Елдің инвестициялық климаты және оған әсер ететін факторлар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Инвестициятүсінігінің теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Инвестицияның экономикалық мазмұны, инвестиция рөлі, түрлері ... ... ..5
1.2 Инвестициялық климаттың ел экономикасындағы атқаратын қызметтері мен рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.3 Инвестициялық климатқа әсер ететін факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2 ҚР.дағы инвестициялық қызмет және инвестициялық климат ... ... ... ... ... .17
2.1Инвестициялық климаттың мәні және оның қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... ..17
2.2Инвестициялық қызметті қаржыландыру және несиелеу көздері ... ... ... ...20
2.3Қазақстан экономикасындағы инвестициялық климатқа талдау ... ... ... .23
3 ҚР инвестицилық климатының мәселелері мен дамыту жолдары ... ... ... ...28
3.1 Тартымды инвестициялық ахуал . ел экономикасын дамытудың негізі..28
3.2Шетел инвестицияларының елдің инвестициялық климатын қалыптастырудағы маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
3.3Қазақстанның инвестициялық саясаты және оның тиімділігінің факторы ретіндегі инвестициялық климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..40
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Өнеркәсiп өндiрiсiнiң дағдарыс жағдайында инвестициялық тартушылықты жақсарту мәселесi экономиканың нақты секторын басқарудың тиiмдi экономикалық құралдарының қатарында аса актуалды болып табылады, яғни бұл “Қазақстан – 2030” стратегиясымен анықталған ұзақ мерзiмдi басымдылықтармен жауап бередi
Қазіргі кезде Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан инвестициялық процесс әлеуметтік – экономикалық дамуымыздың негізгі алғы шартына айналып, еліміздегі реформаларды табысты іске асырудың басты себебі болып отыр. Инвестициялар кез – келген ұлттық экономиканың маңызды да қажетті қоры болып саналады. Инвестициялық жобаларды іске асыру өндірісті жетілдіріп, сатылатын тауарлардың сапасын арттыру онымен қоса жұмыс орындарының көбейіп, тұрғындарды еңбекпен толығымен қамтамасыз етуге, сөйтіп халқымыздың өмір деңгейінің өсуіне мүмкіндік береді. Сонымен, елімізде жүргізіліп жатқан инвестициялық процесті экономикалық пайда кіргізіп, әлеуметтік саланың өркендеуіне жағдай жасайтын қызмет деп қарастыруымыз керек. Осыған орай, инвестициялық іс — әрекетті талдауда оның тиімділігіне экономикалық шаралармен бірдей әсер ететін әлеуметтік шараларды ерекшелеудің маңызы зор.
Менің бұл курстық жұмысты таңдаған себебім: Кез-келген істі бастау үшін міндетті түрде қаражат керек. Сондықтан қаржыландырудың көздерін анықтап және оларды қалай басқарудың амалдарын саралап және де Қазақстан Республикасындағы банктердің, қаржылық институттардың, кәсіпкерліктердің, ұйымдардың ұзақ мерзімді қаржыландыру көздерінің басқарылуын жан-жақты талдап, зерттеп білу. Онда кездесетін кемшіліктерді ескеріп, оңтайландыру шаралары мен бағыттарын ұсыну.
Мұнай-газ кешені инвестиция тартатын сала ретінде барлық экономикадан бөлек дами алмайды. Базалық саланың қалыптасуы жабдықтаушы-саланың және тұтынушы-саланың дамуына ықпал етуі қажет. Мұнай-газ саласы экономиканың тек бір секторының ғана емес, аралас салаларының да және де барлық экономиканың бесеке қабілеттілігін жоғарылатуға қабілетті қозғаушы күш болуы қажет, себебі инвестициялық ресурстардың мақсатты бағытталуы оларды қолданудың тиімділігін жоғарылатуға көмектеседі.
Еліміздің халықаралық бәсеке қабілеттілігі жеке кластер айналасында дамуы қажет. Бұл тезис дамыған елдердің мысалдарымен түсіндіріледі. Мысалы, Швецияның целлюлозды-қағаз секторының бәсеке қабілеттілігі ағаш өңдеу және қағаз өндіру бойынша құрал-жабдықтарға, конвейерлік линияларға және басқа да аралас тұтынушы-салаларға бағытталады (мысалы, сіріңке өндіру), Дания агробизнес және азық-түлік өнеркәсібі үшін арнайы өндірістік технологиялар дайындап шығарды. Мұнай өндіретін елдер тәжірибесі көрсетіп отырғандай, халықтың саны жоғары болғанда мұнай байлығын дұрыс пайдалану әл-ауқаттың жоғары стандарттарын және
1. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана // Казахстанская правда.- 2000, 21 октября.-С.21.
2. Сагандыков С. Иностранные инвестиции в Казахстане: анализ и прогноз инвестиционных процессов в экономике. – Алматы, Ғылым, 1999.- 138с.
3. Сагадиев К., Канатчинова А. Развитие инвестиционного процесса в РК как фактор преодоления экономического кризиса. – Алматы, Азия - Экономика и жизнь, 1999.- №12, 13, 14.
4. Сысоев Л., Сутюшева Н. Инвестиционный климат, привлечение и регулирование иностранных инвестиций // «Саясат», 2000.- № 3, С.7
5. «Инвестиция туралы» Қазақстан Республикасының заңы // 20 қаңтар 2003 жыл.
6. Инвестиции в реальный сектор экономики: проблемы оценки и развития: Монография. – Алматы «Экономика», 2000.- С.92-170.
7. Оспанов М.Г., Мухамбетов Т.И. Иностранный капитал и инвестиции: вопросы теории, практики привлечения и использования. Алматы: “Факсинформ”, 1997.- 89-149с.
8. Игошин Н.В. Инвестиции. Учебник для вузов.-М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.-312-337с.
9. Казахстан: анализ торговой и инвестиционной политики. Астана; Алматы; Аркаим, 2002.-385-409с.
10. Мамыров Н.К. Макроэконмические аспекты стабилизации и развития экономики Республики Казахстан // Проблемы стабилизации и развития экономики. – Алматы: Ғылым, 1999.- 29-38с.
11. Долженкова Л.Д. Иностранные портфельные инвестиции в развивающихся странах // Деньги и кредит, 2001.- № 10.
12. Указ Президента РК № 2035 «О мерах по повышению эффективности государственного управления и регулирования процессов привлечения иностранного капитала в экономику РК» от 19 января 2002 года.
13. Указ Президента РК «Об утверждении перечня приоритетных секторов экономики Республики Казахстан для привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций» от 5 апреля 2003 года.
14. Камшыбаев Р., Марчевский В. Иностранные инвестиции и интересы Республики // Мысль, 1998.- № 3.
15. Плышевский Б. Проблемы воспроизводства в современных условиях // Экономист, 2000.- № 1, С.25-38.
16. Яковцев Ю. Стратегия инвестирования // Экономист, 1998.- № 9, С.30
17. Ашимбаев Т.А. Тартымды инвестициялық ахуал – ел экономикасын дамытудың негізі. Егемен Қазақстан,2014.-№89
18. . – Алматы: Казахстан, 1999.-168с.
19. Челекпаев А. Пути привлечения, использования и возврата иностранного капитала // Финансы Казахстана, 2000.-№6, С.59-66.
20. Основы инвестирования. – М., 2003.-88с.
21. Постановление Правительства РК «Об инвестиционной программе РК на 2000 год» от 4 февраля 2003 года №38.
22. Коммерческая оценка инвестиционных проектов: основные положения методики «Альт-Инвест». – М., 1998.- 63с.
23. Хамитов Е.Н. Современная инвестиционная политика и ее основные направления. – Жн. «Тауар», 2002.- №3, С.9.
24. Баймуратов У.Б. Методы анализа и оценки экономической эффективности капитальных вложений. – Алма-Ата: Наука, 1997.- 319с.
25. Гейдаров М.М. Финансирование и кредитование инвестиции. Учебник для вузов.-Алматы, 2005.- 49-105с.
26. Иванов И., Рогов С. Воспроизводство основных фондов и его инвестиционные источники // Экономист, 2000.- № 7, С.20-30.
27. Статистический ежегодник Казахстана. – Алматы, 1997.- 5с.
28. Ирниязов Б. Финансовая оценка инвестиций на расширения производства и замены оборудования в условиях рынка. М., «Бизнес и банки», 2000, 6 апреля.
29. Бочаров В.Б. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. – М.: Финансы и статистика, 1996.-С.144.
30. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. АО «Консалтбанкир». – М., 1997.- 103с.
31. Бабак В.Ф., Новгородов А.А. Финансирование и кредитование инвестиций коммерческими банками // ЭКО, 1999.- №4, С.42-50.
32. Курс переходной экономики: уч. для вузов / под редакцией академика Л.И. Абалкина М:ЗАО «Финстатинформ», 1998.- 452с.
33. Сейтказиева А.Н., Байкадамова А.Б., Сариева Ж.И. Инвестиционная деятельность предприятия. – Алматы: Экономика, 1999.- С.198.
34. Шаукенбаев Т.Ш., Акдаулетов М.Р. «О новой экономической реформе в нефтеразведке». Алматы, АИНХ, 2001.- С.138.

        
        Елдің инвестициялық климаты және оған әсер ететін факторлар
МАЗМҰНЫ
Кіріспе......................................................................................................................3
1 Инвестициятүсінігінің теориялық негіздері......................................................5
1.1 Инвестицияның экономикалық мазмұны, инвестиция рөлі, түрлері..........5
1.2 Инвестициялық ... ел ... ... ... мен ... Инвестициялық климатқа әсер ететін факторлар.........................................12
2 ҚР-дағы инвестициялық қызмет және инвестициялық климат.....................17
2.1Инвестициялық ... мәні және оның ... ... қаржыландыру және несиелеу көздері...............20
2.3Қазақстан экономикасындағы инвестициялық климатқа талдау.............23
3 ҚР ... ... ... мен дамыту жолдары...............28
3.1 Тартымды инвестициялық ахуал - ел экономикасын дамытудың негізі..28
3.2Шетел инвестицияларының елдің ... ... ... ... ... саясаты және оның тиімділігінің факторы ретіндегі инвестициялық климат.........................................................................36
Қорытынды....................................................................................39
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі..............................................................40
Қосымша................................................................................................................42
Кіріспе
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Өнеркәсiп өндiрiсiнiң дағдарыс жағдайында инвестициялық тартушылықты жақсарту ... ... ... ... басқарудың тиiмдi экономикалық құралдарының қатарында аса актуалды болып табылады, яғни бұл ... - 2030" ... ... ұзақ ... ... ... бередi
Қазіргі кезде Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан инвестициялық процесс әлеуметтік - экономикалық дамуымыздың негізгі алғы шартына айналып, ... ... ... іске ... ... ... болып отыр. Инвестициялар кез - келген ұлттық экономиканың маңызды да қажетті қоры болып ... ... ... іске асыру өндірісті жетілдіріп, сатылатын тауарлардың сапасын арттыру онымен қоса жұмыс орындарының көбейіп, тұрғындарды еңбекпен толығымен қамтамасыз ... ... ... өмір деңгейінің өсуіне мүмкіндік береді. Сонымен, елімізде жүргізіліп жатқан инвестициялық процесті экономикалық пайда кіргізіп, ... ... ... ... ... ... деп қарастыруымыз керек. Осыған орай, инвестициялық іс -- әрекетті ... оның ... ... ... ... әсер ... ... шараларды ерекшелеудің маңызы зор.
Менің бұл курстық жұмысты таңдаған себебім: Кез-келген істі бастау үшін міндетті түрде қаражат керек. Сондықтан қаржыландырудың көздерін ... және ... ... ... ... ... және де ... Республикасындағы банктердің, қаржылық институттардың, кәсіпкерліктердің, ұйымдардың ұзақ мерзімді қаржыландыру көздерінің басқарылуын жан-жақты талдап, ... ... Онда ... ... ... оңтайландыру шаралары мен бағыттарын ұсыну.
Мұнай-газ кешені инвестиция ... сала ... ... экономикадан бөлек дами алмайды. Базалық саланың қалыптасуы жабдықтаушы-саланың және тұтынушы-саланың дамуына ... етуі ... ... ... ... тек бір ... ғана ... аралас салаларының да және де барлық экономиканың бесеке қабілеттілігін ... ... ... күш ... ... ... инвестициялық ресурстардың мақсатты бағытталуы оларды қолданудың тиімділігін жоғарылатуға көмектеседі.
Еліміздің халықаралық бәсеке ... жеке ... ... ... ... Бұл тезис дамыған елдердің мысалдарымен түсіндіріледі. Мысалы, Швецияның целлюлозды-қағаз ... ... ... ағаш өңдеу және қағаз өндіру бойынша құрал-жабдықтарға, ... ... және ... да ... ... ... ... сіріңке өндіру), Дания агробизнес және азық-түлік өнеркәсібі үшін арнайы өндірістік технологиялар ... ... ... ... елдер тәжірибесі көрсетіп отырғандай, халықтың саны жоғары болғанда мұнай ... ... ... ... ... ... және ... тез дамуын қамтамасыз етеді. Жан-жақты дамыған экономикасы және әскери күші жоқ елдің өзі әлемдік саясатқа маңызды ықпал ете ... және ... ... ... ... ... ... шығара алады [1].
Қазақстанда үлкен көлемдегі мұнайды күту ... ... ... экспорттаудан түскен табыстар - бұл экономикалық дамудың қозғаушы күші ғана ... ... ... үшін ... ... Бірақ, біздің білуімізше, таяқтың екі шеті болады. Және осы ... көп ... ... ... проблемалар туғызуы мүмкін. Дамыған нарықтық экономикасы бар еліміздің экономикасында мұнай жобалары басты орын алатын болғандықтан, олардың экономикалық болуы көмірқышқыл газына бай ... үшін ... ... ... нақты әсер етуге көмектеседі.
Курстық жұмыстың мақсаты - ҚР инвестициялық қызметі мен инвестициялық климатына талдау жасау және ... ... мен шешу ... анықтау болып табылады. Осы мақсаттарға сәйкес келесі міндеттерді алға қойдым:
* Инвестицияның экономикалық мазмұны, инвестиция ... ... ... ... ел ... атқаратын қызметтері мен рөлі;
* Инвестициялық климатқа әсер ететін факторлар;
* Инвестициялық климаттың мәні және оның қажеттілігі;
* Инвестициялық қызметті қаржыландыру және ... ... ... ... ... ... талдау;
* Тартымды инвестициялық ахуал - ел экономикасын дамытудың негізі;
* Шетел инвестицияларының елдің инвестициялық климатын қалыптастырудағы маңыздылығы.
1 Инвестициятүсінігінің теориялық ... ... ... ... инвестиция рөлі, түрлері
Инвестиция деңгейі қоғамның ұлттық табысының көлеміне ықпал етеді, ұлттық экономиканың көптеген макропропорциялары ... ... ... ... теория бойынша инвестиция мен жинақ ахуалы әртүрлі процестер мен жағдайлар арқылы анықталады.
Ел ... ... ... ұдайы өндіріс процесін анықтайды. Жаңа кәсіпорындар құрылысы, үй тұрғызу, жол салуларға байланысты жаңа жұмыс ... ... ... процестерге немесе капиталдың құрылуына тәуелді.
Инвестиция көзі - жинақ. Мәселе мынада - жинақты бір шаруашылық агенті жүргізіп, ал ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілер жүгізуі мүмкін. Көпшілік адамдардың жинағы инвестиция көзі болып табылады. Алайда, бұл ... ... ... ... ... байланысты ұйымдастыру немесе инвестициялауды жүргізбейді. Әрине, инвестиция көзі қоғамдағы жұмыс істеп тұрған өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және тағы басқа да кәсіпорындардың ... ... ... Мұнда "жинақшы" мен инвестор сәйкес келеді, алайда, бір ... ... де ... де бола ... жалдамалы жұмысшының жинағының ролі едәуір үлкен, сондықтан жинақ пен инвестициялау процестерінің сәйкес келмеуі экономикалық тепе-теңдіктен ... ... ... ... ... ... ... инвестиция туралы көптеген ұғымдар қалыптасты. Көптеген авторлар ... ... мен ... ... ... жасамайды, ал кейбіреулер инвестиция ұғымын кез келген құралдарды, олардың мақсаттық бағыттарына қарамастан салу деп түсінеді.
Инвестицияға нақты және ... ... беру үшін ол өте ... ұғым. Әртүрлі тәжірибелік салалар мен әртүрлі экономикалық салаларда ол өз ерекшеліктерін көрсетеді.
Макроэкономикалық инвестициялар жаңа үйлерге және ең жаңа ... ... ... ... ... шығын [2].
Сонымен "инвестиция" - бұл өндірістік теорияда және бүкіл макроэкономикада, инвестиция жаңа капитал құру процесі болып табылады. Ал, енді ... ... ... ... ... кезеңдегі "шығын", болашақта табыс әкеледі деген мақсатпен нақты және қаржылық активтерді сатып алу. Нақтырақ ... ... - бұл ... ... ... ... болашақта мүмкін болатын құнмен айырбасы /3/. ... даму ... яғни ... потенциалды жаңа ғылыми-техникалық негізде құруға, әлемдік нарықта өз бәсекелестік бағытын құруға, жоғарғы ... ... өте ... Жаңа экономикалық құбылыс болып табылатын Оңтүстік-Шығыс Азияның "жаңа индустриалды елдерінің" пайда болуына, кең ауқымды жаңа ғылыми салаларының ... мен ... өтуі ... ... осы ... ... тартылуына байланысты.
Инвестиция - бұл Қазақстан үшін жаңа ... ... ... табылады, және ол нарықтық экономикаға өту кезінде ... ... ... әлі де ол ... ... ... бірегей ұғымын тапқан жоқ. Орталықтандырылған жоспарлы ауқымында "жалпы капиталдық салынымдар" деген ұғым қолданылады, және оған негізгі қорларды ... ... оны ... жұмыстарына кеткен шығындар кіреді.
Ең алдымен нарықтық қатынастарға өту кезіндегі өнеркәсіптік өндірістің және ... ... ... ... ... біздің көзқарасымыз бойынша алдымен "инвестицияның" әлеуметті-экономикалық ... ... ... алайық.
Ғылыми әдебиеттерде инвестиция ұғымын анықтауда бірнеше пікірлер қалыптасқан. Пол Самуэльсон былай ... "біз таза ... ... ... ... деп - тек ... ... капиталдарының (ғимараттар, өндірістік-материалдық қорлар, қондырғылар және т. б.) өсуін айтамыз" [3].
Аса танымал "Экономикс" шығарылымының ... ... ... кең ауқымда түсінеді. Олардың анықтамаларында инвестиция - "өндірістік шығындар мен ... ... ... және ... ... ... яғни бұл ... бүкіл өндірістің шығындары мен жинақтары.
Инвестицияның қайнар көзі бәрімізге ... - ... ... ... ... бір ғана ... агентімен асырылса, инвестицияны тіптен бөлек адамдар немесе бөлек шаруашылық субъектілері жүзеге асыра алады. Сондықтан, ... бұл ... ... ... оның ... ... бағытталуына мән береді. В. Бочаров инвестиция ұғымын - қолданысқа пайдалана ... ... бір ... ... ... Инвестициялық ресурстар инвестициялық қызметтегі нақты объектілерге ауыстырылуы және сол ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық процеске өсуі туралы Кейнс қарастырады. Оның анықтамасы бойынша ... - бұл ... бір ... ... ... құндылығының өндіріс жағдайында өсуі немесе осы кезеңде тұтынуға пайдаланылмаған табыстың бір бөлігі.
В.Фельзенбаумның айтуынша, инвестиция ұғымы былайша ... ... ... ... ... ... ... және "қаржылық" инвестиция түсінігін қамтитын ұғым, яғни меншіктен табыс алуға құқық беретін, тікелей меншік иесі ... ... ... ... және ... да бағалы қағаздарға салымдар. Бұл жағдайда инвестиция қызметінің объектілігі ... заң ... ... өте кең ... және ... ... ... анықтайды, сонымен бірге инвестордың өзімен - оны ... ... ... ... ... ... инвестицияны анықтауда тек оның мазмұнына ғана назар аудармай, оның мақсаттық бағытталуын да қарастыру керек. Осы көзқарас ... ... ... ... ... ... жұмсалатын маңызды бөлікті және өндірісті жаңарту мен кеңейтуге кеткен ... ... яғни ... ... ... жеке тұлғаның капиталының кеңеюі мен капитал құрумен байланысты [4].
Тәжірибе жүзінде зерттеушілер инвестиция ұғымына әр ... ... ... ... ... инвестиция түсінігін кез келген құралды, жер, қозғалмайтын мүліктер, акциялар, құрылысқа, техникаға салу, сатып алу деп түсінеді.
Өз уақытында Дж. М. ... ... ... ... ... бұл ағымдағы кезеңде капитал мүлкінің құндылығының өндіріс жағдайында өсуі ... осы ... ... ... ... бір ... заман талаптарына сәйкес нақты, әрі дәлірек анықтаманы Пол Хейн берді: "жинақталған өндіріс пен табыстың шайқалуының басты себебі ... ... ... ... ... ... көлемінің өзгеруіне байланысты. Инвестиция - яғни болашақта одан күтілген табыстарды алу үшін, қандай да бір құндылықтарды сатып алу. ... ... ... сатып алғанда фирмалар инвестиция жүргізеді".
Осы заманғы көптеген экономистер, осы ... ... ... құндылықтарды сатып алуда көптеген ұғымдарды ұйғарады. Түгелдей инвестиция бойынша негізгі ... ... ... ... ... шикізаттар сатып алуға кететін ағымдық шығындар да түсіндіріледі. Мысалы: Журавлева Г.П. мен ... И.Ю. ... ... ... бұл - ... ... мен ... құралдарын, материалдар, жаңа технологиялар негізімен байланысты өндірістің ... мен ... ... шығындар", яғни бұл жерде негізгі және айналым қорларының салымы арасында ... ... және сол ... ... ... ... ... Қазақстандық экономистердің кейбіреулері де осы пікірді ұстануда, яғни инвестициялық қызметтің негізгі объектісі ретінде айналым құралдарын мойындайды және ... ... ... басты айырмашылығы оларды негізгі капиталға сала отырып, айналым ... ... деп ... ойымызша, кішкене анықтама былай болады: "Ағымдағы өндірістің бір бөлігі негізгі капиталдың өсуіне пайдаланылса, онда бұл жағдайда инвестиция орын ... ... - бұл ... ... ... ... ... жұмсалуы".
Инвестиция барлық қоғамда да экономиканы нығайтудың негізі болып табылады. сондықтан оны тиімді пайдалану жолдарын анықтау және қосымша көздерін ашу - ... ... даму ... ... ... Оны шешу үшін ... ғылыми тұрғыдан негізделген инвестициялық саясатты жүзеге асыру керек. Ол халық шаруашылығының әртүрлі салаларында пайда табу мақсатымен ұзақ мерзімді ... ... ... ... жоқ. Инвестициялық саясат негізді болуы үшін күрделі қаржыны пайдалану мен молайту жолдары, табиғи ресурстарды өндіретін, өңдейтін және олардың ... ... ... ... ... ... арақатынас болуы шарт.
Инвестиция ұғымы латын сөзі "investise" - ... ... ... ... ... ... дегеніміз - бизнеске жұмсалатын күрделі қаржы. Ол негізінен бизнестің материалдық жағына жұмсалады. Сондай-ақ ... ... ... негізгі және айнымалы қорларды жатқызуға болады [5].
Инвестиция негізінен екі формада болады:
1)тікелей;
2)портфелді.
Тікелей инвестиция - өнеркәсіп, ... т.б. ... ... ... күрделі қаржы. Портфелдік инвестициялар - шетелдік бағалы қағаздарға жұмсалатын қаржы.
Инвестицияның ақшалай капиталдан ерекшелiгi - ... ... ... ... физикалық ұғымдағы физикалық капиталдың ұлғаюымен байланысты. Материалдық байлық құрып және оны ... ... ... тұрмыс халiн жақсарту - инвестициялаудың негiзгi мақсаты болғандықтан, күрделi қаржыларды негiзгi қорға ... ... ... ... анықтамасына сай келетiндiктен, "инвестиция" ұғымын қолдану кезiнде оған жан-жакты түсiнiктеме берiп отырған орынды. Инвестициялау процесi инвестициялық ресурстардың материалдық байлықтарға және ... емес ... ... ... Инвестициялау процесi келесi беттегi 1-кесте түрiнде бейнеленген. Тек ... ... ... өту жоспарлы экономикаға ғана тең "күрделi қаржы" ұғымын санатында құнды қағаздары және ... да ... ... бар ... ... ... ... жоқ, сондай-ақ, өндiргiш күштердiң ғылыми-техникалық тұрғыда өркендеуi жалпы ... алға ... ... жаюы ... олардың жоғары индустриялық жүйелерiнiң қалыптасуы және де қоғамымыздың жалпы ұлттық мақсат-мүдделерiнiң рөлi мен мағынасының күшеюi ғылыми-техникалық және әлеуметтiк ... ... ... материалдық байлықтары мен қоғамдық құндылықтарына салынатын салым екендiгiн танытып мойындатуға ықпалды әсерiн тигiздi.
Сонымен, бiз "инвестиция" деген ұғымда қаржылық ... ... ... ... ... байлықтарға және қоғамымыздың материалдық емес құндылықтарына тiкелей ... ... ... ... ... ... түсiнемiз. Негiзгi капиталға салынатын инвестициялық ресурстардың белгiлi-бiр бөлiгi ... ... ... ... ... орай, бiз ол көрсеткiштi бұдан былайғы уақытта негiзгi капиталға салынған инвестиция немесе күрделi қаржы деп ... ... ... қандай түрлерi болмасын капитал әлемiнде әрқайсысының атқарар рөлi әрқилы болғанымен де, олардың елiмiздiң экономикасын өркендетудегi маңызы зор.
1.2 Инвестициялық ... ел ... ... қызметтері мен рөлі
Инвестициялық климат дегеніміз - инвестордың тиімді капитал салуға жұмсау саясаты, экономиканы мәдениетті барлық ... мен ... ... алу. ... ... ... климаттың анықтамасы - инвестицияны бөлуге жайлы жағдай жасайтын капиталды сыртқа ... ... ... табиғи ресурстардың және арнаулы іс-әрекеттің жиынтығын білдіреді. Бірақ біздің пікірімізше бұндай анықтама әлі толық емеc.
Көптеген шетелдік және ... ... ... климат жәнесыртқы факторлар түсінігіне геосаяси орналасу орнын басқа ... ... ... да ... ... ... ... күрделі қаржы бөлудің барлық параметрлерін балмен бағалайды, содан кейін жалпы қортындыға келтіреді. Қорытындысында инвестициялық ... ... ... ... ... ... көрсеткіші арқылы инвестициялық климаты сандық жағынан өлшеу мүмкін болады. Бұл көрсеткіштер инвесторлардың ... мен ... ... ... ... ... ... елдің шығынын білдіреді [13].
Елде инвестициялық климат нашар ... ... ... ... ... ... жоғары болады. Демек инвестициялық климаттың түсінігі дерексіз түсінік емес, керісінше әзінің материалдық ... ... ... ... ... ... жолдары бар. Себебі әртүрлі инвесторлар инвестициялау жағдайына, оның маңыздылығын бағалауға әртүрлі әдістер қолданады. Шетелдік экономикалық әдебиеттерде ең ... ... мен ... ... жағдайын анықтауға бірсыпыра талпыныстар жасалды. Бұл мақсатпен социологиялық зерттеулер де ... ... Бұл ... ... ... инвестициялардың басты белгілерінің (жиынтық белгілері) өте жүйелі шеңбері жасалды. Соның нәтижесіндемаңызына қарай реттеу ... ... ... ... ... ... ... халықаралық қаржы ұйымдары, тәуелсіз рейтингілік агенттіктер және ірі компаниялар әдетте 60-жылдар аяғында Р.Стобау ұсынған тәуекел үшін сыйлық ... ... Ол ... ... ... ... әдісі инвестициялық климаттың өңделген үлгісін жасауға мүмкіндік берді. Бұл үлгі өз ... елге ... ... ... ... ... орын алды. Әлгіні жасау инвесторға әсер ететін, оның көңіл-күйін дәлелді түсінуге жағдай ... ... ... күші туралы жүйелі түсініктер береді: Американдық экономистер Р.Болдун және ... ... не ... ... ... ... ... керісінше инвестицияны кері қайтаратын саясатты жасау мүмкін емес"- деп көрсетеді. Әрине ... ... ... қортындылаудың пайдасы бар. Бірақта шешім қабылдау себептері әр түрілі болады, өйткені компанияның ішкі ... ... ... ... ... ... ... мегамаркетингпен байлансты. Оны ұлттық рыноктар ұлғайған сайын салыстырмалы түрде тартымдылығын бағалау қажет. Тауар өткізу мен шетке шығарудың яғни капиталды ... ... гөрі жиі ... ... ... ... ... талдауды инвестициялық климатты талдаудың құрамдас бөлігі ретінде қарауға болады. Күрделі қаржы салудың табиғатында, ... ... ... ... ... ұзақ ... сипатта болады. Инвесторлардың күрделі қажыны салып, одан әрі міндеттемеден бос тартып, тез арада қысқа мерзімдік іс-әрекеттерге көшуге ... жоқ. ... ... ... ... өте тынғылықты және мұқият қарауды талап етеді. Инвестициялық климатты жан-жақты жәнесоған сәйкес микро және ... кіші және ... ... ... ... ... ... кіші дәрежеде нақты шетелдік инвестор мен рыноктық шаруашылықтық тұлғаның, соның ішінде мемлекеттік мекеменің екі жақты ... ... ... ... ... саяси және әлеуметтік жағдайды бағалау арқылы жүзеге асырады [8].
Макродәреже мен микродәреже ... су ... ... ... бөлініс жоқ. Олардың жиынтығында капитал салым жасауда жақсы ыңғайлы жағдай жасау үшін, оның басқару мекемелерінің елдегі біріккен саясаты ретінде ұсынуға ... ... ... ... ... ... орнына біріншіден экономиканың жалпы жағдайы (көрсетілуі, құлдырауы, тоқырау) қаржы жүйесі, валюталық-несиелік зерттеу, қолданып жатқан кедендік және салықтық ... әсер ... ... механизімінің жағдайы несиелік рейтингтің (бағалау, дәрежеге немесе категорияға жатқызу) және оның банктердегі көрсеткіштерін білдіреді. Рейтинг қаржы рыногының даму дәрежесі және ... ... ... ... ... қаржылар тартуға әсерін тигізеді. Елдің рейтингісі неғұрлым жоғары болған сайын жалпы инвестициялық тәуекелділік төмен ... ... ... Атап ... болатын тағы бір жайт, бүгінде шетелдік компания (ТҮК) өзінің салалықөндірістік ... ... ... ұлғайту үшін шетелде қызмет атқарып жатқан кәсіпорындарға күрделі қаржы енгізу арқылы жүргізіп отыр. Сондықтан инвестициялық климатты бағалауға республикалар салаларының ... ғана ... ... ... ... ... иелігін алу мен жекешелендіру процесі, жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды игеріп алу мүмкіндігі де әсер ... ... ... ... өте ... әсер ететін себептер ол ұлттық экономиканың даму денгейі болып саналады. Қазақстанда дамыған рыноктық ... әлі ... жоқ, ... әсерінен күрделі қаржыны кәсіпкерлікке тарту кең таралмағандықтан және жаңа технологияны игеру де баяу жүріп жатыр. Инфрақұрылым ... ғана ... ... ... ... ... дәрежесін арттыруға қажетті "материалдық емес" бөліктерден де тұрады. Оған жаңа ... және ... даму ... туралы хабарламалардың қозғалыс жүйесі; жұмыс үшін дайындау бағдарламалары. Олар рыноктық инфрақұрылымның "материалдық ... ... ... ... ... реттеудің басқару ұйымдастырушылық жүйесін жетілдіруде өте маңызды орын алады. Бизнес-климатың бағалауға өндіріс шығыны көлеміне (мөлшеріне, құнына) және ... күші ... әсер ... ... ... ... маңызды әсер етеді [9].
Жұмыс күшінің құны жоғары дәрежелі мамандығына қарамастан төмен болуы капиталдың ... ... (C:V ) ... сөйтіп пайда нормасын көбейтеді. Инвестициялық климаттың әлеуметтік жағы қоғамның идеологиялық бірлігі дәрежесіне, жапы алғанда жиі көрінетін қоғамдық сандық қатынастың жеке ... ... ... ... ... шетелдік капитал салуына халықаралық келісімдердің дәстүрін сақтауға, қауіпсіздігін сақтауға жекеше роль атқаруға тиіс. Инвестициялық климат бүкіл күрделі қаржыны ... ... ... ... ... кілті. Олинституттық құрамымен бекітілген және комплекстік шара жүйесі деп анықтама беруге болады. КҚҚЖ және инвестициялық климат өзара өте тығызбайланысты. КҚҚЖ ... ... ... бөлігі болып есептеледі.
категориясы өндірістік қатынастардың нақты түсінігі бола ... ... ... ... онда көп түрлі өзгерістер болады. Мұнда екі қағидалы жағдайды көрсету керек:
* категориясының ... ... ... ... бола алмайды, өйткені ол үздіксіз әрекет нәтижесінде тұрақты өзгеріп отырады;
* элементтерін тану салыстырмалы, өйткені ерте ме кеш пе оның ... ... ... ... сипатымен қасиеті өзара әрекеттегі инвестициялық климат элементтерінің белгілі бір жағының ерекшеліктеріне байланысты.
түсінігі әр ... ... ішкі ... ... ... ... мемлекет - кез келген меншік формасындағы кәсіпорын;

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
“Либелла боттлерс” ЖШС экономикалық жағдайын және инвестицияны пайдалану тиімділігін талдау69 бет
Экологиялық факторлар. Абиотикалық факторлар9 бет
Еуропа туралы29 бет
Жердің климаттық жүйесі және ғаламдық климаты – негізгі мәліметтер мен түсініктер6 бет
Кавказ таулары3 бет
Тайланд корольдігі11 бет
Топырақтар географиясы6 бет
Тянь - Шань таулы өлкесі14 бет
Қазақстандағы ірі физикалық – географиялық аудандар26 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь