Өзен мұнай-газ кен орны

КІРІСПЕ
1КЕН ОРЫННЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫ.ФИЗИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ... ..
1.1 Геологиялық құрылымның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиет.
терінің сипаттамасы және олардың біртексіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 Коллекторларды бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4 Кеуектілік коэффициентін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5 Мұнайға қанығушылық коэффициентін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6 Өткізгіштікті анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.7 Мұнай, газ және судың қасиеті мен құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.8 Физика. гидродинамикалық сипаттамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.9 Мұнай мен газдың қорлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 ИГЕРУ ОБЪЕКТІСІН ТАҢДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Есептеу әдістемесін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 МКОИ есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3. ЭЕМ қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3 ИГЕРУДІ ЖОБАЛАУҒА ГЕОЛОГИЯЛЫ.КӘСІПШІЛІКТІК
ЖӘНЕ ТЕХНИКА.ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІН ДАЙЫНДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1 Ұңғылар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін
талдау және олардың өнімділігі мен режимдерінің сипаттамасы ... ... ... ... ..
3.2 Игерудің ағымдағы жағдайы және мұнайды өндіру көлемін
ұлғайту әдістерінің қолданылу тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.1 Ұңғылар қоры және олардың ағымдағы шығымын,
игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы
қабат қысымының өзгерісін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.2 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.3 Жүзеге асырылып жатқан игеру жобасының тиімділігін талдау ... ... ..
3.3 Қабаттың геологиялы.физикалық моделдерінің қабылданған есебін дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3.1 Игерудің технологиялы көрсеткіштерінің есебі үшін қабылданған қабаттардың есептік модельдерін және олардың геологиялы.физикалық сипаттамаларын дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4 Пайдалану объектілерін бөлуді айқындау және игерудің есептік
вариантын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4.1 Қабаттың геологиялы.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану объектілерін бөлуді дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4.2 Игерудің есептелген варианттарының және олардың
көрсеткіштерін айқындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4.3 Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін анықтау ... ... ...
3.4.4 Ығыстыру процесімен қамтуды, және резервтегі ұңғылар санын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4 ИГЕРУ ВАРИАНТТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКА.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Ұңғыны орналастыру үшін шекті қабат қалыңдығын және алынатын
қорды игеру мерзімін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2 Игеру вариантының технологиялық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Игеру вариантының экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНІМІН АЛУДЫҢ ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1. Ұңғыны пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін және ұңғының саға және жер асты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу. Ұңғыны пайдалану көрсеткіштерінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.1.1 Ұңғыларды фонтанды тәсілмен пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.1.2 Ұңғыны механикалық пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1.3 ШТСҚ режимін орнату және жабдықтарын таңдау есебі ... ... ... ... ... .
5.2 Ұңғыны пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың
алдын.алу және олармен күресу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.3 Ұңғы өнімдерін жинау жүйесіне және кәсіпшіліктік дайындауға қойылатын талаптар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.4 ҚҚҰ жүйесіне және су айдау үшін қолданылатын судың сапасына қойылатын талаптар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.5. Мұнай бергіштікті арттыру әдістерін қолдану кезінде қабатқа
жұмыс агенттерін айдаудың және дайындаудың технологиясы мен
техникасына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.5.1 Жұмыс агентін дайындаудың технологиясының құрылымын салыстырмалы таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.1 Мұнай кәсіпорындарының құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2 МГӨБ ұйымдастырылу сипаттамасы және негізгі қосалқы өндірісті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3 Материалдық . техникалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.4 Техника . экономикалық көрсеткіштердің анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.5 Енгізілетін салынатын сораптардың экономикалық тиімділігін анықтау ... .
7 ИГЕРІЛІП ЖАТҚАН ҚАБАТТЫ ЖӘНЕ ҰҢҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫҢ ЖАБДЫҚТАРЫН БАҚЫЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.1. Кен орнын игеруді бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.2 Кен орнын игеру процесін реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.1 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.1.1 Өзен кен орнындағы штангалы терендік сорап қондырғысымен жабдықталған ұңғыларды пайдалану қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.1.2 Штангалы сорапты қондырғыларын қолдану кезіндегі электр қауіпсіздігін сақтау және оның жерге қосылуын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8.1.3 Өрт сөндіру қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық құжаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.2 Мекемелерде қоршаған ортаға байланысты қысқаша мәліметтер ... ... ... ...
9.3 Атмосфералық ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3.1 Атмосфералық ауаны ластаушы көздердің болуын талдау.
9.3.2. Ластаушы заттардың номенклатурасын анықтау т/ж ... ... ... ... ... ... ... ...
Олардың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3.2 Ластаушы заттардың сандық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3.3 Атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту шаралары ... ..
9.3.4 Санитарлы.қорғау аймағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.4 Су ресурстарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.4.1 Суды тұтыну. Өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың
құрамы және ағынды суды тазалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.5 Жер ресурстарын корғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.5.1 Жер ресурстарының жағдайы туралы жалпы мәлімет және жердің бүлінуін алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.6 Жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.6.1. Флора мен фаунаның жағдайы туралы жалпы мәлімет және оларды қорғау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.7 Кәсіпшілік қалдықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.7.1 Қалдық көлемі, қалдықтарды жою шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10 ҒЫЛЫМИ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10.1 Айдап шығару режимінің параметрлерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10.2 Қондырғының энергетикалық көрсеткіштерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қазақстан Республикасы үшін ең басты экономикалық мәселе материалдық – техникалық базаны жасаудың маңызды бөлігі ауыр индустрияға тиесілі, және оның ішінде алдымен энергетика, қара металлургия, мұнай, газ, химия және мұнайхимия өнеркәсіптері, машина жасау.
Қазіргі кезде материалдық өндірістің бірде – бір саласы мұнай мен газ өнеркәсібінің өнімін пайдаланбай дами алмайды.
Мұнай мен газдың мұнайхимия өндірістерде шикізат ретінде қолданудың өсуіне байланысты мұнай мен газ өнеркәсібінің ары қарай жетілуі қарастырылған.
Өндіру тиімділігін жоғарлатуға рационалды игеру жүйелерін қолдану, бұрғылау жұмыстарының технологиясын жетілдіру, олардың техникалық жабдықталуын жақсарту, қабаттар мұнай бергіштігін арттырудың қазіргі жаңа әдістерін кеңінен еңгізу және прогрессивтік технологиялық процестерді пайдалану арқылы қол жеткізуге болады.
Бұл дипломдық жобада Қазақстан республикасының Манғыстау облысында Өзен мұнай-газ кен орны қарастырылған.
Жобаның негізгі мәселесі – Өзен кен орнында ШТСҚ – мен жабдықталған ұңғылар жұмысын талдау.
1. Имашев Н.У., Чакабаев С.Е., Токарев В.П. и др. Отчёт по подсчёту запасов нефти месторождения Узень Гурьевской области Западно-Казахстанского края Казахской ССР по состоянию на 1 ноября 1963 г. Отчёт МНГР и КазНИГРИ. Фонд ПФ «Озенмунайгаз», 1964
2. Кочетов М.Н. и др. Подсчёт запасов нефти и растворённого газа месторождения Узень по состоянию на 01.08.65. Отчёт ВНИИнефти по теме 331. Фонд ПФ «Озенмунайгаз», 1966г.
3. Протокол заседания ГКЗ СССР № 4883 от 13.05.1966 года. Фонд ПФ «Озенмунайгаз», 1966
4. Коростышевский М.Н., Попова Л.А., Черницкий А.В. и др. Распределение балансовых и извлекаемых запасов нефти месторождения Узень по блокам, пластам и типам коллекторов различной проницаемости. Отчёт КазНИПИнефти по теме 214. Фонд КазНИПИнефти, 1979г.
5. Протокол заседания ЦКЗ МНП СССР № 21 от 10.04.1980 года. Фонд ПФ «Озенмунайгаз», 1980
6. Коростышевский М.Н., Малютина А.Е., Кувандыкова З.А. и др. «Пересчёт запасов нефти и газа13-18 горизонтов месторождения Узень Мангистауской области по состояниюна 01.01.2005 г.» Договор №1710-17. Отчёт АО «КазНИПИмунайгаз». Договора Актау, 2006
7. Ковалев А. Г., Покровский В. В. и др. О поддержании давления на месторождении Узень путем закачки воды в пласт. «Нефтяное хозяйство», № 8, с. 38-41, 1967 г.
8. Отчет ВНИИ «Составление генеральной схемы разработки месторождения Узень», Москва, 1965 г.
9. Ю.П.Желтов «Разработка нефтяных месторождений» Москва, 1986 г.
        
        АҢДАТПА
Дипломдық жоба бес негiзгi бөлiмдерден тұрады:
– техника-технологиялық;
– экономикалық;
– еңбектi ... ... ... ... ... ... - технологиялық бөлiмiнде Өзен кен орнының геологиялық
зерттелгенi, мұнайгаздылығы, ... ... ... ... ... және ... ... ұңғы
фонды сипатталады, игерудiң қазiргi жағдайының талдауы, жинау және ... ... ... ... ... ... және ұңғының
пайдалану жағдайы мен оның жабдықтарын бақылау, сонымен штангалы тереңдік
сорап қондырғысымен жабдықталған ұңғылардың ... ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштер мен жылдық
экономикалық тиімділіктің есебі берілген.
Еңбектi қорғау және ... ... ... ... Өзен ... жұмыскерлердiң және қоршаған ортаның қауiпсiздiгiн қамтамасыз
ететiн шаралар қарастырылады.
Ғылыми бөлімде жоба тақырыбы бойынша зерттеулер қорытындысы ... ... ... из пяти ... частей:
– технико-технологическая;
– экономическая;
– охрана труда;
– охрана окружающей среды;
– научная.
В технико-технологической части рассматривается геологическая изу-
ченность, ... ... ... ... ... ... и их ... подробно описывает-ся фонд
скважин, приведен анализ текущего состояния разработки,анализ системы сбора
и ... ... ... контроль за разработкой ... и ... ... и ... ... а ... работы скважины оборудованный штанговым глубинным насосом.
В экономической части дан расчет основных экономических ... ... ... ... разделах охраны труда и охраны окружающей ... ... ... ... ... и ... окружающей
среды на месторождении Узень.
В научной части расмотрены все аспекты по теме ... diploma project consists of ten main ... ... analysis and modern field ... state ... in ... part. Also ... reserves of
Uzen oilfield is considered.
The technical and economic indices of field ... are shown ... and ... part, ... ... of well ... shown in the economical part.
The safety section is devoted for gas safety ... issues, ... ... and gas ... signals arrangement variation at the
dangerous field ... ... ... ... ... and environment
safety arrangements are considered in the environmental protection
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1КЕН ОРЫННЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫ-ФИЗИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... қалыңдығының, коллекторлық қасиет-
терінің ... және ... ... ... ... ... қанығушылық коэффициентін
анықтау..........................................
1.6 ... ... газ және ... ... ... ... ... ... мен ... ... ... ... ... ... ... ИГЕРУДІ ЖОБАЛАУҒА ГЕОЛОГИЯЛЫ-КӘСІПШІЛІКТІК
ЖӘНЕ ... ... ... мен ... гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін
талдау және ... ... мен ... ... ... ... және мұнайды өндіру көлемін
ұлғайту ... ... ... ... қоры және ... ... шығымын,
игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы
қабат ... ... ... мұнай ... ... ... ... ... ... жобасының тиімділігін талдау..........
3.3 Қабаттың геологиялы-физикалық моделдерінің қабылданған ... ... ... ... ... үшін ... есептік модельдерін және олардың геологиялы-физикалық
сипаттамаларын
дәлелдеу....................................................................
..................
3.4 Пайдалану объектілерін бөлуді айқындау және игерудің есептік
вариантын
таңдау......................................................................
..............................
3.4.1 Қабаттың геологиялы-физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану
объектілерін бөлуді
дәлелдеу....................................................................
...........
3.4.2 Игерудің ... ... және ... ... әсер ... арналған жұмыс ... ... ... ... және ... ... санын
анықтау.....................................................................
.................................................
4 ИГЕРУ ВАРИАНТТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... үшін ... қабат қалыңдығын және алынатын
қорды ... ... ... ... ... Игеру вариантының экономикалық
көрсеткіштері....................................
5 МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНІМІН АЛУДЫҢ ... ... ... ... ұсынылған тәсілдерін және ұңғының саға
және жер асты ... ... ... ... ... Ұңғыларды ... ... ... ... ШТСҚ ... ... және ... ... Ұңғыны пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың
алдын-алу және олармен күресу
шаралары.................................................
5.3 Ұңғы өнімдерін жинау жүйесіне және ... ... ... ... ҚҚҰ жүйесіне және су айдау үшін қолданылатын судың сапасына қойылатын
талаптар мен
ұсыныстар...................................................................
...
5.5. Мұнай бергіштікті арттыру әдістерін ... ... ... ... айдаудың және дайындаудың технологиясы мен
техникасына ... ... ... ... технологиясының құрылымын салыстырмалы
таңдау
............................................................................
.................
6 ЭКОНОМИКАЛЫҚ
БӨЛІМ.......................................................................
.........
6.1 ... ... МГӨБ ... ... және ... қосалқы өндірісті
ұйымдастыру.................................................................
...........................................
6.3 Материалдық – ... ... ...... ... ... салынатын сораптардың экономикалық тиімділігін анықтау.....
7 ИГЕРІЛІП ЖАТҚАН ҚАБАТТЫ ЖӘНЕ ҰҢҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ ЖАҒДАЙЫ МЕН ... ... Кен ... ... Кен ... ... ... ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
............................................................................
...................
8.1 ... Өзен кен ... ... терендік сорап қондырғысымен
жабдықталған ... ... ... ... ... ... кезіндегі электр қауіпсіздігін
сақтау және оның ... ... Өрт ... ... ... ҚОРҒАУ
....................................................................
9.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық
құжаттар....................................................................
...............................
9.2 Мекемелерде ... ... ... қысқаша
мәліметтер...............
9.3 ... ... ... ... ... көздердің болуын талдау.
9.3.2. Ластаушы заттардың номенклатурасын анықтау
т/ж................................
Олардың
сипаттамасы.................................................................
..........................
9.3.2 Ластаушы заттардың сандық
көрсеткіштері...............................................
9.3.3 Атмосфераға шығарылатын ... ... ... ... ... аймағы…………………………………………………
9.4 Су ресурстарын
қорғау......................................................................
...............
9.4.1 Суды тұтыну. Өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың
құрамы және ағынды суды
тазалау.....................................................................
..
9.5 Жер ресурстарын
корғау......................................................................
.............
9.5.1 Жер ... ... ... ... ... және жердің бүлінуін
алдын алу
шаралары....................................................................
..............
9.6 Жануарлар мен өсімдіктер әлемін
қорғау......................................................
9.6.1. ... мен ... ... ... ... ... және оларды қорғау
шаралары....................................................................
....................................
9.7 Кәсіпшілік
қалдықтары..................................................................
.....................
9.7.1 ... ... ... ... ... Айдап ... ... ... ... ... ... ... үшін ең басты ... ...... ... ... маңызды бөлігі ауыр
индустрияға тиесілі, және оның ... ... ... ... ... газ, ... және ... өнеркәсіптері, машина
жасау.
Қазіргі кезде материалдық өндірістің бірде – бір саласы
мұнай мен газ ... ... ... дами ... мен газдың мұнайхимия өндірістерде шикізат ретінде
қолданудың өсуіне байланысты ... мен газ ... ары ... ... ... ... рационалды игеру жүйелерін
қолдану, ... ... ... жетілдіру, ... ... ... ... ... ... қазіргі жаңа әдістерін кеңінен еңгізу және прогрессивтік
технологиялық ... ... ... қол жеткізуге болады.
Бұл дипломдық жобада Қазақстан ... ... ... ... кен орны қарастырылған.
Жобаның негізгі мәселесі – Өзен кен орнында ШТСҚ – мен ... ... ... ... ...... ... Геологиялық құрылымның сипаттамасы
Өзен кен орны ... ... ... ... ... ... 3000 м-ге ... Құрамында триас (Т), юра (J), бор (К),
төртiк (Q) жүйелерi кiредi. Кен ... ... ... юра (J) және
бор (К) қабатының ... ... ... ... келедi.
Геологиялық тiлмеде кен орнының юра (J) және бор (К) ... 26 ... ... Жоғарыдан төмен қарай 1-12
горизонттары бор (К) ... ... ... ... ... ... горизонттары жоғарғы және ортанғы юра (J3,J2) жастылары өзiне тән
мұнай ... ... ... болып келедi, бұл горизонтар кен
орының негiзгi ... ... ... ... ... ... юра (J1) жасты 19-24 ... ... газ ... ... ... ... (T) ритмдi кезектесiп келетiн құмтасты, аргиллитi
жынысты ... ... ... – сұр, ашық сұр, ... сазды, алевролиттi, тығыз, кварцты-далашпатты құрамнан тұрады.
Аргиллиттер- қара сұрлы, ... ... және ... ... ... тұрады. Триас жүйесiнiң ... ... ... ... 100-110 м ... ... жүйесi (J)
Юра жүйесi (J) ... ... және ... ... тұрады. Юра жүйесi (J) триас жүйесiмен (Т) ... ... бұл жүйе ... ... ұсақ ... құралған және де мұнда фауна, флора ... ... Юра ... (J) ... ... ... 850-1000 м
аралығында.
Төменгi юра бөлiмi (J1)
Төменгi юра ... (J1) ... ... (Т) ... ... ... ... үйлесiмдi орналасып ... ... ... құмтастардың қайта пайда болуынан, өсiмдiк
қабаттары бар саз және ... ... ... ... ... ... (J1) 26-25 ... ... ... қалыңдығы
шамамен 120-130 м аралығын құрайды.
Ортанғы юра бөлiмi (J2)
Орта юра бөлiмi (J2) ... ... ... және ... ... барлығымен сипатталады. Бұл ... ... (J2al), ... J2b) және бат (J2bt) ... тұрады. Бұл қабаттың жыныстық
құрамы ... юра (J1) және ... (Т) ... ... ... ... құрамы құмтастардан, ... ... және ұсақ ... ... Орта юра ... (J2) ... жалпы қалыңдығы 330-
350 м-ге жетедi.
Байосс ярусы (J2b)
Бұл ... ... ... және ... ... ... алевролит және көмiрге ... ... ... көмiр линзалары мен қабатшалары
араласқан ... ... ... Байосс ярус
жинақталуларында тiлiктерiнiң төменгi ... ... ... ... пайда болуы ... ... ... ... ... ... 500-520 м-ге дейiн ... Бұл ярус 2 ... ... 1. 22-17 ... ... төменгi байосс (J2b1), қалыңдығы 100-120 м .2. 16 ,15 ... алып ... ... ... (J2b2) ... келедi.
Жоғарғы юра бөлiмi (J3)
Жоғарғы юра бөлiмi (J3) ... ... ... теңiз
фаунасының ұсақ қалдықтарымен ... ... ... ... Бұл ... ... және ... (J3k , J3of) ... ... ... ярус ... ... ... алевролит және
сазтастардан тұрады. ... ... ... ... ... ... ... ярусы (J3k) 13-14-
шi горизонттарынан тұрады.
Оксфорд ... ... ... ... ... және ... ... Бұл ... ... ... ... ... ... ал ... бөлiгi мергелдерден құралған. Оксфорд
ярусының қалыңдығы, төменгi ... 90-100 м ... ... ал ... ... ... шамамен 50-55 м-ге дейiн
барады.
Бор жүйесi ... ... (К) ... ... ... ... ... үстiне үйлесiмдi орналасқан. Құрамы негiзiнен ... ... ... және ... ... ... ... (К) үшке бөлiнедi:
- төменгi- терригендi – карбонатты
- орта – терригендi – карбонатты ... ... ...... ... дат)
Бор жүйесiнiң (К) жалпы қалыңдығы ... ... ... ... ... ... (KZ) ... жүйелерi, олар ... ... және ... ... ... ... ... жүйесi ... ... ... ... ... ... мергелдер, iзбестастар жыныстарынан
құралған. Қалыңдығы шамамен 150-170 м.
Неоген ... ... ... ... тұрады. Тортон
ярусының қалыңдығы 20-25 м. ... ... ... 80-90 ... қабаты суглинка, құм, саз, эллювиалды, деллювиалды
пайда ... ... ... тұрады. Жалпы
қалыңдығы 5-10 м ... ... (J) ... ... құрамы
Өзен кен орнының ... ... ... кездесетін,
яғни мұнай газдылы қабатының геологиялық жасы юра ... ... ... ... да кен ... юра ... (J) жасты
қабатының литофациялық құрамын ... ... газ ... басты факторы болып есептеледі.
Литологиялық- ... ... ... ... ... бұл кен ... ... өнімді қабаты ... ... ... юра жүйесі (J) үш бөлімнен тұрады,
олар төменгі, ортанғы және ... ... Бұл ... әрқайсысының өзіне тән ... бар. ... бұл ... ... ... ... қалыңдық және құрамдық өзгешеліктерінде жатқанын байқауға
болады. Айта ... бір жай, бұл юра ... (J) ең ... ең ... горизонттар тараған. Бұл ... ... әр ... әр ... және әр қалыңдықта ... ... ... ... юра ... (J) көптеген фауна-
флора ... ... ... ... мен ... тегіне келсек, онда
мында ... ... ... және ... фацияларының
басым екенін көруге болады. Фациялық талдау ... ... кен ... негізгі құрастырушы ... ... ... ... және де ... ... келеді. Осы
ерекшелігіне байланысты юра ... (J) ... ... ... Олар негізінен ортанғы (J2) және ... ... ... Сол ... осы ... ... біз Өзен кен орнының ... ... 60-70% - ... және ... юра ... ... байқаймыз.
Төменгі юра бөлімінің (J1) литофациялық ... ... ... ... (Т) ... жатқанын еске
ала отырып, олардың литофациялық ... ... ... Мұндағы қабаттың ... ... ... мен ... ... біле ... қабаттың
теңіздік литофациялық жаратылыстан пайда ... ... ... бірге бұл қабатта өсімдік ... бар ... ... ... ... ... сұр және қара – сұр, орта және ұсақ ... . Алевролиттер ұсақ түйірлі, ақ – сұр түсті. Ал ... ... сұр ... ... юра ... ... қалыңдығы
шамамен 150 – 200 м-ді ... юра ... (J2) ... ... – 24 – ші горизонттарының ортанғы юра ... ... ... ... ... қалыңдығы кезектесіп ... ... ... ... құмтаспен, алевролит ... ... және ... ... ... екенін
көрсетеді. 19 – 22 – ші ... ... ... юра
бөлімінің байосс ярусына ... ... ... Литологиялық
құрамы бойынша, олар ... ... ... ... ... және ... ... саз және ... ... ... ... арқылы өседі.
Құмтас пен ... ... ... ... келеді . Кварц ... 19,5 – 38 %, дала ... 21,5 – ... ... сынықтары 33 – 49,5%, ... 0,8 – 2,8 %, ... ... 1,2 – 1,7 %, слюдалар 15% - ке ... ...... ... ... бөлігі болып
табылады. Қара сұр, ... емес ... ... ... ... ұсақ және ірі ... , сидеритті және
кальцитті . Саз ... ... ... 23 – 24 – ... ... юра ... ... ... ... әр ... ұсақ түйірлі құмтастардан, ... ... ... және ұсақ ... ... ярусының төменгі шекарасы құмтасты – ... ... ... ... ... жаңа ... арқылы. Жоғарғы шекарасы өз ... ... ...... ... ... ... комплекс
жыныстары ... және жұқа ... ... ... – 24 – ші горизонттарының ... ... ... ... көрсетіледі. Құмтастар сұр,
қоңыр – сұр, ұсақ, орта және ірі ... ... ... ... ... ... және ... құрамы ... ... ... Цементті
гидрослюдалы – каолинитті және контактивті. ... ... ... ... ... ... ... Тілме
бойынша жоғарғы жағында ... ... ... ... өткені байқалады.
Жоғарғы юра бөлімінің (J3) литологиялық құрамы
13 – 14- ші ... ... юра ... ... ... жинақтары әр ... ... ... ... құралған. Бұл ... ... ... және ... ... ... келеді.
Литологиялық құрамы ... ... ... ұсақ ... ... және ... ... ... полимиктілі болып келеді.
Саздар басым горизонталды және қара – сұр ... ... ... ... ... ... және де ... сұр түсті
болып ... Бұл ... ... ... ... гидрослюдалы – каолиниттер болып келеді.
14 – 15 – 16 – ші ... ... юра ... ... ... шөгінділер жинағы ... ... ... ...... жыныстардан
құралған. Негізгі литологиялық ... ... ... ... және саздар ... ... ... ... ... ұсақ және ... түйірлі, ақшыл сұр және қара
сұр ... ... Ал ... өз ... ... түйірлі,
жіңішке қабатты, ашық сұр ... ... ... ... ... ... ... келеді.
2. Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиеттерінің
сипаттамасы және олардың біртексіздігі
Өзен ... ... - Өзен ... ... ірі
құрылымы болып ... ... ... ... ... ... ... 900 м, ұзындығы 45 км, осі ... 9 ... шегі 200 ... ... ... ... ерекше келген. Ол
зоналарының өткір ... ... ... кескінделген. Иілістердің бірінде ұзын формалы ... ... ... ... ... ... солтүстік қанаты ... ... ... Онда ... ... ... болуына шөгінді жыныстар біркелкі ... ... ... ... және ... ... қанаттары мен
бұрыштарында елеулі өзгеріс білінеді.
Жалпы ... Өзен ... ... Солтүстік – Кавказ –
Маңғышлақ мұнай газ правинциясы құрамына ... ...... ... ... ... жас ... қатарына кіреді.
Мұндағы жас ... тән бір ... ... ... ... ... ... кешендермен байланыста болып
келетін ... - ... ... ... ... ...... қабаттары палеозой жасты каледондық және
төменгі ... ... ... пайда болған болеп келеді.
Олардың ... ... ... ... ... ... Өз кезегінде Солтүстік – Кавказ – ... ... ... ... ... ... газ ... тұрады.
Оңтүстік – Маңғышлақ обласының пермь – триас ... ... 4- ... – ді ... және де карбонатты – терригенді жыныстардан
құралған. ... ... ... ...... ... – Кавказ – Маңғышлақ провинциясының шығыс ... ... бір ... ... ... ... жасты
түзілімдердің қатпарлы ... ... ... - 9-10 ... қатпарының платформалық іргетасында үш ... ... ... 1) J-ға дейінгі жасты. 2) J-P ... 3) ... ... ... ... ... шамамен 8 – 9 км ... ... РТ ... ... ... ... ... іздеу ретінде ... ... ... Бұл түзілімдер
жер батіне Маңғышлақ таулары ... ... ... – Маңғышлақ
обласының Өзен – Жетібай қатпарында бұл ... 4 – 5 ... ... Бұл ... өз ... J – ... тік ... бұрыштары арқылы ... ... J – T ... ...... ... ... алевролиттерден, аргиллиттерден және линзалы конгломераттардан
тұрады.
Өзен ... ... P – T ... ... ... ... шамасында. Структураның негізгі ... ... ... ... ... ... ... Батыс және Шығыс
Қарамандымас, Пасумурын, ... ... ... ... ... күмбездері. Іс жүзінде өңдеуге оның ... ғана ... ... ... қарастырылып отырғандарының ең
ірісі күмбезі батысында Өзен ... ... ... және одан ... ... 10-15 м ... ... бөлінеді, көтерілім барлық структуралық
карталарда ... ... оның ... 10,8 * 4 км, ... ... Коллекторларды бөлу
Жер қабатындағы мұнайдың, газдың, судың әрқалай орналасуын миграция
деп атайды.
Мұнайды, ... суды ... ... ... және ... ... ... тау жыныстарын коллекторлар деп атайды.
Көбінесе бұл тау жыныстар шөгінді ... ... ... мен газдың
коллекторлары болып терригенді тау жыныстар (құм, алевролит, құмтас) және
карбонатты (әктас, бор, ... тау ... ... қатынасында батыс күмбездерінің 22
– 24 горизонттарында қабат Өзен кен ... ... ... ... J2 ... байосс ярустарымен байланысты және терригенді
жыныстардың кезектесіп келетін кезекті ... ... ... ... ... ... және ... тұрады. Коллектор жыныстары алевролиттік, полимиктілі
және құмтастармен сипатталады. Бөлшек ... ... ... ... ... ... ... бірқалыпты емес, алевристік
слюдалы, тығыз өсімдік детритінен құралған. Осының ... ... көп ... ... ... құралған, күрделі келген
алып құрылымдық қабат болып ... ... ... ... деп – тау ... жалпы көлеміндегі қуысты
кеңестіктің көлемін айтады.
Кеуектілік мәні пайыз есебінде немесе бірлік үлесінде есептеледі.
мұндағы: m- ... ... ... ... – тау ... ... кен орнының ... ... ... ... ... ... ... Газды қабаттарының ашық
кеуектілігі 26,8 – 30,6 %. Юра ... ... ... ... 13 – ші ... ... Бұл қабаттардың
тұтқыштары ретінде, қалыңдығы 2 – 60 м ... ... ... ... ... ... анықтау
Мұнай қаныққандық коэффициенті 0,53- 0,73, ал газ ... 0,5 – 0,6 ... ... ... қысымы 11,2 – 19,35
МПа жетсе, қабат температурасы 57 – 84ºС. ... ... ... ... 1 – 81 м3/сут., аралығында өзгерсе, газ қабаттының
өнімділігі 47 – 275м3/т.
6. Өткізгіштікті анықтау
Өткізгіштік деп – тау ... ... ... ... сіңіру
қасиеті немесе өткізу қасиетін айтады. Тау жыныстың ... ... ... заңы ... бойынша есептеледі.
Мұндағы: k – дорси коэффициенті;
F – тау жыныс үлгісінің көлденең қима ауданы;
ΔP – сұйықтықтың өту жолының ... және ... ... – сұйықтық жолының ұзындығы
μ - тұтқырлық
Газды қабаттарының ашық кеуектілігі 26,8 – 30,6 % ... ... 0,2 – 0,4 мкм ... Юра түзілімдерінде
кеуектілігі 26,5% және ... 0,523 мкм ... ... 13 ... горизонтында белгіленген. Бұл қабаттардың ... ... 2 – 60 м ... ... ... ... Мұнай, газ және судың қасиеті мен құрамы
Мұнай ... 884 – ... ... ол негізінен күкірт
0,16-0,2%, парафин 16-22,6% , шайыр 8-20% құрамдас болып ... ... этан ... ауыр көмірсутектерден тұрады .
Газ негізінен метанды 90%, азот 8% және ... газ 2 ... ... . Газ ... ... ... 4,3 – 8 МПа, ... шамамен 30- 50ºС құрайды. Юра шоғырларының тәртібі суарынды
және газарынды.
8. Физикалық гидродинамикалық сипаттамасы
Өзен кен ... ... ... ... ...... ... ерекшеленетін полимиктілік
құрамды коллекторларға жатады. Бұл коллекторлардың осы ... ... ... фактор жыныстар ... ... ... ... және ... ... ... көп болуы.
Егер кварцтық құмтастарда кварц шамамен 95% құраса, ал
Өзен кен ... ... ... ... ... 30%
шамасында; жыныстарда кварц құрамы 70% болса, ... ... ... ... ... ... ... кететін жыныстардың ... көп ... ... ... ... жеке ... кеуектілік шамасы
30% - ке ... ... ... ... ... ... ... болуы да кішкене қуыстардың ... ... 1.1-де ... 1.1 - ... ... анықталған кеуектілік
шамалары
| ... | m,% |
| | |
| XIII | 21 |
| XIV | 22 |
| XV,XVI | 23 |
| ... | 24 ... Өзен кен орны ... негізгі
сипаты. Бұл шаманы толық анықтау үшін ... ... ... мен газдың қорлары
Алғаш рет Өзен кенорнының мұнай қорларын есептеу жұмыстары 01.01.1963
ж. мәліметтері бойынша ЦЛ ... 1969 жылы ... МГИ ОН 02.02.69 ж. ... бойынша қорлар (1148 мың ... ... ... ... ... ... және оның қашық
орналасуынан баланстық қорларға жатқызылды.
1992 ж. 5 терең ... ... ... ... ... және ... ... сай альб және апт горизонттарындегі
мұнай қорларын қайта ... ... ... ... кенорын бойынша
есептелген мұнай қорларын С1 категориясы бойынша құрды:
баланстағы – 1429 мың ... – 543,6 мың ... ... бойынша (апт горизонтынің В қабаты):
баланстағы – 7 мың т;
өндірілетін – 2 мың т.
Соның ішінде альб горизонтынің (А және Б ... ... ... т ... және 434,6 мың т өндірілетін; апт горизонтынің (А және Б
қабаттары) қорлары 269 мың т ... және 109 мың т ... ... ... 1 ... ... ... 127,37 мың т мұнай
өндірілген, оның ... ... 130,6 мың т – ... 412,6 мың т ... ... ... таңдау
2.1 Есептеу әдістемесін таңдау
Өзен кен орны 1961 ж. ашылып өндірістік өңдеуге 1964 ж-дан бастап
кен орын ... ... ... ... ... ... ... талаптары талаптары келесідей :
1) пайдаланудің төрт объектісін бөлу :
I ... – XIII-XIV ... ... – XV-XVI ... ... – XVII ... объект – XVIII горизонттар;
2) қабат қысымын және қабат температурасын кен орнын ... ... ... ... I және II объекттерді айдау ұңғымаларын ені 4 км блоктарға қатармен
кесу жылымен өңдеуді жүзеге ... XVII ... ... ... ... ... су басу мен 8 айдау
ұңғымаларынан кейін жүргізу;
5) XVIII горизонтын қабат қысымынсыз жүргізу;
6) XVII және XVIII ... ... ... одан әрі ... ... ... мәліметтер алынғаннан кейінгі ішкі ыстық
және салқын суды айдау;
7) I объектте әр блок шекарасында – 5, II ... – 7 ... ... ара ... I объект үшін – 500, II объект
үшін – 250м;
8) барлық горизонттың пайдалану ... ... кен ... ... ... және технологиялық көрсеткіштерін дәл
білу;
Кен орынның өнімдік горизонттарына суды айдау үшін, сәйкес физико ... ... бар, ... бар ... ... суы ... бірақ
бұл судың минералдану дәрежесі бір бірлікке төмен. 1977ж Өзен кен орнының
мұнай горизонттарын ... ... ... ... ... ... басқа техникалық сұрақтар қойылды. Кен орын
пайдалануын жақсарту мақсатымен ұйымдық - техникалық шаралар және ... ... ... шешу ... ... ... ... өндірісі министрлігімен кен орынды өңдеудің комплексті жобасы
бекітілген. 1979ж. XIII – XIV ... ... ... 3,3а,4 ... ... ... ... (СТС) құрастырылған.
1982 ж. Парсумурун, Солтүстік- Батыс Хумурун атты Өзен кен ... ... ... өңдеу жобасы қарастырылды. 1983 ... (ТӨА) және ... ... (ЖӨА) ... ... ұсынылды. ТӨА және ЖӨА бөлек өңдеу қарастырылды. Аймақтық су
басу ... ... ... ... ... ... су айдау жолымен
төменөнімдік аймақтарға әсер етудің жаңа әдістері ... ... ... ... дейін және қабаттардың бірігу аймақтарында ... ... ... су айдалады. ТӨА және ЖӨА өңдеу бойынша жүйе қабаттарды жаулап
алуды ... ... ... ... ... және ... қайта
сақтауды жоғарылатады. 1984 ж. Өзен кен орнының ХІІІ горизонтындағы 5а
блогын өндірістік ... ... ... қарастырылған.
Келесі сатыларда кен орнын өңдеудің негізгі құжаты “Өзен кен ... ... ... бұл ... МНП СССР ... бойынша орталық комиссиямен
бекітілген. Берілген жобалық құжатта оның реализациясы 1988ж. басталды,
мұнда кен ... ... ... жетілдірудің негізгі бағыттарын дамыту үшін
нұсқаулар : жобалық ұңғыларды орналастыру дәл бөлшектік ... ... ... ... төменөнімдік аймақтарда су басудың қарқынды
жүйесін қолдану ... ... ... БӘЗ ... ... ... Одан әрі жоба ... қаралып кен орындағы жағдайға
сәйкес реттелді. Қазіргі уақытта негізгі құжат ретінде “Өзен кен орын ... ... ... бұл құжат 1988ж өңдеу ... ... ... мұнай алуды жоғарлату бойынша жаңа технологияларды
енгізуді қарастырады. Жобаға сәйкес кен орынды өңдеуде экономикалық тиімді
нұсқа ... ... ... ... ... әдістері
қарастырылады.
Өзен кен орнын өңдеу уақытында жобалық шешім анализі қабат мұнай
параметрлерінің өзгерісін айқындап, олар өз ... ... ... ... ... ... әсер ... анализі нәтижелерінен 2а, 3 блоктық жобасы бекітілді.
Қазіргі уақытта берілген жобаны іске асыру бойынша ... ... 6 ... ... ... келісу сатысында.
Одан әрі 2002ж 1, 1а, 2 блоктарын өңдеу жобасы қарастырылды, олар
қазіргі ... ... ... Өзен кен орнының барлық блоктарын жобалау бойынша жұмыстардың
аяқталуы 2006 жылға болжанып отыр.
2.2 МКОИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Контурдағы эффекті қуаты h = 5 ... ... m = ... Мұнайдың қанығу коэффициенті β = ... ... ... ... η = ... ... ... Н = 1860 ... ... ... к = 0,28 · 10-12 ... ... тұтқырлығы μн = 2,6 · ... ... ... ... μв = 1,2 · ... ... ... радиусы rс = 1,6 · 10-3 ... ... ... b = 1,4 ... схематизациясы
Алынған объект геометриялық бұрыс формалы болып келеді. ... ... тек ... ... шешу қажет. Бірақ, егер ... ... ... геометриялық формаға, алмастыру кезінде керекті
заңдылықтарды ұстана отырып дәл есепті алуға ... ... ... деп ... сақинаның сыртқы периметірін контурдың периметріне
тең деп аламыз.
Сонымен сақинаның сыртқы радиусын анықтаймыз:
Келесі шарт бойынша ... ... ... ... ... ... сақина үшін есептейміз. Егер объекттің үлкен осі
кеішіге қатынасы үштен бір болса, сақинаға ауыстыруға болады. Егер бұл
қатынас бұдан кіші болса, онда ... деп ... ... ... ... контур радиусы 6688м, соңғы қатардың ... ... ... ... ... оларды рационалды орналастыру қажет.
Бұл үшін үш түрлі варианттарды қарастырамыз, бұлар: бір қатардан үш қатарға
дейін. Есепте ... үш ... бар деп ... Әр ... ... ... соңы деп есептеледі.
Сонымен, үш қатарға есеп аламыз:
0,841
мұндағы rц= r3=5628м – ... ... ... -ға ... ... ... үш ... анықтаймыз:
;
1 ;
Сонда
Осы графиктен мынаны анықтаймыз:
Осыдан,
Сонда,
Графиктен скважиналар аралығын 2 табамыз:
I-вариант
; 2σ1 =2
II-вариант
III-вариант
I-вариант
II-вариант
III-вариант
|Вариант |Пайдалану ... саны ... ... |
| | ... |
| |n1 |n2 |n3 |2σ1 |2σ2 |2σ3 |
|I |460 |258 |175 |86,4 |153,6 |227,2 ... |451 |261 |172 |83,2 |144 |217,6 ... |442 |263 |181 |80 |134,4 |195,2 ... 2.1 – Есеп ... ... этаптарындағы дебиттерді анықтау
Қатты режим формуласы бойынша игеру мерзімін анықтаймыз. ... ... түп ... ... есептеледі. Үш қатар бір уақытта жұмыс
жасайды. Көлемдік әдіс бойынша ... ... ... Бұл ... судың
алынуын есептемейміз.
Түптегі қысымды фонтандаудың минималды мәні ... ... ... ... ... тең деп ... ... бойынша есептейміз.
Қатарлар арасындағы қорды анықтаймыз.
V1 = 5,955 млн. ... = 5,475 млн. ... = 5,251 млн. ... млн. ... есеп пен ... игерудің вариантын табу үшін
анықтама аламыз, сонымен бірінші этапта 5% су ... деп, ал ... – 15% деп ... ... ... ... ... орташа көрсеткіші 12%.
Бұдан этаптар уақыты да ... ... ... ... ... ... этап. 4,99 · 0,95 = 4,74 млн. т/жыл
2 этап. 4,09 · 0,85 = 3,48 млн. ... ... 2,82 · 0,85 = 2,4 млн. ... ... ... 5,01· 0,95 = 4,76 млн. ... этап. 4,17 · 0,85 = 3,55 млн. т/жыл
3 этап. 2,89 · 0,85 = 2,46 млн. т/жыл
III вариант:
1 этап. 4,84 · 0,95 = 4,6 млн. ... ... 3,9 · 0,85 = 3,32 млн. ... этап. 3,06 · 0,85 = 2,6 млн. т/жыл
Игерудің анықталған ... ... ... ... ... t1 = V1 : Vч ср.г1 = 5,955 : 4,74 = 1,26 ... ... t2 = V2 : Vч ср.г2 = 5,475 : 3,48 = 1,57 жыл
3 этап. t3 = V3 : Vч ср.г3 = 5,251 : 2,4 = 2,19 ... ... ... мөлшерін куб.метр деп анықтаймыз:
1 этап:
2 этап:
3 этап: ... ... ... ... деп былай болады:
1 этап: Vн.в.1 = 5,955 · 1,4 + 0,31 = ... ... Vн.в.2 = 5,475 · 1,4 + 0,96 = ... ... Vн.в.3 = 5,251 · 1,4 + 0,92 = ... кешеннің ауданын табамыз:
I вариант
S1 = π [(5628 + 500)2 - 56282]=18,45 · 106 ... ... = π [(5982 + 500)2 - ... · 106 м2
III вариант
S3 = π [(6330 + 500)2 - ... · 106 ... ... ... ... ... санын анықтаймыз. Бұл үшін айдау скважинасының түп
қысымын табамыз:
мұндағы Рнаг – сораптардан шығу ... 100 атм. ... ... ... ξ = 4,5 деп ... Рн – ... ... бастапқы қабат қысымына тең; (Рн = 18,6 МПа), rс – ... ... ол 1,6 · 10-3 м ... ... үшін айдау скважиналар санын ... ... ... ... ...
2 этап. n2 = 9,95 · 10-4 · 11222,94(15,24 – ln n2) = 117 ... ... n3 = 9,95 · 10-4 · ... – ln n2) = 83 скв.
II вариант
1 этап. n1 = 9,95 · 10-4 · ... – ln n1) = 140 ... ... n2 = 9,95 · 10-4 · ... – ln n2) = 119 скв.
3 этап. n3 = 9,95 · 10-4 · ... – ln n3) = 85 ... ... этап. n1 = 9,95 · 10-4 · 13285,19(15,24 – ln n1) = 136 ... ... n2 = 9,95 · 10-4 · ... – ln n2) = 112 скв.
3 этап. n3 = 9,95 · 10-4 · ... – ln n3) = 89 ... ЭЕМ ... |Вариант I ... II ... III |
| |1 |2 |3 |
1. ... ... үшін геологиялы-кәсіпшілік және техникалы-
экономикалық негіздемесін дайындау
1. Ұңғылар мен ... ... ... нәтижелерін
талдау және олардың өнімділігі мен режимдерінің сипаттамасы
Өзен кен орны өнімді горизонттарынан өндіру басталғаннан 291510,3
мың ... ... және 647287,2 мың ... ... ... Оның ішінде
112432,1 мың тонна мұнай (39 %) ХІV горизонтынан алынды. Басқа пайдалану
объектілер үлесі ... ... ... 24%-ке дейін (ХІІІ
горизонт). Кен орын бойынша мұнайды алу коэффициенті 27,5% құрайды. Мұнайды
алу коэффициенті ... ... ... 34,3% -дан (ХVІ ... ... күмбезі) дейін.
01.01.2005 жылға Өзен кен ... ... ... ... ... ... 5783,9 мың ... мұнай, 29889,5 мың тонна сұйықтық,
алынатын өнімнің орташа ... 80,6%. ... 5.2-де ... ... динамикасы көрсетілген. Соның ішінде 2228,5 мың ... XIII (38,5%) және ХІV (28,6%) ... ... ... ... ... ... (Хумурун күмбезі) 12,8%-ға (ХV
горизонт) дейін. 2004 жыл үшін мұнай өндіру үлесі жалпыдан 1,2% ... үшін және ...... үшін 1,6% (Сурет 5.3). Жиналған
мұнайды алу ... ... ... ... ... пропорционалды таралады
: ХІІІ горизонты – 24,4%, ХІV горизонты – 38,6%, ең ... ... ... – Батыс күмбезінде (сурет 5.5). 2004 ж үшін ... ... ... : ... ... ... – 5467,3 мың ... (95%),
жаңалары – 265,9 мың тонна (4,1%), әрекетсіздіктен шыққан ұңғымалар ... 50,7 мың ... ... кестеде көрсетілгендей 2004 жылы бір ұңғыма ... ... 5,5 ... ал ... тәуліктік дебиті пайдалану объектілеріне
– 14,8 т/тәулік, сұйықтықтың максималды орташа тәуліктік көлемі – ... ... – 34,2 ... Өңделетін өнім сулануы 80,6% болды.
Мұнай өндірудің жоғарылауы ... ... ұйым ... ... ... ... қорынан таңдап алу темпі 0,55%, бастапқы бөлініп
алынған қор бойынша – 1,24%, сол ... ... қор ... – 3,3%. ... ... алу ... өндіру объекттері бойынша сурет 5.4 ... ... ең ... ... ХІІІ ... ... ... :
- бастапқы баланс қорынан таңдап алу темпі – 0,96%,
- бастапқы бөліп алынған қорынан таңдап алу темпі – ... сол ... ... ... ... ... алу темпі – 6,75%.
Хумурун күмбезінде таңдап алудың төмен темптері бақыланады; бастапқы
баланс қорынан – 0,13%, ... ... ... қор – 0,35, сол ... ...... өндіру анализі жалпы алғанда мұнай өндірудің
технологиялық көрсеткіштерін өзгерту ... ... ... ... ... ... күйінің анализі дәлірек түсінік береді.
Блоктар бір-бірінен бастапқы бөлінетін және баланс қоры ... ... ... ... жылы кен орын ... ... ... максималды көлемі 3а
блогында (699,1 мың ... 2а (611,5 мың ... ... өнім ... Ең ... ... тәуліктік дебит 10(7,3 т/тәулік) және 6а (7,1
т/тәулік) блогында, сұйықтық ... - 5а ... (34,2 ... және ... ... (32,5 ... ... мұнай өндіру көлемі 5,1 т/тәулік
дебитінде және 76,2% ... 1 ... ... кеніштерінің шектелу
нәтижесінде ең төменгі үлесі 2,1%.
Пайдалану объектілері және ... ... ... ең ... ... ...... 222,6 мың тонна, бұл горизонттың жалпы
өндіру мөлшерін 10% ... ... кен орын ... ... жж үшін ... дебиттері
бойынша ұңғыма қорының таралу динамикасы келтірілген. Ең жоғарғы дебит ... 10 ... (20,6 ... ... 59%) және сұйықтық бойынша –
XV горизонтта 6а блокта (58,3 т/тәулік ... 78,3%) су ...... XVІІ ... ... 4а блок (1,4 т/тәулік сулану 89,5%),
сұықтық бойынша XVІ горизонт ... 5а және 6 ... ... ... ... ... ХІІІ ... қабаттарында бастапқы бөлінген қоры
бойынша ... ... ең ... ... 10 ... ... (0,11%), ... темп – 3а блок қабаттарында (0,23%). 1.01.2005 ... ең ... күйі ... 4 блокта (43,43%) болды, төменгі КИН – 1 ... ... XIV ... ... таңдап алудың төменгі темпі бастапқы
бөліп алған қордан 10 блокта (0,03%), ең жоғарғы темп – 1а блокта (38,68%),
төменгі КИН – 10 ... ... ... ... ең төменгі таңдап алу темпі 2 блокта
(0,07%), ең жоғарғы темп – 4 блок ... (0,3%). Ең ... ... ... дейін 4а блокта (36,36%) жетіп, төменгі КИН – 1 блокта
(8,78%).
XVI ... ... ... алу ... бастапқы бөліну
қорынан 1, 1а, 2а блоктарында байқалады (0,07%), ең жоғарғы темп 6 ... (0,22%). Ең ... ... жылы 2 блокта (40,74%), ал
төменгі КИН – 6 блокта (14,93%).
XVII горизонт қабаттарында ең төменгі ... алу ...... (0,02%), ең ... темп – 3а блок ... ... жылы күйіне ең жоғарғы КИН 2 блокта (46,78%), ал ең төменгі КИН
– 4а блокта (6,88%).
НИЗ-дан ... ... ... алу ... 5.6-да ... Кен
орнын өндіру анализі бойынша мұнайды таңдап алуды ең ... ... ... ... жүзеге асады, мұнда мұнайды қорытудың
жылдық көлемі 5601,4 мың ... ал ... үшін 28822,7 мың ... ұңғыма үлесіне 182,5 мың тонна мұнай және 1066,8 мың ... ... ... ... кен орнында өндірудің басталуынан 01.01.2005 жылы 21211,7 млн
м3 еріген газ келеді.
Еріген газдың 2004 жылы ... ... 231,4 млн м3 ... бұл
16,5%-ға 2003 жылмен салыстырғанда жоғары. Кен орын ... ... ... 40 ... ... ... ... және мұнайды өңдеу көлемін ұлғайту
әдістерінің қолданылу тиімдігін талдау
1. Ұңғылар қорының ... және ... ... шығымын, игерудің
технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы қабат ... ... жылы кен ... ... ... 5935 ұңғыма бұрғыланды
(соның ішінде 12 суқақпалы), 98 – ... ... ... ... жылы кен орны ... 95 ... бұрғыланды, оның 79 өндіру және
16 айдау ұңғымалар (кесте 5.1.1). 2004 ... ... ... ... ... соның ішінде 3203 жұмыс істеп тұрған ұңғымалар. Кен орын бойынша
өндіру ұңғымаларының пайдалану қорының саны ... 804 ... ... ... : ... ... ... қорының жобалық қордан артта қалуы
673 ұңғымалар. Өндіру қорының артта ... ... ...... ... 1999 ... ... қалуы. 2003 жылдан бастап жаңа ұңғымаларды
бұрғылау жобалықтан алға шығуы : 2003 жылы – 24 ... 2004 жылы – ... 2005 жылы – 49 ... ... ... механикалық әдісімен жұмыс ... – 50 ... ... ... ... 33 ... ... фонтандық ұңғымалар ХІІІ горизонттқа, 21% - XIV горизонттқа келеді.
Хумурун, ... және ... ... ... ... ... ... қорды 86 ұңғыма құрайды. Өндіру қор ұңғымаларын қолдану
коэффициенті кен орын бойынша 0,941, ал пайдалану коэффициенті – 0,966. ... ... және ... ... ... ... ... жалпы кен орны бойынша 2004 – 2005 жыл аралығы үшін келтірілген.
5.1 – ... Ұңғы ... ... ... қорын өндіру |Пайдалану коэффициенті ... ... | |
| |2003 |2004 |2005 |2003 |2004 |2005 ... | | |0,915 | | |0,942 |
| | | | | | | ... |0,770 |0,840 |0,843 |0,922 |0,962 |0,889 |
| | | | | | | ... | | |0,923 | | |0,955 |
| ... ... жалғасы ... | | |0,880 | | |0,917 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ... | | |0,896 | | |0,921 ... | | |0,966 | | |0,980 |
| | | | | | | ... | | |0,947 | | |0,966 |
| | | | | | | ... |0,870 |0,925 |0,963 |0,937 |0,966 |0,975 |
| | | | | | | ... | | |0,947 | | |0,951 |
| | | | | | | ... | | |0,951 | | |0,974 ... | | |0,856 | | |0,875 |
| | | | | | | ... | | |0,887 | | |0,900 |
| | | | | | | ... | | |0,955 | | |0,972 |
| | | | | | | ... |0,780 |0,880 |0,983 |0,879 |0,941 |0,996 |
| | | | | | | ... | | |0,966 | | |0,981 |
| | | | | | | ... | | |0,982 | | |0,997 |
| | | | | | | ... | | |0,964 | | |0,973 ... аталған коэффициенттер өсуінің бақылау тенденциясы 1999
жылдан, жалпы кен орны ... ... ... ... ... айдау қорының артта қалуының негізгі есебі – 2000ж. ... жаңа ... ... ... жобалықтан 5 бірлікке алда, 2003 жылы
8 бірлікке, 2004 жылы – бұрғыланған ұңғымалар жобалықтан 6 ... ... кен ... 2004 жылы 95 ... ... ... оның 79
мұнай өндіру, 16-сы айдау ұңғымалары. Бұрғыланған ұңғымалар ... ... 2004 жылы ... :
- XIII ... ... – 45 өндіру ұңғымасы бұрғыланып, олар бойынша
осы жылы 171 мың тонна ... ... ... ... 61%, айдау
ұңғымалар саны – 8;
- XIV горизонт бойынша – 15 өндіру ұңғымасы бұрғыланып, олар ... мың ... ... 55% мұнай өндірілді, айдау ұңғымалар саны –
2;
- XV горизонт бойынша – 5 ... ... ... олар ... мың ... ... 45% мұнай өндірілді, айдау ұңғымалар саны –
2;
- XVI горизонт бойынша – 5 өндіру ... ... олар ... мың ... ... ... 71% ... өндірілді, айдау ұңғымалар
саны – 2;
- XVII горизонт бойынша – 6 өндіру ұңғымасы бұрғыланып, олар ... мың ... ... ... 65% мұнай өндірілді, айдау ұңғымалар
саны – 1;
- XVIIІ горизонт бойынша – 3 өндіру ұңғымасы бұрғыланып, олар бойынша
3,6 мың ... ... ... 48% ... ... Парсумурын күмбезі бойынша 1 айдау ұңғымасы бұрғыланды;
2. Қабаттан мұнай қорын алуды талдау.
1.01.2005 жылы ... ... XV ... 450 ... 2200 мың.тонн сұйық ... ... ... өндіру
скважиналарының қоры 387 (оның ... 103 – і ... ... XV+XVI, XIII+XV, XIX+XV, ... , XV+XVIII – ш і ... терең штангілі сорап ... ... ... ... саналады. Қозғалыстағы қорда 140 айдау скважинасы, ... ... 93 ... бар. ... ... 63 ... Ішкі нұсқа айдау скважиндері кенішті 12 ... ... ... су ... ... ... Бұдан басқа, блоктың 2а, ... 4,4а ... ... 1998 жылдан бастап ... ... ... ... асырылды. Талдау көрсетілгендей, XV қабат ... ... ... ... ... ... ... өндіру 1.01.2005 жылы 6.2%
жобадан төмен ... ... ... ... 50.8 – 57.1% ... ал осының салдарынан ... ... ... ... 20 – ... жылы ... жылдың сулануы 40.1% құрады, ... қоры 1991 – 1997 ж.ж ... 40 ... ... Қозғалыстағы су айдау скважиналардың қоры жоба мен ... 2 – 6 ... ... ... айту керек , XV қабатта бұрғылау ... ... ... ... ... ... себебі өнімділігі төмен
зоналарда қабат қысымын ұстау ... ... ... ... ж Өзен ... 81 ... скважинасы қазылды,
жоспар бойынша 80 скважина. Оның ... 62 – ... ... 19 ... ... 2004 ж XV қабаттқа бұрғылаудан 8 скважина тәулікті
дебиті – 12,1 тн және 1 ... ... - ... ... ... су ... ... нақты ... 2004 – 2005 ж ... ... ж 195000 м² /скв ... жоба ... ... ... скважиналарының дебиті жобаға ... ... 2004 ж ... ... ... – 19.6 ... Күнделікті сұйық алудың ... 100% ... ... ... ... жобадан төмен. 2004 жылы ... ... ... ... 2,633 млн. м³ су ... ... ... жиналған орнын
толтыру жоба ... ... су ... 121,9% құрады, осының
негізінен ... ... осы ... ... 0,5 МПа ... ... ... осы талданған мерзім
уақытында XV ... ... ... нақты көрсеткіштері жобалық
деңгейге жетті, бірақ дебиттің өскенімен ... ... ... жаңа ... су ... скважиналарды
қосу және мұнай өндірудің жаңа ... ... ... ... Жүзеге асатын игеру жүйесін талдау
Жобаның негізгі жағдайы мыналардан тұрады:
- әр ... жеке ... ... өзіне тән су ... ... ... ... ені 2км ... ... скважиналар
қатарына бөлінген;
- жаңа жобалық скважиналар , әр өнімділік қабаттарына ... ... ... ... ... арқылы,бір скважинаға
келетін бастапқы өндіру қорын азайту;
- ... ыссы су ... ... көбейіп, кенорынды 1979 жылы
толықтай ыссы су ... ... ... жылы ... бойынша қозғалыстағы қорда 1422 скважина, су
айдау қорында 572 скважина ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті , бұрғылау артығымен
орындалды, бірақ ... ... ... суланудан жоғары болды.
Осыдан кейінгі жылдары, яғни мұнай өндірудің бес жыл ... ( 1976 - 1980 ... ... ... азайып,
сулануының көбейгенінен кейін, кенорында бір қалыпты игеру мерзімі
қалыптасып 1990 ... ... ... Осы ... мұнай өндірудің
бір қалыпты ... 2-4% - ке және ... ... ... ... өсуі (34-40 млн. м³) , ... өнімінің аздап сулануына (1-
2,5% жылына) тән.
Скважиналарды бұрғылау ... ... ... ... төмен зоналарда жүргізілді. Осы ... ... ... ... ... ... су ... жүйесі
арқылы қамтамасыз ету қиын болып ... ... осы ... су
айдаудың қарқынды жүйесін ендіруді қажет етті.
1990 жылдан бастап мұнай ... ... ... кеми ... –1996 ... ... өндіру қарқынының құлауы жыл сайын 4.3
– 20.4% ... ... 1997 жылы ... ... ... қарқыны
тұрақтандырылды.
Мұнай өндірудің негізгі құлауының себебі:
- ... ... ... ... азайып, қозғалыссыз
қорының ... ... ... ... ... бүлінуі, технологиялық
қондырғылардың жоғарғы суларын қабатқа ... ала ... ... ... бұрғылауды, сквжиналарды, қондырғыларды күрделі жөндеу
жұмыстарын жүргізуді қысқарту, технологиялық ... ... тұз ... ... және ... ... ... жүргізбеу;
- қабатқа су айдау жүйесін қайта құрастыру ... ... су ... ... ... ... дейін көтере алмауы;
- мұнай кәсіпшілігі қондырғысының және арнайы ... ... ... 01. 1994 жағдайы бойынша жылдық ... ... 80% ... 3248 мың. ... ... өнімнің сулануы 59.9% жетті.
1987 жылдан бастап кенорынды игеру, соңғы рет ... ... ... ... ... еді. Бірақ обьективтік себептерге
байланысты, яғни МГӨБ ... ... жән ... жағдайдың
қиыншылығына, бұрғылау. ... ... ... ... жобалық шешімдердің орындалмауы, осыдан негізгі ... ... ... ... ... кейін қалып
отырды.
Бұрғылау жұмыстарының көлемінің азаюуы, ... ... ... ... ... ... қозғалыстағы скважиналарының жөңдеу аралық кезеңі қысқарды.
Механикалық тәсілмен мұнай өндіруге, ... ... ... ... ... ... қозғалыстағы
скважиналар оптималдық ... ... ... ... ... салдарын
скважиналардың дебитінің азаюына әкелді.
Қортындысында мұнай өндірудің, ... ... ... ... ... ... ... газ өндіру басқармаларының ... ... ... ... қайтадан қарау қажет. Сонымен қатар, ... әр ... ... ... алыс ... жасаудың
әзірше мағынасы жоқ. 1997жылы жаңа тәсілдер ... ... ... ... ... және ... ... алу және ыссы суды
айдауда қолайландыру арқасында ... ... ... ... ... ААҚ барлық өнімнің 25.3% ... ... қоры ... м³, ... ... ... қор ... тонна құрайды “Өзенмұнай” ... ... ... ... ... ... кестеде көрсетілген.
Осы кестеде көрсетілгендей 2004ж мұнай өндіру 4137мың.
тонн ... ол ... ... ... ... ... ... геологиялы-физикалық модельдерінің қабылданған ... ... ... ... ... ... ... есептік ... ... ... ... ... кен орны ... барлау арқылы ашқанда тұнба жыныстар
қалыңдығы 3000 м-ге ... ... ... (Т), юра (J), бор ... (Q) ... ... Кен орнының мұнай газдылығы юра (J) және
бор (К) қабатының кейбiр ... ... ... ... ... кен ... юра (J) және бор (К) ... 26 ... ... ... төмен қарай ... бор (К) ... ... ... болып келедi. 13-18-
шi горизонттары жоғарғы және ортанғы юра (J3,J2) ... ... ... ... ... басым болып келедi, бұл горизонтар кен
орының негiзгi ... ... ... саналады. Жекелеген күмбездерде
төменгi юра (J1) жасты 19-24 ... ... газ ... қатпарының геоморфологиясы өзінше ерекше ... ... ... ... ассиметриясымен және
периклиналімен кескінделген. ... ... ұзын ... ... ... ... ... биіктіктері ұштастырылған.
Қатпардың ... ... ... ... ... Онда ... аудандар пайда болуына шөгінді ... ... ... ... ... шығыс және солтүстік бөлігінде қанаттары мен
бұрыштарында ... ... ... ... Өзен ... ... Солтүстік – Кавказ –
Маңғышлақ мұнай газ ... ... ... ......
Маңғышлақ провинциясы негізінен жас ... ... ... жас ... тән бір ... ... терең опаңдарда
қатпарлы ... ... ... ... ... шөгінді - вулканды қабаттар кездеседі. Метоморфизм жағынан
шөгінді – ... ... ... ... ... ... герциндік жыныстарынан жаралып пайда болған болеп келеді.
Олардың ... ... ... ... қалыңдықтарымен
сәйкес келеді. Өз ... ......... ... провинциясы Оңтүстік- Маңғышлақ мұнай газ обласынан ...... ... ...... қабатының қалыңдығы 4- 5
км – ді ... және де ...... ... ... ... ... Оңтүстік – Маңғышлақ обласы
Солтүстік – ...... ... шығыс ... ... бір ... ... ... ... ... қатпарлы іргетасының жалпы тереңдігі - 9-10 ... ... ... ... ... және ... есептік
вариантын таңдау
1. Қабаттың геологиялы-физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану
объектілерін бөлуді ... ... ... ... ... ... ... алғашқы белгілерін 1899-1901 жж. ... ... ... А.А.Насибьянц тапқан.
Өзен көтерілуі 1937-1941 жж. ... ... ... ... ... жж. ... ... геологиялық
зерттеулер жүргізілген жоқ.
1950 ж. ... ... ... ... жетекшілігімен Маңғыстауға ірі ... ... ... ... Бұл ... ... ... үлес қосты. 1951 ж. "Казнефтеобъединение" бас ... ... ... ... мен мұнайлылығы бойынша кең
мәлімет ... ... ... ... талданды және
Маңғыстаудың мұнайгаздылық болашағы ерекше атап көрсетілді.
1951 ж. ... ... ... ... ... ... бас геологы А.П.Черняева)
Маңғыстау түбегіне ... ... ... олар ... ... ... жүргізе бастады.
1957-1961 жж. Маңғыстаудың өндірістік ... ... ... Бүл ... ... ... ... және
барлауға үш аудан ұсынды. Қазан құрылымын ... ... ... ... ... кен орны ... бірақ ондағы
мұнай ауыр, шайырлы және барлауға тиімсіз ... ... ал ... Өзен ... ... ... кен ... анықталды.
1961 ж. желтоқсанның басында ... м ... 1 ... 10 мм ... ... ... 80 м³ ... алынды.
Горизонттың өндірістік бағалануы 1962 ж. ... 3 ... ... 1963 ж. ... ... осы ... ... 22 скважиналардан мұнай фонтандары атқылады.
Өзен кен орны ... ... ... КСРО ... 1963 ж. 7 ... ... ... Ақтау) ... ... ... да, Өзен ... соның құрамына енді.
1965 ж. ВНИИ Өзен кен ... ... Бас ... және ол ... комиссиясымен бекітілді. Онда мынадай
жағдайлар ... кен ... ... ... ... ... ... мен
температурасын көтеріп ұстау;
• 4 пайдалану обьектілерін бөліп алу: І ... – XIII+XIV ... II ... – XV+XVI ... III ... – XVII ... 4 ... – XVIII горизонт;
•негізгі пайдалану обьектілері (І-ІІ) бойынша кен орнын айдау
скважиналарымен 4 км ... ... ... біруақытта жеке блоктармен игеруге
қосу;
•ІІІ обьектіні нұсқа сыртынан су ... ... ... ... ... ... көтерусіз, аралас режимде игеру.
Бірақ кен орнының су ... ... ... XIII-XVIII горизонттар 2.5 жыл бойы ешбір әсер ... ... су ... ... ... ... ... варианттарын және олардың ... ... кен ... барлық өнімді горизонттары бойынша әсер
етудің ... ... ... ... ... берді. 1971 ж. дейін су ... ... ... ... ... ... тек өндіру скважиналары ... ... ғана қол ... ... мен ... ... біткенен
соң мұнай ... ... және ... өнімінің сулануы
қарқындады. Мұнай өндірудің ... ... 1976 ж.-5, ... ... ж. ... ... ... келесі жағдайлар
қарастырылды:
•әрбір горизонт жеке игеру ... ... ... ... ені 2км ... ... скважиналары
қатарларымен бөлінеді;
•жаңа скважиналар әрбір горизонтқа жеке бұрғыланады;
•ыстық су айдаудың ... ... ... және ... 1979 ж. қарай толығымен ыстық суға көшіру ұйға –
рылды.
Соңғы ... ... ... 49.3 ... ... ... ... еді. Бірақ жоба орындалмады да, ыстық суға ... 1983 ж. ғана ... ... ... алу ... ... ... сипатының күрделі екенін көрсетті. Күрделі жағдайларда
тек блоктық су ... ... ... ... ... су айдау фигуралық су ... ... ... Бұл ... кен ... ... ... жәрдемдесті.
Қазіргі кезде ыстық су ... ... ... суды ... көп ... ... ... ыстық су
айдаудың циклдік ... ... Оның ... ... ... көлемде бірде ыстық, бірде салқын су ... ... ... ... қабаттың жабыны мен табаны қыздырылады. Бұл
жағдайда ... су ... ... ... мен ... ... арқылы жылиды, ал артынан салқын су ... ... ... ... ... Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін анықтау
Өзен кенорнында қабатқа су айдау және ... ... ... және ... су ... ... ... бойынша Өзен кенорында ... ... 17 ... ... ... ... жүзеге асады, оның
ішінде 13 БКНС және 4 КНС. ... 78 ... ... ... 336970 тонн/тәулік . 2005 жылы өнімді қабаттарға 21400 мың
.м³ су ... ал ыссы су ... ... 2081 мың . м³ ... жылы ... ... ... мұнай
кәсіпшіліктерінде және бұрғылау басында жоғалған судың ... ... млн. м³, яғни ... ... көлемінен 11% құрайды.
| Қабат зонасына әрекет ету | | | | ... ... ... |973 |52.5 |1098 |188.4 |
| ... өңдеу | | | | ... |806 |16.1 |698 |22.8 ... |284 |7.2 |328 |13.062 ... |306 |7.5 |283 |8.864 ... |209 |1.3 |85 |0.637 |
| |7 |0.05 |2 | ... ... ... қысымын сақтау үшін су айдау
жоспарының 4200 млн. м³ ... ... УПТЖ ... МАЭК отын ... ... ... ... суын
қабатқа айдай алмады. ... ... су ... ... ... су ... ... әсерінен жиі – жиі жарылуы,
судың КНС – ағуы, дренаж ... ... және ... ... ... ... бір қабаттан екінші қабатқа
құйылулар .
Кесте 3.1 – Су ... ... ... ... ... ... | | ... |2005 жыл |2004 ж ... |
| | ... |
| | |2005 ж |
| | ... |
| | | |
| | | | | |
| ... ... |% | |
| | | | | ... ААҚ | | | | ... | | | | ... ... |32940 |33869 |103 |+503,9 ... суы | | | | |
| |20160 |16008 |0,82 | ... су | | | | |
| |5440 |4861 |0,89 | ... суы | | | | |
| |- |531 |- | ... ... ... ... және ... ... санын
анықтау
Күрделі термобарлық жағдай, парафиннің көп мөлшері,
қабат ... ... ... ... қабат
өнімінің көптігі кенорында игерудің ... ... ... ... ... өндіруді көбейту үшін әр ... жаңа ... олар ... ... ... ... Жаңа технологияда
кең көлемінде мұнай кеніштерінде ... ... ... мұнай бергіштігін арттыру, төмен өткізгіштік
коллекторлық ... ... , ... қаралған.
Жаңа технология ішінде: ыссы су ... ... ... су ... ... су айдау қысымы,
сұрыптап ... су ... ... ... ... төменгі өнімді
зоналарды игеруге қатыстыру тәсілдері игеру жобасында қаралған, ... ... ... ... ... су айдау (42 жерде ... ... 15 ... - XІV ... 6 ... XV – XVІ ... ... су айдау (7 жерден XІV қабатққа және 4 ... ... ... су айдау төмен өнімді зоналарға (7 ... ... ... су ... кенорында қаралған блоктық су айдау жүйесі көп
қабат жағдайында және ... ... ... ... ... Оның қолдануы әсіресе ... су ... ... игеру кезінде әр түрлі кемшіліктер әкелді. Оны жою үшін ... ... жаңа әсер ... ... ... ... аты ... термалды су айдау. Мақсаты: Қабат ... ... ... ыссы су ... ... ... ... және
қабаттық температураны ... ... ... ... және
мұнай бергіштігін арттыру. Технологияның негізі, алғашқы қабылданған
блоктық су ... ... жаңа су ... ... құру,
яғни ыссы суды пайдалану (сатылы ... су ... ... ... айдауға болады). Жаңа су айдаитын ... ... ... ... ... бойынша орналастырылады. Олардың арасына ... ... ... скважиналарды орнатады.
Фигуралық су айдау.
Сатылы термалды су айдауға ... ... ... ... әр ... айдалып отырған
сулардың
бағыттын өзгертуге және ... ... ... ... ... ... ... аланың ішінде линза ... ... ... және су ... ... ... ... оларды игеру мұнай бергіштігі ... ... ... ... ... су ... ... орталық мұнай алаңын ... ... ... суын ... ... өндіруді арттыру,
ығыстыру ... ... ... ... үшін жаңа ... әр ... көп ... ... ... ... ... үшін
фигуралық су айдау ұсынылды.
4. Игеру варианттарының ... және ... ... орналастыру үшін шекті қабат қалыңдығын және алынатын ... ... ... ж. ... игеру жобасында келесі жағдайлар
қарастырылды:
•әрбір горизонт жеке ... ... ... ... горизонттар ені 2км ... ... ... ... ... әрбір горизонтқа жеке бұрғыланады;
•ыстық су айдаудың ... ... ... және кен ... ... қарай толығымен ыстық суға көшіру ұйғарылды.
Өзен кен ... ... ... ... ... ... 3600 м
шөгінді мезозойлық жыныстардың қабаты ... оның ... юра, бор, ... ... және ... ... ... Олардың былай белгіленуі скважина ... ... ... мәліметтерге және Маңғыстаудың ... ... ... салыстыруға негізделген. Бөлімдер,
ярустар және подярустар ... ... ... ... бойынша жүргізілген. Соңғы кезде микрофауна мен т. ... ... ... бар ... ... ... анықтауға мүмкіндік туып отыр.
Өзен кен ... ... юра және ... ... Кен ... геологиялық қимасында бор және ... ... 26 ... ... ... ... ... төмен қарай) жасы ... ...... және орта юра – кен ... ... ... ... ... жеке ... ... юраның XIX – XXIV
горизонттары мұнайгазды.
2. ... ... ... ... ... сақтау уақытында ұйымдастырылмағандықтан. бастапқы
кезде ... ... ... ... ... ... ... су айдалды, бірақ көлемі жобада қаралған көлемнен әлдеқайда
аз ... , ... ... 1970-1971 жылдары қабат қысымы мұнай
өндіретін өнімділік қабаттарында ... ... ... ... ... ... ... 55-65% мұнай газбен ... ... ... нәтижесінде еріген газ үлкен газ ... ... ... ... ... ... Бастапқы
мәліметтер көбейген сайын қосымша шешімдер қабылданып ... ... ... жүйесінің жақсаруына бағытталған.
Кесте 4.1. Өзен кенорны XVI ... ... ... ... динамикасы
| | ... ... | |
| |1965 |1969 |1979 |1984 |
| 1. ... ... |мың тонн |3606,1 |4137 |+530.9 |
| Оның ... жаңа | | 5,.6 | 74,5 |+22,9 ... бойынша | | | | |
| ... ... | | 14451,5 |19574,3 |+5122,8 |
| ... сулану | % | 75 | 78,9 |+3,9 |
| 4. ... ... ... ... | 3,9 | 4,1 |+0,2 ... | | | | |
| ... ... ... | 15,4 | 19,6 |+4,2 ... | | | | |
| 6. ... ... ... | мың/т | 282652 |286789 | ... | | | | |
| ... ... сұйық | | 570659 |590234 | ... | | | | |
| 8. ... ... ... мың. м³ |1016462 |1050358 | |
| 9. Бір ... су ... | | 25672.6 |33895,7 |+7323,1 |
| 10. ... ... | % | 1,75 | 2,01 |+0,26 ... өндіру қарқыны | | | | |
| ... ... | % | 0,73 | 0,84 |+0,11 ... өндіру қарқыны | | | | |
| ... су ... | % | 166,9 | 145.5 |-21,4 ... | | | | |
| ... ... | % | 148,4 | 144,7 |-3,7 |
| ... ... | скв | 3493 | 3466 |-27 ... қоры | | | | |
| ... ... | | 2862 | 2932 |+70 ... қоры | | | | |
| ... қоры | | 631 | 533 |-98 |
| 16.Су ... қоры | | 1265 | 1330 |+65 ... ... ... |
| ... су ... | | 720 | 959 |+239 ... | | | | |
| ... қоры | | 545 | 371 |-174 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... | 17 | 19 |+2 ... | | | | |
| ... ... | | 35 | 61 |+26 ... ... | | | | |
| ... | | 0,935 | 0,950 |+0,015 ... | | | | |
| ... ... | | 0,749 | 0,805 |+0,056 |
| | | | | ... ... - ... ... өндірудің салдарынан,
көрсеткіштері 7 кестеде ... Өзен ... ... орташа
тәуліктік мұнай өндіру 2004 жылы 11334,2 ... ол ... ... мың тоннаны құрайды. Өнімнің сулануы – 78,9%. ... ... ... ... дебиті – 4,1 тн/тәулігіне, ... ... 19,6 ... ... ... өсуімен бірге, сұйық
өндірудің көлемі өсіп, 33895,7 мың м³ ... Су ... ... ... ұлғаюына байланысты ... ... ... - 79,9% дейін өсті. ... су ... 92864.9 м³/ ... ... су айдайтын скважинаның сыйымдылығы 123.5 м³/
тәулік құрайды.
Осымен ... ... ... өндіру бастапқы
пайдалану ... 286789 мың. ... ... – 590234 ... айдау - 1050358 мың. м³ құрайды. Қалған алынатын қор - 201.6 ... ... ... ... коэффициенті 26% - тең . Ағымдағы өндіру
компенсациясы - 145.5%, ... ... ... – 144,7%. ... 4137 мың . тонн ... ... бұл 2004 ... 10.3% артық.
Өзен кенорнында қабатқа су айдау және скважиналарды
бұрғылау үшін теңіз және ... су ... ... бойынша Өзен ... ... ... 17 шоғырланған сораптық станциялар ... ... ... ... 13 БКНС және 4 КНС. ... 78 ... орнатылған, жалпы
өнімділігі 336970 тонн/тәулік . 2005 жылы ... ... 21400 ... су ... ал ыссы су ... ... 2081 мың . м³ құрады.
2005 жылы ... ... ... ... және бұрғылау басында жоғалған судың мөлшері -
2663 млн. м³, яғни ... ... ... 11% құрайды.
5. Мұнайды және газды өндіріудің техникасы мен технологиясы
1. Ұңғыны пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін және ұңғының саға және ... ... ... дәлелдеу. Ұңғыны пайдалану
көрсеткіштерінің сипаттамасы
1. Ұңғыны фонтанды ... ... ... ... игеру кезеңінің бірінші және
екінші сатыларында қолданылады. Фонтан негінен қабат энергиясы көмегімен
жүреді. Фонтанды режим негізгі мұнай кен ... ... бес ... болуы мүмкін. Бұлар Су арынды, серпімді, газ арынды және еріген
газ режимдері. ... ... ... ... ... ... келеді. Бұл
режимнің ұзақтылығы әртүрлі болуы мүмкін, негізінен бұның ұзақтылығы игеру
кезеңінің екінші сатысында қолданылатын технологиялық шараларға және ... ... ... байланысты өзгереді.
Өзен кен орны игеру сатысының соңғы кезеңінде. Қабат ... ... ... ... ... ... түрімен жүзеге асырылып ... ... ... Бұл ... ... ... ... Кен орын толығымен
механикалық пайдалану үстінде. Бірақ фонтандау шартының жоқ болуы, ... ... ... ... бұрғылынып, алғашқы фонтанды алған кезден,
үлкен технологиялық қателік жіберілген. Содан, ... ... ... жж. ... өндірістік мұнайгаздылығы жөніндегі
мәселелер шешілді. Бұл мақсатта ВНИГРИ ... ... және ... ... ... ... ... бұрғылаудың нәтижесі болмады,
Түбіжік алаңында мұнай кен орны ... ... ... ... шайырлы және барлауға тиімсіз болып шықты, ал ... ... ... аумағында мұнайгаз кен орындары анықталды. 1961 ... ... ... м ... 1 ... 10 мм штуцерден тәуліктік шығымы 80 м³ ... ... ... ... 1962 ж. ... 3 режимде
сынаумен берілді. 1963 ж. ... ... осы ... ... 22 скважиналардан мұнай фонтандары атқылады.
5.1.2 Ұңғыны механикалық пайдалану
Өзен кен орнында ... ... 2 түрі ... және ... ... ... Штангалық сораптың жіберілу тереңдігі 904 метрден
1800 метр аралығында, ал бұрандалық сораптың жіберілу тереңдігі 700 ... ... ... ... ... ... ... 8,СК–4,18GР–30 тәрізді
станок–качалкаларымен, сонымен қатар НГН–68,НГН–56 сорап құбырларымен және
диаметрі 2,5–3 сораптық ауа ... ... ... ... кезіндегі кең тараған тәсілдердің бірі – штангалы ... ... ... ... Бұл штангалы сорап арқылы кіші дебитті
скважиналарды ... ... ... ... ... сорапты қондырғылар
жетілдіріліп әртүрлі жүк ... ... ... ... ... тереңдік сораппен 3000 м тереңдіктен мұнайды игеруге
болады. Көбінесе ... ... аз ... және орта ... қолданады.
Штангалы сорапты қондырғылар жер асты және жер үсті ... үсті ... ... станок, саға жабдығы.
Жер асты жабдығына: сорапты компрессорлы құбырлар, штангалар, штангалы
тереңдік сорап және қорғаушы ... ... ... ... ... ... ... балансир
басы, 2 кривошип, 2 шатун, редуктор, электродвигатель, теңгерілу салмағы,
сыналы қайысты беріліс, ... ... ... ... ... балансирлі кривошипті механизімі төрт звенодан
тұрады. Ол қозғалмалы және қозғалмайтын звеносы. Қозғалмайтын звеносы – бұл
балансирдің ось ... мен ... осі. Ал ... ... ... ... механизімі, балансир жатады.
Қазіргі кезде мұнайды игеру жұмыстарындағы тербелмелі станок АЗИНМАШ-
37 конструкциясы бойынша жасалған ... ... ... ... ... ... редукторы 2 сатылы шеврон тісті болады. Двигатель мен
редуктор сыналы ременмен жалғанған. Балансир басы ... ...... ... ... болаттан жасалған екі балкіге орнатылған. ... ... ... ... ... Бағананың үстіне роликті
подшипниктің корпусы қондырылады. Осы корпусқа балансир орнатылады.
Тербелмелі станоктың ... ... 2 ... ... ... бұрылады. Редуктордан шыққан жетектелу білігіне массивті кривошип
орнатылады. Әр ... ... ... екі ... ... тербелмелі станок рамасының артқы ... ... ... ... қоршалады.
Тербелмелі станоктағы штоктың жүріс ұзындығын өзгертуге болады, ... ... ... ... ... ... ... салмағымен тең болуы керек. Сонда
ғана тербелмелі станоктың ... ... ... ... тербелмелі
станоктың балансирінде, кривошипте (роторда) және аралас түрінде ілінеді.
Балансирдің ... ... ... ... жүк ... ... ... роторына, ілінген қосалқы ... ... жүк ... ... болады. Аралас салмақ ротормен балансирге
ілінеді. Оның жүк көтергіштігі орташа.
Тербелмелі ... ... ... ... үшін оның
бөлшектерін,деталдарын майлап отыруы керек. Тербелмелі станоктың фундаменті
берік мықты болуы ... ... ... ... ... ... күштері пайда
болады.
Тереңдік сораптың саға жабдығы
Сорапты ... ... ... ... ... сағаны
саңылаусыздандыру үшін арнайы саға ... ... ... ... ... ... және ... салниктен тұрады. Сорап арқылы
берілген сұйық жанындағы тройник бұрлысы арқылы ... ... ... ... және ... ... ... барады.
Штангі тізбегі штокқа ілінеді. Шток тербелмелі станоктың ... ... алқа ... ілінеді. Арқанда алқа 3,5-10 т салмаққа арналып
шығарылады.
Сорапты штангілер
Теңселме станок пен ... ... ... ... ... ... ... жасалып стержен тәріздес болады. ... 16, 19, 22 және 25 мм, ... ... 8 м, ... ... бір-бірімен муфта арқылы жалғанады.
Штангі тербелмелі станокпен шток арқылы жалғанады. Салникті ... 2600, 4600, 5600 мм, ал ... 30-35 ... ... жұмыс процессі кезінде штангіге сұйық бағанасының
қысымы,плунжердің жоғары ... ... ... түсетін салмақ,
коррозиялық ортада жұмыс жасап тұрғандықтан және т.б. ... ... ... ... ... ... соқтырады. Сондықтан штангілер
жоғары сапалы болаттан жасалады. Штангінің пайдалану ... ... ... ... ... ... тереңдік сорап
Штангалы тереңдік сорап цилиндрден,плунжерден ... сору ... ... ... шойынан және болаттан жасалады. Оның ұзындығы 300 мм. Шойынан
жасалған цилиндр құбырлы сораптарда қолданылады, ... 32 мм. ... ... алынбалы–салынбалы сораптарда қолданылады.Цилиндр
коррозиялық ортада жұмыс жасайтындықтан цилиндр термоөңдеуден өткізіліп,
бітік бөлігін ... ... ... ... аса ... ... жасалады.
Барлық плунжердің ұзындығы 1200 мм, диаметрі 5-9,5 мм болады.
Плунжердің беті ... ... ... хром ... Беті тегіс плунжерлі сорап механикалық қоспасы жоқ сұйықты ... Ал егер ... ... құм ... ... мен ... арасына
еніп сұйықтың жүрісін қиындатып істен шығаруы мүмкін. Сол үшін саңылаулы
плунжер қолданылады. Плунжердегі ... құм ... ... ... ... ... құм ... көп мөлшерде болса онда құм айырғыш
қондырғыларын қолданамыз және құмға ... 25-30 мм ... ... ... ... ... ... Тереңдік сорапта ... ... ... ... ... ... шарик және ершік болып табылады. Олар
легирленген болаттан жасалынып және термо ... ... Сору ... ... және клапаннан тұрады. Ершік–бұл детальдармен тығыз жанасып
жатыр. Клапан жылжыуын шектеп отырады.
Штангалы ұңғылы сораптың ... ... ... жүреді: цилиндрдегі
плунжер жоғары көтерілгенде сұйық ... ... сору ... ... ... ... ... Бұл уақытта жоғарғы айдау клапаны жабық
болады. Ал плунжердің ... ... ... ... сору ... ... жабылып, айдау клапаны ашылып, сұйық цилиндрден сорапты
компрессорлы құбырға айдалады.
3. ШТСҚ режимін орнату және ... ... ... өндірудің көптеген мәселелерін шешу,соның ішінде мұнайды жер
бетіне ... ... ... анықтау,ұңғыны пайдалану режимін
анықтау,қажетті жабдықты ... және ... ету ... ... ... ... тұрған ұңғыдағы қысымға ... Р=f(Н) ... ... құбырлары тізбегіндегі көп ... өнім ... ... ... ... ... әдісін қолдана
отырып,штангілі терең сораппен жабдықталған ұңғыдағы қысымның ... ... үшін ... ... ... дайындап
аламыз:
Шартты жағдайда сұйық бойынша ұңғы шығымы Qсұй=24м3/тәу;өнімнің көлемдік
сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... қаб=1,3мПаּс;
ρмгаз.=810кг/м3;қабат температурасы Тқаб=313К;қабат ... ... ... ... ... ... градиент
ω=0,0889К/м; қалыпты жағдайға келтірілген қабат мұнайының ... ... ұңғы ... ... ... –ң ... ... м;түп қысымы Ртүп=12,2 МПа.
Шешуі:
Есепті «жоғарыдан-төмен» жүргіземіз. Ртүп>Рқан болғандықтан,қысымның таралу
есебі ең біріншіден газсұйық ағынының ... ... ... бір ... ... ... ... өзгеру қадамының шамасын ... МПа ... және де мына ... ... ... ... қысымның саны n = 9,ал олардың мәні
келесі түрде анықталады және 1.10 кестеде келтірілген:
МПа; МПа; ... МПа; МПа; ... ... ... температуралық градиентін келесі түрде есептейміз:
К/м;
3) ұңғының сағасындағы температураны былай анықтаймыз:
4) берілген қысымдарға сәйкес келетін ... ... ... ... Vгв = f (P), bм = f (Р) ... ... ... қабат
мұнайы сынамасының бір рет газсыздануының мәліметтерін қолдана отырып,
берілген қысымдар бойынша бөлінген ... ... ... мен ... ... анықтаймыз:
Газдың сығымдылық коэффициентін А.З.Истоминнің формуласы бойынша
анықтаймыз:
Мұндағы
кг/м3;
МПа;
К;
; ;;
;; ;
; ; ; ... әрі ... ... ... ;
;; ;; ... ... ... келесідей анықталады:
;
;
;
;
;
;
;; ;;
6) сәйкесті термодинамикалық жағдайлар ... ... ... ... ... ... бойынша есептейміз:
мұндағы Vгв,Rг–сәйкесінше мұнайдың, бөлінген газдың меншікті көлемі және
газдың меншікті шығыны(ұңғыларды газлифтілі пайдалану ... ... ... термодинамикалық жағдайлары кезіндегі Тс = 309К,
Рс = 0,67МПа меншікті көлем мынадай болады:
м3/м3;
м3/м3;
м3/м3;
м3/м3;
м3/м3;
м3/м3;
м3/м3; м3/м3; м3/м3;
м3/м3;
7) стандарттық жағдайлар кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... қоспаның идеалды тығыздығын анықтаймыз:
кг/м3; кг/м3;
кг/м3; кг/м3;
кг/м3; ... ... ... қайтарымсыз шығынынан корреляциялық коэффициентті
анықтаймыз:
;
.
10) Рқан-нан төмен берілген қысым ... ... ... ... ... ... сәйкес келетін
нүктедегі градиент төмендегідей болады:
МПа/м;
МПа/м;
МПа/м;
МПа/м;
МПа/м;
МПа/м;
МПа/м; МПа/м.
МПа/м; ... ... ... ... ... есептейміз,
бұл жерде Р ≥ Рқан (Р = 0.67МПа):
м/с.
Р > Рқан кезіндегі мұнайдың көлемдік коэффициенті басқа да ... ... ... ... ... ... ... бір
фазалық ағынның барлық аралығында тұрақты деп қабылдаймыз;
12) Р=7,8МПа кезіндегі бір фазалы ағынның Рейнольдс санын ... ... ... үйкеліс коэффициентін келесі формула
бойынша анықтаймыз:
14) қималардағы қысымның ... ... ... ... ... Р > Pқан: Р = 7,8 МПа;
МПа/мМПа/м
15) dH/dp-ны ... ... ... ... м/МПа; м/МПа; м/МПа;
16) dH/dp=f(р) тәуелділігінен ... ... ... ... ... ... ағынының ағысы өтетін СКҚ-ның
учаскелеріндегі қысымның таралуын аламыз:
Р=Р0=0.67 МПа: ... МПа: ... ... МПа: ... м;
Р=Р3=1.87 МПа: Н3=0,4·[(331,2+160,7)/2+240,4+191,5]=271,14 м;
Р=Р4=2.27 МПа: Н4=300,08 м;
Р=Р5=2.67 МПа: Н5=330,8м;
Р=Р6=3.07 МПа: Н5=350 м;
Р=Р7=3.47 МПа: Н5=370,9 м;
Р=Р8=3.87 МПа: ... ... МПа: ... ... нәтижелерінде (1.10 кестені қараңыз) газсұйық ағыны
қозғалатын есептік учаске Lгса=445,5 м-ді құрайды.
17) бір фазалы ағын ... ... ... учаскені
қысымның өзгеру қадамына бөлмегендіктен оның ұзындығы төмендегідей болады:
м.
Қысымы Pс=0,67МПа-дан ... ... ... көтергіш
құбырлар тізбегінің толық есептік ұзындығы мынаны ... = 445,5 ... ...... ... ... қысымның таралу есебінің
нәтижелері
|Р, |Т, К |V, м3/м3 |bм ... | | |
|1 ... ... т |315870 |352435 |
|2 ... ... ... |8,38 |10,06 |
| ... | | |
|3 ... ... тг ... |
|4 ... ... тг |222238530 |
|5 ... ... тг ... |108268032 |
|6 ... және ... ... ... |
| ... ... | | |
|7 ... ... ... тг |55343 |36635 |
|8 ... амортизациясы, тг |12021950 ... |
|9 ... ... тг |6931 |7848 ... ... ... тг ... ... ... |1т ... ... ... тг |6928 |3399 ... |Жылдық экономикалық эффект,тг |124374315 |
7. ... ... ... және ... ... ... мен ... бақылау
7.1. Кен орнын игеруді бақылау
Игеруді бақылау ... ... ... ... ... және ... гидродинамикалық зерттеулер ... ... ... ... скважиналар қоры скважиналар штангілі терең сораптармен
жабдықталғандықтан, және де ... ... ... ... 29%-ға дейін, және асфальтенді-шайырлы компонентердің 20%; ... ... -+32 С), ... зерттеулер жасағанын және
сұйықтық деңгейін эхолот көмегімен анықтауды ... ... ... түрі ... ... ... қалады.
Гидродинамикалық зерттеулердің барлық керекті параметрлері есептік
жолмен алынады.
Төменде 7.1 ... ... ... орындалуы көрсетілген 2005 ж.
7.1 кесте. Негізгі өндірістік-гидродинамикалық зерттеулер
|№ ... ... ... ... бір ... ... ... Қазақстан
Республикасында кен орындарын игеру кезінде, ҚР-ның үкіметімен 21-ші ... №1019 ... ... ... ... ... бақылау
жасайды. Бұл шара кен орнын игеру жүйесінің тиімділігін ... және ... үшін ... ... атты ... ... ... гидродинамикалық
зерттеулердің графигі бойынша, скважиналардың түптік және қабат ... Және ... мен ... ... ... ... деңгейлер өлшенеді.
Қабаттың геологиялық және гидродинамикалық моделін жасау үшін, арнай
бағдарлама бойынша скважиналардың түп ... ... ... және ... ... ... ... арқылы есептеліп жатыр.
Мұнай, газ және сұйықтықтардың дебиттерін жербетіндегі қозғалмалы
дара өлшеуші құрылғымен ... ... ... «Спутник» тәрізді топтық
автоматты құрылғымен өлшенеді.
Өнімнің сулану дәрежесін, лақтыру желілерінде алынған сынаманы,
арнайы физикалық-химиялық ... ... ... ... ... ... ... эксперименталды
қозғалмалы екі желілі немесе үш желілі «Халлибуртон» мен «Термодизайн»
құрылғылары арқылы скважина ... ... Бұл ... ... ... газ және ... мөлшерін анықтауға болады.
Геофизикалық зерттеулер қазіргі таңда, игерудің айырылмас бөлігі
болып келеді. Өндірістік-геофизикалық ... ... ... үшін ... ... ... «Кен орындарды игерудің біріккен ... ... Кен ... ... ... ... су ... су айдау-мұнайбергіштікті арттырудың гидродинамикалық әдістерінің
бірі болып саналады.Циклдық су айдау келесі ... ... ... ... ... ... ... кезде,өндіру ұңғымаларының шығымы
азаяды,өйткені агенттерді бөліп шығару фронты қысылып қалады;
- аудау ұңғымаларының ... ... ... ішкі ... ... ... ... немесе жабық контурдың пайда болуы;
- қабат жүйесінің серпінді күштерді пайдалану есебінен ... ... әсер ... ... ... ... өткізгіштік бойынша қабаттың
біртексіздігінің әсері азаяды.
Циклдық су ... ... ... су ... ... ... жеке ... бөлек- бөлек айдау ұңғымасы арқылы су
айдалады. Жыл басынан кенорында ... ... төрт ... ... істеуде:
1 объект-№ 1008; 2 обекът-№2007; 3 обекът №303 және ... ... саға ... ... ... ... және айдау ұңғымаларының
бірігіп жұмыс істеуін оптимизациялау.
3. Тиімсіз ... ... ... ... ... және ... ... Механикалық ұңғыларды ЭЦН-ге ауыстыру. Екінші жарты жылдықта механикалық
ұңғыларды бұрандалы сораптарға ауыстыру қарастырылып жатыр.
5. ... ... ... перфорациялау.
Осы шаралар бойынша қосымша мұнай өңдіру 7548т құрады.
8 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
8.1 Техника ... ... ... ... ... ... ... орындалуын қарастырады:
Аппараттың бекітілу беріктігін,жерүсті элекрожабдықтың байланысын,ток
жүретін бөліктерді ұстау мүмкіндігіне байланысты жұмыстарды ... ... ол ... қондырғы,рубильник токтан ажыратылған кезде ... ... ... ... ... болуы керек.
Ұңғыманың шегендеу тізбегі жерсіндірілген контурмен немесе нольдік
желімен қосылған болуы керек.
Басқару ... ... ... және ... ... үшін алғанда,реттегенде,тексергенде және монтаждағанда
қондырғы өшірілген болуы тиіс және оны біреуінің біліктілігі 3 топтан ... ... ... ... станциясынан ұңғыма сағасына дейін арнайы тіректер арқылы жер
бетінен 400 м биіктікте желі жүргізіледі.
Қондырғы жұмыс ... ... ... қол ... ... оқшаулануының кедергісі 1000В–қа дейін болады.
Басқару станциясы ... ... ... ... ток желісі ажыратылған болуы тиіс.
Штангалы тереңдік сораптың бөліктерін қосқан кезде,қолмен шлицті
муфтаны ұстауға болмайды.
Мұнарада ... ... ... ... аяғына хомутпен
бекітілген кронштейндегі шынжырдың көмегімен желілік ролик ұсталады.Бұндай
операция жүргізіліп ... ... алаң ... ... қажет және түсіру-
көтеру қондырғысының баспалдағы немесе қауіпсіздік белбеу бар ... ... ... ... өткізілетін желі
мұнараның элементтеріне,трегонаның мачтасына тимеуі керек.
Қуатты тоқты бөлiкте адам жақындаған жағдайда оны тоқтың ... ... оны ол өзi ... алмаса,босатудың ең сенiмдi тәсiлi
тоқты бөлiктердi ... ... ... қондырғысынан қуатты тез ажырату мүмкiн болмаса зақымданғанда
тоқты ... ... ... ... қуатты электроқондырғыларда
зақымданушыны оның құрғақ киiмiнен тартуға немесе электросымын изомерленген
құраммен лақтырып тастауға рұқсат берiледi.
Көмек көрсетушi өзi ... ... үшiн ... қолдарын алдын ала
изомерлеуi керек.Ол үшiн диэлектрлiк қолғаптар,шарф,қалпақ және ... ... ... ... өзiн ... изомерлеуi қажет.Ол
үшiн астына алдын–ала резеңке кiлемше,құрғақ тақтай немесе өзiнiң киiмiн
тастау қажет.
1000 В ... ... ... ... ... ... ... ету үшiн диэлектрлiк қолғап киюi керек,содан кейiн
тоқты бөлiктен зақымданушыны босату керек.
Жөндеу жұмыстары басталғанша тербелмелі станоктың жетегі тоқтатылады
және ... ... “Не ... – работают люди” плакаты
ілінеді.Мезгіл–мезгіл жұмыс жасайтын ... ... ... ... ... ... тек жөндеу алдына ғана емес,сонымен
бірге жабдықты тексеру алдында да іледі.Тербелмелі станоктың электр ... және ... ... ... жер ... 1,5м биіктікте орнатылған.
Электржабдықтың жерлестіруі ретінде ... ... ... ... ... екі ... сымдарымен байланысуы тиіс,олар кондуктор мен ... әр ... ... ... ... ... ... ауданы 48мм аз
болмауы тиіс.Жерлестіру өткізгіш сымдары мен ... ... ... ... ... болуы тиіс.
Жерлестіру өткізгіштері ретінде дөңгелек,жолақтық,бұрыштық және басқа
профильді болатты қолданады.Болат арқанды қолдануға болмайды.
8.1.1 Өзен кен ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі
Өзен кен орнында бақытсыз жағдайлардың көп бөлігі ... ... ... ... кезінде байқалған.Штангалы тереңдік сорапты
ұңғыларға қызмет көрсету кезінде жұмыскерлердің ... ... ... ... ... ... ... жағдайын тексерудің әр ... ... ... ... және жер бетінің ... ... ... жоғары қысым,электр сияқты қауіпті факторларға байланысты.Мұндай
жұмыстардың қатарына,мысалы,сына тәрізді ... ... алу және ... ... ... ... және ... бөлшектерін ауыстыру,электр
жабдықтарды және ... ... ... ... ... қосу және ажырату) қызмет көрсету жатады.
Сорапты ұңғылардың сағалық арматурасы саңылаусыз,құбыр ... ... ... және ... ... жүргізуге мүмкіндік
беретін болып жасалуы тиіс(егер газ құбыр сырты кеуектілігінен алынбаса,ол
жұмысшы алаңынан 25 метрден кем емес ... ... ... ... ... ұшы ... ... 1м-ден көп емес шығып
тұруы тиіс.Сағалық сальниктің тығындауыш орналастыру кезінде оның ... ... ... қысқышпен ұстап тұрылуы тиіс.Балансир ... ... ... сальникті штоктың подвескасының траверсасы немесе штокта
ұстағыштың және сағалық ... ... 20 ... аз ... ... ... ... бұрауға және оны құбыр,лом ... ... ... ... ... шток үшін ... подвесканың
құрылысы сорапты штангалар тізбегі балансир басымен қосу және ажырату,сорап
плунжерін орнатуды реттеу және ... ... және ... қамтамасыз етуі тиіс.Сонымен бірге өздігінен ағытылып кетуі
болмауы ... ... сына ... ... ... ... ... өзгерту немесе электроқозғалтқышты салазкалар мен ... ... ... ... ... ... бұрау арқылы
сыналық ремендердің тартылуын босатпау арқылы орындау қолға зиян келтіреді.
Сораптық ұңғыларда жөндеу жұмыстарын ... ... ... ... қайырылып немесе қапталға бұрылуы тиіс.Ұңғыға жер асты жөндеу және
гидравликалық жару бойынша әртүрлі жүргізуге қажетті балансирдің ... ... тәл ... ... ... ... ... балансирінің жүріс ұзындығын өзгерту
кривошиптегі ... ... ... ... орындауда
жұмысшының биіктіктен құлау қаупі,оны төменде ажыратылған шатунмен
жаракаттау,сонымен ... ... ... ұшып ... ... сынығымен
жарақаттау қаупі туындайды.Бақытсыз жағдайлардың алдын алу үшін кривошиптен
ажыратылған шатун тербелмелі станоктың ... ... ... ... құрылғымен престейді.Тербелмелі станокты теңестіру
роторлық қарсы салмақтардың орнын ... ... ... жүк ... өзгерту арқылы орындайды.Роторлық ... ... ... үшін кривошипті қарсы салмақтарды ығыстыратын
бағытқа сәл бұрып орналастырады. Кривошип бойымен қарсы салмақтарды ... және ... ... қолданып қозғалтады.
Қанатты подвесканы алу және орнату ... ... және ... ... алаңшаны қолданып жүргізіледі.Тербелмелі станок траверса
мен шатундарын ... ... ... ... ... треуіштер
орнату немесе көтергіш арқанды стопормен ұстап тұру арқылы бекітеді.Екі
жағдайда да ... ... ... ... қауіп бар.Траверсамен
шатундарды жалғау және ажырату жұмыстарын орындау операторлардың балансирде
немесе траверсада болумен байланысты.Ажыратылған ... ... ... ... ... ... ... құлап,жұмысшыларды жарақаттау
қауіпі туындайды.Ілмектегі жүк көтергіш көтерілуі кезінде–1000кг түсірілуі
кезінде ... ... ... ... ... ... болдырмау және тербелмелі станокты жөндеу
механизациялау үшін жобада АЗИНМАШ агрегаты қарастырылған.
Агрегатта кран бар.Оның ... жүк ... ... ... ... ... ... монтаждық базасы ДТ-75
тракторы қозғалыс ... ... ... ... ... ... ... және жылыту жүйесімен
жабдықталған.
Баспалдақтың өздігінен жиналуын алдын-алу үшін ... ... ... шығу ... ... ... бетінен биіктігі минималды-2000мм,максималды 7800мм.Жұмысшы алаңшаның
габариттері 700x700x1000мм.
Жұмысшылардың тербелмелі станоктың қозғалмалы бөлшектерімен түйісуін
болдырмау үшін ... ... ... ... ... ... ... және
сынаременді берілістердің берік қоршаулары,электрожетекті және ... ... ... ... үшін ... мен ... ... және дұрыстығы,сонымен қатар тербелмелі станокты майлау және
жөндеуге қажет алаңшалар мен ... жер ... ... ... ... шарттарының бірі.Осы мақсатта тербелмелі станокта
келесі құрылғылар ... ... ... бар ... ... ... ремендерді атмосфералық жауын–шашыннан және мұнай
өнімдерінен қорғайды,сонымен бірге операторларды ... ... ... ... ... ... және ... подшипникке жету баспалдағы мен
алаңшалары.Баспалдақтың биіктігі 2,2м,ені 0,65м және ... ... ... бағанасында орнатылған және 0,8м-ден ... ... ... ... ... ... механизмнің және сыналық ременді ... ... ... ... ... орнатылған.
Тербелмелі станоктың электржетегіне қызмет көрсету үшін алаңға кіріс
тежеу ... ... ... ... ... және
қызмет көрсету кезінде әртүрлі операцияларды ... ... ... ... ... беріктігі мен ыңғайлы орналасуы үлкен мәнге
ие.Ол балансир басынан алып ... ... ... ... ... ... балансирінің ... ... ... көп емес ... ... жеңіл және берік тежелуді
қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... ... бүлуінен алдын алу үшін шығару желісіндегі ... ... ... ... жылыту қажет.
8.1.2 Штангалы сорапты қондырғыларын қолдану кезіндегі ... ... және оның ... ... ... сораптың электр қондырғысы электрқозғағыш пен ... ... ... жер ... 1,5м ... қосылған түрiнде электроқондырғы үшiн ... ... ... ... ... редукторымен байланысты болуы
қажет жетекшiнiң алақының қимасы 48мм2 ... ... ... мен оларды тексеру орны тексеру үшiн ыңғайлы болуы керек.Жерге
қосылатын жетекшiлер ретiнде шеңбер ... ... және т.б. ... ... ... болады.Болат арқанды қолдануға болмайды.
Шегендеуіш бағаннан тоқтың көрінуінің кедергісі грунттық меншікті
кедергісіне, төмен түсіру тереңдігіне жерге ... ... ... ... ... меншікті электрлік ... және ... р=102 О мм Rдоп – ПУЭ ... жерге
қосылатын қондырғының кедергісі 4 Ом.
1және d – жерге қосылғыштың (кондуктор) ұзындығы мен ... ... - ... + ... ... шеше отырып мынаны аламыз Х=22,яғни l=22 кондуктордың төмен
түсу тереңдігі ... ... ... қосу үшін сәйкес келеді.
8.1.3 Өрт сөндіру қауіпсіздігі
Жаңа ұңғымаларды бұрғылау ... ... ашық ... ... шараларды қабылдау қажет.Штангалы сорап ұңғыларын игергенде және
сынағанда, жерлердің құлауын ескеру қажет. ... және ... ... ... және ашық фонтандауды болдырмайтын саға жабдығына
сәйкес жүргізілуі керек. Бұл әрекеттердің барлығының да өрттің ... ... ... болады. Сондықтан да, сондай жағдайлар кезінде
қауіптен сақтану мақсатында келесі ... ... ... ... түрде
жүзеге асырылуы тиіс:
- мұнай мен суды ... ... және ... жүйе ... ... керек;
- лақтыру желісінің жарылу жағдайы ... ... ... ... ... ... қажет;
- штангалы сораптарда ішкі және сыртқы коррозиядан қорғайтын бет
болуы керек;
- ... ... ... қондырғыларға және басқа нысандарға
дейінгі өртке қарсы қашықтық 40 ... кем емес ... ... ... ... өрт көздеріне дейінгі қашықтық 100 м
болуы тиіс;
- вагондардың арасындағы қашықтық 3 м-ден кем болмауы ... ... ... - ... 1 рет ... ... қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар және демалу, ... ... ... өту ... өртенбейтін материалдармен жабдықтарды жылудан оқшауландыру
керек;
- ұңғыма қондырғыларының,сораптардың, бұрандамалардың ... ... ... ... ... ... жерде сақтау керек;
- мұнайды қыздыратын пештердегі температураны реттейтін
қондырғылар бақыланып тұруы ... ... ... және ... ... қарастырылуы керек;
- қолайсыз климаттық жағдайларда қауіпті жұмыстар тоқтатылуы
тиіс;
өрт болған жағдайда жұмысшыларды қауіпті аймақтан алып кету, ... ... ... ... ... ... ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
9.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасында көптеген
нормативтік және құқықтық құжаттар бар.Солардың негізгілерінің бірі Алматы
қаласында ... ... 2005 жылы ... ...... және ... құқықықтық актілер жиынтығы. Бұл құжат–1995 жылғы 28 маусымдағы
Қазақстан Республикасы Президентінің №2350 ... ... Заң күші ... ... ... Жарлық Қазақстан Республикасы Президентінің 1996
жылғы 27 қаңтардағы №2828 «Жер қойнауы және жер ... ... ... күші бар ... және ... ... ... да заң
актілерімен ұштастырылып қолданылады.Барлық ... ... ... ... ... және ... да орталық
мемлекеттік органдары басқарушыларының нормативтік бұйрықтары,мемлекеттік
комитет және басқа да ... ... ... ... ... туралы» заңда ескертілген.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау туралы
нормативтік және құқықтық құжаттардың негізгілеріне мыналар жатады:
-«ҚР-ның Экологиялық ... ... 2007 ... ... ... ... ... актілер жиынтығы,Алматы:
«Юрист» баспасы,2005 жыл;
- «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заң,1997 жылы ... ... ... «Қоршаған ортаны қорғау» туралы алғашқы қабылданған Заң;
- «Жануарлар әлемін ... ... ... ... ... ... қорғау» туралы Заң,2002 жыл;
- «Жер қойнауы және жер қойнауын ... ... ... ... «Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар» туралы Заң,
1996 жыл;
- «Жер кодексі», Алматы: «Юрист» ... ... «Су ... Алматы: «Юрист» баспасы, 2005 жыл;
- «Орман кодексі», ... ... ... 2005 ... ... қауіпсіздік» туралы Заң,1998 жыл;
- «Ерекше қорғалатын табиғи территориялар» туралы ... ... ... ... ... ... ... кезіндегі жер қойнауын
қорғаудың бірыңғай ережелері».ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 21 шілдедегі №1019
қаулысымен бекітілген;
- «ҚР-ның ... мен ішкі су ... ... операцияларын
жүргізудің тәртібі» туралы ереже.ҚР Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы ... ... ... «Жер ... барлауға және пайдалы қазбаларды өндіруге және басқа
мақсаттарға ... ... жер ... беру ... ... Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау минстрінің
міндетін атқарушының 2000 жылғы 16 ақпанындағы №74-П ... ... ... қоршаған ортаға байланысты қысқаша мәліметтер
Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау сияқты келесі мәселелердің
маңызы,табиғи ресурстарды ... ... және ... ... кен ... пайдалануының әртүрлі сатыларындағы жұмыстарды
қауіпсіз жүргізуден құралады.
Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңына және ... ... ... ... қойнауына жер бедерінің компоненттерімен
қарқынды әсерлесетін кен орынның пайдалану әсерінде ... ... және жер асты ... ... қойнауының ... ... ... ... тереңдікке және жер бедері ... ... ену ... ... ... ... ... ажыратылатын, техногенді әсерлердің реакциясы, ... ... және ... ... болып,бұл
жобада келесілер қарастырылады:жер,топырақ,жер ... ... ... ... қойнауының компоненттерінің жүйесі,жоғарғы
және төменгі бөліктер деп ажыратылады.
Кез-келген кен орнындағы қолданылып ... ... ... ... ластануының негізгі көзі болып табылады.
Мұнай мен газды ... және ... ... ... ... ... ... экологиялық таза процесте игеру және ... ... ... газды қалдықтарын ... ... және ... ... ... қоршаған ортаның
ластануы,барлау және газ өндіретін ұңғылардың құрылысынан басталады.
Жоғарғы бөлік ... ... ... ... ... ... және техногенді бұзылған
жыныстар;табиғи және техногенді ... ... ... ... шикі ... және ... орналастыру орындары;су қаныққан және су ... ... ... ... ... ортаның
жоғарғы бөлігін жабатын жыныстар;осы жыныстарды қанықтыратын,жер асты
сулары;өнімді ... ... ... ... ... ... құрылым обьектері,соның ішінде су
қоршаулары,қалдықтар қоймасы.
Қоршаған ортаны жобалау шаруашылық ісінің ... іске ... ... және жер ... ... шаралары,қоршаған ортаның басқа
обьектілеріне-атмосфера,беттік гидросфера,флора,фаунаға кен орынды игеруден
тигізетін әсерлердің жиынтығы,экологиялық ... ... ... ету ... өз кезегінде кен орынның аймағындағы
қоршаған ортаға араласуының техногенді ... ... ... мүмкіншілік береді.
Қарастырылып отырған Өзен кен орнындағы қоршаған табиғи ... ... ... ... ... ... ... парктері,сораптар,реагенттер қоймасы,тазалау құрылымдары,газ турбинді
станциялар,резеруар парктері,газбен жанатын пештер болып ... ... ... ... ... ... және т.б. апаттардың салдарынан
қоршаған орта ластанады.Мысалы: қабат қысымының жоғарылығынан ... ... ... ... ... ... жер ... атқылап
төгілуі,жануы басты себептердің бірі.Мұнай және газ өнеркәсібінің ірі
кешендердің және ... ... ... табиғаттың барлық
компонеттері бар (ауа, су, өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі және ... ... ... ... ... ... олар ... ластайды.Негізгі ... ... ... және ... ... ... сақтау және тасымалдау.Көмекші технологиялық процестер:жылыту, жөндеу
қызметтері және ... ... мен ... және ... ... ... ... ортаны мына себептердің
нәтижесінде ластайды:
- мұнай және газ кен ... ... мен ... ... ... ... ... булану аймағына ілеспе қабат суларын төгу.
Мысалы:газды жағу факелдерін жою үшін көп ... ... ... кішігірім зауыттар салынады.
9.3 Атмосфералық ауаны қорғау
Кен орынды апатсыз игеру барысында “ҚР мұнай және газ кен ... ... ... мынадай шешімдер қарастырылуы тиіс:
- соңғы кездегі ... ... ... ... техникасын
атмосфераға минималды шығарысымен игеру;
- мұнай және газды дайындау технологиялық үрдісін ... ... ... ... ... ... ... бар және
басқару жүргізілетін барлық құрылғылардың тұрақты ... ... ... өз ... ... ... апаттық жағ-
дайларының алдын алуға мүмкіндік береді;
- мұнай өнімдері сақталған барлық қоймаларда атмосфераға ... ... ... ... ... технологиялармен материалдарды қолдану;
- қолайсыз метереологиялық жағдайлардың өсуі кезінде өнім өндіруді 15-50
% -ға дейін,азайту,кейде мүлдем тоқтату;
- ... ... ... ... ... ... үйрету;
- апатты жағдайда хабар беру жүйесінің дайындығын тексеру;
- негізгі технологиялық жабдықтың жұмысын,мұнайды жинау мен ... ... ... және алау ... жұмысын бақылау
жұмыстарын күшейту;
атмосфералық ауаның күйін мониторингтік бақылауын жасау
Атмосфераны тиімді қорғау үшін ҚР ... ауа ... ... ... ауаны қорғау бойынша келесі талаптар қарастырылған:
- ҚР нормативтік актілерін және ... ... ... ... ... ... ... минимумға жеткізілуі керек;
- ұңғыманы сынау барысында ... ... үшін ... ... ... қамтамасыз ететін алаулы оттықтарды қолдану;
- химиялық реагенттерді тасымалдаудың, сақтаудың және дайындаудың
жабық жүйелерін қолдану;
- ... ... ... шаралары.Атмосфераның зиянды заттармен ластануын
азайту үшін қауіпсіздік техникасын сақтау қажет және ... ... ... ... ... ... ... енгізу қажет. Атмосфераның ластануын шектеу бойынша
жобада келесі негізгі технологиялық шешімдер қарастырылады:ТУ-39-РК1168001-
97 сәйкесінше мұнай ... ... ... ... аса ... ... атмосферасы сапасының критерийлері.Атмосферлық ауада, әсіресе
төменгі қабаттарда, газ тәріздестерден басқа,әрқашан да физикалық қоспалар
бар. Пайда ... мен ... ... ... ... және ... әр ... қарай олар әрқашанда өлшеулі жағдайда тұрады.
Бұл шаң,ылғал,түтін,әртүрлі органикалық ... ... ... ... ... ... дамуында үлкен рол
атқарады.Антропогендік әрекеттің нәтижесінде ауа химиялық ... ... ... т.б.
Атмосфераның интенсивті ластануында жағымсыз метереологиялық жағдайдар
үлкен рол атқарады:
а)ауаның қауіпті жылдамдығы–ұйымдасқан қалдықтардан ластаушы ... ... ... яғни тірі ... ... ... қайнар
көзінен алған бағыт,егер бірнеше қайнары болса, онда ластаудың бағыты
қауіпті болады.
в)атмосфераның ... ... ... 100метр сайын ауа
температурасы,1ºС-тан төмен түсіп кетеді,яғни лас ... ... ... шектеледі,сосын ол тез салқындап,жылы,жеңіл,таза ауа төмендей
алмай,сол лас ... ... ... ... температурасының жерге жақын ... ... өсе беру ... ... ... ... кезінде,суық және ыстық ауаның шұғыл өзгеруінен туындайды.
Автокөліктерден бөлінетін ... ... ... әлі күнге
дейін көмірсутек оксиді,концентрациясы 75-тен 80%-ға дейін алмаса ... ... ... ... азот оксидтері және басқа
заттар құрайды.
9.3.1 Атмосфералық ауаны ластаушы көздердің болуын талдау . Олардың
сипаттамасы
Атмосфераны ... ... ... ... ... ... қосылыстары,фторидтер,қаракүйе.
Мұнай кен орны,пештер және т.б. ластанудың 4-ші ... ... және ... ... 2–ші ... 3–ші ... ... көздеріне мыналар жатады: пайдалану
ұңғылары,өлшеу қондырғылары,мұнай ... ... ... ... ... ластануға қатысы барлар
мыналар:газды жағу факелдері,пештерден шығатын трубалар,резервуарлардың
қысымды және ... ... ... ... ... ластануы.Өзен кен орнының атмосфераға әсер ету
көздері өнімді және көмірсутекті шикізатты өндіру,жинау және ... ... және ... өндірістердің жүйелері мен құрылымдары,
технологиялық жабдықтар,қондырғылар болып табылады.
Өзен кен ... ... ... ... ... ... көзі ... 25-і ұйымдастырылмаған.
Ұйымдастырылған көздерге қазандардың түтіндік ... ... ... жүйелері,өнеркәсіптік ғимараттардың вентиляциялық
құбырлары жатады.
Өзен кен орнындағы игеру кезіндегі кәсіпорынның әсер етуін бағалау
үшін ... ... ... ... ... ... ... жатқан кәсіпорынның атмосфералық ауаға ... ... ... және ... ... мен ... ... табылады.Соның ішінде штангалы тереңдік
сораптың атмосфераны ластау мөлшері ... ... ... – ШТС ... мен газды өндіруде атмосфераны ластау мөлшері
|коды |Заттың аталуы |Орындау |Крите-рий|Қауіп-|Заттың |Заттың |
| | ... ... ... ... |
| | | ... ... |г/с ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... ... |ШРК с/с |0,04000 |3 |0,15700 |0,65710 ... ... диоксиді |ШРКм/р |0,08500 |2 |5,50990 |100,437 ... ... ... |ШРК м/р |0,4000 |3 ... ... ... ... қышқылы, |ШРК м/р |0,30000 |2 ... ... |
| ... ... | | | | | ... ... |ШРК м/р |0,15000 |3 ... ... ... ... ... |ШРК м/р |0,50000 |3 |1,730400 |27,83460 ... ... |ШРК м/р |0,00800 |2 ... |0,00343 ... ... ... қосылыстардың, бақылау
және жапқыш–реттегіш арматураның тығыз емес жерлері; арматураның тығыз ... мен ... ... емес жерлері;қатты,сұйық және
газ тәрізді орталардың ашық беттері жатады.
Ұйымдастырылған көздердің жалпы саны ... ... ... ... саны ... көздер жер бетіндегі (2м),
төмен (2 – 10м),температурасына байланысты сұйық (10 – 50) және ... ... 800) ... ... кен ... жобаланған жұмыстар барысында атмосфераны негізгі
ластау көздері:
- іштен жану ... ... ... ... ... ... ... флюидтерін алаулы оттықта жағу;
- қалдықтарды өртеу;
- мұнайы бар шламдарды жылулық десорбциялау;
- ... ... ... номенклатурасын анықтау т/ж
Қоршаған ортаға енген немесе шектен тыс мөлшерде пайда болған ... ... ... ... ... заттектерді
ластағыштар деп атайды.
Атмосфералық ластанудың ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың
ғана қоршаған ортаға әсер етіп ластауын мынадай негізгі түрлерге бөлуге
болады:шикізат,материалдар,құрал-жабдықтар,отын,электр
энергиясы,өнімдер,атмосфераға таралатын шығарындылар (газ, бу, ауа ... ... ... ... және т.б. ... ластайтын
компаненттердің химиялық құрамы отын-энергетика ... ... ... ... технологияға
байланысты келеді.
Экологтардың есебі бойынша ауаны ластайтын ластағыш заттегінің саны
2000ға ... ... ... ... ... байланысты қатты,
сұйық және газ тәрізді ... ... ... ... ... ... шамамен 90%ын құрайды. Ғалымдардың есептеуі
бойынша әлемде жыл ... ... ... салдарынан атмосфераға
25,5млрд. тн көміртек оксиді,190млн.тн күкірт ... ... ... ... ... ... отын ... қолданғанда қоршаған орта ... ... ... ... ... ... мен
бензинді мұнайды айдау арқылы алғанда да күкірттің біраз мөлшері ... мен ... ... ... ... ... болмайды.Осы
тұрғыдан қарағанда газ экологиялық таза отын болып саналады.
9.3.3. Атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту шаралары.
Жоғарыда айтып кеткендей,атмосфераға ... ... ... шараларының ең тиімді жолдарының бірі қалдықсыз немесе аз ... және ... ... іске қосу, ауа тазалайтын
істегі қондырғылардың тиімділігін ... ... ... ... ауа ... ... ... ұстау және залалсыздандыру тәсілдеріне және газ
тазалайтын ... ... ... газ ... ... ... келеді.
9.3.4 Санитарлы-қорғау аймағы
Адам денсаулығы мен қоршаған ортаға ... ... ... ... ... кәсіпорындары үшін санитарлы қорғау
аймағы міндетті түрде оның құрамына кіретін компонентке жатады.
Санитарлы ... ... ... ... ... бөліп тұратын,міндетті түрде ағаш егілген,зиянды заттектер
қауіпсіздік ... ... ... және ... ... ... ... Су ресурстарын қорғау
Мұнай кәсіпшілігі қабат суларына және жер беті суларына үлкен әсерін
тигізеді.Қабат және жер беті суларының ластану себептері:
- ... ... ... ... ... және ... сулар;
- жер беті ағын сулары;
- дренажды ағын сулары;
- булану аймағына жоғары минералданған ілеспе қабат суының төгілуі;
құбырлардан,ыдыстардан және ... ... улы ... ... ... заттардың атмосфераға түсуі,яғни рельефтер және су
объекттерінің бетіне ... ... мен ... ... ... тасымалдау алаңы;
- төгілген мұнайлар,газ тазарту өнімдері,реагенттер және т.б.
Гидросфераны ластайтын ... ... және ... ... т.б. ... пен ... сулар,теңізге мұнайдың төгілуі. Су
құрамындағы 200-400 м/м3 ... ... өзі суда ... ... ... су ағымдарының түбіне шөгеді.Егер бір тонна мұнай
суға төгілсе,онда су бетінде 2,6 км2 ауданды алатын қабықша ... ... ... ... ... ... ... 17000м2 жетеді.Ал бір тамшы
мұнайдан 0,25м2 ауданда ... ... ... ... тұру үшін ... су ... ағын суларды
утилизациялаудың мәселесін шешер еді,бірақ кеніштердің ... ... ... ... ұстап тұру қажет емес.
Өрт жағдайында резервуарларды суытудан қалған ағын сулар,жаңбыр сулары
және ... қар ... ... ... әрі ... ... ... ресурстарын және іргелес жатқан территорияны өндіріс объектілерінің
кері әсерінен қорғау үшін ... ... ... ... суды ... ... және оны қолдануды ... ... ... ... ... ету;
- барлық өндірістік ағын суларды,сонымен қатар ... ... суды ... және ... ... ... ... алаңда бордюрлар мен жаңбыр қабылдағыштарды салу.
Қазіргі жоба бойынша гидросфераны қорғау үшін мыналар қарастырылады:
- механикалық және биологиялық тазартудың жаңа ... ... ... ... ... ... қолдану;
- ауамен суыту аппараттарын ... ... ... қамту жүйесін
қолдану.
Амин құрамды ағын ... ... ... ... ... және ... ... қолдануға қарастырады.Жобада ағын сулардың жер бетіне
төгілуін қарастырмайды.Жоғары арынды саңылаусыздандырылған ... ... ... ... және ... ... аққан зиянды сұйық заттармен судың ластануына жол ... ... ... ... ... ... құрылымын мұнай өнімдері технологиялық
процестеріне оралады;
- ... ... ... ... ... ... қысымның көбейген кезінде жүйеде автоматты түрде мұнайды қондырғыға
жіберу құбыры жабылады;
- егер гидродинамикалық зерттеу,жер асты және ... ... ... ... ... және меңгеру кезінде қабат флюиді шығуы мүмкін.
Қабат ... ... ... ... ... сапасы мен
деңгейін бірқалыпты режиммен бақылау ұйымдастырылады.
9.4.1 Суды тұтыну. Өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың ... ... суды ... ... ластанулар минералды,органикалық және бактериялық
болады және ... ... ... ... ... ... ... сараптама көрсеткіштерінің
қатарына қарай анықтайды.
Тазарту құрал-жабдықтарда жүретін процесстер түрлеріне ... ... ... және ... тазартудан
ажыратады. Ағынды суларды тұрмыстық,өндірістік және ... ... ... ... ... процестерінен
келетін өндірістік ағынды сулардың ... ... ... ауыр ... ... ... тазарту
жабдықтарының материалдарын коррозиядан сақтандыру үшін, ... пен ... ... ... бұзылуынан сақтау
үшін,ағынды сулардан ауыр металлдар тұздарын ... үшін ... ... ... ... ... ... залалсыздандыру тәжірибесінде:хлор,кальций
гипохлориді,натрий гипохлориді,хлорлы ... ... ... пен ауа ... секілді тотықтырғыш заттарды пайдаланады.Ағынды
суларды хлор мен оның қосылыстары арқылы залалсыздандыру оларды ... ... ең кең ... ... бірі,сондай-ақ
күкіртсутек,гидросульфид,сульфидтер, метилмеркаптан секілді органикалық
және органикалық емес заттардан тазарту үшін де қолданады.
5. Жер ресурстарын ... ... ... дегеніміз – фонтанды ұңғы атқылауын,ұңғы оқпанының
опырылып қалуын,бұрғылау ... ... ... ... жер қойнауынан жоғалуын,өндіру процесі кезінде
олардың ... ... ... ... үшін ... ... ... қатар оған мұнай,газ,су қабаттарын бір-бірінен айыру,
құбардың бетіндегісін қамтамасыз ету ... рет ... ... ... ... және ... техникалық жағдайларын жақсы сақтай
білу жатады.
Топырақ пен жер қойнауын қорғау үшін жобада ... ... ҚР ... ... және заңдарын сақтау;
- қалдықтар ... және ... ... ... ... ... констукциясын және технологиялық құрылысын
қолдану;
- ... аз ... ... және жуу ... ... ... қолдану;
- нақты жолдар бойынша көліктер қозғалысы;
- ... ... ... ... себептердің болуына байланысты
мұнайдың жерге төгілуі және материалдар мен қалдықтардың сақталынуы;
- ... ... ... кейін қалпына келтіру жұмыстарын
жүргізу;
- мониторинг жүргізу.
Геологиялық ортаға әсер ететін мүмкін негативті әсерлер:
- кен ... ... ... және ... ... ...
жыныстардың мұнаймен,қабат сулармен, бұрғылау ... ... ... тау ... ... жату жағдайын бұзу;
- автокөліктің қозғалысы ... ... ... ... ... әсер ... ... ластауы.
Мұндай негативті әсерлерді азайту үшін келесі шараларды іске асыру
керек:
- ластану ... және ... ... ... ... ... ... қолдану;
- ұңғыларды пайдалану кезінде ластаушы заттардың көлемін ... ... көму үшін ... ... ... ... ... ластайтын деңгейді төмендететін шаралар 4-ке бөлінеді:
- ұйымдастырылған ... ... ... ... шаралар;
- санитарлық-эпидемияға қарсы шаралар.
Ұйымдастырылған шаралар: қалдықтармен айналысатын ... ... ... ... ... ... және өсімдіктер әлемін қорғау
9.6.1 Флора мен фаунаның жағдайы туралы жалпы мәлімет және оларды
қорғау шаралары
Өзен кен орнының топырақ ... ... ... ... нәтижесінде
айтарлықтай дәрежеде бұзылған.Топырақ-өсімдік жабының кері кетуінің негізгі
факторы:
Жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау бойынша жобада келесі шаралар
қарастырылған:
- ішкі құжаттарды және ҚР ... ... ... ... ... және ... ... ететін жерлерге жақындауды шектеу;
- ұңғымаларды сынауды күндізгі уақытта жүргізу;
- бондық қоршаулардың болуы;
- көліктердің жылдамдығын шектеу және олардың ... ... ... жер қойнауына,өсімдіктер әлеміне зиянды әсері бар химиялық
реагенттерді,мұнай өнімдерін және т.б. ... ... ... жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау және аң аулауға тыйым салу
үшін ... ... және ... ... қабылдау;
- мониторинг жүргізу.
Құрылыс жұмыстары нәтижесінде жер бетінің өзгеруі және грунттың
жойылуы үрдісі ... ... ... ең ... ... ... ... шөлді аймаққа жер бетінің өсімдік қабатты өте аз.
Жолдың ізі бойынша өсімдік толығымен жойылады.Кен орындағы пайдалану
жағдаыйнда өсімдіктің ... ... ... және ұзақ ... ... салудын тәртіпсіздігі салдарынан жыл сайын арта түскен,ал жоғарыда
айтылған факторға байланысты техногенді шөлейттену аймағының арттуына ... ... ... жабынының ластануы мұнай және мұнай-газ
кен орындарын игеру үрдісі кезінде топырақ мұнаймен,мұнай өнімдерімен,әр
түрлі ... ... және ... ... сулармен ластануы
мүмкін.Қазіргі кезде кен орын аумағында сақталған өсімдіктер мына ... ... ... және ... жану німдері.Мұнай
төгілген аймақтарда өсімдіктер тодығымен жойылған.Оларды қалпына келтіру
үшін жерді қайта өндеу ... ... ... ... арқылы ғана жүзеге
асырлады. Мұнаймен ластанған аймақтан тыс орналасқан өсімдіктермен де ... ... және ... суы ... ... ... қарамастан олардың бойында да айтарлықтай көлемде мұнай
көмірсутектері жиналады.
9.7 Кәсіпшілік қалдықтары
9.7.1 Қалдық көлемі, қалдықтарды жою ... кен ... ... ... бойынша атмосфераға тасталатын
қалдықтарды бағалау үшін қалдықтардың стандартты ... ... ... ... ... ... ... қордың 1-2%
ғана, соңғы пайдалы өнімде ... ... ... ... кетеді.
Адамның ағзасына әсеріне байланысты лақтырылатын заттар санитарлық
нормаларға сәйкес 4 класқа бөлінеді.Өзен кен ... ... ... ... жоқ,2 ... ... атмосфераға лақтыратын заттар: азот
диоксиді,акролеин,фторлы ... ... ... ... ... ... заттардан көмірсутектер және
көміртек ... ... ... ... 99,75%, ... ... 0,25%
келеді.
Газды қоспаларда негізгі үлесі(56%) көміртек ... ... 17% ... диоксидіне тиеді.
Ең қатерлі заттар:азот диоксиді,акролеин және фторлы сутектің көлемі
1,4%.
Өзен кен ... ... ... ... ... ... 9.7.1-кестеде келтірілген.Кестеде шектеулі рұқсат етілген
концентрациясы,лақтырылатын заттардың көлемі,заттардың қауіптілік ... кен ... ... ... ... ... |Ластаушы заттардың |Қауіпті |ШРК максимал |ШРК орта |Бір жылда |
|№ ... |лік ... |ды бір ... ... |
| | | ... ... |тын ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... т. |
|1 ... ... |2 |0.085 |0.04 |52.613 |
|2 ... ... |2 |0.02 |0.005 |0.0001 |
|3 ... |2 |0.03 |0.01 |0.046 |
|4 ... ... |3 |0.5 |0.05 |3.658 |
|5 ... |3 |0.15 |0.05 |1.791 |
|6 ... ... |3 |0.15 |0.05 |0.0034 |
|7 ... ... |4 |5.0 |3.0 |174.537 |
|8 ... |4 |1.0 |1.5 |81.903 ... | | | |314.551 ... әсер ету бойынша ластаушы көздер тікелей әсер ... ... ... негізінен үздіксіз, жыл бойына
жүреді.Лақтырыстардың ... 2 және 3 ... ... ... ... ... – азот ... акролеин, фторлы сутек;
- аз қауіпті – көмірсутектер, көміртек оксиді.
Өндірістік қалдықтар.Жұмыс барысында жиналатын қалдықтар ҚР-да ... ... ... ... ... ... ... қалдықтары);
3-класс,онша қауіпті емес(бұрғылау ертінділері,шүберектер,металл
қалдықтары,кеңсе қалдықтары);
Кәсіпорын қалдықтарынан атмосфераның ... ... ... ... атмосфераның ластану қаупін анықтау керек, егер
жер бетіндегі шоғырлануы SO2=0.4мг/м3, NO2=0.17мг/м3
Шешуі:Күкіртті газ және азоттың екі ... ... ... ... j ... ... формуламен анықтаймыз:
J=C1/ШМШ1+С2/ШМШ2+…+Сn/ШМШn,
мұнда: ШМШ-шекті мүмкін шоғырлану;
j=CSO2/ШМШSO2+СNO2/ШМШNO2=0.4/0.5+0.17/0.085=2.8>1
j=2.8>1 болғандықтан кәсіпорынның атмосфераны ластау ... бар ... ... ... ... ... ластаушы заттардың таралғанан кейінгі шоғырлану мөлшері ШМШ
мәнінен артып кетпесе атмосфераның өзін өзі ... және ... ... тарату қабілеті бар болғаны.
ШМШ-бұл таза ауада таралған ... ... ШМШ ... ... ... ... қалдықтарымен бірге атмосфераға тасталатын
ластаушы заттар мөлшері.
10. ҒЫЛЫМИ БӨЛІМ
10.1 ... ... ... ... ... ... ... клапанның ұясында ең жоғарғы қозғалу жылдамдығын
анықтаймыз:
2) Re-санын анықтаймыз:
3) Шығын коэффициентін анықтаймыз:
4) Айдау қақпағының ... ... ең ... ... ...

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы газды кептіру процесінің автоматтандырылуын жобалау22 бет
Жаңажол кен орны65 бет
Жаңажол кен орны жайында111 бет
Сұйық мұнай газды пайдалану35 бет
"психологиялық кеңес беру"19 бет
«Кеңістік» концептісіндегі жер-су атауларының вербалдануы3 бет
«Қараарна мұнай кен орындарының топырағының ауыр металдармен ластануы»51 бет
Айранкөл кен орны45 бет
Айранкөл мұнай кен орны47 бет
Алтыкөл мұнай кен орны39 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь