Шығыс Қазақстан облысының туризмінің қазіргі жағдайы мен туристік іс - шаралар

Кіріспе
1.тарау. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК . РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ
РЕСУРСТАРЫНА СИПАТТАМА
1.1 Табиғи . рекреациялық ресурстар
1.2. Флора мен фауна ерекшелігі
1.3. Әлеуметтік . рекреациялық ресурстар
1.4. Экологиялық . рекреациялық рессурстар
2 .тарау. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИЗМІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ТУРИСТІК ІС . ШАРАЛАР
2.1. Туристік іс.шаралар
2.2. Дамуының позитивті және негативті факторлары
3 . тарау. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
3.1. ШҚО туризмін дамытудағы негізгі мәселелер және шешу жолдары
3.2. Туризмді дамыту бағдарламасына талдау жасау
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында экономикалық даму кезеңі жүріп жатқандықтан, халық шаруашылығының әртүрлі салаларында, соның ішінде туристік іс - әрекет пен туристік аймақтардың қалыптасуы қарқынды дамуда. Туристік аймақтар ішінде өзінің ерекше әсем табиғатымен, бай тарихымен, мәдениетімен көзге түсетіні - Шығыс Қазақстан облысы. Оның бірнеше себептері бар, мысалы: облыстың географиялық орны, табиғи жағдайы, жер бедері мен климаты, әлеуметтік және экономикалық дамуы, тарихи -мәдени, өнер ескерткіштерінің көп шоғырлануы.
Осы дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі - Шығыс Қазақстанның туристік іс - әрекетінің қазіргі жағдайын, оның дамуының ерекшеліктері, мәселелері мен олардың шешу жолдарын қарастыру. Осы аймақты таңдау себебім, бұл біріншіден төрт мемлекеттің (Қазақстан, Ресей, Қытай және Монғолия) тектескен жерде орналасуы, екіншіден, осындай туристік әлеуетін қолдана отырып, туристік іс - әрекетті халық шаруашылығының ең көп пайда әкелетін саласына айналдыру жолдарын іздеу. Өйткені, қазіргі экономикада туризм ең қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі. Ғалымдардың зерттеуінше, 2015 жылға дейін туристік сала мұнай мен жоғарғы технологиялармен қоса ең пайдалы салаға айналады. Бұл өсім негізінен жаңа туристік аймақтардың есебінен жүреді, өйткені туристік нарықтың дәстүрлі орталықтары өздерінің рекреациялық сыйымдылық шегіне жеткен.
Шығыс Қазақстан облысы, қазіргі туристердің барлық сұраныстарын қанағаттандыра алатын, ерекше туристік әлеуетін бар орталыққа айналу мүмкіндігі өте жоғары аймақ болып табылады. Өйткені облыстың басқа аймақтардан бірнеше артықшылықтары бар. Олар:
1) Аймақтың ерекше геосаяси орналасуы;
2) Экономика салаларының дамуы;
3) Қазіргі туризмнің аз қоныстанған және ерекше салт - дәстүрлері бар
халықтар тұратын жерлерге ауысу тенденциясы;
4) Тарихи - мәдени ескертіштердің ерекшеліктері;
1. Қазақ Ұлттық энциклопедиясы І-том. 2001 -98 б.
2. Атлас Казахстана. - Алматы.: 2003 - 36 б.
3. Румянцева Н.В. Проблема развития экотуризма // Возможности развития туризма Сибирьского региона и сопредельных территорий // Үшінші халықаралық ғылыми – оқу - тәжірибелік конференция материалдары.Томск: 2001 Стр: 72-74
4. В.П. Усенова Школа природы. - М.: Всемирный Фонд дикой природы. 1997 – стр.160
5. Музей флоры и фауны // Рудный Алтай. - 1984. - 28 кантар. – Стр.4.
6. Шығыс Қазақстан облысының 2006 - 2008 жылдарға арналған туристік саланы
дамытудың өңірлік бағдарламасы. Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының
2005 жылғы 18 қазан №13/184 Ш шешімімен бекітілген. Экономика статистика, 2000ж.№4. Статьи: Проблемы развития малого бизнеса и пути их решения. Современное состояние малого бизнеса Р.К.
7. Маркакольский Государственный заповедник // Физическая география.
Казахская ССР: Краткая энциклопедия - В 4 Т. - Алма-Ата. 1988.- Т2. – Стр.329
8. Рымжанов Р. Маркакольскому заповеднику 20 лет / Р. Рымжанов //
Экологический курьер.- 1996. -1 - 14 мамыр (."N'29). – Стр.5.
9.Glen T. Ecotourism: Astatus report and conceptual fremework //The journal of tourism Studies. Vol. 5, No 2. - 1994.
10. Қазақстан Республикасының Статистика агенттіпнің материалдары.
11. Западно - Алтайский заповедник //Новые заповедники Казахстана. - Алма-
Ата, 1988. Стр.48-59.
12. Катон - Карагайский природныы парк /. Физическая география
Восточного Казахстана: Западный и Восточный субрегионы.:Учебное пособие, Өскемен, 2002. –Стр,147-149.
13. Бекбулатова Е. Индустрия гостсприимства Казахстана // «Альпари» № 3,
1998.
14. www. akimvko. kz
15. http // intervest. by. ru
16. www. rambler. Ru
17. www. mail. Ru
18. www.google. ru
19. www.km.ru
20. Чигаркин А.В. Памятники природы Казахстана. Алма-Ата, 1980 – Стр.143.
21. Штюрмер Ю.А. О проблемах туризма и защиты окружающей среды // Человек и природа. - М.: Знание 1978. №6, Стр. 95
22. Lingberg K. Polisies for maximiring nature tourism ecological and economic benefits.- Washington. World Resorts Institute. - 1991
23. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика.
Алматы, Атамұра, 2000.- Стр.336 .
24. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация
международного туризма. - М.: МГУ 1996. – стр.105
25. Введение в бизнес туроперейтинга. - М.: Российская международная
академия туризма. 1996. – Стр.104.
26. WTO news. -1997, мау.
27. Мазбаев О. Б. /Некоторые актуальные вопросы развития туризма в
Казахстане. // Актуальные вопросы теории п практики туризма: сборный
материал Республиканской научно - практической конференции. - Алматы, 1999
- Стр.85-87.
28. О развитии туризма как доходной отрасли экономики Республики Казахстан:
Официальные материалы. - Алматы: ИК "Раритет", 2001.- Стр.48 .
29.Алиева Ж.Н. Экологический туризм: учебное пособие. - Алматы.: Казахскии Университет. 2002 – Стр.6-21.
30. Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география Казахстана. -Алматы. 1997- Стр.328.
31. Қазақ Ұлттық энциклопедиясы Ш-том. 2001 - 154 б.
32. Катон - Карагайский националъный парк - Ноев ковчег современности / Ю.
Назаренко санағы //Рудный Алтай . - 2002. - 15 маусым- Стр.21.
33. Концепция развития туризма в Казахстане. Алматы, 1992.
34. Чак У. Г. Управление курортами.. Гаага университеті., 1986.
35. Чудновский А. Д. Гостиничный и туристский бизнес. М., 1998.
36. Саипов А.А. Теория и практика туризма Казахстана. А., 1999.
37. Раева Р.А. Гостиничный бизнес. Алматы, 1998.
38 Порядок аккредитации туристских организаций, осуществляющих
туристическую деятельность в Республике Казахстан. //Азия, 1999, №1. Стр. 9 -10.
39. Forecast for 2020 (Прогноз на 2020г.) Дүниежүзілік Туристік Ұйым. 1998.
40. Серова С, Ганиева Д. /Проблемы развития туризма в Казахстане. //
Современные проблемы общественной трансформации: материал межвузовской
студенческой конференции №9-10, - Алматы, 1999- 119-1126.
41. Дуйсен Г.М., Надыров Ш.М. /Туристская деятельность и инфраструктура
туризма в Казахстане. Вестник КазГНУ им. Аль-Фараби Алматы,2000 – Стр. 49-55
42. Казахстанский туризм: новый поворот //Деловой мир Казахстана. 1999 .№3,Стр.
52-54.
43. О туризме в Республике Казахстан в 2000 году Статистический справочник.
Статистика агенттіп. Алматы, 2001 - 74 6.
44. Ердавлетов С. Р. Казахстан туристский. Алма-Ата: Кайнар, 1989 – Стр.236 .
45. Актуальные вопросы теории и практики туризма: Сборник материалов
Республиканской научно- теоретической конференции / С. Р. Ердавлетов
редакциясымен. - Алматы, Казак университеті, 1999. - 1886.
        
        КІРІСПЕ
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында экономикалық даму кезеңі жүріп
жатқандықтан, халық шаруашылығының ... ... ... ... іс - әрекет пен туристік аймақтардың қалыптасуы қарқынды дамуда.
Туристік аймақтар ... ... ... әсем ... бай ... ... ... - Шығыс Қазақстан облысы. Оның ... бар, ... ... ... ... табиғи жағдайы, жер
бедері мен ... ... және ... ... ... -мәдени,
өнер ескерткіштерінің көп шоғырлануы.
Осы дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі - ... ... іс - ... ... ... оның ... ерекшеліктері,
мәселелері мен олардың шешу жолдарын қарастыру. Осы аймақты таңдау себебім,
бұл біріншіден төрт мемлекеттің (Қазақстан, Ресей, ... және ... ... орналасуы, екіншіден, осындай туристік әлеуетін қолдана
отырып, туристік іс - ... ... ... ең көп пайда әкелетін
саласына айналдыру жолдарын іздеу. Өйткені, ... ... ... ... ... келе ... ... бірі. Ғалымдардың зерттеуінше, 2015
жылға дейін туристік сала мұнай мен ... ... қоса ... ... ... Бұл өсім ... жаңа туристік аймақтардың
есебінен жүреді, өйткені туристік нарықтың дәстүрлі орталықтары ... ... ... ... Қазақстан облысы, қазіргі туристердің барлық сұраныстарын
қанағаттандыра ... ... ... ... бар ... айналу
мүмкіндігі өте жоғары аймақ ... ... ... ... ... ... артықшылықтары бар. Олар:
1) Аймақтың ерекше геосаяси орналасуы;
2) ... ... ... Қазіргі туризмнің аз қоныстанған және ерекше салт ... ... ... ... ... ... Тарихи - мәдени ескертіштердің ерекшеліктері;
5) Қажылық ... ... ... - ... ... болуы;
Ерекше тарихи және бүкіл түркі халықтарының шығу жері ... ... ... мен ... мен ... ... және ... зоналардың, табиғи
ландшафттардың әртүрлігі;
8) Мұражайлардың, мәдени - көңіл ... ... ... және ансамбльдық жүйелердің болуы;
9) Бос еңбек ресурстарының ... ... ... ... ... ... біле ... болашақта
жаңа өзгертулер мен дамуды тездететін бағдарламаларды іске асыру жолдарын
табу маңызды болып табылады.
Қазіргі кезде облыста туризмді алып ... ... ... шығу ... ... ал жергілікті ресурстарға сүйенетін
ішкі
туризм саласы дамуы тежеліп отыр.
Сондықтан осы жұмыстың ... ... ... ... ... әлеуетін аша отырып, туризмнің даму алғышарттарының теориялық
жағын қарастыруға әрекет жасау. Ал ... ... ... облыстың
туристік бағдарламалардың әсерлерін көрсету.
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні болып, Шығыс ... ... ... ... яғни туристік – рекреациялық ресурстарына
сипаттама беру, жүргізіліп жатқан туристік іс - ... ... ... ... ... әсер ... ... және негативті факторларын зерттеу,
сонымен қатар облыстың негізгі мәселелері мен ... ... ... бағдарламаны талдау болып табылады.
Диплом жұмысының мақсаты орындалуы үшін келесі міндеттер алға
қойылған:
- ... ... ... ... Осы ... нақты қолданылуына талдау жасау;
- Туристік кәсіпорындардың жұмысына талдау жасау;
- Туризм даму мәселелері мен оларды шешу жолдарын көрсету;
Дипломдық ... ... ... мен ... ... ... ... көздерін зерттеу (әдеби ақпарат ... ... ... ... энциклопедиялар, туризмді дамыту
бағдарламасы), алынған ... ... мен ... және ... ... танысу.
1-тарау. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК - РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ
РЕСУРСТАРЫНА СИПАТТАМА
1.1 ... - ... ... ... ... ... ... ең кіші аудан. Қазақстан
территориясының 10% үлесін ғана алып жатыр.Шығыс Қазақстан екі облыстан ... ... және ... ... тұрады. Жер көлемі – 277 мың шаршы
шақырым, халқы 1772 мың адам. Оның ... ... ... 10 ... ... 12% - і ғана ... бүкіл өнеркәсіп өнімнің 28 %- тен
астамын ... ... ... географиялық орны өте қолайлы. Ол Алтай тауы
және Сарыарқаның шығыс бөлігін ... ... ... ... ... Оның аумағына төбелі жазықтар мен аласа таулар, биік ... ірі ... ... мен ... ... ... көп ... Сарыарқаның шығыс жағы алып жатыр. Ұсақ
шоқылы таулар тар, көбінесе ... ... ... ... өзен ... өте әдемі түрге ие болған. Көптеген тау төбелер мен ... ... ... көзтартады. Оңтүстік бөлігін - Шығыс тауы
1305 м биіктікте, оңтүстік - шығысында ... ... ... ... жотасы, биіктігі 1600 м, Солтүстігін Ертіс маңы жазығы,
оңтүстігін Алакөлдің және Сасықкөлдің қазаншұңқырлары алып жатыр.
Ауданның оңтүстігі мен ... ... ... ... ... Жоңғар Алатауы, Сауыр - Тарбағатай мен Алтайдың биік тау жоталарына
барып ... ... ... мәңгі қар мен ... ... ... І – том. 2001 – 98 б.]
Алтайдың ең биік шыңы - Мұзтау. Шығыс ... Үлбі ... ... 1500 мм ... - ... ... Бұл еліміздің ең жоғарғы
көрсеткіші. Таулардан бастау алған көптеген өзендер мен тау ... ... мен ірі ... ... ... Қазақстанның басты су күретамыры - Ертіс. Аудан ... ... ... Алакөл, Марқакөл. Зайсан көлінде Бұқтырма СЭС - ң салынуына
байланысты көтеріле ... су ... ... ... ... ... ... Нарын, Самырсақты, Тарбағатай, ... ... ... ... ... 3000 ... ... Алтай тауының ұзындығы
батыстан - шығысқа қарай 2000 км созылып ... ... ... қара ... өзенімен Зайсан, батыстан оңтүстік - шығысқа қарай
Батыс Сібірден Гоби жазығына дейін, ал ... ... ... ... ... ... Солтүстік - шығыста Шығыс Азияның Шапшалы ... ... ... ... ... ... ... Сібір жазығынан, оңтүстік -
шығысында Гоби шөліне дейін аралықта ... ірі тау ... ... ... Қазақстанға оңтүстік - батыс бөлігі ғана кіреді. ... ... ... ... ... - "алтын" деген мағынаны білдіреді. Алтай
тауын Оңтүстік Алтай, Орталық Алтай ... ... ... және ... деп үшке
бөлуге болады. Ең биік шыңы - ... 4506 м. [2. ... ... ... - 36 ... Халық Республикасындағы Ебінұр ... ... мен ... ... ... ... ... табиғи өткел бар, оны ... ... ... ... ... ... 300 - 400 м, ені 10 ... Жоңғар қақпасы арқылы Қазақстанды Батыс Қытаймен ... ... жолы ... ... ... ... солтүстік беткейі
көлбеу, кей жерлерінде беткейлердің төбесі тегіс, сатылы болып келеді. Ең
биік жері - ... шыңы 4463 м. ... ... тау ... Тастау,
Сарқантау, Тасқантау, Мыңщұңқыр жоталары бар.
Жоңғар Алатауы палеозой эрасында пайда болған гнейс, ... ... ... жыныстарынан, биік жерлері каледон граниттерінен
түзілген. Жоңғар Алатауы пайдалы ... өте бай. Тас ... ... жанғыш тақтатас, вольфрам және ... ... бар. ... ... І – том. 2001 – 101 б.]
Жер бедері мен климатының, топырақ - ... ... ... алуан
түрлілігі бұл ауданның табиғатына ерекше, кайталанбас әсемдік береді. Кең
алқапты жерледің табиғи климаттық ... ... ... жамылғысы да
әртүрлі. Ол таулы жерлер топырағы, таулы ... биік ... және ... мен ... ... ... ... Атмосферадын түсетін ылғал
мөлшері өте айнымалы. Облыс терістігіндегі біраз территорияны жеткілікті
ылғалданған орманды - дала ... алып ... ... ... сұр ... мен ... қара топырақ кездеседі. Бұл зонашадан
оңтүстікке қарай ... қара ... дала ... ... дала ... солтүстігінде құрғақ далалы аймақ пен оңтүстүгінде
шөлді аймақтың аралығында жатыр. Топырақтың құнарлылығы кем, әсіресе оның
құрамындағы ... аз, ашық қара - ... ... ... ... көбісі
кебірленген. Бұл қазіргі уақытта негізінен мал шаруашылықты аймақ болып
саналады. Жайылымы көктемгі, жазғы, күзгі ... ... ... ... яғни 4 ... 3 жылы ... болады. Сондықтан егін егіп тұрақты
өнім алу тек суармалы жағдайда мүмкін. Жартылай шөлді зонашаның оңтүстігін
кең алқапты шөл ... алып ... Бұл ... ... ... өзі. ... ... олардың топырағында калыратын қалдықтары да мардымсыз.
Топырақ кұнарлылығы аз болғандықтан ... ... ... ... ... ... ... керек. [2. Атлас Казахстана.- ... - 38 ... ... ... ... аймақтағы ылғал мөлшері жазық
территориясындағы ... дала ... ... ... мол. ... ... 250 - 360 мм. ... түсі де өзгеріп, біршеше зонашаға
бөледі. Бұл аймақта таулардың топырақ климат жағдайларына ... ... ... ... ... ... 500-800 ... жетеді. Ылғал жақсы
түсетіндіктен шөп жақсы ... ... да ... ... қара ... ... пен қара ... Жайылымы да жақсы. Аймақ таулы жыралы
болғандықтан, жаппай ... ... ... көп жері ... ... шабындық ретінде де пайдаланылады. Бұл аймақта суарылатын және
суарылмайтын жеміс ағаштары, ... ... ... ... ... ... ... таулы зонасынан жоғары жатыр. Бұл аймақта түсетін ... ... 850 - 900 мм. ... - ... қара ... пен ... ... Жер негізінен жазғы жайлау мен шабындыққа қолайлы.
Биік таулы - шалғынды және шалғынды дала зона биік ... ... ... ... - биік таулы альпілік және субальпілік шалғынды
және шалғынды далалы топырақтар. Алтайдың таулы ... ... ... ... Бұл ... негізінен малдың, әсіресе уақ малдың жазғы
жайлауы ретінде пайдаланылады.[3. Румянцева Н. В. ... ... // ... ... ... ... региона и
сопредельных территорий // Үшінші халықаралық ғылыми – оқу – ... ... ... 2001 С: 72 - ... Шығыс Қазақстан обылысының көп бөлігін тау алып ... ... суық ішке ене ... Ең ... ... мен ... ... Зайсан, Алакөл, Сасықкөл. Таулы бөлігінде шағын тұщы су
көлдер көп кездеседі. Ертіс ... ... ... ... ... ... тау беткейлерінен басталатын салаларының энергетика маңызы зор.
Тау бөктерінде бұлақтар да көп. Бұл аудан суға өте бай.
Шығыс Қазақстан өзендері өте ... ... ... өте ... Таулы өзендер 70 - тен астам, ал ... 3500 - ... ... ... бар. Суы ... ... 0,07 ... құрамында йод,
фтор, бром тағы басқалары бар. Балыққа өте бай (сазан, табан, ... қара ... ... ... ... бастауында андатра
кездеседі.
Территориясының оңтүстік - шығысынан, солтүстік - батысына ... аса ірі су ... және ... ... көзі - ... ағып өтеді. Ертіс арқылы өтетін Семей - Барнаул жолы еліміздің ... ... - ... ... ... мен Орта Азия республикасына шығуға
мүмкіндік береді. [1.Қазақ Ұлттық энциклопедиясы І – том. 2001 – 101 ... ... ... ... ... тым континентті. Оңтүстік-шығысқа
қарай континенттігі арта түседі. Тау етектері мен ... ... ... ... Батысындағы Ертістің оң салалары - Қалжыр,
Күршім, Бұқтырма, Үлбі, Уба өзендерінің суы мол, ағыны қатты ... ... ... және ... - ... ... ... ылғал алып
келеді, сондықтан тау беткейлерінде жылына 600 мм-ге дейін жауын - шашын
жауады. Тауға биіктеген сайын жауын - ... ... ... ... ... бастау алатын таудың жоғарғы бөлігінде 1800 мм-ге дейін жауады. Тау
етегінде жауын - ... ... 250 - З00 мм. ... түсуі тау етегінде 20 -
30 см, ал тауға биіктеген сайын 2 метрге дейін қалыңдайды.
Алтайдың Шығыс ... ... ... көп. ... ... Ертіс
және оның салалары: Бұқтырма, Үлбі, Күршім, Нарын. ... ... ... ... жер ... ... - ... суымен қоректенеді. Өзендерінің суы
мол, ағысы қатты. Қара Ертіс өз ... ... ... алады да, Алтай
тауын қақ жарып, ... ... ... ... тау ... біртіндеп жазық
жерде ағатын Ертіске айналады. Ертіс өзенінің ... су ... ... су қоймалары арқылы реттеліп түрады. Бұқтырма, ... ... ... су ... станциялары салынған. [ 4. Усенова В.П. Школа
природы. - М: Всемирный Фонд ... ... 1997 – 160 ... ... Шығыстың су энергетикалық ресурстарының көбін құрайды.
Алтай ... де бай. Ең ... - ... Марқакөл көлдері. Марқакөл тау
ішінде - абсолюттік биіктігі 1450 метр ... ... Суы ... ... ... әсем табиғаты мен табиғи байлығын қорғау үшін қорық
ұйымдастырылған. Зайсан көлінің табиғи жағдайы Бұқтырма су ... ... көп ... ... ... ... жатыр. Алтай тауының
табиғаты әсем, көрікті, адамдардың дем алып, денсаулығын түзейтін сауықтыру
орындары көп. Солардың бірі - ... ... одан ... ... ... көлі Алтай мен Сауыр - Тарбағатай тауларының ... ... Бұл - ... суы тұщы көл. Зайсанға бірнеше өзен
келіп құяды да, одан Ертіс өзені ағып ... ... беті ... ... ... ... температурасы +26 градусқа дейін жылынады. Судың деңгейі жаздың
алғашқы жартысында көтеріледі. Зайсан кәсіпшілік маңызы бар балыққа бай.
Онда балықтың 23 түрі ... Өзен ... ... ... [ 2. ... ... 2003 - 39 ... өзені - Ертістің оң жақ саласы. Бұл өзен Оңтүстік Алтайдың
мұздықтары мен ... ... ... жағалауы жартасты, арнасы
шоңғалды, ағыны қатты тау өзені. Ертістің ең суы мол саласы да осы Бұқтырма
өзені. Өзеннің суы ... ... ... ... дейін тасып жатады. Су
деңгейінің шұғыл көтерілетін кезі ... айы, ал ... ... ... қыс ... Өзен ағаш ағызуға қолайлы, әрі электр энергиясын өндірудің
тиімді көзі болып табылады.
Бұқтырма өзенінің аңғары шатқал - ... ... ... ... бұрылысы табиғаттың әсем көрінісімен астасып жатады. ... ... 200 ... ... ... ... тік ... болып келеді. Өзен жағалауынан таудың етегіне дейін әр ... ... ... - Қара ... деп ... бұл өзен ... жеріндегі Монғол Алтайы
тауының батыс беткейінен бастау алып ... ... ... ол ... ірі өзендердің бірі. Жалпы ұзындығы - 4248 км, ал ... ... ... - 1700 км. ... ... ... көлі ... бөгетінен кейін Алтай тауының Қалба, Нарын жоталарының тау
аралықтары мен тау ... ... ... ... ... көптеген салалар
келіп құяды. Өскемен қаласынан төменірек тұста кең арнамен Ертіске Үлбі мен
Об өзендері келіп ... Бұл өзен ... ... ... Ал,
Семей қаласының маңында жазықтыққа ... ... өзен баяу және ... ... ... ... Алтай тауының мәңгі қары мен мұздықтарынан,
кейбір ... жер асты суы мен ... - ... ... Сондықтан
Ертістің суы жыл бойы мол ... ... ... ... ... ... пайдаланылады. Ертіс бойына бірнеше су электр станциялары
салынған. Өскемен және ... СЭС - нан ... ... ... ... ... балықтың кәсіптік маңызы бар шоқыр, бекіре, ... ... ... түрі ... ... ... ... ең ірі өзендердің бірі
болып саналады. Оған республика жерінен тыс ірі екі сала келіп құяды. [ ... В.П. ... ... - М: ... Фонд ... ... 1997 – 162
стр.]
1.2. Флора мен фауна ерекшелігі
Шығыс Қазақстанның өсімдік топырағы ... ... ... ... тік
белдеудегі ландшафт жүйесі қалыптасқан. Солтүстік және ... ... 400 - 700 метр ... ... ... өсімдіктер мен
астық тұқымдасты дала, ал 1200 - 1700 метр ... ... ... қалыптасқан. Бұл таулы және далалы белдеуінде қара және қара ... ... ... ... ... 70 ... алып жатыр. Мұнда
жалпақ жапырақты орман өседі. Орталық және Оңтүстік ауданда 2200 - ... ... ... орман өседі. Бұл жерді самырсынды, бал қарағайлы
ағаштар өседі. Одан жоғары биік таулы альпілік ... ... ... ... өседі. Сонымен катар, мұнда таулы тундра, одан жоғары жағын
жартастар, тас қорымдар, қар алаңдары мен ... алып ... ... қара ... одан ... ашық күлгін топырақ тараған. 700
метрден жоғары астық тұқымдас шалғын ... мен ... ... ... ... әрі самырсын, шырша, майқарағай аралас орман. Субальпілік
және альпілік шалғындар көбінесе жануарлар дүниесінен ... ... ... ... ... ішіндегі ең маңызды дәрілік шөптер: итмұрын,
ситрус, қайың, емен тағы ... ... ... ... ... шөптердің
жемістері: қарақат, қызылқат, долана, дала жидегі кездеседі. Орманды
алқаптың 1638,9 мың га осы ... Бұл ... ... орман алқабына бай
аймақ. Мәңгі жасыл жапырақты өсімдіктің сан мың түрі осында.
Көп ... ... ... ... ... ... тән.
Солтүстік - батысындағы жазықтың қара топырағында ... ... ... ... ... ... ... жағындағы қара топырақ бозды
бетегелі, Зайсан қазан шұңқырындағы боз қоңыр топырақты жусанды бетегелі,
сұр топырақта жусанды ... ... ... өлкелердің ең төмен белдеуін
таулы долана, одан жоғарырақ қайың, көктерек, майқарағай, шырша ... ... және ... ... ... ... ... тән,
орманға және биік тауларға тән ... ... ... ... ... ... қаз, ... аққу.
Үлкен өзендерінде бекіре, тайман, алабұға, ал ... ... ... тау ... ... ... майқарағай, қарағай, самырсын
өседі. Тоғайларында итмұрын, қарақат; тауаралық алаңдарында ... ... шөп, ... шөп ... ... ... ... күлгін
топырағында балқарағай жайқалады. Биік таудағы альпі шалғындығында
шегіргүл, ... ... ... ... ... ... аю, ... бұғысы, таутеке, қар барысы; құстардан: саңырау құр, шіл,
тоқылдақ және тағы басқалары ... ... ... кәсіптік маңызы бар
аңдардан бұлғын, ақкіс, қара күзен, сібір күзені тіршілік ... ... ... ... ит, ... ... Алтайға жерсіңдірілген. [ 5.
Музей флоры и фауны // Рудный Алтай. - 198 28 .- ... ... - ... ... ... ... - ... мұра 670 ескерткіш бар. Сәулет
және тарихи мұралар ерекше қызығушылық тудырады. Семей қаласында:
* Абай оқыған үй, ... ... ...... ... ... XIXғ. 60 – ж., ... көшесі, 29 үйде орналасқан;
* Ямышевский қақпалары - республикалық маңыздағы тарихи ... ... Абай ... ... Ф.М. ... әдеби - мемориалдық ... ... ... 1857 жыл, ... ... 118 үйде ... тарихи - өлкетану ... ... үйі), ... ... тарихи ескерткіш, Абай
көшесі, 90;
* бір минаретті мешіт - республикалық маңыздағы тарихи ... XIX ... ... ... ... ... екі минаретті мешіт – сәулет ескерткіші, 1856 ж. Абай көшесі, 50;
* ... ... ... - ... ... ... сәулет ескерткіші, 1860 ж. Ленин көшесі, 12;
* Абай атындағы театрдың ...... ... 1972 ж. Абай алаңы;
- ... ... ... 1836 ... ... ... ... көшесі, 18.
Өскемен қаласында:
- Ахмет (Ахтам) Рафиков көпестің үйі және ... - ағаш ... ғ. аяғы - ... ... ... ескерткіші, М.Горький көшесі, 50;
- Иван Никонорович Кожевниковтың ыдыс - аяқ ... ... ... ... ... - ... ... сәулет
ескерткіші, 1914 ж. М. Горький көшесі, 59 этн. мұражай, 2 корпус;
* көпестің арақ - ... ... ... маңыздағы сәулет ескерткіші,
1907 ж. Головков көшесі, 25;
* Василий Логинович Иньковтың дәріханасы - ... ... ... XX ғасырдың басы, ... ... 38/40, ... ... ... ерлер училищесі, жергілікті ... ... 1881 - 1896 ж.ж. ... ... 29, этн. ... ... Савва Семенов және ұлдары» сауда үйі, кейінірек «Сәулет» дүкені,
жергілікті ... 1910 ж. ... ... ... ... 52;
«Эхо» кинотеатры, 1911 ж. сәулет ... ... ... ... ЖШС ... – ойын - ... ... өңдіруші Андрей Савельевич Меновщиковтың кеңсесі, XIX ғ. аяғы XX
ғ.басы – ... ... ... ... 56, өнер ... ... училищесі, 1901ж. сәулет ескерткіші, Урицкий к.
67, этн. мұражай, (1 корпус);
сыра зауытының иесі Яворовскийдің үйі - 1901 ж. ... ... ... 65 (« Өскемен сыразауыты» ЖАҚ);
- Діни ерлер училищесі - 1912 ж. сәулет ескерткіші, Ушанов К. 61,
орталық мешіт;
- Бастауыш ... ... 1912 ж. ... ... Ушанов
көшесі, 63, ШҚО Халықтар достығының үйі;
- Байланыс үйі (сәулетші Н.И. ... 1959 ж. ... ... ... ... ... ... Л.И. Маковеев) -
сәулет ескерткіші, 1957 ж., Ленин ... 68 Ф.Б. ... ... ... ... ... ... - республикалық маңыздағы тарихи
ескерткіш, Абай ... ... ... М.Әуезов тұрған үй - республикалық маңыздағы тарихи ескерткіш,
Абай ауданы, Бөрілі ауылы.
Аягөз ... ... ... - Баян ... ... тарихи ескерткіш VI ғ.
Тарлаулы ... ... Н.М. ... ... ... ... - 1876 ж. ... Зайсан
қ., Бөгенбай көшесі, 4;
- Кеңес үкіметін ... үшін ... ... ... ... ... ... шекарашы бауырлардың зираты - ... ... ж., ... ... 1915 - 1919 ж.ж. ақын - ... С.Торайғыров пәтерін жалдаған
көпес Шелкудиновтың үйі, тарихи ескерткіш, Зайсан Қ., Жангелдин к, 42;
- ақын ... ... үй - ... ... 1910 ж. ... ... ... 37;
- Зайсан ревкомының 1 съезі өткен көпес Ерзиннің бұрынғы ... ... 1920 ж. ... қ., Абай ... Бобкиннің үйі - сәулет ескерткіш, 1891 - 94 ж.ж. Зайсан Қ.,
Желтоқсан к.,27;
- ... ... - ... ... ... 1925 ж, ... ... ауданында:
- ҚР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, жазушы ... үйі - ... ... әкімдік.
Тарбағатай ауданында:
* « Уан төре» мазары, тарихи ескерткіш, 19 ғ., Уан төре ауылы;
* « Тана мырза» мазары, тарихи ... 19 ғ., Тана ... ... ... батырдың мазары, тарихи ескерткіш, 19 ғ., Ойшілік ауылы;
* Қажы шалдың Ақ мешіті, сәулет ескерткіші, 1980 ж., Боранбай би ... Шақы ... ... ... ескерткіші, Қызыл - кесік ауылы;
* Зейнолланың мавзолейі, Баязит шебер - республикалық ... ... ... ... ... - шығысқа қарай.
Ұлан ауданында:
* бұрынғы көпес үйі - сәулет ескерткіші, XX ғ. басы, Пролетарка ауылы.
Шемонаиха ауданында:
* Зоркальцев көпестің ... үйі және ... ... ... 1909 ж.,
Шемонаиха қаласы;
* Мухамедшин ... ... үйі және ... ... ескерткіші, 1906 ж.,
Шемонаиха қаласы;
- Филимонов көпестің ... үйі, ... ... ... 1913 ж., ... қаласы;
- бұрынғы аурухананың ғимараты - сәулет ... 1898 ... ... ... ... ... ... үлкен
рекреациондық аймақтар мен аудандар бар. Бұл аумақтарда тек ТМД елдерінен
ғана ... алыс шет ... де ... ... ... Оңтүстік
Алтайдың негізгі көзтартарлық табиғаты шоғырланған.
Оңтүстік аймақ. Орналасқан орны, шекарасы, алаңы:
Оңтүстік ... ... ... ... ... Абай ауданында
орналасқан. Семей қаласынан қашықтығы 180 км. [ 6. ... ... 2006 – 2008 ... ... ... ... дамытудың өңірлік
бағдарламасы. Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының 2005 жылғы 18 ... ... Ш ... ... ]
Негізгі көңіл бөлерлік ескерткіші - ақын Абайдың ... ... ... ... құрылыстың негізгі философияларының бірі болып
саналады. 2007 ... ... ... ... ... ... ... Алакөл көлінің ауданында демалыс аймағына жарамды жер 110 га.
құрайды. Демалыс базаларын орналастыру үшін ... жер ... ... аумағы 67 га., оның 60 % құрылыс салынған, 53 ... ... ... ... 49 ... ... кезеңінде. Сумен
жабдықтау көздері (артезиан құдықтары) әрбір базада орналасқан. 2006 ... ... ... 30 демалыс базасы, 49 киіз үйлер болды. 2005 жылғы
сәуірден демалыс базалары үшін жер ... ... ... ... ... ... ... дамыту жөніңдегі негізгі ... ... ... ... мен ... Алакөл көлі
- Абайдың мемориалдық кешені;
- «Еңлік - Кебек» ескерткіші;
- Ф. Достоевскийдің ... ... ... бейнелеу өнерінің мұражайы.
1-3 күндік Абайдың туған жеріне «Абай - қазақ жерінің ... « ... - ... ... «Менің қалам - менің мақтанышым», «Әдеби
Семей» экскурсиялары, тақырыптық: «Достоевскийдің мұражай үйі», «Семей
қаласындағы Абай мен ... ... ... ... ... ... ... базалары бар.
Солтүстік - Шығыс (Белуха) рекреациялық аймағы
Солтүстік - ... ... ... ... ... ... ... солтүстік - шығысында Қатонқарағай Мемлекеттік Ұлттық табиғи
саябағының шегінде, атонқарағай әкімшілік ауданында ... ... 490 км. ... 10-12 сағ. ... тікұшақпен 2,5-3 сағ.
жол).
Рекреациялық аймақтың аумағы 1100 шаршы км. құрайды. ... ... ... ... ... су құламасы, минералды су (санаторий) Рахман
көздері бар, Пазырыкский қорғандары сияқты Берел көмбелері, ... ... ... кен ... Ұлы ... ... Солтүстік Алтын тармағы, сел
ағызатын әйгілі Қатын өзені, самырсын және ... ... ... ... және ... да тағы ... өмір ... жерлері бар. Табиғаттың
осындай «інжулерін» ... ... ... балықшылық және ғылыми
турларды ... ... ... ... ... ... ... (атты, трекинг),
«Новофестивальный» (атты, трекинг), «Берел ... ... ... ... ... ... ... белсенді турлар ерекше
әйгілі. Бұл облыстың туристеріне көбірек әйгілі және олардың көптеп болатын
аумағы.
Соңғы кезде туристердің саны бірталай өсті. Бұларға тау ... ... ... жатқызуға болады. ... Н.К. ... ... ... ... ... атап ... бұлар жыл сайын Белуха ауданына бірнеше экспедициялар жасайды. Кейбір
топтарда туристер саны 200 - 250 адамды құрайды.
Жазғы кезде Рахман Көздері ... ... саны ... ... ... ... ... бір уақытта 200 - 250 ... адам ... ... ... ... мүлде жоқ деуге болады. Солтүстік
- Шығыс аймағында туризмнің инфрақұрылымы ... ... ... ... ... жүріп жатқан «Рахман Көздерін», «Долина Царей» ... ... ... ... ... Кәдесыймен, карталармен, жол
сілтеушілермен, тағам өнімдерімен сауда сияқты туристік қызметтер толығымен
жоқ.
Ең жақын деген әуежайдан - (Өскемен қаласынан 500 км. ... ... ... ... бұл аумаққа жолаушыларды жеткізу мәселесі
орын алуда. Ертеректе Катонқарағай ... ... ... әуежай
болған, қазіргі кезде жабылған.
Өскеменнен Өрел ауылына ... ... ... жол бар. Әрі ... Көздері» санаториіне, Язевое көліне дейін (60 км.) жолды тек арнайы
көлікпен ғана жүруге болады. Туризмнің қазіргі ... ... ... әрі ... дамыту мүмкін емес.
Аймақтың мәселелері және оларды шешу.
Шекара аймағына рұқсатнама рәсімдеудің мәселесі Солтүстік -Шығыс(Белуха)
рекреациялық аймағының үлкен және басты мәселесі - ... ... ... бару үшін ... алу ... болып саналады. Шекаралық аймаққа
рұқсатнаманы рәсімдеудің қиындығы және ... (40 ... ... тек
Қазақстанда ғана емес, ТМД - да туризмді ... ең ... зор ... ... ... ... мүмкін.
Ресеймен мемлекеттік шекараның мәселесі. Қазіргі уақытта, Кеңестер
Одағы көптеген ерікті және ... ... ... соң, ... ... ... ... бөлінді.
Сонымен бірге, Белуха ауданында бақылауға қиын трансшекаралық әйгілі
маршруттардың тарихи жүйесі қалыптасты, оларды бақылауға алу және ... өте ... Бұл ... интеграция идеясына және туризмді дамытуға
қайшылықтар туғызуда.
Аймақтың қашықтығының мәселесі. Өскемен қаласынан «Рахман ... ... ... 490 км. ... ... 10-12 ... ... райы қолайлы болғанда, тікұшақпен 2,5-3 сағатта жетуге ... ... ... бұл үлкен қашықтық, олардың ... үшін ... ... ... ... екі бағытта жүргізілуге тиіс: жолдарды ... ... емес ... авиацияның базасында (ресей өндірісінің ЧЕ-22
үлгісіндегі ұшақ) авиациялық көлік ... [ 6. ... ... 2006 – 2008 ... ... туристік саланы дамытудың өңірлік
бағдарламасы. Шығыс ... ... ... 2005 жылғы 18 қазан №
13/184 Ш шешімімен бекітілген. ]
Шығыс (Марқакөл) рекреациялық аймағы
Орналасқан ... ... ... ... ... ... аймағы
Шығыс Қазақстан облысының шығысында орналасқан, оған бірегей ... ... оның ... мемлекеттік табиғи қорығына қарасты маңайы, сондай-ақ
Марқакөл көлінен ... ... ... ... ... сағасы енеді.
Өскемен қаласынан қашықгығы 470 км.
Аумағы екі учаскеден тұрады: шығыс учаскесі - Урунхай ауылының ауданы,
батыс ... - ... ... ... Қалжыр өзенінің бастаулары және
жоғарғы сағасы. ... ... ... ... ... орналасқан.
Рекреациялық аймақтың алаңы - 570 ... км. ... ... ... қарағанда, бұл аймақ көп белгілі емес, бірақ
тартымдылығы жедел өсуде. Аймақтың негізгі көзтартар жерлері тамаша ... ... ... ... ... ... пен ... Қалжыр
өзенінің жоғарғы сағасында аңшылық пен балық аулау ... ... ... мен балықшыларға әйгілі. Туристердің көпшілігі
балық аулауға қолайлы қыркүйек және қазан ... ... ... Марқакөл
көлінің батыста, Орловка және Владимировка ауылдарының ауданында маралға
спорттық аңшылық өткізіледі.
Инфрақұрылымы. Шығыс (Марқакөл) аймағының инфрақұрылымы ... ... ... жататындар «Экосистем» туристік фирмасының
қонақ үйі және « Казцинк» фирмасының кемпингі. «Экосистем» ... ... ... аумағында Урунхай ауылында орналасқан, жеті адамға дейін
қабылдай алады. «Казцинк» кемпингі тек осы кәсіпорынның қызметкерлеріне
қызмет жасайды. [ 7. ... ... ... // ... Казахская ССР: Краткая энциклопедия - В4Т. – Алма – ата. ... – 329 ... ... ... қарталар, жол көрсеткіштер, ... және ... ... ... ... ... аумаққа ең жақын деген әуежайдың (Өскемен қаласынан 470 ... ... ... ... ... ... ... Теректі (бұрынғы Алексеевка) ауылына дейін асфальт төселген ... ... Әрі ... Урунхай ауылына дейін (60 км. мөлшеріңде) жолды
арнайы көлікпен ғана жүруге болады. ... ... ... ... ... әрі ... ... мүмкін емес.
Орталық рекреакциялық аймақ (Көгілдір шығанақ)
Орналасқан орны, шекарасы, алаңы: Аймақ Өскемен қаласынан шығыста ... км. ... ... су ... ... Жаңа ... ... орналасқан.
Аймақ Бұқтырма су қоймасының екі жағасында жалпақ емес жолақты алып
жатыр. Оның ... ... ... ... ... үйін ... оң ... сол жағадағы бөлігі Қаракөру шығанағына («Аюда» демалыс базасы)
жалғасады. Аймақтың алаңы (су қоймасының акваториясын қоса) 800 шаршы км.
құрайды. Құрғақ ... ... 30 ... км. ... ... ... - ... асфальтталған автотрассасы барады.
Бұл жерде 15 км. созылған жағалауда ондаған базалар мен демалыс үйлері,
қала сыртындағы меншік ... мен ... ... ... жер ... ... тастардан тұрады, қарағайлы орман алқабы алып ... ... ... су қоймасының ені - 6 км. жетеді. Жылы ... ... ... шыңдар, қарағай мен дала шөптерінің хош иісті ауасы, сары
масаның жоқтығы, жолдың ... ... ... (Өскеменнен көлікпен 2-
2,5 сағат жол) Көгілдір шығанақ аймағын, әсіресе жаз кезінде, демалуға ... ... ... ... ... демалыс базалары және демалыс
үшін өте жақсы және ойластырып жасалған инфрақұрылымы бар бір демалыс үйі
«Көгілдір ... ... ... Орта ... ... ... (Атом
өнеркәсібі) қараған.
Демалыс базалары көптеген фирмалар мен жеке тұлғалардың ... ... үшін ... ... мен ... саны ... жаз кезінде демалушылардың саны 100 мың адамнан кем емес.
Демалушыларға су және жағажайлық аттракциондар, шағын жаздық кафелер
қызмет ... ... 35 % ... ... кезеңінде. Демалыс орнын
ауызсумен қамтамасыз етудің негізгі көздері артезиян кұбырлары (25 %),
құбырлық құдықтар (66 %), ... (6 %), ... ... ... бас ... Тек 6 % ғана ( « ... шығанақ», «Чайка», «Алтайская
бухта» д/ү) ... ... және ... ... ... ... бар. Базалардың 17 % тазалаушы жабдықтар бар,
өзгелері санитарлық - аулалық қондырғыларды пайдаланады. Барлық базаларға
кірме жолдар ... ... ... ... өте ... және ... ... көп
зиян келтіруде. Аймақтың 20 % жуық аумағы адамның іс - әрекетінен 70 - 80 ... ... ... ... көп ... жыл сайынғы өрттердің,
алдын ала тазаланбаған канализацияны шығанаққа жіберудің, көліктердің, ... ... және ... да ... және ... ... салдарынан топырақтың тозуының жоғарғы деңгейін
жатқызуға болады.
Аймақтың мәселелері: Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... кауіпті деп бағалауға болады.
Бұл жағдайды зерделеу бөлек және арнайы экологиялық зерттеулерді ... оның ... ... қайта ұйымдастыру және дамытудың алдағы
жоспарын жасауға ... ... ... ... ... ... алаңы: Батыс (Риддер) рекреациялық аймағы -
Өскемен қаласынан солтүстікке қарай 150 км. қашықтықта Риддер ... ... ... ... Аймақтың шекарасы: солтүстік -шығыста
- Ресеймен шектелген мемлекеттік шекара, батыста Риддер каласының ауданы,
оңтүстігінде - ... ... ... ... ... - 2500 ... км. ... Аймаққа Иванов және Станова
жоталары, Қара және Ақ Уба өзендерінің жоғарғы жақтары енеді. Бұл ... ... ... ... (Кенді) Алтайға тән ландшафт, қалың тайга
болып саналатын Батыс -Алтай Мемлекеттік табиғи қорығы орналасқан.
Аймақтың аумағына «Каменный город» - ... ... ... белок (Ворошилов шыңы), өзендер: Громотуха, Тұрғұсын, Уба,
Үлбі, Кедровое ... ... ... тау ... ... Линейские столбы
сияқты және басқа да табиғи ескерткіштер орналасқан.
Риддер қаласының ауданы ТМД елдерінің әйгілі туристік ... ... ... саны ... ... Оларға тау туристерін, салмен
жүзушілерді, балықшыларды, ... ... ... ... мысалы, 2001 - 2002 жылдардың жазғы кезеңінде «Белая ... ... ... жаңа ... ... келушілердің
қызығушылығы бірден өсті.
Риддер қаласынан Өскеменге ... ... ... ... ... ... жақсы әйгілі. Соңғы уақытта бұл ауданға алыс шет елдерден келушілер саны
көбейуде, оларды табиғи кескіндеме және ... іс - ... ... ... ... ... және балықшыларды тартып, тек анда-санда
көктемгі аюға аңшылықтан басқа, бұл өңірде аңшылық және ... ... ... іс - шаралар өткізу мүлде жүргізілмейді.
Аюға аңшылықтан басқа құрды, басқа да кұстарды аулауды ұйымдастыруға
болар еді, ол ... ... және ... ... ... бермейді. Өзендерде сирек кездесетін балықгардың болмау себебінен
спорттық балық аулау да өткізілмейді.
Атауға тұратын әйгілі туристік орындарға, алдымен, ... ... (сал ... ... ... (көктемгі сал ағызу), Линейские столбы
және оған ... ... ... көлі - ... ... ... экотуризм, шаңғы), Вышеивановский Белок ... ... тау ... ... тау шаңғысы лагерлері, экологиялық туризм),
Малоубинск су қоймасы ... ... ... шаңғы), Тургусун өзені
(рафтинг бойынша жыл сайынғы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... жатады. Бұл өңірде соңғы
уақыттарда парапланеризм ... ... ... түрі ... ... себеп болған жергілікті әуесқой пилоттардың белсенді жұмысы және
парапланда ... ... ... Қыс ... ... ... және ... базалары жұмыс істейді.
Батыс - Алтай мемлекеттік қорығы. Шығыс Қазақстанның жануарлар ... ... бай және ... ... - Алтай мемлекеттік қорығы 1992
жылы ұйымдастырылған. Оның алаңы - 56,3 мың га. ... ... ... ... ... Холзун, Коксинский, Ивановский тау
жоталарының Белая, ... Уба және ... ... ... ... ... орналасқан. Белая Уба өзенінің бастауларында 14
шағын мұзарттар бар. Орман шекарасынан жоғары мұзарттардан пайда ... тау ... және ... бастау беретін шалшық бар.
Ауданның рекреациялық ағынын қалыптастыруда Батыс - Алтай мемлекеттік
табиғи қорығының рөлі біршама. Бұл резерватта табиғат үнемі ... ... ... ол ... ... жаратылысын сақтаған.
Аймақ аумағының және қорықтың бөлігі ретінде ең белгілі орын болып
ауданның үш бас ... ... ... ... ... - ... ... саналады. Туристер арасында кеңінен белгілі
«Каменный город» осы ... ... - ... мемлекеттік қорығының экологиялық
соқпақтары өтетін белгілі туристік және спорттық - туристік бағдарламаларға
осы теңдессіз объекті де енгізілген.
Туристердің болудың ең жоғарғы ... ... - ... ... ... және ... Бұл кезде тау өзендерінің деңгейлері нормасына
түседі, тұрақты, ... ауа райы ... ... және ... жаңғағы, дәрілік өсімдіктер жетіледі, балық ұстауға болады.
Қыркүйекте түнгі қатты аяз ... және 10-12 ... ... ... қар жаууы
мүмкін.
Қазіргі кезде Риддер ауданында жаз кезінде шамамен 10 мыңдай ... ... бұл өз ... ... ... және ... ... саңырауқұлақ, жидек жинаушы - жергілікті халық, аңшылар.
Алдағы жылдары бұл ... ... саны ... ... Бұл ... ... үшін ... таулы аудан. Қатонқарағай мемлекеттік
ұлттық табиғи саябағына, Марқакөл қорығына қарағанда облыстың ... ... ... әлде ... жақын орналасуымен түсіндіруге болады. Автобус
қатынасы реттелген, темір жол ... Бұл ... ... ... ... да ... рөл ... аталғандардан басқа ақырғы жылдары бұл аумақты ... ... ... ... ... ... Олар ... және
Шығыс Қазақстан облысының жалпы, жекелеп алғанда Риддер қаласының алқабының
туристік оң имиджін құрауға ... ... ... Рекреациялық
жүктеменің өсуінің объективті алғышартының бірі - пайдалануға берілгеннен
кейін аумақтың биік таулы бөлігіне туристерді ... ... ... – Усть - Кокса автожолын пайдалануға беру болып табылады.
Инфрақұрылымы. Батыс (Риддер) рекреациялық аймағы ... ... - ... ... 150 км. ... ... дәл орталығына Батыс
-Алтай қорығы арқылы республикалық маңыздағы Риддер қаласы - ... жолы ... ол ... ... ... жеріне
туристерді жеткізуді жеңілдетеді. Аймақтың аумағында туристік базалар
разрядына жатқызуға болатын ... бар. ... ең ... ... ... қожалығы және «Климов» ШҚ. Жекелеген туристердің жаяу топтары, вело-
мото туристер белгілі. Риддер қаласында ... ... ... ... тау шаңғысы орталығы жұмыс істейді.[ 8. Западно ... ... // ... заповедники Казахстана. – Алма – Ата, 1988.
Стр: 147 – 149. ... ... ... ... Солтүстік - Шығыс және Шығыс
аймақтарымен салыстырғанда ... ... ... ... каласына жақындығы (150 км.) және жеткізудің жеңілдігі;
* Аймаққа барудың еркіндігі және жылдамдығы - шекаралық ... - ... және ... ... аймақтары сияқты емес, арнайы рұқсатнаманы
қажет етпейді. Бұл ұзақтығы 2-3 ... ... ... ... ұйымдастыруға
мүмкіндік береді ( демалыс күндері туры);
* Қолайлы жабдықталған үш - « ... ... ... ... барлығы;
- әртүрлі сипаттағы ... ... ... ... тау ... ат ... сал, спорттық аңшылық);
- аймақтың қызықты объектілеріңде болуды біршама ... ... - ... автотрассасының құрылысы;
Ұлан ауданы.
Аудан облыс орталығынан 18 км. қашыктықта орналасқан, ... 9,5 мың ... ... орталығы - Молодежный кенті, 1928 жылы құрылған. Ұлан ауданы -
дала, орман, көлдер, шыңды ... ... ... Ұлан ... және су ... жер учаскелерін пайдалануды тексеру
жүргізілуде. Қызықты объектілер:
- Акбаур ... ... Сібе ... ... ертедегі жоңғар ... ... ... ... ... ... - орта бронза дәуірінің ескерткіші
- Дубогалы көлінің минералданған суы
- Сібе көлдері тобымен Сібе ... бағы және ... ... ... ... ауданы.
Облыс орталығынан 477 км. қашықтықта, Қытаймен ... ... ... 10,4 шаршы км. Аудан орталығы Зайсан қаласы. Аудан
1928 жылы құрылған. Туристік ... « ... - ... туристік
фирмасы. маршруттары: Сауыр тауын фотоға және бейне түсіру, «Сауыр және
Тарбағатай ... ... ... ... ... ... «Қасқыр аулау», «Марал - Таутеке», «Зайсан - тохты» аралас аңшылық.
Глубокое ауданы.
Облыс ... 27 км. ... ... ... 7,3 мың ... ... ... - Глубокое кенті, аудан 1964 жылы құрылған. Ауданның
балалардың сауықтыру лагерлері және қала ... ... ... көптеген демалыс аймақтары бар.
Әзірленген турлар: тау шаңғысы, балалардың құрама туры, ... ... ... балалардың ... ... ... ... ... ... ... мыналар жатады:
* жеткілікті дамымаған инфрақұрылым
* дамымаған жол жағалауындағы сервис
- жолдардың жаман жағдайлары
[ 6. ... ... ... 2006 – 2008 ... ... ... ... өңірлік бағдарламасы. Шығыс Қазақстан ... 2005 ... 18 ... № 13/184 Ш шешімімен бекітілген. ]
1.4. Экологиялық - рекреациялық рессурстар
Салыстырмалы түрде ғылыми - техникалық үрдіс ... ... ... ... ... мен табиғи саябақтар маңызы арта түсуде. Туризм
индустриясын ... ... ... ... ... қызығушылықты
арттыратын ұлттық саябақтар торын ... Оның ... - ... ... ... бұзылған ландшафты қалпына келтіру және
нәтижесінде бұл ... ... табу көзі ... ұйымдастырылған
кіру территориясына айналдыру.
1998 жылы республикада 887 мың гектар жерді алып ... 9 ... ... гектар көлемдегі 4 табиғи ұлттық саябақтар есепке алынған. Ал,
Казақстандағы ... ... ... саны ел территотиясының 0,5
пайызын құрайды. Бұл ТМД елдерімен салыстырғанда әрине аз.
Аталған ерекше табиғи территориялардың ішіне Шығыс Қазақстан ... ... ... ... - ... ... Марқакөл, Алакөл;
ұлттық парктер – Қатон - Қарағай; мемлекеттік табиғи резерв - Семей орманы;
қорықшалар - Төменгі Тургусински, Тарбағатай, ... ... ... ... ... және тағы ... ... жайт, 9 қорықтың бірі - екі ... ... ... қорықшалары базасы негізінде 1998 жылы ... ... ... ... ... 12,5 мың гектар болатын "Тоқты" және
алма ағаштарынан тұратын 32 мың гектар "Лепсі" қорықшары болған. [ 9. ... ... Astatus report and ... ... //The journal ... Studies. Vol. 5, No 2. - 1994. ... ... қорығы - 1998 жылы 21 сәуірде Алматы және Шығыс Қазақстан
обылыстары территориясында (Үржар ауданы) 20 мың гектар жерде орын ... күні ... ... ... 10 қорықтың ең кішісі. Барлық қорық
көлемі сегіз аймаққа ... ... ... 270 ... ... ... көлінде 156 балдыр түрі болса, жануарлар әлемінің 290
түрі бар: 315 құс, 21 ...... ... ... ... сүткоректілердің түрлері кең тараған.
Қорықтың ашылу мақсаты - Тентек ... ... және ... көлі
аралдары - Үлкен, Орта, және Тастыны қорғау болды. Осы территориядағы сулы
- сазды кешенді, ұя салатын және көптеген ... ... ... ... ... ... ... әдемілігі бұл жерде сирек, қайталанбас флора мен фаунаға бай.
Алакөл қорығын шөлді және ... ... - ... ... ... ... Мынандай өсімдіктер түрлері кездеседі: жусан, көлдер
жағалауы мен өзендер ... - ... ... ... ... ... жүзгін және тағы басқалары көптеп кездеседі.
Жануарлар әлемінен: қасқыр, түлкі, қоян, шошқа, ... ... ... ... ... ... - 12 астам түрлері кездеседі. Көлде
сазанның 16 түрі, көлдік және өзендік ... ... және тағы ... балық
түрлері кездеседі.
Қорықтың негізгі территориясына 2003 жылы сәуір - мамыр ... ірі ... ... қайық - байдаркалар кедлергісіз жүзу үшін
каналдарды ... ... ... 2004 жылы ... қызметкерлері
Алакөл қазаншұңқыры құстар фаунасы құрамын анықтап, оның толық ұялайтын,
ұшып келетін және кететін құстар ... ... [ 10. ... ... ЖШС ... ... сайты. ]
Алакөл қорығынан кем түспейтін Шығыс Қазақстан ... ... ... ... ... - ... ... алтыншы
мемлекеттік қорық. 1976 жылы 4 - тамызда Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің осы
қорықты ұйымдастыру туралы қаулысы ... Бұл ... өз ... ... ... ... ... жұртшылық куанышпен қарсы алды. Қуаныш
негізсіз емес еді.
Үстіміздегі ғасырдың ... ... ... жер ... Онда балық
қоры мол болғандықтан, оны сатып алушы саудагерлер еліміздің ... ... ... Балықшылар сүзекімен тәулігіне 400 пұтқа дейін
балық аулайтын. Көктемде балықтар уылдырық шашуға өзендер ... ... да сол ... ... ау ... ... балықты көптеп
ұстайтын. Марқакөлде 700 - дей балықшылар кәсіп жасапты. ... ... ... есепсіз аулау оның қорын ... ... ... жіберді.
Сонымен бірге көл төңірегіндегі тау беткейлерінен орман ағаштарын жаппай
кесу етек алғандықган, тау жоталары ашылып, ... ... ... ... өзен ... ... ... кетсе, көл маңынан бұлғын, марал, тиін
және суырды көру сирек кездесетін жағдайға ... ... ... ресурстардың осылай азайя түсуі облыс
жұртшылығын барынша ойландырды. Олар бұл көл мен оның айналасындағы ... ... ... талап етті. Осыдан келіп бұл өңірде 1947 жылы
жасыл желек жамылған орман алқабын қорғайтын орман шаруашылығы ... ... жылы көл ... ... ... ... болды. Тау беткейіндегі ... ... ... ... ... ... көшірілді. Көлде балық аулауға тыйым
салынды. Табиғи әсем көл маңы ... бұл ... жыл ... ... мен ... келетін болды. Бірақ бұл ... ... ... ... ... ... үшін ... еді. Сондықтан
да бүгінгі күн талабы онда қорық ... ... ... қойды.
Марқакөлдің болашағы үшін бұл шараның үлкен ... бар ... ... жергілікті өкімет органдары республика өкімет алдына қажет мәселе
қойды. Сөйтіп, республикамызда жаңа ... - ... ... ... ... қорықты ұйымдастырудағы негізгі мақсаты - сирек кездесетін бағалы
аңдар мен құстарды және көктемде балық уылдырық шашатын ... ... ... ... жанға сая болатын орманын, ақ шабағы шоршыған айдын -
көлі мен өткел бермейтін асау өзендерінің сұлу да әсем ... ... ... ... көз салған кісі оның сұлулығына таңданбай қоймайды.
Жұртқа мәлім, Марқакөл - Алтайдағы Күршім мен Азу ... ... ... ... жатқан үлкен айдынды көл. Ол теңіз ... метр ... ... ... ... жағалауы жаркабақты, ал
солтүстігі аласа, жалпақтау болып келеді. Оның суының ... ... тең ... көл ... ... – 38 км, ені - 19 ... оған ... таулардан үлкенді - кішілі 28 өзен құйса, одан
тек бір ғана Қалжыр өзені ағып шығады. Көлдің тереңдігі - 24 ... ... ... өсетін қамыс, құрақ және сары тұңғиық, су лалагүлін
мұнда көре алмайсың. Бірақ, көлдің және оның ... ... пен ... 160 - тан астам әртүрлі пішіндері тіршілік етеді. Көлде жүзген
балықтардың негізгі төрт түрін атап өтуге болады. Солардың бірі - ... ... ... ... қаяз балығы. Бұрыныра Марқакөлде талма
көбірек ауланатын, ... ... бар ... ... ... ... ... қоры азайып кетті. Ендігі міндет - олардың биологиясын,
тіршілік ... су ... ... отырып, қорын молайтудың ғылымға
негізделген жолдарын белгілеу болып табылады.
Көл маңының табиғат көркіне көз ... Тау ... ... ... ... ну орман. Тау жоталарының теріскей беткейінде
теңіз деңгейінен 2300 - 2400 метр биіктікке дейін өседі. [ 7. ... ... // ... ... Казахская ССР: Краткая
энциклопедия - В 4 Т. - ... 1988.- Т2. – ... - көл ... тауға көтерілген сайын дала, орманды - ... және ... ... тән өсімдіктерді кездестіруге болады. Тау
етектері мен өзендер бойында қайық, көктерек және теректер ... ... ... қылқан жапырақты орман бой түзеді. Онда майқарағай мен
шырша көз тұңдырады. Олардан биікте тау жоталатын балқарағайлы ... ... ... мен ... ... ... бай. ... көктемде
өсімдіктер алуан түсті болып гүлдеген кезде бұл өңірдің ... ... ... мүк, ... ... тырбық қайыңы да кездеседі.
Жалпы алғанда, қорықта өсімдіктердің алуан түрлері тараған. Тіпті,
орманның өзінің 19 түрі ... ... ... бұл ... балкарағайлы орманының өсу жағдайын, оның көлемін ұлғайту
мәселесін шешуде рөлі күшті болмақ. ... - ақ, ... ... ... ... ... ... бар. Оны жан - жақты зерттеу - геолог
мамандардың жұмысы.
Маркакөл қорығы аң - құстар түріне өте бай. Онда ... - ... 200 - ден аса түрі ... ... Оған қоса бұл ... - 3, ... ... - 6 түрі таралғанын айта
кету керек. Мәселен, шырша, балқарағай өскен орманда қанаттылардан көбірек
кездесетіні - меңіреу құр. ... ... ішін ... ... 20 - 30 ... болады. Көл бетінде су еркесі - аққу қалықтайды. Міне, осындай
хайуанаттардың түрлерін ... ... ... ... - ... алдына қойылып отырған міндеттері. Сол сияқты ... ... осы ... мекендеген марал, кәмшат және басқа да аңдарды
қайта ... ... ... жөн. Жаңа ... ... - 71359
гектар жерді алып жатыр. Оның – 3756 ... жері ... ... ал ... -
21 мың гектардан асады. Территориядағы табиғат кешендерін ... ... ... қаз ... сақтап, қорын ... үшін ... ... ... ... ... ... сұлулығына көз тоймайтын
Марқакөл жағасында қорықтың орталығы бой көсетіп, онда ғылыммен ... ... ... және ... ... үйлер салынды.
Қорықтың ғылыми бөлігінде биолог, су мен орманды зерттитін мамандар бар.
Рахман бұлағы қорықшасы (Шығыс Қазақстан ... ... ... 109,1 ... ... ... орталық бөлігінде орналасқан.
Оның құрамында балқарағай мен самырсыннан тұратын Алтай тауының тайгалық
ландшафты енеді. Әсіресі 1738 метр ... тау ... ... Рахман
көлі тамаша табиғатымен таңдандырады. Көлден арасан өзені ағып шығады.
Тауларда беткейден ... ... ... ... ... ... бар.
Сондай тау аңғарларының бірінде кремнийлі ... суы бар - ... ... Ыстық судың температурасы 40°С дейін жетеді және олар
гранит - тасты жыныстардан ағып шығады
Рахман бұлақтары – ... ... ... ... 1925 - ... курорт болды, жол қатынасының қиындығынан жабылып, 1960 жылы ... ... ... ... 1750 метр ... ... орманды тау бөктеріндегі бірнеше шипалы бастаулар гранитті –
тектоникалық, ... ... ... жатыр. Суының химиялық құрамы,
шипалық қасиеті жөнінен родонды, кремнийлі, гидрокорбанатты – ... ... ... су 100 метр ... ... ... Рахман
бұлақтарының суы жүйке, қан айналымы, тері, құяң ауруларын емдеуге ... 8. ... - ... ... //Новые заповедники Казахстана. – Алма
- Ата, 1988. Стр.48-59.]
2 –тарау. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... МЕН ... - ШАРАЛАР
Қазіргі кездегі туризм экономика салаларының ең ... - ... ... ... рессурстармен бірге рационалды
қолдана отырып, туризм халықты жұмыспен қамтамасыз етуге, көптеген ... ... ... ... болады. Қазақстан Републикасының
болашақта экономиканың шикізатты емес секторларын дамыту және ... ... ... ... ... қабілетті кластерлі үлгісін құруда
туризмнің алатын орны ерекше. Шығыс Казақстанда ... ... ... бар. Олар ... ... ... зоналардың
әртүрлігі, мәдени - тарихи ескерткіштер, экологиялық және спорттық туризмге
көрсетілетін ... ... 2006 жылы ... 71 ... ... ... ... істеп тұрды, оның ішінде 64 заңды тұлғалар мен 7 жеке
кәсіпкерлерліктер. Бір жыл ... ... ... 17830 ... ... бұл ... жылғы көрсеткіштен 1,3% көп. Облысқа 1649
турист кірсе, 2622 турист ... ... ... ... ... ... көрсеткіші 13559 адам.
2004 – 2006 жылғы туристік ағымдардың негізгі үлесі облыс ішіндегі үлеске
тән, бірақ ... ... ... мен ... ... бір ... ... байқаймыз. Туристік ағымдардың негізгі бөлігін бұрынғыдай ... ... Оны ... ... көруге болады.
[ 19. www. Google. kz ]
Сурет 1. Туристердің ағымдар бойынша бөлінуі
Кейінгі жылдарда кіру және шығу ... ... ... ... ... қалыптасқан. 2004 жылы облысқа келген резидент
емес туристердің 72 % -ы алыс шетелден келгендер, олардың 73,7 % ... ... 15,8 %, ... 2,6 %, ... ... 1,7%, ... елдерден келгендердің көрсеткіші 4 % - ға дейін. ТМД
- дан ... ... ... емес туристердің 28 % - ы, 465 ... ... ... ... шығыс қазақстандықтардың 95, 2% -ы ТМД
- дан тыс жерлерде демалуды таңдаған. Шығу ... ... ... ( алыс ... ... ... ... 54,8% -ы), Түркияға 13,3%,
Германияға 10,1%, Біріккен Араб Әмиірліктеріне 7,6%. Осы айтылған елдерден
басқа ... ... ... ... да 21 ... шыққан. ТМД елдеріне
126 турист шықты, Ресей Федерациясына 62,7%, Украинаға 21,4%, Қырғызстанға
15,9%. Кіру және облыстан шығу ... ... ... ... және ... іс-әрекет болды. [ 11. Экономика и статистика,
2000. № 4. Статьи: ... ... ... ... и пути их ... ... ... Р.К.]
Сурет 2. Сапар мақсатына қарай резидент және ... емес ... [15. http:// ... ... жылғы көрсеткішпен салыстырғанда іскерлік сапармен, шоп тур мен
демалу мақсатымен ... ... ... саны өсіп, керісінше
таныстары мен туыстарына бару, емдік, қажылық және ... да ... ... 2006 жылы ... ... туристердің негізі демалыс пен
жұмыс іс - сапарлармен келгендер, шыққан туристердің көп ... ... ... пен кәсіби мақсаттармен облыс аумағына келгендер Қытай
(келушілердің осы ... 99%), ... мен ... азаматтары.
Туыстарымен көрісуге Германия (келушілердің осы категориясының 92,5% ... ... ... мен ... ... Ресей Федерациясынан (73,7%), Германиядан 8,7%, Австралиядан
5,1%, Франциядан 4,3% және басқа да 13 ... ... ... ... ... ... азаматтары да келді. Коммерциялық сапарларды
Қытайдың азаматтары іске асырды.
Коммерциялық мақсаттармен облыстан тысқары жерлерге ... ... ... осы ... ... 3. ... қызметтердің көлемі, 2006 жыл бойынша көрсеткіш
таңдағандар 4,8%, сонымен қатар Польша, Тайланд, Біріккен Араб ... ... ... ... ... ... ... шығыс қазақстандықтар
негізінен Түркияға ( демалушылардың 45,9%), Біріккен Араб ... ... 13,2% және ТМД - ның 3 ... мен ... басқа да 20
елінде болып қайтты. Туыстары мен ... ... ... ... 13,7%, Израильге 4,7% барған. Іскерлік ... ... (осы ... 85,5%), ... 8,1%, ... 6,4%. Емделу
үшін облыс тұрғындары Ресей Федерациясы мен Чехияға (48,8% ... ... ... Франция, Тайланд пен Қырғызстанға барды.
Облыстағы туристік қызметтердің ... ... ... ... көрсетілген қызмет көлемінің 96% - ы тиесілі. ... ... ... ... ... ... ... фирмалары көрсетті. [
14. www.akimvko.kz]
Кесте 1. Көрсетілген туристік қызметтің көлемі
| ... ... |
| |мың. ... |
| ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... ... |10486,8 |10055,8 |431,0 ... қ. |6543,8 |6227,8 |316 ... қ. |3843,0 |3828,0 |15,0 ... қ. |100,0 | |100,0 ... жыл ... ... фирмалармен 13500 жолдама сатылды, бұл
2005 жылғы көрсеткіштен 6,3% аз, сатылған ... ... құны ... ... бұл 2005 ... ... 1,4 есе көп, ол ... қымбаттағанын көрсетеді (бұның бір себебі - ... ... ... ... 91,6% -ы ішкі ... шығу ... ... 4,8%, кіру туризм жолдамалары 3,6% -ға
тең. [ 16 . www. Rambler. ru]
Облысқа келген ... емес ... ... ... ... және ... да ... көлікпен қозғалды. Ішкі
туристтердің басым бөлігі жеке меншік көліктерімен қозғалады.
2006 жылдың ... ... ... ... ... автомобиль
жолдарының жалпы ұзындығы - 11,7 мың км кұрады.
Автомобильдерді жағар ... ... ету ... 2006 ... ... станциялары іске асырды. Жанармай станцияларының жүйесі облыс
шеңберінде жылдан жылға көбейюде: 4 жыл ... ... саны 22% - ға ... 2005 ... ... өсім 2,8 % - ға ... Жылдам байланыстың
болуы туризмнің дамуының алғышарттарының ... 4. ... ... ... құралдарына байланысты бөлінуі
(адам)
2006 жылдың аяғында облыс бойынша телефон ... ... ... 17 ... ... Телефон жүйесін коллективті қолданыстағы
пунктерінің саны 411 болды. ... ... те ... ... ие, ... оның ... ... 57,9 млн.минутты құрады
Қонақ үйлер мен басқа да мерзімді тұруға ... ... ... кешеннің жағдайы - туризм дамуының маңызды алғышарты. Облыстың
қонақүй ... ... ... ... және ... ... мінезделеді. [ 9. Қазақстан Республикасының Статистика
агенттіпнің материалдары.]
2007 жылдың 1 – ... ... ... ... 5 қонақүй, мейрамханасыз 16 қонақүй және заңды тұлғалардың
қарамағындағы 17 қысқа мерзімді тұруға арналған орындар ... ... 2358 ... ал ... ... ... 6332 ... -
орын болды.
|Транс |Тасымалданған туристер саны, адам ... ... |
| ... ... емес ... ... туризм |
| | ... ... | |
| ... |% ... |
|I |100-200 |100-150 ... ... ... |
| |бэр | ... ... Шұбартау, Семей |
| | | ... ... |50 ... |150-300 |Шар, ... ... |
| ... | ... Жаңа ... ... ... 10 |300-ден аса |Көкпекті, Ақсуат, Таскескен, |
| ... | ... ... |
| ... | | ... Қазақ Ұлттық энциклопедиясы Ш-том. 2001 - 154 б.]
Ш-категория - бұл ... ... 300 ... аса ... аудандар. Олар: Көкпекті, Ақсуат, Таскескен, Ұржар мен Мақаншы.
Бұл аудандар бүкіл ... ... ... ... бойы халық 5-10
бэрге дейін ... ... ... Туризмді дамыту бағдарламасына талдау жасау
Шығыс Қазақстан облысының 2006-2008 жылдарға арнапған туристік ... ... ... ... әрі - ... «Қазақстан
Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан ... ... 13 ... № 211 ... және ... 2030 ... ... Стратегиясын іске асыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы» Қазақстан
Республикасы Президентінің 2003 ... 15 ... № 1165 ... ... ... ... ... дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау
және оны экономиканың табысты салаларының біріне ... ... ... ... ... ... келу жэне ішкі туризмді дамыту;
* туризм саласыңда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін ... ... беру және ... басқа да түрлері үшін жағдайлар
жасау;
Туризмнің сақтандыру, ... ... - ... ... ... және ... да салалармен іс - ... ... ... ... Қазақстан Республикасының туризмді
кластерлік дамыту жөніндегі бағдарламасын іске асыру облыс ... ... ... және ... ... ... жоюға, осыған сәйкес халықтың әлеуметтік - экономикалық
жағдайын ... ... ... ... ... Шығыс Қазақстанға
нәтижелі көңіл ... және ... ... ... ... жобалармен үйлесімділігіне мүмкіндік туғызады.
Туристік саланың қазіргі заманғы жағдайы. Шығыс Қазақстан облысының
үлкен ... ... ... Оның аумағына қорғауға жататын ЮНЕСКО
белгілеген әлемнің екі жүз эталондық ... бірі ... ... - Саян ... бір бөлігі енеді. Облыс ресурстарын
зерделеудің негізінде өңір бірталай табиғи объектілерге иелік ететіні
белгілі. ... ... ... ... ... ... ... қалаларының малдары, Алакөл және Зайсан көлдерінің аудандары,
Бұқтырма жағалауы көбірек тартымды.
Бұнда көптеген табиғи, тарихи, ... ... ... ... ... көмбелері, Көккел су қүламасы, ... ... ... және ... басқа да объектілер бар.
Туризмнің басым түрлері ретінде мыналарды белсенді атап көрсетуге
болады: эколого - танымдылық, ... ... ... ... санаториялық-
курорттық емделу, балық ұстау - аңшылық, ауылдық.
Сырттан келу туризмі. Туристік ... есеп беру ... ... келу туризмінің статистикасына талдау 2002 ... емес ... ... өсуін көрсетеді, 2001 және 2002 жылдары
сырттан келуші туристер ... ... ... жолдаманың құнына еңбеген
визалық және басқа да қызметтер көрсетілген азаматтардың ... ... ... ... ... емес ... негізі Ресей
Федерациясынан, Германиядан, Қытайдан, Франциядан келгендер.
Облысқа туристердің келу ... ... ... ... іскерлік және коммерциялық, демалыс және ... ... ... ... ... ... ... 3676 турист болған. Біздің облыста болғандардың 72 % алыс шет
елдердің ... ... ... ... келу туризмінің мәселелері: визалық және
тіркеу процедураларының, негізінен белсенді турлар ... ... ... ... ... қыйындығы мен ұзақтығы
Ішкі туризм. Облыс халқы өмірінің әлеуметтік ... ... ... бойынша көрсеткіш артты, 2005 жылы - 14257 адамға, 2006 жылы -13530
адамға қызмет көсетілді. Ішкі ... ... ... ... 90 % ... және ... құнының 50 % жуығы келеді.
Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті туризмді дамыту жөніндегі ... ... ... ең ... ішкі және сыртқы туризмді дамыту
болып саналады, өйткені олар облыстың және ... ... ... ... ... құйылуын қамтамасыз етеді, сондай - ақ
туризмнің материалдық - техникалық базасын дамытуға әсер ... ... 2006 жылы ... ... ... 71 туристік
ұйымдар тіркелді, олардың -27 туроператорлар, 17 - турагенттер. Өскемен
каласында - 30 ... ... ... - 12 ... ... қаласында - 1 ұйым,
Ұржар қаласында 1 - ұйым жұмыс атқаруда.
Туристік қызметтерді негізгі көрсетушілер заңды тұлғалар, ... ... 96 % ... ... өздерінің меншік материалдық - техникалық базалары бар.
Инфрақұрылымның дамуы фирмалардың өз ... ... ... ... есебінен жүргізілуде. Несиелер беру жылдық 16 % ... ... ... ... ... бұл ... ... нығаюына теріс әсер етеді. [46. Кантарбаева А.К. Барьеры перед
казахстанским предпринимательством и пути их ... ... ... ... «Кочевник», «Изумрудное кольцо», «Алтайскими
тропами», «К подножию Белухи», «Новофествальный» сияқты және ... ... ... ... Табиғаттың жақсы сақталуы, балық аулауға ... ... мен ... көптігі, андарға және жабайы құстарға аңшылық
фирмаларға сал ағызуға, балық , аң аулау және ғылыми ... ... ... ... - ... турлары ескіліктермен, тарихпен
және халықтар мәдениетімен әуестенушілер үшін өте ... ... ... ... қонақүйлері қызмет көрсетеді, бұнда жергілікті ... ... ... ... ... және марал өсіруші
фермаларда болуға мүмкіншілік бар.
Туристік түрғыдан ... ... де ... Мұндағы бай тарихи - мәдени
мұраны танымдылық, ғылыми және ... ... ... ... мүмкіншілік бар. Қала сыртына «Абай - певец земли казахской», «На
Родину талантов», « В ... ... ... ... и ... маршруттары жасалып, жұмыа атқаруда.
Облыстың туристік фирмалары ... ... ... ... ... ... әріптестерімен тікелей
шарттар жасасқан.
Көлік қызметтері мен байланыс қызметтері.Турларды және ... ... ... мен ... құралдарының жағдайларына
байланысты. Қозғалыстың негізгі құралдары қүрлықта жүретін ... ... ... Резиденттер емес туристер негізінен ұшақтармен, халықаралық
маршруттағы автобустармен және басқа да құрлық ... ... ... туристер негізінен автобус, әуе және темір жол көліктерін ұнатады.
Ішкі туристердің негізгі бөлігі жеке меншік көліктерімен жүреді.
Облыста жалпы пайдаланылатын ... ... ... 11,7
мың км. құрайды, оның 3,4 мың км. республикалық маңыздағы жолдар және 8,3
мың км. жергілікті маңыздағы жолдар. Жолдардаң 95 % ... 11,1 мың ... ... төселген. Автомобиль отынымен жабдықтау бойынша 444 жанар-
жағар май құю стансалары қызмет көрсетеді. Көлік инфрақұрылымын дамыту
комитетінің облыстық ... ... ... ірі қалаларымен
және туристік тщэғыдан облыстың басым аудандарымен: а/ж ... ... ... - РФ ... «Өскемен – Шемонаиха - РФ шек.»,
«Таскескен - Бахты», «Алматы - ... ...... - ... ... ... - ... - РФ шек.», «Семей - Қайнар», «Омск - ... - ... ... ... республикалық маңыздағы
жолдарды бөлек көрсеткен. [ 6. Шығыс ... ... 2006 - ... ... ... ... дамытудың өңірлік бағдарламасы. Шығыс
Қазақстан облыстық маслихатының 2005 жылғы 18 ... ... Ш ... ... ... ... ... Проблемы развития
малого бизнеса и пути их решения. ... ... ... ... автомобильдер жолдары бойынша қанағаттанғысыз жағдай
байқалады. Қалалар мен аудандардың әкімдіктеріне ... - ... ... ... ... объектілеріне баратын жолдарды жөндеу ... ... ... және жеке ... ... ... жол қабатын
ақаусыз ұстауға назарларын аударуды ... ... ... ... ... ... үшін ... шарт. 2006 жылдың
соңында телефон желісінің тығыздығы 100 тұрғынға 17 аппаратты құрады.
Телефон ... ... ... ... саны 411. Облыста
Интернет кеңінен дамуда, оның ... ... ... ... ... ... ... мақсаты мен міндеттері. Бағдарламаның мақсаты болып
табылатындар:
- туризмді экономиканың жоғары ... ... ... ... ... ... реттеудің жаңа көзқарастар
жүйесін
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... жеткізу;
* Шығыс Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру;
Бағдарламаның негізгі міндеттері:
туристік әлеуетті пайдалану жөніндегі талдағыш жұмыстарды жүргізу
және оны талдау;
көршілес шет ... - ... ... Монғолиямен және Батыс
Европамен ынтымақтастық жұмысты жандаңдыру;
* туризмнің инфрақұрылымын дамыту ... ... ... ... ... келу ... мәселелерін реттейтін заңнаманы жетілдіру;
* Шығыс Қазақстанның брендісін халықаралық деңгейге жеткізу жөніндегі
кампанияны жүзеге асыру;
Бағдарламаның негізгі бағыттыры мен іске ... ... ... мемлекеттік реттеуде жаңа көзқарастарды жүзеге асыру. Бұл
бағытта сырттан келетін ... үшін ... және ... процедураларын
жеңілдетуді жүзеге асыру қажет;
* туристік жобаларға кредит беру және инвестициялау мәселелерінде
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... жеңілдетілген
несиелер беру мәселелерін шешу;
* сырттан келетін туризм үшін ... ... салу ... ... ... шет ... ... топтардың арнайы рұқсатнамалармен
кедергісіз өтулері жөніндегі мәселені шешу;
туризм саласында туристік ұйымдар мен мүдделі ... ... жеке ... ... үйлестіруді қамтамаыз ету;
* туристік қызметтер сапасын арттыруға назарды күшейту;
Мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыратын «Саяхат-Восток» ЖШС ... ... ... құру және ... - ... ... ... - сыйкәделік өнімдерді шығару және сату;
в) халықаралық деңгейде жарнамалық ... ... ... ... ... ... және ... туристік құрал - саймандарды, жабдықтарды және көлікті жалга
беруді ұйымдастыру;
е) ғылыми ... және ... ... - ғылыми қызмет және ... ... ... ... ... ... туризмді дамытудың болашағы бар аймақтар сипатталды,
олардың жақсы және нашар жақтары, алдағы даму ... ... ... ... ... ... дамытудың шаралары мен
мүмкіндіктерді белгіленді.
Мына ... ... ... ... ... ... ... материалдық - техникалық базаны нығайтуға болады:
- «Рахман көздері» санаториясын іске қосу;
- «Алтайские ... ... ... ... ... ... демалыс базаларын қайта жаңарту;
- Бұқтырма жағалауында, Шүлбі су қоймасында, Алакөл
көлінде, Қатонқарағай, Марқакөл аудандарында жаңадан сауықтыру объектілерін
салу;
Негізгі демалыс ... ... ... жолдарын салу
және қайтадан жаңарту. Экологиялық жағдайды жақсарту үшін ТЭН ... ... ... ... көлінің жағалауында , Ұлан ауданында ... ... бас ... ... ... ... жағалауын бекіту
қажет.
Ұржар ауданы және Бұқтырма жағалауы ауданында ... ... ... жер алу ұсынылады. [6. Шығыс ... 2006 - 2008 ... ... ... саланы дамытудың өңірлік
бағдарламасы. Шығыс ... ... ... 2005 жылғы 18 қазан
№13/184 Ш шешімімен бекітілген. Экономика статистика, ... ... ... ... ... и пути их решения. Современное состояние
малого бизнеса Р.К.]
Сервистік қызмет көрсетуді жақсарту үшін ... ... ... ... ... құрастыру жөніндегі мәселені шешу қажеттілігі
туындауда. Республикалық органдармен бірлесіп Қатонқарағай ауданында Ресей
мен ... ... ... ... ашу мәселесін шешу қажет.
Келешекте байланыстарды кеңейтуде нақтылы саясат, атап айтқанда ҚХР
мен Қазақстан арасында туристік топтар ... ... ... Ресей,
Монғолия арасында трансшекаралық маршруттар игеру талап етілуде.
Қажетті оң имиджді ... ету ... ... Индустрия және Сауда министрлігінің Сауда және ... ... ... ... ... ... халықаралық
көрмелерге қатысудың, сөзсіз маңызы зор. Халықаралық туристік ұйымдарға
және шет елдік мүмкін ... ... ... полиграфиялық материалдар,
облыстың туристік ... ... ... ... ... плакаттар шығару және т.б. арқылы ақпараттар беру ұсынылады.
Туризмдегі қауіпсіздік. Белсенді туризмді дамыту және ... ... ең ... туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді
ойластырады. Туристердің қауіпсіздігі және оларды ... ... ... ... табылатынын Гаага декларациясы жариялаған. [34. Чак У. Г.
Управление ... ... ... 1986. ... мақсатта ШҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті азаматтық-
кұқықтық жауапкершілігі ... ... ... бақылау жасайды, туризм
бойынша нұсқаушылар дайындау жөнінде семинарлар өткізіледі, гид-рейнджерлер
дайындау жөнінде Өрел ауылында ... ... ... ... ... ... туризм саласында кэсіби кадрлар дайындайтын
облыстың екі ЖОО туризм факультеттері ашылды.
Алдағы уақытта:
- туризм нұсқаушыларын лицензиялауға және ... ... ... бақылауды күшейту,
еңбек қанаушылығы мақсатында адамдарды алып шығуға жол бермеу
үшін ... ... ... ... мәселелері жөнінде баратын елдер туралы туристік ұйымдарға
ақпараттар беру,
- Қатонқарағай ауданының эколого-туристік клубтарына практикалық
және әдістемелік көмек көрсету қажет.
Шығыс Қазақстан ... ... ... ... ... бәсекелестікке қабілетті экономика, бәсекелестікке
қабілетті халық» Президенттің Қазақстан ... ... іске ... ... ... Үкіметі 2004 жылғы шілдеден «Қазақстан
Республикасы экономикасының істегі және әлеуеттік келешектегі секторларының
бәсекелестікке қабілеттігін бағалау және ... ... ... ... ... іске ... Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігінің Сауда
және туристік қызметті ... ... ... және ... -
талдау зерттеулері орталығы» АҚ, Америкалық «J.E. Austin Assocites Inc.»,
«Economic Competitiveness Group» ... ... ... ... ... ... ... туристік салада бұдан әрі ... ... үшін ... іс- ... жөніндегі жұмыс тобы құрылды. [39.
Forecast for 2020 ... на 2020г.) ... ... ... ... ... және оларды қаржыландыру көздері. Туристік қызмет
женіндегі іс - шараларға, «Саяхат-Восток» ЖШС құруға, Бағдарламаны облыстық
бюджеттен ... ... 2006 жылы - 88 000,0 мың ... 2007 ... іс - ... іске ... - 60 373,0 мың ... 2008 жылы
туристік іс - шараларды іске асыруға, облыстың ... ... ТЭН және бас ... ... - 42 216,0 мың ... көзделуде.
Инфрақұрылымды дамыту және басқа ... ... ... ... бар ... - ... базаны нығайту (тікелей
инвестициялар, гранттар, екінші деңгейдегі банктердің кредиттері, бюджеттік
несиелер, ұйымдардың өз ... ... ... ... орындау Шығыс
Қазақстанның туристік имиджін арттыруға, отандық ... ... ... ... ... байланыстарды кеңейтуге, туристік қызмет
көрсетудің деңгейі және ... ... ... ... құруға жәрдем
етеді. Сырттан келетін және ішкі туризм ағымының артуы облыс ... ... ... және ... ... жұмыссыздықты
еңсеруге және халықтың әлеуметтік - экономикалық ... ... ... ... 2008 ... орта ... 22 000 ... қамтамасыз ету көзделуде (диаграммаларға сәйкес 2000 адамға дейін
сырттан келу туризмі, 20 000 адам - ішкі ... ... (3,4 ... ... ... ... орта есеппен 1000 АҚШ долларын
калдыратынын ескеріп, 2008 жылы ... ... 2,0 млн. АҚШ ... деп ... www. Akimvko. ... ... ... қорытындылай келе, мынадай тұжырымдарға
келдік, Шығыс Қазақстан облысы республикамыздағы ... бай және ... ... ... мен ... ... ... өзінің туристік мүмкіншіліктері бойынша бірегейлі. Бірақ та
сонымен бірге ол жетілмеген, бұл ... ... ... ... тек 10-15 % ғана ... ... байланысты белгілі бір
түзетулер енгізуді талап етеді. Қазіргі уақытта бұл саланы ... ... ... ... ... ... ... жобасын жасау үшін демалыс аймақтарына тексеру жүргізілуде. Белуха
тауына, Марқакөл, Зайсан көлдеріне, табиғи емдеу - ... ... және ... да бар туристік маршруттарды дамыта отырып, ... ашу ... ... ... ... ... артық түрлерін дамытуға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік Туристік
Ұйымның зерттеулері мен облыстың қазіргі туристік мүмкіндіктерді ... ... екі даму ... ... ... ... Ұлы ... жолындағы (бұл жерде облыс территориясынан өтетін Қытай,
Ресей, Монғолия арқылы бүкіл ... ... ... ... ... ... ... экологиялық, спорттық
және емдік туризм ... ... ... ... ... аңшылық пен балық аулау).
Шығыс Қазақстан облысы болашақта шетелдік және отандық ... ... ... ... үшін дамыған инфракұрылым, қызмет
көрсетуді әлемдік стандарттарға жеткізу қажет. Мысалы, маман ... ... тек қана екі ... оқу орны мен алты орта ... ... айналысады.
Туризм дамуының басым бағыттарынан келіп - кету бағыттарын және ... ... ... ... ... өмір ... жақсаруына,
жаңа демалу объектілерінің іске қосылуына байланысты ішкі туризм көрсеткіші
артты. Ішкі туризмнің үлесіне барлық сатылған жолдамалардың 90 % - ... және ... ... 50 %- ға ... ... ... сапарының негізгі бағыттары - Ресей, Германия,
Қытай, БАЭ, Түркия болды. Аталған елдерден басқа туристер тағы да ... ... ... ... ... аумағында 670 тарихи - ... мұра ... ... - ... жағынан қызықты бірнеше ондаған бірегей ... ... ... ... ... ... пайдалану стратегиясын
қолда барларын ұтымды, ұқыпты игеру және оларды кейіннен ... ... ... ... үшін ... ... ... қажет.
Туристік саланың одан әрі перспективалы дамуы, туризм саласындағы
атқарушы органдардың ... ... ... ... ... ... және ... саясатын мемлекетаралық,
мемлекеттік және жеке деңгейлерде үйлестіру, мемлекеттік басқару нысандарын
қамтамасыз ету және облыста туризмнің дамуын ... үшін ... ... ... ... арналған өңірлік бағдарламасы әзірленді ... ... ... - Шығыс Қазақстан облысында
туризмнің дамуы үшш қолайлы жағдайлар туғызу және оны экономиканың ... ... ... саласында туристік нарыққа халықаралық ... ... ... ... ... ... ... - ақ бәсекелестік ортаны құру үшін ... ... және ... ... шараларды іске асыру қажет. Қытай
Халық Республикасы мен Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... 2007 жылдың 1 наурызынан Қазақстан
Республикасы азаматтарының бір ... ... ҚХР ... ... - ... шекаралық сауда орталығы жұмыс істей бастады. ... - ... ... ... ... ... ... жәрдем етеді, сондай - ақ тұтасымен ... ... ... ... ... ... ойымша, шекаралық сауда орталығындағы
ассортимент және баға ... ... ... ... ... Бұдан басқа, келісіммен Қытай ... ... ... өнімдерін жеңілдіктермен сату көзделген, бұл біздің облыс,
әсіресе шекаралық өңірлер үшін өте ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру мақсатында бірыңғай кззақстандық экспозиция
шеңберінде Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаменті облыстың ... ... ... халықаралық туристік
көрмелерге қатысты.
Осы шараларға қатысу халықаралық деңгейде маркетингті қамтамасыз ... ... ... ... ... ... Қазақстанның туристік
әлеуетімен танысуға, жарнамалық - ақпараттық ... ... ... ... және ШҚО ... өнімі брендінің жылжуына ықпал
етті.
Шығыс Қазақстан облысы – Қазақстан деңгейіндегі ең ерекше, ... ... ...... ... көп болуы, ылғалдылық коэффицентінің
мол болуы, Шығыс Қазақстан облысының туризімінің дамуының ... ... да ... Қазақстан облысы туризмін дамыту жоғарыда аталған
жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Облыс ... ... ... ... ... деңгейінен шешімін табады деп сенемін.
Қ
ОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақ ... ... ... 2001 -98 ... ... ... - Алматы.: 2003 - 36 б.
3. Румянцева Н.В. Проблема ... ... // ... ... Сибирьского региона и сопредельных территорий // Үшінші халықаралық
ғылыми – оқу - тәжірибелік ... ... 2001 Стр: ... В.П. ... ... ... - М.: Всемирный Фонд дикой природы. 1997 –
стр.160
5. Музей флоры и фауны // Рудный Алтай. - 1984. - 28 ...... ... Қазақстан облысының 2006 - 2008 жылдарға арналған туристік саланы
дамытудың өңірлік бағдарламасы. Шығыс Қазақстан ... ... ... 18 ... №13/184 Ш шешімімен бекітілген. Экономика
статистика, 2000ж.№4. Статьи: Проблемы ... ... ... и пути их
решения. Современное состояние ... ... ... ... ... ... // Физическая география.
Казахская ССР: Краткая энциклопедия - В 4 Т. - ... 1988.- Т2. ... ... Р. ... ... 20 лет / Р. ... ... курьер.- 1996. -1 - 14 мамыр (."N'29). – ... T. ... Astatus report and ... ... //The ... tourism Studies. Vol. 5, No 2. - 1994.
10. Қазақстан Республикасының Статистика агенттіпнің материалдары.
11. Западно - ... ... ... ... ... - Алма-
Ата, 1988. Стр.48-59.
12. Катон - Карагайский ... парк /. ... ... ... Западный и Восточный субрегионы.:Учебное пособие,
Өскемен, 2002. –Стр,147-149.
13. Бекбулатова Е. ... ... ... // ...... www. akimvko. ... http // ... by. ru
16. www. rambler. Ru
17. www. mail. Ru
18. www.google. ru
19. ... ... А.В. ... ... ... Алма-Ата, 1980 – Стр.143.
21. Штюрмер Ю.А. О проблемах туризма и защиты окружающей среды // ... ... - М.: ... 1978. №6, Стр. ... Lingberg K. Polisies for ... nature tourism ... ... benefits.- Washington. World Resorts Institute. - 1991
23. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, ... ... ... ... 2000.- ... ... ... А.Ю. Экономика и территориальная организация
международного туризма. - М.: МГУ 1996. – стр.105
25. Введение в бизнес туроперейтинга. - М.: ... ... ... 1996. – ... WTO news. -1997, мау.
27. Мазбаев О. Б. /Некоторые актуальные вопросы развития туризма в
Казахстане. // Актуальные вопросы теории п ... ... ... ... ... - практической конференции. - Алматы, 1999
- Стр.85-87.
28. О развитии ... как ... ... ... ... ... материалы. - Алматы: ИК "Раритет", 2001.- Стр.48 .
29.Алиева Ж.Н. Экологический ... ... ... - ... ... 2002 – ... Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география ... 1997- ... ... ... энциклопедиясы Ш-том. 2001 - 154 б.
32. Катон - Карагайский националъный парк - Ноев ковчег современности / Ю.
Назаренко санағы //Рудный Алтай . - 2002. - 15 ... ... ... ... ... в ... ... 1992.
34. Чак У. Г. Управление курортами.. Гаага университеті., 1986.
35. Чудновский А. Д. ... и ... ... М., ... ... А.А. ... и ... туризма Казахстана. А., 1999.
37. Раева Р.А. Гостиничный бизнес. Алматы, 1998.
38 Порядок аккредитации туристских организаций, ... ... в ... Казахстан. //Азия, 1999, №1. Стр. 9
-10.
39. Forecast for 2020 (Прогноз на 2020г.) Дүниежүзілік ... ... ... С, ... Д. ... ... ... в Казахстане. //
Современные проблемы общественной трансформации: материал межвузовской
студенческой конференции №9-10, - ... 1999- ... ... Г.М., ... Ш.М. ... деятельность и инфраструктура
туризма в Казахстане. Вестник КазГНУ им. Аль-Фараби Алматы,2000 – Стр. 49-
55
42. ... ... ... ... ... мир ... ... О туризме в Республике Казахстан в 2000 году Статистический справочник.
Статистика агенттіп. Алматы, 2001 - 74 ... ... С. Р. ... ... ... ... 1989 ... .
45. Актуальные вопросы теории и практики туризма: Сборник материалов
Республиканской научно- ... ... / С. Р. ... - ... ... ... 1999. - 1886.
-----------------------

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан туризмі28 бет
Шығыс Қазақстанның географиялық орны мен мен геологиялық уақыт ішіндегі табиғатының даму тарихы50 бет
Іс-шаралар туризмінің қазіргі жағдайын талдау, жоспарлау және ұйымдастыру ерекшеліктері. Қазақстанда дамуы57 бет
Велосипед туризмінің теориялық негіздері77 бет
Емдік туризмнің қалыптасуы мен дамуы5 бет
Маңғыстау өлкесі туризмінің дамуына ықпал ететін табиғи туристік-рекреациялық ресурстар66 бет
Франция туризмінің даму ерекшелігі40 бет
Халықаралық оқу туризмінің теориялық аспектілері72 бет
Қазақстан туризмінің дамуындағы «Эйр Астана» компаниясының ролі64 бет
Қазақстан туризмінің дамуындағы көліктің маңызы83 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь