Оптикалық кабельдің телекоммуникацияда қолданылуы

Нормативтік сілтемелер
Белгіленулер мен қысқартулар
Анықтамалар тізімі
Кіріспе
1Оптикалық кабельдің телекоммуникацияда қолданылуы
1.1 Оптикалық кабелге қысқаша шолу
1.2 Оптикалық кабельдің тарихы
1.2.1.Талшықтық. оптикалық байланыс желілерінде қолданылатын технологияларға шолу
1.3 Сәулежолдық оптика,оның түрлері мен параметрлері
1.3.1 Өзекшенің диаметрін анықтау
1.4 Оптикалық кабельдің конструктивтік элементтері
1.5Оптикалық кабельдің параметрлері
1.6 Оптикалық кабельдің түрлері
1.7Ілмелі талшықты.оптикалық кабель,ерекшеліктері
1.7.1 Ілмеліталшықты . оптикалықкабельдіңкомпоненттері
1.8Кабельге сыртқы климаттық факторлардың әсері
1.8.1 Қазақстанның климатына қысқаша шолу
1.8.2.Кабельдің механикалық параметрлеріне сыртқы климаттық факторлардың ықпалы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Оптикалық кабель – қазіргі таңдағы байланыс жүйесіндегі кең қолданыс тапқан байланыс жолының бір түрі.Қазіргі таңда ақпараттандыру тез даму үстінде.Жыл сайын таратылатын ақпараттардың таратылатын ағыны мен көлемі ұлғаю үстінде.Оларды таратуға дәстүрлі коаксиальды, симметриялық кабельдері салыстыру мүмкін емес болды.Бұл жағдайдан шығу оптикалық-талшықты қолдануға алып келді.Дәстүрлілермен салыстырғандағы артықшылығы:салмағы аз және габаритті, ұзын қашықтықтарға төселінеді, өшулер аз, өтпелі әсерлердің кемдігі, жиіліктерді жіберу мүмкіншілігі жоғары.Оптикалық-талшықты байланысты қолдану арқылы ақпараттарды тарату көлемі, кең таралған спутникті байланыс,радиорелейлі байланыспен салыстырғанда тез өстті, яғни оптикалық-талшықты тарату жүйесі жіберу жолағы кең болады.
Көпapнaлы ТОТЖ eліміздің мaгистpaльді, aймaқтық бaйлaныс жeлілepіндe кeң қолдaнылaды, сонымeн қaтap қaлaлық AТС-тep apaлapын қосaтын жeлілepдe қолдaнылaды.Бұл біp тaлшықты – оптикa apқылы әpтүpлі толқын ұзындығындaғы мәлімeттік дaбылдapды біp уaқыттa тapaтумeн түсіндіpілeді, жәнe дe оптикaлық кабель apқылы көп көлeмдe мәлімeттepді тapaтуғa болaды.
Қазіргі уақытта оптикалық-талшықты кабельдер көптеген елдерде өңдірілуде және қолданылыста.
Тарихына үңілсек бірінші әртүрлі қоспалы жарықтасығыш пайда болып,оның өшуі 1000 дБ/км құрады,сосын 20 дБ/км өшуі бар талшықты жарықтасығыштар 1970 жылы пайда болды.Бұл жарықтасығыштың жүрекшесі сыну коэффициентін жоғарылату үшін титан қосылған кварцты қолданылады.Ал сырты таза кварцпен қапталған.Келесі ұрпақ жарықтасығыштардың өшуі 4 дб/км дейін төмендеді (1974).Ал 1979 жылдары сипаттамасы жақсарған, толқын ұзындығы 1,55 мкм, ал өшуі 0,2 дб/км тең жарықтасығыштар пайда болды.
Заманға сай цифрлық біріншілік желі үш технологиялар негізінде құрылуы мүмкін: PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy – Плезиохронды цифрлық иерархия), SDH (Synchronous Digital Hierarchy –Синхронды цифрлық иерархия) және АТМ.Біздің елімізде транспорттық желілер құру үшін негізінде алғашқы екі жүйе PDH және SDH кең қолданыс тапқан.
Талшықтардың негізгі екі түрі бар: көпмодалы және бір модалылар. Көпмодалылар өзі екіге бөлінеді: сатылы сыну коэффициенті бар көпмодалы, сыну коэффициентінің жайлап өзгеруі бар көпмодалы.
Оптикалық кабельді орындауға байланысты оны орнату жағдайы кеңейтілген түрде де болуы мүмкін (мысалы, су асты, объектілік, жер асты, кабельдік канализация және подвескага орналастыру үшін, яғни ілмелі).
Оптикалық кабельдің параметрлеріне: физикалық, механикалық, геометриялық және т.б. параметрлері жатады.
1 Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. М.: Радио и связь, 2000.
2 Бутусов М.М., Верник С.М., Галкин С.Л., Гомзин В.Н., Машковец Б.М., Щелкунов К.Н. Волоконно-оптические системы передачи. – М.: Радио и связь, 1992.
3 Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Ф., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели. М., 1999.
4 Убайдуллаев Р.Р. Волоконно оптические сети. – М.: Радио и связь 1998.
5 Андрушко Л.М., Гроднев И.И., Панфилов И.П. Волоконно-оптические линии связи. – М.: Радио и связь, 1984.
6 Иванов В.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н., Аснин Л.Б., Репин В.Н., Тверецкий М.С., Заславский К.Е., Исаев Р.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. – М.: Радио и связь, 1995.
7 http://ru.wikipedia.org/wiki
8 Нетес В.А. Построение транспортных сетей на основе Синхронной Цифровой Иерархии.// Сети и системы связи. – 1997. – №4.
        
        Мазмұны
Нормативтік сілтемелер
Белгіленулер мен қысқартулар
Анықтамалар тізімі
Кіріспе
1 Оптикалық кабельдің телекоммуникацияда қолданылуы
1.1 Оптикалық кабелге қысқаша шолу
1.2 Оптикалық ... ... ... - ... ... ... ... технологияларға шолу
1.3 Сәулежолдық оптика,оның түрлері мен параметрлері
1.3.1 Өзекшенің диаметрін анықтау
1.4 Оптикалық кабельдің ... ... ... ... ...
1.6 ... ... түрлері
1.7 Ілмелі талшықты-оптикалық кабель,ерекшеліктері
1.7.1 Ілмелі талшықты - оптикалық кабельдің ... ... ... ... ... ...
1.8.1 Қазақстанның климатына қысқаша шолу
1.8.2.Кабельдің механикалық параметрлеріне сыртқы климаттық факторлардың ықпалы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Нормативтік сілтемелер
Берілген дипломдық жұмысты жасау үшін мынадай ... ... ... 16092-78 ... ... ... ... шарттары.
ГОСТ 26814-86 Оптикалық кабель.Параметрлерін өлшеу әдістері.
ГОСТ 12177-79 ... мен ... ... ... ... ... мен сымдар.Иілу тұрақтылығын тестілеу әдісі.
ҚР СТ ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Оптикалық кабель.Оптикалық кабельдің əртүрлі сипатына қарай ... 17491-80 ... мен ... ... мен ... ... ... температураларда сынау әдістері.
ҚР СТ ГОСТ Р 52266-2008 Кабель өнімдері.Оптикалық кабельдер.Жалпы техникалық шарттары.
ҚР СТ МЭК ... ... әсер ... ... электрлік және талшықты - оптикалық кабельдерді сынау.1-1-бөлімі.Оқшауланған жалғыз сымды немесе кабельді жалынның тік ... ... ... СТ ГОСТ Р МЭК ... ... және оптикалық кабельдерді оқшаулау материалдары мен қабықшасы.Жалпы сынау әдістері. 1-2 бөлім.Жалпы қолдану әдістері.
ҚР СТ ГОСТ Р МЭК ... ... және ... ... ... мен қабықша үшін материалдар.Жалпы сынау әдістері. Жалпы қолдану әдістері.Қалыңдығы мен мөлшерін өлшеу.Механикалық қасиеттерін анықтау үшін сынақтар жүргізу.
ҚР СТ ИСО ... ... ... ... ж. № 371 ... ... IEC 60811-1-1-2011 Электрлік және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдары мен қабықтарына жалпы сынау әдістері.Сыртқы көлемі мен ... ... ... ... ... IEC ... Электрлік және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдары мен ... ... ... ... ... ... ... сынау.
Белгіленулер мен қысқартулар
АТМ - ассинхpонды тpaнспоpты модуль;
АТС - автоматты телефон станциясы;
ОК - оптикалық ... - ... ... ... - ... ... - Транс - Азиатты - Еуропа жолдың атауы;
ТОБЖ - талшықты - ... ... ... - ... - ... ... - талшықты - оптикалық тарату жолы;
ҰАСМ - ... ... ... - ... ... орнату;
DWDM - тығыз толқын спeктоpы бойыншм мультиплeкстeу;
FTTH (Fiber-to-the-home) - үйге ... ... - ... кабель;
GBE - гигабитті Ethernet;
PDH - плезиохронды цифрлықиерархия;
SDH/SONET - ... ... ... - ... ... ... ... - оптикалық кабель - мәліметтерді жарық көмегімен беруге арналған кабель, оның жеткізу жылдамдығы мен ... ... ... - оптикалық кабельді (ТОК) жасауда сәулежолдар пайдаланылады.
Кеңжолақты (көпарналы) жеткізу - мәліметті ... ... бір ... әр ... жиілікті арналар арқылы жеткізу, белгілі бір жиілік ауқымында жеткізу жиілігін тығыздау және әрбір арнаның ... ... ... арқылы атқарылады, жергілікті желілерде кеңейтілген өткізу жолағы 300 ... желі ... ... LAN) - шағын аумақты қамтитын (мекеме, кәсіпорын) және нысандар арасында сәйкесінше қысқа (500 метрден ... ... ... ... ... мәліметтерді тарату желісі.
Транспорттық желі - желілік тораптардың, желілік коммутациялық станциялардың немесе біріншілік ... ... ... ... және ... ... желілерінде құрылады.
Электр өрісінің потенциалы деп электр өрісінде орналасқан ... ... ... ... осы ... шамасына қатынасын айтады.
Орталық күштік элемент - кабельдің ортасында ... ... ... үшін ... ... ... мен ... жасалынады.
Иілу биіктігі - екі тіректің арасында көлденең ілінген кабельдің ортасы жүктеменің немесе сыртқы климаттық әсерінен төмен түсуін ... ... - ... ... ... ... болган серпімді (сызықтық) деформацияға қатынасы.
Кіріспе
Оптикалық кабель - қазіргі таңдағы байланыс жүйесіндегі кең қолданыс тапқан ... ... бір ... ... таңда ақпараттандыру тез даму үстінде. Жыл сайын таратылатын ақпараттардың таратылатын ағыны мен көлемі ұлғаю ... ... ... ... симметриялық кабельдері салыстыру мүмкін емес болды. Бұл жағдайдан шығу оптикалық-талшықты қолдануға алып келді. Дәстүрлілермен ... ... ... аз және ... ұзын қашықтықтарға төселінеді, өшулер аз, ... ... ... ... ... мүмкіншілігі жоғары.Оптикалық-талшықты байланысты қолдану арқылы ақпараттарды тарату көлемі, кең ... ... ... ... салыстырғанда тез өстті, яғни оптикалық-талшықты тарату жүйесі жіберу жолағы кең болады.
Көпapнaлы ТОТЖ eліміздің мaгистpaльді, aймaқтық бaйлaныс жeлілepіндe кeң қолдaнылaды, сонымeн қaтap ... ... ... қосaтын жeлілepдe қолдaнылaды. Бұл біp тaлшықты - оптикa apқылы әpтүpлі толқын ұзындығындaғы мәлімeттік ... біp ... ... ... жәнe дe ... ... ... көп көлeмдe мәлімeттepді тapaтуғa болaды.
Қазіргі уақытта оптикалық-талшықты кабельдер көптеген елдерде өңдірілуде және қолданылыста.
Тарихына үңілсек ... ... ... жарықтасығыш пайда болып,оның өшуі 1000 дБ/км құрады,сосын 20 дБ/км өшуі бар талшықты жарықтасығыштар 1970 жылы пайда болды.Бұл жарықтасығыштың ... сыну ... ... үшін ... ... ... қолданылады.Ал сырты таза кварцпен қапталған.Келесі ұрпақ жарықтасығыштардың өшуі 4 ... ... ... ... 1979 жылдары сипаттамасы жақсарған, толқын ұзындығы 1,55 мкм, ал өшуі 0,2 ... тең ... ... ... сай цифрлық біріншілік желі үш технологиялар негізінде құрылуы мүмкін: PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy - ... ... ... SDH (Synchronous Digital Hierarchy - Синхронды цифрлық иерархия) және АТМ.Біздің елімізде транспорттық желілер құру үшін ... ... екі жүйе PDH және SDH кең ... тапқан.
Талшықтардың негізгі екі түрі бар: көпмодалы және бір ... ... өзі ... ... ... сыну ... бар ... сыну коэффициентінің жайлап өзгеруі бар көпмодалы.
Оптикалық ... ... ... оны ... ... ... ... де болуы мүмкін (мысалы, су асты, объектілік, жер асты, кабельдік канализация және ... ... ... яғни ... ... ... физикалық, механикалық, геометриялық және т.б. параметрлері жатады.
Қазіргі уақытта талшықты-оптикакалық бельдердің төрттен үші жер асты арқылы төселетіндігіне қарамастан ... ... ... ... ... ... ... ие.
Ілмелі талшықты - оптикалық кабельдерді қойылған дайын тіректер бойымен жүргізеді.Ілмелі талшықты - оптикалық кабель ... ... ... ... ... ... ... автокөлік трасса жолдарын мұқият алдын - ала дайындықты талап етпейді.Жер астына кабельді салу ... ... ... ... келеді.Ілмелі талшықты - оптикалық кабель түрі басқа оптикалық кабельдің түрлеріне қарағанда, орнату уақыты мен ... және ... ... ... аз болып келеді.
Ілмелі оптикалық кабель деректерді модуляцияланған жарық импульстер арқылы оптикалық - талшық көмегімен тасымалданады.Бұл технология 120 ... ... ... сигналды жоғалтпай,күшейткіштерсіз тарата алады.Басқа кабельдері қолданған кезде осындай ... алу ... ... ... яғни ... ... ... бірге асылатын кабельдерді пайдалану бірқатар артықшылықтарға ие: ол найзағай әсерінен зақымдалмайды немесе қысқа тұйықталулар орын алмайды.Екінші жағынан кабельдің бұл түрі ... ... және ... 150 кВ ... ... ... электр желілерінде пайдаланыла алады.Кабельді фазалық және найзағай әсерінен қорғайтын қаптама ішіне салу - ... күні ең ... және ... ... тұрған бағаналар арқылы жүргізудің ең жылдам және ... ... ... табылады.Оптика-талшықты кабель сымдарға механикаландырылған құрылғылар көмегімен салынады.
Климаттық факторлар - ол кабельдің ... ... зор ... ... ... ... алдымен оның орналасқан ауданының климатық картасына көңіл бөлу керек.Ілмелі талшықты - оптикалық ... әсер ... ... ... түрлері: найзағай разряды, жел жылдамдамдығы, көктайғақ кезінде мұз ... және тағы ... ... ... ... ... кабелге қысқаша шолу
Талшықтық - оптикалық (жарық өткізгіш) кабель (Волоконно-оптический ... ... fiber optic cable) -- ... ... көмегімен беруге арналған кабель, оның жеткізу жылдамдығы мен сапасы жоғары.Қарапайым жағдайда жарық өткізгіш талшықты диэлектрик түрінде болады, ішкі жағы ... ... ... ... қабықшасында жарықтың сыну көрсеткіші кабельдің өзекшесімен салыстырғанда төмен ... ... ... мен ... ... жасалады.Шағылушы қабат негізінен сигналды жарық тасығыштан шығармайды, оның ... 125 ... ... ... ... қорғауға керек.Оптикалық кабель 1.1 суретте көрсетілген.
1-өзекше; 2-шағылушы қабат (отражающая оболочка); 3-сыртқы қорғаныс қабаты
1.1 сурет.Оптикалық кабель
Жергілікті ... -- өте ... ... (100 ... ... ... алатын кабель түрі.Мәліметтерді жеткізуге арналған шыны талшықтан тұратын физикалық орта, ... ... ... ... (LED) ... әрі ... жарық ағынымен жеткізілетін ақпарат.Артықшылығы: өткізгіштік қабілеті жоғары, электрмагниттік сәуле шығармайтындықтан, ондағы ақпарат ... ... ... ... ара ... көп (қайталауышсыз 2 км-ден асады).
Кең өткізу жолағы - тасымалдаушының 1014 Гц аса ... ... ... бір ... ... ... бірнеше терабит ақпаратты жіберуге мүмкіндік береді.Үлкен өткізу ... - бұл ... ... мыс ... ... ... тарату түрлерінен ең негізгі артықшылығы болып табылады.
Қазіргі кезде шығарылатын оптикалық талшықтар бір ... ... 1,55 мкм ... 0,2-0,3 дБ өшу ... ... өшу мен ... дисперсия ретронсляторларсыз 100 км дейін созылған желілер аумағын қарастыруға мүмкіндік береді.
Оптикалық - ... ... ... ... ... ... төмен артықтылығына ие сигналдардың модуляцияларын жіберу арқылы, өткізу жолағын ұлғайтуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ол ... мыс ... жүйесі мен электір құрылғыларының электромагниттік сәулелермен қиылысу ықпалынан да қорғалған.
Талшықты - оптикалық кабельдер, мыс кабельдермен ... бір ... ... ... кіші салмақ пен көлемге ие.Мысалы, диаметрі 7,5 см 900-жұпты телефон кабель диаметрі 0,1 см бір оптикалық талшықпен ауыстырылуы мүмкін.Егер ... ... ... ... ... ... лента сауытымен жапса, бұнда талшықты-оптикалық кабель диаметрі 1,5 см болады, бұл телефон кабелінен бірнеше кіші ... ... ... кең ... және ... ... оксиді материалынан құрылатын кварцтан жасалады.Қазіргі кезде мыс жұбы мен талшық бағасы арасалмағы 2:5.Талшықты-оптикалық кабель сигналдары анағұрлым үлкен арақашықтықтарға ретранслятрсыз жіберуге ... ... - ... ... ... ұзын ... ... саны қысқартылады.
Уакыт өте келе талшық тозады.Бұл өткізілген кабельде ... ... ... технологиялар дамуының нәтижесінде, оптикалық талшықтарды өңдіру процессі біршама ... және ... ... ... ету ... 25 жылға дейін жетеді.Бұл уақыт аралығында қабылдап-жіберуші жүйелерінің бірнеше стандарттары/түрлері ауысуы мүмкін.
Жоғарғы сенімділікті оптикалық-талшықты кабелді жүйелердің ... ХХ ... 70 ... аз шығынды оптикалық талшықтың өңдеуіне байланысты болды.Осындай талшықтар-арнайы жабдықты және оптикалық кабелдерді күре ... ... ... ... ... және т.б) ... себеп берді.
Осындай жүйелердің практикалық қолдану орны-телефонды желі, кабелді теледидар, есептеу ... ... ... ... және ... т.с.с.
Ғаламтор желісін тартуда кеңінен қолданылатын оптикалық талшықты кабель бұған дейін Қазақстанға шетелден жеткізіліп келген еді.Қазір өнімнің бұл түрі ... ... ... және электротехника бұйымдарын шығаратын отандық кәсіпорында өндіріледі.Бұл әзірге оптикалық талшықты кабель шығаратын Қазақстандағы жалғыз кәсіпорын.Сондықтан оның өніміне ... ... та аса ...
Қазіргі заманда оптикалық кабелдер және оптикалық жүйелер зертханалы тәжірибелер кезеңнен ... ... ... кезеңіне келді.Бірінші кезекте оптикалық кабелдер АТС-ді жалғайтын байланыс жолдарын құру үшін және қала ... ... ... ... құру үшін ... ... сиымдылықты мыс сымдары бар кабелдердің орнын басып жатыр.
Қазақстан Республикасының магистральді және ішкі ... ... ... ... ... ... кабель кең жолақты ақпаратты жергілікті жүйеде телебейнелеу, деректемелерді тарату желілері, бейнетелефон сигналдарын тарату үшін қолданылады.
Оптикалық кабель кең ... ... ... ... телебейнелеу, деректемелерді тарату желілері, бейнетелефон сигналдарын тарату үшін қолданылады.
Қалалық байланыс жерлерінде оптикалық кабель көп қолдануда.Себебі оптикалы-талшықты кабель арқылы байланыс ... ... ... ... бірі ... ... ... мен жүйелер тек қалалық және қалааралық байланысты ұйымдастырып қана қоймай, сонымен қатар кабельді телевидения, видеотелефония, радиотарату, есептеуіш техникада, телекоммуникация ... ... ... технологиялық байланысында қолданылады.
Оптикалық - талшықты байланысты қолдану арқылы ақпараттарды тарату көлемі, кең ... ... ... ... салыстырғанда тез өстті, яғни оптикалық-талшықты тарату жүйесі жіберу жолағы кең болады.
Оптикалық кабельдер қолданылуы ... ... ... ... ... және қалалық.
Магистральді ОК ақпаратты үлкен аралыққа жəне ... бір арна ... ... ... кіші сөнуі мен дисперсияға жəне үлкен ақпараттық - өткізу қабілетіне ие болу ... мен қабы 8/125 мкм ... ... ... қолданылады.Толқын ұзындығы 1,3...1,55 мкм.
Зоналық ОК 250 км қашықтыққа дейінгі байланыста көп арналы байланысты ұйымдастыру үшін қызмет етеді.50/125 мкм ... ... жəне бір ... ... ... ... 1,3 мкм.
Қалалық байланыстың кабельдері байланыс тораптары мен қалалық АТС арасында байланыстыратын желі негізінде қолданылады.Олар ... ... (5...10 км) және ... ... ... ... талшықтар (50/125мкм).Толқын ұзындығы 0,85 пен 1,3 мкм.Бұл желілер аралық желілік регенераторларсыз жұмыс жасайды.
Қазақстанның магистралінде ... ... ... және ... оларды қосымша күшсіз үлкен қашықтықтарда төсеуге болады.
Бүгін сондай-ақ, мен телекоммуникация тораптары арасындағы талшықты - оптикалық ... ... ... өз ... жетті.Жобаны жүзеге асыру үшін "Қазақтелеком" тарапынан 180 ... жуық ... ... ... ол ... ... Түркменстан, Ауғанстан және Иранның тораптарына қосылуға мүмкіндік пайда болды деген сөз.Сол сияқты Түркіменстан үшін Қазақстанның транзиттік мүмкіндігін пайдалана отырып, Ресей, ... және ... Азия ... қосылуға тамаша мүмкіндік туып отыр.
Көпapнaлы ТОТЖ eліміздің мaгистpaльді, aймaқтық бaйлaныс жeлілepіндe кeң ... ... қaтap ... ... ... қосaтын жeлілepдe қолдaнылaды.Бұл біp тaлшықты - оптикa ... ... ... ... мәлімeттік дaбылдapды біp уaқыттa тapaтумeн түсіндіpілeді, жәнe дe оптикaлық кабель ... көп ... ... ... ... ... сызығы Қaзaқстaн Peспубликaсының Ұлттық Aқпapaттық Супepмaгистpaлінің (ҰAС) Шығыс тapмaғының біp бөлігі болып ... ... ... оңтүстіктeн шығысқa ҰAС сaқинaсын пaйдaлaнуғa (эксплуaтaция) eнгізу үшін apнaлғaн.
1998 жылы хaлықapaлық Тpaнс - Aзиaтты - ... ... - ... ... ... (ТAE ТОБЖ) сaлынуы мeн пaйдaлaнымғa бepілуі ҰAСМ(НИСМ) тұpғызылуы жібepілу көзі болып сaнaлды, оның біp бөлігі ... aймaқ ... ... яғни ... ... Өзбeкстaн шeкapaсынa дeйін.Сол жылы aлғaш Қaзaқстaн мeн Peсeйді цифpлы жaлғaйтын боп сaнaлғaн ТОБЖ сaлынуы aяқтaлды.
1.2 Оптикалық кабельдің ... және ... ... ... хабарламаны ұзақ қашықтыққа жіберу үшін сигналды от шамдарын қолданған болатын.
1.1 кесте - Хронологиялық кесте
Жылы
Оқиғасы
1
2
1700 жылы
Исаак Ньютон спектрде жарық түрлі түсті ... ... ... ... ... ... Клод Шап ... оптикалық телеграф жүйесін ойлап тапты,семафорын қолдана отырып.Сонда хабар бір төбеден екінші төбеге семафорда ... ... ... ... ... ... 230 км ... хабарды жеткізеді.
1795 жылы
Кулибин бұл жүйе түрін жетілдіріп, оптикалық семафорлы телеграфты ойлап ... ... ... ғана емес түнде де жұмыс істеді.
1965 - 1967 жылдары
Кеңжолақты ақпараттарды ... ... ... ... ... ... жолдары және жоғарыөткізгішті криогенді кабелді байланыс жолдары ойлап табылған.Олардың өшуліктері өте кішкентай ... ... ... ... ... ... ... өшуі 1000 дб/км құрады,сосын 20 дб/км өшуі бар талшықты жарықтасығыштар пайда болды.Бұл жарықтасығыштың жүрекшесі сыну коэффициентін жоғарылату үшін титан қосылған ... ... ... таза ... ... кестенің жалғасы
1
2
1974 жылы
Келесі ұрпақ жарық тасығыштардың өшуі 4 дб/км ... ... ... атындағы МОИ-да байланыс кабель бөлімінде талшықтық - оптикалық зертханасы ашылды.
1977 жылы
Вавилова ... МОИ ... ... оптикалық кабельдің алғашқы үлгісін жасады.Ол КСРО халықаралық көрмесінде таныстырылды.Содан кейін Жапония көрмелерінде көрсетіп,таныстырылды.
1979 жылы
Сипаттамасы жақсарған, ... ... 1,55 мкм, ал өшуі 0,2 ... тең ... пайда болды.
1979-1980 жылдары
Оптикалық кабельдерді жобалау және өндіру жағынан алғашқы ... ие ... ... ... жылы ... ... Белломның ойлап тапқаның жатқызуға болады,бірақ ол елеулі результаттар алып келген жоқ.Онда хабарларды ... ... ... ... қолданылды.Бірақ, үлкен кемшілігінің бірі сыртқы әсерлерге тәуелді болды, соның әсерінен ... аз ... ... ... ... өткізгішті ілмелі кабельдер түрін қолдана бастады.
1981-1985 жылдары
Ойлап табылған оптикалық кабелдің конструкциялары қазіргі ... де ... ие ... ... ... ... ... бағыт тұжырымдамасын 2010 жылға дейін жетілдірген кезеңі болды.
1985 - 1990
жылдары
КСРО-да үлкен қалаларында, аудандарында және негізгі ... ... ... ... және аймақтық) үшін оптикалық байланыс кабельдері тартылды.
1991-1993 жылдары
Бұл жылдары шетелдік фирмалар талшықты - ... ... жаңа ... ... КСРО ... ... талшықты - оптикалық кабельдерден әлде қайда ... ... ... ... және ... ... дейінгі Қазақстан учаскесілерінде, халықаралық Транс-Азиатты-Еуропалық талшықты - оптикалық байланыс желісінің (ТАЕ ТОБЖ) құрылысы мен пайдалануға енгізілуі ... ... ... орны ... ... қаласында Сарансккабель - Оптика зауытты ашылды, және ол зауыт алғашқы ОКБ маркадағы кабельін шығарды.
1999 жылы
Талшықты - ... ... ... ... -- Кормиловка (Ресей) қосылды.
2001 жылы
Осы жылдың желтоқсанында Батыс ТОБЖ пайдалануға ... жылы ... ТОБЖ ... енгізілді.
2005 жылы
Мемлекет Басшысы Назарбаев Нұрсұлтанның қатысуымен Солтүстік ТОБЖ пайдалануға ... ... ҰАСМ ... сақинасы ұйымдастырылды.
2005 жылы
Осы жылдың аяғында Каспийлік ТОБЖ пайдалануға енгізілді.
2006 жылы
Осы ... ... ТОБЖ ҰАСМ ... ірі участкесі пайдалануға енгізілді.
2007 жылы
Талшықтық - оптикалық кабельді өндіруді іске асыру үшін 17 зауыт ... 13-ші ... ... жылы
Талшықты - оптикалық байланыс желісімен Ақтөбе және Орал қосылды.
2011 жылы
FTTH (Fiber to the Home) ... ... ... ... құрылысы басталған.
2013 жылы
АҚ инновациялық бөлімшесімен DWDM магистральді ... ... ... өткізу қабілеттілігін арттыру бойынша жоба әзірленген.Жоба компания абоненттері үшін өткізу жолағының сұранысын ... және ... ... ... ... мақсатында жүзеге асырылған.
Қазіргі уақытта оптикалық-талшықты кабельдер көптеген елдерде өңдірілуде және қолданылыста.Оның ... 1.2 ... ... ... ... - ... кабель мен мысты кабельдердің сұранысының графигі
1.2.1 Талшықтық - оптикалық байланыс желілерінде қолданылатын технологияларға шолу
Қазіргі уақытта оптикалық талшықта ... ... ... ... ... үш технологиялары кең қолданысқа ие: PDH - плезиохронды цифрлықиерархия, SDH/SONET - синхронды цифрлық иерархия және WDM - ... ... ... екі ... (PDH и SDH) ... ... кең ... ие. SDH технологиясы мүмкіндігінің жоғалмауы мен қымбаттылығы әсерінен WDM технологиясына ... ... ... ... құру үшін ... ... екі жүйе PDH және SDH кең қолданыс тапқан.
WDM транспортты технологиялары ұсынатын физикалық деңгейдің (модель OSI) интерфейстерін пайдаланудың арқасында ... ... ... ... (АТМ және GBE - Gigabit Ethernet - ... ... технологияларынан басқа тек сонгы екі (ATM және GBE) технологиялар глобальды технологиялар ретінде ... ... (ең ... бұл АТМ қатысты).Қазіргі уақытта талшықты байланыс жүйелеріндегі WDM ... ... асуы ... ... қатар айтылған технологиялардың талшықты-оптикалық байланыс технологиялары ретінде қарастырылмайды.Төменде PDH және SDH ... және WDM ... ... ... ... ... цифрлық әдісін пайдаланғанда мультиплексорды бірінші деңгейде 64 кбит/с тарату жылдамдықтағы кіріс ... ... ... DS0) n х 64 ... ... ... цифрлық ақпараттар ағынын қалыптастыра отырып қолданады.Bell D2 жүйесі үшін 24 х 64 ... = 1536 ... ... ... ал CEPT - 30 х 64 ... = 1920 кбит/с, осыларға 8 кбит/с каналдар қосылады (D2 ... ... ОЦК екі ... (CEPT ... ... жүзеге асыру, және сигнализация мен қателікті бақылау үшін (CRC).Нәтижесінде біріншілік ағын қайталанатын топтардан және осылардың ... ... ... цикл ... ие болады.Bell D2 жүйесінде Т1 (1544 кбит/с) фреймі қалыптасады, ал CEPT ... - ... E1 (2048 ... m:1, l:1, k:1..., ... мультиплексорды қолданатын, мултиплексерлеудің бұл деңгейін каскадтық сұлбада біріншілік, мультиплексорлаудың екіншілік, үшіншілік және де ... ... деп ... онда цифрлық тарату жылдамдығының иерархиялық топтарын немесе цифрлық иерархияларды қалыптастыруға болады.Бұлар мультиплексерлеу процессін немесе ... ... ... ... ... үшін ... мультиплексерлеу коэффициенттерін таңдау арқылы DS0 каналдар санын қажетті деңгейге ... ... ... ... синхронды желілік технологиялары пайда болмастан бұрын құрастырылған және енгізілген цифрлық желілер негізінен асинхронды желілер болған, өйткені орталық тірек көзінен сыртқы ... ... бит ... ... ... нақты локализацияланбау мүмкіндігі) ақпараттардың жоғалуына ғана емес, ... ... ... да ... ... ... ... оптиқалық - талшықты желілердің стандартталуының ... тек ... ... ... анық ... ... және SDH үшін ... өндеу мен өндіру толығымен жүріп жатқан кезде туды.Телекоммуникациялық операторлар бұл жағдайды бірінші түсінді.Әртүрлі өндірушілердің жабдықтарын сәйкестендіру үшін ... ... ... ... ... ... ... басында АҚШ-та тарату жүйелерінің сәйкестендірілуі бойынша Форум болды, ол Америкалық Ұлттық Стандарттар институтына (ANSI) ... ... ... ... ... үшін ... операцияларды тезірек қабылдау туралы өтінішін білдірді.Бұл стандарттаудың мақсаты - әртүрлі өндірушілердің жабдықтарын оптикалық интерфейстер деңгейінде орайластыру.Бұл ... ANSI-ң екі ... ... ... ... жұмыс істейтін Т1Х1, сонымен қатар желілік әкімшілік басқару мен жұмысқа пайдалану сұрақтарын шешетін Т1М1-ң алдына ... ... ... ... ... 45 Мбит/с тарату жылдамдығына негізделген SYNTRAN деп аталынатын стандарттың алғашқы нұсқасы жасалынды.Алайда уақыт өтісімен, өндірушілер жаңа жүйелерді ойлап тапты.АТ&Т компаниясы ең жаңа ... ... METROBUS ... ... ... оның ... жылдамдығы енді 150 Мбит/с құрады.1985 жылы Т1Х1 комитеті Bellcore компаниясының ... ... ... ... ... ... мен оның тарату жылдамдығын анықтайтын, синхронды жнлі концепциясына негізделген SONET (Synchronous Optical Network) бір бүтін ... ... ... ... қабылдады.Қазіргі уақытта біріншілік байланыс желісінде мультиплекстеу технологиясының дамуындағы анық тенденция PDH-тен SDH-ке өту болып табылады.SDH технологиясы цифрлық біріншілік желі ... ... сай ... ... ... ... осы концепция нарықты басып алуда.
SDH технологиясын PDH технологиясымен салыстыра отырып, SDH технологиясының мынадай ... ... ... ... тарату және мультиплекстеудің алдын алады.SDH біріншілік желінің элементтері синхронизация үшін бір беруші генераторын пайдаланады;
-1SDH-ң кез келген деңгейінде қадамдық ... ... PDH-ң тым ... ... ... көрсетуге болатындай, PDH ағындарын тікелей мультиплекстеудің және демультиплекстеудің алдын алады.
-1тікелей мультиплекстеу үрдісі сонымен қатар ... ... деп те ... ... және ... интерфейстерге сүйенеді, бұл әртүрлі өндіруші фирмалар жабдықтарының ең жақсы сәйкестігін қамтамасыз етеді;
Синхронды желілердегі барлық жергілікті таймерлердің орташа жиілігі орталық ... ... 10-9 кем ... DS3 үшін 0,045 ... ... ... ... арқасында бірдей (синхронды) немесе синхронға жақын (плезиохронды).Бұл жағдайда ... ... ... ... ... теңестіруге қарағанда маңызды емес.Сонымен қатар белгілі бір ағын фрагменттерін бөлу жағдайлары ... 17 E1 ... ... ... фреймді инкапсуляциялайтын сұлбаға осы фрагменттің басын енгізетін болсақ.Көрсеткіштерді пайдалану контейнер- таратқыштардың ішкі құрылымын жеңіл тұтастыруға мүмкіндік береді.Буферлерге көрсеткіштерді ... ... ... ... мультифреймде) және олардың қателіктерді түзеу қорғаныстық кодалары желі арқылы жіберілетін пайдалы жүктемені ішкі құрылым арқылы локализациялайтын сенімді ... ... ... береді (фрейм, мультифрейм немесе контейнер).
Ұсынылған түсініктер синхронды желілердің ... ... ... ... ... бар ... ... ішіндегі маңыздылары келесі:
жеңілдетілген желілер, синхронды желілердегі бір кіріс-шығыс мультиплексоры шығаруға(енгізуге), мысалы Е1 ... (2 ... STM-1 ... ... ... мен оны ... жерінен үнемдей отырып барлық PDH мультиплексорының "тізбегінің" орнын басады;
* сенімділік және қайта қалпына келу желісі, ... желі ... ... ... ... талшықты-оптикалық кабелін қолданады, екіншіден желі біреуі зақымданған кезде бірден қосылуға мүмкіндігі барсигналдарды таратудың екі ... ... ... ... ... сонымен қатар зақымданған орталық желіні тексеріп шығу, архитектурасы және оңтайлы ... ... ... ... қолдануға мүмкіндік береді, осы қасиеттер бұл желілерді қайта ... ... ...
* ... ... икемділігі, элементтік менеджмент пен желілік деңгейдегі иерархиялық ... ... ... ... ... ... негізделген;
* талаптарға сәйкес өткізу жолақтарының бөлінуі - сервис, бұрын тек ... ала ... ... ... ... аса ... ... бірнеше күн бұрын) енді азғантай секунд ішінде басқа арнаға (кеңжолақты) ... ... ... аса ... кез ... трафикті тарату үшін айқындық - факт, виртуалды контейнерлерді трафикті ... үшін ... ... технологиялармен, соның ішінде ең заманауи технологиялар мен жабдықталған: Frame Relay, IP, ISDN және ATM;
* ... ... - ... ... ... желілерді топтастыруға арналған, глобальды желілерді құру немесе глобальды магистралдарды және сақиналық корпоративтік желілерді жасау үшін ... ...
* ... ... қарапайымдылығы - универсалды тіреуі бар аппаратураларды орнату үшін келесі жоғары жылдамдықты ... жаңа ... ... ... ... ... ... жүзеге асады.
PDH технологиясы бүгінгі таңда иерархиялардың үш түрі белгілі: Солтүстік Америкалық,Жапондық және Еуропалық.Еуропада иерархияның біріншілік жылдамдығы ... 2048 ... ... ... DS0 (8 кГц ... ... сигналдың дискреттік санағы 8 биттік тізбектілікпен кодаланып(квантталып), 8 кГц * 8 бит =64 Кбит/с тең ... ... ... аты) ... 30 ... ... ... сигналмен және басқарушы ақпаратпен бірге жинаған кездегі нәтиже.Жапонияда 30 арнаның орнына 24 арна комбинациясынан түзілген 1544 ... тең ... ... ... ... ... ... иерархия (PDH) деген атқа ие болды, өйткені мультиплекстелетін ағындар синхронды болмады және олардың жылдамдықтары биттік тізбектіліктің әрқайсысын түзетін ... ... ... етілген тұрақсыздықтың шектерінде бірдей болмады.Сондықтан осындай ағындарды мультиплекстеу кезінде жылдамдықтарды орайластыру үшін биттерді қосу немесе алып тастауды ... ... ... ... ... бірқатар кемшіліктері бар, оларды айта кетсек:
-1аралық пункттерде цифрлық ағындардың кіріс/шығысының қиын ... ... ... ... мен ... ... ... көп сатылы қалыпқа келуі айтарлықтай ұзақ уақыт қажет етті.
PDH кемшіліктеріне, сонымен қатар, желідегі ... ... мен ... ... үшін ... ... ұйымдастыруда мүмкіндіктерінің әлсіздігін және де мәліметтерді тарату желілерінде қолдану үшін өте маңызды орын алатын ... ... ... ... ... құралдардың болмауын жатқызуға болады.
-1PDH жүйесінің еуропалық және америкалық иерархияларын біріктіруге мүмкіндік береді, PDH-ң бар ... ... ... қамтамасыз етеді, сонымен қатар тарату жүйелерінің болашақтағы дамуына мұмкіндік береді, өйткені АТМ, MAN, HDTV және басқа тарату үшін жоғары ... ... бар ... ... ... ... ең жақсы түрде басқарумен және өзін-өзі тексерумен қамтамасыз етеді.SDH технологиясы қанша болса да тармақталған біріншілік желіні бір орталықтан ... ... мен ... ... ... ... трафик типтерін - дыбыстық, видео және цифрлық мәліметтерді таратуға арналған.Бұл кезде әрқайсысы қажетті жіберу мүмкіншілігімен қамтамасыз ... де өз ... ... ... ... болған кезде сезімталдықты жеткізіп отырады.АТМ технологиясының негізгі трансляция ұяшықты ... желі мен ... ... қатар АТМ технологиясы жоғары жылдамдықты локалды желілерін құру үшін және дәстүрлі локалды желіден қосушы желілік магистральдарда (АТМ ... ... ... ... ... ... ... стандарттаушы ұйымдар АТМ өнімдерін әртүрлі өндірушілердің өнімдерімен сәйкестендіретін стандарт ойлап тапты.АТМ дәстүрлі желілік құрылғымен, тарату ұяшығы бар ... ... бар ... ... мәліметтер онша үлкен емес дестелі бекітілген өлшемді ұяшық арқылы беріледі.Ал қолжетімділік ортасы бөлінген желілерде мәліметтерді тарату ... ... ... ... ... ... құрылғы АТМ желісіне қосылғанда (жұмыс станциясы, сервер, ... АТМ ... жеке ... ... ... ұяшықтарды таратудың күту уақытын төмендету үшін, оның өлшемі айтарлықтай аз болуы керек.Бірақ ұяшықтың кіші ... ... ... арасындағы интервал есебінен таратуға шығындар саны көбейіп кетуі мүмкін АТМ-нің ұяшық өлшемі 53 байтты құрайды оның 48 байтты мәліметтерге, ал 5 ... ... ... ұяшық тақырыбына беріледі.
Қазіргі кезде талшықты - оптикалық байланыс ... ... ... WDM/DWDM ... ... ... - бұл ... 18 спектральды тығыздалу (англ. Wavelength-division multiplexing, WDM, толқын ұзындығы арқылы мультиплексерлеу) -- бір уақытта әртүрлі жиіліктегі ... ... ... ... ... беретін технология.WDM технологиясы арналардың өткізу қабілетін үлкейтуге (2003 жылға қарай жылдамдық 10,72 Тбит/с, ал 2012 -- 20 Тбит/с), бұл ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
WDM технологиясы арқасында екі жақты көп арналы трафиктерді бір ... ... ... болады.DWDM - жүйесінің артықшылығы болыпжоғары жылдамдықты сигналдарды алыс қашықтарға аралық пункттерді қолданбастан жіберіу мүмкіндігі(сигнала регенерациясы және аралық ... ... ... ... ... ... ... өте қажетті.
Байланыс желілерінің өткізу қабілетінің жоғарлауы жыл сайын артады, және бұл алдағы 10 жыл ішінде ... екі ... ... бұл ... ... тұрғыда кең таралуда.Жеткізушілерге бағаны төмендету, елдің телекоммуникация және интернетті пайдалануға деген қызығушылықтағы монополиялық позицияда әлсіреуі тарату ... ... ... ... ... DWDM ... ... жолағының экономикалық өсуінің жоғарлауын қамтамасыз етеді, ал практикада өзінің сенімділігін көрсетеді.Көп жағдайларда DWDM ... ... ... ... ... ... ... қабілеті жүз есе артуы мүмкін.
Спектральды технологияның, немесе оптикалық тығыздалудың негізі көптеген SDH сигналдарын бір ... ... құру ... яғни ... ... ... ... жоғарлауында.
Алғашында мультиплексті жүйелер зертханалық зерттеулер жүргізу үшін ... тек 1980 жылы ... ... ... (Wavelength Division Multiplexing, WDM) телекоммуникация үшін ұсынылды.Ал бес ... ... ... ... AT&T компаниясында спектралды тығыздалу технологиясы жүзеге асыру арқылы (Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM), бір оптикалық талшық ішінде 2 ... 10 ... ... ... ... адам ... ... жарықты DWDM технологиясы арқылы таратып және қайта жинақтауға болатын әртүрлі түстерден ... ... ... ... ол әртүрлі толқын ұзындықтарынан тұрады (1.3 сурет).
1.3 сурет.Жарықтық ағын
Яғни бір талшық арқылы стандартты жүздеген арналарды беруге болады. DWDM ... ... ... ... талшықта бірнеше оптикалық арналарды орнату үшін SDH сигналдарын , яғни әрбір осындай сигнал үшін толқынның ... ... ... ... ... ... араласып оптикалық желіге беріледі.Соңғы пунктте кері операция жүреді - SDH сигналдары топтық сигналдан бөлініп қолданушыға жіберіледі. (1.4 сурет).
1.4 ... ... ... ... арқылы бірнеше талшықты ағындарды тарату үшін DWDM технологиясы ерекше дәлдікті қондырғымен жабдықталған.Толқын ... ... ... ... қолданылатын стандартты лазер қателігі DWDM жүйесінен жүз есе көп.Оптикалық талшық арқылы өтетін сигнал біртіндеп ... ... үшін ... ... ... (1.5 сурет).Бұл ақпараттарды 4000 км дейінгі ара қашықтықтарға ... ... ... ... түрленуінсіз таратуға мүмкіндік береді (салыстыру үшін, SDH-те бұл ара қашықтық 200 км ...
1.5 ... ... ... ... ... ... - оптикалық арналардағы өткізу жолағын кеңейтудің ауқымды және ... ... ... ... ... ... ... оптикалық желілердің өткізу қабілетін жаңа оптикалық арна қондырғыларындағы желінің дамуына байланысты ... ... ... ... ені ... ... жылдамдығына байланысты.Жоғалтулар (өшулік) сигналды жіберуге болатын арақашықтықты анықтайды.Сигналдың жіберілетін желісіне байланысты оның амплитудасы азаяды.Бұл амплитуданың азаюы өшулік деп ... ... ... жиілікке байланысты емес және ол белгілі бір жиілік диапозонында әдетте қолданылмайтын өте жоғары жиілікте тұрақты болады.Оптикалық талшықтың электромагниттік ... ... ... ... ... ... сигналдардың электромагниттік нысаналау әсерінен бұрмаланбауында болып табылады.Цифрлық тарату сигналды қатесіз қайта жіберуді жобалайды.Электромагниттік таратудың шашырауы найзаның пайда ... алып ... ... ... ... сигналда ешқандай найза болмасада.Осылайша оптикалық талшықтар сигналдарды бұрмаланусыз таратудың жаңа мүмкіндіктерін ашуда.Оптикалық талшықтар мыс өткізгіштерге ... ... ... - ... ... мыс ... ... дәл сондай ақпараттық тығыздыққа ие, салмағы да аз, өйткені желі санын көп ... ... ... ... токты өткізбейді.Оның қолданылуы өртқауіпсіздігі жағынан қауіпсіз болып келеді.Сонымен қатар талшық өзіне найзаны тартпайды. Талшықты - ... ... ... ... ... ... ... жерлерде қолданылуы мүмкін.Мысалы, талшық отынды бак арқылы тікелей жүргізілуі ... ... ... ... мен ... жол ... немесе төртбұрышты диэлектрлік (стержень) болып ... ... ... ... қоршалған өзекше деп аталады.Сәулежолды және де жабу ... ... ... ... ол талшықтың механикалық қорғаушысы; сонымен қатар іштен түсетін немесе талшық сыртынан ... ... ... ... ... ол ... өзекшесінен (қабықтың) жабылғының сыртқы шекарасынан толық ... ... ... ... кез келген зиянды интерференциясын басып тастайды, олар жабумен жұтылады.
Талшықтардың ... екі түрі бар: ... және ... ... өзі ... бөлінеді: сатылы сыну коэффициенті бар көпмодалы, сыну коэффициентінің жайлап өзгеруі бар көпмодалы.(1.6 сурет)
18326103302001
001
3168015168275n
n
18326102495552
002
3168015120650n
n
18329502725773
03
3168015118110n
n
1 - ... 2 - ... сыну ... бар ... 3 - сыну ... жайлап өзгеруі бар көпмодалы немесе градиентті
1.6 сурет.Әртүрлі типтегі оптикалық - талшықтытың сыну көрсеткіштік профилдері
Сатылы сыну коэффициенті бар ... ... ... мен ... (қаптауы) арасындағы шекарада сыну коэффициентінің шұғыл өзгерісі ... ... 10 км ... ... ... 1-10 Мгц ... ... жолағында беруге болады.
Сыну коэффициентінің жайлап өзгерісі бар көпмодалы сәулежол талшық оптикалық өсіне ... ... ... үздіксіз ауытқуы түріндегі жарық таралуы болуымен сипатталады.Сыну коэффициентінің бағасы сатылы сыну коэффициентінің бағасынан қымбаттырақ. Егер ... ... ... ... ... ... кең жолақтық коэффициентін 400-1000 МГцкм дейін жеткізуге болады.
Жарық кішкене ГШ бар облыстарда тезірек таралады, ал бұл таралу уақытының ... ... яғни ... әкеледі. Дисперсия минималді болады, егер профиль пішіні параболикалыққа жақындаса.
Бірмодалы сәулежолдардың жиіліктер жолағының шектік енуі және ... ... ... ... аса ... ... алыс ... таратуға идеалды түрде жарайды.Бірмодалы сәулежолдардың сыну көрсеткіштері әртүрлі болады.
Сипаттамалары: = 0,85 мкм ... тең ... ... 1 ... тең ... мәні ... жолағы 40 ГГцкм-ге тең және материалдағы дисперсиямен және сәулежолдық дисперсиямен шектеледі.
Оптикалық күшейткіштері бар көп каналды ТОБЖ толық ... ... ... 1,55 мкм мөлдірлік терезесінде жұмыс істеуге арналған.1,55 мкм терезедегі өшуі ... ... ... үш типі де ... ... ... хроматикалық дисперсиясы сипаттамаларымен ерекшеленеді.
1.3.1 Өзекшенің диаметрін анықтау
1.7 суретте көпмодалы талшық (сол жақта) және бірмодалы талшықтың (оң ... ... ... ... ... ... көпмодалы және бірмодалы талшықтың көлемінің салыстырмалығы.
D = 125 +- 2 мкм D = 125 +- 2 ... ... ... ... = 8,6 - 9,5 мкм
00d = 8,6 - 9,5 ... ... ... ...
400621591440
367284083820Қабықшасы
00Қабықшасы
1082040135256Қабықшасы
00Қабықшасы
1.7 сурет.Көпмодалы талшық және бірмодалы талшықтың көлденең қимасы
Суретте екі талшықтың да ... ... 125 мкм ... тең ... ... өзекшесінің диаметрінде үлкен айырмашылық бар: көпмодалық талшықта 50 мкм және бірмодалық талшық үшін 8,6-9,5 мкм.Практика жүзінде ... ... ... да ... ... ... ең жиі қолданылатыны 62,5 мкм.
1.2 кесте Көпмодалы және ... ... ... ... ... және 1,5 мкм
0,85 мкм немесе 1,3 мкм
Өшу, дБ/км
0,4 - 0,5
1,0 - ... ... және ... диаметрі
8-9 мкм
50 или 62,5 мкм
Талшық пен кабельдердің ... ... Ethernet ... ... Ethernet беріліс қашықтығы
20 км
2 км дейін
Арнайы жобаланған құрылғы-ларды Fast Ethernet ... ...
100 км және ... км ... жылдамдығы
10 Гб
1 Гб дейін
Қолданылуы
телекоммуникацияда
локальдік желіде
+ Оптикалық кабельдің конструктивтік элементтері
Оптикалық кабельдің конструктивтік элементтері,олардың анықтамалары мен ... ... ... (1.7 ...
- Орталық күштік элемент: болат трос (Т) шыны пластикты өрмек (П). Орталық күш ... ... сымы ... ... ... ... қабатындағы шыны шыбығы болып табылады.Механикалық төзімділігін жоғарлату үшін ... ... ... арамидтік жіптерді қосады.Кабельдің ішкі кеңістігін гелді құрамымен толықтырады.Ол кабель айналасында қаттылық қызметін ...
- ... - ... жарықтық сигналдарды жеткізуге пайдаланады, ол мөлдір материалдан жасалған жіп.Егер жіп басқа типтегі шынымен қоршалса, онда ... ... ... өту ... ... арақашықтыққа таралады.Радиотолқындар сияқты жарықта ақпаратта жеткізуге пайдаланылады.Ақпараттар үшін ... ... кең ... бөлінеді, ол бір оптикалық талшық.Оптикалық талшық арқылы көптеген мәліметтер жіберуге мүмкіндік пайда болады.
- Нейлоннан жасалған буферлік трубканың ішінде ... ... ... ... ... созылу өлшемі бойынша ауысатын 12 оптикалық талшық орналасқан.Трубканы сәйкестердіру үшін түрлі боялары ... ... ... үшін ... гель ... ... толтырады.
- Гидрофобты толықтырғыш.Ол су мен басқада сұйық заттарды итергіштік қызметін атқарады.
- ... ... ... ... ылғалдан қорғалған қабат.Ол полиэтиленнен жасалынады.Кабельге оның орамасының ... ... ... ... ... үшiн, ... ... жəне кабельдiң пайдалатын процессте, оптикалық - талшықтар ... ... ... ... ... ... элемент; 2-оптикалық талшық - жарықтық сигналдарды жеткізуге пайдаланады, ол мөлдір ... ... жіп; ... жасалған буферлік трубка; 4-гидрофобты толықтырғыш; 5-полиэтиленнен жасалған аралық қабықша; 6-мырышталған болат сым ... ... ... ... қабықша; 8-гофрленген болат лентасынан жасалған сауыты; 9-полиэтиленнен дайындалған қорғағыш қабықша
1.7 ... ... ... конструктивтік элементтері
- Диаметрі 1,6-2,0 мм болатын мырышталған болат сым қорғағышы.Ол ... ... ... ... жер ... ... ... қорғауға арналған сауыты.Осы сауыт шыныпластиктен жасалынады.
- Ішкі полимерден жасалған қабырқша.Өзекше мен оптикалық-талшықтарды механикалық әсерлерден қорғап қалуға керек.
- ... ... ... ... ... ... ... әсерлерден қорғау үшін пайдаланылатын қорғаныстық жабын.
- Полиэтиленнен дайындалған қорғағыш қабықша.Сыртқы қатты соққы түрлi əсерлерге орнықты.Бұл жұмсақ полиэтиленнен ... ... ... 250-500 мкм ... ... ... ... - оптикалық түрінің өлшемдері 1.3 кестесінде берілген.Тығыз буферлік қаптамада 900 ... егер бос ... ... ... ... ... мкм-ге жетеді.
1.3 кесте.Оптикалық - талшықтың негізгі өлшемдері (мкм) ... ... ... ... немесе 2000-3000
II
50
125
250 немесе 500
900 немесе 2000-3000
III
62,5
125
250 немесе 500
900 немесе 2000-3000
IV
85
125
250 немесе 500
900 ... ... ... немесе 500
900 немесе 2000-3000
*Ескерту. I типті талшық бірмодалы талшыққа сәйкес келеді. Ал II, III, IV, V ... ... ... ... түріне сәйкес келеді.IV, 85/125 типтегі талшық Солтүстік Америкадан қарағанда,Еуропа ... көп ... ... ... V, 100/140 ... ... апертурасы бар және өзекшесінің үлкен диаметрінің арқасынан көп көлемді жарықты тасымалдайды.
1.5 ... ... ... ... ... ... ... геометриялық және т.б.
Механикалық параметрі.
Оптикалық талшықтың негiзгi қасиеттерiнiң бiрi оның ... ... ... ... ... ... процессiнде негiзгi берiктiктердi елеулi күйсiзденетiн микроскоптық ақаулар көрiнiп қалады. Кабельдiң өндiрiсi жəне кабельді талшық процесiнің ... ... ... одан əрi ... ... ... ... ақаулардың өсуінің нəтижесiнде берiктiктiң нашарлауы жəне талшықтың үзiгiн үш себептермен түсiндiруге болады: жүктеменiң жоқтығына динамикалық шаршаумен, статикалық шаршаумен жəне ... ... ... ие ... мыс ... ... ... түбегейлi созушы күштердi қысқа мерзiмде пайда болады. Бұл ТОТ орынға арна сызығы арқылы дыбыс шығатын немесе бойлай 21 сөз ... ... ... ... келедi.Статикалық шаршау, керiсiнше, ұзақ уақыт кабельде тұрақты жүктемемен болады. Мұндай кабельге жүктеме ... ... ... нашарлауы жатады, бiрақ биiк қоршаған температура жəне ... ... ғана ... ... ... ... қажет, негізгі формулалар:
F=δ
мұндағы, F - кабельдің созылу мүмкіндігі,өлшем бірлігі Н; δ - ... ... ... ... ... - ... ... осьіне қатысты і-элементінің орналасқан жерін ескеру; - кабель конструкциясының і-элементінің материалының қаттылық модулі, Па; - ... ... ... ... қимасы, м.
Геометриялық параметрі.Оптикалық - талшықтың геометриялық параметрлері болып:өзекшенің диаметрі, қаптаманың диаметрі, ... ... ... ... ... қаптаманың эллиптиптілігі, өзекшенің және қаптаманың концентрлік еместігі жатады.
Өзекшенің эллиптиптілігін есептеу үшін мына формуланы қолданамыз:
Hc = ... dmax мен dmin ... ... мен ... ... dн - ... ... диаметрі.
Өзекшенің және қаптаманың орталықтарының айырмасы, өзекшенің концентрлік еместігін анықтауын береді:
Hc/о = Цө - Цқ
мұндағы, Hc/о - ... ... ... бірлігі мкм; Цө - өзекше орталығының координатасы,өлшем бірлігі мкм; Цқ - қаптаманың немесе ... ... ... бірлігі мкм.
Оптикалық кабельдің физикалық-механикалық параметрлеріне қойылатын негізгі талаптар:
- Жарылуға жоғары төзімділік;
- Ылғалды өткізгіштігі;
- Жеткіліктік буферлік ... ... ... ... ... ... ... Нақты жолдар бойынша аралық қабаттың мүмкіндігі және икемділігі;
- Радиациалық беріктілігі;
- Химиялық және ... ... ;
- ... бен ... ... ... 20 жыл ... сенімді жұмыс.
1.6 Оптикалық кабельдің түрлері
Оптикалық кабельді орналастыру ... ... ... ... ... ол технологияның түрін жұмыспен, орналастыру жағдайымен, қолданылатын оптикалық кабель түрімен, қолданылатын құрылғы көмегімен және т.б. көмегімен анықтайды.Орналастырудың барлық жағдайында кабельдегі ... әсер (ең ... ... ... және сығылу күші), климаттық жағдай (орнатудың ең кіші шектік температурасы, ол минус 10ºС құрайды), оптикалық кабельдің иілуінің ... ... ... ... ... ... кабельдің 20 сыртқы диаметрінен асып кетпеуі керек) және т.б. мөлшерленетін нормативті-техникалық құжаттамадан асып ... ... ... ... ... оны орнату жағдайы кеңейтілген түрде де болуы мүмкін (мысалы, су ... ... жер ... ... ... ... және ... орналастыру үшін, яғни ілмелі).Оптикалық кабель төсемдерінің ең кең тараған түрі жер ... ... (ОК) ... жол ... ... ... сызықтарында, күшті кабельдерде, аралық жəне су өткізу құбырларында, өзен мен көл бойынша, автокөлік жолдарында жалғануы мүмкін.Ол келесідей қасиеттерімен бөлінеді: қолданылу ... мен ... ... технологиялық жəне құрастырылу артықшылықтарына; ОТ саны мен ... ... (1.4 ... кесте.Оптикалық кабельдің əртүрлі сипатына қарай бөлу
МЕСТ 26793-85 бойынша
Жарияланған МЭК 794-1 (50) сəйкестігінше
Магистральды
Жердегі төсеме үшін
Зоналық
-
Қалалық
Коллекторлар немесе құбырлардағы
төсемелер үшін
Алаңдық
Алаңдық
Суастылық жүк ... жүк ... ... ... ... объектілер мен құрылыстар үшін
Объектішілік
Қозғалмалы объектілер үшін
-
-
Əуе төсемелері үшін
Арнайы қашықтықта басқару үшін
Арнайы
Монтаждық
Монтаждық
Бау
-
Жалпы жағдайда ГОСТ жəне ... МЭК ... топ ... ... ... жəне шет ... əрбір кабель топтарына сəйкес жарияланған жеткілікті шарт болып табылады, параметрлердің деңгейі жəне ... ... ... белгілі бір деңгейде ерекшеленеді.
Осы немесе басқа нақты құрылым бір топ деңгейі немесе көптеген айнымалы ... ... ... жəне ... ... ... ... əрекеті мен құнына байланысты анықталады.
МСЭ-Т жіктелуіне сəйкес оптикалық кабельдерді сыртқы жəне ішкі төсемдер үшін кабельдер деп бөлуге болады.
Сыртқы төсемдер үшін ... ... ... ... ... су асты және ілмелі болып бөлінеді.Оптикалық кабель төсемдерінің ең кең тараған түрі - ... (1.8 ... ... ... ... (ОК)
21697951270003771900118110
3656330128270Ішкі төсемдер үшін (ОК)
0 Ішкі ... үшін ... ... ... үшін ... ... төсемдер үшін (ОК)
17145001809754343400176302
4533903429045720034290285750034290171069030480435118414533305603180145187
503247154646Монтажды (ОК)
00 ... ... ... (ОК)
00 ... (ОК) ... ... (ОК)
00 ... ... Жер ... ... Жер ... ... Су ... ... Су ... ... ... ...
00 ... ... ...
12257438227 ... ... ... канализация
11829010160 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мен ... ... мен ... жол ... ... байланыстық бағанасында
00Темір жол электр желілері байланыстық бағанасында
1714402184980
122428088900Тунельдерде
00 ... ... ... ... ... кабель
2971800167591
240538094615Тасушы троста ілмегі бар кабель
00 ... ... ... бар ... сурет.Оптикалық кабельдің б
Су асты оптикалық кабель байланыс құрылым су жүйесінің түріне байланысты (өзен, көл, ... ... ... жəне ... ... бар ... ... (1.5 кесте).
1.5 кесте.Суасты кабельдерін қолданудағы қауіптілік деңгейі
Су жүйесі
Су жүйесінің
сипаттамасы
Су асты жағдайы
Қауіптілік
деңгейі
Ұзындығы
Тереңдігі
Жергілікті
жердің
профилі
Ағыс
Өзен
Қысқа
Саяз
Жұмсақ
Қатты болуы мүмкін,
бірақ
тұрақты
Кішкентай
Көл
Орташа-қысқа
Орташа-саяз
Жұмсақ
Әлсіз
Кішкентай
Фиорд
Қысқа
Орташа-терең
Жұмсақ немесе жартастар
Кішкентай
көтерілу
мен
төмендеу
Кішкентай
Су астындағы кабельдер үлкен сулы ... ... ... ... үшін ... ... ... төзімділік және сенімді ылғалға төзімді беті болуы керек.Су астындағы байланыс үшін кіші басылуы және регерационды учаскілердің үлкен ұзындығы болу қажет.
Заманауи ... ... ... 69 мм, ал ... ... ... 10 киллограмм болып келеді.2010 жылғы ақпаратқа сәйкес Антарктидадан басқа барлық құрлықтар су асты кабельдерімен байланыстырылған.
Кабельді жер астында жүргізу монтаждауға ... ... ... ... ... жағдайда жер астында кабельді жүргізушілерге көріп білмейтін қиындықтарға тап болуға тура келеді. Соған ... ... ... бұл түрі өте ... ... (көпшілік жағдайда басқа балама жолдары болмайды) және екі түрге айқын ...
1. ... ... ... көму қала ... қолданылады, негізінен тегіс жерлерде кеңінен жүзеге асырылады.Кабель мұнда арнайы соқа көмегімен 1 м тереңдікке тасталады, соқа бір өту ... кіші - ор қаза ... одан ары ... ... және ... ... ... көміліп шығады.Сонымен қатар топырақ астына кабель көмуде қолмен қазып көму әдістері де жиі ... ... ... ... үшін ... ... қауіптілікке барлық түрдегі және меншік формасындағы қазу жұмыстары ие.Жеке адам өз ... су ... үшін ... ... деп кабель желісін зақымдауы мүмкін, және осының ... ... ... созылған байланыс желісі жұмысы тоқтап қалу ғажап емес.Сондықтан көпшілік жағдайда кабель көмілген шұқырға ... ... ие ... түсті таспа тасталады.Кабельді топырақ астына төсеудің екінші бір ... ... ... ... жатқызуға болады.Бұл технологияның маңызы бастапқыда топырақ астына кабельдің өзі емес, ұзын ... ... ... ... ... ... желісі бойынша канал құрылып болған соң, оның ішіне арнайы ... ... ... ... ... ... ... қабырғаларына үйкеліс шамасын азайту мақсатында оның ішкі бетін аралық ... етіп ... ... топырақ астына төсеудің бұл тәсілінің артықшылығы әрине: қажет болғанда кабельді ... сол ... ... ... ... алады, кіргізу кезіндегі сияқты сорып алынып және үрленіп жаңа ... ... ... ... ... ... келетін болсақ, ол негізінен жергілікті жер сипатымен анықталады.Мұнда кабельдердің маңызды қасиеті болып герметикалылық ... ол ... әдіс ... ... әсіресе егер кабель батпақты жерге төселетін болса, немесе су астына, өзендер астынан өткізілсе бұл қасиет ... ... ... ... кабель бірнеше қорғау қабыршағына ие болады, және ішіндегі бос кеңістік гидрофобты арнайы заттармен толтырылады.
Қазақстан Республикасында ... және ... ... көп кездеседі.Жер астына кабельді салу қолымен және механизацияланған қондырғылар көмегімен сәйкесті тереңдіктер:
- таулы - ... ... 0,5 ... ... ... және тау ... ... 1,2 м;
- сарытопырақтарында 1,25 м;
- егінді және суарланатын жерлерінде 1,5 м;
- аса ... ... ... ... ... өзен ... ... 1,2 м.
2. Жер асты кабельдік канализация арқылы жүргізу.Жер астындағы кабельдік канализация қала ... ... ... ... ... ... кезеңді түрде жүзеге асырылады: яғни кабель канализациясы екі көршілес құдықтары арасында ең жақын люк арқылы ... ... ... ... ... бір құдықтан екінші бір құдыққа жеңіл сым тасталады, ал одан ары оның көмегімен кабельдің өзі ... ... ... егер ... басқа коммуникациялық кабельдермен лық толы болатын болса, өте күрделі болып көрінуі мүмкін.Жер асты коммуникацияларына ... ... ... ... өте ... түрлері қолданылуы мүмкін. Оларға қойылатын ең маңызды ... - ... және ... ... ... ... арнайы қабыршақтың болуы немесе жер асты кеміргіштерінен қорғайтын гофраланған қорғағыш ... ... ... ... ... бөлігінде оптикалық кабельді орналастыру кезінде инфрақұрылым (кабельдік ... ... жолы мен ... салынатын оптикалық кабельдің өртті таратпайтын материалдан жасалған қабығы болуы керек.Ағымдағы нормативтік құжаттамаға сәйкес кабельдерді осылай орналастыру жұмысында өрттік қауіпсіздік сертификаты ... ... ал ... ... ... ... ... болуы керек.Оптикалық кабельді осылайша орналастыру арнайы полиэтиленнен жасалған қабықшадан ... ал ... ... ... ретінде алюминий тригидроксиді Al (OH)3 болады, ол тригидроксид 200 °С жоғары температура кезінде ... ... Al2O3 және суға (су буы ... ... ... ... ... қоршаған температурасын тұтану нкүтесінен төмен шамаға төмендетеді, су булары газдың жануы кезінде бөлінетін концентрацияның азаюына себепші болады.Кабельдік канализацияға орнату үшін ... ... ... ... ... есепке ала отырып кеңірдіктелген ленталы шойыннан жасалған сауыты бар оптикалық кабельді қолданған мақсатқа лайықты болып саналады, немесе электромагниттік әсерге (мысалы, ... ... ... ... жоғары талаптар болған жағдайда шыны пластикалық стерженнен2жасалған2сауытыбар2диэлектрлікқоптикалыққкабельдердіққолданғанқжөн.
Объектілік кабельдер объекті ішіндегі байланысты ұйымдастыру үшін қолданылады. Оларға мекемелік байланыс, ... ... ... ... теледидардың ішкі желісі және қозғаушы объектілердің борттық ақпараттық жүйесі жатады.Объектің ішінде қорғалғыштық дәрежесі аса ... емес ... ... ... мұнда қойылатын талаптардың бірі болып табылады.Кабельдің сыртқы қабыршағы бұл жағдайда тек жанбайтын материалдан ғана емес, сонымен бірге жану кезінде адам ... үшін ... әсер ... ... ... ... ... қаупін тудыратын зиянды заттар бөлмейтін материалдан дайындалғаны дұрыс.Өрт қауіптілігіне ие ... ... ... ... ... ... жоғары болмағанның өзінде кабельді желіні құру үшін жұмсалатын ... ... ... шамада артуы мүмкін.Монтаждаудың басқа спецификасы кабель бұрылу ... ... ... ... табылады.Бұл кабельдерді монтаждау кезінде бұрылу орындарындағы иілу радиустары кабель үшін көрсетілген құжаттамадағы нұсқаланған шамадан асып кетпеуі қажет.
Монтажды оптикалық кабельдер ... ішкі және ... ... үшін ... ... ... созылмалы күштерге тұрақтылық (күштік элементтермен қамтамасыз етіледі) немесе температураның ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз етіледі) тұрақтылық маңызды болып табылады.
1.7 Ілмелі талшықты-оптикалық кабель,ерекшеліктері
Ілмелі оптикалық кабель деректерді модуляцияланған ... ... ... оптикалық - талшық көмегімен тасымалданады.Бұл технология 120 километр арақашықтыққа дейін сигналды жоғалтпай,күшейткіштерсіз тарата алады.Басқа кабельдері қолданған кезде ... ... алу ... ... - ... ... ... дайын тіректер бойымен жүргізеді (1.15 сурет).Ілмелі талшықты - оптикалық кабель электромагниттік әсерлері жоғары жағдайында жұмыс ... ... ... ... ... мұқият алдын - ала дайындықты талап етпейді.Жер астына кабельді салу технологиясына қарағанда жеңіл болып келеді.Ілмелі талшықты - ... ... түрі ... оптикалық кабельдің түрлеріне қарағанда, орнату уақыты мен құнын және пайдалану шығынын көлемі аз болып келеді.
Ілмелі талшықты - ... ... жер асты ОК мен су асты ... ... ең ... әдіс ... ... орнату үшін қазатын машиналар,кеміргіштерден қорғалатын трубалар немесе ылғалдан және судың ... ... ... трубаларды орналастыру жұмыстарын қажет етпейді.
Ілмелі талшықты - ... ... ... оптикалық кабель түрлерімен салыстырғанда бірнеше артықшылықтары бар:
- Мүдделі ұйымдармен келісу және кабельге арнайы жерлерді бөліп беру қажеттілігінің ...
- ... ... аздығы;
- Қалалық және өнеркәсіптік салаларындағы зақымдану саны аз;
- Қатты топырақ жерлерді пайдалану мен капиталдық шығынның аздығы;
- Ағып ... ... ... өте ... ... шығының мөлшерінің аздығы.
1.15 сурет.Ілмелі талшықты - оптикалық кабельдің дайын ... ... ... ... ... өткізгішті ілмелі кабельдерін 1978 жылы қолдана бастады.Алғашқы ілмелі кабельдің конструкциясы 1.16 суретте көрсетілген.
1-оптикалық - талшық; 2-орталық ... ... ... ... қабыршақ; 4-жылуға төзімді резеңке
1.16 сурет.Алғашқы ілмелі оптикалық кабельдің конструкциясы
Бүгінгі таңда мұндай кабель ... ... ... және ... түрі ... табылады.Мұнда электрлік сигнал тасымалданбайды, сондықтан басқа желілерге бөгеуілдік себебі болмайды.Ілмелі ТОК-де ақпаратты оптикалық - талшықтар бойымен ... ... ... қалу ... ... - ... ... жерлендіру керек емес.
Стандартты ілмелі талшықты - оптикалық кабель шыныпластикпен қапталған, оптикалық - талшықтар (талсымнан немесе ... ... ... ... ... ... және арзан кабельдер болатын болса, пластиктерден жасалынады.Егер өткізгіші біреу болса онда ... яғни бір ... тек бір ... ғана жарық сигналын өткізе алады.Көпмодалы деп бір мезгілде екі немесе одан да көп бағытта жарық сигналдарын өткізеді.Онда бірнеше ... ... ... болады.
Қазіргі уақытта талшықты-оптикакалық бельдердің төрттен үші жер асты арқылы төселетіндігіне қарамастан кабельдерді тіректерде немесе бағаналарда монтаждау ... ... ... қала ішінде және сонымен қатар қаладан тыс сәтті пайдаланыла алады, себебі оптика-талшықты кабель орнатылып қойған бағаналарға, яғни ... ... ... ... ... ... ... асырылуы мүмкін:
1. Телефондық және телеграф байланыс бағаналарына;
2. Электр сымдары ... ...
3. ... жол электр желілері байланыстық бағаналарына.
Кабельді жер беті арқылы жүргізу ... ... ... ... ұзын ... ... ... асырылады. Әдетте ол ілмелі кабельдің бүкіл ұзындығы бойынша жүргізіледі (3-6 шақырым) (1.6 ... ол үшін керу ... ... ... ... роликтер ілініп және солар бойынша бастапқыда жеңіл ... трос ... ал одан ... сол ... ... ... ... асылады.Арнайы машиналар мұнда кабельдің бірқалыпты керілуін қамтамасыз етеді.Осыдан кейін кабель бүкіл ұзындыққа ілінген соң, ол роликтер түсіріліп және ... ... ... кесте.Іргелес тіректері арасындағы ұсынылатын қашықтық
Серпімділік күші кН.
4
6
9
12
Тіректер арасындағы қашықтық, м.
50
70
100
150
Электр желілері бағаналарында оптикалық талшықты ... ілу жеке ... ... ... ... ... үш ... қарастырылған:
1. Арнайы найзағай әсерінен қорғайтын тросс ... ... ... кабельмен жүргізу;
2. Өздігінен ұстасатын кабельді тіректер арасына асып кою.
3. Кабельді фазалық немесе найзағайдан қорғайтын сымдар ... ... ... ... ... ішіне салу кез келген электр тогы желісін жүргізудегі міндетті шарт болып табылады, ол бірден бір ... және ... ... шешім болып табылады (жұмыс істеу мерзімі 40-60 жыл).Бірақ мұнда найзағайдан қорғағыш қаптаманың құны да және оны монтаждау құны да ... ... ... оптика-талшықты сымдары бар найзағайдан қорғағыш қаптамаға ие тростарды пайдалану жаңа электр желілері құрылысын ... ... ... ... ... Оптикалық - талшықты кабельдің найзағай разрядынан шыдамдылық температурасы 200-300ºС - тан аспауы керек. ... ... ... бар ... ... ... тросқа бекітіледі немесе ілінеді.Тасушы трос тығыз созылады, ол кабельдің тым ұзаруын болдырмайды.Бұл процедура кезінде кабельді ... ... ... ... ... қатты созылуы əсерінен, белгілі бір шараларды пайдаланады.ТОК ілінбестен бұрын ... трос ... ... егер тасушы трос оған ТОК - не бекіткенге дейін тіректерге ілінсе орындалады.
ОПД кабельді ғимараттар ... ... ... жол ... ... сымдары бағаналарында, қалалық жарықтандыру тіректерінде және темір жол бойындағы электр желілері байланыстық ... ... ... ... ... төзімді полиэтиленнен жасалған кабельдің көлденең қимасының үлгісі берілген (1.17 сурет)
1-оптикалық талшық - жарықтық сигналдарды жеткізуге пайдаланады; 2-оптикалық ... ... ... ... ... ... элемент - ол болаттан немесе шыныпластиктен жасалады; 4-полиэтиленнен дайындалған сыртқы қорғағыш қабықшасы; 5-гидрофобты толықтырғыш; 6-oрталық күштік элемент
1.17 сурет. ... ОПД ... ... ... ... ... элементтерінің анықтамалары.ОПД маркасындағы кабельдің орталық күштік элементті (ОКЭ) шыныпластиктен жасалынған.Оптикалық - ... бар ... ОКЭ ... ... ... олар бір ... орналасқан.Талшықтар орналасқан буферде,ылғалдан қорғалатын гидрофобты толтырғышпен толтырған.Модульдер арасында гидрофобты толтырғыш немесе суды ұстап тұратын лентаны ... ... ... ... элементті трос болып табылады, ол болаттан немесе шыныпластиктен жасалады.(1.7 кесте).
1.7 кесте.ОПД маркасындағы кабельдің ... ... ... бар ... ... ... модульдік конструкциясы
Оптикалық - талшықтар саны
Өзек бойымен кабельдің диаметрі,
Күштік элемент бойымен кабельдің диаметрі, мм
1 км ... ... ... бойымен кабельдің диаметрі, мм
Диаметр кабеля по силовому элементу, мм
1 км кабельдің массасы, ... ... ... күші 4.0 ... күші 6.0 ... - 24 ... - 40 ... - 48
11,8
6,2
152
11,8
6,8
169
50 - 64
13,3
6,2
171
13,3
6,8
188
Серпімділік күші 9.0 кН
Серпімділік күші 12.0 ... - ... - ... - ... - ... сипаттамасы:
- ОПД маркасындағы кабель -60 ° C-тен +70 ° C-ке дейін температурада қолданылады;
- Ұйғарынды созылу жүктемесі 4,0-тен 12,0 кН ... ... ... ... күшi 0,50 кН/см;
- ОПД маркасындағы кабельдің оптикалық - талшықтар саны 2-ден 288 ... ... күші ... 0,5 ... ... Бастапқы энергиясы 5 Дж тұрақты болу;
- Пайдалану температурасы -60 ° C-тан +70 ° C-ке дейін.
Өздігінен ұстасатын кабельдерді ... яғни ... ... ... бірге асылатын кабельдерді пайдалану бірқатар артықшылықтарға ие: ол найзағай әсерінен зақымдалмайды немесе қысқа тұйықталулар орын алмайды.Екінші жағынан кабельдің бұл түрі ... ... және ... 150 кВ ... ... келетін электр желілерінде пайдаланыла алады.Кабельді фазалық және найзағай әсерінен ... ... ... салу - ... күні ең үнемді және кабельді дайын тұрған бағаналар арқылы жүргізудің ең жылдам және тиімді ... ... ... - талшықты кабель сымдарға механикаландырылған құрылғылар көмегімен салынады.Қызықтысы, мысалы, ... ... ... орау ... ... кабельді сымдар ішіне 1 м/с жылдамдықпен салуға мүмкіндік ... ... ... айналып өту бөліктерін есептемегенде).Бағаналарды айналып өтуде машиналарды желінің келесі кесіндісіне өткізу ... ... өз ... 40 минуттай уақыт алады, ал кабельді сым ішіне салу жылдамдығы жеткілікті жоғары - жалпы алғанда күніне орташа 3 км ... ... ... ... бұл ... де ... тән кемшіліктер бар.Ол кернеу шамасы 175 кВ жоғары болатын желілер үшін пайдаланыла алмайды және сымдарды алмастыру кезінде кабельді ... ... шығу ... туындайды.
Оны қозғалыстың орнату құралдары көмегімен орындауға болады ... ... оны ... ... немесе басқа бір шарттарға байланысты орындауға болады.Артық жүктемені ескерсе, егер ТОК дұрыс таңдаса, түрлі ұзындықтағы секцияны пайдалануға болады.Əуе сызығын орналастыру ... ... ... ... ... ... ... өтуімен байланысты кедергіні болдырмас үшін, тіректерде ең жоғарғы позицияны қолдану керек.
ИКА...М... - ... ... ... өздігінен ұстасатын ілмелі талшықты - оптикалық кабель.(1.18 сурет).
ИКА маркасындағы оптикалық кабельдерді байланыс жолындағы ... ... ... ... жол электр желілері байланыстық бағаналарында ілінеді.Электр берiлiс желiлерiнiң тiректерiндегi ең жоғары электр өрiсiнiң потенциалы 12 кВ-ке дейiн болу ... ... және ... ... ілу нүктесіндегі электр өрiсінiң потенциалы 25 кВ-қа дейін болғанда,кабельді iлуге рұқсат етiледi.
1-oрталық күштік элемент - шыныпластиктен ... ... ... - ... ... ... пайдаланады; 3-модуль аралық гидрофобты толтырғыш; 4-оптикалық модуль; 5-гидрофобты толықтырғыш; 6-полиэтиленнен дайындалған аралық қабықшасы; ... ... ішкі ... ... ... қорғағыш қабықшасы
1.18 сурет.ИКА маркасындағы Ілмелі ТОК-дің конструктивтік элементтері
1.8 кесте.ТОБЖ - ... ТОК ... ... ОК ... ... ... артықшылығы мен кемшіліктері, іріктеу критерийлері)
Сипаттамалары
ОКГТ
ОКНН найзағайдан қорғайтын сым
ОКНН фазалық сымы
ОКСН
Толық жұмыс ... ... ... жылдамдығы
100%
20%
20%
50%
Ограничения по напряжению ВЛ,кВ
-
-

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оптикалық кабельдің қолданылуы 8 бет
АСС қызметтерін көрсету алгоритмін құру4 бет
Бағыттаушы электрбайланыс жүйелері13 бет
Зоналық және магистральдық байланыс желілеріне арналған тобж цифрлық аппаратуралары7 бет
Компьютерлік желілер туралы ең негізгі ұғымдар жөнінде қысқаша мәліметтер. Әдістемелік құрал38 бет
Талшықты оптикалық байланыс73 бет
Талшықтық-оптикалық беру жүйелері байланысын ұйымдастыру әрекеттері9 бет
Қазіргі электр байланысы11 бет
Байланыстырушы муфта: түрлері, құрылысы, пайдаланылуы29 бет
Бағыттаушы тарату жүйесі22 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь