Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орны

Кіріспе
1 Геолого.технологиялық бөлім
1.1 Кен орынның геологиялық құрылымының сипаттамасы
1.1.1 Кен орын жайлы жалпы мәлімет
1.1.2 Өнімді қабаттардың коллекторларлық қасиеттері, кеуектілігі, өткізгіштігі және мұнайға қанығуы
1.1.3 Газ, конденсат және мұнайдың физикалық, химиялық қасиеттері
1.1.4 Мұнай, газ және конденсат қорлары
1.2 Кен орнын игеру жүйесі
1.2.1 Игерудің ағымдағы жағдайын талдау
1.2.2 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын талдау
1.2.3 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау
1.2.3.1 Кен орнына ұңғыларды орналастыру
1.2.4 Кеніштің энергетикалық жағдайының көрсеткіші
1.2.5 Қабат қысымын ұстау жүйесі
1.2.5.1 Газды қабатқа айдаудың техникасы мен технологиясы
1.2.5.2 Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін анықтау
1.3 Мұнай және газды өндірудің техникасы мен технологиясы
1.3.1 Ұңғыны пайдаланудың тәсілдерінің сипатамасы
1.3.2 Ұңғыны пайдалану кезінде кезлесетін қиыншылықтар мен олармен күресу
1.3.2.1 Кәсіпшілік құрылғыларды коррозиядан қорғау
1.3.2.2 Гидрат түзілудің алдын алу мен оларды жою
1.3.2.3 Парафин шөгінділерімен күресу шаралары
1.3.3 Ұңғы өнімдерін жинау жүйесіне және кәсіпшілік дайындауға қойылатын талаптар мен ұсыныстар
1.3.3.1 ГКДК.2
1.3.3.2 ГКДК.3
1.4 Арнайы бөлім
1.4.1 Газ ұңғымаларының технологиялық режимдері
1.4.1.1 Газ ұңғымаларының технологиялық режимдеріне жалпы сипаттама
1.4.1.2 Қарашығанақ кен орнында газ ұңғымаларының тиімді технологиялық режимі
1.4.2.1 Газ кен орнын игеру режимін есептеу
1.4.2 ЭЕМ.ді қолдану
1.4.2.1 Есептеуді Excel бағдарламасында шығару
1.4.2.2 Графиктік сұлбалары
2 Экономикалық бөлім
2.1 Кен орынды игерудің техника.экономикалық көрсеткіштері
2.2 Кен орнында қабатқа құрғақ газ айдау үрдісін қолдану кезіндегі жылдық шығындардың есебі
2.2.1 Амортизацияны есептеу
2.2.2 Еңбек ақы қорын есептеу
2.2.3Әлеуметтік сақтандыру төлемдері
2.2.4 Энергетикалық шығындар
2.2.5 Ұңғыны жерасты жөндеуге кеткен шығындар
2.2.6 Жабдықтарды жөндеу шығындары
2.2.7 Өндірісті дайындау және меңгеру шығындары
2.2.8 Жоспарлы жұмыстарға арналған шығындар
2.2.9 Жылдық эксплуатациялық шығындар
2.2.10 Өзіндік құн үлесі
3 Еңбекті қорғау
3.1 Қарашығанақ кен орнында қауіпті және зиянды факторларды талдау
3.2 Өндірістік санитария
3.3 Қауіпсіздік техникасы
3.4 Өрт қауіпсіздігі
4 Қоршаған ортаны қорғау
4.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық құжаттар
4.2 Мекемелерде қоршаған ортаға байланысты қысқаша мәліметтер
4.3 Атмосфералық ауаны қорғау
4.3.1 Атмосфералық ауаны ластаушы көздердің болуын талдау. Олардың сипаттамасы
4.3.2 Ластаушы заттардың номенклатурасын анықтау
4.3.3 Ластаушы заттардың сандық көрсеткіштері
4.3.4 Атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту шаралары
4.3.5 Санитарлы . қорғау аймағы
4.4 Су ресурстарын қорғау
4.4.1 Суды тұтыну. Өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың құрамы және ағынды суды тазалау
4.5 Жер ресурстарын қорғау
4.5.1 Жер ресурстарының жағдайы туралы жалпы мәлімет және жердің бүлінуін алдын алу шаралары
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қарашығанақ мұнай газ конденсат кен орны 1979 ашылып, 1984 жылдан бастап тәжірибелік өндірістік игерілуде. Қазіргі кезде 1991 жылдың 5 – ші шілдесінде бекітілген «Тәжірибелі – өндірістік игерудің айқындалған жобасына» сәйкес игеру жұмыстары жүріп жатыр.
Кен орны Каспий маңы ойпатының солтүстік аймағында орналасқан. Мұнайгазконденсатты кеніш терең жатқат тұз күмбезінің астында 25х12 км көлемінде орналасқан.
Мұнайгаздылық қабаты 300 метр – ден 1600-ге дейін, соның ішінде 200 метр қалыңдығында. Газмұнай шегі 4950 метр тереңдіңгінде, ал су мұнай шегі – 5150 метр.
1983 жылы мұнай газ конденсат қоры туралы есеп жүргізілді. Осы құжат негізінде 1984 жылы ВНИИГаз арқылы тәжірибелі - өндірістік пайдалану (ТӨП) жобасы жасалынды. 1988 жылы көмірсутектер қоры нақты дәлелденіп есептелінді.
Кен орны үш пайдалану объектісіне бөлінеді: 1 және 2 объектілері газды конденсатты және 3 – мұнайлы бөлімі болып, тереңдеген сайын конденсат мөлшері ұлғая бастайды.
1992 жылы Қазақстан Республикасының үкіметі өнімді бөлісу жөніндегі келісімге қол қоюға шетелдік серіктестермен келіссөз жүргізе бастады. Бес жылдан кейін ҚОҚ (КПО) Қарашығанақты игеруге 40 жыл мерзімге лицензия алды.
2002 жылы жобаны игерудің негізгі – 2 фазасы басталды. Оның шеңберінде газ бен сұйық көмір сутектерін қайта өңдейтін, газды жер асты қабатына қайта айдайтын КПК және УКПГ-2, сондай-ақ, кенішті Каспий құбыр консорциумы жүйесімен қосатын және Қарашығанақ мұнайын одан әрі қаратеңіздегі Новороссийск портына дейін тасымалдауға мүмкіндік беретін 635 шақырымдық Қарашығанақ – Үлкен Шаған – Атырау экспорттың құбыры сияқты жаңа өндірістік объектілер салынып, іске қосылды. Бұған қоса КПО ескі
1. Проект разработки месторождения Карачаганак
2. Ширковский А.И. «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторожденй». Москва, «Недра» 1987 ж.
3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для ВУЗов – Москва: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина, 2003 ж.
4. Гиматудинов Ш.К., Дунюшкин И.И., Зайцев В.М., Коротаев Ю.П., Левакин Е.В., Сахаров В.А. Разработка и эксплуатация нефтияных, газовых и газоконденсатных месторождений – Москва: Недра; 1998ж.
5. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений: Учебник для ВУЗов; Москва: Недра; 1986 ж.
6. Мирзаджанзаде А.Х., Ахметов И.М., Хасаев А.М., Гусев В.И. Технология и техника добычи – Под ред. Проф. Мирзаджанзаде А.Х. – Москва: Недра; 1986 ж
7. Нұрсұлтанов Ғ.М., Абайұлданов Қ.Н. Мұнай және газды өндіріп, өндеу: Оқулық, - Алматы: «Өлке», 2000 ж.
8. Нұрбекова К.С. Газ және газконденсатты кен орындарын игеру мен пайдалану. Алматы, КазҰТУ, 2006 ж.
9. Джиембаева Қ.І., Насибуллин Б.М. Мұнай кен орындарында ұңғы өнімдерін жинау және дайындау. ЖОО – на арналған оқулық, Алматы: 2005 ж.
10. Нормотивно-технические документы (по состоянию на 01.03.08 г.)
11. Өтепов Е.Б., Тәжин Ж.Т. Еңбекті қорғау: Әдістемелік нұсқау, Алматы, ҚазҰТУ, 2003
12. ПУЭ-85 Правила устройства электроустановок. – М.:Энергоатомиздат, 1982 г.
13. Қауіпсіздік және еңбек қорғау туралы заң. 28.02.2004
14. СНиП 2.09.04.87. Өндірістік процестердің санитарлы тобы
15. МЕСТ 12.1.011.78. Жарылғыш қоспалардың категориясы
        
        КІРІСПЕ
Қарашығанақ мұнай газ конденсат кен орны 1979 ашылып, 1984 жылдан
бастап тәжірибелік өндірістік игерілуде. Қазіргі кезде 1991 ... 5 – ... ... «Тәжірибелі – өндірістік игерудің айқындалған
жобасына» сәйкес игеру жұмыстары жүріп ... орны ... маңы ... солтүстік аймағында орналасқан.
Мұнайгазконденсатты кеніш терең жатқат тұз ... ... 25х12 ... орналасқан.
Мұнайгаздылық қабаты 300 метр – ден 1600-ге дейін, соның ішінде 200
метр қалыңдығында. Газмұнай шегі 4950 метр ... ал су ... ... 5150 ... жылы мұнай газ конденсат қоры туралы есеп жүргізілді. Осы құжат
негізінде 1984 жылы ... ... ... - ... ... ... ... 1988 жылы көмірсутектер қоры нақты дәлелденіп
есептелінді.
Кен орны үш ... ... ... 1 және 2 ... газды
конденсатты және 3 – мұнайлы бөлімі болып, ... ... ... ... бастайды.
1992 жылы Қазақстан Республикасының үкіметі өнімді бөлісу жөніндегі
келісімге қол қоюға шетелдік серіктестермен келіссөз жүргізе бастады. ... ... ҚОҚ (КПО) ... игеруге 40 жыл мерзімге лицензия алды.
2002 жылы жобаны игерудің негізгі – 2 ... ... Оның ... бен ... ... сутектерін қайта өңдейтін, газды жер асты ... ... КПК және ... ... ... ... құбыр консорциумы
жүйесімен қосатын және Қарашығанақ мұнайын одан әрі ... ... ... ... ... ... 635 ... – Үлкен Шаған – Атырау экспорттың құбыры сияқты жаңа өндірістік
объектілер салынып, іске қосылды. Бұған қоса КПО ескі ... ... ... ... кең ... ... ... Атап айтақанда 100-
ден астам ұнғыма күрделі жөндеуден өтті, қуаты 120 мегаваттық газтурбиналық
электростансасын ... іске ... ... ... тек бір ғана ... ... дайындау
қондырғысы (ГКДҚ) бар. Оның ... LGA ... ... үш ... тізбек кіреді. Ол 1984 жылдан бері
пайдаланылуда және ТМД ... ... ... ... бар. Ол 1989 ... бері ... ... бірге, Орынбор газ
өңдеу заводыа өнім жіберілетін 377 мм диаметріндегі үш ... ... 720 мм ... ... ... айдайтын екі газ желісі
пайдаланылуда.
Газды кешенді дайындау қондырғысын ұзақ уақыт пайдалану нәтижесінде
жабдықтар өз ... және ... ... нормативті уақытын толық
істеп, қондырғыны қайтадан жасап шығу қажеттілігі туды.
Қарашығанақты игерумен ... ... ... яғни ... ... ... ағылшындық «BG GROUP» (32,5 % үлеспен), италиялық
«ENІ» (32,5 % үлеспен) және ... ... (20% ... ... ... (15% ... ... Осыдан он жыл бұрын Қазақстан Үкіметі
мен Қарашығанақтың ... ... бел ... ... ... ... түпкілікті келісімге қол қойылған болатын.
Кен орнын қалпына келтіру үрдісі – ұзақ үрдіс, сондықтан кен орнындағы
жұмыс ... өте ... және кен ... ... ... ... кезеңдерге есептелінген және қауіпсіздіктің жоғарғы деңгейіне жету
қарастырылған.
1 Геолого-технологиялық бөлім
1.1 Кен орынның геологиялық құрылымының сипаттамасы
1.1.1 Кен орын жайлы ... ... ... ... облысының батысында, Бөрлі ауданының
территориясында орналасқан. Аудан климаты континентальды. Температура қыста
-400С-қа дейін жазда +400С арасында тербеліп ... ...... ... – батыс бағытындағы желдер басым. Орташа жылдық жауын – шашын
мөлшері 300 – 350 мм. Кен ... ... ... ... 160 км.,
Орынборға дейін 155 км., ОГӨЗ ... 158 км. ОГӨЗ ... газ ... ... 140 км. Ең ... ... ... Қарашығанақ ауылы 10
км., Тұңғыш ауылы 2 км., ... ... 3 ... ... ... ... ... құм сазды жазықтан
тұрады. Рельефтің абсолютті белгілері 80-130 ... ... ... ... гидрографиялық жүйесі солтүстігінде Орал өзенімен,
Солтүстік ... Елек ... ... ... ... Елек ... сол ағысы болып саналатын Березовка өзені ... ... ол ... қалады. Ауданда аз мөлшерде табиғи су қоймалары
кездеседі.
Техникалық ... ... ету ... ... іске ... горизонттар 65 - 110 метр ... ... және ... ... және де неогенді төрттік бор юра және ... ... ... әлсіз минералданған, гидрокарбонаты калций минералдылығы 1-3т/л
ал ұңғы ... ... 26 - 100 ... ... төте ... Ауа температурасы -40 (қыста) +40
(жаз) дейін өзгереді
Жел оңтүстік - шығыс және солтүстік - ... ... ... қыста және көктемде жылдың орташа жауын - шашын ... 300 - 950 ... ... кен орны тұз асты ... ірі көтеріліміне
негізделген. Ол ... - ... ... Каспий ойпатының
солтүстік зонасының ішкі ... ... ... үш ... ... ... күрылымдық летологиялық комплекс Артин ярусына дейінгі
бүкіл ежелгі шөгінділер қимасын, ортаңғысын - ... ... - ... ... - ... ... және ... құрылымдарын қосып
алады.
Төменгі құрылымдық комплекс палеозойдық, тектоно седиментациондық
құрылымдық формасымен ерекшеленеді. Құрылым өлшемдері жоба ... ... ... 1600 ... ... ... минималды тереңдігі 3680
метр.
Кунгурдың жоғары пластикалық қалыңдамасынан тұратын орта ... ... ... күрт ... ... ... ... тұзды антиклинальдар, ассиметриялы диапир құрылымдары, тұзды
штоктар, күмбездер және күмбез ... ... Кен ... үш ... бар: ... тұз ... ... Сухореченск тұзды
күмбезі - оңтүстік - ... ... тұз ... - ... - батысында.
Жоғары құрылымдық - литологиялық комплекстік құрылымдардың
формаларының әртүрлілігімен ерекшеленеді. ... ... және ... ... қалыңдамасында пайда болған. "Кен орын жүйесінде үлкен Қарашығанақ
күмбез аралық ... ... ол ... ... және ... күмбездерінің арасында орналасқан. Қарашығанақ күмбез аралық
мульдасының өлшемі 5*20 км., максимал қалыңдығы 3500 - 4871 метр ... ... ... ... - ... және ... ... бұрышының
келіспеушілігімен бүдан ежелгі басқа шөгінділерді жабады.
1.1.2 Өнімді қабаттардың коллекторларлық ... ... және ... ... ... тас ... және ... өнімді түзушілер терригенді
қоспасы жоқ немесе олардың аз көлемі бар органогенді карбонатты ... ... ... ... ... өзгерістермен
сипатталады: доломиттеліну, ангидритталу, кальцилану, кремнилену,
кристализациялану, сілтілену, ... ... ... рет ... ... құрамына едәуір әсер етті, карбонатты жыныстардың
құрылымдық – текстуралық ерекшеліктерін шарттады, ... ... ... ... ... Өнімді комплекстің
жыныстарында кен орнын барлау процесі кезінде жақсы ... ... ... аралық кеуектер және сілтілену кеуектері, ... және ... ... ... ... ... құрылымында
басты рольді каверндікке жатады, сондай – ақ каверн пермьдікке қарағанда
таскөмірлік түзілімдерде көп ... ... ... ... ... ... едәуір кең тараған. Карбонатты массивте сондай – ақ
Жарықшақтық та кең ... ... ... ... ... бірақ жарықшақты жыныстар көбіне массивтің шеткі бөліктерінде
кездеседі деп айтуға болады. ... ... ... 6% - дан
жоғары жыныстар жатқызылған.
Жинауыш жыныстар фациялық, статиграфиялық, литологиялық ... Керн ... ... ... кеуектілігі 7,3 тен 15,4%
-ға дейін ауытқып отырады және ... ... үшін 10,6 ... газға
қаныққан бөлігінде 10,4, мұнайға қанығушылық – 9,5% құрайды. Шоғырдың әр
бөлігі үшін ... ... ... ... ... ... мәні 8,9, 8,6 және 8,9% - ды ... ... ... өлшенген кеуектілік мәні 9,6, 9,2 және ... тең ... ал ... ... ... процесінде көлем бойынша
өлшенгенде ГИС ойынша кеуектіліктің орташа мәні ... ... 9,3, 9,6 және ... ... ... ... ... мәнін ГИС және керн бойынша ұқсас
болғанда және ГИС ... ... ... саны ... ... ... және ... жобасын жасау үшін ГИС ... ... ... ... ... ... ... қабылдау ұтымды
болады. Өйткені ГИС бойынша кеуектілікті бағалау ... ... ... ... ... жатыр.
Керн анализі бойынша орташа мәні ретінде анықталған әр объект бойынша
өтімділік мәні 1, 2, 3 объектілері бойынша (1,1 ... ... ... ... мкм2 ... ... жинауыштың беруші бөлігінің
өтімділігі 0,015 мкм2 – пен ... ... ... ... ... 2 мкм2 ... және де 1 – 2 мкм2 ... бірлік үлгілерде
ғана белгіленеді, бірақ ... ... ... ұлғайтады. Сондықтан
жинауыштың қуыс кеңістігінің күрделі ... мен ... ... кеуектіліктің барлық диапозонда оның ауытқуының орташа мәндерін
емес жинауыш ... ... ... ... өтімділік
сипаттамасын айту нақты ... ... ... керннің анализінің
нәтижелерінің статистикалық қайта өңделген мәндері пайдаланылған. Мұнда
кеуектілік өзгеруінің (кеуектілік өзгеру ... – 2%) әр ... ... ... ... бөлшектенуі есептелген. Келесі
өтімділік класстары алынған: (0,01 – 0,02)*10-3 мкм2, (0,02 – ... (0,05 – ... мкм2 және әрі ... 10 - қ ... Керн ... пайдаланылған әдісінің нәтижесі бойынша барлық объектіде
кеуектіліктің сәкес мәні үшін ... 0,3*10-3 мкм2 – тан ... ... ... Керн ... ... ... паралельді) және
вертикальды (қабаттыққа перпендикуляр) өтімділік анықталды. Карбон бойынша
өтімділік түп тереңінен бастап азаяды, ... ... ... 29,1%-ға азаяды, ал вертикальды – 32,2%-ға. Вертикальды ... ... ... ... ... – жұмыста қабаттың
бір интервалында алынған түрлі ... ... ... ... ... бағаланды. Кпр.гор (n=343) 14.7*10-3 мкм2 – қа тең, ... ...... мкм2 – қа тең. ... ... ... деп санауға болатын қорытынды жасалды.
Өтімділігі 0.01*10-3 мкм2 – тан жоғары жыныстар үшін Кпр.верт ... ... ... ... ... ... үш нұсқа
бойынша жүргізілген:
Нұсқа 1. Кпр.гор мен Кпр.верт орташа ретінде мәні бойынша ұңғымаларда:
А) Объект үшін ұңғымалар бойынша ... ... ... ... ... ... бойынша;
Б) Ұңғымаларда орташа мәндер үшін тұрғызылған ... мен ... ... 2. Өтімділік керннің бір үлгісінде Кпр.гор мен ... ... 3. ... мен ... ... Кпр.гор өзгеру диапозонында
орташа ретінде саналғанда Кпр.верт тәуелділігі бойынша;
1 – нұсқамен салыстырғанда Кпр.гор мен Кпр.верт ... ... ... бір ... ... қарамай пайдаланады, ... ... ... ... ... орташа мәні үшін
анизотромия шамасына көрініс береді. ... ... ... ... ... Кпр.гор мен Кпр.верт салыстырылу барлық диапозонда
өтімділіктің өзгеруі нақты және ... ... оның ... ... өзгеруіне көрініс береді. (нұсқа 2). Объект бойынша
Кпр.гор мен ... ... ... ... өте ... ... ақ ... өзінің шамаларының Кпр.верт / Кпр.гор байланысына әсері
белгіленеді. Сондықтан көрсетілген класстарға (нұсқа 3) ... ... ... ... ... ... ... алынған бірінші өтімділікті төменгі ішектен 1*10-3 мкм2 (орташа
мән 0,5*10-3 мкм2) ... ... ... орташа өтімділігіне 2*10-3
мкм2 және 5*10-3 мкм2 тең, бұл ұңғыманы сыннан өткізгендегі бағалау ... ... 10*10-3 мкм2 ... үшін керн ... ... және әрі ... 10 – дап ... барлық өзгеру диапозоны
бойынша. Орташалауда жыныстың бір үлгідегі орындалған өтімділік өлшемі
қолданылған. ... мен ... 100 және 1000 рет ... мәндер
жарамсыз болады. Бұл жағдайдағы техникалық қателік деп түсіндіруге болады.
Жинауыштардың эффективті ... ГИС ... ... ... ... ... ... негізделіп алынады. 1,2 кестесінде әрбір
игеру объектісі бойынша жалпы және ... ... ... ... ... ... игеру объектісі бойынша біртексіздігінің
сипаттамасы көрсетілген. Кестеден пермь бөлігіндегі қиманың (1 объект)
жинауышының ... – 0,424 ... ... ... ... ... (2+3
объектілнр) пермьдіктен жоғары – 0,483, сонымен қатар жинауыштардың жоғары
саны карбонның газға ... ... – 0,512 ... ... ... ... коэффициенті 32,1 карбондыкінен 38,3 азғантай
айырмашылықта, бірақ пермьде бір қойнауқаттың орташа ... ... м тең, ал ... 7,2м. ... ... ... ... пермьдікіне қарағанда біртектірек қылып сипаттайды. Пермь бөлігінің
өнімдік қимасында жинауыштар жалпы қалыңдықтың ... ... ... ... Газ, ... және мұнайдың физикалық, химиялық
қасиеттері
Газ және тұрақсыз конденсатты зерттеу нәтижесінде пермь объектілерінің
қабат газы, орта ... 10 МПа, ... ... ... анықталды. Оның құрамында: этан – 6%, пропан – 2,5%, бутан –
1,7% ... ... ... С5+ көмірсутектеріне көбірек қаныққан.
Пермь және карбон шөгінділерінен алынатын конденсат қасиеттері әртүрлі. Кен
орын ... ... ... ... ... ауырлай түседі: қиманың
жоғарғы жағындағы конденсаттың 50%-і 2030С ... ... ... жағы 2390С; 3600С ... ... ... 13,8 – 23 %-ке дейін
көбейеді. Молекулярлы массасының шамасы 20 бірлікке көбейеді. Конденсаттың
қату ... екі ... көп ... ... ... ... ароматты көмірсутектер 19,1% масс. бойынша, ал карбоннан
алынған конденсатта 25,1% масс. бойынша. Дистилянтты ... ... ... ... алу температурасы өскен сайын ұлғаяды.
Зерттелген мұнайдың молекулярлы массасы 214 бірлік, ... ... ... 200С ... 9,12 ... ... ... күкірт 1,18%,
қатты парафиндер 3,37%, шайырлар 3,08%, асфальтендер 0,39% ... ... ... ... мөлшері 35% масс. Бүкіл мұнайларға бір,
фракция алу температурасы өскен сайын ... ... ... ... ... байқалады. Бірінші кестеде № 33 және 44
ұңғыларындағы қабат мұнайының ... ... ... ... орналасу
арақашықтығы үлкен болғанымен кестеде келтірілген мәліметтер бүкіл кен
ауданындағы мұнай ... ... ... аз ... ... – Ұңғы өнімінің құрамы
|Ұңғы номері |33 |44 ... ... м. ... ... ... ... % | | ... |62,69 |62,75 ... |8,22 |5,71 ... |3,08 |3,06 ... |1,65 |1,40 ... |14,39 |15,73 ... |1,03 |0,41 ... |4,62 |6,05 ... |4,32 |4,81 ... ... ... параметрлері Солтүстік - шығыс және Оңтүстік
- батыс бөлімдеріне байланысты жасалған ... ... ... көрсетілген.
Тереңдікке жату жағдайына байланысты мұнайдың негізгі тәуелділік
параметрлері ... ... ... ... Осы ... ... мұнайдың орташа анықтамаларын (5050 м.) арнайы мұнай алаңдары үшін
1.2-кестеде көрсетілген.
Кесте-1.2 – ... жату ... 5050 м. ... модель бойынша
есептелген мұнайдың параметрлері
|Алаң ... ... ... қабат |58,7 |58,7 ... Мпа | | ... ... Мпа |58,1 |55,3 ... ... м3 /т |625 |449 ... ... |1,99 ... үлес | | ... ... |601 |651 ... кг/м3 | | ... ... |0,28 |0,57 ... МПа * с | | ... ... |26,8 |21,5 ... МПа *104 | | ...... ... ... мен ... ... параметрлері
|Параметрлері |Конденсат ... ... |
| | ... ... |алаң мұнайы ... ... |782 |844 |805 ... | | | ... ... |1,69 |7,5 |13,5 ... ... | | | ... ... |0,9 |0,7 |0,9 |
|% ... | | | ... |2,29 |3,8 |5,0 ... ... | | | ... |0,07 |0,08 |0,24 ... % | | | ... | | | ... ... %|0,70 |1,23 |3,68 ... | | | ... ... |-10 ... |-10 ... |-28 +11 ... | | | ... ... ... және ... құрамындағы күкіртке
байланысты күкірттілер құрамына жатады. Құрамындағы парафинге ... ... ... ... жоғары парафинге қара металдан
жылы температура кезінде солтүстік - шығыс ауданындағы мұнай мен ... ... -10 ... ... ... қата ... Мұнай, газ және конденсат қорлары
31.12.2006 жылғы кен орындағы дәлелденген қор 1151 млн. ... ... 227 ... ... ... Оның ... «КПО Б.В.» ... 173 млн.
баррель мұнайды және 1 203 млрд. фут3 газды құрайды.[7]
Төменгі пермдік және ... ... ... ... қоры 31.12.06 жылғы мәлімет бойынша есептеліп, ГКЗ РК 01.02.07
бойынша бекітілген.
1.4-кестеде ГКЗ РК ... ... ... мұнай, газ, конденсат
және мұнайда еріген газдың бастапқы және геологиялық қоры көрсетілген.
|Кесте-1.4 – 31.12.06ж. күй бойынша құрғақ газ бен ... ... ... |
| |
| ... ... |Қор ... |
| | ... |
| | ... ... ... | ... ... | | |
| | ... |істемейті| | |
| | | |н | | ... |6 | |3 |3 | ... |66 |19 |26 |4 |17 ... |98 |15 |26 |5 |52 |
|

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қарашығанақ мұнай - газ конденсаты кен орны13 бет
Қарашығанақ мұнай - газ кен орнының атмоcфералық ауа жағдайы45 бет
Жаңажол кен орны65 бет
Кен орынды игерудің қысқаша тарихы76 бет
Айнымалы сыйымдылықты конденсаторлар: ауа және сегнеторэлектрикті керамикадан жасалған конденсаторлар14 бет
Бір сатылы қысымды компрессорлы - конденсаторлы, буландырғыш тоңазытқыш қондырғыны автоматтандыру19 бет
Конденсат АҚ-ның МТУ-400 зауытын электрмен жабдықтау67 бет
Конденсатор9 бет
Конденсатор және оның түрлері мен қолданулары9 бет
Конденсаторлар, олардың түрлері және сыйымдылықтары8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь