Қонақ үй шаруашылығы жайлы

КІРІСПЕ
1 ҚОНАҚ ҮЙ ЖӘНЕ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕРДЕГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қонақ үй шаруашылығының тарихи аспектілері
1.2 Қазақстан территориясында қонақ үй шаруашылығының пайда болуы
2 ҚОНАҚ ҮЙ ЖӘНЕ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕР ҚҰРЫЛЫСЫ
2.1 Классификасиясы туралы түсініктер
2.2 Туристерді орналастыру жағдайы
2.3.Қонақ үйлердегі қызмет түрлеріне сипаттама
2.4. Қонақтарды қабылдау және орналастыру қызметін ұйымдастыру
3 ҚОНАҚ ҮЙ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕРІ МЕНЕДЖМЕНТІ
3.1. Басқару стилі
3.2 Стандарттау қызметі
.3 Қонақ үй үшін бизнес жоспар
3.4 Қонақ үй шаруашылығындағы маркетингті анализ
3.5 Қонақ үй саласындағы электронды жарнама
3.6 Алматы қаласындағы қонақ үй шаруашылығының қарқынды дамуы.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Бүкіл әлем бойынша көптеген дамыған және дамушы мемлекеттер туризмнің дамуы үшін, туристік рекреациялық көптеген мүмкіндіктерге ие болуда. Бірақ кейбір мемлекеттерде туризмнің потенциялды көрсеткіші экономикалық ресурстарға байланысты төмен. Себебі бұл мемлекеттердегі туристік индустрияның салалары халық аралық стандарттарға сай емес. Осы себептердің бірі, біздің қонақ үйлер әлемдік стандарттарға сай дәрежеде туристерді қабылдай алмауда, басты мәселе қонақ үй орындарының аздығында. Қонақ үйлердің жағдайы жоғары дәрежелі моральды және жеке көзқарастар бойынша дамушы мемлекеттерде қонақ үй бөлімдерінің жағдайының төмендігі көрсетіледі, бұл қызмет түрінің шектеулігі, тозған ескі техникамен сипатталады.
Дамушы мемлекеттерде осындай жетілмеген бұл туризм саласын дамыту үшін, Қазіргі қонақ үй нарығын зерттеу,қонақ үйдегі қызмет түрлерін арттыру ,басқа дамыған мемлекеттермен өз жағдайымызды салыстыру қажет болып отыр.
Қонақ үй саласын дамытуда айтарлықтай жетістіктерге жету үшін,осы салада қызмет ететін мамандардың білім сапасын ,қызмет түрін арттыру керек. Сонымен қатар осы саладағы қызметшілердің жұмыс бағдарлары нақты болғаны жөн. Қонақ үй қызметінің саласы-бұл адамдар арасындағы қарым-қатынас,нақты алушы мен сатушы арасындағы байланыс. Яғни, қызмет көрсетушілердің күш жігері демалушыларға арналып, қонқтардың ойын жаулап алу мақсатында ауқымды дәрежеде қызмет көрсету. Туризм саласындағы қызметкерлердің нақты жұмыс барысы, жұмыс уақыты, демалыс уақыты тура белгіленсе, онда бұл салада үлкен жетістіктер, атақ абыройға ие бола алады. Аз ғана уақытқа болса да туристер үшін қонақ ұй-ақылы өз үйі. Ал үй ішінде адам өзін жақсы сезіну, көтеріңкі көілде бол,оны әрқашан көтеріңкі көңілмен күтіп алатындығына, оның барлық түрлерін қанағаттандыратындығына сенімді болуы шарт. Осындай жолмен ғана қонақ үйлерді туристердің екінші үйі ретінде, осы үйге қайта-қайта келу тілегін қалыптастыру керек. Қонақ үйлердің негізгі мақсаты- туристер үшін сапалы қызмет көрсету , оларға барлық жағдайды жасау арқылы қонақ үй өзінің деңгейін әлемдік дәрежеде көрсете алады.
Қазіргі уақытта қонақ үй шаруашылығын дамыту жөніндегі республикалық бағдарламасы жасалған. Бағдарламаның басты мақсаты-Республикада қазіргі заманға сай жоғарғы нәтижелі бәсекеге қабілетті туристік кешен құру, экономиканың қосалқы салаларын өркендету. Сондықан қонақ үй және туристік бизнес бұл мәселелерді қарастыруда өзекті мәселенің бірі.
Қонақ үй анықтамасына сүйенетін болсақ туристік іс әрекеттерді төмендегі ұсынып отырған анықтамадан анық көреміз. Дүниежүзілік
1. Абчук В. «Азбука менеджмента». СПб. СОЮЗ 1998ж. 12бет
2. Авьернов Б.И. «Путь к звездам отеля» Сочи. 2000ж. 6-7бет
3. Берулова М.И.»Психилогия и педагогика менеджмента».Уч. пособие Бийск.НИЦиГПИ 1995ж. 9-10бет
4. «Бизнес»-мездународный журнал для менеджеров,2000ж.11бет
5. Браймер Р.А. «Основы управления в индустрии гостепримства». Пер. с анг. М:, Аспект Пресс 1995ж.14-15-16 бет
6. Бизюкова И.В. «Кадр:подбор и оценка».-М:, Московский рабочий 1984ж.25бет
7. Бурганова Г.Н.,Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристский бизнес:особенности бухгалтерского учета и налогообложения:Уч. пособие.-М.: Финансы и статистика 1999ж. 23-24бет
8. Бурхан Шенер. Қонақ үй кәсіпорындарында ұйымдық тиімділіктің қалыптасуында басшылардың қызметкерлермен қарым-қатынасы болатындығы // Түркі әлемі туризм құрылтайды.- Түркістан,2005ж.
9. Дубинина Т.И., Яворская А.О. «Зарубежный опыт малых гостиниц» Метод. мат-лы. Вып. №3 1997ж. 25-27бет
10. Гостиничный и туристский бизнес. Учебник / Под. ред. проф. Чудновского А.Д.-М.,Изд-во Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС».25 бет
11. Кабушкин Н.И. «Менеджмент туризма». Уч.посбие МН:, БГЭУ 1992ж.34 бет
12. Ладанов И.Д. «Практический менеджмент» М.,1995ж.34-35бет
13. Котлер Ф., Боуэн Дж. Издательское объединение «ЮНИТИ»,1998ж.
14. «Международное гостиничное хозяйство» Уч. Под. Ред. проф. Д-ра эконом наук Чудновкого А.Д. –М:, Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС». 2000ж.362бет
15. Методические рекомендации по проведению идентификации и сертификации туристских услуг и услуг гостиниц. – М.,1996ж.268бет
16. Методические рекомендации по проведению идентификации и сертификации туристских услуг и услуг гостиниц.-М.,1996ж.154бет
17. Котлер Ф., Боуэн Дж., Менкенз Дж. Маркетинг. Гостипримство и туризм: учебник для вузов.-М.: «ЮНИТИ»,1998ж.
18. Статические данные Казахстанской Ассоциации Гостиниц и Ресторанов 3бет
19. Стандартная международная классификация видов деятельности в туризме (СМКДТ). ВТО,1993ж.
20. Сенин В.С., Хорошилов А.В., Баженова Т.А. « некоторые аспекты сертификации тур услуг и услуг гостиниц системы сертификации ГОСТ» методические пособие, М.,1997ж.252бет
21. Сарпунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг.-М.: «Ось-89»,1997ж.23бет
22. Соловьев Б.Л., Толстова Л.А. Менеджмент гостипримства: Справочно- методическое пособие. –М., 1997ж.34 бет
23. Сенин В.С., Баженова Т.А., Хорошилов А.В. некоторые аспекты сертификации туристский услуг и услуг гостиниц. Системы сертификации ГОСТ Р/ Методические пособие Выпуск 2.-М.: МЭСИ, 1997ж. 125бет
24. Сапрунова В.Б. Туризм : эволюция,структура,маркетинг.-М.: «Ось-89»
25. Требования к индустрии гостиниц, ресторанов и кафе в 1992 году / По материалам Белой книги ХОТРЕК.-М.: Централный совет по туризму и экскурсиям,1991ж. 258бет
26. Туризмнің дамуына қабылдау көп:облыстағы туризм проблемалары туралы / Дайынд. С. Ғаббасұлы // Айқын.-2005.-10 наурыз 142 бет
27. Туризм и гостиничное хозяйство Ассоцация авторов и издателей «ТАНДЕМ» М.:-2000ж. 596 бет
28. Требования к индустрии гостиниц, ресторанов и кафе –М.: совет по туризму ,1990ж. 103бет
29. Қазақ Ұлттық Энциклопедиясы, 5-6 том, 2005ж.
30. Қазақ Совет Энциклопедиясы 3-6-9 том, 2001ж.
31. Егемен Қазақстан. -2006.-16 наурыз
32. Егемен Қазақстан. -2005- 25 ақпан
33. Қазақстан қалаларындағы үлкен өзгерістер / Дайын. И. Алимжанов //Қазақ. -2005.- №5
34. Қазақстанның қонақ үйлері туралы / Дайынд. Есжан А. // Қазақ. – 2006-№15
35. Қазақстан экономикасы және туризмі туралы /дайын. А.Али// Қазақ -2005.-№26
36. Алматы қаласына жалпы шолу. Алматы,2005ж.
37. Мазбаев О.Б. «Қонақ үй шаруашылғы» /Оқу құралы, 2006ж.12-13-14-15бет
38. «Қонақ үй шаруашылығы және қызметтері»/ Оқу құралы, 2006ж.
39. «Қазақстанның қалалары және экономикасы, туризмі»/Оқу құралы, Алматы баспасы.2006ж.
        
        КІРІСПЕ
Бүкіл әлем бойынша көптеген дамыған және дамушы мемлекеттер ... ... ... ... ... ... ие ... Бірақ
кейбір мемлекеттерде туризмнің потенциялды көрсеткіші экономикалық
ресурстарға байланысты төмен. Себебі бұл ... ... ... ... аралық стандарттарға сай емес. Осы себептердің
бірі, біздің қонақ үйлер әлемдік стандарттарға сай дәрежеде туристерді
қабылдай алмауда, басты мәселе қонақ үй ... ... ... жағдайы жоғары дәрежелі моральды және жеке көзқарастар бойынша
дамушы мемлекеттерде қонақ үй бөлімдерінің жағдайының төмендігі
көрсетіледі, бұл ... ... ... ... ескі техникамен
сипатталады.
Дамушы мемлекеттерде осындай жетілмеген бұл туризм саласын дамыту
үшін, Қазіргі қонақ үй нарығын зерттеу,қонақ үйдегі ... ... ... ... мемлекеттермен өз жағдайымызды салыстыру қажет болып
отыр.
Қонақ үй саласын ... ... ... жету ... ... ... ... білім сапасын ,қызмет түрін арттыру керек.
Сонымен қатар осы саладағы қызметшілердің ... ... ... ... Қонақ үй қызметінің саласы-бұл адамдар арасындағы ... мен ... ... ... ... ... ... күш
жігері демалушыларға арналып, қонқтардың ойын жаулап алу мақсатында
ауқымды дәрежеде қызмет көрсету. Туризм саласындағы қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... тура белгіленсе, онда бұл салада
үлкен жетістіктер, атақ абыройға ие бола алады. Аз ғана уақытқа болса да
туристер үшін қонақ ұй-ақылы өз үйі. Ал үй ... адам өзін ... ... ... ... әрқашан көтеріңкі көңілмен күтіп алатындығына,
оның барлық түрлерін қанағаттандыратындығына сенімді болуы шарт. Осындай
жолмен ғана ... ... ... ... үйі ... осы үйге ... келу тілегін қалыптастыру керек. Қонақ үйлердің негізгі мақсаты-
туристер үшін сапалы қызмет көрсету , оларға барлық ... ... ... үй ... ... әлемдік дәрежеде көрсете алады.
Қазіргі уақытта қонақ үй шаруашылығын дамыту ... ... ... ... ... ... қазіргі
заманға сай жоғарғы нәтижелі бәсекеге қабілетті туристік кешен құру,
экономиканың қосалқы салаларын өркендету. Сондықан қонақ үй және ... бұл ... ... ... ... ... үй ... сүйенетін болсақ туристік іс әрекеттерді
төмендегі ұсынып отырған анықтамадан анық көреміз. Дүниежүзілік туристік
ұйымның (ДТҰ,ВТО) т.б. оқулық авторларының беріп жүрген анықтамаларынан
басқа, ... ... ... сан ... ... ... ... саласы, бизнес, таным, спорт және демалыс түсінігіне
орай оқу құралында тек қана қонақ үй ... оның ... ... ... ... ... кәсіби білімін жетілдіруге қажетті
мәліметтер жинақталған. Оқу құралы мазмұны қонақ үй және туистік
кешендердегі қызмет көрсету нарығының қалыптасуының негіздерін ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуді ұйымдастыру мәселелеріне тоқталады.
Қазіргі уақытта Қазақстан территориясында 195-ке жуық қонақ үй ... ... ... ... және ірі ... орталықтарында
шоғырланған. Алматы қаласы маңында, қала ішінде әртүрлі дәрежесіндегі қонақ
үй, отельдер орналасқан.
Жалпы қонақ үй шаруашлығы бизнесін ... ... ... ... емес.
1 ҚОНАҚ ҮЙ ЖӘНЕ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕРДЕГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НАРЫҒЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
1. ... үй ... ... ... ... ... ролі мен мәні мемлекеттердің экономикасының
өркендеуі үшін, жеке ... ... ... әлеуметтік байланыстарды сапаландыруды қайта бағалау мүмкін
емес. Туризм индустриясы көпшілік елде ... орын ... XX ... аяғы мен XXI ... басында толығы халықаралық
және интернационалды болды, бұған бір-бірімен байланысқан екі фактор
мүмкіндік ... бір ... ... пайда әкелу үшін, туристік
кәсіпорынның кірісін көбейту үшін ... ... ... ... ... кеңейтеді, екінші жағынан, рентабельді болу үшін, туристік
бизнес халықаралық деңгейде ... ... екі ... ... ... ... үлгісі ретінде
круиздік бизнесті алуға болады. Круиздер теңіздер мен мұхиттарда іске
асады, яғни ... ... ... ... ... болып табылады.
Круиздік турлар жиі кеңейіп отырады (Аляска, Филиппин ... ... ... ... және т.б. ... бола ... бизнестің бұл түрінде жетістіктерге жету үшін,
компания туристтік нарықтың халықаралық ... нық ... ... ... ... ... материалдық негізі болуы керек.
Мысалы, «P& O» және «Роял Кариббеан» ірі круиздік туроператорлары дәл
сондай компания ... ... ( ... ... ... ... ... иеленеді. Бұл аралды ... ... ... ... ... ... корпорация аумағында және агенттік-
операторлық бизнес аумағында ... ... ... ... ... және ... ... бірқалыпты дамымайды, және бәріненде жиірек келесі
туристік аймақтар ерекшеленеді: Европа, Америка, Шығыс Азия және ... ... ... Таяу ... ... ... ... аймақтарға
бөлінуіндегі пропорцияналды еместігі жөнінде нақты жауап беруге ... ... ... дамуы және ресурстарының жақсаруы ... қай ... ... ... ... ... соңғы он жылдың ішінде туристік кірістер мен
туримнің өсуі бойынша ... ... ... ... ... қатарына
Таяу Шығыс пен оңтүстік Азияны ... ... ... орташа региондарда туристік қызмет көрсетулер, ... ... ... пен кәсіпорындар көлемі
жаңадан ғана даму үстінде.
Тарихқа аздап көз ... өтер ... ... ... Европа
елінде туып, осы елде дамып, басқада дүние жүзі ... ... ... ... ... ғана емес ... ... себеп болып отыр.Қандай жағдай болсада мемлекетте туризмнің
массалық дамуына сол ... ... ... ... ... ... ... өсу деңгейі тікелей және жанама әсер
етеді.
Әлемдік қонақ үй индустрияның негізгі кезеңіне шолу ... ... ... ... ... ... алғашқы қонақ үйлер (Керуен
сарайлар) б.э.д 2000 жыл бұрын көне шығыс елдерінде кең ... ... ... Рим ... ... ... ертедегі қонақ үй
түрлері:хаинны, инны, пошта ... ... ... ... ... қазіргі үй функцияларына ұқсас қызмет түрлерін көрсеткен.
Сол замандағы негізгі көлік ретінде ... ... мен ... ... ... адамдар тынығуға арналған, ас ішетін
бөлмелерден ... Ал Орта ... ... ... бұл
кешендерге әжептәуір өзгерістер енгізілген. Қосымша театр сахналары пайда
болған. Қонақ үй иелері өз ... ... мен ... келген
қонақтарға қызмет көрсеткен. Олардың қызмет көрсету деңгейі жоғары ... ... ... ... үй индустриясының даму тарихы әлемдік адамзат өркениетінің даму
тарихы мен тұспа тұс келеді.
Еуропа, Азия дүние бөліктеріндегі ірі ... ... ... ... ... ... ... үй кәсіпшілігіне
тоқырау алып келеді.
XVII-XIX ғасырлар өндірістік революция, су ... ... ... ... үй ... ... ... үлесін тигізді. XX
ғасырдағы қонақ үй индустриясының ерте кезден бастап 20 ... ... даму ... ... ... ... ... дейінгі II-I мыңжылдық аралығында Ассирия кезінде
керуен ... мен ... ... дем ... ... саяхатшыларға
уақытша тұруына арналып салына басталды.Осы уақытта Шығыс елдерінде, коне
Грецияда,Крит аралдарында да керуен сарайларының ... ... I ... Ежелгі Грек жерінде қонақ үйлердің үш ... ... ... (кататоталар), мемлекет құзырындағы аулалар
(пандокен), ұйықтайтын бөлмелері бар таверналар (тамақ ішетін ... ... ... ... ... I ... ... Рим
территориясында жол бойында көне ... ... ... ... ... ... Оларды пайдаланушылар саяхатшылармен ... ... ... ... болып Рим империясындағы
пошта байланысының қалыптасуына байланысты мемлекеттік заңға байланысты 70-
100 шақырым ат ... ... ... ашылуы таверна,қонақ үйлердің
ашылуына себеп болды. Рим ... ... ... ... ... бұзылып қирауға ұшырады.
Орта ғасыр (V-VIII ғасырлар) заманында Европам мен Шығыс елдерінде
сауда мен ... ... ... орай ... мен ... қызмет
көрсету саласы дамудың жаңа жолдарына бағытталды.Европалық ... ... ... ... ... ... ... бірінші қабатында
ас ішіетін орын және ат ... ... ... ... ... ал жоғарғы қабатында жататын бөлмелер төбесі жабық театрлық
көріністерге арналған орындар болған.
Қайта өрлеу ... ... ... бөлігінде кәсіпкершіліктің дамуы,
ат жегілген тарантас,көлік қүралдарының ... ... ... ... ... ... ... тигізді. Европа елдеріндегі
мемлекеттердің экономикалық және ... ... ... ... ... шаруашылығы қарқынды дамуы байқалады. XVII-XVIII ғасырларда Америка
континентіне Европалықтардың келуіне орай ... ... ... ... бола ... ... 70 бөлмелі қонақ үй «Сити ... ... 1794 жылы ... ... ... бас ... ... арналған орта және үлкен қонақ үйлер пайда болды. Оның ең
үлкені 170 бөлмелі «Тремонт» ... 1829 жылы ... ... ірге ... ... ... мен ... өндірістік революция нәтижесінде көлік
түрлерінің пайда болуы (пороход, ... ... ... ... ... теңіз жағалауында ,темір жол бойында қонақ үй ... ... ... үй ... ... ... және ... келушіоерге қонақ үй қызметі
ұсынылды./2/
XX ғасырдлың бас ... ... үй ... ... ... ... қонақ үй синдикоттары (Лондонда) ... ... ... ... жылы ... қонақ үй иелерінің халықаралық
қонақ үй ... ... ... 1700 ... үйлерінің басын біріктірген. Осы
мезгілде ... ... ... керуендер, конференциялар, ойын-сауық
кештері ұйымдастырылған казино, мейрамханалар пайда болған XX ... ... ... үй ... ... ... ... тоқталып өткен
орынды.
1930 жылдардағы қонақ үй ... «Ұлы ... ... ... Екінші дүние жүзілік соғыс кезеңі де өз ... ... ... ... ... ... ... соғыстан
кейінгі халықаралық қатынастардың тұрақталуы, әлеуметтік экономикалық
жағдайдың ретке келуі дүние ... ... үй ... ... ... тигізді. Қонақ үйдің жаңа типтері ... ... ... ... ... ... ... демалыс қонақ үйлер салына бастады. Әуежай,
жол бойы қонақ үйлері олардың құрамына тамақтану, көңіл көтеру ... ... бос ... пайдалану мүмкіншіліктерінің артуына
байланысты емдік сауықтыру курортары белгіленген аймақтарды пайда ... ... ... 17 млн. ... ... ... ... үйлер
жүйесі қалыптасқан. Солардың ішіндегі ең ... ... ... ... ... үй ... орай «Апартамент», «Кондоминниум»
түрлері пайда болды.
XX ғасырдың 90-шы жылдарында экономикалық күйзелістерге ... үй ... ... тежелгені байқалды.
Отельдердің мамандандыруы, супер және экзотикалық түрлерінің шыққанын
байқаймыз. Қонақ дамытудың жаңа тұжырымдамалары зор ... ... ... Азия және ... ... ... қонақ үй шаруашылығы
құрлысы жаңа технолдогияны ... ... ... ... ... ... ... үйлер қалыптасуы
нарықтық жағдайда өтуде.
ТМД елдері көлеміндегі қонақ үйлердің даму, ... ... ... Ресей, Европалық бөліктегі ТМД елдерінде және Жібек
жолы бойындағы атпен серуендеушілердің, саудагерлердің, пошта ... жол ... ... ... ыңғайлы керуен
сарайларынан басқа, пошта ... ... ... үй аулаларының
трактирлер құрлысы пайда болып, 1818 жылдың өзінде Мәскеу қаласында 7 қонақ
үй жұмыс істеген. Оған ... ... ... мемлекеттерден келген шет
елдік қонақтарға арнайы демалатын, тамақтанатын орындар болған.
Олар «армяндық», «ағылшындық», ... ... т.б ... Құрылымында шағын сауда сөрелері, кішігірім дүкендер, зат сақтайтн
қоймалар, қызмет көрсетуге арналған нысандар болған. ... ... көзі ... ... дейін сақталып туристік экскурсиялық нысан
құрайды.
1878 жылы ... бес ... ... үй және ... ... ... ... серіктестігі болып аталған.
1890 жылдары «Европа», «Центральный» қонақ үйлерінде люкс нөмірлер
ашылды. Кейінірек «Балчук», «Метрополь» ірге тасы ... ... ... Ресей жерінде 4685 қонақ үйлері пайда болған ... ... ... ... ... ... есептемегенде.
Кеңестер дәуірінде бұрынғы жекеменшік қонақ үйлер мемлекеттік
коммуналдық жүйеге көше ... ... ... ... ... ... Москва
және Ресейдің 669 қалаларда қонақ үйлер салынды. ... үй ... ... дүние жүзілік соғыс кезінде байқалды.
1960-1970 жылдары 6 мыңнан астам қонақ үйлер пайдалануға беріле ... ... (4000 ... ... ... ... «Восток» (2400 орыннан астам), «Ленинградская» (500 орынды),
«Украина» (1660 ... ... (5350 ... қызмет атқарды.
1980 жылы Олимпиада ойындары қарсаңында «Космос», ... ... ... ... үйлерінің жұмысы жанданды.
1990 жылдары қонақ үй шаруашылығы күйзелісі Кеңестер ... ... ... ... ... ... ... байқалады.
2. Қазақстан территориясында қонақ үй шаруашылығының пайда болуы
Қазақстан қонақжайлығының қалыптасуының көне тамыры ... ... ... ... алғашқы қоныстардың, көлік ... және ... ... ... ... қонақ үйге ұқсас ғимараттың
ашылуын біздің эрамыздың алғашқы ғасырларына қатыстыруға болады. Ұлы ... ... ... ... біз көне ... ... ... түйелер арқылы қатынайтынын білдік. Олар
керуен жолының ... ... ... елді мекендерден шатыр құрып
түнейтін болған. Сондықтан, олар ерте ... ... үй ... болып
керуен- сарайлар деген атауға ие болған. Керуен-сарайлар керуеннің
тұрғылықты және сату ... ... ... ... Сол ... қолайлы
қызмет көрсету ұғымы Азия, Европаға қарағанда әлде ... ... ... ... керуен-сарайлар ақша табу мақсатында ғана емес, саяхатшының
демалысы мен саудасын дамыту ... ... ... арқылы белгілі.
Бірақ XIII ғасырдың басы болашақ Алматымен ... ... ... қай
салада болсын үлкен төңкеріс әкелді. Монғол ... ... ғана ... қала ... де кері ықпалын тигізді. Ұлы
Жібек Жолы ... ... ... ... және ... ... әкелсе, ол өз алдына сол кезеңзегі енді ... келе ... ... өз ... әкеп ... ... көлік жолдарының қайта өркендеп дамуы Ақсақ Темірдің билеу ... ... ... ... ... ... ... жаңа жолдар
салып, жаңа қалалардаң салынуы халықаралық қатынастарды дамыта түсті. Мұның
өзі жаңа қонақ үйлерді ашуды ... ... ... ... ... мен XVI ғасырдың кезеңіндегі қонақ үй тұрақтарының жайы.
Қазақ хандығының құрылуы қонақ үй шаруашылығына еш кері ... бір ... ... ... ... үй ... ... одан
арғы тарихы Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңі болып табылады. XIX ғасырдың
алғашқы ... ... ... ... толығымен Ресей империясының қол
астына енген кезде соғыс қорғаныстарын, жаңа жолмен ... ... үй ... одан әрі ... ... ... етті. Сол тарихи
жылдардағы қонақ ... ... ... ... ... үй шатырларын
айтуға болады. Осылайшы қарқында дамыған ... ... үй ... жылы ... ... ... «Еуропа» қонақ үйінің салынуына әкеп
соқтырды.
Осыншама тарихты арқа тастаған Қазақстан қазір 160-қа жуық ... ... ... оның ... көпшілігі Астанада,Қарағандыда, Алматыда, Шығыс
Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан аймағында орналасқан.
Қонақ үй ... ... ... ... ... болмайды.Ал
соңғысымен біздің елдің жағдай тамаша ... ... ... туризм бізде
біршама жақсы дамыған:қазқстандықтар үшін шет елге ... ... -45,8%, ішкі ... бойынша -37,9% көрсетілсе, туристердің
қазақстанға келу көрсеткіші небәрі ... ғана ... ... ... ... оның арқасында елге шетелдік валютаның ... ... ... ... ... ... ... туристерді келтіру үшін бірқатар жұмыстар атқарып, оның
ішінде қонақ үй инфраструктурасын қолға алу ... ... ... ... ... ... Қазақстан көптегн шетелдік әріптестерімен
жұмыс жасап, әр ... ... ... және ... қатар әр қаланың қонақ үй өмірі біршама қайта жанданды.
Жаңа қонақ үйлер пайда ... ... ... немесе қайта күрделі
жөндеуден өткізілді.
Алматының Еуразия орталығы ретіндегі ... ... ... ... көптеген саммиттер, халықаралық ... ... яғни ... және ... туризмді дамытуға әсерін тигізетін
бірнеше бас қосулар ... ... ... де өз маусымдылығы бар,
ол көктем-күз айларына келеді. Қысқы, әсіресе ... ... ... ... ... белсенділігі төмендейді. Сонымен қатар Қазақстанға
іскерлік ... ... ... ... ... ... бар. ... іскер адамдармен бизнес –туристердің қонақ үй ... ... ... ... бар- ол ... тиісті деңгейін
қамтамасыз ететін ... ... сай әрі ... ... болу ... Ал бес жұлдызды қонақ үйге келетін болсақ, онда қонақ
үй ... ... ... бір ... ... ... 290 ... туристердің арқасында Алматыдағы әлемдік құрылымдағы The Rejent
Ankara және Hyatt Rejency ... ... ... ... жатыр. Бірақ
алғашқы бекітілген баға көп жағдайда ... баға ... ... ... ... ... бойынша да өткізуі мүмкін. Ол ... ... ... ... ... ... жұмыс жасайтын
туристік операторларға берілуі мүмкін.Көрсетілетін жеңілдіктер орасан ... да ... ... ... ... бес ... ... бір орынды нөмірін прайста көрсетілген бағадан 30% түсіреді. Бірақ
The Rejent Ankara және Hyatt Rejency ... ... ... ... клубтардың, казино, фитнесс-орталықтарының,
конференц залдарының болуы ... ... ... ... ... ... немесе пресс-конференцияларды
ұйымдастыруда белсенді түрде жалға ... ... ... ... ... ... ... емес, осындай қосалқы қызметтері ... ... ... қамтамасыз етеді. Бірақ басқа да ... ... ... ... ... ... үйі кешенінің директорының
айтуынша қонақ үйдің негізгі кірісі оның басты жұмысынан ғана ... ... ... ... түнгі клуб, мейрамхана, авиакасса және басқалардың
болуын тек туристердің ұсынысынан туындағанын ... ... ... ... ... тек төрт жұлдызды екендігін ескерсек, оның
жұмыс спецификасының да біраз өзгеше өтетіндігін түсінеміз.Қалай ... ... ... бар ... ... кірісі, ондай қызметсіз қонақ үйлерге
қарағанда жоғары екендігін статистика көрсетіп ... Яғни ... ... ... ... биік сұранысқа ие. Айта кететін бір ... ... ... үйде тұру ... жоғарыдағы қосымша қызметтер бағасы нөмір
бағасымен бірігіп ... ( ... ... ... ... клубта болу, саунаға кіру т.б.). Бірақ елімізге келушілердің барлығы
да фирмадағы ... ... ... 5 ... қонақ үйде бола алмауы
мүмкін. Осылайша Қазақстан шетелдік қонақтарға тағы не ... ... ... сұрақ туындайды. /4/
Қонақ үйдегі жұлдыздық жүйе жағдайы:
Біздің елде ... үй ... ... жұлдыздық деңгей беру
жүйесі 1994 жылы Ресей Федерациясының Мемлекеттік стандартымен бекітілген
ресейлік «қонақ үй ... ... ... Нормалар мен
ережелердің ескеруінен бе, жоқ әлде біздің ... ... ... ереже тәртібін түсінуінен бе, әйтеуір ... ... ... ... сапа ... әр ... ... жұмбақ
емес. Тіпті арнайы маман емес қарапайым көзімен-ақ кейбір жұлдызды төмен
қонақ үйлердің ... ... ... ... оның ... ... ... әлдеқайда биік екендігін көруге болады. Мысалы
оңтүстік астанамызда 4 жұлдызды қонақ үйлер төртеу: ... ... ... Сонымен қатар 3 жұлдызды қонақ үйлердің 11-і бар:
Олардың ішінде ... ... ... ... Медеу»,
«Пекин», «Каргалинск» отель-санаториі, «КазЖол», ... ... ... ... ... қалаға жетпеуде. Дәлірек айтсақ, сол сияқты,
бірақ төмен деңгейлі бағамен ... ... ... ... ... ... түй, тек бизнес-туристерге ғана емес, ... ... ... ... ... ... қарапайым шетел
қонақтарына да ұнайтыны сөзсіз. ... да ... ... үйлері ең
алдымен елге келген туристер ағымының 86% құрайтын алыс адамдарының, содан
кейін тек 14% ... ТМД ... ... ... ... ... Дегенмен қонақ үйлердің түрлі бағытта жұмыс жасауы ... ... осы ... ... өз ... сай ... көрсеткені
абзал. Жібек Жолы компаниясының қарамағындағы ... ... ... Қазақстанға, әсіресе Алматыға комфортабельді, әрі қазіргі заманға
сай 4 жұлдызды отель жетпейді деп есептеуде. ... Жолы ... : ... қонақ үйге 3 жұлдыз деңгейін береді, бірақ әрине біз
ондай сатыға әлі көтеріле ... ... Көп ... 2 ... ... ... ... дегенмен де біздің қонақ үй ... жер ... ... сай ... ... біз ... ... қонақ үйді реконструкциядан өткізуге дайындалудамыз. ... ... оны ... ... сай етіп және ... ... ... өткізе отырып, біз қонақ үйдегі төменгі бағаны
сақтап қалмақшымыз. Еліміздегі ... ... ... 5 ... ... ... ... аз туристерден шығынын өтеп алады. Жаңадан
өңделген ... ... ... да өз ... сай ... ... ... емес сияқты. Ең бастысы қонақ үй обьектілерінің жұлдызын арттырмаған
дұрыс. Себебі ... ... ... үйде ... және ... ... ... не сол отельде енді ешқашан тоқтамайды, не ең жаманы біздің
елге қайта келмеуге ... ... ... ... ... анықтауды бірнеше жағдайлар
ескеріледі.Мысалы:төсек басында ... ... ... ... ... басқарудың болуы, үлкен айнаның, шомылу қалпағының, әжетхана
қағазын ілуге ... ... ... және т.б. ... ... неше түрлі
майда бұйымдардан қонақ үйдің қолайлығымен комфортылығы байқалады,алайда
егер сіз осылардың барлығы бола ... ... ... ... ... қонақ үйге қайтып келмесіңіз анық. Қызметшілер ... ... ... стандартында бір-ақ сөйлем ... ... үйде ... ... ... орнату және қонақтарға
шыдамды әрі ілтипатты болуы тиіс». ... де ... ... ... ... күмәндана қарауғада болады. ЖЗібек жолы ... ... ... қалада қонақ үйдегі қызметкерлер сапасы, өкінішке
орай жоғарғы деңгейде емес. Қазіргі қонақ үй жұмыскерлерін ... ... ... бастауда. Ал осыдан бірнеше–ақ жыл ... ... ... ... 5 ... қонақ үйде ағылшынша сөйлей
алатын, келбеті жаман емес, яғни жұмысқа ... ... ... ... ... ... ... беріліп, шындығында қонақтарға ізетпен
қарай білу керек. Ал бізде ... 5 ... ... үйде ... біз ... ... деп ... деген сұраққа,
«Сіздер шынымен аласыздар ма?» деп жауап қайтарады. Delux класты қонақ үйде
мұндай ... ... ... ... да ... ... ... жәй ғана
сыпайы түрде «Иә, әрине» деп ... беру ... ... ең ... ... ... білу деп ойлайды.Шындығында да шығыста ғимарат салуды ... әрі ол ... ... ... ... ... фасады оның соншамалықты
жақсы көрсетпейді. Егер ... ... ... істей білмесе. Қонақ үй
бизнесін жүргізудің қазіргі заманға сай халықаралық стандарттарын оқытудың
қиындықтарымен ... ... ... мен ... ... жұмыс істеуде. Бұл ұйымның құрамына Қазақстан бойынша 27 ... ... ... ... Карл Дюйсбергтің қоғамы біріге отырып «қонақ ... ... ... ... атты ірі жоба жүргізілген.
Оның ең басты мақсаты таңдалып алынған 10 ... ... 30 ... ... ... еді. Олар 2,5 жыл ... ... менеджмент, маркетинг және өнеркәсіп реструктуризациясы бойынша
өз мамандарының квалификациясын жоғарылатып ... ... ... ... «Алматы», «Отырар» қонақ үйлерінде эксперттер
өндірістен шеткері қалмай өз жұмыстарын ... ... ... ... ... ... және ... академиясы жанынан туризм және
қонақ үй ... ... ... дайындау және квалификациясын
жоғарылату орталығы ... ... ... үй персоналдарын ізеттілік пен
әдептілікке үйрету өте қиын. ... ... ... ... әдет жоқ.Әрине
шығыс қонақжайлығы туралы айтудың қажеті жоқ, ... тек ... үй ... ... ... қатар жалпы қызмет көрсету аумағы өндірісін тұншықтырған
кеңестік кезеңнің әсерін айтпауға болмайды. Кеңес дәуіріндегі қонақ ... ... ... ... ... ... ... деңгейдегі
қонақжайлылығымен туристерге есік ашатын мұндай орындарда бронсыз номер ... ... тыс таза ... алу үшін және т.б. ... ... ... біраз тер төгу керек еді.Осындай ықпалда жүрген біздің қонақ
үйлердің тез ... ... болу ... баяу ... ... ... жаңа заң сияқты өзгеруіміз қажет.
Қызмет көрсету ерешеліктері
XX ғасыр соңындағы қонақ үй шаруашылығын,дағы жаңа технологияның ... ... ... ... ... ... ... санының
күрт азаюы байқалады.Қызмет көрсету саласында қаржы ... ... ... қызмет көрсету, басқару проблемаларымен ... ... ... ... ... дайындау, қарым қатынас
мәселесін зерттеу қолға алынған. Қонақ үй бизнесіндегі қызметкерлер олардың
жұмысын ұйымдастыру, бақылау менеджмент жүйесіндегі негізгі ... ... ... ... ... ... ... таңдай білу, тұтынушы
талабына сұранысына сай болуы шарт.
Қонақ үй шаруашылығындағы ... ... ... үй ... тікелей қарым –қатынаста болуына орай автоматты түрде
кәсіпорының мақсаттарын іске асыру процесіне ... ... ... ... ... ... ... экскурсиялық, қосымша жұмысы
қызметкерлердің іскерлілігімен, ... ... ... ... бар. ... ұтымды жұмыс істей білу, басқару
қызметкерлерді ... ... ... деп санау қажет.
Қонақ үй шаруашылғы ... ... ... ... ... көңіл ... ... ғана ... ... Бұл ... ... Себебі төменгі
топтағы қызметкерлер кәсіпорындағы адам – жұмысшы ... ... ... ... ... көзі ... қызметіне,сапалылығына
тікелей қатысты.Мысалға қонақ тар жататын орындарына ғана ақша ... ... ... ... ... ... ресурстары олар қызметкерлер.Соңғы жылдары әдеби, ... жиі ... ... ... ... та «қызметкерлер менеджменті»
мен «адамдар ... ... ... ... ... мақсаты мен қызметкерлермен қатынас, байланыс олардың
өзара қарым-қатынасының артуына орай адамдар ресурстары дұрыс пайдалануға
енген деп есептейміз. Және ол ... ... ... жағдай болмасын екі
жағдайда да басқару процесінің алға қойған ... ... ... ... ... ... ... саналады.Адамдар ресурстарын пайдалану
ұзақ мерзімге арналған бизнес стратегиясының негізгі ... ... ... ... ... ... көрсету кәсіпорын жұмысшылары
тарапынан адамдар ресурстары ... ... ... ... ... ... бұл ... орындалуы үшін уақыт қажет және басшылық
менеджментіне ғылым,практикалық тұрғыда негізделуі ... ... ... ... ... ... ... қажет етеді. Бірақта ондай мамандарды өз іштерінде дайындауды қажет
тұтады.Сондықтанда қонақ үйлердегі адамдар ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы, басшы ролі өте ... ... мен ... шолу ... барысында қонақжайлылық
индустриясында ... ... ... ... туралы мәліметтер көптеп кездессе, ал ... ... ... ... үй индустриясы кәсіпорындары
олардың қазіргі іс әрекеттері ... ... ... ... ... ресурстарын басқару табиғатты ... ... ... ... ... деген ынта
қызығушылық жақсы жолға қойылса қызметкерлермен ... ... ... ... ... ... дұрыстығын көрсетеді.
Көпжылдар бой адамдар ресурстарымен жұмыс істетін бөлімді ... ... ең ... деңгейі болып саналып келді.
Бұл бөлім көбінесе кім көрінгенмен толықтрып тұтынушылармен ... ... ... ... жасақталып келуі. 90-жылдардан кейінгі
нарық жағдайына орай ... ... Бұл ... өте ... ... ... ... бөлімдері ішіндегі ... тез ... ... структура болып саналады.
Қазіргі кезде қызметкерлермен жұмыс істейтін бөлім төмендегі төрт
сфераны қамтиды. Оның құрылымы ... ... ... ... ... бас ... кадр ... секретарь
және т.б. тұрады. Қызмет түрлеріне жұмысшыларды қабылдау, тексеру мерзімін
белгілеу, көмек көрсету, еңбегін бағалау, ... ... ... еңбек
режимін қадағалау, зерттеу құжаттармен жұмыс жатады.Кадр бөлімінің адамдар
саны кәсіпорын құрамына, ... ... ... кадр ... ... ... қонақ үйлерде алуан түрлі болып келген.
Қонақ үй шаруашылығындағы бизнестің дұрыс жолға қойылуы,кадр ... ... ... сай келеді.Ұйымдастыру жағынада
қызметкерлерді жинақтау ... ... ... мақсаты мен
міндеттеріне, ұйымдық ... ... ... кейбір компаниялар керек мамандарын жоғарғы ... ... ... ... алып оларға білім алуына көмек
көрсетуі,кейінен ол маманның сол компания мүддесін қорғайтындығы.
Мамандармен қамтамасыз етілуі кадр бөлімінің есеп ... ... штат ... ... ... жұмыста тұрақтамауын
жатқызамыз.Бөлім мамандарының тілдерді білуі,компьютер, факс, жұмыс істей
алу классификациясы, шет ... ... ... үй ... ... ... ... сферасындағы өте күрделі процесс.
200-600 орындық қонақ үйлердегі мамандардың жұмысын талдау, бағалау
күрделі іс. Өз ... ... ... ... этаптап
тұрады.Бірнешеден ұсынылатын жұмыс түріне анализ беру, сипаттау, ... ... ... ... жеке ... ... қызметші
түрі,қимылы, біліктілігі, тәжірибесі туралы анықтамалар іріктелінеді./6/
Екіншіден мамандарды ... ... ... ... тексеру
мерзімі(1 апта-1 ай),тесті;сұрақтарға жауап беру, әңгімелесу әр ... ... ... ... ... ... ... арқылы кандидаттар санын тежеп, иәңгімелесе отырып қабылдау жиі
қолдануда.Әңгімелесе ... ... ... ... сай ... ... біліктілігін, білім деңгейін ... өте ... ... ... ... ... ... келмейтін адамдар тұруы да мүмкін.
Үшінші этап жаңа қызметкерлерді әлеуметтік адаптациядан өткізу.Жаңа
қызметкер жаңа ... ... ... ... басқа
адамдармен тез тіл табысуына қолайлы ... ... де ... ұйымдастырылған жұмыс тәртібі болса, онда маман
тұрақтануы жұмысқа ынтасы, ортақ мүддені қолдайтындығы көрінеді.Әлеуметтік
адаптация әр ... ... ... ... ... ... іс әрекеті,традициясы, тәжирибелері ... ... да ... үй ... ... ... жиі ... 45 %-ке жуығы алғашқы үш айда жұмыс орындарын тастап кетуге
мәжбүр, ал 15% бір ай ... ... ... кету ... ... ... адаммен
жұмыс істей алмауы жатады екен.
Сондықтан кейбір ғалымдар алдын алу жолдарын ұсынған:
1.Кәсіпорын жұмысының сипаты.
2.Жұмысшы тастап кету себептерін анқтау.
3.Қызметкерлер ішінде ... ... өз ... не ... ... ... ... жұмыстары бойынша өсу бағдарламасын жасау.
6. Түскен табысты бөлу схемасын жақсарту, жалақы төлеу ... ... ... туғызу.
Информациялық технология жағдайында кадрлар туралы ... ... ... мен ... ... жұмысын бағалау,
түрлі жәрдемдер көрсету жолдарын, бағдарламаларын қарастыру қажет.
Басқару стилі, тактикасы мен практикасы мамандардың тұрақталуына, олардың
компаниы ісіне жанашырлығын, ... ... ... үй ... өркендеуіне септігін тигізеді. Қонақ үй шаруашылығы ... ... ... ... ... қажетті
қарасытырылатын мәселе. Кәсіпорын басшылары әрқашан төмендегіне ескерген
жөн. Даму стратегиясына орай мамандарды ... ... ... іріктеу,
оқыту, тәрбиелеу кадр жөніндегі менеджер міндеті. Қызметкерлерді ... ... ... ... мен ... болуы керек. Мақсаты:
қызметкерлердің жұмысын бағалау ... ... ... ... іс ... бір ... ... жүйесіне өтілуіне
байланысты нәтижесінде жоғары болукы мүмкін.
Адамдар ... ... ... ұжым арасындағы моральдық-
психологиялық климатты қалыптастыру,баға беру.
Еңбек өнімділігін көтеру-бағалаушыға жеке баға беру ... ... ... ... ... негізгі міндетері. Басқарушылық
ықпал. Бағалау ... ... ... ... жұмысының жақсы
нәтижелерін көрсете білу, басқару нәтижелерін жеңілдетеді. Төлемақы арқылы
еңбекті бағалай білу оның ... ... сай ... ... ... өсу,
қызметкерлердің жұмысына ынталандыру ... ... ... ... ... кәсіби дайындығын бағалау нәтижесінде
жұмысқа қабылдау,көтеру,жолдары қарастырылады.
Қызметкерлерді бағалау төменгі міндеттерді де қарастырады.Оларға басшы ... ... ... ұйымдастырушылық қарым қатынастар.
Қызметкерлердің өзін-өзі бағалау, қызмет бабындағы кәсіби жұмысының
нәтижесін көтеру. Қызметкерлер ... ... ... және
мотивациялық функциялардан тұрады. ... ... ... төменгі жұмысқа түсіру, жұмыстан шығарып ... ... ... ... ... бағалауда шешім қабылдауды,іс жүзіне
асыруы кәсіпорын ... ... ... ... ... ... бағалау деп санай отырып өзін-өзі ... ... ... ... тудырады. Өз ісіне жетік, тәртіпті, ұқыпты маманның
кәсіби өсуі ... мен ... ... ... ... жылдар кәсіпорында жұмыс істеп жүрген қызметкерлер басқа жұмысқа
ауысқан жағдайда пайда келтіретін болса, оның қызмет дәрежесін көтеру ... ... ... болып, жас мамандардың өсуіне ықпалын тигізеді. Кейбір
қызметкерлер ескерту, дұрыс жолға қою мүмкіншіліктерін пайдалана алмасы
ондай қызметкерлерді ... ... ... шара ... ... ... ... нәтижесімен таныстыру қызметкержұмысына
әділ баға беру деп санаймыз. Олар ... ... ... ... ... ... ... қажет, қорытынды шығаруға тиісті
мотивациялық функция қызметіне мықты мамандарды анықтап, оларды марапаттау,
қызметін көтеру, жалақысын көтеру жатады. Бұл іс- ... ... ... ... ... ... іс жүзіне оңай асырылады. Жоғарыдағы
үш функция ... ... іске ... ... ... шешім
қабылдауға, ал қызметкерлердің жақсы жұмыс істеуіне бағыталады.
Қызметкерлер жұмысын бағалау стандарты төмендегідей. Орындау стандарты екі
ақпарат түрін ... ... не ... ... ... басшы және жұмысты бағалау,орындалуы мазмұнын жақсы білулері жұмыс
нәтижесіе әсерін тигізеді. Сондықтан да жұмысты ... жеке ... жеке ... мен ... тұрса жұмыстың орындалуы
кемшіліктерін және мықты жақтарын көрсетуі тиіс. Кез-келген бағалау жүйесі
талаптарына:қажеттілігі, ... ... ... ... ... ... әдістері.Қонақ жайлық индустриясында
қызметші жұмысын екі жақта бағалайды:
- тікелей бағалау(еңбек нәтижесін есепке алу)
- қосымша бағалау(жұмысшының ... ... ... ... басшы және қызметкер жұмыстың орындалу мақсаты
міндеттерін біріге ... ... ... ... ... ... ... істеу, іскерлігі,
жеке қасиеті ескеріледі.
Тікелей бағалау тек штаттағы қызметкерлер еңбегін бағалауға пайдаланады.
Нәтижесінде кәсіпорын ... ... ... ... орнына сай стандарттар белгіленеді, анықталады. Еңбек
өнімділігін анықтау процедурасы белгіленуге тиісті. ... ... ... ... қабылданып, хатталуы керек.
Еңбек өнімділігі еңбек етуші және ... ... ... ... Оның ... ... еңбек құралдары. Еңбек
құралдары,жағдайы қызметші жұмысының ұтымдылығын артырады.
Субьективті факторлар қызметшінің ... өз жеке ... ... ... ... ... тәрбие деңгейіне
байланысты болып келуі заңдылық. Жеке ... ... ... ... адамдар арасындағы қарым-қатынастың көрсеткіші.
Еңбек өнімділігі,ынталылық денсаулыққа,қошемет пен құрметке, алатын жалақы
мөлшеріне де ... ... ... ... ... ... экскурсия
және қонақ үй қызметін тұтынушы туристер мен экскурсанттардың ... ... ... ... ... Бұл ... жеке қызметшінің іс
әрекетіне баға беріледі.
Бағалау критериі әр жерде, әр кәсіпорында ... ... ол ... ... ... ... ... қарай басқару-
басқару жүйесінде әсіресе туристік кешендерде қонақ үй комплексінде, жеке
бөлме,жеке менеджер,бөлім ішіндегі жұмысшы-қызметкерлермен ... ... ... ... түрі ... ... оң ... жақсы нәтиже
беруіне жол ашылады. Кәсіпорын ... ... ... мен ... ... ... ... этаптары төмендегідей:
1. Қызметші міндетінің бірнеше негіздерін анықтап сонымен жұмыс істеу;
2. Қызметші міндетінің әрқайсысымен жеке ... ... ... ... ... ... процент, құн, теңге көрсеткіштер жүйесін қолдану,
іс-әрекет нәтижелерінің көрсеткіштерін қолдану;
4. Әр тапсырмадағы ... және ... ... көрсеткішті
пайдалану;
5. Бағалау бағын шығару;
6. Жұмысқа кешенді баға беру;
2 ҚОНАҚ ҮЙ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... қонақ үй типіндегі қонақ үйлерді ... алу ... ... ... және ... архитектуралық
шарттарға тікелей байланысты.
Архитектуралық-болжамдалған туристік қонақ үй мекемесі туристерге
мынандай шарттармен қамтамасыз ету ... ... ... ... контингентіне шарттарға байланысты жағдай жасау;
-қызмет түрінің жүйелігі;
-қызмет көрсетуге,тамақтандыруға,спортты қызмет ... ... ... және сол құрлысты жүргізуге жіберілген шығындар.
Кезкелген туристік мекеменің функционалды сұраныстарын айқындау кезінде
бірнеше ... ... ... ... ... контингенттің, олардың жас ерекшелігіне байланысты
социалды құрамына ... ... ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметті
бір ыңғайлықпен жүргізуге ... ... ... ... жаз ... ауыл ... ... туристер қыс мезгілі сияқты уақыттарға бөлінеді.
Қонақ үй және ... ... ... жыл ... және приюттар жыл бойы және жазға жоспарланады.
Кемпингтер тек жаз айларында қолданылады. Турбазаларды жаз ... ... саны 50% ... ... бұл ... қосалқы палатка,
үйшіктер жалға беріледі.Бұл әрине олардыңжұмысын жеңілдетеді.Сонымен қатар
жаз айында мұндай ... ... орын ... ... ... сай
іс-шаралар жүргізеді.
ә) Туристік мекемелерде туристердің орны,сыйымдылығы мезгілдерге байланысты
жоспарланады. Қонақ үй ... орын саны ... ... ... ... ... ... базаларда 500-ден 1000-ға дейін;
Мотельдерде 300-дан көп емес;
Кемпингтерде 500-ден көп емес;
Туристік приюттарда 50-ден 100-ге дейін;
Туристік мекемелерде және оған ... ... орын саны және ... саны ... Азаматтар Құрылысы заңдарымен бекітіледі.Қызмет
көрсетушілер саны кезкелген туристік мекемедегі орын санына ... ... ... және мотельдерде 0,4, турбазаларда 0,35,
кемпингтерде 0,15.Туристік комплекстерде туристердің сыйымдылығы мынадай
көрсеткіштерге сай болғаны жөн деп ... маңы ... ... 7 мың ... маңы және өзен маңы ... 3-тен 5 мың ... 2-ден 5 мың ... мекемелердің классификациялық белгілері жеке және
тәжірибелік бағыттарға байланысты ... бұл жай ғана ... ... ... заттың жоғарғы дәрежеде жабдықталғандығын сипаттаған
кезде біз оның ыңғайлық деңгейіне баға береміз. Жоғарғы дәрежеде ... ... ... өзін жақсы сезіну, өзін жақсы сезіну үшін күш-
жігер жұмсатпау. Жабдықталу ... ... ... ... ... ... бөлінеді. (СНиП П-79-78.).Онда ... ... ... ... ... ... 2 ... ... ... ... ... кемпингтер кірмейді.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттіккомценнің бекіткен құрылыс
нормалары бойынша қонақ үйлер үшін жеті ... ... ... ... дәрежелі А», «Жоғарғы жәрежелі Б», ... ... ... ... ... үш разрядқа бөлінеді: А, Б және
В. Мұндағы разряд түрлері ... ... ... ... сай келеді.
Қонақ үйлер классификациялау оның ... мен ... ... ... көп ... келісімділігімен туристерді
орналастырумен айналысатын мамандардың үйлесімді іс ... ... ... ... ... материалдық сипатына , ұлттық
құрамына географиялық ... және ... ... классификациялауды бірнеше ортақ белгілері бойынша
ұлттық ... ... ... ... ... ... ... деңгейі алуан түрлі жекеменшік басқару формасы жүйелігіне, тәуелдік
деңгейіне де байланысты.
Қазіргі қонақ үйлерді классификациялау ... ... ... ... ... ... үлгісі бойынша және сертификациялық
ережелерінің заңдастыру ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапасының жоғарғы деңгейде болуы шарт.Қонақ үй
классификациясының әр елдерде әртүрлі ... ... ... ... ие.Біртекті классификацияға келген көптеген себептер мүмкіндік
бермейді.Оларға мемлекеттердің тарихы мәденидаму ... ... ... ... және ... әсер ... ... қонақ үй шаруашылығының комфортылығы, ассортименттері ... ... ... ... үй ... бірнеше типке
бөлуге болады.
Арзан қонақ үйлер немесе қызмет көрсету сервистерімен ... ... ... қонақ үйлер қызмет көрсетудің ... ғана ... ... ... үй шаруашылықтары қызмет көрсету
түрлерін кең көлемде ұсынады, бірақ орташа теңейде.Орташа ... ... ... ... үйлер,жекеменшік қонақ үйлер кезкелген ... ... ... тобы ... алады. Бұл жерде қызмет көрсету түрлері
орташа.
«Люкс» отельдер толық қызмет көрсететін қонақ үй түрлері, ... ... ... фешенебльді декормен, жоғарғы деңгейдегі ... ... ... қамтамасыз етілген, салондары жақсы
жабдықталған. Жоғарғы деңгейдегі қонақ үй ... ... ... ... олар бір ... ... келуіне байланысты қызмет
көрсетушілердің пайызы жоғары.
Люкс-отельдерде100- ден 400-ге дейін нөмірлер ... ... ... деңгейдегі қызмет көрсетумен сипатталады, ... ... ... ... ... ... қымбат
бөлмелері бар және қонақтардық тұрақтауы үшін элиттік деңгейдегі жағдай
жасалынған,негізінен ірі ... ... ... ... конференцияға қатысушылар үшін арналған
Курорттық қонақ үйлерде ... 500-ге ... ... ... ... ... көлдерге, тауларға жақын орналасқан, қала
маңында, қызмет көрсету түрлері ... ... ... ... Саны ... ... ... көбірек, қымбат мейрамханалары,
банкет залдары, кездесулерге арналған жолдары және ... ... ... ... ... ... ... нөмерлік фондына немесе қорына
байланысты 10-нан 150-ге дейін нөмерлер болуы ... ... ... ... ... ... ... штаты бар, қазіргі заманға ... баға ... ... ... ... ... ... негізінен жұмыс бабымен келгендер және туристер.
Жоғарыда көрсетілгендерден басқа, ... ... ... ... ... байланысты әртүрлі классикалық жүйелігі
қолданылады.Солардың ... кең ... ... ... ... жүйе
Франыияда, Австрияда, Венгрияда, Мысырда,Қытайда,Ресейде және басқа елдерде
қолданылады.
1.Әріптік жүйе Грецияда қолданылады.
2.Тәжілік жүйе Ұлыбританияғы тән.
3.Разрядтық жүйе және ... ... тек қана ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... сапасына да байланысты болып келеді. Бүгінгі күнде
30-дан аса әртүрлі классификациялар бар. ... ... ... ... енгізуге,мемлекеттердің тарихи-мәдени дамуына
байланысты кейбір факторлар әсерін тигізеді.Сонымен қатар, ... ... ... ... ... және тағы ... ... сапасына
байланысты болып келеді.Төменде әр түрлі ... ... ... ... жүйе ... ... ... үйлердің классификациясы
француз ұлттық классификациясы болып табылады.Барлық ... ... ... ... ... бөлініп, жұлдыздық ... ... ... саны да ... ... ... үйлердің сипаттамасы мынадай:
Бір жұлдызды қонақ үйлердің ғимараттары ескі,1-2 қабатты. ... ... қана ... ... ... кіре-
беріс жері жоқ, полы ағаштан жасалған,холы және ... ... ... душы мен дәретханасы бірге орналасқан.Асханасы бөлек ғимаратта
орналасқан,барлығына ортақ,бөлмелері жиһаздалмаған, 1-2 ... орны ... ... ... ... ... ... жүйесі ортақ.Төсек орын 12 күнде 1 рет ... ... ... пен ... ... ... қонақ үйлер бетоннан немесе кірпіштен салынған 1-3 қабатты
ғимарат. Терезелері ашылады, лоджиясы мен балконы жоқ, жалпы ... ... Холы ... және жұмсақ жиһазбен жабдықталған, тек қана ... ... ... бар. ... ... ... стандартқа сай
емес, төсек, қолдан жасалған ... ... ... бар, ... ... ... орын келген кезден ... 2 ... ... ... қонақ үйлерде кондиционерлері бар.Бір
қол сүртетін орамал және ... ... ... тоңазытқыш,
телевизор,қонақ үй ішінде телефон,қала ... ... ... ... жүйесі ортақ.Бөлмені жинау күнделікті емес,асхана бөлек
ғимаратта ... көп ... емес және ... ... ... үй ... тәулік бойындағы кезекшілік жүргізіледі.
Үш жұлдызды қонақ үйлер ғимараты бетоннан немесе кірпіштен ... ... ... үйдегі ортақ холы едәуір үлкен,холда ... ... ... ... ... жұмсақ креслолар
бар.Қабаттардың бірінде ... бойы бар ... ... және ... жақсы жарықпен жабдықталған,қабаттарында кілем төселген, жүк ... ... ... ... ... бар. Міндетті түрде қонақ үйдің сыртына
аты жазылады.Бөлмелер кішігірім жиһаздармен ... ... ... мен ... ... да мүмкін. Төсек орны бар, ... ... ... барлығынада ортақ.Терезелері ашылады, ... мен ... ... емес, қонақ үйдің қабырғалары суіреттермен безендірілген,
телевизор пультпен, кондиционер, тоңазытқыш, ... бар. ... ... тегін, ал қала бойынша ақылы.Дүние ... ... ... қол ... және ... ... сабын
күнделікті ауыстырылады.Бөлмені күнделікті жинайды, төсек орын ... жеке және ... ... ... ... үйде тәулік бойғы кезекшілік және күзет жүргізіледі.
Төрт ... ... ... ... ... ... ... немесе бетоннан
салынады.Міндетті түрде сыртқы қас бетінде қонақ ... аты ... ... болуы шарт.Қонақ үйдің көп қабаттылығы 17 ... ... ... үйде жүк ... ... 2 және ... арналған жылдам лифті 3-4 –тен кем болмау керек. Қонақ үйде үлкен
холы бар. Холы қазіргі ... ... сай ... ... ... гүлдермен әсемделінген, жалпы жақсы жарықпен және ... ... ... үйде кіші ... ... ... түнге қарай бар жұмыс істейді. Бассейні қонақ үйдің ... ... ... ... жері ... қабатта және холында кілем ... ... ... ... және ... жиһаздармен жабдықталған.
Міндетті түрде телевизор, магнитола,кондиционер,бар, тоңазытқыш, төсек асты
кілемше, ... үй ... және қала ... ... ... мен
бассейн бар, душы дәретханамен бірге орналасқан. Қол сүртетін және моншалық
2 орамал беріледі. Төсек орын ... ... ... ... ... ... үй ... кезекшілік пен күзет тәулік бойы
жүргізледі. Буклеттер, визиткалар, қала ... ... ... ... қонақ үйлер ғимараты қазіргі заман талабына сай, көп ... ... ... және ішкі ... қымбат соңғы үлгідегі құрылыс
материалдарынан салынған.Кіре беріс есігінде міндетті түрде швейцар тұрады.
Кіретін есіктері бірнеше, территориясы қоршалған және өте ... ... ... ... ... және ... түй ... машинасы
тұратын орын болады. Бір қабаты қызмет кқрсетушілерге арналған орындардан,
қызмет көрсетуге арналған ... ... ... ... ... мен
бөлмелерден тұрады.Егер де қонақ үйдің қасында теңіз болса, онда бассейн
қонақ ... ... ... және ... шыға ... ... ... қоғалмалы қақпамен салынады. Бассейн жағалауында ... ... ... ... да ... жерде-ақ
солярий болуы мүмкін. Массаж қызмет ... ... ... ... ... ... Дүние жүзілік стандартқа сай, көп қабаттардың бірінде
теннис корты, пинг-понг ойнына ... корт ... ... және гольф ойындарына арналған залдары бар.Міндетті түрде 2
концерттік ... ... ... ... ... ... залы едәуір ... ... ... ... ... Екіншісі қымбат концерттерге,
көрсетілімдерге, шоу бағдарламаларға, лекцияларға арналған. Екінші ... ... ... холл өте үлкен, қабырғалардың дизайны, жиһазы, жарықпен
қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... үшін би ... ... қабатта барлар тәулік бойы жұмыс істейді. Бөлменің электронды
карточкалары беріледі.Үлкен каридор, кіре- беріс және ... ... ... ... ... кілемдер және төсек асты
кілемшелері төселінген. Ванна, душ, дәретхана, биде үш ... ... ... ... тіс ... ... су - ... бөлмеде міндетті
түрде бар. Нөмірлер қымбат жиһаздармен жабдықталған. ... ... ... ... сейф ... жүзіндегі ең
жақсы деген фирмалардың өнімдері осы қонақ үйлерде бар. ... ... ... үйде ... бойы жұмыс істейді. Бөлмені жинау мен ... ... ... Ал ... ... бөлмені жинау және төсек орнын
ауыстыру қонақтың сұрау бойынша жүргізіледі.
Әр елдің қонақ үй ... ... ... ол ... ... қонақ үйлері бес жұлдызды Европа ... үйі ... елді ... ... ... ... ... ең арзан
орналасу және түнеу орны болып саналады.
Ұлыбритания қонақ үйлері өте жиі ... ... үй ... тәжі ... кілт ... ... ... еліндегі қонақ
үйлерге қарағанда тәжі ... ... бір сан ... ... бес ... алты ... ... қатар мұнда
Британдық Туристік Агенттілік Классификациясы жиі пайдаланылады.Бұл қонақ
үй бағасына ... ... ... туристік топтарға арналып жасақталған
қонақ жай орындары.
Аргентина қонақ үйлері ұлттық ... ... Бес ... ... сай
мынандай бес категория белгілері енгізілген.
«Т»- туристік класс.Ол екі жұлдыздық қонақ үй болып есептелінеді.
«Ғ» - ... ... Бұл үш ... қонақ үй деп есептелінеді.
«FS»- супер класс. Супер класс – төрт ... ... үйге сай ... люкс, «DL» - өте жайлы ең жоғарғы қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бес жұлдызды ... ... ... іс ... ... ... ... қонақ жай
мекемелері, отель-пансиондар, отель – ... деп ... ... ... ... ... мемлекеті қонақ үйлеріне әріппен белгілеу негізге арналған.Олар ... ... ... сапалы қонақ үйге – «DL», ал бес ... «А», үш ... сай «В», екі ... сай «С», бір жұлдызды «Д»
әрпімен белгіленеді.Сонымен қатар ... ... ... ... жеке ... ... және ... арналған орындар.
Олар негізінен әуежай, автобекет, ... ... ... ... жерінде бес жұлдызды жүйелік барлық қонақ үйлерге тән.Бірақ кез
келген қонақ үйлер ... ... ... ... үй жұлдыздарына 1 не 2
жұлдызға артығырақ көрсетілген. Европадағы екі жұлдызды қонақ үй қызметі
Египеттегі төрт жұлдызды қонақ үйге ... ... ... жұлдызды болып келген ... ... ... бар. ... үйлерге арналған жұлдыздық жүйелік 1
-5 жұлдызға ... ... ... жеке аппартаментер 1-4 жұлдызды
белгілерге сай қызмет көрсетеді. Паниондар мен қонақтарға ... ... ... ... сай ... істейді. Өте қарапайым орналастыру
орындар 1-2 жұлдызды болып келеді.
Италия қонақ ... ... ... үй ... ... сай, ... ... Бірінші категория 4-5 ... ... ... ... ... үш ... ... үйге, үшінші ктегорияға 2-1
жұлдызды қонақ үйлерді топтастырады.
Қытай Республикасында жұлдызды классификациядан ... ... ... бес ... комфортты қонақ үйлер кешендерін кездестіруге болады.
Өте ... ... ... ... Студенттік жатаханаға сай қонақ үйлер
көптеп тараған.
Мальдив аралдары қонақ үйлері өте жайлы,. Жоғарғы сапалы ... ... ... ... ... ... ... «DL» қонақ
үйлер орта ауқатты адамдарға арналса, «Балалар кешені» ... ... ... ... жері ... ... ... болғандықтан лауазымды адамдарға
арналған «Президенттік кешен» деп аталатын қонақ үйлерді де кездестіреміз.
Мальта ... ... ... бес жұлдызды классификациялық жүйе жаңа
ұлттық құрылымды ... ... ... ... ... үш ... категорияға «Алтын»
2 категорияға «Күміс»
3 категорияға «Қола»
Мексикада бес жұлдызды классификациялық жүйелік Европаға ұқсас. Кластың
деңгейі ... ... ... ... ... саны 52-108
дейін.Сонымен қатар бес жұлдыздан да жоғары категория «Гранд ... ... Араб ... қонақ үйлер бес жұлдызды классификацияға
жатады. Сонымен қатар жекеленген вила, аппартаменттер өте көп ... ... ... ... қала шетінде категориясыз жататын ... ... ... Онда ... өндіріс жұмысшылары және әр түрлі
сала қызметкерлері тұрады.
Ресей Федерациясына бес жұлдызды қонақ үйлер 1995 ... ... ... ... ... ... ... ассоциациясына қабылдауымен тікелей
байланысты.Қазіргі кезде де Кеңестік ... ... ... ... ... ... қонақ үйлері жұлдызды қонақ үйде болуы тарихи аспектіге ие.Ең алғаш
жұлдыз жүйелігіне көшкен француздар болып ... ... ... барлық
қонақ үйлер толығымен жұлдыздық белгіге енгізілген.
Қонақ үй индустриясына – экономикалық іс ... ... ... ... сай қызмет көрсететін орналастыру орындары ... ... ... ... үйлердің алуан түрі кіреді.Олардың өзі әртүрлі
мазмұнға және сипатқа ие.
Орналастыру орындарының әртүрлі ерекшеліктеріне байланысты жіктеле ... ... ... ... ... ... мақсаттылығына қарай
бөлінеді.
Негізгі орталық қонақ үйлер, биік ғимараттардан тұрады.Олар өте
қымбат, орташа, ... ... сай ... көрсете алады.Өте қымбат
қонақ үйлер барлық қызмет көрсету ... ... орай ... ... ойын сауық, спорт кешендері және қызмет жағдайда
жеке даяршы, секретар, дәрігер, медбике, жеке компютер, факс тағы ... ... ... ... ... ... үйлер тобы.
Курортты қонақ үйлерде – емдік сауықтыру аймағында, таулы өлке, теңіз
жағалауы, минералды ... ... ... үйлер кіреді. Қызмет
көрсету дәрежесі емдеуші мен туристерге қолайлы ... ... ... тән ... ... ... орталықтары, спорт кешендері және
экскурсиялық қызметке көрсету жолға қойылған.
Әуежайда орналасқан қонақ үйлер 200-600 ... ... ... қызмет көрсете алатын жататын орындар. Мақсаты – іскер адамдардың
кездесуіне , келіссөз жүгізуіне жиын тағы басқа өткізуге қолайлы ... ... бойы ... ... ... үй ... жоғарыдағы қонақ
жайлардан өзгешелігі автокөлік қызмет ... ... ... тамақтану орны, ЖТЖ (СТО) тағы басқа орналасқан. Мотельдер,
кемпингтер қалаға жақын елді ... ... ... ... қолайлы жағдайлар тудыруға бағытталады.
Эконом классты, шағын қонақ үйлер таза ... ... ... ... бар ... қонақ үй топтары.
Отель- люкс 100-400 орынға арналған ... ... ... ... ... ... көрсету жолға қойылған негізгі
қонақ тарға ірі ... ... ... ... ... жатады.
Жоғарыдағы қонақ үйлерден басқалар демалушыларға жағдай ... ... ... ... ... ... және баға
құнына қарай бір-бірінен айырма ... ... ... ... ... ... сипаттама бере аламыз.
2.2 Туристерді орналастыру жағдайы
Туристерді орналастыру орындарының ... ... орын ... ... таңдау жағдай бар кез
келген орын есептеледі,түнеу үшін қосымша керек нәреселер ретінде мыналар
ескеріледі.а) жалпы орын ... ... бір ... ... ... ... ... және ол коммерциялық негізінде басқарылады.
Дүние жүзілік туристік ұйымның ескертпе ұсыныстары бойынша барлық
орналастыру орындары ұжымдық және жеке ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Қонақ үйлер қонақ үй тізбелерін қарау
мүмкін, қонақ үйлерде нөмерлерді жинау, төсек жабдықтарын ... ... ... ... ... қызмет көрсетулер болуы тиіс.
Көрсетілетін қызмет түрлері мен ... ... ... ... ... ... ... мотельдер, курорттық және жол бойғы ... ... ... ... ... ... орын ... басқа
да қызметтер көрсетеді, яғни орын беру ... ... ... одан ... ... ... ... ету жүргізіледі. Қалған қонақ үйлер
көбіне орын беру үшін жұмыс жасайды.Ирландияда ... ... ... үй ... ... бір ... құрып,оның біреуі кеңсе болуы да
қалғандары адамдардың демалысы, араласуы, ұйықтауы үшін ... ... ... тағы ... ... топтары болады. әрбір корпус жеке
тұтынушы үшін қайтадан жиналып, даярланады.
Қонақ үйлер ... ... ... үйлер туристерге комфортабельді түрде түнейтін, орын
беру және қосымша қызметтермен қамтамасыз ететіндей болуы тиіс.Сондай-ақ
олардың корпустары көп ... ... және ... күрделігі
жоғары деңгей түрінде болу керек. Қонақ үй ... ... ... ... және салу ірі ... ... ... «Интурист»
қонақ үйінің қайта жөндеуден өткізуге 120- 150 млн. ... ... ... салу бірнеше инвестициялық циклді талап
етеді.Инвестициялық ... ... ... үйді салу ... монтаж жұмыстарын жүргізу, өңдеу-әрлеу ... ... ... ... ... ... шешімдерімен кебетерімен бір бірінен
ерекшелінеді. Алғашында қонақ үйлер жеке тұрғын немесе төңіректегі ... ... ... ... кейінірек ұзақ ізденістің нәтижесінде
жоспарлық шешімдер кең ... ... ... ... ... ... ... пайда болуына алып келді. Түнейтін орындар
болса қызмет ... ... ... да ... ... үшін жеке
функциналдық блоктар арналады.
Қонақ үйлерді салу кезіндегі басты назарда болатын нәрселер мыналар:
1.Ол қоршаған ... ... село ... ... сақтай
отырып еніп тұру керек.
2.Табиғи-климаттық факторлар ескеріледі.
3.Архитектуралық жоспарлық шешімдер өте қымбат болмауы және қонақ ... оны ... ... ... етуі ... кезінде жарнамалық жағдай ұмытылмауы тиіс, яғни фасадты
көркемдеу, ... ... ... үй ... көрсетуді ұтымды етуі, комфортылықты қамтып,
функционалды талаптарға жауап беруі қажет.
6.Үй эстетикалық, экологиялық, техникалық, ... ... сай ... ... ... ... және ұсыныс ретінде құжаттары
негізделеді.Қонақ үй жобасында үйдің көлемі, аумағы, құрылысты салу ... ... ... ... тамақтандыру
орындары, қосымша қызмет түрлері мен олардың бағалары, ... әр ... ... орын сандарының ара қатынасы көрсетіледі.
Қонақ үйлерге деген қажеттілікті анықтау қиынырақ ... ... ... ... регионның қонақ үйлермен қамтамасыз етілуі,
салықтық табысы, регионның маңыздылығы, регионның іскерлік мәселесі, көңіл
көтеру мен ... ... орны ... ... ... үй ... ... белгілері бойынша, яғни конструкция
түріне, сыйымдылығына, қабаттар санына, мақсатына пайдалану режиміне қарай
ажыратылады.Конструкция түріне ... олар ... ... ... ... ... бөлінеді.Пайдалану режимі бойынша жыл бойғы,
маусымдық, аралас болып бөлінеді.
Орналасқан орнына ... ... ... ... қала маңындағы, жол
бойындағы, судағы ... ... ... ... ... Сан-Франсискодағы «Пичтри Плаза отельі» жетпіс қабатты
мұнара түрінде болса, «Украина» 30 қабатты. ... ... ... ... ... 100 ... олар ... 100 ден 500-ге дейін орташа, 500-ден әрі
ірі болып есептелінеді.Халықаралық тәжірибе ... ... ... ... ... ең ... бір жұлдызды, ең жоғарғысы бес
жұлдызды.
Қонақ үйдің интерьері ... және ... ... ... ... ... жабдықтарымен, төсегіштерімен, кілемдермен қамтамасыз
етілуі тиіс.Төңіректегі түспен табиғи жарықтың ... ... ... Еден ... ... қабырғаларды белгіленген мерзімде қарап,
қонақ үй жөндеу жұмыстарын ... тұру ... үй ... ... ... қажеттілігіне қарай қонақ үйдің ішінде мынадай бөлме
кеңістіктері болуы керек: вестибюль, адам ... ... ... ... ... ... ... бөлме кеңістігі,
қызметкерлерге және техникалық жабдықтарға арналған кеңістіктер. ... ... ... ... ең ... бөлімдерінің бірі немесе қонақ
үйдің айнасы.Өйткені онда қарсы алу, шығарып салу ... ... ... ... ... ... тарату жүргізіледі.Көңіл көтеру бөлме,
кеңістіктеріне ... ... ... ... ... ... ... іскер адамдар және банк операцияларына арналған
бөлмелер мен ... ... ... және ... қызмет бөлме
кеңістіктеріне тұтынушыларға ... ... ... ... ... ... фотография, киім қысқарту және тігу қызметі жұмыс
жасайды.Техникалық бөлмелерде ... ... ... қоқыс
шығаруды, телефон байланысын, дабыл беруді бақылайтын, қонақ үйдің қалыпты
қызметін қамасыз ететін қызметтер ... ... ... ... ... ... ... территорияда да жатады.
Ол тұтынушыларды және қызмет көрсетушілерді сыртқы ортадан бөліп тұрады.
Қонақ үй ... орын ... ... үшін ... болғаны жөн.
Сондықтан ол көлік тораптарына жақын орналасса тиімді болады. ... ... ... ... автотұрақты белгілеп қою керек.
Қонақ үйдің бөлігінде ... ету ... ... ... ... ... адамдарды тіркеу, қарсы алу,шығарып
салу және түрлі ... ... ... Бұл бөлімде атқарылатын
қызметтердің көпшілігі және олардың жеке адамға да, ... ... ... ... орындау мәселесін қиындатады.Вестибюль
бір орынға шаққанда 0,3 м2-1,7 м- дейінгі көлемді қамтиды.
Оған баспалдақ, лифт блогі, киім ... жүк ... ... ... тораптар, почта, телеграф, телефон, ... ... ... және ... бөлмелері мен орындары тікелей жанасып тұрады.
Қонақ үйдегі орналастыру қызметі мынадай ... ... ... ... қабылдап тіркейді. Қонақ үй әкімшілігі келген қонақ тармен
орналасатын орнын, көрсетілетін қызмет түрлері, тұру уақыты жайлы келіседі.
Төлемақы алынады. ... және ... ... соң ... ... және нөмер кілті беріледі. Ортақ есептің сағатын ендіру арқылы
қонақ үй ... ... ... есеп ... ... ... ... тапсырыстарды қабылдау мен орындарды
брондау жатады. ... ... үшін ... есептеу жүйелері
қолданылады. Ол жүйе келісушілері тіркейді, нөмерлік фондты ... ... ... ... Ол ... ... алып тастайды, қонақ үйге тұтынушылардың болуын болжап отырады,
түрлі қаржылық және ... ... ... дайындайды.
Автоматтандырылған брондау жүйесін ... ... ... ... ... ... үй ... қызметтердің көп түрлілігін көрсетеді, оның ... ... ... ... пен туристік құжаттарды дайындайды,
экскурцияға жазады, валюта ... ... ... ... ... ... ... стадиондарға баруға тапсырыс
береді,автомобильдерді жалға ... ... ... ... үшін ... ... ... бизнес
орталығын ұйымдастырады,ол тұтынушының жұмысы мен кәсіпкерлік араласуы ... ... Бұл ... ... құжаттарды басып шығару, компютерлік
қызмет атқарылады. Орталық теле және ... ... және ... ... ... ... оған ... жатқан құжаттар мен түрлі қағаздар
корреспонденция жеткізіліп тұрылады.
Қонақ үйдің ... ... және ... ... ... орналастыру бөліміне нөмерлер, баспалдақтар мен лифтер кезекші
персонал бөлмелері кіреді және ол ... ... ... онда бір ... ... ... ... жалпы тұрғын бөлімінің 54-70%
, ол коридорларға 13-тен 22% дейін көлемі ... ... орын ... ... көлеміне және жабдықталуына қарай бөлінеді. Қонақ үйлердің
нөмірлерінің ... ... ... ... ... бір орындық және бір
бөлмелік болып келеді. Бөлме кеңісігі бірнеше функционалдық бөлімдерге
бөлініп, бір ... ... 70 % тұру ... 14 % кіре ... 16%
санитарлық торапқа тиесі болады. Жалпы көлемі бұндайда 7 ден 14 кв ... ... ... ... ... бұл көрсеткіш 14-18 квадрат метрден
20-21квадрат метрге дейін болады.
Қызмет етушілердің алыста болуы қызмет ... ... ... ... ... етушілердің бөлмесі әр ... ... ... үш ... ... күн ... қонақтардың
сұранысы бойынша, тұтынушының кетуінен кейінгі және толықтай ... ... және ... ... ... ... ... ол
жоқта жасау керек. Нөмірлердегі қызмет етушілердің ... ... ыдыс жуу, ... жинау, шаң сүрту, төсек жабдықтарын ауыстыру
жатады.
Қонақ үйдің қызмет ету жүйесі
Қонақ үй әртүрлі инженерлік жабдықтармен ... ... ... ... ... ... технологиямен қамтамасыз етіледі. ... ... ... ... мен ... қорғау сақталынуы
керек. Сумен жабдықтау, тамаққа пайдаланатын және тұрмысқа қажет сумен және
өрт ... ... ... ... ... Ауа ... жылу
беретін жүйелер де, сондай-ақ өрт сөндіру жүйесі ... ... ... үйлердегі қызмет түрлеріне сипаттама
Қонақ үйлердегі қызмет түрлерін ұйымдастыру оның құрылымына ... ... ... ... ... ... ... қонақтардың ерекшелігіне тағы басқа факторларға қатысты.
Қызмет көрсету түріне қарай қызметкерлердің жұмысын мыналар анықтайд
және белгілейді.
Негізгі қызмет түрлері:
-әкімшілік ... ... және ... ... қор ... ... және ... қызмет;
Әкімшілік қызмет міндеттеріне қонақ үй кешеніндегі ... ... ... ... мамандармен қамтамасыз ету, жұмысшылармен қызметкерлерге
жұмыс істеуге жағдай жасау, еңбек ... ... ... ... ... және экологиялық қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз
етеді.Қызмет ... ... ... ... және орналастыру қызметі жататын орынды брондау қонақтарды
қабылдау, тіркеу, бөлмеге ... ... ... ... ету. ... ... ... үйіне шығарып салумен ... ... ... ... әкімшілік қызметкерлері, портье,
есептеу операторлары, төлқұжат және анықтама қызметкерлері, швейцарлар, жүк
тасушылар,қауіпсіздік қызметкерлері болады.
Нөмірлік қор қызметшілері ... үй ... ... ... ... ... ... құрамында менеджер, қабаттағы ... үй ... ... ... кір ... қызмет орны мейрамхана, кафе, барларда презентация, банкет,
тамақтандыруды ... ... ... ... ... даяшылар, зал администраторы жұмыс істейді. Коммерциялық
қызмет қонақ үйдің жедел ... ... ... ... ... ... түрін оңтайландырумен қонақ үй сұранысын сараптап үнемі
жүзеге асырып отырады.
Коммерциялқ қызмет тобында директор, маркетниг және ... ... ... ... ... үйдің қаржы және шаруашылық іс әрекетін реттеп,
қадағалап қаржыландырып отырады.
Инженерлік – ... ... ... ... ... ... ... қадағалау, жөндеу құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру,
байланыс телекомуникация жұмысының дұрыс ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Көмекші қызмет тобы тұрмыстық қажет жұмыстарын реттеп отыратын қонақ ... бір ... кір жуу, ... ... аяқ киім ... үй ... қызмет түрлерінің ортақ моделі кездеспейді. Олар ... үй ... ... ... ... үй ... ... жүйесі,
нарық жағдайына икемделген, қарапайым, қызмет ... ... ... төмендегілер сәйкес келуі тиіс:
1.Басқару орындарының көп болмауы
2.Қызмет бөлімдері ықшам,мамандармен қамтамасыз болуы.
3.қызмет көрсету және барлық жұмыстарды тұтынушы ... ... ... ... және орналастыру қызметін ұйымдастыру
Қонақ үй тарапынан демалушылардың алғашқы пікірі ... ... ... ... үй қызметін тұтынушылармен жұмыс іс әрекеті бірнеше кезеңнен
тұрады:
1. Алдын-ала орынға сұраныс беру (брондау)
2. Қонақтарды қабылдау, тіркеу ... ... және ... ... ... ... ... қосымша қызмет көрсету
5. Есеп кайыру, шығарып салу
Осы айтылғандар кешенді түрде ұйымдастырылса тұтынушы тарапынан айтылатын
кемшіліктер ... ... ... ... дәрежесінің жоғарғы
болғандығын көрсетеді.Тұрақты тұтынушы, қонақ үй имиджінің жоғарғы ... ... ... ... ұйымдастырылғандығын үнемі байқап,
назардан тыс қалдырмауына көңіл бөледі. Алдын ала орынға сұраныс ... ... ... кезекші администратор, портье, есеп
айыру кассирі, төлқұжат тіркеу айналысады.Қабылдау және орналастыру ... ... ... ... ... деп ... ... және
орналастыру қызметкерлерінің жұмысы кәсіби стандартқа, ... ... ... ... ... ... журналын тексере отырып
сұраныс ақпаратын ... ... ... жұмысын қадағалау.Қонақ
үйдің нөмерлік қорының санын және оның қонақтармен қоныстану деңгейінің
есебін біліп ... ... ... ... ... тиянақтылықты талап
ету.
Портье қызметі-бөлме кілттерін қонақтардың қолдарына ... ... және ... көрсеткен жағдайда беру міндетіне жауап ... ... ... ... ... анықтама беруге және алуға тиісті.
Есептеу операторы уақтылы есеп айрысуды бақылай отырып, бухгалтерлік
есеп беру жұмысымен айналысады.
Төлқұжат тіркеу столы-төлқұжат ... ... ... ... ... ... ... виза уақытын қадағалауға міндетті.
Қонақ үйдегі брондау өтінішті жазбаша ... беру ... ... және ... ... кең ... компютерлік әдіспен ( WEB-сайт
жүйесі) жүргізеді. ... ... және ... жеке ... ... және ... ... қабылдаудың әртүрлі тәртібі
жолдары бар.Негізгі ... ... ... ... ... толық
қанағаттандыра алу. Шетелдік қонақтарды қабылдау барысында виза мәселесіне
басты назар аударуымыз керек. ... ... ... туристік топтарға
жекеленген құжат ретінде беріледі. Олар жеке, топтық, бір рет пайдалануға,
бірнеше рет ... ... ... ... ... ... ... елшілік, қызмет бабындағы, жай туристік болып та
келеді. Келген қонақтар үш тәулік ішінде өз ... ... ... ... ... ... үйлерде кезесе бермеуіне байланысты
жергілікті ішкі істер ... ... ... ... тіркеу жасау
үшін лицензиясы болуы керек.
3. ҚОНАҚ ҮЙ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕРІ ... ... ... ... ... «менеджер», «менеджмент»,
«маркетинг» ұғымдары тез енді.Менеджмент ... ... дәл ... онда ... ... арқылы мақстаына жету» болып шығады екен. Алайда
сөзбе сөз аудару ... ... ... дәл бере ... ағылшын сөзі , оның түп төркіні гректің «манус», яғни
«қол, күш» деген сөзінен шыққан. ... мал бағу ... ... ат ... ... меңгеру шеберлігін білдірген. Кейінірек ... адам ... ... ауысып, адамдарды басқарудың және
ұйымдастырудың ғылыми, практикалық мәнін білдіретін болды.
Ағылшын тіліндегі Оксфорд ... бұл ... ... түсінік
беріледі:
1. Адамдар қарым-қатынасын жасау әдісі, үлгісі
2. Билік және басқарпу өнері
3. Шеберліктің ерекше түрі және әкімшілік дағды
4. ... ... ... ... ... сөзі белгілі бір ұйымдағы барлық адамдардың
қызметіне басшылық ... ... өз ... ... ... басқару саласының өзінде де менеджмент ұғымы түрліше түсіндіріледі.
Менеджментке алуан түрде түсінік бергенімен ... бұл ... көп ... ... ... пікірінше басқару
процесі өнер, оның басты мәні мен ... ... ... қарап ғылымды
қолдану. Тіпті маман болғанның ... де ... кез ... ... мен ... ... азын-аулақ хабарымыз болатыны сөзсіз.
Қонақ үй менеджменті қазіргі кездегі нарықтық экономика жағдайында ... ... ... тиімді басқарудың теориясы мен перактикасы.
Менеджмент нақты мақсатты іске асыратын үшін қонақ үй ... ... және ... ... адамдар қызметінң түрі.
Қонақ үй менеджментіндегі ең басты нәрсе- ... ... ... үй кәсіпорын
мүддесіне жауап беретін мақсаттар қою. Ескі стильдегі ... үй ... ... ... үй ... ... өзгешелігіде осында.
Менеджментің тағы бір анықтамасына сәйкес оның жұмыс істеу ...... бар адам мен ... ... ... тиімді
кәсіпорын құру. Қонақ үй кәсіпорынының ең сапалы, әрі бағасы біршама арзан
орындарды ұсына алуы немесе ... ... ең ... ... алуы ... Қонақ үй шаруашылығында ең алдымен қызметшілер. ... бұл ... ... ... ... бұл ... ... ұйымдастыру. Қонақ үй кәсіпорындағы адамдар қызмет
көрсету ... ... ... болып саналады. Жаңа қонақ үй
шаруашылығын тқұрар да жаңа ... ... ... ақша ... ... ... ... алуға болады.Ал өз ісін жетік білетін
қызметкерлерді іздеп табу анағұрлым күрделі іс.
Менеджменттің ... ... ... жаңа ... ... жұршылықтың мұқтажын қанағаттандыру жатады. Егер кәсіпорын нашар
әрі тиімсіз жұмыс істесе, онда оның жаңа ... ... ... ... ... ... ұжым жұмысын
ұйымдастыру. Қонақ үй шаруашылығының жұмысын ұйымдастырғанда, қызметкерлер
мұқтажын барынша толық ... ... ... Сонымен менедменттің
екі ұғымы бар. Бірінші ұғым менеджмент – бұл басқару, басшылық ету органы.
Екінші ұғым менеджмент – бұл ... ... ... кім? ... ... ... өзі бізге ағылшын тілінен
келген. Бір ... ... бір ... ... басшылық ету деген
сөз.Мәселен, ғылыми ізденістермен шұғылданатын ... ... егер ол ... ... қатысатын болса, онда ол әрине
менеджер. ... тек ... қана ... ... ... ... айтуға болады.
Менеджер- ең кең тараған ... ... ... заң және ... да ... ... білетін кез келген адам.
Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс істейтін кез ... адам ... егер ... ... ... ... елде ... анықтама беріледі. Мәселен, американдықтардың түсінігінше ... ... ... ... ... бір ... нақтылы
жұмысты ұйымдастыратын адам.
Қонақ үй туристік ксшендер менеджменті
Соңғы ... ... ... ... ... ... ұғымдары тез енді. Менеджмент сөзін қазақшаға дәл ... оңда ... ... арқылы өз мақсатына жету" болып шығады екен.
Алайда ... сөз ... ... түпкі төркінін әрқашанда дәл бере бермейді.
"Менеджмент" (басқару) ... ... оның тұп ... ... "манус",
яғни "қол, күш" деген сөзінен шығып, алғашында мал бағу саласьшда, дәлірек
айтқанда ат тізгінін ұстау, меңгеру шеберлігін ... ... бұл ... ... саласына ауысып, адамдарды басқарудың және ұйымдастырудың
ғылыми, практикалық менін білдіретін болды.
Ағылшын ... ... ... бұл ұғымға мынадай түсінік
беріледі:
-Адамдармен қарым-қатынас жасау ... ... және ... ... ерекше түрі және әкімшілік дағды;
-Басқару органы, әкімшілік бөлігі (I).
-Күнделікті тұрмыста менеджмент сөзі белгілі бір ... ... ... ... ... шұғьшданып, өз мақсатына жетуді
білдіреді. Тіпті білікті басқару ... ... де ... ... ... алуан түрде түсінік ... ... ... ... көп ... ... келеді. Гальвецияның пікірінше,
басқару процессі — өнер, оның басты мені мен мазмұны нақты жағдайға ... ... ... ... ілім ... қолдану.
Тіпті маман болмағанның өзінде де, біздің кез ... ... мен ... ... ... ... ... сөзсіз.
Қонақ үй менеджменті — қазіргі кездегі нарықгық экономика жағдайыңда
қонақ үй ... ... ... ... ... мен практикасы.
Менеджмент — нақты мақсатты жүзеге асыру үшін ... үй ... ... және ұйымдастыруға байланысты адаңдар қызметінің түрі.
Қонақ үй менеджменттегі басты ... — әр бір ... ... ... мүддесіне жауап беретін мақсаттар қою ... ... ... Ескі стильдегі қонақ үй кәсіпорын басшылығынан ... ... ... ... ... де ... тағы бір ... сәйкес оның жұмыс істеу міндетіне
жататыны — қолда бар адам мен материалдық ... ... ... ... үй көсіпорынының ең сапалы, әрі бағасы бір шама арзан орындарды
ұсына алуы ... ... ... ең ... ... көрсете алуы
тиіс.
Қонақ үй шаруашылығында— ең алдымен ... ... ... ... ... анықтамасы шығады: менеджмент — бұл ... ... ... үй ... ... ... ... процесінің маңызды
элементі болып саналады. Жаңа қонақ үй ... ... ... ... ... акша ... мен капиталды рынок
капиталдарынан алуға болады. Ал өз ісін жетік білетін қызметкерлерді ... ... ... ... ... ... етуіне жаңа нарықтык, қатнастарды
игеруіне жұртшылықтың мұқтажын қанағаттандыру ... Егер ... ... ... жұмыс істесе, онда оның жаңа қожайынын ... ... ... ... ... ... ұжым ... ұйымдастыру. Қонақ үй шаруашылығының жұмысын ұйымдастырғанда,
қызметкерлер мұқтажын барынша толық қанағаттандыруды көздеу ... ... 2 ... ... ұғым. Менеджмент — бұл басқару, басшылық ету органы. ... ... — бұл ... басқару (әрекет).
Менеджерлер деген кім? Менеджер деген сөздің өзі бізге ағылшын тілінен
келген: бір ... ... бір ... ... басшылық ету деген сөз.
Мәселен, тек ... ... ... ... ... ... егер ол зерттеуді ұйымдастыруға қатысатын болса, онда ол, әрине,
менеджер. Ауруды тек ... қана ... ... ... ... де ... ... болады.
Менеджер — ең кең тараған кәсіптің бірі. Бұл — ... ... заң және ... да ... ... ... кез келген адам.
Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс істейтін кез келген адам да менеджер
әдетте, еген ... ... ... есептемесін, бұлар тағайындалатын
адамдар. АҚШ-та басшы қадрларды сайлау деген болмайды.
Әр елде менеджерге тұрліше анықтама ... ... ... ... ... ... өзіне бағынатың белгілі бір
қызметкерлердің нақтылы жұмыстарын ұйымдастыру жатады.
Европалықтардың түсінігінше — менеджер қазіргі тәсілдерді ... ... ... жұмысты ұйымдастыратың адамдар.
"Менеджер — бұл жауынгер, оның үрейленуге және кателесуге қақысы ... ...... ... үшін күресуге өзір болуы тиіс".
Жапониядағы ... ...... ... корпорацияларының
болашақ басшыларын даярлайтын арнайы оқу ... ... ... өсиетті күн сайын қайталайды.
Оның біріншісі — қолда бар ресурстардан "нағыз тұтас" өндірістік бірлік
кұру. Бұл жағынан ... ... ... ... ... Алайда
дирижердің қолдында композитор жазған ... ... да, оны ... ... ғана ... болса, "менеджер — әрі композитор, әрі
дирижерлік міндетті аткдрады".
"Өндірістік бірлікті" құру міндетін шешу үшін менеджерге ... ... жою, ... ... ... ету, ұйымдық мәселердің барлық
күшті жақтарын, бірінші кезекте адам ресурстарын ... үшін ... ... ... күнделікті іс-әрекеті менеджердің көз алдында
әрдайым елестеуі, ал қол жеткен нәтижелер барынша үйлестіріп ... ... ... ... ... ... ... де әрдайым тыңдай білуі,
кәсіпорынның, сондай-ақ нарықтық ... ... ... ... ... ... міндетіне — кез келген шешімді қабылдап, іс-әрекетке
кіріскенде бүгінгі ... ... қоса ... ... туралы да ойланып-толғануы жатады. Әрбір менеджерге,— деп
атап көрсетеді. Дракер,— ... ... ... ... ... ... тура келеді. Алайда, барлық менеджерлер үшін, олардың
қызмет орнына қарамастан, ортақ қызмет міндеті болады.
Біріншіден, ... ... ... мақсатын орындайды, сол
мақсатын орындау үшін не ... ... ... адамдарға нақты
міндеттер жүктей отырып, оны жүзеге асыруды қамтамасыз едеті.
Екіншіден, менеджер ұйымдастырушы. Ол ... ... ... ұйымдық құрылымды құрады, басшы жұмыскерлердің тиісті құрамын
іріктейді т.б.
Үшіншіден, ... ... ... ... ... ... ... орнатады. Ол ұжымды (коллективті) өз ісіне жауапкершілікпен
қарайтын адамдардан құрады: бұл үшін қолда бар барлық мүмкіндікті — ... ... ... қызметке тағайындау шараларын пайдаланады.
Менеджер ұжымдағы барлық ... тіл ... ... ... ... ... ұйымның іс-әрекетін талдайды, нормалауды
белгілейді, көсіпорында жұмыс істейтін барлық адамдардың ... ... ... ... ... жағынан кемелденіп, жоғарылауын
қамтамасыз етеді. Адамдардың мамандығының жетілдірілуі де, қызмет жағынан
жоғарылап, не төмендеуі де, ұжым ... ... не ... ... ... байланысты.
Менеджерлік шеберліктің маңызды жақтарының бірі — ... ...... мүддесін өз мүддесіне сәйкестеңдіре білетін өнері болуы
тиіс. Қонақ үй, мейрамхана т.б. менеджмент және маркетинг туристік ... орын ... ... елдерде қонақ үйлер басқару жүйесінде менеджмент жетістіктерін
ұтымды жақтарын пайдалануға тырысады. ... да ... ... ... ... ... үй жүйесінде менеджерлер тобы және тікелей ... ... тобы ... үш ... бөлінеді:
- жеке қызметкерлер жұмысын реттейтін жетекші менеджерлер, олар басқа
менеджерлер қызметіне араласпайды;
- басқа ... ... ... менеджерлер, жоспарлау
саясатына ықпал тигізеді және басты міндетгерді шешуде үлкен роль атқарады;
- ... үй ... ... ... ... ... үй кәсіпорынның даму стратегиясының қалыптасуына, ірі
мәселелерді шешуі мамандар.
Қонақ үй бизнесіндегі ... ... бес ... ... ... ол — ... ... бере алатын, мақсат қоя
білетін оның орыңдалуын талап ететін тұлға.
Екіншіден, менеджер — мақсатты орындау ... ... ... ... ... қабылдауы, проблема мәселесін топтамастырып, шешуде
қызметкерлерді жұмылдыра білуі қажет.
Үшіншіден, қонақ үй ... ... ... ... жұмысты
ұйымдыстыра, жүргізе білу.
Төртіншіден, қонақ үй қызметкерлерінің әрқайсысының жұмысына баға
беріп, ... ... ... ... ... ... ... шыңдалуына, өсіп жетілуіне назар аудара
отырып, өзінің жетілуіне көңіл бөлу қажет.
Басқарудың әдістері
Басқару әдістері — бұл ... ... ... ... отырған
объектіге әсер ету және қабылдау жиынтығы. ... ... ... ... ... әр ... ... келу нақты басқару
міндеттерін шешкен кезде нәтижелі болып келеді.
Практикада басқарудың қонақ үй ... ... ... ... олардың үйлесімділігі қолданылады. Негізгі әдістемелік топтарға
қатысты:
1. экономикалық;
2. ұйымдастыру — әкімшілік;
3. әлеуметтік — ... ... ... ... ... бірінші кезекте
экономикалық қатынастармен және оның негізінде жатқан адамның қызығушылығы
мен қажеттілігін анықтайды. ... да ... ... ... орын ... әдістерді қолдану туралы басқарылып отырған объектіге экономикалық
ынталандыруға ұйымдастырудың қайырымдылығын қамтамасыз ету ... ... ... негізделген жағдайларда ғана басқарудың экономикалық
әдістеріне көшуге мүмкін болады: ұжым, материалдық ... ... ... ақыны басқарады және өздерінің ... ... ... ... жаңа ... және ... ... себеп
болады, әсіресе нарықтық қатынастарға көшу мезгілі маңызды өндірістік
процестің барлық ... ... ... ... ... ... туралы айтылады.
Бұл бағыттағы барлық жұмыстың басты мағынасы басқару іс-әрекеттерінің
экономикалық салдарын максималды түрде толық ескеру секілді жағдайда қою.
Ұйымдастыру — ... ... ... ... ... ортақ жоспарлы экономикалық көрсеткіштері мен оларға жету
құралдарын ... ... ... ... ... жағдайлар пайда болды, бұл жағдайды еңбек ұжымы және оның мүшелері
жұмысқа әкімшілік қысымы нәтижесінде емес ... ... ... ... нәтижесінде талпынады. Басқарудың экономикалық
әдістері негізінде ұйымдастыру-әкімшішх және әулеметтік-психологиялық
әдістері даму және ... ... ... және ... ... қолдануы
жоғарылауы қажет.
Басқарудың ұйымдастыру-әкімшілік әдістері. Тіке директивтік ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылған қатынастағы әдістермен шығады.
Ұйымдастыру-әкімшілік қыізметінің міндеті ... ... ... ... ... әдістер ұйымдастыру-
әкімшіліктің ықпалысыз болмайды. Ол айқындылықты және ұжым ... ... ... ... ... ... экономикалық
және үйымдастыру-әкімшілік әдістерінің рационалдық ... ... ... әсер ету ... шығарып тастау, ұйымдастыру
әкімшілік басқару әдістерінің есебінен ғана ... ... ... ... ... да ... деп ... алмаймыз, өйткені, әрекет ету
механизмі ерекшеленеді. ұйымдастыру-әкімшілік ... ... ... және оның ... ... Бірақ та әкімшілж әдістерін
жетекшінің жігерлі және субъективтік әдістеріне ұқсастырмау қажет, ... ... ... ... ... ... ... олардың орындалуын бақылау, ауызша және жазбаша түрде
берілетін жылдам ... ... ... басқарылатын объектіте тікелей ықпал
жасайды. Олар ұйымдастырудың айқындылығы мен ... ... ... ... Бұл әдістер шаруашылық заңдар және ... ... ... әдістершің көрішсінің 3 түрі бар:
міндетті жазылым (бұйрық, ғыйым және т.б.)
келісімділік түрі (кеңес, мәмілелердің рұқсаты)
кепілдеме, тілек (кенес, түсіндіру, ұсыныс және т.б.).
Ұйымдастыру-әкімшілік ... ... бір ... болады: бұл жоғары
тұрған басқару мұшелерінің бұйрықтары және ... ... олар ... ... өндірістік үрдістерді оптимизациялау (оң тайлы ету)
мақсатындағы ... ... мен ... ... ... басқа әдістерден ерекшелейтін
директивтердің анық ... ... мен ... ... бұлардың орындалмауы ... ... ... ... ретінде қаралады және белгілі бір жазалар
тағылады. Нақты мазмұн бойынша, ұйымдастыру-әкімшілік ... — бұл ... олар ...... ең бірінші өмірлік қажеттіліті ... өз ... ... ... ... басқару әдістеріне байланысты оларға сәйкес
келетін бағындыру жүйесі қалыптасады. Мұндай бағындыру түрлері ең ақ ... болу ... ... прогресске себеп болу қажет және қажет ... ... ... ... ... ... ... эмоцияларды
тудырмау керек, өйткені олар басқа ратын және ... ... ... ... алшақтатады.
Практикада басқару ісі екімшілік әсері ереже бойынша 3 түрлі бағындыру
түрлерімен байланысты:
амалсыз және сырттай ... бұл ... ... ... ... және ... ... бойынша "жоғарыдан" қысым
болып табылады.
пассивті бағындыру, бұған өз бетімен шешім ... ... ... тән.
сезінген, ішкі түрақталған, бұл жетекшіш де, бағыныштыны ... ... ... ... басқарылатын жүйенің
дамуына және тіршілігіне жағымды ... ... ... ... әсер етеді. Тікелей әскер етудің мазмұнды ерекшеліктеріне жетекші
мен бағыныштының тікелей байланысы жатады. Бірақ та ... әсер ... ... пассивтіліктерінің күшеюіне, ал кейде жабық түрде
көнбеушілікке әкеліп соқтырады. ... ... мен ... тууы ... ... ... әсер ... әдістері өте нәтижелі.
Басқарудың әулеметтік-психологиялық әдістері. Еңбекгің нәтижесі көп
жағдайда психологиялық факторға байланысты екендігі белгіленген.
Осы факторларды ... білу және олар ... ... ... ... әсер ету ... бір ... және шешімді ұжым құруға
көмектеседі. Әлеуметтік зерттеулер шаруашынықты басқарушының ісінің табысы
15% — оның мамандықты жақсы ... ... да, 85 % — ... ... алатындығына байланысты екенін куәландырады.
Әр адамның мінезінің ерекшелігін біле отырып, оның мінез-құлқын ұғымға
қажетті бағытта болжауға болады. әр ... ... ... ... ... да ... ұжымдарының пайда болуының және дамуының мәнді
жағдайына, ... ... ... ... ... ... социологга-ры мынадай пікірге келді: адамның жұмыс істеуге
деген көңіл-куй, ... және ... ... ... ... ... ... 1,5 есе көбеюі немесе бірнеше есеге
азаюы мүмкін. ... ... және ... аспектілеріне
жеткіліксіз назар аудару ұжымдағы зиянды қарым-қатынасқа әкеледі, бұл өз
ішінде еңбектің өнімділігін азайтады.
Әлеуметтік-психологиялық ... ... ... ... болатын
тұлғалық қарым-қатынас пен байланыстарға, сонымен қатар олардың ішінде
болатын ... ... әсер ... спецификалық тәсілдер ретінде
таныстырылады. Олар еңбекке деген өнегелік ынтаны қолдану үшін негізделген,
әкімшілік тапсырманы парыз ... ... ішкі ... ... жеке ... ... ... арқалы әсер етеді.
Бұл әдістерді қолданудың негізгі мақсаты — ұжымда оң ... ... ... ... байланысты тәрбиелік, ұйымдастырушылық
және экономикалық тапсырмалар маңызды деңгейде шешіледі.
Жетекші тұлғаның биологиялық табиғаты мен ішкі ... ... ... ... және ... түрін таңдап алуға ... ... ... ... ... еңбек құралдарына және
қоршаған ортаға қатынасы ... ... ... табылады.
Тәсілдер мен амалдардың әлеуметтік-психологиялық ... ... оның ... ... ... туралы білімімен
және үйыңдастыру қабілетімен анықталады. Басқарудың ... ... ... ... ... білікті, баскарудың
әртүрлі амалдарын қолдана білетін адамдардың болуын талап етеді.
Әлеуметтік-психологиялық әсер етудің негізгі түрлері ретінде ... ... ... ... ... дамуын жоспарлау, тұлғаны
қалыптастыру мен ... ... ... ... ... жарыстар
сын және өзіндік сын, ылғи болып тұратын өндірістік кеңестер, олар басқару
әдісі мен ... ... ... қатысу формасы ретінде шығады.
Әртүрлі ... мен ... ... ... ... ... бірігіп
мерекелеу), осыларды ұстанбау еңбек үжымында психологиялық дискомфортты
тудырады.
3.1. Басқару стилі
Менеджерлердің қонақ үй және ... ... ... жүйесінде басқару функцияларын орындау ретінде таныстырылады.
Бүл қонақ үй ... ... ... таңдауда өз ізін қалдырады.
«Стиль» сөзі грек сөзінен шыққан. Алғашында бұл сөз балауыз тақтада
жазуға арналған стержнь ... ... ... ... ... ... — бұл менеджер ісіңдегі «қол, ... деп ... ... ... ... ... анықтамасы — бұл ... ... ... ... және ... ... Бұдан
басқа, басқару стилі басқару шешімдерін реализациялау мен дайындау үрдісі
кезінде ... ... ... ... мен ... ... отырғанымыздай, басқару стилі мен әдісі ... бір ... ... берілген менеджердің жеке мінездемесіне сәйкес жетекшіліктің
әдістері мен реализа-циялау түрі ... ... ... жетекшілік әдістің
әрбіреуіне белгілі бір басқару стилі тән. Бүл ... ... ... үшін ... ... бар түлғалар қажет етеді деген сөз.
Тек қана өзіне сай басқару стилі бар менеджер өзінің ісіңде баскарудың
әртүрлі әдістерін ... ... ... ... байланысты, басқару стилі қатал жеке қүбылыс, себебі ол нақты
тұлғаның өзіне тән мінездемесімен ... және ... ... ... нақ берілген түлғаның ... ... ... ... Екі бірдей саусақтың дағы үқсамайтын сияқты, екі
бірдей жетекшілік стилі бар менеджерлер де болмайды.
Есте сақтайтын бір жайт, өмірдің барлық ... ... ... ізгі ... жоқ. ... ... тапқан стиль немесе стилдердің
сәйкестігі менеджердің жеке түлғасына ғана емес, жағдайдың ... ... ... ... ... ... стилі алдын-ала
анықталмайды, өйткені басқару жағдайла-ры ... ... ал ... ... түлғалық қасиеттері басқарылатын ортаның өзгерісіне сәйкес
өзгеріп отырады.
Жетекшіліктің стильді ... ... ... өз ... ... қолтындығына байланысты:
баскару — жетекші бағыныштыларына нақты жарлықтар ... және ... ... ...... ... және талсырмалардың орындалуын бақылайды,
бірақ қызметкерлермен бірге
шешімдерді талдайды, қызметкерлерге үйғарым жасауды
сүрайды және олардың бастамаларын қолдайды.
Менеджер өзінің ... ... ... ... ... солар
мен бірге дұрыс шешім қабылдауды міндетіне алады.
Менеджер өзінің бағынушысына көсіп орынның жеке ... ... жету ... ... береді. Ең бірінші стиль туралы
сұракқа басшылық ... ... әр ... ... ... ... либералдық стилдер көрсеіілген.
Авторитарлық стиль — үшін басқару орыңдары бір ... ... ... ... ... және ... жұмысшыларды ғана баяндап отыру керек. Бұл
стилге бағынушылар мен әкімшілікпен жеке байланыстағы ... ... ... бағынушыларға білдірмей шешім қабылдайды. Ол адамдар ... ... жиі ... ... ... ... ешкішан сүрамайды.
Автократ үшін дагматизм және ойлау қаблепілігі ... ... ... Ол ... ... ... ... мүлдем қабыддамайды. Ол басқару жұмысында
бір әдісті ғана қолданады.
Бұл жағдайда бүкіл ... ... ... баскару қольгаа
жинақталған. Жетекшінің ... ... егер ол өзі ... ... болса немесе егер оның бағынушылары көсіби жене ... ... ... жетекші автократ болады.
Бұл стилде жетекшінід ягаи автократтың керісінше оның айтылуында
ұйымның жоғаріы дөрежедегі ... ең ... ... ... ... болып келеді, яғни жұмыстан
кетуі басқару саласының мақсаты болады. Бәсекелестер ортасында ол ... "Біз ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі келмейді, сол сияқты автокраггың
жүмыскерлері өздерінің творчествалық күштері керектіні таппайды,- ... ... ... ... көп ... ... ... Коллектив ішінде ба-ғынушыларға жұмыс туралы жұйелік мәлімет
береді. Бағы-нушылар мен араласуында ол мүмкініііілігінше сыпайы және ... ... ... ... яғни адам-дарға сенімін артады.
Бүндай стил басқаруда дайындау реа-лизациясының шешімінде барлық коллектив
жүмысшылары ... ... ... бұл ... ... ... ... творчествалық ұжыммен бірігушілік мүмкіндігін береді. Бүндай
бастық өрқашанда ... мен ... ... ... ... ... ... ол өзінің атағына ... ... ... ... ол ... бо-лын келеді.
Менеджер-либерал ұрыс керістен қорқады, ол ... ... ... ... мен жылы-жүзді араласуы, ол адамдардың дөрежесін
көтеруі. Әрбір қызметкер одан қаржы ... ... олар мен ... ... ... қорқады. Бұндай бастықтың бағыну-шылар мен дистанциясы жүмыс
кезінде бола алмайды.
Либералды стил бастығы, ... ... ... ... ... және де оның ... ... шешімі жоқ (басқару стилі).
Баскару стилі — баскаратын технологиялар шешіміне қорытынды береді.
Жеке менеджер:
біркелкі шешім қабылдайды және ол туралы ... ... ... туралы сендіреді;
өз ойларын айтады және сүрақтар қоюды үсынады;
мәселелерді ашады және іс-әрекеттерді бағалайды, шешім қабылдайды;
қызметтің шешім қабылдауын сүрайды және шектеу ... ... ... ... ... ... егерде жоғарғы
бастықтар рүқсат етсе;
осы аталган стилдер таза түрінде аз ... ... осы ... жеке ... ... ... Р. Блейкпен Дж. Маутон үсынған
басқару торында ... ... ... берілген. Менеджердің ісі
белгілі екі ... іске ... ... ... алу — ... ... түрде жақсы жасау;
Адамдарды қолға алу — бастық жүмысшыларға ... ... ... бір-
біріне деген сүйіспеншілікпен түсінушілік. Екі өлшеудің арасында стилдік
басқарманың үсынуы нүсқа түрінде 9 ... ... ... І ... ал, 9 балл ... биік ... Басқа көсеткіштер сирек
кездесетін дәрежені білдіреді.
Осы басқару стилдерінің ішінде 5 базалық түрін тандап алуға болады.
9.1.-Кәсіпорынның максималды ... алуы ... ... ... ... келеді. Кәсіпорынның шешімдері туралы бастық максимилизация
береді және ... не ... ... ... Көсіпорын минимальды тұрде қолға алуы адамдар-ды максималды қолға
алуы адамдарды максималвды қолға алуы ... ... ... ... ... ... көңіл бөлінеді.
1.1.- Көсіпорынның минимальды қолға алынуы және ... ... тек кана ... күш қабылдайды, өйткені көсшорында
өзінің орнын калдыру үшін.
5.5.- Бұл бастық философиясы "Алтын Орта". Бұл ... ... ... ... ... болуы шарт.
Қонақ үйдің тамақтану жүйелігін басқару
Орналастырудың негізгі функциясына уақытша қонысы-пен ... ... ... көтеру және та-мақтану жағдайына көңіл бөлу. Үлкен ... ... үй ... және атқарушы директорлар (менеджерлер) арқылы
басқарылып, оның әрқайсысы қабылдау және ... ... ... қор
қызметі, тамақтандыру, маркетинг т.б. қызмет түрлерінің негізін атқарады.
Қонақ үйдің тамақтандыру ... ... — бұл ... үй ... ... ... ... басқарушы директоры бар жеке
жүйелі бөлім.
тамақтану кешенін басқару схемасы
• бас директоры
• тамакгану кешенінін директоры
• бас аспазшы
... ... ... ... ... ... ... мейрамхана және жинастыру жэне ыдыс жуу бөлімінің менгерушісі
• бар менеджері
• нөмірлерде қызмет көрсету қызметшісі ... ... ... ... ... ... мына ... бойынша бақылау жүргізеді:
- асхана жұмыстарын;
- буфеттер жүйесіндегі жұмыстар;
- банкеттік қызмет түрлерін;
- мейрамханаларда қызмет ... ... ... ... ... ... жабдықтау немесе қажетті азық-түлік қамтамасыз ету;
- бөлмелерде ... ... ... ... көрсету;
- қонақтарға барларда қызмет жасау;
- ыдыс жуу және бөлме жинастырушылардың жұмысын жүргізу.
- Қонақ үйдегі мейрамхана асханасы
- Қонақ үй ... бас ... ... ... оның ... ... жүмыстарын үйымдасты-рып, тамақ дайындаудың сандық
сапалық жақтарына жауапкершілік ... ... Ол ... ... курын,
әымшілік функциясын орындайды. Бас аспазшы тек қана ... ... ... оның ... ... ұсыну ресімдерін қанағаттандыруы
шарт.
Бас аспазшы мейрамханалардағы тамақ ... ... және ... рөл ... ... ...... жүмысының қол жеткізген табысы болып,
тағам түрлерінің көптеген тшггері бар.
Бас ... ... ... ... фирма-лық түрлері — ... ... ... ... тән ... ... ... түрлері — бір ысіге арналып жасалған, жеке бағасы
көрсетілген тағам. Сонымен ... бұл ... ... ... ... ... ... асырады.
"Табль дхот" тағам түрі — белгіленген баға бойынша өрбір ас түрінің ... ... ... ... ... Мұндай тағам гұрлерінің
типтерін негізінен Евро-па ... ... үй ... Оның ... ... ... өте ... және
бағасына сөйкестік жасайды,
"Дю жур" тағам түрі — кезекшіліктегі астың қатарына еніп, күндізгі,
әйгілі, ... және ... өте тез ... қатарына енгізілген.
Туристік тағам түрлері — әсіресе туристердің көңілін ауда-ру үшін, оның
арзандығына және куатгылығымен жұғым-дылығына, сапалығына ... ... ... түрлері бірнеше рационды қүрап 4,3 және 2 уақыт тамақта-нуды
жоспарға енгізген.
Жалпы тағам түрлерін қүру, өте күрделі ... ... ... бизнесіңде мынандай фактор-ларды ескерусіз калдыруға болмайды:
- келушілердің талғамы және тілегі;
- аспазшылардың классификациясы;
- құрал-жабдықтардың түрі және ... баға және ... ... ... және пайда үлесі);
- жұғымдылық бағалануы;
- түсетін пайдасы;
- түжырыаддау нақтылығы;
- тағам түрлерінің сапалық сараптамасы;
- тамдардың сыртіфі безендірілуі.
Бас аспазшы ... ... ... ... үй саясатына сәйкес асхананы
басқарып, табыс көзіне ие болуды неііз мақ-сатка санайды. Кейбір қонақ ... бас ... ... ... енгізсе, ал кітпігірім қонақ
ұйлерде тамақтану ... ... ... ... ... ... және барлары
Бір қонақ үйде бірнеше мейрамхана тізбегі болуы мүшон немесе жүлде жоқ
болуы ықтамал. ... ... ... ... ... жасайды. Белгілі қонақ үй жүйелегіне кзрайтын үлкен қонақ
үйлерде екі мейрамхана болады — бірі өте ... ал ... ... ... Олар ... үй ... және сырттан келушілерге қызмет
көрсетеді. Соңғы уақытта келушілер талабының ... ... ... сапасының деңгейін көтеру және өнегелі қызмет көрсетуді мақсат
етуде. Сонымен ... ... ... ... ... өте
тәжірибелі мамандарды топтастыру.
Басқа мейрамхана типтері төрізді, қонақ үй мейрамхана-ларын менеджерлер
басқарады.
Мейрамхана менеджерінің міңдеттері:
- келушілерге жоғары сапалы қызмет түрлерін ... ... ... ... және ... ағымды пайдалану;
- бөлмелерде, мини-барларда, коктейль барларда қызмет көрсетуді
ұйымдастыру;
- маркетиштік зерттеу жүргізу;
- тамақтану ... ... ... ... ... ... бизнес-
ағдарламасын бюджеттік есепке алуына үсыныс жасау.
Тұрғындардың санына карай, өрбір нақты таңертеңгілік, түскі және ... ... ... және сусындарды дай-ындаудың мүмкіндігін есептеу
(мысалыға, конференцияға ... ... ... ... ... кешенінің қызметін түтынушы қонақтарды, әдетте камту
деңгейі деп атайды.
Сонымен бірге ... ... ... ... атап
өтушілерде тамақтану кешенінің негізгі та-быс көзі бола алады.
300 нөмірден астам қонақ үйді баскарудың кұрылымдылық ... ... сай ... Міндетгі түрде мұндай қонақ үйлерде тамақтану
кеіпенінің ... өте ... ... ие. Ірі ... ... ... мейрамхана болады және күнделікті таңертеңгі, түскі және
кешкі ас ішетін орта дәрежелі кафелерде ... ... ... көп жағдайда, банкеттермен лауазымды қонақтарды кабылдауға
немесе съезд, конфере-іщя мүшелеріне кызмет көрсеіуге жш пайдаланады.
Қонақ үй барлары ... ... ... ... ... ... қонақ үй барларында күні бойы шаршаған қонақтар, ... әрі ... әрі ... ... ... ... ... қонақ
үйге мүндай тамақтану кешенін үстау өте үтымды, себебі тағам гүрлерінен
көрі, сусын түрлері өте ... ... ... үйлер өздерінің көлеміне
карай, мұндай барлардың бірнешеуін ... ... ... ... ... ... ... клубтық болып бөлінеді.
Қонақ үйдегі барлардың ұгымдылығының өлшем бірлігі, өтйзілген ... ... % ... оның ... ... ... алынып шеңберлі табыс
көзіне ие болады.
Үлкен қонақ ұйлерде ... ... ... ... бар — ... өте ... орын болып табылады. Егер
мұндай орында, дұрыс жетекшілік жүргізісе, үлкен пайда табу орны ... ... бар — бүл ... ... ... ... еркін
демалысқа қол жеткізетін ... ... ... ... әрі ... ішкі ... ерекше үйлесімділік беретін арын.
Көмекші бар — кейбір өте үлкен қонақ үйлерде ... ... ... ... орталық бөлігінде сауда жүктеліп қызметін атқарады.
Банкеттік бар — мұндай бар, тек банкеттермен конференцияларға қызмет
көрсетуге ... ... ... көп ... қызмет көрсету
мүмкіндігін жеңілдету үшін, мүндай бар өте ... ... ... ... бақылау жүргізеді: мереке аяқталған соң, алынған шөлмектер
тиянақты саналып, түскен ... ... ... ... ... ... банкетгік бардың жабылуы бір уақьпта жүзеге асырылады,
себебі, мүндай шара ... ... жол ... амалы болып табылады.
Бассейн маңындағы бар. Курорттық қонақ үйлер бассейнсіз болмауына
байланысты, ... ... ... ... ... ... ... жағдай туғызады. Сондай-ақ, курорттық қонақ үйлер ... және оған ... ... мамандануына байла-нысты, бассейнде
әртүрлі тақырыпқа жиі көңілді күйлерді ұйымдастырад ы.
Мини-барлар — бұл кез келген уақытта өрбір қонақ, су-сын ... ... ... ... ... ... нөмірлерде орналастырылған. Мини-
бардың юлтін, ... және ... ... арнайы пакетке салып
ұсынады. Егерде қонаққа мини-бардың қазметі қажетсіз болған жағдайда, кілті
алмауына болады. өз ... ... ... ... ... Мини-бардан ішілген сусын, автоматты түрде қонақтың ... ал ... ... ... мини-барларды қамтамасыз етуді ... ... ... ... ... ... қонақ үйлердегі барлар табыс көзініде негізгі болуы үшін, оған
жан-жақты бақылау жасалып отыруы кажет.
Мейрамхана залдарында қонақтарды ... ... ... және ... ... ... менеджері деп аталады. Метрдотельдық негізгі жүмыс ... ... ... тазалықты, құрал-жабдықтарды, ... ... ... және оның ... ... ... ат салысады.
Мейрамханананың айнасы даяшылар болғандықтан, олардың біркелкі формада
болуы және оның келушілерге деген ізгі ... ... ... үнемі қадағалап, ескерту жасайды. Мейрамхана залдарындағы
тәртіп, столдардың безендірілуі және олардың ... ... өте ... ... ... ... болып, қонақтарды метрдотель күтіп
алып, олардың ұсыныс, сүрақ, талаптарын тыңдап, ... ... ... ... ... ... арнайы сүйреме арбашада алын
жұрудің өзі көп жапығуды талап етеді. Мұндай қүралмен тағамды ... ... ... бар ... төн және оған келетін қонақ-
тардың атмосфералық ... ... ... ... ... тұрлерін ұйымдастыру үшін толық бри-гада қызметшілері қатысуы
қажет оларға: мейрамхана менеджері, аға даяшы, төрт столға жауапты ... т.б. ... ... күту ... ... тек қана сол жақ ... ... өте ыңғайлы болады. Төжірибелі ... ... ... ... ола-рға көрсетілген қызметке ризашынығын анықтайды.
Метрдотель үнемі даяшылар және ... ... ... және т.б.
қызметкерлердің арасындағы түсінбеушіліктерді толығымен шешуге тиіс. Жұмыс
уаіфіт-пен аяқалған соң метрдотель түскен каржыны толық ... ... ... ... ... қызмет көрсету бөлімі
"Нөмірлерде қызмет көрсету" ұғымы бүрын қонақ үйлердің тұрғындар ... ... ... деп ... Ал қазіргі кезде ол өте кысқа ұғымда —
нөмірлеге сусын және тағам тасымаддаумен түсіндіріледі.
Қонақ үйдід тамақтану кешенінің бұл бөлігінің сапасын ... үшін ... ... ... қажет:
Біріншіден — түскен сүраныстардың уақытын оздырмау, әсіресе таңертеңгі
қонакгар арасында үлкен сүранысқа ...... ... қызмет үшін бағаның төмен болуына ұсыныс
жасау.
Менеджер ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін:
жұмыс істеуге кажетті құрал-жабдықтардын түрлеріне сұраныс беру мысалыға:
сұйреме арбашасы, ... асты ... ... ... ыдыс ... жұмыс күн төртібін жасау және оның орындалуын ... ... ... ... ... өте көрегенділікке және берілуі кажет.
әрбір дайындалған тағам дөмді, сапалы түстарын тұрақ-ты деңгейде үстап
түруын қадағалау. ... ... ... ... тағам түрлері орта
буынды түрғындарға негізделуі қажет. Тіпті 5 жүлдызды қонақ ... ... ... ... тізімінен алып тастауға болмай-ды, өйткені оны
балалар сүйсіне жейді. Көптеген тағамның түрлері ... ... ... ... ... ... тағамдардың бағасы өзіне сай болуына көндл бөлінуі шарт, себебі
шамадан тыс болған бағадан қонақтар үсынылған астам бас ... ... және тура ... ақаарат — өр қашан нөмірлерде кязмет көрсетудің
сапалы көрсеткіші. Ал осы жағдайларды туғызатын сүранысты ... ... ... ... ... ... болуы ол кажетгілік талабы.
Нөмірлерде қыззмет көрсетуге өзіндік үлесін қосатын қабаттардағы көмекші
буфетбарлары. Ол лифт кабиналары арқылы ... ... ... ... ... ... ... ұтымды. Әр буфет-барлар, кез
келген нөмір бөлмелерімен ... ... ... ішкі ... мен ... ған. ... көрсету барысында пайдаланылған
ыдыстар әр түсті немесе түрлі ... ... әр ... ... ... ... болуы үшін жасалған шара. (Мысалыға бір ... ... ... бардан, үшіншісі вестибюльдік бардан т.с.с).
Жалпы сүранысты қабылдау және оны орындау мынандай ... ... ... Кез ... ... ... ... телефон арқылы ... ... ... ... немесе түскі, кешкі астарды
алып келуіне өтініш білдіреді. ... ... ... ... ... ... Міне, осындай жақсы жолға қойылған бағыт
бойынша, ірі ... ... ... ... ... ... ... үй тұрғындарының көңілінен шығуда.
Көпшілік мерекелерге қызмет көрсету бөлімі
Көпшілік мерекелердің тізбегіне мыналарды ... ... ... ... ... ... қонағына арнап ресми банкет
ұйымдастырылды;
- қоғамдық ... ... ... және ... іскерлер
шеңберіне арналған конференцияның немесе жиналыстың аяқталуына арналған
банкет түрлері;
- мейрімділік ... ... ... фирма жетекшілері өздерінің қызметкерлерге ... ... ... ... юбилейлер т.б.
Тағы осындай мереке, бас қосу, көңіл көтеру ... ... ... ... ... ... үй мейрамханаларында немесе арнайы
банкет залдарында ұйымдастырылады. Ал тағам ... ... уй ... Мұндай мереке өткізудің қонақ үй үшін басты ... ... ... ... ... ... игеру жолын карастыру.
Мерекенің жағарғы дәрежеде өтуіне кепілдік үшін, мынандай мәселелерді
алдын-ала шешіп ... ... ... ... ... ... ... күн;
- мерекеге қатысушылар саны;
- мерекеге келушілердің уақыты;
- мерекенің түрі (ресми қабылдау, кокгейль, банкет-фуршет, ланч, аралас
банкет т.б.);
-столды ... ... ... ... ... ақы ... толық мекен-жайы.
Сондықтан, мейрамханаларда арнайы банкеттерді ұйымдастыратын және ... өз ... ... ... ... ... ... — адамдардың керектілігіне және қажеттілігіне жа-уап беретін, түгыну,
қолдану үшін нарыққа үсынылған бар-лық нөрсе.
Туристік өнім - бір ... ... ... жерінен саяхатед шығын,
үйіне қайтып келгенге дейінгі керектігі мен ... үшін сашп ... ... ... өнім ... ... өнім - транспорт, қонақ үй, ішіп-жеу, ... ... ... ... ... ... өнім ... қызметтерді турист біріктіреді.
3. Туристік өнімді кзлыгггастьоган барлық ... ... өнім ... ... ... өр ... кажетгілігі әр түрлі. өр кайсысы өзіне
кажеттілікті сатып алады.
4. Туристіх өнімдер жалпы ... ... ... ... ... ... ... адамдар ұсынғандықтан оларды автоматизациялау өте
қиын.
6. Туристік өнімді адамдар өндіргендіктен стандартты сапаға шығару өте
қиын, өйткені туристік ... ... ... адамдар психологиялық,
физикалық жағынан бір-біріне ұқсамайды.
7. Туристік өнімді қолданатын тұтынушы өнімді өндіретін адаммен бетпе-бет
келеді. Ал ... ... ... ... ... ... ... Туристік өнімдер басқа өнім сияқты сақталынбайды.Сақталынса шығынға
әкеп соғады.
9. Туристік өнім ... ... бір аз ... ішінде қалауымызды
көбейтіп, азайта аламыз.
10. Туристік өнім өндірілген жерде тұтынылады.
11. Туристік өнімді шығарған ... ... ... бір ... ... ... қызметі
Мемлекетік қорғауларда қонақ үйдегі тұтынушылар мен ... ... әрі ... ... үшін ... қолдайды.Қызмет
көрсету стандартына дәлелдеу,тексеру, сәйкестікті орнату, ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті
үнемі талап ету басты болуы керек.
а) азық –түлік қауіпсіздігі, қоршаған орта үшін қызмет пен ... ... ... ... ... ... ... жұмыс пен қызметтің ғылыми деңгейде даму сәйкестігі,
техника және технология
в) бірлікті өлшеу
г) ресурстардың барлық түріндегі ... ... ... ... ... ... объектілерінде тұтынушыларға қызмет
көрсету түрлері: ... және ... ... іске асуы, туристік
саяхат, жарнамалық – жаңалықты қызмет, төл құжаттық ... ... ... қызмет, тамақтану қызметі, массалық- мәдениет қызметі,
денсалық сақтау, емделу және тұрғын қызметі. Мемлекетік стандартта ... ... ... ... ... ... мен денсаулығын
сақтауды,қоршаған ортаны қорғаудың барлығы қызмет ... ... ... ... қызметтерге міндетті түрде нақты
орындалуын қадағалайды.Қазіргі уақыттағы ... ... ... мен
кәсіпорындарда қызмет көрсету түрлері жылдан жылға ... ... ... қолдануда.Қонақ үйдегі қазіргі уақытқа сай көрсетілетін
қызметтерге қонақ үйдегі толық ... ... ... Қонақ үйдегі
қызметтер қонақ үйдің жұлдызды көрсеткішіне, қонақтардың келуі ... ... сай ... ... үй үшін ... жоспар
Есеп беру материалдарының мазмұны:
1. Мазмұны
2. Кіріспе
2.1.Мақсаты
2.2.Проектінің тапсырмасы
2.3.Жетістіктер факторы
2.4.Проекті консультаты
3. Компаниы және тұтынушы туралы жалпы мәлімет
3.1.Компания профилі
3.2.Өзіндік талаптары
3.3.Өзіндік мақсаттағы ... ... ... ... орны ... ... Қонақ үй қызметі туралы талдау
4.1.Участка анализі
4.2.Автотранспорт
4.3.Проектінің жалпы нұсқасы
4.4.Қонақ үйдің ішкі көрнісінің жобасы
5. Қонақ үйдің негізгі проектісіне зқаңгерлердің келісімі
5.1 Қаржы және ... ... ... шарт бойынша кантракт
5.2.1Жек дара келісім шарт
5.2.2Арендаға беру бойынша келісім шарт
5.2.3 Келісім шарт бойынша ... үйді ... ... үй шаруашылығындағы маркетингті анализ
1 Аумақтағы экономикалық тенденция
2 Аймақтағы туризм
3 ... ... ... ... қонақ үй шаруашылығының нарықтық жағдайы
4. Аймақтағы болашақ қонақ үйдің нарығы
5. Аймақтағы қонақ үй шаруашылығына сұраныстар
6. ... ... ... ... сегментация
8. Концепция түйіндемесі
9. Қаржылық жоспар
10. Нөмерлерді сатудағы кіріс
11. ... ... ... ... ... ... ... кеткен шығын.
5. Қонақ үй саласындағы электронды жарнама
Туристік ... ... ... нарығындағы алға жылжуы
электронды жарнама көмегімен маркетингтік зерттеулер негізінде өндіріледі.
Интернет-көлемі бойынша ... ... ... ... ... Интернетті және оның мүкіншіліктерін қолданатын 70
миллионнан аса адам болып табылады.
Интернеттегі жарнамалық компания ... ... шет ... ... ... біздің елімізде мемлекеттік мекемелер мен басқа да
офистер ... ... ... ... ... ... мен мәліметтер
іздеу үшін Интернетті қолданады. ... ... ... соның ішінде
фирманың жарнамасы ең алдымен фирманың имиджін көтереді және ол ... ... ... ... ең ... ... хабарламаларды және қызметтес болу ұсыныстарын және аймақтық
тауарлар сатылысын зерттейтін делдалдардың қызығушылығын ... Бұл ... ... ... шығарудың ең жақсы жолы.
Интернет желісі қолданушыларға өзінің туристік ... ... ... ... ... ... ... ұсынады деп анық
айтуға болады. Осылайша, шағын фирмалардың өзі ... ... ... ... нәтиже көре алады.
Интернетте миллиондаған тұтынушылардың қызығушылықтарын қалай
оятуға ... ... ... тұтынушылардың қызығушылығын оятатындай
қылып жасау керек.
Интернетте жаңа мағлұматтар ... ... ... ... ... отыруға мүмкіндік береді.
Жарнама жақсы алға жылжуы үшін жасалатын келесі қадам жарнаманы
жақсы ... ... ... ... ... ... шегі жоқ. Ол бір қаланың қолданушылары мен әлемнің барлық
түпкірлерінің ... қол ... ... ... ... ... орналастыру керек. Желіде материалдар техникалық қызмет ... және ... ... ... Сондықтан оларды, сапалы қызмет
көрсететін жерге орналастыру керек.
Егер клиент арнайыландырылған агенттіктің қызметіне ... онда бұл ... ... ... дүние жүзінің каталогтарына және
ондаған анықтамаларға профессионалды түрде ... ... ... ... ... ... дұрыс келсе,басқа да WWW-
серверіне ... ... ... ... қызмет беттерінде
(http://www.hru.ru/intour) туристік ұйымдардың жарнамалық және мәліметтік
қызметтері ұсынылады. ИНТУРИОН жүйесінде келесідей бөлімдер бар:
-туристік ... ... ... ... бағдарламалар және ... ... ... іздейтіндігі жөніндегі хабарламалар;
-туризмді қамтамассыздандырумен айналысатын ... ... ... берілген елдерге және қалаларға саяхат.
Электронды онлайнды анықтама-жаңадан түскен мәліметтерді шығару, 1-
2 күннің ішінде өзгерістер енгізу, сервис түрлерімен, елдер және ... ... тез ... ... ... мен ... ... сәндеулерге тәулік бойы кіруге болады.
Анықтама екі бөлімнен тұрады: мәліметтер бірінде ТМД-елдеріне және
жақын шет елдер үшін орыс ... ал ... ... дүние жүзінің барлық
бұрышының аудиториясы үшін ағылшын тілінде беріледі.
On-line режимінде Интерент желісіне қосылу ... ... ... бар гипермәтінді анықтамаларды қолдануға үлкен
мүмкіншілігі бар. Жүйе барлық желідегі ... тез ... ... Қолданушы кілт сөздер арқылы өзін қызықтыратын мәліметтерді тауып,
егер тыйым ... ... онда ... өз компьютеріне көшіріп
алуға, содан кейін басып шығаруға немесе басқа да ... ... ... ... ... туристік фирмалардың жарнамаға деген
көзқарастарын ақырындап ... ... ... ... ... ... газеттерге емес көбінесе Интернетке орналастырады.
Қазіргі кезде үлкен ... ... ... ... ... беттердің мекен жайы жазылған блоктарды кездестіруге
болады.
Сонымен қатар көптеген Европалық туристік компаниялар Интернеттің
кең тарауына өз ... ... ... қарады. Интернет арқылы
қонақүйлерді, авиабилеттерді брондауды клиенттер үйлерінде ... ... ... ... ... ... Бұл ... ең
бірінші болып Австрияның агенттіктері дабыл қақты. Интернетте Info ... және ... ... ашқан елдің ... ... ... байкот жариялады.Интернет кең таралмаған
Қазақстанда агенттіктер кемінде 2-3 жыл ... ... ... ... ... ... ... қосылған агенттіктер, бұл үлкен ... ... ... мүмкіндіктерін бағалады. Ал ... әлі ... ... ... ... ... туристік орталықтар және компаниялар ... ... ... ... ... суреттерін және
қолданушы түбегейлі туристік ресурстарымен таныса ... ... ... ала ... ... ... ... мен экскурсиялар
жайлы, ірі мейрамханалар және тамақ мәзірі жайлы, туристік ... ... ... ... ... жайлы біліп, тапсырыс
жіберіп, туристік қызметтерді брондап және несиелік ... ... ... болатын фильмдер орналастырады.
Осылайша, мысалы әлемдік мәні бар туристік орталық ... ... ... ... ... болады: барлық курорттардың
көріністері, бағдарламалар, туристік фирмалар мен ... ... ... ... ... ... жеті ірі ... су саяхаты
турларының үзінділерін көруге болады.
Қызметтестер іздеу
Интернет желісінде қызметтестер іздеу туристік өнімді жалға алу және ... ... ... ... ... күні әрбір компаниялар Интернетте өз орындары болғанын ... ... ... және ... ұймдардың жарнамалық
жолдарында және қызметтестерінің ... ... ... ... да басқа қызметтестер іздеу жөніндегі хабарламаны ... жолы ... ... жағдайда сіз өз
шарттарыңызды қоясыз, содан кейін қызығушылықтары оянса қызметтестер ... ... ... ... ... көз ... ... өзіңіз кездесесіз. Интернет арқылы табылған қызметтеспен алдын-ала
сөйлесуге болады. Интернеттің қызметес іздеудегі пайдалы жағы- ... ... ... тез алуға болады.
Туристік өнімді қалыптастыруда, алға жылжытуда және ... ... өз ... ... ашу өте ... Бұндай жағдайда
қызметтестер ең бірінші сіз туралы мәліметтерді интернет ... ... ... ... ... хабарласады.
Өз Web-беттері мен арнайыландырылған беттерді ... ... ... ең ... ... ... ... мәліметтерді Интернетті
қолданатындардың бәрі оқи алады.Бұл мәліметтерді енгізуге шығын ... мен ол ... ... ... ... (құры мәтін, мәтін және
түрлі-түсті сурет, фильмдер, ... ... ... және ... ... құру ... ... бір квалификациясын талап етеді. Ол
Интернетте қол жетерлік жазылған файлдар тілі ... ... ... бір ... ... және тағы ... ... ішінде Интернетте, жарнаманы көрген адамдар жайлы мәлімет
алуға болады.Жарнамалық беттердегі берілгендердің қайсысы көп ... қай елде және қай ... ... ... ... ... және соны ... келе өзгерістер енгізуге болады. Мәлімет
әртүрлі ... ... ... уақытында және кезкелген ... қол ... ... бола тұра ... ... ... шығынынан аз болып келеді.
Осындай бетті ... ... ... ... көбі ... етіп ... керек. Егер бұл бет әдетте
Интернет желісін қолданушылар іздейтін іздеу серверлеріне жазылмаса онда
оны ешкім таппайды. Бұл ... ... ... ... ... қойып,
оны қашан келіп алып кетеді деп күткенмен ... ... ... және іздеу серверлеріе орналастыруды HTML ... ... ... беру дұрыс болады.
Бірақ жарнама тек өз Web-беттерін жасаумен ғана тиімді ... ... ... беру және ... серверлеріне жазылу сияқты
жарнаманың ... ... ... ... ... қаласындағы қонақ үй шаруашылығының қарқынды дамуы.
Алматы қаласы бүкіл қазақстандықтарға оңтүстік астана ретінде ... ... ... ... ең бір ... ... бірі. Бұл
қаланың экономикасы, туризімі жылдан жылға дамып келе ... ... ... ... 30000 – нан ... ... келетін болса, соның
65% -і осы Алматы қаласына келушілер. Сол себептен ... ... ... ... артып келе жатқан қонақтарын күту үшін ... ... ... ... ... үй ... тұрғызуда. 2006 жылғы статистикаға
сүйенетін болсақ бір Алматы қаласының өзінде ... ... ... үй
салыныпты.Бұл әсем қалада қонақ үйдің ... ... үй ... Мысалы бес, төрт, үш жұлдызды қонақ үйлер әр ... ... ... ... ... бір ... ғана түнеп шығуға болатын қонақ
үйлер вокзалдардың, автобекеттердің, базарлардың қасында топ ... ... ... бірге банкет үйымдастырушылар, өртұрлі мерекелерді атап
өтушілерде тамақтану кешенінің негізгі та-быс көзі бола алады.
300 ... ... ... үйді ... ... ... жоғарыда
келтірілгеңдерге сай келеді. Міндетгі түрде мұндай қонақ үйлерде ... ... өте ... ... ие. Ірі ... үйлерде
негізгі фирмалық мейрамхана болады және күнделікті таңертеңгі, түскі және
кешкі ас ... орта ... ... ... ... Фирмалық
мейрамханалар көп жағдайда, банкеттермен лауазымды қонақтарды кабылдауға
немесе съезд, конференция ... ... ... ... үй барлары мейрамхана менеджерлерінің үнемі ьдырағы бақылауда болуы
шарт. Қонақ үй барларында күні бойы ... ... ... әрі ... әрі ... өткізуге мүмкіндік жасалуы кажет. Қонақ
үйге мұндай тамақтану кешенін ұстау өте ұтымды, ... ... ... сусын түрлері өте өтімді келеді. Қонақ үйлер өздерінің көлеміне
карай, мұндай барлардың ... ... ... ... ... мини-барлық немесе түнгі клубтық болып бөлінеді.
Сонымен осы Алматы қаласында орналасқан «Күмбел» қонақ үй кешеніне қысқаша
сипаттама ... ... ... үй ... ... ... және басқару жүйесі.
«Күмбел» қонақ үй кешені жаңадан ғана құрылған, ... ... ... орналасқан. Қонақ үйдің ғимараты жақсы салынған, қазіргі ... ... ... ... 18 ... бар. ... ... алғанда 72 адам қызмет ... ... ... ... келеді.2002 жылдың тамыз айынан бастап қызмет көрсете бастаған
бұл қонақ үйде конферен зал, демалуға арналған ... ... ... ... бар. Қонақ үй территориясында тау ... ... ... ... ... тау ... аспалы
жолмен шығуға болатын орталықтарда орналасқан.
Қонақ үй Іле Алатаудағы ұлттық паркте және Алмаарасанға ... ... 1957 метр ... ... келгендер табиғаттың таза, әрі әсем
көркін көріп тамаша демалып қайтады. Келген қонақтарға ... ... ... ... бойы ... ... қатар мұндағы тоғыз стандартты нөмер бар. Оның төртеуі твин
бэдс, ал бесеуі френч бэдс.Бұл нөмерлер телефонмен, спутникті ... ... ... ... сай ... жабдықталған. Тағы сол сияқты
төрт люкс нөмерлеріде жұмыс істейді. ... ... ... және ... ... ванна, телефон, спутникті теледидар, музикалық орталық,
кабельді теледидир бар. ... екі ... ... бар.
Мұнда асхана, бар, аудио және видиоаппаратуралар, кабельді теледидар бар.
«Перевал» мейрамханасы альпілік стильде ... Онда ... бойы ... ... ... алаңдар, бассейн, сауна, солярий, фитнес
орталық, футбол алаңы, теннисті корт, атпен қыдыратын алаң, ... ... ... осы ... үйде ... жасайтын адамдар тізіміне тоқтала кететін
болсақ,онда:
Бірінші квалификациялық деңгейде
Офицант – ... 8 ... ... 1 ... 5 адам
Аспаз көмекшісі 1 адам
Екінші квалификациялық деңгейде
Үлкен горничный 1адам
Ассистент 1 ... 1 ... ... ... 1 ... ... 12 ... сөндіру қауіпсіздігі 1 адам
Фитнес- инструктор 1адам
«Кумбель» қонақ үйінің басшылығындағы адамдар саны:
Атқарушы директор ... үй ... ... ... 1адам
Қауіпсіздік қызметі 1 адам
Шарушылық департаменті 1адам
Дәрігер 1 адам
Талап етілетін деңгейлер:
Дипломаттық специалист
Жоғарғы білімді
Қонақ үй индустриясында кемінде 5 жылдық жұмыс тәжірибесі ... үй ... ... ... ... жету үшін,осы
салада қызмет ететін мамандардың ... ... ... ... ... керек.
Сонымен қатар осы саладағы қызметшілердің жұмыс бағдарлары нақты болғаны
жөн. Қонақ үй қызметінің саласы-бұл адамдар ... ... мен ... арасындағы байланыс.
Қазіргі уақытта қонақ үй шаруашылығы ... ... келе ... ... үйдің жақсы дамып жатқаны ол мемлекетіміздің экономикасының,
туризімінің дамығандығы деп айтуға болады. Мемлекетіміздің басшысы Н. ... ... 2030 ... республикамыздың болашақта
дүние жүзіне белгілі мемлекет болатындығын мол ... ... ... ... ... ... спорт және демалыс түсінігіне
орай оқу құралында тек қана ... үй ... оның ... ... ... саладағы мамандарға кәсіби білімін жетілдіруге қажетті
мәліметтер жинақталған. Оқу ... ... ... үй және ... ... көрсету нарығының қалыптасуының негіздерін қамти отырып
олапрдң құрылымдарына,менеджментіне,маркетинг мәселелеріне ... ... ... ... ... ... тоқталады.
Қазіргі уақытта Қазақстан территориясында 195-ке жуық қонақ үй ... ... ... Астана,Алматыда және ірі облыс орталықтарында
шоғырланған. Алматы қаласы маңында, қала ішінде әртүрлі дәрежесіндегі қонақ
үй, отельдер ... ... үй ... ... туристік бизнестен бөліп қарастыру
мүмкін емес.
Қазіргі ... ... үй ... ... жөніндегі республикалық
бағдарламасы жасалған. Бағдарламаның ... ... ... сай ... ... ... ... туристік кешен құру,
экономиканың қосалқы салаларын өркендету. Сондықан қонақ үй және туристік
бизнес бұл ... ... ... ... ... ... ... В. «Азбука менеджмента». СПб. СОЮЗ 1998ж. 12бет
2. Авьернов Б.И. «Путь к звездам отеля» Сочи. 2000ж. 6-7бет
3. Берулова ... и ... ... пособие
Бийск.НИЦиГПИ 1995ж. 9-10бет
4. «Бизнес»-мездународный журнал для менеджеров,2000ж.11бет
5. Браймер Р.А. «Основы управления в индустрии ... Пер. ... М:, ... Пресс 1995ж.14-15-16 бет
6. Бизюкова И.В. «Кадр:подбор и оценка».-М:, ... ... ... ... Н.А. ... и туристский
бизнес:особенности бухгалтерского учета и налогообложения:Уч. пособие.-
М.: Финансы и статистика 1999ж. 23-24бет
8. ... ... ... үй ... ұйымдық тиімділіктің
қалыптасуында басшылардың қызметкерлермен қарым-қатынасы болатындығы
// Түркі әлемі туризм құрылтайды.- Түркістан,2005ж.
9. Дубинина Т.И., Яворская А.О. «Зарубежный опыт малых гостиниц» ... Вып. №3 1997ж. ... ... и ... ... ... / Под. ред. ... Чудновского
А.Д.-М.,Изд-во Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство
«ЭКМОС».25 бет
11. ... Н.И. ... ... ... МН:, БГЭУ ... ... ... И.Д. «Практический менеджмент» М.,1995ж.34-35бет
13. Котлер Ф., Боуэн Дж. Издательское объединение ... ... ... хозяйство» Уч. Под. Ред. проф. Д-ра эконом
наук Чудновкого А.Д. –М:, Ассоциация ... и ... ... «ЭКМОС». 2000ж.362бет
15. Методические рекомендации по проведению идентификации и сертификации
туристских услуг и услуг гостиниц. – М.,1996ж.268бет
16. Методические рекомендации по ... ... и ... ... и ... ... ... Ф., Боуэн Дж., Менкенз Дж. Маркетинг. Гостипримство и ... для ... ... ... ... ... ... Гостиниц и Ресторанов 3бет
19. Стандартная международная классификация видов ... в ... ... ... В.С., ... А.В., Баженова Т.А. « некоторые аспекты
сертификации тур ... и ... ... ... сертификации ГОСТ»
методические пособие, М.,1997ж.252бет
21. Сарпунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг.-М.: «Ось-
89»,1997ж.23бет
22. Соловьев Б.Л., Толстова Л.А. Менеджмент гостипримства: Справочно-
методическое пособие. –М., ... ... ... В.С., ... Т.А., ... А.В. ... аспекты
сертификации туристский услуг и услуг гостиниц. Системы сертификации
ГОСТ Р/ Методические пособие Выпуск 2.-М.: ... 1997ж. ... ... В.Б. Туризм : эволюция,структура,маркетинг.-М.: «Ось-89»
25. Требования к индустрии гостиниц, ресторанов и кафе в 1992 году / ... ... ... ... ... ... по туризму и
экскурсиям,1991ж. 258бет
26. Туризмнің дамуына қабылдау көп:облыстағы туризм проблемалары ... ... С. ... // Айқын.-2005.-10 наурыз 142 бет
27. Туризм и гостиничное ... ... ... и ... ... 596 ... ... к индустрии гостиниц, ресторанов и кафе –М.: совет по
туризму ,1990ж. 103бет
29. Қазақ Ұлттық Энциклопедиясы, 5-6 том, 2005ж.
30. Қазақ ... ... 3-6-9 том, ... ... Қазақстан. -2006.-16 наурыз
32. Егемен Қазақстан. -2005- 25 ақпан
33. Қазақстан қалаларындағы үлкен өзгерістер / Дайын. И. Алимжанов
//Қазақ. -2005.- ... ... ... ... ... / ... Есжан А. // Қазақ. – 2006-
№15
35. Қазақстан экономикасы және туризмі туралы ... ... ... ... ... қаласына жалпы шолу. Алматы,2005ж.
37. Мазбаев О.Б. «Қонақ үй шаруашылғы» /Оқу құралы, 2006ж.12-13-14-15бет
38. «Қонақ үй шаруашылығы және қызметтері»/ Оқу ... ... ... ... және ... ... құралы, Алматы
баспасы.2006ж.
40. Internet / www.tourinfo.ru
41. www.visas.com.ua
42. www.etis.ru
43. www.kumbel.com
44. www.kumbel.com.ru
45. www.rambler.kz
46. www.gool.ru

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жамбыл облысының қонақ үй шаруашылығының қазіргі жағдайы59 бет
Нарық жағдайындағы Қазақстандағы қонақ үй шаруашылығының жағдайы және оның туризмде алатын орны5 бет
Қазақстан Республикасында қонақ үй шаруашылығын басқару21 бет
Қазақстан қонақ үй шаруашылығын табысты дамыту64 бет
Қонақ үй шаруашылығы36 бет
Қонақ үй шаруашылығы туралы45 бет
Қонақ үй шаруашылығы туралы ақпарат58 бет
Қонақ үй шаруашылығы қызметінің өрлеу әдістері19 бет
Қонақ үй шаруашылығындағы материалдық - техникалық база18 бет
Қонақ үй шаруашылығындағы материалдық техникалық база.20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь