Мұнай тотықтырғыш бактериялардың коллекциялық штамдарының антибиотикрезистенттілігін зерттеу

Кіріспе
4
1. Әдебиеттерге шолу 6
1.1. Су экожүйесіндегі мұнай және мұнай өнімдерінің тотығу процесіндегі көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдердің ролі

6
1.2. Мұнаймен ластанған топырақты тазалауда микроорганизм . деструкторларды қолдану

10
1.3. Антибактериалдық препараттарға микроорганизмдердің төзімділігі

15
2. Материалдар мен зерттеу әдістері 20
2.1. Зерттеу материалдары
20
2.2. Қоректік орталар
20
2.3. Зерттеу әдістері
21
3. Нәтижелер мен талдаулар 22
3.1. Диффузионды.дискі әдісі көмегімен антибитикке төзімділігін анықтау
22
3.2. Сериялы сұйылту әдісі көмегімен антибиотикке төзімділігін анықтау
25

Қорытынды

32
Пайдаланылған әдебиетер тізімі
34
Түйін
39
Әлемдік мұхиттардың ластануы адамзат алдында тұрған ең маңызды мәселеге айналды. Қазіргі күні мұхит және теңіздердің көмірсутектермен және бірінші қатарда мұнай және мұнай өнімдерімен ластануы ерекше қауіп тудырып тұр /1/.
Теңіздердің мұнаймен ластануының негізгі көзі теңіз кемелері.Теңізге түсетін мұнайдың басым мөлшері теңіз астылық мұнай өндіргіш қондырғыларының апатқа ұшырау нәтижесінен болады. Күрделі тоннажды танкерлардың мұндай апаттары болашақта да болатынына күмән жоқ /2/.
Теңіз суына мұнайдың түсуінің көбеюі және осының салдарынан халық шаруашылығына тиетін зардабы нәтижесінен әлемдік мұхиттың мұнаймен ластануымен күресу сұрақтары дүниежүзілік актуальды мәселелер қатарына енді. БҰҰ құрамында арнайы теңіз суларының мұнаймен ластануымен күресу комитеті бар. БҰҰ-ның мәліметтері бойынша бүкіл дүние жүзінде 1967 ж. 1850 млн. т. мұнай өндірілген, 1970 ж. 2200 млн т., 1979 ж.-2956 млн. т. мұнай өндірілген. Қазақстандағы мұнай өнімінің жылдық мөлшері 40 млн. т. құрайды /3/.
Теңізде мұнаймен күресу сұрақтары халықаралық мекемелер сауалына айналды және бірнеше мәрте дүниежүзілік және ұлттық-ғылыми теңізді зерттеуге арналған конференцияларда қарастырылды. Бірақ қолданылған шараларға қарамастан теңіздің мұнаймен ластануы жылдан жылға өсіп бара жатыр, және қазіргі кезде миллиондаған тонналармен тіркеледі /4/.
Мұнаймен ластану мұнай өндіру мен өңдеу аймағында ғана кездесіп қоймайды, мұндай жағдайға кез-келген аудан немесе қала ұшырауы мүмкін /5/.Мұнай және мұнай өнімдерімен ластану флора мен фаунаның, биоценоз құрамының өзгеруін туғызады /6/. Мұнайдың улылық дәрежесі олардың химиялық құрамының әртүрлі мөлшерімен, әсіресе ұшқыш ароматты көмірсутектердің (толуол, ксилол, бензол және нафталин) құрамымен анықталады. Көмірсутектер бактериалық хемотаксисті бұзып, олардың суқоймаларындағы органикалық заттардың ыдырауын бөгейді. Ароматты көмірсутектер (фенол, толуол, «шикі» мұнай) төмен концентрацияда да (0,6 %) улы әсер етеді /7/.
Мұнай – күрделі субстрат, мұнайды жеке штамм толық ыдырата алмайды, өйткені қажетті барлық ферменттер жиынтығына ие болмайды. Субстраттар-ды пайдалану арнайылылығы бар микроорганизмдердің аралас дақылдарын пайдалану мұнайды толық деструкциялауға мүмкіндік береді /8/.
1. Миронов О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами. –Л.: Гидрометеоиздат, 1985, 143 с.
2. Миронов О.Г. Нефтяное загрязнение и жизнь моря. Киев, «Наукова думка», 1973, 68 с.
3. Надиров Н.К. Нефтегазовый комплекс Казахстана // Нефть и газ, №3, С. 9-31.
4. Миронов О.Г. Биологические ресурсы моря и нефтяное загрязнение. М., «Пищевая промышленность», 1972. С.37-67.
5. Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Колоденко В.П., Шкидченко А.И., Петрикевич С.Б. // тезисы и докл. Конф. «Экобиотехнология: борьба с нефтяным загрязнением окружающей среды». Пушкино: Изд-во НЦ БИ. РАН, 2001, с 41.
6.Квасников Е.И., Клюшникова Т.М. Микроорганизмы – деструкторы нефти в водных бассейнах. Киев. «Наукова думка», 1981, 132 с.
7. Бирштехер Э. Нефтяная микробиология. Л., Наука. 1957, 314 с.
8. Демиченко А.Я. Демурджан В.М. Востановление нефтегагрязненных почвенных экосистем; М., Наука, 1988. С.197-206.
9. Оборин А.А., Масливец Т.А., Базейкова И.Н., Плещева О.В., Оглабина А.И. // Востановление нефтезагрененных почвенных экосистем. М: Наука, 1988, С.140-159.
10. Мансуров З.А., Мофа Н.Н., Кетегенов Т.А., Червякова О.В. Ликвидация разливов нефти на воде: реальные пути и перспективы решения проблемы для Каспия. // Международная практическая конференция «Перспективы устойчивого развития экосистем Прикаспийского региона». 29-30 июня. 2004, 45с.
11. Затучная Б.М. Некоторые результаты моделирования процесса распада нефти морской среде./Труды ГОИН, 1975, вып. 127, С.46-54.
12. Сайфулина З.Н., Киреева Н.А. Некоторые пути ускорения биодеструкции нефти в почве. // Микробиологические методы защиты окружающей среды (5-7 апреля 1988. Пущино), Тезисы докл. Пущино. 1988. С.148.
13. Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Колоденко В.П., Шкидченко А.И., Петрикевич С.В. // Тезисы докл. Конф. «Экобиотехнология: борьба с нефтяным загрязнением окружающей среды»,Пущино: Изд-во НЦ БИ. РАН, 2001, С 41.
14. Ергалиев Т.Ж., Диаров М.Д., Кальжигитов Х.С., Рилажанов Е.Г., Утепбергенова Ж.Ж. Влияние антропогенных факторов на здоровье населения Атырауской области. // Международная научно-практическая конференция «Перспективы устойчивого развития экосистем Прикаспийского региона». 29-30 июня. Алматы 2004.С.105-106.
15. Ергалиев Т.Ж., Диаров М.Д., Кальжигитов Х.С., Рилажанов Е.Г., Утепбергенова Ж.Ж. Влияние антропогенных факторов на здоровье населения Атырауской области. // Международная научно-практическая конференция «Перспективы устойчивого развития экосистем Прикаспийского региона».29-30 июня. Алматы 2004. С.105-106.
16. Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море. Киев, «Наукова думка», 1971.
17. Ли И.Г., Сыдыкбекова Р.К. Изучение морфологических, культуральных и физиолого-биохимических признаков бактериальных штаммов-деструкторов нефти инефтепродуктов. // Секция 1. Актуальные проблемы ботаники и зоологии и экологиию 52 с.
18. Миронов О.Г., Кирюхина Л.Н., Кучеренко М.И., Тархова Э.П. Самоочищение прибрежной акватории Черного моря. –Киев: Наукова думка, 1975.
19. Мишустин Е.Н., Перцовская М.И. Микроорганизмы и самоочищение почвы. М: АН СССР., 1954. 651 с.
20. Деградация ароматических углеводородов дрожжами. // Материалы 6 Всесоюзного сьезда ВМО, Рига, 1980.№3. С 42.
21. Розанова Е.П., Назина Т.Н. Углеводородокисляющие бактерии и их активность в нефтяных пластах // Микробиология. 1982. Т. 51. Вып.2. С. 342-348.
22. Билай В.И., Коваль Э.З. Рост грибов на углеводородах нефти. Киев, « Наукова думка», 1980. 340 с.
23. Копытова Ю.П., Миронов О.Г., Цуканов А.В. Влияние некоторых экофакторов на самоочищение морской воды от нефть./ Водные ресурсы 1982,№2, С.129-136.
24. Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море. Киев, «Наукова думка», 1971.
25. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Алматы, 2004, стр. 36.
26. Смирнов В. Отработавшие скважины – угроза природной среде. // Экология устойчивое развитие, №2, февраль, 2004, С.33.
27. Файззулина Э.Р., Чулаков Н.Ш., Алиева Р.М. Экологические исследования в районах Западного и Восточного Кашагана в связы с разработкой нефтяного месторождения в шельфовой зоне. // Биотехнология. Теория и практика. № 3-4, 2000. С.168.
28. Шаталов А.А., Новиков А.Д., Яненко А.С. Биодеградация Нефтяных загрязнений морскими облигатными нефтеокисляющими микроорганизмами. // II Московский Международный конгресс. Биотехнология: состояние и перспективы развития . С. 45.
29. Цыбань А.В. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой облати Черного моря. Киев «Науковв Думка», 1970. С. 274.
30. Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенпройзводные углеводородов; Справ.изд./ А.Л. Бандман, Г.А. Войтенко, Н.В. Волкова и др. Л.: Химия, 1990, 732 с.
31. Bergy,s Manual of Systematic Bacteriology. / Eds. Knieg N.R., Holf Y. G. Baltimore; London: Williams and Wilkins, 1984. V. 1. P. 154.
32. Патин С.А. Влияние загрязнение на биологические ресурсы и продуктивность Мирового океана. М., 1979, 251 с.
33. Файзов К.Ш., Раймжанов М.М., Алимбеков Ж.С. Экология Мангышлак – Прикаспийского нефтегазового региона. Алматы. Гылым. 2003. 237 с.
34. Орлов Д.Г., Малинина М.С., Мотузова Г.В. Химическое загрязнения почв и их охрана. М.: Агропромиздат, 1991, 303 с.
35. Ковикова В.В. перевод с англ. Почвенная микробиология М.: Колос. 1979. С 148.
36. Шапошников В.Н., Козлова Е.И., Аркадьева Е.Н. Изучения микрофлоры нефтесодержащих сточных вод // Микробиология 1968, №3. Т.37.
37. Розанова Е.П., Назина Т.Н. Углеводородоокисляющие бактерии и их активность в нефтяных пластах // Микробиология. 1982. Т.51. Вып. 2. С. 342-348.
38. Розанова Е.П., Кузнецова С.И. Микрофлора нефтяных месторождений. М.: Наука 1997, 198 с.
39. Ворошилова А.А., Дианова Е.В. Окисляющие нефть бактерии показатели интенсивности биологического окисления нефти в природных условиях //Микробиология. 1952. Т.2. Вып.4. С 408-415.
40. Барышникова Л.М., Грещенков В.Г., Аринбасаров М.У., Шкидченко А.Н., Боронин Л.М. Биодеградация нефтепродуктов штаммами-деструкторами и их ассоциация в жидкой среде. // Прикл. биохимия и микобиология. 2001. Т.37. №5. С. 542-545.
41. Толеген Ж., Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н. Исследование природы антибиотических веществ, продуцируемых Lactobacillus cellobiosus // Биотехнология. Теория и практика. – 2001. - № 1(2). – С. 32-35.
42. Квасников Е.И., Шишлевская,Т.Н., Коваленко Н.К. Антагонистическая активность молочнокислых бактерий по отношению к возбудителю кишечных заболеваний домашних птиц // Микробиологический журнал. – 1983. - № 5. – С. 27-32.
43. Кигель Н.Ф. Новый бактериальный препарат «АФ» на основе молочнокислых бактерий и его биологические свойства // Журнал микробиол. – 2000. – Т. 62, № 3. – С. 49-55.
44. Сборник инвестиционных предложений 1 Международного инвестиционного конгресса «Новейшие технологии в системе интегральных процессов территорий стран АТР», Владивосток, 2000г.-276с.
45. Микроорганизмы и охрана почв / Под ред. Д.Г. Звягинцева. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 206с.
46. Никитина Е.В. Особенности распределения и физиологического состояния микроорганизмов нефтешлама – отхода нефтехимического производства / Е.В. Никитина, О.И. Якушева, С.А. Зарипов, Р.А. Галиев, А.В. Гарусов, Р.П. Наумова // Микробиология. – 2003. Том 72. - №5. – С.699-706.
47. Вредные вещества в промышленности, T.I, 2, 3. / Под ред. Лазарева Н.В. -М: Химия, 1976, 1977.
48. Деградация природных полимеров мицелиальными грибами- продуцентами биологически активных веществ./ В.Г. Бабицкая, В.В. Щерба. // Прикл. Биохимия и микробиология. -1991. -27, №5. - С.687-694.
49. Микробиология, том 64, №2, 1995, с. 197-200, Л.А. Головлева, З.И. Финкельштеин, Б.П. Баскунов.
50. Плазмиды биодеградации нафталина в ризосферных бактериях рода Pseudomonas / В.В. Кочетков, В.В. Балашина Е.А. Мордухова // Микробиология том 66, №2 1997 стр.211-216, март- апрель.
51. Выделение и характеристика микроорганизмов- деструкторов полициклических ароматических углеводородов Пунтус И.Ф., Филонов А.Е., Кошелева И.А., Гаязов P.P., Карпов А.В., Воронин A.M. // Мкробиология Т.66, №2, 1997, С.269-272.
52. Микробиология, том 64, №2, 1995, с. 197-200, Л.А. Головлева, З.И. Финкельштеин, Б.П. Баскунов.
53. Исмаилов Н.М. Нефтяное загрязнение и биологическая активность почвы // Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем. – М.: Наука, 1992. – с. 227-235.
54. Звягинцев Д.Г., Гузев В.С., Левин С.В., Селекцкий Г.И., Оборин А.А. Диагностические признаки различных уровней загрязнения почв нефтью // Почвоведение. – 1989.- 1. С. 72-78.
55. Meadows P.S. The attachment of bacteria to solid surfaces // Arch. Microbiol. – 1971. – Vol. 75. – P. 374-381.
56. Всемирная Декларация по борьбе с антимикробной резистентностью. Канада, 2000
57. Самсыгина Г. А., Саидова Н.А. Показания и противопоказания к проведению антибактериальной терапии при острой инфекции респираторного тракта у детей. Consilium Med. 2004: 2.
58. Страчунский Л.С. Антибиотики для лечения внебольничных инфекций: реальная или кажущаяся широта выбора. IX съезд педиатров России. Тез. докл., 2001.


59. Толеген Ж., Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н. Исследование природы антибиотических веществ, продуцируемых Lactobacillus cellobiosus // Биотехнология. Теория и практика. – 2001. - № 1(2). – С. 32-35.
60. Бондаренко В.М. Бактерийные препараты-пробиотики и препараты с пробиотической функцией // Биотехнология. Теория и практика. 2002. №3.С.
61. Штейнберг Г., Зельцер И.З., Балабанова Э.Л., Чурагалова Н.К. Методические основы гигиенического нормирования антибиотиков // Антибиотики.- 1977. - № 9.-С. 829-831.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Биология факультеті
Микробиология кафедрасы
Магистрлік диссертация
МҰНАЙ ТОТЫҚТЫРҒЫШ БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ КОЛЛЕКЦИЯЛЫҚ ШТАМДАРЫНЫҢ
АНТИБИОТИКРЕЗИСТЕНТТІЛІГІН ЗЕРТТЕУ
Орындаушы: ... ... 2007ж. ... ... жетекші:
б.ғ.к., доцент ... ... 2007ж. ... ... ... ... 2007ж. ... Р.Д.
Қорғауға жіберілді:
Кафедра меңгерушісі,
б.ғ.д., профессор _____________ «___»_____ 2007ж. ... ... ... ... 39 ... 14 ... және 61 ... тізімінен
тұрады.
Басты сөздер: көмірсутек тотықтыратын микороорганизмдер, ... ... ... кафедра мұражайынан алынған Ps. mendocina-Н3, Ps. stutzeri-Н10,
Ps. alcаligenes-Н15, Ps pseudoalcaligenes-Н16 дақылдары қолданылды.
Қазіргі ... ... ... басты ластаушы көзі – мұнай және мұнай
өнімдері болып ... ... және ... ... ... биоценоз
құрамының өзгеруін туғызады. Бірақ, микрофлора құрамының ... ... ... ... ... ... пайдалана алады.
Осыған байланысты ластанған ... ... келу ... ... тиімділігі жоғары бағалануда. Сондықтан да
ластанған топырақ пен су ... ... ... ... негізінде алынған биопрепараттарды пайдалану келелді болып
отыр.
Іздеу және бөліп алу микробиологтардың алдында тұрған маңызды мақсаттың
бірі. ... ... ... ең басты проблема:
микроорганизмдерді топыраққа енгізгенде ... ... және ... өсуін тежейді.
Осыған байланысты, енгізілген микроорганизмдердің ... ... ... ... өмір сүру ... ... Жаңа, сонымен қатар барлық белгілі әдістердің ішіндегі ең арзан
әдістердің бірі зерттелетін микроорганизмдердің ... ... және ... ... өмір ... анықтау үшін таңба
ретінде қолдану.
Жасалынған жұмыстың негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... табылады.
МАЗМҰНЫ
|Кіріспе |4 ... ... шолу |6 ... Су ... ... және ... өнімдерінің тотығу | |
|процесіндегі көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдердің ролі |6 ... ... ... ... ... микроорганизм – | ... ... |10 ... ... ... микроорганизмдердің төзімділігі| |
| |15 ... ... мен ... ... |20 ... ... материалдары |20 ... ... ... |20 ... ... әдістері |21 ... ... мен ... |22 ... ... ... ... антибитикке төзімділігін | |
|анықтау |22 ... ... ... ... көмегімен антибиотикке төзімділігін | |
|анықтау |25 |
| | ... |32 ... ... тізімі |34 ... |39 ... ... ... ... алдында тұрған ең маңызды мәселеге
айналды. Қазіргі күні мұхит және теңіздердің көмірсутектермен және бірінші
қатарда ... және ... ... ... ... ... ... тұр /1/.
Теңіздердің мұнаймен ластануының негізгі көзі ... ... ... басым мөлшері теңіз астылық мұнай өндіргіш қондырғыларының
апатқа ұшырау нәтижесінен ... ... ... ... ... ... да болатынына күмән жоқ /2/.
Теңіз суына мұнайдың түсуінің көбеюі және ... ... ... ... ... ... ... мұхиттың мұнаймен
ластануымен күресу сұрақтары дүниежүзілік актуальды ... ... БҰҰ ... ... теңіз суларының мұнаймен ластануымен күресу
комитеті бар. ... ... ... ... ... жүзінде 1967 ж. 1850
млн. т. мұнай өндірілген, 1970 ж. 2200 млн т., 1979 ж.-2956 млн. т. ... ... ... ... ... ... 40 млн. т. құрайды
/3/.
Теңізде мұнаймен күресу ... ... ... ... және ... мәрте дүниежүзілік және ұлттық-ғылыми теңізді
зерттеуге арналған конференцияларда ... ... ... ... теңіздің мұнаймен ластануы жылдан жылға өсіп бара
жатыр, және қазіргі кезде миллиондаған тонналармен тіркеледі ... ... ... ... мен өңдеу аймағында ғана кездесіп
қоймайды, мұндай жағдайға кез-келген аудан немесе қала ... ... және ... өнімдерімен ластану флора мен ... ... ... ... /6/. Мұнайдың улылық дәрежесі олардың химиялық
құрамының әртүрлі мөлшерімен, ... ... ... ... ... бензол және нафталин) құрамымен анықталады. Көмірсутектер
бактериалық хемотаксисті бұзып, олардың ... ... ... ... ... ... (фенол, толуол, «шикі»
мұнай) төмен концентрацияда да (0,6 %) улы әсер ... ...... ... ... жеке ... толық ыдырата алмайды,
өйткені қажетті барлық ферменттер жиынтығына ие болмайды. Субстраттар-ды
пайдалану арнайылылығы бар ... ... ... ... ... деструкциялауға мүмкіндік береді /8/.
Су көздерінің өздігінен ... ... ... ... ... заттардың минерализациясын іске ... ... ... ... ... ... қарапайымдылар және шаян тәрізділер; ... ... ... ... ... ... ... ортаны мұнай және мұнай өнімдерінен тазартудың
көптеген жолдары ... ... ... ... озық әдіс ... ... әдіс ... Өз кезегінде бұл әдістің алдымызда тұрған
мәселенің шешуінің екі, бір-бірінен тәуелсіз жолын ұсынады:
1. Аборигенді микрофлораның белсенділігін биогенді ... ... ... қосу ... ... ... ... ортаға белсенділігі жоғары мұнай ыдыратқыш микроорганизмдер
штамдарын биопрепарат ретінде енгізу /10/.
Белсенді мұнай тотықтырғыш ... ... ... ... ... ... және ... әдіс болып
табылады /11/. Бұл әдісті қолданудағы негізгі зерттелетін мәселе жергілікті
микрофлора және ... ... ... алу ... ... ... субстрат болғандықтан, бір ғана активті көмірсутек
тотықтырғыш ... ... ... ... ... толықтай ыдырату
мүмкіншілігі төмен. Сондықтан аралас дақылдарды пайдалану тиімділігі жоғары
болып есептелінеді.
Іздеу және бөліп алу микробиологтардың алдында тұрған ... ... ... ... ... ең ... проблема:
микроорганизмдерді топыраққа енгізгенде антогенез жүреді және ... ... ... ... ... микроорганизмдердің санын емес,
енгізілгеннен кейінгі микроорганиздердің өмір сүру ... ... ... ... ... ... белгілі әдістердің ішіндегі ең арзан
әдістердің бірі зерттелетін микроорганизмдердің антибиотикке ... және ... ... өмір ... ... үшін ... ... жұмыстың негізгі ... ... ... ... сезімталдылығын зерттеу болып табылады.
1 Әдебиеттерге шолу
1.1 Су экожүйесіндегі мұнай және мұнай өнімдерінің ... ... ... ... ... ағын ... мұнаймен ластануынан тазартудың перспективті
биотехнологиялық әдістеріне микробты биопрепараттарды пайдалану ... ... ... ... ... кіреді /12/.
Мұнайдың көмірсутектерін сіңіру қабылетіне микроорганизмдердің ... ... ... ... ... көп туыс ... ашытқылар және
мицелийлі саңырауқұлақтар белгілі, олар мұнайдың көмірсутегін сіңіре ... ... ... және ... өнімдерінің деструкторлары бактериялар
арасында кездескен, олардың ішінде ... ... ... Bacillus, Arthrobacter, Rhodococcus,
Micrococcus,туысының өкілдері кездескен /14/.
Әртүрлі мәліметтер бойынша түрлердің ... ... ... /15/.
Миронов, Жер орта теңізінен парафинді ыдырататын бөлініп алынған
бактерияларды Pseudomonas туысына ... Оның ... ... галофильдер
кездеседі /14/.
Мұнай қалдықтарының биохимиялық тотығу ... ... ... ... ... немесе пристан мен фитанның
санының гепта және ... ... ... ... Тотыққан мұнай
қалдықтарында көрсетілген қатынастар тез өсті, бұл биологиялық анализбен
дәлелденген мәлімет ... ... ... ... ... ... микроорганизмдердің әртүрлі таксономиялық топтарының
ішіндегі кездесетін ... ... ... және ... ... ... белсенділігі бар культура белгілеріне
таксономиялық анализ ... ... ... ... ... алынған
мұнайтотықтырғыш микроорганизмдердің систематикалық орналасуын анықтау,
олардың ... ... ... жататынын көрсетті. Олардың 10 штамы
Bacillus ... 8-і ... ... 1 ... ... ... ... жатқызылды /16/.
Әдеттегідей бұл туыс өкілдері қоршаған ортаның әртүрлі жағдайларына
төзімді және өзінің биодеградациялаушы ... ... ... ... ... көп мөлшерде мұнай түбегейлі тұнба ретінде ... ... ... бір ... тудырған. Топырақтарда көмірсутек
тотықтырушы бактериялар көбінесе беткі қабаттарда байқалған. Олардың саны 1
г-да 100-ден 100000-ға дейін ... ... және ... ... саны
азайған. «Торри Каньон» танкерінің апаты салдарынан ... ... ... ... ... саны 3 есе көп ... ... теңіз топырағынан 55 микроорганизмдер культурасы бөлініп алынған,
мұнайдың көмірсутектерінде өсе алған, олар ... ... Vibrio, ... ... ... Мұнай және
мұнай өнімдерінде өсе беретін микроорганизмдер ... ... ... ... ... ету ортасына байланысты. Мұнай өнімдерімен әрқашан
ластанып тұратын ауданның пробасынан көп мөлшерде культуралар алынды.
Теңіз суында және түпкі қалдықтарында мұнай ... ... ... көзі ... ... ... бар микроорганизмдер,
мұнай және мұнай өнімдерінің тотығуына әкеліп соғады ... және ... ... шикі ... ... реттілігін анықтау үшін ... ... ... ... пайдаланылды. Биодеградация барлық
компоненттерде бір мезгілде басталады, бірақ ... ... ... ... жағалауынан жиналған табиғи желденген
мұнайдың хроматограммалары лабораторияларда микроптар ыдырауға шалдыққан
мұнай үлгілерінің хроматограммаларына өте ... ... ... ... ... көбі ... парафиндерді жеңіл
утилиздейді, олардың мұнайдағы санын басқа қоспаның ... ... ... ... және тіпті ароматикалық ... ... ... ... ең ... ... тотығады.
Циклопарафиннің тотығуы, парафиндік тізбектің болуына байланысты болуы
мүмкін. Проценттік қатынаста гептилциклогександы тотықтыратын бактериялар
штамдарының сан мөлшері, бициклогексан мен ... ... ... көп. ... ... бактериялды ыдырауға төзімдірек қалыпты
парафинге қарағанда, бірақ ... ... ұзын ... болуы оның
тотығуына ат салысады. Бұл шикі ... ... ... ... ... ... ... және қалыпты парафиннің
салыстырмалы көп ... ... ... көрсетеді /18/.
Атлантида мұхитының мұнайымен ластанған жағалауынан 30 штамм көмірсутек
тотықтырушы ... ... ... ал ... зерттеуге
Flavobacterium sp. және Brevibacterium sp. алынған. Бақылаулар нәтижесінде
н-парафиндер 2 ... үшін де ... ... ... ... ... ... өте жылдам. Пристан тек
Brevibacterium –ды ... ... мен ... ... ... және ароматты қоспалардың утилизациясы
жеткілікті ұзын бүйірлік тізбек бар кезде өткен /19/. ... ... ... ... заттарды утилиздеді, мысалы, нафталин, метилнафталин,
бірақ қарапайым ациклді ... ... ... циклогексан немесе
деламин сияқты /20/.
Акваторийдің әртүрлі аймақтарынан бөлініп ... ... және ... ... ... ... ... болып келеді. Теңіз суында мұнай өнімдері деградациясының ... және ... ... ... ... әсер етуі ... ... микроорганизмдер липидті фракциялар және басқа қоспаларды
ыдыратуда белсенді қатысады.
Сондықтан бұл культуралар әртүрлі экожүйелерді ... ... ... ... /21/. ... ... және мұнай
өнімдерімен ластанған аймақтарды тазалауға, бактериалды штамм Mycobacterium
flavescens EX-91, ... ... ... sp. ... ... ... ... препаратын пайдалануды ұсынған. Бұл препарат ПО
«Нижневолскнефть» мұнаймен ластанған суқойманы ... ... ... ... ... 6 Ч 106 кл/см2 ... ... ... Екі ... соң суқойма ластығы 0,06% көрсетті.
Rhodococcus rubber 1418 және Rhodococcus erythropolis 1715 штамдарының
бірлестігі мұнай мен оның ауыр фракцияларын жалғыз көмірсутек және ... ... ... ... ... 5% мұнай бар сұйық ортада
рсы аталған штамдар екі апта ішінде 260С температурада мұнайды 62 ... ... ... ... ... ... ... факторлар әсер етеді.
Мұнайдың бактериялармен тотығу процесінде маңызды роль температура
атқарады. Ең ... ... ... ... ... ... ... микроорганизмдер, сонда да көмірсутектің 00С-600С- де
тотығу ... ... ... ... ... температурасы әр 100С- ге күшейту 3 есе көтеріледі. Әрі ... ... ... ... ... 30 мл көлемінде 10 апта 10С,
40С, 80С-ге сәйкесінше 37,8 – 43,5; ... ... ... ... ыдыратады. Бірақ мұнайдың басқа түрлері 10 апта ... ... ... ... және ... ... байқалады.
Мұнаймен ластанудың беткейі арқылы газ алмасуға әсер етуі туралы ... ... бар. ... ... 0,002 мм ... газ ... көрінерліктей әсер етпеген, 0,03мм ... май ... ... 85%-ға ... ал 1-4 мм ... газ алмасуды тіпті
баяулатпаған. Мұнайлы пленка қабатының ... ... ... ... ... еруі әсер ... ... газ алмасу жылдамдығы, 200
С-ге қарағанда 1,22 рет тез жүрген. Мұнай көмірсутегінің тотығу дәрежесі
мен жылдамдығына ... қосу әсер ... ... ... мұнай
өнімдерінің микробты тотығуын реттеу үшін Ps. aeroginoza культурасы
қосылған. ... ... үш ... ... мен ... да ... пайдалана алады.
Ашытқылар органикалық заттарға бай теңіз суларында кездеседі. Көмірсутек
тотықтырғыш ашытқылар құрамында ... бар ... ... да кездеседі
/22/.
Теңіз суында шикі мұнайды тотықтандыратын қабілеті бар және ... ... ... кездеседі. Көпшілігі теңіздің бай
культурасынан ... ... ... ... ... ... ... Actinomyces түрлері терригенді ластануы мүмкін
аймақтардан алыс жерлерде өте сирек кездеседі /23/.
Г.П. Славлина қара теңізден бөлініп алынған ... ... мен ... өнімдерінде өсу қабілеттіліктерін зерттеген ... elegans және P. Zonatum өсу ... 85-92% ... ... 30-65% шикі мұнайдың асфольтенді ... ... resinae ... спирт, альдегид және қышқылдарға дейін
тотығатын, аралығы бар ұзын тізбекті алканда ... ... ... ... және ... ... ... қабілетін зерттеуде, кристал утилизациясы
Candida lypolitica-ға ... ал ... Candida ... және Candida
maltoza культуралары, ... ... ... ... ... ... ... бар көмірсутектерін пайдаланатын қабілеті бар.
Кейбір көмірсутектер, әсіресе,тез ұшып кететін түрлері ашытқы организміне
тежеуші әсер етеді ... ... бар ... қосу ... бірақ баяу
мұнайдың эмульгирленуіне ... ... ... ... ... алынған, және олар мұнай тамшысының ішіне ... ... ... ... ... ... мен локализациясы ашытқылардың мұнай биодеградация процесінде
қатысатынын анықтайды және осы қатынастар ... ... ... ... ... гидростатикалық қысымға, осмотикалық қысымның
өзгеруі мен тұздылыққа төзімді болып келеді /24/.
1.2. Мұнаймен ластанған ... ... ... ... қолдану
Өндірістің кез-келген қалдықтарын деструкциялайтын микроорганизмдердің
белсенді штаммдарын ... ... шешу ... ... мен ... ... ... . ПАУ-дың молекулла – биологиялық деструкция
мехонизмі ... ... ... ... ... ... негізінен Pseudomonas бактериялар туысы [24, 25]. Детоксикация
процессінде саңырауқұлақтарды қолдану ... ... ... өте аз. ... ластанған территориялардың биоремедиация
процесстеріне де елеулі назар салынбайды.
Қол ... ... ... ... АҚШ пен ... ФРГ – да) ... ... ... ... ... көптеген зерттеулер жүргізіліп
жатқанын көрсетті /26/. Мәселені шешуге арналған ... ... ... ... бірден немесе белгілі уақыт интервалында ... ... ... ... ... ... Топыраққа арнайы қоректік орта енгізіледі, құрамында азот, фосфар,
микроэлементтер мен ... ... ... ... ... құрамына гидрофобты қосылыстардың солюбилизациясына көмектесетін
заттар қосылады. Бұндай заттарды қолданғанда ... ... ... тез ... ФРГ – ... ... дамытып жатыр /27/.
Қоректік ортамен микроорганизмдер бірге қолданылады немесе субстраттың
алдын – ала өнделуі жүргізіледі. Американың ... ... – ала УФ ... ары ... ... ... ... нәтижелі екенін көрсетіп, бұл ... ... ... ... ... ... ... топырақтан (АЗС
пен мұнайсақтаушылар, Мәскеу қаласы, ... ... ... ... мұнай
өгнімдері қатысында дами алатын (5% жоғары) бактерия штамм алынды /29/. Бұл
культура зерттеліп Pseudomonas putida ... 91-96 ... ... ... ... ... ... жасау технологиясы дайындалды, ол
“Псевдомин” деп аталды, оның мұнай ... ... ... ... ... үшін ... болады.
АҚШ пен Еуропа елдерінде нафтолин, антроцен, фенантрен, ... мен ... ... үшін ... ... ... /30/. Ароматты
экотоксиканттардың деградациясының генетикалық жақтары зерттелді ... ... ұсақ ... ... – бір ... деструкция
процесстері зерттелуде. Көп компонентті қоспалар (10 ... ... ... ... ... биодекрадация мен фотолиз кезінде
жүретін процесстер туралы мәліметтер отандық және шетелдік әдебиеттерде де
жоқ.
Жоғарыда ... ... ... ... мен басқада
мемлекеттерде техногенді биоценоздардың ластаушылардың ... ... ... ... ... ... ... ақ сіріту саңырауқұлақ ... ... ... және ... ... бөлінген. Полиароматты
заттарды диструкциялауда қолданылатын ... ... ... мәліметтер үзілген сипаты /32/. Көп ... ... ... ... ... ... туралы
мәліметтер қолға түскен әдебиеттерде табылған жоқ.
Биоремедиация қазір маңызды және жиі физикалық пен ... ... ... қолданылатын алтернативті болып ... әдіс ... жер асты суын және ... экожүйелерді әртүрлі улы поллютанттардан
тазарту үшін қолдануға болады /33/. Старостин Н.Г. мен ... ... ... ... для ... in situ” (in ... үшін ... метантотықтырушы штаммдар) жұмысы
биофильтрлар жасауға арналған, метантотықтырушы бактерияларға ерекше ... ... ... ... микроорганизмдердің бір қатар
артықшылықтары бар /34/. Метанотрофтардың артықшылықтары метанмонооксигена
заңын (ММО) кең ... ... ... бұл ... – оның ... ...... басты ферминт, ол бұл топқа жататын
бактериялардың көпшілігінде табылған sММО көмегімен ... ... ... ... ... және ... ... ортаға
қауіпті поллютанттарды деградациялау үшін қажет. Метанотрофты бактериялар
in situ биоремедиациясы кезінде оларды эффективті қолдануға ... sММО ... мен ... 20ºС және одан төмен температурада
белсенді өсетін және бұл ... ... ... штаммдардың жоқтығы, яғни
психротрофтар мен психрофилдердің, ал қазір ... ... ... ... ... сәйкес температура қалыпты
климат топырақ зоналарында жыл бойы ... ... ... ... ... ... sММО – сы жоқ.
Бұл жұмыстың негізгі ... ... sММО ... ... ... ... ... пен табиғи экотоптардан психотрофты метанотрофты
культураларды – sММО продуценттерін бөліп алу әдісінің ... ... ... құрамында.
1) Қажетті физикалық – химиялық сипаты бар экотоптарды таңдау.
(Температура, метан мен оттегінің салыстырмалы құрамы және
т.б.).
2) ... ... ... өңдеуден өткізу және
3) sММО экспрессиялайтын ... ... ... жинақталуы үшін элективті жағдай тудыру.
(литикалық агенттерді, көмірсуларды қолданып, өсу ... ... ... және т.б.). Бұл ... ... ... бактериялар культураларын тоғыз жинақы
дақылын алды, олар белсенді өсуге қабілетті және 15 - 20ºС ... sММО ... ... ... таза ... ... екі штамм Methylosinus туысынан және біреуі
Methylocystis. ... ... ... ... ... ... ... Жаңа штаммдардың қасиеттерін зерттеудің
мәліметтері олардың ластанған табиғи экожүйелердің ремедиация
процесстерінде қолдануға болатынын ... ... ... ... ... ... земезумчтықты тазартуда
қолданылатын комплексті мұнай ... ... ... өз
жұмыстарында Г.П. Голодяев қарастырған (ДВО РАН Биолог – ... ... ... ... /36/.
Ол ұсынған проектің негізінде органикалық полютантарды (мұнай
өнімдерін) ... ... ... ... ... белсенділігінің полифункциональділігі мен көбею ... ... ... ... ... мұнай мен мұнай
өнімдерін тез ... ... ... ... ... ... – микроорганизмдердің даму ортасы. Мұнайдың және ... ... ... ... улы ... ... ... көп бөлігі мұнайдың бактериялық қауымдастығына тигізетін
әсеріне арналған. Мұнай бір жағынан микроорганизмдердің энергетикалық ... ... ... табылады, екіншіден ауру ... ... кең ... ... ... үшін ... көзі ... ескерсек, оларды бактериялар дамуының
стимулдеушісі ретінде де санауға ... ... ... өте ... ... ... Ол ... (парафинді
немесе ациклді қаныққан көмірсутектер), циклоалкандардың (нафтендер),
ароматикалық көмірсутектердің, оттекті, күкіртті және азотты ... ... ... ... табылады. Әр түрлі кеніштердің мұнайлары, өздерінің
құрамы жағынан әр түрлі болып келеді. Мысалы АҚШ, Пенсильвания ... ... ... мөлшері басым келеді. ТМД ... ... ... ... келеді.Бұл топтардың сандық сапалық ... ... ... ... ... /39/.
Мұнайларды олардың құрамындағы парафиндердің немесе нафтендердің, не
болмаса ароматикалық көмірсутектердің мөлшеріне байланысты жіктеуге ... ... ... ... ... үш ... ... метанды
(парафинді), нафтенді және ароматикалық. ... ... , ... алты ... ... метанды, метан-нафтенді, нафтенді, нафтен–метан-
ароматикалық, нафтен –ароматикалық және ароматикалық /40/.
Кез келген ластаушы заттар, сонымен қатар, өндірістік кәсіпорындардың
ағынды ... ... ... әсер ... ... ... ... физиологиялық типтердің және т.б. ... ... ... ... ... өсімдік жамылғысының ауруын
туғызып, басқа гидробионттардың (молюскалар, балықтар) ... ... ... ... ... ... 2000 жылы 12 мың ... Олардың жүрек (16%), бауыр (56%), өкпе (24%) және т.б. ... /41/. ... ... ... ... ... үшін басты
мәселелердің бірі болып саналады. ... ... ... ... ... ... жағалауындағы Маңғыстау мұнай кешені жатады.
Қазіргі кезде Жетібай және Қаламқас ... ... ... ... бірі мұнайжәне су құбырларының ... ... су мен ... ... ... ... болып табылады. 1 т мұнайды
өңдеуге қажет судың шығыны 2т суға тең, 2 млн. м3 ағынды судың ... ... м3 –ге тең ... ... ... ... ... басты мұнай өндіру кешендерінің бірі «Маңғыстаумұнайгаз»
ААҚ болып табылады. Ол ... ... және ... - ... ... Мұнай өндіру орындарындағы қалдық суларды тазалаудың тиімді
жүйесінің жоқ болуынан бұл аймақтарда ... және улы ... ... су ... ... болады. Ағынды суладың құрамында никель, бром,
мырыш, кремнийжәне ... да ... ... ... ... ... өнімдерімен ластанған экожүйенің өздігінен қалпына келуі ұзақ
жылдар бойы жүреді. Мұнаймен ластанған мұхит пен ... ... ... ... ... және биологиялық әдістер қолданылады.
Механикалық әдіс ... ... 80% ... ... ... қосымша шығын әкелуі мүмкін, өйткені диспергаторлар мұнайдан да улы
/44/. Мұнайды диспергаторлар көмегімен ыдырату әдістері ... рет 1967 ... ... ... танкерінің апатынан кейін ... ... ... ... 10мың тонна диспергатор әсерінен, ... ... ... ... тіршілігін жойды. Осы мәліметтерден
кейін, көптеген елдер химиялық заттарды пайдаланудан бас тартты /45/.
1-кесте. Ағынды ... ... ... ... ... ... |Тұзды |
| ... |
| ... ... өсудің байқалмауы, мм |
| |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... ... |29 |2 |28 |0 ... |22 |0 |0 |2 ... |27 |27 |25 |29 ... |26 |20 |25 |1 ... ... |17 |27 |25 |25 ... |20 |25 |27 |3 ... |25 |1 |20 |0 ... ... |17 |20 |19 |25 ... |0 |0 |29 |3 ... ... ... |28 |29 |26 |20 ... ... |3 |2 |2 |0 ... |30 |29 |29 |26 ... ... |25 |0 |0 |23 ... |30 |25 |25 |20 ... ... |23 |22 |16 |30 ... |32 |17 |29 |26 ... және ... ... |19 |19 |20 |24 ... |25 |24 |25 |25 ... препараттар ... |18 |24 |27 |6 ... |27 |22 |25 |0 ... ... сұйылту әдісі көмегімен антибиотикке төзімділігін анықтау
Сериялық сұйылту әдісі. Антибиотикрезистенттілік әдісін терапевтикалық
мақсатта пайдаланатын препараттар үшін ... ... ... ... әдісінде препараттарды ерітуде және арнайы сұйылтуды дайындауда
залалсызданған физиологиялық ерітінділерді қолданады.
Қазіргі таңда ... ... ... (МТК) ... ... сұйылту әдісін пайдаланады. Жүргізілген нәтижелер ... ... ... ... жүргізілді. 3-кестеде мұнай
тотықтырушы микроорганизм клеткаларының ... ... ... ... көрініп тұрғандай, P. ... - ... ... ... ... ... антибиотиктің барлық
концентрациясында өсім көрсетпеді. Басқа клеткалар 31,25 және 12,5 ... ... ... көрсетті. Айта кететін жай, P.
аlcаligenes-Н15, ... ... ... 62,5 ... болғанда
әлсіз өсіу көрсеткішін көрсетті.
3- кесте. Микроорганизм клеткаларының ампициллинге төзімділігі
|Концентрациясы |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |+ |- ... |- |+ |+ |+ ... |- |+ |+ |+ ... ... клеткаларының микроб клеткаларының антибиотик
канамицинге төзімділігі ... ... ... ... ... P. аlcаligenes-Н15 штамдары антибиотикке төзімсіз екендігі
анықталды. P. тendocina-Н3 клеткаларының канамицин антибиотигінің - ... ... P. ... ... - 62,5, 31,25, 12,5 мкг/мл
концентрациясында өсім көрсетті.
4-кесте. Микроорганизм клеткаларының канамицин антибиотигіне төзімділігі
|Концентрациясы мкг/мл |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |+ ... |- |+ |- |+ ... |- |+ |- |+ ... ... ... тетрациклин антибиотигіне төзімділігі
төмендегі кестеде (кесте 5) көрсетілген. Алынған ... P. ... Н10, P. ... ... ... бергені,
P. mendocina-Н3, P. alcаligenes-Н15 штамдарының төзімсіз ... ... ... Н10 ... - 62,5, 31,25, 12,5 ... P. ... Н16 ... 12,5 мкг/мл антибиотиктің концентрациясына төзімділік
байқатты.
5-кесте. Микроорганизм клеткаларының тетрациклин антибиотигіне төзімділігі
|Концентрациясы |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |+ |- |- ... |- |+ |- |- ... |- |+ |- |+ ... ... ... ... пенициллин антибиотигіне
төзімділігін байқауға болады.. Алынған мәліметтер бойынша ... P. ... - Н3 және ... - Н15 ... ... ... P. stutzeri - Н10 ... - 31,25; 12,5 мкг/мл
антибиотиктің концентрациясына ... ... ал ... - Н16 ... - 12,5 ... антибиотиктің концентрациясына
өсу көрсеткішін көрсетті, яғни төзімділігін байқатты.
6-кесте. Микроорганизм клеткаларының пенициллинге төзімділігі
|Концентрациясы |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |+ |- |- ... |- |+ |- |+ ... ... ... ... антибиотигіне төзімділігі
көрсетілген. Алынған мәліметтер бойынша ... ... ... - Н3 және ... - Н15 ... төзімсіз екендігін
көрсетті. P. stutzeri - Н10 ... - 31,25; 12,5 ... ... төзімділігін көрсетті, ал P. pseudoalcaligenes - Н16 штамы
- 62,5; 31,25; 12,5 ... ... ... өсу ... яғни ... ... Микроорганизм клеткаларының левомицитинге төзімділігі
|Концентрациясы |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |+ ... |- |+ |- |+ ... |- |+ |- |+ ... микроорганизм клеткаларының эритромицитин антибиотигіне
төзімділігі көрсетілген. Алынған ... ... ... P. ... - Н3 және P. ... - Н16 ... антибиотигінің барлық концентрацияларына төзімсіз екендігін
көрсетті. P. stutzeri - Н10 және P. ... - Н15 ... ... ... ... концентрациясына өсуі байқалды.
8-кесте. Микроорганизм клеткаларының эритромицитинге төзімділігі
|Концентрациясы |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |+ |+ |- ... |- |+ |+ |- ... |- |+ |+ |- ... ... ... антибиотигіне төзімділігін
төмендегі кестеден көруге болады. Мұнда P. ... - Н3, және ... - Н16 ... 31,25; 12,5 ... концентрациясына, P.
stutzeri - Н10 штамы 62,5; 31,25; 12,5 ... ... ал ... - Н15 ... ... ципрофлаксацин антибиотигінің
концентрациясына төзімділігін көрсетті.
9-кесте. Микроорганизм клеткаларының ципрофлаксацинге төзімділігі
|Концентрациясы, |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |+ |- |- ... |+ |+ |- |+ ... |+ |+ |+ |+ ... ... ... клеткаларының оксациллин антибиотигіне
төзімді еместігін көруге болады. P. mendocina - Н3, P. stutzeri - Н10, ... - Н15, P. ... - Н16 ... өсу ... яғни ... емес.
10-кесте. Микроорганизм клеткаларының оксациллин антибиотигіне төзімділігі
|Концентрациясы, |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- |
P. ... - Н3, P. stutzeri - Н10, P. ... - Н15 ... емес, ал , P. pseudoalcaligenes - Н16 штамы өзінің төзімділігін
көрсетті.
11-кесте. Микроорганизм ... ... ... |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |+ ... |- |- |- |+ ... ... ... ... антибиотигіне
төзімділігі көрсетілген. Мұнда P. mendocina - Н3, P. stutzeri - Н10, , ... - Н16 ... ... ... ал P. alcаligenes - Н15 өсу
көрсеткішін көрсетпеді.
12-кесте. Микроорганизм клеткаларының цефазолин антибиотигіне төзімділігі
|Концентрациясы, |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- |
| | | | | ... |+ |- |- |+ ... |+ |+ |- |+ ... ... төмендегі штамдардың ешбіреуі төзімділігін
көрсете алмады.
13-кесте. Микроорганизм ... ... ... |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... | | |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... ... P. ... - Н3, P. stutzeri - Н10, ... - Н16 және P. alcаligenes - Н15 төзімді болмады
14-кесте. Микроорганизм клеткаларының клиндомицин антибиотигіне ... |Н3 |Н10 |Н15 |Н16 ... | | | | ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... | | |- |- ... |- |- |- |- ... |- |- |- |- ... ... нәтижесінде көрсетілген, ... ... ... ... мен ... ... ету ... байланысты дифференцияланған.
Культуралардың көбісі келесі антибиотиктерге төзімділігін ... (2), ... (3), ... (1), тетрациклин ... (1), ... (3), ... (1), ... (1), ... ... антибиотиктерге культуралар төзімділіктерін көрсетпеді.
Қорытынды
Мұнай кен орындары және тұрмыстық ағынды сулардың көмірсутектері мен
улы химиялық қосылыстары жыл сайын қоршаған ... ... ... ... ... ... және ... әдістер қолданылады.
Механикалық және химиялық әдістермен тазалау толық және ... ... ... ... ... тиімділігі жоғары бағалануда.
Микроорганизмдер негізінде жасалынатын биопрепараттар әлемдік ... ... ... ... ... ... жұмысы болып табылады. Егер ... бір ... ... ... ... болмаса,
онда оларды сезімталдығы бар. Ал микроорганизмдердің ... ... ... ... онда оны ... деп санайды.
Антибиотиктер - микроорганизмдердің өмір сүруін таңдамалы түрде басатын
заттар. Мұнда таңдамалы әрекет түсінігінде ... ... өмір ... ... барлығына емес, микроорганизмдердің белгілі түрі мен ... ... ... ... Таңдамалылықпен
антибактериалдық препараттардың белсенділік спектрінің кеңдігі жөніндегі
түсінік тығыз байланысты.
Зерттеу жұмысы ... ... ... алынып келесі
қорытындылар жасауға болады:
1. ... ... ... P. ... штамының
ципрофлаксацин, цефазолин антибиотиктеріне, P. stutzeri – H10 ... ... ... ... левомицитин, эритромицитин,
ципрофлаксацин, цефазолин антибиотиктеріне, P. alcаligenes – Н15 ... ... ... ... ... – Н16 штамы ампициллин, канамицин, ... ... ... ... ... төзімді екені көрсетілді.
2. Сериялы сұйылту әдісінің ... P. ... ... ... антибиотиктеріне, P. stutzeri – H10 ... ... ... ... ... эритромицитин,
ципрофлаксацин, цефазолин антибиотиктеріне, P. alcаligenes – Н15 ... ... ... ... ... – Н16 ... ампициллин, канамицин, ... ... ... ... ... төзімді екені көрсетілді.
3. Антибиотикке сезімталдылықты анықтаған зерттеулер бойынша болашақта
мұнай тотықтырғыш культуралардың антибиотикрезистенттілік ... ... осы ... модельді, лабораториялық зерттеулерде, сонымен қатар
экологиялық мақсатта мұнай және мұнай қалдықтарымен ластанған ... ... ... ... ... Осы ... мұнай
тотықтырғыш бактериялардың тұрақты мутантты штамдарын алуда, ... ... ... қолдануға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Миронов О.Г. Взаимодействие морских ... с ... –Л.: ... 1985, 143 ... ... О.Г. Нефтяное загрязнение и ... ... ... «Наукова
думка», 1973, 68 с.
3. Надиров Н.К. Нефтегазовый комплекс Казахстана // Нефть и газ, №3, ... ... О.Г. ... ресурсы моря и нефтяное загрязнение. М.,
«Пищевая промышленность», 1972. ... ... В.А., ... Е.Н., ... В.П., ... ... С.Б. // тезисы и докл. Конф. «Экобиотехнология: борьба с
нефтяным ... ... ... ... Изд-во НЦ БИ. РАН, 2001,
с 41.
6.Квасников Е.И., ... Т.М. ...... ... ... ... ... «Наукова думка», 1981, 132 с.
7. Бирштехер Э. Нефтяная микробиология. Л., Наука. 1957, 314 с.
8. Демиченко А.Я. ... В.М. ... ... экосистем; М., Наука, 1988. С.197-206.
9. Оборин А.А., Масливец Т.А., Базейкова И.Н., Плещева О.В., Оглабина
А.И. // Востановление нефтезагрененных ... ... М: ... ... ... З.А., Мофа Н.Н., Кетегенов Т.А., Червякова ... ... ... на воде: реальные пути и перспективы решения
проблемы для Каспия. // Международная практическая конференция ... ... ... Прикаспийского региона». 29-30 июня. 2004,
45с.
11. Затучная Б.М. Некоторые результаты моделирования процесса ... ... ... ... 1975, вып. 127, ... ... З.Н., ... Н.А. Некоторые пути ускорения биодеструкции
нефти в почве. // Микробиологические методы ... ... ... ... 1988. Пущино), Тезисы докл. Пущино. 1988. С.148.
13. Чугунов В.А., ... Е.Н., ... В.П., ... ... С.В. // Тезисы докл. Конф. «Экобиотехнология: борьба с нефтяным
загрязнением ... ... ... НЦ БИ. РАН, 2001, С ... ... Т.Ж., ... М.Д., Кальжигитов Х.С., Рилажанов Е.Г.,
Утепбергенова Ж.Ж. Влияние антропогенных ... на ... ... области. // Международная научно-практическая конференция
«Перспективы устойчивого развития экосистем Прикаспийского ... ... ... ... ... Т.Ж., ... М.Д., Кальжигитов Х.С., Рилажанов Е.Г.,
Утепбергенова Ж.Ж. ... ... ... на ... ... области. // Международная ... ... ... ... ... Прикаспийского региона».29-30
июня. Алматы 2004. С.105-106.
16. Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море. Киев, ... ... Ли И.Г., ... Р.К. Изучение морфологических, культуральных и
физиолого-биохимических признаков бактериальных штаммов-деструкторов нефти
инефтепродуктов. // Секция 1. Актуальные проблемы ботаники и ... ... 52 ... ... О.Г., ... Л.Н., ... М.И., ... Э.П.
Самоочищение прибрежной акватории Черного моря. –Киев: Наукова думка, ... ... Е.Н., ... М.И. ... и ... почвы.
М: АН СССР., 1954. 651 с.
20. Деградация ароматических ... ... // ... ... ... ВМО, Рига, 1980.№3. С 42.
21. Розанова Е.П., ... Т.Н. ... ... и ... в ... ... // ... 1982. Т. 51. Вып.2. С. 342-
348.
22. Билай В.И., Коваль Э.З. Рост грибов на углеводородах нефти. ... ... ... 1980. 340 ... ... Ю.П., Миронов О.Г., Цуканов А.В. ... ... на ... ... воды от нефть./ Водные ресурсы 1982,№2,
С.129-136.
24. Миронов О.Г. ... ... в ... ... ... ... ... ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Алматы, 2004, ... ... В. ... ... – угроза природной среде. //
Экология устойчивое развитие, №2, ... 2004, ... ... Э.Р., ... Н.Ш., ... Р.М. ... в районах Западного и ... ... в ... ... ... месторождения в шельфовой зоне. // Биотехнология.
Теория и ... № 3-4, 2000. ... ... А.А., ... А.Д., Яненко А.С. Биодеградация Нефтяных
загрязнений морскими облигатными нефтеокисляющими микроорганизмами. // ... ... ... ... ... и ... . С. ... Цыбань А.В. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой облати
Черного моря. Киев ... ... 1970. С. ... Вредные химические вещества. Углеводороды. ... ... А.Л. ... Г.А. Войтенко, Н.В. Волкова и др.
Л.: Химия, 1990, 732 ... Bergy,s Manual of ... ... / Eds. Knieg N.R., ... G. Baltimore; London: Williams and Wilkins, 1984. V. 1. P. 154.
32. Патин С.А. ... ... на ... ... ... ... ... М., 1979, 251 с.
33. Файзов К.Ш., Раймжанов М.М., Алимбеков Ж.С. Экология Мангышлак ... ... ... ... Гылым. 2003. 237 с.
34. Орлов Д.Г., Малинина М.С., Мотузова Г.В. Химическое загрязнения
почв и их охрана. М.: ... 1991, 303 ... ... В.В. перевод с англ. Почвенная микробиология М.: Колос.
1979. С 148.
36. Шапошников В.Н., ... Е.И., ... Е.Н. ... ... ... вод // Микробиология 1968, №3. Т.37.
37. Розанова Е.П., Назина Т.Н. Углеводородоокисляющие бактерии и ... в ... ... // ... 1982. Т.51. Вып. 2. С. ... ... Е.П., ... С.И. Микрофлора нефтяных месторождений.
М.: Наука 1997, 198 с.
39. Ворошилова А.А., Дианова Е.В. Окисляющие ... ... ... ... ... ... в природных условиях
//Микробиология. 1952. Т.2. Вып.4. С 408-415.
40. Барышникова Л.М., ... В.Г., ... М.У., ... ... Л.М. Биодеградация нефтепродуктов штаммами-деструкторами и их
ассоциация в ... ... // ... ... и микобиология. 2001. Т.37.
№5. С. 542-545.
41. Толеген Ж., Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н. ... ... ... ... Lactobacillus cellobiosus //
Биотехнология. Теория и практика. – 2001. - № 1(2). – С. ... ... Е.И., ... ... Н.К. ... молочнокислых бактерий по отношению к ... ... ... птиц // ... журнал. – 1983. - № 5. – С.
27-32.
43. Кигель Н.Ф. Новый бактериальный препарат «АФ» на ... ... и его ... свойства // Журнал микробиол. –
2000. – Т. 62, № 3. – С. ... ... ... ... 1 ... ... ... технологии в системе интегральных процессов территорий
стран АТР», Владивосток, 2000г.-276с.
45. Микроорганизмы и охрана почв / Под ред. Д.Г. ... – М.: ... МГУ, 1989. – ... ... Е.В. ... распределения и физиологического
состояния микроорганизмов нефтешлама – отхода нефтехимического ... Е.В. ... О.И. ... С.А. ... Р.А. ... А.В. ... ... // Микробиология. – 2003. Том 72. - №5. – С.699-706.
47. ... ... в ... T.I, 2, 3. / Под ред. Лазарева
Н.В. -М: Химия, 1976, 1977.
48. Деградация природных ... ... ... продуцентами
биологически активных веществ./ В.Г. Бабицкая, В.В. Щерба. // ... и ... -1991. -27, №5. - ... ... том 64, №2, 1995, с. 197-200, Л.А. ... З.И.
Финкельштеин, Б.П. Баскунов.
50. Плазмиды биодеградации нафталина в ризосферных бактериях ... / В.В. ... В.В. ... Е.А. ... // ... 66, №2 1997 ... ... апрель.
51. Выделение и характеристика микроорганизмов- деструкторов
полициклических ароматических ... ... И.Ф., ... ... И.А., Гаязов P.P., Карпов А.В., Воронин A.M. // Мкробиология Т.66,
№2, 1997, С.269-272.
52. Микробиология, том 64, №2, 1995, с. 197-200, Л.А. ... ... Б.П. ... ... Н.М. ... загрязнение и биологическая активность почвы
// Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем. – М.: ... – с. ... ... Д.Г., Гузев В.С., Левин С.В., Селекцкий Г.И., Оборин А.А.
Диагностические признаки различных уровней ... почв ... ... – 1989.- 1. С. ... Meadows P.S. The ... of bacteria to solid surfaces // ... – 1971. – Vol. 75. – P. 374-381.
56. Всемирная Декларация по борьбе с ... ... ... ... Г. А., ... Н.А. Показания и противопоказания к
проведению антибактериальной терапии при острой ... ... у ... ... Med. 2004: 2.
58. Страчунский Л.С. Антибиотики для лечения внебольничных ... или ... ... ... IX съезд педиатров России. Тез.
докл., 2001.
59. Толеген Ж., Ратникова И.А., ... Н.Н. ... ... ... ... ... ... //
Биотехнология. Теория и практика. – 2001. - № 1(2). – С. ... ... В.М. ... препараты-пробиотики и препараты с
пробиотической функцией // ... ... и ... 2002. №3.С.
61. Штейнберг Г., Зельцер И.З., Балабанова Э.Л., ... ... ... ... ... антибиотиков //
Антибиотики.- 1977. - № 9.-С. ... ... ... ... штамдарының
антибиотикрезистенттілгі анықталды. Жұмыста P. mendocina-Н3, P. stutzeri ... P. ... – Н15, P. ... – Н16 штамдарының
ципрофлаксацин, цефазолин, ... ... ... ... ... амоксициллин, кларитромицин, гентамицин,
рефампицин, цефалексин, стрептомицин, цефамандол антибиотиктеріне төзімді
екені ... ... ... ... бактерий. Штаммы P. mendocina-Н3, P. stutzeri – H10, P.
alcаligenes – Н15, P. ... – Н16 были ... ... ... ... ... канамицин, тетрациклин,
пенициллин, левомицитин, эритромицитин, амоксициллин, кларитромицин,
гентамицин, рефампицин, цефалексин, стрептомицин, цефамандол.
Summary
It was ... ... ... stamms oil ... bacteria. Stamms P. mendocina-Н3, P. stutzeri - H10, ... - Н15, P. ... - Н16 were steady ... ... ... ... ... tetraziklin,
penicillin, levomicitin, eritromicitin, amoksizilin, klaritromicin,
gentamycin, refampicin, cefalekcin, streptomycin, cefamandol.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жоңышқаның құнды белгілері мен қасиеттері және селекция әдістері мен нәтижелері68 бет
Микробалдырлар туралы34 бет
Ньюкасл құс ауруы кезіндегі балау қою әдістері және алдын алу шаралары15 бет
Сhlorella vulgaris клеткасының тіршілік ету қабілетіне сақтау ұзақтылығының әсері29 бет
Хламидомонас маркерлі штамдарының көмегімен ауыр металдармен ластанған су экожүйелерді биологиялық бақылау31 бет
Хлортетрациклиннің продуценттері38 бет
Шарап өндірісі4 бет
Қой қылауының індеттанулық мәліметтерді, клиникасы және диагностикасы31 бет
Микробиологиялық тәсілмен мұнай өндіру технологиясы74 бет
Топырақтағы мұнай өнімдерінің биодеградациясына биосурфактанттардың әсері9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь