Сусымалығы нашар құрама жем құрауыштарының сапасын жақсарту

Кіріспе
1 бөлім. Сусымалығы нашар құрама жем құрауыштарының сапасын жақсарту туралы әдебиеттерге шолу
1.1 Құрама жем туралы жалпы мәліметтер
1.2 Сусымалығы нашар құрама жем құрауыштарына сипаттама
1.3 Табиғи минералдар шунгит, вермикулитке сипаттама

2 бөлім. Зерттеуді жүргізудің нысаны мен әдістемелері
2.1 Зерттеудің нысаны
2.2 Зерттеуді жүргізудің әдістемелері

3 бөлім. Сусымалығы нашар құрауыштардың сапасын жақсарту жолдары
3.1 Сусымалығы нашар құрауыштардың физика.химиялық қасиеттері
3.2 Табиғи минералдарды құрама жемге енгізу рецебін есептеу
3.3 Сусымалығы нашар құрауыштардан алдын.ала қоспа дайындау
3.4 Шунгит пен вермикулиттің құрама жем құрауыштарымен араласуының біркелкілігі
3.5 Құрамына шунгит, вермикулит енгізілген құрама жемнің сақтау мерзіміндегі сапасының өзгеруі

4 бөлім Зерттеудің техника . экономикалық тиімділігі
Қазіргі кездегі еліміздің экономикалық саясатының негізгі бір мәселесі – мал, құс шаруашылығындағы жемдік қорды күшейту. Толыққұрамды азықтандыру – мал өнімділігін жоғарылатудың бірден – бір шешімі. Ауылшаруашылығы малын, құсын ғылыми негізбен азықтандыруды ұйымдастыруда құрама жемнің маңызы зор.
Мал шаруашылығының тиімділігін жоғарылату, одан жоғары нәтижелер алу құрама жемнің сапасына тікелей байланысты.
Құрама жем өндірісін дамытудағы басты мәселе – оның шикізат қорларын кеңейту және кәсіпорынның техникалық деңгейін жоғарылату негізінде сапасын жақсарту.
Шаруашылықты жүргзудің қарқынды әдісіне көшуге байланысты ғылыми – техникалық прогрестің жетістіктері енгізіле бастады. Құрама жем өндірісінде ғылыми – техникалық потенциалды жүзеге асыру арқылы өндірісті кеңейту және құрама жемнің сапасын жақсартуға байланысты.
Жаңа прогрессивті технологияны игеру шикізатты дайындау және өңдеудің технологиялық желілерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Дайындау желілеріндегі ең маңызды орынды дәнді, гранулданған және сусымалығы нашар минералды шикізаттардың алдын – ала қоспасын дайындау желісі алады. Құрама жем кәсіпорындарында соңғы кезде жүргізілген қайта жөндеу жұмыстары алдын – ала мөлшерлеу және араластыру желісін енгізуді қарастырады.
Алдын – ала қоспа желісін қолдану мөлшерлеудің дәлдігін жоғарылатып, дайын құрама жемнің біркелкілігін жоғарылаталы, сусымалығы нашар шикізаттардың технологиялық қасиеттерінің жақсаруынан технологиялық жабдықтың өнімділігі жоғарылайды.
Құрама жем зауыттарындағы тәжірибелер алдын – ала қоспа желілерін енгізудің тасымалдау желілері мен мөлшрлеу желісіндегі мөлшерлегіштің санын, қораптар санын азайту, өнім сапасын жақсартуға жіне сонымен қатар өндіріске шикізатты дайындау уақытының 15-20% азаюына байланысты өндірістің өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. /1,2,3/
Осыған байланысты нашар құрауыштар мен сусымалығы жақсы минералды шикізаттардың алдын – ала қоспасын дайындап, соның негізінде құрама жем дайындау – дипломдық жұмыстың мақсаты болып табылады.
Табиғи минералдар – шунгит, вермикулиттердің жақсы физика – технологиялық қасиеттеріне қоса бай химиялық құрамы да құрама жемді қосымша макро- және микроэлементтермен байытып, сапасын жақсартады.
1. Солнцев К.М. улучшать качество комбикормов животноводстве, 1985, №6, -31 с.
2. Чернышев Н.И. Контроль – фактор повышения качества. Мукомольно – элеваторная и комбикормовая промышленность, 1985. №7. – 17с.
3. Повышение качества продукции комбикормовой промышленности. Министерство хлебопродуктов СССР. Обзорная информация, Москва, 1986. – 29 с.
4. Егоров Г.А. Технология муки и крупы. – М., МГУПП. 1996 г.
5. Егоров Г.А. и др. Технология и оборудование мукомольно – крупяной и комбикормовой промышленности. –М., МГУПП, 1994 г.
6. Егоров Г.А. и др. Практикум по технологии муки, крупы и комбикормов. – М., ВО «Агропромиздат», 1991 г.
7. Кожарова Л.С. основы комбикормого производства. – М., «Агропромиздат», 1987 г. – 131 с.
8. Комбикормовое производство для животноводства и птицеводства /Авт. – сост. С.Н.Александров, Т.И.Косова. – М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк: «Сталкер», 2004. – 189 с./
9. Оборудование и технологии для производства комбикормов. В.П.Лысенко, С.В.Шабаев. Сергиев Посад. 2005. – 167 с.
10. Трисвятский, И.С.Шатилов. Товароведение зерна и продуктов его переработки. Москва: Колос, 1992. – 431 с.
11. Ә.Ізтаев, Е.Спандияров, Ж.Әлімқұлов, С.Тастанбеков. Құрама жем технологиясы, Алматы, СаГа, 2003 – 120 бет
12. О.Н.Чеботарев и др. Технология муки, крупы и комбикормов. Изд. Центр «МарТ», М. – Ростов на Дону. 2004. 687 с.
13. Правила организации и ведения технологических процессов производства продукции комбикормовой промышленности ОАО «Росхлебпродукт» АООТ «ВНИИКП» - Воронеж. 1997. 256 с.
14. В.А.Бутковский, Е.М.Мельников. Технология мукомольного крупяного и комбикормового производства. М., ВО «Агропромиздат», 1989. с 368
15. А.П. Мазник, З.И. Хазина. Справочник по комбикормам. – М., Колос, 1982. – 191 бет
16. Жиенбаева С.Т. Құрама жем өндірісінің қысқаша курсы. АТУ, Алматы, 2007. – 121 бет
17. Рекомендации по хранению сырья и комбикормов в существующих силосных складах. ВНИИКП, г. Воронеж - 1978, с. 33
18. технология переработки зерна. Под ред. Г.А. Егорова. Изд. 2-ое, доп. и перераб. М., «Колос», 1977. с. 352
19. Ефремова С.В., Королева Ю.М., Наурызбаев М.К., Ефремов С.А. Структура Казахстанского шунгита, химия твердого топлива, 2003. №1 – 98 с.
20. С.А. Ефремов. Использование углеродминерального сырье в различных технологических процессах. Химический журнал Казахстана, 2006. №3 – 235 с.
21. Шунгиты – новое комплексное сырье. Кааткая справка. – Петрозаводск, 1971 – 18 с.
22. Комбикорма, 2003 г. №6
23. АН СССР Сибирское отделение Дальневосточный филиал им.
В.Л. Комарова. Н.А. Чайникова, Г.А. Мацуцын. Вермикулитовые руды приморья и изделия на их основе. Владивосток, 1966
24. АН СССР Кольский филиал им. С.М. Кирова. Вермикулит. Библиографический указатель отечественной и зарубежной материалы. Апатиты, 1966
25. ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы опрделения влаги.
26. ГОСТ 28254-89. Комбикорма, сырье. Методы определения объемной массы и угла естественного откоса.
27. ГОСТ 13496.12-98. Комбикорма. Комбикормовое сырье. Метод определения общей кислотности.
28. ГОСТ 13496.8-72. Комбикорма. Методы определения крупности.
29. ГОСТ 13496.1-74. Комбикорма, сырье. Методы определения содержания поваренной соли.
30. Полищук Л.А. Лаборант химико – бактериологического анализа комбикормового производства. –М.: Агропромиздат, 1988. -159 с.: ил. –(Учебники и учебные пособия для кадров массовых професий)
        
        Мазмұны
Кіріспе
1 бөлім. Сусымалығы нашар құрама жем ... ... ... ... ... жем туралы жалпы мәліметтер
1.2 Сусымалығы нашар құрама жем құрауыштарына сипаттама
1.3 Табиғи минералдар шунгит, вермикулитке сипаттама
2 бөлім. ... ... ... мен ... ... ... Зерттеуді жүргізудің әдістемелері
3 бөлім. Сусымалығы нашар құрауыштардың сапасын жақсарту жолдары
3.1 ... ... ... ... ... Табиғи минералдарды құрама жемге енгізу рецебін есептеу
3.3 Сусымалығы нашар құрауыштардан ... ... ... ... пен ... ... жем құрауыштарымен араласуының
біркелкілігі
3.5 Құрамына шунгит, вермикулит енгізілген құрама жемнің ... ... ... ... ... техника – экономикалық тиімділігі
Кіріспе
Қазіргі кездегі еліміздің экономикалық саясатының негізгі бір мәселесі –
мал, құс шаруашылығындағы жемдік ... ... ... ... ... ... ... бірден – бір шешімі. Ауылшаруашылығы малын,
құсын ғылыми ... ... ... ... ... ... зор.
Мал шаруашылығының тиімділігін жоғарылату, одан ... ... ... ... сапасына тікелей байланысты.
Құрама жем өндірісін дамытудағы басты мәселе – оның ... ... және ... ... ... жоғарылату негізінде сапасын
жақсарту.
Шаруашылықты жүргзудің қарқынды ... ... ... ... ... прогрестің жетістіктері енгізіле бастады. Құрама жем өндірісінде
ғылыми – техникалық потенциалды жүзеге асыру арқылы ... ... ... ... ... жақсартуға байланысты.
Жаңа прогрессивті технологияны игеру шикізатты дайындау және өңдеудің
технологиялық ... ... ... ... ... ең ... ... дәнді, гранулданған және
сусымалығы нашар минералды шикізаттардың ... – ала ... ... ... ... жем ... соңғы кезде жүргізілген қайта
жөндеу жұмыстары алдын – ала ... және ... ... ... – ала ... ... ... мөлшерлеудің дәлдігін жоғарылатып,
дайын құрама жемнің біркелкілігін ... ... ... ... ... жақсаруынан технологиялық
жабдықтың өнімділігі жоғарылайды.
Құрама жем зауыттарындағы тәжірибелер алдын – ала ... ... ... ... мен ... желісіндегі мөлшерлегіштің
санын, қораптар санын азайту, өнім сапасын жақсартуға жіне ... ... ... ... ... 15-20% ... ... өндірістің
өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. /1,2,3/
Осыған байланысты нашар құрауыштар мен сусымалығы ... ... ... – ала ... ... соның негізінде құрама жем
дайындау – ... ... ... ... ... минералдар – шунгит, вермикулиттердің жақсы физика – технологиялық
қасиеттеріне қоса бай химиялық құрамы да құрама жемді ... ... ... ... ... ... ... Сусымалығы нашар құрама жем құрауыштарының сапасын жақсарту
туралы әдебиеттерге шолу
1. Құрама жем ... ... ... ... ... ауыл ... малдарын
азықтандыру мәліметтері негізінде құрылған құрама жемнің ... ... ... (дән, ... ... ... ... балық және т.б.)
немесе біртекті қоспалар (сұлы ... сұлы ұны, ... ... ... малдың қоректік заттарға деген қажеттілігін толық қамтамасыз ете
алмайды. Өйткені, бұл қоспаға кіретін қоректік ... ... ... ... ... ... ... тұздар, витаминдер, амин
қышқылдарының толық жиынтығын сақтай алмайды. Соның ... ... ... ... ... ... мөлшерін бере алмай, дамуы
тежеліп, өміршеңдігі төмендеп, көп ... ... әр ... ... пен ... ... толық құнды
рационды жасауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда бір азықтағы ... ... ... ... ... азықтар арқылы толықтырылып,
соның нәтижесінде ... ... ... ... ... болады.
Құрамалы рационды құрауыштарды алдын – ала дайындамай, яғни ... ... ... ... ... ... емес.
Құрама жем дегеніміз ғылыми негізделген рецепт бойынша дайындалып,
малдың толық құнды азықтандырылуын қамтамасыз ететін әртүрлі жем ... ... ... және ... ... дейін ұнтақталған
біркелкі қоспасы.
Жем тағамдылығының ... ... ... ... бірлік ретінде –
көлемдік массасы 450-480 г/л, ... 13% 1 кг ... ... ... ... ... құрама жем келесі түрлерге бөлінеді: толық
рационды құрама жем концентраты, ... ... ... жем ... ... ... ... және карбамидті
концентрат.
Толық рационды құрама жем – негізінен құс, доңыз, жылқы, ірі қара ... ... ... ... ... жем мал мен ... ... тағамдық
затармен толық қамтамасыз етіп, жемнің ... ... ... ... Ал жылқыға арналған толық рационды құрама жемге пішен шөп ... ... жем ... – мал мен құстың ірі және құнарлы жем азықарына
қосуға арналған, оның құрамында ... ... ... ... көп ... ... – витаминді қосымшалар - әдее ұсатылған дән қоспаларын байыту
үшін ... ... ... нәруызға, витаминдерге, минералды
заттарға, микроэлементтерге және антибиотиктерге бай шикізаттар болады.
Премикстердің құрамында белсенді биологиялық ... көп. ... жем мен ... ... ... керекті биологиялық
заттармен байыту үшін қолданады.
Жем қоспасы – үш немесе төрт ... ... дән ... ... ... ... Оны ірі қара мен қойлардың
азығы ретінде қолданады.
Байытқыш қоспа дегеніміз – құрама жем кәсіпорындарының арнаулы ... ... ... ... ұсатылған нәруызды, минералды және
микроқосымшалармен толықтандырылған заттар.
Карбамиді концентрат дегеніміз – ... дән, ... ... ... ... ... ... біркелкі ұсатылған жем
азығы.
Құрама жем, нәруызды – витаминді және минералды қосымшалар шашпа ... ... ... ... ... ... ... немесе
протеин аса маңызды азықтық за болып табылады. Бірақ, іс жүзінде ірі
организм үшін оның ... ... ... ғана ... сіңетін жем бірлігіндегі энергияны алмасу энергиясы деп атайды.
Дайын өнімдегі мөлшері шектелетін клечатка – сутекті зат, оны тек ... мал ... ... ... ... қатар нәруызды құрайтын амин
қышқылдары минералды жемдердегі бөлек элементтер, мысалы, ... ... ... жем, ...... қосымшалар, премикстер және басқа
құрама жем өндірісі өнімдерін шығару үшін өсімдік, жануар және ... ... ... астам түрлері қолданылады.
1. Дәнді дақылдарға: бидай, қара бидай, арпа, сұлы, бұршақ, тары ... да дән ... ... ... – ақ өзге ... ... ... да кіреді.
Төрт түлік малға және құстарға арпа азық ретінде ... Оның ... ... өскен, сондықтан дәннің 9-16%-ін құрайтын қабықты ажырау
қиын.
Құрама ... ... қара ... ... мал асқазанында қаы
ісініп, ас қорыту жүйесінің бұзылуына әкеп соғады. Сол себепті жемге
қосатын қара ... ... ... ... ... ... аса ... деп саналады. Оның дәні мөлшері 30
%-ті құрайтын оңай ажырайтын қабықпен қапталған. Жас мал мен құсқа сұлыны
қабықсыз ... ... ... ... жем ... кең ... болып саналады.
2. Диірмен және жарма өндірістерінің жанама өнімдері: ұн және жарма алу
кезеңінде түзілген жем, ұншық және жемдік ұнақ пен ... ... ... ... өнімдері кебек пен жемдік ұншық.
Қабық құрамында протеин мөлшері ... пара – пар, ... ... аз,
клечаткасы көп болады. Сондай – ақ фосфор мен В отбындағы виаминдер өте
көп. Жемдік ұншық пен дән көрсеткіштерінің ... ... Май ... ... ... ... ... мен шұлық
(күнбағыс, соя, мақта, зығыр, т.б.), және фосфаидті концентрат.
Май айырып алу заводары қалдықтары – майсыздандырылған ... ... ... ... ... ... ал ... еріткіштермен айырса,
шұлық түзіледі. Мақта, күнбағыс күнжаралары мен шұлықары кең тараған.
4. Қант кәсіпорындарының жем өнімдері: кептірілген қызылша жомы ... ... ... ... ... ... ... жом деп атайды.
Қызылша жомы мен сірнесі қант кәсіпорындарының негізгі қалдықтары.
Жем ...... 50%-ке ... қанты бар қалыпты температурадағы
сұйық зат. Жом мен сірне дән ... ... ... ... кәсіпорындарының жем өнімдері: экстракциялы және
экстракциясыз ... мен ... ... ... ... Ашыу ... шарап, сыра, т.б.) кәсіпорындарының жем өнімдері: жемдік
ашытқы, кептірілген сыра быыршақары.
7. Жануар ... жем ... ... ... ... ұндары; балық теңіз ... мен шаян ... ... ... ... жем ұндарының құндалығы жоғары. өйткені олардың құрамында
тиімді аминқышқылды нәруыз көп (50-60% ). ... ... ... мен ... аса ... Шөп және көк ... витаминді ұны.
Шөп ұнын орылған шөпті кептіргіште кептіріп, оны балғалы ұсатқыштарда
ұнтақтау арқылы алады. Құрамындағы ... ... ... шамалас
және каротин А провитаминге бай шөп ұнын шашпа және гранулденген түрде
шығарады.
9. ... ... ... бор, әк, ас ... бетонитті ұнтақ,
жемдік фосфат, фосфат дикальциі, т.б.
Минерал ектес шикізаар құрама жемнің дәмін жақсарту, ...... мен ... ... мен ... қажетті қатынастарын түзеуге
арналған.
10. Химия, микробиология (медицина) кәсіпорындарының ... ... ... ... ... ... ... тұздары, витаминдер,
антибиотиктер, амин қышқылдары, т.б.
Құрама жемге енгізеін витамин мөлшерін масса немесе халықаралық ... ... ... – тірі ... ... ... ... жемге көбінесе,
каротин түрінде қосады (шөп ұны). ... ... ... Д ... жем ... ... кездеседі. Мал мен
құстардың табиғи ... ... ... Е ... дәнді дақылдардың
ұрығының құрамында болады. Микробиологиялық синтез жолымен алынған ... ... ... ... ... ... мал мен ... аурудан сақтап, олардың өсуін
жеделдетеді.
Мал, құс рационында берілген жемнің ең ... ... ... үшін ... қоректік заттар дұрыс, үйлесімді қатынаста болуы қажет.
Бұндай қоректік заттарға ... ... ... ... ... ... ... тірі клетканың негізін құрайды. ... ... ... ... ... ... тұрады, ал ақуызды заттар жаңа клетка түзіп,
әр түрлі ұлпа түзуге, ферменттер мен гормондарды жасауға қатынасады.
Азықтың ... ... ... ... оның ... байланысты. Мал үшін әсіресе лизин, цистин, метионин, ... ... ... ... өте ... ... ... оның жетіспеуі организмнің өсуі мен дамуын тежейді,
өнімділік ... әр ... ... ... ақуызды заттарын шартты түрде шикі протеин деп атайды.Шикі
протеинде ақуыздар және ... емес ... ... ... болады.
Амидтер – бейорганикалық заттардан (аммиак және т.б.) ... ... ... ... ... ... өнімдер.
Құрама жемнің бағалығын қоректік заттар, майлар мен ... ... ... ... сақталады. Өсмдікте ол негізінен тұқымы
мен дәнінде көп, ал сабағы мен жапырағында аз, тамыры мен түйнегінде өте
аз болады. Майлардың ақуыз бен ... ... көп және ... ... бар. ... мал организмінде энергетикалық қорды құрайды,
организмді тез тоңудан, механикалық ... ... ... ... ... ... В ... тұрақтап қалуына әсер
етеді.
Ауылшаруашылығы малдарының ішінде май түзушілік қабілетті ағынан
шошқалар бірінші ... ... ... ... мал майын
алудың ең тиімді әдісі.
Шикізат пен құама жемдегі май мөлшері «шикі майдың массалық ... ... ... Шикі ... этил ... ... әртүрлі заттар.Өсімдік майлары (майлы дақылдарды өңдеу
өнімдері) малға ... ... ... организмге көмірсулар арқылы
синтезделеді.
Көмірсулар. Олар құрамажем құрамына кіретін азотсыз экстактивті
қосылыстарға ... ... ... ... ... ... орын алады. Көмірсулардың химиялық өзгеруі ... ... ... процестер мен бұлшық еттің жұмысына жұмсалатын
энергия бөлінеді. Көмірсулар мал ... ... ... (мал крахмалы) мен қант түрінде енеді. Одан май,ақуыз және басқа
заттр түзіледі. Құрама жемде көмірсулар ең көп пайызды ... ... ... ... азықтарда болады.
Крахмалды дән бір дәннің құраушы бөліктерінде біркелкі ... ... ... құрамы мен химиялық қасиеттері бойынша өзгеше болады.
Крахмалдың көп ... (65-80%) ... ... ... ... ... крахмал асқазан сөлінң ферментерінің әсерінен ... ал ол ... ... азықтандыруда бірінші орынды иеленеді.
Глюкоза мал организміндегі 50% шамасында энергияны құрайды.
Клечатка (целлюлоза) өсімдіктің клеткалы қабырғасының негізгі ... ... ... ... ... ... ... көбейген сайын
төмендейді. Клетчатка көп мөлшерде ірі азыта дән сабағында (40...45%),
пішенде (20...35%), дақылды дәнде (2...12%) ... Мал ... ... сақтамайды. Құрама жемдегі клечатка мөлшері «шикі клечатканың
массалық үлесі» деген көрсеткішпен белгіленеді.
Микроэлементтер. Олардың мал организмі үшін ... зор. ... ... ... ... ... ... және басқа микроэлементтер
топырақтан өсімдікке тұз ерітіндісі ... ... ... ... ... ... ... дұрыс ұстап тұруға қатысады. Мал
организмінде олар биологиялық тамақтың қорытылу ... әсер ... ... мен бұлшық еттің дұрыс қозушылығына ... ... ... ... қоректік заттардың сіңу және ... ... ұлпа ... ... ұлпасы, тері бүркеніштері, қан
құрамына ... ... ішкі және ... ... ... ... ... түзуде қолданылады.
Витаминдер. Мал дұрыс өсуі үшін қажет ... ... көзі ... ... ... ... ұзақ уақыт витаминді аз сақтайтын азықпен
азықтандырса, авитаминоз және гиповитаминоз деген ауруларға шалдығады.
Малдардың витаминге ... ... ... ... жасы мен
физиологиялық жағдайына байланысты.
Өндірістік мал және құс шаруашылықтарында табиғи витамин ... ... мал ... міндетті түрде витаминдер енгізеді.
Егер малдың ақуыз бен ... ... ... граммен есептелсе,
ал көптеген витаминдер ... ... және ... ... ... синтетикалық жемдік витаминдерді құрама жемге
премикс құрамында ... ... тірі ... ... биологиялық катализатор
ретінде, яғни алмасу процесін жылдамдатқыш ретінде қызмет атқарады.
Ферменттердің жіктемесі ... әсер ету ... ... – біреулері
ақуыздың әсерін күшейтеді, басқалары – көмірсудың. Ферменттерді құрама
жем құрамына ... ... ... ... ... ... сақталатын қоректік заттардың мал организмінде
түзілетін органикалық қосылыстардан айырмашылығы бар. ... ... ... ... ... крахмал мен қант) сақталса,
мал организмінде ... өте аз, ал ... ... ... ... ... қоректік заттардың ең ... ... ... ... ... таңдайды. Ол үшін
құрама жем құрауыштары аминқышқылдық ... ... ... ... мөлшерін сақтап, витамин, микроэлемент, антибиотик,
фермент және басқа да малдың өсуі мен ... ... ... ... ... және ... ... түрлері.
Мал азығында қолданатын өнім жемдік азық деп аталады. /4,5,6,7,8,9,10/
Ауыл шаруашылығы малдарына ... ... ... өсімдік және
минерал текті азықтар жатады. Сонымен қатар, мал рационына минералды
заттар мен ... ... ... Азық өзінің шығу тегі,
консистенциясы мен қоректілігіне ... мына ... ... ... ... ... құнарлы;
- минералды;
- басқа өндіріс қлдықтары.
Ірі азыққа пішен, сабан, топан, ағаш азықтары, ал шырындыға (қыстық) ... ... ... ... ... ... ... шырынды) – шөптер, шөпті және жемісті дақылдар; құнарлыға -
әртүрлі дәндік дақылдар, дәнді ... ... ... мен ... ... – ас ... бор, әктас және т.б. әртүрлі өндіріс
қалдықтарына – қант қызылшасы, спирт, сыра және басқа өндірістердің ... ... ... жем ... ... шикізат түрлері қолданады.
Шикізат – құрамажем ... ... жем ... ... ... ... жем ... – деп оның рецепт бойынша технологиялық дайындалған
құраушы ... ... ... ... үшін 4- тен 12 ... ... түрлері (көбінесе 6-9), микроқосымшаларды есепке алмағанда
қолданады. ... ... ... жем ... үшін ... егер ... болса, қоспалардан тазартылып, қауыздалып,
ұнтақталады, одан ... ... ... араластырылады.
Құрама жемді ауыл шаруашылығы малдары, құстары, терілі ... ... ... ... ... ... алып ... Құрамажем
қажетті қатынаста малға қажетті ... ... ... сақтайды.
Құрамажем минералды заттарға (фосфор, калий, кальций, ... бай ... ... - бұл малдың өсуі мен өнімділігін ынталандыратын
биологиялық белсенді ... ... (A1, B2, PP және ... ... мыс, йод және т.б.), ... мен ... да
құрама жем құрамына ең аз мөлшерде (10 мг- 100 г дейін 1 т құрама жемде)
кіретін ... ... ... ... ... үшін ...... қосымша
(АВҚ) мен премикс жасалынады.
Ақуызды – витаминді қосымша (АВҚ) – қажетті дәрежеге дейін ұнтақталған
жоғары ақуызды жемдік азық пен микроқосымшалардың ... ... ... жем ... үшін ... – биологиялық белсенді заттардан ... ... және т.б.) ... ... мен ... ... ... тоықтырғышы – микроқосымшалардың дұрыс таралуына қажетті орта
ретінде қолданылып, ... ... ... ... ең жоғарғы
тиімділігін қамтамасыз ететін құрамажем құрауышы. Негізінен ... ... ... ... көп қолданады.
Физикалық күйіне байланысты құрама жемнің келесі түрлері болады:
шашыранды, гранулданған, брикеттелген және ... ... ...... ... өнім ... ... құрамажем дайындағанда шикізатты бөтен қоспалардан ... ... ... және ұнтақтайды. Осылай ... ... ... ... – бұл биологиялық дұрыс пшіндегі және ... ... ... ... ... сегізбұрыш пішіндегі брикеттер,
ұзындығы – 160-170 мм, ені- 70-80 мм, қалыңдығы (биіктігі) – 30-60 мм.
Оны ... үшін ... ... ... дайындайды, алынған
сусымалы масса арнайы араластырғышқа түседі, оған бір ... ... ... Ұнтақталған құрауыштар мен мелассадан
тұратын қоспа сығымдағышта брикеттеледі. Кейбір брикеттелген құрама жемге
ұнтақталған пішен мен ... ... ...... ... мен ... тығыз түйірлерден
тұратын сусымалы масса. Әдетте: белгілі диаметр мен биіктіктегі ... ... ... ... ... үшін екі әдіс – ... және сулы
қолданылады.
Гранулданған құрамажем көбінесе тоған балықтар мен терілі аңдар үшін
пайдалы.
Гранулданған жемді ұнтақтау ... тағы бір ... өнім – ... ... алады. Оны жас балапандарға, балықтарға арнап дайындайды.
Гранулданған және брикеттелген құрама ... ... ... ... ... ... саналады.
Өзінің құрамы мен жемдік құндылығы бойынша ... жем екі ... ... ... ... мен құрамажем – концентратына бөлінеді.
Толық рационды құрамажем – малдың қоректік, минералдық және биологиялық
белсенді ... ... ... толық қамтамасыз ететін өнім.
Тәуліктік жемдік рацион ... ... ... ... ... малды
азықтандыруда оған қосымша басқа азық беру қажет емес.
Құрамажем концентраты – мал (құс) рационына қосымша енгізіліп, ... ... ... ... ... Оған ірі, ... ... әртүрлі өндірістердің (қант қызылшасы, сыра, спирт және т,б,)
қалдықтары қосылады.
Құрамажем концентраты да ... ... және ... ... ... ... ... байланысты карбамидті
концентрат қолданылуда.
Карбамидті концентрат – карбамид, ... дән мен ... ... ... өңдеу арқылы алынатын қиыршық күіндегі
өнім. Карбамидті концентратты күйісті малға арналған құрама жем, АВҚ ... ... ... ... ... ... ... АВҚ, премикс және басқа
өнімдер өндіру үшін құрама жем өндірісінде шикізаттардың ... ... ... ... шартты түрде 3 топқа бөлуге болады:
өсімдік, мал текті, химиялық және микробиологиялық текті.
Бұл топтар ауылшаруашылығы малдарына ... ... ... ... ... ... 70-90% - бұл дәнді және бұршақты дақылдар.
Жемдік ... мен ... ... ... ... ... ... сұрыпы біріншіден төмен болмауы керек.
ТМД елдерінде шикізаттың негізгі қорын дәнді дақылдар, оның ... ... ... ... Сонымен қатар сұлы, жүгері, қонақжүгері, тары ... ... ... ... 1 т ... ... 65-70% құрайды.
Бұршақ дақылдарынан асбұршақ, жемдік бұршақ, бөрібұршақ, және басқа да
ақуызға бай дақылдардың мөлшері – кейбір кезеңдерде 2-5% ... ... ... рөл (10...15%) бидай және күріш кебегі мен
ұнтағы – диірмен өндірісінің ... ... ... ... жарма
өндірісінің арпа, күріш, асбұршақ және т.б. ұншықтарының үлесіне келеді.
Сонымен бірге әр түрлі өсімдік майлары өндірісінің ... ... ... мен шроттың (7% шамасында) құрамажем құрамындағы үлесі маңызды.
Соның ішінде бірінші орында күнбағыс күнжарасы мен шроты, ... ... одан ... ... ... жер жаңғағы және басқа да майлы
дақылдар тұр.
Мал ... ... ... – ет, еттісүйек, қан ... ... сүт, ... ... ... ... таңқы шаян ұндары өте
бағалы. Мал текті өнімдер толық ... ... ... ... көп ... ... ... меласса, гидролизді қант, тазаланған
сұйық мұнай парафиндері және басқа да субстраттарда өсірілетін жемдік
ашытқы да ... ... ... ... ... және ... да осы топқа кіретін ақуызды
өнімдердің құрама жемдегі үлесі 3-5% шамасында ... ... % ... ... шөп ұны, ... ұны, ... ағаш ұны
құрайды, олар каротин мен ... ... көзі ... ... ... 3% ... ... текті шикізаттар – құрғақ
ұнтақталған бор, ас тұзы, қабыршақ ұны, ... пен ... ... ... ұны, ... ... ... құрайды.
Шикізаттың белгілі бір тобын сұйық қосымшалар – меласса, тұзды гидрол,
сұйық L- лизині, жемдік мал ... ... ... ... ... көлемді құрайды, алайда келешекте меласса мен жемдік майларды көп
мөлшерде қолдану қарастырылуда. ... ... ... жем ... карбамидтің меласса мен ... ... ... ... ... ... ... кейбір
түрлеріне 68% майды арнайы дайындалған, 30-50 % май ... ... ... ... ... ... да ... дақыл
негізіндегі майлы концентрат, қан және буланған сорпа негізіндегі ақуызды
– майлы ... ... ... қорының құрамына ірі азықтар – қауыз, ... ... да ... ... көлемдік салмағы аз, технологиялығы нашар
болғандықтан кең қолданылмайды.
Құрамажем ... ... ... мына ... тұрады:
1) шикізатты қабылдау, сақтау және өндіріске жіберу;
2) шикізатты органикалық, минералды және ...... ... құрама жемнің кейбір түрлерін дайындау үшін сұлы мен ... ... ... ... ... ... ... бақылау (елеу);
6) мөлшерлеу және араластыру;
7) гранулдау.
1.2 Сусымалығы нашар құрама жем құрауыштарына сипаттама.
Құрама жем ... ... ... маңызды
сипаттамаларының бірі сусымалық болып табылады.
Ыдыстан белгіленген өлшеммен шығару шығару тесігінен ... ... ... деп ... ... 21669-76)
Құрама жем өндірсінде шикізаттың жүзден астам түрлері қайта ... олар ... ... өнім деп белгіленген, олардың жартысына ... ... ... жемге жатады. Сусымалылығы нашар өнімдерге
бытыраңқы құрама жем жатады. Бөлшектерден ... ... ... ...... ... бойынша үйінді жүктен
ажыратылатын ... ... ... және сусымалылығы нашар құрама
жем жатады. ... жем және ... ... ... өнімдерінің
пішінін құрайтын бөлшектердің үлпілдек түрден онша емес түрге дейін
өзгеретінін, ...... ... ... ... қасиеттері көрсетті. Бөлшектің шамасы 5 мм-ден ... ... ... ... 300-600 кг/м3 , ... 0,8-1,8 г/см3 ... Сусымалығы нашар өнімдердің табиғи құлама бұрышы 38-39° аралығына
тең. Сыртқы үйкелудің ең аз коэффициенті сусымалылығы нашар өнімнің тегіс
болатпен және ағаш ... ... орын ... Ал ең ...... бетте қозғалу кезінде болады. Сыртқы үйкелудің
коэффициенті 0,26-0,80 аралығында болады. /17,18/
Сусымалығы нашар өнімдердің қасиеттері тұрақты емес. Олар ... ... ... ... беттерінің сипаттамалары және пішіні,
түйіршіктердің ірілігі, көлемдік массалары, ылғалдылығы, гигроскопиялық,
химиялық құрамы, ... ... және т.б. Одан ... ... ... ... мүмкін: қоршаған ортаның ылғалдылығы мен
температурасы, тегіс беттің қолданылуы және оның қалыңдығы, ... ... ... көлемі, сақтау мерзімдері және т.б. ... ... ... және оның ... сақталу талабына, оның сақталу
шартымен бірдей қанағатталындырылса, онда физика – механикалық қасиеті іс
жүзінде тұрақты болып қалады. Инженерлік ... ... ... ... ... ... қолдануға болады. Осы мақсатпен олардың физика –
механикалық көрсеткіштері 1 - кестеде келтірілген.
1 – ... ... ... ... ... – механикалық
көрсеткіштері
|Компоненттің ... ... | ... ... ... ... ... |
| |W |M |γ ... |
| | | | |Α ... ... | % | мм | кг/м3 | ... ... | | | | ... дән ... | | 0,71 | 462 | 48 |
| |15,0 | | | ...... ұны | | 0,76 | 462 | |
| |11,0 | | |44 ... ұны | 11,0| 1,04 | 482 | 42 ... ұны | | 1,25 | 474 | 49 |
| |12,0 | | | ... ... | | 1,36 | 557 | 40 |
| |10,0 | | | ... ... | | 0,69 | 328 | 44 |
| |14,0 | | | ... күнжарасы | | 0,93 | 579 | 47 |
| |4,0 | | | ... ... | | 1,44 | 420 | 40 |
| |8,0 | | | ... ... | | 0,12 | 506 | 40 |
| |8,0 | | | ... тұзы | | 0,77 | 1121 | 42 |
| |0,04 | | | ... ... ... сүт | 9,0| 0,75 | 632 | 37 ... бор | 7,0 | 0,39 | 787| 49 ... ... ... жер| 8,0 | 15-760 | 770 | 43 |
| | |мк | | ... ... ... | 8,0 | 15-760 | 1030| ... | |мк | |45 ... ... түрлері анықталған физика – механикалық және
химиялық қасиеттері бойынша сипатталады. Олардың қасиеттері арқылы құрама
жем мен БВД ... үшін ... ... ... ... ... ... бөлшектердің ірілігімен, олардың пішінімен және
беттің сипатымен, көлемдік массасымен, қыртыстығымен, табиғи құлама
бүрышпен, ... ... ... және құрылымдық –
механикалық сипатымен анықталады.
Сусымалығы нашар шикізаттарға сұлы ұны, арпа ұны, ... ... ұны, уыт ... ... ұны, ... ... сірнесі, құрғақ
барда ұны, кит ұны, ас тұзы және бор т.б. ... ... ... БВД мен құрама жем компоненттерін
бөлшектеу тәсілі арқылы дайындаған кезде олардың физика – ... ... ... ... ... ... ... технологиялық желісіне, кейін
басты желіге мөлшерлеу – ... ... ... ... ... күтпеген келеңсіз жағдайлар болуы мүмкін: шикізат бункерлерде
тұрып ... ірі ... ... ... ... ... жұмыс істемей қалады, мөлшерлеу процесі бұзылады.
Осылардың бәрі өнім сапасының төмендеуіне және техникалық ... ... ... ... Осы ... жою ... нақтылығын жоғарылату үшін, сусымалығы ... ... ... ... үшін ... ... дайындалады. Кейін оны мөлшерлеу – араластырудың басты
жүйесіне бір ... ... ... ... ... шунгит, вермикулитке сипаттама
Шунгит. Шунгит құрылысы ерекше минерал болып саналады. ... ... Онеж ... жағасында Шунга селосында пайда болған
минерал. Оның құрамына кіретін шунгитті көміртек молекулярлы құрылысты
кристалды емес, гравитацияға бейім ... ... ... ... ... ... ... 10 нм – ге дейін кеуектері бар глобул саналады.
Шунгиттің негізгі қоры Онеж өзенінің солтүстік жағындағы территорияда
қазіргі ... 35 ... ... ... кен орны ... минералдар – құрамы, құрылысы және түзілу қасиеттері бойынша
ерекше.
Шунгиттің негізгі тұтынушылары Тула, Липецк, Челябинск металлургия
зауыттары.
Шунгиттің ... ... ... мал ... ... ... белгілі. Шунгитке тұндырлған су ... ... ... адам ... ... ... да ... минералдар сорбциялық, каталитикалық және бактерицидтік
қасиетке ие. Бұл қасиеттерімен шунгитті ... жүзу ... ... ... ... пайдаланады. Сондай – ақ
ағын суларды тазартуда фильтр ретінде қолданады.
Шунгит су тұнбасы мен шунгитті ... ... ... яғни ...... ... тері, буындарды емдейді. Сондай
– ақ шунгитті препаратты фармакология мен косметикада кең қолданады.
Ғалымдардың санауы ... ... жасы 2 млрд ... тең. Бұл көмір
тасына ұқсас. Шунгит – құрылыс пен ... үшін ... ... ... және ... ... мен ... зерттеу
Қазақстандық шунгит орындарын анықтауға мүмкіндік береді.
1970 жылдың соңында ... ... қара ... зат ... ... ... ... Қазақстан облысы, Шар ауданының «Большевик» кен
орны табылды. «Большевик» кен ... ... ... қоры 557,4 ... ... анализ нәтижелері шунгитті минералдың құрамы тұрақсыздығын
берді. Орташа шамамен оның ... 60-70% ... және 30-40 % ... ... түсі қара ... немесе графитті сұр түсті болып
келеді. Маос бойынша тығыздығы 3-4.
Шунгиттің тағы зерттелген кен ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Қазақстанның шунгитті минералдың құрамы мен құрылысын ... ... ... ... ... табиғатын түсіндіреді.
Шунгитті өнеркәсіп шаруашылығына енгізу экономикалық және экологиялық
сипаты бірқатар мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. \19,20,21,22\
Вермикулит. ...... ... кең ... Оның ... қасиеті қыздыру кезінде 10-15 есе көлемінде
ұлғаюы. Вермикулит – ... ... ... және ... ... ... жылу және дыбыс изоляциясымен қамтылған.
Вермикулит латын сөзі Vermikulatus – құрттәріздес сөзінен шыққан.
Қыздырған кезде құрамындағы суға ... буға ... ... ... ... ... ... түзіп, жылжытатын
құрт тәріздес кристалдар.
Вермикулит – гидрослюд ... ... ...... ... ... ... температурада көлемі 7-10 есе ұлғаяды.
Қазіргі кезде ... ... ... астам өнім өндіруде
қолданылады.
Вермикулит шикізатының қоры мен сапасы ... ... ... орында, ал екінші орында Ресей Федерациясындағы Мурманск облысының
Ковдор кен орны тұр. ... ... ... ... ... ... ... ТМД территориясында 22-ге жуық (оның ішінде 17-і
Ресейде) 200млн. тонна қорымен вермикулит кен орындары ... ... ... 1/3-і ... ауыл-шаруашылығында
қолданылады: жеміс-жидек, бау-бақша, мал шаруашылығы, ветеринария,
гидропоника, ... ... және ... ... және т.б. ... ... айтып кеткен қасиеттерімен ... ... ... ... ... ... эмальды толтыру
ретінде пластмасса өңдеуде және басқаларда тиімді қолданылады.
Вермикулит залалсыздандырылған, бұзылып ... суда ... жоқ және ... ... ... ... ... мен
зиянкестердің көбеюін бөгейді.
Әдетте вермикулит дәні неғұрлым үлкен болған сайын, оның көлемдік
массасы соғұрлым үлкен.
Қазақстанда 20-ға жуық ... ... ... Ең ... Қазақстандық кен орындары танытты. Олардың ішінде Қаратас,
Красномай, Ірісіу, Баршы кен ... ... ... ... ... өндірістік талаптармен қолданылады, мысалы ауыл-
шаруашылығында: күрделі жерлер ... ... және ... ... гүлдер. Рассадалар, жеміс-жидек отырғызу үшін
толықтырғыш болып табылады.
МемСТ 12865-67 ... ... ... ... Құс ... рационға 1-5% қосу арқылы концентрленген жемнің ... ... ... ... ... және микроэлементтермен
байытып, жақсартады, тауықтардың жұмыртқалағыштығын 1-3%-ке, жұмыртқаның
жиналуын 4%-ке, бастарының сақталуын ... ... ... ... вермикулитті еметін торайларға, өсіп келе жатқан жас
торайларға ... ... 3% ... ... ... жағдайы мен денсаулығына жақсы әсер етеді:
- шошқалардың гемоглабинін 8%-ке, ірілігі 1,5-10%, сүттілігі 2,6-6,0%-
ке өседі;
- 3,3% енгізсе, шошқалардың өнімділігі, ... ... және ... өседі.
Осылайша вермикулит жоғары сиымдылығымен өзінің сусымалдық қасиетін
сақтайды. Бұл 70%май мен 30% ... ... ... ... мүмкіндік береді. Вермикулитті сондай-ақ витаминдер, меласса,
холин-хлорид және басқа да дәрілік заттарды суйық күйінде таратқыш ретінде
қолданады.
Адамға ... ... ... ғана вермикулит секілді әр
қызығушылықты туғыза ... ... ... ... ... - бұлар халық шаруашылығында практикалық қолданысқа
ие болған ... ... көп. Ол ... ... ... болып келеді,
ғимараттардың салмағын жеңілдетеді, бөлмелердің жылулық ылғалдылығының
жақсартады, құрылысты арзандатады. Ауыл ... ... ... арттыруға зор ықпал етеді.
Вермикулит – экологиялық таза, ... ... Оны ... ... ... ал ... - «емдік минерал» деп те атайды.
Өйткені шетелдегі және ... ... ... ... ... ... экологиялық таза минерал екендігін
және құс, шошқа, мал ... ... және ... оның ... ... ... ... асқазан
–ішек жолдарының ауруын төмендететінін ... ... ... ... аз деп ... Ол кезде КСРО-
да Бутымск кен орнында жүз ... жуық ... ... Сол ... ... кен орны деп ... он ... геологтардың бұл минералды қарқынды ... Бірі ... ... Кеңес Одағының түпкір түпкірінен, жаңа
вермикулит кен ... ... ... ... ... ... Призобьяға дейін, батыстағы Валынидан бастап, шығыстағы
Приморьеге ... ... жүз млн ... астам ірі вермикулит кен
орындары ... ... ... вермикулит көптеген экономикалық аудандарға
жергілікті материал ретінде қолданылды, бұл ... ... ... ... ... ... ... туғызды.
Қазіргі кезде отандық өнеркәсіпте тырсиған вермикулит пен ... ... жаңа сала ... ... ... ... ... тырсиған вермикулит және ... ... ... ... байыту фабрикалары мен өнеркәсіптер іске қосылуда. Халық
шаруашылығының әртүрлі салаларында вермикулитт тұтыншылар көбеюде. ... ... ... ... әлі көптеген пайдалы жақтары
зерттелмеген.
Құрылыста вермикулиттің ең ... ... ... ... ... ... қопсытылган түрінде, даналы бұйымдар
ретінеде, ... ... мен ... ретінде. Оның бұршақ
тәрізділігі салмағының аздығы және ... ... отқа ... тұру
мүмкіндігі және биотұрақтылығы ... оны ... жылу ... ... ... ... ие деп білуге болады.
Вермикулиттің өзінің де одан құралған материалдардың да жылуға деген
үлкен ... ... ... де ... ... арттырды.
Жеңіл жанғыш материалдарға жағылған вермикулитті ... ... ... жылуға тұрақтылық қасиетін береді, сонымен қатар
жанбайтың ... ... ... ... ... ... қабырғалы
армоцементті плитала және қосушы қабықтар арнайы ... ... өте ... ... келетіні белгілі. Ал вермикумиттен жасалған
отқа төзімді қабат олардың жылуға тұрақтылығын 10 ... ... ... ... ағаш жоңышқалы және фанера өнеркәсібінде вермикулитті
қолдану бұл материалдарға отқа ... ... ... және ... ... ... Отқа төзімді күшімен қатар, вермикулит, өте аңа
дыбыс сіңушілік қасиетк ие. Тырсиған вермикулиттің ... ... ... оның ... ... ... ... (керамикалық,
плстмассалық және т.б.) сияқты материалдарға декоративті ... ... ... да вермикулитті пайдаланудың зор ... ... оны ... құрылымы, құрамы және ионды айырбастау
қасиетің жақсарту мақсатында, сонымен қатар оны ... ... ... өсу ... ретінде қолдануға болады. Мұның
арқаснда тығы сазды топырақ пен ... құм ... ... ... мен жылу ... ... арқасында тырсиған
вермикулитті өсімдік материалдарын алыс қашықтарға апарғанда және өсімдік
материлды тірідей ұзақ ... ... үшін ... ... ... вермикулиттің тырсиған түрін шатырдың материалдарына
шашу үшін, пластмасса және резеңке пигменттерін ... ... ... ... ... ... ... газдар мен ауаны
ылғалсыздандыру үшін, бензин мен майды ... ... ... ... ... ауыстыру үшін, материалдарда антикоррозионды қорғаныс
туғызу үшін, атомды және ... ... ... ... ... есептегенде вермикулиттің қолдану аумақтары әлі сан-алуан.
Слюдалар, гидрослюдалар және вермикулиттердің пайда болу
шарттары
Табиғи жағдайда вермикуттер, табиғатта аса кең ... ... ... ... жиі ... ... және кейбір
тұнбаның тау жыныстарының құамдасы болып кездеседі. Жер қыртысы көлемінің
3.8%слюдадан тұрса бұнда өндірстік мәні бар ір кең орны ... ... ... ... тұақсыз болып келеді. Олардың құрамына ... ... ... ... мен бір минералдан басқасына өзгеру
құбылысы (метасамотоз құбылысы) арқасында және метаморфизм нәтижесінде
пайда болатын ультранегізді. Сілтілі, ... ... және ... ... ... ... ... бөлініп, жер қыртыстарның стық
температуралы аймақтарында ... ... ... ... ең ... жердің терең бедерлерінде, сонымен қатар ... ... ... ... ... болады. Кристалдың тақта тастар
мен гнейстер сияқты көптеген метаморфты жыныстадың слюдалары көп тараған.
Табиғатта слюда мусковитті флогопитті және ... ... ... ... мәні бар ... ретінде флогопит немесе биотит
слюдалары негіз болып саналады.
Флогопит метасамотоз құбылысынан ... ... пен ... ... ... ... ... құраушы минерал ретінде көптеген атқылаған тау
жыныстарында кездеседі. ... ... кең ... ... ... ... сонымен қатар биотит карбонатты емес құрамді гранитті
магма әсерінен пайда ... ... және ... ... контакттық
роговиктерде кездеседі. Мраморланған ізбестті тастарда да ... да ... мен ... ... ал одан ... ауысуы баяу жүріп отырады. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл
процесс слюдаларға жер асты ... ... іске ... ең ... кең ... территориясында көптеген вермикулит кен орындары барланған
(сурет 1). Бұл минерал көбінесе Коль және ... ... ... ... ... және 1932-1935 жж өндірілген
Челябинск облысындағы Булдымск кен орны болып есептеледі. Соңғы жылдары
мұнда жыл сайын 4000 ... аса ... ... Бұл кен ... көп емес, сондықтан қазіргі кезде ол өзінің қорларын бітіруге
жақын қалды.
КСРО-дағы ең ... кен орны 1955 жылы ... ... ... ... жол ... ... Ковдор кен орны болып
саналады. Массивтің ауданы 37,8 км кв. тең. Жыныстардағы ... ... 30-40 % ... ... ... есеппен 12 %.
Пластиналардың кесе - ... ... 500-600 ... ... ... көп бөлігі (75 % шамасында) үлкендігі 2,5-5 мм ... ... 50-60 %-і 1,2 мм- ден ұсақ ... келеді.
Челябинск облысындағы Потанин кен орны ең перспективалы кен ... ... ... ауданы 20 км кв ... ... ... ... ... 50-60м, ... ... 10-25 м.
Вермикулит негізінде 0,3 – 2,5 мм дәрдер түрінде кездеседі. ... ... 12 млн т ... қоры бар. Осы және басқа да ... ... 2 - ... ... ... – ғы маңызды вермикулит кең орындарының сипаттамалары.
|Кен орны |Қорлары |Вермикулиттің |Дәндік ... % ... |
| |млн. т. ... | ... |
| | ... ... | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | |10 мм |1,2-10 ... | |
| | | ... |фракция |фракция | |
| | | ... | | | ... |5 |45 |- |65 |35 |85-350 ... |0,75 |50 |5 |35 |60 |85-200 ... |- |30 |- |30 |70 |115-160 ... |45 |12 |5 |35 |60 |75-300 ... |2 |8 |- |35 |65 |90-350 ... |12 |25 |5 |60 |35 |100-300 ... |4 |10 |- |5 |95 |175-400 ... ... ... бірақ перспективті болып табылатын кен
орындарға Красноярсктағы Разманов кен орны (болжам бойынша 15-16 млн т
қорлары бар), Кемеров ... ... кен орны (1-8 млн т), ... ... (3-5 млн т) ... (1-1,5 млн т) кен
орындары деп ... ... ... ... ... ... .......................... 60,5 млн т
Урал ........................................ 19,0
Сібір ........................................ 27,0
Қиыр ... ... ... СРО ................................. 18,5
Қазақ СРО ................................... 5,0
Армянь СРО ................................ 0,5
Шетелдік кен орындарының ең ірілері Либби (АҚШ) және Лулископ
(ОАР). Біріншісінің қорларын 25-100 млн т ... ... ... ... толық зерттелмеген, бірақ оның есептелген аймақтарында пайдалы
қазбаның 10 млн т бар. ... қазу ... 1925 ж ... ал ... 1938 ж. Аз ... вермикулит ЧССР-да , Аргентинада, Австралияда,
Индияда, Кенияда, Радезияда, Суданда және Танзанияда қазылады. Әлемдегі
вермикулитті қазып алу ... ... 3- ... ... Әлемдегі вермикулитті қазып алу мөлшері.
|Елдер |1924 |1930 ... ... |a=5,32 А° |a=5,30 А° ... |b=9,21 А° |b=9,21 А° |
| |c=10,24 А° |c=10,16 А° |
| ... ... |
| ... |β=99°18' |
|Сыну дәрежелері ... ÷ ... ÷ 1.660 |
| ... ÷ 1.570|Np=1.560 ÷ 1.600 |
|Оптикалық осьтер ... ... ... | | ... ... | | ... ... |2,80-3,20 |
|Моос бойынша | | ... |2-3 |2,5-3 ... ... | | ... ... кг\см3 |6000 дейін |2000-4000 ... ... | | ... | | ... |2,2*106 |- ... |1,6*106 |- ... көлемдік | | ... ... ... ... ... ... | | ... |30-200 |120 ... ... ... ... құрамның өзгеруі туралы 4-
кестеден көруге болады.
Вермикулитизация ... ... ... SiO2 және Mg(OH)2 ... Mg2+ ... ... Бұл ... ұяшықтың С осіне
қарай ұлғаюына әкеледі. Құрылымдағы деформацияның пайда ... ... ... де әсер ... ... пакеттер арасында екі молекулярлы
қабаттан құралған су қатпарлары пайда болады. Вермикулитизация ... ... ... ... ... ... Оны вермикулитті және
слюдалық пакеттердің араласқан деп сипаттауға болады.
Сондықтан өздерінің физика – ... ... ... ... байланысты шунгит пен вермикулит мал, құс
өнімділігін және ауруға ... ... ... ... ... ... биологиялық белсенді зат болып саналады.
Вермикулит құрылымы мен қасиеті жағынан басқа балғалы, ... ... ... ... ... ... ... Себебі оның өте жіңішке пластиналарға сыну ... оны ... ... машинада ұнтақтауға келмейді.
Вермикулиттің физикалық қасиеттері оны ... үшін ... ... ... ... кесіп немесе кесіп ұру жолымен ұнтақтауды талап
етеді.
ЛИСИ-да ... ... ... ... үшін балғалы
ұнтақтағыштар өте қолайлы. Балға мен елек бетінің арасындағы қашықтық
үлкен болса, өнім ... ... өнім ... ... әсер етуі
кемиді. Арақашықтық аз болса, өнім қабаты тығыздалып, қысу әсеріне ... ... яғни ... ... ... машинаның өнімділігі шикізаттың үлкендігіне және
вермикулиттің физикалық – ... ... ... ... ... ... ... жеңіл үгітіледі, ал биотитті
вермикулит (мысалы, африкандық) өзінің кішілігіне байланысты ... ... ... одан да ... ұнтақталады.
Дәндердің өлшемдерінің азаюы, егер ... ... ... оның өнімділігінің артуына әкеледі.
Егер біз ұнтақтауыштың шығаратын торларының тесіктерінің диаметрін
20 мм үлкейтсек, онда ... ... ... ... ... ... ... ЖҮРГІЗУ СЫЗБАСЫ
Алға қойған міндеттерді шешу үшін зерттеуді жүргізу сызбасын
пайдаландық (сурет 2).
Бірінші ... ... ... құрама жем құрауыштары мен табиғи
минералдар туралы ... ... ... мен ... ... ... және ... әдебиеттерге шолу жасадық.
Екінші кезеңде табиғи минералдардың физика-технологиялық қасиеттерін,
химиялық құрамын анықтадық.
Үшінші кезеңде табиғи минералдарды құрама жем құрамына ... ... ... ... ... табиғи минералдардың құрама жемде
біркелкі араласуын зерттеп, технологиялық сызбасын ... ... ... енгізілген құрама жемнің сақтау ... ... ... ... ... ... ... табиғи минералдар енгізілген құрама жемнің ... ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты бордақылайтын шошқаларға арналған құрама
жемнің құрамына табиғи ... қосу ... ... ... ... – ала қоспа жасап, оның ... ... ... тәжірибелер жасау арқылы бақылау.
Құрама жемнің тәжірибелік партияларын дайындауға жүгері, бидай, арпа,
кебек, шөп ұны тағы ... ... ... Тәжірибелі партиялардың
біріне 3% шунгит, екіншісіне 3% вермикулит қосу арқылы екі ... бір ... ... құрама жемін дайындадық.
Құрама жемге қажетті құрауыштардың барлығы сатып алынған. Зерттеу
жұмысы өзіміздің ғылыми-зерттеу зертханамызда жүргізілді. Әр 15 күн ... ай бойы ... ... ... қасиеттерін анықтау үшін
мына әдістер қолданылды:
- ылғалдылық МЕМСТ-13496.3-80 бойынша анықталды;/25/
- көлемдік салмақ литрлік ... ... ... ... ... ... арқылы құю әдісі бойынша анықталды;/26/
- қышқылдықты МЕМСТ-13496.12-75 бойынша анықталды;/27/
- құрама ... ... ... МЕМСТ-13496.8-72 бойынша
анықталды;/28/
- құрама жемнің ... ... үшін ас ... ... ... ... микробиологиялық көрсеткіштері анықталды./30/
Ылғалдылықты анықтау әдісі.
Тәжірибені жүргізу. 130ºС құрғату әдісі.
Номерленген екі бюксаны және қақпағын 130ºС температурада 30 ... ... ... ... ... да эксикаторда суытып, өлшейді.
Содан соң әр бюксаға 5 ... ... ... ... ... жіңішке
қабатқа тегістейді. Ашық бюксаларды және қақпақтарын 130ºС±2 қыздырылған
кептіргіш шкафқа қояды. Құрғатуды шкафтың ... 130ºС ... ... 40 ... бойы ... 40 ... ... соң бюксаларды
тигельді ұстағыштармен алып, қақпақтарын тез жауып, эксикаторға 20-30
минут суытуға қояды. ... ... ... кейін бюксаларды қайта
өлшейміз.
Қорытынды. Ылғалдылықты ... мына ... ... ... m1 – ... ... сынамасы бар бюкса массасы, г
m2 – кептіруден кейінгі ... мен ... ... ... ... ... ... Тәжірибені жүргізу.
Сиымдылығы 500 см3 құрғақ колбаға 25 грамм құрама жемді салып үстіне
250см3 дистильденген су ... да ... ... ... 10 минут үздіксіз
шайқайды. Ерітіндіні 35 ... ... ... ... фильтрмен
фильтрлейді. Фильтрдің бірінщі бөлігін тастайды, ... ... ... ... конусты колбаға ауыстырады да натрийдің ... 0,1н ... ... ... ... ... ... жемнің жалпы қышқылдылығын Нейман ... ... ... V – ... ... 0,1н ... ерітіндісінің көлемі, см3.
Кщ – титірлеуге арналған 0,1н сілті ерітіндісі /1/.
Ұнтақтаудың ірілігін анықтау.
Тәжірибені жүргізу. Құрама жемнің 100 ... ... ... үстінен
төмен қарай, саңылау диаметрі кішірейген тәртіппен електер тобынан
өткізеді. Қолмен елеуде минутына 110-120 ... ... ... 100 ... ... Еленбей қалған түйіршіктерін 2 минут бойы ... Елеп ... ... әр ... ... ... әр қайсысын
бөлек техникалық таразыда, қателігі 0,1 грамнан көп емес, өлшейді. Елеу
кезінде өнімді жоғалту 1%-дан ... ... ... үшін екі ... ... орташа арифметикалық нәтижесін алады. Алынған
нәтижелердің арасы 1%-дан аспау керек.
Ылғалдылық-құрауыштар, премикс және ... ... ... ... ... ... ... өсуі микроағзалардың көбеюіне
және қоректік заттардың бұзылуына, көгеруіне ықпал етеді. ... ... ... ... ... ең ... ... керек. Стандарт бойынша, премикстің ылғалдылығы 10%-дан
аспау керек. Шикізат пен құрама жемнің тиімді ылғалдылығы 12-14%.
Табиғи құламалы ... деп ... бен ... құрайтын (бөлшектің жазық
қабатқа еркін құлауынан пайда болатын) бұрышты айтамыз. Бұл ... ... жем ... ... жаңа ... ... ... сусымалдылығына дұрыс баға беруде көмектеседі. Көлемдік
салмақ бірлік көлемінде сусымалы шикізаттың тығыз ... ... ... ... ... ... көлемдік салмаққа
байланысты болады.
Ас тұзының мөлшерін анықтау.
Табиғи минералдардың құрама жемде біркелкі араласуын зерттеу ... ... және ... ... жем ... сынама
алынып, оның құрамындағы ас тұзының мөлшерін анықтадық.
1. г сынаманы өлшеп, 200 см3 см көлемді колбаға салады. Оның ... ... азот ... ... ... Колбаның бетін жауып қоямыз, оған
100-120 см3 дистелденген су құямыз. ... ... 5 ... шайқаймыз, одан кейін ерітіндіні 1 минутқа қойып қоямыз. 50
см көлемді пипетка арқылы 50 см3 ерітіндіні 250 см3 ... ... ... 2 см3 ... ... аммоний ертіндісін құяды
және 0,05 н. титрленген күміс азот ... ... ... ... ... ... күміс азот қышқылды 0,05 н. аммоний
ерітіндісімен ... ... ... ... ... ... 1 ... аммоний тамшысын 1 сек ішінде ... ашық ... түс ... титрлейді. Ерітінді 10-15 сек ішінде
түсін жоғалтпауы керек.
Ас тұзын процентпен (Х) анықтау формуласы:
X=
Мұндағы
a – 0,05 н. ... азот ... ... ... ... ... – 0,05 н. аммоний ерітіндісінің мөлшері, титрлеуден ...... ... 0,05 н. ... азот ... ерітіндісі;
T2 – титрлеуге кеткен 0,05 н. аммоний ерітіндісі;
0,002922 - натрий хлордың мөлшері, 1 см3 0,05 н. ... азот ... ... ... – көлемді колбадағы сұйықтық, см3;
B – титрлеуге кеткен ерітіндінің мөлшері, см3;
m – сынама массасы, ... ... ... тиімділігін рецепт бойынша ең аз мөлшерде
енетін ас ... ... ... ... ... ... 3 – кестеде
берілген. Араластыру 4,6 минутта жүргізілді.
Зерттеу ... ... 6 ... ... тиімділгін
көрсетеді.
3– кесте. Табиғи минералдардың құрамындағы ас тұзының мөлшері
|Көрсеткіштер ... жем ... |
| |4 ... ... |6 минут араластырғанда |
| ... ... | ... ... ... ... | ... | ... |
| | |ен ... |ен ... | | |ен | | |ен ... ... ... |0,22 |0,32 |0,24 |0,26 |0,29 |0,29 ... ... ... ... – шунгит, вермикулит экологиялық таза өнімдер болып
саналады және өнімді сақтау ... ... ... ... әр ... ластануын болдырмайтыны көптеген Ресей ғалымдарының еңбегінен
белгілі.
Бактерия мен ... ... және ... ... ... құс ... ... болып табылады, өйткені ол мал, құс
организмдерін әр түрлі ауруға ұшыратып, өнімнің сапасын ... адам ... үшін ... ... ... және олардың көбінің
канцерогендік қасиеттері бар.
Адам мен жануарларға қауіпті микотоксиндер зеңді саңырауқұлақтар күйінде
болады. Олардың үш түрі ... ... ... және ... ... ... құрамы жас құстар үшін 1 г құрама
жемде 1000 – нан аспауы керек: 90 күндік балапандарға, 56 ... ... ... ... 65 ... ... 60 күндік күркетауықтарға.
Құрама жем дайындағанда шикізаттар улы болмауы керек.
Сондықтан табиғи минералдардың ... ... ... ... ... үшін осы ... 3 құрама жем түрлерінің ... ... ... 4 – ... берілген.
Бақылау құрама жеміндегі (вермикулит, шунгит енгізілген) микробиологиялық
көрсеткіштерінің тәжірибе құрама жеміне ... ... ... ... вермикулит қосылған құрама жемнің микробиологиялық
көрсеткіштері, атап айтқанда бактериямен ластануы ... ... ... ... ... ... ... пробиркаға орташа сынамадан алынған 1 г ... 9 ... ... құйып, жақсылап шайқаймыз. Сонда 1:10 ... Одан ... 1:100, 1:1000, 1:10000, ... 1:1000000
қатынастарды дайындаймыз. Тұнған ... ... ... ... ... әдіспен себу жасайды.
Стерилденген бактериологиялық ыдысқа әрқайсысынан 1 мл ... ... 10...15 мл ... ... және ... дейін салқындатылған ет-
пептонды агарын ыдысты біркелкі ... ... ... ... ... 370С ... ... қызған термостатқа жоғары қаратып салады.
24 және 48 сағаттан кейін ... ... ... ... ... көбейтеміз, 1 г құрама жемдегі микроб санын анықтаймыз.
4 – кесте. Құрама жемнің ... ... |НТҚ ... жем ... |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | | ... |3% ... ... |5х105 |6х103 |3х103 |1х103 ... көп емес | | | | ... ... |бар |жоқ |жоқ ... 1г |керек | | | ...... |жоқ |жоқ |жоқ |
| ... | | | ... ... |бар |жоқ |жоқ ... 25г ... | | | ... ... көп ... |7х103 |1х102 |7х101 ... ... ... табиғи минералдарды енгізу өнімнің сусымалдығы,
микробиологиялық көрсеткіштерін жақсартып қана қоймай, оны ... және ... ... ... ... ... ... сапасын жақсарту жолдары
3.1. Сусымалығы нашар құрауыштардың физика – химиялық қасиеттері
Зерттеу нысаны болып табылатын ... ... ... ... ... енетін құрауыштардан сусымалығы нашар құрауыштарға
жататындары алынып, олардың физика – химиялық қасиеттері анықталды.
Зерттеу нәтижесі 3.1 ... ... ... ... құрауыштардың физика – химиялық
қасиеттері
|№ |Құрауыштар | ...... |
| | ... |
| | ... | ... |дік ... |
| | |W,% ... ... |
| | | | |ғы, |, | |
| | | | ... | |
|1 ... ... |11,8 |8,7 |320 |44 |1 |
|2 ... |9,1 |14,4 |435 |40 |1 |
| ... | | | | | |
|3 ... |12,1 |21,3 |470 |44 |4 |
| |ұны | | | | | |
|4 ... ұны |12,7 |36,4 |467 |49 |4 |
|5 ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|6 |Бор |6,1 | |802 |49 |3 |
|7 |Ас тұзы |0,03 | |1100 |42 | |
|8 ... |7,2 | |423 |41 |1 ... ... ... балық ұны, бордың табиғи құлама
бұрышы өте жоғары - 49ºC, яғни сусымалығы өте нашар ... ... ... ... ... енгізу өнімнің
сусымалдығы, микробиологиялық көрсеткіштерін жақсартып қана қоймай, оны
макро және ... ... ... ... – кесте. Табиғи минералдардың физика – химиялық қасиеттері
|Минерал ...... ... |
| ... ... |ығы, %|к ... |ығы, |дығы |
| | ... ... | |
| | |, кг\м |°C | | ... | 0,5 | 1370 |38 | 0,037 | 3,1 ... | 3 | 220 | 35 | 0,023 | 2,8 ... ... жем ... жасалынып, бекітілген рецепт бойынша
дайындалады.
Рецепт дегеніміз – құрама жем ... ... ... ... ... ... жағдайы, өнімдлік бағыты мен генетикалық
мүмкінділігі ескеріледі.
Рецепті жасау ... ... ...... өнімділігін
барынша арттыру (ең көп сүт, жұмыртқа, ет алу) және жас мал мен құстардың
жылдам өсіп, жетілуін қамтамасыз ету.
Барлық ... мын ... ... алып ... ... ... өсірілу бағыты, құрауышты ең көп енгізу мөлшері, ... ... ... улы заттардың енгізілетін мөлшері, дәмі ащы
заттарды сақтайтын құрауыштарды құрама жемге енгізудің белгіленген шектік
нормасы.
Бұл факторларды ... алу ... ... ... ... ... минералдық заттарға және витаминдерге деген қажеттілігі мен ... ... ... ... әртүрлі. әртүрлі малдардың қоректік
заттарға деген қажеттілігі бірдей емес, сондықтан олар әртүрлі қорытады.
Мысалы, ірі қара мен ... ... ... ... жақсы қорытады.
Өз кезегінде ірі қара мен сүтті малдың ... ... ... ... ... ... ірі ... арналған құрамажем
рецебіне клечатканы көп мөлшерде ... ... ... ... және т.б. көп ... ... ... дұрыс жасалынған құрама жем рецептісінде азықтық және минералды
заттардың қажетті мөлшерлі қатынасы болуы қажет.
Жас малға арналған құрама ... ... ... ... ... ... өйткені қабық клечатканы көп сақтайды. Қолдануға ыңғайлы болу үшін
құрама ... ... ... мал мен ... ... ... ... Әр түрге белгіленген ондық ... ... ... ... ... ... ... тиімді:
- мал немесе құстың белгілі түріне рецепт белгілеу;
- минералды заттарды санамағанда компоненттер мөлшері;
- ... ... ... ... ... (жем ... шикі ... минералдық құрамын есептеу (натрий, калий, фосфор және ... ... ... ... ... ... ... салыстыру.
1 – кесте. Құрамажем рецептерінің нөмірленуі
| ... түрі | ... ... | 1-9 ... | 10-19 ... | 20-29 ... | 30-39 ... ... ... ... | ... |40-49 ... | 50-59 ... қара | 60-69 ... | 70-79 ... | 80-89 ... мен ... | 90-99 ... ... ... ... ... | ... ақ түлкі) | ... | |
| |110-119 ... мен ... | ... |120-129 ... ... кейін белгілі уақытта май жиналуы немесе малдың
өнімділігін сипаттайтын жемнің қоректілігін есептейді. Ірі ... ... ... ... жемнің жалпы қоректік құндылығын 100 кг құрамажемге
қатысты жемдік ... ... ... бірлік – барлық азықтың ... ... ... ... шартты түрде белгілейді және ол 1 кг сұлыға
тең. Яғни, жемдік ... ... ... ... 450...480 г/л,
ылғалдылығы 13 % 1 кг сұлының ... ... ... ... ... жалпы қоректілігі ірі қараның шамамен 150 г май жинауымен өлшенеді.
Шикі протеиннің массалық үлесі – ... ... ... ... көрсеткіші болып табылады. Оны ... ... ... әр
партиясында химиялық жолмен анықтап, пайызбен белгілейді.
Шикі клечатканың массалық үлесі – құрама жемнің құраушы бөліктерінің
ең қиын қорытылатын бөлігі. Оны ... ... ... ... ... ... ... жемдегі
қоректілік құрама жем энергиясының калориясынан ... ... ... энергияны шегеру арқылы алынатын айырма арқылы анықталады.
Алмасу энергиясын 100 г ... ... ... ... ... Бұл ... терілі аңдарға (құндыз, сазқұндыз, ... ... ... ... ... да қолданылады.
Басқа көрсеткіштер. Барлық ... ... ... ... ... ... метионин, цистин мөлшерлерін анықтау
жатады.
Барлық құрама жемдердің сапасы ... ... ... анықтамалық немесе құрама жем лабораториясында алынған нақты
деректер бойынша ... ... ... тиімді пайдалану
мақсатында және рецепт ... ол ... жоқ ... ... бір түрлі
шикізатты басқа шикізатпен ауыстыруға болады.
Шикізаттың бір түрін екінші бір түріменалмастырғанда мына негізгі
ереже сақталуы ... ... ... ... ... ... ... ұқсас болуы керек, алмастырылатын ... ... ... ... ... 1:1 ... керек; бір
құрауышты басқаға ауыстырғанда бір ... ... ... ... ... ... ... сақталынуы қажет; малдың (құстың) белгілі
түріне арналған ... ... ең көп ... мен ... енгізудің шектік мөлшері ескерілуі қажет.
Құрауыштарды алмастырғанда құрама жемнің қоректілігі мен минералдық
құрамын нақтылы қолданылатын шикізатты есепке алып есептейді.
Рецепт – бұл өнім ... ... Оны көп ... ауыл ... ... ғылыми және шаруашылық ... ... Бұл ... ... түрі мен ... ... ... генетикалық мүмкіншілігін ескеру қажет.
Бордақылайтын шошқаларға арналған толық құнарлы құрама жемнің сапасы
мынадай болуы ... [1] ... ... ... ... толық құнарлы құрама жемнің сапасы
Кесте 10.
|Көрсеткіштер ... ... ... |
| ... ... сипаттамасы және|
| ... ... ... кг ... жемдегі жемдік бірлік |110 ... ... ... | ... ... мөлшерінің деңгейі, % |13,0-15,0 ... ... ... ... |5,5 ... % | ... ... жем рецебін құрастырғанда қолданылып жүрген
құрауыштарды ... ... ... ... жем ... ең ... нормаларын басшылыққа алу керек (11 кесте) [1]:
Кесте ... ... ... құрама жем құрамына енгізудің ең
жоғарғы нормалары
|Құрауыштар |% ... |50 ... арпа ... ... сұлы ... ... ... ... ... |5 ... |20 ... |15 ... кебегі |15 ... ... ... |10 ... ... ... ... ... |10 ... ... |10 ... ... |5 ... ... сүт |20 ... ұны |3 ... ұны |10 ... және етті ... ұны |5 |
| Қан ұны |3 ... ұны |1 ... |2 ... |1 ... ... ... ... тұз |0,3 ... | ... ... тұз ... |2 ... | ... мал майы |5 ... |1 ... Толық рационды құрама жемде химиялық ... ... ... ... ... (аспауы керек), % 2 айға ... ... ... ... торайлар үшін – 0,5.
2. Басқа премикстерді қолдану үшін ... ауыл ... ... және ақпаратты-есептеуіш орталығына хабарлайды.
Бордақылайтын шошқаларға арналған ... ... жемі ... ... (кесте 12) [1]:
Бордақылайтын шошқаларға арналған КК-55-80к бақылау
құрама жемінің рецебі
Кесте 12.
|Құрауыштар ... ... % ... |5,1 ... |50,4 ... |28,8 ... |6,3 ... шроты |2,5 ... ұны |2,4 ... ұны |1,3 ... ... фосфаты |0,6 ... |1,0 ... тұзы |0,6 ... 51-7 |1,0 ... / ... |- ... |100 ... |100 ... ... жем ... ... 3 және 3 ... шунгит енгізгенде,
құрама жемдегі алмасу энергиясы мен протеиннің мөлшері ... ... ... протейн мен алмасу энергиясы жоқ.
Осы көрсеткіштерді нормаға балық ұны, қытай бұршақ ... ... ... ... ... болады. 13 кестеде (2-4 айлық) торайларға
арналған 3% ... ... ... ... ... ... шошқаларға арналған 3( вермикулит/шунгит енгізілген құрама
жемінің тәжірибе рецебі
Кесте 13.
|№ |Құрауыштар ... ... ( |
| | ... +3( вермикулит/шунгит |
|1 |Жүгері |5,1 |
|2 ... |48,4 |
|3 ... |28,8 |
|4 ... |6,3 |
|5 ... шроты |3,5 |
|6 ... ... ұны |2,4 |
|7 ... ұны |1,3 |
|8 |Үш ... фосфаты |0,6 |
|9 |Бор |1,0 ... ... |1,0 ... ... |3,0 |
| ... |100 ... ... ... сапа көрсеткіштері |
|1 ... ... ккал 100 г |109,15 |
|2 ... ... ( |16,15 |
|3 ... ... ( |4,0 ... ... ... ... ... вермикулит/шунгит енгізілген
құрама жемнің
бақылау және тәжірибе партияларының есептелген рецебі
|Құрауыштар |Жылу ... ... ... бірлік, |Шикі протейн, % |Шикі клетчатка, %|
| ... ... ... | | |
| |, | |% | | | | |
| |100 кг| | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | | |
| ... |
| ... г/л ... салыстырмалы ылғалдығы |35% ... ... ... ... ... ... ... ауа темпера- |180С ... | ... ... ... ауа ... ... |
|ратурасы | ... ... ... ... маңызды роль атқарады. Құрал-
жабдықпен жұмысқа, техникалық процесстерді бақылауға, өте әр ... ... ... ... ... кең ... ... белгілі бір
шарттарының болуын талап етді.Өндірісті жарықтандыруда ... ... ... ... ... және ... жасау жұмысының көрсеткішіне
сәйкес болу керек.
- Жарықтандыру біркелкі, шұғыл көлеңкесіз, ... ... ... фон ... кейбір контрастылығы болу керек.
- Жарықтың шығатын жері жұмысшының көру қабілетін нашарлатпау керек.
- Жұмысшылардың жарықтануының беткі деңгейі уақыт аралығында ... ... ... көрсету кезінде жасанды жарықтандырудың электрожарықтандыру
қондырғылары ... болу ... ... ... ... және ... ... Табиғи жарық ( күн сәулесі энергиясының көрінетін
бөліктері ) ... ... ... ... керекті және біркелкі
жарықтануын туғызуға мүмкіндік береді.
Табиғи жарықтандыру коэффицентімен ( К.Е.О.-Т.Ж.К ) сипатталады.
Табиғи жарық ... ... ... СНИП ... және ... ... жобалау нормалары" да келтірілген.
Жасанды жарықтандыру ... ... ... ... асырылады.
Жұмыс орындарындағы жарықандыру СНИП 2-4-79 негізгі нормативтік құжатымен
келісіп нормаланады және обьек размерінің түрлілігімен ... ... аз ... соғұрлым көру қысымы көп ... да, ел одан ... ... ... ... ... үшін өлшеніп отырған
жарықты үздіксіз люксометр деп аталатын люкстерде көрсетіп отыратын ... ... ... ... жарықтандыруды бақылау жылына екі рет
жүргізіліп отырады.
4.Технологиялық құрал – ... ... ... ... ... ... болу нәтижесінде жарақаттану мүмкіндігі туады. ... ... ... түрде бұл факторлардың болуы қауіпті зона деп ... ... ... ... және өзгермелі бола алады.
Қауіпті факторладың әсерінен қорғау үшін ГОСТ 12.4.011-75 ССБТ ... және ... ... ... ... құрал-жабдықтар өрт және жарылысқа байланысты қауіпті
болмау керек. Ол ылғалдылыққа, күн ... ... ... және ... ... мен температураға, ... ... тағы да ... ... әсер ету ... ... керек.
Құрал-жабдықтарды эксплуатациялау қауіпсіздігінің маңызды шары болып
өндірістік алаң ... ... мен ... ... ... түсетін минималды биіктігі, ... жер ені ... ... ... және ... ... ... жатады.
Техникалық құрал-жабдықтарды орналастыру кезінде технологиялық құрал-
жабдықтар зонасының және машина ремонты ... ... ... ... сәйкес құрал-жабдықтарды және жұмыс орындарын белгілеу
кезінде келесі арақашықтық нормалары қарастырылуы керек:
- ... пен ... ... ... 1-2 м, кем ... бағаннан құрал-жабдыққа дейін 1 м,кем емес
- алаң ішіндегі негізгі өту жолының ені 2м
- басқа да өту жолының ені 0,8 м
- ... ... ... бағаннан және қабырғадан 2,5 м емес
болу ... ... ірі ... ... көп ... электр
жабдықтарымен, автоматикамен қамтамасыз ... ... ... ... ... салдар болуы мүмкін. Электр тогына соғылуына байланысты
жеткіліксіз жағдайлардың саны басқа жарақаттану ... ... ... ток ұру ... ең көп тараған себептері
мыналар:электр құрал-жабдығының, тоқ ... ... ... ... қондырғыларының болмауы, ... ... ... тиюі.
Өндірістік алаңдағы қоршаған жағдай және қоршаған орта ток ... ... және ... ... ... тоқ шығаратын
шаң, булар мен газдар электр ... ... бұзу ... ... ... ... адамға әсері металл құралдарымен байланысқан
электр қондырғыларына жақын ... тоқ ... ... ... ... ... жұмысының сенімділігімен қауіпсіздігі ең
алдымен тоқ ... ... ... жағдайына тәуелді. Тоқ жүретін
бөліктерді ... үшін әр ... ... ... мен ... диэлектрикалық және ерекше физико-механикалық ... ... ... қолданылады.
5.1 Қорғаныстық жерге бекіту.
Қорғанысық заземление – қуаттылығы нормалы түрде болмайтын, электр
қондырғының металлды бөліктерін ... ... ... ... ... оның
эквивалентімен – жерге өткізу. Жерге өткізу құралы жерге ... пен ... ... ... ... өткізу құрұлғысының басты
электрлі сипаттамасы болып жерге өткізу құрылғысының жерге тиесілі ... ... мен ... ... құрылғының өзінің және жерге бекіткіш
өткізгіштің кедергісінің құралатын, оның Из кедергісі болып табылады.
Егер ... ... ... ... байланысы болмаса, онда оған
тиісудің өзі оның тоқ жіберуші ... ... пара - пар: ... ... ... бойымен өтеді. Ал егер кернеулі корпус қорғаныс жерге бекітуге
ие болса, онда оған ... ... ... тек бір ... ғана ... ... - жер" ... өтеді, осы кездегі тоқ көзі осы екі паралельді жолдарға
теңдей бөлінеді. Осы ... ... ... ... ... аз ... ... соғұрлым адам бойымен тоқ аз өтетін болады.
5.5 Нөлге түсу
Кәсіпорындарда нейтралы жерге бекітілген 1000 В ... ... ... тоқ ... жабдықтың корпусына жерге бекітілуі
сенімді қорғаныспен қамтамассыз етпейді. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... түрі – ... түсіруді қолданады.
Нолге түсу деп – ... ... ... ... ... түрде
болмайтын электр қондырғылардың металл бөліктерін нөлдік жұмысшы немесе
қорғаныстың сым көмегімен ... ... ... ... ... ... ... электрлік байланыс элекр қондырғылардың айтылған металл
бөліктеріне ток жүргізуші бөліктеріне тоқ ... ... ... ... ... ... Осы арқылы қорғаныстың ... ... ... ... ... активтендіріп ( максималды ток
релесі немесе ... ... іске ... ), ... – ақ істен
шыққан қондырғының қоректендіргіш желіден немесе фазаның ... ... ... ... етеді.
5.3 Қорғаныстық сөндірілу
Қорғаныстық жерге бекіту мен нөлге түсу тоқ ... ... тию ... ... ... ... ... қорғай алмайды, корпусқа
тоқ көзінің өтуі ... ... ... ... ... ... да ... корпустарында адам өміріне мен денсаулығына қауіпті
жерге қатысты біршама кернеу пайда болуы мүмкін. Қорғаныстық сөндірілудің
осындай ... ... В ... ... ... ... деп – адам үшін қауіпсіз
тоқ пен оның ... ... ... өтуінің немесе изоляцияның
кедергісінің белгілі деңгейден төмен түсуі ... ... ... ... ... желі учаскісіндегі тұтас ... ... ) ... ... сөндірілуін атайды.
6.Қысым әсерінен жұмыс істейтін құрал – ... ... ... қысым әсерінен жұмыс істейтін жүйелерге
компрессорлар, жылуалмастырғыш, көптеген қондырғылар қолданылады.
Қысым ... ... ... ... ... жоғары құрал –
жабдыққа жатады, сондықтан оларды құрастыру, дайындау және эксплуатациялау
кезінде қауіпсіздік ... ... білу және ... ... ... өрт қауіпсіздігі.
Өндірістің әр нүктесіндегі өрт қауіпсіздігі әр түрлі. ... ... ... өрт және ... ... әр түрлі болатын
технологиялық процесстер кездесуі мүмкін. Ғимараттың өрт қауіпі оның өртке
тұрақсыздылық ... ... Ал ол ... ... құру
элементтерінің жану және өртке тұрақтылығына байланысты болады.
Құрылыс нормаларымен ... ... ... ... ... үш жану ... бөлінеді: жанбайтын, өрке төзімді және
жанғыш.
Ғимарат және жалпы құрылыстың өртке өзімділік дәрежесі жану тобы ... ... ... ... ... ... өртке
төзімділіктің бес дәрежесін ажыратады.
Өрт қауіпсіздігін қамтамассыз ету өрттің алдын алу ... ... ... ... ... қол ... ... өрт сөндіру заттарына
су, химиялық және ауалы – ... ... ... сулы ... және ... газдар, су буы, өрт сөндіргіш голлондкөмірсутектік
қоспалар және құрғақ өрт сөндіруші ұнтақар жатады.
Сонымен қаар ... ... ... ... өрттің
шығуы мен өртке арналған заттар - өрт сөндіргіштер қарастырыған.
Әр үрлі заттар мен маериалдарды сөндіру ... және де ... ... ... ... үшін көмірқышқылды өрт сөндіргіштен
пайдаланылады.
Өрт қауіпсіздігінің іс – шаралары.
Әр ауысым аяқталғанан кейін жабдықтардың істен шықпауын, ... ... ... және ... ... ... ... шарт.
аймақ тұрақты немесе ... әсер етуі ... Осы ... ... үшін ... ... ... 4 топқа
бөлінеді:
1. Қорғаныс бұйымдары: Тұрақты ... ... ... ... ... ... ... тұратын, алмала-салмалы жабдықтың қауіпті
жерлерін көру немесе бұзылған ... ... және ... ... ... ... қорғаным бұйымдары болып
бөлінеді.
2. Сақтандыру қорғаныс бұйымдары ... ... ... және ... ... ... үшін ... Қорғаныс сигнализауияларына ... және ... ... арқылы, индикатор, дыбыс, вибрация және т.б) кіреді.
4. Егер адам ... ... ... иіс, улы ... ... болса, қашықтықтан бақылау қойылады.
Жалпы жабдықтан құрылымына және ... ... ... қауіпсіздік техникасының негізгі талаптары МемСТ 12.2.003.-
75 бойынша ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу процесін анықтау; ... ... ... механикаландыру; автоматтандырылған
түрлерін ... ... ... ... ... қамтамасыз ету жатады.
1. Микроклимат
Өндірісте жұмыс процестері бөлмелерде немесе жұмыс ... Ал, ... ... ... бір ... жағдайға сай
болу керек.
Бөлмедегі ауаның температурасы, салыстырмалы ылғалдығы өндірістік
бөлмелерге, ... ... ... ... жыл мезгіліне сай
жасалады. Егер жұмысшылар ұзақ ... ... ... ... ... ... төменгі температурасы мен
салыстырмалы ылғалдығында және т.б) ... ... онда ... ... ... неше ... ауруларға шалдығуы мүмкін.
Сондықтан да, өндірістік бөлмелердің ... ... ... ... жылдамдығына көңіл бөлінеді. Жылдың
өтпелі суық ... ауыр ... ... ... ... ... керек, ауаның салыстырмалы ылғалдығы 40-60 ... ... ... 0,2 м/с көп емес. Жылдың жылжу кезінде
температура 21-230С, ауаның ... ... 40-60%, ... ... ... ... физикалық факторладың дұрыс мөлшері
|Ауаның температурасы |21 ... ... ... |35% ... ... жылдамдығы |0,3м/с ... ... ... ауа ... |180С ... | ... жұмыс орнындағы ауа темпе- |13-240С |
|ратурасы | |
2. ... ... ... ... ... және ұйымдастыру жүйелерінің
шаралары былай түсіндіріледі: адамдарды электр тогынан ... ... ... ... ... қауіпті
факторлар туғызуы мүмкін. Оларға ... ... ... ... себептеріне жабдықтың кемістігі. ... ... ... ... дұрыс ұйымдастырмау және ... ... ... ... ... ... мен ... ПЭУ 76 талаптарына сай
болып, жұмысшыларды ... ... ... ... Жалпы электр
қауіпсіздігіне байланысты ... ... 1-ші ... ... ... ... ... үйлер т.б) температурасы 15-200С
дейін, едендері ток ... ... ... ... ... ... бөлмелерге: салқын, құрғақ, шаң
көп(электр ... ... ... және т.б) ... ... ... ... өте жоғары бөлмелерге: ішкі ылғалды,
қабырғаларында есік, ... шаң ... өте көп ... ... ... қоймалары, елеу бөлмелері т.б) бөлмелері жатады.
Электротехникалық бұйымдар ... ... ... қорғау жағдайына байланысты жасалды.
Өндірісте ... ... ... ... оқшаулау,
тізбекті ажырату, токты жерге енгізу, ток ... ... ... 0-ге ... ... ... ... жұмыс істейтін ... ... үшін ... бұйымдары (көзілдірік, каска, противогаздар т.б)
қабылданған ... ... Өрт ... өрт ... өрттің шығу салдарынан ... ... және ... тағы ... ... ... үшін
пайдаланады (МемСТ 12.4.01-75 СББТ).
Өрт қауіпсіздігін ... ... 4 ... ... болады.
1) Өндірістік процесстегі шаралар, технологиялық құрал-жабдықтар ... ... ... өрт қауіпсіздігімен қамтамасыз ету.
2) Құылыс – ... ... ... және ... төзімді оқшаулағыш заттармен қамтамасыз ету.
3) Жұмысшыларды өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... Өртті сөндіруге арналған тиімді қорғаныс бұйымдарымен қамтамасыз
ету ... ... ... ... жобалағанда санитарлы –
гигиеналық және өрт қауіпсіздігі талаптары ... ... ... ... өрт ... талаптарына сай келесі
зоналарға бөлуге болады. әкімшілік – ... ... ... ... және ... ғимараттар жатады.
Өрт болып жатқан жерді бірден ... табу үшін өрт ... ... ... ... ... жатқан жерді ... ... ... ... ... үшін су, химиялық ... ... ... ... газ, өрт ... және т.б қорғаныс
бұйымдары пайдаланылады.
Өндірісте өрт қауіпсіздіін ... ... ... ... ... өрт ... ... бұзылуын
анықтау, өрт қауіпсіздігі талаптарын тиімді ұйымдастыру, ... ... өрт ... ... ... жүргізу
жатады.
4.2´ Экология.
Қоршаған ортаны қорғауға арналған шаралар ең алдымен ... ... ... мен ... ... ... және барлық
өндірістік қәсіпорындардың ... ... ... ... ... және ... ... техникалық прогресті
өркендетуде маңызды болып ... ... ... кезінде өндірістік бөлімдердің
барлығында да қоршаған ортаға теріс әсер ... газ және шаң ... ... үшін жабдықтар мен
құбырларды ... ... мен ... азайту үшін жабдықтың озық ... ... ... ... ... ... ауа қабаты
зиянды заттармен залалданады. Ауа органикалық және ... тегі бар ... ... ... ... ... ... оның концентрациясымен ... ... ... ... ... ... және ... ротаға физикалық
және химиялық әсерін анықтайды және ... ... ... ... ... табылады.
Егер зат қоршаған ... ... ... ... әсері аз
концентрацияда болса, онда мөлшерлеген кезде осы ... ... ... ... ... ... әсер ету дәрежесі 4 класқа
бөлінеді.
- 1. ... 2. ... ... 3. ... ... 4. Аз ... ... залалдандыратын әртүрлі зиянды заттардың берілген ПДК-
ры мынамен мөлшерленеді: ... ... ... ... өмір сүру ... ... ... қоршаған ортаға
және табиғатқа кері әсерін ... Бұл ... ... ... ... ... ... кең етек алып кетті. Бұның себебі:
біріншіден адамды өндіріс және ... ... ... даму ... ... жер ... тұрғындар санының
күрт өсуінен ... ... ... ... ... өсуі – адамзатқа
керекті құрылыс және ... ... ... ... ... ... металл, тағы басқалар) өсуіне ... ... ... ... бірге адам ... ... ... ... де осы ... ... байланысты болып
отыр. Шаруашылық әрекеттер зардабынан әсіресе ауа ластануы жиі болады.
Ауа ... ... ... ішінде өте көп тараған: ... ... ... ... ... ... мен және ... шаң
тозаңдармен ластануда. Ауа айналымы ... ... ... ... ... пісіру жұмыстары жүргізілетін пісіру ... ... ... күйген май иісі және өнімді түсіру барысындағы ... ... ... туады. Осыған байланысты түтінді ауаны
сорып тастайтын қондырғылар ... ... ... ... ... бір- ... сүйкелетін бөлшектерді дер ... ... ... бәрі шуды ... ... азайту үшін ... нан ... ... ... электр қауіпсіздігін
қатаң сақтау керек:
- жерге отырғызу, өткізгіштердің ... ... ... ... ... ... ... жағылатын кезде еңбек жағдайына
ерекше көңіл бөлінуі керек, қоршаған ортаға газдың ... ... ... ал адам ... және жарылыс сияқты қауіпті
жағдайлар болдырады.
Пештің жағу бөлімінде газды жаққанда факельдің ... ... ... ... бақылау керек.
Өндірістік ластанған ағын сулардың сипаттамасы СН 124-72 ... Ағын ... ... ... 1- кестеде
берілген.
Кесте 1.
Технологиялық процесті ... ... ... ... ... ... ... |Өлшем бірлігі ... ... ... |°С |18 ... |
|Өлшенген заттар |М г\л |50-200 ... ... ... |2,7 ... ... |М г\л ... ... ... |М г\л |0,1 ... ... ағын судың пайда болу көздері.
Кесте 2.
|Өндірістің түрі ... ... ... ... ... жуу ... Қамыр дайындау ... жуу ... ... ... ... жуу. ... жем кәсіпорындарында ... мен ... ... және ... ... кей жағдайларда шаң жарылады. ... ... ... органикалық шаң себепші болады. ... ... ... ... ... ... ... жұмыс бөліктерінің динамикалық әсерінен, яғни соққысынан
пайда болған ұшқыны немесе аса жоғары ... ... ... орын ... ... ... мен ... машиналар мен ... ... ... ... ... аса ... жарылысқа
алып келіп соғуы жиі кездеседі.Әдетте жарылыстың ... ... м\с тең ... ... барысында бірінен соң бірі тізбектелген қысушы
толқын түзетін ... ... ... уіл ... ... ... шаң ... көтеріп, қуаты көбейген жаңа жарылыс
туғызады.
Сөйтіп, тізбектелген жарылыстар ... ... ... ... ... жылдамдықпен тарайды.
Көрсетілген шаңдардың қауіпті жарылу ... ... ... ... қираудан сақтау үшін олардың әр ... ... ... 5м –тан кем емес газ шығатын ойық ... ... ... құрал –жабдықтарды қорғау мақсатымен оларға
мембрана ... ... ... пайда болғани артық қысымды
аластату үшін ... ... ... ... ... -жабдықтардың ... ... ... үшін ... ... шығынын дұрыстап есептеудің маңызы зор.
Лабораториядағы қауіпсіз жұмыс істеу ережелері.
Жұмыс ... ... ... қондырғы жұмыс столы болып табылады, онда
бүкіл эксперименттік ... ... ... лабораторияда
сорғыш шкаф болу ... онда ... ... ... улы заттар
мен жұмыс істейтін ... ... ... сондай –ақ
органикалық заттар тигельдер де жағылады. Жұмыс ... ... жазу ... ... ... ... стлодарының жанында
биік орындықтар болуы керек. Лабораторияда ... ... ... ... ... ... ... көзілдіріктері, газға
қарсы құрал (противогаз) болуы керек. Жұмыс ... тек ... ... ... ... ... ... аз мөлшердегі химиялық
заттарды, кішкентай ыдыстарда ... ... ... ... шәшке және тағы басқалар жұмыс кезінде әйнекпен немесе
таза ... ... ... Стол ... ... ыдыстар
берілген ретпен орналастырылуы керек. Стол ... ... ... ... металлды заттар, ал екіншісінде
әйнекті ... жату ... ... ... ... ... аннометрлер
және тағы басқалар ұсақ заттар үшін ... қылу ... ... ... таза ақ қағаз салу керек. ... ... ... ... ... ... орналасу керек,
ал анда-санда ... ... ... ... ... ... ... негізгі ережелері мыналар:
1) стол ... көп ... ... ... ... ... және ыдыстарды таза күйде ... ... стол ... ... ... болу ... жұмыс біткен соң, лабораториядан кетер ... ... ... кету керек.
Сәтсіз оқиға болған жағдайда бірінші көмек көрсету.
Лабораторияда тез ... ... ... көрсету жағдайлары
болады-әйнекпен қолды кесу, ыстық заттармен, қышқылдармен, булармен
күю.
Лабораторияда бірінші ... ... мына ... болу ... ... ... 3(-ті иод ерітіндісі, 2(-ті бор
қышқылы ерітіндісі, 2( -ті қышқылдарының ... 3-5( -ті ... ... ерітіндісі, БФ –6 желімі болу керек.
Әйнектен ... ... ... ... ... жағып, байлап тастау керек.
II, II ... ... ... ... екі көмірқышқыл
натрийді себу немесе 2( -ті екі ... ... ... ... 5( -ті марганец қышқылды калий ерітіндісімен малып тарту
қажет. ... ... ... ... көп мөлшердегі сумен шаю
және сулы шүперекпен тарту керек: сілтілермен ... ... ... әлсіз ерітіндісімен, қышқылдармен күйген кезде 2 ( ... ... тоқ ... кезде алдымен зардап шеккен адамды тоқтан
босату керек және ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, жүрекке
массаж жасау, жасанды дем беру. ... ауыр ... тез ... ... және ... ... көмегін шақыру керек /19/.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Солнцев К.М. ... ... ... 1985, №6, -31 ... ... Н.И. ... – фактор повышения качества.
Мукомольно – ... и ... 1985. №7. – ... ... ... продукции комбикормовой
промышленности. Министерство хлебопродуктов ... ... ... 1986. – 29 ... ... Г.А. Технология муки и крупы. – М., ... ... ... Г.А. и др. ... и ...... и комбикормовой
промышленности. –М., МГУПП, 1994 ... ... Г.А. и др. ... по ... ... и ... – М., ВО ... 1991
г.
7. Кожарова Л.С. основы комбикормого производства. – М.,
«Агропромиздат», 1987 г. – 131 ... ... ... для ... ... /Авт. – ... ... – М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк:
«Сталкер», 2004. – 189 с./
9. ... и ... для ... ... ... ... Посад.
2005. – 167 с.
10. Трисвятский, И.С.Шатилов. Товароведение зерна и
продуктов его переработки. Москва: ... 1992. – ... ... ... ... ... жем технологиясы, Алматы, СаГа, 2003 – 120 бет
12. О.Н.Чеботарев и др. Технология ... ... ... Изд. ... ... М. – ... на Дону.
2004. 687 с.
13. Правила организации и ведения ... ... ... ... ОАО ... АООТ ... -
Воронеж. 1997. 256 с.
14. ... ... ... ... и ... производства.
М., ВО «Агропромиздат», 1989. с 368
15. А.П. Мазник, З.И. Хазина. Справочник по ... М., ... 1982. – 191 ... ... С.Т. ... жем ... қысқаша курсы.
АТУ, Алматы, 2007. – 121 бет
17. Рекомендации по ... ... и ... ... ... складах. ВНИИКП, г. Воронеж -
1978, с. 33
18. ... ... ... Под ред. Г.А. ... 2-ое, доп. и перераб. М., «Колос», 1977. с. 352
19. Ефремова С.В., ... Ю.М., ... ... С.А. ... ... ... химия
твердого топлива, 2003. №1 – 98 с.
20. С.А. Ефремов. Использование ... в ... ... процессах.
Химический журнал Казахстана, 2006. №3 – 235 с.
21. Шунгиты – новое комплексное ... ... ... ... 1971 – 18 ... Комбикорма, 2003 г. №6
23. АН СССР Сибирское отделение Дальневосточный филиал
им.
В.Л. Комарова. Н.А. Чайникова, Г.А. Мацуцын. ... руды ... ... на их основе. Владивосток, 1966
24. АН СССР Кольский филиал им. С.М. ... ... ... ... и ... ... Апатиты,
1966
25. ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье.
Методы опрделения влаги.
26. ГОСТ ... ... ... ... ... объемной массы и
угла естественного откоса.
27. ГОСТ 13496.12-98. Комбикорма. Комбикормовое сырье. Метод определения
общей кислотности.
28. ГОСТ 13496.8-72. Комбикорма. Методы определения крупности.
29. ГОСТ ... ... ... ... ... ... соли.
30. Полищук Л.А. Лаборант химико – ... ... ... –М.: ... 1988. -159 с.: ... и ... ... для кадров массовых професий)
-----------------------
Сусымалығы нашар құрама жем құрауыштарының сапасын жақсарту ... ... ... ... жем ... ... ... шолу
Табиғи минералдар туралы әдебиеттерге шолу
Сусымалығы нашар құрауыштарды құрама жемге енгізу технологиясы
Табиғи минералдардың физика-химиялық қасиеттерін анықтау
Табиғи минералдарды
құрама ... ... ... есептеу
Табиғи минералдарды құрама жемге енгізудің технологиялық сызбасы
Табиғи минералдар ... ... ... ... мерзімдерін анықтау
Табиғи минералдар енгізілген құрама жемнің техника-экономикалық тиімділігін
зерттеу нәтижелері

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Технохимиялық бақылау" лабораториялық жұмыстар27 бет
1930 ж. Америка құрама штаттарындағы экономикалық дағдарыстың ерекшеліктері19 бет
«Компьютер көмегімен есеп шығару технологиясын математикалық білім сапасын жақсартуда пайдалану ерекшеліктері»42 бет
«Оңтүстік Қазақстан облысындағы халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту жолдары»75 бет
Авариялық-құтқару қызметi мен құрамаларының мiндеттерi4 бет
Азаматтардың денсаулығын жақсартуы – мемлекеттің тұрақты әлеуметтік-демографиялық дамудың кепілі.10 бет
Аймақтың инвестициялық тартымдылығын жақсарту жолдары5 бет
Айғырларға арналған қора жайларға қойылатын ветеринариялық-санитариялық және гигиеналық талаптар. айғырларды күтіп-бағу жағдайлары және оларды жақсарту шаралары39 бет
Америка Құрама Штаттары9 бет
Америка Құрама Штаттары (АҚШ)6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь