Бұрғылау жұмыстарын жүргізудің әдістері


1. Кіріспе 1
Негізгі бөлім 2
1) Ұңғыларды бұрғылау тəсілдері. 4
2) Соққылама əдіспен бұрғылау 4
3) Айналмалы әдіспен бұрғылау 5
2. Пайдаланылған әдебиеттер 8
Ұңғыларды бұрғылау тəсілдері. Тау жыныстарының талқандалуы механикалық, термиялық (жылулық), электрұшқынды жəне химиялық əсерлердің арқасында болуы мүмкін. Қазіргі кезде өндірісте тау жыныстарын тек механикалық əсер ететін əдістер қолданылады. Қалған əдістер эксперименттік зерттеулер сатысында. Жыныс талқандағыш құралдың жүру сипатына байланысты механикалық бұрғылау əдістері мынадай түрлерге топтасады:
1. ұңғыларды соққылап бұрғылау əдісі. Бұл əдіс, мұнай жəне газ ұңғыларын бұрғылауда көп елдерде, АҚШ-ты қоса, қолданылған. Ал біздің елде 40-шы жылдардан бастап енді қолданылмайды. Бірақ инженерлік-геологиялық іздеулерде соққылап бұрғылау кең таралған.
2. айналмалы бұрғылау əдісі:
а) роторлы бұрғылау;
б) түптік қозғалтқыштармен бұрғылау.
3. ұңғыларды айнал-соқ əдісімен бұрғылау.
Соққылап бұрғылау əдісі. Бұл əдістің түрлерінің ішінде XIX-ғасырдың аяғында кеңімен таралған арқанды-соққылама əдісі болған. Ол əдіс мынадан тұрады (1.3-сурет). Тау жынысының талқандалуы балансирге бегітілген шығршықтар мен мұнара басында
орналасқан шығыршық арқылы өтетін арқанға ілінген қашау арқылы болады. Арқанның екінші ұшы (шеті) жығындың (лебедканың)барабанына бекітіледі. Мотормен қозғалысқа келетін кривошипті- шатунды механизм арқылы балансир қашауға қайтарылымды-үдемелі қозғалыс береді. Қашау төмен жылжығанда жыныспен кездесу кезінде (жерінде) таужыныстарының талқандалуы болады (белгі тəрізді). Қашауды ұңғы түбінен көтерілген кезде аздап бұру арқылы, ұңғы түбіндегі тау жыныстары түптің толық ауданы бойынша талқандалды. Ұңғы түбі талқандалған тау жыныстарының ұсақ бөлшектерінен (түйіршектер) ұңғыға таратылдық арқан арқылы түсетін төменгі жағында клапаны бар
1. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. и др. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. - М., 1997,341 с.
2. Богданчиков С.М., Перчик А.И. Соглашение о разделе продукции. -М.: Нефть и газ, 1999.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.
4. Зубарева В.Д. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности. - М.: Нефть и газ, 2000.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар

1. Кіріспе 1
Негізгі бөлім 2
1) Ұңғыларды бұрғылау тəсілдері. 4
2) Соққылама əдіспен бұрғылау 4
3) Айналмалы әдіспен бұрғылау 5
2. Пайдаланылған әдебиеттер 8

Пайдаланылған әдебиеттер

Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. и др. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. - М., 1997,341 с.
Богданчиков С.М., Перчик А.И. Соглашение о разделе продукции. -М.: Нефть и газ, 1999.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.
Зубарева В.Д. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности. - М.: Нефть и газ, 2000.

Бұрғылау жұмыстарын жүргізудің әдістері

Ұңғыларды бұрғылау тəсілдері. Тау жыныстарының талқандалуы механикалық, термиялық (жылулық), электрұшқынды жəне химиялық əсерлердің арқасында болуы мүмкін. Қазіргі кезде өндірісте тау жыныстарын тек механикалық əсер ететін əдістер қолданылады. Қалған əдістер эксперименттік зерттеулер сатысында. Жыныс талқандағыш құралдың жүру сипатына байланысты механикалық бұрғылау əдістері мынадай түрлерге топтасады:
1. ұңғыларды соққылап бұрғылау əдісі. Бұл əдіс, мұнай жəне газ ұңғыларын бұрғылауда көп елдерде, АҚШ-ты қоса, қолданылған. Ал біздің елде 40-шы жылдардан бастап енді қолданылмайды. Бірақ инженерлік-геологиялық іздеулерде соққылап бұрғылау кең таралған.
2. айналмалы бұрғылау əдісі:
а) роторлы бұрғылау;
б) түптік қозғалтқыштармен бұрғылау.
3. ұңғыларды айнал-соқ əдісімен бұрғылау.
Соққылап бұрғылау əдісі. Бұл əдістің түрлерінің ішінде XIX-ғасырдың аяғында кеңімен таралған арқанды-соққылама əдісі болған. Ол əдіс мынадан тұрады (1.3-сурет). Тау жынысының талқандалуы балансирге бегітілген шығршықтар мен мұнара басында
орналасқан шығыршық арқылы өтетін арқанға ілінген қашау арқылы болады. Арқанның екінші ұшы (шеті) жығындың (лебедканың)барабанына бекітіледі. Мотормен қозғалысқа келетін кривошипті- шатунды механизм арқылы балансир қашауға қайтарылымды-үдемелі қозғалыс береді. Қашау төмен жылжығанда жыныспен кездесу кезінде (жерінде) таужыныстарының талқандалуы болады (белгі тəрізді). Қашауды ұңғы түбінен көтерілген кезде аздап бұру арқылы, ұңғы түбіндегі тау жыныстары түптің толық ауданы бойынша талқандалды. Ұңғы түбі талқандалған тау жыныстарының ұсақ бөлшектерінен (түйіршектер) ұңғыға таратылдық арқан арқылы түсетін төменгі жағында клапаны бар
ұзын шелек тəрізді желонкамен (қауға) мезгіл-мезгіл тазаланып тұрады. Тазалаудың сапасын жақсарту мақсатында ұңғы түбіндегі шламды (түйіршіктер) сумен ылғалдап отырады.
Сонымен механикалық бұрғылау процесінің соққылама əдісі үзінді (үзілісті) болады жəне жалғас жүретін екі фазада тұрады: жыныстарды талқандау жəне оны сыртқа шығару. Олар қосымша уақытты талап етеді. Соққылама бұрғылау əдісінің артықшылығы:
− қашаудың ұңғы түбіне еркін құлау кезінде ұңғы оқпанының тіктігін , қамтамасыз ету;
− ұңғыда су бағанасының жоқтығы аномальді төмен қабат қысымдығы мұнай - газды қабаттарды ашуға мүмкіндік береді;
− жынысталқандағыш құралдың тез тозбауы қашаудың көбірек жұмыс істеуіне мүмкіндік береді;
− бұрғы құрылғыларының (аспаптарының) бағаларының төмендігі; Соққыма əдісімен бұрғылаудың кешіліктері:
− шөгінді жыныстарды бұрғылауда комерциялық бұрғылау жылдамдығының төмен болуы, əдетте 60-120 мст.ай, ұңғыларды бұрғылауда үлкен шығындар болуына əкеледі.
− жоғары қабаттық қысымды қабаттарды ашу кезінде болатын жойылмайтын қиындықтар;
− ұңғы оқпанын бегіту үшін кететін көпмөлшердегі шегіндеуші колонна 1м. бұрғылауға кететін металдың шығынын едəуір көбеюіне əкеледі.

1.3 сурет
Арқанды-соққылама бұрғылау əдісінің сызбасы.

Совет өкіметі мұнай өнеркəсібін өз қолына алғаннан кейін прогресивті айналмалы бұрғылауды кеңінен ендіру мақсатында шешуші бағыт алып, 30-шы жылдардың басынан соққылама əдіспен бұрғылауды толық ығыстырды. Соққылама əдіспен бұрғылау суға ұңғыларды бұрғылауда жəне су төмендету, құрлыс жұмыстарында, тау-кен өнеркəсібінде жəне басқа жағдайларда қолданылады. АҚШ-та, жекеменшік кəсіптік жағдайларда, пайда табудың оңай жолы ретінде, бұрғы аспаптарына шығынды азайту мақсатында соққылау əдіспен бұрғылау мұнай өнеркəсібінде əлі қолданылады. Кейде оны айналмалы бұрғылау процессінде кезінде кездесетін төмен қабаттық қысымы бар өнімді қабаттарды ашуда қолданылады. Айналмалы бұрғылау. Айналмалы бұрғылау кезінде тау
жынысының талқандаулы қашауға түсетін осьтік күшпен айналдырушы моменттің əсерінен болады.Осьтік күш қашау үстінде орналасқан ауырлатылған бұрғы құбырларының салмағымен (массасымен) құралады, айналдырушы момент қашауға ротормен бұрғы құбырлар колонасы немесе тікелейқашаудың түсінде орнатылған түптік қозғалтқыштың валы арқылы берілді. Осьтік күштің əсерімен қашаудың жынысталқандағыш элементтері жынысқа ендіріледі, ал оны айналдырушы момент əсерімен айналдырған кезде олар жынысты кеседі.
Айналмалы бұрғылауда бұрғы ертіндісі тұйық шыр айналуда болады. Бұрғы ертіндісі жоғарыдан ұңғы ішіне сораптармен ұңғы түбін талқандалған түйіршіктерден тазарту үшін айдалады
(3.3 сурет). Сонымен, айналмалы бұрғылау кезінде тау жыныстарының талқандалуы мен лоарды ұңғы түбінен шығару процестері бір уақытта ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің дайындық кезеңі
Бұрғылау сораптары
Бұрғылау кемелері
Ұңғыманы бұрғылау
Ұңғы бұрғылау
Бұрғылау қашаулары
Бұрғылау мұнарасы
Бұрғылау сұйықтары
Жаман-Айбат мыс кен орнын тиянақты барлау мақсатымен бұрғылау жұмыстарын жобалау
Бұрғылау қондырғысының жабдығы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь