Ступицаның технологиялық процесі мен термиялық өңдеуі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1. Жобаның технологиялық бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.1. Материалдың қасиеттері, бұйымдарға қойылатын талаптар (базалық
«негізгі» тетіктер): химиялық құрамы, физико.механикалық және техно. логиялық қасиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.2. Дайындаманы жасаудың маршруты технологиясын құру (ұсталық,
қалыптау, құю цехтары) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15

1.2.1. Дайындаманы алу және есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
1.2.2. Жабдықтың, ентаңбаның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
1.3. Тетікті (бұйымды) термиялық өңдеу маршруты технологиясы ... ... ... 24
1.3.1. Жабдықтың қажетті санын есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... 26
1.3.2. Бұйымды термиялық өңдеу операциясының уақыт шамасын есептеу...28
1.3.3. Жобалау бөлімінде қолданылатын жабдықтың сипаттамасы (агрегаттар, пештер) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32

1.4. Өндірістік экономика бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39
1.4.1 Шикізат пен материалға деген шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39
1.4.2 Өндірістік жұмыскерлердің айлық жалақысы ... ... ... ... ... ... ... ... .39
1.4.3 Ғимарат пен құрылысқа кететін шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
1.4.4 Орнын толтыру мерзімінің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
1.5 Тіршілік қауіпсіздігі бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
1.5.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау ... ... ... ... ... ... ... ...49
1.5.2 Қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
1.5.3 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
1.5.4 Жасанды жарықтандыруды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
1.5.5 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .63
Қазіргі ғылым мен техниканың дамуы жаңа материалдар алу мен оларды қолдана білуге байланысты. Бұл материалдардың ішінде ең маңыздысы – металдар мен оның қорытпалары.
Олар өздерінің ерекше қасиеттеріне байланысты халық шаруашылығының әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады.
Қарқынды дамып келе жатқан техникада металды материалдарға күн сайын жаңа талаптар қойылып отыр. Металтану ғылымы металдар мен қорытпалардың құрылысы мен қасиеттерін зерттеп, олардың арасындағы заңдылықтарды анықтайды. Бұл ғылымның негізгі міндеті техникада қолданылатын металдар мен қорытпалардың қасиетін зерттеу, оларды керекті бағытта өзгерту, халық шаруашылығының әртүрлі салаларында қолданатын жоғары сапалы жаңа материалдар алу.
Халық шаруашылығының түрлі салаларында таза металдарға қарағанда қорытпалар жиі қолданылады. Қорытпа деп металдардың бір – бірімен немесе олардың металлоидтармен әрекеттесуінен пайда болған құрамы күрделі қосылыстарды атайды. Қорытпалардың таза металға қарағанда, мынадай айырмашылықтары бар:
– механикалық (беріктік шегі, қаттылығы, серпімділігі, тұтқырлық коэффициенті т.б.) қасиеттері әртүрлі болады;
– технологиялық қасиеттерінің әртүрлілігі (құю, қысым және жылу арқылы өңдеу т.б.);
– қорытпалардың физикалық – химиялық қасиеттерін кең аралықта қалауымызша өзгертуге болатындығы.
Таза металдардың өзіне тән физикалық – химиялық қасиеттері болады. Ал қорытпалардың бұл қасиеттері олардың химиялық құрамына байланысты. Химиялық құрамы біртектес қорытпалардың қасиеттері олардың ішкі құрылысымен өңдеу әдістеріне (термиялық өңдеу, қысыммен өңдеу) байланысты болып келеді. Металдар мен қорытпалардың қасиеттерін
1. Калашников С.Н., Калашников А.С. Производство ступицы. Справочник. М.: Машиностроение,1990.463 с.
2. Сорокина В.Г. Марочник сталей и сплавов. Справочник. М.: Машиностроение, 1989. 639 с.
3. Приданцев М.В., Давыдова Л.Н., Тамарина И.А. Конструкционные стали. Справочник. М.: Металлургия, 1980. 286 с.
4. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства.- М.: машиностроение, 1976. 559 с.
5. Брюханов А.Н. Ковка и объемная штамповка.- М.: Машиностроение,1975. 407с.
6. Гуляев А.П. Металловедение.-М.: Металлургия,1986. 541с.
7. Самохоцкий А.И., Парфеновская Н.Г. Технология термической обработки металлов.-М.: Машиностроение,1976.310с.
8. Соколов К.Н., Коротич И.К. Технология термической обработки и проектирование термических цехов.-М.: металлургия,1988. 383с.
9. Филинос С.А., Фиргир И.В. Справочник термиста.-Л.: Машино-строение, 1975. 256с.
10. Дуйсемалиев У.К. Проектирование термических цехов и участков. Алма-Ата, 1987. 15с.
11. Солодихин А.Г. Технология, организация и проектирование терми-ческих цехов.-М.: “Высшая школа”, 1987. 367с.
12. Инструкция по эксплуатации печей СШЗ-6.12/10, СШО-6.12/10, Эндогазовой установки ЭН-80.
13. Шубин Р.П., Прихотько Ю.П. Технология и оборудования термичес-кого цеха.-М.: машиностроение,1971. 277с.
14. Мастрюков Б.С. Теплотехнические расчеты промышленных печей.-М.: Металлургия, 1972. 267с.
15. Касатонов В.Ф., Стрелков В.С., Темкин Б.О. Термическая обработка и очистка поковок.-Л.: Машиностроение, 1982.66с.
16. Мамаев В.С., Осипов Е.Г. Основы проектирования машино-строительных заводов.-М.: Машиностроение, 1974.294с.
17. Суворов И.К. Обработка металла резанием.-М.: “Высшая школа”, 1964. 354с.
18. Ямпольскии Е.С. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Справочник.-М.: Машиностроение, 1974. 341с.
        
        АҢДАТПА
Дипломдық жобада термиялық өңдеу операциясы мен материал таңдау
негізінде ступицаның, оның ... ... ... мен
термиялық өңдеуі көрсетілген. Термиялық өңдеу операциясының уақыт нормасы,
қажетті мөлшердегі жабдықтар ... ... және ... ... ... ... ... және технико-экономикалық көрсеткіштері
есептелген.
Аннотация
В данном дипломном проекте разработан ... ... ... ... и ее ... Дано ... ... и операции термообработки, потребного количества оборудования.
Освещены вопросы ... ... и ... ... ... ... ... показателей по годовой программе.
The summary
The given degree project is devoted to ... of ... ... site on ... of a detail «wheel hub» with ... program of 100 000 piece.
Result of a choice of a base detail are given, ... ... of thermal ... ... ... of
temperature and time parameters of thermal processing for reception ... and a final base detail, and also ... ... ... ... for ... of a product with a ... technical and economic parameters of a site are considered.
МАЗМҰНЫ
Кіріспе……………………………………………………………………………...8
1. Жобаның технологиялық бөлімі……………………………………………..10
1.1. Материалдың қасиеттері, бұйымдарға қойылатын талаптар (базалық
«негізгі» тетіктер): химиялық ... ... және ... ... ... ... маршруты технологиясын құру (ұсталық,
қалыптау, құю цехтары)…………………………………………………………15
Дайындаманы алу және есептеу………………………………………….20
Жабдықтың, ентаңбаның сипаттамасы…………………………………..21
1.3. ... ... ... ... ... технологиясы…………24
Жабдықтың қажетті санын есептеу және таңдау……………………….26
Бұйымды термиялық ... ... ... ... ... ... ... жабдықтың сипаттамасы (агрегаттар,
пештер)…………………………………………………………………………...32
Өндірістік экономика бөлімі……………………………………………..39
1.4.1 Шикізат пен материалға деген шығындар……………………………….39
1.4.2 ... ... ... ... ... пен ... кететін шығындар……………………………...43
1.4.4 Орнын толтыру мерзімінің есебі………………………………………….45
1.5 Тіршілік қауіпсіздігі
бөлімі......................................................................
......49
1.5.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды
талдау...............................49
1.5.2 Қауіпсіздік
шаралары....................................................................
...............50
1.5.3 ... ... ... ... ... ... мен ... дамуы жаңа материалдар алу мен оларды
қолдана білуге байланысты. Бұл материалдардың ішінде ең ... ... мен оның ... ... ерекше қасиеттеріне байланысты ... ... ... ... ... ... келе жатқан техникада металды материалдарға күн
сайын жаңа талаптар қойылып ... ... ... металдар мен
қорытпалардың құрылысы мен қасиеттерін ... ... ... анықтайды. Бұл ғылымның негізгі міндеті ... ... мен ... ... ... ... ... өзгерту, халық шаруашылығының әртүрлі салаларында қолданатын жоғары
сапалы жаңа материалдар алу.
Халық ... ... ... таза ... қорытпалар жиі қолданылады. Қорытпа деп металдардың бір – бірімен
немесе олардың металлоидтармен әрекеттесуінен пайда болған құрамы ... ... ... таза ... ... ... бар:
– механикалық (беріктік шегі, қаттылығы, серпімділігі, тұтқырлық
коэффициенті т.б.) ... ... ... ... ... ... (құю, қысым және жылу арқылы
өңдеу т.б.);
– қорытпалардың физикалық – ... ... кең ... өзгертуге болатындығы.
Таза металдардың өзіне тән физикалық – химиялық қасиеттері болады. Ал
қорытпалардың бұл қасиеттері олардың ... ... ... ... ... ... ... олардың ішкі құрылысымен өңдеу
әдістеріне (термиялық өңдеу, қысыммен өңдеу) байланысты болып ... мен ... ... ... үшін ... ... және технологиялық әдістермен сынап, құрылысына талдау жасау
қажет.
Термиялық өңдеу металлургия ... ... ... ... ... ... процесстерінің міндетті құраушы элементі болып
табылады. Металдарды ... ... ... ... ... зор. ... металлургиялық зауыттарында өндірілген болаттар қысым арқылы
өңдеуден өтеді деуге болады. Соңғы ... ... ... ... ... ... престеу т.б. процесстер бойынша бұйымдар алу
өндірісіндегі отанымызбен және ... ... ... ... ... Оларға: прокаттау арқылы пішіні қарапайым бұйымдар
жасау, иілген пішінді ... ... ... ... ... ... және ... тісті дөңгелектердің тісін шығару және басқалары
жатады. ... ... ... бар ... ... ... жасалады.
Штампталған бөлшекті алу үшін металл шығыны, аз жұмыс өнімділігі жоғары
болуы қажет.
1 ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Жоғары сапалы өнімді
алу үшін аз уақытты пайдаланып және өңдеудің өте ... ... ... ... ... ... алу ... Сол үшін пайдаланатын
әдісті анализ жасай отырып, прогрессивті термиялық өңдеу әдісін пайдалану
қажет. Жұмыс ... үшін ... ... ... ... ... ... тағы бір болат маркасымен салыстыра ... ... ... Таңдап алынған материалдың маркасы термиялық
өңдеудің техникалық талаптарына сай ... ... ... ... ... ... ... арзан, экономикалық жағынан ... ... ... ... осы аталған қасиеттер график түрінде
көрсетілуі қажет. Технологиялық маршрутын ... ... ... яғни бастапқы қалпынан және соңғы ... ... ... ... ... ... режимін таңдағанда мыналарды ескеру қажет:
- материалдың түрі және химиялық ... ... ... және термиялық өңдеуден кейінгі құрылымы;
- жылуөткізгіштігі, шынығуға бейімділігі және болаттың ішкі ... ... ... ... ... сыртқы қабатының қажетті сапасын алуын;
- бастапқы өлшемдерін сақтауын;
- қажетті тереңдіктегі шыңдалған қабатты алуды;
Термиялық өңдеудің ... ... ... яғни ... уақытын, ұстау және суыту уақытын есептегеннен кейін ... ... ... ... Бұл үшін бұйымның өзіндік құны қосымша
күрделі шығындардың үнемін, яғни қосымша ... ... ... шығу
мерзімі нормалы мерзімнен жоғары болмауын салыстыру қажет.
1.1 ... ... ... ... ... ... физико-механикалық және ... ... ... үшін ... ... ... келесі шарттарға
байланысты таңдау және қажетті іс-амалдар жүргізуіміз керек:
– тетік дайындау үшін ... ... ... ... ерекшеліктерімен және оларға түсірілетін күштердің әсер ... ... ... ... қайтару температурасы болаттың
беріктік ... ... ... әсер ететін динамикалық күштің шамасы, ... ... ... ... ... ... ... – ауысымды механикалық күш, ширату
моменті, қысу мен ... ... ... ... ... ... – тетіктің материалға талап қойылады.
Ступицаның материалы қысу, ширату, ығысу процесттерге және де ... да ... ... беру керек. Тетіктің материалы мүмкіндігінше
арзан болу ... ... ... ... айырымына байланысты,
сырттан түсірілген күшке ... әсер ету ... ... материалы
практикалык қолдану үшін қауіпсіз болу керек
Ступицаға қойылатын талаптарға сәйкес МЕМҮЛ 801 - 78 ... ... үшін ... ... ... болады. Соның ішінде ... ШХ15 ... ... ... және 20Х2Н4А болатымен салыстыра
отырып, олардың химиялық құрамын, фазалық өзгеріс температураларын ... ... 1.1.1. , 1.1.2. , 1.1.3. ... ... ... - ШХ15 және ... болаттарының химиялық құрамы
|Болаттардың химиялық құрамы, масса % бойынша ... | | | | | | | ... ... |C |Si |Mn |Cr |Ni |Cu ... |
| | | | | | | | ... |0,95 – |0,17 – |0,2 – |1,3 – |( 0,3 |( 0,25 |( 0,027 |
| |1,05 |0,37 |0,4 |1,65 | | | |
| | | | | | | | ... |0,16 – |0,17 – |0,3 – |1,25 – |3,25 – |( 0,3 |- |
| |0,22 |0,37 |0,6 |1,65 |3,65 | | ... кесте - Болаттардың фазалық өзгеріс температуралары, tºC.
|Болаттың |Ас1 |Ас3 (Асm) ... |Ar1 ... ... | | | | | |
| | | | | | ... |724 |900 |713 |700 |210 |
| | | | | | ... |710 |800 |- |640 |- ... ... - ... механикалық қасиеттері.
|Болат |(в |(0,2 |( |( | ... | ... | | | | |KCU ... °C |HB |
| | | | | | | | |
|- |МПа |МПа |( |( ... |Тш | |
| | | | | | | |Тб |
| | | | | | | | ... |1300 |1100 |9 |45 |780 |800 180|269 ... ... тез ... қималарының қажалуы және түскен күштің
ауырлығынан бұйымды бұзылуына әкеп соғады.
Сондықтан ... ... ... ... ... ... химиялық-
термиялық өңделуі, оның конструциясына және жұмыс ... ... ... ... қаттылығы, беріктігі, үйкеліске төзімділігі ... ... ... ... ... Оны ... ету үшін ... өте ұсақ кристалдардан тұрады. ... ... ... ... ғана төтеп бере алады. Бұл қойылған талаптарға сай
хроммен легірленген ... ... ... Хром - ... ... ... ... негізгі фазаның кристалдарының шекараларында орналасады.
Хром - болатты термиялық өңдеу кезінде аустенит ... ... ... ... да ... өңдеуден кейін дайын бөлшектің
құрылысында өте ұсақ кристалдардан тұрады.
Термиялық өңдеуден ... ... ... құрылысы – жұмсартылған
мартенсит, ортасы әртүрлі дәрежелер дисперсті бейнит ... аз ... пен ... қоспалы құрылымынан тұрады. Кейбір
жағдайларда термиялық өңдеуден кейін жоғары жиілікті ... ... ... ... Бізге берілген ступицаны шынықтыру, суықпен өңдеу және
содан кейін төменгі ... ... ... өзімізге қажетті механикалық
қасиеттерді алуға болады.
ШХ15 болаттың басқа жерлерде ...... ... ... ... жұмыс істейтін ... ...... ... ... ... сақиналар және
басқа да майда шынықтырылған ... ... ШХ15 ... ... оларды біршама ірі және жүктемеленген ... үшін ... Бұл ... үшін морт ... ... ... Олар жоғары құрылымдық берікті болуы ... ... ... ... ... ететін тетіктерді дайындайды. Термиялық
жақсаруы тек кіші қималы тетіктерде жоғары кешендік механикалық қасиетті
қамтамасыз етеді. Қиманың ... ... ... ... нашарлайды,
ол көміртектенген болаттардың төмен қыздырылғыштығымен түсіндіріледі.
Сондықтан ШХ15 мен ... ... ... ... отырып,
механикалық қасиеттері ұксас болғанымен менің таңдаған болатым экономикалық
тұрғыдан тиімді. Дәлірек айтсақ 20Х2Н4А болаты өзіндік құны ... ... бұл ... отырған жобада ступицаны ШХ15 болатынан жасау таңдап
алынды.
1.2. ... ... ... ... құру ... құю цехтары).
Дайындаманың түрін таңдағанда, біріншіден тетік материалына және ... ... ... ... ... ... жүктемесін
ескеремін.
Материалдың тағайындалуы – ступицалардың, мойынтіректердың,
аунақшалардың және т.б. ... ... және ... ... тетіктер. Дайындаманы механикалық өңдеуден кейін, берілген
механикалық қасиеттеріне сай болу үшін, оны ... ... ... ... ... кезде келесі факторлар ескеріледі:
- тетік материалының технологиялық қасиеттері
- тетіктің массасы, өлшемі және құрылымдық ерекшеліктері.
- ... ... ... ... өндіріс түрі.
Ступица үлкен механикалық жүктемелерге ұшырайды, сондықтан дайындаманы
кесу және штамптау арқылы өңдеймін, және де ШХ15 болаттан аламын.
Металдарды ... ... ... ... өте зор. ... ... заводтарында өндірілген болаттар қысым арқылы өңдеуден өтеді
деуге болады. Металдарды кесу арқылы ... ... ... түрлері бар:
прокаттау, созу, престеу, еркін соғу, суық және ... ... ... ... ... ... ... пластикалық қасиеттерін
пайдаланады. Беріктік дегеніміз металдың бүлінбей, түсірілген күшке қарсы
әсер етету қабілеті, ал пластикалық ... ... ... ... металдың суық. немесе ыстық күйінде пішінін өзгертіп, күштің әсері
жойылғаннан кейін өзгерген формасын сақтап қалуы. ... ... ... ... ... ... ... қасиеті артады.
Металдың жоғары ... ... ... ... деп атайды. Кейбір металдардың пластикалық ... ... ... ... ... ... суық ... қысым арқылы өңдеу, олардың пластикалық қасиеттерінің
температураға ... ... ... және ... ... ... ... бөлінеді. Суық күйде өңделген металдың беткі қабаты
нығайып беріктенеді, ... ... ... шектері артып,
тұтқырлығы, салыстырмалы ұзаруы және көлденең қимасының жіңішкеруі кемиді.
Ыстық күйде өңделген металдың құрылымы пайдаланып, кристалдық ... өз ара ... ... ... да, қайта кристалданады. Егер
металл қайта кристалданбай, нығайып, деформация күші жойылғаннан кейін оның
құрылымы ... ... ... ... онда ... ... өңделген болып есептеледі.
Егер металл қысым арқылы өңдеу процесінде ... ... ... ... ... ... ... ыстық деформациямен өңделген болып
есептелінеді.
Металдың беріктік, қаттылық қасиеттерін ... ... ... үшін ... ... ... ... бұрын қыздырады.
Ағуы қалыптың қабырғаларымен шектелген металға динамикалық күшпен
әсер ету арқылы ... ... ... ... деп ... ... өнімділігі жоғары болғандықтан оны көбінесе көп сериялы бұйымдар
жасау үшін қолданылады. Металл өңдеудің ... соғу ... ... ... ... ... мынадай артықшылықтары бар: жұмыс
өнімділігі өте жоғары, өндірілген бұйымның дәлдігі жоғары, металл шығыны аз
болады.
Кемшілігі — ... ... ... ... бірақ ол өндірілетін
бұйым көп сериялы болған жағдайда штамп өз ... тез ... ... ... ... ... ... ыстық күйде көлемдік қалыптау,
суық күйде көлемдік қалыптау, темір табақтарын қалыптау болып үш ... ... ... ... ... ... детальдарды 20%-
тен астамы (салмағы жағынан) шынықтырылған ... ... ... қалыптау
әдісімен жасалады.
Металды ыстық күйде қалыптау үшін оны белгілі ... ... ... ... ... ... етіп ... қалыпқа
салып қысады. Нәтижеде металға түсірілген күштің ... ... ... ішкі ... ... да, ... ... ішкі
кеңістігінің түріне сәйкес тетік пайда болады. Металды ыстық күйде қалыптау
үрдісі жабық және ашық қалыптауда жүзеге асырылады ... Ашық ... ... өңделінетін металл қалыптың ішкі кеңістігін ... ... ... ... ... екі ... ... жерінен сығылып сыртқа
шығады, ал жабық қалыпта (1, б-сурет) ... ... ... ішкі ... ... ... ... усоғары және төске бекітілген төменгі
бөліктерден тұрады. Қалыптың төменгі бөлігіне қойылған сом ... ... ... ... сом темір қалыптың ішкі кеңістігі бойынша
деформацияланып, пошымы штамптың кеңістігіне ... ... ... ... ... артық бөлігі қалыптың екі бөлігінің қосылған жерінен сығылып,
сыртқа шығады. Детальдың ... ... ... кескіш қалыптың көмегімен
кесіліп тасталады.
а ... ... ... ... ... а — ашық қалыпта өңдеу, б— жабық
қалыпта өңдеу.
1,б-суретте ... ... ... ... және ... шектелген кеңістікте тетеік жасалады. Жабық қалыптарда
өңделетін металдың көлемі штамп ... тең ... ... ... ... ... ... немесе жарамды тетік шықпайды. Тетікті қалып
кеңістігінен алуды жеңілдету үшін оның бүйір беті ... ... ([а ... ( - рад.) ... ... ал ... үрдісінде
қалып кеңістігіндегі ауа сыртқа шығу үшін ... ... және ашық ... ... өңдейтін салалары біреу немесе
бірнешеу болуы мүмкін. Бір ... ... ... қарапайым, ал көп
салалы қалыптарда пошымы күрделі тетіктер жасалады.
Көп салалы қалыптарда еңделетін ... ... ... ... ... арта ... бірнеше қалыптарда өңделеді.
Қалыптар легірленген, хромды (ШХ15), марганецті (15Г) хромвольфрамды
(5ХНВ), ... ... ... молибденді (5ХНМ) маркалы
көміртекті болаттардан ... суық ... ... ... қалыптар У7, У8, УІО, У12 маркалы
қүрал-саймандық болаттардан ... ... ... ... ... ... қимасы дөңгелек,
квадрат, тік төртбүрыш формалы сом темірлер мен әр ... ... ... ... ... ... ... көлемдік қалыптау үрдісі мынадай технологиялық
кезеңдерден тұрады:
- металды белгілі ұзындық бойынша кесу, металды белгілі температураға
дейін қыздыру, ... ... ... ... ... (тетіктің
бетін тазарту, түзету, металл сығындыларын кесу т. б.).
Жасалынатын тетеіктің құрылысы мен физикалық ... ... ... ... ... және ... престерде, көлденең
соғу машиналарында (ГКМ) штампталады. Салмағы 300 кг және одан да ... ... ... балғамен қалыптау арқылы әр түрлі тетіктер
жасайды.
Елімізде қалыптау жұмыстары үшін ... ... ... ... 25 ... ... ... қос әсерлі буауалық қалыптау машиналары
шығарылады. Балғамен қалыптау ... ... ... кезеңдерден
түрады: кесу, қыздыру, қалыптау, сығындыны кесу, термиялық өңдеуден өткізу,
темір ... ... ... (кей ... ... ... дейін
штамптау процесі балғамен орындалып келген, ал қазіргі кезде бұл ... ... ... ... ... пресі, көлденең соғу
машиналары). Металды иінді қалыптау пресінде қалыптаудың, ... ... ... ... бар: ... ... аз,
тетіктің дәлдігі мен жұмыс ... ... ... өңделген тетікті
автомат- ты түрде итеріп шығаруға арналған қондырғы бар. Қазіргі ... ... ... ... ... әсер ... престер шығарылады.
Көлденең соғу машиналарында ыстық күйде өңдеу үрдісі ... ... ... ... ... бұл машинаның көмегімен пошымы күрделі
тетіктер жасауға болады. Тетікті көлденең соғу машиналарында қалыптаудың
мынадай ... ... ... ... қуысты тесіктері бар күрделі пошымды тетіктер жасалады;
- қалыпталған тетікте сығынды болмағандықтан металл шығыны аз ... ... ... ... ... престелген металдың құрылымы өзгергендіктен, механикалық қасиеттері
жоғары ... ... ... ... ... басым көпшілігі ыстық
күйде өңделетін болғандықтан, қалыптау үрдістерін механикаландыру мен
автоматтандыруға көп ... ... ... алу және ... ... әдісін таңдаған кезде негізгі ... ... ... ... ... шарттарға сай келетін
қасиеттермен қамтамасыз ету және дайындамаға қойылатын ... ... ... ... орындарында нақты жағымды жағдайда қамтамасыз ету
болып табылады. Дайындаманы таңдау кезінде техникалық ... ... ... ... өлшемін, массасын, қажетті дәлдік
дәрежесін т.с.с есепке алады. Экономкалық белгісі ... ... ... ... ... Себебі дайындаманың материалы болат
(ШХ15),дайындаманы алудың ... бар - ... ... ... ыстықтай қалыптау әдісін есептеу
1. Тетіктің массасын және дайындаманың массасын анықтаймыз.
Gтет = S · Lтет · ... = S · Lтет · (/1000 = 547· 152· 7,8 / 1000 = ... = 26,4 ... = 3,14 * 26,4 2/4= 547 мм2 ; Lтетік = 152 мм
γ – болат ... , γ =7,8 ... = Gтет ... = 0,065*5 / 0,75 = ... – дайындамаға қолданылған металының коэффициенті
Kқолд = 0,75
2. ... ... ... жалпы құнды анықтау
Стет = Сдайын + С өңд – ... - ... және ... жасауға кеткен шығындар
С өңд – дайындаманы механикалық өңдеуге кеткен шығындар
Сқалд - механикалық өңдеудегі қалдықтардың ... обр = ( ... – Gтет ) · 11 = ( 0,43 – 0,065 ) · 11 = 4 ... ... массасы, кг
Gтет – тетіктің массасы, кг
11 – 1 кг ... ... ... ... ... ... = ( ... – Gтет ) · С*қалд · 10 = (0,43 – 0,065) · 6000 ·10-3 · 10
= 21 ... – 1 ... ... ... ... = 6000·10-3 тенге 1 кг жоңқа үшін
Сдайын = Gдайын · Спр · 10 = 0,43 · 40000 · 10-3 · 10 = 86 ...... ... ... алу ... = ... ... бір тоннаға
Стет = Сдайын + С өңд – Сқалд = 86 + 4 – 21 = 69 ... ... ... ... ... ... ... жоғары және төске бекітілген төменгі
бөліктерден тұрады. Штамптың төменгі бөлігіне қойылған сом ... ... ... ... сом темір штамптың ішкі ... ... ... штамптың кеңістігіне ұқсас детальға айналады, ал
сом темірдің артық бөлігі штамптың екі бөлігінің қосылған ... ... ... ... ... ... ... кескіш штамптың
жәрдемімен кесіліп тасталады.
Жабық штамптың жоғары және төменгі ... ... ... жасалады. Жабық штамптарда өңделетін металдың көлемі
штамп көлеміне тең болуы шарт, бұлай болмаған ... ... ... ... ... ... қодырғының сипаттамасы:
Ыстықтай қалыптау пресі(КГШП).
Шыңдалмаларды ашық және ... ... ... ... МЕМҮЛ 1050 – 88 стандартына сәйкес КГШП номиналды жүктемесі 250 ... кН, 65 – 500 мм ... ... жүрісі мен жүріс саны минутына
90 – 35 болатын сипаттамалық шамалармен шығарылады.
Дайындаманы қалыптауға 250 кН ... 100 мм ... ... мен ... 50 ... ... бар КГШП таңдау алынады.
ҚЫҚС қозғалыс принципі сырғақтың қайтымды - түспелі ...... ... ... ... ... ... схемасындағы ҚЫҚС кинематикалық схемасының негізгі ерекшелігі
– жетек пен сырғақ ... ... ... Сондықтан сырғақ тұрақты
қадам шамасына, белгілі бір төменгі жағдайға ие ... оның орын ... ... дайындаманың кедергісіне тәуелсіз. Белгілі ... ҚЫҚС ... ... жағдайына жетпей жатып тоқтайды, ал
баспақ сыналануы мүмкін. ... ... ... өте ... және ... ... ... байланысты.
Қазіргі заманғы ҚЫҚС ондаған түзілім мен бірнеше жүздеген тетіктен
тұратын күрделі ... ... ... ҚЫҚС - ның ... ерекшеліктері:
- қалыптаудың жоғары нақтылығын қамтамасыз ету үшін толық баспақ пен
негізгі түзілімдердің қатаң құрылымы;
- көптұтқалы қалыптау ... ... ... ... ... бағыттаушы сырғақ;
- қалыптау процесіндегі ыстық дайындамалы қалып байланысының азаюы
үшін сырғақ қадамының жоғары саны;
- қалыптан қалыптау ... ... үшін ... болуы;
- соққысыз, біршама қарапайым, ... ... ... ... ... 0,3 - 0,8 м/с ... тетігінің барлық түзілімдері массивті ... ... ... күші ... жабық жақтауды береді. Баспақ тұғырығы 2500 (25 Мн)
күшімен қалың қабатты тақтаның толық пісірілуін орындайды, ал одан да ... ... ... ... қалың қабаттың тұрқысымен пісірілген
және 4 көлденең кергіш болаттармен ... ...... ... ... ... күшейтілген және жоғарғы орнықтылық үшін
тіректің төменгі бөлігін кеңейтеді. Тұғырда ... ... ... үшін ұяшықтар, жұмыс механизмдерін бақылау мен жинақтау
мақсаты үшін терезелер болады. Жұмыс ... ... ... ... ... ... соғылманың жойылуы, отқабыршықтың
қалыптан ... ... ... және т.б. үшін ... Бұл ... тек ... ғана емес, басқа да
автоматтар мен ... ... ... ... ... жанасатын
беттері алмастырушы тақтамен, тақтайшамен қапталған. Дайындаманы қалыптау
үшін ҚЫҚС ... ... 250 кН ... ... сырғақтың қадам
ұзындығы 100 мм және минутына 50 үзіліссіз қадам.
1.3. Тетікті (бұйымды) термиялық ... ... ... ...... ... ... қолданылатын
материалды таңдаудан, тетіктің дайындамасын, ... ... ... ... ... өндірістік үрдістің толық циклін береді.
Ступицаны дайындауда термиялық өңдеуді ... ...... ... ... ... ... олардың
құрылымын өзгерту мен беріктік, қаттылық, тозуға төзімділік, өнімділік,
сонымен қатар кернеулік жағдайының өзгеруі сияқты ... ... ... салқындату, ұстау, қыздыру операцияларының жиынтығын айтамыз.
Термиялық өңдеудің төмендегі келесі операцияларына қолданады.
Әдетте дайындамаларға келтірілетін ... ала ... ... кең тараған
операциясы - шынықтыру болып табылады.
Шынықтыру - фазалардың механикалық ... ... ... ... қатты ерітіндіні алу үшін жеткілікті тез суыту мен
критикадан жоғары ... ... ... ... қорытындыланатын
термиялық өңдеу процесін айтамыз (мартенсит).
Металды физикалық өзгеру температурасынан жоғары температураға
дейін қыздырып, сол ... ... ... ... ... ... ... суытуды – шынықтыру дейді. Шынықтыру нәтижесінде
болаттың беріктілігі мен қаттылығы жоғарылайды, ал иілімділігі ... ... ... ... ... Ас3 жоғарғы кри-
тикалық нүктесінің температурасынан ... ... ... ... ... ... ... феррит - перлитті құрылым аустенитке
айналады, ал ... ... ... ... ... ... пайда болады.
Шынықтыру температурасына дейін қыздырылған болатты салқындату
жылдамдығы шынықтыру нәтижесіне әсер етеді. Тиімді шынықтыру ... ... ... ... ... оның феррит – ... ... ... үшін ... ... (800 ... және
ақырындап мартенситті айналымның температура интервалындағы (200-300°С
төмен) орта ... ... ... ... барлық тетіктердің
салқындату аймағында мартенсит пайда ... ... ... және ... ... ... болу қаупін төмендетеді.
Суықпен өңдеу – шынықтырылған бұйымдардың бөлмелік температурадан
төмен температураларға дейін ... ... ... ... ... ... өңделеді, олар үшін мартенсит түр өзгеру
соңының температурасы бөлмелік температурадан әлдеқайда төмен, ... ... ... ... ... ... бірге едәуір
қалдықты аустениттің саны қалады. Қалдықты аустенит ... ... ... және ... ... өлшемдерінің тұрақсыздыққа әкеп
соғады, тұрақсыз фаза болып, бөлмелі температурада аз ... ... ... ... ... ... және ... үшін Мк температураға дейін жүргізіледі, сол процесс арқылы
аустенит мартенситке ... ... ... Мк ... ... суықпен өңдегенде оларды -40°С-тан ... ... ... ... ... ... тұрақтандырады,
сондықтан суықпен өңдеу шынықтырудан кейін жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... жасалған цементтелетін
бұйымдар және т.б.
Жұмсарту – Ас1 температурасынан төмен температураға дейінгі полиморфты
түрленулі ... ... және ... ... ... бірқалыптыға
түрлендіру мақсатымен салқындатуға түсетін ... ... ... ... ... ... термиялық өңдеудің соңғы операциясы болып табылады және
иілімділіктің ... ішкі ... ... ... ... шыныққан болаттың морттылығын төмендету, және өлшемдері мен
құрылымын тұрақтандыру үшін жүргізіледі.
Кез-келген бұйымның ... ... ... ... ... ... ... ескерген жөн:
- берілген бұйымның материалы;
- шығарылатын бұйымның шығарылу бағдрламасын, өндірістің
мамандандырылуы;
- пайдаланудың белгілі шарттарында бұйымның қажетті
тұрақтылығы;
- бұйымның конструкциясына, пішініне және дәлдігіне ... ... ... ... ... ... ... жеткізіледі де,
механикалық өңдеу үрдістерінен өтеді. Механикалық өңдеу үрдістерінен кейін
бұйымдар термиялық цехының термиялық өңдеу ... ... ... ... ... ... ... t=850(С, суыту - майлы ортада; СШЗ – 6.10/4
2) суықпен өңдеу t=-60(С;
3) жұмсарту t=200(С; СШО – 6.12/10
1.3.1 ... ... ... есептеу және таңдау.
Цехты жобалау кезінде жабдықты ... ... ... ... ... да таңдау қажет. Технологиялық отынды таңдаған кезде
ең алдымен электр энергиясын нысанаға алу керек, ... ... ...... ... ... гидроэнергияны және т.б. дұрыс үйлестіру
қажет. Мысалы, ... ... ... отын ... қыс кезінде сұйық
отынға көшірілуі мүмкін; ... ... ... ... әдетте
табиғи газда және электр энергиясында істейді.
Технологиялық ... ... ... ең ... электр энергясын
нысанаға алу керек, алайда ресурстардың барлық ... - ... ... гидроэнергияны және т.б. дұрыс үйлестіру қажет. Мысалы, табиғи
қалалық ... ... отын ... қыс ... ... тоынға көшірілуі
мүмкін, муфельсіз агрегат тар термиялық цехтарда әдетте табиғи газда және
электр энергиясында істейді.Термиялық цехтардың ... ... ... ... болып бөлінеді.
Термиялық цехтарда негігі жабдықтар таңдау ... және ... ... ... ... ... ... процесі
бойынша іске асырылады.
Соғылманың термиялық өңдеуін жүргізумен байланысты ... ... ... үшін СШЗ 6.12/10 шынықтыру пешін, босату үшін СШО 6.12/10
босату пешін таңдаймыз.
Қажетті ... ... ... ... ... ... n ... нақты жұмыс уақытының қорынан FД бастап әрбір операция ...... ... Q - өндірістің жылдық көлемі, кг;
P – пештің өнімділігі, кг/сағ.
Q=100 000·0,065 кг = 6500 кг
Жабдықтың сағат бойынша жылдық ... ... ... =(365-В -П) ... ... В – ... ... саны;
П – мейрам күндер саны;
С – алмасулар саны;
t – сағаттық алмасулар ұзақтығы;
Kр – 0,9-ға тең жабдықты ... ... ... ... және ... пеші үшін Р=250 кг/сағ формулаға қоя отырып ,
аламыз:
n= ... ... қоя ... ... ... мен ... үшін ... санын
табамыз
К=260/1821,6=0,141
Шынықтыру үшін 1 пеш және төменгі босату үшін 1 пеш ... ... ... бірдей.
Жабдықтың жүктелу коэффициенті формуламен анықталады
Кж=(Кес/Кқаб) ·100% ... Кес – ... ... ...... ... ... жерден:
Кж=(0,14/1) ·100%=14%
Жабдығының ступицаны үшін өнімділігі 49 дана/сағ және 130 ... ... сағ ... ... ... ... үшін бір ... аламыз.
Kж=(0,2/1) ·100%=20%
Сонымен шынықтыру 1 пеш және төменгі босату үшін 1 пеш аламыз.
1.3.2. Бұйымды ... ... ... ... ... ... ... процесінің ШХ15 болатынан жасалған ... 850оC ... ... және төменгі температуралы босату
өткіземіз. Босату температурасы 200оC. Ступицаның қаттылығы HВ 185 - ... ... ... Алдымен бөлшектің геометриялық өлшемдерін ( S ) табамыз.
ШХ15 хромды болатынан дайындалатын ступицаны шынықтыруға ұшырытамыз.
Шынықтыруды алдын ала ... 850оC ... ... алып ... ... дөңгелекті 180оС температурада төменгі температуралы
жұмсартуға ұшыратамыз. Беткі қабатындағы қаттылығы НRC 52, егер ... 60 – 62, ал ... ... НRC 20-35 ... ... макроқұрылымы ұсақ карбидтердің қосылысы
бар ұсақ мартенситтен және аустениттің аз санынан (15 – 20 %), ... ... ... ... ... ... уақыт нормасын анықтау үшін, жылу
беретін процесті сипаттайтын Био Критерийін анықтаймыз:
(7)
мұнда: - ... және ... ... үшін, жылу беру
коэффициенті, 140 Вт/(м2,град).
- жылу өткізгіштік коэффициенті, барлық болаттар үшін – 25
Вт/(м.град).
- геометриялық өлшемінің сипаты, цилиндр үшін ... ... ... ... ... ... ... уақытының есебін жұқа
денелер үшін берілген формуламен есептеуге болады.
Бұйымның қыздыру температурасы шыңдауға ... ... ... ... температура мен және
изотермиялық ұстау температурасын қосқанға тең:
=+ ... ... ... ... ... және ... ... байланысты емес;
- бұйымның өлшеміне және ... ... және ... ... ... ... ... пештерде қыздырғанда К=1мин/мм; электр пешінде – 1,5 – 2,0;
ал тұзды ванналарда – 0,5; қорғасынды ванналарда – 0,1 – ... ... ... дәл табу ... ... ... ... v – ... ...... ...... дененің геометриялық көрсеткіші деп аталады.
W=см. ... ... ... ... мынаны аламыз:
=k·w ... ... ... ... ... ... ... шығарамыз:
жан – жағынан қыздырылатын цилиндр үшін,
см. ... D – ... ... – ішкі ... ... ... ... қыздыру уақытын анықтаймыз.
(14)
мұндағы: - дененің салмағы, кг;
- меншікті жылу сыйымдылығының ... ... ... ... жылу беру ... 140 ... ... аудан, м2
- пештің температурасы, оС
- шынықтыру температурасы, оС
- бастапқы бөлме температурасы, оС
Шынықтыру үшін қажетті ... ... = 11 ... температурасында ұстау уақыты:
= ... ... ... 3000С температураға дейін, 1500C/сек
суытамыз. Суыту уақытын былай ... ... ... ... ... ... ... Оны 200оС жүргіземіз. Беткі қабаттағы шынықтырылған мартенситті
құрылымды, босатылған мартенситті ... ... ... ... ... кезіндегі қыздыру уақыты:
0,10 · 2,3 · 0,27 = 0,062 · 60 = 4мин
Төменгі жұмсарту кезінде ... ... ... ... мынаған тең.
Тұ = 2,5 сағ+1мин·1мм шартты қалыңдығына тең.
=2,5 сағ+0,18 сағ = 1,5 ... ... ... ... ... ... Жобалау бөлімінде қолданылатын жабдықтың (агрегаттар,
пештер) сипаттамасы
СШЗ 6.12/10 ... ... ... ... ұсақ ... ... үшін муфелсіз шахталық
электрпеші кеңінен қолданылады. Бұл пештің ерекшелігі ... ол 250 – ... ... ... ... береді, яғни онда шынықтыру мен ... ... ... – ақ ...... ... ... 6.12/10 электр пешінің жұмысы мен құрылғысы
Электр пеш айнымалы үш ... ток ... ... ... пеште термоөңдеу процесінің жанбайтын газдың
қорғаныс атмосферасы ретінде тазартылған азот, эксогаз, азотсутекті қосылыс
(4% кем емес ... ... ... және т.б. ... ... ... ... қатар олармен жұмыс істеу кезінде техникалық
қауіпсіздік ережелерін сақтау ... ... ... газ ... мүмкін.
Экзотермиялы және эндотермиялы атмосфераны дайындау үшін газдың,
газ – газ құбырының мөлшерін бақылау ... алу үшін ... ... ... ... ... ... жұмыс тәртібі
Бастапқы жағдай – электр пеш жұмысқа дайындалған,қақпағы жабылған,
қыздырғыштар қосылған, желдеткіштің мойынтірегін суыту үшін ... ... ... ... ... ... – қосқыш “0”-ге
қойылған(қосылған).
Автоматты ... ... ... ... сай ... орнату.
Сары түсті HL3 лампасы мен сиренаны қосатын болатты байланыстарды
технологиялық процеспен берілетін температураның минималды ... ... QF1 ... қосқыштарды қосу. Бұл кезде шкафтың
панелінде HL2 жасыл түсті, HL3 сары түсті сигналдық лампалар ... ... ... ... ... сигнал алынады. Схема жұмысқа
дайындалған.
Желдеткішті SB4 басқару батырмасымен қосу. Бұл кезде HL4 ақ ... ... ... SA1 қосқышын “A” жағдайына қосу (қыздырумен ... Бұл ... ... қосылады – HL2 сигналдық лампасы өшіп, HL1
қызыл түсті сигналдық лампа жанады. HL3 ... ... ... ... ... температураға дейінгі электропештің қызуы
кезінде жанады.
Пештің қызуы
Электропештің ... ... ... температураға жеткен
кезде қыздырғыштарды тұтқаның бұрылысымен әмбебап ... ... ” (HL2, HL1 ... лампасы ажыратылады) қойып,
желдеткішті(HL4 лампасы өшеді) ажыратып, қақпақты ашып, бір жаққа бұру.
Цехтық ... ... ... ... ... ... ... құмды бекітпесіне толық кірекесуіне көз
жеткізу керек. Құмды сеуіп (қажет жағдайда) бірқалпына ... ... ... ... ... ... кезіндегі
қыздырғышқа газ жіберу.
Жанатын газбен жұмыс жасаған кезде,жарылыс болмауы үшін электр
пешке газ жіберу ... ... ... ... ... алу қажет. Ол үшін
электрпешті жанбайтын газбен үзіліссіз (азотпен, көмірқышқылды газбен)
үрлеу ... ... ... үшін ... 4-5 ... ... тең ... жіберіледі. Үрлеу свечасындағы жүк көтергіш ашық болуы керек.
Садканың қызуы жүріп жатыр.
Қорғаныс ... ... ... U- ... ... ... қысымын қадағалау қажет.
Қысымды свечаның жүккөтергішімен 50-100 Па ... ... ... шығынын бақылау ратометрмен жүзеге асады.
Электропештің берілген температурасына жеткен кезде қыздырғыштар
ажырайды (HL1 лампасы өшіп, HL2 ... ... ... ... ... кезінде ұстау қыздырғыштың ... ... ... ... ол HL2 және HL1 ... ... ... немесе ажырауымен түсіндіріледі.
Термоөңдеу процесінің аяқталуы бойынша газдың электрпешке берілуін
тоқтату ... газ ... ... ... ... ... қысымды электрпешіне түсіру үшін газ ... ... ашу ... жанбайтын газбен жұмысы кезінде қақпақты ... ... ... жанатын газбен жұмысы кезінде жарылыс болмауы үшін
электрпешті алдын-ала үрлеп, содан кейін қақпақты ... бір ... ... ... босатып, циклды қайталау циклдың жалғасуы
технологиялық процеске байланысты ... ... ... температураның реттелуі екі позициялы, автоматты.
Қыздыруды қолмен басқару мүмкін.
Температураның 920°С төмен түсуі, ... ... КМ1 іске ... ... нәтижесіндегі теипература жоғарылаған кезде НL3
сигналдық лампасы ... ... ... ... мен ... ... ... мақсатында
электрпеште қарастырылған:
1) Қақпақ көтерілген кездегі қыздырғыш пен желдеткіштің ажырауы;
2) Көтеру ... ... ... қақпақтың жоғарғы
және төменгі жағдайларында ажырауы;
3) ... пен ... ... үшін су ... тоқтаған
кездегі желдеткіш пен қыздырғыштың ажырауы;
4) Қорғаныс жерқосқыш.
Электрпеш келесі негізгі түзілімдерден тұрады: шартты деп ... ... су ... ... көтеру механизмі мен қақпақ
бұрылысынан, жүктемелі айлабұйымнан.
Шахта – отқа ... және жылу ... ... ... ... ... ішкі ... зигзаг тәріздес қыздырғыштар
орналасқан. ... ... ... ... ... ал ... ... қайтуы мен келтірілуі үшін құбырлар
орнатылған.
Жоғарыдан шахта қапталған қақпақпен жабылады. ... ... ... ... ... ... ... бекітпемен жүзеге асады.
Қақпақтың көтерілуі мен түсірілуі қақпақтың көтеру және бұру ... ...... электромеханикалы тұтқа бұрылысы.
Температура мен атмосфера құрамын ... үшін ... ... ... ... ... мойынтірегі сумен салқынданады.
Сумен салқындану жүйесіндегі судың болуын ... ... ... ... ... ... үшін – ... құйғыш орнатылған.
Садка(шашырамалы) – электрпешке арнайы айлабұйымдарда –
қоржындарда (жеткізу ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Электрпештегі қоржындар ... ...... ... жүктемеленіп және жүктен босауы кезінде бағыттаушы
қыздырғыш пен қаптаманы зақымданудан ... ... ... уақытта
температура мен газ ағынының бағытын теңеу үшін ... ... ... жүктен босауы үшін цехтық жүккөтергіш механизмдер ... ... ... ... ... энергияның электрпешіне берілуі үшін, және
ондағы температураны реттеп басқару үшін қызмет атқарады.
Басқару шкафының алдыңғы ... жылу ... ... ... ... немесе тұтқалы режимде реттелуі үшін
әмбебап қосқыш тұтқасы, желдеткіш электрқозғалтқышының және ... ... ... қосу үшін ... ... ... лампалар орналасқан. Түстік сигналдан басқа басқару шкафы ...... ... үшін ... құрылғымен қамтылған.
Хромель-алюминийлі термотүрлендіргіш электрпештегі температура
датчигі болып табылады, ол жұмыс кеңістігінде орнатылып, жылу ... ... ... ... потенциометрмен) компенсациялы
жетекпен байланысады.
Басқарулы - өлшеуіш аппаратурасы.
Электрпештегі температура термотүрлендіргіш көмегімен өлшенеді.
Бақылау, ... және ... ... ... ... жылу ... автоматты түрде жүзеге асады.
Қорғаныс газының шығынын бақылау ротаметр көмегімен жүзеге асады,
ал электрпештегі қысым мановакуумметрмен анықталады.
Су ... ... ... ... ... ... ... бұйымды таза және құрғақ күйінде жүктейді,
олардың беті қышқылдардан және әртүрлі ... таза ... ... ... мен ... ... кеңістігіндегі атмосфера ... ... ... ... ... ... жоғарылауы жіберілмейді, ол
уақытынан бұрын жүктемелі айлабұйым, бағыттаушы т.б. істен ... ... ... ... ... ашпаған жөн, өйткені садканың
жоғары бөлігіндегі температура төмендейді, атмосфера ... ... ... ауа ... ... цикл ... ... бірліктер А қосымшасында берілген.
Электрпештің периодты техникалық қызмет көрсетуі мен жағдайының
периодтық тексерілуі жүргізіледі.
Он күнде бір рет ... жылу ... ... ... ... ... және т.б.
СШО-6.12/10 электрпеші.
СШО-6.12/10 электрпеші өзінің параметрлері, габариттерімен СШЗ
6.12/10 пешіне ұқсас. Жұмыс ... ... ... ... тек ... қызуында. СШО-6.12/10 пешінің максималды температурасы –
750°С.
Шынықтырғыш қондырғы жинағына келесі ... ... ... ... ... ... бастиек; конденсаторлы
батарея; жетекті және су мен эмульсиялы технологиялық суыту ... ... ... ... ... индукциялы қыздыру
мен шынықтыру режимін ... үшін ... ... басқару
тізбесандықшасы.
Әмбебап шынықтырғыш қондырғылар тетіктің айналымсыз және айналымды
біруақытты қызуын, тізбекті біруақытты ... ... ... үзіліссіз –
тізбекті тетіктің айналымсыз және айналымды ... ... ... ... ... ... жиіліктің
орталықтанған жүйесінен немесе жеке ток көзінен, яғни қуаты мен ... жеке ... ... жүзеге асады.
Орындаушы механизмдердің құрылымдық ерекшелігі мен тағайындалуына
байланысты әмбебап индукционды барлық типті және ... ... ... және тік ... ... ірі ... тістегеріштердің біруақытты және
тізбекті шынығуы үшін ... ... ... ... артқа
қадамдық бұрылысын қамтамасыз ететін бөлгіш механизмі мен тік орналасқан
шынықтырғыш бастиектен тұрады, ол оның ... ... үшін ... ... және кіші ... өндірісте, сонымен қатар ағынды жолақ
жағында жеке ... ... ... ... ... ... ... біршама бөлек термиялық өңдеу ... ... ... ... ... ... жиілігі кезінде жүзеге асыруға
болады, ол тетік толығымен қыздырылып, ауада салқындаған кезде біруақытты,
және ұзын тетік ... ... ... ... ... орын ... спрейерлі салқындатқыш құрылғы тетіктің бір соңынан екіншісіне ... ... ... ... ... ... қуатты жеке генераторлардан
немесе ... ... ток ... әртүрлі әдістерімен
орталықтанған қондырғыдан жүзеге асуы мүмкін.
Түрлі ретінде ... ... ... ... тәсілдері (спрейер, бак), ... және ... бола ... ... ... ... экономикасы жағдайында ел шаруашылығының негізін ... ... ... орта ... ... ... отырған
бөлімде кәсіпкерлік іс-әрекеттің негізгі жолдары көрсетілген.
Тетікбөлшекті жасаушы цех участоктары немесе ... ... ... деген шығынды және өндіргіш жабдықтар шығынын есептеу
негізгі мақсаттардың бірі болып табылады.
1.4.1 Шикізат пен ... ... ... ... ... – бір ... ... шикізат шығыны,кг;
ССТ – Тетікбөлшектің бір тонналық бағасы,тг...,
Q – бір жылға деген жылдық бағдарлама, даналап.
Зшик=2,3тг.
1.4.2 Өндірістік жұмыскерлердің айлық жалақысы
Негізгі және көмекші ... ... ... бойынша келесі
формула арқылы есептейді:
EAНЖ= ЧР· F · ... ... ... ... ... адам;
F-бір жұмыскердің бір жылдақ нақты уақыт
қоры.сағ;
G-орташа ... ... бір ... ... ... бір аптада 41 сағ. жұмыс істейді және оның демалыс күндері 110 күн.
Негізгі жұмыскерлердің санын ... ... ... есептейміз:
ЧР=N· te ... ... ... ... еңбек өнімділігі, сағ;
N-жылдық бағдарлама.
Қалыптандыруға қажетті адам санын есептейміз:
xd=50000·1,36·1840/15=2,4≈2 адам
xd=50000·8,05·1840/15=9,5≈10 адам.
xd=50000·0,083·1840/1=2,25≈3 адам
xd=5000·2,88·1840/15=5,6≈6 адам адам.
Барлығы: 20 адам.
Орташа разрядты ... бір ... ... ... ... ... негізгі жұмыскерлердің бір жылдық төленетін ақшасын келесі
формула бойынша анықтаймыз:
ЕАН.Ж.=21·1840·2,06·45·1,46=5229614,8тг.
Бізге цех ... ... ... ... тағы да ... қажет. Яғни негізгі жұмыскерлер саны 21 ... біз ... ... 15 адам деп ... ... тг.
Енді біз осы негізгі жұмыскерлер мен ... ... ... ... ... ... үшеу деп аламыз.
ЕАш=3·1840·2,35·45 ·1,4=870713,6 тг.
Енді біз цех ... ... 21 ... ... ... бір жылдық қаражаттарын қосамыз.
ЕАН.Ж.+ЕАК.Ж+ЕАШ=5229614,9+870713,6+3038428,8=9138757,3 теңге.
Жалпы жұмыскерлерге жұмыс кезіндегі қосымша төленетін ( ... ... ... ... алып оны ... ... ... мөлшерін тікелей
жалақысынан 3-4%деп алсақ болады.
Қосымша төлемақы = Зтп ·4%/100%=6100328,5 ·4%/100%=244013,14тг.
Жұмыскерлерге деген ... ... ... төленетін жалақысынан 20-25
% деп есептеледі.
Премия тг= Зтп ·25%/100%=6100328,5 ... ... ... ... ... ... әр – ... төлемақылар мен төлемдер ... Бұл ... ... ... кәмлетке толмағандарға төлеу т.б. Қосымша
төлеу жалақының ... ... ... жалақыдан 9 % деп алсақ болады.
Қосымша төленетін жалақы:
Зтп ·9%/100%=6100328,5 ·9%/100%=549029,5тг
Жұмыскерлерге төленетін еңбекақының қоры:
9138757,3+244013,14+1525082,2+549029,5=11456882,14 тг.
Барлық жұмыскерлердің санынан 5-8 % деп алып, И.Т.Ж ... ... ... = ... = 1,47 ≈ ... К.Қ.П ... ... көрсететін персонал) барлық жұмыскерлердің
санынан 1-2 % деп ... ... ... = 0,42 ≈ 1адам адам.
И.Т.Ж және К.Қ.П-ң еңбекақы қоры, олардың тұрақты айлық жалақысынан,
премиясынан (айлық еңбекақысынан 10-30 % ... ... және ... ... ... ... айлық еңбекақысынан И.Т.Ж үшін 9 %, ал
К.Қ.П үшін 5 % деп ... ... ... И.Т.Ж бір ... жалақысы=18000
тг.
К.Қ.П-ң айлық жалақысы=15000 тг
И.Т.Ж премиясы=18000тг·20%/100% =3600тг
Қосымша төлемақы=18000тг.·9%/100% =1620тг
К.Қ.П премиясы=15000тг·20%/100% =3000тг.
Қосымша еңбек ақысы=15000тг·5%/100% =750тг тг.
И.Т.Ж мен К.Қ.П-ң ... ... ... ... тг.
Құрал - жабдықты жөндеуге кететін шығын, барлық ескеріліп-жобаланған
шығындарды қарастырады. Яғни әр құрал-жабдыққа жұмыс істеу барысында ... жеке ... ... ... - ... күнбе-күнгі қызмет көрсету, яғни жµндеу
шығыны оның тұратын құнынан бір жылда 6-10 % ... ... ... ... = ... = ... ... 235 000 теңге.
Күштік электроэнергияға кететін шығынын, қондырылған жабдықтың
электрқозғалтқыш қуатын келесі формула бойынша ... ... ...... ... ... ... қуаты,
кВт;
МЭ.Қон – электрқозғалтқыштың суммарлы түрде анықталған қуаты,
кВт.
Ғн – құрал жабдықтың нақты уақыт қоры, сағ;
КВР – ... ... ... іске ... ... 0,95;
КОР - құрал-жабдықтың бір уақытта жұмыс істеу сыйымдылығы 1,03;
П.Қ.С – электро қозғалтқыштың пайдалы қозғалу сыйымдылығы, 0,7.
Шахталы пештердегі күштік электроэнергияға ... ... = ... ... ... үшін ... ... кететін шығын:
СТ.В.Ч = 4,7·150·3643,3·0,95·1·0·1,03/0,7=2513303,2теңге тг.
Барлығы: 10036457,4 теңге.
Кәсіпілімдік жанар ... май, су ... ... өнімнің бір
жылдық жанармай сыйымдылығы мен электрсыйымдылығына қарай ... ... ... керекті энергияны нормасы бойынша шығындау ... Және сол ... ... ... ... да ескерілуі
тиіс.
Шынықтыру үшін май шомылғышы қажет (Есеп бойынша 1 ... 15 кг май ... 2,3кг · ... =115 ... ... ... 900 тг.
115 т ·15кг=1725 кг май қажет.
1725 ·900=1552500 тг.
Суытуға кететін шығын:
Ссу=3643,3Ч2 м3/сағЧ11,18 тг=81464,2 тг.
Пештерді суытуға кететін су шығыны:
Әр ... бір пеш үшін суды 5 м3 деп ... ... ... ... = 6 · 5 м3 · 48 ... бірлігіне кететін материал шығынының мөлшері: бір
пешке жылына 30 ... · 30кг · ... · 12 ... тг.
1.4.3 Ғимарат пен құрылысқа кететін шығындар
Ғимарат пен құрылыстық шығындарға амортизация, ... оны ... ... мен ... ... ... ... бөлменің амортизациясы (ҒимА) цех участогі алып жатқан өндірістік
ауданға қарай есептеледі;
1м2 ауданның бірлік құны және амортизациялық ... бір ... ... ... құны – 2900 ... күнделікті пайдаланылатын
бөлмелер (бытовое помещение) –3600 тг/м3.
Vөнд.б.=363,75 м2
Vкүнд.б.=87,3 м2.
Өндірістік бөлмелердің құны:
363,75 м2 · 2900 ... ... ... ... ... м3 · 3600 ... ... 1369155 тг.
Амортизациялық аударымның нормасы 2 % деп аламыз.
Онда:
АҒим.= 1369155 · 2%/100%=27383,1 тг.
Ғимаратты бір ... ... ... шығынын шартты түрде 0,5-1,0 %
мөлшерінде алса ... Ал ... ... шығындарды ғимарат пен
құрылыстық қаражаттан тұратын бастапқы құнынан тікелей 0,3-3,0% днп ... ... жөн.= 1369155 · ... ... · ... ... ... жарықтандыруға келсек. Жалпы цех ауданын 450 м2 деп алсақ.
Онда 3 м2 ауданға бір жарықшамнан ... ... 450 м2 ... ... қажет. Шам қуаттылығы сағатына 80 Вт.
СЖар.=150м·80Вт/сағ.=12000квт/сағ.·552966348кВт/жылына·4,75311835,6
Басқа да цехке кететін шығындар, адам еңбегін автоматизациялап және
механизациялаған ... ... ... ... ... ... Яғни ... цехтарда 0,40-0,55 деп алады.
Сцех.шығын.= 0,5 · 6100328,5
Цех бөлмесін жылытуға кететін шығындар
Жалпылай есептегенде жылуға кететін бу ... Q=0,5V деп ... бұл ... V-ғимарат көлемі, м2. 1т. Бу бағасы 250 тг. Тең.
Онда: Q = 0,5 4510 = ... · ... ... ... су ... ... берілгендер бойынша
есептейміз:
Бір тәулікте жұмыс істейтін жұмыскерлер үшін, оған кететін су шығынын
25л деп аламыз. Яғни ... 8 ... ... ... 3,125л су керек.
Ссу=24сағ · 3,125л · 5529сағ ·11,18тг=4636066,5тг
Әлеуметті сақтандыруға деген аударым ... ... ... ... ... қоры 20 % мөлшерінде аламыз.
Жұмыскерлердің әлеуметті сақтандыруына кететін сома:
22144253,34тг · ... ... мен К.Қ.П ... ... ... ... тг · ... тг.
Өндіріс есебі бойынша әрбір бөлім бойынша тізім (калькуляция) құрап,
оның қорытындысын 8.2 - ... ... ... ... ... есебі
Белгілі бір құрал-жакбдықты немесе цехті жобалап өндіріске ... Ең ... ... бірі одан ... ... ... Бұл үшін
өндірістің критикалық нүктесі табылады. (З.Н-залалсыз ... ... ... ... ... ... Яғни бұл жерде жалпы
шығын мен пайда тең жағдайда болады. Бұл сондай нүкте, бұ ... ... ... да ... Бұл ... ... өндірістің шығыны мен пайдасын ... ... ... береді. Пайданың есебін шығару үшін ең алдымен,
шығынға кеткен қаражатты ... ... ... Яғни ... ... екі
бөлімге бөлу қажет: тұрақты және ауыспалы.Тұрақты ...... ... ... мен мөлшеріне тәуелсіз, және ол қанша уақыт өтсе де бұған
еш қатынасы жоқ. Ал ... ...... бұл ... ... кішіреюіне тікелей тәуелді.
Залалсыз нүктесін (З.Н) талдау барысында нақты бір уақытағы операция
қарастырылады. Мәселен: ... ... ... кәсібі. Залалсыз нүктесін
талдау, залалсыз кестесінде қарастырылады. Залалсыз кестесінде ... ... ... ) көрсетілген. Оның горизонтальді өсьтік сызығы
пайданы білдіреді. Ал ... өсі ... ... ... ... шығыны:
тг
Есептегендей бір тетікбөлшекті келесі баға бойынша сатамыз:
500 · 0,45= 225тг
725 · ... ... ... ... ... - Термиялық өңдеуге кететін шығынның тізімі
| ... ... | Жоба ... тг |
| Өндіріс жұмыскерлерінің негізгі және қосымша |11456882,14 ... | |
| ... ... ... ... ... |
|кететін аударым сомасы | ... ... ... |1180000 ... ... және ... етуге кететін шығын: |
|Пеш амортизациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... Амортизациясы ... ... ... ... ... ... су ... ... ... мен К.Қ.П еңбекақы төлену қоры ... мен ... ... ... аударымы ... да цех ... |
| |
| |
| ... ... ... ... ... ... |
| |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| |
| ... 50,000мың |
| ... бір ... ... ... ... ... тұрақты
және ауспалы (4.2 - кесте).
4.2 кесте - Өндірістің жалпы шығындары
|Тұрақты шығын,тг ... ... |
| ... Амортизациясы – 37383,1; | Шикізатқа ... ...... ... – 187500; ... ... мәшине Амортизациясы – 128000; |Жұмыскерлер еңбекақысы – ... мен К.Қ.П ... ... – 503640; | ... мен ... әлеуметті сақтандыру |Өндіріс жұмыскерлерінің ... – 100728; ... ... ... ... ... ... |аударым сомасы – 4428850,6; |
|шығындар: ... ...... – 311835,6; ... ... ... – 910000; ... ... ... ... ... – 250000; |– ... ... ... – 6845,7; | ... да цех ...... | ... шығындар – 23774,7, | ... ... | ...... | ... ... ... ... ... ... ... мерзімін келесі формуламен есептейміз:
СӨ.Т.Қ;
(21)
Бұл жерде: СӨ.Т.Қ - капиталды салымның орнын толтыру;
Кс - ... ......... ... ... пен ... - жабдықтың құнына қарай
анықталады. Және де оны ... ... ... (құрал - жабдықтың құнына
10 %).
СО.Т.С = (6360000+1369155/636000)/(22500000+23774,7)=1 жыл.
Залалсыз ... ... ... ... ... ... F - тұрақты шығындар;
V - бір өнімге деген ауыспалы ... - ... ... = ... ... ... ... пайдалылық: П/С=22500000/50000000 = 0,45 %.
Жобаланып отырған кәсәпорынның ... ... 4.3 ... болады.
4.3 кесте – Жобаланып отырған кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштері
|Экономикалық көрсеткіштердің аталуы ... ... ... ... ... жылдық өнімі: | ... |100 000 ... мың ... ... |
|2 ... ... мың ... |15 000 |
|3 ... ... құн, мың ... ... |
|4 ... ... ... |20 |
|5 ... ... мың ... ... |
|6 ... ... ... |30 |
|7 ... ... ... |10 |
|8 ... ... мың ... |15000 |
|9 ... қаржыны өтеу мерзімі, жылмен. |2 ... ... ... ... және зиянды өндірістік факторларды талдау
Зауытта немесе цехта ... ... ... ... жұмыс
істейтін жеріндегі еңбек қауіпсіздігін сақтау қажет. Жұмысшылардың еңбек
қауіпсіздігін олардың ... ... ... ... ... ... Яғни
қарапайым жұмысшының денсаулығын өндіріс не болмаса кәсіпорын жағдайындағы
зиянды әрі қауіпті нәрселерден сақтап қалу қажет. Мәселен, ... да ... ... ... ... сол термиялық өңдеу ісамалының
зияндылығы жаңағы бұйымды өңдеп отырған құрал-жабдықтарға байланысты болады
(негізгі жабдық, қосымша жабдық, ... т.б) және ... ... да ... ... ... артық болмайды (қадағалағыш ауа қабаты,
тұз ерітінділері, вакуумдық орта т.с.с)
Жалпы өндірісте бұйымды термиялық өңдеуге ұшыратқанда келесі факторлар
зиянды ... ... ... ... ортаның газданып кетуі (цементациялық электропеште
жұмыс істегенде, ... ... ... көміртек оксиді, сұртүсті ангидрид,
оксид және азот диоксиді түсіп кетуі мүмкін);
- құрал - жабдықтардың және материалдардың өте ... ... ... ... өте ... деңгейде болуы;
- электрлік тізбелерде қысымның белгілі мөлщерден жоғары болуы;
- ... ... ... ... ... желілердің жоғарғы кернеулілігінің болуы;
- діріл мен шудың болуы (тоқпақта жұмыс істегенде);
- жұмыс істейтін ортаның ... ... ... ... ... ... т.б.
1.5.2 Қауіпсіздік шаралары
Термиялық цехтің іші кермеленген, ауасы келіп-кетіп ... ... ... Ол желдеткіш цех кеңістігін желдету
барысында ауа ... ... ... ... бір ... бұрыш-
бұрыштың бәрін қамтыа төмен түсуі керек. Яғни ауа қозғалысы (алмасуы) ... ал цех ... ... ... ... 0,3 м/с ... Ауа ... тұратын кермелі тесіктердің өлшемі, ауа шығып тұратын
тесік өлшеміне қарағанда 25 % ... ... ... ... ... ... жағынан орташа ауырлық дәрежесіне
жатқызылады. Бұл ... ... көп ... ... 4-5 ... жол ... қозғалуы ықтимал). Яғни салмағы 10 кг-ға
дейінгі ауыртпалықты көтеру, және өте ыңғайсыз жағдайда да көп уақыт болып
қалуы.
Тұрақты ... ... ... ... ... ... өлшемшамаларға байланысты Қ.Р.Сан.Е. мен Т. Талабына сәйкес
болуы тиіс.
Термиялық ... ... да бір ... ... ... оны ... ... температурасы 450С-тан аспауы қажет. Цех ішіндегі пеш
пен ауақабатының температурасы 30-400С-тан аспау керек. Жылу ағыны ... ... ... ... ауа ... ... нормамен нормамен
салыстырғанда 0,2 м/с2 деңгейлік жағдайда ауа қабатын ... ... ... және де басқа агрегаттарды жөндеу барысында ауа температурасы 400С-
тан аспау керек. Және ол жердегі демалу жолдарын ... ... ... жөн. ... істеу барысында демалу жолдарын, жылу ағынын ... ... ... ... ... ... ... керек.
1.5.3 Өндірістік санитария
ҚР ҚН ж Е №4.02-05-2001 сәйкес жұмыс ... ... ең ... ол ... яғни ... цех ішіндегі ауа кеңістігінің
метеорологиялық факторларға ... ... ҚН ж Е ... ... ... ... көрсетілген. Жалпы микроклимат адам ... ... ... ... және физиологиялық іс-қимылдарына тікелей байланысты.
Яғни бұл адам денесінің температурасын ... ... ... Өте ... жылулық әсер адам ағзасында және ... ... ... істеу қарқындылығының төмендігін туғызуы мүмкін.
Жобалаушы участокта ... және ... ... ... бөлме ішіндегі температураға орай қарайластыры-
лады.
Желдету ... ... ... ... ... ... әдіс ... табылады. Ол өндірістік
ғимараттардан шаң-тозаңды, ... ... тағы да ... ... ... жою үшін ... ... мәні бойынша, жалпы алмасатын және жергілікті болып
бөлінеді, ал ... таза ауа ... ... ... ... және ... бөлінеді.
Жалпы желдетуді ғимараттарда денсаулыққа зиянды ... ... ... ... Бұл ... ... ауа ... біркелкі
түрде қамтамасыздандырыды.
Егер бір сменада 39 адам жұмыс жасаса, ал жұмыс аймағының ұзындығы 80
м, ені 40 м, ... 4 м ... ... ... ... ... жағдайдағы ауа алмасу:
Q=N · Z=25 · 20=500 ... ... Z-бір ... ... ауа ... ... ... FH=5 м3 болса, онда ауа ... ... ... QH=1000 ... м3/с – қажетті ауа алмасу.
Ауа алмасу жеріндегі қысым:
Сыртқы ауаның шектік салмағы:
Бұл жерде Р=700 мм с.бағ.-атмосфералық ауаның қысымы;
tH=200C-сыртқы ауа температурасы.
Сыртқа ... ... ... ... tраз-жұмыс аймағындағы қалыпты температура 210С
m - құрастыру цехы үшін 0,82;
Шығарылатын ауа көлемі:
Қажетті ауа алмасу ауданы:
Ауаны бірқалыпты алмастырып отыру үшін әр 5 метр ... ... ... ... 5 ... ... ... - Желдету нормалары
|Өндіріс орны ауданы, м2 |Зерттеудің ең аз нүктелерінің саны|
|< 100 |4 ... |8 |
|> 400 |9 ... ... жарықтандыруды ұйымдастыру
Жарықтандыру ҚР ҚН ж Е 2.04-05-2002 талабына ... ... ... ... талабына сәйкес жарықтандыру нормалары екінші ... ... ... ... жарықтандыру деңгейі 200 лк-н аспауы керек. Ал
тетікбөлшектерді қыздыратын ... ifc 200 лк ... ... Т. Т. Ұ. ... жалпылай жүйелік жарықтандыруды 2000 лк-н аспауы керек.
Жалпы жұмыс істейтін кеңістікті жарықтандыру үшін, қуаттылығы 65 Вт
шамды пайдаланады.
Егерде электро энергия ... ... ... ... ... ... ... Ол жарықтандырудың тек 5 %-н ... ... ол 2 лк ғана ... ... жол ... ... ... ( газды пештер, қадағалаушы ауа ... ... ... тұзқышқылы бар қондырғылар) жарықтандырады.
Жергілікті құрал-жабдықтардың жарықтануы қауіпсіз түрде орналасқан.
Жергілікті жарық түсіруші қондырғыны электроэнергиямен ... ету ... В ... ... ... ... ... шамды орнықтырған
кезде, оны сол жерде жақсы ... ... ... ... ... ... ішімен әкеледі. Оны ашық-шашық түрде қалдыруға болмайды.
Түзілім құрылғысы және кронштейн топсасы бұралып қисайып ... ... оны ... өңдегенде, ішіне түсіп кетуден сақтайды (май).
Жергілікті жарық түсіруші құрал үшін ... ... Көп ... МЛ 2*40 ... ... ... Бұл
шамдар әрқилы жағдайдағы жұмысты дәлдікпен орындау үшін ... іске ... әрі орын ... ПЛ-64 ... қараңғы
агрегаттарда жұмыс істеу үшін пайдаланылады; ПР-260В- жарылуға ... ... ... ... үшін қолданылады .
Шамның қорек көзін қадағалаушы ... жоқ ... ... тізбегі арқылы іске ... ... ... ... сол ... тоқ күші 25 А аспау қажет. Ал ... ... тура ... ... ету ... емес.
42 В және одан төменгі тоқпен қамтамасыз ететін ... ... тоғы бар ... ... Яғни ол ... ... тоғына сәйкес келеді.
Шамдардың күндізгі және кешкі уақыттардағы ... ... ... ... ... ... F – жеке шамның жарық ағыны;
N – ... ...... орнын қалыпты жарықтандыру;
K – қор сыйымдылығы;
S – ... ... ...... ... сыйымдылығы;
Η – шамның жарық ағынын пайдалану сыйымдылығы.
Жарық ағынын пайдалану сыйымдылығы КПД-ға және шам жарығын ... ... ... мен ... ... сыйымдылығына да
тиесілі. Тіпті шамды ілу биіктігі мен бөлме индексіне (I) байланысты.
İ=AB/HP(AB);
(24)
Бұл жерде: А және В – бөлменің ұзындығы мен ...... ... ... ... ілу ... цехтарда жарықшамын ілу биіктігі – 3,5 м. Жақсы ... ЛБ ... шамы бар ШОД ... ... сыйымдылығы k=1,6 деп ... және ... ... z=1,1 деп аламыз.
5.2 кесте - Өндіріс орындарына арналған жарықтандыру ... ... ... ең ... ... кезіндегі |
|сипаттамасы |кіші көрінуі, |жұмысының ... (е) |
| |(мм) ... | |
| | | ... |Жоғарғы |
| | | | ... ... ... ... |5 |6 |0,5 |2 ... ... және |>0,5 |7 |1,0 |3 ... орталықтарындағы | | | | ... | | | | ... ... ... |- |8 |0,3 |1 ... ... түрде |- |9 |0,2 |0,7 ... | | | | ... және |- |10 |0,1 |0,5 ... қоймада | | | | ... ... | | | | ... ... индексін келесі формула бойынша табамыз:
İ=120 ·240/365(120+240)=5,35
Кесте бойынша η=2,05 деп аламыз.
Жарық ағыны 4320 лк болатын ЛБ80 ... ... ... ... шамдар саны:
Демек керекті шамдар (лампа) саны 40 дана.
|Тоқпақ |Мақтақағазды ... ... |12 ... ... ... |12 |
| ... қолбақ |2 |
| ... ... ... |
| ... қорғаныс алжапқышы |6 ... ... ... ... әртүрлі жабдықтар қауіпті жағдайлар туғызады:
электрлік жетек (іске ... ... ... жатады), жүккөтеру –
транспорттардың электржабдықтары, зауытішіндегі электрленген ... бар ... ... үшін ... ... іске асырады:
- оқшаулау, Т.В.Ч. қондырғысын қоршау, тоқ жүретін ... ... ... пайдалану арқылы; ескерту қағаздары мен
оқшаулау ... ... ... ... іске қосқыш арқылы
дистанциялық қосылу мен өшуді пайдалану;
- Қауіптің бар екенін ... ... ... ... ... ... ... металдық бөліктерге қолы тиіп кетсе,
онда электрі бар металдық бөліктерді ... жөн. Яғни ... ... ... ... ... жалғау.
Жалпы жұмыс істеу барысында жұмысшы электрге түсіп қалмас үшін ... ... ... ... ... да бір ... ... өміріне қауіп
төндіретін жерде жұмыс істейтін болса онда, сол жұмысшыны ... ... ... ... ... ... мәселелер ескерілуі
тиіс.
Өндірісті жерлендіру барысында жерлендіргіш тоғын не ... ... ... ... орналастырған жөн. Себебі ол ашық ... ... ... ... қалу ... ... жерлендіргіш түрлері: кесекөлденең орналасқан сырық
тәріздес (құбыртәріздес) жерлендіргіш L=3 ... м, ... ... b=0,6 см, ал ... h=8 см. ... ... қарсылығы
(топырақ түрі) у=1*104. Топыраққа жерлендіру тереңдігі:
t=0,5+t1
(25)
Бұл жерде: t1=0,7м – жерлендіргіш ... ... жер ... ... ... тікелей кіргізілген бірлік жерлендіргішінің қарсылығы:
; ... ... ... ... ... ... ... бар төртінші климаттық
зонадағы күн-райы кезеңінің сыйымдылығы ;
η3=0,6 – тік ... ... ... ... 1000 В-қа ... электрқондырғыларда жерлендіргіш
құрылымның кедергісі 4 Омнан аспауы керек.
Rд=4 Ом – жерлендіргіш құрылғының жіберілетін кедергісі.
дана
Қосқыш тілімнің ұзындығы:
(28)
Біріктіруші тілімнің кедергісі:
;
(29)
Жерлендіргіш құрылғының ... ... ... жерлендіргіш – қарамды, саны 27 тік орналасқан
құбыртәріздес жерлендіргіштен тұрады. ... 3 м және ... 0,05 ... ... ... – ұзындығы 170 м болат тілімінен
тұрады, қимасы , жерге 0,7 мм-ге дейін кіргізілген, ПЭУ ... ... (1,33

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Металдардың электрондық теориясы99 бет
Қазақстан Республикасы мен Бельгия Королдігі арасындағы қатынастар4 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
Арматуралық болаттар. Суық штамптауға арналған болаттар жайлы8 бет
Баяу кокстеу процесі14 бет
Болат және болаттан жасалған бұйымдар9 бет
Висбрекинг қондырығысы46 бет
Екі сатылы цилиндрлі бәсеңдеткіш13 бет
Жақ бет күйіктері14 бет
Жылдық бағдарламасы 50000 дана тісті дөңгелек бөлшегін өндіретін дайындама-жылумен өңдеу телімі55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь