Тұрлан геофизикалық экспедициясы

КІРІСПЕ
1. Геологиялық бөлім
1.1. Алаңның физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары
1.2 Геологияалық.геофизикалық зерттелуі.
1.3. Литологиялық, стратиграфиялық қимасы
1.4 Тектоника.
1.5 Мұнайгаздылығы
1.6 Каспий маңы синеклизасының даму тарихы
1.7. Жер асты суларының сипаттамасы
1.8. Мұнай және газ қорларын есептеу
1.9 Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері, іздестіру ұңғыларын орналастыру жүйесі
2. Техникалық бөлім
2.1. Ұңғыма бұрғылаудың геологиялық жағдайлары
2.2. Бұрғылау кезінде ұшырайтын шиеленістер
2.3. Керн және шлам алынатын аралықтар
2.4 Бұрғылау сұйығының түрі мен параметрлерін таңдау
2 .5 Ұңғы құрылмасын жобалау
2.6 Шегендеу тізбегінің диаметрлерін тексеру
2.7 Пайдалану тізбегін беріктікке есептеу
3. Экономикалық бөлім
3.1.Негізгі техника.экономикалық көрсеткіштер есебі
3.2 Негізгі техника.экономикалық көрсеткіштер есебі
4. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау
4.2. Өндірістік санитария.
4.3Техника қауіпсіздігі.
4.4 Өрт қауіпсіздігі
4.5 Ауа ортасын қорғау
4.6 Су ортасын қорғау
4.7. Жер бетін қорғау
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстан мұнай мен газдың қоры бойынша бай мемлекеттердің қатарына жатады. Өлкеміздің басқа мұнайлы – газды алаптарымен қатар, Каспий маңы ойпатының территориясындағы мұнай мен табиғи газдың геологиялық барлау жұмыстарын жеделдету мақсаты алға қойылған. Оның негізгі перспективасы тұзүсті және тұзасты палеозой және мезозой кешендерімен байланысты және бұл кешендерге мұнай қорының айтарлықтай үлесі тиеді. Егізқара құрылымы тұзүсті кешенінде орналасқан.
Тұрлан геофизикалық экспедициясы Каспий маңы ойпатының шығыс ернеумаңы бөлігі, әсіресе Ақтөбе – Астрахан күмбезінің іргетасында 1987 ж бастап сейсмобарлау жұмыстарын МОГТ жүргізген. Алдымен сейсмикалық зерттеулер тербелісті жарылыс көзін пайдалану арқылы тудырған, кейін сонымен қатар жармайтын құрылғы СВ-5150-ді пайдаланған. Диплом жобасы сейсмикалық материалдардың көмегімен құралған. Онда сейсмикалық толқындарды жаратын және жармайтын әдістермен тудырған.
Әкімшілік тұрғыда жобаланып отырған алаң Ойл ауданы, Ақтөбе облысында орналасқан. Бұл диплом жобасын құрастыруға ертеректе жүргізілген іздеу жұмыстары негіз болды. Осы процесте тұзастындағы Жақсымай, Шелекті және тұзүстіндегі Кенжалы, Жаманағаш локальді антиклинді кұрылымдары мұнай мен газ шоғырларын іздеуде тәжірибелік қызығушылық тудырды.
Шелекті с/п 7/91-92 жобасы бойынша МОГТ сейсмобарлау жұмыстары вибросейсмикалық әдіс негізінде жүрген. Осы жұмыстардың негізгі мақсаты локальді Шелекті мен Жақсымай тұзасты құрылымдарының шағылу горизонттарын анықтау және терең мұнайгазды іздеу, бұрғылау жұмыстарына беру.
" 1986 – 1990 жж. және 2000 жылға дейінгі кезеңде ТМД – ның негізгі бағытта экономикалық және әлеуметтік дамуында" елдің жаңа ірі мұнайшығару кешенінің біріктілуі алдын ала ескеріледі, өзінің мағынасы
1. Бочкарева В.А., Сыдыков Ж.С., Джангирьянц «Подземные воды Прикаспийской впадины и ее восточных обрамлений». Наука, Алма-Ата 1973 г
2. Васильев Ю.М., « Геологическое строение Прикаспийской впади- ны и закономерности распространения нефти и газа в ее недрах». М:«Недра» , 1968 г
3. Волож Ю.А, Воцалевский Э.С.и др.«Проблемы нефтегазоносности подсолевых отложений Прикаспийской впадины», Изд.АН КазССР, 1989 г
4. Гришин Ф. А , Гординский Е. В «Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа» ,часть ІІІ Подсчет запасов нефти и га-за. М. 1971 г.
5. Дальян И.Б., Посадская А.П., «Геология и нефтегазоносность вос-точной окраины Прикаспийской впадины». Алма – Ата: Наука, 1972 г
6. Ескалиев У.Е., Балжанов К.К., «Разработка нефтяных месторож-дении надсолевых отложении Прикаспия», Москва : Недра, 1992 г
7. Жданов М. А,« Нефтегазопромысловая геология и подсчет запа-сов нефти и газа» . М. Недра 1981 г.
8. Жолтаев Г. Ж., Методическая руководства и задания к курсовому проекту по курсу « Методы подсчета запасов нефти и газа», Алматы: КазПТИ, 1980 г.
9. Жолтаев Г. Ж., « Подсчет запасов нефти обьемным методом » Алма – Ата КазПТИ, 1990 г.
10. Жолтаев Г.Ж., Бөлекбаев З.Е, « Тектоника и нефтегазоносность бортовых зон Прикаспийской синеклизы ». Казахстан, Алма-Ата: 1975 г. 11. Жолтаев Г. Ж.., Халелов А.К., «Диплом жобасын құрастыру », Алматы: КазҰТУ, 2002 ж
12. Исраилов К.С., «Ұңғы конструкциясын жобалау және оны саға-сына орналастыратын жабдықтарды таңдау», Алматы: ҚазҰТУ, 2000 ж
13. Ламбер Г.И., Слепакова Г.И., « К обоснованию выбора площадей для постановки сейсморазведочных работ в наиболее перспективных зонах по надсолевому комплексу». ВНИГРИ, 1989г
14. Маташев М.М., « Геологические основы оптимального использо-вание надсолевой нефти Прикаспийской впадины». Алматы: Наука, 1978г.
15. Материалы международной научно – практической конференции «Проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности Ка-захстана», Алматы: Эверо, 2005 г
16. Неволин Н.В.,«Тектоническая природа и нефтегазоносность При-каспийской впадины». Советская геология, 1985 г
17. Сейсморазведка . «Справочник геофизика». Под редакцией И.И.Гурвича, Москва.: Недра,1986 г
18. Кунин Н.Я, Кучерук Е.В., «Сейсмостратиграфия в решение проб-лем поиска и развязки месторождений нефти и газа». Месторождения го-рючих полезных ископаемых. 1984 г
        
        АНДАТПА
Дипломдық жобада Ақтөбе облысында орналасқан Егізқара алаңы бойынша
жиналған геологиялық-геофизикалық материалдар, осы алаңның ... және ... ... ... техникалық және экономикалық бөлімдерін
жазуға негіз болып ... ... ... ... ... ... түзілімдерімен
байланысты.
Зерттелу алаңында жобалық тереңдігі №1 ұңғыма 1800 метрге дейін, №2
ұңғыма 3000 ... ... және №3 ... 2200 ... ... үш ... ... отыр. Жобаланған горизонт VI
С3 категориясы бойынша есептелген болжамдық алынатын ... ... ... ... ... ... геолого-технико-экономическая
целесообразность постановки поисковых работ на нефть и газ, основывается на
геолого-геофизические материалы, собранные по ... ... в ... ... ... ... ... верхнепермские отложения.
Проектируется заложение трех поисковых скважин, с проектными глубинами
№1 скважина до 1800 м, №2 скважина до 3000 м, №3 ... до 2200 ... ... ... ... запасы 21705832 тонна, запасы подсчитаны по
категории С3.
КІРІСПЕ
Қазақстан мұнай мен газдың қоры бойынша бай мемлекеттердің ... ... ... ...... ... қатар, Каспий маңы
ойпатының территориясындағы мұнай мен табиғи газдың ... ... ... ... алға ... Оның ... перспективасы
тұзүсті және тұзасты палеозой және мезозой кешендерімен байланысты және бұл
кешендерге мұнай қорының ... ... ... ... ... ... ... геофизикалық экспедициясы Каспий маңы ... ... ... ... Ақтөбе – Астрахан күмбезінің іргетасында 1987 ж
бастап ... ... МОГТ ... ... ... ... ... көзін пайдалану арқылы тудырған, ... ... ... ... ... ... ... жобасы
сейсмикалық материалдардың көмегімен құралған. Онда сейсмикалық толқындарды
жаратын және жармайтын ... ... ... жобаланып отырған алаң Ойл ауданы, Ақтөбе облысында
орналасқан. Бұл диплом жобасын құрастыруға ертеректе ... ... ... болды. Осы процесте тұзастындағы Жақсымай, Шелекті және
тұзүстіндегі Кенжалы, Жаманағаш локальді антиклинді кұрылымдары ... ... ... ... тәжірибелік қызығушылық тудырды.
Шелекті с/п 7/91-92 жобасы бойынша МОГТ сейсмобарлау жұмыстары
вибросейсмикалық әдіс негізінде жүрген. Осы ... ... ... ... мен ... тұзасты құрылымдарының шағылу горизонттарын
анықтау және терең мұнайгазды іздеу, бұрғылау ... ... 1986 – 1990 жж. және 2000 ... ... кезеңде ТМД – ның негізгі
бағытта экономикалық және ... ... ... жаңа ірі ... ... ... ала ескеріледі, өзінің мағынасы бойынша ... ашық ... ... ойпатының аймағында Астрахан, Тенгиз,
Қарашығанақ және Жаңажол кенорындарында. Осылармен байланысты Каспиймаңы
ойпаңыңда ... ... ... ... өсуі ... ... ... бағаларға сәйкес бұл ауданның жоғарғы болашағы бар
мұнайгаздылығы Қарашығанақ, Жаңажол, ... ... және ... ... және газ кенорындарының ашылуымен тұжырымдалатын, бортты
аймақтардың тұзасты түзілімдерімен ... ... ... келтірілген карбонатты түзілімдер
бірінші ретті объектілер ретінде қарастырылады.
Турлан геофизикалық экспедициясымен МОГТ және ОГИ МПВ сейсмобарлау
жұмыстары орындаған, ауданның карбонатты ... ... ... ... ... болып табылады.
Сонымен бірге қосымша пермь – триас түзілімдерін сипаттайтын “D”
шағылу горизонтының құрылымдық ... VI – ... ... ... ... ... ... тұзүсті кешенімен, юра
түзілімдерімен байланысты.
Бұл дипломдық ... 3000 м-ге ... 3 ... бұрғылау
көзделіп отыр.
Бұрғылаудың мақсаты – пермь шөгінділеріндегі мұнай мен газ шоғырларын
анықтау, осы ашылған қимадағы мұнай мен ... ... ...... қима және ... ... ... алаңдардағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу ... ... ... ... ... және бұл ... бойынша
жоспарланған мұнай мен газ қорларының өсуіне жол ашады.
Диплом жобасын ... ... ... өндірістік практикада
және геологиялық фондыдан жиналған мәліметтер негіз болды.
1. Геологиялық бөлім
1.1. Алаңның ... ... ... ... ... жұмыс ауданы Қазақстан ... ... Ойыл ... орналасқан.
Жұмыс жасайтын аудан негізінен далалық аумаққа жатады. ... ... жыра ... тоғайлы бұталар мен шөпті өсімдіктер
кездеседі.
Ауданның гидрогеографиялық жағдайы негізінен Ойыл өзенімен ... ... ... ... т.б. ... ... ... жұмысын жүргізген кезде, үлкен ауытқулар алып келеді.
Ауданның жергілікті рельефі – ... ... ... ... ... ... Абсолюттік биіктіктер батысында 160м. ал периферилік
аумақтың шығыс ... ... ... – кенет континентальды, жазда құрғақ ыстық және ... ауа ... ... +40° С, ал қысы -35° С, ... желдері
солтүстік тен оңтүстіке қарай бағытталған. Жауын – шашынның ... ... ... ... ...... ... көп болады.
Жергілікті тұрғындардың негізгі айналысатын ... ... ... және егін ... ... ... ... егін
шаруашылығына бағытталған.
Жұмыс ауданының территориясындағы елді мекендер: Ойыл, Саралжын,
Қараой, ... ... олар ... асфальті және топырақ жолдар
арқылы ... ... ... ... үшін Ойыл ... суын
пайдалынылады, ал ішетін суды тасиды
1.2 Геологияалық-геофизикалық зерттелуі.
Жұмыс ауданы кең ... ... ... параметрлі
және терең, құрылымды – іздестіру бұрғылауымен геологиялық түсіру масштабы
1:200000 аэрофототүсіріліммен гравиметрикалықпен, ... ... ... 1:100000 және 1:50000, ... ТТ, МТЗ, ... ... МОВ, КМПВ, МРНП, ГСЗ және МОГТ, ... ... ... ... ... ... ... мағлұмат кестеде
көрсетілген.
Осы кезде бүкіл қарастырылып отырған территория геологиялық ... 1:200000 ... ( ... Т.К., ... О.А. және ... ... ... әртүрлі бөлігінде геологиялық түсіру масштабы
1:50000 өткізілген ( Журавлёв В.С., ... К.Б., ... В.Н., ... В.Д. және т.б.).
1967-1970жж. Телсу, Шыңғыс, оңтүстік Шыңғыс, Құбасай бекет мұнай және
газ ... ... ... бұрғылау жұмыстары және 1970 жылы
оңтүстік Шыңғыс алаңында карталау бұрғылау жұмыстары ...... ... басқармасымен Гурьев облысының
Кенен, Шағанкөл, Қуылчинский аумақтарында және ... Ойыл ... ... ... ... аудандарында карталық жұмыстар жүргізілді,
олардың қорытындылары арқылы геологиялық масштабы 1:50000 ... ... ... ... ... тереңдігі 203м.
1979-1980 жж. Ақтөбе облысының Ойыл ауданындағы Қаракемір Қосбатыр
алаңында тереңдігі 370-870м., ... ... ... 35 ... ... И.Е. және т.б. ... ... 1:25000 картасы
құрастырылды.
Геологиялық түсіріммен және карталық бұрғылаумен тұзүсті шөгінді жыныс
кешені зерттелді. Тұзасты түзілімнің ... ... бар ... ... ... ... ... іздеу бұрғылау жұыстарынің
нәтижесінде ... ... ... ... байланысты тұзасты
түзілімінің құрылымы негізінен геофизикалық соның ішінде ... ... ... ... ( ... ... МОГТ, КИПВ).
1960-1970жж. Жүргізілген негізгі геолгиялық – геофизикалық жұмыстар
кешені құрылымдық жағдайдағы мұнай газ ... ... ... ... ... ... ... триас, юра, бор
түзілімдерінен көптеген мұнай газ белгілері байқалды.
Геофизикалық ... маңы ... ... және газ кенорындарының геофизикалық барлау
және іздеу әдістері 1930 жылдың басынан бастап қолданылады. Алғашқы кездері
гравиметриялық, магнитометрикалық, ... және ... ... ... кәсіпшілік аумақтарында, сондай – ақ ... ... ... ... өндірумен ғылыми зерттеулер ауқымды жоспар
базасында және өндірістік ұйымдарда, жоспарлы ... ... ... ... және ... ... ... шегінде әртүрлі масштабтағы жерде және аэромагнитті қима
және алаң түсірулері жүргізілді. Магниттік ... ... ... ... әсер ... ... анамальды аймақ картасы. Осыған
байланысты ... ... ... ... ... территориясы үшін – тұзды күмбезді аймақтардың ірі
тектоникалық ... және т.б., ... ... ... нұсқасын бөліп
шығырғын. Аэромагниттік барлау әдістері ... маңы ... ... және ... ... ... мүмкін болды.
Электро барлау.
Каспий маңы ойысында алғаш рет электро ... ... ... ВЭЗ ... ... тұзды күмбез морфологиясын түзүсті қалыңдықта
түсірілісін зерттеу мақсатында бөлек аймақтарда жүргізілді.
50 жылдар аяғында ... ... және ...... енді. ТТ модификациясын қолдану негізінде 1,5 -2.0км. дейін
тереңдікте құйылған ... - ... ... ... ... сапалы
көрсеткішке әкеп соғады. МТЗ көмегімен 10-18км дейін тереңдіктегі тұзасты
түзілімдердің бетін қадағалайды. Белгілі ... ... ... ... ҚҰМСАЙ ҚАРАТӨБЕ және т.б.) ВЭЗ–ВП әдісі қолданылады. Сонымен қатар
мұнайгаздылы контурларынан алынған аномалиялық басымдылық фоны 1,5 – ... көп, осы әдіс ... ... тіке ... ... рет ... ... 1930 жылы Мортук алаңында
жүргізілді. 1952 жылы ... маңы ойыс ... ... ... 1:200000 ... ... ... – 4 мгл. ( Тушканов
А.). Нәтижесінде үлкен мөлшерде минимумды ... күші ... ... ... келеді.
60 – жылдары Каспий маңы ойысының шығыс бөлігі жармасы 2 мгл ... 1:200000 ... ... ( В.А. Найденов, Н.А. Попов және т.б.).
Қазіргі уақытта есеп беру жұмыстарындағы ... алаң ... ... масштабы
1:500000 жабылып түсті.
Гравиметрикалық зерттеулер Каспий маңы ойысының геологиялық ... ... үлес ... және ... ... ... сонымен –
қатар құламалы беткейлерді және тұзды денелердің морфологиясын зерттеу
барысында іздеу жұмыстарында ... ... маңы ... ... ... ... қарағанда үлкен
дифференциясымен өзгешеленеді және жағымсыз ... – күші ... ... ... ... ... ... Каспий маңы
ойысы шығыс бөлігінің ... ... ... фонында аумақтың
Хобда ауырлық – күші максимум түрде нақты оқшауланады, ол ... ... ... ... шектеледі.
Сейсмабарлау.
Каспий маңы ойысында сейсмабарлау қолдану барысында үш кезеңді бөліп
шығаруға болады. Бірінші (1931-1969жж) ... ... ... МОВ ... – ні ... ... олар ... күнбездің бөлігінің тұзды
күнбез құрылымын ғана жарықтандыруды қамтамасыз етті, ал төменгі ... ... және ... түзілімдері тіпті жарықтандырылмай қалды.
Жұмыс ауданының тектоникалық құрылымы жалпы сипатта зертелді.
1965 – 1969 жж. ... ... ... елеулі артқанын
сипаттайды, МОВ, МРНП арқылы Ақтөбе Орал маңы ... ... ... барысында геологиялық қима детальды түрде жарықтандыруға
әкеліп соқты, бірақ жұмыс нәтижесі маңызды емес. Бір ... МОВ – ... және ... дами ... – МРНП ... ... әртүрлі ұжымдар қатар 1957 жылдан
бастап КМПВ, МОВ, МРНП ... ... ... бастады. Осының
нәтижесінде кристалданған іргетасты және тұзасты түзілім бетінің ... ... ... ( ... В.М., Смирнов О.К., Комаров В.Н. ... ... ... ... ... бөлімшелері – ИГФЭ, ТГФЭ, АГФЭ
күштеп орындатқызды, тресто "спецгеофизика" ВНИИ Геофизика КМПВ ... ... ... ... ... ... ұйымдардың ерекшелігіне себеп болды.
Әртүрлі жылдары қарастырып отырған аудан туралы жиналған материалдар
КМПВ, МОВ, МОГТ ... ... және ... ... ... ... ... ( ЖалибинФ.И. 1969ж; Чистяков В.Г. 1976ж; Волож
Ю.А. ... Осы ... ... ... ... іргетасының
кестесі құрастырылған. Іргетас бойынша мағлұмат дифференциалды рельеф және
ондағы кеңінен дамыған тектоникалық ... ... ... ... 7 – 21 метр шегінде өзгереді.
Екінші кезең (1970-1980жж.) ... ... ... жаңа ... Сейсмостанциямен қатар " Поиск " деген магнитті аралық жазу
бар және аналогтық жабдықтардағы машинді тәсіл ... ... ... ( ... жж. ... ... жаңа ... енгізілді (МОГТ,
ВСП және т.б.), яғни атылмайтын желіктің қайнар ... ... ... ... прцедураны қолдану арқылы сандық есептеуіш машиналарында
жүргізеді. Күрделінген әдістеме бойынша жүргізілген зерттеулер нәтижесінде
ауданның тереңдік ... ... ... ... локальды
қатары осының шегінде көрсетіледі. Сондай-ақ құрылымдық құрылыс 3 – 4
тұзасты горизонттары ... ... ... ... 1980 ... ... сейсмобарлау жұмыстары заманға сай
сандық сейсмопикеттерді практикаға ... ... деп ... ... ... ). Бұл МОГТ ақпаратты нәтижелі материалдарды ЭВМ де
күрделі процедураларымен өңдеуді ... ... ... ... нәтижесі жалпы жоғарғы қазіргі заманға сай тиімді техникалық -
әдістемелік ... ... ... зерттеуін куәландырады.
Геофизикалық жұмыстар туралы материалдардың жиналу шегінде жинақтау
және олардың біріңғай әдістеме ... ... Огай Б.А. ... Гущин Е.С. 1985 ж; Комаров В.Н.1987ж).
1976 жылдан бастап 1987 жылдар аралығында әртүрлі ... ... ... ... және щығыс бөлігі шегінде МОГТ аймақтың профильде
7302с.км. өңделді, сонымен қатар есеп беру алаңда A – IV, V,VIII, XI, ... ... Осы ... ... ... П3 ... бойынша ірі
көтерілімдердің бар екенін мақұлданды ( Темір, Жарқамыс, ... ... ), ... түзілімнің қайрандық түрдегі және шекарадағы көп
тараған тереңдік депрессиалдық жағдайдағы ... даму ... ... Ірі ... ұзақтығы және өсиетке алынған даму
шегінде ... ... ... бар екенін анық көрсетеді.
1979-1980 жылдары Гурьевтік ГФЭ субмеридиандық ... ... ... ( профилі 01) Каспий маңы ойысының шығыс бөлігі ... екі ... ... ... есеп беру ... ... ... бойынша
қиып өтеді, және субкөлденен бағыттағы Молдабек – Санқыбай ( ... ... жылы ... ГФЭ XIII ... ... бойынша МОГТ жұмыстары
жүргізілді, ол шығыс бортына ... Г-1 ... ... ... ... өтеді. A-XIV профилі арқылы субмеридиональдық ... ол УГФЭ ( с\п 86 – 87 ) ... ... 1984 жылы ( ГЭПР ) НПО
" Нефтегеофизика " іздеу ... ... ... К-3 ... ... ( МОГТ ) ... жұмыстары жүргізілді,
ал 1985-1987 жж. бұл экспедиция арқасында ГСП ...... ... ... МОГТ жұмыстары жүргізілді. Осы кезеңде ГЭПР IX
НГ, профилін ... ал ...... ... ... ... өтті,
яғни Каспий маңы ойысы Қарашығанақ мұнайлы кенорындары ауданына шығатын А-
IX профилін кесіп өтті.
Сейсмикалық жұмыстары ... ... ... 1986 ... бастап
күрделене түсті.Жұмыстар флангты түрде де ( ГПЭР, АГФЭ), ...... ... ... ... 8 – 10 сек. ( ГЭПП, АГФЭ ).
1989-1991жылдардан ... Іле ... ... жүргізілді, ол іздеу – рекогносцирінделгенмен сипатталады,
құрылымдық картасы және сызбасы құрылды, онда 2 – 4км ... ... ал ... ... ... бойынша (9001, 206, 9001206А )
тек сейсмогеологиялық қималар құрылды.
1991-1993 жылдардан бастап Алматы геофизикалық экспедициясымен ... ... ... ... Ойл ... МОГТ ... жұмыстары
жүргізілді. Орындалған жұмыстар ... Ойл ... ... ... ... онда болашағы бар мұнайгаздылы
түзілімдердің 9 ... 10 ... ... ... ... іздеу бұрғылыуға дайындалды.Алынған нәтижелеріне қарай Ойл
ауданын болашақта ... ... ... ... МОГТ сейсмобарлау жұмыстары негізінен 162 км,
көлемінде жоба алаңның периферий бөлігі ... ... ... ... ... ... жұмыстар масштабы 1:50000 және жоғарғы анықталған
аэромагниттік масштаб түсіру 1:50000.
1.1 Кесте. Ауданның геологиялық және жалпы геофизикалық ... ... ... ... ... ... |
|№ |не-месе |жүргізген ұйым |ы |масштабы |нәтижелері мен ... |
| ... | ... түрі ... |
| ... | ... | | |
| ... | | | | |
|1 ... В. ... |1955 |Мем.геолог|Ауқымды геологиалық |
| ... | |жыл ... ... |
| | | | ... |құрылған.тектоника, |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... жане |
| | | | | ... ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
|2 | ... ... |1980 ... |П горизонт бойынша |
| |Гридасов Ю. |"Казнефтегазгеол|жыл |маңы ... ... жане |
| ... Л. ... | ... |тұз ... |
| | | | ... |көтерілімдерінін |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... ... |
| | | | ... ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
|3 ... Ш. |МГ ... ПГО ... ... магнит |
| |Абубакиров.А.|"Казгеофизика" |82 жыл |тік түсіру|аланының ... |
| |М. ... | | ... (ΔТа) |
| ... | | |1:50000 |1:50000 жане ... |
| | | | ... ... болашағын анықтау|
| | | | | ... |
|4 ... О.А ... |1979 ... ... күмбезінде |
| | | |жыл ... ... ... |
| | | | | ... тұз үсті |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... және |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... бар ... | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... және ... |
| | | | | ... екі ... |
| | | | | ... ... ... |
| | | | | ... |
|5 ... В.Н. ... |1986 ... ... ның аймақтық |
| | | |жыл ... ... ... |
| | | | ... |тұз асты ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... Ақтөбе- |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... ... |
|6 ... |НПО"Нефтегео |1986 |Аймақтық |Аймақтық ... МОГТ |
| |О.И. ... |жыл ... ... НГ- |
| | | | ... |IX. ... құрылымдар |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... ақпарат |
| | | | | ... |
|7 ... Ф.А ... |1989 ... ... сейсмобарлау |
| | | |жыл ... ... МОГТ ... |
| | | | ... ... маны ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... 15 |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
|8 ... Ф.А | ТГФЭ |1990 | ... ... маңы ойысымының |
| | | |жыл ... ... ... |
| | | | ... ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... ... | | | | ... жұмыстары |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... белгіленген. |
|9 |Шуакаев Б.К |ИГФЭ |1990 ... ... ... ... | | |жыл ... |жұмыстар тұзүсті |
| | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... Юра, ... | | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... III, V, VI, П, |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... құрылымдық |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... тұзүсті |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... Қаракемір. |
|10|Комаров.В.П | Алматы ГФЭ |1993 ... ... ... ... | | |жыл ... ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... Алдынғы |
| | | | | ... ... | | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... III, V, |
| | | | | |VI, П ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... карта |
| | | | | ... Бұл |
| | | | | ... ... ... |
| | | | | ... ... ... ... ... ... ... территория негізінде бұрғылау материалдары ... ... ... ... ... қазіргі кезенге дейінгі жоғарғы
палеозой және мезокайнозой ... ... ... ... тысы ... 7 – 8км ... және ... геологиялық
түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде зерттеу объектісі болып табылмайды
Пермь,триас және юра жыныстары тұзды күмбез ... ... онда олар ... емес тереңдікте ауытқиды. Депрессияда және
мульдаларда олар барлық жерде қатысады, ... олар ... ... ұңғымаларға жеткен жоқ. Борлы түзілімдер қанаттарда және тұзды
күнбез ... ... яғни ... ... ... ... ... мульда шегінде белгіленеді. Неогеннің теңіздік
түзілімдері фрагменталды таралған және олар ... ... ... ... ... отырған түзілімдер үзілмелі трансгресивті және аумақтық
жағдайға сәйкес үлкен ... ... ... ... және ... ... ... бөлімшілерде пермь,
триас, юра, неокоммен, неоком аптпен, сенамон ... ... ... ... ... және ... ... стратиграфиялық келіспеушіліктер байқалады.
Зерттелген қимада палеозой түзілімдері көне болып табылады. ... мезо – ... ... ... орналасқан және олар тек қана
бұрғылау материалдары бойынша бақылауды жүзеге асырады. Палеозой тобы пермь
жүйесінің түзілімдерімен белгілі болады.
Пермь ... ... екі ... ... болды. Төменгі пермьде кунгур
ярусының сульфатты – ... ... ... ... ... ... ... бар.
Кунгур ярусы . Кунгур түзілімдері 194м – 391м ... ... ... және ... маңы ... ... ашылған. Жайылған
жыныстармен байланысы белгісіз. Кунгур ярысының жыныстары жоғарғы пермь
және мезозой ( ... юра, ... бор ) ... жаба ... ...... қалыңдығы екі өкілді құрылысы ... ...... ...... мен ... Тас тұз
негізінен ақ немесе түссіз, мөлдір, кейде жартылай мөлдір, ірі ... ... ... ... ұсақ ... ... қабатшаларының гипс – ангидриттік ... ... ... ... ... ... ... қалыңдығы 1 – ... ... ақ, ... ... ... орташа ірі кристальды ( түйір
көлемі 0,5 – 20мм ).
Ангидриттер ашық – сұр, көгілдір, ірі – ұсақ ... Саз қою ... ... Кепрок қалыңдығы кенеттен ауытқуы бір тұзды ... ... ... ... ... ... Кепроктың максимальді
қалыңдығы 115м тең келеді.
Кунгур жасының түзілімдері анықталған палинологиялық анализ ... ... - Р2. ... ... жыныстары, сульфатты – терригенді
фациидің пайда болуымен байқалады, ... және ... ... ... ... және ... маңы байқалды, онда олар ... ... 284м – 390м ... ... ... ... перм түзілімдері таралған, ... ... ... жоқ ... ... ... юра, ... жыныстары
жоғарғы пермде үзілмелі және үйлесімсіздік ауытқиды; баррем, ... ... ... ... ... пермь түзілімдерінде терригенді жыныстарының әртүрлілігі мен
қаттылығы басым болады.
Жоғарғы пермь түзілімдерінің максимальді қалыңдығы 63м. ... ... ... ... ... ... 4км. ден
ары қарай өседі.
Мезозой түзілімі барлық жерде таралады, маңызды қалыңдығы, әр ... ... және ... ... ... дейін көтерілімдерінде
байқалған. Олар триастың, төменгі және ортаңғы ... ... ... ... ... теңіздік жағдайы – жоғарғы юра және
төмендік бор, ортаңғы және жоғарғы альп континенттік ... ... ... ... ...... ... жыныстар.
Триас жүйесі.
Зерттелген территорияда триастық жүйе жоғарғы бөлімнің түзілімдерімен
байқалады. ... және ... ... ... юра ... ... ... жатқан, үлкен емес тереңдікте ауытқиды және ... ... ... түзілімдері Егізқараның тұзды күнбез
көтерілім аумақтарында сақталған, олар 206м – 455м ... ... ... Жайылған жыныстармен кунгурдың ... ... ... ... Жоғарғы триас жабыны негізінен
конгломераттар және саздар, сонымен ... ... ... ... ... ... ... 2 түрлі қимамен берілген: карбонатты емес -
әртүрлі түсті және карбонатты – сұр түсті. Әртүрлі түсті қалыңдық жасылды ... қою – ... ... сары ... ... ... ... аргиллит сияқты сазды қайта қабатшалануынан құрылады. ... ... емес ... ... ... ... қалыңдығы -0,3 -3м.
Құмтастар сұр, жасылды – көгілдір, қою – сұр, аркозовты, массивті.
Қабатшалар қалыңдығы – ... ...... ...... кварцбиотитті карбонатты
базальді полемиктілі әктас. Қабатшалар қалыңдығы - 0,1 - 4,3м. Әр түрлі
түсті түзілімдердің ... 15м - 52м ... ... ... ... көгілдір – жасылды, ашық – жасыл, ...... ... ... ... ... ... негізгі
қабатша қалыңдығы - 0,2м - 0,7м дейін.
Юра жүйесі.
Юра ... ... ... ... ... бөлігін құрайды, олар
барлық жерде кеңінен таралған және үлкен қалыңдығы бар. Олар ... ... ... ... ... ... және үлкен
тереңдіктегі дипрессияға енеді. Юра континентальді түрдегі төменгі және
ортаңғы бөлімдері көмірлі ... ... және ... ... ... ...... жыныстарымен түзіледі.
Төменгі юра түзілімдері ... ... ... олар ... ... ... ... өтіп ауытқиды. Дөңес және
дөңес маңы ... ... ... ... ... 193м - 378м ...... депрессиядағы жас түзілімдер астындағы үлкен тереңдіктерге
енеді.
Төменгі юра түзілімдерінде негізінен әртүрлі құмдармен қатар ... ... және ұсақ ... ... кремний – кварц ... ... - 1,5 – ... юра ... ... негізінен субформациялық
көмірленген жұмыр тастар мен құм тастар ( ... 1975ж. ) ... ... зерттеу үшін полинологиялық деректер негізіне сүйене
отырып екі ... ...... ( төменгі – ортаңғы әктас ) және
саздылы ( жоғарғы әктас ) бөлінген. Төменгі және ... ... ... 7м – 80м ... ... 193м – 382м дейінгі тереңдікте жатыр және
ашық – сұрлы, көгілдір – ... ...... ... ... ... – орта түйірлі жұмыртастар алевролиттер, ... ... ... ... ... – ұсақ – ...... әктастың саздылы құмтасты түзілімдердің қалыңдығы 7м
– 80м дейін.
Саздылы төменгі юраның жоғарғы бөлігі, қайта қабатшалынған қоңыр ... қою – сұр, ... – сұр ... емес ... ... ... олар ... іздерімен және көмірлі дитриттерімен
де сипатталады. ... ... ... ... құмтастар, көмірлер.
Саздардың жабындарында гравилерден және ... ... ... ... ... ... ... қабатшалар қалыңдығы – 3 – 6м.
Түзілімдер қалыңдығы 6м – 28м дейін.
Төменгі юраны қимада қарастыратын ... ... ... ... ... ... ... каолинизация және пиритизацияға басым
келген, саздылы қабатшалардағы өсімдіктердің негізінен мынаны ... ... юра ... континенталдық, аллювиалдық және мүжілу
облыстар ... ... ... юраның жалпы ауытқу қалыңдығы 13м – 108м дейін.
Юра жүйесінің ортаңғы бөлімі аален, ... және бат ... ... ... дөңес шегінде, олар плиоценге дейін
беткейіне шығады. Ортаңғы жыныстар тек Егізқара күмбезінің ... ... ... олар ... ... сипатталған және плиоценге
беткейіне шығады. Күмбез қанаттарында және ... ... ... ... ... жас ... бетін жауып жатыр, сондықтан да олар
байқалады.
Аален ярусы . Ортаңғы юра ... ... ... ... олар ... Егізқара, Жөндісай күнбездерінде жатыр, олар
күмбездің ... және ... маңы ... ... 122 - 350м ... ауытқиды. Жыныстардың құлау бұрышы керндерді өлшеу арқылы 15 -
35° құрайды.
Ааленді континентальді терригенді түзілістер рұқсат бермеген ... ... ... ... ... қалыңдығы 1 – 10м де ауытқиды.
Құмдар көгілдір – ақ, ... ... ... ... және ... жұмыр тастар және кварцтармен, линзалармен және көмірлі ... ... Ол ... түзілімдеріне бірте – бірте көшеді.
Аален сазы құмдардың 2 - 9м дейін қалыңдығы 4 ... ... сұр, ... – сұр, ... ...... қабатшаланған,
алевритті, кварцті каолинизоровті құмдармен бөлінген. Бөлек қабатшалар
көмірлі детритпен ... ... ... флор ... ... ярусының терригендік саздылы – құмтастар қалыңдығы қабатшалардың
құрылысымен, ... ... ... және ... ... олардың үлкен мөлшерде еменді ... ... ...... ... ... ... режим
жағдайында түзілуі мүмкін. Қалыңдық 29м ден 99м ге дейін өзгереді.
Бойос ярус . Бойос ... ... ... ... ашылған
негізінен Егізқара, Қаратау күмбез қанаттарының дөңес бөлігін алып ... 53 м ден 323 м ... ... ... ... ... ... құлау бұрыштары, 5 - 35° тең. Ааленнің аралас жыныстарымен және
баттың қалыпты стратиграфиялыққа бірте – ... ... ...... ... ... және ... қайта қабатшалануы
сипатталады, тағы да әртүрлі қабатшалардың ... ... ... ... ... қабатшалар қалыңдығына дейін 1 – 2мм, яғни
ішінде ірі қабатшалар.
Бойос түзілімдерінің ... ... ... ... ... 5 – ... қабатшалардың 3м ден – 7м ге дейіні байқалады. Жие кездесетін
көмірлер ... ... ... ... ... күйе ... ... ұқсайды. Бос жерлерде құрамында ұсақ кристальді пиритттер бар,
өте сирек ... ... ... ... қара ... ... ярусы .Бат ярусының түзілімдері Қаратау, Егізқара тұзды күмбез
қанаттарында және ұңғымалар дөңестерінде ... олар ... ... ... және волж ... ауытқиды немесе плиоценге дейінгі
беткейге шығады. Бат жабынының ауытқу тереңдігі 16м – 416м. ... ... керн ... ... 5-40° ... ... түзілімдері жайылымға
бірте-бірте көшеді, бат ярусының түзілімдер жабынының жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... 33м-81м. өзгереді және Егізқара ... ... ... юра ... ортаңғы бөлігіндегі терригенді
континентальді түзілімдері құрылысының анық көрсетілгендігімен сипатталады,
ол маңызды алаңдарда және қимада тұрады, сол ... осы ... ... ... ... режимге бағытталған. Ортаңғы юраның
жалпы қалыңдығы ... ... ... ... ... түзілімдері сұр түсті терригенді-
карбонатты ... ... ... ... оның ... ... келловей, оксфорд және волж ярустары байқалған.
Жоғарғы юра түзілімдері ... ... ... ... ... ... қимадан келловей және оксфорд түзілімдері түсіп шығады.
Келовей және ... ... ... ... ... ... ... юраның төменгі бөлік түзілімдері таралады.
Олар Егізқара күмбезіндегі ... керн ... ... ... Екі ... ... жасы микрофауна анализдерімен анықталған,
басқа жағдайларда түзілімдерде литологиялық коррекциясы жүргізілді, олар
каротаж ... ... ... ... ... аз болуына
байланысты, келловей және оксфорд ... ... ... ... ... ... мүмкін емес.
Келловей және оксфорд ярустар жыныстарының максимальді қалыңдығы -36м.
Волж ярусы. Жоғарғы юраның үстіңгі бөлігінің ... ... волж ... ... ... жік ... Фаун аммониттері бойынша гастропод және фораминфер ортаңғы
және жік ярустың төменгі ... ... жік ... ... ... ... ... Жөндісай,
Қаратау күмбездерінің қанаты дөңес маңындағы бөлігінде ұңғымалармен
өткізілген, олар оксфорд және бат ... ... ... ... ... қалыңдығы 4м-71м.
Жоғарғы юраның вергатит белдемінің түзілімдері сол сияқты ... ... ... panderi белдем түзілімдерінде жайылып
жатыр, Егізқара, Қаратау тұзды күмбездерінің шегінде белгілі болды. Қаратау
күнбезінде жабынның ... ... 42м. ... Жөндісай күнбезінде
472м. ұңғымада ауытқиды.
Қалыңдық 3м-31м. тең.
Юра ... ... ... ... сұр түсті түзілімдері,
төменгі бөліктің карбонатты терригенді құрамынан көмірлі ... және ... ... ... айрықшаланады, олар ... ... Қима ... карбонатқа жыныстар ауысады, ал
терригенді ... ... және ... түзілістерге орын береді,
яғни жай теңіздердің бай кешендері фауналар және микрофауналар.
Юра жүйесінің жалпы ... 575м. ... ... жүйесінің түзілімдері кеңінен тараған, ол мөлшері бойынша тұз
үсті кешенінің үлкен бөлігін құрайды. Олар кеңінен ... ... ... ... және ... және жоғарғы бөлімнің карбонатты
формациясында түзіледі ( сеноман ярусын қоспағанда ... ... ... ... ... түзілімдерінің
эродировандық жабыны болып табылады.
Төменгі бордың сұр түсті терригенді формациясы ... ... ( ... ... ... ... және жоғарғы құмтасты (
ортаңғы-жоғарғы альб ) ... ... ... бор қима ... ... альбқа дейін
белгілі. Олар қанаттарын қиыстырады, дөңес маңы кейде тұз күмбездерінің
тереңге ... ... ... және палеогеннің күнбез ... ол ... ... ... ... ... ... неоком табанымен жүргізілген.
Валанжин және готерив ... ... және ... ... ... және палинологиялықты анықтау негізінде
жыныстар жасының ... ... ... ... ... литологиялық құрамы кезең бойынша жүргізіледі, олар ... ... ... ... ұясы ... тігінен тұрады, құрамында ыдыраған
желвак фосфоритті бар. ... ... ... емес және 2м-14м ... ... Готерив түзілімдері күнделікті беткейлерге Қаратаудың
оңтүстік күмбез қанаты және Егізқараның шығыс күмбез қанаты шегінде шығады.
Басқа жағдайларда Егізқара, Қаратау, ... ... ... ... ... немесе барий астында ұңғымалармен ашылған.
Егізқара күмбез ... ... ... ауытқу
тереңдігі 58м. Орындықты күнбезінде 443м ... ... ... ... ... неокомның
қалыпты қималары ашылған ( ... ... ... құлайды, ал готерив түзілімдері ... қара ... ... ... қима ... ... ... қанатының батысында
69м дейін өзгереді, жабынның ауытқу тереңдігі 10м-105м. Неоком ... ... ... ... күмбезінің шығыс және батыс тау
тырамы шегінде, ереже бойынша, тұзды күнбездің ... ... ... Мүмкін, бұл баррем ғасырының тұзды ... ... ... ... ... ... және қысқартылған түрінде де, готерив
түзілімдері ... және алаң ... ... литологиялық-фациалдық
біріңғаймен айрықшаланады. Олар теңізді-карбонатты қалыңдықпен және қабатша
саздың әксіз карбонатымен сипатталады.
Готерив түзілімдерінің қалыңдығы күмбездің дөңес маңы ... ... ... және ... ... ауданында жатқан 105м.
Баррем ярусы . Баррем ярус ... ... ... ... ... ... қанаттарында ұңғымалармен ашылған.
Готерив бұрғыланған ұңғымалар ішінен, ұңғымаларда апттың қара саздары
тұрақсыз түрде готеривте ... ... ... ... ... ... ... бөлігінде, сонымен қатар Қарату ... ... және ... тау ... ... ... кіріспейді.
Егізқара күмбез солтүстік батысының шығыс қанаттында баррем жабынының
ауытқу тереңдігі 23м. Жарасай күмбез арасы депрессиясында 475м.
Готерив түзілімдерімен жайылған ... ... керн ... ұңғымамен
жалғасады және сұр, сұр-жасыл қалыңдығы 4-15м., ... ... ... ... ... тозаң тұқымдары кездестірген жоқ.
Барремнің жоғарғы шекарасы жыныстарды ... ... және ... ... ... өтеді.
Зерттелген алаңдағы баррем құрамында екі түрлі ... ... ... ... ... және континентальді
әртүрлі түсті түзілімдер белгілі болды. Олар алаң бойынша және қимада бір-
бірін ауыстырып отырады.
Түзілім ... 14м ... ... 94м ... ... Апт ... зерттелген территориясында кеңінен
таралған. Деректер бойынша палинологиялық және микрофауналық ... 2 жік ... ... ... және ... ... апт түзілімдері
кеңінен тараған, қанаттардың ... ... және ... ... жік ярус түзілімдері барремнің немесе ... ... ... ... Апт негізінен қою сұрлы глауконит-кварцты
құмның әртүрлі түйіршіктенген құмтасты саздың қабатшаланған қалыңдығы ... ... ол ... бойынша жасыл-cұрлы, түйірлі, полимикті,
карбонатты цементпен бірігуі мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... саздың, фосфориттік гравилердің,
жиналымы белгіленген.
Негізгі бөлім қою-сұрлы және қара ... ... ... Саздар массивті, жіңішке дисперсті, кейде анық емес ... ... ... және пириттің ... ... ... апт ... ... Егізқара күмбез қанатының
солтүстігінде 4м Жөндісай ... ... 36м, ол ... ... жеріне үлкейеді.
Жоғарғы апт түзілімдері төменгі апт ... ... ... ... ... ... шығады және Қаратау, Орындықты, Егізқара ... және альб ... жас ... астында
ұңғымалармен анықталған, ... ... ... және ... мульдіде, Егізқара – Жөндісай тұзды ұяшықтарында кездеседі.
Жайылып жатқан төменгі апт ... ... ... ... ... ... сидериттарымен және негізінде фосфориттермен саз
жүргізілді.
Апт түзілімдерінің жабынында өзгермеген, оларға төменгі альб саздары
шайылып ауытқиды.
Апттың төменгі және ... жік ... ... ... ... апт түзілімдері қабатшаланған құмтасты алевролиттер, ... ... ... сұр, анық емес ... ... ... жұқа
диспертске дейін, слюдисті, ұсақ көмірлі детритті алевриттің ... емес ... ... ... ... ... бар, қара ... қабатша бойынша пириттің жіңішке кристальді қабатшалары
кездеседі. Бөлек қабатшаларда ... ... саз ... ... құмдар, құрамында кварцты гравилер пиритті фукоид кездеседі.
Шөгіндінің ... ... ... ... өзгеруі туралы ашық-қоңыр тығыз
саздың горизонттары бар екендігін анықтайды.
Құмтасты қабатшалардың қалыңдығы 0,1-0,2м.олар сұр, ( қою-сұр, сары-
сұр ) ... ... және ... ... болып сипатталады. Жыныстар
көлемінің пластикалық бөлігі 50%-60% ... ол ... ... ... ... ... сынықтардың өлшемдері 0,3-0,1мм.
Цемент карбонатты, ... ... ... ... цемент құрылым
пелитоморфтыдан ірі түйірліге дейін. Құмтастыда пелеципод раковиналарын,
аммониттердің, криноидейдің ... ... ... ... қара ... карбонатты ( саздылы
әктасқа көшетін ), өлшемі 0,03 км ... ... ... және ... қоспалары ( 1-3%) құрайды; кальцит арқылы орындалған ... ... ... апт ... 3-34м ... ... ... территорияда альб түзілімдері теңіздік төменгі
альб континентальді ...... ... жік ярустардың үш түрлі
түзілімін анықтады. Альб жыныстары кеңінен тараған күмбез қанаттардың дөңес
және дөңес маңы ... ... ... альб ... ... ... шығады немесе Қаратау, Орындықты, Егізқара күмбездерінде
көптеген ұңғымалармен анықталған.
Төменгі альб ... ... ... 0,1м ... қою-сұр
саздар горизонттарымен басталады. Қою-сұр саздар ... ... ... ұсақ ... ... ... және қара саздардың
қабатшаларымен; саздарда ... ... ... ... ... ... ... альб түзілімдерінің қалыңдығы 39м-101м өзгереді.
Альбтың ортаңғы және жоғарғы жікярустары төменгі бордың сұр ... ... ... ... ... ... анализдерінің деректері бойынша жоғарғы және
ортаңғы жік ярустың жыныстары ... ... та ... ... олардың
арасындағы нақтылы түрде расталмаған.
Ортаңғы альб түзілімі ... ... ... ... күмбез
грабендерінде және көптеген ұңғымалар қанаттарында ерекшелінеді, сонымен
қатар олар ... ... ... ... ... ... Қалыпты
стратиграфиялық араласқан жыныстармен байланысты.
Ортаңғы альб саздылы – құмтасты қалыңдығы көмірдің және қабатшаланған
құмтастармен саздың және құмның (құм көбірек) кезектесетіні ... ... ... ... ... негізінен, сұр, қоңыр-көгілдір-сұр түсті, қабатшаланған,
алевритті, жіңішке түйірлі құмның және сұр түсті ... ... ... ... ... ... болады. Сазда көмірлі пиритті
ағаштардың ... сары ... ... және ашық-қоңыр түсті
алевриттердің горизонттары кездеседі. Саздардың қабатшалар қалыңдығы ... ... сұр, ... ... орташа және ұсақ
түйірлі, массивті, кейде қабатшаланған. Кластикалық бөлігі ( ... ... ... ... ... ... ... және жартылый сырғанақтық
сынықтармен сипатталған, дала сипатты кейде слюдалы хлоритті болады. Цемент
базальді түрдегі карбонатты, орташа – ірі ... ... ... пиритті. Қабатша қалыңдығы 0,1-1м.
Ортаңғы альб бөлігінде жатқан қималары салыстырмалы тұрақты, саз
қабатшаларының қалыңдығы үлкен, ... ... ... қалыңдығы 4-17м
саздарың және құмдардың 7м-ге дейінгі қабатшалары ... ... ... ... ... ... саздар қабатшалары кейбір аудандарда
толығымен шектеледі, сол ... ... альб ... ... ... ... ... туады.
Ортаңғы альб жік ярусының қалыңдығы 23м-163м құрайды.
Жоғарғы альб түзілімдері ұңғымалармен ашылған және Егізқара, Қаратау,
Орындықты күмбез қанаттарда плиоценге дейінгі ... ... ал ... ... олар ... ... (508м дейін) ұңғымалармен
ашылған және бор және ... ... ... ... ... ортаңғы альб сеноман араласатын жыныстармен байланысты.
Альбтің жоғарғы жік ярусы үлкен емес қалыңдықтағы саздылы ... ... Бұл ... ... ... көптеген толық
қималарда, белгілі құмның басымдылығымен саздар ... ... ... қалыңдығы 1-5м.
Саздар негізінен, сұр, ... ... ... және сұр, ... түйірлі құмдардың қосылуымен және линза
түріндегі алевриттік, ұсақ ... ... ... ... қабатшаларда кейде кездесетін ұсақ пиритті конкрециясының
қосылғандығын; жие кездесетін ашық ... ... ... ... альб ... қалыңдығы 3м-26м өзгереді. Ортаңғы ... альб ... ... ... 189м ... ... ... бөлігі екі жақты құрылысына ие. Оның негізінде
сеноман ярусының теңіздік терригенді жыныстары жатады. Сеноман беткейлердің
шайылып ... ... ... және ... ... ... қалыңдығы
бұрышты келіспеушілікпен ауытқиды.
Жоғарғы борлы түзілімдері күмбез ... ... ... ... ... және тұзды күмбез қанаттарының
енген аудандарында, тұзды күмбез ұяшықтарында кеңінен тараған.
Олар ... ... ... ... ... ... ... және көбірек енген мульдалар аудандарында палеоген түзілімдерімен
жабылған.
Сеноман ... Ярус альб ... ... ... ... Жыныстардың құмтасты-саздылы қалыңдықпен сипатталады. Глауконит-
кварцты гравелит немесе гравифосфоритпен негізделген. Қалыңдығы -3м-48м.
Турон ярусы. Турон ... ... ... ... тұзды күмбез
қанаттарынның грабендерінде, депрессияларда және ... ... Олар ... батысында ауданның солтүстігінде және отырым
көтерілімінің Егізқара күмбез дөңесінің ...... ... ... түзілімдері сеноман түзілімдерінде шайылған аймақтың
тереңдікте ауытқиды, төменгі туронда және ... ... ... ... ... ... жерінде жоқтығын көрсетеді. Сонымен қатар,
қалыңдық негізінде барлық жерде ... ... ... ... Ол қанатты құмтасты мергел қанатымен, құммен ... ... ... ... ... ... ... максимальді қалыңдығы 25м құрайды.
Коньяк ярусы. Бұл жастың түзілімдері тұзды ... ... ... бұрғыланған күмбез арасы депрессияларда, ұңғыма қималарында
орнатылады. Коньяк ярусының депрессия жыныстары шет алды ... емес ... ие, ал ... олар бөлекшеленіп шектеледі.
Коньяк ярусының шөгінділері турон түзілімдерінде келіспеушілікпен
ауытқиды. ... ... ... күмбез қанаттарына тән, седиментация
жағдайларында өзгерістер белгіленген; коньяк ... ... ... ұсақ ... мергелдер құмтастары ауытқиды.
Әдетте суреттеліп отырған жастың түзілімдері саздылы ... ... ... ... жие кесектелген сынықтармен сипатталады.
Саздылы бор арасында жіңішке ... және ... ... органогенді ақ
әктастың және саздылы мергелдердің, ... ... ... ... ... ... және ... мергель қалыңдығы
-20-30см аспайды.
Турон-коньяк түзілістерінің біріккен жалпы максимальді ... ... ... ... алаң ... екі жік ярусы орнатылды: төменгі
және жоғарғы, оларды палеонтология және каротаж деректері бойынша анық
бөледі.
Төменгі сантон жік ... ... ... ... және ... депрессиясын және грабендерін қиыстырады.
Жік ярустың шөгінділері қанаттың батысының сотүстік ауданында және
отырған ... ... ... ... ... ... ... сантон жік ярусының ... ... ... шайып ауытқиды. Негізінде құрамында желвак фосфориті бар
құмтасты мергелімен жалғасады.
Төменгі сантон ... ... бор ... ... ... ... сипатталады.
Бор негізінен саздылы, ақ түсті, ашық-сұр,кесекті, қопсытты, кеуекті
жарылымды, ... қою ... ... ... ... секілді мергельдер негізінен жасыл-сұр, тығыздалған, сынықталған,
пиритизированды полерлі қоспалармен, көптеген фукойдтар.
Толық максимальді қалыңдығы 36м ... ... ... ... ... ... ... қанат
периферилі грабендерде және күнбез арасы депрессиясында бұрғылау туралы
зерттелді. Бұл жастың ... ... ... ... ... ... ... жік ярус жыныстарында негізінде бор секілді
мергельдердің қабаты, ... ... ... және қара ... отырған жік ярус түзілімдері қабаттың беткі бөлігі
саздылы, ... ... ... ... ақ, ашық – ... ... ... түйірлері кездеседі.
Жалпы бұл ярустың түзілімдері 26м, ал күмбез қанаттардың қалыңдықтары
2м өзгереді.
Кампан ярусы. Зерттелген ... ... ... ... бор ... кампан ярусы шөгінділерді алды. Олар ... ... ... ... ... ... жайылады. Суреттеліп
отырған жыныстар территориясын көп білігі бұл ярус жоғарғы сантон жік ... ... Бұл ... ... ... сонымен қатар
саздылы материалдардың будасының пайда болуы бойынша шекара өткізілді.
Төменгі кампан түзілімдерінің толық максимальді қалыңдығы -38м.
Бұл жастың түзілімдері ... ... ... ... ... ... қанаттарында жайылады.
Бұл жастың жыныстары алаң шегінде кеңінен таралады.
Каротаж деректері негізінде, карбонатты анализі бойынша, белгіленген
қалыңдықта үш ... ... ... олар алаң бойынша фациялардың
өзгеруін анықтады.
Төменгі будаға бірсараңдық сәйкес келеді, саздылы мергелі ... ... 50-80м ... ... ... бірсараңдылық және мергель секілдің саздық
күшті ... ... ... ол ... ... ... ... ол төменгіге ұқсайды, бірақ карбонатты анализ деректері, гамма-
каротаж ... тән ... оны ... ... ... Мергель секілді
саздар негізінен ашық-жасыл-сұр, көгілдір жасыл және ірі кристалды пириттер
қосындысы. Кейде жарылым ... ... ... ... ... қалыңдығы
0,5см. Буда қалыңдығы 30-100м ауытқиды.
Бұл жыныстардың ... ... ... депрессия және мульдалардың
айысқан аудандарында жайылады.
Жоғарғы кампан жік ... ... ... ... бұл ... ... бөлік жыныстарында жайылып ауытқиды. Қалыңдық негізінде
фосфориттер құмтасталынған мергелі өтеді. ... ... ... ақ, ... құмтасты, кейде қопсыту ... ... ... жие бор ... біркелкі. Тығыздалған
құмтастар әртүрлі, ереже бойынша ... ... ... көмірлі
қоспалары, темірдің сульфид кристалдары.
Жоғарғы жік ярустың жоғарғы бөлік шөгінділердің ... ... ... ... ... жасы түзілімдері плиоценге дейінгі
беткейлерде кеңінен ... Олар ... және ... ... ... қатар грабендерде жайылады.
Жыныстар құрамы және геофизикалық мәліметтері қимада да, алаң бойынша
да ... ... ... ... ярус ... төменгі және жоғарғы жік ярустары анықталады.
Түзілімдер қалыңдығы 30м-60м ... ... ... ... ... ... ярусы. Ол ашық-сұр аққа дейінгі, ... ... ... ... ... қима ... ақ ... құмдылы, саздылы пайда болады.
Саздар негізінде жасыл-сұр, мергельді, әлсіз құмтасты.
Ашылған қалыңдығы -3-30м.
Палоген жүйесі.
Палеоцен, ... және ... үш ... сипатталады.
Палеоцен түзілімі жоғарғы бөлігінде саз сұр және ... ... ... алевритті, линзамен және глауконит құмдардың
қабатшаларымен алевриттер және ... ... ... ... ... ... мергельдің ашық-жасыл, ... ... ... пириттің кристальді қоспаларымен сипатталады.
Эоцен түзілімдері барлық үш бөліктерімен: төменгі эоценнен бахмасарай
ярусы және ... ... ... ... ... эоценде –
химферополский қабаттарының жоғарғы эоценде альмин ярусымен сипатталады.
Төменгі эоцен түзілімдері ... ... ... ... буда ( 20м ), қою жасл ... және ... ... сипатталады. Жоғарғы бөлікте жасыл-сұр мергельдері
кезеседі.
Қалыңдық – ... ... ... ашық-жасыл саздармен, тығыздалған, әлсіз
құмтастарымен, әктастарымен сипатталады. Төменгі ... ... ... ұсақ ... ... 200м. ... ... түзілімдері альен
ярусының құрамында жасыл саздармен, тығыздалған, ... ... емес ... ... ... ... дақтарымен
сипатталады.
Олигоценді түзілімдер сұр, сары-сұр, майлы, саздармен, құмтастармен,
көптеген өсімдіктер қалдықтарының ... ... ... ... ... ... ... және ақ, кварцті, саздылы аудандармен,
төменге қарай әртүрлі түйірлі, ... және ... ... 76м.
Неоген жүйесі.
Жүйе кеңінен тараған және жайылатын әртүрлі жастарда келіспеушілікпен
ауытқиды, миоцендік және плоцендік бөлімдері анықталды.
Меоцен қою-сұр әктастарымен, ... ... ... ... ... ... Қалыңдық - 1-9м.
Плеоцен түзілімдері ақшағыл және апшерон ярустарымен сипатталады.
Ақшағыл ярусы керпіш-қызылды, сұр-жасылды саздармен, тығыздалған,
құмдардың ... ... және ... ақ, ... ұсақ және жіңішке түйірлі, қопсыту, жұмыртастың ... ... - ... ... сұр, жасыл-сұр, саздармен, тығыздалған, құмтастармен,
әктастармен, бақалшақты ... ... ... ...... ... ... арасында әртүрлі генетикалық секілді: аллювиальді
– пролювиальді, көлді, теңізді, атыраулық эоловты ... ... ... жоғарғы және қазіргі кездегі бөлімдерінің
түзілісі расталды.
Олар алаң бойынша кеңінен ... және ...... ... ... ауданы өтпелі зонада шығыс ... ... ... орналасқан. Каспий маңы ... ... ... ... және тұз асты палеозойда бейнелейді. Сол ... ... ... туралы мағлұматтың негізгі қайнар көзі болып
геофизикалық барлау әдістерінің деректері табылады, ... ... ... ... болып табылады ( МОГТ, КМПВ, ГСЗ ).
Каспий маңы ойысының қимасында ... ( ... ) тысы ... фундамент анықталды. КМПЗ және ГСЗ ... ... ... ... екені зерттелді, нәтижесінде оның картасы
құрылды.
Жұмыс ауданындағы ... ... ... бөлігінің ауытқу
тереңдігі 7-9км. ... ... ... қатысты. Фундамент
беткейінің оңтүстік шығысында 10км отырады, ал солтүстік—батыста 16-18км.
Ойыл ауданының көтерілімінде орналасқан, жұмыс ... ... ... дейін 10-14км құрайды. Жұмыс ... ... ... ... ... майысымы ( Орталық Каспий ... ) ... маңы ... ... ... ... отырған бөлігінің жалпы ерекшелігі болып жағалау толқындарының
үлкен жылдамдығы -6,5-7,0км/с табылады.
КМПВ жұмысы кезінде тіркелген толқын суретінің ерекшелігі, ... ... ... ... ... үлестіру. Каспий
маңы солтүстік-батыс бөлігінің фундамменттің ... ... Ойыл ... ... ... осы аудан ойысының
рифейлі жастау деп ... ... маңы ... шөгінді тысында ( төмен-жоғары ) тұзасты
гидрохимиялық ( тұздылы ) және тұз үсті ... ... ... ... зона ... дөңесінде тұзасты шөгінді
кешеннің қалыңдығы минимальді 1,5-2,0км. Ойл ... ... ... ... ол ... ... Тұз асты ... жабынында
шағылысу горизонт П1 жауап береді ( ... ... ... ... ауданында белгіленген 8,0-9,0км ауытқиды және шығыстан ... ... ... ... ... Қаратау, Қаракемір, Орындықты
тұзды күмбездері орналасқан. ... ... ... ... тұздың беткей тереңдегінің ауытқуы, әртүрлі. Еңес ... ... ... ... ие, яғни тіктен және жағымсызға
дейін, кейде карниздер байқалады.
Тұздылы құрылым ... ... ... ... ... гидрохимиялық
жыныстарды қоса отырып, стратиграфиялық диапазонның кішкентай ... ... ... ... ... жобасында
негізгі рөлді алады. Бұл кешен тұзды дөңестеріне тән және сейсмобарлау
деректер ... ... ... жыныстардың максимальді қалыңдығы 8км
екенін анықтаймыз. Тұзды массаның депрессияларда бар немесе жоғы ... ... ... ... ... ... ... жазық баспалдақ тәрізді биік, олар
асимметириялық; ... ... ... ... ... материалдары
бойынша кейбір аудандарда тұзды карниздің ахуалдығы байқалды. ... және ... ... ... ... ... ... жартылай
құлауға ұқсас дөңестерге ,карниздерге ұқсас қатысатын кезеңге ие.
МОГТ сейсмобарлау ... ... ... ... зерттелді.
Соңғысы 45-50° дейінгі еңіс ... ... ... ... тұзы жие түзіледі. Жоғарғы пермь және триас ... ... ... " ... " деп ... ... " щит ... " секілді құрылым кездеседі, олар ортаңғы ... ... ... жиналған, олардың жоғарғы пермь және триас бұзылмаған
түзілімдерінің үстінен ауытқиды. Негізіне пермь-триас ... ... ... Бұл ... пермь-триас қабаты еңес тұзға ағады.
Жобаланып отырған ауданында бұл ... ... ... ... ... ... юра-палеогендік құрылым литология этажының түзілімдері
пермь триасына ... ... ... ярусының гидрохимиялық
түзілімдеріне үшкір бұрышқа келіспеушілікпен ауытқиды. Суреттеліп отырған
құрылым литологиялық ... ... ... ... өсуіне байланысты
біртіндеп немесе толық қималардың бұзылуымен бұзылуы мүмкін, олар ... ... ... Мұнайгаздылығы
1994-76 жылдары бұрғыланған көптеген ұңғымаларда Егізқара, Қаратау
және Жөндісай, сонымен қатар Егізқара және ... ... ... ... ... және ... ... байқалды.
Стратиграфиялық диапазон шығуы өте кең – ол төменгі пермнің ... ... ... ... Құрамында мұнай және газ бар ... ... ... және ... ... ... ,
алевритлиттер, алевролиттер, құмтастар, ... ... ... ... ... ... ... кеуекті кейде
жарықшақты болады), жамылғы қабаттары және ... ... ... ... ... карталау барысында көрінген және
олардың даму ерекшеліктері, әрбір нақты ... ... ... анықтау үшін
негіз береді. Олардың көбі тектоникалық экрандалған (тұзды массивтердің
құламалы еңестерімен ірі ... ... ... ... ... азаюы және олардың сүйірленіп келуі, сонымен ... ... және ... ... ... ... ... және литологиялық аудандарында экрандалған шоғырларының бар
екені туралы ... ... ... ... барлық
литологиялық қалдықтар 1640 үлгілері жыныстарының ішінен ... ... ... ... алаң ... және ... ... реттеуді белгілеуге мүмкіндік береді. Битумның құрамы
тұзды күмбез ... және ... юра ... және ... ... ... келеді.
Люминисцентті-битуминологиялық анализ үлгілері ВНИГНИ, ВНИГРИ
лабороториялры, ... ... және №11 ... ... ... ... жүргізілді. Бір жағдайларда тек қана
хлорформалы сорындыларындағы ... ... ал ... ... ... Көптеген үлгілер бойынша «А» және «С» битум құрамы
және хлорформалы битумның кәдімгі құрамы.
Анализдерінің талдап ... ... ... ... ... қатар сұрақтарды шешуге септігін тигізді. Хлорформадағы ... ... ... ... ... ... оның ... мұнайлы,
нейтральді немесе қышқыл туралы пікір айтуға болады. Ауданда ... ... ... Ал ... және ... ... ... және
асфальтті көбінесе кездеседі.
«А» битумының көбінесе кездесуі көмірсутектің екінші дәрежелі екенін
байқатады. Ұйғарымдар мүмкіндігі бойынша тұз үсті ... ... ... ... ... ... ... үлкен амплитудалық
жарылымдарымен жекелей жарылымдар арқылы Хобда зонасының оңтүстік шығыс
бөлігімен шектеледі. ... ... ... ... ... жарылымдар және әртүрлі бұзылыстар лакольдік ... ... ... ... осы ... канал құрайды. Атап
айтқанда бұл бұзылыстар, каналдар болып табылады, сол себептен тұзды ... ... ... ... ... және ... ... тараған. Басқа жақтан бұл бұзылыстарын және туынды мұнай және
газ шоғырларын жекеледі, экрандалған өткізбейтін жыныстар миграция ... ... және ... жыныстардың коллекторлы қасиеттері
литология ... ... өте кең, ... ... және ... өзгереді (күмбездің беткей бағытына қарай коллектор қасиеті
нашарлайды). Егізқара күмбезінің коллекторлары туралы жалпы мәлімет ... ... ... өте жақсы. Жоғарғы юра және ... ... ... және ... негізінен 0,05-6,59% ашық
кеуектілікке және өткізгіштікке ие, ол нөлге жақын (Егізқара алаңы ... ... ... анализ деректері бойынша визуальді
мұнайдың пайда болуы кернде және ... ... ... ... ... ... дейінгі түзілімдерде битуминоз заттарының құрамында
көп екені байқалды (11,88% дейін). Яғни құрамында ... ... ... көп. ... анализі үшін өнделген, ол келесідей нәтижелеріді берді.
Тығыздығы 0,8614г/см3, мұнайдағы кокс - 0,6%, жану температурасы - ... ... ... - 0,15%, кинематикалық 20°С болғанда - 38,6, ... 23,93, 40°С ... – 16,59, 50°С ... – 12,06, 75°С
болғанда - 6,28.
Энглер бойынша фракционды құрамы % бен ... ... ... ... - 18, 300°C ... – 38; ... қоспалар -0,04%, мұнай
анализі ЦИЛ КНГР да 30.07.75 жылы Гурьевте өткізілді.
Құрамы бойынша ... ... ... ... Ол ... ... аз
күкіртті жоғары сапалы.
Ортаңғы юра және төменгі бор ... ... ... ... ... және қарқынды мұнайдың шығуы тұз үсті
жыныстардың аз қалыңдығына қарамастан оның болашағы бар мұнайды ... ... ... бар алаң – 5км2 ... ... ол, ... дамыған Баркин құмдары таралған ауданға шығыста жалғасады. Шығыс
бағытқа қарай мұнай шығуының қарқынды жоғарлануының тенденциясы ... ... ... да ... юра және апт ... ... маңы ... даму тарихы
Каспий маңы синеклизасының шығыс бөлігінің тектоникасы мен геологиялық
даму ... ... ... ... ... ... және ... болжам карталарының оннан ... ... ... ... ... бір негізгі ой – пікірді әр
түрлі жолмен бейнелеп көрсету болды. Осы ... ... ... ... ... және ... шығыстан герцин геосинклиналі өнімі
герцинидтермен шектелген (Л.А. Яншин, А.А. Абдуллин, И.Б. ... ... ... маңы ... шығыс бөлігінің, Оралдың, Мұғалжардың қалыптасу
тарихын және қазіргі құрылысын ортаңғы ... ... Орал ... ... ... ... ... Орал мұхиты батысында Шығыс
Европа шығысында Қазақстанның литосфералық плиталар аралығында орналасқан,
кейінірек соңғы ... ... екі ... ... ... ... ... зерттеліп жүрген бейне пайда болған).
Қарастырылып отырған уақыт аралығында – алғашқы пермь дәуірі, екі
плитаның ... ... ... ... ... және ... ... орнына Орал және Мұғалжар тау ... ... ... аумақтың
тектоникалық планы және даму режимі (тәртібі) өзгерген.
Ірі аймақтың планда қарастырғанда соңғы карбонда ... ... ... ... ... он палеобедер пішіндері
серпухов, ал ... визе ... ... ... ... ... бастапқы кезінде жаңа теңіз трангрессиясы болған. Бұл ... ... ... ... ... ... ... учаскесі
түрінде болып, барлық ... ... ... және таяз сулы ... саздылы шөгінділердің басымдылығымен
сипатталады. Бұл теңіз шығыс жағынан солтүстікте Орал, ... ... ... ал одан әрі ... және ... Эмба ... ... сәйкес ең қарқынды төмен майысу және шөгінділердің ... Орал ... ... және Орал алды ... ойыста болған. Бұзылған
сынық материал таудан ысырылып теңіздің жағалауында шоғырланған, ал ... ... ... ... ... орта және ірі мөлшерді ... таяз сулы ... ... ал ... Орал алды ... щығыс
беткейінде тік жағалаудан сырғанап түскен. Остансук, талды шоқы және
Кенкияқ ... ... ... ... ... сулы ... Орал алды ойысы батыстан және ... ... ... ... карбонатты платформаларымен шектелген, олардың батыс ... ең ... сулы ... ... ... ... жағдайлары
байқалған. теңіздің бұл бөлігі солтүстіктен Ақжар, Кеңкияқ ... ... ... ... ... арқылы таралып, мүмкін, Қаратон
көтерілімінің солтүстігімен батыс бағытта Каспий теңізіне қарай дамыған.
Төменгі пермнің барлық ... ... ... ... және Приморск карбонатты платформалардың әсері айтарлықтай айқын
байқалады. Оның әсері төменгі пермь шөгінділерінің ... ... бұл ... ... жоқ ... бейнеленеді. Шығыстан және
оңтүстік-шығыстан тынбайтын ... ... ... ... шеткі борт бөліктерінде пайда болған тектоникалық
белдем, өз ... ... ... ... ... ... теңіз деңгейінен көтеріліп аралдар ... ... ... ... ... ... стратиграфиялық бөлімшілер жоқ,
немесе айтарлықтай кішігірім қалыңдықпен белгіленеді.
Каспий маңы синеклизасының шығыс ... ... - ... ... ... ... шөгінділері ассель, сакмар және артын
ярустарында жіктелген жоғарғы ... ... ... ... Орал ... ... қалың қабатты (2000м астам)
дөрекі сынықты шөгінділер тараған, олар бірте-бірте Орал алды ... ... ... ... ... 2000м құмтастар және саздармен
алмасады, одан әрі ... ... ... ... және таскөмір
карбонатты платформалар шегінде қалыңдығы ... ... ... ... ... ... ... түйіршікті құмтастар, саздар және әктастар
тараған. Қиманың ... мен ... ... анық белгіленген дөрекі
сынықты материал солтүстік-шығысқа және шығыс аудандарында конустар ... ... ... шөгінділердің жиналуының ерекше
жағдайларымен өзгешеленетін екі учаске айқын белгіленеді. ... Орал ... өте ... ... майысуға ұшырап, Орал және Мұғалжар тауларынан
тасымалдап әкелінгентерригенді ... ... ... ... ... бұл жерде салыстырмалы терең сулы ... ... ... ... және битумді шөгінді құрылымдардың жиналуына
мүмкін болған.
Өте ірі және сирек кездесетін Теңіз, Қарашығанақ, ... ... ... ... және газ ... ... ... маңы
синеклизасының тұзасты палеозой шөгінділенінде мұнай және ... ... ... ... зор ... дәлелдеді. Каспий
маңы синеклизасының шөгінді ... оның ... ең ... ... үш ... ... ... Төменгі мегакешен рифт
үсті типіне жататын шөгінді бассейінде пайда болған рифей-венд және төменгі
палеозой ... ... ... ... ... плиталық
даму кезеңіне жауапты мегакешен ... және ... ... ... ... ... ... Каспий маңы синеклизасының
жекелену және даму кезеңіне жауапты ... ... өз ... ... және ... ... ... маңы синеклизасының палеозойда даму жағдайлары және құрылысы
туралы бірнеше жорамал бар. ... ... ( А.К. ... Г.Ж.
Жолтаев ) Каспий маңы синеклизасы ... ... ... ... ... деп санайды. Оның шеткі борт белдемдерінде геологиялық
жасы девон, таскөмір және алғашқы ... ... ... карбонатты,
негізінде риф массивтері пайда болған, олар бассейінің ішкі бөліктерінде
қалыңдығы азырақ терең сулы орны ... ... ... ... бойынша Каспий маңы синеклизасы Пачелм-Саратов,
Александров және Сарпин ... үшін ... ... ... ... Бұл рифттер, өз кезегінде, қыздырылған мантия ... ... жер ... бұзылып бөлшектену ( деструкция )
нәтижесі ... ... Г.Ж. ... бойынша Каспий маңы синеклизасының
орасан зор территориясында кунгур ... ... ... ... ... ... болған, олар девон, карбон, алғашқы пермь
аралығында, бірінші ... ... ... ... және ... ... ... бассейіндердің әр ... ... ... ... тән эволюциялық даму жолымен
өтеді. ... ... маңы ... ... ... ... ... пайда болуының бастапқы сатысына жауапты рифт типті шөгінді
бассейн болған. Девон және ... ол ... ... басқа
континенттің пассивті шетіне сәйкес шөгінді ... ... ... Орал ... ... және Орал ... микроконтинентінің
Каспий маңы платформасының ... ... ... ... жылжуының
нәтижесінде тектоникалық режим өзгеріп, салдарынан ... ... ... ... ұшырайды. Сонымен бірге, тар алдыңғы ойыс ... ... ... ... ... ... ... фундаменттің сатылы
лықсымалары қайтадан белсенділеніп, олардың бір бөлігі шығыста ығыспа және
бастырмаларға ауысады.
Континенттің пассивті шеті болған шығыс ... маңы ... ... ... және ... шөгінділерінің есесіне ... ... ... ... ... ... ... төменгі
бөлігінде Орал палеомұхитының рифт кезеңіне жауапты төменгі ... ... ... ... ... Бұл құрылымдар терригенді,
терригенді-вулканогенді, және ... ... олар ... ... сулы ... ... ... Бұл
шөгінділерді Батыс Мұғалжарда ... ... ... жеке ... Каспий маңы ендігінде Орал палеомұхиті Орал-
Тобол микроконтинентімен ... екі ... ... ... ... ... ... Каспий бассейніне спрединг кезеңінде, кейін
субдукция жағдайында тигізген әсері, сөз жоқ, бассейннің ... ... ... тегі және ... жиналу процесіне айтарлықтай болған.
Орал палеомұхитының дамуымен байланысты, ортаңғы ... ... ... маңы ... ... ... ... пассивті шеті түрінде
болған, бұл жерде ... ... ... ... жиналған. Тектоникалық қозғалыстардың қарқындылығы ... ... ... ... болмаған. Тектоникалық белсенділіктің
кезеңдері таяз сулы ... ... ... мүмкіндік береді.
Каспий маңы синеклизасының шығыс бөлігінің айтарлықтай тектоникалық
белсенділігі ... ... ... ... Бұл кезде Орал
палеомұхитының батыс жағалауы бойымен зилалие және ... ... ... ... пайда болған. Осы уақытта граувакка формациясымен
толтырылған Оңтүстік Эмба ... ... рифт ... Бұл
жағдай Отүстік Каспий маңы жаңа типті рифт үсті ... ... ... ... ... бастап шығыс Каспий маңы ... ... ... ... ... ... таяз сулы қайраң жағдайында
қалың қабатты карбонатты шөгінділер ... ... олар ... әктасты
терригенді құрылымдармен бөлінген.
Сөйтіп ол бассейнде пассивті шеттерге тән мұнайгаздылы ... ... үш тобы ... полифациялық шөгінділерден бастап, қиманың
жоғарғы бөліміне қарай теңіз ... ... одан ... карбонатты
шөгінділерге ауысады. Шығыс Каспий маңы палеобассейннің ең ... ...... ... ... маңы ... Оңтүстік Орал және Мұғалжармен түйіскен
зонасында екі тектоникалық тақтайша дамыған. Біреуі көпшілікке мәлім ... ... және ... ... қат-қабаттардан және
ультрабазит массивтерінен тұрады. Оңтүстікте бұл тақтайшаның бөлігі ретінде
Көкпекті ... ... ... ... ... ... беткей құрылымдарынан тұратын солтүстікте 3 алаир, оңтүстікте
Изембет деп аталады.
Қалың қабатты тұздардың ... ... ... ... Каспий маңы синеклизасы мұрагерлі бедермен сипатталатын төбелі
жазық ... яғни ... ... ... ... ... дөңес
шыңдарында ассель немесе төменгі сакмар шөгінділері ашылған, олар беткей
жағына қарай жасырақ шөгінділермен ... Бұл ... ... ... ... ... артин және кунгур гидрохимиялық ( тұзды
) құрылымдар жиналған. Кунгур тұз түзейтін ... суы ... ... тұщы сумен сұйытқан ... тұз және ... ... ... алмасуы байқалады.
Шығыс және оңтүстіік Каспий маңы шөгінді палеобассейндерінің дамуының
әрбір сатысының геодинамикалық жағдайының өзгешеліктері және олардың ... ... ... ... соңғы қорытындысында мұнайгазды
жиналымдар зоналарының қалыптасу, қайтадан ... және ... ... ... ... үшінші шағылысу горизонттары белгіленеді,
олар стратиграфиялық сумен ... ... ... және ... табанына
сәйкес келеді.
Жоғарыда мазмұндалған сейсмастратиграфиялық талдау және ЖТНӘ (МОГТ)
сейсмикалық материалдарын талдап қорыту нәтижесінде айқындалған Каспий ... ... ... ... ... ... ... тексеру қажет. Бұл жұмыстардың мақсаты кунгурға дейінгі
шағылысу горизонттарының сейсмастратиграфиялық орнысының дұрыстығын дәлдеп
анықтау, терең сулы ... ... ... ... заттық
құрамын анықтау, олардың коллекторлық және мұнай ... ... Жер асты ... ... ... зерттеліп отырған территория Солтүстік
Каспий артезиан бассейіннің шығыс ... ... ... ... ... ... ... тұз үсті гидрогеологиялық этаждың жер
асты суларының реттелу гидродинамикалық және гидрохимиялық жағдайларына
спецфизикалық әсер ... Ол ... ... ... ... және оған арынды сулы ... ... ... туралы
сипатталады. Олардың көлемі үлкен, бірақ литологиялық жыныстардың өзгеру
күші тұрақты емес. Қатты қалыңдық ... ... ... юра және ... табылады. Депрессияларда және мульдаларда олардың ... ... ... ... ... ... және ... емес
артезиан бассейндері пайда болады, күмбездер арасында ұяшықтар бойынша
өзара жалғасады.
Бұл жоғарыда белгіленген түзілідерінде ... ... ... ... кішкентай, бірақ көп тарағандар болып құрамында жие
жоғары минералды арынды сулары бар, жоғарғы ... және ... ... табылады. Аймақтық суарынды тұз үсті гидрогеологиялық этажға
кунгурдың тұз үсті тұзы қызмет ... Тек қана ... ... ... кепрок қалыңдығында ашылым бұзылыс жарылымдарында жоғарғы арынды
су ... ... ... Тұз үсті ... этаж қалыңдығында
негізінде екінші аймақтық су ... ... бор, ... ... ... ... карбонатты жыныстардағы мульдалармен
депрессиялар дамыған. Тұз үсті жыныстарының қимасында ... ... ... зоналарында төменгі сантон және төменгі кампан жыныстарының жарылым
бұзылыстары сеноман, альб немесе ортаңғы юра сулылық ... ... ... қызметін атқарады. Негізінен жоғарғы палеоценмен орта ... ... ... ... ... ... ... еркін
су алмасады, судың құрамы төмен ... ... ... Егізқара
күмбез дөңестерінде сармат саз арасындағы құмдардың қабатшалануы мүмкін,
төмен минералды арынды суды ... ... ... ... ... (Ойыл және Құрдақты өзендер шетінде) суланған болып төменгі ... ... ... ... Суы ... ... дейінгі рельефтің
төменделген Егізқара дөңестерінде Ақшағыл құмдарына, грунт және ... ... ... ... биіктігінің жасы бойынша жақын келетін,
Сағызсай және Қазынды арқалық аудан ... ... ... ... бар. ... тұщы және төмен тұздалған грунтты сулардың төрттік
аллювиальді және пролювиальді-делювиальді түзілімдеріне ... ... ... ... ... ... кең көлемді дамыған өзен жыра
сайларымен, төменгі эоценнің жер асты суы ... ... ... орналасуында жарылымдар арқылы сулылы кешен қалыптасқан.
Грунтты сулары құдықта ( колодец ) жалғасады ... ... ... ... ) ... 9,2м ұңғымалармен ашылған, сапасы бойынша олар тұщы
немесе төмен тұздалған, минерализациясымен 0,12-3,1г/л.
Қалыңдығы ... ... ... ... ... ... ие және ... сулылығыен сипатталады. Құдық
дебиттері 0,03-0,2л/сек ауытқиды, ал бұлақтар жүз үлестен л/сек аспайды.
Көлді түзілістер төмен су ... ... ...... ... сулылы
горизонтты зерттелген алаңның солтүстік, шығыс және орталық бөліктерінде
тараған. Үстіңгі аудандарда қалыңдығы ... ...... ... түзілістер толығымен жыра сайлар желісімен кең
тараған.
Грунтты сулар 0,7-20м ... ... ... ... ... ... ... төмен тұздалған минерализациясымен 0,2-2,5г/л (құдық 609-616).
Ортаңғы төрттік түзілімдерінің сулылы горизонтты ... ...... және ...... ... ... сенімді көзі болып табылады. Оны ұңғымалар көмегімен
пайдалануға мүмкін. Қазіргі уақытта орта ... ... тұщы ... өзенінің шетіндегі ауылдарға су жинау үшін және мал шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... бірігіп
қолданады.
Жоғарғы плиоцен түзілімдерінің сулылы кешендері зерттеліп ... ... ... тараған. Ойыл өзенінің шегінде, ... ... ... ... ... ... жер ... Ақшағыл жіңішке – орта түйірлі құмдарымен сәйкес келеді, негізінен
галькамен және ... және ... ... (2-5м), ... ... 2-5 – 8м ... ... қабатшаларға бөледі. Жалпы
суланған құмдар ... 3-10 – 30м ... ... ... ... ортаңғы бөлігінде (оңтүстік
шығыс Ойыл ауылының, Ойл өзенінің және Баркин массивті құмтастар ... ... жоқ. Бұл ... ... жыныстар алювиальді, ақшағыл және төменгі-
ортаңғы плиоцені гидравикалық ... ... ... және ... ... құрайды.
Жоғарғы плиоцен суларының табиғи қоры минерализациясымен 3г/л және
ортаңғы ... 14 ... ... Ойыл шеті ... ... ... = 120.106 x 14 x 0,12 = 200 млн, ... құрайды.
Пайдаланылған ресурстар – 100л/сек
Қарастырылып отырған кешеннің су көзі ... ... ... Ойыл ... ... ... Жоғарыда жатқан тұщы сулардың
аллювиальді ... және ... ... массиві сонымен қатар
Сегізсай арқалық үстіндегі маастрихттің ... ... ... ... Кейбір жағдайларда ауыз су рөлін жарылыс жер асты сулары ... юра ... ... Ойыл ... ... ... ... кешен сулары соңғысының әсері себебімен минерализация ( 3г\л )
жоғарылады. ... ... ... ... ... ауыз ... үшін ақшағыл құмдарының төмен тұздалған суын пайдалынады.
Жоғарғы плиоцен түзілімдер суының жалпы қоры Ойыл ... ... ... және альб ... сулылы кешені зерттелген
территорияның үлкен бөлігінде таралған. Күмбез қанаттарында тек ... ... ... ... ... ұсақ және орта ... ... табылады.
Сеноман саз қалыңдығында 2-3 – 10-34м қалыңдықтағы бір екі қабатша құмдары
ұңғымалармен ашылған.
Еңестенген күмбез қанаттарында және грабендерге жақын ... ... ... және ... борт ... ... су болуы мүмкін. Жоғарғы минерализацияланған орынды
сулар ... ... ... ... және альб ... ... кешені маңызды ресурстарымен
сипатталады және үлкен өнімділікке ие. Сулылы ... ... ... ... Альб ... ең көп су ... ... фильтрация коэффиценті 0,88-6м/тәу. ауытқиды. Деңгей 5,8-52м
төмендегенде су бергілетік 2-25/сек дейін, ал меншікті дебиттер – 0,4 – ... ... ... ... ... ... және ... қарай бағытқа немесе мульдаларда жоғарлайды.
Суреттеліп отырған кешеннің үлкен қор су асты сулары әзірше қозғалмай
қалды. Олар су ... ... ... үшін ... Бұл ... яғни
Егізқара күмбезінің солтүстік қанат ауданында және алаңы 85кв.км. Ақбұлақ
депрессиясының шет бөлігіндегі су минерализациясы 1г\л ... қоры ... = 85,106 x 50 x 0,1 = ... құрайды.
Пайдаланған ресурстары – 25,5л\сек.
Неоком түзілімдердің таралған сулылы кешені, мүмкіндік бойынша, жұмыс
ауданның үлкен бөлігінде зерттелмеген. ... ұсақ ... ... және ... 2-5 – 25м алевриттер болуы мүмкін.
Неоком жыныстардың сулылығы әртүрлі және жалпы қалыңдықтың ... және ... ... ... ... ... ... өзгеру коэффициентті 0,64-2,31м/тәу, ал су бергілетін – 13-
20% өзгереді ( Недюжин, 1974 ).
Суаралау ... ... ұсақ ... ... дейін және
қалыңдығы 5-400м алевриттердің ... ... ... ... тәуелді екіден он төртке дейін) қызмет етеді. Кешеннің күмбез
шегіндегі жалпы қалыңдығы 15-81 – 250-286м өзгереді. Оның жабынының ... 7-129м ... ... және 416м қанаттарда, ол депрессия және
мульдқа қарай бағытталып өзгереді.
Ортаңғы юра ... ... ... ... ... және каротаж деректері бойынша сулануы ... орта ... ... болуы мүмкін, жіңішке қабатшалар тараған қалыңдығы ... ... ... ... отырған сулылы кешенінің жалпы қалыңдығы 6-10 – ... Оның ... ... ... 77-444м ... ... мульда бағыттарында жоғарыланады. Төменгі юра жыныстарының жер асты
сулары ... ... ... ... ... ... 10г\л асады (рк құмда 2-1,5омм құрайды). 5-10омм маңыздысы
тіке мұнай шығуымен немесе ... ... ... ... және мульдаларда тұздық түріндегі сулар таралған. Төменгі
юра жыныстарының ... ... және ... ... ... су
жиналымдар үшін жарамсыз.
Жоғарғы триас түзілімдерінің ... ... ... ... ... ... қалыңдығы 6м құмдар қабатшалары, ал
күмбездегі жарылыс бұзылыстар зоналарында және ... 0,2-3м ... ... ... әртүрлі қалыңдығы қызмет етеді. Қарастырылып
отырған кешеннің жалпы қалыңдығы 15-65м ауытқиды. ... ... ... ө ... Депрессияға және мульдаға ... олар ... ... ... жер асты ... жоғарғы арынды және
жоғарғы минерализацияланған (10г\л ден үлкен). Олар ... ... ... ... ... жер асты сулары күмбез шегінде
таралған, бірақ зерттелмеген. Сулану гипстарды жарықтарымен және ... 7-52м және ... ... 115м. ... ... ... Олар ... тереңдікте. Кунгур жынысының жоғарғы
арынды сулары минерализацясы 50г\л ... ... ... түріне қатысты.
рк  маңыздысының 125-35омм жоғарлануы мұнайдың және битумның ... ... ... растайды. Жарықшақ жыныстардың сулану олардың қалыңдығынан
тәуелді болады. Жер асты ... ... және оны ... ... ... бір ... ... асырылады. Су ... үшін ... ... және газ қорларын есептеу
Бұл дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты - ... ... ... және газ ... мен ... іздестіру, олардың жалпы
геологиялық және материалдық қорын есептеу.
Каспиймаңы ойпатының шығыс ... ... ... ... корын көлемдік әдіс арқылы ... ... ... үшін ... көлемін, шоғыр көлемін
білу керек, сонымен ... оның ... ... ... отырып, оның мұнай қорын есептейміз. Егізқара кұрылымының мұнай
қорын есептеу үшін Кенқияқ ... ... ... ... мұнай қорын есептеу С3 категориясы бойынша жүзеге асырылады.
|Құрылым аты ... ... |
|0 – 180 |Жуу ... типі - ... |
| |ρ = 1170 ... |
| |су ... 5-8 см3/30 мин; |
| ... - 50 сек; ... |
| ... ... 5-6 %; ... - 1700 |Жуу ... типі ... |
| ... ρ = 1200 ... |
| ... 60 – 90 сек; |
| ... 5-8 см3/30 мин; |
| |рН = 9-9,5; құм < 2; NaCl – 190 |
| |г/л, |
| |К – 40г/л; ... – 3000 |Жуу ... типі ... – |
| ... ρ = 1270 ... |
| ... 30 – 40 сек; ... |
| ... 3-7 см3/30 мин; рН = 7; |
| ... ... ... 25 %; |
| |құм < 0,5; NaCl – 190 г/л, К – 38 |
| |г/л; |
| |Ca – 0,4 г/л; |
2 .5 Ұңғы ... ... ... берілген алаңда бұрғыланып болған бірнеше
ұңғылардың нақтылы ... ... ... және ... ... жеке ... ... таңдап алынады.
Ұңғыма конструкциясын жобалау барысында мынадай мәселелер шешіледі:
- ұңғыға түсірілетін шегендеу тізбектерінің саны;
- шегендеу ... ... ... ... ... және оларды түсіретін, ұңғыларды бұрғылауда
қолданылатын қашаулардың диаметрлері;
- шегендеу тізбектерінің сыртындағы цемент ерітінділерінің көтерілу
тереңдіктері.
Шегендеу ... ... ... ... және ... ... ... және бұрғылау барысында кездесетін
шиеленістердің сипаттамаларын ескеріп ... Бұл үшін ... ... қабат қысымының ауытқу коэффициенті (Ка), жұтылу
индексі (Кж) және жуу сұйығының салыстырмалы ... (ρо) ... ... ... біріктірілген график тұрғызылады.
Ауытқу коэффициенті дегеніміз – қабат қысымының (Рқ) гидростатикалық
(Рг.с.) қысымға ... = Р қ / Р г.с = Рқ / g* ρc *H ... Р қ - ... ... ... – тұщы ... тығыздығы, кг/м3;
Н – қабаттың орналасу тереңдігі, м.
Жұтылу индексі дегеніміз – жұтылу қысымының гидростатикалық ... = Рж/ g* ρc ... ... Р ж - ... ... ... жұтылу қысымы белгісіз болса, онда оның мәнін шамамен мына ... ... = ... Р ... Р г.ж.- гидрожарылу қысымы, МПа;
Р г.ж = ... Р ... Р қ- ... ... ... қысымы, МПа.
ρ0 = ρжс/ ρс ... – жуу ... ... *Ка ... ... ... м | | |
| |Рқ , МПа |Рж, МПа ... | | ... | | |
| | | | |
|0 |180 |1.2 |2.2 ... |500 |5.2 |7.2 ... |1700 |17.2 |24.2 ... |2500 |28.5 |37.5 ... |3000 |35.5 |45.9 ... Кр – ... коэффициенті
Кр =1.1÷1.15 0-1200 ... ... ... ... ... >2500 ... ... салыстырмалы тығыздықтарын анықтағанда мынадай шарт
орындалуы керек:
Ка< ρ0< ... м Ка = ... ... = ... + 0.66*1.2 = 2.3
Рж = 0.95*2.3 = 2.2
Кж = 2.2/1000*9.8*180 =1.24
ρ 0 = (1.10 ÷ 1,15)*0.6 = 0.66 ÷ ... м Ка = ... = ... + 0.66*5.2 = ... = 0.95*7.6 = ... = ... = ... 0 = (1.10 ÷ 1,15)*1.06 = 1.16 ÷ 1.2
Z=1700 м Ка = ... = ... = ... + ... = ... = 0.95*25.5 = 24.2
Кж = 24.2/1000*9.8*1700 = ... = (1.07 ÷ ... = 1.17 ÷ ... Ка = ... = ... = ... = 31.9
Рж = 0.95*31.9 = 30.3
Кж = 30.3/1000*9.8*2000 = 1.5
ρ0 = (1.07 ... = 1.26 ÷ ... м Ка = ... = ... = ... = 39.5
Рж = 0.95*39.5 = 37.5
Кж = 37.5/1000*9.8*2500 = 1.53
ρ0 = (1.04 ÷ ... = 1.2 ÷ ... м Ка = ... = ... = ... = ... = ... = 45.9
Кж = 45.9/1000*9.8*3000 = 1.35
ρ0 = (1.04 ÷ ... = 1.25 ÷ ... ... ... анықталған Ка, Кж және ρ0 ... ... ... ... м |Ка |Кж |ρ0 ... |0.6 |1.24 |0.66 ÷ 0.69 ... |1.06 |1.5 |1.12 ÷ 1.2 ... |1.03 |1.45 |1.1 ÷ 1.13 ... |1.16 |1.53 |1.2 ÷ 1.24 ... |1.2 |1.35 |1.25 ÷ 1.28 ... ... тізбегінің диаметрлерін тексеру
Шегендеу тізбегі және қашау диаметрлерін таңдау, ... ... ... жоғарыға қарай жүргізіледі. ... ... ... ... үшін ... ... ... бұрғылау жұмыстарына тапсырыс берушілердің, құбырларды толтыру
әдісіне, игеру жағдайына, қондырғылар көлеміне байланысты.
Ұңғы диаметрі, оған ... ... ... ең үлкен сыртқы
диаметрінен әрқашан үлкен болуы керек.
Dұңғы=Dм+2Δ
(2.8)
Dұңғы – ... ... ...... ... ең ... сыртқы диаметрі (бұл муфтаның
диаметрі), мм;
Δ- ұңғының қабырғалары мен тізбек муфтасының арасындағы саңылау, мм;
Қашаудың диаметрлерін анықтағаннан ... МЕСТ 20692 – 75 ... 21210 – 75 ... ... мәні ... жақындауы таңдалып алынады.
Пайдалану тізбегінің диаметрін D =140 мм қабылдаймыз, МЕСТ 632-80
бойынша муфтаның диаметрі Dм =159,0 ... =10÷15 ... = 159 + 2 ·15 = 189 ... 20692-75 және 21210-75 ... ... ... немесе керн
алатын қашау диаметрі алынады Dқ =190,5 ... ... ... ... Оны төменгі формуламен
табамыз.
Dар.т1 = ... +2·δ +2 ...... мен ... тізбек қабырғаларының саңылауы МЕСТ 632- ... ... 1 ... 8 +2· ... 632 – 80 бойынша аралық тізбек диаметрін 219,1 мм деп аламыз.
Аралық тізбекті бұрғылағанға ... ... ... мына ... 1 =D м + ... 1 =D м + 2∆ = 244,5 + 2 ·20 = 284,5 ... 20692 –75 ... қашау диаметрін 269,9 мм деп таңдаймыз.
Dар.т2 =269,9 + 2· ... 632 – 80 ... ... ... диаметрін 323,9 мм деп аламыз.
Аралық тізбекті бұрғылағанға қажет ... ... мына ... =D м + 2·20 = 323,9 + 2 ·10 = 343,9 ... 20692 – 75 ... қашау диаметрін 349,2 мм деп таңдаймыз.
Кондуктор диаметрін төмендегі формула арқылы анықтаймыз.
Dк =Dқа+ ... =349,2 + 2·10 = 369,2 ... = Dік ... = 369,2 + 2·5 = 379,2 мм
МЕСТ 632 – 80 ... ... 426,4 мм ... ... = Dм + 2·20 = 426,4 + 2·10 = 446,4 ... 20692 – 75 ... Dқаш.к = 444,5 мм қашауын аламыз.
2.1 – сурет. Ұңғыма конструкциясы
180
1700
3000
2.7 Пайдалану тізбегін ... ... ... оған әсер ... ең ... ішкі және сыртқы артық
қысымдарын ескеріп беріктігін есептейді.
Қабаттардың өнімділігін арттыру үшін ұңғының ... ... ... оны ... ... ... ... қысымның мәні
жоғары болады. Ал ұңғыны пайдалану аяқталған ... ... ... ... болады.
Пайдалану тізбегін беріктікке есептеу үшін алдымен есептеу сұлбасын
таңдап алу керек.
Төменде ұңғының әр түрлі нүктелеріндегі сыртқы және ішкі ... ... ... мен ... ... ... – құбыр тізбегінің соңына дейінгі қашықтық, м;
Н – тізбектің ... ... ... ... ... – цемент ерітіндісінің деңгейіне дейінгі, м;
Рқ – ... ... ... сағалық қысым, МПа;
ρц – цемент ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3;
ρс – судың тығыздығы, кг/м3;
ρм – мұнай ... ... – жуу ... ... кг/м3;
К – цемент сақинасының шөгу мәні;
Мұнай ұңғысы үшін диаметрі 190,5мм пайдалану тізбегін төмендегі ... ... ... = 3000 ... h = 0
L H = 1/3 = 1000 ... = 1000 ... = 1850 ... сурет . Есептік схема k = ... = 876 ... ... ұңғы ... , 3000 м . ... ұңғы сағасына дейін
цементтелген . Пайдалану құбыр диаметрі , м ... ... ... , ... ... ... анықтаймыз
а) ұңғыны пайдалануға берер кезде:
1. z = 0 Рі.а.z = 1,1·Рс = 1,1(Рқ – q · ... L · 10-6), ... = 1,1(35,5 – 9,8 · 876 · 3000 · 10-6) = 10,78 ... z = L Рі.а.L = [1,1·Рс – q[(pц - pқбс)L · 10-6]] ·(1 – k), ... = [1,1· 404 – 9,8[( 1850 – ... · 10-6]] ·(1 – 0,25) = - ... қысым эпюрасын тұрғызамыз
Сыртқы артық қысымды анықтаймыз
б) ұңғыны пайдалануға ... ... z = 0 Рса = 0
2. z = H РсаH = q · pц · H(1 - k) · 10-6, ... = 9,8 · 1850 · 1000(1 – 0,25) · 10-6 = 13,5 Мпа;
3. z = L РсаL = q[pц · L - pc(L - H)](1 - k) · 10-6, ... = 9,8[1850 · 3000 – ... – 1000)] (1 – 0,25) · 10-6 = 26 ... ... ... тұрғызамыз
nкр рп. и L= 1,15*26 = 29,9 Мпа
Бұл қысымға беріктік тобы «Д» қабырғаларының қалыңдығы 9 мм ... ... ... ... ... ... ркр =34,0 ... – ші секция үшін 8 мм, ркр = 28,1 Мпа, рс. ж я = 26/1.15 = 22.6 ... ... бұл ... 2450 м ... сәйкес келеді.1- ші секция
ұзындығы l1 = L – lдоп8д = (3000 – 2450 м) = 550 м, ал оның ... ... ... ... Q1 = 146 800 Н = 146,8 кН = 0, 1468 ... – ші ... үшін 7 мм, ркр = 22,2 Мпа ... = 19,3 Мпа сыртқы
эпюра бойынша 2000 м ... ... ... nкр = 1,0 деп ... – ші секция ұзындығы 8 мм
l2 = lдоп8д - lдоп7д = 2450 – 2000 = 450 м, ал оның салмағы
Q2 = 109 700 Н = 109,7 кН = 0, 1097 ... ... ... салмағы: Q1 + Q2 = 0,1468 + 0,1097 = 0,2565 мН
3- ші секцияның ... 7 мм деп алып ... 111 – ші ... ... = 0,67 мН, q7 = 236 ... = ... /nстр – (Q1 + Q2)/ q7 = 0,67/1,15 – 0,2565/236*10-6 = 1382 ... ші ... ... Q3 = 254 800 Н = 254,8 кН = 0, 2548 ... үш ... ... Q1 + Q2 + Q3= 0,2565 + 0,2548 = 0,5113 ... – ші кесте бойынша 0,55 мН, 7 мм
l0 = L – l1 – l2 – 0.57 - Q1 - Q2/ ... = 3000 – 500 - 450 – 0.55 – ... = 756 ... эпюра бойынша 756 м тереңдікте рс. ж я = 8,5 МПа, ... ... ... ... ... 22,2/8,5 = 2,6 »» ... екі ... үшін ішкі артық қысым жоқ болғандақтан, ішкі қысымды
есептемейміз.
3- ші секция ... үшін ішкі ... 7 мм ... – 550 – 450 - 1382) = 618 м, ішкі ... ... рі. ж я = 13 ... – ші ... бойынша 7 мм құбырға рі.д7д = 33,3 МПа, беріктік қорының
коэффициенті nі = 33,3/13 = 2,6 »» ... – ші ... 8 мм ... деп аламыз, Рстр.8д = 0,79 МН, q8 = 267 Н
l4 = 0,97/1,15 – 0,5113/267*10-6 = 658 ... = 173 500 Н = 173,5 кН = 0, 1735 ... үш ... ... Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 0,5113 + ... ші секцияны 9 мм құбырмен біріктіреміз Рстр.9д = 0,92 МН, q9 = 298 Н
l5 = 0,92/1,15 – ... = 1551 ... = 500 м ... оның ... Q5 = 149 кН = 0, 149 Мн
рвд.9д = 42,8 ... ... ... Q = 0,5113 + ... ... ... тобы ... пайдалану тізбегінің конструкциясы 140 мм.
|Секцияның ... ... ... ... |
|нөмірі |қалыңдығы |арақашықтығы, ... ... |
| | |м ... | |МН |
| | ... ... | | |
|1 |9 |2450 |3000 |550 |0,1468 |
|2 |8 |2000 |2450 |450 |0,1097 |
|3 |7 |756 |2000 |1244 |0,2548 |
|4 |8 |618 |756 |138 |0,1735 |
|5 |9 |0 |618 |618 |0,3378 ... |0 |3000 |- |0,4868 ... ... ... ... ... беріктік тобы
3. Экономикалық бөлім
Қазақстан – дүниедегі мұнай және газ өндіруші державалардың қатарына
жататын мемлекет. Ол ТМД ... ... ... ... ал ... ... алып тұр. 200 астам кенорындары белгілі, бірақ қазір тек 58
өндіріліп жатыр.
Басқа ... ... ... ... кейін, тек мұнай
өнеркәсібі 1995 жылдан бастап қалпына келіп жатыр. Ал оған ... жыл ... ... ... Бұл ... елге ... көптеп келуімен
байланысты.
Қазір Қазақстанда 50 млн жуық мұнай өндіріледі.Бірнеше Теңіз, Королев,
Қарашығанақ, Қашаған, Өзен т.б алып ... бар. Осы ... ... ... ... ... 1% ... ел инвесторлары келген сайын, елімізге құрылыс инвесторлары да
келіп жатыр. Себебі, ... ірі алып ... ... теңізі
жағасында орналасқан және олардың көпшілігін су басып жатыр. Екіншіден,
компаниялар жұмысшыларын үйлермен қамтамасыз ету үшін мемлекеттік тапсырыс
бойынша ғимараттар салу үшін көп ... ақша ... ... ... де елімізде жоғары орын алып ... ... ... ... Джейханға, Бакуға тасымалдану ойластырып
жатыр. Енді соны Тынық ... ... ... үшін ... ... салынып болды. Келешекте Қазақстанның ірі мұнай экспортеры
болары сөзсіз.
3.1.Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер ...... ... ... болып бұрғылау
жылдамдықтары (циклдік, техникалық, рейстік, механикалық), ... және ... ... ... ... жұмысшыларының
еңбек өнімділігі саналады.
Ұңғының құрылу темпін анықтау үшін ... ... ... Ұңғы ... ... жылдамдығы техниканың
жалпы жағдайын, құрылыстың ... және ... ... ... ... – коммерциялық жылдамдық. Бұл жылдамдық
бұрғылаушыларға керек мәлімет ... ... ... ... ... метрдің станок –
айға қатынасы. Ол ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Рейстік жылдамдық бұрғылау техникасының ... ... ... ... ... ... – тау жыныстардың бұзылу уақыты. Ол ... ... ... ... ... ... анықтау үшін алдымен ұңғылар тереңдігінің орташа мәнін
анықтау қажет.
3.2 Негізгі ... ... ... Құбырдың орташа тереңдігін есептейміз
Норт=(H1+H2+…+Hn)/n;
(3.1) (Норт=(3000+2200+1800) /3 = 2333 м
Норт - ... ... ... ... м;
n – жобадағы құбырлар саны.
Нn – құбырдың нөмірі
2). Құбырлар құрылысы бойынша жұмыс ... ... ... ...... формула бойынша анықталады:
Vц= ... ... ... ... м
Тц- құбырды салу құрылысының оралым ұзақтығы, ... 233 м/ст. ... ... ... ... жылдамдығы – бұрғылаудың бір
станок-ай жүріп өткен метр саны.
Бұл көрсеткіш объектілерде бұрғылау жұмыстарын жоспарлау ... ... ... ... қаржыландыру, формула
бойынша нормаланып және анықталады:
Vк=Нср·720/Тн
(3.3)
Тн – құбырларды бұрғылау және бекітудің нормативті ұзақтығы, час;
720 – бір станок-айдағы ... ... ... тәулік = 2880 сағат
Vк=2333·720/2880=583 п.м/ст.-ай
Коммерциялық құнына техника-технологиялық және ұйымдастыру
сипатындағы ... әсер ...... өндірістік емес
оралымды қысқарту және құртуды талап етеді, операцияларды өткізуді
жеделдету ... ... ... дара ... ... Бұл
бұрғылау техникасы мен технологиясын жетілдіру негізінде қол жеткізіледі,
өндірісті ұйымдастыруды жақсатру.
4) Бұрғылаудың техникалық жылдамдағы – өндірістік ... ... өту ... ... бойынша қажетті технологиялық
жұмыстар ырғағын сипаттайтын және бұрғылау ... мен ... ... ... көрсетеді:
VT=Hср ·720/Тпр
(3.4)
Тпр – құбырды бұрғылау және бекітуге механикалық қажетті
(өндірістік) уақыт, сағат
Тпр=Тн-Тр
(3.5)
Тр- жөндеу жұмыстарына ... ... ... сағат
Тр=76 сағат
Осыдан табамыз
Тпр= 2880 – 76 = 2804
VT=2333*720/2804= 600 п.м/ст.-ай
5) Бұрғылаудың рейстік ... ... ... ... ... ... ... сипаттайды, формула бойынша
анықталады:
Vр=Hср/(T1+T2+T3+T4)
(3.6)
T1 – механикалық бұзылулар уақыты, г/п (ұңғымада қашаудың жұмыс
уақыты), сағат;
Т1=151 сағат
Т2 – ... өсу ... ... ...... ... және ... уақыты, сағат;
Т3=10,1сағат:
Т4 – қашауды ауыстыру уақыты, сағат;
Т4=9,2 сағат;
Тсум= 190,5 сағат
Vр=Hср/Tсум=2333/190,5= ... ... ... тау ... ... ... ... механикалық жылдамдығы – көрсеткіш:
Vм=Hорт/T1
Vм=2333/151=15,4 п.м/сағат
(3.8)
7). Қашаудың орташа жүріп өту формуласы бойынша анықталады:
d=Hорт/П
(3.9)
П – ... ... ... ... ... ... =17 дана
d= 2333/8= 291 п.м. долот
8). Бұрғылау мен бекітудің ... ... ... ... ... мына ... бойынша анықталады:
Пт=Нср/Чб
(4.1)
Чб=25 адам (бұрғылау бригадасындағы жұмысшылар саны)
Пт=2333/25=94 м/адам
10). Жобаланған жұмыстардың ұзақтығын формуладан анықтауға болады:
Тпр=(Нжалпы·720)/Vк
(4.2)
Тпр – бұрғылаудың календарлық уақыты, өнімсіз ... ...... ... ... ... м;
Нжалпы=7000 м.
Vк – бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы, м/ст-ай
Одан алатынымыз:
Тпр = (7000*720) /583 = 8645 (сағат):24= 360 тәулік
Сонымен, алаңдағы ... ... ... 360 ... ... 11ай 5 ... ... бір метр жүруіне күтілетін қорлардың өсімі:
∆Q=Qизв/Hжалпы
(4.3)
Qизв – алынатын қорлар, тонна
∆Q= 21 705 832/ 7000 = 3100,8 ... ... ... ... ... ... 832/3= 7 235 277,3 ... жұмыстары бойынша негізгі техника-экономикалық
көрсеткіштері
7 - кесте
| | | ... ... ... |Саны |
| | | ... ... ... ... ... ... ... саны |дана |3 |
| | | ... ... ... ... |п.м |2333 |
| | | ... ... ... ... |п.м |7000 |
| | | ... ... жылдамдығы | | |
|- ... |м/ст ай |300 |
|- ... |м/ст ай |583 |
|- ... |м/ст ай |15,4 |
| | | ... ... ... ұзақтығы |тәулік |360 |
| | | ... ... ... қоры ... |21 705,832 |
| | | |
|- ... 1 ... ... қоры |т |3100,8 |
| | | ... Бір ... ... мұнай қоры |т |7 235 277 |
| | | ... ... 1 м ... құны ... |78840 |
| | | ... Бір ... ... бағасы |теңге |183 933 720 |
4. ... және ... ... ... ... ... және ... өндірістік факторларды талдау
Жобалық жұмыстар 2005 жылдың мамыр айынан 2006 жылдың ақпан ... ... ... жүргізілетін ауданның климаты ... ... ... ретінде жиі шу және діріл ... ... күрт әсер етсе адам ... жүйесіне катысты ауруларға шалдығады. Шу,
тербелістер көзі болып берілген бөлікшеде ... ... ... ... ... операцияларын жүргізгенде шығатын
шу.
Тыныс алу мүшелеріне кез-келген шаң ... ... ... ... ... ... ... әкеледі. Шаң ұңғымаларды бұрғылау кезінде
пайда болады.
Пісіру және ... ... ... ... ... азот оксиді
сияқты улары пайда болып адам ағзасына қауіпті болуы ... ... ... да ... көздері болады.
Әр түрлі ауырлықтарды қозғалту-көтеруге байланысты қауіп
түрлері. Бұрғылау ... ... ... ... әр ... ... өлшемдермен жұмыс жасауға тура ... ... ... ... ... ... - түсіру, қашаулар,
қабатсынағыштар, түптік қозғалтқыштар және т.б. ... ... ... бұрғылау қондырғыларының көпірлеріне жеткізу, свечаларды ... ... ... бұл ... ... бәрі ауыр ... ... жұыс істеу барысында осылардың біреу адам үстіне
түсіп немесе басып қалатын ... ауыр ... ... соғады.
Бұрғылау құбырлары жиналып тұрған мұнара үлкен желкенділікке
ие. Сондықтан қатты жел ... ... ... ... ... ... болса аударылып қалуы мүмкін.
Үлкен қысымдармен немесе жұмыс істеу барысында үлкен ... ... ... ... ... ... ... бұрғылау және
цементтеу сораптар, компрессорлар, үлкен қысымды ... ... ... ... ... және т.б. осыған құбыр сыртында болатын
мұнай – газ атқылаулары және ... да ... ... ... ... ... метерология жағдайы
д)тиімсіз жарықтама туралы
4.2. Өндірістік санитария.
А. Санитарлық ­ тұрмыстық қызмет және ішілетін суды қамтамасыздау.
Барлық жұмыс істеу ... келу ... ... болу ... ... ету ... ... орналасады. Жұмысшылардың жұмыс істеу
және демалу жағдайларын ... ... ... ... және ... жобада қарастырылған.
Таушы және бұрғылама отряды үшін 4 вагон-үй және 3 ... ... тек ... қолданылады.
Лагерді орналастыру алдында палаткалар және вагондардың ... ... және ... ... ... белгіленеді.
Көліктін тұру жері лагерден 150 м қашықтықта ... ... ... ... ... 40м аз ... ... кезінде қолайсыз
жағдайлардан сақтап ... ... ... ... ... ... ... киім сақтайтын бөлме қарастырылған. Дәретхана
және қоқыс шұңқырлары желсіз жағынан ... ... 50 м ... суы және техникалық су бөлікшеге бұлақтардан әкелінеді, ал қондырғылар
Ақтөбе қаласынан көлікпен тасымалданып ... тек ... ... орталық экспедициямен байланыс радиостанция және көлікпен
жүзеге асырылады.
Шу мен дірілден қорғану.
.ҚР СанПиН бойынша ... ... және ... шу деңгейінің
нормалары 1 -кестеде көрсетілген.
1-КЕСТЕ Жұмыс орнындағы шу және шу ... ... ... ... ... ... ... ... ... дБ, ... |La және|
|қызыметтерінің түрі ... ... ... ... кГц |Lakb, |
| | |дБА |
| | ... |
| | ... |
| |0,03 |
|1 |1,5 |2 |3 |4 |5 |7,5 |10 | |4 және одан да көп. |6,5 |7 |7,5 |8 ... |11 |12,5 | |3 |7,5 |8 |8,5 |9,6 |10 |11 |12,5 |14 | |2 |8,5 |9 ... |11,5 |13 |15 |17 | |1,5 |9,5 |10,5 |13 |15 |17 |19 |21 |23 | |1 ... |16 |18 |21 |23 |26,5 |29 | |0,5 |18 |23 |31 |37 |45 |54 |66 |- | ... кғим ... ... ... анықтаймыз.
Sn=B*A=40*50=2000м2
еIVН=eIIIHmc, m=0.9, c=0.75
eIIIH=1.5
еIVН=1.5*0.9*0.75=1.02
-дің мәнін анықтаймыз – ... ... ... ... ... ... =30.
Жарық өткізгіш матриал ретінде қосарланып ашылатын, темір бетонды
формалық және ... ... бар ... ... ... =0.6, =0.8, ... ... ... және 1:В=1,2:40=0.03 қатынасынан анықтаймыз -
=1,05. ... ... Р=8м. ... ... ... ізденіп отырған ауданды есептейміз.
S0=96*1.02*40*1.1*1.20. 114.5м
100*0.43*1.05
4.3Техника қауіпсіздігі.
Жергілікті жерде жоғалмас үшін пландық ... ... оған ... жэне қауіпті бұрылыстар салынады.
«Адамдарды вахталық көлікпен қауіпсіз тасымалдау ... ... ... ... ... ... асрыла-ды. Адамдарды
тасымалдау кезінде жүргізушімен ... ... ... ... адам ... оған адамдардың тізімі беріле-ді.
Бұрғылама қондырғыларында жұмыс істеушілерге 20 дана каска ... ... ... және ... түрде жалпы саны 100 жұп қолғап
беріледі. Көздерін күлгін сәулелерінен, шаңнан, құмнан ... үшін ... жұп ... ... қарастырылған
Бұрғылау және орларды өту жұмыстарына бөлінген адамдар саны 40 жұмысшы.
Жеке қорғау жабдықтарының саны ... ... ... олар ... ... ... ... қалуы мүмкін. Міндетті түрде күз-көктем
маусымдарында вагондарды жылыту ... Олар ... ... ... ... уақытында ыстық шаймен жылыну үшін, әрбір
жұмысшыға бір литрлік термос беріледі.
Жаздың ... ... ... ... ... ... ... салқын ас суы бар
фляжка беріледі.
Ашық жерде жұмыс кезінде адамдардың демалуына палаткалар, навес, ... ... күн ... ... үшін бас ... беру ... ... іске асыру үшін, еңбек қорғау тұрғыдан
келесі жабдықтар мен ... ... ... ... ... ... қондырғысы.
СВ-5150 қондырғысы күрделі электрогидравликалық қондырғы болғандықтан,
оны жұмыс алаңында қондыру орны келесі ... ... ... Алаң тегіс болу керек, жердің құлауы 60-90 –тан аспауы керек;
2) Алаңда суланған участоктар болмау керек;
3) Ғимараттар мен ... ... ... ... 30 ... ... керек;
4) Қондырғы өрт сөндіргіш құралдармен толық комплектену керек.
Электро қондырғымен жұмыс ... ... ... жарақаттанудан
қорғау үшін қондырғыларды жерге қосады. Жерге қосудың сапасы әрбір жаңа
нүктеде тексеріліп тұру керек.
Жерге қосқыш ретінде диаметрі 37 мм (0,037 м) және ... 250 см ... ... қолданылады.
Жерге қосқыш қондырғымен біріктіру пісіру арқылы жүзеге асады, бұл сыртқы
контактіні қамтамасыз ету керек.
Жерге қосқыш қондырғы кедергісі аспау ... ... ... R3 – жерге қосқыш қондырға кедергісі, Ом;
125 – ... қосу ... ... ... - жерге тұйықталу тогының есепті күші;
Топырақ-саздақтардың меншікті кедергісін аламыз:
(т =1х10-4 ... ... ... мына формула бойынша анықталады:
(Ом)
Бұл жерде L – жерге қосқыштың ұзындығы, м;
d - жерге қосқыш құбырларының диаметрі, ... ... ... ... ... келесі формула бойынша
анықталады:
(құбыр)
Біздің жобада жерге қосқыш ретінде болат құбырларын ... ... ... ... тамырлары арқылы жүзеге асады.
4.4 Өрт қауіпсіздігі
Іздеу-түсіру жұмыстарының өрт ... ... ... өрт
қауіпсіздік ұйымдастырылуымен қамтамасыз етіледі. Лагерь тұрағының
территориясы кепкен шөптен тазартылып ені 1,4м ... ... ... ... ... 2-3 ... аз ... тиіс. Лагерь
территориясында. шылым шегу орны ... де, ... суы бар ... ... ... кішкентай түтінді пеште жасалады, асхана қасында.
Түтінді құбыр тесігі 7мм аспайтын шоқ кедергісімен жабдықталады.
Автокөлік тұрагында көліктер ... ... ... кем ... ... жанармай құю орындары және лагерлік ... ... ... ... өрт ... суы бар ... орнатылады.
Каротажды станциялар өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыздандырылуы
керек.
Бұрғылау жұмыстарының алдында 12-25м аумақты кепкен шөптен, ағаштардан
тазарту ... Бұл ... ені 1м ... ... ... өтеді. Бұрғы
қондырғысының электрэнергиясын рубильник арқылы өшіреді.
Найзағай қуалағыш жалғыз стержн.
Найзағай қуалағыш аумағының ... Һ ... ... ... м ... м ... м ... түріндегі аймақ: Һ- = 0.85Һ = 0.85 *100 = ... = (502/2) + (402/2) = (2500/2) + (1600/2) = 1250+ ... =rx+ ... + ... = ... жерде Һ - найзағай қуалағыштың құралуына келетін биіктігі.м.
r және rх - қорғалған ... ... және жер ... және
қорғалаған нәрсенің биіктігі, м құрайды.
Һ – найзағай қуалағыштың жалпы биіктігі, м.
Һх – қорғалған нәрсенің биіктігімен бірдей, ... ... ... ... Ауа ... ... лақтырындылардың көзі бұрғылау қондырғыларының дизельдері
болып табылады.
Атмосфераның дизель лақтырындыларымен ластанбауын алдын-алу МЕСТ-үшін
іштен жану двигателінен газдың атқылауына сәйкес ... ... ... жүйелі түрде аспапты реттеу керек.
Ауаның ең көп ластануы күкірттің екі валентті тотығы және азот ... ... ... ... ... ... зонаны түзету
жолымен анықталады.
4.6 Су ортасын қорғау
Табиғатты қорғау шаралар кешені:
- бұрғылау жерінің және ГСМ қоймасының ... ... ... жағында
опырылымы;
- шлам амбарының гидроизоляциясы;
- жоғарғы және дизельді блок астында, сорғыш блогында және т.б. жерлерде
тарту құрал-жабдықтарымен тұтқыштар және ... ... ... және ... жері және ... ... беру ... бойынша
тұтқыш құрылғысымен ГСМ-ның жоғалуын алдын-ала айту;
- барлық амбарлардың және ... ... ... ... ... ... өткелдеу процесінде әрқашан
орындалады:
- бұрғылау процесінде су ... ... ... және оның техникалық
қажеттіліктерге тұйықталған цикл бойынша қолдану қажет;
- тұщы жерасты ... ... ... ... ... оқшаулау мақсатында кондуктор сағаға дейін цементтеледі, ал
цементтік ерітіндіні дайындау және айдау ... ... ... бұл ... ... цементтік ерітіндімен ластанбауын
қамтамасыз етеді;
- грунтқа жуатын сұйықтықтың түспеуі үшін оның циркуляциясы тұйық ... ... ... ... ... ... ... айдама
сызығы ұңғыма);
- бұрғылау қоқыстарының көлемін азайтатын ингибридті бұрғылау ерітіндісі
міндетті түрде қолданылады;
- улы емес химиялық реагенттің қолданылуы қамтамасыз ... Жер ... ... ... қорғау шаралары ұңғымалар құрылысының барлық сатыларында
орындалады.
Дайындық және құрылыстық- монтаждық демонтаждық жұмыстарында мыналар
қарастырылады:
- грунттық суларға ... ... ... ... болдыртпау
мақсатында шламды амбарлардың сенімді гидроизоляциясы;
- жерасты суларын қорғау заңдылығына ... ... ... ету ... ... ... ... жергілікті мекемелерге пайдалануға
беру;
- шламды амбарларында көмілетін бұрғылау қоқыстарын сусыздандыру және
қатыру.
Бұрғылауды ... және ... ... ... ... құрылысы,
бұрғылау ерітінділерінің жүйесі және бұрғылау технологиясы ... ... ... кері ... тигізетінін көрсетеді:
- бұрғылау және цементтік ерітінділерді дайындау және өңдеу ... ... ШРК болу ... ... ... ... ... қатты суларын оқшаулау және олардың ағындарын алдын-ала айту
мақсатында ... ... ... ... ПВО ... ... және техникалық тізбектердің опрессовкасы
нұсқауға сәйкес жүргізіледі, бұл сулы горизонттарды ... ... емес және ... ... қаттық флюидтердің өтуін
оқшаулауды қамтамасыз етеді;
- ... ... ... және эксплуатациялық тізбек астында
бұрғылау шамалы улы бұрғылау ерітіндісінде ... ... ... ... ... оның ... нақты
жобадан асып кетпеуіне жол берілмейді;
- кондуктор астына бұрғылау кезінде мұнайды пайдалануға ... ... ... жағдайында мұнай белгіленген сыйымдылыққа жиналады;
- бұрғылауда мүмкін болатын ... жою ... болу ... ... ... және т.б.), жоспарда хабарлау
қызметінің ... ... ... ... ... болу керек;
- ұңғымаларды жою немесе сақтау тек ... ... ... асу қажет;
- техникалық суды экономды түрде пайдалану ... суға ... ... ... ... жылы 21 шілдеде бекітілген №1019 Жер қойнауын қорғаудың біріккен
ережелерін сақтау қажет.
Сумен ... ету және су ... ... су және тұрмысқа ... су ... ... ... Суға қажеттілік 2-ші бөлімде есептелген.
Далалық лагерьде пайда болған сұйық қалдықтар ... ... ... ... ... ... ... амбарға жіберіледі. Тазартудан
кейінгі құрам: БПК 65мг/л (5 күнде), қалдық Хлор ... 1 ... ... 65 ... ағындылар шламды амбарға барады. Ыссы климатқа байланысты
амбардағы су қарқынды буланады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жоба ... ... ... ... ... Ойыл ауданында, ал тектоникалық жағдайы бойынша аудан Астрахан
- Ақтөбе көтерілімдер белдемінің құрамына кіретін Ойыл көтерілімінде жатыр
Аудан ... ... ... ... және ... ... бойынша, бұл аудан тектоникалық тұрғыдан ... ... ... ... ... ... ... мен
газдылығының болашағы зор болып табылады. Жалпы ... бұл ... ...... ... мұнайлылығын анықтау және оны
экономикалық тұрғыда ... ... ... ... ... ... ... құрылымының геологиялық - геофизикалық, тектоникалық,
литологиялық-стратиграфиялық, ... ... ... бұл мәліметтерден басқа да ауданның мұнай және газ қорларын
көлемдік әдіс бойынша есептей отырып, аудан көлемінде ... ... да ... ... Осы ... ... жұмыстарға сүйене
отырып, аудан көлемінде іздестіру ұңғымаларын орналастыру жұмыстары
жасалады.
Сонымен қатар, ... ... ... экономикалық
көрсеткіштері, оны бұрғылаған жағдайда еңбек қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Бочкарева В.А., Сыдыков Ж.С., Джангирьянц «Подземные воды
Прикаспийской ... и ее ... ... Наука, Алма-Ата 1973 г
2. Васильев Ю.М., « Геологическое строение Прикаспийской впади- ны и
закономерности распространения нефти и газа в ее ... ... , ... ... Ю.А, ... Э.С.и ... ... отложений Прикаспийской впадины», Изд.АН КазССР, 1989 г
4. Гришин Ф. А , Гординский Е. В ... ... ... ... ... и ... ,часть ІІІ Подсчет запасов нефти и га-за. М.
1971 ... ... И.Б., ... А.П., «Геология и нефтегазоносность вос-
точной окраины Прикаспийской впадины». Алма – Ата: ... 1972 ... ... У.Е., ... К.К., ... ... ... надсолевых отложении Прикаспия», Москва : Недра, 1992 г
7. Жданов М. А,« Нефтегазопромысловая геология и ... ... ... и ... . М. ... 1981 г.
8. Жолтаев Г. Ж., Методическая руководства и ... к ... по ... « ... подсчета запасов нефти и газа», Алматы: КазПТИ,
1980 г.
9. Жолтаев Г. Ж., « Подсчет запасов нефти ... ... » ... Ата КазПТИ, 1990 г.
10. Жолтаев Г.Ж., Бөлекбаев З.Е, « Тектоника и ... зон ... ... ». ... ... 1975 г. ... Г. Ж.., Халелов А.К., «Диплом жобасын құрастыру », Алматы: КазҰТУ,
2002 ж
12. Исраилов К.С., ... ... ... және оны саға-сына
орналастыратын жабдықтарды таңдау», Алматы: ҚазҰТУ, 2000 ж
13. Ламбер Г.И., Слепакова Г.И., « К обоснованию выбора площадей ... ... ... в наиболее перспективных зонах по
надсолевому комплексу». ВНИГРИ, 1989г
14. ... М.М., « ... ... ... ... нефти Прикаспийской впадины». Алматы: Наука, 1978г.
15. Материалы международной научно – практической ... и ... ... ... ... Ка-захстана»,
Алматы: Эверо, 2005 г
16. Неволин Н.В.,«Тектоническая природа и нефтегазоносность При-
каспийской ... ... ... 1985 ... ... . ... геофизика». Под редакцией
И.И.Гурвича, Москва.: Недра,1986 г
18. Кунин Н.Я, ... Е.В., ... в ... ... и ... ... нефти и газа». Месторождения го-рючих
полезных ископаемых. 1984 г

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Геологиялық-геофизикалық зерттеудің және мұнай-газды аймақтарды игерудің негізгі кезеңдері9 бет
Геофизикалық барлау әдістері (жалпы сипаттама)4 бет
Көлік экспедициясы9 бет
Маңғыстау облысында орналасқан асар ауданы бойынша жиналған геологиялық геофизикалық материалдар53 бет
Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының қола дәуірін зерттеу тарихы32 бет
Абай Құнанбайұлының өлеңдерінің тәрбиелік мәні8 бет
Қаратау жоталарының палеолит ескерткіштері103 бет
Геологиялық және геофизткалық жұмыстар15 бет
Жетібай кен орны11 бет
Ұңғы бұрғылау25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь