың территориясыңда жасалғаңда да ... ... ... ... әрбір кезде тұлғаны беруден бас тартуға
негіз болмайды, ... әр бір ... ... және халықаралық
екіжақтық және жақтық келісім шарттармен беріп жіберуден бас тартуға
негіздердің ... ... ... ... жауаптылыққа тарту үшін тұлғаны беру ... ... ... халықаралық шарттармен, мемлекеттердің заңдылықтарымен, өзаралық
негізде реттелінеді[38].
4. Айыптаушының уақытша психикалық бұзылыстарымен немесе басқа да ... ... іс ... іс ... ... ... ... пікірі бойынша айыптаушының психикалық немесе
басқа да ауыр аурулар істі тоқтата тұру үшін ... ... егер ауру ... ... - 1) ауыр; 2) уақытша; 3) емделетін болса .
Біздің көзқарасымызша, психикалық ауру және басқа ауыр ауру ... ... ... оңда ... ... орынсыз, өйткені: біріншіден істі
тоқтата тұрудың негізі болып өз сипаты бойынша ауыр ... ... ... ... күй, неврастения) болуы мүмкін, сондықтан
"Тергеушінің қойын кітапшасы" кітабының авторлары кез келген психикалық
бұзылыстар істі уақытша ... ... ... ... ... ... тұру көбінесе уақытша психикалық бұзылыстар кезінде
мүмкін болса, онда ... ауыр ... ... ... ... болады
(қантты диабет, бір қатар басқада соматикалық аурулар). ... ... өзге де ... іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға негіз болуы
мүмкін жагдайларды, психикалық ... ... және ... да ... ... жеке қарастыру керек.
Екі дұрыс еместіктің медициналық критериіңде жеке белгілер ретінде
психикалық әрекеттің келесідей ... ... олар ... жан
ауруы, уақытша психикалық, бұзылыстар, психиканың өзге де ауру күйі және
кем ақылдылық. "Созылмалы жан ауруы" ... ұзақ ... бойы ... ... ... ... ... яғни психикалық бұзылыстардың
біртіндеп ... ... алып ... Бұл ... ... ... ... аурулар да жатады. Медициналық критериясы психикалық әрекеттің
уақытша бұзылуы әртүрлі үзақтығы бар және сауығумен аяқталатын ... ... ... ... критерийдің берілген түсінігіне
қысқа мерзімде ... ... ... ... ... оларға жататындар: патологиялық мас болу, патологиялық эффект,
патологиялық ... күй, ... ... ... ... ... ... декомпенсация жағдайлары, белая горячка және
т.б.. Аталған психопатиялық жағдайлардың уақыт бойынша үзақтығы әртүрлі
бірнеше ... ... ... айға ... ... ... Бұл
жағдайлардың анықтамасының негізінде жатқан уақыт факторы, ... ... ... ... ... ... ... критерийі
деп психикалық бұзылыстардың толық қайтымдылығын айтады.
ҚР-ң ҚІЖК бойынша егер уақытша психикалық ... ... ... ... Іс ... іс жүргізуді тоқтата тұруға негіз ретінде кейбір
теоретиктер психикалық бұзылыстардың уақытша сипатын ... ... ... ... соң ... үдейтін психикалық бұзылыстарға
бейімділігі бар созылмалы психикалық ... ... ... ... ... ... іс бұл негіз бойынша
тоқтатылмауы мүмкін. Бұл жағдайда іс бойынша, іс жүргізу айрықша іс ... ҚР-ң ... 505-520 ... тәртіппен жалғасуы керек.
Біз психикалық бұзылыстарда оның уақыттық сипатын ... ... ... тұру ... ... ... емес ... табылады.
Біріншіден, барлық кезде созылмалыға жататын психикалық жағдайлар,
аурудың тұлғалылығының өзгеруіне алып ... ... ... ауруларға жата бермейді.
Екіншіден, кейбір ауруларға ремиссия кезеңдері (шизофрения), ағарушылық
(маниальді-депресивті психозда) тән, олар ... ... ... ... ... егер ... ... келе іс бойынша, іс жүргізуді тоқтата тұру
тек уақытша психикалык бұзылыстарда мүмкін болса, онда созылмалы психикалық
аурудың сипаты мен ... ... осы ... ... ... ... ... соң ҚР-ң ҚІЖК-ң 505-520 баптарына сәйкес айрықша ... болу ... ... 505 бап ... ... ... ... жөнінде іс жүргізу негіздері ретінде жалпы ... ... ... ... ... ... ... емес етеді. Осыдан келіп
тұйық шеңбер шығады - істі не ... не ... ... ... барлығынан қорытынды шығара келе жасалынған әрекетке
қатысты есі дұрыс болып есептелінген қылмыс жасағаннан соң іс ... ... ... ... ауру ... мүмкін, ол тұлға жазылып
немесе өз өзіне есеп бере алатын жағдайға дейін жетуі мүмкін. Егер ... бұл ... ... немесе жақсартудың мүмкін еместігін
құжаттандырса, онда ҚР-ң КІЖК-ң 507 бабының бірінші және ... ... сот ... ... босату туралы қаулы шығарады және
тұлғаға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылады, не сот ... ... және ... сипаттағы мәжбүрлеу шараларыы қолданбау
туралы ұйғарым шығарылады.
Егер өзгеде (психикалық бұзылыстардан басқа) аурулар ауыр болып ... ... іс ... ... ... ... Ауыр аурудың емделу қағидасы
бойынша істі тоқтата тұру, ... ... ... ауру ... ... ... да мүмкін, бірақ ол айыптаушының іс бойынша іс ... ... ... ... ... және В.Д.Ломовский практикада күші бар іс ... ... ... тұру тек ауыр ғана ... ... катар айыпталушының
(сотталушының) өзгеде аурулар жағдайыңда күші бар қылмыстық
процессуальдық заңдылыққа қайшы келмейтін, бірақ алдын ала тергеудің ... ... ... кедергі жасайды, ... ... ... анықтау жүргізетін тұлғаға және ... ... ... оны ... ... ... мен
түсіндіріледі деп санайды. 5. Айыпталушының ... ... ... ... ... іс ... іс жүргізуді тоқтата тұру.
Істің жүргізілуін осы негізде тоқтата тұру айыпкердің соттан ... ... ... шет ... ... ... және де
оның Қазақстан Республикасындағы тұрғылықты жерінің анықталмауына, сонымен
қатар оны ... ... ... бар ... байланысты емес.
Айыпталушының Қазақстан Республикасынан ... ... ... іс ... іс жүргізуді тоқтата тұра қылмыстық процесті
жүргізетін ... ... ... ... тыс жерлерде, мысалы
жалдау бойынша жұмысқа емделуге ... ... ... ... ... ... шыққан ұзақ немесе ... ... іс ... ... ... ... ... барған мемлекетінде тұрған жері
туралы мәліметтерге иелену.
Үшіншіден, айыптаушының өз еркімен қайтуға ойы бар ... ... ... ... ... жасай салысымен-ақ, сонымен қатар тергеуді немесе істі
соттың талқылауды жүргізу ... ... ... жерлерде шығуы
мүмкін. Осыған байланысты тұлғаның мемлекеттен тысқары жерге кету ойы, егер
ол өзіне қатысты қылмыстық іс ... ... ... ... ... іс жүргізуші органға ол белгісіз болуы мүмкін, екінші жағдайда
егер тұлға іс бойынша, іс жүргізуді жүзеге ... ... ... ... ... ... болады[41].
Соңғы жағдайда тергеуді өз уақытында аяқтай алмау немесе ... істі ... ... ... үшін жауапкершілік, айыпталушыға Қазақстаннан
тысқары жерлерге кетуге рұқсат берген лауазымды тұлғаларға жүктеледі (әрине
міндетті түрде ... ... ... ... ... ... Республикасынан шеткері жерлерде болуымен
байланысты, іс бойынша іс ... ... ... ... де және ... де ... ... жүргізуші орган, айыпталушының мемлекеттен
тысқары жерлерде болу уақытын мүмкіндігінше қысқарту ... ... ... егер ... ... ... онда қайта шақыртып алу сәйкес
өтініштің негізінде жүзеге асады.
2.2 Іс бойынша іс ... ... ... өзге де ... ... ... ... істе қолданылуға тиіс заңның немесе өзге де
нормативтік-құқықтық ... ... ... еместігін тану не
адамның және азаматтық Конституциямен бекітілген құқықтары мен бостандығын
шектейтіндігі ... ... ... ... ... өтініш жасауымен байланысты іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру.
Қазақстан ... ... ... Қазақстан
Республикасындағы қолданыстағы құқық болып Конституцияның, оған сәйкес
заңдылықтың, өзге де ... ... ... ... келісім
шарттардың және Республиканың өзге де міндеттемелерінің нормалары, сонымен
қатар Конституциялық Кеңестің Қазақстан ... ... ... ... нормалары табылады. Негізгі Заң деп бекітілген
Конституцияның Жоғарғы Заң күші және оның ... ... ... тікелей әсері. Конституциялық нормалардың салалық
нормалардың алдындағы артықшылық ... ... ... сәтті
айтқанындай "Конституция құқығының бүкіл жүйесі бекінетін діңгек болуы
керек"[42].
Конституцияның маңызды қасиеті деп ... оның ... ... айтады[43]. Басшылық идеясы Қазақстан Республикасының
бүкіл Конституциясына енеді. Конституцияның құқықтық ... ... ... және қоғам үшін абсолютті маңызы бар. Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... идеясында Конституция басшылығы көрініс табады. Ешқандай заңның
өзге де ... ... ... ... ... ... ережелері болуы мүмкін емес. Сонымен Қазақстан Республикасының
Конституциясының 78 бабына сәйкес, соттар ... ... және ... ... мен ... нүқсан келтіретін заңдар мен
басқа да нормативтік актілерді қолдануға құқығы жоқ. Егер сот ... ... ... ... ... адамның және азаматтың құқы ... ... ... деп ... ол істі тоқтата тұрып,
Конституциялық ... осы ... ... емес деп тану ... ... заңдық күші бар Қазақстан ... ... ... ... ... жарлығының 1-бабына сөйкес,
Мемлекеттік орган ретінде Конституциялық Кеңес
Республика ... ... ... ... басым күшін
қамтамасыз етеді.
Конституциялық Кеңеске Конституцияның 72-74 баптарына сәйкес артылған
құзырет бастапқыда-ақ Конституциялык нормалардың бұзылуына жол бергізбейтін
жеткілікті орын ... Сот ... әр ... бірі ретінде оның соттардың
қолданылуға тиісті заң мен ... ... ... ... және ... құқығы мен бостандығына нұқсан келтіреді деп тапқан
негіздемелерін қарастырды.
ҚР Президентінің "Қазақстан Конституциялық Кеңестері туралы" жарлығына
сәйкес ... ... іске ... қолданылатын заңды немесе
нормативтік актіні Конституциямен бекітілген адамның және азаматтың ... ... ... келтіреді деген негіздемені Конституциялық Кеңеске
тек сот бере алады. Сондықтан мұндай істерді ... тұру ... ... ... стадиясына қаралып жатқаныңда жүзеге асады.
Осы жөнінде өз ойларын түжырымдай келіп М.Е.Клюкова мен ... ... ... ... ... ... ... сияқты көрінеді. Соттарға қолданылымдағы қылмыстық және ... ... ... білдіру құқына ие болдыру елдегі
заңдылық бірлігінің және "Соттар тәуелсіз және тек ... ... ... ... ... ... ... Соттар заңды мүлтіксіз
орындауға, қылмысты ... ... ... ... ... ... ... конституциялығы мен шыншылдығына сенімсіздік білдіру соттардың
құзыретінде емес.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 73 бабының 3 ... ... ... сот арқылы берілген негіздемеге байланысты шешімді оны
қабылдаған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде шешіледі.
2. ... іс ... одан әрі іс ... уақытша кедергі
келтіретін тежеусіз күштің әрекетіне ... іс ... іс ... тұру. Алапат күш ретінде бұл ... ... ... ... жер ... су ... ... әрекеттер т.б.)[44]
Бұл төтенше жағдайларды іске байланысты ... ... ... алу
мүмкін емес. Бүған табиғаттың жақын күштері мен қатар қоғамдық толқулар.
Мысалы, елге ... ... ... ... кейбір әрекеттерге
белгілі органдардың тиым салуы (мысалы, карантин, берілген алаңға кіруге
рұқсаттың болмауы т.б.
Қандай да ... ... ... күш ... ... ... ... және алдын-алу шараларын жүргізу мүмкінішілігінің ... ие ... ... Бұл ... ... болмаған жағдайда іс
алапат күш жағдайы деп қабылданбайды.
3. Жеке айыпталушының жеке айыптау ісіне байланысты азаматтық ... ... ... ... тысқары жерде іс сапарда болуына және ауыр
наукастығына сәйкес.
Қолданылудағы ... - ... заң ... ... істі
тоқтата тұруды тек айыпкердің сотқа қатыса алмайтын ... ... ... ... іске ... жеке ... да
іске қатыса алмағандықтан істі ... ... тұру ... КДК 76 ... ... жеке ... ... жеке іске қатысты сотқа арыз берген және соттағы айыптарды жақтайтын
тұлға.
2. Мемлекеттік ... ... бас ... ... ... айыптауды
өз бетімен жалғастыратын бұқаралық және жеке бұқаралық айыптауға байланысты
істегі ... ... ... ... арыз ... ... ... немесе әрекет
қабілеті жоқ тұлғаның заңды түрде мүддесін қорғаушы.
Бұл көрсетілген жағдайлардың ішінде сот тен жеке ... ... ... шыға ... істі ... ... ... айыпталушы сот ісінің ең ... ... бірі ... ... қылмысты іс қорғаудың жалғыз ... ... ... ... ... ғана ... және оның соттағы түсінік
беру де маңызды роль атқарады.
Сотта жеке ... ... ... ... өкіл болуына құқы
бар. Жеке айыпталушының дәлелсіз себептермен сот ... ... ҚР ... ... істің тоқталуына әкеп соғады.
2.3 Қылмыстық істерді тоқтата тұрудың процесуалдық тәртібі
Айыпталушы ретінде жеке басы анықталмаған тұлғаға қатысты ... ... ... тергеудегі іс жүргізуде тоқтата тұру ҚР ҚІЖК-ның 50 б. 1 т.
сәйкес қаулы түрінде рәсімделіп, ... ... сай ... тиіс. Бұл
мынаған байланысты, егер алдынала ... ... тұру ... ... ... ... ... мүлдем қатысы жоқ және оның
кінәсіне тағылуы мүмкін емес (тек тергеушінің шаралар ... ... ... ... ... ... сонымен қатар тергеуді үшінші
негіздеме бойынша тоқтата тұру алдын-ала тергеуді жүргізу ... ... ... ... яғни ... және анықтау органдарының
қылмысты аша алмағандығымен, ... ... ... ... ... істі ... тұрудың заңдылығы мен дұрыстығы
заңда көзделген талаптарды қатаң сақтаумен, қылмысты ... ... ... ... меншараларды орындаумен қамтамасыз етіледі.
Тек, дәлелдемелер алу көздері ... ... ... ... ... тұлғаға кінә тағуға мүмкіндік туған жағдайда ғана,
тергеуші алдын-ала ... ... тұру ... ... ... құқылы.
Қаулы негізді болуы керек. Істің мәнін толық ашумен қатар, онда ... ... ... кінәліні анықтаудап қандай шаралар және ... ... ... жүргізілгендігі туралы көрсетілуі тиіс.
Сонымен қатар дэл сол уақытта тергеуші шеше ... ... ... ... дәлелдемелерді көрсету қажет. Жалпы айтқанда бұл
қаулы, сол кездегі нақты ең дұрыс, әрі ең ... ... бұл істі ... екенін дәлелдеу керек.
Практикада кейбір жағдайларды ескермегенде, тергеуді ҚІЖК 50 б. 1 т.
бойынша тоқтата тұру ... бұл ... ... жоқ. ... ... оның ... ... бүкіл тергеу әрекеттері орындалған және
қылмыскерді анықтауда ... ... ... деп ... № 45009801 қылмыстық істі тоқтата тұру (азаматтың мотоциклін
үрлау туралы), туралы қаулысында Алматы қаласының Бостандық ... ... ... ... ... тергеу әрекеттері орындалған деп
көрсеткен. Алайда, бұл қылмыстық істі зерттеу барысында, бұл істе тек қана
мынадай ... ... ... :
1. ... арызы;
2. алдын-ала тергеу органдарының қылмыстық істі қозғау туралы қаулысы;
3. жәбірленушініің түсініктемесі;
4. ... істі ... ... ... үшін ... ... ... тергеушінің қылмыстық істі өз құзыреттілігіне қабылдап алғаны туралы
қаулысы;
Сондықтан да, бұл ... іс ... ... ... ... ... мән-жайлар шындыққа жанаспайды.
Ал қаулы мәтінінен тергеу толық әрі жан-жақты жүргізілгендігі және
айыпталушының жоқ ... ... ... ... ... көруге болады.
Іс бойынша өндіріс тек айыпталушы тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... жағдайда ғана
тоқтатыла тұрады. ҚР ҚІЖК 37 б. 2 т . сәйкес қылмыстық іс тек ... ... ... ... ... ... қосымша
дәлелдемелердің барлығы да ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда айтылғанның мәні тұлғаны кінәлә деп
тану үшін жеткілікті болатын барлық дәлелдемелер жиынтығы, ... ... және де ... ... ... жеткіліксіз болады.
Егер де бұл тұлға айыпталушы ретінде тартылмаса, онда оның ... ... ... ... ... ... Бұл кезде қылмыстық іс ҚІЖК-
ның 50 б. 1т. ... ... ... ала істі ... тұру ... сол ... ... ретінде тұлғаға қатысты ... ... істі ... ... бұл ... мәселеге
байланысты: тергеуші іс өндірісін тоқтату керек пе? Әлде ол істі ... ... ... ... міндетті ме? Нақты жауапты
қылмыстық іс жүргізушілік ... таба ... ... ... ... бұл ... ... жүргізушілер толғанатын түрлі қорытынды келе береді.
Мысалы, алар ... ... ... істі ҚК ҚІЖК 376. 2т. ... ... қатысты болғандықтан оны тоқтата тұру дұрыс деп айта
келе, алайда ҚР ҚІЖК 37 б. 2т. ... ... ... ... ... жол ... ... ойлар өзінің қолдауын басқа да авторлардан таба отырып, дами ... ҚІЖК 37 б. 2т. ... ... істі ... ... бір ... ... отырып жол береді. ... ... ... ... егер ... ... қатысты еместігі
анықталса, яғни ол оның субъектісі болып табылмаса қылмыстық ізге түсу сол
тұлғаға ... ғана ... ол ... ... ал келесі уақыттағы
тергеудің мақсаты шынайы кінәліні табумен сипатталады.
Мұндай жағдайлардан ... да ... ... ... ... яғни
жекелеген тұлғаның қылмысқа қатыстығы ашық мәселе бола тұра, ... ... ... ... ... дәлелдер болмай турады.
Жай ғана сезік айыптау ... ... ... бола алмайтындықтан, тұлғаның
дәл қылмыс жасағанын дәлелдей алмағандықтан істер тоқтатылады (21). Яғни:
"Тергеушіге ... ... ... ... ... ... дәлел жинау көздері таусылғанда, іс тоқтатуға ... (ҚР ... ... істі ... ... ... ... алмау негізіне
байланысты тоқтатқан жағдайда нақты қылмысты кім жасағанын біле алмаймыз.
Сондықтан бұл жағдайда сөз ... істі ... ... ... ... ... - қылмыстық істі қысқарту туралы болуы керек. Істің
өндірісі қылмысты ... ... ету ... ҚР ҚІЖК 8 б ... одан әрі ... ... ... тергеу уақыты өтіп кетіп, ал қылмыс жасаған тұлға анықталмаған
жағдайда барлық шаралардың ... ... ҚР ҚІЖК 50 б. 1т. ... ... ... келіспеуге болмайды. Шынында, егер айыпкердің
кінәлілігі дәлелденбеген ... бұл іс ... ... ... ҚР ҚІЖК 8 б. сәйкес тергеу органдары заңда көзделген бүкіл
шараларды қарастырылып ... ... ... оның ... шын ... ... ... Бұдан тергеу әрі қарай міндетті түрде
жалғастыру керектігі туындайды. ... ... ... ... ... жинау мүмкіндіктері шегіне жеткен, бірақ қолданылған ... ... ... ... ... ҚР ҚІЖК 50 б. 4 т. ... қылмыстық
істі тоқтата тұруға итермелейді.
Нақты тұлға байланысты істі тоқтату, оны қылмысты ашу міндетінен және
объективті ... ... ... ... Ал ... істі ... ҚР ҚІЖК 37 б. 2 т. ... қысқарту туралы сілтемелер жасаудың өзі
аздаған жағдайда болса да қылмыс жасаған тұлғалардың ... ... ... қоса ... ... тоқтатылған қылмыстық іс
болашақта қайтадан ашылмайды деген ойлары практикадағы жағдайларға қайшы
келеді.
Көптеген фактілерге жүгінер болсақ, ... іске ... ... одан әрі ... тергеу барысында қылмысты ашуға мүмкіндік туған.
Тоқтата тұрылған қылмыстық іс ... ... ... тұтқан,
жемісті жұмыс қана объективті ақиқатты қамтамасыз ете ... ... ... тұлғаға қатысты ғана істі тоқтату болып қала беруі керек,
бірақ бүкіл өндірістің тұтастай тоқталуына бұл жай жол ... осы ... ... көрнекті мысал келтірілген:
Н. қаласының Полежаев көшесінде бірнеше адамдардың қатысуымен азамат З.
өлтірілген болатын. Заводской ауданыынң проқуроры қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... кісі өлтіруге қатысы бар деген куәлардың жауабы бойынша төбелеске
қтысушы азамат Г.-ға айып тағылып, оған ... ... ... - ... ... ... ... тергеуші істі сотқа жібереді. Бірақ
сот тергеудің толық еместігіне және айыпталушының кінәсіздігі ... ... ... істі қосымша тергеуге жібереді. Қосымша тергеу
барысында тергеуші ... ... ... ... ... алмай,
айыпталушының қылмыс істеуге қатыстығын дәлелдей алмай, айыпталуға ... ... ... ... ... ... істі А. қаласының проқуратурасы істі зерттеп
тоқтату туралы қаулысын жойып, ... ... ... тергеуші
тағайындайды. Тергеуді шебер жүргізу нәтижесінде, айыпталушының ... ... ... шығаралып, оның кінәлілігі толық ... 10 жыл бас ... ... ... ... практикасы іс тоқтатылғаннан кейін оны ары қарай жалғастыру
керектігі екеніне қарамстан, ол ... Ішкі ... ... ... ... екіжүзді көріністер табылды.
Сонымен қатар, жоғарыда айтылған нүсқауларда ерекше жағдайлар болады:
"яғни іс өндірісі ... ... ... жатпайды: 1. егер қылмыс
оқиғасы анықталмаса; 2. егер ... орай ... ... ... ... ... емес болғанда.
Басқа сөзбен айтқанда, егер ... ... ... ... ... қылмыс жасауда басқа тұлғаның қатысуы мүмкін емес
жағдайында жогарыда айтылған ... ... ... ... ... тоқтатылуға жатпайды. Бұл жағдайлардың біреуі орын ... ... іс ... ... қылмыскерді іздестіру мен дәлел жинау
түпкілікті аяқталады. Алайда бұл екі жағдайдың бір ... ... ... тоқтатылуға жатпайды» дегені біздерге заңдылыққа қайшы деп көрінеді.
Бұл мынаған байланысты:
Практика қылмыстық іс қылмыс оқиғасы тоқтатыла ... ... ... оның ҚР ҚІЖК 37 б. 2т. ... мүлдем қысқаруы керек деген дұрыс
емес ҚР ҚІЖК 37 б. ... 2- ші ... ... деп ... ... оқиғасының болуы күмән келтірмейтін болып, алайда айыпталушының
қылмыс жасағаны ... ... ... ... іс ... тергеу барысында қылмыс оқиғасы дәлелденген болса ,қылмычстық іс
қозғаумен байланыссты онда қылмыстық іс тоқтата тұруға ... ол ҚР ... б. 1т. ... ... ... ... іс ... тұлғаның қатыстыру
сөз болуы мүмкін емес.
1996 жылы ... иісі ... оның ... И. ... ... ішіп отырған
кезде араққа кім бару туралы дау туындады. И. және Л.-да ... ... ... ... ... ... оған арқаның соғылуынан ашылды. Л.
аяғына тұра алмай, баспалдақпен жерге сырғап түсті де ... ... ... ... ... өз арызында, оған И. кіре беріс жерден әдейі секіріп, дене жарақатын
келтіргенін көрсетті. Тергеуші ... ... ... ... тек И. ғана Л.-ға дене ... келтіре алды деген қорытындыға
келді. Алайда ... ... ... ... дәлелдер болуынан
қылмыстық істі ҚР ҚІЖК 37 б. 2т бойынша қысқартты
Проқуратура істі ... ... ... жәбірленушінің артынан кіре
беріс жерден аяғына тұра ... ... ... ... ... ол бұл ... ... мас болу салдарынан ұмытып қалған. Бұның
барлығы И.-дың әрекеттерінде ниет ... ... ... басқа
жәбірленуші ретінде Л.-дан жауап алған кезде ол аяғындағы ауруды, оған И.-
дың қүлауына дейін өзі ... ... ... іс ... Л. мен ... дене ... ... емес, сәтсіз жағдай болып табылатыны дәлелдеді. Тергеушінің
қаулысын проқуратура күшін ... және істі ҚР ҚІЖК 376. 2т ... ... ... ... ... шығаратын мән-жайлар бойынша
қылмыстық істі тоқтатуға қатысты екінші жағдай - ... сот ... шешу тән ... ... ... ... іс
жүргізуді объективті шындық қағидасын туындамайды. Бұл ... ... ... бірақ одан басқа, кім қылмысты жасауы мүмкін» ішкі қарама
қайшылықты байқауға болады.
Егер айыпталушының кінәлілігін ... ... ... егер ... ... күмән тудырса бұл қылмысты одан басқа ешкім ... ... Бұл ... ... ... ... бұл ... зорлау туралы арыз бойынша қозғалған қылмыстық
істерді шешумен байланысты. Мысалы: тергеуші жұмысында азаматша В. ... ... істі ... ... тұруды проқурордың кемшелік ретінде
тануы аз В. 1996 ж. ақпан айында екі күн бұрын, кеш мезгілінде ... ... өз ... зорлап тастады тергеу барысында азамат М.-ға айып тағылды,
бірақ оның кінәлілігін ... ... ... ... ... қоймады. Тергеушіге оның қылмыстық істі дұрыс емес тоқтату туралы
оның мүлдем ҚР ҚІЖК 37 б. 2т ... ... ... ... ... ... істер бойынша өндірістің қысқаруы
Іс бойынша өндірісті тоқтата ... ... тоны ... ... ... ... өту керек. (жыл, 2 жыл және одан да көп) немесе бір органа. Осы
уақыт ішінде іс бір тергеушіден екіншісіне ... бір ... ... ... ... ... ... айғақтар туралы мәліметтердің болмауы,
іспен олардың өтпеуіне мүмкіндік туғызады да, ақырында олар кейде жойылып
та кетеді. (ҚР ... 265, 267 ... ... ... ... жағдайда). Ал қаулыда заттай айғақтар туралы мәліметтерінің
көрсетілуі олардың ... ... ... байланысты қажетсіз салдардан
қорғайды.
Айыпталушының психикасының уақытша бұзылуы немесе басқа қатты ... ... ала ... ... ... ... уақытша бұзылуы немесе басқа да қатты ауру
жағдайында алдын ала тергеуді ... тұру ... ... шығару.
а) Осы негіз бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру үшің заң мен ... ... ... ... ... ... ... медициналық мекемеге орналастыруға
міндетті шараларды қолдану;
в) Бұлтартпау шараларын қалдыру, өзгерту немесе жою ... ... егер ... ... шара таңдалса.
Осымен айыпталушының ауруы жағдайында алдын ала тергеуді тоқтата
тұрудың процессуалдық ... ... ... ... бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруды заң КІЖК-мен
реттелінетін белгілі бір ... ... Іс тек ... шешімді
қабылдауды болғызбайтын айыпкердің ауру жағдайында ғана ... ... ... ... ... көрсеткендей кейбір жағдайларда
тергеушілер аурудың түрін, сипатын және аурулық дәрежесін анықтамайды да,
айыпкердің ауру ... ... ... шектеліп іс жүргізуді тоқтата
тұрады. Осыған байланысты ҚР ҚІЖК-нің 50-ң 4 т-ғы бойынша тергеуді тоқтата
турудың ... ... ... ... ... маңызы бар.
Айыпкердің ауруы туралы мәліметті тергеуші әр түрлі көздерден ... өзі, оның ... ... ... изоляторының
бастығының хабарлауды және т.б.). Алайда бұл мәліметтер істі тоқтата тұруға
жеткілікті негіз бола алмайды. ҚР ... 20б-ң 4 т-на ... ... маманмен - медициналық ... ... ... расталуы тиіс және оның қай түрге дене немесе психикалық ауруға
жататындығы да маңызды болып табылады. ... ... ... ... ... ... тергеуші алдын ала тергеуді тек
дәрігердің анықтамасы негізінде тоқтата тұруға құқылы деп есептейді. Алайда
ҚР ... 241 бабы ... ... өткізуді талап етеді. Тергеуді
тоқтата тұру туралы мәселе айыпталушының ауруы істе ... ... ... - ... сараптаманың қорытындысынан кейін немесе медициналық
сипаттағы мэжбүрлеу ... ... ... ғана ... мүмкін.
Осылайша, айыпталушының психикалық ... ... ... ... ... психикалық ауруды госпитальға жатқызғанда психиатр-дәрігерлер
сараптаманы өздерінің бастамалары бойынша жүргізеді. ... ... ... 242-255 б-ң ... ... отырып жүргізілеген сараптаманың
қорытындысы негізінде ғана істі тоқтата тұруға болатынын көрсету ... ала ... ... да, сот та ... ... тағайындалмай және
процессуалдық заң нормаларын сақтамай жүргізген сараптама қорытындысына
негіздей ... ... ... ауруына қарағанда дене сырқаты
міндетті сот-медициналық сараптамасын жүргізуді ... ... ... ... сәйкес істі тоқтата тұрған тергеуші медициналық ... ... ... ... ... ... ... бұл мәселені шешудің ортақ пікірлер жоқ. Бір қатар
авторлар айыпталушының дене ауруының медициналық ... ... ... расталуын көрсетеді (23). Басқалары күмәнді жағдайларда
айыпталушының ... ... ... ... сот-медициналық
сараптамасын жүргізу жолымен шешу мүмкіндігін айтады (24). Айыпталушының
ауруы қандай ... - ... ... ... ... белгілену керектігі туралы мәселе ауру сипатын ескере отырып
істің нақты мән-жайынан шыға ... ... ... ... ... және емделуі бойынша әр ... ... ... ... т.б.) ... ... ... іске қатысу мүмкіндігін жояды. Ангина, жоғарғы (дем алу)
тыныс алу қатары, грипп және сол ... ... ... ... ... ... және іс бойынша әрқашанда өндіріске кедергі ретінде қаралмайды.
Аурудың көп түрлілігі айыптаушының ауруын ... әр ... ... Егер ауру ... айқын болса, ал оның ауырлық дәрежесі ... ... ... ... ... анықтама да жеткілікті. Ал
егер дәрігер жеке өзі ауру ... ... ... ... ... дене ... бұзылуға қарағанда: медициналық ... ... ... анықтамасымен; сот-медициналық сараптамасының
қорытындысымен расталады.
Айыпталушының денсаулық жағдайы туралы мәлімет алып және оның қылмыстық
процеске қатысуына ауруы мүмкіндік бермейтіндігіне көзі ... іс ... ... ... ... қажетті жағдайда емдеу үшін айыпталушыны
медициналық мекемеге орналастыру шараларын қолданады.
ҚР ҚІЖК айыпкерді немесе ... ... ... ... ... ... қарастырады.
Сараптаманы тағайындау негізінен іс бойынша өндірісті тотата тұруға негіз
болып табылады. Бұл ... істі ... ... алғаннан кейін ғана
тоқтата тұру институттың нормаларын ... ... ... ... да ... 247 ... ... айыпкерді медициналық мекемеге
орналастыруды ҚІЖК-нің 20 б-ң 4т. бойынша алдын ала тергеуді ... ... ... ... ... іс ... ... тоқтата отырып,
тергеуші айыпталушыны медициналық мекемеге орналыстыруға құқылы деген ой
қалыптасқан.
Алайда ҚІЖК-нің осы ... бабы ... ... ... ... ... де айыпкердің психикалық жағдайы туралы ... ... ... ... ... үшін ... ... оранластыру мүмкіндігі
туған жағдайда ғана береді. Айыпталушының ... ... ... ... ... болған жағдайда тергеуші өндірісті тоқтата
тұрумен байланысты айыпталушыны ... ... ... ... ... ҚР ... 247 ... басшылыққа алуға құқығы жоқ.
Қоғамға қауіпті емдеу мен оны ... ... ... ... ... ... негізінен қылмыстық жауаптылық пен жазадан босатады.
Бұл ... ... тек ... қолданылатын мәжбүрлеу шарасы т.б. ... жаза ... ... ... ақ тек ... ... шара ... Бұл шара созылмалы аурумен ауырған және заңмен белгіленген ... ... емес деп ... тұлғаға қолданылады (ҚР ҚК-нің 166, ... ... ... емдеу тек созылмалы психикалық аурумен ауырған
тұлғаға ғана емес, сондай-ақ психикасының уақытша ... ... ... ... (25). Ауру ... шыққанға дейін айыпталушыны
психиатриялық ауруханаға мәжбүрлеп емдеуге жіберу мен іс бойынша өндірісті
тоқтата тұру тек ... ... ... ... есі ... деп ... сот
отырысында бұл тұлғаның психикасы уақытша бұзылғаны анықталған жағдайда
ғана ... ... Егер ... осы ... ... ала тергеу кезінде
анықталса, сондай-ақ ауру ... ... ... ғана тұлғаның есі
дұрыстығы туралы мәселе шешілетін болса, істі ... тұру мен ... ... ... ... ... медициналық қорытнды негізінде іс бойынша алдыы ала
тергеу ҚІЖК-нің 268 б ... ... ... қозғалады. Осылайша,
қылмыстық істі тоқтата тұру мен айыпталушыны ... ... ... қатар тергеуші де жүзеге ... ... ... мәжбүрлеп емдеуді тек медициналық сипаттағы шара ретінде қарау
керек, ойткені оны тағайындау тұлғаны жазадан босатады.
Айпталушыны медициналық мекемеге ... - ... ... пен
қолсұғылмаушылық құқығын шектеуші күштеу сипатындағы шара,
сондықтан да заңдылықты қамтамасыз ... ... ... ... ... кепілдік соттың шешімі секілді.
Айыпталушыны медициналық мекемеге орналастырудың процессуалдық тәртібін
жетілдіру мақсатында заңға толықтыру енгізу мен тергеушінің айыпкерді ... ... ... ... ... міндетті емдеуге тек соттың
шешімі бойынша ғана ... ... ... ... көрінеді. Әрине
медициналық мекемеде өткізген уақытты қамауда ұсталынған мерзімге қосылуы
тиіс.
Айыпталушының ... ... өзге де ... ... ... ... өндірісті тоқтата түра айыпталушнының тергеу мен соттан жалтаруға,
қылмыстық әрекетін жалғастыруға қылмыстық іс бойынша әділеттілікті орнатуға
кедергі жасауға ... ... ... ... үкімнің орындалуын
қамтамасыз ету үшін бұлтартпау шарасы туралы мәселені талқылап, шешу ... нің 5196 ... Бұл не ... жаңа мән ... ... ... ... жағдайында жүргізіледі. (ҚІЖК- нін 506.).
Егер іс бойынша 2 немесе бірнеше ... ... ал ... ... ... қатысты болмаған жағдайда өндірісті ... ... мен ... ... тұлғаларды айыптау бойынша өндірісінде қылмыстық іс ... егер істі ... тұру ... ... ... болмаған
жағдайда да ол;
а) жеке айыпталушыға қатысты істі бөліп алып тоқтата тұруға;
б) барлық қылмыстық іс бойынша өндірісті тоқтата тұруға (ҚІЖН-нің ... және 2576. 2 т.) ... ... ... ... жеке ... ... істі
бөліп алу белгілі бір шарттарды орындаумен ғана жол берілді.
ҚІЖК-нің 486. сәйкес егер бір өндірісте бірнеше адамдарды бір ... ... ... ... ала сөз байласпай жасыру және қылмыстар туралы
хабарламауда кінәлау бойынша істер біріктірілген болса, істі ... алу, ... ... егер бұл істі ... ... және ... ... әсерін тигізбесе ғана жол беріледі.
ҚІЖК-нің 49 6. 4 т-да егер жеке ... ... ... ... істі ... алып ... жол ... деп көрсетілген.
Әдебиетте қылмыстық істі бөліп алудың қосымша шарттары да көрсетілген:
айыпталушының ... ... ... мен негізделген және әділ үкім
шығаруды қамтамасыз ету (26).
Істі ... ... және ... ... шешу ... ... бірі ... заңмен бекітілген (ҚІЖК 24 6). Осы талапқа ... ... ... және сот іс үшін ... бар барлық айғақтарды
жинап, бекітіп және қарауы, айыпталушыны әшкерелейтін де, оның ... де ... ... ... ... қылмыстың жағдайын жан-жақты, толық және ... ... іс ... ... ... ... ... байланысты.
Қылмысты ашу, қылмыскерді әшкерелеу және әділ жаза тағайындау үшін маңызды
әрбір фактіні нақты, толық және ... ... ... жеке ... жіне оның ... терең талдап, объективті бағалау ... ... ... ... бөліп алу мен тоқтата тұруда
қылмыстық іс 2-ге бөлінеді: ... ... ... және сот ... ал екіншісі тоқтатыла тұрады. Істі 2 дербес ... ... ... ... бұл ... ауызша және тікелейлік жағдайында алу
мүмкіндігін жояды. Бұл қылмыс жаңдайларын толық емес және бір ... ... ... іс ... ... ... қиындатады.
Сондықтан да істі бөліп алу, егер бұл айғақтарды ... ... ... және ... әсер етпейтін, әділдікті орнатуды
қиындатпайтын, айыпталушының қорғау, кұқығын ... және ... үкім ... әсер ... ... ғана жол ... Бұл
аталған талаптарды сақтау міндетті, өйткені жеке өндіріске бөлініп алынған
іс материалдары талданатын мәселені шешудегі сот пен ... ... ... анықтап, бағытын белгілейді.
ҚІЖК-нің 49 б. 5т сәйкес істі ... алу ... ... ... ... және сот ... не қаулысы бойынша жүргізіледі.
Ол ... ... ... ... ... құжаттың болуы тергеушінің
бөлінген мәселені шешу мен тиісті қаулы шығару міндетінен босатады.
Алайда практикада істі ... ... ... ... соттардың
қылмыстық процессуалдық заңды бүзу ретінде қарайтын жағдайлар да кездеседі.
Ал егер де ... істі ... ... бөлу ... ол ... ... әрекеттері жүргізілген болса, тергеуші қылмыстық істі қозғау туралы
қаулы шығармауға құқылы.
Тергеу органдарының істі ... алуы сол ... ... ... көшірмесін алып, оны тиісті қаулы және анықтамаға
тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Егер іс ... ала ... ... ... іс ... ... де, ал бөлініп алынған іс (жасырылған және
ауырып қалған айыпталушыға қатысты) тергеушіде қалады.
ҚІЖК-нің 49 б. ... істі ... бұл ... ... ... ... бар. Егер істі қайта қозғауға және өндірісті сотта қарауға
қажеттілік тумағанда оны дереу жасауға болатындығы дұрыс. ... ... ... айыпталушыға қатысты істі жеке өндіріске болу негізгі
қылмыстың істі ... ... ... терістігі, үлкен көлемдегі
қылмыстық істен тергеу материалдарын бөлу техникалық ... ... ... ... байланысты. Сонымен бірге бір қылмыстық іс бойынша 2 дербес
өндірісті жасау олардың әрқайсысының тергеудің толықтығына әсерін тигізіп,
үкімнің негізсіз ... ... ... да осы ... жасырынған және ауырып қалған айыпталушыға
қатысты бөлінуге жататын материалдардың шегін анықтай отырып, істі ... ... ... ... әрекеттерін жүргізу үшін қажетті
тергеу актілері мен құжаттарымен шектелген орынды. Сонымен бірге негізгі іс
бойынша соттың үкімі заңды ... ... ... бұл істі ... ... бөлініп алынған іске жеке қосымша ретінде тіркеу керек.
Мұндай тәртіпте айыпталушыға қатысты бұрын тергеу тоқтатыла тұрған істі
қарай отырып, соттың иелігінде бөлінген ... ғана ... ... өндірістегі материалдар да болады. Үлкен көлемдегі - құжаттардан
көшірмесін алу да қажет етілмейді ... 49 бабы ... ... айыпталушыға қатысты істі бөліп алып,
тоқтата тұру құқығын ... ... ... ... ... ... іс
бойынша қылмыстың барлық қатысушыларын анықталмайтын жағдайлар ... ҚР ... 175 б. 2т. ... ... ... істі ... ... 1996 ж. 19 мамырда екі ұры қылмыскер А белгісіз
тұлғамен Бахта ... ... ... Б ... 5500 ... ... ... анықтады. Осы қылмыстық істі тергеу процесінде ұрлықтың
2-ші қатысушысы анықталмады. Осыған байланысты тергеуші айыпталушы ретінде
тартылатын белгісіз ... ... істі жеке ... ... алды да, ... 50 б. 2т. ... бұл істі тоқтата тұрды.
Тергеушінің белгісіз қатысушыға қатысты істі тоқтата тұруы дұрыс па?
Айыпталушы ретінде тартылуға жататын тұлғаның белгісіздігі - істі ... ... бірі ... ... ... істі ... тұру ... 50 б. 4т. көрсетілген
шарттар болған жағдайда ғана мүмкін: тергеуші ... ... ... әрекеттерін орындауға, оның тұрғылықты ... ... ... ... қабылдауға міндетті.
Тергеу практикасында тергеушілер істі бөліп алып, осы көрсетілген
шарттарды орындамай ... ... ... да ... істі ... ... ... құжаттардың көшірмесін
алумен ғана шектелуге құқығы жоқ. Бұл жағдайға ҚР жоғарғы ... ... ... ... үшін ... Р., О., 111., Б-мен ... ала ... ... ... К. ... А мен С-ны ... деп айыпталған Б-ның
ісі бойынша 1996 ж. 31 ... ... ... ... ... ісін ... ... айыпталушының ауырып психиатриялық ауруханаға
жатқызылуымен байланысты арнайы өндіріске бөліп, істі тоқтата ... ... ... ... ... ... істі ... сот қарап, қосымша
тергеуге жібереді. Сот өзінің анықтамасында тергеу ... ... ... ... бұзғанын көрсетеді. Тергеу органдары шын мәнінде Б. өзіне
қатысты ешқандай тергеу әрекеттерін
жүргізбей, іске тек жәбірленушілердің, ... ... ... мен
басқа іс бойынша куәлардың жауаптарының хаттамаларының көшірмесін ғана
тіркеген.
Алдын ала тергеу органдары істі жеке ... бөле ... ... ... ... ... ... міндетті. Бұл істі тоқтата
тұру ҚІЖК-нің 165 б. талаптарын орындаған ғана заңды болып табылады.
Егер бөлінген іс ҚІЖК-нің 50 б. 4 т. ... ... ... ... айпталушыны іздестіру шараларын қабылдауға міндетті. Бұл талапты
орындамау заңды бұзу ... ... ... ҚІЖК ... ... ... мен сотқа тек жеке
айыпталушының қылмыстық ісі бойынша ғана емес, ... ... ... ... тоқтата тұруға құқық берген. ... ... ... тұру ... емес ... ... жағдайлармен
байланысты қиыншылықтар туындайды.
Мәселе қылмыстық іс негізінен ұзақ уақытқа тоқтатыла тұруында. Ескеру
мерзіміне ... бұл ... 1 ... 10 ... ... ал өлім ... қылмыстар бойынша одан да ұзаққа созылады. Және осы барлық
жылдар ішінде аталған ... ... ... ... ... ... ... салдармен айыпталушы ретінде қала ... ... ... мэжбүрлеу шарасы өз ... ... ... ... тиым ... т.б.). ... ... туралы мәселенің шешілмеуі фактісі адамға моральды қасірет
әкеледі. Бұның барлығы істі ... ... ... екі ... ... ... ... осындай көзқарасты ұстанады: "Егер айып
бірнеше адамға тағылып, ал істі тоқтата тұру олардың кейбіреулеріне ғана
қатысты ... ... ... іс ... өндірісті тоқтата тұруға жол
берілмейді, өйткені істі ... тұру ... емес ... ... ... үзақ уақыт мерзімге сотпен ... ... іс ... айыпталушы ретінде тартылған адам өзінің кінәлілігі
туралы мәселе сотпен шешіліп, тағылған айыпты сотта ... ... ... ... ... ... тек заңды негіз негіз ... ... Егер бір ... жасырынып үзақ және қатты аурумен
ауырғанда, басқа айыпталушыларға қатысты соттың істі ... ... ... одақтас республикалардың заңдарында бұл мәселе тура осылай
шешілген: егер іс бойынша және ... ... ... істі тоқтата
тұру барлық айыпталушыларға қатысты болмаса, жеке айыпкерге ғана ... ... ... практикасы зерттеулері көрсеткендей, ҚР ... ... тұру ... ... қатысты болмаған жағдайда топтық іс
бойынша барлық өндірісті тоқтата тұруға құқық беретін ... ... ... ... ... қолданылмайды. Жоғарыда
аталғандай бұл іс жүзінде белгісіз ... ... ... ... ... іс ... өндірісті процессуалдық бөліп алу мен
тоқтата тұру тиісті ... ... ауыр дене және ... ... істі ... ... негіз
болған жағдайда ғана тергеуші бір істі бөліп алып, бір ... оны ... ... Бұл осы ... ... ... ала ... мерзімінің аяқталуына
дейін істі тоқтата тұруға заңмен жол берілетіндігімен түсіндіріледі (әрине,
қажетті ... ... ... істі тоқтата тұруға айыпталушының тұрғылықты жері белгісіз болуы
және ... ... ... ... тұлғаның анықталмауы негіз болған
жағдайда, алдын ала тергеуді бір қаулымен бөліп, тоқтата тұру мүмкін емес.
Істі тоқтата тұру негізі ... емес ... ... ... ... аяқтау туралы шешіле алады. Бұл дегеніміз ... ... ... ... істі ... алу қажеттігі туралы
қорытындыға келе отырып, ... оны ... ... ... өйткені
тергеу мерзімі аяқталған жоқ.
Істі жеке өндіріске бөліп алып, тергеуші қалған ... ... ... ... үшін ... ... жалғастыруға және
айыпталушының қатысуынсыз жүргізілуі мүмкін (жүргізілетін) барлық ... ... ... Тек ... ... ... ғана қылмыстық іс
тоқтатыла тұрады.
Ескіру мерзімінің өтуіне байланысты тоқтатылып қойған істің тоқтатылып
қойған іс, егер іс бойынша ... ... ұту ... ... болмаса,
қылмыстық заңмен белгіленген ескіру мерзімінің аяқталуы бойынша тоқтатылуға
тиіс. ... ... ... ... ... ... реті ҚР ҚК-ң 69 ... белгіленген және регламенттелген.
Қылмыстық құқық теориясында қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіруі деп
қылмыстық жасағаны үшін адамды қылмыстық жауаптылыкқа тартуды ... ... ... өтуі ... ... ... мына жағдаймен түсіндіріледі: үзақ уақыт өтуіне байланысты
жасалған қылмыстық қоғамға қауіптілігі едәуір азаюы мүмкін. ... ... ... ... өзі ... қажетті еңбекпен айналысын, ... бойы ... ... ... ... ... тұлға болуын тоқтатады.
Заң кінәлінің істеген қылмысының ауырылығына байланысты ескіру мерзімін
белгілейді. Неғұрлым қылмыстық ауыр және ... ... ... заң
соғүрлым үлкен жаза белгілейді және қылмыстық жауаптылықтан босату үшін
оның ... ... бері ... ... ұзақ ескіру мерзімі өтуі керек.
Қылмыстық істің ескіру мерзімінің өту мотивіне байланысты тоқтату үшін
келесі жағдайлар болуы керек:
- қылмыстық ... ... ... ... ... тартудың
заңмен белгіленген ескіру мерзімі өтуі керек;
- осы мерзім ... ... заң ... екі ... ... ... ... айыруға жазалайтын жаңа қылмыс жасамауы керек.
- Осы мерзім ішінде тұлға соттан және ... ... ... ... ... ... істелегн уақыттан бастап
жүргізіледі, ал қылмысқа оқталу және ... ... - ... ... аяқталған уақытынан басталады. Кеңестік қылмысьық құқықта
қылмыс ... ... ... ... ... ... барлық
белгілері орын алған жағдайда аяқталған деп көрсетіледі. Қылмыстың аяқталуы
заңмен көрсетілген ... орын ... ... ... ... ... соңғы қылмысты істеген уақытымен байланысты.
Созылмалы қылмыс түрлі жағдайларға байланысты ... деп ... ... ... ... ұстап, келесі қылмыстың алдын-
алу жағдаймен және т.б. байланысты. Тоқтатылған қылмыстың ескіру ... үшін ең ... ... іс ... ... ... ма, жоқ па
анықтау қажет. Бұл әсіресе қылмыстық созылмалы қылмысты істеген айыпкердің
тұрғылықты жері ... ... ... ... ... ... ... немесе бас бостандығынан айыру орындарынан қашып
жүрген айыпталушының ісі алдын-ала тергеу мерзімі ішінде ізделмесе, ҚР ... 50 бабы 2 ... ... ... ... ... бас
бостандығынан айыру орындарына қашу ҚР ҚК-ң 258 б-да ... ... жеке ... болып табылады.
Қарастырылып отырған қылмыстар созылмалы деп қарастырылады, ал күзеттен
қашқан іс ол органдардың қольша түспейінше ... өз ... ... ... ішінде қылмыс істеп жүрген болып саналады.
Кейбір авторлар, бұл жағдайда тұлғаны қылмыстық жауаптылыққа тарту
мэңгілік ... ... деп ... ... осы ... ... ... Олардың пікірінше, созылмалы қылмыстарға қатысты ескіру мерзімін
есептеу мен жай ... ... ... ... айырмашылық
болмауы тиіс. Бұл үшін ескіру мерзімін есептеудің басы деп нақ ... ... ... ... ... ... санау керек
дейді.
Сонымен қатар, созылмалы ... ... ... бір уақыт
белгіленеді, сол уақыт өткеннен кейін тұлға ... ... ... соты ... қаулысында былай көрсетілген: егер созылмалы қылмыс
жабылған күннен бастап 15 жыл өтсе және ескіру жаңа ... ... ... ... қылмыстық жауаптылыққа тартуға болмайды. Бұл дегеніміз,
созылмалы қылмыс істегеніне байланысты ... ... ... ... ... ... ... тоқтатыла тұрған қылмыстық істі
тоқтатудың алғашқы міндетті талабы болып, ҚР ҚК-ң 69 б-да ... өтуі ... ... ... ... ішінде екі жылдан астам мерзімге бас
бостандығынан айыра жаңа қылмыспен үзілмеуі тиіс.Ондай қылмыс істеу
алғашқы ескіру мерзімін есептеуді қиып, ... ... алып ... ... кейінгі қылмыс үшін екі жылдан аз мерзімге бас бостандығынан айыратын
жаза ... ол ... ... мерзімін тоқтатпайды. Біріншісі
сияқты, екінші қылмыста да мерзімді есептеу ... ... ... тұрғын істің жаңадан істеген қылмысы үшін жазасын өтеп жүрген
адамға қатысты маңызы бар, ол ... ... оның ... ... ... өте ... ҚР ҚК-ң 144 б. 1 ... Бойынша көрсетілген қылмысты істеген
тұлға анықталмаған үшін іс ҚР ҚІЖК-ң 50 б. 1 т-ғы б-ша ... ... Үш ... ... ... ... ... кейін екі жыл өткен
соң істеген жаңа ... үшін ... өтеп ... ... ... Егер,
жаңа қылмыс үшін 2 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыратын жаза
тағайындалмаса, онда ... ... істі ... мерзіміне байланысты
тоқтату керек, себебі қылмыстық кодекстегі 144 б 1 тармағында ... үшін ... ... ҚР ҚК-ң 69 б. 4 ... ... 2 жыл ... Егер де жаңа ... үшін 2 жылдан астам уақытқа ... ... ... ... ... ... ... үшін ескіру
мерзімі қиылып, жаңа ... ... ... ... ... ... Бұл ... тоқтатылып қойған қылмыстың іс тоқтатылуға
жатпайды, ол іс ... ... заң ... ... ... ... ... пікір көрсетілген, егер ескіру мерзімі тоқтатылса,
«кінәлі тұлға жауапкершілікке тек жаңа қылмысы үшін ғана ... ... де ... ... ... тек ... ... үшін ғана тұлға жаңа
қылмыс істегеннен кейін ғана қылмыстың жауаптылыққа тартылған кезде ғана
әділетті. өзақ ... ... ... ... екі қылмысы үшін әрқашан
жауапкершілікке тартыла бермеуі мүмкін. Бұл дегеніміз әр іс үшін ... ... ... бір-біріне әсер етпей жүреді деп түсінді.
Мысалы, егер азамат ескіру мерзімі 10 жыл деп ... ... ... ... жаңадан ескіру мерзімі 5 жылдық қылмыс істесе; онда одан
кейін: 5 ... соң ол тек бір ... үшін ... ... ... үшін ғана
жаза шегеді, себебі екінші қылмысының ескіру мерзімі бұл ... ... ... ... үшін қозғалғаы қылмыстық іс тоқтатылады. Кейбір
авторлар ескіру мерзімінің өтуінің үзілісін қылмыстық іс ... ... ... ... Олардың пікірінше, адамды
жауапкершілікке тарту артық ... ... ... алып ... ... сөз жоқ мына ... алып келеді: ҚР ҚІЖК-ң 50 б. 2 және 4 ... ... ... ... ... институты әсер етпейді,
өйткені екі жағдайда да істі ... ... ... деп ... орын алуы ... арада ҚІЖК-ң 50 б. 5 тармағы бойынша қылмыстық істі тоқтату
-тұлғаны айыпталушы ... ... ... ... ескіруді қолдану
мүмкін еместігіне қатысты ешқандай да мәлімет қарастырылмайды. ҚІЖК-ң басқа
статьяларында да дәл осындай шектеулер ... ... ол ... істі ... ... ... тоқтату қылмыстық процесінің кез-
келген кезеңінде орын алуы мүмкін, сондай-ақ тоқтатылып ... ... ... ... ... ... тартудан кейін де болуы мүмкін. ҚР
ҚК-ң 69 б. Да ескіруді қолдану мен ... ... ... ... ... ... ҚР ҚК-ң 48 бабы ҚР ... 50 бабының 5 тармағының салыстырмалы
талдауы бойынша мынаны көруге болады, ескіру ... ... ... акт - ... ... ретінде тартуға байланысты емес.
Ескіру кез-келген тоқтатылған қылмыстык іске жүруін жалғастыра береді.
Сонда да, тоқтатылып қойған ... іс ... ... ... ... сәт ... ... байланысты тоқтауына әкеп соққанына
қатысты. Егер ҚР ... 50 ... 1 және 4 ... ... ... ... ... басқа да ауыр ауруға ұшырауына байланысты
және айыптаушының жеке басы анықталмаған жағдайда, қылмыстық іс ҚР ҚК-ң ... 1- 4 ... ... ... ... байланысты
тоқтатылуы тиіс. Егер қылмыстық іс ҚР ... 50 ... 2 ... бойынша
тоқтатылса, онда оның ескіру мерзімін есептеу барысында тоқтатылып қойған
қылмыстық істі тоқтатудың үшінші ... ... ... ... айтсақ,
ескіру мерзімінің өтуі барысында тұлға сот пен тергеуден тығылмаған болуы
керек.
Егер тергеу процесі барысында айыптаушы ... мен ... ... онда ... мерзімінің өтуі тоқтатылады.
ҚР ҚІЖК-ң 69 бабының 3 тармағына сәйкес, айыптаушының тергеуден ... ... ... ... оның ... немесе айыбын мойындап
келген уақыты арасындағы уақыт ескіру мерзіміне кірмейді. Ал, ... ... ... ... ... ... жалтарған кезеңге дейінгі
өткен уақыт жойылмайды, ескіру мерзіміне қосылады. Бұл ... ... ... жалтарып жүрген іздестіру ҚР ҚІЖК-ң 69 ... ... ... ... арасында жалғаспауы керек, ол қылмыс
жасалған уақыттан бастап он бес жыл ... ... ... Егер ... және оның тұрғылықты жері басқа жағдайларға байланысты белгісіз
боп қала берсе, ескіру мерзімі тоқтатылмайды.
"Қылмыстық ... ... ... ... ... ... егер, қылмыс жасаған тұлға оны айыпталушы деп санаған ... ... ... бұл ... біз мынаны аңғарамыз, егер ... ... деп ... ... ... ... ескірудің жүруі
тоқтатылмайды. Бұл арада, заңда ондай шектеу көрсетілмейді.
Қылмыстық кодекстің 48 б 3 т ... ... ... ... ... байланысты тоқтатыла тұрған қылмыстық іс он бес жыл
өткеннен кейін тоқтатылуы мүмкін, егер, ... жаңа ... ... ... авторлар заңның бұл жерін мынадай пікірде
түсінеді: яғни, қылмыс істелген күннен бастап он бес жыл ... ... ... ... ... ... тергеуден жалтаруы да, кінәлі бұл уақыт
ішінде ол ешқандай басқа қылмыс істемесе қылмыстық жауаптылыққа тартылмауы
мүмкін.
Бұл ... ... ҚР ... 69 б 4 т-да ... 25 жыл ішінде басқа
қылмыс істемеуі керектігі туралы айтылмайды, ал ол ... ... ... ... ... ҚР ... 69 б 1 т ... ескірудің жүруі кез-
келген қылмыстың істелуімен емес, ол қазіргі заң бойынша 2 жылдан артық ... ... жаза ... қылмыс істеген кезде тоқтатылады.
Яғни, кез-келген жеңілрек жазалайтын қылмыс жасағаннан кейін бірінші
қылмыс үшін ескірудің жүруі жалғаса береді. ... ... ... ... ... ... жаңа ... істеуі ескіру институтың
қолдануға кедергі келтірмейді. Одан ... П.Я. ... ... жаңадан істелген қылмыс және үзілгеы ескірту институтын қолдануды
шектемейді, ол тек тұлғаның қылмыстық жауаптылықтан босану күнін ... ... ҚР ... 50 б 2 т бойынша тоқтатыла тұрған ... ... ... ... және ... жалтарса, ол қылмыс істелген күннен
бастап 25 жыл өткеннен кейін ескіру мен бұл ... ... жаңа ... ... мүмкін. Көрсетілген талаптарды сақтау ... ... істі ... ... ... негізделіне кепілдік береді және
ескіруіне байланысты тоқтатыла тұрған ... ... ... ... алады.
Кейбір авторлар соттан және тергеуден жалтарып жүрген тұлғаны іздестіру
мәселесі ... ... ... ... 15 жыл өтсе де ... тасталмайды.
Бұл пікір мына жағдаймен түсіндіріледі: іздестіріліп жүрген тұлға
қылмыс істеді ме, ол әлі де ... ... ... ... ... ғана ... ... болады.
Бірақ мұнымен келісуге болмайды. Егер біз іздестіру заңмен белгіленген
мерзім ішінде емес, айыпталушының анықталғанынша жүруі ... деп ... біз ... мына ... ... ... ... тоқтатылып
қойған істің ескіру мерзімінің өтуіне байланысты ... ... ... ҚІЖК-ң 267 б көрсетілген айыпталушыны іздестіруді жалғастырудың
жалғыз жағдайы ... - осы ... ... жүруінің үзілуіне экеп
соғатын қылмыс ... ... ... ... қосы бұл ... да, ... ... істелгеннен кейін 25 жыл өтсе, іс тоқтатылуға жатады. Ал, егер,
іздестіріп жүрген тұлғаның жаңа ... ... ... оның ... туралы болжам болса, онда іздестіруді жалғастыру ... ... ... тек қана ... ... ... мүмкін.
Осылайша, егер қылмыстық істе тұлғаның соттан және тергеуден жалтарғандығы
туралы белгілі болса, ескіру мерзімін есептеу барысында ҚР ҚК-ң 69 бабы ... ... ... ... ... күннен бастап ескіруді 25 жыл
деп белгілейтін ереже қолданылады. Егер де айыпталушының мекені белгілі бір
жағдайларға ... ... ... ... ... қылмыстық іс ҚР ҚІЖК-ң
50 б 1 және 2 тармақтары бойынша тоқтатыла түрса, ... ... ҚР ҚК-ң ... 1 тармағының талабына сәйкес есептеледі.
Айыпталушыға өлім жазасы түрінде жаза ... ... ... істе ескіру мерзімін қолдану туралы мәселе тек қана ... ҚР ҚК-ң 69 б 5 ... ... ... ... ... ... істелген уақытынан бастап оған қатыссыз жалғасуы ... ... ... ... қылмыстық іс формалді түрде ескіру мерзімі
өткеніне қарамастан сотқа тапсырылады. Егер сот ескіру мерзімі туралы заңды
қолдануда ... деп ... ол жаза ... ... ... ... ... сот жазалау қажеттігі туралы шешімге келсе, бұл ... ... ... ... ... ол 25 ... ... бас бостандығынан айыратын
немесе өмір бойы бас бостандығынан айыратын жазамен ауыстырылады.
Сонымен, ескіру мерзімі туралы заңда тоқтатылып қойған ... ... үшін ... белгілі бір жағдайларды айыпталушыны қылмыстық
жауаптылыққа ... ... ... мүмкіндігін шектейді және ... ... ... ... жұмысын аяқтай келе, келесідей корытындылар жасадым.
1. ... ... ... ... ... ... ... отырып қылмыстық ... іс ... ... ... ... анықтамасын ұсынамын:
Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру - бұл ... ... ... ... ... бірінші сатыдағы сотта істі қарастыруды
тоқтата тұруға, сонымен қатар заңмен қарастырылған тәртіпте іс бойынша іс
жүргізудің ... мен ... ... кедергі жасайтын жағдайлармен
аппеляциялық кайта қарауға ... ... ... ... іс ... ... ... мұндай анықтама іс бойынша іс жүргізуді
тоқтата тұрудың динамикалық сипатын ... ... тұру жәй ... ... ... ... қарастырьлып қана қоймай, іс бойынша іс
жүргізуді ... ... ... ... ... ... ... принципиалдық маңызы бар, өйткені ... ... ... ... ... болып табылады:
а) іс бойынша іс жүргізуді заңды және ... ... тұру ... ... ... ... ... іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың ... ... ... бағытталған әрекеттер.
в) іс бойынша іс жүргізуді тоқгата тұру туралы ... ... ... ... әрекеттер (қылмыс ... ... ... ... ... ... қабылдау).
2. Қылмыстық іс бойынша іс ... ... тұру ... ... ... ... ... алдын ала тергеу және
қылмыстық іс ... ... ... ісін жүргізудің одан
әрі жалғасуына және ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Заңда көрсетілген ерекше негіздер бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға
болады және ... ... ... ... занды қолдануға болмайды.
3. Бір немесе өзге де жағдайларды қылмыстық процессуалдық заңмен іс біс
жүргізуді тоқтата тұру негіздері ... тану үшін ... ... ... ... іс ... ... әрекеттің бүкіл барысына кедергі
жасау керек және бұл кедергі ... да ... ... ... жеңілмеуі керек;
2) егер жағдай іс бойынша іс жүргізуге процеске катысушылардың бірі
қатыса алмауымен байланысты болса, онда тек ... (не ... ... ... тұлға) немесе жеке айыптау ісі бойынша жеке айыптаушы
болуы мүмкін.
3) іс ... іс ... ... кедергі жасайтын жағдайлардың түсіп
қалу уақыты анықталмаған болуы керек.
Заңда көрсетілген негіздердің барлығы алдын ала тергеу, және ... ... ... ... ... ... ... аудара
отырып қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру негіздерін ... ... ... ала ... сатысында іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру
негіздері;
2) бірінші инстанциядағы сотта іс бойынша іс ... ... ... ... істі ... тұру айыпталушының іс бойынша іс жүргізуге
қатысуының шынайы мүмкіншілігінің болмауымен байланысты екендігіне назар
аудара ... ... тұру ... екі ... ... ... айыпталушының іске қатыса ... ... іс ... ... ... тұру негіздері (ҚР-ң КІЖК 50 бап бірінші бөлігінің 1 ... Іс ... іс ... ... ... өзгеде негіздері (ҚР-ң ҚІЖК
50 бап, екінші бөлік, бірінші бөлігінің 6,7 тармақтары).
4. ҚР-ң ҚТЖК 50 бап ... ... ... ... ... жағдайдың мәнін дұрыс түсіну және нақты шектеу маңызды процессуалдық
шешім болып табылады.
Пайдаланылған арнайы әдебиеттер
1. Чельцов-Бебутов М.А. ... ... ... ... 503с. ... ... Н.В., ... Ф.Н. Предварительное следствие в советском
уголовном процессе. М., ... ... ... ... процесс Российской Федерации. Краткий учебник. - М., Изд-
ваМНЭПУД995.336с. С. 199.
4. О вопросах ... ... по ... делу ... ... ... ... 1976. №66с. 116.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка.Под.ред.член-корр.АН СССР
Н.Ю.Шведовой.- М., Рус.яз., 1995. 797с. ... ... К.Д. ... ... и ... ... 1963. 24с.С.12.
7. Доценко Б. Регламентация приостановления производства по делу //
Соц/законность, 1983. 11.49стр.
8. Клюкова М.С. ... дела в ... ... ... Волкодаев Н.Ф., Познанский В.А. Некоторые ... ... ... из ... СССР о ... ... ... процесса. Жоғары оқу ... ... ... 2 ... ... ... баспасы, 1979,
428стр.
10. Грошева Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном
судодпроизводстве. -—Харьков/ Издат/ ... ... ... ... ... Г.М. Оправдание за недоказанностью // ... ... №15. С.12; ... В.Д. ... ... проблемы раскрытия
преступления, 28-30.
12. Мурашов С.В. О повышении роли следственного аппарат МВД СССР в
раскрытии ... ... 1971. 200с. ... ... Ю.М., ... В.И. ... ... Учебник. -М.
Международное отношение. 1995- 608 с.С.166.
14. Дипломатический словарь.І-том. М.; ... 1984. 422 с. ... ... уголовный процесс. Учебник. Под ред. В.П.Божьева, 236.
16. Рогов И.И. Конститудионные основы формирования уголовно-правовой
политики Республики ... ... ... в Республике
Қазақстан: состояние и проблемы. Материалы ... ... ... ... ... Сапаргалиев Г.С. Проблемы соотношения Конституции и законов
Республики Қазақстан. ... ... в ... Казақстан:
состояние и проблемы. Материалы ... ... ... с. ... ... энциклопедический ... М., ... 1984, 415. 194 ... Строгович М.С. Курс Советского уголовного процесса. ... ... , 1969,516 с. ... Новиков А.И. Приостановление уголовных дел в ... ... ... ... ... Патов Н.А. Процессуальные и организационные ... по ... ... приостановленным в связи ... ... ... ... в ... ... ... ... ... М.К. Теоретические и ... ... ... приостановления производства по уголовному ... ... ... ... Х.Ж. ... ... ... следствия. Дисс...к.ю.н.-М.,1995.1б5с. С22-23.
24. Даровских Ю.В. Процессуальные и организационные основы ... ... ... приостановленному в :? связи с ... ... ... -М.Д994. 181с. С.29-30.
25. Быков В.М. Деятельность следователя по приостанов-ленным ... ... ... актілер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, "Жеті жарғы"
1999ж.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс ... ... ... 2000 ... ... ... ... Кодексі, Алматы, 2001ж.
4. "Сот жүйесі және сот ... ... ... ... ... ... ... "Қазақстан Республикасының Праламенті және ... ... ... ж. 16 ... заң күші бар ... ... ... Жарлығы.
6. 1995 ж. 29 желтоқсандағы ... ... Сот ... ... заң күші бар ... Президентінің Жарлығы.
7. 1995 ж. 21 ... ... ... Проқуратура туралы" Конституциялық заң күші бар Казақстан
Республикасы Президентінің Жарлығы.
8. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты ... ... ... ... ... - ... ЖІПС. "Баспа" 1999. 200 б.
9. 5 мамыр 2000 ... 48-11 ҚРЗ., ... ... ... ... ... ... заң актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының заңы.
-----------------------
[1] В.Д.Ломовский. Вопросы приостановления ... по ... ... ... ... ... 1970. №6,0.115-118.
[2] Даровских Ю.В. Процессуальные и организационные основы производства по
уголовному ... ... в ... с ... ... Диссертация...к.ю.н. -М.,1994. 181с. С.29-30.
[3] Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты ... ... ... ... басьлым. - Алматы. ЖШС. "Баспа" 1999- 200 б.).
[4] Строгович М.С. Курс ... ... ... Т.2.М.,
Издательство "Наука", 1969, 516 с.
[5] Чельцов-Бебутов М.А. Госюриздат, 19б2. 503с. С.329.Советский уголовный
процесс.М.,
[6] ... Н.В., ... Ф.Н. ... ... в ... ... — М., ... "Юридическая литература",
1965,367с.С.2б8.
[7]
[8] О ... ... ... по ... Делу в советском
уголовном процессе.// Правоведение, 1976. № 66 с. 116.
[9] Новиков А.И. Приостановление ... дел в ... ... ... ... С.10-11.
[10] Патов НА. Процессуалъные и организационные основы производства по
уголовным ... ... в ... с ... ... привлечению в качестве обвиняемого. Дисс... к.ю,н.-М.Д997,163с.
С.46.
[11] Сабырбаев М.К. Теоретические и практичесике проблемы ... ... ... по ... ... ... ... Кенжаев Х.Ж. Актуальные проблемы приостановления предварительного
следствия. Дисс...к.ю.н.-М.,1995.165с. С22-23. 14
[13] Элькинд П.С. ... и ... норм ... М., ... 367с. ... ... М.С. Курс ... уголовного процесса. Т.2.
М.,Изд."Наука". 1969, 51 бс.С ... ... К.Д. ... ... и ... ... М.,
1963.24с.С.12.
[16] 5 мамыр 2000 ... 48-11 ҚРЗ., ... ... ... ... ... кейбір заң актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының заңы.
[17] Настольная книга ... ... ... ... 54-58.
[19] Доценко Б. Регламентация приостановления ... ... 1983. ... ... М.С. ... дела в ... уголовном процессе/
Автореферат дис.
[21] Волкодаев Н.Ф., Познанский В.А. ... ... ... ... из ... о ... депутатов// Вопросы уголовного процесса. Жоғары оқу орындары
арасындағы ғылыми жинақ 2 басылым. Саратов университетнің баспасы, 1979,
428стр.
[22] Быков В.М., ... В.Д. ... ... ... ... —М., ... ... 1978Д12с. С. 10.
[23] Сабырбаев М.К. Теоретические и практичесике проблемы ... ... ... по ... делу. Дисс.....к.ю.н.-
Алматы,2001.146с. С.26.
[24] Грошева Ю.М. Проблемы ... ... ... в ... ... Издат/ объединение. "Высшая школа" 1975-144 с.
С.99.
[25] Қазақстан Республикасының ҚІЖК-сі 50 бап, 1-белім, 1-тармақ.
[26] Клюкова, Малкова 54-58.
[27] Қазакстан ... ... 8 ... ... Г.М. ... за недоказанностью // Советская юстиция, 1969.
№15. С.12; Арсеньев В.Д. ... ... ... ... ... ... В.М. ... следователя по приостановлениым ... ... ... ... С.В. О ... роли следственного аппарат "МВД СССР ... ... ... 1971. 200с. ... ҚР ҚІЖК 50 бап, 1 бөлім. 2 тармақ.
[32] ҚР ҚСКК 50 бап, 1 бөлім. 3 тармақ.
[33] Агаев Ф.А., ... В.И. ... ... процессіндегі иммунитеттер -
М.: Зеркало 1997- 2176. 5-бет.
[34] ... ... ... ... ... ... ... 1995-608с.С, 166.
[35] Дипломатический словарь.І-том. М.: "Наука" 1984. 422 с. С. ... ... ... ... М„ 1982 5б5с. ... ҚР КІЖК 50 бап, 1 бөлім, 4 ... ... ... ... ... Под ред. В.П.Божьева, 236.
[39] (Настольная книга следователя. М., Госюриздат. 1949, 880 с. ... ҚР КІЖК 50 бап, ... ... 5-ші ... ... И.И. ... основы формирования уголовно-правовой
политики ... ... ... ... в Республике
Казахстан: ... и ... ... ... ... ... 1997,б24с. сбб.
[42] Сапаргалиев Г.С. Проблемы соотношения Конституции и законов Республики
Казахстан. Законотворческий процесс в Республике Казахстан: ... ... ... международной научно-практической конференции.-Алматы,
1997а624с. с. 9.
[43] Юридический энциклопедический ... М., ... ... 415. 194 с.).

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Адамдарды саудаға салумен күрестің қылмыстық – құқықтық және криминологиялық проблемалары»71 бет
«Кәмелетке толмағадардың қылмыстық жауаптылығы».5 бет
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
«ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)» пәні бойынша оқу – әдістемелік кешен113 бет
«ҚР қылмыстық-атқару құқығы» пәнінен лекциялар61 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгіері қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы17 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгіері. қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы9 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгілері. Қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы7 бет
«Қылмыстық атқару-құқығы» пәнінен лекциялар37 бет
Автомобильді не өзге де көлік құралдарын заңсыз айдап әкету үшін қылмыстық жауаптылық83 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь