Лингвистикалық біліктілікті қалыптастыру барысында жоба әдісін қолдану

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
Бірінші тарау:
I. Коммуникативтік іскерліктер шет тілінің комуникативтік біліктілік ядросы ретінде
1.1 Шетел тіліне оқыту процесіндегі шетел тілінің коммуникативтік
біліктілігінің рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2 Коммуникативті біліктілік ұғымы және оның негізгі құрамдас бөліктері ... 11
1.3 Лингвистикалық біліктілік . коммуникативтік біліктіліктің жетекші компоненті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

Екінші тарау:
II. Шетел тілін оқыту барысында жоба әдісін қолдану технологиясы
2.1 Шетел тілі сабақтарында жоба әдісінің рөлі мен алатын орны ... ... ... ...26
2.2 Шетел тілін оқытуда жоба әдісін қолдану тенологиясының психологиялық . педагогикалық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
2.3 Сөз іскерлігін қалыптастыру мақсатында жоба әдісін қолданудағы үлгінің мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
2.4 Шетел тілін оқытуда жоба әдісін қолдануға арналған әдістемелік нұсқаулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

Үшінші тарау:
III. Лингвистикалық біліктілікті қалыптастыру мақсатында жоба әдісін қолдануды тәжірибе жүзінде бақылау
3.1 Жоба технологиясын қолдану арқылы лингвистикалық біліктілікті қалыптастыруға арналған оқу материалдары мен тапсырмаларын іріктеу және жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
3.2 Тәжірибелік эксперименталдық оқыту, оның нәтижелері ... ... ... ... ... ...62

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША МАТЕРИАЛДАР
Халықаралық ақпарат алмасудың үнемі артуы, мемлекеттер арасындағы қарым – қатынастардың өсуі және халықаралық қоғамдық ұйымдардың әрекеттесуінің артуы - мұның бәрі шетел тіліне оқытудың практикалық мақсатын қазіргі лингводидактикадағы басты мақсат ретінде анықталады. Оны іске асыру арқылы оқушы шетел тіліндегі коммуникативтік біліктіліктің белгілі бір деңгейіне жетеді.
Әдістемелік әдебиетте коммуникативтік біліктілікті шетел тілін коммуникативтік бағытталған, дұрыс меңгеру ретінде түсіндіріледі, бұл тілдік бірліктердің формасын, қызметін, мағынасын ғана білу емес, сондай – ақ оларды контекстке, жағдаятқа және қарым – қатынас мақсатына сай қолдану болып табылады.
Шетел тіліне оқытуда окоммуникативтік біліктілікті қалыптастыру күрделі процес, сондықтан әрекет түрі ретінде сөз қарым – қатынасының ерекшеліктерін ескеру қажет.
Қазіргі кезде сөз қарым – қатынасы “ өз әрекеттерін бір – біріне белгіілер арқылы (соның ішінде тілдік белгілер де) ұйымдастыратын және ықпал ететін адамдардың белсенділігі ретінде” қарастырылады. [1]
Қарым - қатынас – белгілі бір мақсат көздеген ақпарат алмасу ғана емес, сондай – ақ “ тілдік емес ” сипаттағы мақсат көздеген қатысушылардың өзара белсенді әрекеттесуі болып табылады.[2]
Шетел тіліне оқытудағы басты мақсат мәдениетаралық қарым – қатынас қабілеттілігін дамыту осындай жағдайда ғана мүмкін болады. Қарым – қатынас оқу, ойын, еңбек сияқты әрекеттің бір түрі, бірақ оның өз ерекшеліктері бар:
- қарым – қатынас басқа әрекет түрлері үшін қажетті жағдай ( ойын, еңбек, таным);
- қарым –қатынас тек қана өзара әрекеттесу формасында болады, ол субъект – субъект қарым – қатынасына, санадағы әлеуметтік алмасу ұстанымына негізделеді;
- қарым – қатынас сөз құралдары арқылы іске асады, олар өз кезегінде қарым – қатынас жасаушы жақтардың санасына, ойына, мінез – құлқына ықпал етеді;
- бұл әрекеттің дұрыс өтуі үшін адамның танымдық, эмоционалдық, ұйымдастырушылдық жақтарына талаптар қойылады.[2;86]
Жоғарыда айтылған оқу процесіндегі сөз қарым – қатынасының ерекшеліктерін ескеру бұл процестің нәтижелі өтуін қамтамасыз етеді.
Кез – келген тіл, ана тілі болса да, шетел тілі болса да қарым – қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Ол адамдар арсындағы әрекеттестікті, әлеуметтік өмір жадайында ықпал етуді іске асырады.
Шетел тілі қазіргі әлем мәдениеттерінің диалогының қарым – қатынас құралы ретінде де және халықаралық қарым – қатынас құралы ретінде оқушыдан шет тілінің коммуникативтік біліктілігін меңгеруді қажет етеді.
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения инотранным языкам. Пособие для учителя. – М.:АРКТИ, 2000.- 165бет
2. Касымова Г.М. Коммуникативная компетенция в обучении иностранному языку./ Актуальные проблемы профессиональной подготовки личности будущего специалиста (материалы междун. Научно- практич. конференции). Алматы, 2001ж.
3. Әлсейіт Д.А. Жоба технологиясы Маг. Дис. 2005ж
4. Бим И.Л. Теория и пракрика обучения немецкому языку в средней школе. М.:”Просвещение”, 1988-343б.
5. Смирнов С. Еще раз о технологиях обучения.//Высшее образование в России- 2001ж., №6.
6. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иностранному общению.М.: Руский язык, 1989ж.
7. Изаренков Д.Н. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов- нефилологов.//Руский язык- 1990-.,№4.
8. Мрякина Ю.В. Формирование и развитие коммуникативных особенностей у студентов в процессе дифференцированного обучения:Дис.кан.пед.наук.-Самара,1997
9. Бим И.Л. Методика обучения иностранному языку как наука и проблемы школьного учебника.М.: Русский язык,1997
10. Вайсбурд М.Л., Кузьмина Е.В. Роль индивидуальных особенностей учащихся при обучении иноязычному устноречевому общению.//ИЯШ 1999г.,№1
11. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований.//ИЯШ- 1999., №4
12. Симкина В.Н. Современные языки: изучение, обучение,оценка. Общеевропейская концепция.//ИЯШ- 1998г.,№3
13. Елухина Н.В., Тихомирова Е.В. Контроль устного неофицального общения на ИЯ.//ИЯШ-1996.,№4
14. Щукин А.Н.Обучение ИЯ.Теория и практика.М.,2004г.-416б.
15. Мильруд Р.П. Компетентность в изучении языка.//ИЯШ-2004.,№7
16. Миролюбов А.А. Методика обучения ИЯ в средней школе. М.,1991
17. Мильруд Р.П. Компетентность в изучении языка.//ИЯШ-2004.,№7
18. Кузовлев В.П. Мотивационная основа коммуникативного метода обучения говорению.1981
19. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иностранному общению.М.: Руский язык, 1989ж.
20. Сакиева Г. Развитие коммуникативной компетенции студентовмладших курсов языкового вуза при использовании парной и групповой работы. А. 2003.
21. Жусупова Р.Ф.Методика формирования коммуникативной компетенции у студентов агроинженерных специальностей.Караганда-2003 Докт.дисс.
22. Мильруд Р.П., Максимова И.Г. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения ИЯ//ИЯШ-2000., №4
23. Утебалиева Г.О. О месте сратегической компетенции при усвоении неродного языка.//Вестник КазНУ. Серия филологическая. 2003.,№59
24. Кольшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения//ИЯШ-1985.,№1
25. Казарян Г.В. Формирование лингвистической компетенции как компонента иноязычной коммуникативной компетенции.www.doclad.ru, 2004
26. Тер- Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.М.: Слово/ Slovo, 2000.-624c.
27. Овчинникова И.Г. О программе развития лингвистических способностей в онтогенезе. www.doclad.ru.,2004
28. Иванюшина Э.Б. Формирование лингвистической компетенции студентов младших курсов в процессе самостоятельной работы.www.mail.vis.ru
29. Витлин Ж.Л. Навыки и умения в психологии и методике обучения языкам.//ИЯШ-1999г.№1
30. Мильруд Р.П. Навыки и умения в обучении иноязычному говорению.//ИЯШ-1999.,№1
31. Соловова Е.М. Подготовка учителя ИЯ с учетом современных тенденций обновления содержания образования// ИЯШ.-2001.,№4.
32. Адамбаева Ш.О. коммуникативный аспект процесса обучения практической грамматике ИЯ//ИЯШ –2003№6
33. Городникова М.Д., Д.О. Доброволский. Межличностное речевое общение (лингвистические аспекты)//ИЯШ-1992, №3-4
34. Душейна Т.В. Проектная методика на уроках ИЯ//ИЯШ-2003, №5
35. Брейгина М.Е. Поектная методика на уроках испанского языка. ИЯШ.-2004, №2
36. Нурбекова Г.Ж., Сакиева Г.О. Шете тілін оқытуда қолданылатын жаңа технологиялар.// Языковая политика и философия иноязычного образования в РК. А. 2006.
37. Жусупова А.Т. Жоба технологиясы негізінде III-курс студенттерінің тілдік қарым- қатынастағы іскерліктерін қалыптастыру// А.2005 Маг.дисс.
38. Губаева М.М. Жаңаша оқыту технологиясы.//ИЯШ-2003.№6
39. Байдурова Л.А., Шапошникова .Т.В. Метод проектов при обучении учащихся двум ИЯ//ИЯШ-2002., №1
40. Полат Е.С. Метод проектов на уроках ИЯ // ИЯШ-2001.,№1
41. Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектный метод обучения английскому языку//ИЯШ-1991.,№3.
42. Фазлова Р.Л. Неміс тілі сабағындағы жобалар// ИЯШ-2003,№1
43. Ломов Б.Ф. Познания и общения.//М., “Наука”-1988
44. Жарыкбаев К.Б.Психология.// Алматы, “Мектеп”- 1982
45. Леонтьев А.А.Основы теории речевой деятельности. //М., “Наука”-1974
46. Зимняя И.А. Иноязычная речевая деятельность как объект обучения и психлогические и психолингвистические проблемы обучения говорению на ИЯ.//Психологические основы обучения ИЯ в языковом вузе.// Научные труды МГПИИЯ им. М. Тореза.-1974
47. Alan Maley, Diana L.F.B. Projekt work. //Resource book for teacher.- Oxford. Oxford University Press.-1993
48. Тәжібаев Т. Жалпы психология.//- Алматы, “Қазақ Университеті”- 1993
49. Петровский А.В. Введение в психологию.//М., Издательский центр «Академия»,1995
50. Зимняя И.А. Психология обучения ИЯ в школе.// М., Просвещение, 1991
51. Лисина М.И.Проблема онтогенеза общения// Науч.- исслед.ин-т общей и педагогической психологии Акад.пед.наук СССР.- М., Педагогика, 1986
52. Леонтьев А,А. Деятельность. Сознание. Личность.//М., “Наука”,1974
53. Полат Е.С. Метод проектов на уроках ИЯ//ИЯШ-2000,№3
54. Полат Е.С. Метод проектов на уроках ИЯ.//.ияш-2000,№2
55. Комаров А.С. Творческий подход к планированию английского языка.// ИЯШ. 2003№4
56. Алдамуратов А. Жалпы психологя.//Алматы, “Білім”-1996
57. Венедикова С.Л. Проектная деятельность учащихся на уроках немецкого языка.// ИЯШ.2002,№1
58. Атаханова Р.Проектік сабақ -берері мол сабақ.//Поиск/ Ізденіс,2002 №4
59. Гаипов Д.Э.Формирования коммуникативных умений у студентов вуза на основе проектной технлогии.//-Маг.дисс. Алматы,-2003
60. Ломакина О.Т. Проектирование как ведущее направление модернизации современного педагогического образования.//-Вестник высшей школы, 2004, №1
61. Горбенко А.Ф. Методические основы активизации процесса обучения ИЯ студентов первог курса языкового факультета: дисс.канд.пед.наук Алматы, 2002
62. Гез И.Н. Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., Шатилов С.Ф. Методика обучения ИЯ в средней школе.- М.,1982
63. Рогова Г.В.,Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения ИЯ в средней школе. – М., 1991
64. Цукерман С.А. Методика преподавания ИЯ. М., 2002- в двух томах.
65. Формирования лексических навыков//Учебное пособие под ред. Е.И. Пассова, Е.С. Кузнецовой.- Воронеж: НОУ, Интерлигва, 2002
66. Штульман Э.А. Основы эксперимента в методике обучения ИЯ. Воронеж,1971
67. Штульман Э.А. Методический эксперимент в системе методов исследования. Воронеж. Воронежский университет,1976
68. Кунанбаева С.С. Современные иноязычное образование: методологии и теории. Алматы, 2005-264б.
    
    АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ     ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... біліктілікті ҚАЛЫПТАСТЫРУ БАРЫСЫНДА ЖОБА ӘДІСІН ҚОЛДАНУ
Мамандық: 6N0119 шет ... екі шет ... ... ... алу үшін ... ... жетекші:педагогика ғылымдарының
кандидаты, ... ... ... 2007
ДИССЕРТАЦИЯ ЖОСПАРЫ:
КІРІСПЕ....................................................................
......................................................................3
Бірінші тарау:
I. Коммуникативтік іскерліктер шет тілінің комуникативтік біліктілік
ядросы ретінде
1. ... ... ... ... шетел тілінің коммуникативтік
біліктілігінің рөлі…………………………………………………………………....7
1.2 Коммуникативті біліктілік ұғымы және оның негізгі құрамдас
бөліктері....11
1.3 Лингвистикалық біліктілік – ... ... ... ... Шетел тілін оқыту барысында жоба әдісін қолдану технологиясы
2.1 ... тілі ... жоба ... рөлі мен ... орны…………...26
2.2 Шетел тілін оқытуда жоба әдісін ... ...... ... Сөз ... ... ... жоба әдісін қолданудағы үлгінің
мазмұны.....................................................................
.................................................50
2.4 Шетел тілін оқытуда жоба әдісін қолдануға арналған ... ... ... ... ... ... жоба ... тәжірибе жүзінде бақылау
3.1 Жоба технологиясын қолдану арқылы лингвистикалық ... ... оқу ... мен тапсырмаларын іріктеу және
жасау.......................................................................
....................................................58
3.2 Тәжірибелік ... ... оның ... ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША МАТЕРИАЛДАР
Кіріспе
Халықаралық ақпарат алмасудың үнемі артуы, мемлекеттер арасындағы
қарым – ... өсуі және ... ... ... ... - мұның бәрі шетел тіліне оқытудың практикалық
мақсатын ... ... ... ... ... ... іске ... арқылы оқушы шетел ... ... ... бір ... ... ... ... біліктілікті шетел тілін
коммуникативтік ... ... ... ... түсіндіріледі, бұл
тілдік бірліктердің ... ... ... ғана білу ... – ақ ... ... жағдаятқа және қарым – қатынас
мақсатына сай ... ... ... ... оқытуда окоммуникативтік біліктілікті қалыптастыру
күрделі процес, сондықтан ... түрі ... сөз ... ... ... ескеру қажет.
Қазіргі кезде сөз қарым – қатынасы “ өз ... бір – ... ... ... ... тілдік белгілер де) ұйымдастыратын
және ықпал ... ... ... ... ... [1]
Қарым - қатынас – белгілі бір мақсат көздеген ақпарат ... ... ... – ақ “ ... емес ” ... ... ... өзара белсенді әрекеттесуі болып табылады.[2]
Шетел тіліне ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін дамыту осындай жағдайда ғана мүмкін болады.
Қарым – қатынас оқу, ... ... ... ... бір ... ... өз ... бар:
- қарым – қатынас басқа әрекет түрлері үшін ... ... ... ... ... ... ... тек қана өзара әрекеттесу формасында ... ...... ...... ... ... ұстанымына негізделеді;
- қарым – қатынас сөз құралдары арқылы іске ... олар ... ... – қатынас жасаушы жақтардың санасына, ойына,
мінез – ... ... ... бұл ... дұрыс өтуі үшін адамның танымдық, эмоционалдық,
ұйымдастырушылдық жақтарына ... ... ... оқу ... сөз қарым – қатынасының
ерекшеліктерін ескеру бұл ... ... ... ... етеді.
Кез – келген тіл, ана тілі болса да, шетел тілі болса да ... ... ... ... ... ... Ол ... арсындағы
әрекеттестікті, әлеуметтік өмір жадайында ықпал ... іске ... тілі ... әлем ... ... ... ... құралы ретінде де және халықаралық ...... ... ... шет ... коммуникативтік біліктілігін меңгеруді
қажет ... ... ... өз ... және ... ... пен ... дамыту мен ... әрі ... ... ... алуда басты рөлді лингвистикалық біліктілік атқарады:
- белгілі бір сөз ... ... ... ... қалыптастыру үшін әр оқушыға белсенді ... ... ... тыс ... ... ... ... жаттығуларды қолдану жеткіліксіз;
- оқушылар ... ... ... құралы ретінде
қабылдау үшін оларды елтану ... ... ғана ... ... ... ... ... өйткені олар
практикадаолар үшін жаңа ... ... ету ... ... ... ... бір проблемаларды шешуге ... ... ... оқушылар өз сөз ... ... ... ... ой ... ... болуы керек, ал тіл болса тура
өз қызметін, яғни ойды құру ... ... ... ... ... ... ... мақсатындағы
әдістемені дамыту мен бұл ... ... мен ... ... біздің зерттеу тақырыбымыздың өзектілігін
көрсетеді
Қазіргі ... ... ... және ... ... ... ... өсуіне байланысты шетел ... ... ... сай ... ... ... де ... Республикасының «Білім туралы» ... ... ... технологияларын таңдауда нұсқау болар көп қағида берілген. ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Жаңа білім парадигмасы бірінші ... ... ... мен дағдысын ғана емес, оның жеке бас тұлғасын, білім алу
арқылы азамат ретінде ... ... ... ... оқыту оқушыларға дайын
белгілі білімдерді беру ... ... ... ... оқыту
технологиясы- оқыту процесін ұйымдастыру, басқару және бақылау ... ... оқу ... жаңа ... ... мұғалімге
оқушыларды біліммен қаруландырып қана қоймай, сондайақ тәрбиелеуге де үлкен
әсерін тигізеді. Жаңа ... ... ... ... ... қасиеттерінің дамуына үлкен жағдай жасалады.
Жаңа технологиялар оқу процесін оқушылар үшін әртүрлі ... ... ... ... ... ... кезде жаңа технологялардың ішінде жоба әдісі мұғалімдер мен
әдіскерлер арасында кең өріс алып, жиі қолдануда. Жоба ...... ... ... нәтижесі емес, сонымен қатар бұл ... ... мен ... ... табылады. Бұл оқушылардың жан-жақты
ұйымдастырылған, үлкен ізденушілікті талап ететін зерттеу әрекеті. Аталған
тәсіл оқушылардың белсенділігі мен өзбеттілігіне ... ... ... ... ... бірден бір мүмкіншілігі.
Бұл әдіс-тәсілді қолдану барысында интерактивтік, когнитивтік іс-
әрекеттерді оқушылардың жеке басының мүмкіндіктерін белсендіру ... ... ... ... оқушылардан бірлескен жұмысты талап етеді. Бірлескен
жұмыс барысында оқушылардың арасында өзара түсіністік арта ... ... қана өз ... үшін ғана ... ... топ ұжым істеп жатқанжұмыс үшін
жауапкершілікті сезінеді.[3]
Әрбір жобаның негізінде ... бір ... ... ететін проблема
жатыр. Ғылымиәдістемелік әдебиеттерде шетел тілі ... ... оның ... жоба ... ... ... көптеген
мақалалар жазылған. Мысалы, Зимняя И.А, ... Е.С., ... ... Р.Л., т.б. ... ... ... атап айтуға болады.
Бүгінгі таңда шетел тіліне үйрету ... сөз ... ... ... ... ... ... қарастыру мүмкін
емес екендігін түсінеміз.
Тілдік, яғни ... ... ... процесі күрделі ... ... ... коммуникативтік компетенцияны
лингвистикалық компетенцияға ие болу деп ... орай бұл ... ... ... осы ... ... әдіскерлердің еңбектерін атауға болады. Оның ішінде: Гез
Н.И., Бондаренко О.Р., Голованова И.А., ... Е.Ф., ... ... ... ... объектісі болып ... ... ... ... үйретудегі оқу процесі болып табылады.
Осыған орай ... пәні – жоба ... ... ... ... ... ... әдістемесі.
Зерттеудің мақсаты оқу процесінде жоба ... ... ... ... ... ... ... негізінде сабақтар сериясының үлгілерін құрастыру.
Зерттеудің міндеттері:
- Диссертациялық жұмыстың ... ... ... ... Оқушылардың шетел тілі сабақтарына анализ жасау;
-Оқушыларда лингвистикалық компетенцияны жоба ... ... ... жаңа ... ... құрастыру, бұл сабақтардың
нәтижелігін тәжірибелік-эксперименталдық оқытуда ... ... ... ... ... тілі сабағында
лингвистикалық компетенцияны ... жоба ... ... ... онда лингвистикалық компетенцияға ... ... ... ... оқу ... жоба ... оқушыларда лингвистикалық компетенцияны қалыптастырудың бірден
бір көзі ретінде ... ... ... ... ... ... ... оқып, сын көзбен
талдау;
- оқу процесіне бақылау жүргізу;
- жаңа ... ... озат ... ... ... ... оқыту жүргізу.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы:
- Лингвистикалық ... ... ... Жоба ... ... лингвистикалық компетенцияны қалыптастырудың
тиімді жолдары;
- ... ... ... ... жоба ... ... ... жоспарларының үлгілері;
- Жоба әдісін ... ... ... ... ... ... әдістемелік нұсқаулар;
I. Коммуникативтік іскерліктер шетел тілінің коммуникативтік
біліктілік ... ... ... ... оқыту процесіндегі шетел тілінің коммуникативтік
біліктілігінің рөлі.
Бүгінгі күнгі шетел тіліне ... ... ... ... оқытудағы комуникативтік бағдарлылық ең ... ... ... яғни қарым – қатынас құралы ретіндегі ... оның ... ... ... ... ... Шетел
тіліне оқытудағы коммуникативтік бағдарлылық “ ... ... ... ... ... және ... тіліне
оқытуда қолданылу ...... ... ... тіл ... ... ... грамматикалық
құралдарды меңгеру оларды сөз әрекетінде ... ... ... әрекеті оның түрлері ( жазу, оқу, ... ... ) – ... қарым – қатынасқа жақын ... іске ... ... ... іске ... жолдары. Басқаша ... ... ... ... үшін қажетті мотивті сөз
әрекеттерін меңгерулері тиіс, ... ... ... сөз ... беру ... алу және т. б.
Коммункативтік біліктілікті ... ... оқу ... ең ... ... ... ашу ... еңбектерінде Е. И. Пассов “коммуникативтілікті” былайша анықтайды:
- коммуникативтілік оқу ... ... сөз ... ажет ... ... сөз ... оқытудағы
индивидуализациялау жатады, я,ни әр оқушының жеке ... ... сөз және оқу ... ... жеке ... ... коммуникативтілік функционалдық ұғымымен байланысты, ... сөз ... ... форма коммуникация процесінде
белгілі бір сөз ... ... кері ... ... ... ... ... оқытудағы жағдаяттылықты қажет етеді;
- қарым – қатынас ... ... сөз ... ... ... т.б. ... ... Яғни қарым – қатынас
бөліктері, олардағы жаңалық ... С. ... ... ... сипаттайтын мынадай
анықтама ... ... ... ... ... ...
қатынасқа үйрету ... ... ... ... табылады. Оқытудың ұстанымдары мен ... ... ... ... ... коммуникативтілік ретінде барлық талаптарға
сай ... ... ... ... бұл әрекет ... ... ... ... ... Екіншіден, коммуниканттарда белгілі бір ақпаратты ... ... ... құрылымды таңдау мүмкіншілігі ... ... ...... ... ... анықтау үшін қажетті
кері ... ... ... айтылғандарға сүйене отырып, коммуникативтілік шетел
тілін ... оқу ... ... ... ... ... аламыз.
Шетел тілін белсенд ... сөз ... ... ... ету ... бүгінгі күнгі қоғам иалабын ескере ... ... ...... ...... ескре отырып жаңа
оқу парадигмалары, шетел тіліне оқытудың жаңа ... ... ... ... Мұнда шетел тіліне ... ... ... ... ... ... ... біліктілігті
қалыптастыру қарастырылады, бұл сөзсіз өзекті.
Шетел тілін ... ... ... кезде әдістемеде
“біліктілік” термині кеңінен ... Бұл ... ... ... енгізген америкадық тілші ғалым Н. Хомский, мұны ол ... бір ... әске ... ... сипаттау үшін қолданды.
Басында бұл ... ... ана ... ... бір ... ... қабілеттілікті көрсету үшін ... ... ... Д.М. ... ... ... біліктілік – бұл сөз әрекетінің бір ... ... ... ... ... ... ... – қатынас жасауға
қабілеттілігі, бұл жеке тұлғанығ күрделі ... ол ... ... ... өмір жағдайына табиғи бейімделу процесінде ... ... ... қалыптасады.[8]
Кейбір ғалымдар коммуникативтік біліктілікті “ бөліктен: ... ... ... ... сөз ... және қарым –
қатынас барысында жиналған тілдік білімдерден құралған психологиялық
жүйе” ... ... Д. ... айтуынша, коммуникативтік біліктілік немесе
сөз қарым – ... ... ... ... ... (сөз ... теориясы, дискурстік анализ саласы)
толықтырылады, өйткені ...... бұл тек қана ... ... ... ... –ақ сөз ... қарым –қатынастарын реттеуі
болып ... И. ... ... ... коммуникативтік біліктілік белгілі
бір қоғамда өз ... ... және ... сай жеке ... ... ... үйретілу деңгейі
қарастырылады.[14]
Жоғарыда аталған авторлар сияқты біз ... ... ... шет ... ...... ... мен
дайындығы деп түсінеміз.
Коммуникативтік ... ... ... ... ... аса ... ... Е. В. Кузьминамен біріге отырып оқушыларды табиғи
коммуникацияға дайындауға ... ... ... ретінде оқушылардың
жеке ерекшеліктерін ескертуді көрсетеді.
Мұндай ... ... олар ... ... жеке ... ... (мотивтері, қызығушылықтары,
бейімділіктері), өйткені оларға сүйену оқу ... ... ... ... ... болуын
қамтамасыз етеді;
б) әлеуметтік- мәдени, жас ... ... ... ... ... оқушы статусы, өзін - өзі
бағалауы.[13,6]
Н. В. Дружинина болжауынша, ... ... ... ... ... ... алу, талап, өтініш айта ... ... ... ... ... ... алуы ... Сөз интенциялары іске
асыру табиғи, сенімді, басқаларға түсінікті болулары тиіс; жазба ... ... ... жеке хат жаза ... оны ... және ... дұрыс құра алуы тиіс.[23,68]
И.Л.Бим шет тіліндегі қарапайым ... ... ... мен дағдылар қатарын ... ... ... стандарт жағдаяттарында тіл өкілдерімен
ауызекі және жазба ... ... ... ... ... және ... ... емес аутентті
мәтіндерді көрнекі немесе тыңдау ... ... оқу ... ... өту компенсаторлық іскерлігін дамыту, мысалы
сөз айтылымдағы перифраза, тыңдап – ... ... ... ... бойынша біліктілікті сқйлеуші ... ... ... ... сөйлемдер құра алулары, түсіне алулары
тиіс, екі тілдегі ... ... ... ... ... ... ... оқытуға байланысты бұл ұғым ... ... ... ... үшін ... Кеңесі өткізген зерттеулер ... ... ... Бұл ұғым оқу ... алынған білімдер,
іскерліктер негізінде белгілі бір әрекетті іске ... ... ... ... ... әдебиеттерде екі ұғымды бөліп ... ... ... пен ... Соңғы термин
әдебиеттерде әртүрлі сөз ... ... ... ... ... ... және т.б. Кең ... ... ... бір әрекет түрінде және белгілі бір ... ... ... ... мен ... сәйкес
келу, қажетті белсенді білімдер ... ... ... ... жету
қабілеттілігі болуы және жағдаятты ... алу ... ... ... бұл ... белгілі бір әрекетті,
соның ішінде сөз ... ... ... ... ... оқу процесінде алынған білімдер, дағдылар мен іскерліктер
түрлеріндегі қабілеттіліктің мазмұндық ... ... ... , ... ... сүйене отырып мындай қорытынды
жасауға болады: біліктік бұл жеке ... ... ал ... бұл оқу ... бір ... және де біліктік
“анатомиясын” құрайды.[21]
Біліктікті біліктіктер ... ... яғни ... әрекеттің кешені ретінде қарастыруға ... ... ... ұғымы және оның негізгі құрамдас
бөліктері
Шетел тіліне оқыту әдістемесінің қатынасы бойынша лингвистика ... ... ... ... баршаға мәлім.Сондықтан, шет тілінде
оқытудың кез келген әдістемелік жүйесі тілдік қалпында құралады.
Адамдардың тіршілік ету ... ... ... іс әрекетінің
өзгешілігі тілдік қолданыстан ... тіл ... ... маңызды құралы ғана емес, ойлау мен танымның да құралы болып
табылады. Осылайша, “тіл рухани ... жан ... ... түседі” деп
санайтындығымыз табиғи жәйт.Тілдік қарым қатынастың басты мақсаты- ... ... ... ... ... ... адам қызметіне тән сән қырлы, үзіліссіз
және ұзақ сонар коммуникация (қатынас туралы болып отыр ... ... ... ... ... сөз және ол
латынның “communico”, яғни, “жалпылама істеймін, байланыстырман, қарым
қатынаста ... ... ... ... сөз ... ... сөзінің басқаша мағынасы қатынас жолдары көлік және
байланыс дегенді білдіред. ... ... ... ... оқып
үйрену нысаны адамдар арасындағы ... ... ... ... ... ... табиғи құбылыс.О.Я.Гойхман мен Т.М.Нодеина
осы мен ... ... ... ... алынған
“коммуникация” ұғымда байланыстыра отырып, ... ... ... ... ... ... еңбек қызметі үрдісінде
олардың өзара іс - әрекетінің өзгеше формасы. ... ... ... ... әр түрлі энсиклопедиялық сөздіктен алған ... ... ... ... ... бірі ... -
адамдар арасында ақпаратты берудің әр алуан әдістері, бұл ... осы ... ... адамдар бір - ... ... бір - ... ... ... ... өзара қарым- қатынас үрдісінде ... беру ... ғана деп ... ...... ... ... іс- әрекетті
белгілеу мақсатымен қарым- қатынас ... баға ... ... ... шешім қабылдау арқылы ... ... ... бір ережелер енгізіледі, яғни, тілдің диалектикалық сөз түріндегі
ережелерді айтылатын ойды құру, әңгімелеуші мен ... ... ... ... нормаларымен тілдесу этикетін қолдау. Шетел ... ... ... бір ... ... басқасына өтуге әрдайым дайын
болады. Ол оқып ... тіл ... тән ... ... ... ... ... табысқа жетіп, екінші тіл тұлғасының
пайда ... ... ... ... Екінші тілдік тұлға
дегеніміз басқа мәдениеттер ... ... ... іс- ... ... халықаралық деңгейіндегі шетел тіләнде ... ... Ол оқып – ... тілдің ауызекі айтылатын
сөз мағынасы кодын ... ... ... тілді жеткізуші
“әлемдік тіл көрінісі” мен әлемнің ... ... ... өзі
адам үшін әлеуметтік ақиқаттың жаңа ... ... жол ... ... ... әдісі ретінде коммуникацияны анықтаудың
қазіргі заманғы жай- күйін анықтауды іс- әрекеттегі, яғни ... ... ... ... тіл ... табылатындықтан, әдістеме мен
лингвистика ... ... ... ... ... теория мен функционалдық ... ... ... ... ... ... орай, коммуникативтікті әдіс емес, оқыту
тәсілі деп санайтын пікірмен келісуге тура ... ... ... маңызды жетістіктері ретінде сөз
қарым – қатынасының сәтті ... Н. Д. ... ... қарым – қатынастың адекваттық мақсаттарына сай бір
– біріне ... ... ... әсер ету және осыған байланысты сөз
айтылымдарын қолдануға ... ... ... ... ... коммуникативтік ыңғайлы тәсілдің басыңқы міндеті
болып шығады.
Аталған бөлімде ... ... ... ... ... ... ... анықтау және коммуникативтік
компетенцияның ... ... – ақ , ... теориялық тұрғысынан
түсіндіруге талпыныс ... ... ... тілін оқытудың мақсаты
оқушыларды осы ұғымның толық көлемінде ... ... ... ... ... ... ... компетенция
ұғымы және оны анықтау, әзірше, қазіргі ... ... ... ... психолингвистика және
әлеуметтік ... ... ... бірі ... ... ... компетенцияның әдістемелік теориясы қалыптасу
кезеңінде және дамушы ... ... ... елде ( ... С. С., Козлов П. Г.), сонымен қатар,
шет мемлекеттерде ( Зимняя И. А., Бим И. П., ... Г., W. ... ... C. Michael, B. H. Douglas ) басым көпшілік ... ... ... ... зерттеушілердің көпшілігі шетел тілдерін
коммуникативтік – бағытта оқыту ... ... ... ... ... ... ... емес, үйреніп жүрген тілде сол тіл өкілімен ... ... ... ... ... ... ... бірінші американдық ғалым Н. Хомский (1965) ”тіл
қабілеттілігі” {linguistic ... мен “ тіл ...... ... ұғымдарының байланысын анықтауды қолға алды.
Осы ... ... ... ... анықтай отырып, соған
байланысты ... ... қала ... Н. ... В. ... ... жасай отырып, генеративтік ... ... ... « ... » терминін [ ... ... ... ... – ол бір ... ... болу деген
мағынаны білдіреді ] көбінесе ана ... ... ... іс ... ... ... қабілеттілік ретінде анықтады.
Н. Хомский біліктілікті грамматикалық білімді жете білу ... ... ... сол тіл өкілі грамматикалық ... ... ... болады және сонымен қатар ол кейбір
сөз ... оның ... ... ма ... жатпайды ма соны
талқылайды. ... ... ... ... қажет екенін
ескеру қажет. Бірақта сөз жағдаяттары да ... ... ... А. Р. Лурияның көзқарасында орын алады: « Тілдегі ... ” [ ... ... және ...... ... ... бірден пайда болған жоқ және ... ... ... ... ... ... ойды Ю. А. Сорокин мен Е. Ф. Тарасовта ... сөз ...... ... ... ... ... меңгеру жеткіліксіз, сонымен қатар, қарым – ... ... ... әсер ете ... және ... байланысты сөз
айтылымдарын орынды қолдану, себебі тілдік қабілеттілік дегеніміз –
бұл ... ...... ... тапсырмаларына
байланысты өздерінің ... және ... емес ... құлықтарын
ұйымдастыру қабілеттілігі.
Сөз іс - әрекетінде өзін ... және “ ... ... ... мен ...... ... тұлға ұғымының (
Ю. Н. Караулов ) енгізілуі, ... ... ... ... иемденген және оқу процесінде ... ... ... ... жүйемен біріккен эктралнгвистикалық және
тілдік білімнің жиынтығы ретінде ... ... ... ... ... жинақталған индивидтің есте сақтау бір ... және сол ... ... ... ... ... сәйкес, коммуникативтік біліктілік - бұл жеке ... ... ... ... ... ... жеке ... сөзді
тудыру барысында ақпараттың қажетті ... беру үшін ... ... ... ... үшін жеке адамның меңгерген ... сөз іс - ... ... түрлерінің іскерлігіне
нысандандырылған білім.
Басқа сөзбен айтқанда - бұл ... тілі ... ... ... үшін жеке адамның ... ... - ... төрт ... де ... іскерлігін меңгерген \
қалыптастырылған болып ... мен ... ... ... ... ... ... туралы екі түрлі
пікірдің пайда болуына себепкер ... ... ... ... және коммуникативтік [Хаймс 1967, ... ... ... ... ... ... туралы,
екінші ... осы ... ... формалары туралы сөз болып
отыр. Бірақ 1978 жылы Г. ... тіл ... және оның ... құру үшін коммуникативтің ... ... өз ... ... ... ... ... қызықты
дерегі тек тілдің теориялық білімдері ғана емес, ... - ақ ... ... ... сөйлеуді еркін меңгеру дағдысының
коммуникативтік біліктілік ... ... ... ... табылады. [26]
Алайда, коммуникативтік сатылық пен оның ... ... ... ... аталған авторларда
күрделі ... ... ... ... ... жағдайымызда оны шешу
қажеттілігі тілді оқытудың түрлі кезеңдері үшін ... ... жылы ... ... М. ... мен М. ... ... ... төрт ... ... ... дискурсивтік;
- әлеуметтіклингвистика;
- стратегиялық;
Коммуникативтік біліктіліктің әрбір компонентін неғұрлым кеңірек
қарастырып көрелік.
Грамматикалық ... Н. ... ... ... ал Д. ... “ формальді мүмкіндік ” – деп ... ... ... және ... ... ... ... ең алдымен, қарым – қатынастың
әлеуметтік ... оның ... ... ... ... және олардың өзара әрекеттестігінің ... ...... жекелеген элементтерін
түсіндіру. Коммуниканттар әңгіменің қысқаша мазмұнын ... ... ... – бұл сол ... ... айту ... қатысушылардың бастамашыл іс - әрекеті.[26]
Әдістемеде ... ... ... ... ... бірі ... ... коммуникативтік біліктілігінің құрамына не кіретіні
жайлы ... ... ... ... тағы бір ... ... П. Дуайе ұсынды. Бұл үлгі мына компоненттерден құралады:
- сөйлеу біліктілігі (лексикалық, ... ... жазу ... (лексикалық, грамматикалық, орфографиялық);
- оқу біліктілігі ... ... ... ... ... тыңдау біліктілігі (дыбысталатын белгілерді ... ... ... ... И. Л. Бим ... ... және компенсаторлық
біліктіліктерді айыруды ұсынады, олар коммуникативтік біліктілік мақсаты
және ... ... ... ... ... Н. Симкин коммуникативтік біліктіліктің тағы бір компонентін
ұсынады. Оның ... ... ... үш қрамдас
бөліктерден: лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық және прагматикалық
бөліктерден құралады”.[15;82]
Әдіскерлер Н. В. ... мен Е. В. ... ... ... ... ... тұтас кешенін
меңгеруді” түсінеді. Бұл күрделі ... ... ... ... ... ... ... меңгеру оқыту
процесінде ... іске ... ... ... олар ... ... дамуының
төрт деңгейін ұсынады:
1) оптималды деңгей: ... ... ... ... сәйкес шешеді; оның тілдік және тілдік ... ... ...... ... ... ниетке барабар; ол өзінің сөз ... ... ... және оның ... ... ... - ... икемді жүргізеді; сөз
серіктесінің позициясына жауап ... сөз ... ... ... ете ... ... және ... емес
мінез – құлықтың ұлттық мәдени шарттарын сақтайды; оның
ойлары ... ... ... ... өз ойын ... ... әрі ... жеткізе алады.
2) Жеткілікті деңгей: оқушы қойылған ... ... ... ... ... ол ... іскерліктер
мен білімдерді меңгерген, бірақ олар ... ... ... ол ...... процесінде
қиындыққа ұрынады; ол сөз серіктесінің ... ... ... жеке сөз ... ... Сө
серіктесінің коммуникативтік ... ... ... ... ... ... соған сәйкестендіреді, бірақ әрқашанда
дұрыс нұсқаны қолдана бермейді. Ол ... ... ... ... оларды бұзады, қате ... ... ... нұқсан келтірмейді. Ол түсінікті түрде
сөйлей алады, бірақ кейде анық емес ... емес ... ... деңгей: оқушы коммуникативтік міндеттерді
орындауда қиындықтарға ... ... ... ... шеше ... Ол қажетті іскерліктер ... ... ... Сөз ... ... қиындықтар туындайды, коммуникативтік ... ... ... оның сөзі ... ... ... Қанағаттанарлықсыз деңгей: оқушы көптеген коммуникативтік
міндеттерді ... ... сөз ... ... өз
ойын жеткізуде қиындықтар туындайды, ... оған ... ... ... ... ... Оқу ... іскерліктер мен білімдерді меңгермеген.
Көптеген ... ... ... ... өз ... және ... жеткізе алмайды.[16;16]
Бірақ, коммуникативтік біліктіліктің толық суреттемесін Л.Ф. Бахман
берді. Автор мұнда тілдік ... ... ... ... ... және ... ... біліктілік бөліктерін нақтырақ қарастырайық:
Лингвистикалық біліктілік – бұл тіл ... ... ... тіл ... ... ... ету ережелерін білу, осы
жүйе арқылы басқалардың ойын ... алу және өз ойын ... ... ... білдіре алу.
Әдіскерлер атап көрсеткендей, коммуникативтік бағдарлы ... ... ... бағытталады. Сондықтан да дискурс деп аталған,
“ не айту ... және ... айту ... ... ... ... ... қызығушылық тудырады. Дискурс бұл
біртұтас мәтін, фразадан ... ... ... ... - ... дискурстерге тән
ерекшеліктерді білу, ... – ақ ...... ... ... ... ... – қатынас оқу – кәсіби салаларында кеңінен
қолданылатын дискурстер түрлері – ... ... ... және ... ... ... ... маңызды құрамдас
бөлігі прагматикалық біліктілік, бұл ... ... ... ... жеткізуге дайындықты білдіреді. ... ... ... ... сөз ... ... ... байланысты.
Коммуникативтік стратегия – нақты сөз ... ... ... ... ... Бахман өз зерттеу жұмысында стратегиялық ... ... ... аяқталған элементі ... Л.Ф. ... ... ... ...... ақпарат алмасу процесінде тілдік біліктіліктің барлық элементтерін
қолдана алу ақыл –ой қабілеттілігі.
Біздің ... ... ...... бір бөлігі, бұл ... ... оның ... және ... ... арасында байланыс іске
асады, тілдік мінез –құлық ... ... ... жеке ... ... тілдік және түпкі білімдері іске асады.
Сөз біліктілігі – тіл арқылы ойын құрастыра білу, ол ... ... ... және де іске асады (коммуникативтік ниет іске
асады), сондай –ақ бұл ... ... ойын ... және өз ойын ... қабілеттілігі. Бұл сонымен қатар сөз актісінде тілді қолдана ... ... бұл ... ... ... ... деп атайды.
Коммуникативтік біліктіліктің келесі бөлігі - ... ... ... ... ... бқл түрі ... өкілдерінің әлеуметтік және сөз мінез –құлықтарының ұлттық ... білу ... ... ... ... ... ... тарихи мәдениеттерін ... ... ... ... ... алу да ... ... тілі
сабақтарында мұндай ... ... ... ... әлемді қабылдаудың әлеуметтік мәдени ерекшеліктерін ескере
отырып өткізіледі және “ екінші ... ... ... ықпал
етеді.[28;139]
Тіл коммуникативтік мақсаттарда ой құралы ... ... ... ...... процесінде коммуникативтік мазмұн
беріліп қана ... ... ... сөз – ... ... нәтижесінде
жасалады.
Шетел тілі сабақтарында оқушылардың сөз –ойлау ... ... ... ... ... ... істегенде;
- бір проблема бойынша жұмыс істегенде;
- ойын ... ... ... ... ... ететін кез –келген жағдаятқа, әдетте, ұш
құрамдас бөлік ... ... ... ... ... сөз –ойлау әрекеті мәтінді түсінумен байланысты
болады. Бұл ... мына ... ... ... ... интенсификациясы (мазмұн маңызын анықтау, сыни
қабылдау, басты мен қосалқыны айыру);
- ... ... ... ... ... жалпылау);
- мәтін мазмұнын қайта құру ... ... ... іріктеу).[27;14]
Тәжірибе көрсеткендей, практикада оқушылардың ... ... сөз ... ... оның мазмұнын анықтаумен шектеледі.
Коммуникативтік біліктіліктің ... ... ... әлі
шешілмеген мәселе, бқл ... ... ... ... ... коммуникативтік біліктіліктің басты бөлігі
ақпараттық біліктілік, яғни қарым – қатынастың мазмұндық жағын ... ... ... ... отырып, біз оларда
мыналарды қалыптастырамыз:
- ақпараттық “фреймдер”, яғни ... бір ... ... ... ... ... тіліндегі әлемнің тілдік суреттемесін, яғни
қоршаған ... ... оны ... алу шет ... оған қарым –қатынас қабілеттілігі;
- түпкілікті білімдерін, яғни нақты ... ... ... ... ... ... ой - ... я,ни атауларды, даталарды, оқиғаларды
білу, биографиялық, тарихи, басқа арнайы білімдерді.[14;15]
Бұл ақпарат ... ... ... ... ... ... ... сабақта үнемдеуін, оның әңгіме тақырыбын білмеуімен,
талқыланған проблемаға ... ... ... мен ... ... ... жолдарын меңгермегенімен ... ... ... ... ... ... ... қажет, яғни коммуникативтік біліктілікті және оның ... ... ... Бұл өте ... ... ... оның бөліктерінсіз қалыптастыру мүмкін емес. Егер ... ... ... ... ... де, сөз ... ... меңгермесе коммуникация іске аспайды.
Яғни, ... ... оның ... ... ... қажет.
Егер біліктілік пен біліктік терминдерін бөліп ... ... бұл ... ... танымы, тәжірибесі бар
мәселелер шеңбері. Біліктік – бұл ... ... жеке ... Жоғарыда айтылғандай, лингвистикалық біліктілік коммуникативтік
біліктіліктің маңызды бөлігі. ... ... ... үшін оны ... қарастыру қажет.
Жоғарыда аталғандарды біз келесі кестеде көрсетуге
тырыстық:
1- кесте
|Біліктік ... ... ... ... ... компоненті |
|Лингвистикалық ... ... ... іс ... ретінде |
|қолдану даярлығы |
|Сөз біліктілігі- тіл |
|арқылы ойлауды ... және ... ... ... |
| ... ... –қатынаста |
|дискурстарды ... ... ... ... ... ... ... |
|мазмұнды жеткізу |
|даярлығы |
| ... ... ... ... ... ... ... |
|біліктілік- ... ... ... жасау |
|қабілеттілігі ... ... ... ... ... ... ... |
|меңгеру ... ... ... – коммуникативтік біліктіліктің жетекші
компоненті.
Қазіргі лингводидактика шетел тіліне ... ... ... ... ... қалыптастыруды көрсете ... ... де ... атап ... Коммуникативтік
біліктіліктің маңызды бөлігі бола отырып лингвистикалық біліктілік шет
тілін сөз –ойлау ... ... ... қолдануға даындық болып
табылады.
Кейбір әдістемелік еңбектерде лингвистикалық біліктілік ... ... ... ... ... ... ... шет тілі формаларының дұрыс
танылуы мен ... Ол өз ойын құру мен ... ... ойын ... ... ... мен құрылымдардың
ережелерін білу және продукция мен ... ... ... ... ... бқл ің ... ... әрекет
актісі ретіндегі сөз ... құру және ... ... ... ... білу ... ... әдістеме бқл мәселеде біраз тәжірибе жинақтаған,
тілдік, яғни ... ... ... ... ... бар, ... ... ілінің лексикасы ... ... ғана ... емес, сонымен қатар лексикалық
бірліктерді тіл ... ... ... ... дұрыс құрылған
сөз айтылымға біріктіре алу іскерлігін меңгеру қажет. ... ... ... ...... ... тіркесуі және
комбинаторкасы, сөз үлгілерінің ... ... ... ... болып
отыр.
Лингвистикада шек келтірілмей отырғандай, кез –келген сөз мағынасы
–бұл зат ... ... ... ... –ақ сөз ... ... жүйесі және дискурсивтік қарым –қатынастар, ... ... ... және олар сөдің жағдаяттық мағынасына ықпал ... тілі ... ... ... ... бір ... семантикалық жылжымалылығы жайлы білім болуы
тиіс. Сөз семантикасы тіл ... ғана ... ... да
жылжымалы, бұл лингвистикалықжәйт шетел тілін оқитын ... ... ... ... ... аса ... рөл ... материалды меғгеру кезеңдері: танысу, бекіту және практикада
қолдану. Коммуникативтік тапсырмалар жүйесіндегі сөз ... ... ... ... ... материалды белсенділендіруді
лексика –грамматиклық белсендіру деп атаған дұрыс, ... ... ... тек ... ... Осылайша грамматика
лексикамен байланыстырыла ... ... рет ... лингвистикалық біліктілік вербалдық ( мәтіндік негізде
дамытылады). Лингвистикалық материалды ... ... ... яғни
сөз әрекетінде қолдануға шығу кезеңінде, вербалдық емес ... ... ... ... өте тиімді. ... ... және ой ... ... ... ... ... тілі оқушы үшін лингвистикалық біліктілік шеңберінде
грамматикалық ... аса ... бұл яғни ... білу және ... ... ... сөз ... қолдану
іскерлігі.
Лексикалық біліктілікке оқытқандай, грамматикалық ... да ... ... минимизациялау аа маңызды сондықтан ... ... сөз ... және ... ... Жоғарыда айтылғандай, грамматикаға ... тілі ... ... ... ... өйткені грамматика тілдік бірліктердің
мағыналық қатынатарын ... және іске ... ... ... ... Басқаша айиқанда, грамматика сөз бен сөзді
байланыстырады. Шетел тілі грамматкасына ... ... ... ... жаттығулардың шынайы коммуеикация ... ... ... атап ... шетел тілі грамматикасы саласы
бойынша ... ... ... дамыта отырып біз
оқушыда ана ... ... ... ... ... ... ... ұғым қалыптастырамыз.[32]
Лингвистикалық (тілдік) қабілеттіліктер шетел тілін жеткілікті
меңгерудің, ... ... ... ... ... басты шарты болып табылады. Лингвистикалық ... ... яғни ... ... ... ... тығыз байланысты. Шетел ... ... ... ... ... ... және өз ... жоспарлау ( өңделген
ақпарат негізінде тілдік және ... емес ... ... қалыптастыруда лингвистикалық
ұстанымдарды да ескеру маңызды.
А. Н. ... ... ... ... ... ... Оқыту
ұстанымы –жалпы оқу ... және оның ... ... ... ... әдістеріне, құралдарына, ұйымдастыру
формаларына, оқыту ... ... ... ... Оқыту ұстанымдары табиғи ... ... ... ... ... әдістемелі еңбектерде ... ... ... ... ... ... ... элементтерден
құралған, бітұтас болып біріккен жүйелі құрылым ретінде ... ... ... іске ... тіл ... ... мағыналарды беру үшін
коммуникативтілік және ... ... ... ... оқу мақсатындағы
суреттелуі;
2. оқушы санасында тіл ... ... ... және ... ... және ... сөз ... қолдану
ережелерінен құралған біртұтас жүйе ... ... ... ... тығыз байланысты оқыту, тілдік
бірліктердің ... ету ... ... ... ... ... ... негізде оқу, қарым ... ... ... сөз ... ... ... бойынша лекика –грамматикалықматериал бірнеше
рет қайталана отыратындай және ... ... және ... іріктеледі және ... Бұл ... ... ... ... кезеңдерінен –ақ сөз ... ... ... ... ... пен
жоғары мотивация;
2. шамаға ... ... ... ... ...... жаңаға қарай” беріледі;
3. оқыту мазмұнын ... ... мен ... ... айтылымдар құру үшін жеткілікті;
4. сабақ мазмұнына сай бұрын өтілген ... ... ... ... ... ... тіл және сөз деңгейлерінде шектеу ұстанымына
қарай тіл және сөз ... үшке ... ... (тіл ... (тіл арқылы ой құру жолдары), сөз әрекеті (қарым –атынас процесі іске
асады). Жеке аспектілердің өзара ... ... ... ... қарай анықталады.
Функционалдылық ұстаным бұл ... ... ... ... ... сәйкес енгізілуі болып табылады. ... ... ... ... ... ... мен мағынасын бірге
қарастыруы арқылы көрініс табады. ... ... ... екі ... ... ... ... материал логикалылық –мазмұндық
категория ... яғни сөз ... ... негізін құрайтын
синтаксистік қатынастарды (қызметтерді) ... ... ... ... –мағыналылық, грамматикалық материал сөз айтылымның
мазмұнына (интециясына) ... ... және ... ... іске ... жолы ... мақсатына сәйкес таңдалады.
Стилистикалық дифференциация ұстанымы оқыту процесінде әртүрлі сөз
стильдеріне тән ... және сөз ... ... ... ... білдіреді. Қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ...... оқу және тұрмыс
салаларындағы сөз әрекеті ... ... бір ... ... оның ... мен ... тереңділігі оқу мақсаты мен мерзіміне
байланысты болады. Оқушылар өз ... ... ... ... түсіндіре алулары тиіс.
Тілді минимизациялау ұстанымы сабақтардағы тілдік және ... ... ... болып табылады. Бұл іріктелген бірліктер ... ... ... және ... ... ... ... жүйе
болуы тиіс және де жалпы ... тіл ... ... бейнелеуі
тиіс.
Оқу мақсатында тілді минимизациялау ... a) ... ... ... ... ... оқытудың әртүрлі
кезеңдері мен салалары бойынша сәйкес минимумдар ... б) ... в) ... ... г) оқу ... ... ... сипаттамаларын қамтыған ... ... ... ... ұстанымдарын білуі қажет және ... және ... ... ... ... ... ... оларды қолдануы тиіс.
Жоғарыда аталған лингвистикалық ұстанымдарды ескеру ... ... ... қалыптастыруда көмектеседі және
де оқушылардың коммуникативтік ... ... ... үлес
қосады.
Осылайша, лингвистикалық біліктілік шет ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір
қалыптасқан деңгейі болып табылады. Ол шет ... ... ... ... ... ... баайланысты және
оларды қалыптастыру үшін құрал ... ... ... ... ... – қатынас біліктілігін
қалыптастыру – ... ... ... ұзақ ... оқып ... тілдік ортаның жоқтығы кезінде, қол ... ... ... қиын ... ... деп есептеледі.
Оқушыларды шетел тілінде қарым – қатынас ... ... үшін ... ... ... ... басқа
компонентіне оқыту ... ... ... ... ... ... , ең бірінші кезекте лингвистикалық
біліктілік орын ... ... ... ... ... ...... және фонетикалық дағдылар
және оқушылардың тілдік ... ... ... ... және ... іс - ... ретіндегі шетел тілін
қолдана білу. ... ... тілі ... іс - ...... ... – лексика, грамматика және фонетикаға
негізделген жүйе деп есептеу орын ... бұл ... ... ... ... тек ... ... ғана меңгереді, оны
олар қарым – қатынас ... ... ... ... ... кезінде оқушы, Литлвуд атап өткендей
қатынас біліктілігін меңгеру үшін лингвистикалық төмендегідей төрт шартын
басты назарда ұстауы ... ... ... ... ... ең жоғарғы дәрежесіне
қол жеткізуі тиіс: яғни, бұл оқушының кез- ... ... тіл ... ... хабарламаны көз жүгіртіп, тез айыру үшін тіл жүйесін
пайдалануға бейімді болып шығуы қажет;
• Оқушы лингвистикалық біліктіліктің ... ... өзі ... тілдік
формаларды білгені дұрыс;
• Оқушы нақтылы жағдайда мүмкіншілігінше тиімді ... беру ... ... ... мен ... ... мүмкіндігін дамытуы
тиіс;
• Оқушы өзінің ... ... ... ... ... құра ... байқап отырғаныңыздай, қатынас және ... ... ... ... кезде оқушыларды шетел тілінде қарым- қатынас жасауға үйрету
үшін тек лингвистикалық ... ... ... ... ... үйрету жеткіліксіз, сондықтан да олар ... ... ... ... ... ең ... лингвистикаға
көңіл бөлген абзал. Мұның өзі, оқушылар тілдік формаларды, ... мен ... ... ... ... бір ... ... қажетті
формасын пайдалана алады дегенді білдіреді.
Шетел тілі грамматикасының қатынастық аспектісін оқыту принципінде
оқушылар тек оқи алатындай және ... ... ... ... олар ... шетел тілінде сойлеуді меңгеруін көздейді. Көп оқушылар,
әдетте, грамматиканы ... де ... ... ... ... тілде пайдалана алмайды.[33]
Теорялық білімдерді іс жүзінде қолдануды үйрету қажет, оның негізіне
тілдің ережелері мен ... ... ... ... ... қатынас жасау
дағдыларын дамыту алынуы тиіс (яғни, ... ... ... ... ең бастысы - әңгімелесуші адамды түсіну және өз ойын ... ... ... тіліне оқыту нәтижесі лингвистикалық және қатынас
біліктілігін меңгеру ... ... ... ... тіл ... оның ... ... барысында жүзеге асыру ... ... ... сойлесу арқылы қарым- ... ... ... ... қатынастың алғы шарты болып
табылады, сөз іс - әрекеті тек ... тіл ... ... ғана ... ... ... әрдайым біз көксегендей дәрежеде дами қоймады.
Аралық деңгейде шетел тіліне оқыту үшін қосымша импульс пен стимул
талап ететін сәт те ... ... ... ... дәл ... стимул бола
алады. Оның себепті дәлелдері дәл осы ... ... Ақыр ... ... ... ) жаңа ... жағдайларда алған тілдік дағдыларын пайдалану
мүмкіндігі ұсынылады.
Оқыту психологиясы оқығанымыздың 10 % , ... 20 % ... 30 %, ... және ... 50 %, ... 70 ... өзіміздің орындап жасағанымыздың 90 % есте сақтайдындығымызды
дәлелдеді.
Яғни бұл ... тек жоба ... тән ... ... ... оқытуда жобалық жұмыс барлық проблемаларды шешуге
көмектеседі деп ешкім де ... ... ... ... ... оқыту әдісінен айықтыратын тиімді құрал, ол оқушыны ... ... ... ... және ... ... кеңейте түсуге
бейімдейді. Жоба – бұл , сондай- ақ, шетел тілінің құралы арқылы басқа
пәндерде ... ... ... ... ... ... ... тілі сабақтарында жоба әдісінің рөлі мен алатын орны.
Европада жоба XX ... 30 – шы ... ... ... ол ... ... ... жоқ. Себебі, жоба
технологиясының теориялық проблемасы жеткіліксіз ... ... бұл ой ... ... ... үшін қисынсыз,
қажетсіз болды. Нәтижесінде жоба әдісі жайлы ой өз ... ... алып кете ... өз ... бұл бағытта тоқтатады. Ал
басқа дамыған елдер бұл ... ... мен ... ... ... ... ... тілін оқытуда бұл әдіс асқан
қызығушылықпен ... - ... ... ... шетел тілін меңгеруде
мектеп практикасында әлеуметтік – мәдени ... ... ... ... ... ... ... беру мақсатында жоба әдісі
жаңа педагогикалық технология ретінде айтылып жүр.[36]
Шетел ... ... беру ... ... ... ... үйренушілерді өздері оқып үйреніп жатқан ... ... ... ... ... орнатуға дайындап, басқа ұлт
мәдениетімен қабылдуға дайындап, тәрбие, білім беру, әрі жеке ... ... ... жан ... дамыту болып табылады. Шетел ... ... ... өсіп, оқыту процесінде бірігіп ... ... ... ... ... ... ... бірге
ақпараттық технология, интернет, ... ... ... ... жеке ... яғни шетел тілін ... ... ... ... бәлімін кеңейтіп,сондай –ақ
тіл үйренушілердің шығармашылық қабілеттерін ... ... ... мүмкіндік туғызады. Сонымен бірге ол мұғалімнің де ... ... ... Д.А. ... атап ... «Оқыту технлогиясы»
деген термин соңғы уақытта шетел ... ... ... ... еніп болды. Оқыту процесіндегі «Технология» ... ... ... ... ... іс ... ... әдістер
жиынтығы. Жоғарыда аталған жаңа ... ... ... ... ... біріккен әрекетін, танымдық
белсенділіктерін арттырады.
Жоба – оқушылардың өз бетінше жоспарлаған және ... оы ... ... ... онда ... ... ... келесі бір
әрекеттің интеллектуалдық- эмоционалдық контекстінде енгізіледі. ... жоба ... бір ... тұрады. Осы ... ... тек ... білім ғана емес, басқа ... ... ... талап етеді. Т.М. Мартьянов айтқандай жоба сабақты түрлендіреді. Ол
оқушының сөйлеу ... ... ... ... ... ... отырып, оның сөйлеу өрісіне, ... ... ... де әсер етеді. [37]
Оқу процесіне жаңа ... ... ... ... тіліне оқыту ғана емес, олардың тәрбие жұмыстарын жүргізуге
де септігін ... жаңа ... ... мен оқушы арасындағы
қарым – қатынасты ... ... ... яғни ... ... ... өз ... жұмыс жасауға , оның ой - өрісін
дамытып, ... ...... ... ... ... арқашанда оқушыларды тәрбиелей ... ... ... ... ... ... ... оқытудағы жоба әдісін
қолдану жобаға ... ... ... ... тигізе
отырып, қарым – қатынас жасауға септігін тигізеді.
Жоба дегеніміз не? – Жоба бұл ... өз ... ... ... ... түрде ұйымдастырылған, ойластырылған
түрде жеткізу болып табылады. Коллаждар ... ... ... ... ... ... ... ақпараттар мен
модельдер көрсету, түрлі жерлерге бару, ... ... ... т.
б. жұмыстар атқарылады. Жоба барысында міндеттілік жеке ... ... ... ... ... ... оқушыға жүктеледі. Ең
бастысы жобаның ... ... ... және презентация қандай
түрде ... ... емес ... ... ... пайдалану оқушылардың сабақта да, ... ... да ... ... өздерін алдыңғы қатарда көрсетіп,
өзін - өзі тексеруіне де ... ... ... ... ... деңгейіне, оларды шынайы іс - әрекетте пайдалана білуіне
деген жеке ... ... ... ... ... ... ... өз бетімен керекті ... ... ... ... ... ... ... олардың тең құқылы
әріптесіне және кеңесшісіне айналады.
Жобаның ... ... ... ... барысында оқу
танымдық іскерліктері артып, өз бетінше ... ... ... ... ақпарат ағымында зерттеу ... ... оған ... ... салыстыратып, қорытынды ... мың ... ... ... өмір ... келешекте дұрыс мамандық таңдауына
еш кедергі болмайды.[38]
Жоба ... ... ... ... ... әр жеке оқушының немесе оқушылар тобының мектеп қабырғасында
игерген ... ... ... білу;
- зерттеу пәніне деген қызығушылық танытып, сол пән ... ары қарй ... ... ... ... жоба әдісі арқылы белгілі аудиторияға, ... жоба ... ... шетел тілдерін меңгеруге ... ... ... ... ... жасау ұжымды жақындастырады: ... ... – бірі ... ... тек өз қызметіне емес бүкіл
топтың жұмысына ... ... ... ... оқушы өзінің
бастаған жұмысының толық ... ... үшін оны ... аяқтауға
тырысады. Мұндай оқыту түрлері оқушыларды шығармашылық ... ... ... ... ... ... дәстүрлі
өткізілетін сабақтарға қарағанда, ... жаңа ... ... ... қызығып, белсене қатысады.
Жобалық сабақтардың дәстүрлі ... ... ... ... ... ... өткізу оқушылардан да оқытушыдан да
шығармашылық ізденісті, көп күш жігер және ... ... ... әдіскерлеріміздің міндеті жастарға тек сапалы білім
беріп қана қоймай, ... ... ... ... ... ... өмірден өз орнын таба алатын , ... ... ... ... мамандардың сапасымен болашақтағы
қоғамның дамуы байланысты ... ... ... ... экономикалық бәсекелестікке төзе білетін, жеке
көзқарасы бар, өз бетінше ... ... ... ... керек. Ал
( жастар ) оқушыларға өз ... ... ... ... ... ... ең бірінші “ не ойлау ” ... ... бас ...
қалай үйрету ” ... ... ... Бұл үшін бізге жобалық
сабақтар көмектеседі. ... ... ... ... ... не ... деп ... отырмай, өздері іздейді, зерттейді,
таңдайды, шешеді, ... ... ... мен ... ... ... ... дәстүрлі сабақтардағыдай аудиторияда ақпарат
беретін ... адам ... осы ... ... кезінде
оқушыларға кеңес беріп, яғни, алға қой,ған мақсатқа жету ... мен ... ... ... ... жобалық сабақтар дегеніміз – бұл ... - ... ... ... ... бар ... ... бір түрі.
Оның дәстүрлі сабақтардан теориялық жағынан ғана емес, ... да ... бар. ... ... басы - бір ... ерекше ой пікір болып аяғы презентациямен аяқталады. ... ... ... шешу үшін ... мен оқушы бірігіп
жоспар құрып, жұмыс жасауда әдістерді таңдайды және де ... ... ... өмір ... ... ... пайдаланылады, атап айтқанда:
- оқушыларға өз өмір тәжірибелерін, өз ... ... ... беріледі;
- сабақтың бір бөлігін жүргізу оқушыларға жүктеледі;
- оқушылар өздері мәліметтер ... ... ... ... ... құжаттандырады, жұмыстарының
қорытындысы мен басқа оқушыларды топ ... ... ... Жоба ” деген сөздің өзі Еуропа тілдеріне ... ... - “ алға ... ой, алға ... сөйлеуші ” деген
мағынаны білдіреді. Өзі аты ... ... алға ... ... ... ... ... оқытушы оқушы ... ... ... соң ... өз ойларын алға шығып
айтады.
Жоба жұмысының негізгі ұстанымдары:
1. Вариативтілік.
Сабақтағы ... ... ... ... ... ... түрін білдіреді. ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Бұл
жерде әртүрлі тақырыптар және ... ... ... ... ... ... шешу ... тілін қолдану тілді оқыту процесінде ... ... ... ... ... етеді және ... ... ... ... және анықтама ережелерді барлық оқушылар бірдей
жеңіл ... ... Т. В. ... айтуы бойынша “ мен
оқушыларға ... ... ... ... ... Осыдан оларда
грамматикаға деген қорқыныш жоғалады, яғни ... ... ... ... ең ... міндетшетел тілін қолдана білу
болғанымен, ... ... ... ... ... ... ... Қызығушылықпен оқыту.
Егер оқушыларға оқыту процесі ұнаса, олар өте ... ... ... жақсыны қабылдау – бұл оқытудың негізгі тиімді талабы
болып ... ... да оқу ... ... ... әзілдерді қосу өте қажет.
5. Өзіндік ( ... ... ... ... ... ... және өзі туралы
өзінің өмірі жайлы, қызығушылығы қандай әрекетпе ... ... ... көп мүмкіншілік беріледі.
6. Тапсырмаларды ... ... ... қиын ... беруге болмайды. Тапсырма
оқушының деңгейіне сай болуы қажет.
Ал жоба ... кез – ... жас ... ... ... ... “ жанұя ” тақырыбын алатын болсақ, бұл ... ... ... ... ... ... суреттерінің астына атын
жазу жанұя ... ... және ... ... ... ... ... балалық шағын ата – анасының ... ... ... тек қана мүмкін тақырыптарға келтірілген ... және ... де ... Таңдау жасына, білім деңгейіне оқушының
қызығушылығына, оқуға мүмкін ... ... ... байланысты
әр түрлі.
Жобалық сабақтар әр түрлі ... ... ... Дайындық кезеңі:
а)Негізгі тақырыпты түсіндіру, талдау, өз ойларын айту;
б)Сабаққа қажетті жаңа сөздермен жұмыс жасау;
в)Қосымша материалдар енгізу.
II. ... ... кіші ... ... әр топқа кіші тақырыпшалар табу;
б)Тақырыптарды талқылау;
III. Тақырыптарды нақтылау:
а)Сұрақтар құрастыру, жоспар құру ... ... ... ... дайындық кезінде жоспарды басшылыққа алған ... ... ... ауытқуға болмайды. Себебі, жобалық сабақ
барысында шығармашылық еркіндік ... ... ... ... түпнұсқадағы кітап, газет журналдар,т.б. мәліметтер;
б) теле – ... ... ... Фото сурет;
г) белгілі бір жерде зерттеуден алынған мәліметтер;
д) көшеде ... ... ... ... мәліметтерді презентацияға дайындау:
а)Плакаттар дайындау, карта жасау, газет шығару, ... ... ... ... ... дұрыстап дайындау;
VI. Презентация:
а)әр кіші топ өз презентацияларын басқа оқушылардың алдында түсіндіреді,
көрсетеді;
б)әр жұмыстың нәтижесін, брошюра, плакаттар түрінде дайындау;
в)қысқаша ... ... іс ... ... пікірталас, пікірсайыс;
г) жұмыстың нәтижесін көрме, ... ... ... ... ... ... бір күнде дайындықсыз өткізе ... ... ... ... үйренген студенттер бір ... ... ... да ... ... ... ... үшін ең алдымен студенттерді төмендегідей ... ... ... ... ... ... ... кезінде бірін – бірі қолдап, ... ... ... ... бір – бірімен тіл табысып жұмыс істеуге үйрету қажет.
Жобалық сабақтар бірнеше ... ... ... деп ... ... ұзақтығы әр түрлі, ол қысқа және ұзақ мерзімді болуы
мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... бір күнде ұйымдастыруға болады.
Жобалық ... ... ... ... ұсыныс жасайды,
оқшылардың инициативасын қолдайды, қажетті ақпарат ... ... ... жайлы кеңес ... ... ... ... ... ролі өзгереді. Яғни, бұрын барлық ... ... ... үйретуші ретінде болса, ал жобалық сабақтар ... ... ... ... ... көрсетуші кеңесші
рольінде болады. Швед ғалымы И. ... ... ... бас, қол, ... ... ... ... деген. Осы жоба сабағында ұлы педагогтың айтып
кеткен қағидалары пайдаланылады. ... ... ... ... ... ететін
мәселені басымен ойлап, жүрегімен сезініп, қолымен жүзеге асырады.Оқушылар
баспен ойлап, жүрекпен түсініп, ... ... ... оларды дәстүрлі
жалықтыратын сабақтардан құтқарып, ... ... ... ... ... ... оқитын оқушылар бір нәрсені дұрыс айтпай қалармын
деген қорқыныштан арылып, сабаққа белсене қатыса алады.Оқушыларға ... ... ... өз ... ... көру ... Қытай
мақалында айтылғандай “Мен естігенімді ұмытпаймын, мен көргенімді еске
сақтаймын, мен қолмен істегенімді түсінемін” ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерді естеріне жақсы
сақтайды.[41]
Көптеген ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, ... ... ... ... ... ... мен оқытушылардың бірге жұмыс жасауы;
2. топпен ... ... ( ... ... ... ... белсенділігі ( жоспарлайды, эксперимент ... ... ... ... ... ... мамандармен бірге жұмыс істейді;
5. сабақ үстінде де, ... ... де ... ... ... ... ... қабылдауға құқығы бар;
7. сабақ ... ... ... ... алу, ... өз іс - ... арқылы жүзеге асады;
9. өз қателерін өздері түзету ... ... ... мен ... байланысты;
11. жиналған материалдар сабақтың соңы ... ... ... ... ... өз беттерінше жұмыс жасайды;
13. оқытушының жаңа ролі ( тексерушіден ... ) ... ... соңы – ... ... яғни, ақырғы нәтижесін
көрсетеді.
Жобалық сабақтарды дайындар кезінде төмендегідей ... ... ... ... ... ... кітапханадан мәліметтер іздеу;
- әртүрлі мекемелермен байланысу;
- мәліметтерді интернеттен іздеу;
- эксперименттер жүргізу;
- ... ... ... ... ( ... ... ... табысты жұмыс жасау үшін ... ... ... ... ... ... ... шешім қабылдау, бірлесіп істеу, ... ... ( ... ), ... шығару, безендіру, бағалау,
қорытынды шығару, ... ... ... ... ... дайындау, плакаттар дайындау, коллаждар ... ... ... ...... ... ... фото викториналар дайындау, көрмелер дайындау, ... ... ... хат ... ... фильмдер түсіру, телехабар
түсіру, ... ... ... ... ... ... оқытуда жоба әдісін қолдану теxнологиясының
психологиялық – педагогикалық негізі
Қазіргі уақытта “Педагогикалық жаң ... ... ... ... ... ... Дүние жүзі
бойынша оқытудың ... ... ... мен жаңа ... іздестірілуде.
Педагогикалық технология дегеніміз - педагогтардың жеке ... күш ... ... ... ... ... іс- әркеттегі қарым –қатынасты жағарылатудағы, кәсіби еңбектегі
адамгершілік жүйе ... ... ... жаңа ... ... ... және ... түрлі білім салаларын кең түрде игеруде, оларды ... ... ... кең, жаңа ... мен күнделікті
іс -әрекеттегі ұсыныстарды іске асыруда аса ... ... ... әр
түлі оқыту әдістерін оқу мазмұны мен ... жас ... ... орай ... ... ... ... зор. Қазіргі білім беру ... ... ... ... ... жан ... ... болу мүмкін
емес, жаңа ... ... ... ... ... рухани, өзін -өзі дамытып, оқу –тәрбие үрдісін
тиімді ұйымдастыруына ... жаңа ... ... оқу үүрдісіне қажетті әдіс,
тәсіл, амал, ... ... ... психологиялық және
педагогикалық іс -әрекеттердің ... ... ... ... ... ... пәнге деген ынтасын, оқу іс- ... ... ... ... педагогиканы нақты ... ... ... ... ... ... ... іс тәжірибесі нәтижелілігіне, жинақтылығына ... ... оқу ... үрдісінің басты рөлін атқарады.
Былайша айтқанда, ... ... – оқу – ... ... терең ойластырылған көптеген ... ... ... мен ... тиімділігін қамтамасыз ететін білімнің
құрамдас бөлігі болып табылады.
Шетел тілдерін ... пән ... ... беру және ... потенциалын толық түрде ... ... ... ... өзін ... ... ... көзқарасын байытып қана қоймай,
олардың жалпы ... ... ... дүние жүзі мәдениетіне есік
ашып, өз мәдениет ... ... ... оның ... ... ... дамуына ықпал ететініне көз жеткізу болып табылады.
Басқа халықтың ойлау, ... және ... ... ... оқушылардың өзін қоршаған әлемнің көпжақты,
сан ... ... ... ... қлыптасуына септесе отырып, ... ... ... ... сөйлесуге дайын, ашық –жарқын
әрі шыдамдылықпен, байыппен қарым –қатынас жасай алатындай жеке ... ... ... ... ... қарым –қатынасқа
үйретуді де ... тілі пәні ... ... мәдени, кәсіби
қалыптасуына үлкен мүмкіндіктер ... пән. ... ... ... ... оқып білуді талап етеді. ... ... ... ... қатар, шетелдік әдебиетерде аз
жазылмаған. Ғалымдардың ... ... ... ... ... ... оқу мақсатын шешуші оқушылар тобын құру керек.
Сыныптық ... ... ... Топтық, жұптық, ... ... және ... бұл ... ... оқу қызметі.
Отандық педагогикалық ғылымда коллектитік оқу қызметіне ... ... Т.Е. ... ... ... жету үшін ... ... жасау іскерлігі;
2. Өзара қойылатын талаптардың болуы;
3. Әр оқушының өз ... ... ... ... ... ... Өзнің жетістіктерін және кемшіліктерін ортақ жұмыс нәтижесінен
бағалау, сонымен қатар нәтижесіне қызығушылық ... ... сын ... ... ... ... оданда көп адамнан тұратын топта коллективті оқыту
іс -әрекетінде шетел ... ... ... ... ... ... бұрын соңды меңгерген білімдерін тасымалдап, өз ... ... ... ... ... қосуға мүмкіндік алады. Оқыту
егер коллективті оқу ... ... ... ... жеке ... ерекшеліктері ескерілген ... ... ... Осы жерде, әдіскер –психолог У. Литлвуд коммуникативтік
сабақтардың психологиялық факторларына жататын: оқушыларға жеке ... ... ... әр ... ... қайталанбауын
қарау, әр оқушының жеке ... ... ... ... ... –қатынасты жетілдіру деген болатын.[45]
Дәстүрлі оқыту ... ... ... ... ... жаңа оқу ... алмастырылады. Оқу процесінің ... ... ... ... ... ... белсенді
түрде қатысуына. Оқушылар қатарларымен бірігіп жұмыс ... ... ... ... және ... ... ... деген
талпыныстар пайда болады.
Ресей психологы, А.А. Леоньевтің айтуынша:
• Оқушылардың әлеуметтік тәжірибені, яғни ... ... ... ... ат ... ... еркін және креативті ойлауға қабілеттендіруі;
• Оқушының дүниеге көзқарасын қалыптастыру;
Оқушының ... ... ... пен ... ... мотивация, рефлекция, жүйелі білімдер қалыптастыру қажет
деген пікірмен ... ... Яғни жоба ... ... жан ... ... ... еркін және сын тұрғысынан ойлайды,
берілген тапсырманы орындауға деген ішкі ... ... ... және ... ... жетіледі.[46]
Психологиялық көзқарас бойынша, жеке тұлғаға бағыттып ... ... ... білуі дайындығын ескеруіміз керек.
Жоба технологиясы бойынша өз ... ... ... деген
дайындығы екі ... ... ... және ... ... ... ... дайындық;
б) методикалық және лингвистикалық компоненттерінен ... ... ... дайындықтары.
Мотивациялық дайындық бұл оқушының сабақта ... ... ... талпынысы. Мотивация проблемасымен айналысқан, зерттеп, оны
қалыптастырудың жолдарын ... ... мен ... ... ... ... түсініспеушіліктің болмауын алдын
алу қажет”,- деген.[46] ... ...... деген ішкі
құлшыныстың пайда ... ... да ... ... ... ... –қатынасқа түскенде оқушылардың коммуникативті ... ... ... ... ... өте ... психологияда шетел тілін меңгеру процесінде мотивация
қажетті компонент ретінде оқу ... ішкі ... ... ... ... қозғалыс күші болып табылады.
Шетел тілінде қарым- ... ... ... ... ... ... дәлелдеу –қорытынды жасау оқушының интеллектуалды
дайындығы болып ... ... бұл ... ... ... деген мағынада болса, ал методикалық дайындық –меңгерген тілде
қарым –қатынас жасау барысында ... ... ... оқушының өзіндік жұмысы және қызметі деп ажыратылады.
Педагогикалық көзқарас бойынша бұл ... (не ... ... ... ... оқушының шығармашылық қабілетін жетілдіруде
үлкен үлес қосады. Осы орайда ... ... ... ... ... М. Уэста “тіл үйренуге болатын пән емес, үйренуге қажетті пән”
деген болатын.[49] ... ... ... үш негізгі
компонентті қосатын жүйелі білім болып ... ... ... ... жағы ... іс- ... дағды, іскерлік);
3. Нәтижелі жағы (білім, идея, көзқарастар мен ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын
бірден бір шарт). Оқушының қызметін белсенді етудің мақсаты ... ... ... ... және ... ойлауын жетілдіруге ат салысу.
Қарым –қатынасты психологиялық тұрғыдан алып ... ... ... шешу ... Бұл ... өз ... бірнеше
кезеңге бөлінеді. Ол коммуникативті тапсырма негізінде бағытталады.
Оқушылар тобының қарым –қатынастағы ... ... үшін ... ... ... ... ... бойынша, “Топ – қоғамдағы адамдарды ” ... ... орай ... ... ... ... ... Ал студенттер тобы психологтардың еңбегінде формальді топқа
жатқызылады. Топта жетекшілікті өзіне алатын лидер ... ... ... қойған мақсатына жетудің жолдары мен құралдарын жоспарлайды, топ
мүшелері ... ... ... Оған қоса ... ... мәні бар ... ... атап өту керек. Себебі
психологиялық үйлесімділік – топ, ұжым ... ... ... ... мұның өзі ортақ өстің табысты болуын және әрбір адамның
жұмыстан ... ... ... ... ... ... ... шеел психологтарының
еңбектерін зерделей отырып, топтық қарым –қатынастағы әрбір қатысушының
қызметін кең ... ... сөз ... ... ... роль ... Бұл ... ойнау үшін үш шарттың орындалуын
талап етеді. Біріншіден, берілген рөлді ... білу ... ... сол
рөлге сәйкес мотивацияны көрсете білу керек, үшіншіден, рөлді орындауға
қажетті дағды мен іскерліктерді ... білу ... ... ... әсері бар екендігін автор бөлі ... ... ... топ аралас болса, дау болуы ықтимал, бірақ аралас ... ... кері әсер бере ... қарым- қатынастың
тиімділігін арттырады.
Ресей психологы И.А. Зимняя ... ... ... ... бірге тең
серіктес қарым –қатынасты жүргізе алатын ұжымның тұтас субъект ретіндегі
топты ... деп ... ... ... ... ... дамытады. Ұжымның коммуникативтік әректінің ... ... ... ... ... ... алса, әркім өзінің
белсенділігін ... және ... ... деп ... ... ... таңдаса
ғана жүзеге асады дейді автор.[51] Бүкіл ... оқу ... ... қатысуы әр адамның рахат сезіміне бөленуіне, өзінің сөз ... ... ... ... ... ... ... сөйлеуде
сенімділікке ие болуына жалпы ... ... ... ... ... ... етеді. Сонымен бірге Зимняя И.А. шетел
тілінде топтық ... ... ... үшін біріншіден әр ... ... ... ... ... шетел тілін жеткілікті
меңгеру деңгейі, үшіншіден, тілдік сананың толық ... ... ... деп ... А.В. ... ... ... қарым –қатынас деп
бірлескен іс ... ... ... ... арасындағы
байланысты көп жоспарлы түрдегі даму ... ... ... ... үш жағын көрсетеді. Қарым –қатынастың бірінші коммуникативті
жағы адамдардың хабар алмасуы ... ... ... ... –қатынастың
екінші интерактивті жағы адамдардың сөзбен ғана емес іс –қылықтары
арқылы ... ... ... ... – қатынастың үшінші
перцептивтік жағы қарым –қатынасқа қатысушы ... ... ... ... ... еңбектердің авторы, психолог А.А. Леонтьевтің
пайымдауы бойынша қарым –қатынас деп бір ... ... ... қосылған адамдар арасындағы бағытталған тікелей ... ... ... және оны ... бір ... арқылы қолдап
отыратын процесті айтады ... ... ... ... ... ... ішінде болады, және сол адамдар өздеріне тән ... ... ... ... ... Бұл ... ... ортақ мақсаты,
мотивтері, бірдей қызығушылығы, әлеуметтік ... ... ... А.А. ... анықтамасы бойынша қарым –қатынастың пәні
тілдесуші ретіндегі субъект басқа адам болады, ал ... ... ... ... тану және ... ... өзін тануға талпынған іс
-әрекетінен көрінеді. Сонымен ... ... ... ... тану
мақсатымен көздейтін коммуникативтік мотивтері, басқа біреуге ... ... ... ... ... ... әрекеттері, осы
әрекеттерді іске асыруға қолданылатын тәсілдері, бірлескен іс ... жеке ... ... ... қалыптастырып дамытуға,
адамдарды тануға бағытталған осындай қызметтері және ... ... ... психологтардың топқа берген анықтамаларын жүйелесек,
оқушылар тобында алға қойған ... ... ... мен ... топ ... арсындағы атқарылатын іске жауапты қарайтын,
қоғамдық белсенділікті ... ... ... ... қамтамасыз ететін лидер болуы қажет деп табамыз. Оған қоса
пікірталасты ... ... ... әр ... ьерілген рөлі жетік
білуі, сол ... ... ... ... рөлді орындауда қажетті
іскерліктерді, шетел тілінде жеткілікті меңгерген білім деңгейін, өзіндік
шығармашылығын, ... ... ... ... ... ... ... пікірталас үшін маңызды екендігін атап өтеміз.
Аталған авторлардың пікірлерін жинақтасақ, қарым –қатынасты анықтайтын
сипаттар ... ... ... ... ... және нәтижесі
дұрыс айқындалып іске асқанда, қарым –қатынас жасаушылар хабар алмасады,
өзара әрекеттесе отырып, өзара түсіністікке ие ... деп ... ... психологы А.С. Макаренканың ойларына сүйенсек, біздің әлеуметтік
қоғамдық құрылымында, ... ... бір ... ... алмасу, үлкен
мен кіші арасындағы тәрбиелілік қарым ... ... ... ... ...... және ... деп қаралады.
Оқушылардың тәрбиесі, моральдық және эстетикалық, еңбек етуге ... ... ... ... педагогтардың тәрбиесі
арқасында жүзеге асады. Өзін өзі ... ... өз ... әрекет жасай
білу,түсіне білу- психологиялық өмір талабы.[55]
Қазіргі кезде коммуникативті компетенция ... ... ... ... қалыптастыру шетел тілін меңгертуде негізгі мақсат болып
отыр.
Шетел тілін оқытуда жаңа технологиялар жаңа ... ... ... ... шетел тілін дәстүрлі оқыту әдісі мен ... ... ... ... ... отыр. Әдіскерлердің ішінде Куин
(1984) коммуникативті оқыту мен ... ... ... ... ... ... |
| 1. ... ... ... ... ... |Қарым–қатынастың маңыздылығы ... ... ... ... ... ... | |
| 2. ... құралдарды таңдау ... ... ... |Оқушылардың тілді ... ету |
| ... |
| 3. ... ... ... ... ... – тілдің құрылымын, тіл | ... ... ... ... ... |қажеттіліктерді қанағаттандыратын |
| ... ... ... |
| 4. ... ... ... |
| Тіл ... ... | ... ... сөздердің маңыздылығы | ... ... | |
| 5. ... ... ... ... (официальный) және әдеби |Күнделікті қарым –қатынастың тілдік|
|(литературный) ... ... |
| 6. ... ... сындары ... ... құру ... ... ... ... ... |
| ... және ... ... |
| 7. ... –қатынас іс -әрекетінің қажетті |
|түрлері ... және жазу ... ... ... ... ... ... болып саналады. |
| 8. ... мен ... рөлі ... ... роль ... ... оқушының тең серіктесі ( |
| ... ... ... ... |
| 9. ... ... ... сөйлемеу грамматикалық |Жартылай дұрыс немесе аяқталмаған |
|ауытқу ретінде қарастырылады. ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| 10. ... ... ... оқытудың ұқсастығы\ айырмашылығы ... ... ... ... ... |Жәй ... ... секілді сөйлеудің|
|келеді. Сөйлеудің қажеттілігінің |түрлерін емес, ... ... ... ... ... ... ... ... тәсіл шетел тілін оқыту
білімгерлердің коммуникативті қажеттіліктері мен ... ... ... Бұл ... кестесінде дәстүрлі оқыту үлгісі дұрыс емес
немесе қолдануға жарамсыз деген емес, жаңа ... өзі ... ... ... ... алынған. Қазіргі мүмкіндіктердің арқасында
білім беру коммуникативті тұрғыда қарастырылуда. Егер біз ... ... ... ысырып тастасақ өте қатты қателескен болар едік. Яғни,
дәстүрлі оқытудың мазмұнға ғана ... ал ... жету ... ... ... ... ... бағытталуында. Бұ Куиннің салыстыру
кестесінде айқын ... Бұл ... 5-C ... ... Cultural, Connection, Comparison, Communities; Қарым-
қатынас, Мәдениет, ... ... ... орта ... білдіреді.
[57]Бұл элементтер шетел тілін оқытудағы жоба ... өз ... ... орай ... ... ... барлық кезеңінде жүзеге
асырылады: бірінші кезеңде тақырып талқыланады, мақсаттары мен тапсырмалар
және жоспар бойынша ... ... ... ... ... –қатынас жасайды.
Өз елінің мәдениетін басқа ел мәдениетімен салыстыра отырып, оқушылардың
көзқарастары кеңейеді.
Қазіргі ... жоба ... ... ... ... отандық
ғалымдар мен толық зерттелуде: И.Л. Бим, И.А. ... Т.Е. ... ... Е.С. ... ... L. Fried booth, P. ... ... пайымдауынша жба технологиясы болашақта ... ... құру ... ... табылады. Оны жоспарлауға,
болжауға, шешімін табуға, ғылыми зерттеу ... ... ... бірі ... қаралады. [58]
Соңғы уақытта пайда болған “жоба технологиясына” Дж. К. Джос мынадай
анықтамалр береді:
1. Толық соңғы нәтижесі шыққанға дейінгі ... ... ... ең қиын ... ... ... ... болашаққа нақты мүмкіндіктерге қадам.[59]
Е.С. Полат технологияның ... ... ... ... ... ... « Проектная технология как ... ... ... ... по ... своей сути,
представляющих с собой дидактическое ... ... ... ... ... и ... ... личностных качеств учащихся в процессе создания ... ... ... жоба ... ... ... интеграциясына
бағытталған емес, оқушылардың өз бетінше алған жаңа білімдерін ... ... бір ... ... ... проблеманың
қойылуында және оның шешімінің табылуында. Егер ол теориялық проблема
болса, жоба ... ... ... ... ... ... ... шешуде зерттеушілік әдістер, іздеу және оқвту
құралдары ... ... ... Жоба ... ... тілдік
коммуникативті біліктілігінің барлық ... ... ... ... екінші тілдік тұлға дамытатын жаңа тәсіл.
Жобалау тәсілі ... ... ... ... ... ... оқушының белсенді коммуникативті ... ... Я.ни, ... ... ... орындап
қана өоймай оқушы өз бетінше шығармашылықпен ... бір ... ... қабілетке ие болады. Жоғарыда айтылғандарды жинақтай
отырып, жоба ... ... ... ... ... ... ... келесі қағидаларды ұстанады:
• Оқу үрдісінде оқушылар айнала ... ... ... оқушылардың өзін өзі бейімделуін, ойлауын дамытатын
қиын тапсырмаларды орындайды;
• Оқушыларға өз ... ... ... ... ... ... береді.
Тіл –Т. Хатчинсонның пайымдауынша қарым –қатынас құралы болуы қажет
және жоба ... ... ... ... мақсатында қолдануға үлкен
мүмкіндіктер ашады.[60]
Оқушылар топта, коллективте ... ... ... ... ... оқушыларға үлкен рухани күш береді, оқушылар өзара
ойларымен ... бір ... ... Жоба ... ... ойлау кезінде шетел тілдері мен оқушының өз ... ... ... ... Жоба ... коммунитактивті
дағды мен іскерлікті кеңінен ... көзі ... ... ... әр ... алған білімін тереңдетңп және өз өмірінде
маңызды ... ... өз ... ... ... ... принцип
Бұл принцип жобаның жасалуы түрлі деңгейдегі коммуникативті- танымдық
тапсырмаларды шешу ретінде қарастырады. Кез- ... ... ... ... ... және теориялық қажетті бір проблема болады.
Шетел тілін оқытуда жоба ... ... ... ... ... ... ... ретінде тілдік білімнің ... ... ... ... ... ... ойлауға, оқушылардың ойлау
стратегияларын ... ... ... қарым –қатынасқа түсуіне
көмектеседі.
Тіл – мәдениеттің бір элементі, тіл мәдениет шеңберінде құрылады,
сондықтан да ... ... ... және оның ішіндегі тілдің
құрылу ерекшеліктерімен таныс болуымыз тиіс.[61] Осыдан ... ... шет ... ... мен тарихын білу құралы ғана болмауы тиіс,
ол оқушыларға өз ... ... ... ... ... ... тиіс. Яғни, мәдени қарым –қатынас жасауға үлесін тигізеді. Олай
болса, жоба технологиясында шетел тілі ... ... ... ... мен ... өз ішкі ... ... байланыстыратын көпір
болып отыр.
Автономдық принцип
Жоба технологиясы нақ ... ... бір ... ... ... ... ... шығаруда оқушыларды өз бетінше ұйымдастыру мен
оқыту жолдарын пайдалана ... ... ... ... ... ... жеке тұлғасына ... ... ... оқушылар өз беттерінше шетел тілінде сөйлеу
іс -әрекетінің мақсатын ... ... ... ... қолдана
отырып қажетті матеиалдар жинайды. Оқушылар проблеманың шешімін ... ... және ... іскерліктерді қажет
етеді.
1. Интеллектуалды- бұл ақпаратпен, текстпен жұмыс ... ... ... ... ... тіліндегі мәтіндерден
ақпарат ... ... ... ... ... ... ... қолдана алу іскерлігі;
2. Шығармашылық- бұл түрлі ... ... ... ... ... іскерлігі, проблеманың бір ... ... табу ... ... ... болжау
іскерлігі;
3. Коммуникативті- бұл дискуссия ... ... ... ... және ет білу іскерлігі, өз ойын
еркін ... салу ... ... ... ... ... ... өз жұмысының нәтижесін бағалау іскерлігін.
Жобаны ... ... – 3 ... ... дайындық, негізгі
және қорытынды. Әр кезеңде әр ... ... ... ... іс- ... белгіленеді.[56]
Мына кестеде жоба жұмысының жүйелі кезеңдері ... ... ... ... ... іс – ... ... | ... ... |
| 1. ... ... |
| |а) ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... немесе бірнеше |нақтылау. ... ... ... ... |Тапсырманы |Жобаны құруға |
|және мақсат |в)соңғы ... ... ... ... ... ... |Проблема ... |
| ... ... | |
| ... | | |
| ... | | |
| ... | | |
| | | | |
| ... ... ... ... ... және |
| ... жасау, әр |проблеманың шешімін |синтез жасауға|
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |көзін анықтайды; |Қадағалайды. |
|Жоспарлау ... ... ... | ... ... мен ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... әр адамға | | |
| ... ... | | |
| | | | |
| | | | ... ... ... ... ... |Қадағалайды, |
|кезеңі |гипотезаларды тексеру|талқылау, ... ... |
| ... ... ... әдіс |Қосымша |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... | |
| ... ... | |
| ... көрсету | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| | | | |
| |2. ... кезең | | |
| | | | |
| ... ... | | ... іске ... |Ақпаратпен ... ... ... ... және ... ... ... |
| ... ... жүргізеді, |процесін |
| ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... әр |
| | ... ... ... жеке |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... |
| ... дайындау,|Жобаны қорғау |Қадағалайды, |
|Жобаны қорғау |б)жобалау кезеңін | ... |
| ... | ... |
| ... ... | ... |
| ... | ... ... |
| ... топпен | ... ... |
| ... | | |
| | | | |
| | | | ... ... ... ... өзгеріп отырады. Дайындық
кезеңінде мұғалім жобалық идея табуға ... ... ... ... ... Бұл ... ... жасауда мұғалім көмекші
ролінде, кеңесші, қосымша ақпарат көзі қызметін атқарады. Яғни, бұл кезеңде
мұғалім ... ... ... ... ... кезеңінде
нәтижесін шығаруда мұғалім тәуелсіз сарапшы ретінде қатысатын ... ... ... ... ... шығаруда дайындық кезеңде қажетті
материалдарды ... оның ... ... ... өзі ... ... да жұмысқа кірісерде Е.С. Полаттың кестесінде берілген
жобаның ... ... ... ... ... ... - ... |Жобаның түрлері ... ... ... | | ... | | |
| ... ... ... ... ... | ... ... ... және | ... ... ... түрі | ... құрылысты |
| | ... ... |
| ... ойындар ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... қатынастар |
| | ... ... ... |
| ... ... ... нысана туралы |
| ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... мақсатты, |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... презентация |
| |Іс ... ... ... әлеуметтік |
| ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... Жоба |
| | ... ... әр |
| | ... ... |
| | ... сценарийі болуы |
| | ... ... ... ... |Бір ... ... ... | ... ... ... |
| | ... міндеттері, |
| | ... және ... |
| | ... ... болжау |
| ... ... тыс ... |
| | ... және ... |
| | ... байланыста |
| | ... ... тән ... ... барысында басшының |
|белгілер ... ... ... ... |
| | ... |
| ... ... ... өзін ... |
| ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... жоба түрі ... ... | ... ... ... ... ... ... ... ... | ... |
| ... |Әр ... ... |
| | ... ... ... ... және екі ... ... | ... ... |
|саны | | |
| ... ... ... |
| | ... жоба |
| ... ... ... |
| | ... жоба |
| ... ... ... ... проблемаларды |
|өткізілу мерзімі | ... ... ... |
| | ... ... бар |
| | ... жоба |
| ... ... (1- 2 ай) ... проблемасы бар |
| | ... жоба |
| ... ... ... ... проблемасы бар |
| | ... жоба ... ... ... ... әр ... жаау уақыты, мерзімі,
кезеңдері, қатысушылардың саны болады. Жобаны жасау барысында әр жобаның
ерекшеліктерімен ... ... еске алу ... ... ... түрі мен оның тақырыбы және өткізу шарттарының ... ... ... Егер ол ... жоба ... ол ... ... тұруы
сөзсіз.
Жоба – бұл шешім, белгілі проблеманы зерттеу, оның практикалық жүзеге
асуы. Жобалау технологиясы қиын және ... ... ... ... ... ... ... жоба технологиясы рольдік
ойындардан, дискуссиядан басқаша, ... ... ... ... оқушыларды
бөлуде келесі әдістемелік мақсаттар жүзеге ... ... ... ... ... ... іс- ... ынталандыру. Яғни, егер
оқушы тақырып бойынша қажетті материалдарды ... ... ... ... ... ... ... ол жақсы, жемісті
нәтижеге жетуі екі талай. Жоба оқушылардың өз бетінше жасалатын ... ... өзі ... ... ақпараттар жинап, топпен бірлікте
жұмыс атқара білуі қажет. Яғни, осы көрсетілген ... ... жоба ... ... жоба ... барысында белгілі қиындықтар кездеседі. Барлық
кезде оқушылар жоба дайындауға және ... ... ... ... ... ... ... емес: талқылау, дискуссия жүргізу, ұйымдастыру
жұмысын талқылау, ойларын құрастыру және т.б. ... ... ... ... ақпараттың белгілі көлемі таныс болмауына байланысты
тілдік қиындықтар ... ... ... ... ... шетел тілін меңгерудің, оқудың пактикалық пайдасын көре алады.
Пәнге деген қызығушылық ... ... ... ... ... ... тұлғалары қалыптасады.
Жоба технологиясының пихологиялық- педагогикалық және әдістемелік
негізін қарастыра келе ... ... ... ... ... оқытуда міндетті түрде әр оқушының қажеттілігін
ескере отырып, шетел тілін үйрету ... ... ... ... бағыттап оқыту керек;
2. Шетел тілін оқытудағы ... ... ... ... ... ... ... белсенді өтіледі;
3. Шетел тілін оқыту процесінде маңызды шарттардың ... ... ... (ынтасын) жоғарылататын
материалдарды қолдану қажет;
4. Шетел тілі сабағында жоба ... ... ... ... ... ... қабілеттендіреді;
5. Сапалы білім беру ... ... ... тілін оқыту
интеллектуалды, шығармашылық және ... ... ... тиіс;
6. Жоба жұмысы барысында кезеңдер саты бйынша жүзеге ... ... ... ... оқушыларға шетел тілін сабақта және
сабақтан тыс уақыттарда меңгеруге болатындай ... ... Сөз ... ... мақсатында жоба әдісін қолдану үлгісінің
мазмұны
Тіл универсалды таңбалы жүйе ретінде ... ... ... да болсын тілге оқыту жүйесі –түрлі әдісті ... ... ... ... ... болу, дыбыстаудың нақтылы дағдыларын
қалыптастыруға бағытталған, лексикалық материалдарды және ... ... ... ... және ... ... ... бір тілде өз ойын ... ... ... іскерлігін
қалыптастыруды ұсынады. Сонымен, шетел тілін оқыту әдістемесіндегі негізгі
магистральды бағыт клммуникативтік біліктіліктің маңыздылығын баса ... ... ... ... ... болып табылады.
Сөз әрекеті тиісті тиісті дағды мен іскерліктерге негізделгендіктен,
оқушылардың сөз әрекеті ... ... ... ... ... ... меңгеру дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға
көп көңіл бөлінеді. Бастапқы кезеңде қалыптастырылған, тілдік ... ... ... ... ... іскерлігін дамытуға шетел тілінің
лексикасы мен грамматикасын сәтті оқыту қызметімен ... ... ... ... жұмыс істеу үш
негізгі кезеңнен тұрады: 1)грамматикалық құбылыстарды презентациялау ... ... ... арналған негізгі бағытты ... ... ... қалыптастыру; 3)сөз іскерлігін дамыту.[63]
I-кезең. Жаңа грамматикалық материалдарды енгізуді ұйғарады. Бұл ... ... ... ... ... ... презентациялау
болып табылады. (ережелерді меңгерудегі теориялық бағыт).
II-кезең. Грамматикалық ... ... ... ұсынады. Бұл
кезеңде оқушылар жаттықтыру жаттығуларын орындауға көшуіне болады. ... ... ... ... ... ... ... мүмкін емес.
Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахаровтың пікірлерімен біз толық
келісеміз, олар : ... бір ... ... есте ... формалды жаттығуларсыз ... ... ... қалыптастыру мүмкін емес. [64]
Сонымен, “жаттықтыру” грамматикалық материалдарды меңгеруде негізгі
кезең болып табылады, ал ... ... ... ... ... материалдарды меңгеру барысында негізгі рөлді атқарады.
Келесі міндетті түрде қарастыратын сұрақ – бұл ... ... ... дағдыны сөз дағдысының компоненті ретінде де және
жеке қарапайым дағды ретінде де қарастыруға болады.
Лексикалық дағды ... және ... ... ... мен сөз ... іскерлігін қалыптастыру мен толық
жетілдірудің кезеңделген моделі.
4- кесте
| I- ... ... ... ... ... фонетика|
|II- кезең | |Сөз ... |
| | ... |
| ... сөз іскерлігі: | | Монологтық сөз іскерлігі: ... ... ... мен | ... тақырыпқа байланысты |
|талқылауға қатысу; | ... ... бар ... ... ... ... білу; | ... ... ... ... | ... ... мазмұнын қысқа әрі |
|серігінің пікіріне (сөзіне), | ... ... ... жатқан тақырыпқа өз | |жоспары, ... өзі ... ... ... ойын ... білу. | |болған жайттар мен фактілер туралы |
| | ... ... ... ... | ... ... сөз әрекетінің іскерлігін толық жетілдіру |
| | ... ... ... ... іс- әрекет |
| | ... ... ... ... ... ... кіші ... бөлу ... ... ... іскерлігі; ... ... ... ... ... |
| ... іскерлігі: ... ... өз ... іздеу іскерлігі; ... ... ... ... ... ... білу ... ... ... ... ... табу ... |
| ... ... істеу іскерлігі: ... ... ... ... (сүйікті) серігімен әрекеттестікте болу іскерлігі; |
|-топта жалпы ... ... ... бір -біріне көмектесу ... ... сөз ... ... ... жүзеге асыру үшін
лексиклық- ойлау және лексикалық- тақырыптық ассоциацияларды меңгеру, жаңа
сөздерді бұрын соңды ... ... ... ... ... қарсы қойылып салыстырылған сөзді таңдау қажет.[63]
А.Ф. Горбенко, шетел тілінің лингвистикалық ... ... ... ... ... ... ... іске асыру
негізінде сөз әрекетінің түрлерін, ал сөз ... ... ... ... мен ... мүмкін емес.[66]
Лексикамен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері: 1)жаңа ... ... 4)сөз ... ... ... ... мен іскерліктерін дамыту.[63]
Таныстыру. Сөздің формасыменжұмыс істеуді ұсынады. Жаңа және қиын
сөздердің ұшыраатын ... ... ... мағынаға ие болады.
Лексикалық материалдарды таныстыру оның ... ... ... ... ашу (семантизация) түрлі жолдармен іске асады, оларды екі
топқа топтастырады: а) аудармасыз және б) ... ... ... және ... ... дағдыларды қалыптастыру жаңа
лесикалық бірліктердің орнатылған ... ... және ... ... ... ... жаттықтыруы жатығу арқылы жүзеге
асады. Әдістемеде жаттығулар жүйесінде, сөз ... ... ... ... ... қарастырады- дайындық және сөз жаттығулары.[63;210]
“Лесика- грамматикалық материалдарға ... ... ... ... орынды, дыбыстауға, лексикалық бірліктерге және грамматикалық
құрылымдарға оқыту тығыз әрекеттестікте” деген ойға негізделдік.[66]
Сонымен, 1-ші кезеңнің ... ... ... соң, ... ... ... онда сөз іскерлігін қалыптастыру тілдік
материалдарды бекем меңгеру, ... ... ... және ... ... жету тек, осы ... шешімі қарым
–қатынасқа шығатын тақырыптарды қарастырудың барлық кезеңдерінен ... ғана ... ... ... ... ... ... ұсынады: лексикалық
және грамматикалық формаларды меңгеруден диалогтық және ... қиын емес сөз ... ... ... ... 6- сынып оқушылары ағылшын тілінің келесі сөйлеу
іскерлігін меңгеру қажет:
1) Диалогтық сөз іскерлігі:
- ... ... ... мен ... ... ... ... сұрай білу;
- түсіндірмені сұрай білу; серігінің пікіріне (сөзіне), талқыланып ... өз ... ойын ... білу.
2) Монологтық сөз іскерлігі:
- мәселеге/ тақырыпқа байланысты маңызды ақпараты бар хабарлама жасау;
- алған ақпараттың мазмұнын қысқа әрі нұсқа жеткізу;
- жоспары, ... өзі ... ... ... мен ... туралы ойын білдіру.
Демек, біздің жұмыс жоғарыда аталған сөз іскерлігін қалыптастыру болып
табылады.
III- кезең. Сөз- коммуникативтік іскерлігін ... ... ... ... біз жоба әдісін сөз іскерлігін толық жетілдіру құралы
ретінде қолдануды жөн деп ... ... ... біз ... ... ... ... жұмыс жасауды жоспарладық, осы процесс
барысында оқушыларда тағы бір ... ... ... Жоба ... ... ... және ... өтуіне мүмкіндік
туғызады. Мұндай іскерліктерге мынаоар жатады:
Шығармашылық іскерлігі:
-шешімі белгілі тапсырмаларды кіші тапсырмаларға бөлу ... ... ... ... бөліп көрсету іскерлігі.
Зерттеу іскерлігі:
-жеткіліксіз ақпаратты өз бетінше іздеу іскерлігі;
-эксперттен (мұғалімнен, кеңесшіден) жеткіліксіз ақпаратты сұрай білу
іскерлігі;
-мәселені шешудің бірнеше нұсқауларын табу іскерлігі;
Ынтымақтастықта ... ... ... ... ... ... ... әрекеттестікте болу іскерлігі;
-топта жалпы тапсырманы орындау кезінде бір ... ... ... ... ... оқытуда жоба әдісін қолдануға арналған ... ... ... оқу процесінде қолдану –
балаларды шетел ... ... ғана ... ... ... ... ... жаңа технологияларды қолдану дегеніміз - ... ... ... жан – ... білім алуына, белсенді,
шығармашыл болуына жағдай ... ... ... Р. Л. ... былай дейді: “ мен әрқашан ... ... ... ... оқыта отырып тәрбиелеуге
тырысамын ”. ... ... ... ... ... ... отырып оқытуға ұмтылудың маңызы зор. Бұл орайда бірінші
орынға ... ... ... және ... тәрбиесін
қойған жөн. Жұмыстың бұл ... ... ... жоба ... отырып ... ... ... жеке
тәжірибесінде шетел тілінде қарым – қатынас жасауға үйретеді. Сондай –
ақ ол ... ... ... ... әр ... ... ... сұхбаттарға әлеуметтік нақты жауап бере ... ... ... қолдану оқушыларды өз ... ... ... ... ... тыс ... ... қабілеттерін дамытады, өзін топ ... ... ... көмектеседі. Оқушыларда өзінің біліміне ... ... ... оны ... нақты әрекетте тиімді қолдану, ... ... ... ... ... ... оқушылар өздеріне қажетті
мәліметтерді өздері өзденіп табуға, әр түрлі ... ... ... ... ... айтылып кеткендей ... тең ... мен ... ... Бірігіп атқарған
жұмыс ... ... ... өзара әрекеті, өзара
түсінушілігі артады, тек өз ... ... ғана ... ... топ үшін ... ... ... Әрбір оқушы өзінің жұмысының
нәтижесін көрсету үшін өзі бастаған істі ... ... ... тілі ... жоба ... ... ... оның әр
кезеңдерінде қандай жұмыстар ... ... ... кеткен жөн.
Біз оқушылармен жоба ... үшін ... ... ... оқу ... ... ... сәйкестендіріп
алдық. Мысалы: 6 – шы сынып бағдарламасындағы “ ... ”, ... and wild life” ... сәйкес. Оқушыларды жалықтырып
алмас үшін осындай әдіс – ... де ... ... тілін оқытудың негізінде оқу ... ... ... тең және бірдей құқылығын ... ... ... – ақ оқу ... ... пен көпжақты динамикалық ... ... ... ... ... мен оқушының жеке ... бір ... ... ... ... ... бір дара ... тобына бағытталған болады. Оқушылар тілді меңгеру барысында
атқарылатын ... ... ... ... ең ... оның күш
жігерімен, ұмтылысы мен ынтасына ... ... ... ... ... ... пен ... іс - әрекетке
жетелеуге бағытталған, « ... және ... » ...... ... ... тілі ... мәнділік қызметінің мазмұнына орай бұл
пәнді жаңа ... ... ... ... ... ... ... болады:
- оқушылардың ақыл –ойын, танымдық және шығармашылық ... ... ... ... ... ролін ашып, табиғатқа ғылыми
көзқарасты бекіту, ... ... ... жеке ... ... ... тілінен берілетін түрлі ... ... ... алғы шарт ... әлеуметтік мәні бар
біліктіліктер мен дағдылар оқушының ... ... бірі ... ... ... тілі курсы негізінен
мынандай мәселелерді шешу ... ... ... ... ... ... ... ондағы жеке тұлғаның орны
мен ролі жайлы көзқарасты ... ... ... ... ... және ... оұуға деген саналы түрдегі ынтасын дамыту;
- оны ғылыми ... ... ... ... өз ... және ... өз ... зерттеулер жүргізуді
қалыптастыру;
- қоршаған ортаға жеке ... ...... ... ала білуді, ... ... ... жеке басы үшін маңызды ... ... ... ... ғылымға және мәдениетке тәрбиелеу.[56]
Негізгі ағылшын тілі ... ... ... ... ... ... ... практикалық әрекетіне үлкен
мүмкіндіктер туғызады. Жаңа технологиялар, соның ішінде жоба ... ... ... ... ... мен
эксперименттік тапсырмалар орындау іскерліктерін ... ... ... ұстаз өзі сабақ беріп ... ... ... ... еріксіз білу материалдарын ... ... ... анықтайды.
Бізде оқу үрдісінде болып жатқан өзгерістерден тыс ... жаңа ... ... Жаңа ... өз ... ... деңгейдегі тапсырманы ... Бұл ... төрт ... ... ... ... ... шығармашылық.
Репродуктивтік деңгей – бұл бәріне ... ... ... ... Бұл ... тапсырмалар оқушылардың алдыңғы
сабақтарда алған ... мен ... бар ... ... Сол үшін ... бұл ... тапсырманы
орындағанда көп ойланбай, тез ... ... ... деңгей – оқушы мұғалімнің түсіндіргені ... жаңа ... ... ... ... негізінде
орындайды
Эвристикалық деңгей – ... өзі ... ... ... ... ... береді. Бұл тапсырманы орындағанда
оқушылардың қисынды ... ... ... атқарады.[38]
Шығармашылық деңгей – оқушы өзінің белсенділігін көрсетеді. Жаңа
тақырыпты ... ... ... ... ... ұмтылады.
Ағылшын тілінің қазіргі курсының ғылыми - әдістемелік ... өз ойы, ... ... ... ... ... талап
етеді. Ал ... ... ... оқушы сабақ бекітуде, ... ... ... ұрақтарға жаууап беріп қана қоятын, ... ... ... шетел тілінен алған ... ... ... ... зейінін, пәнге деген ынта ықыласы белгілі
бір сабаққа ... және ... ... ... ... шаралар қолдану қажет. Мұндай ... ... ... ... ... болады. Мұғалімнің әңгімелеуі, тәжірибелерді
көрсетуі, лабораториялық жұмыстар, ... және ... ... ... кино және диафильмдерді көрсету,
оқушылардың хабары, сұрақ ... ... ... тағы сол ... ... қарай кезектестіріп отыруы керек. Мұғалім
түрлі ... ... ... ... ... ... қарап, өзіне - өзі баға береді. Яғни ... ... жоба ... ... ... ... және пайдалы
жақтарын көрсетіп ... ... өз ... ... ... ... қойған мақсатына шыдамдылықпен жетуін қалыптастырады. Әрбір
тапсырма ... ... мен ... – құлқына әсер етеді, бастаған
ісін толық аяқтауға және ... ... ... ... Сол үшін оқушыларды жаңа технология ... ... тілі ... ... мәні ... ... алдында тұрған басты ...... ... ... ... ... берудің маңызды
шарты оқу үрдісінде оқушылардың сабаққа ... ... ... алу ... ... ... танымдық қабілетке жетелеу,
олардың оқу ... ... үшін ... ... ... ... тілі пәнінің негізінен алынатын эксперименттік
жұмыстарды қабылдау және ... ... ... ... ... ... ... бақылау. Осылайша оқушының
білім деңгейін саралау мақсатында ... ...... ...... ... тілі пәні сабақтарында
да орынды қолданып ... ... ... ... ... ... жоба ... тәжірибе жүзінде бақылау.
1. Жоба ... ... ... ... ... арналған оқу материалдары мен тапсырмаларын
іріктеу және жасау.
Шетел тілін оқытуда ... ... орын ... ... бір ... ... белгілі бір дағдылар мен іскерліктер
меңгеру негізін қалайды.
Жалпы дидактикалық ... ... ... бір ... жету үшін ... ... ( ... немесе ауызша
түрде ) әрекет ретінде анықталады. Кең ... ... ... қана ... ... емес, сондай – ақ ... ... және ой ... ... ... Бұл ... атап өтетін
жәйт, “ жаттығу – басқа ешқандай жұмыс түріне ... ... ... ... түрі ”.[60] Осы ... сондай – ақ ... қана ... емес ... ол ... ... ... екені айтылады, яғни жаттығу - ... мен ... ... да болады. Ол алғашқы білімді меңгеру жолы және ... ... ... жолы, ал бізге қатысты қарым – қатынастың
сөз әрекетінде қосымша құрал.
Жаттығулар ... ... ... мен ... тілдік
дағдылар мен сөз коммуникативтік ... ... ... ... Әдістемелік еңбектерде жаттығудың қолданыс диапазонының
кең бола алатыны ... ... ол ... ... ... да, сөз әрекеті түрлері бойынша іскерліктер мен дағдыларды
қалыптастыруда да ... ... А. ... ...... ... ... бастысы – жаттығулар қолдану, ал мұғалім түсіндірмесі – ... ... ... ... ... ой баса ... сөз
әрекетінде қажетті тілдік материал жаттығуларды ... ... ... ... ... әрекетті қалай орындау
керектігі жайлы ... ... ... ... бір әрекетті
меңгеру үшін жаттығулар жүйесі, яғни ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Қазіргі әдістемеде жаттығулар топтамасында, ... ... түрі – ... және сөз ... ... ... оқушылардың лексикалық, грамматикалық,
семантикалық және ... ... ... Бұл топ ... ... ... ... және
грамматикалық элементтерден құралған сөз қорын қолдану білімдері мен
қабілеттіліктерін ... ... бір ... беру ... құралдар қолдану білімдері мен ... ... бен ... фонетикалық құрылымынқабылдау мен меңгеру
білімдері мен ... ... ... ... сөз ... ... сенсорлық – моторлық бейнесін
қалыптастыруға арналған жаттығулар берілген ... ... және ... ... ... Сөзді семантизациялайды;
• Сөйлем құраудың лексикалық және ... ... және ... жаттықтырады;
• Сөйлемнің семантикалық – синтаксистік құрылымына сәйкес келетін
сөзді ( сөз ... ) ... Ана ... ... ... ... оқытылып отырған тілге тән
сөз тіркестерін, фразеологизмдерді, грамматикалық ... ... ... ... ...... ... қалыптастыру.
Сөз жаттығулары алынған ... мен ... ... сөз ... дамытуға бағытталады.[30]
Коммуникативтік деңгейде ... ... ... қанағаттандыру құралы ретінде қолдануы ... ... ... ... және т. б. аса ... Бұл кезеңде мына
сипаттағы жаттығулар қолданылады:
- естігені не ... ... өз ... ... ... ... шақыру, сәлемдесу, ризашылық ... ... ... ... т. б. ... ... ... негізінде диалог құру;
Кейбір жаттығулар үлгілерін келтірелік:
1.Сөзді ... ... ... ... қабылдау ... ... Бұл ... міндеті – шетел тіліндегі
сөз дыбысталуына ... ... ... ... ... ... екпінді есту іскерлігін дамыту.
Enjoy – enjoyable – enjoyment
Help – helpness- ... ... ... ... отырып сөздің дыбыстық ... ... – Meet; Tea – Tee; Dear – ... – Measure; Letter – ... ... ... және ... жаттығулары:
Бірінші тапсырма. Дұрыс етістікті таңда.
I famous books of ... ... ... ... қой.
He has _ sister and _ brother.
a)an
b)a
c)the
Үшінші тапсырма. Етістікті дұрыс уақыт формасында қой.
Rover to the Zoo last ... ... ... ... ... ... жаттығулар.
“some” or “any”?
1. I want to show … ... 2. Are there … ... in your ... We have … pets at home. ... ... ... ... мен антонимдер
табу жаттығулары.
Төртінші тапсырма:
1) Келесі сөздердің синонимдерін ... зат ... city, ... ... ... watch, teach, ... Келесі сөздердің антонимін беріңіз.
a) зат есімдерге: hand, white, ... ... sleep, came, ... ... ... мен ... ұсынылады.
Бұрынырақ оқытылған, осы уақытта оқытылып отырған тақырыптың лексика
грамматикалық материалын шығармашылық қолдануды стимулдандыру жаттығулары.
Бұл топқа мына жаттығулар жатады; ... ... бір ... хабарлама дайындау, мәтінді рөлдер бойынша драматизациялау, жоба
жасау және т.б. Соңғыны толық суреттеу үшін тоқталайық. Жоба ... ... ғана іске ... ... ... қарым қатынас ауқымында шығу
қажет . Жоғарыда айтылғандай, жоба ... ... мен ... ... әрекеттің
үш басты кезеңінен құралады ;
1) жоба ... ... ... ... ... ... арасында тапсырмалар болу. Бұл кезеңде
де тапсырмалар болу;
3) ақпарат жинау және оны ... ... ... және ... ... ... ұсынылуы мүмкін жобаны қарастырамыз
“ Do you like to read? ” ( сен ... ... ба? ). Бұл ... ... ... ... тақырыбын іріктеу мен ... ... ... ... “ Неге ... адам оқуы ... ”, “ Біз неге ... ”, “ Сен қандай оқырмансың? ” және т. б. Бұл ... және ... ... ... беру осы ... ... ... мүмкіндік
береді.
Микротоптар құру үшін, алдымен ... ... ... Сұрақнама нәтижесінде, оқушылардың оқу түріне қызығушылығын
анықтаймыз. ... ... ... үш ... ... ... ... жаттығулар түрлерін ұсынамыз, олар “ Do you ... read? ” ... ... ... – грамматикалық материалды
меңгеруге ықпал етеді.
Келесі кезеңде оқушылар ... ... ... әр ... уақыт кезеңінде өздеріне ұнаған ... оқып ... ... ... ... береді.
Таныстыру кезеңінде әр микротоп қатысушылары жасалынған жұмыс
нәтижесін ... ... ... ... қабырға газеті
түрлерінде ... Дәл осы ... ... ... ... ... ... меңгерген барлық білімдерін, нәтижені
ұсынудағы шығармашылықтарын көрсетеді. Әрі ... ... ... ... ... және жұмысқа баға береді.
3.2 Тәжірибелік оқытудың мақсаты болжамы және міндеттері.
Өткен ... ... ... ... және психолингвистикалық ерекшеліктерін ескере отырып мектеп
оқушыларында сөз іскерлігі мен ... ... ... ... жататын жоба әдісінің тиімділігі және осы жоба әдісін қолданып
құрастырылған ... ... ... ... ... біз ... ... 6 – сынып оқушыларымен ғылыми- педагогикалық
тәжірибе жүргіздік.
Кез –келген ғылыми -әдістемелік зерттеу жұмысының ... ... ... ... ... яғни ... ... орай көзделетін
ғылыми болжамның дұрыстығына көз жеткізу. Тәжірибелік оқытудың мақсаты –
осы ... ... ... ... оқу ... жоба ... лингвистикалық компетенциясын қалыптастыру әдісін ... ... ... ... ... ... осы тәжірибелік оқытудың көмегімен біз ... ... ... ... ... ... орай ... ғылыми болжамы: Егер, оқушылардың шетел тілі ... ... ... жоба әдісін тиімді
пайдаланатын болса, онда ... ... ... ... орындалады, өйткені оқу процесінде жоба әдісін
қолдану ... ... ... ... бірден
бір көзі ретінде ... ... ... ... ... ... ... асыру бірнеше міндеттердің шешілуін қажет етті. Дәлірек айтсақ:
1. Тәжірибелік оқыту жұмысы ... ... ... ... сөз ... мен ... ... деңгейін
бақылау, тестілеу арқылы анықтап алу;
2. Біз құрған әдістемелік үлгі ... ... мен ... ... ... және ... ... анықтау.
Тәжірибелік оқыту 2006-2007 оқу жылының сәуір және мамыр ... № 15 ... ... 6 ‘e’, ‘u’ ... оқыту барысындағы өзгермелі және өзгермейтін ... ... ... ... саны: тәжірибелік топта – 9 оқушы, бақылаушы топта –11-
оқушы;
• Жалпы сағат саны – аптасына 5 сағаттан;
• Оқыту мерзімі – 4 ... ...... ... яғни ... ... оқыту
ұсынылып отырған үлгі негізінде жүзеге асты, сонымен бірге тәжірибелік
топта оқыту алдын алa арнайы ... ... мен ... жүйесі
негізінде жүргізілсе, бақылау тобында ағылшын тілі оқулығы қолданды.
Предэкспериментальный срез
Тәжірибелік оқытуға дейін оқыту процесіне бақылау жүргізілді. Бақылау
кезінде ... ... ... ... ұйымдастырылу және
оқушылардың қарым қатынасқа түсу әрекеттері, рольдерін ойнау кезіндегі сөз
әдебін ... тіл ... ... ... ... бақыланды.
Жүргізілген бақылаудан байқағанымыз “Оқушылар тіл жүйесін меңгерсе де ... ... ... алмай келеді”. Оқушылар кез келген жағдайда
өздерінің сөз іскерлігін дұрыс ұйымдастырып, тілдік ... ... ... ... ... ... алмадым. Сол себепті, тест
жүргізуді дұрыс деп шештік.
Алдын ала жобалау жүргізудің мақсаты – оқушыларды тілдік бірліктерді
меңгеру, ... ... және ... ... өз ... дұрыс
қолдана білу іскерліктері мен дағдыларының қалыптасу деңгейін анықтау.
Лингвистикалық біліктіліктер жағдаяттар арқылы оқыту ... ... тән ... қарамастан біз тексеру жұмысын жазбаша түрде
өткізуді дұрыс деп ... ... ... ... уақыт берілген
жағдайларда олар қате жіберетін болса ауыз екі ... ... ... болу ... ... ... жауап беру оларға тіптен қиынға түсер
деген ойдамыз.
Сонымен оқушылар алдын ала ... ... бұл ... ... ... бірқатар жазбаша жауып берді. Тапсырмалардың
құрамына 1 ... ... және 1 ... қалыптастыруға арналған
жаттығу, 1 жаттығу лексиканы қалыптастыруға, 1 грамматиканы қалыптастыруға
арналған жаттығулар кірді, Бұл бірліктерді ... ... ... ... және тілдесім жағдаятымен тығыз байлынысты
болғандықтан, ... ... ... ... оған ... ... ... байланысты жекелей, құрылымдармен ғана
кұрастырылған ... ... ... ... сондықтан олар тілдік
бірліктер, айтылымдар, кішігірім диалогтар ... ... ... ... түрде 3 бөлімнен тұрады.
1 – бөлімдегі тапсырмалар тілдік бірліктерін тану танымау, яғни, оқушыға
сөз ... ... ... бар ... ... үшін ... – бөлім оқушылардың сол тілдік бірліктердің ... ... ... ... ... қолдана білу білмеуін анықтау үшін құрылған
тапсырмалардан тұрады.
3 – бөлімде сол ... ... ... ... білу
іскерліктерін анықтауға бағытталған жаттығулар болды.
Жүргізілген жұмыстың үлгісі:
1.Мына сөйлемді сөздерге бөліңіз:
Lastastyesterdayearunowithoutreelephantagroweekitten.
2.Мына сөздерді берілген ... ... ... Cup, ... ... watch Shoe, ... ... swim Hat, ... good
Car, heart Door, ... ... ... ... desk, armchair,sofa, chair, house, table;
2. computer, television, shout, car, picture;
3. day, week, sun, month, year, ... ... 2-3 ... ... ... ... ... We didn’t live in a small house last year, …..?
2. Nick’s house is rather ... ... You can’t see a dog in front of the ... ... сандық көрсеткішін анықтау үшін ... ... ... = ---------
n.
R – іскерлік пен дағдының қалыптасқан деңгейі (пайыздық көрсеткіш бойынша);
r. – дұрыс жауаптар саны n. – қатысқан ... ... ... ... ... ... түрінде көрсетелік:
Кесте - 1
|Реті |Топтар ... саны ... ... пен ... %|
| | | | |- те ... |
| | | | ... |
| |ТТ |9 |34 |35,5 % |
| |БТ |11 |35 |31.8 % ... ала ... ... ... бойынша біз мынадай қортындыларғы
келдік: Оқу процессі ... ... ... ... ... ... ... тапсырмалар шет ел тілін шынайы
тілдесімде қолдана білу дағдыларын қалыптастырудың тиімді жолы. ... ... ғана ... ... ... ... ... көрсете алады,
кемшіліктерін анықтап келешекте ол кемшіліктерді түзету жолдарын анықтау
жұмыстарын жүргізуге мүмкіндігі пайда ... Және ... кез ... ... ... ... сөзін, коммуникативтік интенциясын
коммуниканттың жағдайын ескере отырып, тіл ... ... ... құра
алмайтынын анықтадық. Әсіресе, ағылшын халқының өздеріне тән ерекшеліктері
бейнеленетін жағдаяттарда.
Сам эксперимент
Тәжірибелік оқыту барысында біз оқу ... ... ... ... ... яғни ... ... барынша шынайы тілдесім
жағдаяттары ұйымдастырылып, олар оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... Ал олардың
мағынасын, қолданылуының ұлттық ерекшеліктерін дұрыс түсіну үшін ... бір ... ... ... ... Себебі, тілдік
бірліктерін жағдаяттан бөліп қарастыруға болмайды, себебі, жағдаят және
оның ... ... ... оның ... ... ... жағдаят сипаттары анықталды, коммуниканттардың ара
қатынасы, тілдік бірліктерінің мағынасы, қолданылу ерекшеліктері ... ... ... ... сипатын түсіндіру әр түрлі тәсілмен
жүргізілді: аударма ... ... ... ... ... және ... ... де жүргізілді. Ана тіліндегі бірліктермен
салыстыру жұмыстары да орын ... ... ... ... ... ... танысқандағы қиындықтар да ескерілді, интерференцияның орын алу
мүмкіндіктері ескерілді. Таныстырудың артынан жаңа ... ... ... ... ... және продуктивті жаттығулар
ұсынылды. Репродуктивті жаттығулар: мұғалімнің соңынан ... ... ... ... ... да қолдандық: оқушылар диалог
құрамындағы оның мазмұнды-мағыналық жағын ескере отырып тілдік бірліктерін
өзгерту ... да ... ... ... ретінде жоба жұмысы
ұйымдастырылды, мұндағы рольдер мен ... ... ... ... оқушы рольдік позицияны иеленіп сәйкес тілдік ... ... ... ... және өз ... мазмұндық жағын өзі
таңдайды.
1. Төменде жүргізілген жұмыстарымыздан бір мысал келтірелік.
Сөз ... ... ... жоба ... ... ... ... мәселесін зерттеу барысында Алматы
қаласының № 15 ... ... 6 “и” ... ...... бойынша қорытынды сабақ жасалды және байқаудан
өтті. Мұны осы ... ... ... тілі ... ... ... жасады.
Жоба түрі: шығармашылық әрекетімен зерттеу; ашық координциялы
моножоба; ішкі, ... орта ... жоба мына ... ... ... кезеңі;
2. Негізгі, іске асыру кезеңі;
3. ... ... және ... кезеңдері.
Зерттеу мақсаты: оқушылардың сөз ... ... жоба ... ... тексеру.
Дәлелдеу қажет:
1) жоба әрекеті тілдік материалды және сөз әрекетінің бір ... ... ... ... ... ... жоба әрекеті оқушылардыңшетел ... ... ... ... жоба ... ... ... жұмыс істей алуына, ұжымның
бірлесе жұмыс істеуіне, ... – ақ ... ... ... ... жоба жұмысының мазмұны мен нәтижесі суреттеледі.
Дайындық кезеңі. Бұл ... мына ... шешу ... ... ... ... ... жасау және де болжам бойынша жұмыс істеу үшін ақпарат
іздеу ... ... ... ... ... топтағы әр мүшенің рөлін анықтау.
Жоба тақырыбын анықтаудан бұрын, біз ... ... ... бойынша жұмыс жүргіземіз. Бұл үшін мына ... ... ... ... коммуникативтік және құрылымдық
сөйлемдер түрлерін қолдану және тану ... ... ... және ... ... ... ... оларда қолданылатын шылаулар жайлы білімдерді
жүйелеу;
• Міндет, ... ... үшін ... to ... + ... ... ... ... ... тақырыптар шеңберіндегі жағдаяттарға
қажетті ағылшын тілінде ... ... ... ... ... жиі қолданылатын тұрақты ... сөз ... ... ... ... тану ... ... дағдылардың қалыптасқанына сенімді болғаннан кейін, біз
келесі қадамға ... ол - ... ... анықтау.
Зерттеу проблемасын құру үшін мұғалім оқушыларға ... қай жағы оны ... ... сұрақ қойылады. Мұнда 12
(он екі) ... топ ... ... ... топ оқушылары
туристік сипаттағы ақпаратты алғылары ... ... ( қай ... ... ... ... керек). Екінші топ ол елдің климаты мен
табиғат жағына ... ( ... мен ... ауа ... ... ... ... Осылайша, жоба тақырыбы анықталады: “
Do you know Australia?” . Құрылған топтар мына ... ... ... топ – ... is place for tourists”
2. топ - “Climate and wild life differents between Kazakhstan and Australia

Жоба ... ... ... ... ... тақырып
бойынша жұмыстарда біріге қолданылады ( ... ... ... жеке ... ... ... іске ... Микротоптар саны мен жоба ... соң оны әске ... ... ... Бұл кезеңде
оқушылар қажетті ақпараттар көзін ... ... ... ... ана ... және ағылшын тілдеріндегі ... “” оқу ... ... Зерттеу тақырыбы бойынша ақпарат
жинау кезінде оқушылар ... ... ... ... ... мен ... мүмкіндік алды. Алынған
ақпарат аудиториялық ... жоба ... ... ... ... Осылайша, жобамен жұмыс барысында ... ... ... ғана ... ... ... тақырыбы бойынша да
ақпарат алады.
Қорғау және бағалау ... ... ... және ... жарнамалық брошюра мен баяндама ... ... топ ... Австралияның бір қаласын барып көргендері
жайлы нақты мағлұматтар ... ... топ екі ... ауа ... мен ... ... / ... жақтары жайлы ... ... ... біз мына ... ... ... ... тақырып бойынша маңызды ақпаратты ұсына білді;
- ... ... ... бере білді;
- өзі жайлы, өз жоспарлары жайлы айту, өз тілектерін / ... ... ... әңгімеге / пікірталасқа қатысты, ақпарат сұрады,
түсініктемелер береді, өз ... өз ... - ... ... ... өз ... білдіреді.
Жобаға қатысушылар осы проблема бойынша зерттеу және шығармашылық
жұмыстарын ... Бұл ... қоса ... ... ... алынған нәтижелер негізінде, жоба технологиялары арқылы сабақ
ұйымдастыру оқушылардың мотивациясына, ... ... ... ... ... мұның бәрі лингвистикалық біліктілікті
қалыптастыруға және сөз ... ... ... ... ... оқыту соңында қортынды тексеру жүргізілді. Берілген
тапсырмалыр жүйесі өзгеріссіз ... Бұл ... ... ... көрсетіледі.
|Реті |Топтар |Оқушылар саны |Дұрыс жауаптар|Іскерлік пен дағдының %|
| | | | |- те ... |
| | | | ... |
| |ТТ |9 |76 |68,8 % |
| |БТ |11 |36 |38,6 % ... тексерудің қортындыларын салыстырмалы диаграмма түрінде келтіретін
болсақ келесі түрде болады.[67]
Берілген диаграммадан көріп отырғанымыздай тәжірибелік ... ... мен ... ... арасынlағы 30% айырмашылық біз ұсынып ... ... ... ... ... ... орай ... бастапқы кезеңінде жасалған болжам дәлелденді деген қортындыға
келе аламыз.
* * * *
Мына тарауда мына ... ... ... ... дағдыларын және сөз іскерліктерін біз ... мен ... ... негізінде қалыптастыру;
- оқушылардың сөз ... жоба ... ... ... ...... тәжірибе жұмысы. Жоба әдісі оқушылардың
қарым – қатынас ... оқу ... мен ... ... ... ... қорытындылай келе кейбір ... ... ... ... ашық және ... ... әлем жағдайындағы
халықаралық жағынан танылған ... ... ... ... және өзара ... ... ... ... дайындауда ... алға шығу ... ... ... ... сай, алдыңғы
қатарлыелдер тәжірбесін қабылдаған, елді модернизациялау мен ... ... ... ... дайындау қажеттілігі шетел тілінен
білім беруді алға ... ... ... тілі ... ... ... бір құрамдас бөлігі болып ... ... ... жас ... ... ... рөл ... И. Пассов айтқандай: “ шетел ... ... ... өзгерген
кезде және қарым – қатынасқа үйрету заңдылықтары танылған ... ... ... ... ... ... ... тиіс
екендігі анықталды”. Басқаша айтқанда, шетел тілі ... ... ... ... ... бұл ... бәрі
анықталған жоқ, ал олар қарым – қатынасқа ... ... ... ... бір ... ... ... сабақтың
әдістемелік мазмұнының негізінде коммуникативтілік жатуы тиіс.
Егер біз адамды ... ... ...... ... ... бұл ... – қатынас жағдайында іске асуы тиіс. Яғни, ...... ... ... жақындатыла жүргізілуі ... ... ғана ... мен ... ... ... жағдаяттарда қарым – қатынас жасай ... тілі ... ... ... ... тиімді болатындай түрде
ұйымдастырылуы тиіс, коммуникативтік ... ... ... ... ұғымы бір текті ... оған ... ... ... ... ... ...
лингвистикалық біліктілік, өйткені ол коммуникативтік біліктіліктің
басқа компоненттерінің қалыптасуы мен ... ... бола ... біліктілікке ең алдымен тілдің әртүрлі аспектілері
кіреді, олар ... ... сөз ... ... ... ... үшін қызмет атқарады.
Лингвистикалық біліктілік, ... ... ... ... ... ... меңгерілуінің белгілі бір
деңгейі болып табылады.
Біздің ... ... біз жоба ... лингвистикалық
біліктілікті тиімді дамытуға ықпал ететін сабақты ұйымдастыру екенін
қорытындыладық. Шетел тілі ... ... ... ... ... ...... процесіне ... ... және ... ... ... тиіс. Бұл әсіресе жоба ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың тиімді
түрі ретінде жоба әдісін атауға ... оны ... ... ... ... ... тіліне қызығушылығы
мен мотивациясы артады.
Зерттеу жұмысы барысында жоба әдісін ... ... ... ... ... – ақ лингвистикалық ... мен ... үшін жоба ... ... кезеңінде
жасалатын тапсырмалар ұсындық.
Тәжірибе ... ... ... тілі ... жоба
технологияларын қолдану лингвистикалық біліктілікті қалыптастыруда
және оқушылардың сөз ... мен ... ... тиімді
екенін көрсетті.
Жалпы алғанда, зерттеу жұмысымыздың мақсаты – жоба әдісін ... ... ... ... ... ... ... дамыту әдістемесін жасаудың ... ... ... ... ... іске ... әдебиеттер тізімі
1. Гальскова Н.Д. ... ... ... ... языкам.
Пособие для учителя. – М.:АРКТИ, 2000.- 165бет
2. ... Г.М. ... ... в ... ... ... ... профессиональной подготовки личности
будущего специалиста (материалы междун. Научно- практич. конференции).
Алматы, 2001ж.
3. Әлсейіт Д.А. Жоба ... Маг. Дис. ... Бим И.Л. ... и пракрика обучения немецкому языку в средней школе.
М.:”Просвещение”, 1988-343б.
5. Смирнов С. Еще раз о ... ... ... ... 2001ж., №6.
6. Пассов Е.И. Основы ... ... ... ... Руский язык, 1989ж.
7. Изаренков Д.Н. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и ... на ... ... ... ... ... ... Мрякина Ю.В. Формирование и развитие коммуникативных особенностей ... в ... ... обучения:Дис.кан.пед.наук.-
Самара,1997
9. Бим И.Л. Методика обучения иностранному языку как наука и ... ... ... язык,1997
10. Вайсбурд М.Л., Кузьмина Е.В. Роль индивидуальных особенностей учащихся
при обучении иноязычному устноречевому общению.//ИЯШ 1999г.,№1
11. Гез Н.И. ... ... ... как ... ... ... 1999., №4
12. Симкина В.Н. Современные языки: ... ... ... ... Елухина Н.В., Тихомирова Е.В. Контроль устного неофицального общения
на ИЯ.//ИЯШ-1996.,№4
14. Щукин А.Н.Обучение ИЯ.Теория и практика.М.,2004г.-416б.
15. ... Р.П. ... в ... ... ... А.А. ... обучения ИЯ в средней школе. М.,1991
17. Мильруд Р.П. Компетентность в ... ... ... В.П. Мотивационная основа коммуникативного метода обучения
говорению.1981
19. Пассов Е.И. ... ... ... ... иностранному
общению.М.: Руский язык, 1989ж.
20. Сакиева Г. Развитие коммуникативной компетенции ... ... вуза при ... парной и групповой работы. А.
2003.
21. Жусупова ... ... ... ... ... агроинженерных специальностей.Караганда-2003 Докт.дисс.
22. Мильруд Р.П., Максимова И.Г. Современные концептуальные принципы
коммуникативного обучения ИЯ//ИЯШ-2000., №4
23. ... Г.О. О ... ... ... при ... ... КазНУ. Серия филологическая. 2003.,№59
24. Кольшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения//ИЯШ-
1985.,№1
25. Казарян Г.В. ... ... ... как ... ... ... 2004
26. Тер- Минасова С.Г. Язык и межкультурная ... ... ... ... И.Г. О ... развития лингвистических способностей в
онтогенезе. www.doclad.ru.,2004
28. Иванюшина Э.Б. Формирование лингвистической компетенции ... ... в ... ... ... ... Ж.Л. ... и умения в психологии и методике обучения
языкам.//ИЯШ-1999г.№1
30. Мильруд Р.П. ... и ... в ... ... говорению.//ИЯШ-
1999.,№1
31. Соловова Е.М. Подготовка учителя ИЯ с ... ... ... ... ... ... ... Ш.О. коммуникативный аспект процесса обучения практической
грамматике ... ... ... М.Д., Д.О. ... Межличностное речевое общение
(лингвистические аспекты)//ИЯШ-1992, №3-4
34. Душейна Т.В. Проектная методика на ... ... ... ... М.Е. Поектная методика на уроках испанского языка. ИЯШ.-2004,
№2
36. Нурбекова Г.Ж., Сакиева Г.О. Шете тілін оқытуда ... ... ... ... и ... ... ... РК. А. 2006.
37. Жусупова А.Т. Жоба технологиясы негізінде ... ... ... ... іскерліктерін қалыптастыру// А.2005
Маг.дисс.
38. Губаева М.М. Жаңаша оқыту технологиясы.//ИЯШ-2003.№6
39. Байдурова Л.А., Шапошникова .Т.В. Метод ... при ... ... ... ... ... Е.С. ... проектов на уроках ИЯ // ИЯШ-2001.,№1
41. Зимняя И.А., ... Т.Е. ... ... обучения английскому
языку//ИЯШ-1991.,№3.
42. Фазлова Р.Л. Неміс тілі сабағындағы жобалар// ИЯШ-2003,№1
43. Ломов Б.Ф. Познания и общения.//М., “Наука”-1988
44. Жарыкбаев К.Б.Психология.// ... ... ... Леонтьев А.А.Основы теории речевой деятельности. //М., “Наука”-1974
46. Зимняя И.А. Иноязычная речевая деятельность как объект обучения ... и ... ... ... говорению на
ИЯ.//Психологические основы обучения ИЯ в языковом ... ... ... им. М. ... Alan Maley, Diana L.F.B. Projekt work. ... book for ... Oxford University Press.-1993
48. Тәжібаев Т. Жалпы психология.//- Алматы, “Қазақ Университеті”- 1993
49. Петровский А.В. Введение в ... ... ... ... И.А. Психология обучения ИЯ в школе.// М., Просвещение, 1991
51. Лисина М.И.Проблема онтогенеза общения// Науч.- исслед.ин-т общей и
педагогической ... ... ... М., ... ... ... А,А. ... Сознание. Личность.//М., “Наука”,1974
53. Полат Е.С. Метод проектов на уроках ИЯ//ИЯШ-2000,№3
54. Полат Е.С. Метод проектов на уроках ... ... А.С. ... ... к ... английского языка.//
ИЯШ. 2003№4
56. Алдамуратов А. Жалпы психологя.//Алматы, “Білім”-1996
57. Венедикова С.Л. Проектная деятельность учащихся на ... ... ... ... ... ... -берері мол сабақ.//Поиск/ Ізденіс,2002 №4
59. Гаипов Д.Э.Формирования коммуникативных умений у ... вуза ... ... ... ... ... О.Т. ... как ведущее направление модернизации
современного педагогического образования.//-Вестник высшей ... ... ... А.Ф. ... ... ... ... обучения ИЯ
студентов первог курса языкового факультета: дисс.канд.пед.наук
Алматы, 2002
62. Гез И.Н. ... М.В., ... А.А., ... С.К., Шатилов С.Ф.
Методика обучения ИЯ в средней школе.- М.,1982
63. Рогова Г.В.,Рабинович Ф.М., ... Т.Е. ... ... ИЯ ... школе. – М., 1991
64. Цукерман С.А. Методика преподавания ИЯ. М., 2002- в двух томах.
65. Формирования ... ... ... под ред. ... Е.С. ... Воронеж: НОУ, Интерлигва, 2002
66. Штульман Э.А. Основы эксперимента в методике обучения ИЯ. Воронеж,1971
67. Штульман Э.А. Методический эксперимент в системе методов ... ... ... ... С.С. Современные иноязычное образование: ... ... ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Болашақ маман – бұл бәсекелестікке қабілетті маман4 бет
Арнайы пәндер оқытушыларының кәсіптік білімін жетілдіру формалары мен мазмұны22 бет
Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және өздігінен білімін жетілдіру9 бет
Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және өздігінен білімін жетілдіру туралы8 бет
2-сыныпта қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту38 бет
8 сыныптың бағдарламасына сай MS Windows-тың стандартты бағдарламаларын оқыту барысында қолданылатын оқыту бағдарламасын жасау86 бет
MS Word көмегімен медициналық құжаттарды дайындау барысында мәтінмен жұмыс14 бет
Vii-ix сыныптарда математиканы оқыту барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру25 бет
XIX ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер мен бағыттар4 бет
XVI-XVIII ғасыр лингвистикасы. в.ф.гумбольдтың лингвистикалық көзқарастары12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь