Арман мұнай-газ кен орны


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1 Техника.технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Арман кен орны туралы жалпы мағлұматтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2 Кен орнының геологиялық құрлымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.2.1 Стратиграфиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
1.2.2 Тектоникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
1.3 Мұнайгаздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
1.4 Кеніштің энергетикалық жағдайының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
1.5 Кен орнын жобалау және игеру тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
1.6 Кен орнын игерудің ағымдағы жағдайының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ..29
1.6.1 Мұнай, газ және суды өндіру динамикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
1.6.2 Ұңғылар қорының динамикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
1.6.3 Қабат қысымын ұстау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
1.6.4 Ұңғы өнімдерін жинау және дайындау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
1.7 Арман кен орнындағы батырмалы ортадан тепкіш сораппен жабдықталған ұңғыны пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
1.7.1 Ұңғыны пайдалану кезінде туындайтын қиыншылықтардың алдын.алу және олармен күресу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53
1.8 ОТЭС.қа арналған жабдықтарды таңдау және оның тиімді жұмыс режимін орнату есептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
1.8.1 Сорапты құбырлар диаметрін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55
1.8.2 ОТЭС.тың қажетті арынын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
1.8.3 Сорапты таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
1.8.4 Кабельді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
1.8.5 Қозғалтқышты таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
1.8.6 Агрегаттың негізгі диаметрін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
1.8.7 Автотрансформаторды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
1.8.8 Бір тонна сұйықты өндіруге кететін электр энергиясының меншікті шығынын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
1.8.9 Қысымның таралу қисығын есептеу арқылы ОТЭС.тың түсірілу тереңдігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
2 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77
2.1 «Арман» біріккен кәсіпорнының өндірістік.ұйымдастырушылық
құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77
2.1.1 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .77
2.1.2 Техникалық жабдықталуы. Телемеханикаландыру және автоматтандырылу дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..79
2.1.3 Материалды.техникалық жабдықтауды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... .79
2.1.4 Кәсіпорынның көлік құралдарын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .80
2.1.5 Ұңғыларды жөндеу қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...81
2.1.6 «Арман» БК бойынша еңбек және еңбек ақыны ұйымдастыру ... ... ... ... ...81
2.2 Жаңа техника мен технологияны енгізудегі батырмалы ортадан тепкіш электросораптың экономикалық тиімділігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .82
2.2.1 Жаңа техниканы енгізгеннен кейінгі өнім өндіру көлемін есептеу ... ... ... .83
2.2.2 Еңбек ақы қорының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...84
2.2.3 Қабатқа жасанды әсер ету бойынша шығындарды анықтау ... ... ... ... ... ... .84
2.2.4 Қосымша материалдарға кететін шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...85
2.2.5 Суды технологиялық дайындауға жұмсалатын шығындар ... ... ... ... ... ... ..85
2.2.6 Энергетикалық шығындарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..86
2.2.7 Мұнайды технологиялық дайындау мен тасымалдауға жұмсалатын шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...86
2.2.8 Ағымдағы жөндеуге кететін шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...86
2.2.9 Еңбек ақы қорынан төленетін төлемдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...87
2.2.10 Басқа да ақшалай шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87
2.3 Мұнай өндірудегі жаңа техниканы енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .87
3 Еңбек қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .89
3.1 Батырмалы ортадан тепкіш электросораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89
3.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91
3.2.1 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91
3.2.2 Батырмалы ортадан тепкіш электросораптармен жабдықталған ұңғыларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92
3.2.3 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94
3.2.4 Өрттік.жарылыстық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .95
4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100
4.1 Мұнай кәсіпшілігінің биосфераға әсерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...100
4.1.1 Кәсіпорынның атмосфералық ауаға әсер етуінің түрлері мен көздері ... ...101
4.1.2 Атмосфераға әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...101
4.1.3 Гидросфераға әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .103
4.1.4 Литосфераға әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...105
4.2 Ұйымдастырылған шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .106
4.3 Қоршаған ортаны қорғаудағы инженерлік және табиғатты қорғау іс. шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...108
4.3.1 Атмосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..108
4.3.2 Гидросфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .109
4.3.3 Литосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...110
4.4 Өсімдік және жануарлар әлемі күйінің мониторингі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...111
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...113
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..114
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 115
Арман кен орны 1979 жылы Қаламқас кен орнындағы іздеу және барлау ұңғыларын бұрғылау үрдісі кезінде № 25-Қаламқас іздеу ұңғысын бұрғылау нәтижесінде ашылған.
Кен орнында терең бұрғылау және де ұңғыларды сынау «Мангышлакнефтеразведка» кешенді экспедициясымен жүргізілді.
01.10.89 ж. жағдай бойынша Арман кен орнының мұнай қорын, газ және ілеспе компоненттерді есептеу «Гурьевнефтегазгеология» және КазНИГРИ қызметкерлерімен орындалып, пайдалы қазбалар қоры бойынша ССРО Министрлер кеңесінің мемлекеттік комиссиясының мәжілісінде бекітілді (ГКЗ СССР № 10906, 24 тамыз 1990 ж.).
1995 жылдың наурыз айында Арман БК мамандарының жүргізген жөндеу жұмыстарынан кейін, сынамалы-өндірістік пайдалануға № 13, 25, 35 ұңғылары енгізілді. 1995 жылдың сәуір айында кен орнында нақты тереңдігі 1569 м, көлбеу бағытталған № 14 барлау ұңғысы бұрғыланды, бұл ұңғы да сынамалы-өндірістік пайдалануға берілді.
1995 ж. «НИПИнефтегаз» институтымен «Арман кен орнын игерудің технологиялық сұлбасы» құрастырылып, Қазақстан Республикасының мұнай кен орындарын игеру бойынша Орталық комиссиясымен бекітілді (№ 1 құжаттама, 13.06.1996 ж.) және игерудің екі нұсқасы қабылданды.
«Арман кен орнын игерудің технологиялық сұлбасы» бойынша кен орнын игеру 1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін іске асырылуда.
Мұнай алу коэффициентінің техника-экономикалық негізі «Арман кен орнындағы мұнай қорын, газ және ілеспе компоненттерді есептеу» есеп беру құжатындағы ақпараттарға, сонымен қатар пайдалану кезеңіндегі кен орнын игерудің талдамына сүйенеді.
Бұл жобада Арман кен орнының геологиялық құрылымы туралы негізгі мәліметтер, өнімді горизонттардың сипаттамасы, сонымен қатар кен орнын игерудің ағымдағы жағдайының қысқаша сипаттамасы келтірілген.
1. Технологическая схема разработки месторождения Арман
2. Г. Ж. Жолтаев, Т. X. Парагульгов. Геология нефтегазоносных
областей Казахстана, Алматы: КазНТУ, 1998 г.
3. Месторождения нефти и газа Казахстана. Под ред. А.М.Кажегелъдина, Алматы, 1996 г.
4. Справочное руководство по проектированию разработки и
эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти. Под общ. ред. III Г. Гиматудинова, Москва: Недра, 1983 г.
5. А. М, Юрчук, А. 3. Истомин. Расчеты в добыче нефти.
Москва: Недра, 1979 г.
6. К. Г, Оркин, А. М. Юрчук. Расчеты в технологии и техники
добычи нефти. Москва: Недра, 1967 г.
7. И. Т. Мищенко. Расчеты в добыче нефти. Москва: Недра, 1989 г.
8. В. И. Щуров. Технология и техника добычи нефти, Москва: Недра, 1983 г.
9. К.И. Джиембаева, Н.В. Лалазарян. Сбор и подготовка
скважинной продукции на нефтяных месторождениях. Алматы, 2000 г.
10. Г.С. Тайқұлақова. Дипломдық жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. Алматы: ҚазҰТУ, 2002 ж.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы газды кептіру процесінің автоматтандырылуын жобалау22 бет
Боранқұл кен орны41 бет
Жаңажол кен орны65 бет
Сұйық мұнай газды пайдалану35 бет
Аққулар3 бет
Дүниежүзілік авиация.Әуе көлігінің жаңа түрлері6 бет
Жиембет жырау7 бет
Нұрғиса Тiлендiұлы2 бет
Спандияр Көбеевтің шығармалары10 бет
Шәкәрім лирикасындағы тілдік-бейнелілік аспектілер6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь