Мектептегі оқушылар ұйымы арқылы ұлттық тәрбие берудің педагогикалық шарттары

Кіріспе
бiрiншi кезең (1985.1990 ж.ж)
екiншi кезең (1990.2000 ж.ж)
үшiншi кезең (2001.2008 ж.ж)
Оқушылар ұйымының қалыптасу тарихы мен теориялық негiздерi
Оқушылар ұйымында ұлттық тәлiм.тәрбие жүйесiн кешендi пайдаланудың жолдары
Қорытынды
Қосымша
Пайдаланылған әдебиеттер
Зерттеудің өзектiлiгi. Ғаламдық жаһандану жағдайындағы жаңа қоғамда орын алған iрi экономикалық өзгерiстер мен технологиялық жетiстiктер – қоғам дамуының қозғаушы күшi болып табылатын бiлiм жүйесiне орасан ықпалын тигiзiп отыр. Әлемдiк қауымдастықтың бiртұтас бiлiм кеңiстiгiн қалыптастыруға бағытталған ортақ мүддеге барынша әрекеттенуi – жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сiңiрген саналы да парасатты тұлғаны тәрбиелеу қажеттiгiн алға тартып отыр.
Егемендi елiмiзде соңғы жылдар тiзбегiнде жүргiзiлiп келе жатқан бiлiм реформасына қатысты түбегейлі бетбұрыстар, атап айтқанда әлемде дамыған мемлекеттердегі білім саясатының негізгі көрсеткіші болып саналатын 12 жылдық білім беру жүйесіне ену қарқыны – қоғамдық ортадағы адамдардың ерекше пiкiрлерi мен көзқарастарын қалыптастыруға негiз болды. Көптеген өнеркәсiп орындарының жаңа технологиялық қондырғылармен қайта жабдықталуы - бiлiм сапасының жаңа деңгейге көтерiлуiне өзгеше талап қойды. Аса қарқынды белең ала бастаған аталмыш құбылыстарға мемлекет тарапынан терең талдаунамалар жасалып, ортақ проблеманы бұқара халықпен бiрлесе отырып атқару мәселелерi жолға қойылуда.
Ел Президентiнiң сөйлеген сөзінде: “..Барлық дүние мектептен басталады. Сондықтан әлемдік стандартқа сай жалпы орта білім беретін жүйеге көшіп, педагогтардың кәсіби деңгейі мен жаңа оқулықтар мен біліми технологиялардың сапасын арттыруымыз қажет..”,- деп, атай келе “Қазақстан – 2030” бағдарламасында: “...бiздiң жас мемлекетiмiз өсiп-жетiлiп кемелденедi. Бiздiң балаларымыз бен немерелерiмiз онымен бiрге ер жетедi. Олар өз заманының жауапты да жiгерлi, бiлiм өресi биiк, денсаулығы мықты өкiлдерi болмақ. Олар бабаларының игi дәстүрлерiн сақтай отырып, қазiргi заманғы нарықтық экономика жағдайында жұмыс iстеуге даяр болады...”,- делінген.
Замана жетiстiктерi негiзiнде жас ұрпаққа сапалы бiлiм берудi мақсат еткен көпшiлiк қауым, халық педагогикасының асыл мұралары негiзiнде саналы тәрбие берудi әрқашан жадынан тыс қалдырған емес. Соңғы жылдары өткiзiлiп жатқан ғылыми-практикалық конференциялар мен зерттеуші ғалымдардың нәтижелерiнде этнопедагогика мұралары назарға iлiніп, оны ұрпақ тәрбиесінде пайдаланудың қажеттілігі ұсынылуда.
Осы уақытқа дейiнгі тәрбие мәселесімен байланысты зерттелген еңбектерді төмендегiдей сараптама бойынша жіктедік:
- тәрбие теориясына қатысты еңбектер (Қоянбаев Ж.Б., Болдырев Н.И., Бержанов Қ., Мусин Ж., Мұхамбаева А.Х., Подласый И.П., Сейталиев К);
- қазақ этнопедагогикасындағы ұлттық тәрбие мәселелерi (Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С.Қ., Әбiлова З.Ә., Сарыбеков Н.Қ., Ұзақбаева С.А., Наурызбай Ж.Ж., Қожахметова К.Ж., Жұматаева Е.Ө., Дүйсембiнова Р.Қ., Қабдыразақұлы Қ., Мұхамбетова С.К., Сәдуақасов Ә., Қоңыратбаева Т.Ә);
- ұлттық тәрбиенiң моделі мен терминологиясы жөнiнде (Бөлеев Қ., Беркімбаева Ш.К., Оразбекова К.А);
1 Пионер ұйымына - ұлттық ерекшеліктер // Қазақстан мектебі. – 1991. –
№ 5. – Б.38-41.
2 Самоуправление в пионерской дружине // Тезисы докл. посвящ. 40-годичной научной конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов Каз ПИ им.Абая (14-20 марта 1989 г) / Каз ГПИ им Абая. – Алматы: Изд-во Каз ГПИ. – 1989. – С. 6. (Б.Ы.Мұқановамен авторлық бірлестікте).
3 Ыбырай Алтынсарин және халықтың салт-дәстүрі //Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции к 150-летию со дня рождения И. Алтынсарина (16-18 октября 1991 г). – Костанай, 1991. – С.34-35.
4 Знакомить с историей и культурой народа // Русский язык и литература в казахской школе. – 1992. – № 4. – С.22.
5 Ұлттық тәлім-тәрбиеге негізделген «Атамекен» бағдарламасының педагогикалық мұралары // «Халық педагогикасы мен психологиясы дәстүрлерінің оқу-тәрбие ісінде қолданылуы» атты ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (19-20 мамыр 1992 ж ) / Ы.Алтынсарин атындағы ҚБА. – Алматы: ҚБА баспасы. –1992. – Б. 14-17.
6 «Атамекен» бағдарламасы және «Атамекен» қозғалысы туралы ой // Қазақстан мектебі. – 1994. – № 7-8. – Б. 32-36.
7 Қазақ этномәдени мұраларын «Атамекен» бағдарламасы арқылы мектеп тәжірибесіне ендіру // «Білім жүйесін реформалау жағдайындағы этнопедагогика», Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық колледжінің 35-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (13-14 қараша 2000 ж) .– Жетісай, 2000. – Б.116-121.
8 Ғаламдық жаһандану кеңістігі һәм ұлттық тәрбие // Современные тенденции управления развитием человеческих ресурсов в системе образования. Мат.научно-практ.конференции (12-13 апреля 2005 г). – Алматы, 2005. – ІІ часть, С.353-358.
9 «Атамекен» бағдарламасына методикалық нұсқау. Әдістемелік құрал. – Жамбыл: Тар ПИ баспасы, 1993. – Б.85 (Қ.Бөлеевпен авторлық бірлестікте).
10 «Атамекен» тәрбие бағдарламасына әдістемелік ұсыныстар. Әдістеме жинақтары. – Алматы: Абай ат. АлМУ баспасы, 1997. – Б.123. (Р.Қ Дүйсембінова мен К.Мұхамеджановамен авторлық бірлестікте).
11 Ұлттық тәлім-тәрбиенің тарихи кезеңдері // Гуманитарное образование в условиях модернизации казахстанского общества: опыт и перспективы. Сб.материалов республиканской научно-практической конференции (21-22 апреля 2005 г) / ЕАГИ. – Астана: Изд-во ЕАГИ, 2005. – С. 291.
12 Жаһандану кеңістігіндегі ұлттық тәрбие және неопедагогика һәм неопсихология ғибратнамасы // Халықаралық «Шоқан тағылымы-10» ғылыми-практикалық конференция материалдары (13-15 сәуір 2005) / Ш.Уәлиханов ат. КМУ. – Көкшетау: КМУ баспасы, 2005. – т 2А, Б.282.
13 Қазақ-нама. Шығармалар жинағы. – Астана, 2008. – Б. 530.
14 Проблемы этнопедагогических наук в условиях всеобщей глобализации // Вестник Кыргызского Национального университета им.Ж.Баласагына. – Бишкек: Изд-во КНУ им. Баласагына, 2004. – С. 111-116. (Ж.Ж.Касыммен авторлық бірлестікте).
15 Оқушылар ұйымының тарихы: Скаутизмнен пионеризмге дейін // Білім берудегі менеджмент. – 2005. – № 2 (37). – С.56-63 б.
16 Основные направления научно-этнопедагогической программы «Атамекен» // Поиск. – 2005. – № 4. – Б.44-47.
17 Ұлттық тәрбиенің тағдыры һәм болашағы // Қазақстан мектебі. – 2006. – № 1. – Б. 24-27.
18 Асанқайғыдан Абайға дейінгі этнотағылым кеңістігі // Қазақстан жоғарғы мектебі. – 2006. – № . – Б.188-92.
19 Ғұламалар ғибраты және ұлттық тәрбие // Ұлт тағылымы. –2005. – № 4. – Б.28-31.
20 Оқушылар ұжымының пайда болу генезисі // Бастауыш мектеп. – 2005. – № 7. – Б.18-20 б.
21 Мектептегі оқушылар ұйымының тәрбиелік моделі // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика. – 2005. – №6. – Б. 62-64.
22 Оқушылар ұйымында ұлттық тәлім-тәрбие жүйесін кешенді пайдаланудың жолдары // Вестник университета «Қайнар». – 2005 . – № 4/1. – Б. 34-45.
        
        ӘОК 373.1.02:37.035.6
Қолжазба құқығында
ҚҰРСАБАЕВ МҰХАМЕДРАХИМ ҚЫДЫРБАЙҰЛЫ
Мектептегі оқушылар ұйымы арқылы ұлттық тәрбие берудің педагогикалық
шарттары
13.00.01 - ... ... ... және ... ... ... ... дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
авторефераты
Қазақстан Республикасы
Қарағанды, 2008
Жұмыс Көкшетау университетінің этнопедагогика және этнопсихология ғылыми-
зерттеу орталығында орындалды
Ғылыми жетекші: ... ... ... ... ... ... ... кандидаты,
доцент
Сырымбетова Л.С.
Жетекші ұйым: ... ... ... 2009 жылы ... күні ... атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіндегі педагогика
ғылымдарының докторы ғылыми ... ... ... БД 14. 50. ... ... кеңестің мәжілісінде қорғалады (100028, Қарағанды
қаласы, Университет көшесі 28, Бас корпус, 1 кеңейтілген дәрісхана)
Диссертациямен Е.А. ... ... ... ... ... ... ... 2008 жылдың « ____» _________________ таратылды
Біріккен диссертациялық кеңестің
ғылыми хатшысы
Н.Ә.Мыңжанов
Кіріспе
Зерттеудің өзектiлiгi. ... ... ... жаңа ... ... iрi ... өзгерiстер мен технологиялық жетiстiктер ... ... ... күшi болып табылатын бiлiм жүйесiне орасан ықпалын
тигiзiп отыр. ... ... ... бiлiм ... ... ... ... барынша әрекеттенуi –
жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды ... ... ... ... ... ... ... алға тартып отыр.
Егемендi елiмiзде соңғы жылдар тiзбегiнде ... келе ... ... ... ... ... атап ... әлемде
дамыған мемлекеттердегі білім саясатының негізгі көрсеткіші болып саналатын
12 жылдық білім беру жүйесіне ену қарқыны – ... ... ... пiкiрлерi мен көзқарастарын қалыптастыруға негiз болды. Көптеген
өнеркәсiп орындарының жаңа технологиялық қондырғылармен қайта жабдықталуы ... ... жаңа ... ... ... ... ... Аса қарқынды
белең ала бастаған ... ... ... ... терең
талдаунамалар жасалып, ортақ проблеманы бұқара ... ... ... ... ... қойылуда.
Ел Президентiнiң сөйлеген сөзінде: “..Барлық дүние ... ... ... ... сай жалпы орта білім беретін жүйеге
көшіп, педагогтардың кәсіби деңгейі мен жаңа ... мен ... ... ... ... деп, атай келе ... 2030” бағдарламасында: “...бiздiң жас мемлекетiмiз өсiп-жетiлiп
кемелденедi. Бiздiң балаларымыз бен ... ... ... ер ... өз ... ... да жiгерлi, бiлiм өресi биiк, денсаулығы мықты
өкiлдерi болмақ. Олар бабаларының игi ... ... ... қазiргi
заманғы нарықтық экономика жағдайында жұмыс iстеуге даяр ... ... ... жас ... сапалы бiлiм берудi мақсат
еткен көпшiлiк қауым, халық педагогикасының асыл мұралары негiзiнде ... ... ... ... тыс ... ... ... жылдары өткiзiлiп
жатқан ғылыми-практикалық конференциялар мен ... ... ... ... ... ... оны ... тәрбиесінде
пайдаланудың қажеттілігі ұсынылуда.
Осы уақытқа дейiнгі тәрбие мәселесімен байланысты зерттелген
еңбектерді ... ... ... ... ... ... қатысты еңбектер (Қоянбаев Ж.Б., Болдырев Н.И.,
Бержанов Қ., Мусин Ж., Мұхамбаева А.Х., Подласый И.П., ... ... ... ... ... тәрбие мәселелерi (Жарықбаев
Қ.Б., Қалиев С.Қ., Әбiлова З.Ә., ... Н.Қ., ... С.А., ... ... К.Ж., Жұматаева Е.Ө., Дүйсембiнова Р.Қ., ... ... С.К., ... Ә., Қоңыратбаева Т.Ә);
- ұлттық тәрбиенiң моделі мен терминологиясы жөнiнде (Бөлеев Қ.,
Беркімбаева Ш.К., Оразбекова К.А);
- ... ... ... ... (Коротов В.М, Сабитова Г.В,
Ходоровская З.А);
- ұйымдық тәрбиенiң теориялық аспектiлерi ... ... Р., ... В.М., ... ... оқушыларға сыныптан тыс тәрбие берудiң әдiстемелерi (Құнантаева
К.Қ., Омаров Е.О., Садықова М.К);
- оқушылардың ... ... ... ... Р.Д., ... В.В., Абаева Н.Б., Мұқанова Б.Ы., Қасенов Е.Р);
- балалар ұйымдарының дамуы мен ... ... ... Л.В., ... А.В., ... Р.А., Искандирова Т.Н);
- халық педагогикасы материалдары негiзiнде оқушыларға ... ... беру ... Р.К., ... А.Қ., Садықова М.К., Сайдахметов
Б.С., Байсарина С.С);
- жаһандану жағдайындағы балалар қозғалысының даму тенденциясы ... ... ... ... ... Б.З., Фришман И.И);
Еліміздің егемендік алуына байланысты соңғы ... ... ... ... ... баса ... бөлу
назарға алынды. Әсіресе, мектеп оқушыларына ұлттық тәрбие ... ... ... ... көптеген ғалымдар өз еңбектерiн
арнаған. Онда ұлттық тәлiм-тәрбиенiң генезизi ғылыми-методологиялық тұрғыда
сарапталынып, өз ретiнде ... ... ... ... ... Аталған ғалымдардың еңбектерiн негізге ала отырып
зерттеулер ... ... Р.К., ... С.Т., ... ... С.Қ., ... Б.С., ... А.А., Хасанова Ж.С.,
Жетпiсбаева К.Б., Сырымбетова Л.С., ... А.Қ., ... А.Қ., ... ... Ш.Ж., ... М.К., ... Б.С., ... С.С.,
Сыдықов М.Е және басқа ғалымдардың еңбектерiнде ұлттық ... ... сала ... ... ... адамгершiлiк, патриоттық,
экономикалық т.б) зерделенгенімен, оны оқушылар ұйымы арқылы ... ... ... ... аңғардық.
Ал, 1991 жылға дейінгі ... ... ... ... ... арналған Иржанова Р.Д., Құнантаева К.Қ., ... ... Р., ... Н.Б., Мұқанова Б.Ы., Кузьмина М.Н.,
Бекмағанбетова Р.К., ... Е.Р. т.б ... ... ... ... ... ... ұйымдарының iс-тәжiрибелерi партиялық
идеология тұрғысынан зерттеліп, бұл еңбектердің өз кезінде педагогикалық
маңызды рөл атқарғанына ... ... ... ... ... тәрбие беру жұмыстарын ұйымдастырудың ... ... Оның ... себептерінің бірі – оқушылар ұйымындағы тәрбие
жұмыстарының ... ... және ... ... жүргізілгендігінен туындаған еді.
Бертін келе мектептегі тәрбие жұмысының өзекті ... ... ... ... ... ... жалпыға ортақ тәрбие
жүйесінің” дағдарысқа ұшырау себептері мен жаңа ... ... ... оқушылар ұйымының жұмыс мазмұнына түп қазық
болатын идея, яғни жалпыадамзаттық ... мен ... ... ... ... ... жаңа ... туындатты.
Айтылған мәселе бойынша бүгінгі күн талабы тұрғысынан ... ... ... жеткіліксіздігі біздің зерттеу
тақырыбымызды айқындай түсуге себеп болып диссертациялық жұмыс ... ... ... ... ұлттық тәрбие берудің педагогикалық
шарттары” деп атауымызға негіз болды.
Зерттеудің мақсаты: ... ... ... ... ... беруге негізделген жаңа моделін құру және оған қажетті
педагогикалық шарттарды айқындап, оқу-тәрбие үрдісіне ендіру.
Зерттеу объектісі: ... ... ... ... ... пәнi: ... ... ұйымы арқылы ұлттық тәрбие берудің
жолдары.
Зерттеудің ғылыми болжамы: Егер жалпыадамзаттық құндылықтар мен
ұлттық мәдениетті ... ... ... ... ... ұйымының жаңа моделі жасалса және оны іске асырудың
педагогикалық шарттары ... онда ... ... ... ... оянған азамат тәрбиелеуге мүмкіндік туады, өйткені ... беру ... ісі ... өркениет пен ұлттық мәдени құндылықтар негізінде іске
асырылады.
Зерттеудің мiндеттерi:
1 ... ... ... ... мен ... ... ... тұрғыдан зерделеу;
2 Оқушылар ұйымы арқылы ұлттық тәрбие берудің жаңа моделін құру және
оны іске асырудың ... ... ... ... ... ... ... беру жұмыстарын іске асыру
мақсатында “Атамекен” бағдарламасын құрастырып оны ... ... ... бағдарламасы және оны қолданудың әдістемелік кешенін ... ... ... ... ... ... пен ... мәдениет
үлгілерін кіріктіре отырып, демократиялық халықтық мәдени мұра негізінде
оқушылар ұйымын қайта ... сол ... ... сана-сезімі оянған, жан-
жақты жетілген ұлтжанды азамат тәрбиелеу.
Зерттеудiң теориялық және ... ... ... ... ... және психология саласы бойынша
қарастырылған таным теориясына қатысты ... ... ... ... ... және ... саласындағы
жетекші зерттеулер мен қағидалар, Қазақстан Республикасының Заңдары,
Қазақстан ... ... беру ... ... ... ... ... беруді дамыту, ұлттық мектепте гуманитарлық,
этномәдени білім мен тәрбие беру; адамгершілік, көркемдік-эстетикалық ... ... беру ... ... ... ... психологиялық-педагогикалық теориялар; жеке тұлға
және оны дамытудағы қарым-қатынас, басқару қызметі және тәрбие теориясымен
байланысты педагог, психолог, ... ... ... негізге
алынды.
Зерттеу әдістері: зерттеу ... ... ... ... ... этнопедагогикалық,
этнопсихологиялық және әдістемелік әдебиеттерді теориялық талдау; ... ... ... барысында қол жеткізген мәліметтерді топтастыру,
жүйелеу; мектептегі оқу-тәрбие үрдісін ... ... ... ... ... бақылау және социометриялық ... мен ... ... ... ... ... мен теориясы, философия,
психология, этнопедагогика мен этнопсихология саласындағы ... ... ... ... мен ... ұлттық тәрбие мәселелерiне
арналған мемлекеттiк және авторлық жобалар, бiлiм мен ... ... ... ... «Білім туралы», «Мемлекеттік жастар
саясаты туралы» Заңдары, Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы бiлiм
және ғылым министрлiгi құжаттары.
Зерттеу кезеңдерi:
бiрiншi кезеңде (1985-1990 ж.ж) ... ... ... негiзiнде тәрбие теориясына қатысты ғылыми-әдiстемелiк еңбектер
сараланып, нәтижесінде диссертация жұмысына тiкелей қатысы бар “Атамекен”
бағдарламасының алғашқы ... ... ... ... ж.ж) ... сай ... жұмысының
жалпы бағытының жоспары жасалды. ... ... ... ... ... ... оны іске асырудың педагогикалық шарттары
айқындалып, оларды мектеп практикасына ендіруге бағытталған эксперименттік
жұмыстар қолға ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарында баяндалды;
үшiншi кезеңде (2001-2008 ж.ж) эксперимент нәтижелерi мен
теориялық ... ... ... ... ... ... ... диссертациялық жұмыс бір жүйеге келтіріліп, ғылыми талап
пен ережелерге сай диссертацияның жалпы мазмұны ... ... ... ... ... №59 ... №58 (Астана),
М.Ғабдуллин атындағы №3 Көкшетау мектеп-кешені, С.Сауытбеков ... орта ... ... ... ... ... ... мектебі (Шығыс Қазақстан), Көкшетау қазақ лицейiнiң ұстаз-тәлiмгерлерi
мен оқушылары тартылды. Эксперимент жұмысына 450 оқушы, 60 мұғалім қатысты.
Зерттеудің ... ... мен ... ... ... ... ұйымының қалыптасу тарихы сараланып және ... ... ... тұрғыдан зерделенді;
- бүгінгі күн талаптары мен ... ... ... ... ұйымын қайта құрудың жаңа моделі жасалып,
оны іске асырудың ... ... ... ... ... тәжірибеден өткізілді;
Зерттеудің практикалық мәнділігі:
- оқушылар ұйымында ұлттық тәрбие берудің жолдарын көрсететін
“Атамекен” бағдарламасы әзірленіп, ... ... ... жаңа ... ... ... ... ұйымының
қалыптасуының жаңа мүмкіндіктері ашылды;
- жалпықазақстандық патриотизм идеясын жүзеге ... ... ... пен ... ... ... ... жүйесінің
моделі жасалды;
Қорғауға ұсынылатын қағидалар:
- оқушылар ұйымының қалыптасу тарихы мен теориялық негіздері;
- ... ... ... ... тәрбие берудің жаңа моделі мен
педагогикалық шарттары;
- оқушылар ұйымында ұлттық тәрбие берудің “Атамекен” бағдарламасы мен
оны іске ... ... ... ... ... ... объектiсiндегi негiзгi
тұжырымдардың әдiснамалық тұрғыда дәйектi дәлелденуiмен, ... ... ... ... ... ... ... алға қойған
мақсаттарға сай пайдалануымен және зерттеу әдiстерiнiң тиiмдiлiгiмен
қамтамасыз ... ... ... ... мен ... сынақтан
өткізу:
Зерттеу нәтижелері диссертанттың авторлық жобалары мен ... ... ... ... Оның ... идеялары халықаралық
(Алматы, 2005 ж., Бішкек, 2007 ж., Астана, 2008 ж., Көкшетау, 2005 ж) ... ... 1991 ж., ... 2005 ж., ... 2007 ж., ... ж) ... ... баяндалып, «Қазақстан мектебі»
(1991, 1994), «Ұлт тағылымы» (2005), «Қар МУ ... (2005), ... ... (2005) ғылыми журналдарда жарияланды.
Диссертацияның құрылымы.
Диссертациялық жұмыс кiрiспеден, екi бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған
әдебиеттер ... мен ... ... зерттеудiң өзектiлiгi, мақсаты мен мiндеттерi, зерттеу
объектісі мен пәнi, болжам, жетекші ... ... ... ... ғылыми жаңалығы, қорғауға ұсынылатын қағидалар, қолданылатын
әдіс-тәсілдер қарастырылып сипатталады.
“Оқушылар ... ... ... мен ... негiздерi” атты
бiрiншi бөлімде оқушылар ұйымының қалыптасуы мен дамуы және сол ... ... ... ... ... ... талдау жасалып,
тәуелсiз Қазақстандағы оқушылар ұйымының ұлттық тәрбиеге негізделген моделі
мен оны іске асырудың ... ... ... ... ұйымының
дамуы мен қалыптасуына тарихи-педагогикалық тұрғыда сипаттама ... ... ... жаңа ... ... ... педагогикалық
шарттарға негізделе отырып, ұлттық тәрбие жұмыстарын кешенді қолданудың
жолдарын іздестіру мәселелері ... ... ... ... ағартушылар мен ғалымдар пікірлері салыстырмалы тұрғыда
сарапталынып, ондағы құнды пікірлер мен ... ... ... ... ... ... ... тәлiм-тәрбие жүйесiн кешендi пайдаланудың
жолдары” атты екiншi ... ... ... ... тәлiм-тәрбие
құндылықтарын пайдалану мақсатында “Атамекен” бағдарламасының ... ... ... ... ... ... ... педагогикасының озық дәстүрлері бойынша ... ... ... түрi, ... және ... ... ... тәлім-тәрбие жұмыстарын оқушылар ұйымындағы өзін-өзі басқару
жүйесінің құрылымы негізінде ұйымдастыруға ... ... ... материал
ретінде Қазақстан оқушылар Ассамблеясы мен Қазақстан балалар ұйымдары Одағы
оқушылар ... жаңа ... ... ... ... негізінде
жалпықазақстандық патриотизм идеясын жүзеге асыруда ұлттық мәдениет пен
жалпыадамзаттық құндылықтар арқылы мектептегі ... ... ... ... ... іске асырудың нақты жолдары көрсетіледі.
Қорытынды бөлiмiнде тарихи-педагогикалық теориялық тәжiрибелер мен
практикалық нәтижелер және ... ... ... мен ... ... ... ... барысында жинақталған маңызды материалдар
туралы мағлұматтар беріледі.
Негізгі бөлім
Оқушылар ұйымы – балалар мен ... өз ... ... ... ... бiлiм ... мен пайдалы істерді игеруде ұйымдық түрде
арнайы топқа бiрiккен шығармашылық әрекеттерiнiң ... ... ... тәрбие мәселелерінің маңызы мен әлеуметтік мәніне ... ... Н.К., ... А.С., ... В.А., ... ... В.В., ... Ю.К., Болдырев Н.И. т.б тоқталып өткен.
Оқушылар ұжымындағы ... ... ... ... ... ... ... болды. Бұл жөнінде ол өзінің “Мектеп
республикасы – Republic of ... (1897) атты ... баян ... бірі ... ... ... “скауттар” атты балалар мен
жасөспірімдердің бірлестіктері ... ... жылы ... ... ... Лондон қаласында тұңғыш
скауттар ұйымының Құрылтайы өтедi. 1921 жылы ... ... ... Оған 63 ... (Патшалы Ресей, Америка, Германия, Италия,
Франция, Швеция, Индия т.б) өкiлдерi мүше ... ... ... Село ... ... ... 1909 жылы
тұңғыш Скауттар ұйымы тұсауын ... 1914 жылы ... ... ... ... ... атты ... ұйымды құру жөнiндегi Патша Жарлығына қол
қойды.
Кеңес үкіметі және социалистік даму бағытын ... ... ... ... Венгрия, Вьетнам т.б.) балалар мен ... ... аса ... ...... ұйымының құрылуына
негіз болды.
Пионер ұйымы туралы Үлкен Кеңес Энциклопедиясында: “...Бүкілодақтық
В.И.Ленин атындағы пионер ұйымы балалар мен ... ... ... ... ... ... ... 1945 жылдары “тимуршылар” атты ... ... ... ... ... ... ... көсемдері мен
белсенділерiн дайындау барысында бүкiлодақтық “Артек” пионерлер лагерiнiң
маңызы өте зор болды.
Мектептегi оқушылар ... ... ... күшi – ... ... ... ... арасындағы қарым-қатынас,
мектеп оқушылар қауымының қоғамдық пiкiрiн ... ... және ... ... ықпалдарға деген көзқарастары олардың
жас ерекшелiктерiне қарай әр түрлi ... ... ... Әл ... жас ... тәрбиесіз білім беруге
болмайтынын ескертті. Я.А.Коменскийдiң ойынша ұйымдық тәрбиенiң негiзгi
ошағы отбасы дәстүрi мен ... ... ...... бастау алғанда ғана, оларға бiлiм берудiң ... ... және ... үшiн қажеттiлiгi арта түседi деп санаған.
И. Песталоцци ұрпақ тәрбиесінде адамгершілік құндылықтардың басты
орын алуын меңзеген. Ж.Ж. Руссо ... ... көзi – ата ... ... Дж. ... бала тәрбиесі тек қоғамдық, я ... ... қана ... ол адамзаттың өркениеттік қозғаушы күші ретінде
ғылыми тұрғыда арнайы қарастыруды ... ... ... ... ... ... ... саласы ретінде
қарастырады. Оның ойынша, жас ұрпақтың санасына адами ... мен ... ... ... - ... ... жетістіктеріне
негізделсе, екіншіден – халықтың тәлім-тәрбиелік құндылықтарына сүйенуі
керек деп, тәрбиенің “халықтық ... ... ... мән беруді
қуаттады.
С.Т.Шацкий мектептегі оқушылар ұйымын – балалардың ... деп ... Оның ... ... ... тәрбие жұмыстары
баланың танымдық ерекшелігі мен ... ... ... дамуына және эстетикалық талғамына байланысты жүзеге асырылу
керек ... ... ... яғни ... ... тәрбие
мәселесін педагогика ғылымының бір саласы ретінде қарастырған. Оның ... ... ... ... ... ... ... айналуы
– демократиялық қағидаларға негізделе отырып жүзеге асырылуында дейді. Н.И
Болдырев өз еңбегінде оқушылар ұйымының негізгі ...... ... ... арасындағы тығыз қарым-қатынас, ... ... ... көпшілікке ортақ жауапкершілік пен ұжымның әр мүшесіне
қойылатын ортақ талаптар болмақ.
Балалар ұйымының жаңа формациядағы ... ... ... ... бірқатар маңызды мәселелер көтеріледі. Зерттеуші
А.В.Волохов Л.В.Алиеваның тұжырымдарын одан ары дамыта келе, балалар әлемі
үшін ешқандай шекара жоқ екенін ... ... ... ... ... ... маңызды ұсыныс жасайды.
Р.Д. Иржанова өз еңбегінде мектепте пионер мен ... ... ... ... шешушi рөл атқаратынын атап өтедi. Б.Ы.
Мұқанова Қазақстандағы пионер ... ... ... ... пен ... ... ... және басқа маңызды іс-
шаралар жөнінде ... ... ... оқушылар ұжымындағы тәрбие
жұмыстарын көпшілік қауыммен бірлесе отырып жүргізу керектігін атап ... ... бұл істі ... пен ... ... туыстық қарым-қатынас,
сондай-ақ педагогтар мен ата-аналар қауымдастықтары арқылы ... ... ... ... ... және ... ... қасиеттердің
қалыптасуына әсер етеді деп санайды. Н.Б. Абаеваның ойынша ... ... ... ... педагогикалық жолы – ұжымдық
топтардың жоғарғы органы пионер жиыны ... ... ... бойы Кеңес үкiметiнің мектептегi пионер жұмысының жалпы
үрдiсiн қатаң қадағалап, тәрбие ... ... ... негiзделген саяси бағыт ұстанғаны – мектептегi жалпы ... ... ... ... Сол ... ... тәрбие
жұмыстарында ұлттық тәрбие жұмыстарын жүргізу қажеттігі туды деп санаймыз.
Ұлттық тәлім-тәрбие бастаулары ... ... ... ... мен құбылыстарының өзгерістеріне қарай өзінің даму мен қалыптасу
генезисінің ерекшеліктерімен сипатталып отырды.
М. Қашқаридың: “..Ұлым, менің өсиетіммен ... ... ... ... ... ел ... ... деген тағылымдық өсиеттер
арқылы, жас ұрпақтың тағдыры мен болашағына деген ... ... ... ... ... Қайқауыстың “Кодекс куманикус” атты
еңбегінде: “...ей перзентiм...дүниедегi басқа заттарды өз ... ... ... бiл. Аллаһ тағала, адамзатты жаратты. Оған өмiр сүруге қажеттi
өнер, бiлiм, саясат ... ... Сенi ... жақсы көрiп,
тәрбиялап жүрген ата-анаңның көңiлiн қалдырма. Бiлiм – ... ажар ... – ақыл ... ... нәрсе. Оны ұры алып кете алмайды, отқа жанып,
суға ақпайды..”,- ... ... ... ... ... тәлiм-тәрбие
тамырларының тереңде жатқанын пайымдайды.
А. Йассауи өз өсиетін шын мәнінде шәкірттерге аманат қылу дәстүрін
ұстанады. ... ... ... ... ... адамның танымдық
қабілеттерінің жас ерекшеліктеріне негізделе отырып баяндалғаны байқалады.
Асанқайғыдан бастап Абайға дейінгі алып ... ... ... ... ...... ... бен ұлттық намысымызға
сіңген мәңгілік рухани құндылықтар ошағы болып қала ... Дала ... ой ... ... адам және ... дүниелері орын
алады. Мұндағы шартты түрде қабылдап отырған асыл тас – ... ... сөз – ... ... жел мен ой ... – тылсым кеңістіктің
таңғажайып құпиясы болса керек. Абыз бабамыз аталмыш ой маржандарын ұрпақ
санасына ... ... ... ... ... ... ... байқалады.
Ұлы ағартушы, Ы. Алтынсариннің ... ... ... үшін
бойындағы бар күш-жігерін арнағанын қоғамдық ... ... ... өз ... ... мәдениетін, әдет-ғұрпы мен салт-
дәстүрін өте жоғары ... оның ... ... іске ... алдына мақсат етіп қойғанын көреміз.
ХХ ғасырдағы әлемдегі өркениетке - Ұлы Абай ... ... мен ... ... ... ... қырынан көрсетті.
Қазақтың ұлттық таным мен тағылым тарихнамасын Абайға дейінгі кезең ... ... ... деп атауымызға болады. Ұлттық тәрбие атауын алғаш
әдеби-педагогикалық оқулықтарға ... М. ... ... ... тұсында Қазақстанда қазақтың ұлттық тәрбиесi жөнiнде
арнайы ғылыми ... ... ... тарапынан мүмкіндік болмағаны белгiлi.
Оған кеңес заманында жүргізілген зерттеу жұмыстарын талдау барысында көз
жеткіздік. ... ... ... ... ... ... арнайы ғылыми-
зерттеу немесе пән оқулығы ретінде қарастырылмай, негізінен ғылыми мақала,
тезис, қосымша мағлұматтар ... ... М. ... ... ... ... С.Сауытбеков т.б еңбектерде көрініс
тапқан.
Қазақстанда халық ... ... ... ... А.Х.
Мұқамбаева, И. Оршыбеков, Қ.Б. Жарықбаев, С.Қ. Қалиев, Қ. Сейсембаевтың
еңбектері ... ... ... ... ... оқушыларға ұлттық тәрбие
беруде тамаша әдiстемелiк-дидактикалық нұсқау болды. Ұлттық тәрбие атауын
өз ... Қ. ... ... және К. ... енгiзiп,
өзектi мәселе ретiнде қарастыру қажет екенiн дәлелдедi.
Бүгінгі жаңа Қазақстан жағдайында – республика мектептері мен ... мен ... ... мекемелерде, басқа тәрбие ошақтарында жоғарыда
аталған ғылыми еңбектердi талдай және оған негiздей отырып, бiз ... ... ... тәрбие құндылықтарын әлемдік өркениетті озық
мәдениетпен кіріктіре іске асырудың жолдарын қарастыратын ... ... ... ... деп ... (1 ... сурет - Оқушылар ұйымын ұлттық тәрбие жүйесі негізінде құрудың
педагогикалық моделі
Бұл модельдің өзіндік ерекшелігіне ... ... ... ... ... дейін жеті демократиялық принципке негізделген
құрылымының ... ... ... ... ... ... Аталмыш демократиялық принциптің педагогикалық шарттарына:
- ұжым мүшелерінің тең құқылығы;
- ұжымның басқару органының ... ... ... сайлануы;
- басқару органдарының өзін сайлаушылар алдында есеп ... ... ... мүше ... еріктілігі мен бір-біріне тәуелділігі;
- ұжым мүшелерінің ұжым ... ... ... ... ... ... орындалуын бақылап отыруға құқықтылығы
және басқа алғышарттар жатады.
Оқушылар ұйымының моделінде ұйымдастыру жұмыстарының түрлері ... іске ... ... де ... ... Мәселен бастауыш
ұйымның жұмысы оқушылар жиыны (конференция, құрылтай, слет т.б) ... ... ... және техникалық-коммуникациялық құралдардың
көмегімен өткізілетін кешенді іс шаралар арқылы ... ... ... ... ... ... ... Одағының І
Республикалық Слеті шешімімен қабылданған «Атамекен» ұлттық ... ... ... ... ... (2 сурет)
2 сурет - Жалпыадамзаттық құндылықтар және ұлттық мәдениет негізінде
«Атамекен» бағдарламасы арқылы жүргізілетін оқушылар ұйымындағы ... ... ... ... ... ... ... қасиеттерін өркениеттік және ... ... ... және ... ... ... ... 11 Бағыты бойынша
жас ұрпақтың бойына сіңірілу ... ... ... ... проблемаға жақын зерттеулер
жүргізген (Байсарина С.С., Сайдахметов Б.С., Пенева Л.Д., ... ... А.Қ.) ... ... жүргізілген талдау біздің алға
қойған мақсатымыздың дұрыс бағытта өрбігенін растайды. ... ... ... белгілі ортада қалыптасуы, жоспарлануы, қабылдануы және
жүзеге асырылуы педагогикалық ... ... ... деп санайды.
Аталған тұжырымдар біздің алдағы уақытта өз зерттеу жұмысымыздығы ғылыми
бағытты анықтауға мүмкіндік ... орай біз ... ... ... ... ... ұлттық
тәрбие жұмысын ұйымдастыру қажеттігін қамтамасыз ететін және ... ... ... ... ... ... болуы; қоғамдық пікір негізінде пайда болған құнды тәлім-
тәрбиелік идеялар қорын ... және ... ... ... ... ... шарттарын айқындау сияқты міндеттемелерге қол
жеткіздік. Ол мәселелерді шешу ... ... ... ... диагностика жасалды. Диагностикалық бақылау ... ... ... ... анықтадық. Оларға:
- оқушылар ұйымы арқылы ұлттық тәрбие жұмыстарын жүргізудің жоспарын
құру:
- ұлттық тәрбие жөніндегі ғылыми ... ... ... ... ... ... және оларға аталмыш тақырыпқа
қатысы бар тапсырмалар жобасын құрастыру;
- эксперименттік жұмыстардың нәтижесін анықтау;
- қол жеткізген нәтижелер ... ... ... ... әлемдік
мәдениет пен ұлттық тәрбие мұраларын кіріктіре отырып жүзеге ... ... ... ... жұмысының міндет-мақсаттары мен педагогикалық алғышарттарын
айқындау;
- ... ... ... ... ... мән ... біз ... оқушылар ұйымының іс-әрекеттеріне бақылау жасау
арқылы бірқатар педагогикалық шарттарды анықтауға жол аштық. Сол себепті
балалар ... ... ... дамуы үшін бірнеше
педагогикалық алғышарттар қажет деп ... Олар ... ... ... ... оңтайлы педагогикалық ... ... жеке ... ... ... сай ... ұжымның алдында тұрған ортақ мақсатты дұрыс белгілеу; соған сай
атқарылатын іс-шараларды дұрыс жоспарлау;
- жоспарланған міндеттердің ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекетті ұйымдастыру кезінде ұжым мүшелері мен топ көсемдері
(лидерлері) мен ... ... ... іс пен ... ... ... көңіл-күйдің орнауы;
- іс-әрекетті ұйымдастыру кезінде ұйымның жеке мүшелері қиындыққа
кездескен кезде ... топ ... ... топ ... ... істі атқару кезінде ұжымдағы тәртіптің қатаң сақталуы, азшылықтың
(топтың жеке мүшелерінің) көпшілікке бағынуы; олардың пікіріне құлақ ... ... істі ... ... бірлесе атқару;
- топ жетекшісінің ұжым мүшелерінің іс-әрекетін бақылап-басқаруы,
ерекше еңбексүйгіштігімен ... ... топ ... ... ... ... істі ... ұжымның қолы жеткен табыстарға
көпшілік болып қуана білу;
Кеңестік тоталитарлық саяси жүйеде көпұлтты ... да ... мен ... де бұрмаланып келді. Осындай қасіреттен арылу үшiн
және рухы мен намысы биiк ... ... қалу үшiн – ... бағыттағы
ұлттық тәрбие жүйесi керек екенiн бұқара халық iштей сезiндi.
Ұлттық тәрбиенiң ұрпақ тағдырын шешетiн ұлы қазынамыздың бiрi ... ... ... және дәлелдеуге тырысқан ғалымдар мен ... ... мен ... бағдарламалары мектеп
оқушыларына ұлттық тәрбие берудің құралына айнала алмай ... ... ... ... республика көлемінде бірқатар жұмыстар атқарылды.
Республикалық «Ұлан» газетінде жарияланған «Атамекен» бағдарламасы
(18.03.1990) Қазақстанда Республикалық ... ... мен ... ... ... ... ... 1991 жылдың 7 желтоқсан
айында Алматыда «Атамекен» балалар ұйымының І Құрылтайы өтті.
Қазақстан ... ... және ... министрлігі ұсынысы бойынша
дайындалған «Балалар мен ... ... ... ... атты құжаттағы
статистикалық мәліметтерге сүйенсек Қазақстандағы 300-ден астам ... 142 ... ... ... ... ... белгілі
болып отыр.
Сондықтан, оқушылар ұйымдарының мәртебесiн көтеруде, ондағы ұжым
мүшелерiнiң танымдық-шығармашылық қабiлеттерiнiң дамуы мен ... ... ... өнер ... ашылуына
мүмкiндiк туғызатын арнайы ... ... ... ... деп ... ... ... үрдісіне ендірілуі бірнеше
кезеңдерді ... ... ... ... ... ... ... беру ісіне арналған педагогикалық
оқулықтар мен әдістемелік нұсқаулармен ... ... ... 5 Бағыттан тұратын жобасы жасалды;
- мектеп оқушыларының республикалық Слеті мен мұғалім-тәрбиешілердің
педагогикалық конференцияларында, семинар ... ... ... ... бағдарламаны тарату торабын құру мақсатында республикалық “Ұлан”
газетінің жанынан “Алау” оқушылар әдістемелік-шығармашылық штабы ... ... ... ... (оқушылар мен ұстаз-тәлімгерлердің
ұсынысы бойынша) 27 Бағытпен ... ... және ... ... оқу орындарында “Атамекен”
бағдарламасы бойынша дәріс және арнайы курстар оқылды;
- ... ... ... бүкіләлемдік Интернет жүйесіне
енгізілді (http // ... ... ... дейін Бағдарламаның 41 ... ... ... ... мынадай ретпен құрылған болатын. Енді Бағдарлама
бағыттарын интеграциялау негізінде оның ... ... жүйе ... ... ... ... Салт-дәстүр, Шаһар, Асыл мұра, Дін
тарихы, Қасиет);
2. Сөнбес жұлдыздар Бағыты (Ардагер, Ғұмыр мен ғалам, Зерде, Тұран-
Түркістан);
3 ... ... ... ... тарихы, Шариғат-Құран, Толғау,
Бабалар өсиеті);
4 Ұлттық өнер ... ... ... ... Ас, ... ... Ата кәсіп Бағыты (Төрт түлік, Сауда, Асыл ... ... ... ... (Көкпар, Жас қыран);
7. Этномәдениет Бағыты (Қыз бен ... ... ... ... ... ... ... Алыстағы бауырлар, Тәңір-нама,
Қайырымдылық);
9. Ұлттық дүниетаным Бағыты (Жақсылық пен Жамандық, ... ... ... ... ... Тұран күнтізбегі, Жібек жолы);
11. Сыр мен сымбат Бағыты (Қыз бен ... ... ... ... ... ... ... интеграцияланған
«Атамекен» бағдарламасы ғылыми педагогикада марапатталатын тәрбиенің 9
түрін ... ... ... ... ... ... экологиялық және құқықтық тәрбие) түгелдей қамту
көзделді.
Бағдарламаның жүзеге асырылу жүйесi төмендегі ... ... ... педагогикалық қауым мен оқушылар ұйымордасы Кеңесiнiң
бiрлескен бағдарламаны ... ... ... ... ... ... және ... сыныптағы оқушылар ұйымдарында,
белгiлеген педагогикалық талаптар негiзiнде жүргiзiледi;
- жұмыс барысында оқушылардың жас ерекшелiктерi ескерiлуi тиiс;
- ... әр ... ... ... ... ... ... жасалады;
- оқу жылының аяғында ... ... ... ... атты танымдық-этнографиялық ойын-сайыс өткiзiледi;
- ұлттық тәлiм-тәрбие жұмыстарын ... ... әр ... тәлімді меңгеру дәрежесін айқындайтын педагогикалық-психологиялық
диагностикасы жасалады;
- әр ай сайын ... ...... ... ... және оқушылардың бiлік дағдылары жөнiнде социограммалық бақылау
жүргiзiп отырады;
- тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру ... әр ... оқу ... ... алынып, оны жақсартудың шаралары қарастырылады;
Бағдарламаны мектепте жүзеге асырушы “Атамекен” балалар ұйымы
халық педагогикасының асыл ... ... ... ұлттық тәрбие беру
жұмыстарын ұйымдастыруды қолға алды. Атамекеншілдердің бұл ... ... кең ... ҮІІ ... ... слетінің (5
қараша 1990 жыл) шешімімен қабылданды. 1992 жылы өткен кезектен тыс ҮІІІ
Республикалық пионерлер ...... ... ... ... жұмыстарын ұйымдастыруға арналған “Атамекен”, ... ... ... ... ... 29 шілде мен 1 тамыз аралығында өткен ІІ ... ... ... ... ... ... саны ... жеткені, сондай-ақ бірқатар балалар ұйымы «СМиД» (Ақтөбе), «Нұр ... «Жас ... ... және ... скауттар ұйымы (Павлодар)
«Атамекен» бағдарламасы бойынша жұмыс атқаратындары жөнінде ... ... ... ... ... ... ... қарарына бірқатар ұсыныстар берді. “Атамекен” ... ... бір ... жолы – ... ... өзін-өзі басқару жұмыс
жүйесі болмақ. Оқушылар ұйымының ең жоғарғы органы – ... ... ... ... ... ... Ордасы 3-5 оқушыдан өз
ерiктерiмен бiрiккен бастауыш ұжымдық тобы ... ... ... ... ... ... ... өз мектептерінде
«Атамекен» бағдарламасы бойынша көптеген электронды ақпараттармен алмасып
отырады.
Ғылыми эксперимент ... 5–8 ... ... мен ... ... Эксперименттік топтардағы оқушылардың мемлекеттік
тілде сөйлеу ... ... ... ... мен ... ... де ескерілді. Осы көрсеткіш арқылы эксперименттік
жұмысымыздың негізгі критерийі айқындалды. (1 кесте).
1 кесте ... ... ... ... ... ... |Орташа |Жоғарғы ... ... ... ... ... |көрсеткіш |мағлұматтар |
|көрсеткіштер | | | | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... | ... ... ... аз |ер ... |туралы ... ... ... ... ... |мақал-мәтелде|
|дағдылары |-ауыз әдебиеті |жеткіліксіз; ... мол; |рі ... |
| ... бейхабар;|-мақал-мәтелд|-мақал-мәтелдерд|әдебиеттерді |
| |-мақал-мәтелдер |ер жөнінде |ің ... ... |
| ... ... ... ... | |
| ... |алуға онша |топтар; | |
| ... ... ... ауыз | |
| ... ... ... | |
| |-оқу ... |ер жөнінде |оқулықтар және | |
| ... ... ... көрнекі | |
| ... ... ... ... | |
| ... адамдар |топтар; |білуге құштар; | |
| ... | ... және | |
| ... мен | ... ... | |
| ... | ... ... | |
| ... | ... | |
| ... | ... | |
| ... ... | ... | |
| ... | |мен ... | |
| ... | ... | |
| ... | ... ... | |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... ... |-тыйым сөздер|-қазақтың тыйым |Қазақтың |
|тыйым ... ... ... |сөздері туралы |тыйым және |
|хақындағы |естімеген; ... ... ... сөздері |
|білім, білік |-тыйым мен ырым |қиналатын; |түсініктері бар;|жөніндегі |
|көрсеткіштері|сөздерге мән ... ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... |аз; ... | |
| |мен ... |-оқу және ... | |
| ... жөнінде|тәрбие |жөнінде | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... ... сөздер | |
| | ... |мен ... | |
| | ... ... ... | |
| | |дың ... ... ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1 ... жалғасы
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ауыз ... ... ауыз ... ... ... жөнінде|мен аңыздар |әдебиеті жөнінде|ертігілері |
|ертегілері, |мардымсыз ... ... ... |мен ... ... бар|түсінігі бар |білетін топтар; |жұмбақтар. |
|жұмбақтар мен|топтар; ... ... ... ... |-жұмбақ пен |тақырыптары мен |циялық ... ... ... ... ... |
|білім, білік |туралы ... ... | ... ... |оқып-тануға |жұмбақтары мен | |
| ... ... ... | |
| ... ... бар, ... жатқа | |
| |өте аз ... |оны ... ... топтар; | |
| ... ... ... ауыз | |
| ... ... ... | |
| ... ... ауыз ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... |топтар; | |
| | ... | | |
| | ... | |
| | |нің | | |
| | ... | | ... ... ... ... ойындар |Қазақ |
|ойындар |ойындарды ... ... мол ... |
|жөнінде |ойнауды ұнататын|оның ішінде |мағлұматтары бар|ұлттық ... ... ... |әлем ... ... ... ... ... |-ұлттық |жөніндегі |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... және | |
| ... ... ... тәрбиелік | |
| |-оқу ... |лып ... ... мән | |
| ... ойын ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... ой-ақыл | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| | ... ... көп | |
| | ... |білуге құштар | |
| | ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1 ... ... |2 |3 |4 |5 ... ... ... жыры |-Бесік жыры |-Бесік ... ... ат ... ... ... |«Қазақ |
|жөніндегі ... ... ... ... |
|білім |мүлде естімеген |естіген; |жатқа айтатын; ... ... ... ... жыры | |
| ... ат қою ... ... ... | |
| ... діни ... ... алғысы | |
| ... ... ... | |
| ... ... | |
| ... ...... ... | |
| ... ... |-Халық |балаға ат қою | |
| ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... |ат қою рәсімі|-Аталған | |
| ... ... ... |
| ... ... |ң тәрбие | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| | ... |қажеттігін | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | ... |-Тоқымқағар |-Тоқымқағар |-Тоқымқағар мен | ... және ... ... ... ... туралы | ... ... ... ... | ... ... ... ... ... | ... ... айтуға |қариялардың |жеткілікті | ... ... ... ... ... | ... |естіген; |білетін; | |
| ... той ... ... | |
| ... ... |дәстүрлер | |
| ... ... ... |бойынша тәрбие | |
| ... ... ... | |
| ... |бар; ... | |
| ... ... |ын қалайтын | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... тойының| |
| | ... |тек ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... тойы|сонымен қатар | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... сезінетін| |
| | ... ... | |
| | ... ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | ... ... сауалдың тақырыбы “Ұлттық тәлiм-тәрбие туралы
не ... ... ... ... ... ... ... сауалдаманың алғашқы қорытындысы ... ... (2 ... ... ... тәлiм-тәрбие туралы не ... ... ... ... білік, дағдыларын анықтаудың деңгейлік көрсеткіштері
| ... саны | | | ... | ... ... ... |
|топтар | ... ... ... ... топ |135 | 54,5 % | 31,8 % |13,7 % ... топ |115 | 51,2 % | 33,4 % |15,4 % ... ... ауыл ... ... ... ... ұлттық тәрбие жөнінде біршама білетіндігін айғақтайды
Эксперимент нәтижелері бойынша анықталған кемшіліктерді жою мақсатында, біз
жыл бойына мұғалімдердің ... ... ... ... ... ... ... Аталған тұжырымымыздың растығына көз
жеткiзу үшiн төмендегi кестелерге назар аударайық (3 кесте).
3 кесте -“Ұлттық ... ... не ... ... бойынша
оқушылардың білім, білік, дағдыларын анықтаудың ... ... ... саны | | | ... | ... ... ... ... | ... ... ... ... топ |135 | 44,3 % | 29,5 %| 26,2 % ... топ |115 | 47,6 % | 31,2 %| 21,2 % ... ... ... ... ... ... түскені – оқушылар ұжымы арасында кейбір балалардың ұлттық тәрбиеге
деген ерекше ықыластарының белең ... ... ... ... ... қасиеттердің орын тебуі – алдын-ала жоспарланып жүргізілген жұмыстар
мен ата-аналар мен көпшілік қауымның әсерлерінен болды деп ... ... ... ... ... нәтижесінде
эксперименттік топтардағы оқушылар арасында оң ... ... ... ... ... ... баяндаймыз:
- балалардың белгілі бір ортақ іске жұмыла кірісу, сынып жетекшісіне
қолқабыс тигізуге деген азаматтық көзқарасы (позициясы) ... ... ... және өзі өмір ... жатқан ортаға пайдалы еңбек
етуге және жеке үлесін тигізуге деген сезімдері қалыптасты;
- оқушылар ұйымының қоғамдық ... көз ... ... ... ... және ... ... деген
парасаттық сезімдерінің қалыптасуына ұйытқы болды;
- халықтың тарихи-мәдени, діни-рухани ... ... ... ... ... халықтың жазба және бейнелеу өнері, этномузыкалық және ... ... ... ... ықыластары қалыптасты;
Қорытынды
Зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелер бойынша төмендегідей
тұжырымдар жасаймыз:
1 Оқушылар ұйымын қалыптасу мен даму ... ... ... ... ... ұйымдарының өткені мен болашағы жөнінде, оның
әлеуметтік құбылыс ... ... ... ... орны бар ... көрсетеді; балалардың қоғамдық ұйымдары мектептегі (мектептен тыс
жерлердегі) ... ... ... ... және ... ... айналды; ұйымның
әрекетіне шектен тыс қатаң педагогикалық ... ... ... ... кемуіне (саясаттануына) әкеліп соғады;
2 Оқушы балалардың өз еріктерімен құрылған және ... ... ие ... ... пен ... ... ... қоғамға пайдалы әрекет жасауы – жалпы оқушылар ұйымының
кешенді ... ... ... ... Мектептегі оқушылар ұйымының тарихи-педагогикалық тұрғыдан терең
зерттеу жаңа ... ... ... мен жастар ұйымдарындағы тәрбие
мәселелеріне жаңаша және оңтайлы педагогикалық көзқарас қалыптастырады;
4 Жас ұрпақтың ... өз ... ... ... ... ... пен ынтымақтастық қасиетін қастерлейтін, қоғамға пайдалы
еңбек ететін жоғары мәдениетті, ... ... және ... ... ... балалардың қоғамдық ұйымдарының атқаратын маңызы зор;
сол ... ... ... пен ... ... негізінде
ұлттық тәрбие жүйесінің моделі жасалып, оның ... ... ... ... ... ... тәрбие жұмыстарын мектеп практикасында
жүзеге мақсатында «Атамекен» бағдарламасының жобасы жасалды; ... ... ... мектептерінде әрекет етіп жатқан балалар мен
оқушылар ұйымдарындағы тәжірибелер болашақта аталған зерттеу ... ... ... алға ... ой-пiкiрлер мен тұжырымдар төмендегiдей ұсыныс ... ... ... ... орта және ... оқу орындарының оқу-
тәрбие ... ... ... қоса мектептегі оқушылар ұйымының
жұмысын ұйымдастырудың ғылыми-теориялық және ... ... ... ... Республикасы білім және ғылым Министрлігі ... және ... ... департаменті жанынан балалар ұйымдарымен жұмыс
істейтін орталық құру; ... және ... ... ... ... ... ... ісімен тікелей айналысатын секторлар құру;
- Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы ... ... ... ... ... студент жастар тәрбиесіндегі озат
тәжірибелерді ... ... ... және ... ... ... орталығын ашу; Қазақстан балалар Одағы ұйымдарының дамуы мен
қалыптасуын социокинетика ғылымы тұрғысынан ... ... және ... оқу ... ... ... ... және басқа оқулықтарда жаңа заман жағдайындағы балалар
ұйымдарының даму тенденциясын ашып көрсететін тың ... мен ... ... ... ... және халықаралық заңнамалық құжаттар негізінде балалар
мен оқушылардың конституциялық құқықтарының, ... ... ... ... ... алу ... заң жүзінде қорғалуын қамтамасыз ететін
іс-шараларды жергілікті әкімшілік, заң орындары, жастар, спорт және туризм
орталықтарымен ... ... ... ... ... ұйымдарына
кешенді қолдау көрсету жөнінде Заң жобасын құрастыру және қабылдау;
- оқушылар ... ... ... өрістету және
жандандыруға арналған оқу-әдістемелік құралдар, фото-видео және ... ... ... мен ғылыми-әдістемелік кинофильмдер мен
мультфильмдер шығару;
Диссертацияның мазмұны мынадай басылымдарда жарияланды:
1 Пионер ұйымына - ... ... // ... мектебі. –
1991. –
№ 5. – Б.38-41.
2 ... в ... ... // ... ... ... ... научной конференции профессорско-преподавательского состава и
аспирантов Каз ПИ им.Абая (14-20 марта 1989 г) / Каз ГПИ им ...... Каз ГПИ. – 1989. – С. 6. ... ... бірлестікте).
3 Ыбырай Алтынсарин және халықтың салт-дәстүрі //Тезисы докладов и
сообщений на республиканской научно-практической конференции к 150-летию ... ... И. ... (16-18 ... 1991 г). – ... 1991. –
С.34-35.
4 Знакомить с историей и ... ... // ... язык ... в ... школе. – 1992. – № 4. – С.22.
5 Ұлттық ... ... ... бағдарламасының
педагогикалық мұралары // ... ... мен ... оқу-тәрбие ісінде қолданылуы» атты ... ... (19-20 ... 1992 ж ) / ... атындағы
ҚБА. – Алматы: ҚБА баспасы. –1992. – Б. 14-17.
6 «Атамекен» бағдарламасы және ... ... ... ой ... ... – 1994. – № 7-8. – Б. ... ... этномәдени мұраларын «Атамекен» бағдарламасы арқылы мектеп
тәжірибесіне ендіру // ... ... ... жағдайындағы
этнопедагогика», Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық ... ... ... ... ... ... материалдары
(13-14 қараша 2000 ж) .– Жетісай, 2000. – Б.116-121.
8 Ғаламдық жаһандану ... һәм ... ... // ... ... ... ... ресурсов в системе образования.
Мат.научно-практ.конференции (12-13 апреля 2005 г). – Алматы, 2005. – ... ... ... ... методикалық нұсқау. Әдістемелік құрал. –
Жамбыл: Тар ПИ баспасы, 1993. – Б.85 ... ... ... ... ... бағдарламасына әдістемелік ұсыныстар. Әдістеме
жинақтары. – Алматы: Абай ат. АлМУ ... 1997. – Б.123. ... мен ... ... бірлестікте).
11 Ұлттық тәлім-тәрбиенің тарихи кезеңдері // ... в ... ... ... общества: опыт и
перспективы. Сб.материалов республиканской научно-практической конференции
(21-22 ... 2005 г) / ...... ... ЕАГИ, 2005. – С. 291.
12 Жаһандану кеңістігіндегі ұлттық тәрбие және неопедагогика ... ... // ... ... ... ... ... материалдары (13-15 сәуір 2005) / Ш.Уәлиханов ...... КМУ ... 2005. – т 2А, ... ... ... ... – Астана, 2008. – Б. 530.
14 Проблемы этнопедагогических наук в условиях всеобщей глобализации
// ... ... ... ... ... ... Изд-во КНУ им. Баласагына, 2004. – С. 111-116. ... ... ... ұйымының тарихы: Скаутизмнен пионеризмге дейін // Білім
берудегі менеджмент. – 2005. – № 2 (37). – С.56-63 б.
16 ... ... ... ... // ... – 2005. – № 4. – ... ... тәрбиенің тағдыры һәм болашағы // Қазақстан ... ... – № 1. – Б. ... ... ... ... ... кеңістігі // Қазақстан
жоғарғы мектебі. – 2006. – № . – ... ... ... және ... ... // Ұлт ... –2005. – №
4. – Б.28-31.
20 Оқушылар ұжымының пайда болу ... // ... ...... № 7. – Б.18-20 ... ... оқушылар ұйымының тәрбиелік моделі // ... ... ... – 2005. – №6. – Б. ... Оқушылар ұйымында ұлттық тәлім-тәрбие жүйесін кешенді ... // ... ... ... – 2005 . – № 4/1. – Б. 34-45.
Резюме
Курсабаев Мухамедрахим Кыдырбайулы
Педагогические условия национального воспитания на основе школьных
ученических ...... ... ... ... и ... ... условиях, когда независимый Казахстан переходит ... ... ... ... ... ... ... важная
задача – проблема ... ... ... на ... идей ... ... ... культуры и
общечеловеческих ценностей. Казахский народ в своей многовековой истории
накопил огромный педагогический опыт в деле ... и ... ... ... ... ... ценностных и
гуманистических идей народной педагогики в ... ... и ... республики. Социально-исторические предпосылки и генезис
изучения и исследования прогрессивных идей народной педагогики в Казахстане
и за его ... ... ... ... ... ... Казахстане элементы национального воспитания «ұлттық тәрбие»
исследовались ... ... ... ... ... К.Ж.Кожахметовой, К.Болеевым,
Р.К.Дюсембиновой, Е.О.Жуматаевой и другими ... ... ... ... ... народной
педагогики в школьную практику и в ... ... ... в ... ... ... ... З.А.,
Н.Б.Абаевой, М.Д.Кобжасаровой где раскрывается необходимость и практичность
планомерной организации комплексных воспитательных дел в ... ... ... под ... ... и
классных руководителей. Проблемам организации и проведения воспитательных
работ в школьных ученических и ... ... ... ... ... ... ... В.М.Галузинского,
Т.В.Падалко, Р.И.Файнберг и других ученых. В ... о ... в ... ... ... в ... ... и внешкольных учреждениях посвящены диссертационные работы
Р.Д.Иржановой, Б.И. Мукановой, К.Кунантаевой, З.Байназарова, Н.Л.Татауровой
и других ... ... ... ... ... в
современных условиях рассматривались в трудах А.В.Волохова, ... ... ... в ... ... ... так ... «социокинетикой».
Известно, что во вновь созданных ученических (детских) общественных
организациях, в научных отделах соответствующих ведомств и в ... (по ... ... ... и ... образования
министерства) в республике функционирует свыше 300 ... и ... ... ... ... базы, специальных
исследовательских проектов и мониторинга деятельности детских и ученических
организаций мы не располагаем полной информацией о базе ... ... ... ... ... ... день полностью не разработана модель ученической
организации, которая способствовала бы ... ... ... ... ... и духовно-национальной культуры на основе
общечеловеческих ценностей и мировой ... ... ... За ... ... ... ... научно-методических
программ и концепций: «Патриотическое воспитание молодежи», «Национальные
традиции и обычаи ... ... ... ... «Ұлттык тәлім-
тәрбие», «Кәусар бұлақ», «Балбөбек», «Дәстүр», «Жұлдыз» и другие программы,
которые ... на ... ... ... ... в ... патриотизма. Несмотря на положительные результаты
комплексного внедрения ... ... в ... неохваченным объектом научного исследования и прогнозирования
остается ... ... ... ... с ... народной педагогики на основе духовно-национальной культуры и
общечеловеческих ... в ... ... ... которые
стали причиной обоснования темы диссертационной работы.
Цель ... ... в ... ... и
практической целесообразности внедрения материалов казахской этнопедагогики
в организации ... ... в ... ... ... ... воспитательный процесс в школьном ученическом
коллективе.
Методологическую ... ... ... ... ... ... и ... в области гуманитарных наук,
законодательные акты об образовании и государственной молодежной политики,
концепции ... ... ... и этнокультурного
воспитания школьников, философские и психологические ... о ... и ... ... ... культурологические,
этнопедагогические и философские труды о теории воспитания.
Методы исследования. В процессе исследователькой ... ... ... ... ... анкетирование, наблюдение,
социометрия, тесты и тренинги.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается
в том, что:
- теоретически обоснованы и определены ... ... ... работы в ученическом коллективе с использованием материалов
казахской этнопедагогики;
- раскрыта сущность генезиза ... идей ... ... и ... аспекты;
- на основе научных трудов посвященных проблемам коллективного
воспитания, а ... ... ... народной педагогики были
выявлены ценностные ориентации и модель воспитательной работы в современных
условиях;
- с ... ... ... были ... специфические
особенности народного воспитания и модель ... ... ... коллективе на основе общечеловеческих ценностей и ... в ... ... ... с ... ... ... теоретически обоснованы
генезис возникновения ... ... и их роль в ... ... ... ... в том, что
разработана и апробирована система организации ... ... ... ... с ... ... казахской народной
педагогики. Разработанная программа «Атамекен» может быть использована при
планировании лекций и курсов, при ... ... и ... в ... ... в ... образования.
Результаты полученные в ходе исследования и теоретические
рекомендации могут быть ... в ... ... в ... ... и ... в организации и планировании
воспитательной работы во внешкольных учреждениях и в ... и ... ... и ... в ... процесс школьных,
ученических общественных организаций научно-этнопедагогическая программа
«Атамекен» и модель ... ... ... ... ... и общечеловеческих ценностей, соответствующих ... ... и ... воспитания.
Область применения: научно обоснованные модели воспитательной
системы и ... ... ... могут быть использованы в
педагогическом процессе школ, во внешкольных учреждениях дополнительного
образования, в ... и ... ... объединениях и в системе
повышения квалификации педагогических кадров.
Перспективными, на наш взгляд, ... ... ... которое заключается в разработке ... и ... ... ... на ... внедрение в
воспитательную работу в ученическом коллективе общеобразовательных школ с
использованием материалов казахской ... ... ... ... basis of ... work with the use of ... materials in the pupils’ group
13.00.01 – General pedagogics, the history of pedagogics and education,
ethnopedagogics
In modern condition, when independent Kazakhstan moves over to ... general ... before mankind stands one ... problem - ... of the education growing generations on base progressive thoughts
of the folk pedagogics, ... culture and common ... Kazakh folk in its ... ... has ... ... ... experience in deal of the upbringing and education.
Today appeared the necessity of complex and ... ... ... and ... ideas of the public ... in ... process of the schools and higher schools of the ... ... premises and genesis of the study and studies ... ideas of
the public pedagogics in Kazakhstan and inside it, before scientist-teacher
puts ... another and more ... ... ... elements of the national education « ұлттық тәрбие » ... such known ... as ... ... ... K.ZH.Kozhahmetova, K.Boleev,
R.K.Dyusembinova, ... and the other ... ... of ... valuable ... of the kazakh ... in school practice and in the organ of the pupils ... were considered in scientific works of ... ... ... where opens ... ... of the plan ... of complex upbringing deals in work
with pupils group, under the ... of tutors and class leaders. ... of the ... and undertaking of the upbringing work ... and baby public bodies are ... works of ... Z.A.Hodorovskoy, V.M.Galuzinskogo, T.V.Padalko, R.I.Faynberg
and the other scientist. In Kazakhstan about problem of the education ... public bodies, in organs of the pupils ... and ... ... are ... ... works of the ... Mukanova, K.Kunantaeva, Z.Baynazarova, N.L.Tataurova, A.ZHumahanova
and of the works of other ... The Problems of the study of the ... in modern ... were ... in works ... R.A.Litvak, I.I.Frishman, L.Alieva in aspect of the ... thinking so named ... is known that in newly created pupils (baby) public bodies, ... divisions of the corresponding departments and in competent
bodies (as of ... ... and ... ... MES RK in
republics functions over 300 baby and pupils organizations) absence of the
research base, special ... projects and making the ... ... baby and pupils ... can not provide the full information
about baby and pupils public bodies ... ... it is not ... and ... designed model of
the pupils organization, which promoted for complex ... ideas of the public ... and ... ... base of ... values and world classical model of the ... the last ten years there appeared many ... ... conceptions such as "Patriotic education of youth of the Republic ... ... ... and custom of kazakh folk", ... " ... ... " Кәусар бұлақ", " Балбөбек", "
Дәстүр", " Жұлдыз" and the other program which are directed on ... ... ... ... in spirit of the ... spite of positive result at the end of the total complex ... ... programs in ... ... ... object of
the scientific study and forecastings remains the problems of ... the ... work with use element public ... on base ... culture and on base of mankind’s values in school pupils
group, which become reason by motivation of the scientific research.
The aim of the research consists in ... ... ... ... of the ... material kazakh ... in ... upbringing work in pupils group of secondary
schools.
The object of study: upbringing process in school pupils group
The ... base of the research form the ... ... the concepts of the upbringing formation and ... in the field ... ... ... of the ... of the Republic ... laws Republic of ... about formation and state youth
politics, concepts of the state program about ... ... ... of pupils, ... and ... ... theories of the ... and self-consciousness, sociological,
culturological, ethnopedagogical and philosophical works about theories of
the education.
The methods of the research. In process of the ... work ... ... ... methods, ... ... graphic of
sociometrical, tests and training.
Scientific novelty and theoretical value of the study are ... ... are ... ... and ... values ... of ... of upbringing work in pupils group with use of the materials of the
kazakh ... ... ... and ... essence of the ... ... ... ideas of kazakh public pedagogics and historical-
chronological aspects;
- on base of the ... works denoted to problem of the ... as well as ... meaning of the ... ... were ... valuable ... and model of upbringing work
in modern condition;
- a specific particularities of the public education were ... ... of the holistic approach and model of ... work in
pupils group on bases of mankind’s valuables and ... culture ... of general ... with ... of the ... approach is
theoretically motivated genesis of the origin of pupils group and ... in ... value of the research is ... in that is designed ... system to ... of upbringing work in pupils group ... material kazakh public ... The designed program ... ... when planning the lectures and course, at ... seminars ... ... in scholastic-upbringing process in ... results got in the course of studies and ... can be used in school ... person, in ... leader and tutors, in ... and planning ... work ... institutions and in baby and youth organization.
It were designed and introduced in в upbringing process of the ... public bodies ... program ... ... of ... systems taking into account elements of the ethnic
culture and mankind valuables, corresponding to ... of the ... and concepts of ... field of ... ... ... system of upbringing
models and directions of the program "Atameken" can be used in pedagogical
process school, out of school ... ... ... in
children and youth public associations and in system of ... ... of the ... ... on our view, became ... on development of the
object of the study are ... in ... in the ... and ... ... and
methodical allowance directed complex introduction to organizations and
planning upbringing work in pupils group general schools with use ... the kazakh public ... ... жылы қол ... ... 60Х84 1/16. ... қағазы.
Көлемі 1,5 ес.-б.т Таралымы 120 дана. Тапсырыс № 105
Принт баспасының баспаханасында басылды.
100012, Қарағанды қ., Язев к-сі 128

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен технологиясы181 бет
Мектеп жасына деінгі баланың мектепке даярлаудың бағыттар мен оқуға бейімдеу жолдары5 бет
1-2 сәбилер тобындағы балалардың шығармашылық қабілетін ойын арқылы қалыптастыру61 бет
Unix операциялық жүйесі18 бет
«Балалар ойынының жіктелуі.Шығармашылық және ережелі ойындар. Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік-рөлдік ойындары»7 бет
«Оқушыларды туристік өлкетану іс-әрекеттері арқылы Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу»127 бет
Автотербелмелі жүйелер кластерінің сигнал өндіру режимдері және оларға шуыл мен флуктуациялардың әсерін тәжірибе жүзінде зерттеу40 бет
Адамның есі мнемикалық процесс пен әрекет жүйесі ретінде9 бет
Аминқышқылдар мен белоктардың алмасуы18 бет
Ар түзейтін бір ғылым табылмаса4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь