Арнайы миссиялар

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
I. Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық.құқықтық негіздері ... .8
1.1 Мемлекеттердің сыртқы байланыстары мен сыртқы байланыстар құқығы..8
1.2 Сыртқы байланыстар қүқығы аясындағы арнайы миссиялар институтының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.3 Қазіргі дипломатиядағы арнайы миссиялардың орны мен олардың қызметін халықаралық.құқықтык реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
II. Арнайы миссиялардьң қазіргі замаңғы халықаралық құқықтық мәртебесі.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
2.1 Арнайы миссиялар туралы 1969 жылғы Вена Конвенциясының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.2 Арнайы миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтары ... ... ... ...30
2.3 Арнайы миссиялардың бір түрі ретіндегі халықаралық кездесулер мен конференциялардағы делегаттардың құқықтық жағдайы ... ... ... ... 34
2.4 Халықаралық ұйымдардың немесе олардың маманданған мекемелерінің тікелей ұйымдастыруымен шақырылған халықаралық конференциялардағы бақылаушылар мен делегаттардың құқықтық мәртебесі . арнайы миссиялардың кең ауқымды категорияларының бірі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
Тақырыптың өзектілігі. Халықаралық қатынастардың маңызды және өзекті мәселелерінің бірі болып - дипломатиялық байланыстар және оларды халықаралық реттеу табылады. Дипломатиялық қатынастар-халықаралық қатынастардың бүкіл жүйесінің сыртқы қыры болып табылады және оларды реттейтін дипломатиялық құқық нормалары халықаралық ынтымақтастық пен достық қарым-қатынасты дамытудың жалпы саяси және құқықтық негізін құрайды.
Мемлекетаралық қатынас және бірінші кезекте әртүрлі мемлекеттер арасындағы барлық қатынастар негізі болып табылатын-олардың бейбіт қатар өмір сүру қағидасы - дипломатияның әртүрлі нысандарын қолдану арқылы жүзеге асады. Дипломатия халықаралық құқықтың жалпы мойындалған қағидалар мен нормаларға сәйкес жүзеге асырылғанда ғана мемлекеттердің ынтымақтастығы мен бейбіт қатар өмір сүруінің шынайы құралына айналады.
Дипломатиялық қатынастарды дамытудың мақсаты мемлекеттердің қауіпсіздігі мен бейбіт қатар өмір сүру жағдайында олардың арасындағы саяси, экономикалық және мәдени байланыстарды нығайту және ұлғайту, ал мемлекеттер арасындағы ресми қатынастарды ұйымдастыру мен реттеу қызметі ретіндегі дипломатияның өзі қазіргі халықаралық құқықпен күш қолдануға тыйым салынған жағдайда, мемлекеттердің сыртқы саясатын жүзеге асырудың маңызды құралы болып табылады. 1960-1980 жылдары БҰҰ-ның жетекшілігімен мемлекеттердің сыртқы байланысына қатысты халықаралық құқық нормаларын жүйелеу мен жедел дамыту бойынша орасан зор жұмыс жұргізілді. Осы жұмыс нәтижесінде қабылданған 1961 жылғы дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы, 1963 жылғы консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясы, 1969 жылғы арнайы миссиялар туралы конвенция, 1973 жылғы дипломатиялық агенттерді қоса алғанда халықаралық қорғауға ие түлғаларға қарсы жасалған қылмыстардың алдын-алу және жазалау туралы конвенция, 1975 жылғы мемлекетттердің әмбебап сипаттағы халықаралық ұйымдармен қатынастардағы өкілдік етуі туралы Вена конвенциясы тиісті сыртқы қатынас органдарының көмегімен жүзеге асырылатын мемлекеттер арасындағы ресми қатынастардың берік халықаралық негізін құрады.
Дегенмен аталған конвенцияларды қабылдағаннан кейін де негізінен нормативтік реттелгендігіне қарамастан ұлттық және шетелдік халықаралық құқық әдебиеттерінде жеткіліксіз зерттелген дипломатиялық қызмет саласы бар. Бұл - арнайы миссиялардың дипломатиясы саласы.
Халықаралық құқықта арнайы миссия деп бір мемлекетпен екіншісіне арнайы мемлекеттер арасындағы келісім бойынша анықталатын міндеттерді орындау үшін жіберілетін өкілдерден тұратын сыртқы қатынастың уақытша органын түсінеміз. Халықаралық құқық ілімімен мемлекеттер тәжірибесінде дипломатияның осы нысанын белгілеу үшін ертеден "аd hoc " дипломатиясы атауы, яғни мемлекеттердің шетелдегі әрбір
Монографиялар мен ғылыми мақалалар
1.1 Ф.М. Бурлацский. О системном подходе к исследованию внешней
политики.- В книге: Мех.отношения, политика и личность. М.,
«Наука», 1976. с.29.
1.2 К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии. Киев. «В
школа». 1977.с.15.
1.3 Д.Б.Левин. Принцип невмешательства в современном мире. Н. «
международной жизни» 1966. №11 с.31.
1.4 Курс международного права. В шести томах, т.І. М., " Наука", 1967.
1.5 К.К.Сандровский. Дипломатическое право. Киев: В школа, 1981,-34
бет.
1.6 Л. Оппенгейм. Международное право, т.І. М., ИЛ, 1949, с.311.
1.7 Мысалы: Д. Анцилотти. Курс международного право, т.1. М., 1961,
с.242., А.В.Гефтер. Европейское международное право. Спб, 1880, с-
376.
1.8 М.Нагdу. Моdеrn dірlоmаtіс law. Маnchester University Ргеs,1968, р 13-
14.
1.9 Международное публичное право: Учебник. под. ред. К.А. Бекяшева,
М. "Проспект", - 2003 г. 237 бет.

1.10 К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии. Киев:
"Вицца школа", 1977.С.ЗЗ.
1.11 курс международного права. В томах. Т.ІІ, с.52.
1.12 "Во имя мира, безопасности и сотрудничества". К итогам совещания
по безопасности и сотрудничеству Европе.
1.13 Э.Сатоу. Руководство по дипломатической практике.М,
ИМОД961.С.53.
1.14 К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии.Киев:Вища
школа. 1977.С.91.
1.15 Үеагbоок of the International law Comission,vоl. П.Dос7 А (с №4) 129,
1960.
1.16 Report of the International law Comission on the Work of its nineteen session. Dос.А/6709Rev.1,р.5.
1.17 Official Recorcis of the general Assemby.Twenty second session. Suppl..№9.А/6709 rew.1,р.5.
1.18 Л. Олленгейн. Международное право, т.1, полутом 2. М, ИЛ, 1949.
с.ЗП.
1.19 Э.де Ваттель. Право народов. Кн.ІУ. М, Гонюриздат, 1960, с.636,637.

1.20 Persona non grata- латын тілінен аударғанда " жағымсыз тұлға"
дегенді білдіреді.
1.21 К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии. Киев:
Вища школа, 1977.с.91.
1.22 БҰҰ басшылығымен өткізілетін конференцияларға, әдетте, Бас
Ассамблеядағы іс жүргізу ережелері қолданылады. Мысалы, бұл ережелерге 1958 жылғы теңіз құқығы жөніндегі Женева конференциясы мен 1961, 1963 жылдардағы дипломатиялық және консулдық қатынастар туралы Вена конференцияларын және т.б. өткізу кезінде жүгінген.
1.23 Мысалы: Кеңес Одағы 1970 жылы ИКАО-ға мүше болғанға дейін
оның органдарының отырысына өз бақылаушыларын жіберіп отырған.
ЭӨКК органдарының отырысына бақылаушылар ретінде ҚХДР, Куба,
ВДР қатысқан.
1.24 Курс международного право, т. 5, М., 1969, стр. 8.
2. Халықаралық шарттар мен құжаттар.
2.1 1945 жылғы БҮҮ жарғысы.
2.2 1815 жылғы Вена регламенті.
2.3 1916 жылғы Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы.
2.4 1961 жылғы Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясы.
2.5 1969 жылғы арнайы миссиялар туралы Вена конвенциясы.
2.6 1975 жылғы әмбебап сипаттағы халықаралық ұйымдардағы
мемлекеттердің өкілдігі туралы конвенция.
        
        М А 3 М Ұ Н Ы
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………3
I. Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық-құқықтық ... ... ... ... мен ... ... құқығы..8
1.2 Сыртқы байланыстар қүқығы аясындағы арнайы миссиялар институтының
жалпы сипаттамасы …………………………………………12
1.3 Қазіргі ... ... ... орны мен ... ... реттеу…………………………………...16
II. Арнайы миссиялардьң қазіргі замаңғы халықаралық құқықтық мәртебесі..
…………………………………………………………………………………….22
1. Арнайы ... ... 1969 ... Вена ... ... Арнайы миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтары……………30
2. Арнайы миссиялардың бір түрі ... ... ... мен
конференциялардағы делегаттардың құқықтық жағдайы…………….34
3. Халықаралық ұйымдардың немесе олардың ... ... ... ... ... конференциялардағы
бақылаушылар мен делегаттардың құқықтық мәртебесі ... ... кең ... ... бірі
ретінде……………………………………………………………………41
ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………...55
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………….58
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Халықаралық қатынастардың маңызды және өзекті
мәселелерінің бірі болып - ... ... және ... реттеу табылады. Дипломатиялық қатынастар-халықаралық
қатынастардың бүкіл ... ... қыры ... табылады және оларды
реттейтін дипломатиялық құқық нормалары халықаралық ынтымақтастық пен
достық қарым-қатынасты ... ... ... және ... ... ... қатынас және бірінші кезекте әртүрлі мемлекеттер арасындағы
барлық қатынастар негізі болып табылатын-олардың бейбіт қатар өмір ... - ... ... нысандарын қолдану арқылы жүзеге асады.
Дипломатия халықаралық құқықтың жалпы мойындалған қағидалар мен ... ... ... ғана ... ынтымақтастығы мен бейбіт
қатар өмір сүруінің ... ... ... ... ... мақсаты мемлекеттердің қауіпсіздігі
мен бейбіт қатар өмір сүру жағдайында ... ... ... және ... ... ... және ... ал мемлекеттер
арасындағы ресми қатынастарды ұйымдастыру мен реттеу қызметі ретіндегі
дипломатияның өзі қазіргі ... ... күш ... тыйым салынған
жағдайда, мемлекеттердің сыртқы саясатын жүзеге асырудың маңызды құралы
болып ... ... ... ... жетекшілігімен мемлекеттердің
сыртқы байланысына қатысты халықаралық құқық нормаларын жүйелеу мен ... ... ... зор жұмыс жұргізілді. Осы ... ... 1961 ... ... қатынастар туралы Вена конвенциясы,
1963 жылғы консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясы, 1969 ... ... ... ... 1973 ... ... агенттерді қоса
алғанда халықаралық қорғауға ие ... ... ... ... және жазалау туралы конвенция, 1975 жылғы мемлекетттердің әмбебап
сипаттағы ... ... ... ... етуі ... ... тиісті сыртқы қатынас органдарының көмегімен жүзеге асырылатын
мемлекеттер арасындағы ... ... ... ... ... аталған конвенцияларды қабылдағаннан кейін де негізінен
нормативтік реттелгендігіне қарамастан ... және ... ... ... ... зерттелген дипломатиялық қызмет саласы
бар. Бұл - арнайы миссиялардың дипломатиясы саласы.
Халықаралық құқықта арнайы миссия деп бір ... ... ... ... ... ... анықталатын міндеттерді орындау үшін
жіберілетін өкілдерден тұратын сыртқы қатынастың уақытша органын түсінеміз.
Халықаралық құқық ілімімен ... ... ... осы
нысанын белгілеу үшін ертеден "аd hoc " дипломатиясы атауы, ... ... ... жеке ... ... ... уақытша
дипломатиялық органдар қалыптасқан.
Халықаралық құқықта ежелден келе жатқан институттарының бірі - ... ... ... ... ... барлық тарихының
негізгі екі кезеңге бөлінуін байланыстырады: біріншісі - ХVғ. ... және орта ... тән аd hoс ... ... ... ... ... - алғашқы кезде Италиядағы ХVғ. қала-
мемлекеттер арасындағы қатынастарда пайда ... ... ... кезеңі
(сноска).
Бірақ тұрақты дипломатия кезеңінің пайда болуына қарамастан (ХVІ-ХVIII
ғ.ғ.) арнайы миссиялар өзінің өмір сүруін ... жоқ. ... ... орта ... олар ... арасындағы дипломатиялық байланыстың
бірден-бір нысаны болып табылса, қазіргі кезде арнайы ... ... ... ... ... ... деп ... кезеңінде (ХІХ-ХХ ғ.ғ. басы) арнайы
миссиялар өздерінің функциялары бойынша тұрақты елшіліктерді ... тек ... ... ... ... ... ... тек арнайы
миссияларды ғана төтенше миссиялар деп ... ... Бұл ... аз ... ... дегенмен олардың саны ... ... ... ... ... ... жаңа сипат
бермейді. Арнайы миссиялардың бір жолғы, аморфтық сипаты ұзақ ... ... осы ... ... ... да бір ... ... аталған
халықаралық-құқықтық нормалар кешенін жасауға кедергі болып келді. ... ... ... ... ... сол ... тән
қандай-да бір жалпы заңдылықтар болған жоқ және ... ... ... ... халықаралық құқықта берік қалыптасқан нормалар жоқ.
Қазіргі кезде халықаралық өмірдің қажеттіліктері мен оның ... ... ... теориялық мәселеріне, оған қатысты
нормаларды жүйелеуге байланысты ... ... ... пен ... ... ету үшін барлық
халықтардың теңдік және ... ... ... кең ... ... Бұл ... дипломатиялық жолдармен қатар саяси,
экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени және т.б. ... ... ... ететін дипломатия нысандарын кең қолдануға алып келеді.
Бұған көптеген жағдайда, шынымен, "мамандар дипломатиясы" болып табылатын
арнайы миссиялар дипломатиясы ... ... сай ... ... ... ... басқа негізгі белгі - бұл миссиялардың уақытша
табиғаты жатыр.
Осыған қарамастан ... бұл ... ... ... дамыған кезеңіндегі сыртқы саяси қызметінің ұлғайған көлемін
реттеу де септігін тигізіп қана қоймайды, "ең ... ... ... олар ... ... ... болмаған жағдайда,
сонымен қатар мемлекеттерді танымаған жағдайда да өз қызметін атқара алады.
Бұл жағдайда арнайы ... тек ... "ең ... ... ... ... ... мемлекеттің халықаралық қарым-
қатынасқа түсудегі құқығын жүзеге асыруды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... деңгейдегі
дипломатия сияқты түрі аса маңызды роль атқарады. Олардың ... ... ... ... тікелей келіссөздер жүргізу мен қол
қоюдың мәні зор.
Дегенмен, арнайы миссияларды ұйымдастыру мен ... ... ... байланысты көптеген сұрақтар жеткілікті ... жоқ. ... ... ... ... ... ... жұзеге
асыру құралдарының жалпы жүйесіндегі ролі мен ... осы ... ... қарым-қатынас негізі, екіншіден, осы институттың мүмкіндіктері
анықталған жоқ.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Арнайы ... ... ... мәртебесіне арналған әдебиеттердің басым көпшілігі
кеңес дәуірінде жарық ... Бұл, осы ... ... ... ... зерттелгендігін білдіреді. Атап айтқанда, К.К. ... ... И.П. ... В.В. ... Л.А. ... А.В. ... Г.И.
Тункин, С.В. Черниченко, Ю.Г. Демин және т.б.
Ал Қазақстандық заң ғылымына келер болсақ, арнайы миссиялардың халықаралық-
құқықтық мәртебесіне тікелей қатысты жазылған және ... ... ... ... ... ... құқыққа қатысты МА.Сарсембаевтың еңбегі
бар.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Осы ... ... ... ... халықаралық-құқықтық құжаттар мен шарттарды зерттеу мен жинақтаудың
негізінде халықаралық құқықтағы арнайы ... ... ... ... айқындайтын нормаларды талдау және оның негізінде
оларды жетілдіру бойынша өзіміздің ұсыныстарымызды жасап ... ... ... жету үшін ... ... ... ... қойылды:
1. Қазіргі халықаралық құқықтағы мемлекеттердің сыртқы байланыстар
құқығының түсінігі мен жалпы сипаттамасын ... ... ... ... ... ... ... жалпы сипаттамасын көрсету.
3. Қазіргі дипломатиядағы арнайы миссиялардың орны ... ... ... ... жай-күйін анықтау.
4. Арнайы миссиялар туралы 1969 ... ... ... талдау жасау.
5. Арнайы миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтарын сипаттап,
қазіргі жай-күйін талдау.
6. Арнайы миссиялардың бір түрі ретіндегі халықаралық кездесулер мен
конференциялардағы делегаттардың ... ... ... ... ... ... ... тұрақты өкілдері мен
тұрақты бақылаушылары арнайы миссиялардың кең ауқымдағы бір
категориясы екенін талдап ... ... ... мен ... Осы ... ... ... болып категория ретіндегі арнайы ... ... және оның ... ... ... ... ... пәні ретінде арнайы миссиялардың ... ... ... ... ... мәселелер танылады.
Зерттеудің әдістері. Диплом жұмысын жазу барысында ... ... ... ... мен ... қолданды:
диалектикалық, формальды-логикалық, салыстырмалы-құқықтық, жүйелі саралау
және т.б. Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер:
1. Арнайы миссиялар ... ... ... ... ... ... себебі, олардың жіберілуі мен
қабылдануын де-юре нысанында тануға қатысты ... ... ... ... деп ... мұнда арнайы миссиямен байланыстыларын қоспағанда, қандай
да бір өзге міндеттемелерге тәуелді ... Сол ... біз ... ... ... ... миссияларды жіберу немесе
қабылдау мемлекетті тануды білдірмейді" деген ережені енгізген жөн деп
есептейміз.
2. ... ... ... ... айқындауда тек
әмбебап сипаттағы нормалар мен ережелерді ғана емес, сондай-ақ
аймақтық сипаттағы ... ... да ... ... ... сипаттағы нормалар мен ... ... тек ... деңгейде қалып қоймай, әмбәбаптық
сипатқа айналған жағдайлар жиі ... ... ... ... ... мен ... ... аймақтық деңгейде
пайда болып, дамыған десек артық айтқандай болмас деп ойлаймыз.
3. Қазіргі дипломатиялық ... ... ... одан әрі ... мен соған қатысты
нормаларды прогрессивті ... ... ... ... және ... ... ... шегінде ... ... ... ... ... ... ... тек
дипломатиялық құқыққа қатысты емес, сондай-ақ жалпы
халықаралық ... одан ары ... ... ... ... ... орталығы болып отыр.
4. 1969 жылғы Арнайы миссиялар туралы Вена конвенциясындағы арнайы
миссияның анықтамасын ... жөн. ... ... кезде арнайы
миссияларды мемлекеттермен қатар халықаралық құқықтың басқа да
субъектілері, атап айтсақ, халықаралық ұйымдар мен өз тәуелсіздігі
үшін ... ... ... да, ... ... ... көрсетіп
отыр. Яғни, арнайы миссияның анықтамасында ... ... ... ... да ... ... ... жұмысының құрылымы мен көлемі. ... ... ... екі ... ... мен ... әдебиеттер тізімінен
тұрады. Жұмыстың жалпы көлемі **** бет.
I. Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық негіздері
1.1 Мемлекеттердің ... ... мен ... ... құқығы
Мемлекетаралық қарым-қатынастарды реттейтін халықаралық құқық
мемлекеттердің өздерімен ... және ол ... ... функцияларын
жүзеге асыру жөніндегі осы ... ... ... ... ... ... ... сыртқы байланыс
органдарымен жүзеге асырылады және ол тиісті ... ... ... ... ... ... құрайды. Сыртқы функцияларды
жүзеге асыру жөніндегі қызметті былай ... ... ... өмір ... барысында халықаралық деңгейде әртүрлі
қатынастарға,соның ...... ... ... ... т.б қатынастарға түседі, олар өз кезегінде ... ... ... ... ... ... бір деңгейде даму үшін басқа
мемлекеттермен қарым-қатынасқа түсекді. Онсыз ... ... ... ... бір ... мәдени ғылыми-техникалық табыстарға
жетуі ... ... ... ... байланыстар орнатпай,сыртқы
функцияларды жүзеге асырмай,бір де бір ... ... ... өмір сүре
алмайды. Яғни,мемлекеттердің бір-бірімен қарым-қатынасқа түсуі объективті
қажетті сипатқа ие ... ... ... түрде мынадай формула
келтіруге болады: «Адамдар мемлекетте өмір ... ал ... ... ... өмір ... ... ... алғы
шарты болып экономикалық тәртіп факторлары табылады. Соның ... ... ... ... ... ... жатқызуға болады.Көп жағдайда
халықаралық экономикалық қажеттіліктер түбінде мемлекеттердің халықаралық
ынтымақтастығы ... ... ... ... ... өмірдің одан ары интернациялануы,сонымен қатар
ғылыми-техникалық қарқынды ... мен ... ... ... ... ... мен ... көпқырлы және жан-жақты сипатқа ие
болуына алып келеді.
Мемлекеттердің кез-келген сыртқы байланыстарында саяси астар болады
деп күмәнсыз ... ... ... қатынас қай салада болмасын
(экономикалық,мәдени,ғылыми-техникалық және т.б)өзінің саяси сипатын, саяси
мүддесін жоғалтпайды.Кезінде кеңестік бір ... ... ... ... ... ... элементіне қарағанда конфликтіге түсу
элементі басым тұрады»¹
¹Ф.М. ... О ... ... к исследованию внешней политики.-
Мех.отношения,политика и личность.»Наука»,1976.с.29.
Мемлекеттердің сыртқы байланыстары осы ... ... ... ... ... ... ... асырылады.Сыртқы байланыстардың
түпкі мақсаты болып тиісті мемлекеттің экономикалық,саяси және басқа ... ... ... ... ... ... табылады. Осыдан
келіп, сыртқы байланыстарды былайша анықтауға болады: -бүл өздерінің ... ... ... ... ... ... мемелекеттер
арасындағы және халықаралық құқықтың басқа да субъектілері арасында ерекше
мемлекеттік органдармен орнатылып , ... ... ... ... қамтитын мемлекеттердің халықаралық қызметінің бір бөлігі.
Сипаты бойынша дипломатиялық нысандар мен әдістер арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... да ... ие екені сөзсіз. Сыртқы байланыстар процесі барысында ғана тиісті
мемлекеттер ... ... ... ... ... ... ... органдарының іс-әрекеттері заңдық тұрғыдан тиісті
мемлекеттердің өздерінің іс-әрекеттері ... ... және ... ... сәйкесінше міндеттер жүктеп, құқықтар береді.
Бүл қатынастарға ... ... ... ... сай ... солардың негізінде осындай ресми қатынастар жүзеге асырылады.
Сыртқы байланыс органдарының қарауына жататын мәселелер аясы ... ие. Сол ... ... ... бұл ... ... ... тұрады, бірақ сыртқы байланыс органдарын құру туралы және олардың
өкілеттіктерінің көлемі туралы мәселелер әр мемлекеттің ішкі ... ... ... құқықтық реттеудегі халықаралық ... ... ... ... отырып, белгілі кеңестік ғалым-заңгер Д.
В. Левин былай ... ... ... ... ... ... ... реттеледі"²
Мемлекеттердің сыртқы байланыстар аясындағы қызметі - бұл ... ... ... ... мен қатынастарын қамтитын кең
мағынадағы ... ... Осы ... ... арасындағы
келісімдер негізінде реттейтін құқықты ... ... ... ... және консулдық қызмет деп атайды, ол өз кезегінде
жалпы ... ... бір ... ... табылады. Дипломатиялық құқықты
екі мағынада түсінуге болады. Кең мағынада дипломатиялық ... ... ... ... (атап айтқанда, елшіліктер, консулдық
мекемелер, арнайы ... ... ... ... ... ... және т.б.) қызметін ... Ал, тар ... ... тек ... өкілдіктер мен олардың
персоналдарының ... ... мен ... ... нормаларды
қамтиды.
²Д.Б.Левин. Принцип невмешательства в современном мире. Н. « международной
жизни» 1966. №11 с.31.³ Курс международного права. В ... ... т.І. ... ... ... ... ... пен дипломатиялық қызметтің ара
қатынасына қатысты мынадай ой бар: "халықаралық құқық мемлекеттің ... ... ... ... ... ... Қазіргі заманғы
халықаралық құқық мемлекеттердің дипломатиялық қызметін жүзеге асыру үшін
кең мүмкіндіктер ... және ... ... ... ... ... бере ... кұқықтык бастаулар тек жалпы көпжақты шарттармен ... ... екі ... (мемлекеттер арасындағы) және арнайы шарттармен
де (мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар арасындағы) қолдау ... ... ... ... ... ... ... жатқызуға болады
деп ойлаймыз: 26 маусым 1947 ж. БҰҰ мен АҚШ арасындағы келісім және ... ... ... мен жекелеген мемлекеттер арасындағы тиісті ұйымның
штаб-пәтерінің орналасуы мен оның мәртебесі туралы келісімдер. ... ... ... ... ... нормаларының да маңызы
өте зор. ... егер ... көз ... сыртқы байланыстар құқығы ,
соның ішінде дипломатиялық кұкьіқ, консулдық құқық, арнайы миссиялар құқығы
мен халықаралық ұйымдар ... ... ... ... XX ... ... негізінен халықаралық әдет-ғұрып нормалары ретінде пайда
болып өмір сүрді. ... ... ... ... негізгі қайнар көзі
әдет-ғұрып нормаларымен байланысты болған. Бұл байланыс бүгінгі таңда да
сақталып отыр. Дегенмен, бұл ... ... ... ... ... ... ... Нақты айтар болсақ, осы
саладағы халықаралық-құқықтық нормалардың ... мен ... ... ... ... ... халықаралық-құқықтың
құжаттар дүниеге келді.
* 1961 жылғы дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы;
* 1963 жылғы консульдық қатынастар туралы Вена ... 1969 ... ... ... туралы Вена конвенциясы;
* 1975 жылғы мемлекеттердің әмбебап сипаттағы халықаралық ұйымдармен
қарым-қатынастағы өкілдігі туралы Вена ... ... ... актілермен біріктірілген құқықтық нормалардың тобы,
сондай-ақ ... ... ... ... өз ... ... бір саласы ретіндегі сыртқы байланыстар құқығын құрайды деуге
толық негіз бар. Сыртқы байланыстар ... ... ... ... тән ... ... ... пәні бар- ол тиісті сыртқы байланыс
органдарымен жүзеге асырылатын мемлекеттердің халықаралық қатынастардағы
ресми қызметі. Алайда, аталған төрт ... ... ... ... ... мен ... ... сәйкес
келмейді, сол себептен олар жекелеген конвенциялармен реттеледі. Дипломатия
деп кең мағынада, жоғарыда атап ... ... ... ... ... ... ал ... құқық деп тиісінше соған қатысты
барлық халықаралық нормалардың жиынтығын түсінгенмен, біздің ойымызша, "
сыртқы байланыстар ... ... ... пен ... бүкіл осы қызметтің
мазмүны мен оның құқықтық реттелуін нақтырақ сипаттайды.
Осы диплом жұмысының аясында ... ... ... бір ғана
саласы- арнайы миссиялардың дипломатиясы мен оның ... ... ... ... бүл мәселелерді сыртқы байланыстар ... ... ... құқық нормаларына жатқызылатын жалпы ережелер
контексінде ғана қарастырған жөн болып табылады.
Кез-келген ... ... ... мен ... ... ең алдымен
жалпы мәселелерді анықтап алу қажет. Содан кейін, сол жалпы мәселелердің
тікелей зерттеу объектісімен байланысын ... ... Дәл осы ... миссиялар институтын қарастырмас ... біз көп ... ... ... оның ... ... бір саласы
ретіндегі жалпы сипатын қарастырдық.
Қазіргі заманғы ... ... ... ... жоғары
деңгейдегі контактілер, өзінің принципиалды маңыздылығын сақтай отырып,
арнайы ... бір түрі ... ... атап ... ... ... ... мен оның түрлеріне толығырақ келесі тарауларда
тоқталатындығымызды айта отырып, осы тарауға қатысты төмендегідей қорытынды
ойға тоқталайық.
Сонымен, ... ... ... мен ... ... ... ... халықаралық қүқықтың ажырамас бір саласы болып табылады.
Халықаралық қатынастар мен халықаралық ... ... ... ... ... ... белгілі бір жүйесі қалыптасқан.
Оны ... ... ... ... ... ... ... бөлінеді:
1) мемлекет ішіндегі сыртқы байланыс органдары: президент, парламент,
үкімет, үкімет басшысы ( бұлар конституциялық органдар) және ... ... ... ... мен оның ... ... әрбір министрліктер мен ведомостволардағы сыртқы байланыс
бөлімдері).
2) Шетелдік сыртқы байланыс органдары. Бұлар түрақты және уақытша деп
бөлінеді. Тұрақты шетелдік сыртқы байланыс ... ... ... ... мекемелер, сауда
өкілдіктері, халықаралық ... ... ... ... ... ... ... органдарына
мыналар жатады: арнайы ... ... ... ... ... миссиялар және т.б.
Сыртқы байланыстар қүқығы осы аталған органдардың қүқықтық мәртебесін
анықтауға ... ... ... ... ... Бұл ... ... сыртқы байланыстар органдарын, әрбір мемлекет дербес
анықтап құруы мен басқаруында деп ойлаймыз. Бірақ олар ... ... ... ... ... ... ... аясындағы арнайы
миссиялар институтының жалпы сипаттамасы.
Жалпы құқық теориясы тұрғысынан алып ... ... ... жүйе
(немесе әрбір мемлекеттің құқығы, не халықаралық құқық) тиісті ... ... ... салалары белгілі бір топтағы
қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдық ... ... ... ... тиісті құқық саласына ғана тән болады. Өз кезегінде, әрбір кұқық саласы
құқық институттарынан, яғни, біртектес және бір-бірімен тығыз ... ... ... ... ... ... ... құкықтың саласы ретіндегі сыртқы
байланыстар құқығы аясында арнайы миссиялар институты да жатады, оны ... ... ... ... деп те ... ... ... дипломатиялык қызметін жүзеге асыру құралдарының катарына
жатады. Сыртқы байланыстар құқығы (объективтік мағынадағы құқық) сыртқы
байланыстарға ... ... ... ... ... байланыстар құқығы,
мемлекеттердің негізгі құқықтарының бірі бола отырып, өз кезегінде ... ... Оған ... ... байланыстарға қатысу құқығының бір
бөлігі болып табылатын елшілік құқығы кіреді. Елшілік кұқық деп ... ... ... және ... өкілдерді жіберу (белсенді
елшілік кұқьқ) және қабылдау (пассивті елшілік құқығы) ... ... ... ... кез-келген егеменді мемлекетке тиесілі және ... ... ... қатысуының аса маңызды нысандарының
бірі болып ... ... ... ... ... ... ... міндетті емес екені айқын"5. Доктринада бұл туралы
көптеген ой-пікірлер айтылған. Мемлекет (тіпті ... ... ... ... ... да) тек ... ... миссиялар
жіберумен шектеліп, тұрақты дипломатиялық өкілдіктер ... ... ... де осы ... рас екеніне көзіміз анық жетеді. Шынында
да мемлекеттер дипломатиялық ... ... өз ... ... үшін ... ... Кез-келген дипломатиялық өкілдікті жіберетін
мемлекет бұл өкілдікті "міндет" ретінде емес өз ... ... ... іске ... ... әрбір егеменді мемлекетке, оның
халықаралық аренадағы өмір сүріп отырған фактісіне орай, тиесілі ... ... ... ... ... ... ... процесінде сонымен
бірге екі міндетті шартқа тәуелді: біріншіден, өздеріне ... ... ... ... ... ... екі ... келісімі
қажет; екіншіден, олардың арасында екі мемлекет үшін өзара құқықтар мен
міндеттердің ... алып ... ... ... ... ... өзара келісімге қол жеткізілуі тиіс.
4К.К.Сандровский. Дипломатическое право. Киев: В школа, 1981,-4бет. 5
Л. Оппенгейм. ... ... т.І. М., ИЛ, 1949, ... ... халықаралық қүкық субъектілігін, өз ... ... өзге ... бір ... ... жүзеге
асыру нысанын таңдайды. Бірақ халықаралық субъектіліктің ... ... ... ... ... ... ... түрде тиісті мемлекеттердің
арасында келісімге қол жеткізуге байланысты, ... ... ... ... ... сияқты егемендікке ие бола отырып, заңдық тұрғыдан өз
еркіне қарсы басқа мемлекеттің дипломатиялық өкілдігін қабылдауға ... бір ... ... ... әрбір субъектісі ажырамас
елшілік құқықка ие болады, ал екінші жағынан- бұл құқықты жүзеге ... бір ... ... ... ... ... қазіргі заманғы
халықаралық кұкық тұрғысынан дипломатиялық миссияны жіберу үшін ... ... ... ... арасында әруақытта бір жақты сипаттағы акт
емес, келісім қажет. Мемлекеттердің елшілік құқығымен қатар ... ... ... ... бар ... ... айтылады.7
Халықаралық қатынастарға қатысу құқығы елшілік құқығына қарағанда анағүрлым
кең болып табылады, және ол ... да ... ... сөзбен айтар
болсақ мемлекеттердің халықаралық қатынастарға ... тек ... ғана ... ... ... ... қатысудың бірнеше
нысандарын атауға болады: а) елшілік құқығы, б) ... ... ... в) ... ... конференциялардың жұмысына
қатысуы; г) мемлекеттердің аd hос ( бір жағдайға катысты немесе бір ... ... ... және ... ... ... төмендегідей
құқықтарды да қосады:
* халықаралық құқық нормаларын жасауға қатысу құкығы;
* жалпыға ортақ көпжақты шарттарға қатысу құқығы;
* үкіметтің сыртқы саяси мәлімдемелері;
* ... мен ... ... бойынша дипломатиялық акциялар.
Мемлекеттердің елшілік құқығын жүзеге асыруы дипломатиялық қатынастардың
болуына (егер сөз түрақты дипломатиялық өкілдіктер ... ... ... мемлекеттер арасындағы келісімнің болуына (егер сөз уақытша, арнайы
миссиялар туралы болып отырса) ... ... ... ... қатынастарға қатысу құқығы, немесе сыртқы байланыстарға түсу
құқығы ... ... ... бола ... ... мемлекеттер мен
халықаралық қатынастардың басқа да қатысушылары арасында ... болу ... ... ... ... ... ол ... мемлекетті
халықаралык құкықтық танудан да, не сондай халықаралық қатынастарға қатысу
үшін ... ... ... ... ... ... ... Ағылшын
заңгері М.Харди атап өткендей " елшілік құқығы" сірә ... ... ... қарастырған жөн.8
7 Мысалы: Д. Анцилотти. Курс международного право, т.1. М., 1961, с.242.,
А.В.Гефтер. ... ... Спб, 1880, ... Моdern ... 1аw. ... ... ... р 13-14.
Халықаралық құқықта арнайы миссия деп ... ... ... ... ... Ол бір ... ... мемлекетке тиісті мемлекеттер
арасындағы келісіммен анықталатын нақты міндеттерді шешу үшін ... ... ... ... ... мен мемлекеттер
тәжірибесінде сыртқы байланыстарды жүзеге асырудың бүл ... ... ... hос ... деп ... яғни ... ... жекелеген жағдайда
және белгілі бір ... ... ... ... ... ... органы. Әдетте, халықаралык құқық ғылымында арнайы миссиялар
халықаралық конференцияларға және екі жақты кездесулерге ... ... ... Бұл ... оның ... ... мен ... кіреді. Арнайы миссиялардың уәкілеттіктері
мемлекет басшысымен, үкімет басшысымен, сыртқы саяси ведомоство мен ... ... ... бүл ... ... ... мен оның ... міндеттердің сипатына байланысты. Барлығы 20-ға жуық арнайы
миссиялардың түрі бар (екі ... ... ... ... ... делегациялар, мысалы-мемлекет басшысының таққа
отыру рәсімі, юбилейлер, ... ... және ... өкілдіктерге қарағанда арнайы миссиялардың өзіндік
ерекшеліктері бар:
1) олардың ... ... ... ... және ... ... миссия басшысы мен оның мүшелері ретінде бүрын дипломатиялық
мәртебесі болмаған тұлғалар тағайындала алады;
3) арнайы миссияны бір ғана ... ... ... ... көз ... ... дәл ... миссиялар дипломатиясы ретінде
пайда болғанын көруге болады, және ХVІ-ХVП ғ.ғ. дейін ... ... ... ... ... ... ... қалыпты нормасы
болған, олар эпизодты немесе анда-санда жіберіліп отыратын болды. Жалпы,
тұрақты елшіліктер ашу үрдісі ... ғ.ғ. ... ... ... Оның ... ... жері табылады. Алғашқы рет түрақты елшіліктер Италия қалалары
Флоренция, ... ... ... ... ... ... ... келіп
Европаның басқа да мемлекеттері бір-біріне тұрақты елшіліктер жіберетін
болған. Көріп отырғанымыздай, мемлекеттер арасындағы ... ... ... ... миссиялардың көмегімен бекітіліп орнатылған екен. Олардың ролі
мен маңызы бүгінгі таңда да ерекше екені ... Көп ... ... ... ... ... миссиялар казіргі заманғы кезеңде
ерекше тиімді деп ойлаймыз.
9Международное публичное право; Учебник. под. ред. К.А. Бекяшева, ... - 2003 г. 237 ... ... ... ... күрделенуі мен дамуының
әсерінен және олардың ... ... ... ... ... мемлекетаралық қатынастардың мәселелерін толық көлемде
қамти алмау мүмкін. ... орай ... ... ... ... ... тіпті кейбір жағдайларда оларды алмастыратын органдар ретінде
көрініс табады. ... ... ... атап ... ... қатынастар болмаған кезде де қызмет ете ... ... ... ... ... ... де жіберіле алады. ... ... ... халықаралық қауымдастық тарапынан де-юре
таныту үшін нақты міндеттермен мәселелерді атқара отырып қол ... де ... ... ... ... ... сипаттамасын қорытындылай
келсе, бүл институттың қазіргі дипломатиялық құқықтың (елшілік құқығының)
бір саласы ретінде ... ... ... ... ... құқық
бойынша арнайы миссияларға ерекше режим беріледі. ... ... - бұл ... ... ... ... шығатын уақытша миссия. Ол бір
мемлекетпен басқа мемлекеттің ... ... ... бір мәселелерді
бірлесе қарастыру үшін немесе ... ... ... бір ... ... ... 1969 жылғы арнайы миссиялар туралы конвенцияға сәйкес бір
арнайы миссияны екі немесе одан да көп ... ... ... және
керісінше екі немесе одан да көп мемлекеттер ортақ бір арнайы миссия ... Бұл ... ... ... ... ... ... мүдделерінің
қызығушылықтары болуға тиіс. Арнайы миссия дипломатиялық немесе басқа да
жолдар бойынша алдын ала ... ... екі ... ... бойынша
жіберіледі. Арнайы миссияның функциялары миссияны жіберген мемлекет пен оны
қабылдайтын ... ... ... екі ... ... ... анықталады.
Дипломатиялық немесе консулдық қатынастардың болуы арнайы миссияның жіберу
немесе қабылдау үшін қажетті алғы шарты болып табылмайды. ... ... ... және ... көрсетуші персонал кіреді.
Дипломатиялық персонал дипломатиялық дәрежелері бар тұлғалардан түрады.
Олар тікелей арнайы миссияның міндеттерін ... ... ... табылады. Әкімшілік-техникалық персонал арнайы миссияның әкімшілік-
техникалық қажеттіліктерін қанағаттандыратын тұлғалардан құрылады. Оларға:
аудармашы, машинист, тілші, ... т.б. ... ... ... ... ... ... миссияның күнделікті түрмыстық қажеттіліктерін
қанағаттандыру болып табылады. Оларға ... ... ... ... ... үй жинаушы және т.б.
Қабылдаушы мемлекет арнайы миссияға өз функцияларын атқару үшін қажет
болатын ... ... ... ... Бүл ... ... ... қалыптасып келе жатқан дәстүр. Арнайы ... ... ... бір ... бар. Миссияның орналасқан жері болып,
мүдделі мемлекеттер арасында келісім бойынша белгіленген жер табылады. Егер
ондай келісім болмаса онда ... ... жері ... ... сыртқы істер министрлігі орналасқан жер ... бүл ... ... ... ... Егер ... миссия өз функцияларын
әртүрлі жерлерде атқаратын болса, онда ... ... ... ... ... ... белгілей алады. Солардың ішінен біреуі басты
жер ретінде таңдап алынады. Қабылдаушы мемлекеттің өкілдері арнайы ... ... ... кіре ... Жалпы, арнайы миссияның
артықшылықтары мен ... ... ... ... ... заманғы халықаралық құқықтың бір саласы болып табылатын сыртқы
байланыстар ... бір ... ... ... ... ... жоғарыда аталып өткен ережелермен анықталады. Бұл институт
халықаралық ... ... келе ... ... бірі ... Оның ... мен ... мемлекеттер арасында арнайы миссиялар
жіберуге деген қажеттіліктің болуына ... ... ... ... ... ... ... миссиялардың орны мен олардың қызметін
халықаралық-құқықтық реттеу.
Арнайы миссиялар- бұл дипломатияның бір бөлігі, әрбір мемлекетке тиесілі
болатын, қарым-қатынасқа ... ... ... ... ... ... ... асырудың бір нысаны болып табылады. Сол себептен бұл ... ... ... ... тұсу құқығы арасындағы
ерекшелікті арнайы миссиялардың құқықтық ... ... ... ... қажет екенін атап өткен жөн. Бірақ алдымен арнайы миссиялардың ерте
және орта ғасырлардағы тарихына қысқаша тоқталып өткен жөн деп ... және орта ... ... ... ... ... ... болған жоқ. Бұл адамзат қоғамының сол ... ... ... сай келген еді, өйткені сол кезде тұрақты
байланыста болу қажеттілігі не әлі пісіп жетілген, не ... ... ... жоқ еді. ... байланыстар мен жалпы қарым-
қатынастардың дамымауы, соның ішінде бірінші ... ... ... ... ... мемлекеттердің сыртқы саясатын жұзеге
асырудың ресми бейбіт құралдарының жиынтығы ретіндегі ... ... ... аз ... ... және онда ... ... болуы әрине дипломатиялық қатынастардың тұрақты жүйесі
үшін жағдайлар жасай ... ... ... ... және ... ... ... көлемі уақытша, шетелге эпизодты түрде ... ... ... ... еді. Бүл арнайы елшіліктерге нақты
міндеттер жүктелетін және олар өз ... ... ... ... ... қатынастарды бекітіп, қолдау мақсатын қоймайтын.
Халықаралық қатынастардың тұрақты жүйесі ... ... ... ... ету аясы өте тар ... қала ... Іс жүзінде мүндай
жүйе туралы тек XVII ғ. ... ... қана ... ... Осы ... арасында тұрақты дипломатиялық байланыстарды бір ретке келтіру,
мемлекеттер ішінде арнайы сыртқы саяси ведомостволар мен ... ... ... құру орын алады. Бұл процесс, тарихи деректерге
сүйенсек, XV ... ... XVI ... мен XVII ... ... ... жекелеген елдерде- XVIII ғ.басына дейін жалғасып жатты.10 Бірте-
бірте дипломатия кәсіпке айналады, ... ... ... ... мемлекеттік қызметшілердің белгілі-бір категориясы-дипломаттардың
күнделікті қызметіне айналады. Тұрақты ... ... ... ... ... ерекше аппараты құрылғанға дейін дипломатиялық
миссияларды атқару өзінің күнделікті өмірімен жұмысында ... ... ... ... ... ... ... тағайындаулар көбіне дипломатиялық байланыстардың кездейсоқтығымен
түсіндірілетін. Байланыс пен қарым-қатынасқа тұсу құралдарының жеткілікті
түрде дамымауы, тұрақты ... ... ... және өзге де
мемлекетаралық байланыстардың болмауы уақытша және эпизодты елшіліктерден
басқа дипломатияны дамытуды ... ... ... жаңа ... ... бүл, ең ... мемлекет
ішіндегі арнайы сыртқы істер ведомоствосының және түрақты дипломатиялық
өкілдіктердің шетелдегі ... ... ... ... ... ... орта ... жалғыз және жалпыға ортақ
нысаны болған аd hос дипломатиясы ... ... ... анық. Оған көмекші
рөл тиесілі деуге де ... ... ол ... ... ... ... ... нысаны аd hос дипломатиясына қарағанда енді
көп жағдайларда ... ... ... мен функциялары қатаң
шектелген және алдын-ала анықталған болып ... Олар ... ... шектеледі, және кейде-аса маңызды дипломатиялық
тапсырыстарды орындау үшін жіберіледі.
Осылайша, халықаралық өмірдің қалыпты нормасы болып тұрақты елшіліктердің
қызметтері танылады, ал аd hос ... ... ... өмір ... ... жүзеге асыру нысандары қайта бөлініске түсіп,
негізгі салмақ тұақты дипломатияға жүктелінді. Аd hoc ... ... ... ... ... ... ... анық. Бірақ дипломатия нысандарының өз ... ... ... дәл осы ... ... өзіндік ерекшеліктеріне
қарамастан тұақты елшіліктер институтының ... ... ... ... ... ... дипломатические миссии. Киев: "Вицца
школа", 1977.с.33.
Әдебиеттерде арнайы миссиялардың екі категориясы ... ... ... ... арнайы миссиялар;
б) келіссөздер жүргізу, шарттар бекіту және саяси дипломатиялық сипаттағы
баска да акцияларды атқару үшін жіберілетін арнайы ... ... бүл екі ... тек ... ... ... ете ... ғана анық ерекшеленетінін атап өткен жөн, және ... ... ... ... миссиялармен алмаспаған елдер арасындағы
қатынастарда аталған екі функциялар- церемониалдық пен саяси- ... ... ... ... тұрақты елшіліктермен алмасқан ... ... ... негізінен церемониалдық (рәсімдік) сипаттағы
мәселелер бойынша жіберілетін болды. Ал, тұрақты миссиялар жоқ ... ... ... ... ... құралы ретінде қала берді
және олар барлық мәселелер бойынша ... ... ... ... ... ... ... болды. Осы функциялар қазіргі таңдағы арнайы
миссияларға тән қасиет болып табылады және олар ... ... ... шешуге мүмкіндік болғанның өзінде де пайдаланылады. Бұл
сыртқы қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... орны мен рөлі бар екені айқын.
Дипломатияның икемді, әрі оңтайлы нысаны бола отырып, арнайы миссиялар
мемлекеттің халықаралық ... ... ... асырудың аса маңызды
құралдарының бірі болып ... Бұл ең ... ... жағдаймен
түсіндіріледі: дипломатияның бүл нысаны міндетті шарт ретінде мемлекеттік
халықаралық қүқықтық түрғыдан тануды ... ... ... орай ... ... дипломатиялық қарым-қатынастардың болу-болмауы да
есепке алынбайды.
Қалыпты дипломатиялық қатынастары жоқ ... ... ... мен ... ... арнайы миссияларды пайдалану екі тарап үшін де
аса қолайлы. Танылмаған, мойындалмаған мемлекетке арнайы миссия жіберу
халықаралық ... ... ... ... Сол бір ... өзге
себептерге байланысты қандай да бір мемлекетті де-юре ретінде ... ... ... үшін де ... ... ... ... нысаны
аса ыңғайлы болып табылады. Өйткені ол оларды танылмаған мемлекетке қатысты
өздерінің ресми ұстанымын жария ету кажеттілігінен босатады.
Мемлекеттердің ... ... ... арнайы миссияларды
пайдаланудың артықшылықтары айқын ... ... ... танылмаған
жағдайларда арнайы миссиялар мемлекеттер арасындағы ... ... ... жол ... қажетті және тиімді кезең ретінде көрініс
табады. ... бүл ... ... ... ... аясы тек ... ғана шектеледі, не олар ... ... ... ... көрсетеді деп қабылдауға болмайды. ... өз ... ... ... ... ... ... Дипломатияның
сол бір немесе өзге нысанын қолдану, соның ішінде, ... ... ... ... ... ... бүл іс-жүзіндегі мүмкіндік пен
мақсаттылық мәселесі. Халықаралық құқық тек тұрақты елшіліктердің көмегімен
жүзеге асырылатын дипломатиялық қатынастардың ғана ... ... ғана ... ... ... ... сүйене отырып,
ол мемлекеттердің егеменді құқықтарын жүзеге асырудың нысандарын алдын-ала
анықталмайды және алдын-ала ... ... ... ... ... ... ... субъектілігін жүзеге асыра отырып, мемлекет
тиісті сәтте өзі үшін дипломатиялық қызметті жүзеге ... қай ... ... өзі шешеді. Бұл әрбір мемлекеттің ішкі құзірет аясына
кіретін мәселелердің бірі ... ... ... ... бұл жерде
мемлекеттің дипломатиялық қызметі мен оның нысандары халықаралық құқықпен
анықталып, реттелетіндігінде ешқандай ... жоқ, ... ... өзі ... ... теңдігін сақтау мен құрметтеу
қағидасына, ішкі істерге жататын ... ... ... ... ... түйіндей келе былай деуге болады- елшілік құқығын
жүзеге асырудың екі нысаны да- тұрақты, уақытша және арнайы ... ... және ... ... бірдей маңызға ие. Олардың негізі болып ортақ
қайнар көз - ... ... ... ... ... ... табылады. Аталған екі нысан да оның ... ... ... ... бұл ... ... арасындағы ерекшеліктер туралы да
үмытпаған жөн. Яғни, жоғарыда атап өткеніміздей, ... ... ... ... ... болған кезде ғана қызмет ете алады, ал
арнайы ... ... үшін ... ... талап етілмейді. Бұған қоса,
арнайы миссиялар мемлекеттер арасында достық емес күрделі қатынастар болған
күннің ... де ... ... Бұл ... алып ... ... тиісті мемлекеттер арасында дипломатиялық қатынастарды қолдап
отырудың жалғыз мүмкіндігі болып табылады. Дәл осы ... ... ... қарым-қатынастарға қатысу құқығын жүзеге асырудың
басқа құралдары мен ( ... ... ... жалпыға ортақ
халықаралық шарттарға қатысу, өйткені онда мүшелікпен қатысу үшін ... ... ... ... түрінде тану талап етілмейді)
жақындастырады. Осыдан келіп ... ... ... ... арнайы
миссиялар елшілік құқығын жүзеге асыру нысаны ретінде қала отырып, ... ... ... ... ... ... ... асыру аясына өз
алдына дербес компонент ретінде кіреді. 11 Керісінше, тұрақты дипломатиялық
өкілдіктер, ... ... ... ... түсу ... ... ... дербес емес, тек елшілік құқығы арқылы ғана кіреді.
¹¹ курс международного права. В ... Т.ІІ, ... ... осы ... тән ерекшеліктерге орай, арнайы
миссиялар бір ... ... ... ... ... да және ... ... деген негізгі егеменді құқықты іске асыруға
жатқызылуы мүмкін. Бірақ, ... ... ... ... ... сыртқы қатынастарының барлық түрлері сияқты -
бұл халықаралық құқықпен реттелетін қызмет. Кеңестік (Ресейлік) халықаралық
құқық доктринасында бұл ... ... ... ... ... ... ... саяси қызметі, олардың халықаралық қатынастары
халықаралық құқық нормаларымен реттеледі". Бұл халықаралық ... ... ... дәлелденіп отыр деуге болады. Мәселен, егеменді
теңдік, егемендікке тән құқықтарды ... ... ... ... пен ... ... жалпы
Еуропалық Кеңестің қорытынды ... ... ... ... ... өз ... байланыстарын жүзеге асыруға қатысты ... ... ... ... ... ... мүше мемлекеттер... бір-
бірінің өз еркі бойынша халықаралық құқыққа сәйкес басқа ... ... түсу ... қүрметтейді... Олар сондай-ақ халықаралық
ұйымдарға кіру ... ... ... ... анықтауға құқылы, екі жақты
немесе көпжақты шарттарға, соның ішінде одақтық ... мүше ... олар ... ... ... құқыкка ие, өздері анықтауға
құқылы".¹²
Дипломатияны халықаралық-кұқықтық реттеу талабы толығымен осы жұмыстың
реттеу пәні ... ... ... ... да ... Дипломатияның
ажырамас бөлігі бола отырып, арнайы миссияларда тиісті халықаралық-құқықтық
базаны (негізді) кажет етеді. Дипломатиялық ... ... ... ... арнайы миссияларға да қатыстылары, ... ... ... ... мен ... ... арнайы миссиялар
институтының өзіндік ерекшелігі тікелей осы ... ... ... ететін" нормалардың жасалуы мен пайда болуын ... ... ... айта ... бір ... XX ... жартысына дейін халықаралық
құқықта осындай нормалардың нақтыланған белгілі-бір ... ... жоқ ... ... 1969 ... ... миссиялар туралы Вена Конвенциясы
қабылданғанға дейін арнайы миссияларға қатысты, жекелеген нормалар тек ... 1815 жылы Вена ... және 20 ... 1928 жылы ... ... ... Конвенциясында ғана көрініс тапқан. Халықаралық
құқық доктринасында да бұл институт жеткілікті түрде зерттелмеген ... ... ... ... ... дипломатиядағы құқықтық
бастаушыларды нығайту туралы жалпы мәселенің бір бөлігін құрайтындығын ... ... имя ... ... и ... К итогам совещания по
безопасности и ... ... ... халықаралық құқық ролінің артуы XX ғ. екінші
жартысынан ... ... ... ... актілерде бекітіле
бастағаны белгілі.
Бұл жерде ең алдымен, 1961 жылғы дипломатиялық қатынастар туралы ... 1963 ... ... қатынастар туралы Вена конвенциясы және
1969 жылғы арнайы миссиялар туралы Конвенцияны және т.б. атауға ... ... ... мемлекеттер арасындағы байланыстарды
қолдау мен ынтымақтастықты дамыту құралы ретінде кеңінен ... ... ... ... ... ... ... туралы айтылады.
Әсіресе, арнайы миссиялардың рөлі мен маңызы XX ғ. басында ... ... мен оның ... ... тарапынан танылуы кезінде ерекше
болған. Яғни, арнайы миссиялар алғаш рет құрылған кеңес үкіметінің басқа
мемлекеттер тарапынан ... ... ... ... ... болған.
Сонымен, осы тарауды қорытындылай келе, арнайы дипломатиялык миссиялар бүл
дипломатияның бір бөлігі деуге болады. Сол себептен оған жалпы дипломатияға
тән ... ... ... сай ... Сонымен қатар, қазіргі заманғы
арнайы миссиялар- бұрынғы аd hос дипломатиясынан ерекше ... ... ... ... ... ... ғана ұқсас келеді деп ойлаймыз. Халықаралық құқық
доктринасында арнайы миссиялардың ... ... ... Әскери тұтқындармен байланысты істер бойынша арнайы миссиялар.
* Сауда-экономикалық және техникалық сипаттағы ... ... ... ... арнайы миссиялар.
* Церемониалдық сипаттағы арнайы миссиялар.
Осы аталған арнайы миссиялардың түрі ... ... ... ... арнайы миссиялар. Бүгінгі таңда да мемлекеттер арасында арнайы
миссиялардың жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... заманғы халықаралық құқықтық мәртебесі
2.1 Арнайы миссиялар туралы 1969 ... Вена ... ... ғ. ... ... қатынастарда, шетелдегі дипломатиялық қызмет
негізінен тұрақты елшіліктер мен миссияларға сүйенген кезеңде, ал ... ... ... ... ... уақытта арнайы миссияларға
қатысты халықаралық құқықтық нормаларды кодификациялау қажеттілігі
соншалықты ... ... Тек XX ғ. ... ... ... ... ... ие болған кезеңде осы институтты дамытуға және оны жүзеге
асырудың құқықтық нысандарын жетілдіруге көп ... ... ... ... ... ... ... саласын алмасаңыз да,
кодификациялау мәселесі көбінесе БҰҰ-ның бастамасымен жүзеге асырылғаны
және ... ... ... ... де, ... ... ... зерттеп білу мен реттеу талпынысы
бұрындары да орын алған. Бірақ олар оның жекелеген қырларын ғана ... Бұл ... ... ... әр ... да ... ... қорғауында болғанын атап өткен жөн.
Арнайы миссиялар аясын кодификациялаудың ... ... ... ... ... ... еуропалық державалар арасында дипломатиялық агенттерге
қатысты Вена конгресінде қабылданған қаулыларды атауға болады. Қарастырылып
отырған ... ... ... ... 19 наурыз 1815 жылғы Вена
регламентінің 3 бабы табылады: ... ... ... асыратын
дипломатиялық агенттер осы жағдайға орай рангісі бойынша ешқандай ағалыққа
ие болмайды".13 ... 1815 ... Вена ... ... ... туралы ештеңе айтылмайды. Бұл заңды құбылыс еді, өйткені сол
замандағы мемлекеттердің тәжірибесі әлі тұрақсыз еді. ... ... ... ішкі ... да ... ... ... сирек қамтитын.
Осындай жағдайларда әрекет етуші нормаларды жүйелеу көптеген мемлекеттер
үшін қолайлы болатын ... ... ... ... жасап шығару үшін
жеткілікті болатын құқықтық материал бере алмайтын еді.141949 жылы ... ... ... ... ... ... иммунитет" тақырыбы кодификациялануға тиіс және мүмкін
болатын ... бірі ... ... ... ... по ... ... ИМО,1961.с.53.
14 К.К.Сандровский. Специальные дипломатические миссии.Киев:Вища школа.
1977.С.91.
Бірақ сол кезде негізгі ой жалпы дипломатиялық құқық пен бірінші кезекте
тұрақты ... ... ... құқықтық реттеу туралы
болғанмен, БҰҰ аясында арнайы миссиялар туралы нормаларды кодификациялау
тарихы дәл осы ... ... ... болады. Мемлекет арасындағы
дипломатиялық қатынастарды анықтайтын құқықтық нормалар ... ... ... мен ... ... ... дейінгі
кодификациялау талпыныстарында көптеген ережелер ... ... ... ... ... ... да қатысты қолданылуға
жарамды екені анықталған. Дипломатиялық қатынастардың бұл нысандары бір-
бірімен ... ... ... ... ... құқықтық мәртебелері
ортақ құқықтық бастаулармен анықталады. Мәселен, арнайы миссиялар ... ... ... ... ... ... ала ... соңынан қабылданған тұрақты дипломатиялық өкілдіктер туралы баптар
жобасына сүйеніп отырған. Әдетте, ол ... ... ... ... ... салыстыра отырып анықтап отырған.
1959 жылы өзінің он бірінші сессиясында ... ... ... ... ... ... (ол ... бүл тақырып "аd ... деп ... ... ... ... ... 1969 ... он
екінші сессиясына енгізу туралы шешім қабылдайды. Бұл ... ... ... ... ... ... қатынастары туралы
баяндаманы дайындаған швед заңгері Сандстрем дайындайды. Бұл, өз ... екі ... ... ... ... мен арнайы миссиялардың)
қаншалықты өзара тығыз байланысты екенін байқатады. Осы ... ... ... ... қатысты ережелер туралы ұсыныстар
әзірлеп ... ... ... жоба өте ... ... Онда аd hос ... ... үш бап қана ... ... ... ой мынада ... ... ... ... ... ... анология бойынша
арнайы миссияларға да қолданыла ... ... ... ... ... ... өте ... болғанмен, онда кейбір концептуалды ережелер көрініс тапқан.
Атап ... ... ... ... ... ... миссия" деген
сөз тіркесі арнайы міндетті атқару үшін бір мемлекеттен басқа мемлекетке
жіберілетін, мемлекеттің өкілдерінен ... ... ... білдіреді.
Бұл түсінік сапар шегуші елшіге де қолданылады.
12 желтоқсан 1960 жылы БҰҰ Бас ... ... XV ...... ... қабылдады, соған сәйкес алтыншы комитеттің ... ... ... үш бап ... ... ... баптар
жобасымен қатар талқылануға жіберілу туралы шешім қабылданады.
15 Үеагbоок оf the International law Comission,vо1. ІІ.Dос7 А (с №4) 129,
1960.
Дипломатиялық қатынастар ... 1961 ... Вена ... ... ... ... осы ... құрылған подкомитетте беріледі. Бұл
подкомитет, өз кезегінде, арнайы миссиялар ... ... 1961 ... ... ... Конвенцияға енгізуге әлі толық дайын емес
деп шешеді, бұл мәселе мүқият зерттеуді қажет етеді деп ... ... ... ... ... өз алдына жеке конференция шақыруды қажет
етеді делінеді. ... ... 1961 ... дипломатиялық қатынастар мен
имунитеттер ... Вена ... ... ... ... қабылданады. Соған сәйкес арнайы миссиялар
туралы мәселе қайтадан Бас ... ... ... Ол ... ... құкық комиссиясына арнайы миссиялар туралы ... әрі ... ... ... ... ... нәтижесі ретінде 8 желтоқсан 1969 жылы БҰҰ Бас
Ассамблеясы №2530 (XXIV) резолюциясын қабылдады. Соған сәйкес ол ... ... ... мен оған ... ... түрде шешу туралы
факультативті хаттаманы ... қол ... ... Сөйтіп, арнайы
миссияларға қатысты халықаралық құқық нормаларын кодификациялау мен
прогрессивті ... ... ... өзінің жемісті аяғына жетеді. 1969
жылғы қабылданған арнайы миссиялар ... ... да ... ... ол ... ... кейін халыкаралық
қарым-қатынастың әрекет етуші құралына айналғаны сөзсіз еді.
Енді өз ... ... ... ... ... ... мәртебесін қалыптастыратын, арнайы миссиялар туралы Конвенцияның
жалпы ережелерінің мәнді түстарына тоқталайық.
1969 ... ... ... ... мынада- қазіргі заманғы
дипломатияның ажырамас және аса ... ... ... ретіндегі арнайы
миссияларға бұрын тұрақты дипломатиялык өкілдіктер үшін белгіленген режимге
неғүрлым жақын режим берілуге тиіс. Бірақ сонымен ... ... ... ... де ескере отыратыны да анық.
Құрылымдық жағынан алып қарағанда арнайы ... ... 1969 ... ... мен 55 ... түрады. Бұл баптар бөлімдерге
топтастырылмағанмен, олардың іс-жүзіндегі орналасуы ... ... үш ... ... ... ... ... бөлім 2-21 баптар аралығын қамтиды. Онда арнайы миссияларды жіберу
мен олардың қызмет етуіне қатысты мәселелер қарастырылады. Екінші бөлім ... ... ... және оған арнайы миссиялардың жалпы артықшылықтары мен
имунитеттерін анықтаумен байланысты ережелер топтастырылған. 47-55 баптарда
1961 және 1963 жылдардағы дипломатиялык және ... ... ... ... тиісті баптарының ережелері кейбір өзгерістерімен
қайта көрініс тапқан.
Конвенцияның преамбуласына келетін ... ол ... ... 1961 ... жылдардағы Вена Конвенцияларының преамбулаларына ұқсас. Бұл факт,
біздің ойымызша, ... осы ... ... ... ... ... басқа екі маңызды аяларымен тығыз ... ... ... Конвенцияның 1-бабында терминдердің
анықтамалары көрініс тапқан. Онда арнайы миссияның анықтамасы бар. Соған
сәйкес, ... ... бүл бір ... ... ... оның ... ... бірге белгілі-бір мәселелерді қарастыру үшін немесе ... ... бір ... атқару үшін жіберілетін, сипаты бойынша
мемлекетті білдіретін уақытша ... ... ... ... арнайы деп тану үшін белгілі-бір
минималды талаптар сақталу қажет екені байқалады. Атап ... ... бір ... ... ... жіберілуі тиіс (тек мемлекетпен,
халықаралық қүқықтың қандай да бір басқа ... ... ... ... ... ... сәйкес, Конвенция ереуілші
қозғалыстармен немесе азаматтық соғыстағы тараптармен жіберілетін немесе
қабылданатын ... ... ... қамтымайды.16
Бірақ, біздің ойымызша, бүл сүрақты біржақты қарастырып, біржақты жауап
беруге болмайды. Өйткені, ... ... ... ретінде тек
мемлекеттер, өз тәуелсіздігі үшін ... ... және өз ... ... ... үлттар ғана емес, сондай-ақ белгілі-бір жағдайларда-
халықаралық қүқықтың төмендегідей ерекше субъектілері де танылады:-
халықаралық-қүқықтық ... ... ... ... ... білдіру
органдары мен қозғалыстар "айдауда" жүрген үкіметтер, эмиграциядағы
үкіметтер және т.б. Осы ... ... емес ... ... үшін ... ... ... арнайы миссиялар институтын
пайдалану мүмкіндігін тану қажет. Тәжірибе жүзінде де осы жол ... ... ... ... ... қашып жүрген немесе эмиграцияда
жүрген үкіметтердің басқа мемлекеттерге ... ... ... ... ... көп. ... ... республикасының уақытша
үкіметі 1962 жылы келіссөздер жүргізу үшін Францияға арнайы миссия жіберген
және т.с.с. мысалдар көп.
Арнайы миссиялардың өзіндік табиғаты мен осы ... өмір сүру ... ... ... ... мәселелер бойынша және әртүрлі деңгейлерде
байланыстар орнатып, оны жүзеге асыруға мүмкіндік береді, және бұл ... ... ... мен ... фактісінің өзі тану актісі ретінде
танылып, автоматты түрде ... ... ... ... ... ... бір басқа кең міндеттемелер туындатпайды.
16 Report of the International law on the Work of its nineteen ... ... деп ... үшін қойылатын тағы бір ... бүл ... ... сипатқа ие болуында. Арнайы миссия жіберетін мемлекет
тарапынан өкілдік ... ... ... басқаша айтсақ, ол
өзінің нақты міндеті аясында тиісті мемлекеттің еркін ... ... ... ие ... ... Бірақ бүл жерде "өкілді" деген сөз кең
мағынада ... ... ... болған екен. Қазіргі ... ... және ... ... жеке ... ... ... ие болып таралуда. Олар да басқа мемлекеттерге арнайы ... ... ... ... ... - ... ... аса
маңызды критерийі болып табылады. Яғни, тек өкілдік сипатқа ие арнайы
миссиялар ғана 1969 ... ... ... туралы конвенцияның реттеу
объектісі бола алады.
Арнайы миссиялардың ... ... ... туындайтын келесі белгі
- бүл арнайы миссиялардың уақытша сипатқа ие болуында.
Халықаралық қүқық комиссиясы арнайы миссиялар ... ... ... ... кезде мынадай ой айтқан: "Арнайы миссия мемлекеттер
арасында жалпы дипломатиялық қатынастарды қолдап отыру үшін жауапты ... ... ие ... ... және оның ... нақты анықталуға
тиіс. Тәжірибе жүзінде кейбір арнайы миссияларға өте ... ... ... ... ... ... ... саясатқа шолу жасау мен
олар үстануға тиіс жалпы саясатты қалыптастыру жүктеледі. Дегенмен де, ... ... ... ... ... ... ... және ол
осынысымен түрақты дипломатиялық өкілдіктің функциясынан ерекшеленеді".¹7
Сонымен ... ... ... ... ... оның міндеттерінің
шектелгендігін білдірмейді. Бүл міндеттер кең ауқымды және жан-жақты ... ... ... ... ... ... және ... міндеттерінің болатындығы туралы жалпы ережені байыта отырып, ... ... ... ... есте ... жөн деп ойлаймыз.
Мысалы, арнайы миссияны қабылдайтын мемлекетте түрақты ... ... ... ... жоғары деңгейлі арнайы миссиялар туралы
сөз болатын барлық жағдайларда, арнайы миссиялардың міндеттері мен ... аясы ... ... ... ... ... әдеттегі дипломатиялық қатынастарды қамтамасыз етіп отыруға
жауапты емес екені сөзсіз, алайда оларды орнату көбіне ... ... ... ... ... және дәл ... аё һос ... қүндылығы мен маңыздылығын байқауға болады деп ойлаймыз. Біз
осы ... ... ... ... ... тоқталып өттік.
¹7 .Official Recorcis of the General Assembly.Twenty ... ... ол ... ... ... жалпы мәні мен халықаралық-
қүқықтық табиғатын ... ... ... ... қамтиды.
Егер жоғарыда айтылғандарды жиынтықтайтын болсақ, бүл ережелер ... үш ... ... ... ... а) оның өкілдік
сипатына; б) оның уақытша сипатына ; в) ... ... ... сипатына. Төртінші белгі ретінде ... ... ... ғана тән болуы аталған. Бірақ бүл белгі қазіргі дипломатиялық
қатынастардағы арнайы миссиялар институтының іс-жүзіндегі мәртебесін толық
анықтайды. Олай ... ... ... ... тек ... ғана ... сондай-ақ басқа да халықаралық ... және ... ... ... ... ... ... жіберілетін маңызды дипломатиялық қүрал болып табылады.
Сондықтан, ... ... тек ... ғана ... ... пікір
орынды емес деп қорытындыға келдік.
1969 жылы Арнайы миссиялар туралы Конвенцияның ... ... ... арнайы миссияларды жіберуге қатысты. Конвенцияның 2-бабына
сәйкес " Мемлекет арнайы миссияны басқа ... ... ... ... ... да каналдар арқылы алынған келісімі бойынша
жібере алады". Конвенцияда мемлекеттердің ... ... ... ... яғни ... ... ... жібермес бүрын
тиісті келісім алуын талап ету туралы ереже жетекші идея ... ... ... ... миссияны қабылдау міндеттемесі ресми емес келісім
түрінде беріледі, және бүл қалыпты процедура деп есептеледі. ... ... ... пікір бар- жіберуші мемлекет өзінің арнайы
миссиясының шетелде қабылданатынына сенімді бола ... ... ... ... ... ... туралы) алдын-ала келісім болмаса да.
Мысалы, Л.Олленгеймнің айтуынша " қабылдаушы мемлекет арнайы ... ... ... ... ... шешуде ерікті емес". Оның
көзқарасы бойынша, арнайы миссия кез-келген жағдайда ... ... ... ... ... ... үстанған екен. Оның ойынша,
мемлекет тек түрақты ... ғана ... ... ... Арнайы
тапсырмасы бар елшілер мен уақытша елшілерге қатысты Ваттель, ... ... ... ... қабылдануға тиіс екенін ескертеді.19
Бірақ бүл жерде ескертетін ... ... ... ... деп ... ... арнайы елшіні де, ел ішіне кіргізбеуге қүқылы. Бірақ мүндай
елші өз тапсырмасымен хабарын мемлекет шекарасында ... ... ... ... ... ... Енді осы ... айтылған
ойларға өз көзқарасымызды білдірейік.
18Л. Олленгейн. Международное право, т.1, ... 2. М, ИЛ, ... ... Право народов. Кн.ІV. М, Гонюриздат, 1960, с.636,637.
Бір ... ... мен ... ... негізді деуге болады.
Шынында да, арнайы миссиялардың ерекшелігін ескерген жөн, және ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыруда кедергі жасалмауға тиіс, бүл дүрыс, әрі халықаралық қарым-қатынасқа
түсудің талаптарымен ... ... ... ... ... ... бүл
тәжірибеде контрагент-мемлекеттер (яғни бір-бірімен қарым-қатынасқа түсетін
мемлекеттер) арасындағы қатынастарда өзара келісімге келудің ... ... ... ... алып ... ... заманғы дипломатиялық қүқықта дипломатиялық агенттерді ... ... ... келу ... ... танылған болып табылады.
Бүл қағиданың маңызы ... ... да ... ... жоғалтпағаны анық.
Тәжірибеде мемлекеттер бір миссияны екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... мемлекетті алдын-ала хабардар
ету керек. Сондай-ақ, керісінше, екі немесе одан да көп ... бір ... ... ... бір ... жіберуі мүмкіндік. Мүндай мүмкіндіктер
1969 жылы Конвенцияда тікелей көзделген. Әрине бүл жерде ортақ бір арнайы
миссияны жіберетін ... ... бір ... ... ... екі және одан да көп мемлекеттерге жіберілетін арнайы
миссияны бірінен кейін бірі жалғасып ... ... ... ... жөн. Өйткені миссияның қүрамы бір болғанмен оның баратын
жерлері әртүрлі және ... ... ... ( ... де ... болады.
Арнайы миссияларды түрақты дипломатиядан ерекшелендіретін маңызды
ерекшеліктердің бірі ... ... ... ... ... қатынастардың болуы арнайы миссияны жіберу немесе қабылдау
үшін қажетті болып ... ... ... ... ... ... ... кешенінде ерекше орында түрады. Шынында да, егер арнайы
миссиялар ... ... ... ... болу ... ... және ... алатын болса, онда дипломатияның мүндай
нысаны тәжірибе жүзінде әмбебап сипатқа ие болады. Тәжірибе әлденеше ... ... ... миссиялар институтының мүмкіндіктерін
кеңінен ... Олар ... ... ... ... ... ... байланыстарды жүзеге асырудың тиімді және жалғыз
қүралына айналуы мүмкін.
Дипломатияның осы ... ... ... әртүрлі
жағдайларында кеңінен қолдану, соның ішінде мемлекеттер танылмаған
жағдайларда, ... ... деп ... ... ... ... ... ретінде тануға қатысты конклюдентті фактілер
ретінде қарастырылмайды. ... бүл ... осы ... миссиямен
байланысты міндеттемелерден басқа міндеттемелерден байланысты емес. Сол
себептен, біздің ойымызша, конвенцияда арнайы ... ... ... ... ... ... ... ережені нақты бекіту керек
еді.
Арнайы миссияның басшысы мен оның ... ... ... ... 8,10 және ... ... тапқан. Біріншіден,
арнайы миссияның басшысын тағайындау үшін агреман алу қажет етілмейді. Осы
жәйт түрақты дипломатиялық өкілдіктердің қызметін реттейтін ... ... ... ... ... Арнайы миссияның мүшелерін
жіберуші мемлекет өз еркі бойынша еркін тағайындай алады, бірақ ... ... мен ... ... ... ... ... түрақты дипломатия аясындағыдай, арнайы миссияның басшысы мен
оның дипломатиялық персоналының ... ... ... ... ... ... тәжірибе мен қүқықта мемлекеттердің шетелдік сыртқы байланыс
органдарының санына қатысты кейбір қиыншылықтар туындай бастағаны белгілі.
Бүл ... ... ... ... ... мен мазмүнына орай
арнайы миссиялардың саны да көп не аз ... ... Бір ... ... ... ... өз миссиясында қанша адам болатынын өзі шешуге
қүқылы екені рас. Бірақ, екінші жағынан, қабылдаушы мемлекет те қанша ... ... ... және ... ... қабылдай алмайтындығын ашық
білдіруге қүқылы екені де айқын. Арнайы миссиялар ... ... бүл ... ... ... ... ... мемлекет миссияның
қажеттіліктері мен жағдайларына байланысты оның санын ойға қонымсыз деп
танып, оны жіберуге өз ... ... ... Бүл ... ... ... ... әрі объективті деп таныла алмайды. Оның ... ... ... ... ... оны ... емес,
жіберетін мемлекет хабардар болады және миссиялардың санын анықтау қүқығын
біржақты түрде бір мемлекетке ... беру ... деп ... ... әрбір мемлекет екіжақты келісім негізінде әрбір нақты жағдайларда
шешіп отырмаса, оны ортақ және барлығына бірдей жағдайда шешу мүмкін ... ... ... ... ережеде арнайы миссияның санын анықтауға
қатысты ... ... ... мүдделерімен құқықтары толық
ескерілмеген.
Арнайы миссиялардың ... ... ... конвенцияның 9 бабында
көрініс тапқан. Арнайы миссияға дипломатиялық, әкімшілік-техникалық және
қызмет көрсетуші персоналдар кіруі ... Бүл ... ... ... ... ... ... миссияларды тағайындауға қатысты жоғарыда қарастырылған баптар
кешені ... ... да ... ... ... ... ... анық.
Қабылдаушы мемлекет кез-келген уақытта, өз шешімінің себебін түсіндірместен
жіберуші мемлекеттің ... ... ... да бір ... ... ... ... қандай-да бір мүшесін persona non grata20 деп
жариялап, өз аумағынан кетуін сүрауы мүмкін.
20 persona non grata- ... ... ... " ... тұлға" дегенді
білдіреді
Мұндай жағдайда жіберуші мемлекет тиісінше ондай түлғаны кері шақырып
алуға немесе оның миссиядағы ... ... ... Сол бір ... түлға қабылдаушы мемлекеттің аумағына келмей жатып жағымсыз жариялануы
мүмкін. Егер жіберуші мемлекет ойға қонымды мерзім ішінде жоғарыда ... ... өз ... орындамаса немесе орындаудан бас тартса,
онда қабылдаушы мемлекет тиісті түлғаны арнайы ... ... ... бас тартуы мүмкін.
Арнайы миссияның функциялары ол қабылдаушы мемлекеттің сыртқы істер
министрлігімен немесе басқа тиісті ... ... ... ... басталады. Көп жағдайларда, ресми ... ... өз ... сенім хаттарды емес, уәкілеттіктер алады. Осы уәкілеттік оларды
арнайы миссияның басшысы не ... ... ... қүжат болып
табылады. Уәкілеттіктер тек мемлекет басшысынан ғана ... ... ... ... ... ... ... алынуы мүмкін. Бірақ
жоғарыда атап өткеніміздей, церемониялдық сипаттағы арнайы миссиялар,
әдетте, нақты бір ... ... ... ... ... ... ... миссиялар туралы Конвенцияда түңғыш рет жалпы нысанда
мемлекет және үкімет басшыларының ерекше ... ... ... атап ... жөн. ... 21-бабы "мемлекет басшысы
мен жоғары мәртебелі түлғалардың мәртебесі" деп ... Осы ... ... сәйкес, арнайы миссияны басқаратын жіберуші мемлекеттің басшысы
қабылдаушы мемлекетте не үшінші мемлекетте халықаралық ... ... ... ... ... мемлекет басшылары үшін танылатын,
артықшылықтар мен иммунитеттерді пайдаланады. Аталған ... ... ... ... ... ... қатысатын үкімет
басшысы, сыртқы істер министрі және басқа да ... ... ... немесе үшінші мемлекетте, осы Конвенциямен көзделгеннен басқа,
оларға халықаралық ... ... ... ... ... пайдаланады.
Сонымен, біз бірқатар баптарды мысалға келтіре отырып, ... ... ... бірінші бөлігін қарастырып өттік. Бүл ... ... өз ... жаңа, дербес бөлімін құрайды, және ... ... ... ... ... ... көрсететін
ережелерді қамтиды.
2.2 Арнайы миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтары.
Арнайы миссиялардың иммунитеттері мен артықшылықтары 1969 жылғы арнайы
миссиялар ... ... ... ... ... және онда
негізінен арнайы миссиялардың ерекшеліктерін ескере отырып, 1961 жылғы
дипломатиялық ... ... Вена ... ережелері көрініс
тапқан деуге болады.
Халықаралық құқық ғылымында шетелге жіберілетін дипломаттар мен ... ... ... иммунитеттері мен артықшылықтарын негіздейтін бірнеше
теориялар бар. Олар: өкілдік теориясы, функционалдық-қажеттілік ... ... ... ... және т.б. ... ... ... заңдық негізіне қатысты дипломатиялық
қүқықта әртүрлі ойлар мен ... ... ... ... ... соғысқа дейінгі кезеңде теория мен тәжірибеде арнайы
миссиялардың иммунитеттері қүқықтық негізгі ие ме, әлде олар ... ... ғана ... ме? ... сүрақ жиі талқыланған екен.21
Соғыстан кейінгі кезеңде ... ... ... ... ... табиғатқа ие деген түжырым басым түсіп, соның
нәтижесінде БҰҰ-ның Халықаралық ... ... ... ... ... мен ... ие ... қүқылы деген ойға
тоқталады.
Конвенцияның 22-бабына сәйкес "Қабылдаушы мемлекет арнайы миссияның сипаты
мен тапсырмасын ... ... оның ... ... үшін ... арнайы миссияға қамтамасыз етуге тиіс". Осы ... ... мен ... беру сыпайылық пен
мақсаттылыққа емес, қүқықтық міндет ... ... ... ... өз ... ... ... жүзеге
асыру үшін оған қабылдаушы мемлекетте ... ... және ... ... ... Қабылдаушы мемлекет арнайы миссияның өтініші болған
жағдайда, оған тиісті ғимараттарды алуға ... ... ... ... ... ... миссия мүшелерінің түрғын үйлерінің ақысын
өтеу міндетін жүктемейді. Бірақ, бір айта ... ... ... ... ... ... түрақты дипломатиялық өкілдіктер
институты пайда ... ... үзақ ... ... ... ... ... арнайы миссияларының шығындарын
өтеп отырған. Ал бүгінгі таңда, қабылдаушы мемлекеттің шетелдік арнайы
миссиялардың шығындарын өтеуге ... ... ... ... ... және
халықаралық сыпайылық деуге болады.
Дипломатиялық құқықта иммунитеттер мен артықшылықтар екі ... ... ... жеке ... мен ... ... ... иммунитеттері мен артықшылықтары. Енді, арнайы
миссиялардың, дәлірек ... ... ... ... жеке ... ... ... Олардың арасында, ең алдымен, арнайы
миссия басшысымен дипломатиялық персонал мүшелерінің жеке ... ... ... салықтардан, алымдар мен баждардан босату
иммунитетін және т.б.атауға болады.
Конвенцияның ... ... ... ... мен ... ... ... баждар мен тексерістерден босатылады.
21 К.К.Сандровский. Специальные дипломатические ... ... ... ... ... қабылданған заңдары мен ережелері аясында,
арнайы миссияның төмендегідей заттарын барлық кезеңдік баждардан, салықтар
мен соған ... ... ... ... сақтау үшін, тасымалдағаны
үшін және сол сияқты қызмет көрсетулерден алынатын алымдар кірмейді):
а) арнайы миссияның ресми ... ... үшін ... ... ... мемлекеттің арнайы миссиясының
дипломатиялық персонал мүшелерінің жеке баста
пайдаланатын заттары.
Арнайы миссиядағы дипломатиялық персонал ... жеке жүгі ... ... егер онда ... не ... ... салынған
заттардың бар екендігі туралы күдік болмаса. Егер ондай күдік ... ... ... ... ... ... соның өзінің не оның
өкілінің қатысуымен тексере алады.
Ал, арнайы миссия мүшесінің жеке басына қол сүқпауға ... ... ... жеке ... ... ... абсолютті екенін білдіретін
31-бапта белгіленген. Яғни, миссия мүшесі қабылдаушы мемлекетте ... және ... ... босатылады. Яғни арнайы миссия
мүшелерінің жеке басқа қолсүқпаушылық иммунитеті дипломаттардың жеке басына
қолсүқпау ... ... ... және ... жауапкершіліктен босату иммунитетін
қабылдаушы мемлекеттің юрисдикциясынан босату иммунитеті деп те ... ... әрі ... ... мәселелердің бірі- оның тек
процессуалдық сипатқа ие екендігінде. Өйткені, ... ... ... қабылдаушы мемлекет қүқығының қолданылу аясынан
босатылмайды, ол тек қүқық нормаларын ... үшін ... ... ... Осы ... ... бүл ... мемлекеттің
қылмыстық,азаматтық және әкімшілік істер бойынша қүқықтық шығармашылық ... ... ... ... ... ... өкілеттерін жүзеге
асырудағы егеменді ... ... ... ... ... ... әдетте, оның аумағымен ... ... ... түлғаларға, соның ішінде, өз азаматтарына, шетелдіктерге,
сондай-ақ азаматтығы жоқ тұлғалармен қос ... бар ... Осы ... ... ережелерден екі түрлі жағдай ерекшелік түрінде
көзделген. Біріншісі- кеңістік сипатқа ие. ... ... ... ... өз ... тыс жерлерге де таралуы мүмкін.
Мәселен, ... ... ... танылған нормасына сәйкес мемлекеттің
ашық теңізде жүзіп жүрген немесе ғарышта ... ... өзге ... ... өз ... ... ... мемлекеттің билігіне
бағынбайды. Әуе немесе су кемесі қай елдің туын желбіретсе, сол мемлекеттің
меншігі болып саналады. Екіншісі- тиісті ... ... ... ... ... ... жағдайларда, үлттық юрисдикцияның
әрекет ету аясын шетелдіктердің жекелеген категорияларын жатқызбау есебінен
оның ... ... ... ... ... ... ... дипломатиялық өкілдіктің қүқықтық жағдайынан
басты ерекшелігі- түрақты дипломатиялық өкілдік пен арнайы миссияларға
берілетін ғимаратқа ... ... ... ... ... дипломатиялық өкілдік ғимаратын қолсүқпау абсолютті сипатқа ие
болса, арнайы ... ... ... ... ... егер қабылдаушы мемлекеттің билік органдары төтенше жағдайларда ... т.б.) ... ... ... ... ... кіре ... түрақты дипломатиялық өкілдіктің ғимаратына кіру үшін ... ... ... ... алу керек. Жіберуші мемлекеттің арнайы
миссиядағы өкілдерінің жеке ғимараттары да арнайы ... ... ... пен қорғауға ие болады. Арнайы миссиялардың
құжаттары мен архивтері де толық абсолютті дипломатиялық иммунитетке ... ... ... ... жері рол ... ... ... айқындауда көп қызу талқылау тудырған
иммунитет түрі-кедендік иммунитет. Кедендік иммунитет, жоғары да ... ... ... ... ... және кезеңдік
баждар төлеуден босатады. Кейбір мемлекеттер кезеңдік жеңілдіктер беруді
халықаралық-қүқықтық міндет емес, сыпайылық ретінде ... ... ... айтқан екен. Расында да экономикасы дамыған мемлекеттер үшін
дипломатиялық өкілдіктер үшін кезеңдік жеңілдіктер орнату оңай ... ... ... ... үшін бүл оңай емес ... ... ... бүл
салда ортақ, әмбебап нормалар қалыптастыру қажет, ... ... ... реттеу механизмін де қолдануға болады. Бірақ бүл арнайы
миссиялардың мәртебесін әмбебап сипатта реттей алмасы анық.
Сонымен, арнайы ... ... мен ... 1969 жылғы
Вена Конвенциясында көрініс тапқан ережелер жиынтығы болып ... ... ... мен ... ... дипломатиялық өкілдіктердің
иммунитеттері мен артықшылықтарына үқсас ... ... ... бар ... көзіміз жетті деуге болады. Біз ... және ... ... ... ... ережелерін
қарастырып өттік. Осы ... ... ... Конвенцияның аясынан анағүрлым кең. Ол ... ... ... ол ресми мемлекетаралық қатынастардың бүкіл кешенімен
тығыз байланысты. Мемлекеттер өзара ... ... ... ... кеңейту үшін арнайы миссиялар институтын қүруға, оның құқықтық
негіздерін жасауға мүдделі болғаны екені анық.
2.3 Халықаралық кездесулер мен ... ... ... дипломатиялық өкілдіктердің дипломатиялық қызметі, сәл аз деңгейде
халықаралық үйымдар ... ... ... ... ... ... ... реттелген болса, сыртқы қатынастың
уақытша шетелдік ... ... ... ... ... ... реттеледі, дегенмен біздің көзқарасымыз бойынша
мүнда да жекелеген ... ... ... ... атап ... ... миссиялардың көп тараған түрі болып бір мемлекетпен немесе
халықаралық ... ... ... ... ... үшін ... ... есептеуге болады.
Қалыптасқан әдет-ғүрып бойынша оларға дипломатиялық артықшылықтар ... ... ... ... мемлекет басшысымен қабылдаушы мемлекеттің
мемлекет немесе үкімет басшысына жеке ... беру үшін ... ... ... қолданыла бастады.
Кейбір авторлар арнайы миссияларға қүпия ... ... ... ... ... бойынша практикада қүпия
эмиссиялардың бірнеше түрі бар: жолдау беру үшін ... ... ... ... ... ... қүпия келісім шарттқа отыратын дипломат;
қабылдаушы мемлекеттің келісімімен қүпия бақылау, мысалы келісім шарттар
жасайтын ... ... ... ... ... ресми сапармен
жүрген мемлекет, үкімет басшысын немесе сыртқы істер министіріне еріп
жүрген түлғаларды арнайы ... ... ... ... түрғыдан қарастыру бүл топтарға дипломатиялық, ... ... ... ... мәртебесін беруге мүмкіндік береді.
Дипломатиялық практикада, қазіргі кезде өзінің үлттық ... ... ... ... шет ... ... ... өкілдерін жіберуі
кездеседі. Мүндай агенттерді үкіметтің осы үкіметті де - факто нысанында
таныған мемлекеттерге ... ... ... ... Бүл өкілдердің
де дипломатиялық мәртебесі бар, себебі өз тәуелсіздігі үшін күресіп жатқан
үлттар халықаралық қүқықтың субъектісі ... ... ал ... ... ... не болған, елдің аумағының басым бөлігінде тиімді
үстемдік ететін кез-келген үкімет өз ... ... ... ... және
өкілетті өкілдерін жіберуге қүқы бар, ал олар дипломатиялық ... ... ... ... М. ... ... дипломатиялық сипаттағы арнайы
миссиялар мәртебесін тану қажеттігін басып айтып көрсетеді.
Арнайы делегациялар шет ... осы ... ... жатқан
церемонияларға қатысу үшін жіберілуі мүмкін.
Халықаралық қүқық субъектілері қазіргі жағдайда өзара қарым-қатынасқа түсе
отырып белгіл бір ... ... ... ... ... шетелдік
органдарын пайдаланады. Бүл анықтамасын органдардың келесідей жолмен беруге
болады: сыртқы қатынастың ... ... ... бір ... арнайы ресми міндеттерді орындау үшін жіберілетін халықаралық
қүқық субъектілерінің өкілдерінің ішіндегі асі һос ... ... ... жылы дипломатиялық қатынастар мен иммунитеттер туралы ... ... ... БҮҮ Бас ... XIV сессиясының
шешімі бойынша БҮҮ халықаралық қүқық Комиссиясына ... ... ... анықтайтын белгілі бір қүқықтық жағдайларды ... ... ... ... ... жасау тапсырылған.
Халықаралық қүқық комиссияның XV сессиясында югославиялық ... ... ... ... ... ... ... жасау тапсырылды,
оның жалпы қағидалары мен кейбір баптарын баяндамашы Комиссияның XVI
сессиясында үсынды.
Профессор ... асі һос ... ... ... ... ... ... отырып, біздің көзқарасымыз бойынша дүрыс алдынала
бірнеше сүрақ қойды, оларды шешуге дипломатиялық ... ... ... ... конвенцияның шегі тәуелді болды.
Бірінші мәселе арнайы миссиялардың қүқықтық жағдайын реттейтін ережелердің
халықаралық конференциялар мен конгрестердегі делегаттарға таратқан жөн бе?
Олардың ... ... ... ... ... ... ... мемлекет пен үкіметаралық үйымдар арасындағы
қатынас пәні болып табылмайды ма? ... ... бүл ... ... көп ... түрі ... табылады, себебі бүл жерде халықаралық үйыммен
арнайы ... ... ... арасында емес, аккредиттеуші мемлекетпен
конференция өткізілетін мемлекет арасында қатынас туындайды. Сонымен қатар
арнайы миссиялар ... ... ... ... ... конгрестер мен конференциялар жүмысын үйымдастыру және өткізу
мәселелері енгізілуі тиіс еді, ... ... ... ... ... ... жалпы конференциялардың жүмыс нысанымен және қүқық шегімен тығыз
байланысты.
Сонымен қатар арнайы миссиялар туралы конвенция реттеу пәніне ... ... ... халықаралық үйымдардың арнайы миссияларының өкілдерімен
арнайы делегаттардың қүқықтық жағдайы енгізілуі тиіс еді. Бүл ... ... ... миссияларының сапасы мемлекетпен жіберілетін
арнайы миссиялардың сапасынан мәні ... ... ... Халықаралық үйымдар жіберетін ... ... ... ... ... ... мен ... көлемі қарастырылып отырған ... да ... ... ... ... ... ... Ақыр соңында көптеген мемлекеттердің әдеттегі ... ... ... арнайы миссияларды халықаралық ... ... ... ... және ... мүшелеріне
артықшылықтар мен иммунитеттер береді. Осыған үқсас ереже үйымдарының
артықшылықтары мен ... ... және ... ... ... миссиялармен байланысты барлық мәселелерді бір конвенцияға
біріктіру арнайы ... ... және ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Әртүрлі мемлекеттерде артықшылықтар мен иммунитеттердің көлемі әртүрлі
және ол мәні бойынша халықаралық сыпайылылық нормалары негізінде ... ... ... ... ... ... ... берілетін артықшылылыктардың жалпы анықталған көлемін нақты
анықтау мүмкін емес, бірақ олардың ... ... ... ... ... мен ... ... түрде беру әдет ғүрпының барлығын
атап өтуге болады.
Арнайы ... ... мен ... берудің жалпы
танылған негізі болып атап айтсақ 1961 жылғы ... ... Вена ... ... ... тапқан түрақты
дишіоматиялық өкілділіктерге артықшылылықтар мен иммунитеттер беру
цажеттігін көрсететін және ... ... ... олардың
функциялары н тиімді жүзеге асыруға кепілдік беру қажеттігі ... да бір ... ... ... ... ал делегация мүшелерін
арнайы ... ... ... ... бүл ... ... ... дипломатиялық артықшылылықтар мен иммунитеттер беру
қажеттілігін танудың заңды негізі болып не табылады? Ішкі ... әдет ... және ... ... ... қолдануды
егіздейтін заңды акт ... ... ... ... елегация мүшелерінің дипломатиялық рангісінің бар ... ... төл ... ... Делегация өкілеттігіне
келсек, бүл заңды құжат жалпы мойындалған негіз ... ... ... ... ... ... ... қалыптасқан.
Қазіргі кезде мемлекеттердің практикасында дипломатиялық төлқүжаттарды
беруге байланысты бірыңғай ереже ... ... ... да бір ... ... шығу кезінде дипломатиялық төлқүжат
берілетін түлғалардың ... ... ... ... ... ... ... лауазымдар кей жағдайларда мәні бойынша сәйкес
келмейді. Кейде бір мемлекет екінші мемлекетке сәйкес лауазымдық ... ... ... ... ... ... заңы бойынша мүндай лауазым дипломатиялық ... ... ... танылмайды, бүл артықшылықтар мен иммунитеттерді
бермеуге алып келеді. Мемлекеттер практикасында дипломатиялық төлқүжаты
бар елшіліктен сәйкес виза алған түлғаларға бүл ... кіру ... ... мен ... ... бас ... ... ойымызша елге белгілі бір дипломатиялық сипаттағы ... ... ... ... ... міндетті түрде ... мен ... беру ... Егер ... ... ... ... мемлекеттің сыртқы істер министрлігіне немесе
елшілігіне сәйкес виза алған жағдайда заңдардағы өзгешелік ескерілмеуі тиіс
және артықшылықтар мен ... ... ... ... ... ... берудің негізгі заңды қүжаты болып дипломатиялық
төлқүжатпен қабылдаушы мемлекетпен ... ... ... виза ... бүл ... ... миссиясының делегаты ретінде танып, арнайы миссия
қызметін жүзеге асыру қүқығын беретін негізгі қүжат - өкілеттік. Біз ... ... ... ... ... ... ... дипломатиялық
сипаттағы арнайы миссия режимін беретін келісім-шарттың және ... ... ... ... болған және қолданылады, дегенмен, бүл
минимум анық жеткіліксіз еді.
БҮҮ-ң халықаралық Қүқық Комиссиясы 1967 жылы ... 19 ... ... ... ... ... мақүлдады (Док ООН, А/С №4/199, 1967, 25
Му). 1967ж 8 ... ол ... Бас ... ... ... қою үшін ашық деп жарияланды.
Конвенция келесі негізгі бөлімдерден түрады: мемлекеттің сыртқы қатынас
органы ретінде арнайы ... ... және ... ... ... арнайы миссияның, миссия басшысы мен оның ... мен ... ... ережелерге арналған бөлім.
Конвенция арнайы миссиялар институтының мақсаты мен ... ... ... халықаралық қатынастардағы маңыздылығын анықтайтын
преамбуладан ... ... ... бүл түрі ... ... келе ... түрі болып табылатындығын және барлық
елдердің халықтары қазіргі ... де ... ... ... мен
қағидаларына сәйкес арнайы миссияларды қолданылатындығын есте үстау қажет.
Бүл конвенцияны жасау мемлекеттердің қоғамдық және мемлекеттік құрылысына
қарамастан ... ... ... ... ... тигізетіндігіне басты көңіл бөлінеді.
Сонымен, преамбулада арнайы миссиялардың басшысы мен ... мен ... ... ... ... үшін ... ... өкілдік ететін орган ретінде арнайы миссиялардың
функцияларын жүзеге асыру үшін ... Егер бүл ... ... ... ... ... ... халықаралық құқықтағы
әдет-ғүрып нормалармен ерекше атап көрсетілген.
1-ші бапқа сәйкес ... ... ... және ... ... бір
мемлекет пен екінші мемлекетке жекелеген мәселелерді қарастыру үшін не осы
мемлекетте жекелеген міндеттерді орындау үшін ... ... ... ... ... және ... ... тараптардың ісі және олардың
арасында келісім болғанда ғана орын ... атап ... жөн. ... ... ол әр ... болуы мүмкін. Келісім жекелеген миссиялармен
ауысуды, ноталар ауысуды көздейтін келісім-шарт, джентлмендік келісім және
тағы басқа түрінде көрініс табуы мүмкін.
Әрбір ... ... ... ... және ... ... бірақ
арнайы миссияны қабылдауға міндетті емес.
Әдетте, арнайы миссияларының функциялары оның мақсаты мен міндеттерімен
байланысты болады, ... ... ... аііа миссиясының функциясы, атап
айтқанда келіссөзге қатысушы халықаралық ... ... ... ... ... ... және ғылым саласындағы қатынастарды
дамыту мақсатында келіссөздер жүргізу болатындығын айта кеткен жөн. Сондай-
ақ арнайы миссияның функцияларына ... ... ... ... ... ... ... функциялары жіберуші және қабылдаушы
мемлекет арасындағы келісімде нақтырақ анықталады (3 ... ... ... ... тек ... ... міндеттер шегінде
ғана әрекет етеді. Міндеттердің ... ... және ... ... келісімі бойынша үлғайтылуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... Бразилия,
Чехославакия осы жобаны қабылдау кезінде арнайы миссиялалдың барлық түріне
ортак конвенцияны қабылдау керек деген ... ... ... ... (Мали, Финляндия) бүл өзгешеліктерді конвенцияда көрсету қажет
деп есептеді.
Комиссия ... 18-ші ... ... ... ... ... ескертуді үсынды.
Профессор М. Бартош Б¥Ү халықаралық қүқық ... ... ... бүл ... шешуді миссияның функциясына
байланысты әр түрлі артықшылықтар мен иммунитеттер ... ... ... ... ... ... ... және консулдық
қатынастардың болуы арнайы ... ... мен ... үшін ... Мемлекет өзі мойындамайтын мемлекетке миссия ... ... ... сол ... ... ... ... арнайы миссияның басшысы мен мүшелерін қабылдаушы мемлекеттің
қандай да бір ... ... өзі ... ... Егер арнайы
миссияның мүшелерін қандай да біліктілігін қарастыратын арнайы ... онда ... ... өз ... ... ... ... мен
мүшелерін тағайындайды, алдын-ала қандай да бір келісім ... ... ... ... ... жағдайда қабылдаушы мемлекетке, миссия қүрамына тағайындалатын
тұлғалардың саны туралы алдын-ала ... беру ... (8 ... ... да бір келісімде миссия басшысы қабылдаушы мемлекетке қандай
да бір лауазымды иелену керек делінсе, ... ... ... ... ... Э.Х.Аречаг Комиссия жүмысы барысында арнайы миссияларға
қатысты агреман қажеттігін айтқан болатын. Профессор ... виза ... ... мен ... ... ... ... жеткілікті негізі
болатындығын айтты.
Арнайы миссия мүшелері аккредиттеуші мемлекет азаматтары болуы тиіс.
Аккредиттеуші ... ... ... табылмайтын ... ... тек ... ... ... және бүл ... ... уақытта күшін жоюы мүмкін.
Тұрақты дипломатиялық өкілдіктің мүшелері ... ... ... ... ... ... қызметкері ретінде иеленетін барлық артықшылықтары
мен иммунитеттері сақталып қалады.
Қабылдаушы мемлекет кез-келген уақытта өз ... ... ... ... ... ... қандай да бір мүшесін
регзопа поп §гаіа деп ... ... ... ... ... ... ... түлғаны шақыртып алуға міндетті. Қабылдаушы
мемлекет аталған түлға қабылдаушы мемлекет аумағына кіргенге ... ... поп ... деп жариялай алады (12 бап).
Сонымен қатар, аккредиттеуші ... ... ... ие ... ... қатардағы мүшелеріне қатысты (мысалы, мемлекет ... ... ішкі ... ... ... сауда министрі), қабылдаушы
мемлекет бүл түлғалар регзопа поп §гаіа деп жариялай алмайды. ... ... ішкі ... ... болып табылар еді.
Халықаралық қүқық Комиссияның арнайы баяндамашысы профессор М.Бартош
арнайы миссияның басшысы мен мүшелері ... ... ... адмирал
және әскери қызмет офицерлеріне қатысты қабылдаушы мемлекетке алдын-ала
хабарлап, ... ... ... ... ... ... тәртіп жалпы
мойындасатынына ... ... ... ... ... ... бүл жағдайда уақытша және ерекше сипаттағы миссия туралы сөз болып
отырғандықтан ... ... ... қажет болған жағдайда әскери
адамдармен жабдықтау қарастырылады. Атап айтсақ, случае, мамандардың бүл
тобы бөліп ... ... ... ... бір ... ... ... немесе бірнеше мемлекетке жібере алады; соңғы жағдай миссия бір
географиялық ... ... ... ... ... ... жасасқанда, яғни бір арнайы миссияны бүл жағдайда барлық
мемлекеттерде жарамды ... ... ... ... жағдайда
орын алады (4 бап).
Арнайы миссияның сандық қүрамын біздің ойымызша ... ... ... ... ... тек ... мемлекет қарастырылатын қандай да бір
мәселені шешу үшін қанша адам қажет екенін (өз ... ... мен ... ... міндеттерді болу) шеше алады.
Көптеген мемлекеттер тәжірибесі тек алдын-ала келісім бойынша мамандардың
жекелеген саны ... ... ... ... ... ... ... санын шектемейді.
Миссия басшысымен қатар, миссия басшысының орынбасары тағайындалып, оның
аты-жөні миссия басшысының аты-жөнімен бірге ... ... ... ... ... миссия басшысының орынбасары миссияның атынан тек миссия ... ... ғана сөз ... ... ... ... ... миссия
басшысымен миссияның әкімшілік-техникалық персонал мүшесіне тапсырылуы
мүмкін.
Арнайы ... мен оның ... ... қабылдаушы мемлекеттің сыртқы
істер министрлігімен ресми контактіге түскен сәттен бастап (немесе ... ... ... ... ... кірісті деп есептеледі.
Функциясының басталуы жіберуші мемлекеттің ... ... ... ... не ... грамотасын немесе өкілеттікті
тапсырумен байланысты емес.(13 бап ... бүл, ... ... және ... ... бүл арнайы миссия
қабылдаушы мемлекеттің қүзіретті органдарымен ресми ... ... ... ... ... дегенді білдірмейді.
Миссия қызметінің аяқталуы мүдделі мемлекеттердің келісімі бойынша, арнайы
миссияның ... ... ... өз ... ... ... ... миссияның қызметін тоқтатқан немесе миссияны ... ... өз ... аяқтады деп есептеп мәлімдеген жағдайда
жіберуші мемлекет шақыртып алған жағдайларда тоқтатылуы орын алуы мүмкін.
Дипломатиялық және ... ... ... ... миссиялар
қызметінің тоқтатылуына алып келмейді (20 бап). ... ... ... ... жоғарыда аталған тоқтатылу ... ... ... көңіл бөлінді.
Бірнеше арнайы миссиялардың басшыларының ағалығына келетін болсақ, ... ... ... Б¥¥ ... ... ... мемлекеттер
атауларының ағылшын алфавитімен анықталады. Егер келіссөз арнайы миссия мен
қабылдаушы мемлекет органы арасында жүрсе, онда ағалық ... ... ... мүшелері арасындағы ағалық мәселесі қабылданған,
қабылдаушы ... ... ... ... ... ... ескеріле отырып, миссия басшысымен анықталады.
Бірақ соңғы айтылған жағдай барлық жағдайда міндетті ... ... ... басқа мүшелеріне қарағанда артықшылығы ... ... ... ... ... ... жоқ және ... қабылдаушы мемлекеттегі миссия мүшелерінің иеленетін лауазымдарына
және т.б. байланысты анықталады (16 бап).
Егер сөз арнайы, ... ... ... ... онда ... ... мемлекеттің хаттамасы бойынша анықталады (16 бап, 2 б).
Арнайы миссия басшысы ... ... ... ғимараттарда, сондай-ақ
ресми мақсаттарда қолданылған жағдайларда көлік құралдарында ... ... мен ... ... ... Бүл ... ... кезінде қабылдаушы мемлекеттің заңдары, ережелері, әдет-ғүпы есепке
алынады (19 бап).
Арнайы миссия қабылдаушы және ... ... ... ... ... орналасады. Келісім болмаған жағдайда миссия
қабылдаушы мемлекеттің сыртқы істер министрлігі орналасқан елді мекенде
орналасады. Бүл ... егер ... ... әр жерде орындалса, миссияның
бірнеше орны болуы мүмкін, оның бірі басты орын ... ... (12 ... ... ... ... орындау үшін барлық мүмкіндіктерді
жасау керек (22 бап).
Арнайы миссиялар өз міндеттерін үшінші мемлекет аумағында, әсіресе ... ... ... ... ... бір ... қоятын сол
мемлекеттің алдын-ала келісімімен жүзеге асырылады.
Үшінші мемлекеттің өзі көрсеткен мөлшерде қабылдаушы мемлекет қүқықтарын
жүзеге асырып, ... ... Бүл ... ... уақытта қандай-
да бір түсініктеме бермей-ақ қабылдаудан бас тарта алады (18 бап).
Қазіргі дипломатия негізінде дипломатиялық ... өз ... ... ... асырып жатқандығына қарамастан артықшылықтар мен иммунитеттер
беру қажеттілігін негіздейтін функционалдық теория жатыр ... ... ... ... ... өкілдіктер, арнайы
миссиялар).
Арнайы миссиялар белгілі бір қызметтерді ... үшін ... ... әр ... ... ... мен ... көлемін анықтайды.
Қабылдаушы мемлекет аккредиттеуші мемлекеттің арнайы миссия мүшелеріне
қажет ғимараттар мен ресми ... ... үшін ... ... ... тиіс (23 бап).
Арнайы миссия ғимаратына қол сүғуға болмайды. Қабылдаушы мемлекеттің билік
органдары миссия басшысының немесе оның орнындағы түлғалардың немесе сәйкес
жағдайларда - ... ... ... ... ... осы ... ... болмайды (25 бап).
2.4 Халықаралық үйымдардың немесе олардың маманданған ... ... ... ... ... мен делегаттардың қүқықтық мәртебесі- арнайы миссиялардың кең
ауқымды категорияларының бірі ретінде.
Түрақты өкілдіктердің және халықаралық үйымдар ... ... ... ... ... және ... қалыптасқан әдет-
ғүрыппен реттелгендігіне қарамастан уақытша сипаттағы сыртқы қатынас
органдарының ... ... әлі ... ... ... ... бірақ біздің көзқарасымыз бойынша бүл салада шарттық сипаттағы
жекелеген халықаралық-қүқықтық сипаттағы нормалар қалыптасқан.
Арнайы миссиялардың кең ... түрі ... ... ... ... қатысу үшін мемлекеттер мен халықаралық үйымдардың жіберетін
бақылаушылары танылады. ... ... ... бүл ... аса қүқықтық жеңілдіктер мен иммунитеттерді иеленеді.
Түрақты бақылаушыларға ... ... үйым ... қүқықтық жағдайы кейбір әрекет етіп түрған конвенция мен
келісімдерде, мысалы, Жалпы конвенцияда, БҮҮ мамандандырылған ... ... ... мен иммунитеттері туралы конвенцияда, Б¥¥ мен
Швейцария арасында ... ... ... және т.б. ... ... делегаттардың қүқықтық жағдайын регламенттейтін нормалар бір
жүйеге келтіріліп, нақты анықталған. Халықаралық қүқық субъектілері қазіргі
кезде өзара қарым-қатынасқа түсу үшін ... ... ... ... ... пайдаланады. Бүл органдардың түсінігін келесі жолмен
беруге болады: уақытша сыртқы ... ... бір ... ... ... арнайы ресми міндеттерді орындау үшін жіберілетін
өкілдерінен түратын асі һос ... ... ... жылы ... ... ... Вена ... шешіміне
сәйкес БҮҮ-ның Хатшылығы БҮҮ Бас Ассамблеясының 14-ші сессиясының шешімі
бойынша БҮҮ халықаралық ... ... ... ... ... ... миссиялар туралы конвенцияның жобасын талқылап ... ... ... ... жүктелген Югославиялық профессор М.Бартош
асі һос сипатындағы дипломатиялық миссия туралы конвенцияның жобасын
дайындау алдында ... ... ... ... реттейтін болашақ
конвенция үшін маңызды бірнеше сүрақ қойды.
Оның біріншісі — арнайы миссияның қүқықтық жағдайын ... ... ... мен ... ... қолданған дүрыс
па, әлде ... ... ... ... ... конференциялар
халықаралық үйымдармен шақырылатындықтан мемлекеттер мен үкіметаралық
ұйымдар арасындағы қатынастардың пәні болып ... ма ... ... бүл ... ... миссия болып табылатындықтан, 1969
жылғы арнайы миссиялар туралы конвенцияның ережелері ... ... ... ... ... ... және
қабылдаушы мемлекетте аккредиттелмейтіндіктен ... ... Бүл ... ... ... ... ... тән қабылдаушы мемлекеттің арнайы миссияның кез-келген мүшесін
тағайындауға келісімін беруден бас ... ... /бас ... ... ... миссия мүшелерін кез-келген уақытта қабылдаушы
мемлекет persona non grata деп жариялай алады.
Бүл арнайы миссияның кең ... түрі ... ... мен ... ... ... емес аккредиттеуші мемлекет пен конференция
аумағында өтіп жатқан ... ... ... реттейтіндіктен арнайы
миссиялар туралы конвенциямен реттелуі керек./25/
Халықаралық үйымның жетекшілігімен немесе ... ... ... ... ... мен отырыстарынан кейбір
ерекшеліктерімен өзгешеленеді.
Халықаралық үйым қандай-да бір конференцияны шақыру ... ... ... ... ... бүл ... тәуелсіз.
Конференцияға оны шақырған халықаралық үйымға кірмейтін мемлекеттер ... ... және ... ... жеке ережелерін қабылдауы мүмкін22
/26/ және талқыланып отырған мәселеге қатысты ... ... ... үйымға тәуелді емес. Осы өзгешеліктеріне қарамастан
конференциялар мен ... үйым ... ... ... көп.
Халықаралық конференция - уақытша сипаттағы халықаралық үйымның өзі ... ... ... ... - ... Г.И.Морозов - халықаралық конференция мемлекеттердің
ортақ мүдделерге байланысты мәселелерді шешу үшін жөне ... ... үшін ... мерзімге қүрылатын өзіндік халықаралық ұйым ... /27/. Бұл ... ... ... ... ... халықаралық үйымдардың органдарындағы делегаттардың
қүқықтық мәртебесімен бірдей болу ... ... ... ... ... мен ... делегаттардың қүқықтық
жағдайларын анықтайтын бірдей келісімдер мен ... ... ... ... БҰҰ ... және ... органдарындағы
делегаттар мен олардың тікелей басқаруымен шақырылған ... ... ... ... БҰҰ ... ... осы жалпы конвенцияға қосылмайтын, конференция аумағында өтетін
мемлекеттің оны қолдануы үшін ... ... ... Жалпы конвецияның
ережелерін қолдану үшін осыған ұқсас келісімдер БҰҰ мүше емес, бірақ ... ... ... мемлекеттермен де жасалу керек.
22 БҰҰ басшылығымен өткізілетін конференцияларға, әдетте, Бас Ассамблеядағы
іс жүргізу ережелері қолданылады. ... бұл ... 1958 ... ... ... ... конференциясы мен 1961, 1963 жылдардағы
дишюматиялық және консулдық қатынастар ... Вена ... ... ... ... жүгінген.
Мысалы, 1963 жылы 26 шілдеде БҰҰ мен Италия арасында саяхат пен туризмге
байланысты конференция ... ... ... ... ... ... ал оның ... Жалпы конвенцияны қатысушы-мемлекеттердің өкілдеріне қатысты
қолдану туралы, сол баптың 2-бөліміне сәйкес оның күші БҮҮ қатыспайтын
мемлекеттердің делегаттарына да таратылатыны ... ... ... және ... ... білдіруі осы үйымда қабылданған немесе конференция ... ... ... ... ... тек бір ... ғана ... білдіреді және
бір дауысқа ие болады. Бірақ, Вена ... ... ... ... ... ... ... жекелеген мемлекеттердің қаржыларының
және маман кадрларының жетіспейтіндігін ескеріп, ... ... мен ... ... бір ... ... ... арқылы
бірнеше мемлекеттің мүддесін білдіруге рүқсат етілді.
Мысалы, 1962 жылы жасалған Жаңа Зеландия мен ... ... ... ... ... туралы шартқа сәйкес Жаңа Зеландия үкіметі
Батыс Самоа үкіметінің мүддесін, ол ... ... оның ... ... оны ... ... ... әрі
мақсатқа сай болған жағдайларда білдіре алады./28/
Соңғы жылдары Жаңа Зеландия Батыс Самоаның өтініші бойынша оның ... ... ... рет ... ... ... ... түрін
басқа да мемлекеттер қолдайтынын білдіре отырып, Жаңа Зеландия 1975 ... ... ... ... халықаралық үйымның органында немесе
халықаралық конференцияда делегаттардың тек бір ғана ... ... ету ... ... ... ... емес деп есептеді және қос өкілдік
туралы мәселені әрбір жагдайда ... ... ... өзі ... деп
үсынды.
Мүндай көзқарасты, мысалы: халықаралық соттың мүшелерін сайлау кезінде
әдетте Лихтенштейн делегациясының қызметін ... және ... ... үкіметі атынан өкілдік ететін Швецария үкіметі де
білдірді.
Керісінше Пакистан үкіметі арнайы ... ... ... ... ... ... өкілдіктерге жол бермейтін көптеген халықаралық
ұйымдардың қазіргі кездегі ... ... ... ... қос өкілдікке жол беріледі. Мысалы МСЭ ... ... ... делегаттар осы үйымдарға мүше бір мемлекеттің атынан
өкілдік ете ... ... бүл бір ... ... аспауы керек.
Вена конвенциясының жобасын талқылау кезінде кейбір ... ... ... мәселесіне байланысты әртүрлі көзқарастар білдірді. Мысалы: ВОЗ
өз тәжірибесінде тек кейбір жағдайларда ғана осы үйымның ... ... ... бір ... ... ... емес үйымдардың
атынан өкілдік ететін жағдайларды қоспағанда тек бір ғана ... ... ... атап көрсетті. Ал, басқалары: МСЭ тек бір ... ету ... оның ... сәйкес келмейтінін атап көрсетті.
Осыдан көріп отырғанымыздай осы мәселе бойынша практикада да, теорияда да
бірыңғай пікір ... ... ... екі ... одан да көп ... ... мемлекеттің елшілігінің өкілдік етуімен халықаралық органдар мен
халықаралық конференциялардағы көпжақты өкілдік арасында тікелей ... деп ... ... ... өкілдік миссиясына куммуляцияға жол
беретін 1961 жылғы дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясының
ббабына сілтеме жасайды.
Халықаралық ... ... ... ... беру кезінде кейбір
мемлекеттердің бірнеше дауысқа ие болуына алып ... Бүл ... ... ... қайшы келеді.
Б.В.Ганюшкиннің үсынысы бойынша көптеген халықаралық үйымдар осы ... ... келе ... ... ... тек бір ... мүддесін
білдіретіндігі туралы тәжірибені, дербес жағдайларда қажет және ... деп ... ... ... ... ... оның органдарында немесе
ол шақырған конференцияларда екі немесе одан да көп өкілдікті жүзеге асыру
мүмкіндігін бекіту қажет.
Органдардағы және конференциялардағы ... ... ... ... келісімдер мен конвенцияларға сәйкес оларға берілетін
аса қүқықтық жеңілдіктер мен иммунитеттер ... ... ... ... жеңілдіктерге үқсас.
Халықаралық үйымдардың органдарындағы және халықаралық конференциялардағы
делегаттарға ... ... ... ... ... ... осы ... сәйкес делегаттарға берілетін ... ... ... ... ... ... ... өкіл ретінде барлық айтқан, жазған, істеген
әрекеттеріне ғана қатысты", яғни ... ... және ... ... ... ... халықаралық үйымдардың бас хатшы немесе бас директор,
олардың орынбасарлары мен көмекшілері ... ... ... ... өз ... ... болып табылатын жоғары лауазымды түлғаларға
қатысты дипломатиялық иммунитеттер толық ... ... ... егеменді мемлекеттің өкілдері болып табылады, ал олардың
функцияларының уақытша сипаты олардың көлеміне емес, тек аса ... мен ... ... ... әсер етуі ... ... теориясында халықаралық конференциялардағы
мемлекеттердің өкілдері толық дипломатиялық иммунитеттерді иелену ... ... кең ... Оппенгеймнің халықаралық қүқық курсында ... ... ... ... Осы мемлекеттерде онымен түрақты келіссөз жүргізу үшін түрақты
немесе уақытша аккредиттелген;
2. Өз ... ... ... ... конференцияда білдіру
үшін жіберілген өкілдіктер. Мүндай өкілдіктер аккредиттелмеген және
конференция немесе ... өтіп ... ... ... ... ... олар, осыған қарамастан, дипломатиялық өкілдер болып
табылады және эксаумақтық теорияға сәйкес өздерінің және оларға еріп келген
тұлғалардың ... мен жеке ... қол ... ... аса ... ... иеленеді.
У.Холлдың пікірі бойынша, конгресс пен ... ... ... өз ... ... ... табылады. Олар конгресс пен
өтіп жатқан мемлекеттерде аккредиттелмегендігіне ... ... ... ... және ... ... барлық дипломатиялық аса қүқықтық жеңілдіктерді иеленуге
қүқылы./29/
Э.Сатоу кейбір ... ... ... ... ... өзінің
осындай көзқараста екендігін білдірді. "Қазіргі кезде ... ... ... конференцияларға қатысты прецеденттердің жоқтығына
байланысты делегаттар мен ... ... ... аса қүқықтық
жеңілдіктер мен иммунитеттердің көлемі туралы нақты пікір айту ... ... ... конгресстер мен конференцияларға негізінен
дипломатиялық аса ... ... ие ... ... түлғалар,
үкімет мүшелері немесе түрақты дипломатиялық өкілдер қатысса, қазіргі
кезде өкілетті түлғалар ретінде қарастырылып отырған ... ... ... бар ... ... бүл ... делегация қызметкерлерімен
бірге осы конференциядағы ... ... ... ... пікірі бойынша мүндай өкілдер ... аса ... ... ... ... тақырыбына қатысты арнайы ... ... ... ... ... барлық аса қүқықтық
жеңілдіктер мен ... ие болу ... ... ... осы ... ... Лигасы тәжірибесі негізінде ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер мен иммунитеттерге ие болуы олардың қызметінің
өкілдік сипатынан шығады деген қорытындыға келді. "Бүл ... - ... ол, - ... ... ... ... ... негізінен
ешқандай дәрежеге емес /дипломатиялық дәрежеге келсек, ... ... ... елшілік, кеңесші немесе хатшы дәрежесіне
ие/ өз мемлекетінің мүддесін қандай да бір шет мемлекет алдында ... ... ... ... ... ... байланысты. Қазіргі
кезде халықаралық қүқық ғылымы дипломатиялық мәртебе оның атағымен емес
миссияның қызметі мен ... ... ... ... ... қүқық сыныптар мен дәрежелерді көрсетудің дүрыстығын мойындай
отырып ресми ... өз ... ... ... ... түлғаларға
бірдей аса қүқықтық жеңілдіктер мен артықшылықтар береді. Қорыта айтқанда,
конгресстер мен ... ... өкіл ... ... негіз жоқ". Кеңестік ... ... ... ... ... ... аса қүқықтық
жеңілдіктер мен иммунитеттер беру ... ... атап ... пікірі бойынша "БҮҮ-на мүше-мемлекеттердің делегаттарына халықаралық
үйымға мүше егеменді мемлекеттердің өкілдері ... өз ... ... үшін шет ... дипломатиялық режимдегі өкілдерге
берілетіндей көлемде иммунитеттерді беру қажет. Б¥Ү-на мүше-мемлекеттердің
делегаттарының қүқықтық жағдайын анықтайтын фактор — ... ... емес ... ... ... ... етуі.73О/
Сонымен қатар, халықаралық үйымның органдарындағы делегаттарға толық
дипломатиялық иммунитет беру туралы ... ... ... ... ... көрсетуге болады.
1928 жылғы 20 ақпанда қабылданған дипломатиялық шенеуніктер туралы Гавана
конвенциясын айтуға ... Бүл ... ... ... сәйкес
дипоматиялық шенеуніктер төтенше және жай болып бөлінеді. Жай дипломатиялық
шенеуніктерге басқа ... ... бір ... ... ... негізде өкілдік ететін шенеуніктер жатады.
Ал, төтенше дипломатиялық шенеуніктерге арнайы ... ... ... ... мен ... әз ... өкілдік етуі
үшін аккредиттелген түлғалар жатады. /31/ ... ... ... ... ... ... ... бірдей қүқықтарға, аса
қүқықтық жеңілдіктер мен иммунитеттерге ие. Ал, ... ... ... жай дипломатиялық шенеуніктерге тән ... ... мен ... ... ... "Гавана
конвенциясының ережелері халықаралық органдар мен ... ... ... ... ... ... дәлелдемесі
болып табылады.
Осыған қарамастан, батыстың заң ... ... ... ... ... ол ... да бір ... емес тікелей мүдделі мемлекеттермен шақырылатын болса, ... ... ... ... ... айтылады. Олар мүны кейбір
конференциялардың тек техникалық сипатта болуымен ... және ... ... Б¥Ү Бас ... ... көлемде аса қүқықтық жеңілдіктер мен иммунитеттер беру дүрыс
емес деп санайды. Бүл түжырыммен келесі ... ... ... ... ... иммунитетті иелену қүқығына ргандардағы
өкілдер мен халықаралық конференциялардағы мемлекеттердің ... және бүл ... ... ... қарама-қайшы келмейді.
2. Конференцияның тек ... ... ... ... қарамастан, оған қатысатын делегаттар егеменді
мемлекеттердің ресми өкілі ... ... ... дипломатиялық
мәртебеге ие.
3. Халықаралық үйымнан тыс ... ... ... ... ... ... кейбір ерекшеліктеріне қарамастан олардағы
делегаттардың құқықтық жағдайы бірдей ... ... ... ... ... қүқықтық мәртебесіне қатысты мәселені
талқылау кезінде халықаралық қүқық Комиссиясының арнайы баяндамашысы А.Эль-
Эриан халықаралық органдардың конференциялардағы мемлекеттер ... ... ... ... ... ... персоналдарының дипломатиялық иммунитетіне тең болу керек
деді.
Сонымен қатар, мүндай ... ... ... ... ... отырып,
А.Эль-Эриан олардың және арнайы миссиялардың қүқықтық жағдайын реттейтін
нормаларды байланыстыруды ... бүл ... ... ... ... ... емес. Себебі, арнайы
миссиялардың қызметі екі жақты дипломатияларға жатса халықаралық үйымның
органдарындағы және ... ... ... көп жақты нысаны болып табылады.
А.Эль-Эрианның негізделген халықаралық органдар мен ... ... ... ... ... ... ... кейбір
жағдайларды қоспағанда негізінен мәні бойынша халықаралық үйымдар жанындағы
түрақты өкілдіктердің аса қүқықтық жеңілдіктері мен ... ... ... конвенциясының негізгі ережелері, халықаралық үйымдар органдарындағы
және халықаралық конференциялардағы делегаттарға ... ... ... ... тән дипломатиялық аса
қүқықтық жеңілдіктер мен иммунитеттерді беруді көздейді./32/
Органның отырысына және ... ... ... сол ... үйым ... мен ... сәйкес жібереді.
Егер конференция халықаралық үйым шегінен тыс ... ... саны ... ... ... ... ... мүдделі мемлекет ондай конференцияларға шақырылуы тиіс жөне оларға
қатысты қандай да бір қүқыққа ... ... жол ... керек.
Конвенцияның органдар мен конференциялардағы делегаттардың қүқықтық
жағдайына арналған арнайы ... ... ... ... ... ... ... негізгі және көмекші органын, ... ... ... халықаралық үйымның комиссиясын, ... ... ... ... ... — бүл осы ... ... өкілдік ету үшін конференцияға қатысушы мемлекетпен
немесе ... ... ... ... қүрамын өз қалауы бойынша жіберуші мемлекет өзі анықтайды және
оған делегация басшысымен бірге, басқа делегаттар, дипломатиялық, әкімшілік-
техникалық жөне ... ... ... ... ... ... және ... делегаттың өкілеттіктері, мемлекет басшысының,
үкімет ... ... ... ... ... ... ... мемлекет халықаралық ұйымға немесе конференцияға ... ... ... ... ... ... ... орналасқан жерін хабарлауға міндетті.
Делегация жіберуші мемлекеттің бір немесе бірнеше өкілдерінен ... ... ... ұйым ... ... қолданатын
алфавиттік тәртіппен мемлекеттердің атауымен анықталады.
Делегацияны бастап келген мемлекет басшысы, үкімет басшысы, сыртқы істер
министрі, жоғары шендегі ... да ... ... ... делегация
басшысы ретінде берілетін аса қүқықтық ... мен ... ... қүқыққа сәйкес осындай түлғаларға берілетін
иммунитеттерді ... ... ... мен ... әрекет ету мерзімі
әдеттегідей қабылдаушы мемлекет аумағына кірген сәттен басталып, ... ... ... функциялары жіберуші мемлекеттің үйымға немесе
конференцияга ол туралы хабарлаған сәттен бастап немесе орган отырысы ... ... ... ... ... ... ... оның өтініші бойынша оның міндеттерін
орындауға қажетті барлық мүмкіндіктерді жасауға және ... ... ... үйлерді алуына көмектесуге міндетті.
Қажет болған жағдайда халықаралық үйымдар мен ... ... оның ... мен ... ... ... иммунитеттер
мен аса қүқықтық жеңілдіктермен қамтамасыз етуі керек.
Делегацияға, ... ... ... ... ... ... аса ... жеңілдіктеріне түрғын үйге, мүрағатқа қол ... үйге ... ... ... жүріс-түрыс еркіндігі мен қатынас
еркіндігі халықаралық үйым жанындағы өкілдіктеріне ... ... ... ... ... ... ... мен дипломатиялық
персоналдардың және сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің, оларға еріп
келген ... жеке ... ... ... ... берілетіндей көлемде жеке басына қол
сұқпаушылық, жеке түрғын үйге және мүлікке қол ... сол ... ... ... мен ... ... жеке ... босату, кедендік баж төлеуден және делегацияның жеке ... ... ... қолдануына жататын заттар тексеуден босатылады.
Әкімшілік-техникалық персонал мүшелеріне, қызмет көрсетуші персоналдар мен
оларға еріп келген түлғаларға және ... ... ... ... түрақты өкілдерге берілетін көлемде аса қүқықтық жеңілдіктер
мен иммунитеттер беріледі.
Делегация құрамындағы қабылдаушы мемлекеттің ... ... ... мен сол елде ... ... ... ... тұрақты өкілдіктердің сәйкес категорияларының қүқықтық мәртебесіне
үксас.
Аса құқықтық жеңілдіктер мен ... ... ... ... аяқталуына байланысты, халықаралық ұйымның
органдарының отырысы немесе конференция аяқталғаннан кейін тұрғын ... мен ... ... ... де сол тәртіппен шешіледі.
Сонымен, қорытып ... ... және ... және осы ... ... ... мен ... жеңілдіктері түрақты өкілдіктер персоналдарының иммунитеттерімен
дипломатиялық иммунитеттер мен ... ... ... ... ... мәселелер әртүрлі қатынастарды қамтиды және әр
жағдайда әртүрлі шешіледі. Бүл ... ... ... ... ... түсіністігі, мемлекеттердің бейбіт қатар өмір ... бір ... ... ... ... ... ... өкілдік сипатына сәйкес келеді және Вена конвенциясында
бекітілген.
Халықаралық үйымға мүше емес мемлекетттер егер ол оның ... ... онда оның ... ... ... ... ... оның
отырысына, сол үйымның ережелеріне қайшы келмейтін болса өз ... ... ... ... да бір халықаралық конференцияның ресми
қатысушысы болып табылмайтын мемлекет оған осы ... іс ... ... келмесе өз бақылаушыларын жібере алады23.
¥лттар Лигасы кезеңінен бері халықаралық ... мен ... ... бақылаушыларды тағайындау тәжірибесі күн санап
кең түрде қолданылып келеді.Бүған дейінгі ерте кездерде де ... мен ... ... қатыспаған бірақ, оның нәтижесіне
қызығушылық танытқан мемлекеттердің конференция өтіп жатқан елге ... ... ... ... ... конференция /конгресс/ өтіп
жатқан елдегі өз елшілігін пайдаланғандығын айтып кету қажет.
23 Мысалы: ... ... 1970 жылы ... мүше ... дейін оның
органдарының отырысына өз бақылаушыларын жіберіп отырған. ЭӨКК органдарының
отырысына бақылаушылар ретінде ҚХДР, Куба, ВДР қатысқан.
Дегенмен, бүл ... ... ... бақылаушылар ретінде жариялағандығымен
конференцияда /конгрессте/ ресми түрде ... ... ... ... ... ... конференциялардағы мемлекеттердің, халықаралық
үйымдардың және сондай-ақ үлт-азаттық қозғалыстардың бақылаушылар ... ... және ... ... Оларды жіберу мүмкіндігі кей
жағдайларда конференцияны өткізіп отырған үйымның ... ... ... ... ... ... ... бірге ... ... өз ... ... ... ... ... бастапқы кезеңінде немесе конференция өткізу кезінде
бақылаушыларды шақыру ... өзі ... ... бақылаушылардың қатысуына мысал ретінде 1975
жылы БҮҮ дипломатиялық қүқық ... ... Вена ... ... ... Бүл ... тікелей қатысушы 81 мемлекетпен бірге
Иран мен Португалия мемлекеттерінің өкілдері бақылаушылар ретінде ... ... БҮҮ Бас ... 1973 жылы 30 ... №3072 қарарында
мамандандырылған мекемелерді, атом ... ... ... ... және ... танытқан үкіметаралық үйымдарды осы
конференцияға ... ... ... ... ... өз ... ... және БҮҮ-на байланысты
үйымдар ішінен халықаралық еңбек үйымы /МОТ/ Біріккен Үлттардың азық-түлік
және ... ... ... білім, ғылым және мәдениет мәселелері
жөніндегі БҮҮ-ның ұйымы /ЮНЕСКО/, ... ... қүру және даму ... ... ... сақтау үйымы /ВОЗ/, дүниежүзілік пошта одағы
/ВПС/ және МАГАТЭ болды. Конференцияда өз мүддесін бақылаушылар арқылы
білдірген басқа ... ... ... ... ... Еуропалық
Экономикалық қауымдастық және Араб елдерінің лигасы болды.
Уақытша сипаттағы бақылаушылардың ... ... ... ... ... ... қүқық Комиссиясы 1971 жылы өзінің ХХПІ-
ші сессиясында өзі қүрған жүмыс тобымен талқыланып жасалған мемлекеттердің
халықаралық ... ... ... етуі туралы конвенцияның
жобасына халықаралық органдар мен конференциялардағы ... ... ... конференцияға қатысушы мемлекеттердің қызу
таласы негізінде қабылданды. Бүл Қосымшада халықаралық ... ... ... ... мәселесі мен қүқықтық
жағдайына қатысты мәселелер жалпы түрде қарастырылған.
Тек органның отырысы ... ... ... ... ... ... ондай бақылаушылардың қызметінің уақытша сипаты оның
халықаралық ... ... ... ... ... ... табылады. Сәйкесінше, олардың қүқықтық жағдайы олардың функцияларының
уақытша сипатына байланысты ерекшелігімен түрақты бақылаушылар мәртебесіне
үқсас болу керек.
Бақылаушылар делегациясының функциясы ... ... ... ... ... ... ... Мүндай делегациялар делегация
басшысынан, басқа делегаттардан, әкімшілік-техникалық және ... ... ... ... ... ... ... өз қалауы
бойынша, ал қабылдаушы мемлекет азаматтары болса осы ... ... ... ... басқа өкілдерінің
өкілеттіктерінің беру тәртібімен беріліп, ұйымға және ... ... ... ... ... ... өзгерістер туралы, делегация мүшелері мен оларға еріп келген
түлғалардың келуі және кетуі туралы, қабылдаушы мемлекетте түрақты
түратын ... ... ... мүшесі болып табылатын түлғалардың қызметке ... ... және қол ... ... ... жеке түрғын
үйлерінің орналасқан жерін және сондай-ақ осы түрғын - жайларды анықтау
үшін қажетті ... ... Бүл ... ... үйым ... ... болмаса жіберуші мемлекет өзі
жеткізеді.
Органның отырысына ... ... ... мемлекеттердің
бақылаушылары қатысқан жағдайда бақылаушылар делегациясының бағыныштылығы
осы үйым ... ... ... ... ... ... мен аса қүқықтық жеңілдіктері басқа
өкілдердің, әсіресе, түрақты ... ... ... ... ... қызметкерлерінің, сондай-ақ органдардағы және
конференциялардағы делегаттардың аса ... ... ... үқсас. Олар тек халықаралық үйым жанынан қүрылған
мемлекеттердің ... ... ... ... аса ... ... мен ... сәл өзгеше.
Егер түрақты өкілдіктерге қатысты қабылдаушы мемлекет оның функцияларын
жүзеге асыру үшін қажет барлық ... ... ... ... ... тек ... ... жүзеге асыруға
қажетті мүмкіндіктер туралы ғана айтылады.
Бақылаушы делегаттардың нақты аса қүқықтық жеңілдіктері мен ... ... ... үйым ... мемлекет өкілдерінің
иммунитеттері мен аса қүқықтық жеңілдіктеріне үқсас, кейде көлемі бойынша
біршама ... ... ... ... ... ... мен олардың
мүшелері мүрағаттар мен қүжаттарға қол сүқпаушылық, жеке басына қол
сүқпаушылық, жеке ... үй мен ... ... үшін ... мүліктерге қол сүқпаушылық, ... ... ... ... ... ... ... қарастырып кеткендей бақылаушы-делегаттардың отбасы мүшелерінің,
әкімшілік-техникалық персоналдардың қызметкерлері мен олардың ... ... мен аса ... ... бақылаушы-делегация
қүрамына кіретін қабылдаушы мемлекеттің азаматтары мен түрақты түратын
түлғаларының иммунитеттері мен аса ... ... ... мен
бақылаушы-делегаттың функцияларының тоқтатылуы үқсас болып келеді.
Бақылаушылар ... мен ... ... ... ... ... жекелеген мәселелерді халықаралық қүқық Комиссиясы
функционалдық түрғыда қарастырады. Мысалы: ... ... ... ... ... ... жүріп-түруы "бақылаушылар
делегациясының міндеттерін орындауға қажетті мөлшерде ғана" қамтамасыз
етіледі. ... ... ... ... ... ... ... түрақты өкілдіктері мен бақылаушылардың түрақты
миссиясына қатысты ғана орындалады.
Бақылаушы-делегаттың ... ... ... ... ... ... халықаралық қүқық Комиссиясы ... ... ... ... және ... заңдардан
"өзінің ресми қызметін жүзеге асырумен байланысты әрекеттеріне" қатысты
ғана иммунитетке ие.
Бақылаушы-делегаттардың аса қүқықтық ... мен ... ... ... мысалы: қабылдаушы мемлекеттің заңдарынан
иммунитет оларды түрақты өкілдіктердің немесе халықаралық органдар мен
конференциялардағы ... ... ... ... Негізінен мүндай шектеулерге жеткілікті негіз жоқ.
Бақылаушы-делегаттар өз функцияларының тар, ал қызметінің уақытша сипатына
қарамастан өзін ... ... ... ... болып табылады.
Бақылаушы-делегаттардың функцияларының өкілдік ... оған ... ... ... және конференцияларда қүқықтық жағдайы
бойынша басқа мемлекет өкілдерімен бірдей қүқық береді.
Оның тек ... емес ... яғни ... ... немесе
конференция отырысы уақытына ғана тағайындалуы оның қүқықтары мен сәйкес
халықаралық үйым немесе конференцияның жүмысына ... ... ... ол ... сөз сөйлемейді, дауыс беруге қатыспайды және т.б.
Бірақ мүның ешқайсысы өз мемлекетінің өкілі ретіндегі ... ... ... ... ... ... ... халықаралық қатынастағы
мемлекет теңдігі қағидасына сәйкес бірдей құқықтарға, аса ... мен ... ... ... ... ... 1975 ... мемлекеттердің әмбебап сипаттағы
халықаралық ұйымдармен ... ... етуі ... ... көрініс табуы халықаралық ұйымның органдары мен халықаралық
конференциялардағы бақылаушылардың құқықтық жағдайын бекітуге септігін
тигізді.
24Курс ... ... т. 5, М., 1969, ... біз осы ... негізгі объектісін, атап айтқанда арнайы
миссиялардың халықаралық-құқықтық мәртебесін ... ... ... ... саралау, зерттеу нәтижесінде төмендегідей қорытынды
ойларға келдік.
Біріншіден, қазіргі заманғы халықаралық құқықта дипломатиялық ... ... ... ... ... ... мәртебесін айқындайтын
нормалар жүйесі қалыптасқан. Мұндағы негізгі ... ... 1969 ... ... ... Вена ... көрініс тапқан. Осы
конвенцияның қабылдануы арнайы миссиялар институтының толық ... ... ... ... айтқан болмайды деп ойлаймыз. Әрине, аталған
конвенция бекітілгенге дейін де ... ... ... ... ... болған. Тіпті жоғарыда атап өткеніміздей ... ... ... ... ... өмір ... ... Бірақ
XX ғасырдың екінші жартысына дейін арнайы миссиялардың ... ... ... тек ... ... ... ғана
сүйеніп келген. Ал олардың белгілі бір жүйеге ... ... ... өз ... жеке бір даму ... ... болады. Сондықтан арнайы
миссиялар туралы нормалар мен ... ... ... мен ... сай ... 1969 ... Вена ... маңызы зор болды.
Бір жағынан арнайы миссиялар институтына деген соншалық үлкен көңілдің
бөлінуін мемлекеттер үшін ... ... ... ... арнайы
миссиялар жіберудің тиімді әрі ыңғайлы тәсіл болуымен түсіндіруге ... ... ... ... ... мүшелерінің жеке басына
қол сұқпаушылық иммунитеті осы ... ... ... ... жеке иммунитеттердің ішінде ең негізгісі әрі ... ... ... Оның заңдық мазмүны бойынша дипломаттар жергілікті билік
органдарының күштеуінен және жеке тұлғалардың қылмыстық қол ... ... ... белгілі. Жалпы алғанда, арнайы миссиядағы
дипломатиялық персонал мүшелерінің жеке басқа қол ... ... ... ... жеке ... қол ... иммунитетімен
мазмұндас әрі үқсас болып келеді.
Үшіншіден, халықаралық органдардағы және халықаралық конференциялардағы
делегаттардың және осы ... ... ... ... мен ... ... өкілдіктер мен олардың
дипломатиялық персонал мүшелерінің иммунитеттерімен бірдей және ... ... мен ... ... қатынастағы мәселелер
әртүрлі сұрақтарды қамтиды және олар әр жағдайда әр түрлі шешіледі. Бұл
халықаралық ... ... ... ... ... ... бейбіт қатар өмір сүруі қағидаларын бір жүйеге келтіруді
талап ... ... ... әр ... ... аяда бола ... барлық
жағдайда нысана бойынша айқын саяси сипатқа ие болмауға ... ... ... ... ... мен функциялары бойынша саяси
дипломатиялық сипатқа ие болмағандығымен олар әрқашанда мемлекеттің сыртқы
саяси ... ... ... ... ... қала беретіні анық, өйткені ресми
өкілдік туралы болып ... яғни ... ... ... ... ие ... ... мемлекеттің атынан сөз сөйлеп әрекет етеді. Оның сөзі мен іс-
әрекеті жіберуші мемлекет үшін ... бір ... ... ... ... ... ... бір құқықтар мен міндеттердің пайда болуын
атауға болады).
Қазіргі заманғы ... ... ... кеңеюі, өз кезегінде,
дипломатиялық қызметті жүзеге асыратын ... мен ... ... ... оның ... ... алып ... сөзсіз. Бүгінгі
таңда дипломатиялық қызметті жүзеге асыруда тек сыртқы істер министрлігі
мен тек кәсіби дипломаттар ғана ... ... ... ... басқарудың
әртүрлі салаларының өкілдері де қатысады. Оларды кең ... ... ... парадипломатия деп атайды.
Бұған қоса жоғарыда атап өтілгендей, қазіргі таңда мемлекет және үкімет
басшылары сияқты, ... ... ... ... ... ... ... байланыс органдарының қызметі белсендене
түсті. Қазіргі уақытта мемлекет ... ... ... ... және әртүрлі аd hос халықаралық органдардың жұмысына қатысу
сияқты дипломатиялық қызмет нысандары да кең қолданысқа ие ... және ... ... осы ... өзгерістер арнайы
миссиялар дипломатиясында мейлінше айқын көрініс табуда. Қазіргі ... ... ... ... дипломатиямен қатар өмір сүре отырып, жаңа
негізде дамып келеді. Бұл ... ... бір ... ... ... де рас және ... қосыла отырып олар мемлекеттік
халықаралық қарым-қатынасқа қатысуға деген негізгі егеменді құқығын ... ... ... ... ... миссиялардың қолданылу аясы кең. Олар мемлекеттер танылмаған
жағдайларда және дамыған көп жоспарлы ... ... ... өмір сүре ... Бұдан шығатын қорытынды, бұл институттың құндылығы арта
түседі, өйткені ол кез-келген жағдайларда ... ... ... жүзеге асыруға септігін тигізеді.
Бүгінгі таңда дүние жүзінде екі жүзге жуық мемлекет бар және солардың
көпшілігі ... ... ... ынтымақтасуда. Бұл халықаралық
қатынастардың дамуының объективтік қажеттілігін көрсететін процесс. Алайда,
қалыпты дипломатиялық қатынастар үстану үшін кедергілер болмаса да, ... ... ... ... ... ... ... Оның әртүрлі себептері бар. Соның ішінде, ең бастысы ... мен ... ... үшін ... ... көп ... ... отырғаны жасырын емес.
Бір мемлекеттің дипломатиялық өкілдіктерін екі немесе одан да көп елдерде
аккредиттеу тәжірибесі дипломатиялық ... ... ... ... де ... ... шеше алмайды. Сірә, мүндай жағдайларда негізгі
шешімді арнайы дипломатиялық ... ... ... ... ... ... мақалалар
1. Ф.М. Бурлацский. О системном подходе к исследованию внешней
политики.- В ... ... ... и ... ... 1976. ... ... Специальные дипломатические миссии. Киев. «В
школа». 1977.с.15.
3. Д.Б.Левин. Принцип невмешательства в современном мире. Н. «
международной жизни» 1966. №11 с.31.
Курс международного ... В ... ... т.І. М., " ... ... ... Дипломатическое право. Киев: В школа, 1981,-34
бет.
Л. Оппенгейм. Международное право, т.І. М., ИЛ, 1949, ... ... Д. ... Курс ... ... т.1. М., ... А.В.Гефтер. Европейское международное право. Спб, 1880, с-
376.
8. ... ... ... law. ... ... ... р ... Международное публичное право: Учебник. под. ред. К.А. Бекяшева,
М. "Проспект", - 2003 г. 237 бет.
10. ... ... ... миссии. Киев:
"Вицца школа", 1977.С.ЗЗ.
11. курс международного права. В томах. Т.ІІ, ... "Во имя ... ... и сотрудничества". К итогам совещания
по безопасности и сотрудничеству Европе.
13. Э.Сатоу. Руководство по ... ... ... ... ... ... 1977.С.91.
15. Үеагbоок of the International law Comission,vоl. П.Dос7 А (с №4) ... Report of the ... law ... on the Work of its ... ... Official Recorcis of the general ... second session.
Suppl..№9.А/6709 rew.1,р.5.
18. Л. Олленгейн. Международное право, т.1, полутом 2. М, ИЛ, 1949.
с.ЗП.
19. Э.де Ваттель. Право народов. ... М, ... 1960, ... Persona non grata- латын тілінен аударғанда " жағымсыз тұлға"
дегенді ... ... ... дипломатические миссии. Киев:
Вища школа, 1977.с.91.
22. БҰҰ басшылығымен өткізілетін конференцияларға, әдетте, ... іс ... ... ... ... ... 1958 ... теңіз құқығы жөніндегі Женева конференциясы мен
1961, 1963 ... ... және ... ... ... ... және т.б. ... кезінде жүгінген.
23. Мысалы: Кеңес Одағы 1970 жылы ИКАО-ға мүше болғанға дейін
оның органдарының отырысына өз бақылаушыларын жіберіп отырған.
ЭӨКК ... ... ... ... ... Куба,
ВДР қатысқан.
24. Курс международного право, т. 5, М., 1969, стр. 8.
2. Халықаралық шарттар мен құжаттар.
1945 ... БҮҮ ... ... Вена ... ... Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы.
1961 жылғы Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясы.
1969 жылғы арнайы миссиялар ... Вена ... 1975 ... әмбебап сипаттағы ... ... ... ... конвенция.

Пән: Халықаралық қатынастар
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арнайы миссиялар дипломатиясының халықаралық-құқықтық негіздері21 бет
Арнайы миссиялар жөніндегі 1969 ж конвенция6 бет
Мемлекетаралық қатынас - дипломатия10 бет
«АРНАЙЫ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫНЫҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ34 бет
«Жетім балалар туралы» арнайы заң керек7 бет
Ішкі істер органдарының арнайы күзет қызметі туралы74 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану31 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану туралы ақпарат59 бет
Амин қышқылдарының алмасуының арнайы жолдары. Жеке амин қышқылдарының алмасуы20 бет
Арнайы ашылған аймақтар7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь