Мұнай өндіру

КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Кен орнының физикалық . геологиялық сипаттамасы
1.2 Тектоника
1.3 Мұнайгаздылық
1.4 Өнімді деңгейжиектердің коллекторлық қасиеттері
1.5 Гидрогеологиялық сипаттама
1.6 Мұнай қоры
1.7 Өнімді деңгейжиектердің мұнай беруінің проектілік коэфици.ентін
негіздеу
2 ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Қазіргі өндіру жаңдайын анализдеу
2.1.1 Қабаттардың геологиялық . физикалық сипаттамалары
бойынша экспериментальды объектілерді бөлуді негіздеу
2.1.2 Өндіру варианттарын негіздеу
2.1.3 Өндіру варианттарының технологиылық көрсеткіштері
2.1.4 Өндіру варианттарының экономикалық көрсеткіштері
2.2 Көтеру құбырларының және ауыздық қондырғылардың
конструкциясы
2.2.1 Эксплуатация кезіндегі қиыншылықтарды болдырмау
шаралары
2.2.2 Мұнайды жинау, тасымалдау және өнеркісіптік дайындау
жүйесі бойынша мәліметтер
2.3 Мұнай өндіруде штангалы сорапты қондырғыны пайдалану
жұмысын зерттеу және оның құрал.жабдықтары
2.3.1 Штангілі тереңдік сорапқа газдың әсері
2.3.2 Қорғаныш құрылғы
2.3.3 Тереңдік сорапты ұңғыаны зерттеу
2.4 Құрал.жабдық және штангілі сорапты қондырғы жұмысының
параметрлерін анықтау
2.4.1 Сорапты штангілердегі келтірілген кернеуді анықтау
2.4.2 Қарапайым қатардағы негізгі тереңдік сорапты құралды таңдау
және сораптың жұмыс режимін орнату
2.4.3 Есеп
2.4.4 Сорапты штангінің сатылы тізбегінің есебі
2.4.5 Штангі калоннасының құрлысын таңдау
2.4.6 Штангілі сорап қандырғысының алым коэффициентін
анықтаймыз
2.4.7 Штангі ілмесіне түсетін салмақ нүктесін анықтаймыз
және теңселмелі станок таңдаймыз
3 ЭКАНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Негізгі тәсілдері мен рұқсаттар
3.2 Эксплуатациялық шығындар
3.3 Салықтар мен аударымдар
3.4 Жобаны жүзеге асырудың тиімділік көрсеткіштері
3.5 Жобаны іске асырудың экономикалық тиімділігі
4 ҚОРШАҒАН ОРТА МЕН ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
4.1 Еңбекті қорғау
4.1.2 Қорғау шаралары
4.2 Кәсіпорын үшін шекті мүмкін қалдықтарды орнату
ұсыныстары
4.2.1 Шекті мүмкіндік қалдықтары нормативтерінің сақталуын
бақылау

4.3 «ККМ Operating Company» АҚ.ң инженер.техникалық
қызметкерлерге және қоғамның кіші қызметкерлеріне арналған
еңбекті қорғау ережелері
4.3.1 Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздік талаптары
4.3.2 Электр жабдығымен жұмыс кезінде авариялық
жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары
4.3.3 Өнеркәсіптің өндірістік объектілеріін аралау кезіндегі
қауіпсіздік талаптары
4.3.4 Өрт қауіпсіздігі талаптары
4.3.5 Дәрігерге дейін көмек көрсету
4.4 Мұнайды дайындау қондырғысы
4.5 «ККМ Operating Company» АҚ апатты жою жоспары
4.5.1 Күкіртсутекті ортада жұмыс істеу кезіндегі техника
қауіпсіздігінің жалпы талабы
4.5.2 Объектідегі өртке қарсы шаралар
4.5.3 Мұнай ұңғысын өрттен сөндірудің есебі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША
а) Ұңғының өнім беру диограммасы
ә) Жылдық өнім алу диограммасы
б) Ұңғының саға жабдық схемасы
Көкжиде мұнай кен орны 1959 жылы ашылған және Ақтөбе облысының Темір ауданында Кеңқияқ кен орнына жақын орналасқан.
Көкжиде кен орнында жүргізілген карталау, құрылымдық - іздеу, барлау жұмыстарының нәтижесінде 6 өнімдік горизонттар анықталды: 5 мұнайлы және бір газды.
1981-1982 ж.ж ҚР Минло және Он «Гурьевнефтегазгеология» ПГО-ң орталық геологиялық - іздеу экспедициясы мұнай қорын бағалады, С1 категориясы бойынша мұнай қоры келесідей болды: геологиялық-2732,176 мың т.; өндірілетін – 546,4 мың т. ; С2 категориясы бойынша геологиялық 44768,5 мың т; өндірілетін 8953,7 мың т. Газ қоры аз болғандықтан саналмады.
1991 жылы 23 сәуірде 126 номермен «бақылау-тәжірибелік меңгеру үшін Қаз ССР Ақтөбе облысының Көкжиде кен орнының жоғарғы тұтқырлы мұнайын қабылдау - тасымалдау бойынша комиссиясының мекеме аралық актісіне» сәйкес «Қазнефтебитум» балансына берілді.
1992-1995 жыл периодта «Мұнай» АҚ 1081, 1082,1095,605,606 ұңғылар қатарын бұрғылады, олар триас және юра горизонттарының мұнайлылығын, Көкжиде кен орнының геологиялық құрылымын және мұнай қорының бар екенін дәлелдеді.
С1 категориялы мұнайдың өндірілетін қорының өзгеруіне байланысты осы жұмыс орындалды. Жұмыста эксплуатациялық объектілердің бөлінуі, өңдеу варианттарын таңдау негізделді, өндіру варианттарының технологиялық және экономикалық көрсеткіштері есептелді, технико-экономикалық көрсеткіштердің анализі жүргізілді, олардың негізінде Көкжиде кен орнын өндірудің тиімді варианты ұсынылды.
Кен орнын өнеркәсіптік өндіру триастық өнімдік горизонттар үшін батырылатын тереңдік сораптарының көмегімен және Юра өнімдік горизонттары үшін түптік электрлі қыздырғышы бар винтті сораптардың көмегімен контур ішілік суландыруды пайдалана отырып өндірудің механикалық тәсілімен байланысты.
Ұсынылатын әдістерді жүзеге асыру өнеркәсіптік бақылау жұмыстарының алдында 3 жыл бойы жүргізілуі керек, оның нәтижелері бойынша барлық кен орнын өндіру кезіндегі қолданылатын әдістердің тиімділігі және оларды енгізу мүмкіндігі туралы қорытынды жасалады.
Бұл жұмыс «Мұнай» НПЦ АҚ-да НТС-ң 26.08.96 ж. Шешімі негізінде орындалды, көктемде кен орында тәжірибелік - өнеркәсіптік жұмыстарды ұйымдастыруды қарастырды.
1. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф., Чоловский И.П. Нефтепромы-словая геология и геологические основы разработки месторо-ждений нефти и газа. –М., Недра, 1985
2. Ибрагимов Г.З. и др. Применение химреагентов для интенси-фикации добычи нефти - М., Недра, 1991
3. Гиматудинов Ш.К. Справочная книга по добыче нефти - М., Недра, 1974
4. Грищенко А.И. и др. Метод повышения продуктивно-сти газокондесатных скважин - М., Недра, 1997
5. Гурвич С.М., Кострикин Ю.М. Оператор водоподготовки - М., Энергия, 1974
6. Беззубов А.В. и др. Машинист рабочих станций по закачке рабочего агента впласт. - М., Недра, 1988
7. Технологическая схема разработки нефтегазоконденсатно-го месторождения Жанажол – Самара, Гипровостокнефть, 1986
8. Амиян В. А. Применение пенных систем в нефтегазодобыче -М., Недра, 1987
9. Метод обнаружения сульфатовосстановливающих бак-терий в водах нефтепромыслов. ГОСТ 39-15-1-83
10. Халимов Э.М. Технология повышения нефтеотдачи пластов - - М., Недра, 1984
11. Муравьев И.М. Абдулин Ф.С. Освоение и исследо-вание нагнетательных скважин - М., Недра, 1963
        
        АНДАТПА
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Кен орнының физикалық – геологиялық сипаттамасы
1.2 Тектоника
1.3 Мұнайгаздылық
1.4 ... ... ... ... ... ... Мұнай қоры
1.7 Өнімді деңгейжиектердің мұнай беруінің проектілік коэфициентін
негіздеу
2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Қазіргі өндіру жаңдайын анализдеу
2.1.1 Қабаттардың геологиялық - физикалық ... ... ... бөлуді негіздеу
2.1.2 Өндіру варианттарын негіздеу
2.1.3 Өндіру варианттарының технологиылық көрсеткіштері
2.1.4 Өндіру варианттарының экономикалық көрсеткіштері
2.2 Көтеру ... және ... ... ... ... қиыншылықтарды болдырмау
шаралары
2.2.2 Мұнайды жинау, тасымалдау және өнеркісіптік дайындау
жүйесі бойынша мәліметтер
2.3 Мұнай өндіруде штангалы ... ... ... ... және оның құрал-жабдықтары
2.3.1 Штангілі тереңдік сорапқа газдың әсері
2.3.2 Қорғаныш құрылғы
2.3.3 Тереңдік ... ... ... ... және ... ... ... жұмысының
параметрлерін анықтау
2.4.1 Сорапты штангілердегі келтірілген кернеуді анықтау
2.4.2 Қарапайым қатардағы негізгі тереңдік сорапты құралды таңдау
және сораптың жұмыс режимін орнату
2.4.3 Есеп
2.4.4 ... ... ... тізбегінің есебі
2.4.5 Штангі калоннасының құрлысын таңдау
2.4.6 Штангілі сорап қандырғысының алым коэффициентін
анықтаймыз
2.4.7 Штангі ілмесіне ... ... ... ... теңселмелі станок таңдаймыз
3 ЭКАНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Негізгі тәсілдері мен рұқсаттар
3.2 ... ... ... мен ... ... ... асырудың тиімділік көрсеткіштері
3.5 Жобаны іске асырудың экономикалық тиімділігі
4 ҚОРШАҒАН ОРТА МЕН ... ... ... ... ... шаралары
4.2 Кәсіпорын үшін шекті мүмкін қалдықтарды орнату
ұсыныстары
4.2.1 Шекті мүмкіндік қалдықтары нормативтерінің сақталуын
бақылау
3. «ККМ ... ... АҚ-ң ... және ... кіші ... ... ... ережелері
4.3.1 Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздік талаптары
4.3.2 Электр жабдығымен жұмыс кезінде авариялық
жағдайлардағы қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... талаптары
4.3.4 Өрт қауіпсіздігі талаптары
4.3.5 Дәрігерге дейін көмек көрсету
4.4 Мұнайды дайындау қондырғысы
4.5 «ККМ Operating Company» АҚ апатты жою жоспары
4.5.1 ... ... ... ... ... ... жалпы талабы
2. Объектідегі өртке қарсы шаралар
3. Мұнай ұңғысын өрттен сөндірудің есебі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША
а) Ұңғының өнім беру ... ... өнім алу ... ... саға ... ... мұнай кен орны 1959 жылы ашылған және Ақтөбе облысының Темір
ауданында Кеңқияқ кен орнына жақын орналасқан.
Көкжиде кен орнында ... ... ... - ... ... нәтижесінде 6 өнімдік горизонттар анықталды: 5 ... ... ... ж.ж ҚР ... және Он ... ... орталық
геологиялық - іздеу экспедициясы мұнай ... ... С1 ... ... қоры ... ... геологиялық-2732,176 мың т.;
өндірілетін – 546,4 мың т. ; С2 категориясы ... ... 44768,5 ... ... 8953,7 мың т. Газ қоры аз ... ... жылы 23 ... 126 номермен «бақылау-тәжірибелік меңгеру үшін Қаз
ССР Ақтөбе облысының Көкжиде кен орнының жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... аралық актісіне» сәйкес
«Қазнефтебитум» балансына берілді.
1992-1995 жыл ... ... АҚ 1081, ... ... ... олар триас және юра горизонттарының мұнайлылығын,
Көкжиде кен орнының геологиялық құрылымын және ... ... бар ... ... ... өндірілетін қорының өзгеруіне байланысты осы
жұмыс орындалды. Жұмыста ... ... ... ... ... ... өндіру варианттарының технологиялық ... ... ... технико-экономикалық көрсеткіштердің
анализі жүргізілді, олардың негізінде Көкжиде кен орнын өндірудің тиімді
варианты ұсынылды.
Кен орнын өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ... көмегімен және Юра өнімдік горизонттары
үшін түптік электрлі қыздырғышы бар ... ... ... ... ... ... отырып өндірудің механикалық тәсілімен
байланысты.
Ұсынылатын әдістерді ... ... ... бақылау жұмыстарының
алдында 3 жыл бойы жүргізілуі керек, оның нәтижелері бойынша барлық ... ... ... ... әдістердің тиімділігі және оларды
енгізу мүмкіндігі ... ... ... ... ... НПЦ ... НТС-ң 26.08.96 ж. Шешімі негізінде
орындалды, көктемде кен орында ... - ... ... ... » НПЦ АҚ-ы 2001 жылы ЖШС ... ... деп ... ... орны ... ... кен орындарын ашып «ККМ Operating Company» АҚ
болып құрылды.
Кен орны туралы ... ... кен орны ... ... ... ... ... жер бедері жатық жазықтық болып ... Су ... ... ... өзен ... ... тік ... тәрізді. Ұсақ сайлар мен су ағындарының аңғарларының формасы У
тәрізді. Су айырықтарының ... ... ... Су айырықтарының
аңғар түбінен биіктігі 50-60м-ді құрайды. Ауданның Оңтүстік бөлігінде
Көкжиде ... ... ... ... ... Тек ... мен өзен
аңғарлары жиектерінде бор түзілімдері шығымы кездеседі.
Аудан климаты континентті, қысы салқын жазы құрғақ, ... ... ... ... ... - 330с, ... максимальды
температура +35,70с. Аймақ жауын- шашын ... 180-200 мм. Қар ... ... 130-150 күн.
Өсімдіктерден дала, шөл, шөлейт жердің шөптері кездеседі. Орман
өсімдіктері жоқ. Тек өзен жағалауларында жиде ... ... ... ... шөл ландышафты түрінде, жер беті әлсіз жынысты өсімдікті
қабатпен ... ... ... гидротізбегі Темір өзенінің Ембі өзені бассейініне қарасты
бүйірлін су ағымдарымен көрсетілген. Темір өзенінде үнемі су ... ... ... ыстық және құрғақ мезгілінде аңғарлардың кей бөліктерінде су
ағымы ... және тек ... ... ... Ұсақ ... мен
арналардың аңғарлары құрғақ, олардағы су ... тек қар ... ... ... ... Өзендер атмосфералық жауын- шашын ... ... ... суы ... ... ... ... 500ден 600г/л дейін. Су техникалық сумен
жабдықтауға қолданылады. Ауыз ... ... ... ... ... ... альб түзіліміндегі қабат суын пайдалануға болады.
Аудандағы ірі елді ... ... ... ... , ... ... Жұмыс орны мен облыс орталығы арасы –250км. Алғаға дейін
200 км, Қандыағашқа дейін- 140км, ... км. ... ... ... ... кен ... жақын Кеңқияқ, Жаңажол поселкелері орналасқан.
Аудан тұрғындары ауыл шаруашылығы және мұнай өндірумен айналысады.
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1Кен орнының ... - ... ... ... ... ескі ... шегіндегі ең терең Г- 41
ұңғысымен жоғары пермь түзілімдерінің палезойдың ... ... ... ... түзілімдерінің қуатты келгені (инт 650-3000м) ... ... ... ... терең ұңғылар арқылы зерттеледі. Олардың
ішінде зерттеліп отырған аймақта орналасқан ұңғылар NNГ-96, Г-99, Г-100, Г-
106, Г-107, Г-110, П-89 ... ... ... тек ... ... ашқандықтан жоғарғы
перьмнен бастап төменгі карбонға ... ... ... ... ... ... ... құрылымдық зерттеу, барлау ұңғыларымен
зерттелген, сондықтан бұрғыланған ұңғылардың каротажды диаграммаларының
нақты корреляциясы ... ... ... ... ... ... ... микрофауналық полинологиялық және т.б. талдау
жүргізу ұңғылармен ... ... ... ... ... ... палеозой эротемасының ашық тілігі пермь және таскөмір
түзілімдерінің жүйесімен ... ... ... жүйесі төменгі және ортаңғы бөліктерімен көрсетіледі.
Төменгі бөлім (С)
Сұр, қара сұр, ... ... кей ... доломиттенген
әктасымен аргиллиттің жарық қуаты аз қатпаршалармен белгілі. Түзілімдердің
қуаты 270м.
Ортаңғы бөлім (С)
Ұсақ ... қара сұр, ... ... ... ... ... Башқұрт және Москва Ярустарымен көрсетілген.
Түзілімдердің қуаты-140 м (П- 89).
Пермь жүйесі (Р)
Жоғарғы және төменгі бөліктері мен көрсетіледі.
Төменгі ... ... ... ... ... ... Артин және Кугур
ярустарына бөлінеді.
Ассель ярусы (Р1а)
Көптеген ... ... ... ... ... орта карбон
жыныстарында жатыр және кезектескен аргиллит, алевролит, тастүйнек және
эктастармен көрсетіледі. ... ... ... ... ... қатпаршалармен сазды жыныстар. ... ... ... ... ... ... қара сұр, қатты тастектенген
және деломиттенген эктастардан құралған. П-89 ұңғысындағы ассельдің қуаты-
50метр.
Сакмар ярусы (Р1S)
П-89 ұңғысында 4290-3920 ... ... Керн ... сұр, қара сұр ... қара аргиллит қабаттамаларының бір ... ... ... ... ... ... қабатшалары
байқалады. Қуаты –370метр.
Кунгур ярусы (Р,К)
Ярус түзілімдері күмбез арасындағы аймақтарда және көршілес ... ... ... ... ... ... ... 3
қалыңдама көрсетіледі: төменгі- сульфат терригенді галогенді және жоғарғы-
сульфат терригенді төменгі ... ... ... сұр, қара ... ... ... алевролиттен құралған.
Галогенді қалыңдамаға сәл кальций және магний қоспасы бар тұз
тастар тән. Тұзы ақ, ... ... ... ... қара сұр ангидрит ақ гипс
қабаттары мен ... ... ... –123м ... ... ... ... (Р2)
Аумақта Уфа, Қазан, татар ярустарымен көрсетілген.
Уфа ... (Р2 ... м ... Г-41 ... ... ярус түзілімдері
яитологоиялық сипаттамасы бойынша белгіленген. Бұл аргиллит, ... ... ... ... ... ... ... сұр. Алевролиттер –
қара қоңыр, сазды, эктасты тығыз. Құмтастар- қара қоңыр, кварцты. ...... ... ... сұр ... ... құмтастар қабаттарымен көрсетілген
терригенді тәсілдерден құралған. Қазан ярусы Г-41 ... ... ... ... ... ... ... ярусы. (Р2t)
Қазан ярусы түзілімдері татар ярусының қызыл түсті түзілімдерімен
жабылады. Г-41 ұңғысы бойынша татар ... ... ... ... ... м ... ... Төменгі шекара төменгі триас конгломеративті
қабатының табаны бойынша ... ... ... ... ... ... ... саздан және аргиллиттен құралған. Саз
бен аргиленттер – ... ... ... кей
Жерлерде алевролитті, эктасты, ангидрит қосылған. ... ... ... түс және ... ... ... ... сұр, кірпіш қызыл, тығуз, әкті. Құмтастар ... және сұр, ... ... ... жоғары бөлігі жоғары пермь тілігінің ... ... ... ... тобы ... алаңындағы мезозой тілігі триас, юра, және бір ... ... ... ... ... түзілімдері төменгі бөлімге жатады. Жоғары
және ортаңғы ... ... ... ... ... кәсіптік- геофизикалық мәліметтер,
сонымен қатар көршілес мартук, Шеңгелши, тасши, ... ... ... ... трас ветлужский, бускунчак серияларына сәйкес
өленек және инд ярустарына бөлінеді. Ауданда өленек ярусының түзілімдері
жоқ.
Инд ... ... ... ... ... ... ... (Т1V)
Кезекпен бір- бірін ... ... ... ... ... ... ... түзілімдерінде стратиграфиялық келісімсіздікпен бұрыштай
жатады. Литологиясы жағынан тастопша аргиллит секілді жасыл, кірпіш қызыл,
алевриттес сазбен, ашық ... ... ... ... ... кірпіш-қызыл,
қатта құмтастарымен белгілі. Тастопша негізінде конгломерат ... ... ... тастопшасы (Т1V kgd)
Саркөл тастопшасында жатыр. Литологиясы тұрғысынан ... ... сұр ... қабаттарынан тұрады. Максималды қуаты -80м/ге дейін.
Ақжар тастопшасы (Т1 VAKg)
Көкжиде тастопшасы жыныстарында ... ... сұр, шие ... ... Қуаты 0 ден 80м/ге дейін.
Юра жүйесі (j)
Юра түзілімдері ... ... ... және бұрышты
сәйкессіздігімен жабады. Континенталды қалыңдамады төменгі және ортаңғы
бөлім түзілімдерін ... ... ... ... ... ... ... сазымен құмтасымен белгілі. Сазы
сұр, қара сұр. Құмы сұр жасыл сұр. Құмтастары сазды, сұр. Қуаты ден ... ... ... Юра ... ... ... аумағын жайлаған. Литологиясы
тұрғысынан құмтас қатпаршалары ... ... ... ... Құмы ... сұр, ... Сазы сұр, ... қара құмды, ақшыл
сұр құм және ... ... ... ... сұр, ... ... ... эктасты. Қуаты 50 ден 130м.д.
Бор жүйесі. (К)
Бор жүйесі төменгі және жоғарғы бөлімдерге бөлінеді.
Төменгі бөлім (К1)
Готерив, Барреви, Апт және Альб ярустарымен ... ... ... түзілімдерінде жатыр және құмтас, жасыл сұр, перемикті құм және
ашық ... әкті саз ... ... Қуатты сз, жасыл сұр сазды әктас
сирек қосылады. ... ... ... ... ... тән. ... 0 ден ... ярусы (К1вч)
Континентальды ала жыныстар: жасыл, қызыл, қоңыр, ... ... және ... ... ... және эктасты түзілім ... ... 25 тен ... д.
Апт ярусы (К1а)
Алеврит және сұр, полимикті құм қабатшалы қара сұр және қара теңіз
сазымен ... ... ... ... ... ... ... және
табанында кварцты, ұсақ құрамды құмның деңгейжиегі ... ... ... ... альб ... ... альб жікқабатының төменгі шекарасы дәл көрсетілмеген.
Жұмыстарында саз қабаттарының қуаты ... құм ... ... Жікқабат негізін апттың қара сұр сазым жабатын глауконитті құм
құрайды. Жоғары қарай кварцты малтасты; алевритті, қара сұр, ... ... саз ... Саз ... , қара сұр, сазды құммен қабатталады.
Жікқабат тілігі сұр түсті ... ... ... ... ... ... және ... ярустарына бөлінеді.
Сантон ярусы (К2St)
0.2 – 0.3 м қуаты бар ... ... ... ... ... ... альб ... жатыр. Фосфорит қабатынан жоғары қарай сұр
құмды саз қабатымен алмасып келетін әкті, сазды, ... сұр құм ... ... ... ақ – ... әкті ... тұратын екінші фосфорит
қабаты бөлінеді. Қабат қуаты 0,15 – 0,30 м. ... ... ... ... ... ... құм , алевритпен, мергелмен алмасып келетін қоңыр
карбонатты құм жатыр. Сипатталған түзілімдердің қуаты 3–4 м.
Кампан ярусы (К2км)
Жасыл сұр, сұр ... ... жұқа ... саз ... Қуаты 60 – 80 м.
Палеогон жүйесі (Р)
Жүйе тізімдері кең таралмаған және жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... түзілімдері кең таралмаған, ауданның оңтүстік батыс
бөлігінің кішкене аумағын жабады.
Төрттік жүйесі ... 4 ... ... ... кен орны өзі ... ... ... жатады.
Тектонкасы тұрғысынан Көкжиде күмбезаралық құрылымы Кенқияқ,
Мортық, Бәшенкөл, ... ... ... мен Құмсай және Луговской
күмбезаралық дөңесінің арасында орналасқан. Жұмыс орны аймағында П1 деңгей
жиегі түзілімдерінің тереңдігі ... 3560 ... ... ... 4200 ... ... тұз түсті кешенінде күнгур – жоғары пермь, және триас
– палеоген құрылымдық қабаттары ... ... ... ... ... ... палеоген құрылымдық қабаттарына бөлінеді.
Жоғарғы пермь түзілімдері бойынша теңгермелі мулда және ... ... ... ... ... ... ... кунгур – жоғарғы пермь құрылымдық қабатының ... ...... ... ... құрылуы Д, У1, УІІ сейсмикалық
деңгей жиектерінде талас туғызады.
Тұзды қалыңдаманың төменгі ... ... ... ... ...... қалыңдамасымен байланысқан УІІ деңгей жиегі
байқалады. Сульфат – ... ... ... ... ... ... ... көрсететін П1 және УІІ ... ... ... ... ... жиекті көрсететін тұз төбесі көршілес тұзды күмбездерде де
байқалады. Зерттеліп отырған аумақта ... тұз ... ... (скв. Г-106) – 3634м, (скв. Г – 110) – 3681 м. және ... – 123 ...... пермь қабатының неғұрлым көп зерттелген бөлігі Д
деңгей ... ... ... ... төбесі болып табылады. Жоғары пермь
төбесінде күмбез аралық Көкжиде дөңесі ... ... ... ... және оның ... ... ... бөлігінде
орналасып, 300 м ... ... ... ... өлшемі 30 м
амплитудада 315 м изогипс бойынша 6,3х4,4 ... ... ... ... жоғары пермь түзілімдерінің
төбесінде жатыр, жалпы төменгі түзілімдердің құрылымдық жобасын қайталайды.
Жоғарыда айтылғандай, ... өзі ... ... ... қабаты Саркөл, Көкжиде, Ақжар тастопшалары жынысынан тұрады.
«Ара» атты Көкжиде ... ... ... ... ... ... «Ара» белгісі күмбезінің құрылымдық жобасы, негізінен,
төменгі жоғары ... ... ... сәйкес Батыс переклинальды
күрделендіретін құрылымдық кеңдеу, ал оның ... биік ... 2 ... көлденең жатыр.
Юраға дейінгі уақытта Мартук күмбезінің шығыс қанатында және
Көкжиде дөңесінің ... ... ... ... ... ... нәтижесінде күмбез төбесі түзілімдері шайылып кеткен.
Қанаттағы жыныстардың құлау бұрышы өте ... және 1 ... – бо ... ... ... ... ... жатық жатыстарымен сипатталады. Құрылымдық ... ... ... бойынша дөңесті жатық қанатты 80 м. изогипспен жиектелген
солтүстік – батысқа қарай сәл созылған ... ... ... ... ... ... жатық жерінде көтеріңкі
бөлімдер байқалады. ... ... ... өлшем 5 м. амплитудада, 100 м.
тұйық ... ... 5х1,5 км ... ... ... бөлім байқалады.
Дөңес қанатындағы жыныстар 1 ... ... ... ... қарағанда Көкжиде күмбезінің төбесі, жоғары
пермь төбесі бойынша Көкжиде тұз күмбезаралық ... ... ... ... ... ... тұзды күмбезі доға түріндегі лықсыма ... ...... ... ... күмбезаралық құрылымындағы триас
және юра түзілімдерінде мұнайлы ... ... ... ... бөлігіндегі төменгі триаста 4 мұнайлы деңгейжиек
табылды : Т – ІІІ, Т – 1, Т – 1а; ... 3 ... жиек : ... ... Ю – ІІІ, Ю – ІІ) және 1 ... – ІІІ жеңгей жиегі Соркөл тастопшасы табанына бекітіліп, ... ... ... : 300, 310, 311, 318, 319, 320 Г – 43, Г – 44, Г-46,
Г – 50, Г – 52, Г – 57, Г- 58, Г – 74, Г – 75, Г – 75, Г – 79, Г – 81, ... Г – 96, Г – 107, К – 106, К – 143, К – 204, 606, 605. ... 13 ұңғы ... ... : 310, 311, 318, 319, 320, 322, Г – ... Г – 51, Г – 52, Г – 57, Г – 58, 605. 318 ... 592 – 588, және ... ... ... ... орта ... 269,5 және 303,5 м-де
мұнай ағыны алынған. 605 ... ... 1995 жылы 576 – ... ... ... 15 т/с ... мұнай ағыны алынған.
Мұнайдың меншікті салмағы : 0,8436 – 0,8470 ... ... ... ... сынақ жүргізу барысында 7,5 ма/сут. Қабат суы алынған.
Жоғарыдан триас деңгейжиегі газды цементтегі тығыз құмтас ... саз ... ... ... – ІІ триас деңгейжиегі соркөл тастопшасы ... ... – 6 м. ... аумағы үлкен емес мұнайлық контур ішіндегі ұңғылар ... Г – 5, Г – 59, 606, 1082, 1095. ... ... 12 ... ... : 312, 319, 322, Г – 46, Г – 51, Г – 52, Г – 57, Г – 59, Г ... 606 1081 1095. 312 ... 536 – 542 ... ... ... Г –
51 ұңғының 535 – 542 интервалында 1,62 м3/сут мұнай ағыны табылған, Г – 59
ұңғының 518 – 524 м. 5,36 ... ... ... ... 606 ... 539 –
543,5 интервалында 14,4 т/с шығыммен мұнай ағыны табылған. 1081 ұңғысында –
16 т/с. Басқа 6 ұңғыда 3,5 ... 80 ... ... ... ... суы
табылған. Мұнай тығыздығы 0,8520 г/см3 шамасында, мұнайлық ауданы – 268,4
га, қуаты – 4 м.
Т – 1 ... ... ... ... ... тастопшасы деңгейжиегі
негізіне бекітілген. 310, Г – 56, Г – 46 ... Т – 1 ... ... орналасқан тағы бір мұнайлы қабат зерттелуде.
Деңгейжиек жыныстарының жамылғысы болып 83 – м-ге ... ... ... – 1 деңгейжиегі 2 мұнай ... ... ... ... 12 ... ... : 312, Г – 51, Г – 59. 312 ... 0,910 г/см3 болатын мұнай ағыны табылған. Г – 51 ұңғының 430 ... м ... ... және ... суы ... табылған.
Шығыс бөлігінің конурындағы ұңғылар : 320, Г – 1, Г – 23, Г – 46, ... Г – 53, Г – 58, Г – 1, Г – 46 ... ... ... бар ... Г – 58 ... 412 – 417 м ... 6,5 м3 /сут. мұнай ағыны
табылған. басқа ұңғыда су ... ... ... ... ... ... ... – 0,8705 – 0,9166 г/см3 . Негізгі Батыс бөліміндегі мұнай
ауданы – 140 га, ... – 51 га. ... ... құмтастар және 100 м. ... құм ... саз ... белгілі.
Т – 1а деңгейжиегі 31, 31, 320, Г – 46 ... ... ... 406 – 409 м ... 5,93 ... мұнай ағыны алынды.
Г–46 ұңғысының 414 – 416 м және 419 – 421 м интервалында қабат суы ... 320 ... ... Т – 1а ... мұнайдың тығыздығы –
0,8796 г/см3, ауданы – 48,8 га, ... – 3 ... – 1а ... жамылғы қабаты 30 м қуаты бар құмды – сазды
түзілімдерден тұрады.
Ю – ІІІ орта юра ... ... юра ... ... 380 – 375 м тереңдікте, құрылымның ортаңғы бөлігінде орналасып,
23 ұңғыларда зерттелген : 321, 322, 323, 329, 330, 331, 335, 335, 368, ... 345, 351, 353, 360, 368, 373, 377, 379, 386, К – 206, ... Г – 53, Г – 54, Г – 115. 7 ... (329, 373, 376, К – 206, Г – ... – 52, Г – 53) тығыздығы 0,8842 – 0,9501 г/см3 болатын ... ... ... ... қабат суы алынған немесе құрғақ болып табылған.
Мұнай аудан – 62,5 га, ... – 7 ... саз ... жабылған.
Ю – ІІ орта юра деңгейжиегі байос – батский түзілімдерінің ортаңғы
бөлігіне бекітілген, ... ... ... 300 – 356 м ... 26 ұңғыда зерттелген : 300, 301, 302, 305, 309, 310, 314, 315, 317,
318, 319, 320, 322, 323, 326, 333, 338, 366, 376, Г – 46, Г – 49, Г – ... – 53, Г – 52, Г – 57, Г – 59, 1082. ... ... 6 ұңғыдан мұнай
алынған : 300, 310, 320, 323, Г – 46, Г – 52. 300 ... 332 – 336 ... 2,4 ... ... ... алынған. 310 ұңғының 300 – 314 ... 2,4 ... ... ағыны, 320 ұңғының 310 – 317 м интервалында
1,4 м3/сут. мұнай мен су ... ... ... ... - 1,2 – 1,6 ... ... 0,04 – 0,06 ... 326 скважиналарында 304 – 311 м интервалында ... ... ... Г – 52 ... 331 – 340 ... 1,2 м3/сут.
мұнай ағыны, 1082 ұңғының 318 – 328 м. ... 4,6 ... ... 6
м3/сут. су ағыны алынған. Қалған ұңғыдан қабат суы табылған, немесе құрғақ
болған. Мұнай тығыздығы–0,8971–0,9485 ... ... га. ... ... 30 – 35 м-ге ... аргиллий және саз бумалымен жабылған.
Ю – І орта юра ... ... ... юра ... төбесіне
бекітіліп, 270 – 310 м тереңдікте ... ... ... және ... ... ұңғыларда белгіленген : 317, 318, 321, 326, ... 2 ... : ... орта және ... ... 13 ... ... : 300, 309, 310, 317, 318, 335, ... 367, 368, 379, Г – 52, Г – 57. ... ... 4 ұңғы (309, ... ... мың ... дейін газ ағыны алынған. Шығыс бөлігінде 335, 368 ұңғыда
қабат суы ағыны алынған, 333, 338, 367 ... ... ... ... ... суы ағынның алынуы сынақ тәсілі мен пайдалану құбырын
цементтеу ... ... ... ... екенін атап көрсету керек.
Ауа қысу процесі кезінде табан суы бұзылуына ... ... ... ... ... жоғары қысым пайда болады.
Бұл түйінді былай бекітуге ... : ... ... ... ... ... мұнай шығымы бірден өседі. (605, 606, ... аз ... ... тығыз сазбен көрсетілген готерив
түзілімдері Ю – І ... ... ... табылады. Жамылғының
жоғарғы бөлігінде сазды алевриттер мен, жарықшақтары кальцитпен толтырылған
тығыздалған сазды құмтастар пайда болады.
1.2 ... және ... ... мен қасиеттері
1.2.1 Өнімді деңгейжиектердің коллекторлық қасиеттері
Триас мұнайы ... Т – ІІІ ... 0,8438 ... Т – І деңгейжиегінде 0,9166 г/см3-ге дейін.
Юра мұнайы тығыздығы сәл ... : 0,8842 ден 0,9501 ... ... мұнайында сонымен қатар жоғары мұнай құрамы 13,4 тен 28,5 ... ... ... ... ... : ... химия –
технологиялық талдау жасауға жеткіліксіз.
Ю – І ... газ ... ... ... ... ... ... 310 ұңғы газына талдау жүргізу барысында оның құрамы оттегі
– 0,17, азот – 7,94, метан – 80,14, этан – 5,45, ... – 5,02, изо – ... 0,51, ... – 0,44 ... ... ... ... газдың меншікті
салмағы 0,6840 г/см3. Құрамындағы гелий- 0,0085 %.
Т – ІІІ деңгейжиегі құммен, әлсіз ... ... Газ ...... ... ... – ІІ ... литологиялық тұрғыдан саз қабатшаларымен
кезектескен құм және құмтастармен көрсетіледі. Деңгейдиек қуаты 0,5-тен 3 ... ... ... 3 –4 қабаттан тұрады. Масимальды қуаты – 4,5 м. ... 1081, 1095, 6061). ... ... – 4 м. ... жынысының
кезектілігі – 6,19 – 26,51 % шамасында, толық кезектілік – 6,90 – 35,4 ... – І және Т – Іа ... саз ... ... ... құмтастармен көрсетіледі. Олардың толық кеуектілігі : 4,96 – 32,40 %,
ашық кеуектілігі : 4,32 – 30,84 %, газ ... : 0,41 – ... – ІІІ орта юра ... ... юра ... түбіне
бекітілген құммен көрсетіледі. Ашық кеуектілік : 1,71 – 41,4 %, ... : 41,75 – 2,66 %, газ ... : 0,28 – 2642,62 ... – ІІ ... бат – ... ... ... бөлімдеріне
бекітіліп, сазбен, құммен, алевритті материалдармен ... ... : 7,16 – 38,12 %, газ ... : 0,77 – 686,3 ... ... ... кен орнының гидрогеологиялық ерекшелігі мұнайға жүргізілген
зерттеу жұмыстарымен зерттеу ... ... ... гидрогеологиялық
жұмыстар тек оңтүстік бөлігінде жүргізілді.
Көкжиде кен орны аймағында қабат суы мен грунт суы ... суы ... бор және альб ... ... ... бекітіледі. Көбінесе олар 10 – 15 м құдықтарда ашылады. Судың
дәмдік сапасы жақсы, минералдылығы ... ... ... суы сипаттамасы зерттеу барлау
ұңғыларындағы зерттеу мәліметтері бойынша жүргізіледі.
Төменгі триас түзілімдері ... 3 сулы ... ... ... төменгі триас деңгейлері, ІІ т. т. д. Және І т. т. д.
Үшінші төменгі ... ... ... тастопшасында жатыр және
құмды конгломератты түзілімдерге негізделген. Тереңдікке қарай берілген
сулы деңгейжиек ... ... ...... қарай өседі.
Сонымен қатар осы бағытта су түрі мен тұз құрамы да өзгереді. Деңгейжиектің
жату тереңдігі 550 м (ұңғы Г – 58) – 600 м ... ... суы ... ... 1,049 – 1,058 ... ... 3,06 ... Ве, шығымы 6,9 м3/сут-ден – 163,2 м3/сут-ге дейін ... ... 52,8 ... атм. ... хлор кальций түрінде.
Ұңғыдағы судың статистикалық деңгейі сағадан 34 – 92 м ... ... ... ... ... ... : иод ... – 27,82 – ге дейін, аммоний – 0,03-ке дейін.
Судың кермектілігі : жалпы – 142,1 ... ... – 140,9 ... ... ... – 92,9 ... дейін.
ІІ төменгі триас деңгежиегі Соркөл тастопшасының жоғарғы бөлігінде
жатыр.
Сулы деңгежиектің жату тереңдігі : 515 – 543 м, ... – 5-9 ... ... ... хлормагнийлі, меншікті салмағы 1,014 –
1,0443 ... ... 2 – ден 6,1 ... ... ... шығыстан оңтүстік – батысқа қарай өседі,
күмбездерде төбеден қанатына қарай.
Су шығымы 24м3/ сут/ге ... ... ... ... ... ... ... иод-6,47 ге дейін, бром-
17,7ге дейін, бор қышқылы-10,1ге дейін, ... ... ... ... - 99,3 , тұрақты-98,3. Құрғақ
қалдық 59,3кедейін г/л
Аумақтағы Юра түзілімдері 4 сулы ... ... ... ... ... ІІ және І орта ... Юра ... 3 ұңғы (336,345,351) бойынша зерттелген.
336 ұңғы зерттеу жүргізу барысында 361-365 м. ... ... ... табылады. 365-370м интервалында 0,74 ... ... ... ... ... 345-352 м интервалында 1,36м3/сут шығыммен ... ... ... ... ... ... ... интервалында 0,26м3/сут шығыммен қабат суы
алынды, меншікті ... ... ... Юра ... ... ортаңғы Юраның төменінде жатыр, саз
бумасымен жабылатын құм қабатнасына негізделген. ... ... ... суы ... ... хлор ... ... натрийлі және
гидрокарбонаты- натрийлі және гидрокарбонатты- натрийлі. Су тұздылығы -
0,06дан 1-ге ... Ве. ... ... 1,001-1,006 г/см3. Қабат қысымы-
25,10-34,6 атм. Микрокомпонеттер құрамы төмен (мг/л):
иод-1,1ге ... ... 13,48 ге ... бор ... ... ... жалпы-24,6, тұрақты-18,6. Құрғақ қалдық9,64 г/л.
ІІ ортаңғы деңгейжиегі банос- батс түзілімдеріне ... ... ... ... ... ... ... дейін.
Минералдану Елек өзенінің солтүстігінен оңтүстігіне қарай, солт-
шығыстан оңт- ... ... ... ... қатар осы бағытта су құрамындағы
макро ж/е микроэлементтер өсіп, гидрокарбонаттар кемиді.
Қабат суы ... 351, Г-49 ... су ... Су ... 0,09 дан - 0,62 ге ... ВЕ, меншікті салмағы 1,0-
1,0060г/см3. Қабат қысымы –22,5-37,4 атм.
Су құрамындағы микрокомпоненттер: ... ... бор ... ... ... ...... 0,98-6,6, тұрақты 0,40-2,7.
Құрғақ қалдық 6-57 г/л.
І ортаңғы Юра деңгей жиегі ... ... ... ... Меншікті салмағы – 1,003г/см3, тұздылығы –0,19 -0,58 Ве.
Ұңғыдағы ... 2,65 м3 ... ... дейін қабат қысымы-
24,7-30,60 атм.
Су кермектігі (мг-экв/л) жалпы; 0,98.1,36 тұрақты 0,12-0,49. ... ... ... шығатын түйін: триас жәнеюар
түзілімдерінің суы мұнай және газ кен ... тән суға ... сулы ... ... ... тастопшаның табанына
бекітілген, қуаты-6м, тереңдігі 245-286м.
Деңгейжиек 6 скв бойынша ... ... ... 9,64 м3/ ... м3/ сут ... ... суы ағыны алынды.
Судың меншікті салмағы 1,005 ... ... ... ... ... ... ... микрокомпоненттер (мг/л) иод-1,5, бром-25,0, бор
қышқылы-2,0-2,4, аммоний-0,05;
Судың керментігі ... ... ... 3,03. ... ... ашық ... - 4,84% ... газ
өткізгіштігі:202,32 - 44,70 мд.
Баррем сулы деңгейжиегі 180 – 200м ... ... ... ... ... Сулы баррем деңгейжиегі 12 скважина бойынша
зерттелген: №302,303,304,305,307,309,319,320,321,326,333,338. ... 0,74 м3/ сут тен 166,17 м3/ ... ... қабат суы алынған. Қабат
қысымы: 18,5-21 атм.
Суы хлормагнийлі, кейде гидрокарбонатты – натрийлі (ұңғы Г – ... ... : 1,01 ... ... 0,36 ... құрамындағы микрокомпонентер : (мг/л) иод – жоқ, бром – ... ... – 1,6 ... – 0,03.
Су кермектігі (мг – экв/л) : жалпы – 2,4, ... – 1,78. ... – 4,1 г/л. ... ... ... ... : 33,17% -
4,24%, газ өткізгіштігі : 961,57mg – 5,08mg.
Апм сулы деңгейжиегі ярус ... ... ... 150 – 210 м тереңдікте жатыр. Деңгейжиек 302, 305, 319 (ұңғы
ұңғылары бойынша зерттелген, оларда шығымы 40 – 96 м3/ сут ... ... ... ... ... 14,40 – 17,65 атм. Суы – ...... ... – 1,002 г/см3 ... – 0,08 ... кермектілігі (мг-экв/л) : жалпы – 1,16, тұрақты – 0,96. ... – 1,29 г/л. ашық ... : 28,67% - 6,6%, газ ... ... – 206,78 mg.
Альб сулы деңгейжиегі саз линзасы мен ... ... ... бір жүйені құрайды. Түзілімдердің сулы бөлігінің қуаты – 150 ... ... №№ 318, 319 ... ... ... м3/ сут болатын су ағымы алынды қабат қысымы – 14,9 атм.
Суға химиялық талдау жүргізілмеген, сондықтан сипаттама №58 ... ... Суы ... натрийлі, құрғақ қалдық : 144 – 150 мг/л, су
кермектігі : ... 2,35 – 35,75 ... ... 0,47 – 28,35мг – экв/л.
судың дәмдік сапасы ... ... ... ... – 1982 жылы алғаш Көкжиде кен орнының мұнай ... ... ... Оны ПГО «Гурьевнефтегазгеология» орталық геологиялық
зерттеу экспедициясы мен ОНРК жүргізген, ... ... С1 ... ... қоры : геологиялық 2732,176 мың т. алынатын қор – 546,4 мың
т. С2 категориясы ... : ... – 44768,5 мың т. ... қор ... мың ... жылы 1081, 1082, 1095, 605, 606 ... ... 1992 –
1995 жылдары жүргізілген бұрғылау нәтижелері бойынша мұнай қорына есептеу
жүргізілді.
30.08.96 жылы ЦКЗ ГХК «Мұнайгаздың» № 24 ... ... ... ... ... қоры : С1 категориясы бойынша геологиялық – 4857,052
мың т. алынатын қор – 1654,919 мың т. С2 ... ... : ... ... мың т. алынатын қор – 14420,392 мың т.
С1 категориясы бойынша мұнайдың алынатын қорының деңгейжиек бойынша
бөлінуі :
Юра ... : Ю – ІІ – 623,717 мың ... – ІІІ – 239,983 мың ... ... Т – 1а – 73,467 мың ... – 1 – 287,439 мың ... – ІІ – 381,224 мың ... – ІІІ – 49,089 мың тонна.
1.5 Өнімді деңгейжиектердің мұнай беруінің
проектілік коэфициентін негіздеу
Мұнай беру ... ... ... ... ... үшін ... ... кофициенті қолданылатын әдіске сәйкес 3 коэфицент
қосындысынан тұрады :
КНО = К1 х К2 х К3
Мұнда, К1 – ... ... ...... ығыстыру коэфиценті.
К3 – су айдау коэфиценті.
Алғашқы 2 коэфицент ұңғы ... ... және ... жағдайы
жақындағанда болатын жағдайды көрсетеді. Осы коэфиценттер көмегімен
мұнайдың барлық баланстық қорының ... ... ... ... ... ... К1 мәндері 100 гa/скв. Сетка тығыздығы –
К1 = 0,852, 64 га/скв – 0,903, 32 га/ұңғы – 0,95, 20 ...... тағы ... ... тығыздығы : 0,829 – 0,845 г/см3, кеуектілігі :
12,9 – ... ... ... бойынша триас деңгейжиегіндегі
скважинаның сеткасы тығыздығы – 16 га/скв. Триас ... ... : 0,845 – 0,889 ... орташа кеуектілік : 13 – 18 %.
Юра деңгейжиегіндегі скважина сеткасының тығыздығы – 16 ... ... – 0,92 ... ... кеуектілік – 26 – 27 %.
К2 мұнайды итеру коэфициенті басқа кен орындарымен салыстыра отырып
қабылданады.
Көкжиде кен орны ... ... және юра ... және ... ... күрделілігіне байланысты К2 =
0.5.
К3 мұнайдың қозғалмалы ... ... ... су ... ... ... ... болады. Өзіндік энергиясы
қорындағы айырмашылықты есепке ала ... К3 = 0,83 ... ... юра ... үшін К3 = ... ... үшін ... беру коэфициенті =0,4, юра үшін= 0,3.
2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Қазіргі өндіру ... ... ... ... кен орны бақылау-өнеркәсіптік өндірудің
бастапқы ... 1959-н 1981 ... ... кен орнында іздеу - барлау
жұмыстарын жүргізу процесінде 150 ұңғы бұрғыланған, ... ... ... жеке ... ... ... ... НПЦ АҚ өнеркәсіптік бақылау эксплуатациясына 5 ұңғы енгізді.
1992 ж.-1081 ... 1993 ж.-1082 , 1095; 1995 ж.-605, 606 ұңғы 1082 ... ... кен орнының солтүстік бөлігіндегі триас горизонттарында
өндіріледі.
1082 үңғы юра ... ... ... ... ұңғылардың орташа шығымы мұнай ... 14-16 ... ... ... ... аз мөлшерімен жұмыс жасайды, өнімнің
қазіргі сулылығы 0,25-6,6 ... жылы ... ... ... 0,8 мың т. ... 2000 ж-5 мың т,
2001 ж-7200 т, 2002 ж. –8507 т, ал қазіргі 2003 өндіру 15000 т ... ... ... ... - ... ... экспериментальды объектілерді бөлуді негіздеу
Геологиялық - физфикалық және геологиялық өнеркәсіптік ... ... - ... ... және ... ... ... негізінде, қор концентрациясына, эксплуатациялау мен
бұрғылаудың экономикалық ... ... ету ... ... ... ... екі объектісіне бөледі:
1) объект-юра горизонты «Ю-ІІ»
2) объект-триас горизонттары «Т-1+Т-1а; Т-ІІ, Т-ІІІ»
Горизонттар мен ... ... ... ... ... ... негізделді:
1) Мұнайлықтың бір қабаты
2) Жақын коллекторлық қасиеттері
3) Мұнайдың физикалық - химиялық қасиеттерінің жақындығы.
4)Кеніштердің жұмыс ... ... ... ... ... ... ... Өндіру варианттарын негіздеу
Кеніштердің геологиялық ... ... ... ... жұмыс режимдеріне байланысты өндірудің үш варианты
ұсынылады.
Өндіру варианттары бір-бірінен ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді.
1 вариант. Өндірудің екі объектісі бойынша С1 категориялы мұнайлылық
ауданда өндіруші ұңғыларды 400 х 400 м тор ... ... ... ... 5 ... ... ... жалпы саны 35-ке
жетеді, оның 30-ы бұрғыланады, себебі 2 ұңғы екі ... ... ... Жаңа ... ... бастапқы шығымы ю-ІІ үшін 5 т/
тәулік, ал триас горизонттары үшін 15 ... ... ... ... жүргізіледі.
2 вариант. Ұңғыларды орналастыру торының тыңыздығы 1-ші варианттағыдай.
Бұл вариант 1-ші варианттан сұйықты көтеру үшін мұнайының тұтқырлығы жоғары
ю-2 горизонтының ... АФЕ ... ... ... ... ... электрлік қыздырғышы бар штангалы сораптарды қолдануды
ұсынатындығымен ерекшеленеді.
Бұл винтті сораптарды мұнайының тұтқырлығы ... ... ... ... ... ... қабаттық жағдайларда тұтқырлықты 15-20 сст-
қа төмендетуді және осының есебінен ... ... ... ... 15
т/тәул. деп қабылданады.
Ұңғылардың жалпы қоры 35. Оның ... 30-ы ... ... Бұл ... ... ... 1 ... орналастырудың тығыздау торы 300 х 300 м ұсынылады. Сұйықты
көтеру ... да ... ... ... бар ... ... көмегімен
жүргізіледі. 1 объеткдегі өндіруші ұңғылардың мөлшері 23 ... ... орны ... ... жалпы қоры 41 бірлік. Жаңа ұңғылардың бастапқы
шығымдары 1-ші және 2-ші объект бойынша 15 ... деп ... ... ... табиғи ритмде жүреді. Қазіргі уақытта
мәліметтер жеткіліксіз болғандықтан қабаттық қысымды ұстап тұру ... ... шешу ... ... ... контурға дейінгі ұңғыларда су
шығымы жоғары болғандықтан кеніштердің ... ... ... су қарқымды
болады. Егер ҚҚҰ үшін суды айдау қажеттігі туса, бұл мақсатта ... ... ... ... ... ... ... Өндіру варианттарының технологиылық көрсеткіштері
Өндірудің технологиялық көрсеткіштерін есептеу объектілер бойынша
жеке және толық кен орны ... 3 ... ... ... ... ... көрсеткіштер келесідей:
1-вариант. Кен орны бойынша жобалық максималь мұнай өндіру деңгейі
122,9 мың тонна ... ... жылы қол ... ... ... алу қарқыны 8,7 % .
Өндірудің 25 жылында ... ... ... қордың 73,5 % -і
немесе 1216,8 мың ... ... ... ... ... ... 0,251 ... Сұйықты алудың максималь көлемі 160 мың тонна.
Ұңғылардың жалпы ... оның ... ... ... -15, ... -18, ... және ... объектке –2.
2 вариант. Өндірудің үшінші жылында толық кен орын ... ... ... ... ... 167,8 мың тонна құрайды, МӨҚ –ң алу
қарқымы 11,9 % .
Өндірудің 25 ... 1785,9 мың ... ... ... ... ... %-і. Бекітілген 0,342-де алу коэффициенті 0,368 болады. Сұйықты
алудың ... ... 270 мың ... Кен орын ... ... ... 35 ... оның ішінде бірінші объект бойынша 15, екінші объект
бойынша 18, бірінші және екінші ... ... ... ... кен орны ... ... ... өндіру деңгейі 185,8
мың тонна құрайды және ... ... ... ... Бұл өндіруде
бастапқы алынатын қордан өндіру-13,1 %.
Өндірудің 25 жылында 1915 мың тонна ... ... ... ... 0,394. Алу коэффициенті 0,342 болғанда.
Өндірудің барлық ... ... ... ... ... ... саны 145-ке таң деп ... Қабылданған
эксплуатация коэффициенті 0,96 ескере отырып, ұңғылардың бір жылдағы жұмыс
күндерінің саны 350 деп қабылданады.
Төмен жатқан горизонттары барлау ... ... ... ... 600 м деп ... ... ... резервтік ұңғылардың
саны 5-ке тең.
2.1.4 Өндіру варианттарының экономикалық көрсеткіштері
Өндіру варианттарының экономикалық ... ... ... ... және ... ... облыстарының мұнайлы
кен орындары бойынша қабылданған нормативтерді салыстырмалы анализдеу
негізінде және ... ... ... есептеледі.
Алдын-ала есептеулер бойынша кен орнын бұрғылауға және тұрығзуға
жұмсалатын капиталдық шығындар 1,2,3 ... ... ... 884,4 ; 1005,5 млн ... ... және ... ... анализдеу 2 вариантты
негзідеуге мүмкіндік береді, әрі ... ... ... ... ... құбырларының және ауыздық қондырғылардың конструкциясы
Өндірілетін өнім қасиеттерін және сораптарды түсіру ... ... ... мм ... НБ ... штангалы ұңғылық сораптарды
қолдану ұсынылады. Бұл сораптар қажалу тұрақтылығы жоғары ... ... ... ... ... ... Орындалуы П1 х және П2
х болатын плунжерлердің орнына, орындалуы П1И және П2И ... К ... КБ ... ... КИ ... ... ұсынылады. Берілген диаметрлі 2 плунжерлі ... ... ... ... шартталады.
Сорап компрессорлы құбырлар 69 және 73 мм диаметрлерге, ... ... ... келуі керек.
Құммен комплексті күресу мақсатында ұңғыға құмға қарсы фильтрлерді
орнату қарастырылған.
Жоғарыда қарастырылған жағдайларға СКД-4,1-1400 және ... ... ... ... ... ... ... кинематикалық схемасы симметриалы емес, дезаксил
бұрышы 9 және кинематикалық қатынасы ... 0,6; ... мен ... ... редукторы тікелей станок - качалкада орнатылған. Штанга
колоннасының тиімді конструкциясы 20 нм маркалы бір ... 57/ 44 ... үшін ... диаметрлі болып табылады.
Ауыздық құрылғы ретінде қос тыңыздаушысы СУС 2А7331 типті манымен
орнатылған СУ 140146/168-65ВЛ типті ... ... ... ... ауыз ... СКҚ ... ұңғы осіне қатысты
эксцентрлі орналасады, бұл құбыр аралық ... ... ... ... береді.
Қоныдырғының тығынды құрылыс - қайтымды ... бар ... ... приборлар құбыр аралық кеңістік бойынша арнайы келте құбырымен
түсіріледі.
Колонна перфорациясы ПК 103 ... ... ... ... бойынша фильтрдің 1 м-не 10-15 саңылау салы-нады.
Қабаттан ағынды шақыруды ... ... суға ... жолымен,
комперссорлау әдісімен және тереңдік сорабын ... ... ... ... ... ... ... алу кезінде ұңғыда үш
режимде ... ... ... ... ... жуу, меңгеру жұмыстарын
жүргізу үшін церкуляциялық клапан қарастырылады.. Коррозия және түз түзу
генгибиторларын беру үшін ... ... КММ ... ... ... ... қажет.
Газ температурасы мен қысымның өлшеу үшін барлық ұңғылардың шығару
линияларында келте құбырлар мен крандар орнатылады.
2.2.1 ... ... ... болдырмау
шаралары
Газдың асып кетуін болдырмау және барлық ұңғылардағы сумен қаныққан
қабаттардың эзоляциясы үшін ... ... ... ... ... дейін жеткізеді. Колоннаның престеуде қабаттықтан 20 %-
ке асатын қысымда жұргізеді. Суландыру периодында ұңғыларда және ... ... ... және тұз ... болдырмау
мақсатында эксплуатациялық колоннаға ... ... ... ... ... дозалау қажет. Ауыздық қондырғының
біртіндеп және толық бұзылуы ... ... ... ... ... жұмыс режимі бұзылған кезде
қиыншылықтарды болдырмау үшін ажыратқыш - клапандар орнатылуы қажет.
2. ... ... ... және ... ... бойынша мәліметтер
Кен орнын тұрғызу кезінде ұңғы өнімдерін жинаудың ... ... ... ... жүйесін қолдану ұсынылады. МДҚ-мен
біріктірілген жинау жүйесі ауданы бойынша ... емес кен ... ... ... ... бойынша ТӨҚ –на тұседі. Әрбір ТӨҚ-на
ұңғылар қосылады. Барлығы ТӨҚ астында үш аудан құрылысы жоспарланады.
ТӨҚ-да әрбір ұңғыдан ... ... ... оны ... ... ... ... мұнайдың, газдың, судың және механикалық бөлшектердің
қоспасы коллектордан ... ... ... онда газ ... ... ... құммен бірге тұндырғышқа барады. Онда
мұнайдан құм мен су ... ... ... шығарылады.
Құм тұнып, гидроэлевтормен шығралады, су өнеркәсіптік конолизацияға
жіберіледі.
Құм мен судан бөлінген мұнай қыздыру пеші арқылы блокты ... онда ... ... және әрі ... ... ... ... ішілік құбырлар арқылы Кеңқияқ НПС –на ... ... ... ... 4 дюим ... ал
өнеркәсіп ішілік жинау ... ... 10 дюим ... ... БӨЛІМ
3.1 Негізгі тәсілдері мен рұқсаттар
Бұл бөлімде Көкжиде кен орнында 2001 жылдан бері «Көкжидемұнай» ЖШС-
ң жүргізіп ... ... ... ... ... ... ... пайда бөлігі және операциялық және ағымдық тікелей
шығындар, арнайы және ... ... ... мен ... ... қатар
бұл жобаны жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... пайда және салық салатын пайда суммасы
анықталған.
2003 жылдың ... ... 26 ... ... ... ... ... тереңдік насостарымен
жүргізіледі. Жобаланатын периодта қайта енгізілген скважиналардың ... ... ... ... ... үшін ... жылына 160 мың тоннаға жететін
мұнай дайындау қондырғысы бар. Жобаланатын ... ... ... ... ... ... көп ... жобаланатын периодта МДҚ ұлғайту
керек.
Бөлінетін ілеспе су қазіргі уақытта су сіңіретін бір ... ... ... қабаттық қысымды ұстап тұру
жүргізілмейтіндіктен бұл ... ... суды да су ... ... ... ол үшін ... үш скважина бұрғылау қажет.
Газ факторы үлкен емес. ОПР ... газ ... ... ... қарастырылатын периодтың соңында шағын газ ... ... ... ... ... ... және
трансформаторлық подстанция тұрғызу қарастырылған. ... олар ... ... электр энергиясын сырттан сатып алуға мәжбүр болады.
Қазіргі уақытта кен орнында 120 орындық ... ... ... ... ... ... 60 адамға ұлғайту қарастылылған.
Жұмыс вахталы тәсілмен жүргізіледі, вахта 15 күн сайын ауысады. ППЭ
келтітірілген экономикалық бөлімі 3,5 жылға есептелген (2003 – 2006 ... ... ... асырудың бірінші жылы ретінде 2003 жыл
қабылданған.
«Көкжидемұнай» ЖШС-ң ... ... 100% ... алыс ... ... ... ... бағасы әлемдік нарықтағы мұнай бағасының
өзгеру потенциясына сәйкес және кәсіпорынның ... ... ... бағасына сәйкес анықталған. Алыс шет елге мұнайды сату бағасы 117,2
$/m, мұның ішіне ... ... ... ... ... тарифы 11
$/m және НДС – 16 % кіреді.
Есептеулерде қолданылаын барлық құнды ... әрі ... ... үшін ... ... ... АҚШ долларына аудару
арқылы көрсетілген.
Есептеулерде кен орнын тұрғызуға және өңдеуге жұмсалатын капиталдық
салымдарды ... ... таза ... ... ... ... мен ... пайдалану арқылы қамтамасыз етілетіні
ескерілген.
Кредит төлемдерін есептеу алдыңғы жылдағы қарыздарды ескере отырып
жүргізілген.
Алынған нәтижелер ... ... ... бойынша өзгеше
болуы мүмкін.
Суреттер инфляцияны ескере отырып тек ... үшін ... ... ... ... және ... көрсеткіштердің
құрылымы мен динамикасы ұқсас.
3.2 Эксплуатациялық шығындар
Операциялық және ағымдағы төлемдерге жұмсалатын шығындар негізгі
эксплуатациялық көрсеткіштерге сом ... Және ... ... және
тасымалдау техникасы мен технологиясына сәйкес жобаның қажетті бөлімдерінде
есептеледі.
Эсплатациялық шығындар мыналардан тұрады: скважинада ... ... ... ... ... ... ... және тасымалдануы;
мұнайды технологиялық дайындау, негізгі қорларды ағымдық және капиталдық
жөндеу, қызметкерлердің ... ... ... және ... емес
сипаттағы басқа мекемелердің қызметі; жүк тасымалдау және ... ... ... сақтандыру; өнімді өткізу шығындары, өнімнің
өзіндік құнына кіретін бюджеттік салықтар, аударымдар және ... ... ... ... және ... ... аударымдар.
Басқа мекемелер орындайтын өндірістік сипаттағы шығындар мен
қызметтерге жатады:
- ... ... ... ... диагностикасы;
- медико- химиялық және бактериологиялық анализдер;
- басқа реттеу шығындары;
- метрология және т.б т.с.с;
- өндірістегі тұрақты шығындарға жабдықтар үшін арендалық ... ... және ... шығындарыкелесілерден тұрады:
- өнеркәсіпке дейін жүкті тасымалдау;
- автотранспорт құралдарын сақтандыру;
- автопаркты ұстау.
Өндірістік емес сипаттағы шығындарға жатады:
- әкімшілік және ... ... ... банк ... ... қызметтер;
- құқықтық қызмет көрсету;
- компьютер топтарына қызмет көрсету;
- бөлмелерді жинау;
- кеден шығындары және т.с.с.;
Жалпы ... ... - ... ... ... ... ... барлық шығындар (канцеляриялық, почта- телеграф, басылымдарға
жазылу, коммуналдық қызметтер және ... ... ... ... ... байланыс;
- кездейсоқ оқиғалардағы және инвентарь шығындары;
- норма бойынша және орнатылған нормадан тыс іссапарлар;
- материалдық көмек;
- квалификацияны көтеру ... ... және ... ... ... ... және басқалар;
Жалпы өндірістік сипаттағы тұрақты шығындар : маркетинг пен жарнама
шығындары, офисті күзету шығындары, арендалық төлем, ... ... және ... ұсталымдар және периодты шығындарға жататын ... ... ... нормативтер жоғарыдағы 5-
кестеде ... ... ... ... ... ... ... және ағымды төлемнің тікелей шығындарынан және өнімнің
өздік құнына ... ... мен ... ... ... ... ... құнға кіретін салықты қоса алғандағы эксплуатациялық
шығындардың толық құрылымы келесі түрде келтіріледі және ... ... және ... ... шығындары;
- Өзіндік құнға кіретін салықтар мен аударымдар;
- Кредит процентінің төлемдері;
- Өзіндік құнға кіретін амортизациялық аударымдар.
Амортизациялық ... ... салу және ... ... ... ... көрсеткіштерді есептеу келесі бастапқы мәліметтер
негізінде ... ... ... күні – 345.
2) Электр энергиясының, судың шығыны кен орнындағы электр
энергиясы мен суды ... ... ... және ... ... ... ... Қызметкерлер «Көкжидемұнай» ЖШС мәліметтері бойынша есептелді.
4) Өнеркәсіптік өндірістік 1 қызметкердің жылдық ... ... ... ... 2100 АҚШ ... және әкімшілік басқару қызметіндегі
1 жұмысшының жылдық орташа жалақысы 735744 теңге.
5) Салық салу ... және ... құн үшін ... ... арналған капиталдық салымдар «капсалым» ... ... ... Салық салу мақсатындағы амортизациялық аударымдар негізгі
қаражаттардың тобы мен топшалары бойынша Қазақстан ... 24.04.95 ... және ... ... ... төлемдер» заңына сәйкес анықталды :
- 1 топ бойынша – ғимараттар, құрылымдар 8%;
- 2 топ бойынша – үймереттер: мұнай ... 20%, ... ... ... 3 топ ... – беру ... : ... беру линиялары 10%, ішкі
өткізгіш құбырлар - 8%, су өткізу тораптары - 7%;
- 4 топ ... – күш ... мен ... жылу ... ... ... электродвигательдер және дизельді генераторлар- 10%;
- 5 топ бойынша – жұмыс машиналары мен жабдықтары – ... 7 топ ...... ... - ... 8 топ бойынша компьютерлер- 30%, перифериялық құрылғылар - 20%;
- 9 топ бойынша – ... ... ... ... ... ... - 15%, ... өндірістік және шаруашылық құралдар 8%,
өлшеу және реттеу құралдары, лабораториялық жабдықтар 10%.
7) Өзіндік құнға ... ... ... ... ... бойынша, яғни көмір- сутектердің ... ... ... ... №20 «Мұнай газ өндіру өнеркәсібіндегі
есеп және есеп ... ... есеп ... және оның ... ... ... емес активтер сызықтық тәсілмен
есептеледі.
8) Электр энергиясының құны сұраныс беруші ... ... ... 51$ 1 мың ... ... 33$ 1 мың квт ... Техникалық және ауыз су құны, регенттер мен материалдар бағасы
сұраныс беруші мәліметтерінің негізінде қабылданған.
10) Офис қажеттілігіне ... ... ... ... бағасы 49 $ 1
мың м3 құрайды.
11) Негізгі қорларды ... ... ... олардың қалдықты
қорының 1%-н құрайды.
12) Негізгі қорларды күрделі жөндеу ... ... ... ... 3 %-н ... ... шығындар табиғи шикізатты пайдалану төлемдерінен және
жылына 250000 $ ... ... ... ... ... ... мұнай өндіруге тікелі қатысты
объектілер үшін ғана ескеріледі. ... ... ... ... (жүк ... жабдықтау, құрылыс, бұрғылау, сауда) арқылы
ескеріледі.
15) Қазақстан мамандарын оқыту шығындары ... ... ... ... Ликвидациялық қор жалпы пайданың 1% мөлшеріндегі және өндірудің
басынан 100000 доллардан аз ... Жер ... ... 1886 ... ... ... ... шығында шамасы 30 млн доллар шамасында болады.
3.3 ... мен ... мен ... ... ... ... салық салу
жүйесіне, Қазақстан Республикасы «Салықтар және басқа міндетті бюджеттік
төлемдер» кодексіне, осы кәсіпорын үшін ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Есепте келесідегі салықтар мен төлемдер қарастырылған:
- ішкі нарықта өнімді өткізу кезіндегі қосылатын құнға салық- 16%. ... ... ... тыс ... ... олар
үшін ҚҚС салынбайды;
- мұнайға акциздер Қазақстан Республикасындағы салық салынатын пайданың 30
%-і болады;
- дивидендтерге салықтар пайдананың 15%;
- еңбек ақы ... ... - ... ... ... ...... қорлардың құнынан 1%;
- суды пайдалануы салығы алынатын су көлемімен 0,0084 $ 1 ... ... ... ... сәйкес төленеді:
- мұнай өндіру көлемі 150000 тоннаға тең немесе аз болғанда - 3%,
өндірілген мұнай көлемі 150000 тоннадан көп, 300000 ... ... мың ... тең ... аз болғанда – 5 %.
Өндірілген мұнай көлемі 450 мың тоннадан көп;600000 тоннадан ... тең ... – 6% ... ... ... 600 мың ... ... 7 %:
- басқа жергілікті салықтар мен қорлар ... ... ... ... ... ... мекемені тіркеу төлемдері, қызметтің
жеке түрімен айналысу құқына төлемдер);
- мүлік салығының 1%-і;
- Сонымен қатар ... ... 3 аңда ... ... тыс ... жинақталатын аса пайдаға салынатын салық ВНП деңгейі 20%
көпке ... ... ... тиімділік есебі кестелерде келтірілген.
Салықтық төлемдер мен аударымдар құрылымы ... ... ... ... ... тиімділік көрсеткіштері
Жобаның экономикалық тиімділігін бағалау ҚР ... және ... ... ... ... ... келесі
экономикалық көрсеткіштер бойынша жүргізіледі:
1) таза пайда;
2) ақша ... ... ... 10% ... таза ... пайдананың ішкі нормасы;
5) капиталдық салымдарды өтеу мерзімі;
6) теріс пайдаға жеткенше өңдеу мерзімі;
7) меншікті көрсеткіштер.
Жобаның тиімділігін бағалаудың ... ... таза ... ... ... ... ... амортизациялық аударымдар мен таза пайданың
бір бөлігін капиталдық салымдарға реинвесторлау ескерілген.
Табыс салығы төленгеннен кейін таза ... ... ... ... ... қол ақша ағындар таза пайданың, амортизациялық ... ... ... ... есептеледі.
Сонымен бірге дискоит нормасы 10 % болғандағы енгізілген қаражатты
дискоитирлеу ... ... ... ... ... қолма – қол ақша ағыны оң
шамаға өткенде келеді.
Бұл көрсеткіш шамасы аз болған ... жоба ... ... – қол ақша ағынының есебі кестеде келтірілген және суретте
бейнеленген.
Суретте ... ... ... қолма- қол
дискоитрленген ағынның, пайданың ішкі нормасының және ... ... ... азаю және ... жағына қарай базалық шамадан 10 және 20 %- ке
өзгергендегі сезгіштігі келтірілген.
Жобаның ... ... ... ... ... ... :
- ... өндіру көлемі;
- Капиталдық салымдар;
- Эксплуатациялық шығындар;
- Мұнай бағасы.
Өндіру деңгейінің төмендеуі, капиталдық салымдар құнының және
эксплуатациялық ... өсуі ... ... аз ... да ... әсер
етеді. Жобаның сезімталдығы кестеде көрнекі көрсетілген.
Интегралды көрсеткіштер кестеде ... ... ішкі ... ... ... бағамен 30,5%, дефляцияны ескергенде бағамен 36,9%
құрайды.
Инвестицияның өтелу мерзімі – 2 ... ... ... қол ағын оң ... ие ... ... 10% болғанда инфляцияны ескергендегі ... 1,6 ... ... ... 1,7 млн ... ... ... жобасын енгізген кезде мемлекет салық және
аударымдар ретінде сәйкесінше 2,4 және 2,5 млн ... ...... және ... ... ... ... жоғары экономикалық тиімділігін және енгізуге
ұсынылатындығын көрсетеді.
3.5 ... іске ... ... ... ... ... игерген кезде, тиімділігін анықтау керек:
Штангілі терең сорап санын
Бір ... ... ... ... ... ... ... 2004 жылы 662,9 мың $, 2005 ж.
1197,9 мың $, ал 2006 ж.1716,4 мың $. ... ... ... ... ... 10 % ... Мына ... бойынша таза ағымды құнын (NPV) анықтаймыз:
NPV=∑nt=1 cFt/(1+k)t-I0 ; (32)
Мұндағы cFt- t ... ... ... ... мың $ ;
t- қалаған түсім нормасы %;
I0- алғашқы қаржылай ... мың ... + ... + ...... ... PI- бұл көрсеткіш мекеменің құндылығы 1 долларға ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бұл
көрсеткіштің есебі мына формула бойыншатабылады:
PI=(∑nt=1 cFt /(1+k)t)/ I0; ... ... + ... + ... Ішкі ... ... IRR.
NPV=∑nt=1 cFt/(1+k)t-I0=0
Мұнда k=IRR
662,9/(1+0,1)1 + 1197,9/(1+0,1)2 + 1716,4/(1+0,1)3 – 480=0
Теңдеуді ... алу ... ... ... деп ... бұл теңдеуді былай көрсетейік:
662,9/1,21+1197.9/1.22 + 1716.4/1.23-480=1897>0
κ=0,7- қабылдаймыз:
662,9/1,7 + 1197,9/1,72 +1716,4/1,73-480=673,8
κ=0,9- қабылдаймыз:
662,9/1,9 + 1197,9/1,92 +1716,4/1,93-480=450,9
4) Инвестицияның өзіндік құнын ақтау кезеңі.
РР= I/CFt2 ... жыл. ... ... ОРТА МЕН ... ... ... қорғау
Мұнайгазөндіруші кәсіпорнындағы өндірістік зияндар мен
қауіпсіздіктер қолайсыз ауа райы (жел, шаң, ... ... ... ... ... қауіпсіз заттар және т.б.
Аудан климаты құрғақ тез континенталды. Жазы ... ... 40-450 С. Қысы ... ... ... ... қысқы ауа температурасы
минус 30-400 С.
Ауаның ылғалдығы 30-60% , жылдамдығы 0,2-0,7 ... мен ... ... құрамындағы қауіпті заттар болып табылады.
Мұнайдың қауіптілігі мен зияндылығы, оның ... ауыр және ... ... ... ... газ 75,9% ... 27%
пропаннан, 1,25% буаннан, 49% ... 0,81% ... ... ... ... этан, бутан улы емес газдар құрамына жатады. Бұл
газдар адам организміне аз ғана көлемде зиянды болып ... ... ... 10%-н құрайды, ауа құрамында одан артық болып кетсе адам өміріне
зиянды.
Көміртегінің жарылғыш ... ... ... ... концентрациясы 4.1
кестеде көрсетілген.
10 Кесте-Жұмыс аймағында, ауа құрамындағы жарылғыш қауіпті заттың
шекті мүмкінді ... |ЖҚШ мк ... |ЖҚШ мк |
| |айн % ... |мг/л | |айн% ... |мг/л ... |0,75 |5500 |5,50 ... |0,07 |2050 |2,05 ... |0,07 |2250 |2,25 ... |0,11 |1900 |1,90 ... |0,09 |2250 |2,25 ... |0,30 |1600 |4,60 ... |0,25 |1650 |1,65 ... |0,15 |1800 |1,80 ... |0,07 |3,700 |3,70 ... |0,15 |1700 |1,70 |
11 ... газ-ауа қоспасының жарылғыш шектері.
|Қоспа аты |Пн% |Пв% ... |1,1 |5,4 ... |1,4 |9,5 ... |1,5 |82,0 ... |4,1 |75,0 ... |5,1 |16,0 ... ... шаралары
Өндірістік ортадағы ауа-райының қолайсыздығынан, яғни қоршаған ауаның
ластануынан, оның ылғалдығынан жылдамдығының ... адам ... боп ... ... жағдайдың қолайсыздығынан, өнімділік
төмендейді, адам ... ... ... ... ... ... ... адам организмінің
күюіне әкеліп соғады. Ыссы соққыда адам ... ... ... ... ... төмен температурасында адам денесін салқылдап,
жалпы ауру ... ... ... ... аймағында, қалыпты
метрологиялық жағдайды қамтамасыз ету үшін, қоршаған орта ... ауа ... ... ... ... ... Бұл
мақсатта мынадай құрал жабдықтар қолданылады: термометрлер, термографтар,
автоматты температура реттегіштер, анемометрлер-ауа жылдамдығын ... ... жылу шашу ... ... ... ... ... ылғалдылығын өлшеу үшін.
Өндірістік жайда қалыпты санитарлы-гигиеналық еңбек жағдайын сақтау
үшін ауадағы жарылғыш ... және ... ... ... ... ... Винтеляция табиғи және жасанды болып келеді.
Табиғи ... ауа ... ... ... ... пайда болады. Бұнда да желді ағын пайдаланылады.
Жасанды немесе механикалық винтеляцияның екі түрі болады: жалпы ... ... ... мен ... ... винтеляцияда зиянды заттар
ауланады және жұмысшы орыннан ... ... ... ... ... жайдың барлық жерінде жүреді.
Винтеляция тәртібі өндірістік жағдайға байланысты. Өндірістік тәртібі
кешеннің жарықтығы ... және ... ... ... ... таңғы, жоғарғы және құрастырылған болып бөлінеді.
Бірінші-терезеден түскен жарық, екіншісі-светті фонарьдан түскен жарық,
үшіншісі-светті фонарь мен терезеден түскен жарық.
Өндірістік кешендегі жарық жасанды ... ... ... ... ... жағдайын туғызу үшін сапалы мінездеме беру керек.
Мұнай және газ өндірісіндегі кәсіп орын мен өндірістік кешенде жеке
жұмысшы ... ... ... жай, ... ... болу ... кешенді санитарлы жарылыстан (улы газ, бөлінуші шаң) 50 м
қашықтықта орналастыру керек.
4.2 Кәсіпорын үшін ... ... ... ... ... заттардың таралуын есептеу нәтижелерін
талдау жобаланатын кәсіпорынның ... ... ... ... қалдықтар ретінде қабылдауға болатынын көрсетеді. Жеке көздер үшін
ШМҚ нормативтері бойынша ұсыныстар «зиянды ... ... ... көлемінде қабылданды (4.1-кесте). Толық кәсіп орындағы
әрбір зат бойынша ШМҚ нормативтерінің ұсыныстары 5.8-кестеде келтірілген.
12 кесте-Зиянды заттардың атмосфераға шығарылу ... ... ... |Көз ... ... нормативі бойынша ұсыныстар|
| | |г/с ... ... ... ... ... |4 |0,0355 |1,075 ... |Ұңғылар |0,0083 |8,785 ... |1 |3,1589 |88,498 |
| |2 |0,0024 |0,074 |
| |3 |0,2841 |0,019 |
| |5 |4,333 |0,1281 |
| |6 |0,0433 |1,311 |
| |7 |0,0187 |0,566 |
| |8 |0,0046 |0,1394 |
| |9 |0,0021 |0,0633 |
| |10 |0,0108 |0,197 |
| |11 |0,0705 |0,1222 ... ... |4,444 |134,40 ... |4 |0,533 |16,128 ... | | | ... |4 |0,533 |16,128 ... ... ... |12 |0,06231 |1,884 ... |13 |0,00096 |0,02856 |
| |14 |0,02453 |0,742 ... ... ... |22 |0,03205 |0,968 ... |23 |0,00096 |0,02856 |
| |24 |0,01227 |0,371 ... ... ... |31 |0,0345 |1,042 ... |32 |0,00096 |0,02856 |
| |33 |0,01227 |0,371 ... Көкжиде-Кеңқияқ МДҚ мұнай желілері ... |37 |0,00052 |0,0286 ... |38 |0,00027 |0,0081 |
| |39 |0,00065 |0,0206 ... МДҚ ... |1 |0,067 |2,016 ... |2 |1,1775 |35,608 ... база ... |3 |0,023 |0,1207 ... |4 |0,023 |0,1208 |
| ... |5 |6,2 x 10-9 |1,9 x 10-7 ... | | | ... ... |6 |0,00015 |0,0045 ... және |6 |0,00011 |0,0033 ... ... | | | ... затар |6 |0,00081 |0,0245 ... |7 |0,89 |0,203 ... |8 |0,36 |0,057 ... оксиді |9 |0,16 |0,00405 ... ... |9 |0,01 ... |
|Күйе |9 |0,005 |8,9 x 10-5 ... |9 |6,0 x 10-8 |2,9 x10-9 ... | | |311,318 ... кәсіпорын үшін ШМҚ нормативі 311,318 т/жыл құрайды.
4.2.1 ШМҚ нормативтерінің сақталуын бақылау
ШМҚ нормативтерінің ... ... РНД ... және ... нұсқауларына сәйкес жүргізілуі керек.
Бақылауды ұйымдастыру және уақытында есеп беру жауапкершілігі
кәсіпорын ... ... ... ... білу үшін ... оның ... ка-
тегориясын анықтайды.
Қауіптілік категорясы ластаушы заттардың қауіптілік ... ... ... ластаушы зат қалдығының массасы, м, т/жыл, ШМҚ
–орташа тәуліктік шекті мүмкіндік концентрация, мг/м3 ; q ... ... ... ... ... ... ... 8.9 кестеден алынады)
ескеріледі.
13 кесте
|Қауіптілік |1 |2 |3 |4 ... | | | | |
|q |1,7 |1,3 |1,0 |0,9 ... ... заттың қауіптілік критерий келесі ... ... ... ... ... қалдықтың қауіптілік кате-
гориясын алынған КОВі ... ... 14 ... ... ... |1 |2 |3 ... |>105 |103-105 |

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау76 бет
Кен орынды игеру жүйесі. Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы95 бет
Маңғыстау мұнай өндіру заводы14 бет
Микробиологиялық тәсілмен мұнай өндіру технологиясы74 бет
Мұнай газ өндіру компанияларының нарықтық жағдайы78 бет
Мұнай газ өндіруші өнеркәсіп және оның Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуындағы ролі70 бет
Мұнай газ өңдіру кәсіпорнындағы өндірістің қаржылық ресурстары27 бет
Мұнай және газ өндіру компаниясы қызметінің техника-экономикалық көрсіткіш терін анықтау есебі17 бет
Мұнай және газ өндіру компаниясы қызметінің техника-экономикалық көрсіткіштерін анықтау есебі48 бет
Мұнай мен газды өндіру және өңдеу8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь