Шетел тілінен өзіндік жұмысты ұйымдастыру өзін – өзі талдау, өзін – өзі бағалау, өздігінен даму жолы ретінде

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
І Тарау. ШЕТЕЛ ТІЛІНЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.1 Өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық және лингвистикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
1.2 Өзіндік жұмысты ұйымдастыру шарттары мен талаптары ... ... ... .. 7
1.3 Шетел тілін оқытуда білім алушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарын ұйымдастыру технологиялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
ІІ Тарау. ШЕТЕЛ ТІЛІНЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ ... ... ... ... ... ... ... 11
2.1 Ағылшын тілі сабағында оқушыларды сыни ойлауға үйрету ... ... .. 11
2.2 Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мақсатында интерактивті әдісті қолдану ... ... ... ... ... 15
2.3 Ағылшын тілі сабағында формативті бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19
2.4 Шет тілі сабағында оқушылардың танымдық қабілетін арттыру ... 23
2.5 Ағылшын тілі сабағында саралап, денгейлеп оқыту технологиясының қолдану мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 34
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
Қазіргі Қазақстандық қоғам көпұлттық, көптілділік және көпмәдинеттілік жағдайда. Сондықтан осы қоғамға бейімделген көп тілді меңгерген мәдениетті тұлға қалыптастыру – өзекті мәселелердің бірі.
Тіл мәселесін сөзге тиек ете отырып, Н.Ә.Назарбаев қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кем дегенде үш тілді біліп, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білу тиіс екендігін айтты. Сонымен қатар ағылшын тілін кеңінен білмейінше, ұлттың бәсекеге шынайы қабілеттілігі туралы айту қиын болатындығын ескерте отырып, барлық ата-аналарды балаларын үш тілде оқытуға шақырды
Бүгінгі оқытушы білім алушының тану-ойлау қызметін ұйымдастырушы, білім алушы өз бетінше белсенді түрде жұмыс жасаушы, оның өзіндік даярлығына тиесілі уақыт аудиториялық сағатқа қарағанда екі есеге артық не 70 пайыздан кем болмауы керек, өйткені әрқайсысының білім деңгейі, қабілеті бірдей емес.
Жұмыстың жалпы сипаттамасы.
Өзіндік жұмыстарын жетілдіру мәселесі көптеген психологтардың, педагогтардың және әдіскерлердің зерттеулеріне арқау болған.
ӨЖ – болашақ мамандарды даярлаудың және білім сапасын арттыру-дың ең басты резервтерінің бірі. Осыған орай әр білім алушының ой еңбегінің ұтымды әдістерін білуін, яғни аз уақыт кетіріп қажетті ақпаратты іздеп және меңгеруді, фактілер, теорияны, тұжырымдамаларды жүйелеп және
жіктей білуді, өз көзқарасын нақты айтып және дәлелдей білуді, түрлі күрде-лі сұрақтарды шығармашылықпен шеше білуді үйренуін талап етіледі.
ӨЖ – білім алушылардың өзіндік әрекетін ұйымдастыру мен басқарудың ерекше бір құралы.
Оқып-үйренушілерде өзіндік жұмысты орындау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, өзіндік жұмыстың психологиялық құрылымы Н.А.Менчинская, Д.А.Андреева, Е.М.Иванова, В.А.Крутецкий, Н.Ф.Талызына, қазақстандық психологтар: И.Ә.Әбеуова, М.Қ.Бапаева және т.б. зерттеулеріне нысан болған.
Зерттеудің өзектілігі.
Шетел тілін оқыту теориясы мен практикасында рефлексивті жол (өзін өзі тексеру мен бағалау) оқытудағы тиімді жолдардың бірі ретінде және тұлғаға бағдарлы оқытуды іске асыру ретінде қарастырылуда. Бірақ, отандық әдістемеде бағалау іскерлігін қалыптастыру механизмдері қажетті деңгейде жүзеге асырылмайды.
Қазақстандық ғалымдар К.Б.Сматова мен К.М.Араповалар өздерінің кандидаттық диссертациялық зерттеулерінде білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық шарттарын туризм және т.б. салалар бойынша анықтап, зерделеген. Бұл жұмыстар біздің зерттеу мәселемізге арқау болды.
1. А.М.Матюшкин. Әрекет. Іс-әрекет. Психология – адамзат ақыл-ойының қазынасы. – Алматы: Таймас, 2005. –Т.2. – 477 б
2. Амандықова Г.Н., Мұхтарова Ш.Е. Шет тілін оқыту әдістемесі.- Астана, 2010. 260 б.
3. Амандықова Г.Н. Мұхтарова Ш.Е. Шет тілін оқыту әдістемесі. - Астана, 2010. 260 б.
4. Аяпова Т., Әбілдаева З. «Ағылшын тілі» жалпы білім беретін мектептің 6-шы сыныбына арналған оқулық. Алматы: Атамұра, 2006. 269 б.
5. Выготскиий Л.С Педагогическая психология. – М.; 1991.- 34 с.
6. Ж. Қараев «Оқытудың үш өлшемді әдістемелік жүйесінің педагогикалық технологиясы»
7. Жылдық білім беру бойынша мемлекеттік стандарт жобасы.
8. Иманғалиева А. «Дарынды дамыту – ұстаз парызы».
9. Қазақстан мектебі. №1.2004 қаңтар. Ғылыми–педагогикалық журнал.
10. Қазақстанда білім беруді дамыту //Егеменді Қазақстан. 2004. – 3 б.
11. ҚР білім туралы Заңы 2007 ж 27 шілде. №319-III
12. Құсайынов А.Қ. Білім бағдарламасы, ел ертеңі //Егемен Қазақстан. – Алматы, № 19 (21484)29, 1997. – 3 б.
13. Малахова Е. Болон процесі. «Басты мәселелер туралы», 2008. 150 б.
14. Мектептегі шет тілі. №2(44), 2010.
15. Мектептегі шет тілі. №3(27), 2007.
16. Мектептегі шет тілі. №4, 2011. 28 б.
17. Мектептегі шет тілі. Республикалық әдістемелік – педагогикалық журнал. №3(45), 2010.
18. Мұғалімге арналған нұсқаулық 39-б.
19. Нестерова Н.Б.Оптимизация обучения монологической речи в 4-5классах средней школы. ИЯШ №5, 1982. С.30.
20. Пассов Е.И. «Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре».
21. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку. – Москва, 1975.
22. С.С.Кунанбаева. Современное иноязычное образование: методология и теория / - Алматы: [б. и.], 2005. - 264 с.
23. С.Б.Абдыгаппарова, Г.К.Ахметова, С.Р.Ибатуллин, А.А. Кусаинов, Б.А.Мырзалиев, С.М.Омирбаев; Под общ. ред. Ж.А.Кулекеева, Г.Н.Гамарника, Б.С.Абдрасилова. – Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 198с
24. С.С.Кунанбаева. Компетентностное моделирование профессионального иноязычного образования Алматы: Дом печати "Эдельвейс", 2011
25. С.С.Кунанбаева. Қазіргі шеттілдік білім берудің теориясы мен практикасы Оқулық Алматы: ҚазХҚж ӘТУ, 2011
26. Скаткин.М.Н. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 192 с.
27. Сматова К.Б. Кредиттік оқыту жағдайында Білім алушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық алғышарттары. дис.-пед. ғыл. канд.-А.,-2008.-153б.
28. Тұрысбаева «Дамыта оқыту технологиясы».
29. Шкутина Л.А., Сарсекеева Ж.Е. Педагогические основы организации самостоятельной работы студентов в рейтинговой системе обучения (на примере учебной дисциплины «Педагогика»). – Караганда: Изд-во «Санат-Полиграфия», 2005. – 124 с.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
(ЖОО-ң атауы)
(Факультеттің атауы)
(Кафедраның ... ... ... ... ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ӨЗІН – ӨЗІ ТАЛДАУ, ӨЗІН – ӨЗІ
БАҒАЛАУ, ӨЗДІГІНЕН ДАМУ ЖОЛЫ РЕТІНДЕ
Орындаған:
............................................................................
....................................
Ғылыми жетекші:
............................................................................
.........................
Тапсыру мерзімі: ..........................
Қорғау мерзімі: ............................
Бағасы: ..........................................
(Қаланың ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ |6 ... | ... ... ... ... ... және |6 |
| ... | |
| ... |
| ... | ... |Өзіндік жұмысты ұйымдастыру шарттары мен |7 |
| ... | ... ... ... ... ... алушылардың өздігінен орындайтын |9 |
| |жұмыстарын ұйымдастыру | |
| ... | ... ... ... ТІЛІНЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ |11 |
|МАЗМҰНЫ........................... | ... ... тілі ... ... сыни ... ... |
|2.2 |Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу дағдыларын |15 |
| ... ... ... ... | |
| ... | ... ... тілі ... формативті |19 |
| ... | ... |Шет тілі ... ... ... қабілетін арттыру.... |23 |
|2.5 |Ағылшын тілі сабағында саралап, денгейлеп оқыту технологиясының|30 |
| ... | |
| ... | ... ... | ... |37 ... |
|. | ... ... ... ... ... және көпмәдинеттілік
жағдайда. Сондықтан осы қоғамға бейімделген көп тілді меңгерген ... ...... ... ... мәселесін сөзге тиек ете отырып, Н.Ә.Назарбаев қазақстандықтардың
жаңа ұрпағы ең кем дегенде үш ... ... ... орыс және ... ... білу тиіс ... айтты. Сонымен қатар ағылшын тілін
кеңінен білмейінше, ұлттың бәсекеге шынайы қабілеттілігі туралы айту ... ... ... барлық ата-аналарды балаларын үш тілде оқытуға
шақырды
Бүгінгі оқытушы білім алушының тану-ойлау қызметін ... ... өз ... ... түрде жұмыс жасаушы, оның өзіндік
даярлығына тиесілі уақыт ... ... ... екі ... ... ... ... кем болмауы керек, өйткені әрқайсысының білім ... ... ... ... сипаттамасы.
Өзіндік жұмыстарын жетілдіру мәселесі көптеген ... және ... ... ... ...... мамандарды даярлаудың және білім сапасын арттыру-дың ең
басты резервтерінің бірі. Осыған орай әр білім ... ой ... ... білуін, яғни аз уақыт кетіріп қажетті ... ... ... ... ... ... жүйелеп және
жіктей білуді, өз көзқарасын нақты айтып және дәлелдей білуді, түрлі
күрде-лі сұрақтарды шығармашылықпен шеше білуді үйренуін талап етіледі.
ӨЖ – ... ... ... ... ... мен басқарудың
ерекше бір құралы.
Оқып-үйренушілерде өзіндік жұмысты орындау ... мен ... ... жұмыстың психологиялық құрылымы Н.А.Менчинская,
Д.А.Андреева, Е.М.Иванова, ... ... ... ... ... және т.б. ... нысан болған.
Зерттеудің өзектілігі.
Шетел тілін оқыту теориясы мен практикасында рефлексивті жол (өзін өзі
тексеру мен бағалау) оқытудағы тиімді жолдардың бірі ... және ... ... іске ... ... қарастырылуда. Бірақ, отандық
әдістемеде бағалау іскерлігін қалыптастыру механизмдері қажетті деңгейде
жүзеге ... ... ... мен ... ... ... зерттеулерінде білім алушылардың өзіндік жұмысын
ұйымдастырудың педагогикалық шарттарын туризм және т.б. салалар ... ... Бұл ... біздің зерттеу мәселемізге арқау болды.
Алайда, жоғарыдағы аталған ғылыми зерттеулер мен әдебиеттерде
оқытудың ерекшеліктері мен ... ... ... ... ұйымдастырудың
теориясы және әдістемесі ... ... ... ... ... бойынша білім алушылардың өзіндік ... ... ... ... ... болмағандығын көрсетеді.
Зерттеу проблемасы аясында жарық көрген ғылыми еңбектерге, оқу-
әдістемелік құралдарға ... ... ... ... жоғары оқу
орындарының толықтай білім беру жүйесіне көшу кезінде бұл мәселенің ... ... ... ... беру ... ... ... орындайтын жұмыстарын жеке пәндер бойынша ... ... ... ... ... ... оқу
үдерісінде білім алушылардың өздігінен ... ... ... мен ... ... беру ... талаптары арасындағы
қайшылықтардың болуы зерттеу тақырыбын «Шетел тілінен өзіндік ... өзін – өзі ... өзін – өзі ... өздігінен даму жолы
ретінде (ағылшын тілі ... деп ... ... ... ... Білім беру мекемелерінде білім ... ... ... ... ... Шетел тілінен өзіндік жұмысын ұйымдастыру өзін – ... өзін – өзі ... ... даму жолы ... ... Білім беру жүйесі негізінде оқу орны білім
алушыларының өзіндік жұмысын ұйымдастырудың ... ... ... ... Оқу орындарында білім беру негізінде ... ... ... ... теориялық тұрғыда негіздеу
2. Білім беру жүйесінде білім алушылардың ... ... ... және лингвистикалық ... Оқу ... ... беру негізінде білім алушылардың өзіндік
жұмысын ұйымдастыру әдістемесінің тиімділігін тексеру.
Зерттеудің ... ... беру ... ... материалдар
мен құжаттар, зерттеу проблемасы бойынша философ, психолог, педагог
ғалымдардың еңбектері; ... ... ... ... ... ... 2015 ... дейінгі білім беру тұжырымдамасы,
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2030» стратегиясы; Жаңа
шет ... ... беру ... басқа да білім ... ... ... ... оқу әдістемелік кешендер
(стандарттар, типтік оқу ... ... оқу ... оқу құралдары және т.б.); жеке ғалымдар диссертациялары.
Зерттеудің теориялық негіздеріне ... ... ... ... лингвистика, тұлға және іс-әрекет теориясы, ғылым мен тәжірибені
кіріктіру теориясы, өзіндік таным теориясы және ... ... және ... ... және т.б. алынды.
Зерттеу әдістері ҚР білім туралы Заңы 2011ж., ҚР білім беруді дамытудың
2011-2020 жж. арналған мемлекеттік ... ... ... бойынша
ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге теориялық талдау, озық ... ... ... және ... тақырыбы бойынша
психологиялық, педагогикалық, ... ... ... ... оқу ... ... зерделеу, талдап қорыту, білім
алушылармен әңгімелесу, сауалнама жүргізу; ... ... ... мақсатына сай тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жүргізу, оның
нәтижесін математикалық талдау арқылы өндеу және қорытындылау.
Зерттеудің ғылыми ... оқу ... ... беру ... ... алушылардың өзіндік
жұмысын ұйымдастыру теориялық тұрғыда негізделді;
– білім беру жүйесінде білім алушылардың ... ... ... және ... ... оқу ... ... беру негізінде білім алушылардың өзіндік
жұмысын ... ... ... ... ... ... ... дәлелдігі мен негізділігі.
Білім алушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарын оңтайлы ұйымдастыру,
болашақ ... ... ... сай ... ... ... дәл анықтап, тақырыпты, тарауды, тілді игеру ... ... қоя ... білім алушының өзіндік оқу әрекетін дұрыс жоспарлауға
жағдай жасап, өзін-өзі дамытуға ... ... ... ... ... беру ... ... білім алушылардың өзіндік жұмысын
ұйымдастыруда өзін – өзі талдау, өзін – өзі бағалау және ... ... ... жетекші идеясы оқу орындарында білім беру жүйесі
бойынша білім ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекетін қазіргі заман талыбына сай қалыптастыруға негіз
бола алады.
Қорытынды бөлімінде жалпы жұмыс мазмұны ... ... беру ... білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру туралы ой-тұжырымдар
қорытындыланды.
І Тарау. ШЕТЕЛ ТІЛІНЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
1. Өзіндік жұмыстарын ... ... және ... Выготскийдің пайымдауынша, шетел тілін меңгеру ана ... ... ... ... арқылы жүргізіледі. Баланың ана тілін
меңгеруі ... ... ... ... ... түрде қоршаған ортаны ерекше
тіл формасымен игеруі, оның ... бір ... ... ... қабілеті
дами түседі, себебі бала ойын тіл арқылы жеткізу барысында қоршаған ортаны
таниды. Сансыз түрде басталған бұл үдеріс бала ... ... ... ... ұласады. Одан әрі, ана тілін әдеби жағынан үйрену, ауызша
ойын жеткізу барысында саналы тұрғыда ... ... ... ... барысында бала ана тілін жетік меңгеріп, өз ойын өз
тілінде жеткізе білу қабілетіне ие болады. Бұл үдеріс барысында ... ... жаңа ... ... ... ішінде, ұлттық-мәдениет
ерекшеліктері) бірақ жаңа ойлау түріне емес. ... ... ... тілі ... ... ... туралы білімін меңгеру саналы фазасына жету,
тілдік ортада емес үнемді ұйымдастырылған оқыту ... ... ... ... мен ... ... жетуден басталады. Тағы айта кететін жайт,
кішкентай бүлдіршінге ана тілі ... ... ... ... үшін ... ... ... болып табылса, ал шетел
тілін үйрету барысында түрткі болу проблемасы маңызды болып табылады.
Шетел тілін үйретудің тиімділігі көп ... оқу ... ... жағдайда тілді меңгеруді басқаруға жақындылығы ... бұл өз ... ... ... қазіргі ақпараттық-
коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы оқу ... ... ... ... ... ... ... сөзін және тең түпнұсқа тілін қолдану, үйренушілердің нақты
қызығушылықтарын, ... ... ... ... ... ... мазмұндық аспектілер маңыздылық меншікті салмағын
көтеру, себептерді көбейту. Соның негізінде біз шетел тілін үйретуде тілдік
білім беру ... құру ... ... ... ... ... ұйымдастыру шарттары мен талаптары
Пән ретінде оқытылатын «Шет тілінің» ... және ... ... дара ... мен ... қабілеттерін дамытуға,
тақырыпты терең меңгертуге, ... және ... ... ... ... ... іскерліктері мен дағдысын тәрбиелеуге
сабақ санының шектеулі бөлінуіне байланысты жеткілікті мүмкіндіктер бере
алмайды.
Білім ... ... ... ... оқытушының мамандыққа
қажетті берген дайын ... ғана ... яғни ... ... қалыптасып қалмай, білімді ары ... өз ... ... ... ... шығармашылық іс-әрекеттермен айналысу
арқасында дамытуы қажет.
Неміс ... ... ... адам – ол өзі ... ... ... ... адам» деген екен. Алайда «арнайы өзіндік жұмыс»
оқу ... ... ... көрініс алғанымен, оқу жүйесі ... ... өз ... жұмыс жасау бейімділігін дамытатын негізгі
деңгей болып табылады, ол «ізденушілік, ... ... ... жас ерекшеліктеріне, ойлау қабілеттерінің даму
дәрежесіне ... әр ... ... ... әртүрлі әрекет етеді,
сондықтан «арнайы өзіндік ... және ... ... ... ... ... мен талаптар да әртүрлі болуы тиіс.
Сонымен, білім алушы оқу түрінің қай ... ... ... ... ... мына шарттарды есте сақтауы керек:
• білім алушы өзі атқаратын жұмысының мақсатын ... ... ... өз ... оң ... беруіне қызығу;
• білім алушы өз жұмысының ойдағыдай аяқталуына сену;
• білімалушы жұмысты өз ... ... ... ... өз ... ... ... түрлі құбылыстар мен ғылыми үдерістерді болжауы.
Қазіргі кездегі оқытушының міндеті бұл сабақтарды бұрынғы дәстүрлі
әдіс-тәсілдер деңгейінде қалып қоймай, ... ... ... тәжірбиемен
байланыстыра отырып жүргізуді, білімгерлердің ой-өрісін кәсіби деңгейде
дамуға жетелейтін өзіндік жұмыспен ... ... ... ең
бастысы, сабақты жаңа ақпараттық технологияны қолданып өткізу әдіс-
тәсілдерін ... ... ... ... ... білім алушының өзіндік жұмыс тапсырмаларын
ұйымдастыруда мына ... есте ... ... ... оқу ... басқа түрлерімен дұрыс ұштастыра білу;
• білім алушының жеке ... ... ... алушының икем дағдыларын қалыптастыру;
• білім алушының өзіндік білім алу қабілетін жүйелі түрде ... ... ... ... ... ... үн қосу;
• білім алушының өзіндік ... ... ... жаңа ақпараттық технология мүмкіндіктерін кең қолдануға;
• білім алушының белсенді үрдіске ... ... ... өз ... әрекет етуге машықтандыру;
• ғылыми талдау негіздері туралы түсінік қалыптастыру.
3. Шетел ... ... ... алушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарын
ұйымдастыру технологиялары
Білім беру ... ... ... ... ... білім алушылар үшін ерекше бір маңызы – болашақ ... әр ... ... ... ... отырып, нақтылы тәжірибелік
мәселелердің шешуін тауып үйренулеріне ... ... ... ... орындайтын жұмыстың мақсаты – білім алушы алған білімін жан-жақты
қарастырып ... ... ... ... өзінің алдына қойған
мақсатына жету үшін ... ... ... білуіне себеп ... [7]. ... ... өздігінен орындайтын жұмыстарын
қадағалаудың тәсілдері де үлкен нәтиже береді. Әр ... ... ... ... ... өз күштеріне сенімділігін және жауапкершілігін
арттырып, өзіндік баға беру қабілетін қалыптастырады, ал бұл – ... ... ... және ... арттыратын сенімді
тәсіл. Өздігінен орындайтын жұмыстың нәтижесі жақсы болуы үшін ұйымдастыру-
әдістемелік шараларының анық жоспарланған ... ... және ... ... ... материалдармен толық
қамтамасыз етілуі ... ... және ... әр ... ... жұмысына арналған білім алушыларге
таратып берілетін материалдары: лекцияның тақырыптары, семинар сабақтарының
жоспары, ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарына арналған материалдары: ... ... әр ... ... ... ... ... жұмыстар мен рефераттардың типтік үлгілері, ... ... ... ... ... материалдары, жазбаша
бақылау тапсырмалары, жазбаша электрондық тест сұрақтары, ... ... әр ... ... жоспар жатады. Білім алушылардың өздігінен
орындайтын жұмыстарын ұйымдастыру мақсатын тиімді шешудің және бір түрі ... ... ... ... қазіргі кезге сай ғылыми дәйектелген және
жете зерттелген ... мен ... оқу ... инновациялық
технологияны (білім алушының әр түрлі ақпарат қорларын еркін қолдануға
мүмкіндік беретін және ... ... ... ... ... ... ... құралдардың жиынтығы: электронды оқу құралы,
компьютерлік оқыту ... ... ... ... ... ... және т.б.) ... енгізу. Сол сияқты ақтырақ айтқанда технологиялық тапсырмалардың
«кейс-стади» технологиясын қолданудың да мәні зор, оны ... ... ... өзінің жаңашыл ойын, дәстүрге кірмеген әдіс-амалын ... ... да айта ... жай, өздігінен орындайтын жұмыстарды ұйымдастыру
кезінде, тапсырманы әр білім алушының ... ... ... ... ... алушы өзін тек қана пайдаланушы ретінде ғана емес, ... ... ... де, ... жеке ... ... ... бар екенін сезінетіндей «ақпарат – ...... ... ... ... М.Н.Скаткинның Білім алушылардың тиісті
дайындығы ... ... ... ... болады деген құнды пікірін
қолдай отырып жоғарыда ... ... ... ... бір ... ... [8]. Оны ... Білім алушылардың өздігінен орындайтын
жұмыстарын ... ... ... ... ... және ... мазмұны ескерілді. Семинар – білім алушылардың
теориялық ... ... ... ... ... ... ... түрі. А.М.Матюшкин пікірінше, семинар сабақтары ... ... ... шығармашылық әрекетін, танымдық мотиві мен
білімін кәсіптік тұрғыда ... ... ... ... Білім алушылар
баяндамашы, оппонент рөлінде мәселе, міндеттерді шешуде біліктілігі мен
дағдысы арқылы дәлелдеме ... өз ... ... ... ... ... ... керек [9].
Білім беру жүйесіндегі ... ... ... ... білім алушылар үшін ерекше бір маңызы – болашақ мамандар,
білімнің әр түрлі аймағынан ... ... ... нақтылы тәжірибелік
мәселелердің шешуін тауып үйренулеріне әсерін ... ... ... ... ... мақсаты – білім алушы ... ... ... ... ... ... ізденіске ұмтылуына, өзінің алдына
қойған мақсатына жету үшін алған ақпаратты қолдана ... ... ... [10].
ІІ Тарау. ШЕТЕЛ ТІЛІНЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ ... ... тілі ... оқушыларды сыни ойлауға үйрету
Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі мектептегі білім беру жүйесінің алдына
оқыту үрдісін технологияландыру ... ... ... ... әр түрлі
технологиялары жасалып, білім беру мекемелерінің тәжірибесіне ... ... ... ... ... кәсіптік, адамгершілік,
рухани, азаматтық және де басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына
игі әсерін ... ... ... ... ... ... жақсы
нәтижелер беруде. Жаңа ... ... ... ... ... ... әр ... алдында отырған оқушылардың жас
ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік мақсатына, мүддесіне сай, ... орай ... ... Бұл жаңа ... ... ... ойлай білуін, теориялық негіздерін,
эстетикалық көзқарастарын пайымдауын, баға ... ... ... ... Жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие үрдісін
жаңаша дамыту, яғни оның ... ... ... ... ... ... қолында болды. Олар педагогикаға «жаңа технология»
терминін ... Бұл ... ... ... ... ... ету, оның толыққанды жеке тұлға болып қалыптасуына негіз
болу. Осыған орай қазірде педагогикалық технологиялар көптеп саналады.
Осындай технологиялардың бірі Сыни ... ... ... ... мен ... нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,
бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол ... ... ... бола ... Сыни ... ... ... қарсы пікір
айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге жаңа
немесе түрлендірілген тәсілдерді ... ... ... ... әрекеттерге және басқаларды сыни ... ... ... ... ... ... үдерісі:
• релеванттық ақпараттар жинауды;
• дәлелдерді сыни тұрғыдан талдау мен бағалауды;
• кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қорытындылар;
• ауқымды тәжірибе негізінде ... мен ... ... қарауды
қамтиды.
Балалардың сыни тұрғыдан ... ... ... ... ерекшеліктер:
Ұтқырлық: ең жақсы түсініктемені ... ... ... ... ... ... қою; ... талап етіп, кез келген
дәлелді есепке алып отыру; эмоцияға емес, себепке негізделу (бірақ төменде
айтылатын өзін-өзі тануға ... ... да ... ... ... барлық қорытындыларды бағалау; болжамды
көзқарастар мен ... ... ... ... ашық болуға ұмтылу.
Пайым: дәлелдердің деңгейі мен маңызын мойындау; балама жорамалдар мен
мүмкіндіктердің орынды екендігін немесе артықшылығын мойындау.
Тәртіп: тиянақты, нақты және ... болу ... ... ... ... ... бөлу).
Өзіндік сана-сезім: өзіміздің эмоциямыз бен көзқарасымыздың, сеніміміз
бен болжамдарымыздың субъективті екенін сезіну. (Мұғалімдерге ... ... сыни ... үйрету оқушылардың сыни және шығармашылықты
ойлауын дамытуға, сыныпта еркін ахуал тудыруға, мұғалім тек ... ... ... тоқтатып, оқушыларға сұрақ қоя білуге бағытталған пікірлесуге,
қатысуға мүмкіндік беруші тәсіл. Оқушы жаңа ... ... ... ... жаңа ... ... кеңейте түседі. Қазіргі заман
талабына сай оқушыда өзіндік көзқарасы, сенімі, ішкі уәжі ... ... ... ... ... оқушылардың сыни ойлауын тудыратын
сұрақтар немесе деңгейлік, ... ... ... ... ... ... жетістікке жетелейтін жеті модульдердің
бірі «Сыни ойлауға үйрету» басқа модульдермен тығыз байланысты. Оқушылар
сабақта қалай оқу ... ... яғни ... ... ... ... қорытады, нәтижеге жетуге ұмтылады. Мұғалім оқушыға қалай оқу керектігін
үйретеді. Оқушы өз бетімен білім алуға, ізденуге, ... ... ... ... ... екенін аңғара отырып, жаңа білімді меңгерту
үшін ең тиімді әдіс сұрақ-жауап, әңгімелесу, диалог болып ... ... ... ... құрылады, себебі ағылшын тілі болғандықтан
оқушылардың ауызекі сөйлеуіне көп мән ... ... ... ... ... оқушы», «оқушы мен мұғалім» арасындағы диалогті тиімді ұйымдастыру
арқылы оқушылардың ... ... ... дамытуға көп мүмкіндік алдым.
Нәтижесі де жаман емес. Оқушыларым мен күткеннен де артық әсер алды. ... ... ... қызу ... туғыза алады. Жаңа сабақты өз
беттерімен меңгере алады, төмен ... ... ... де ... ... ... ... сөйлемесе де, сурет салып, сызбамен
көмектескен кездері болды. Сабақтарымның барысында оқушыларды сыни ... ... ... ... ... ... болмауы, пайым,
тәртіп, өзіндік сана-сезім ерекшеліктеріне мән беруді мақсат ... сыни ... ... өз ... ашық ... өздерін еркін сезінуге
мүмкіндік алғандай. Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген
құштарлығын ояту ең маңызды ... деп ... ... ... ... ... ... ояту үшін мұғалім көп ... ... ... ... ... сабақ барысында оқудың белсенді әдістері,
диалогтік оқыту және оқу әдісін қолдануда білім ... ... ... ... деп ойлаймын. Оқушылар диалог әдісін қолдана отырып,
білімді бірлесіп құру, ... ... мен ... ... ... ... Әр сабағымда оқушыларға сұрақтар қою арқылы, тақырып бойынша
өз ойларын ашық, еркін айтуға ... ... ... ... ... ойлардың болатындығын, бір бірінің түсінуіне көмектесетінін көрсетсе,
сұхбаттасу арқылы өз ойларын дәлелдеуге тырысты. Бұл ... ... ... ... көмектеседі. Біз көбінесе диалогтік оқытуды сұрақ
– жауап ретінде қолданамыз. Яғни, бала теорияны ... ... ... де ... ... қажеттігін ұғынуы керек. Тәжірибелік жұмыс жасау
барысында көптеген сұрақтар туындайды. Оқушылар ... ... ... айта ... ... ... жасайды. Жұмыс жасау барысында
оқушыларға көптеген ... ... ... ... кез ... ... сұрақ – жауаптан тұрады. Сұрақтардың берілуіне байланысты оқушының
пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады. Оқушы мен ... ... ... ... Осы ... оқушы сабақ барысында:
- еркін ойлауға мүмкіндік береді;
- ақыл-ойын дамытады;
- шығармашылық белсенділігі артады;
- ... ... ... тіл байлығы жетіледі;
- жан-жақты ізденеді;
- өз ойын жеткізеді;
Мысалы: 6-сыныпта өтетін «What do we know about the history of ... ... ... ой ... ... ... дайындауға
болады. Оқушылар бұрынғы білімдерін Жаңа ... ... ... сыни ... «түртіп алу стратегиясын» қолдануға болады. 
|V-I know |- I don’t know |+-It is new for |-?-It ... |
| | |me | ... is a big |The history of |The history of |Why do people ... ... ... west and |wear jeans all ... |Where came term |jeans |over the world ... are fifty |Native ... | |now? ... in the USA| | | ... ... ... ой толғаныс немесе қорытынды
кезеңдерінде «эссе» ... ... ... «бес ... ... қолданамын.
Мысалы:
1. America
2. Independent, friendly, developed
3. to fight, to discover
4. America is a big ... The ... ... ... оқушы жаңа ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы
білімін жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте түседі. Сондықтанда, ... ... ... ... ... не ... не айта алатындығын
анықтаудан басталады. Бұл мектепте ... ... ... ... ... 6-шы ... ... арналған “English” оқулығы
бойынша оқушыларға мынадай тапсырма ... ... 3-ші ... ... ... ... “Food and drink”.
Read the word at the top of each box. Circle the word that go with it.
|Fruits |Drink ... |carrot |coffee |juice ... |lemon |tea |mineral water ... бұл ... ... ... сай келмейтін сөзді көрсетуі
керек болатын. Берілген тапсырманы оқушылар өз деңгейінде ... ... де ... осы сөздерді пайдалана отырып мұғалімнің сауалына жауап
беру арқылы сөйлеу дағдыларын ... ... ... ... ... What do you like? What don’t you like?
Pupil: I like tea, but I don’t like coffee.
Осы ... ... ... оқушылардың тапсырманы барынша жақсы
деңгейде орындауға тырысқанын байқадық. ... ... ... барысында
оқушылар өз белсенділіктерін танытып пәнге деген қызығушылығын оятты.
Менің ойымша әрбір мұғалім сабақта қолданған стратегия немесе ... ... ... жұмыс жасауына, сабақты қаншалықты меңгеруге
көмектескендігіне ой толғау жасап отыруы тиіс. Егер ... ... ... бір кемшіліктер болса, мұғалім сабақтан кейін ой толғау арқылы келесі
жолы қалай істейтінін ... ... ... ... соңында
дискуссия түрінде немесе эссе ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Өзін – өзі талдау осы байланысқа ... ... ... ... не істедім, қалай қолдандым және
қандай мүмкіндіктерді ұсындым.
2.2. Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру
мақсатында ... ... ... ... ... толық әдеби нормада меңгеріп, орыс тілі ... ... ... білу қажет. Ал ... ... бала ... тілді қиналмай әрі еркін меңгереді екен. Осы ретте Білім және Ғылым
министрлігінің ағылшын тілін бастауыш ... ... ... ...... ... Бүлдіршін жаста меңгерілген білімнің іргетасы берік
әрі мықты болмақ. Ал осы берік әрі ... ... ... себелеп, жанға
ұялататын, әрине, мұғалім.Ағылшын тілі пәні мұғалімдері қазіргі ... ... ... сапасын жақсарту мақсатында тіл үйрету саласында
әлемдік озық тәжірибелерді, жаңа ... мен ... ... ... орай ... ... ... жұмысын қамтамасыз ету
үшін оқушылардың бір мәселені бірігіп шешуде өз бетінше белсенді, танымдық
шығармашылық ... ... ... ... тәсілге баса назар
аударуда. Ағылшын тілі ... ... ... дамыту, білім - білік
дағдыларын қалыптастыру, сөйлеуге ... ... ... ... ... ... бұл әдіс сабақтың әр кезеңінде
де қолдану тиімді.
Теория және фактіге негізделген білімді қалыптастыруда, үй ... жаңа ... ... ... қайталауда пайдаланылады. Мысалы
фонетикалық жаттығулар арқылы етістіктердің шақтарын қайталау.
The Question ... did you watch? Where did you ... do you listen to ... did you walk? Who did you ... did you do when you ... home?
I watched TV, I played my guitar,
I listened to my favourite singing star.
I walked to school, I phoned my friend,
I finished all my homework in the ... didn`t watch a film, I didn`t play a ... I didn`t listen to anything at ... didn`t walk here and I didn`t phone ... stayed at home and I washed my hair!
Tomorrow's My Birthday
Tomorrow's my birthday and I'll be ... I won't have to stay home ... take down my bank right off my ... I will go out and about by ... buy me a ticket and I'll take a ... I'll go to Texas to ride on the ... buy me some boots and a hat, but no ... I'll be as big as all the ... rope and I'll ride and I'll be the ... all the cowboys in the world and the ... ... дамыту, оқылатын мәселеге ықыласын көтеру және оқу
материалының мазмұнын көрнекілік арқылы ... ... ... “What can you see on this ... ... ... дамыту үшін және тақырып мазмұнына сәйкес практикалық жұмыстарды
жүргізу үшін ... ... ... ... ... үшін ... барысында қолданылған төмендегі бір-екі мысалға көңіл аударайық.
Белгілі бір өтілетін тақырыпты пысықтау мақсатында оқушыларды екі топқа
бөліп, оларға негізгі тақырыпқа ... ... ... ... ... 1 ... ... 2 топқа: “Great Britain”.
Әрбір топ ... ... ... ... ассоциограмма жасайды.
Ассоциограмманың көмегімен топ оқушылары бірігіп, өздеріне берілген салт-
дәстүр, ұлттық киім, ұлттық ... ... ... ... мағлұмат бере отырып
оның ерекшеліктерін ашып айта ... ... ... ... әр ... ... ... байланысты жаңа сөздер мен сөз тіркестерін
көбірек пайдалану және талқылауға топ ... ... ... ... оқытушы топтарға бірін -бірі бағалауға мүмкіндік беріп,
өзінің қойған бағасымен ... ... әр ... ... ... Осы тәрізді тәсілді грамматикалық жаттығуларды ... ... ... өте ... ... жағдайда топ оқушылары әр бір ұпай үшін
күреседі. Өзінше ойлануды және зерттеу қабілеттерін ... үшін ... ... оқытуға әзірлеуде қолданылады.
Жаттығу түрі «Find the words» деп аталады.
food
school
fruit
house
meat
.....
banana
....
bread
pen
......
bedroom
.....
.....
......
Соңғы ... көп ... ... ... ... яғни суреттеліп берілген  белгілерді қолдану арқылы
біртұтас әңгіме құрастыру, оны әңгімелеп айту болып  табылады.
Қорытынды ... ... ... ... ... үшін, ойлау
қабілетін қалыптастыру үшін Интерактивті тәсіл, ... ... ... ... - бір ... ... тәсілдердің бірі. Сонымен
қатар интерактивті әдіс арқылы оқушылардың өз білімін өздері бағалайды да
олар алған ... ... ... ... ... ... өзін -өзі
бақылау, топтық өзара бақылау кезеңдері сабақты бекітуге ... ... ... ... ... әдіс ... арқылы іске асыруға
болды. Өздік бақылау.
1. Менің бүгінгі тақырыпқа өз бетімше ... ... ... жоғары.
2. Бүгінгі жаңа тақырыпты игеруім: төмен, орташа, жоғары.
3. Бүгінгі сабаққа қатысуым: төмен, орташа, жоғары.
Топтың өзара бағалауы ... ... ... Топ ... ... белсенділігі, өзара әрекет әдебі, топтық
араласу әдебі: төмен, орташа, жоғары.
2. Жаңа тақырыпты өмірмен байланыстыра ... ... ... ... ... ... мәдениеті: төмен, орташа, жоғары.
Бұл бақылаулар оқушыларды өздеріне және өзгеге сын тұрғысында ... Онда ... үшін ... болу ... туады. Бұл бағыттау мен
бағалау оқушылардың бойында мына қасиеттерді қалыптастырады: ... өз ... ... ... жауапкершілікті
сезінуі, адамдық, жолдастық қасиеттер, сөз қоры, ... ... ... ... ... сөйлеу мәдениеті т.б.
Өзіндік жұмыс әдісін - оқу әрекетінде жұмыс істеуде қабілетті ... оқу ... ... қалыптастыруда жеңіл тақырыптарды өз бетінше
дайындауға, дидактикалық материалдармен тиімді ... ... ... ... ... ... ... шығарма жазу оқушылардың тек ... ... ... ... арттырып қана қоймай әр баланың жеке тұлға
ретінде қалыптасуына себеп ... ... ... көп ... ... ... жазу ... өткізу әбден мүмкін. ... ... ... баланың жіберген қателеріне емес, оның ... ... ... білу ... көбірек назар аударған жөн.
Тақырыптар түрі сан алуан:
«Бүгінгі күннің ең қызықты сәті».
«Менің жазғы ... ... ... хоббиім».
«Мен ұнататын нәрсе».
«Мен ұнататын аң».
Оқушының сабаққа деген қызығушылығын оятып, белсенділіктерін арттыра
түседі, сонымен қатар оқушылардың сөйлеу- білік дағдыларын ... ... тілі ... қолданылып жүрген рөлдік ойындар, іскерлік
ойындар, пікір талас, оқушылардың ... мен ... ... ... ... ... ұжымдық –танымдық оқу, иммитиация
әдістері осы жоғары белсенділікті ... ... ... әдіс
белгілері болып табылады.
Тағы бір көңіл аудара кететін жағдай интерактивті әдіс тәсілдің ... деп оның ... ... да айта ... жөн. ... ... оқушылардың бірін -бірі тануына, тыңдау мен пікір алысу мәдениетінің
қалыптасуында да өз әсерін тигізеді. Сонымен бірге бұл әдіс ... ... ... ... ... ... ... отырып, өзгелерге көмек көрсетуге
үйретеді. Сонымен қатар бұл ұғым тәсіл ... ... ... ... ... ... ... өйткені оны ой елегіне өткізеді.
- Оқушы өзін-өзі еркін және ыңғайлы сезінетін ... ... оқып ... ... ... ... жеке ... тікелей әсер етіп, танымдық, шығармашылық
қабілетін оятады.
- Топпен жасалатын жұмысты түрлі ... ... ... ... ... ... ... белсендіреді.
- Ынтымақтастықпен әрекет етуге үйретеді.
- Тыңдау дағдысын қалыптастырып, өзгені тыңдай алады.
2.3. Ағылшын тілі сабағында ... ... үшін ... негізгі идеясының бірі - оқушылар мен
мұғалімдерде ... ... бір ... ... ... ... ... тиіс, сонда ғана олар өздері қол жеткізетін деңгейді бағалай
алады. Мұғалім тапсырманы орындаудағы жетістіктің, жартылай жетістік немесе
жетістікке жетудегі ... ... ... анық ... жеткізсе ғана,
оқушылар өздерінің күшті жақтарын және оны ... ... ... ... ... Тапсырма нәтижесі тек жиынтық балл түрінде болған
кезде, оқушылар мұғалімнің мұндай балды қойғанына немесе ... жолы ... ... үшін не ... ... ... сенімсіздік білдіреді.
Жетістіктерді анықтайтын айқын өлшемдердің болуы жеке тұлғаның, жұмыстың
алдыңғы нәтижесі немесе тіпті жазу ... ... ... ... ... ... ... баға қою сенімділігін жақсартады. 
Критериалды бағалау бір оқушыны екінші оқушымен салыстырудан ... ... ... ... ... ... ... өлшемдерге қатысты бағаланады. Төменде көрсетілген өлшемдерге
тоқталып өтейін.
Ауызекі тіл
Балл
Коммуникация
Оқушы мынаны жасай алады...
Ауқымы
Дұрыстығы
«5» бағаға сай критериялар:
❖ Тапсырма туралы ... ... бере ... ... идеялар мен көзқарасты аздаған қиындықпен және ... ... ... білдіре және түсіндіре алады. 
❖ Өзара әрекеттерді өте жақсы жасай алады. 
❖ Өте сенімді және айқын табиғилықпен сөйлей алады. 
❖ Өзіндік бастаманы қолға ... ... ... ... ... Лексика мен құрылымы сәйкес, оның ішінде кейбір кешенді лексикалық
бірліктердің ауқымы кең. 
❖ Түрлі грамматикалық шақтарды үнемі дұрыс ... Тек қана ... ... кездесетін қатесі бар, ең дұрыс сөйлеу
тілі.
❖ Жақсы дыбыстап айту мен дауыс мәнері.
«4» ... сай ... ... туралы толық мәлімет хабарлай алады.
❖ Өзара әрекеттерді өте жақсы жасай алады, ... ... және ... болса, біреудің көмегімен немесе көмегінсіз,
сирек сенімді сөйлей алады. 
❖ Өзіндік бастаманы қолға алып, күрделі жауапты дамыта алады. 
... мен ... ... ... ... жеткізе алады.
❖ Сәйкес лексика мен құрылымның әр алуандығы.
❖ Етістіктің түрлі шақтарын бір мәнде пайдалану. 
❖ Кейбір ... ... ... ... ... хабарламалары
түсінікті. 
❖ Дауыстап айтуы мен дауыс ырғағы жақсы. 
«3» бағаға сай ... ... ... ... ... ... тиісті ақпаратты хабарлай
алады.
❖ Пікірді ашып айтпай, жеткізе ... ... ... ... ... ... мен ... жеткілікті деңгейде, бірақ ауқымы болжамды.
❖ Түрлі шақтарды қамти алады (бірақ, үнемі сәтті болмайды). 
❖ Жіберген қателер саны ... ... ... базалық қателер, жалпы
тілдік қарым-қатынасы дұрыс.
❖ Негізінен дауыстап айтуы мен ... ... ... ... сай критериялар:
❖ Тапсырмаға қатысты шектеулі тәсілмен ғана әңгімелесе алады.
❖ Қарапайым ақпарат пен ... айта ... ... ... ... Көмек сөзге үлкен үміт артып, ұзақ кідіріспен әңгімелесе алады. 
❖ Лексика мен құрылымдардың ... ... ... ... ... қысқа әрі қарапайым.
❖ Базалық қателері көп, бірақ негізгі мағынаны жеткізеді. 
❖ Бұрын ... ... ... бөліктері.
❖ Әдеттегідей, дыбыстап айтуы дұрыс. 
«1» бағаға сай критериялар:
❖ Тапсырмаға қатысты аз сөйлесе алады. 
❖ Тек өте ... ... ... ... ... және көмек сөзге
үміттенеді.
❖ Негізгі құрылымның ауқымы өте ... ... емес ... көп ... ... ... ... береді.
❖ Сөйлеу тілі дұрыс емес (тек жекелген мысалдардың дұрыс пайдалануы)
❖ Дауыстап айтуы көбінесе негізгі әңгімелесуге ... ... тілі ... ... ... ... және өзара бағалайды.
Егер қалыптастырушы оқыту әдістерін тиімді пайдалану мақсаты қойылса,
оқушылар осы әдістерді дұрыс икемдеп қолдана ... ... ... өзара бағалау.
Өзара бағалаудың ең қарапайым нысаны: оқушыларға шамамен бес минут ... ... үшін ... ... ... соң ... алмастыру және
бірін-бірі бағалау үшін жұптарға бөлуді білдіреді. Кері байланыс, әдетте,
жазбаша емес, ауызша. Ол ынталандыру нысанында ... ... ... бар ... ... бағалау Гиббстің пікірі бойынша,
университеттегі ... ... ... ... ие ... ... ... дәл уақытында бағалай алмайтындықтан, оқушыларға қалағаныңыздан аз
жұмыс берген жағдайда бұл стратегия өте ... ... ... ... өзара бағалау жақсы тәсіл болып табылады. 
- Оқушылар сұрақтар жазылған форманы толтырады және онда өз ... Олар ... ... үшін ... ... ... ... береді. Оқушылардың ешқайсысы олардың жұмысын кім
бағалайтынын білмейді. 
- Оқушылар ... ... ... ... ұсынатын бағалау
жүйесін қоса алғанда, «жауаптар үлгілері» ... ... ... ... ... өз иелеріне қайта беріледі және әр оқушыда дайын шешімдер
қалады. Оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... сапасын жиірек тексереді.
- Өз құрбысының жұмысын бағалау үдерісінің мұғалім жүргізген бағалаумен
салыстырғанда, бірқатар артықшылықтары бар. Оқушылар есептің ... ... ... ... тәсілдерін көреді: олар жауап үлгілері
мен дайын шешімдерді көреді және бағаларды қоймай тұрып, мұны ... ... олар ... ... бағалардың жоғарылайтынын және
төмендейтінін көреді. 
2. Топтардағы өзара бағалау.
Оқушылар әрқайсысы үш немесе төрт оқушыдан тұратын топтарға бөлінеді,
олардың ... ... ... ... Олар ... ... берсе, соғұрлым оқыту үдерісінің жеңіл болуына байланысты топтар
екі оқушыдан тұрмауға ... ... өз ... ... ... тиіс ... ... таратылады (мысалы, бес минут ішінде).
Оқушылар өз жауаптарын, негіздемелерін, әдістерін, жұмыс стилін ... ... ... ... ... Олар ... ... қатысты келісімге келуге тырысады: 
- Қандай әдіс, жұмыс стилі, негіздеме және жауап және ... ... ... ... ... ... ... Топ мүшелері қандай қателіктер жасады және неліктен (мұндай талқылау
ынталандыру және құрылымдық негізде жүргізіледі)?
Оқушыларға ... ... ... және олар өз ... ... мұғалім
ұсынған жауап үлгісімен салыстырады.
3. Өзін-өзі бағалау.
Мақсаттар, бағалау өлшемдері немесе тапсырмалар арқылы өзін-өзі ... ... ... ... ... ... ... немесе бағалау өлшемдері туралы ескертеді. Сосын оқушылардан,
мысалға, бес минут ... өз ... ... ... ... қатысты
өздерін бағалау сұралады:
- Олар нені оқыды, білді және не жасай алады?
- Олар ... пен ... жету үшін ... ... тағы ... ... ... қажет?
- Оқушылар мұны іс-әрекеттің жеке жоспарын құру үшін қолданады
- Іс-әрекет жоспары келесі сабақта жүзеге ... ... ... ... ... да ... ... үйренеді және мүмкіндіктерге
барынша кең шолу ... ... ... ... ... ... көбірек түсінеді.
- Олар өздерінің оқулары туралы көп зерделейтін болады. Мысалы, егер Pr
Simle мен Past Simple ... қате ... ... ... әдіс ... Егер ... ... бірін-бірі қолдайтын болса, «көмекшілер» және
«көмекті қабылдайтындар» да оқитын болғандықтан, бұл әдіс ... ... ... стандарты, әдетте, сіз күткеннен әлдеқайда
жоғары!).
- Олар жетістікті туа пайда болған қабілеттерге қарағанда, ұмтылу, ... ... және ... ... Бұл ... ... Шет тілі ... оқушылардың танымдық қабілетін арттыру
«Қазақстан – 2030 »  стратегиясының  ұзақ мерзімді басымдықтарына көңіл
қоя отырып, стратегия мен міндеттерді ... ... ... ... жету үшін ... ... ... негізінде білім саласын
басқаруда  стратегиялық  жоспар ... ... ... бүгінгі күннің 
өзекті мәселесі. Білім мекемелерінде оқу -  ... ... ... ... ... ... ... қадағалау,
білім жүйесінің барлық буындарында басшылық пен бақылауды жүзеге ... ... ... міндетттерінің бірі Егеменді еліміздің ... ... ... ойлы да ... ... - өзі ... ... биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны ... ... – жеке ... ... білімге деген сенімін нығайту, оқуға
қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру.
Қоғамдағы өзгерістерге ... ... ... таңда тиянақты білім
беріп, танымдық қабілетін дамыту, ... ... ... ... әр ... ... өздігінен даму дағдыларын қалыптастыру,
ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеу – мектептің басты ... жан - ... ... қоғам құрылысына белсене қатысуға әзірлеу
мектепте оқыту және тәрбиелеу арқылы жүзеге асады.
Оқушылардың оқу - ... іс - ... ... ... қабілеттерін дамытуға, танымдық жан қуаттарының оянуына ықпал етіп,
ізденіс, талабын ұштауға білім деңгейін жетілдірудің ... ... оқу - ... іс - ...... ... Ол іс - ... мазмұны мен қорытындысын, түрлері мен ... ... ... ... ... ... ... сай оқытудың жаңа
әдістерін, ғылыми тілмен ... ... ... ... ... ... ... Бұл әдістер жалпыға ортақ қолданылып ... ... ... ... Өйткені осы жаңа инновациялық технологияларды
қолдану арқылы оқушылардың шығармашылық, танымдық қабілеттері мен ... ... ... ... ... көтеруде.
Оқу -  тәрбие үрдісін ұйымдастыру ... ... ... ... ... жан - ... оқушылардың танымдылық белсенділігін көтеруге мүмкіндік жасай
білуі, әр оқушыны қалай оқыту ... ... ... ... оқу ... қажеттілігі тұр.
Қазіргі қоғамда көптеген ғалым профессорлар оқушылардың танымдық
қабілеттерін дамытуда мына ... ... ... ...... ... ... етілген фактілерді жаңаша сипаттау, хабарланып
отырған материалға тарихи бағдар беру, ілімнің ... ... ... және ғылымның соңғы жаңалықтарын, табыстарын жүйелі баяндау,
екіншісі - өз ... ... ... түрлеріне негізделген, проблемалық
тұрғыдан қолға алған материалды зерттеуге және оқушының ... ... ... ... ... ... – оқушының
қабілеттерін ұштау, мұғалімнің оқушыға көмек беруге дайын тұруға, ...... ... ... ... ... қоюшылығы мен
адалдығы, балаларды көтермелей білу, сондай ақ ... ... ... көрсете білу қасиеті. Оқушылардың танымдық белсенділігін
ізденімпаздылығын ... үшін оқу ... ... ... ... қабілет әркімге тән. Қабілетсіз адам болмайды. Адам бәріне де
қабілетті бола біледі, тек өз ... ... алғы ... ... оята ... жөн. Ал таным дегеніміздің өзі тану сөзінен алынған.
Яғни, мұндағы танымдық қабілет бұл ... ... ... сай ... ... Тек оны дамыта білу әр ұстаздың міндеті. Сондықтан дайын
ақпараттық фактілерді, заңдар мен ... ... ... ... ... ... ... білімдерін тұжырымдай алатын оқу материалдарын
беру қажет. Сонымен бірге мұғалім мен ... ... ... ... ... деген сыйластық болған жағдайда ғана оқыту өз ... ... ... ... оқыту әдістерін қолдануда шеберлікпен анализ
және синтездеуді тиімді қолданса, оқушылар ... жаңа ... ... ... ... ... ... білсе айтарлықтай нәтиже беретіні
сөзсіз. 
Танымдық әрекет қажеттілік арқылы жүзеге асады. Өзінің тіршілік ... ... өтеу үшін ... ... ... ... ... Алайда ол
өзі үшін ешбір мәні жоқ нәрсеге қызықпайды. Оқушының қызығуымен ... ... ... ... өзі үшін ... әрі ... нәрсеге
мәселен, оқу пәніне қызығады. Кейінен бұл ... ... ... ... ... ... болады.Оқушылардың танымдық қызығушылығын
дамытудың негізгі факторы олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана
емес, ... ... ... ... ... ... ақыл - ... тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу процесін жолға
қою ... ... ... барысында баланың ақыл - ойын, қиялын т. б.
танымдық үрдістерін дамытып қоймай, баланы ... ... ... ... ... етуді алдыңғы қатарға шығарды.
Танымдық белсенділік дегеніміз – оқушының оқуға, білімге деген ынта ... ... ... ... Мысалы: мұғалімнің баяндап
тұрған материалын түсіну үшін, оқушының оны зейін қойып тыңдауы, ... ... ... ... ... кітап оқуы, бақылау, ... ... сызу ... жұмыстар істеуі керек. Өйткені өтілген материалды
саналы қайталауда, жаңадан білім ... оның ... мен ... ... ... ... Яғни ... белсенділігі ауызша,
жазбаша жұмыстарда, бақылау эксперименттер жүргізу жұмыстарында, бір сөзбен
айтқанда, оқу үрдісінің барлық кезеңінде қажет.
Ал, «таным – ... ... ... қарай дәл емес, білуден неғұрлым
толық дәл білуге қарай ұмтылатын ой - өрісінің күрделі ... ... көп ... ... ... ... ... Танымдық әрекеттің белгілі бір ғылым ... ... ... ... ... қатысу және қатысушылармен танымдық
қарым - ... ... ... ... бірге, адамның барлық жоғарғы
таным процестерінің өзінің даму ... ... ... ... шындықты қайта құру әрекеті нәтижесінде ұдайы
ізденіске жетелейді.
Баланың жеке тұлғасында танымдық белсенділігінің ... бес - алты ... ... ... Бұл әсіресе баланы логикалық ... ... ... кілтін табуға ширақ келуі, білуге деген ұмтылысы
танымдық ойындар арқылы оқу әрекетінің міндеттерін ... ... ... ... ... ... ... екі түрлі сипатта
болады: сыртқы және ішкі белсенділік.
Сыртқы белсенділік дегеніміз – ... ... ... ... ... қозғалыстары, практикалық әрекеттері, мұғалімге зейін қойып
қарауы, әрекеті т. б.) бірақ осы кезде ол ... ... ... ... ... ішкі ... оның белсенді түрде ойлау әрекеті жатады.
Оқушы белсенділігі қандай болғанда да ой дербестігіне ... ... ... ... ... мақсат еткен мұғалім
сабақтың барлық кезеңдерінде олардың ой дербестігін дамытуға тырысады.
Оқушыда белсенділік бір ... ... оның ... және ... т. б. ... ... ... оқушының логикалық ойлау қабілеті мен дербестігін керек етеді.
Оқушыларда жас ерекшеліктеріне және психикалық даму дәрежесіне қарай
белсенділіктің ... түрі ... ... ... ... ойлау, таным,
өзін - өзі тәрбиелеу, қызығушылық, шығармашылық т. б. белсенділіктер.
Мұғалімнің ... ... ең ...... ... ... және ... деген ынтасын қалыптастыру.
Оқу материалын терең меңгеруге тек ... ... ... ... қол ... ... Сондықтан мұғалім
оқушылардың танымдық қабілетін дамытуда мына қағидаларға сүйенеді:
1. Жаттығу жұмысы ... ... ... логикалық байланыста болуы
керек.
2. Жаттығуларға сұрақтар жүйесі ... ... ... ... ... ... жұмысы сабақтың барлық кезінде болуы ... Жаңа ... ... ... ... ... сондай - ақ қайталауда ... ... ... ... ... дайын білімді, дағдыларды
меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмыс ... ... ... біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға
қалыптастыру міндетінің тұрғаны баршамызға белгілі. Осы орайда, ... ... ... ... мәселе екендігі туындайды.
Оқу үрдісі оқушылардың оқу - танымдық әрекеті негізінде ... ... оқу - ... ... ... ... танымдық белсенділігі
қалыптасады. Белсенділіктің ең жоғары көрінісі оқушылардың алған білімдерін
өмірде пайдалана білуі болып табылады. Танымдық ... ... ... ... ынта - ... ... ерекше көрінісі.
Сабақ барысында оқушының бойында танымдық белсенділік пайда болса,
сонда оқушыларда ақыл - ой ... ... ... ... ... ... ойлау мен сөйлеу дербестігі, қызығушылығы
т. б.
Танымдық іс - әрекет оқушылардың негізгі іс - әрекеті болып ... ... бола ... ол ... ... ... ... танымдық ақпаратты қабылдаудан бастап, күрделі шығармашылық үрдістің
қалыптасуымен аяқталатын түрлі сезімдік көріністермен т. б. сипатталады.
Бұл қызыға оқыту мен тәрбиелеу нәтижесінде ... ... іс ... қалыптастырудың негізгі жағдайлары:
- оқытудың мазмұны, ғылым мен ... ... ... ... ... жаңа ... ашылуы;
- оқушылардың таным әрекетін ұйымдастыру формалары, құралдарын және
әдістерін жетілдіру.
Бұған жататындар сабақта қолданылатын ... ... ... ... ... ... пәнаралық байланыстарды тудыру,
оқушылардың ... ... ... ... ... білім
тексеру мен бағалаудың алуан түрлерін ұтымды ... ... ... ... ... ... мен оқушы, оқушы мен оқушы арасындағы қарым - қатынасты
сыйластық ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділігін және
қызығушылығын ... үшін ... ... әдіс - ... ... Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау.
2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру.
3. Оқушылардың логикалық ойлауын дамытатын ... ... шешу ... ... ойындар).
4. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс ... ... ... ... ... ... шағын әңгіме мәтінін құру т. б.).
5. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру ... ... ат ... ... ... ... ... рөлге бөліп оқыту.
7. Ұнатқан кейіпкерлерге мінездеме беру.
8. Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау.
Оқу мазмұны мен тәрбие әдістерін ... ... ... сапалы
білім мен саналы тәрбие беру үшін жан - жақты іздене отырып, өз ... ... ... ... ... ... ынтасын оятып, танымдық
белсенділіктерін арттыра отырып, шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай
жасау».
Әр сабағымды қызықты, ... ... ... әр пән ... ... ... тура ... «Жүз рет естігенше, бір рет көрген артық» деп
бекер айтылмаған. Соңғы кезде теледидардан беріліп жүрген «Ғасыр көшбасшысы
интеллектуалды ... ... ... ... әр пән ... ... ... бетінен орын алып отыр. Осы ... әр ... ... ... ... өз ... деген
қызығуын тудырады және танымдық қабілеттерін дамытады.
Сондай – ақ «Қайда, қашан?», «Суретке ... ... ... «Ойлан тап?»,
«Мәтін мазмұнына қарап сурет сал» т. б. ойындар балаларды ауызекі сөйлеуге
төселдіріп, сөздік қорын молайтып, тілін ... ... ... «Қайда,
қашан?» ойынын сабақ барысында сұрақ - жауап әдісін ... ... ... қызығушылығын арттыруға болады.
«Our house» ойыны. Топ өздері тұрғысы ... ... ... ... ... ... Одан ... осы үйді салу үшін материалдарды ... ... ойын ... ... ... ... ... септігін тигізеді.
Менің сабақ барысында пайдаланатын кейбір ... ...... тап» ... Бұл ... ... пән ... болады. Оқушылар екі топқа бөлінеді. «А» және «В» тобы. Өтілген
тақырып ... бір ... ... аты, ал ... топқа – оқиғаның мән-жайы
жазылған карточкалар беріледі. Олар сынып бөлмесінде ... ... ... табу керек. «Сөйлемді аяқта…». Бұл жаттығуды да кезкелген пән
сабағында қолдануға болады. Оқушылар екі ... ... «А» және «В» ... ... ... бір топқа сөйлемнің басы, екінші топқа сөйлемнің
аяқталуы беріледі, олар сынып бөлмесінде ... ... өз ... ... Бұл ... 4-5 ... жиі өткіземін. Teaching with limited
Resources: «Шектелген ресурстармен оқыту» Бұл ... ... ... бар ... ... ... ... Мысалы: бөлмедегі
орындықтарды пайдаланып ойындар өткізу. «Hot chair» – «Ыстық орындық».
Тақтаның ... 2 ... ... ...... екіншісі– «false».
Тақтаның алдына 4-6 оқушы шақырылады. Мұғалім ... ... ... айтады. Оқушылар естісімен екі орындықтың біреуіне ... ... ... ... ... ... ... оқушы тиісті «5»
бағасын алады.
Дидактикалық ойындар оқушылардың таным белсендігін жандандыратын,
өздігінен ... ... ... ... Олар ... ... ... да тартымды қылып, оқушылардың көңілді күйін ... ... ... және ... үрдісін жеңіл меңгеруге
көмектеседі.
Сонымен қатар ... ... ... ... - ... ... ... пайдаланудың маңызы зор. Баланың танымдық қызығушылығын арттырып,
тілін дамытады. Мысалы, сабақ барысында мақал - ... ... ... жүргізуге болады:
- тақырып мазмұнына сай мақал - мәтелдер айтқызу мәнін ашып өз ... ... ... тақырыпқа сай жұмбақ, жаңылтпаш айту;
- жұмбақтардың, мәтелдердің жалғасын айтқызу;
- топқа бөліп ... - ... ... ... т. б. Ол оқушылардың
танымдық қызығушылықтарын арттырып, шығармашылыққа дамытады.
Оқу үрдісіндегі «есеп» ... ... ... ... айғақтардың бірі екенін және есепті шешу үшін ондағы берілген
шарттары мен ... ... ... баса ... ... ... ... күн дене жаттығуынан басталатыны сияқты сабақты «ой
жаттығуларынан» бастауды әдетке айналдырдым:
- ... ... айын ... ... қай түсі жанғанда жолдан өтуге болады?
- Бүгін аптаның қай күні?
- Көз адамға не үшін керек?
- 685 пен 687 ... ... сан ... Есік қандай геометриялық фигура?
Мұндай сұрақтар балалардың ... ... ... ... ... ... ... Қабілеті жоғары
оқушыларға тапсырмалар күрделеніп беріледі. Сабақта ... ... ... ... ... ... зор.
Оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруда оларды білім деңгейлеріне
қарай топқа бөліп, әрқайсысымен ... ... ... ... ... оқушылардың шығармашылығын, танымдық қабілеттерін дамытуда «Сын
тұрғысынан ойлау» технологиясымен «Сатылай кешенді ... ... деп ... және сабақтарымыда жиі қолданамын. Енді сол
жұмыстарымыздың кейбір түрлеріне тоқталып өтейік.
Міне, осындай ... ... ... ... ... ... ... сабаққа деген қызығушылығы артып, дамиды.
2.5. Ағылшын тілі сабағында саралап, денгейлеп оқыту технологиясының
қолдану мазмұны
Білім беру жүйесі қоғаммен ... ... , ... ... ... ... Ол ұлттың  өзіндік ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... ... ... береді. Қай кезде де жалпы білімнің
атқаратын қызметі - жас ұрпақтың танымддық ... ... ... ету. Замана өзгерісіне қарай мектептерге қойылатын талап та
ондағы оқыту және тәрбиелеу әдіс-тәсілдері де өзгереді.
Қазіргі ... ... ... беру ... ең ... міндеті –
білім берудің ұлттық модуліне өту ... жас ... ... ... ... ... Олай болса,ескі сүрлеуден арылып,жаңа жолдан
іс бастайтын сәт ... ... ... ... Осы ... ... оқытудың және тәрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана отырып,
жеке тұлғаның дамуына ... ... ... қажеттілігі тұр. Деңгейлеп ,
саралап оқытудың басты сипаты – ... ... ... талабы да – нәтижелі
оқушы даярлауда болып отыр. Ал өзімнің болашақ ұстаздық ... ... ... ... жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу
барысында қолдануды жөн көремін.
Қазіргі заманғы ғылыми техникалық үрдістің қарқыны білім беру ... ... жаңа ... ... ... ... – ғалымдар қазіргі кезде
қолданылып жүрген білім беру технология терминің әр қырынан ашып көрсетуде.
Ж.Қараевтың ... ...... ... оқу ... ... мен ... оқу мазмұны мен түрдің,
әдістер мен амалдардың, оқу мақсатының ықпалдасу заңдылығының жүйесі. Бұл
технологияның ең ... ... ... мұғалім емес, оқушының әсерлену
жүйесін қалыптастырады. ... ... ... ... ... ... сай ... нәтиже береді;
- мақсатты диагностикаға қарай ден қою және оқу ... ... ... қол ... дидактикалық үрдістің тұтастығы;
- оқушының оқу танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын
оқу үрдісі жобасының болуы.
Ж. Қараев технологиясының жемісі сол, ол ... ... ... өз ... ... ... өз бетімен өңдеуге, ешкімнің
көмегінсіз өз бетінше ойланып шешім қабылдауға ... тілі ... ... ... ... ... өз ойын тұжырымды
жинақтап, шешен сөйлеуге қалыптасады.Деңгейліп ... ... ... болу үшін:
a) жеке тұлға ерекшеліктеріне,
b) психологиялық даму ерекшеліктеріне,
c) пән бойынша білімді игеру деңгейіне көңіл бөліп отырамын.
Сабақ өткізу формаларын және ... ... жаңа ... ... ... тырысамын. Көбінесе мына ... ... ... мазмұны,
- сабақты өткізудегі тәсілдері мен әдістерін таңдау,
- ... ... ... ... ... ... оқу ... ыңғайлау
қажеттілігі туады. Дамыта оқыту мен жеке тұлғаны қалыптастыру ... ... ... ... Ж. ... ағылшын тілін оқытуда  бұл
технологияның ... ... ... ... ... қосады:
- үш  кезең арқылы өздігінен үзіліссіз білім алуға ... ... ... ... ... құрылымын игертіп,
ауызша,жазбаша тілді қолдану аясын кеңейтуге мүмкіндік береді:
- оқушы әрі талдай, әрі ... ... ... бөлімді өздігінен
меңгеруге әрекеттенеді.
Ағылшын тілінен оқушының білім сапасын жетілдірудегі жетістіктер
деңгейлеп оқыту ... ... әрі ... ... ... жұмыстар құрылыммен іске асады:
1. Жаңа тақырыпты өткен тақырыппен  ... ... ... Жалпы білімді игертудегі деңгейлік тапсырмалар түрлері (I,II,III
деңгей)
3. Тест тапсырмалары
4. Өзіндік  жұмыс
5. Қатемен жұмыс
Саралап, деңгейлеп оқыту ...... ... ... негізгі кепілі.
- әр тақырыптың I-ші деңгейінің тапсырмаларын міндетті түрде және
дұрыс орындағаны үшін «сынақ» алу арқылы, әр ... пән ... % ... ... алады.
- әр оқушыға үй тапсырмасы мүмкіндігіне қарай беріледі.
- оқушыға қабілеті жететін саласынан дарынын ашуға жағдай жасалады.
Технологияның жетістіктеріне ретінде «6» ... ... in ... ... ... ... ұсынамын:
Theme: Gardening in England
The objectives of the lesson
1. to teach the pupils to get main ... while reading ... to improve hearing ... to develop visual and aural memory ... ... to teach to ... and love nature
Type of the lesson: getting new information
Visual aids: level cards, pictures, a textbook
Procedure of the lesson
Organization moment:
- What season is it ... What month is it ... What is it weather like ... 1. Revision of the previous material ... Teenagers ’
Questions:
A. At what age do people vote in Kazakhstan?
B. When do children finish ... At what age can a teenager drive in ... At what age can a teenager get a part time ... the rule of the Past ... Tense and explain in what way ... is formed second ... of the material
Warm –up.
1.  Find the words.
1. ADNTRG
2. EETR
3. ORWFLE
4. GEEFBATLV
2. Vocabulary.
❖ Plant ... ... water ... су құю, ... whitewash [waitwo?]- ақтау
❖ prune [pru:n] – кесу бұтау
❖ Garden [ga;dn]- бақ
❖ Gardener [ga:dәnә]- бағбан
❖ gardening [ga:dn?]- бағбаншылық
3. Discussing the ... ... in ... Do you like flowers?
2. What kind of flowers do you ... Do you enjoy growing the ... in ... is famous for its gardens and most people like gardening.
Flower shows and vegetable shows are very popular in England. At ... ... get prizes for the most ... flowers and the ... process of growing plants is more ... to a lot of ... looking at flowers or eating vegetables.
Third stage level tasks
Level I
1. True (T) or False (F)
a. English people like ... ... ... Flower shows and ... shows are not popular in ... ... At these shows gardeners get prizes _______    _____
d. Looking at flowers or eating vegetables is more important to ... of ... than the process of growing plants ... Put the words in the correct ... Were/yesterday/what/doing/you/ at/ 3/ o`clock/
2. Was/ watering/ flowers/I/
3. Enjoy/ I/ working/ in the garden/ mother/ my/ was/ the / ... ... the ... ... бағы ... Оның ... ... гүлдер өседі.
3. Әсел бағында жұмыс істегенді ұнатады.
4. Оның бағбан болғысы келеді.
Level II
Choose the right form
a. Mike met/ was meeting Omar at 3 o`clock in the ... ... Omar`s father planted/ was planting trees at that ... Asel ... was whitewashing the fruit trees at that time.
d. After the lunch between 2 and 3 Omar watered/ was watering ... Omar was/ were pruning dread ... ... methods of ... ... pollute, and protest
Oh, Nature, yow are beautiful people
 
2. Write “Gardening in my school”
Evaluation of the ... ... home ... project ... Nature wants your help”
ҚОРЫТЫНДЫ
Білім беру жағдайында білім алушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарын
ұйымдастырудың әдістемелік негіздері проблемасын зерттеу ... ... ... ... ... ... ... экономикалық және рухани дамуы
болашақ мамандардың білім сапасын түпкілікті өзгертіп жақсартуды
талап етеді. Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде ... ... кіру үшін ... ... бірі ... ... оқу орындарында білім берудің еуропалық
жүйесіне көшудің алғашқы қадамдары жасалынды.
2. Зерттеу тақырыбына байланысты ғылыми еңбектерге ... ... ... ... жұмыс» ұғымының мәні мен
мазмұнын анықтауға септігін ... ... ... ... ... ... айқындайды. ӨЖ
дидактикалық категория ретіндегі оқу мен ғылыми ... ... оқу ... ... ... өзіндік танымдық
жұмыстарын ұйымдастырудың арнайы ... ... ... ... Білім алушылардың өздігінен ... ... және ... ... оқу ... ... білім деру үдерісін жетілдірудің негізгі шарты болып
табылады. Жалпы алғанда, өзіндік жұмыс – біртұтас педагогикалық
үдерістің, білім беру ... ... ... Ол бір ... ... ... тыс жұмысы ретінде, басқа жағынан
– сабақ кестесі бойынша білім ... ... ... ... жоспарлы, мақсатты жұмысы болып табылады. Оны
ұйымдастыру жауапты теориялық және ... ... ... ... ... ... ... Шетел тілі (ШТ) бойынша білім алушылардың өзіндік жұмысын (ӨЖ)
ұйымдастырудағы бар ... ... ... тыс ... ... және жартылай деңгейдегі ӨЖ жеке түрі ... ... ... ... ... оқытатын
бағдарламалар арқылы жүзеге асатындығы нақтылады. ШТ ... өз ... ... ... ... ... өз ... іскерліктерін дамыту жолдарын
анықтауға; төртіншіден, әрбір білім алушының ШТ ... ... ... ... ... беруге және қажет болса өз
оқытушылық әрекетіне түзетулер енгізуге, бесіншіден, бір ... ... ... ... ... ... ... өздігінен орындайтын жұмыстарын қамтамасыз
ететін сабаққа және сабақтан тыс жұмыс формалары әдістемелерінің
тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... болашақ мамандардың қоғам талабына сай біліктілігін
жетілдіреді.
Сонымен қатар, ... және ... ... беру ... ... ... зерттеу нәтижесінде оқыту жүйесінің
мәнін, маңызын ... ... ... Білім беру жүйесі сабақты
жекелей жоспарлау негізінде өздігінен ... ... және ... арқылы
білімді шығармашылықпен игеру арқылы оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекше
тәсілі болып табылады. Ол ... ... сай ... ... ... ... ... білім беру арқылы біліктілігі ... және ... ... ... бере алатын мамандарды даярлауға мүмкіндік
береді.
Сонымен, сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз - алған білімге сын ... ... оның ... ... ... ... ... түрде алу. Бұл
технологияның тиімділігі – ... ... ... ғана ... қатар:
1. Жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталады.
2. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнауы.
3. Оқушының өздігінен жан-жақты білім ... ... ... ... ... сын ... ... білімді сапалы түрде алу.
5. Оқушыны ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, алмасуға үйренеді.
6. Бірін – бірі сыйлауға ... ... ең ... ... табуға дағдыланады.
8. Оқушының шығармашылық белсенділігінің артуы.
Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың ... ... ... ... ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігіне ... ... ... оқу ... ... ... қызығушылықтарын
арттыру, дамыту болашақта білімді өз ... ... алу ... жетекші рөл атқарады және пәндерді оқыту барысында көзделетін
білімділік, ... ... ... ... ... ... қызығушылығын дамыту және қалыптастыруда сабақта әртүрлі әдіс -
тәсілдерді ... ... көз ... ... ... ... ... түюге болады.
1. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары артады.
2. Оқушылардың танымдық белсенділіктері дамиды.
3. Осы ... ... ... ... ... ... деген қызығушылығы молаяды.
4. Оқушылардың логикалық ойлауы, шығармашылық іс - әрекетке ... ... ... ... ... ... жалықпай жаңа инновациялық технологияларды өз жұмысымызда
пайдаланып, ... ... ... ... ... отырған орынды.
Баланың қиялын дамыта отырып, ойын дамытамыз. Ойы ... ... ... арта ... ... ... жоғары деңгейге
көтеріледі.
Интерактивті тәсілдің ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... ... тілдің практикалық
тұрғыдан қолдану нәтижесін, жемісін көруге мүмкіндік береді және осы ... ... ... оқып ... деген қызығушылығын арттырады. Сонымен
қатар оқушылар әрекетін белсендіру, оқу материалдарын, ... ... ... ... ... ... ... дағдыларын қалыптастыру сияқты
негізгі педагогикалық мәселелерді іске асырады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. А.М.Матюшкин. Әрекет. Іс-әрекет. Психология – ... ...... ... 2005. –Т.2. – 477 ... ... Г.Н., Мұхтарова Ш.Е. Шет тілін оқыту әдістемесі.- Астана,
2010. 260 б.
3. Амандықова Г.Н. ... Ш.Е. Шет ... ... ... - ... 260 ... Аяпова Т., Әбілдаева З. «Ағылшын тілі» жалпы білім беретін мектептің 6-
шы сыныбына арналған оқулық. Алматы: ... 2006. 269 ... ... Л.С Педагогическая психология. – М.; 1991.- 34 с.
6. Ж. Қараев «Оқытудың үш ... ... ... педагогикалық
технологиясы»
7. Жылдық  білім беру бойынша мемлекеттік стандарт жобасы.
8. Иманғалиева А. «Дарынды дамыту – ұстаз парызы».
9. Қазақстан мектебі. №1.2004 қаңтар. ... ... ... білім беруді дамыту //Егеменді Қазақстан. 2004. – 3 б.
11. ҚР білім туралы Заңы 2007 ж 27 ... ... ... А.Қ. ... бағдарламасы, ел ертеңі //Егемен Қазақстан. ... № 19 ... 1997. – 3 ... Малахова Е. Болон процесі. «Басты мәселелер туралы», 2008. 150 б.
14. Мектептегі шет тілі. №2(44), 2010.
15. Мектептегі шет ... ... ... ... шет ... №4, 2011. 28 ... Мектептегі шет тілі. Республикалық әдістемелік – педагогикалық журнал.
№3(45), 2010.
18. Мұғалімге арналған ... ... ... ... ... ... речи в 4-5классах
средней школы. ИЯШ №5, 1982. ... ... Е.И. ... ... ... ... Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку. – ... ... ... ... ... образование: методология и
теория / - Алматы: [б. и.], 2005. - 264 ... ... ... ... А.А. Кусаинов,
Б.А.Мырзалиев, С.М.Омирбаев; Под общ. ред. ... ...... ... ... 2004. ... ... Компетентностное моделирование профессионального
иноязычного образования Алматы: Дом печати "Эдельвейс", 2011
25. С.С.Кунанбаева. ... ... ... ... ... ... Оқулық Алматы: ҚазХҚж ӘТУ, 2011
26. Скаткин.М.Н. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. ... ... – М.: ... ... ... ... 192 с.
27. Сматова К.Б. Кредиттік оқыту жағдайында Білім алушылардың өзіндік
жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық ... ... ... ... «Дамыта оқыту технологиясы».
29. Шкутина Л.А., Сарсекеева Ж.Е. Педагогические основы организации
самостоятельной работы студентов в ... ... ... ... ... ... ... – Караганда: Изд-во «Санат-
Полиграфия», 2005. – 124 с.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалау әдістемелері9 бет
Қылмыстық жазасын өтеп шықан тұлғалардың бостандықтағы өмір жағдайларына бейімделуінің мәселелері11 бет
1.Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары; 2.Өзге тілден енген сөздер; 3.Қазіргі қазақ тілі лексикасының стильдік мәні; 4.Лексикография7 бет
Ішкі секреция бездері. Жыныстық жетілу. Оқушыны медициналық-гигиеналық және жыныстық тәрбилеу6 бет
Абай өлеңдеріндегі кірме сөздердің қолданылу ерекшеліктері мен мағыналары8 бет
Араб тілінің қазақ тіліне әсері18 бет
Ағзалар экологиясы29 бет
Ағзалар экологиясы (экология)13 бет
Бастауыш мектепте қазақ тілінен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі39 бет
Биотикалық факторлар5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь