Құю цехы

Кіріспе
1. Цехт жобасын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1.жоба бойынша жалпы шешімдерді сипаттау. Алматы ауыр.машина жасау зауыты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.Балқыту бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3.Қалып жасау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4.Өзекші жасау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5.Қоспа дайындау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1.6.Құю цехттің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. «Ось» құймасын дайындау технологиялық процесін жобалау ... ... ... ... ...
2.1.Қалып жасау тәсілін негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2.Детальдың қалыптағы орын алу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3.Отыру мөлшерін және механикалық өңдеуге берілген припуск негіздеу.
2.4.Өзекше конструкциясын және өлшемін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.Құю жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.1.Құю жүйесінің элементтері және қызыметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.2.Құю жүйесінің түрін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.3.Металды құймаға жіберу жерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.4.Құю жүйесін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6.Қолданылатын жабдықтарды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7.Қалыпқа құю және өзекшелі қоспаларды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.8.Жарамды өзекшелердің шығарлуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Престі агрегаттың құрылысын өндіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.1.Престеу мен қалыптарды жасау кезінде қоспаны тығыздау процесінің физикалық нақтылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2. Қалыптау машинасының жалпы престелуін құрастыру ... ... ... ... ... ... ... .
3.3. Престелу механизімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4. Артықшылығы мен кемшіліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4. Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1. құю цехіндегі зиянды және қауіпті өндірісті факторлардың анализі ... ...
4.2.Зиянды және қауіпті өндірісті факторлардың төмендеуі бойынша ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2.1. Жасанды жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3.Престеу агрегаттарындағы қауіпсіз жұмыстарды ұйымдастыруға талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4. Цехтегі өрт қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5. Жобаның техника.экономикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1. Болатты 10 мың тонна жылына қуаттылғымен құю арнайы цехтерінде жобалау үшін бастапқы берілгендер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2. Құю цехының қондырғыларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.2.1. Балқыту бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.2.2. Қалыптау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.3. Өзекше бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2.4. Қоспа дайындау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.5. Термиалық өңдеу бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.2.6. Цехті құрылғыларына кететін капиталды салымдар ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.7. Жабдықтарға кететін капиталды салымды, өндірістік құрылғы мен инвентар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.2.8. Жобаланатын цехтың өндірісті бөлімінің капиталды салымдарын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3. Агрегаттар бойынша қызымет көрсетудің негізгі нормларына жұмыс орындары бойынша өндірістік жұмыскерлердің санын есептеу ... ... ... ... ... ..
5.3.1.Қызыметкерлердің құрамы мен сандарын есептеу (цехпен басқарылатын ұйымдастыру құрылысы) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.4. Еңбек ақы Қорын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.4.1. Өндірістік жұмыскерлердің еңбек ақы Қорын есепту ... ... ... ... ... ... ... .
5.4.2. Зейнет ақы төлемдер жеке кіріс салықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.4.3. Қосымша жұмыскерлерінің еңбек ақы қорларын есептеу ... ... ... ... ... .
5.4.4. Әлуметтік, жеке кіріс салығы, зейнет ақы төлемдерді есептеу ... ... ... .
5.5. Технологиялық емес мақсатында шығындалатын электр энергиясының шығынын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.5.1.Технологиялық емес мақсаты үшін шығындалатын электр энергиясыныңшығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.6 Құю өндірісіндегі құндылықты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.7 капиталды салымдардің экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ..
қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Құю өндірісінің маңызы ең алдымен машина жасау саласына және халық шаруашылығына төтенше роль атқарады. Құю өндірісі-машина жасау салаларының одан ары дамуына негізгі дайындау базасы болып табылады. Қазыргі кезде құймаларды қалыптар арқылы құйып алу ең қарапайым және қолайлы болып келеді. Құймалардың басқа дайындамаларға қарағанда артықшылықтары бар. Машина жасау бөлшектеріне дайындамаларды таңдау олардың сапасына әртүрлі техникалық талаптарына сай негізінде қарастырылады. Құю заводтарын және цехтарын жобалаған кезде ең алдымен құйманың сапасын жақсартуға ерекше назар аудару керек. Автаматтандыру нәтижесінде дайындамалардың геометриялық дәлдіктері арта түсті. Машиналардың конструкциялық бағалауымен қуаттылық бірлігіне салыстырмалы салмақтың азаю, тенденция арқылы жұқа қабырғалы құймаларды алу және құйылған бөлшектің салмағының жабдықтан салыстырмалы аз болуы.
Сырт пішінінің жақсарлуымен ал, демек бұйымдардың бәсекеге қабылеттілігін жоғарлауымен, құймалардың сырт пішініне және бет сапасына талаптар жоғарлады.
Балқыту бөлімдерінде әр түрлі шихталық материалдарды қолдануға хабардар болады. Шихтаны алдын-ала жылыту содан кейын қолдану таралды. Жаңа балқыту агрегаттар арқасында болатты қорытқан кезде одан бөлінген азайтуымыз мүмкін индукционады – вакуумды пештерде.
Құю өндірісінде жоспарлаған жүйелері және есептілікке толық жетілдірумен тенденция анықталады, енді біз құймалары тонналап емес даналапта ала-аламыз. Металсыймдылығын азаюына байланысты өнімдерді трубалар т.б. абтомовиль бөлшектерін өндіруге. Алюмин қорытпаларын құюға кеңейту керек.
Ең маңызды құю өндірісінің мәселесінің бірі қалыпта құю автоматизациясы. Осы мәселе шойын және болат құймалар үшін қалыпқа келтірілген автоматы
1. Кнорре Б. В. Основы проектирования литейных цехов и заводов. Учебное пособие для ВУЗов / Б. В. Кнорре - 2-е изд., переработанное. М.: Машиностроение, 1979 - 376с.
2. Шестопалов В. М. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Справочник. В шести томах. Под ред. Ямпольского Е.С. Т. 2. Проектирование литейных цехов и заводов. Ред. Шестопалов В.М. М., Машиностроение, 1974. 294 с. с ил.
3. Титов Н. Д., Степанов 10. А. Технология литейного производстве, Учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд. перераб. – М.: Машиностроение, 1978 - 432с. ил.
4. Могилев В. К., Лев О. И. Справочник литейщика, Справочник для профессионального обучения рабочих на производстве. – М.: Машиностроение, 1988. - 272с. ил.
5. Сафронов В. Я. Справочник по литейному оборудованию, М.: Машиностроение, 1985,-320с. ил.
6. Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. – М.: Машиностроение, 1978.
7. Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов: Учебник для машиностро -ительных вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977.
8. Матвеенко И. В., Тарский В. А. Оборудование литейных цехов, Учебник для учащихся средних специальных учебных заведений, 2-е изд. перераб. и доп., М.: Машиностроение, 1985 - 400с. ил.
9. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т.3. – Калуга: Издательство Н.Бочкаревой, 2003 – 1024 с.
10. Лапин В. Л., Сердюк Н.И. Охрана труда в литейном производстве – М.: Машиностроение, 1990.
11. Юдин Е. Я., Белов С. В. Охрана труда в машиностроении – М.: Машиностроение, 1983.
12. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении: – Учебник. – М.: Высш. школа, 1980 – 294 с., ил
13. Аксенов П.Н., Орлов Г.М., Благонравов Б.П. Машины литейного производства: Атлас конструкций.
14. Маслов А.Ф. Экономика организация и планирование литейного производства, Учебник для машиностроительных техникумов по специальности Литейное производство черных металлов, 2-е изд., перераб. и доп., Машиностроение, 1985-288 с. ил.
15. Методическое указания по выполнению экономической части дипломного проекта для студентов специальности 250340 К., 1988. 61 с.
        
        Аннотация
Берілген бітіру жұмысының мақсаты- қазіргі уақытта бар құю цехының
негізінде жаңа құю ... ... ... ... Жобоалаушыға негізгі
цехтың бөлімдерін және құрал-жабдықтарын ... және ... ... ... жоба ... ... ... көрсету.
Бірінші бөлімде негізгі есептеулер және жалпы шешімдердің түсіндірілуі
жүргізілді. Алынған нәтижелер негізінде қажетті ... ... ... ... цехты жоспарлау бойынша анықтап сипаттау өткізілді,
олардың графикалық орындалуы дипломдық жобаның бірінші екі ... ... ... шығарылатын өнімнің жалпы номенклатурасына кіретін
құйманы дайындау технологиясы енгізіледі. Берілген бөлімле ... ... ... ... пәні ... ... білімдерді көрсетті, құю
жүйесінің есебін есептеді және қалыптау жадығаттарын таңдау кезінле ... ... ... ... жазбада, сонымен қатар, технология бойнша
төрт қажетті беттерді сызу қажет.
Дипломдық ... ... ... берілген параметрлер бойынша құрал-
жабдықтарды таңдау және жаңарту мақсатында болып ... ... ... ... ... асыру қажет және олардың негізінде таңдалған
қондырғы тапсырманың барлық ... ... ... өзгертулерді енгізу
қажет. Графикалық бөлімнің соңғы төрт беті таңдалған құрал-жабдық туралы
және оның есептелетін түйіндерінің түсінігін беру ... ... ... құю ... ... істейтін адамдарға
мүмкін әсер етіп қалатын қауіпті және зиянды өндірістік факторларды ... және осы ... жою ... шешеімдерді беру қажет.
Өндірістік экологияға бесінші бөлім арналады. ... ... ... ... ... асты, тасталымдар және қалдықтар мөлшері
аталып және олрады қайта пайдалану ... жою ... ... ... ... ... қорытынды бөлім
болып табылады. Онда өзін-өзі ақтау мерзімі ретінде ... ... ... және ... соңғы шығатын өнімді салыстыру арқылы
есептеледі.
Мазмұны
Кіріспе
1. Цехт жобасын
жобалау.....................................................................
..................
1.1.жоба бойынша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... дайындау технологиялық процесін жобалау….................
2.1.Қалып ... ... ... орын ... ... және механикалық өңдеуге берілген припуск негіздеу.
2.4.Өзекше конструкциясын және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... құю және ... ... ... ... ... ... мен қалыптарды жасау кезінде қоспаны ... ... ... машинасының ... ... ... ... ... ... құю цехіндегі ... және ... ... ... және ... ... ... төмендеуі бойынша
ұйымдастыру.................................................................
.........................................
4.2.1. ... ... ... ... ... ... ... өрт ... ... ... Болатты 10 мың тонна жылына қуаттылғымен құю арнайы цехтерінде жобалау
үшін ... Құю ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... құрылғыларына ... ... ... ... капиталды салымды, өндірістік құрылғы мен
инвентар....................................................................
.............................................
5.2.8. Жобаланатын цехтың өндірісті ... ... ... Агрегаттар бойынша қызымет көрсетудің негізгі нормларына жұмыс
орындары ... ... ... ... ... мен ... есептеу (цехпен басқарылатын
ұйымдастыру
құрылысы)............................................................
5.4. ... ақы ... ... ... еңбек ақы ... ... ақы ... жеке ... ... жұмыскерлерінің еңбек ақы ... ... жеке ... салығы, зейнет ақы ... ... емес ... ... ... ... ... емес мақсаты үшін ... ... Құю ... құндылықты
есептеу.......................................................
5.7 капиталды салымдардің ... ... ... ... ең ... ... ... саласына және халық
шаруашылығына төтенше роль атқарады. Құю өндірісі-машина жасау ... ары ... ... дайындау базасы болып табылады. Қазыргі кезде
құймаларды қалыптар арқылы ... алу ең ... және ... ... Құймалардың басқа дайындамаларға қарағанда ... ... ... ... ... ... ... сапасына әртүрлі
техникалық талаптарына сай негізінде қарастырылады. Құю ... ... ... кезде ең алдымен құйманың сапасын жақсартуға ерекше
назар ... ... ... ... ... ... арта түсті. Машиналардың конструкциялық бағалауымен
қуаттылық бірлігіне ... ... ... ... арқылы жұқа
қабырғалы құймаларды алу және ... ... ... ... аз болуы.
Сырт пішінінің жақсарлуымен ал, ... ... ... жоғарлауымен, құймалардың сырт пішініне және бет сапасына
талаптар жоғарлады.
Балқыту бөлімдерінде әр ... ... ... қолдануға хабардар
болады. Шихтаны алдын-ала жылыту содан кейын қолдану таралды. Жаңа балқыту
агрегаттар ... ... ... кезде одан бөлінген азайтуымыз
мүмкін индукционады – вакуумды пештерде.
Құю өндірісінде ... ... және ... толық жетілдірумен
тенденция анықталады, енді біз құймалары ... емес ... ... ... азаюына байланысты өнімдерді трубалар т.б.
абтомовиль ... ... ... ... құюға кеңейту керек.
Ең маңызды құю өндірісінің ... бірі ... ... Осы ... ... және ... құймалар үшін қалыпқа
келтірілген автоматы линиярларды қолдану мүмкіншіліктерін үлкейту үшін ... ... ... ... жасау және өңдеу тазалау бөлімшелерінде
дымқылды тазалау жәнеде вакуумды шаң тазалағыштың көмегімен ... ... ... ... ... ... ... Барлық қождарды
грануляциялық айыруға ескеріледі. Еңбек шарттарының талаптары ... ... ... және су ... сақтау арта түсті.
1.Цехты жобалау.
1.1. Жоба бойынша жалпы шешімдерді сипаттау. Алматы ... ... ауыр ... ... ... ашық ... ... шартында
жылына 10000 тонна қуаттылығымен боллатты құю ... ... ... ... осы берілген тапсырмалармен сәйкес болу қажет.
«Алматы ауыр машина жасау зауыты» өнеркәсіпті ... ... ... құм топрақты қалыптағы декоративті құю. Бұнда 5кг нан 5 ... ... ... ... ... ... цехтағы құйма бұйымның көп
мөлшерлі салдарына есеп жүргізулер өндірістік қуаттылығымен, ондағы он ... ... ... ... ... ... ... корпусы 72000 X 144000м2 енімен және ... ... ... ... ... ... жұмыс уақыты – жылына
екісменалық 8 сағ/смена бойынша 254 күн. Жылына ... ... 10000т ... құю болып табылады. Өндірістің технологиялық
процесі келесі ... ... ... ... ... ... және сақтау,
– қалып және өзекше қоспаларын дайындау.
– қалыпты, өзекшені жасау
– болатты балқыту;
– құйма бұйымды құю, шығару және ... ... ... ... термиялық өңдеу
– дайын өнімді қабылдау және ақауларды түзету
–өндірістегі шығындарды қайта өңдеу (ақаулы өнімдерді қайта өндіріске
қайтару)
1.2. Балқыту бөлімі
Машина жасау ... ... және ... ... үшін ... қолданады:
1. қышқылды және негізгі футеровкалы жанынан үрлеу конверторлар
2. ... және ... ... ... ... ... қышқылды және негізгі футеровкалы мартен пеші
4. индукционды пеш және тигельді ... деп ... ... ... айтады, құрамындағы көміртек
мөлшері 2,14% аспайды. Тұрақты және ... ... ... (2% С, 0,8 % Si 1,0 % Mn, 0,1 % P ) ... деп ... ... С құрамдас болатты азмөлшерлі көміртегі немесе жұмсақ деп атайды, ал 0,25
тен 0,6 % С дейін құрамды – орташа көміртекті, 0,6 ... % С– ... ... деп ... ... ертінділердің жоғарлы
мөлшерлі болатты (хром, никель, ... ... ... ... ... деп ... Егерде арнайы ертінділердің жалпы құрамы (көміртегі
енбегінде) болатта 2,5 % аспаса онда ... ... ... деп ... ... құрамы 2,5 тен 10,0 % құраса онда болатты орта легірлі.
10 % - жоғары легірлі деп атайды.
Сұйық болат келесі қасиеттерден ... ... ... яғни ... ... ... оған және ... із қондыру.
2. Өзінің химиялық құрамымен МЕСТ талаптарына сәйкес келу және ... ... ... ... ... ертінділер мөлшері аз
болу керек (фосфор және ... ... ... ... азот және
сутегі).
3. Қатты және сұйық метал емес қосылыстардан бос болу қажет.
4. Құйманың күйіксіз таза бет ... ... ... құю ... ... болу ... сұйық ағыны химиялық құрамы мен температураға тәуелді, сандай-
ақ ... ... ... ... ... ... ... және метал емес қосылыстар мен құю қалыпының жылуының жылдамдығына
тәуелді болады.
Болаттың температурасы жоғары ... ... оның ... аз ... сұйықағыны жоғары болады. Ликвидус сызығынан жоғары орналасқан нүктеге
температура сәйкес келсе, онда болаттың сұйық ағыны тез төмендейді, ... ... ... ... ... ... ... онда сұйықағыны нөлге
теңеседі (нөлді сұйықағыны).
Сұйық ... ... ... ... ... қыздыру да жоғары, кристалдау
кезінде болаттан шығатын жылу көп ... ... және ... ... аз ... сайын сонымен қатар құю қалыпын толтыру
кезінде жылуы көп ... ... ... ... ... ... балқыту бөлімін
жобалау кезінде негізі болып ... ... ... ... ... яғни жеке топтарға бөлінген (салмағы ... ... ... өндірісінің технологиялық ағындарына бөлінеді. Әр топтпрға және
құймабұйымдардың технологиялық ағынына қарай бөлінеді. ... ... ... ... ... де ... қойылады.
Өндірістің сипаттамасы туралы мәліметтер:
Кесте 1.1 Балқыту бөлімінің бағдарламасы
|Құйманың ... ... ... баға |Құйманың ... ... ... ... |Сұйық метал ... ... ... ... ... ... ... мөлшері | ... |
| | | ... ... | | | | |
| | |кг |т |тал |% |тал ... |% |
|C = 0,32 ~ 0,40 |0,36 ... = 0,40 ~ 0,90 |0,65 ... =0,20 ~0,52 |0,36 ... ... P |~ 0,045 ... төмен S |~ 0,04 ... (30 %) деп ... 35 Л ... ... ... ... ... қабылдайық.
Кесте 1.3. Қолданатын материалдар (математиканың химия құрамы)
|Атаулары |С |Mn |Si ... |
| | | | ... ... ... лом |0,36 |0,65 |0,36 |30% ... пл-2 |0,32 |0,45 |0,25 |68,15 ... |4,0 |1,0 |0,8 |1,85 ... ферросилиций|7,0 |75,0 |1,0 |100% ... ... |0,15 |0,6 |45,0 |100% ... ... ... мөлшерін анықтайық. Оны Х- деп белгілейік
Кесте 1.4. Шихтаның 100кг металүйіндісіндегі орташа ... ... ... ... |P |S |Fe % |
| |кг | | | | |
| | |C |Mn |Si | | | ... |30 |0,108 |0,195 |0,108 | | | ... лом |68,15 |0,218 |0,307 |0,170 | | | ... |1,85 |0,074 |0,019 |0,015 | | | ... |100 |0,4 |0,529 |0,293 |0,045 |0,04 |98,701 |
| |200 |0,8 |1,05 |0,586 |0,045 |0,04 |98,701 ... қышқылды болатты балқыту үшін, шихтаның орнына болат ломын
алып электірлік доғалы пешті алайық. Электірлі ... ... ... ... ... ... шумның болуы, жылу көп мөлшерлі берілісіне
ауыр жұмыстарын кіргізуге болады, сонымен қатар ... ... ... ... ... айтуға болады. Доғалы пештің құрлысы пештен,
трансформатордан, ... ... және ... май ... ... газ ... ... шихтаны жинау құрылғысы, ... үшін ... ... ... ... үшін шлакты айдау және
металды құю үшін доғалы пештің иілу ... ... ... ... механизімімен, шихтаны балқыту процесін
тездету үшін ... ... ... ... ... ... ... пештің жұмысы кезіндегі қосу және сөндіру
кезіндегі әр электроттың орын ... ... ... қарастырады.
Доғалы пеш айнымалы қозғалыстардың агрегаттары болып табылады, ондағы
пештің сыйымдылығымен технологиялық ... ... 1,5 : 2, 5 с (≤ 3 ... 3,5 : 4 с (12 т сыйымдылықта) ауытқиды.
Балқыту пеште бір ... ... ... ... бір ... ... ... санына байланысты шихтаның мөлшері,
айнымалы қозғалыстағы пештен конвеерлерге үздіксіз қалып құюлуы.
Пештің саны келесі формуламен ... ... g = 2,7 т/с – 6 ... доғалы пештің өнімділігі; Fg= 3890-пештің
нақты қор уақыты, т/жыл; Qr= 21000 т/жыл-пешпен балқыманы өндіру.
әртүрлі технологиялық ағындары мен ... ... ... екі жұмыс пешін және 2 артық пешін қолданады.Пештің сиымдылығы 6
т.
Кесте ... ... ... ... негізгі техникалық
берілгендер.
|Параметр |Д С П 6 Н 2 ... ... Т ... |6 ... ... КВТ ... |4000 ... В |281-118 ... ... мм |300 ... ... ... мм |1000 ... деңгейіндегі каркастың |23350 ... мм | ... ... ... ... |2230 ... | ... ... ... |425 ... | ... ... шығыны, кВТ сағ/т |700-750 ... ... ... пешінің құрылымы
1 – пеш; 2 – трансформатор; 3 ... және ... щит; 4 – ... 5 – ... ... жүйесі; 6 – шихта жинау құрылғысы; 7 –
шихта қыздыру стенді
Балқыма бөлігінің ені 24 м, ... ...... ... ... ... бойынша жылжитын электрарбасымен тасымалдауға
негізделеді. Пешті жүктеу 20/5т ... ... ... кран ... ... ... үздіксіз түрде 1000кг сиымдылықты шөміштермен
құйылады, содан 500кг сиымдылықта шөміштермен монорельс ... ... ... ... ... ... бөлімі
Бір рет қолданатын қалып жасауды қалыпқа құю деп атайды. Бұл көп еңбек
сіңірілетін және ... ... ... ... ... ... яғни қажетті дәрежеде сапасын анықтайды. Қалыпқа құю ... ... ... ... ... ... нақты ізбасу арқылы қоспаны тығыздау, оған беріктік
беру.
- қалыптан моделді ... ... ... ... ... ... ... арқылы қалыпты қептіру.
Бірет қолданысты құйма қалыпты кез-келген конфигурациясын, құйманың
салмағы мен күрделігіне ... ... ... ... ... және ... өлшеміне тәуелсіз, сондай-ақ құйманың балқыма
маркасына ... ... ... ... және химиялық қатты
қалыптар, ылғалды қалыпта ұсақ және орта ... ... ... ... ... жинау алдында оны барлық тереңдікте немесе 20-
30мм бетінде ... ... ... жасау машинасында жасалады. Қалыпты машиналар екі
негізгі операциаларды орындайды (қоспа тығыздалуы, қалыптан моделді бөліп
алу) және кейбір қосымшалар ... ... ... ... жасау процесі кезінде тығыздаудың сапасы ... ... ... ... ... өнімділігі бірден жоғарылайды,
жұмыскерлердің еңбегі ... ... ... шаралар
жақсарады, ақаулар азаяды.
Машиналы екі опокалы қалыпты жасау процесі ... ... ... ... транспортты түрде (ленталы конвеерлі жүйесі) бункерлерге
келіп түседі. Опоканың үстіңгі және ... беті ... ... қоспа келіп түседі. Төменгі жартылай қалыпты бір ... ... ... басқа машинада жасайды. Машина столына бекітілген модельді
плиталарға ... ... да ... ... толтырады. Бұдан қоспаны
тығыздайды. Дайын жартықалыпты машинадан алып қабылдау құрылғыға беріледі.
Көбнесі, ... ... онда ... ... ... ... ... каналдарды жасайды, бет қабатын жабады қажет ... Егер ... ... онда оны кептіруге қайта жіберіліп содан
кейін жөндеуге жіберіледі.
Ұсақ құйма бұйымдары жалпы өндірісінде ... ... ... Бұл тәсілді опокасыз құйма деп айтуға да болады. ... ... ... қысқыммен пайдаланады.
Қалыпқа құю машиналар қоспалардың тығыздау әдісі бойынша және қалыптан
модельді бөліп алу бойынша жүреді. Қалыпқа құю ... ... ... ... ... ... 5·105 Па дан 106Па дейін қысымымен престеу
- сілкілеу
- құмлақтырғыш
- құмүреуіш
- құмды атқыш
- ... ... ... ... ... қалыпқа құю қоспаларды тығыздаудан
ерекшеленеді).
Қалыпқа құю бөлігінің есебі 1.6. ... ... 1.6. ... құю ... бағдарламасы.
|Құймабұйымн|Ақаулы |Қалыпт|Опоканың ... ... ... ... ... мм |қалыпты|қалыптар |ң |
| ... ... |ң | ... |
| ... ... ... ... |мөлшері |ң | |, тал. | |, тал. |
| |тал ... | | | |
| | |і, тал| | | | |
| | | | | |% |тал | ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... |52500 |2 ... |13125 |3 |394 |13519 ... |26250 |4 ... |13125 |3 |394 |13519 |
|Тірек |34998 |2 ... |17499 |3 |525 |18024 ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... |27300 |1 ... |27300 |3 |819 |28119 ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... |4200 |1 ... |4200 |3 |126 |4326 ... |21000 |1 ... |21000 |3 |630 |21630 ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... |10500 |1 ... |10500 |3 |315 |10815 ... | | | | | | |196472 ... құю ... өнімділігін есептеу үшін формуланы есептеп алу
қажет。
(1.2) ...... ... ... ... – қондырғының өнімділігі, кг/с;
Fg – қондырғының нақты жұмыс қоры,сағ.
Жобаланатын цехында қалыпты дайындау үшін ... ... типі ИЛ ... Ал ... агрегатын 5833Г моделіне ауыстырамыз.
Кесте 1.7. ИЛ 225 түрінің техникалық сипатамасы.
|Опоканың өлшемі, мм |100 х 800 х 250 ... ... |60 ... ... кгс/см2 |30 ... ... ... кВТ |115 ... құю ... шығыны м3/с |30-45 ... саны |5 ... ... ... мм |65200 х 9300 х 6855 ... ... мм |755 ... ... ... т |220 ... Өзекші жасау бөлімі:
Құю өндірісінде кең түрде бір рет қолданатын көлемі, салмағы, өлшемі
бойынша ... ... ... Өзекшелі қоспаның құрамын ... және ... ... ... ... олардың
күрделілігі мен құрылымдылық ерекшеліктерін де қарастырады. Құм-сазды
өзекшенің күрделілігі бойынша бес класқа ... ... ... құмды өзекшені үш түрге бөледі:
1. тегіс, өзекшені ұяшығының жұмыс орын қоспамен ... ... ... қабаты өзекшелі қоспамен толтырылған толық.
Бұл кезде өзекшенің ішкі беті – орталығы (өзекшелі ұяшықтың бөлігі-
қойылым) бос ... ... ... ... толтырылады (шлак,
ақаулы өзекшенің бөліктерімен т.б.)
3. Өзекшенің бойымен бір тегісте, бір ... ... ... ... ... екі түрімен ажыратады: жұқа
(қалындығы ... ... ... ... жасалған: қалың (50-150мм
қалыңды) құрамында ... шыны ... ... ... ... ... және өздігінен қататын қоспадан жасалынады.
Өзекшелі қоспаның құрамы бойынша оларды ... және ... деп ... ал ... әдісін ескеретін болсақ, онда ... ... ... ... қатаю, тез
қатайатын, кептірілген, көмірқышқыл газымен үрлеу кездегі ... ... суық және ... және ... ... ... кезде құю цехінде өзекшені жасау технологиялық процесі әдістер
бойынша үш топқа бөледі. I- қыздыруды ... ... ... ... ... кептіру, ұзақ кептіру; II-ішкі реагенттермен қайта өңдеу,
көмірқышқыл газбен үрлеу, катализатормен үрлеу; III-жәшіктерде ... ... ... ... және ... ... ... қоспасы. Өзекше жасау
бөлімінің бағдарламасы 1.8. кестеде көрсетілген.
Кесте 1.8. Өзекше жасау бөлімінің бағдарламасы.
|Құймабұйым|Бір |Жылдық ... ... ... ... |құймабұйы|құймабұ|бағдарлам|ақаулары |бағдарламағ|і ... |мға |йым |аға | |а ... ... ... ... | ... |р саны, |
| |өзекше |, тал ... | ... тал |тал |
| ... тал|(ақаула|саны, тал| |(ақауларды | |
| | |рды | | ... |
| | ... | |) | |
| | ... | | | | |
| | | | |% |тал | | ... |2 |10500 |21000 |2 |420 |21420 |1 ... |1 |52500 |52500 | |1050 |53550 |2 ... |1 |26250 |26250 | |525 |26775 |2 ... |1 |34998 |34998 | |700 |35698 |2 ... |2 |10500 |21000 | |420 |21420 |1 ... |2 |10500 |21000 | |420 |21420 |1 ... |1 |27300 |27300 | |546 |27846 |1 ... |2 |10500 |21000 | |420 |21420 |1 ... |1 |10500 |10500 | |210 |10710 |1 ... |1 |10500 |10500 | |210 |10710 |1 ... |1 |4200 |4200 | |84 |4284 |1 ... |2 |21000 |42000 | |840 |42840 |1 ... |1 |10500 |10500 | |210 |10710 |1 ... |1 |10500 |10500 | |210 |10710 |1 ... |1 |10500 |10500 | |210 |10710 |1 ... | | | | | |330223 | ... ... бөлімінің мөлшерін формула бойынша есептейміз:
; (1.3) ... ... ... мөлшері, тал:
q-алынған заттың мөлшері, ф/с; Fq-қондырғының нақтыжұмыс
қоры . С
Жобаланатын цехтегі өзекшені дайындау үшін Л16х ... ... яғни ... қоспасымен жүргізіледі.
Суыққатайту қоспасынан өзекшені дайындау технологиясы (СҚҚ) күрделілігі
бойынша II-V ... ... ... 600кг ... ... және ірі өзекшені
жасауға есептелген, ал құрлымдық ерекшелігімен-тегістеу мен толыққа жатады.
Өзекшелер жоғарғы жәрежемен дәлелдігімен беріктігімен ... ... ... ... тез құймадан алынады. Оларды өздігімен қатаятын,
құм-сазды қалыптыа массасы 100-200кг түсті және ... ... ... шойынды құю өндірісінде қолданады.
Өзекшені жасау үшін ... ... ... ... жәшіктерді
қолданады. Аллюмини жәшіктердің жұмыс бетін уретант смоласымен жабады. ... ... ... (БС-40, КФ-107) сұйыққатайту қоспасын қолданады.
Бұл қоспаларды өзекше жасау ... ... ... ... ... жәшіктерге бірден беріледі. Ұсақ өзекшелерді дайындау барысында
айналмалы столда ... 10кг) ... ... ... жұмыс істеуде
тығыздайды, ал орта және ірі өзекшелерді қалыптауда-вибрационды столды
пайдаланады. ... ұсақ ... ... ... 20-40с ... ... ал орта және ірілері 8-40мин вибротығыздаудан ... ... ... үшін ... сулы ... ... ал басқалары үшін-цирконды негізіне бояулар қолданады. Жұқа
құймалар үшін ... бер рет қана ... ал ... және ... ... рет ... Өзекшені бояудан кейін 80-120оС температурада ... ... ... ... ... ... плиталарды қолданбастан
каркасты ұстап көтеріп жүктеуге болады. ... ... ... ... ... ірі өзекшелердің ішкі қабатын ақаулы
өзекшелердің ... және ... ... сеуіп
толтырылады.СҚҚ өзекшелеріндайындауда бөлімде ... ... ... ... ... кең түрде оның беріктігімен
қолданады. СҚҚ құймалардан ... ... ... ... ... ... қатар өзекшенің еңбек өнімділігі мен таза жұмысын да
қарастырады.
Л 16х ... ... ... 1.9. ... ... және ... ... , кг |16 ... ... ... ... мм: | ... ... ... |300-445 ... ... съем/сағ |90 ... ... ... м3/с |1,3 ... ... ... МПа |4 ... ауа ... м3/с |66,5 ... ... кВт |40 ... габаритті өлшемі, мм: | ... | ... |20720 ... |4260 ... ... ... т |39,3 ... ... бояу ... |Бояу шығындары, |
|ың атаулары|өткізгі|тәсілдері |түрі (бояу ... |
| ... | ... | |
| ... | | | |
| |тал | | | |
| | | | |1 ... |
| | | | ... |
| | | | |кг | ... |21420 ... ... ... |0,02 |428,4 ... |53550 | | |0,01 |535,5 ... |26775 | | |0,016 |428,4 ... |35698 | | |0,016 |571,2 ... |21420 | | |0,02 |428,4 ... |21420 | | |0,02 |428 ... |27846 | | |0,02 |556,9 ... |21420 | | |0,02 |428 ... |10710 | | |0,01 |107,1 ... |10710 | | |0,015 |160,7 ... |4284 | | |0,02 |86 ... |42840 | | |0,02 |856 ... ... ... ... және өзекшелі қоспалар-құмды қалыптағы ... ... ... ... ... болып табылады. Қоспаның
құрамымен қасиетін оның жасау технологиясынан, өзекшеден, метал түрінен,
конфигурациясынан және құю ... ... ... жасау қоспасы оның мәніне қарай беткі жинақтаулы және бірегей деп
бөледі. Қоспаға жоғары талаптар ... және ... ... қоспамен ауыстыруға болады.
Қоспаны дайындау процесі барлық қоспа компаненттреін мөлшерлеуден
тұрады, сонымен қатар сұйық, қалыпты ... ... ... ... біртектілерді араластыруын қамтамасыз етеді.
Сазды қалыпқа құю қоспалардың негізгі компанентері болыпайналмалы
қоспамен өзекшелі-кварц құмы ... ... ... үшін, яғни сузпензияны сумен байланыстыратын үлкен
көлемді мөлшерлегіш қолданады. Олар градулирленген ... ... ... ... ... ... құрайды.
Сазды суспензияны дайындау үшін, яғни технологиялық талаптарға сәйкес,
сонымен қатар ... құю ... ... ... өнеркәсіптерге
келесіні қолданады:
Қалыпқа сазды құю маркасы КМЗТ2, МЕСТ ... ... ... ... К0315 МЕСТ 2138-84 ... ... МЕСТ 13078-81 натри сұйық әйнек:
- МЕСТ 2263-79 техникалық натрий сілтісі:
- МЕСТ 2874-82 саз:
- ТУ-14-8-90-74 су:
- Жобаланатын ... ... ... ... ... құю ... ... 15104 моделді көлденең-айнымалы қозғалтқыштары арқылы
сиымдылықты табақшаларда дайындалады. Қалыпқа құю және ... ... ... ... ... катоктармен жүргізіледі, ... ... ... бойымен айналып. Материалдардың қабаттарында да
араластырады да қозғалыссыз, батырылған табақшаға, яғни төрт тірек арқылы
орнатылған, қондырғыға келіп түседі. ... ... ... ... көмегімен, қайтадан катогтын астына бағытталады. Бұл ... ... ... үздіксіз сығылады да бір біріне араласады.
Бір уақытта бөліктер ... су ... ... да ... ... да бет ... оны сулайды.
Үйінділер мен катоктар траверса арқылы қозғалысқа келеді, ал ... ... ... ... қозғалады. Араластырғыштарда
катогпен табақшаларға кіретін үйінділердің орналасуы мен ... пен ... ... және ... ... ... реттелініп отырады.
Дайын өнімді жүктеу табақшаның түбіндегі люк арқылы жүргізіледі, ... ... ... ... ашылып, жабылып ... ... ... ... үшін қорғаныс беттерімен
ауыстырылып отрады. Қызыметшілердің қауіпсіздігі үшін өзекшенің электірлі
блокировкасымен қамтамасыз етеді. ... 15104 ... ... ... ... ... көлденең білікті екі сатылы цилиндірлі
редуктор ... ал ... ... болып-клиноременді беріліс
арқылы жүргізіледі. Көлденең біліктің тумбаның ішкі қабаты ... ... ... ... ... Катогтың беті
құймадан жасалынған. Катогтың сыртқы қабырғасында, яғни ... ... алты штыр бар. ... ... ... 8дм3.
Араластырғыштың жұмысын жақсарту үшін ... ... ... ... ... ... кнопкаларымен
жүргізіледі, ал автоматты болып-уақыт релесімен ... ... ... ... келесі қарапайым операциялар кіреді, яғни
қалыпты ... ... пен ... айналуы арқылы жүргізіледі.
10. Кесте 15104 моделі көлденең – ... ... ... көлемі, м3 |1,0 ... ішкі ... мм |2016 ... ... мм |980 ... ... , мм |815 ... ені, мм |305 ... ... ... ... ... |18 ... қысымын күшейту, кН |0-5,4 ... ауа ... ... | 2 ... ... ауа көлемі, м3/сағ |6000 ... ... мм | ... |2525 ... |2058 ... |2759 ... , кг |7334 ... 1.11. Қалыпқоспаларының қажеттілігін есептеу.
|Қалыптағы|Қалыптағы|Қалыптағы |Қоспаның |Қоспаның |Сонымен қатар |
|қоспаның |жылдық |қоспаның ... ... ... ... т |
|мөлшері |мөлшері |жылдық |% ... | ... |тал ... т | ... т | |
| | | | | ... ... |196472 |81732 |10 |98078 |98078 ... 1.12. ... ... есептеу.
|Құймабұйымның |ЖылдықӨзек|Қоспа |Өзекше |Жылдық |Қоспаның|Қоспаның |
|атаулары |ше саны, ... ... ... ... |
| |тал | |кг ... т |% |жылдық |
| | | | | | ... т ... |21420 |ХТС |11 |236 |3 |243 ... |53550 | |1,35 |72 | |74 ... |35698 | |3 |107 | |110 ... |21420 | |6 |129 | |133 ... |21420 | |9 |192 | |198 ... |27846 | |9,5 |265 | |273 ... |21420 | |11 |236 | |243 ... |10710 | |12 |129 | |133 ... |10710 | |8 |86 | |89 ... |4284 | |15 |64 | |66 ... |42840 | |9 |386 | |397 ... |10710 | |11,5 |123 | |127 ... |10710 | |9,5 |102 | |105 ... |10710 | |9 |96 | |99 ... : | | | | | |2372 ... ... ... ... есептеу мөлшері 1-4 формуламен
көрсетіледі.
; (1.4) ... Qсм – ... ... ... м3;
q – қондырғы өнімділігі т/с;
Fg – қондырғының нақты уақыт қоры, сағ.
Есептеу барысында бізге бір жолын ғана қоюға ... ... ... ... ... ... тағы бір кездейсоқтарды қоюымыз керек. Қалыпқа
құю және өзекшелі қоспаны дайындау үшін 15104 ... екі ... ... Құю цехттің сипаттамасы
Негізгі есептерді орындаудан кейін жобаланатын цехқа сипаттама беруіміз
қажет. Жобаланатын құю цехы: ұзындығы 144 ... ені 72 ... ... 10,5м
тұрады. Цехтың өзі бөліктен тұрады: қалыпқа құю ... ... ... ... (өлшемі72 х 24м), балқыту бөлімі (өлшемі72 х ... ... ... х 24м), қалыпқа құю - өзекше бөлімі (96 х
24м), және жылу бөлімі (96 х 24м). Ендері ... цех ... ... құю материалдарының қоймасында тек сусымалы және ... ... ... ... болып – байланыстырылатын,
химикаттар, смолалар арнайы жалпы заводтты ... ... ... ... ... ... Құю цехінде мұндай қоймалар
кірмейді, сондықтан біз оны ... ... ... ... ... ... ... мысалы
болат ломы, құм, шойын темірі, болат темірі, ферробалқымасы, құмдар және
т.б.
Шикі ... ... ... ... ... ... түседі.
Құрамның қалыпты мөлшері сиымдылығы 60, 90 немесе әрқайсысы 125т жүктелетін
8-12 вагондарға жүктеледі. ... ... тез ... үшін ... ... типін қолданады (сурет 1.2), сонымен қатар ... ... ... ... үшін ... (6) машинасы, ... (2), люк ... (1), яғни ... ... ... ... үшін және
вагондарды жылжыту үшін маневр (8) құрылғысынан, (5) ... ... ... ... жерасты бункерлерге келіп түседі ... (3), ... ... (4) одан ... конвеерге (7) келіп
түседі. Құмды жүктеуді беріктігі 50 ... ... ... ... ... ... ... конвеер бойынша құмды жүктегеннен ... ... ... ... ... шыққан қоқыстар жинақтағыш бункеріне келіп
түскендіктен оны ... ... алып ... ... құм ... конвеер арқылы кептіргіш барабанға ... онда ... ... кептіріледі (жабық технологиялық процесс).
Кептіру процесінен бөлінген ластанған заттар ауаға ұзындығы 20м ... ... 700м ... ... құбырмен шығарылып кетеді. Газ ауалы
қоспаның тастамас бұрын газ тазалағыш қондырғы ... ... ... ... ... тазартқыш арқылы жүреді.
Құмды кептіргеннен кейін ленталы конвеерлер жүйесімен ... ... ... ... ... ... ... 90м, ленталы
конвеердің ені-0,65м ленталы конвеердің жүмыс ережесі-3556 ... ... ... ... жасау жолдарымен жүреді.
Ленталы конвеердің қосылған жолдары қолыпқа құю материалдарына
жүктеледі, қоспаларды араластырғаннан ... ... ... ... ломы және ... метал материалдарды 5 т.с. жүктікөтергіш М-62 Б
(көтеру күші 1800 кгс, диаметр ... ... ашық ... ... бөлімінде металлшихталарының берілуі арбалар арқылы жүзеге
асырылады. Электрдоғалы пеште жүктелген ... ... 600 х 35 х ... ≤ 800 кг болу ... қатар шихта бөлігінде кенді және ферробалқыманы күйдірудің ... ... ... ... ... ... люкі арқылы
вагондардан түсіріледі. Балқыту ... ... 6 ... ДСП6Н2 4
электр доғалы пештер орнатылған. Бұдан ... ... ... ... алыс ... Пештегі метал шихтасын жүктеу 20/5т жүк
көтергішімен көпірлі кран ... ... ... арнайы стендтерде
қыздырады.
Пештегі балқытылған метал сиымдылығы 1000кг ... ... ... ... ... төмен (500кг) шөміштерге түседі.
Металды қайта құю металдың арнайы стендтеріне негізделінеді. Бұдан
шөміштерді қалыпқа құю- өзекше бөліміне ... ... ... ... яғни ... құюлуына арнайы стендтер орнатылған. Шөмішті
қажетті жөндеу үшін немесе балқыту бөлімінің пеш ... ... үшін ... ... ... ... ... қалыпқа құю массалары үшін
араластырылатын жолдары қарастырылған.
Шөміштермен құбырларды жөндеу үшін жүк ... ... ... ... ... қалау материалдарды жөндеу бөлімдерінің қасында
қолданады. Жоғарыда айтылғандай, 500кг ... ... ... ... көп ... ... балқыту бөліміне жіберіледі. Сонда
шөміштерды құю ... ... Бұл ... бір ... ... тек бір Шөмішті ғана орнатуға болады. Өйткені қалыпқа тек бір
шөміштен сұйық металды құйса онда
екінші рет ... ... оны ... үшін тағы ... құйып өтеді.
Көпрельсті жол бойынша біруақытта қозғалатын Шөміштердың саны, яғни өз
алдына айнымалы трассаны құрайтын, техпроцестің талаптарына
Сурет 1.2. Құмды ... ... ... ... бұл ... ... стендтерге жіберуге
және бір уақытта Шөміштерды сақтайтын орын ... ... ... ... ... құм-сазды қалыптармен өзекшелерді өндіру бойынша екі
сызықтары орнатылған. Құм-сазды қалыпты дайындау үшін ИЛ225 ... ... үшін ... ... ... ИЛ225 ... ... яғни құю цехтер үшін
сенімді жұмыс атқарады. Дөнгелекті конвеерлер тазартудың төменгі щеткалары,
артықтарды кесу механизімі электроқозғалтқыстарды қозғауға әрекет ... өзі бес ... ... ... басқару станцияларынан
автоматты басқарылады.
Линия агрегаттары мен бөлімдерді байланыстыратын дөңгелекті конвеерлер
жинақтаушы ... ... және ... мен ... бір бірінен
тәуелсіз жұмыс істеуге әсер етеді, сонымен қатар ... ... ... заттардың жылдамдығы қажетті жылдамдық ағынынан 4,5 рет
жоғары. Сондықтан да бастапқы агрегатта өңделген ... ... ... тез ... ... бөлімдердегі операция аралық жинақталуын,
орналастыруын қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... ... ұзындығы операциялық жинақтауларды орналастыру үшін 62-65м
аспау қажет.
Құйманы дайындау технологиялық цикілі ИЛ225 ... ... ... ... ... қалыптың төменгі және жоғарғы қалыптар, төменгі
жарты қалып180о, қоспаның ... ... алу, ... ... ... ... ... пилиталарға қалыптарды жинау,
жинақталған жарты қалыптарды құю ... ... құю, ... суыту,
плиталардан қалыптарды түсіріп алу, шөгінділерден түйіндерді үгіту, бос
шөгінділерді жұмсарту, ... ... ... тазарту және қалыптау
бөліміне жіберу. Сызықтардың ... ... жеке ... ... ... ... 4,5 және 6м ұзындықта
жасайды, Бұл бөлімдерді 1м ден нақты ұзындықта дайындайды.
Сызық бойында ... және ... ... қолданады.
Дөңгелектің диаметірі 300мм қосарланған дуалдармен қосылған және аралары
750мм орналасқан. Дөңгелекті ... ... ... ... ... электрқозғалтқыштың редукторлар арқылы жалпы тізбекті өзекшені
зайналдыруна әкелінеді.
Соңғы үш ... ... ... ... тиелген. Әр дуалда
фрикционды дискілер орнатылған, яғни табақшалы серіппе мен ... ... ... ... ... ... көнвеердің секциясы
екіқабаттыдан ... ... ... құюға арналған плиталарды
қайтарылады.
Өзекшесіз дөңгелекті конвеерлер бойынша ... ... ... итергішін қолданады. Оның жүрісі – 1220мм ... ... ... ... қалыптарды рычагты бөліктермен
ажыратады.
Сонымен қатар, сызықтар бойынша ... ... ... ... ... ретінде-И-20А индустриалды май (МЕСТ 20799-75) және
солидол С (МЕСТ 4366-76) қолданады. Қаланған дуалдарды ... ... иілу ... ... ... ... дейін ал биіктігін
көлденең бағытта 1мм-ге орнатады. Транспорттың жолдары тігінен ... ... ал ... беті 1:1000 мм. Екі ... ... ... аспау қажет.
Бұл желінің артықшылығы болып жеке жолдарды жөндеу қажет етпейді. Осы
желілердегі қажетті компанентердің ... ... және ... ... ... жасау бөлімінде жасалынады. Арнайы компанентерді әкелу үшін
жүк машинасының жүру ату жолдары қарастырылған. ... ... ... ... ... ... қалыпқа құю автоматы: 2-жоғарыдағы
жартықалыптағы ... құю ... ... ... көмкеру. 4
және 5-жоғарғы жартықалыптағы көмкеру: 6-қоспаның артықтарын кесіп тастау
механизімі: 7-қалыпты жинау: 8-елеуші: 9-шоғырланған итергіш: ... ... ... ... қалыпты сығу механизімі: 12-щиттерді
жіберу ... ... ... ... алу қондырғысы: 14-
пешқазаны: 15-опок көтеру механизімі: 16-төменгі опокті көмкеру: 17-опокты
тазалау механизімі: 18-көпір: ... ... ... ... ... ... жинау: IV-құю: V-суыту: VI-шығару.
Қалыпқа құю-өзекше бөлімде моделді материалдарды сақтау екі қойма
қарастырылады біреуі – ИЛ225 ... ... ... Л16Х үшін. Екі қоймада
желінің жанында орналасқан.
Бөлімді сондай-ақ 3 тонналы кран-балкасы қарастырылған.
Қалыпқа құю желісін сипатталуынан біз ... ... сығу ... ... ... Сығу ... ... астында орнатылған
торларға қоспаның түйірлері мен қоспалары келіп түседі. Түйірлер ... ... ... ... бөліміндегі регенерацияға жіберіледі, ал
дайын құймабұйымдар пластинкалы ... ... ... ... ... ... қарастырайық. Өңделген қоспаны жеткізу
ленталы конвеерлер арқылы жүреді. Қоспаның ірі түйірлерін ұнтақ үшін қоспа
елеуішке түседі. Темірбөлгіш пен ... ... ... ... ... ... өңделген қоспа бункеріне түседі, Регенерацияның
суреті 1.5. көрсетілген.
Сурет 1.4. сазды қоспаны дайындаудың транспортты-технологиялық схемасы
1 — ленталы конвеері; 2 — ... ... үшін ... 3 — ... торлары; 4 —қоректілер; 5 — магнитті темірбөлгіш; 6 — магнитті ...... ... 8 — ... ... үшін ... 9 — ... үшін қорап; 10 — кескіш біліктер; 11 — бункер-компенсатор; 12 ... 13 — ... 14 — ... 15 — жол астындағы бункерлері
Жол бойындағы бункерлерді құру мысалдарын 1.5. ... ... ... 1.5. Қоспадайындау бөлімі
1 – жинақтаушы қоспалар үшін мод. 15104 араластырғыш; 2 – ... ...... ... ... бункері; 4 – қоспалар үшін бункерлері; 5 –
таза құм үшін ... 6 – ... және ... үшін бункер; 7 – шнек
конвееры.
сурет 1.5.Саздықоспаны дайындаудың ... ... ... ... жасау бөлімі.
Құйма қалыптарынан алынған құймабұйымдары ... ... ... өтеді, одан термобұрғылау бөліміне жіберіледі онда бірнеше операция
қатарына ... ... ... ... жақсарады. Болат
құймаларды ... ... ... өзінің арнайы қасиеттерімен
ерекшеленеді. Көмірқышқыл болатынан 25Л, 30Л және 35Л құю үшін ... ... ... орындайды, ал болаттың құймасы үшін 40Л-55Л-
құйма температурасы >200оС болғанда алады.
Құйманың ішкі бетін ... үшін ... ... ... ... ... ... қамтамасыздырылған. Құрылғылар
стационарлы маятникті болып ... ... және ... біліктерден
тұрады. Құймабұйымының өткірқырлары мен қабыршықтарын арнайы вибрационды
машиналарында ... ... ... ... құймабұйымының сапасын
төмендетпеуден және әртүрлі ақауларын жөндеуге әсер береді. Құйма бұйымының
ақауларын жөндеудегі ... ... ... ... бет ... жағу ... ... және электрлік самалар т.б.
Термоөңдеудің негізгі мақсаты болып кесуді ... ... ... ... ішкі ... алып тастау. Металға ... ... ... ... коррозиядан сақтау үшін және оны ұзақ уақытта ... ... үшін ... қолданады. Құйманың ішкі және сыртқы
бетін яғни ... ... ... ... қою ... ... алдында құймабұйымының бетін шаң-тозаңнан су құрылғылары ... ... ... ұзақ және ... ... арнайы камерада
кептіреді ал ірілерін цех атмосферасында ұстап тұрады.
Термобұрғылау бөлімінде екі бақылау ... ... ... ... ... түрі ... ағындардан ақауларды алу мақсаты, ал
екіншісі-осы операциялардан құймабұйымды қабылдау үшін ... ... ... тәуелділіктер соңғы ... ... үшін ... 1.6. ... ұсақ ... кешені-механизімдеу желілерін
өндіруі көрсетілген. Жобалаудағы өзгерулері мен бұл ... ... ... Осы ... ... ... кейін құйма
бұйымдар дайын өнімдер қоймасына түседі, онда оларды ... ... ... ... ... ... үшін және қосымша
операцияларды орындау үшін бөлімде 3 тонналы жүккөтергіш кран ... 1.6 ... 1.6. ... және бояу ... - ... ... ... II- құймабұйымды өңдеу бөлімі; ... ... ... 1 – пластиналы конвеері; 2 - ... 3 – ... ... ... 4 - ... ... 5 ... конвеер; 6 – қалдықтарды жинау люкі; 7 – ... ... 8 – ... құрылғы; 9 - жартылайавтоматы; 10 - ... 11 ... 12 – ... ... 13 – термиялық пеш; 14 – суытқыш кожух; 15
–бояу камерасы; 16 –кептіру камерасы; 17 – кесіпалу камерасы.
Негізгі ... ... ... ... ... ... ... цехтің жобасында қосымша қызыметтері де көрсетілген. Қоспа
дайындау бөлімінде пирометірлік, жерлік, ... ... ... ... сақтау-жоспарлы жөндеу жұмыс істейтін, яғни құю цехін жобалау
кезінде есептеленетін, заводта орталықтандырылған ... ... ... орта және кіші ... электротехникалых қондырғылар. Бақылау
өлшеу құрылғылары мен автоматтандыру т.б. Цехті қызыметі тек аралық жөндеу
қызыметін атқарады, яғни ... ... ... ... ... жөндеуде жобалау қызыметі кезекші слесарлар, электриктер,
станочниктер мен қондырғы бақылағыштардың нақты ... ... одан ... қарай жөндеу орныларымен станогтарды санын анықтап береді.
Жұмыскерлердің саны, ... мен ... ... ... көлемімен
есептейді.
Модельді материалдарды ... ... ... ... ... ... алады, яғни құюды жылына 6-7м ж/. Бір жұмыскердің
жұмысын ... ... ... құю ... 6-7 мың т/ж ал ... ал 12-15 мың т/ж үлкен сериялы өндірісте көрсетілген.
Қазіргі кездегі қоспадайындау бөлімі үлкен ... және ... ... ... қоспақоспалардың негізі технологиялық
қасиетін үздіксіз бақылау ... ... ... ... ... ... мақсаты мен қоспаның ылғалдығын анықтау арқылы тек
қалыпқа құю қоспалары үшін орындалады. Қоспаны ... құюы ... ... ... анықтайды.
Жергілікті тәжірбиенің тапсырмасы болып-автоматты бақылау ... ... ... және ... арқылы қоспалардың негізгі физикалық
шамаларын анықтау, жұмыс ... және ... ... ... ... интервалдар арқылы анықтау, қоспадайындау бөлімінде, автоматты
бақылау құрылғылары ... ... ... тек ... мен ғана ... ... ... алып отырады. Талдаудың
жұмыс сиымдылығы 0,1 немесе 0,2 құрайды. Осы талдаулардың ... ... ... ... ... ... санын аумаққа және сменаға
қарай анықтайды, яғни бір лаборантқа 8-10м деп есеппен ... 15м2 ... ... құю ... ... ... дайындау бөлімінің
аумағына орналастырады. Шығарылып шығатын металдың оның қалыпқа ... ... ... ... ... бақылау және берілгендерден ауытқуын
сигналдау металлургиясы тездетілген лабораторияның мәндері бойынша жұмыс
көлемі ... ... ... пен күкіртті химиялық талдаумен анықтап,
ал басқа элементтерді спектірлі түрде анықтайды.
Электр пешті болат ... ... ... ... ... әр ... үш-төрт анализдерін алып отыру қажет, яғни зиянды
ертінділерді жинақтап алу. Бұл ... ... ... ... ... ... ... жоба бойынша орындалады.
Металлургиялық лабораторияларды пештің жұмыс аймағына ... Егер бұл ... ... онда ... ... ... үшін ... пошта арқылы байланыстырады. Анализдердің қортындысын
телефон арқылы немесе пештің жанындағы электрокөрсеткіш арқылы көрсетеді.
Аумақтың өлшемі ... ... ... ... ... ... ... жобалау.
2.1. Қалып жасау тәсілін негіздеу
Қалып жасау құйма қалыптарын жасау процесі. Бұл құймабұйымды ... ... ... ... және еңбек сиымдылықты болып
табылады, яғни қажетті мөлшерде олардың сапасын анықтап береді.
Қалып жасау процесі ... ... ... ... қалыпқа-түсіру арқылы және оған қажетті
беріктігін, тығыздалуын, ... ... беру үшін ... ... ... ... болған қалыптың бетінен тез шығуын
жеңілдететін желдеткіш каналдар түріндегі құрылғы:
-Қалыптан ... ... ... ... қосып, қалыптарды жинау және жөндеу:
-Құймабұйымының қабырғаларының қалыңдығы мен салмағы, ... ... ... ... құю ... және құрғақ,
химиялық қатты қалыптарды құяды. Құю қалыптарын қалыпқа құю ... және ... ... жасайды.
Дайын құйма бұйымының салмағы 30,2кг болғанда онда құймабұйымды шикідей
құямыз. ... құю ... ... болып табылады, өйткені
технологиялық процесті жылдамдату үшін ... ... ... ... ... машиналық қалып жасау және қолмен жұмыс істеуге болады.
Қажетті құйма ... ... үшін ... ... ... ... қалып жасау екі негізгі қалып жасау операцияларымен жұмыс істеуіне
әрекет береді. (қоспаның ... ... ... алу) және ... ... ... ... опокалардың айналуы және т.б.).
Қалып жасау процесін механизациялау кезінде тығыздаудың ... ... ... ... ... ... еңбек
өнімділігі көтеріледі, жұмыскердің еңбегі жеңілдейді және цехтегі санитарлы
– гигиеникалық шаралары жақсарады, ақаулар төмендейді.
Қалып ... ... ... престі түрін қолданамыз. Мұндай машинада
қоспаны тығыздау престі қалыптың қысым есебінен жүргізіледі. ... ... ... 106Па ... ... түседі, поршень штогы Эйлер
рычаг ... ... Олар өз ... ... ... ... ... кейін оны жібереді.
Қарапайым саз-құмды қоспаны қолданған кезде қалыптың бетінің қаттылығы
89-94 бірлікте болады.қоспаны максимальды тығыздау ... ... ... Құйма қалыптарының технологиялық шамаларын
жақсарту ... ... ... ... ... ... шумды болдырмау есебінен санитарлы-гигиеналық еңбек
шараларын жақсартады.
2.2. ... ... орын алу ... ... құймабұйымының орын алуын таңдау кезеңінде ... ... ... ... ... Құймабұйымды қалыпқа
құю негіздерін таңдау кезінде келесі нұсқауларды қарастырамыз.
-құймабұйымының қату принциптерін есептейміз: құйма бұйымды ... ... ... ... немесе негізгі өндірілетін беттеріне
құймабұйымды көлденең құйып шығады
-Құю кезінде қалыпқа сенімді өзекшені ұстап ... ... ... де ... жинау кезіне құйма бұйымының қабырға қалыңдығын тексеру
мүмкіншілігі болады.
2.3. Отыру мөлшерін және ... ... ... ... негіздеу
Отыру деп – қатыру және суыту кезінде метал мен ... ... ... ... табылады. Бұдан модель бірнеше үлкен
мөлшерде болуы қажет. Нақты өндірістегі құймабұйымының сызықты өлшемінің
төмендеуін ... ... деп ... Оның ... әр ... ... үшін
балқыманың маркасына тәуелді болады, одан оның қалыптың ... ... ... ... Көмірқышқылды болаттың ұсақ және орташа
құймабұйымының құймалы отыруы 2 % ... ... ... ... бетінде өндіруін береді.
Оның мөлшері құю кезінде бетінің аумағы жағдайына тәуелді, ал бетаумағын
тазарту және ... ... ... ... ... ... ... припусклер құю кезінде жоғары қарай көтеріледі өйткені ... емес ... да ... ... құю ... деп – қалыптан тез алынуын және өзекшелердің
өзекшелі жәшіктерін алынуын ... ... ... ... ... ... әдісінен және
материал моделіне ... ... ... ... ... ... қабылдаймыз.
Галтелді деп – бір бет аймағынан айнымалы ауысу ... алу ... ... ... айтады. Олар құймабұйымының сапасын жақсартып,
оны бірқалыпты суытуына, қабырғалардың ыстық жарықтарының ... ... ... және қалыпты қоспалардың олардан моделді алу
кезінде төмендеуін болдырмауға себепкер. Осы сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... жарамсыздығын
болдырмауына болады.
2.4. Өзекше конструкциясын және өлшемін анықтау.
Өзекше құю деп – арнайы жартықалыптан жасалған құймалы қалып ... Олар ... ... ... ... алу ... ... беректігін және газдылығын төмендету үшін қалыпты
кептіруден кейін қояды.
Өзекше белгілерін құю кезінде газдың ... және ... ... ... алу үшін ... ... ... қажет ететіні:
-Өзекшенің шекараларын және мөлшерін анықтау;
белгілердің бөлімдерін өлшемін ... және ... ... ... мен ... ... анықтау;
-каркасты құру және өзекше қоспаның құрамына сәйкес есебінен беріктігін
қамтамасыздандыру;
-дайындау әдісін таңдау, өзекше ... ... ... ... ... ... ... кезінде келесі тұжырымдарға тоқталамыз:
-өзекші төменгі жарты қалыпта орналасады, өйткені опоканың ... ... ... ... 5-6 рет ... ... ... өзекшеден алшақ қоямыз, бұл кезде өз салмағынан
және металдың қатты берілісінің араласу мүмкіншілігін болдырмау;
қалыптың ... бір ... ... қарастырмайды, сондықтан
құрылғыларды құруда қателіктер қосылады.
2.5. Құю жүйесі
2.5.1. Құю жүйесінің элементтері және қызыметі.
Құю жүйесі алдын-ала құю ... ... ... ... ... ... ... ету қажет. Құю жүйесінің ... ... ... ... ... ... құру қажет.
Құю жүйесінің қажетті бір функцияның бірі болып белгілі бір ... ... ... ... ... үлкен жылдамдықта жүйедегі канал мен
қалып қабырғаларын жуу ... ал тым бояу құю ... ... ... ... ... ... шығады.
Құю жүйесі құймаларды қатайту бағытын және ... ... ... Ол ... ... ... ... металмен қоректендіру
қызыметін атқарады.
Қарапайым құю жүйесі келесі негізгі элементтерден тұрады: қабылдау
құрылғысы, тұрғы, зумпф, құю ... ... ... ... жүйедегі каналға Шөміштерден ағындардың
түсуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бұл ... ... ... ... ... ... ... ағын арқылытүскен шлактың
бөлігін сүзіп алады. Қабылдау құрылғы ретінде құю ... ... ... ... ... шойын құймабұйымды құю ... өз ... ... ... ... онда ыдыстың түбіне дейін
металл түсіріледі одан оны құймабұйымға жіберіледі. Қалып жасау ... ... ... книзасын кеңейтетін құрылғы қажет. Бұндай
тұрғыларды ауаны ... ... және ... ... ... ... өте ... орны болып зумпф болып табылады. Ол тұрғының
астында кеңеюмен төмендеуі. Оның құю жүйесін құру кезінде жасайды. ... ... ... ... ... яғни ... ... ағынын
сөндіреді, сондықтан дроссельдер ... ... ... ... ... шыққан метал төменнен жоғары бағытталады. Бұл ... ... ... ... металға түсетін шлак бөліктерінің қозғалысымен
сәйкес келеді, олар құю қадамдарының бетіне тез ... яғни ... құю ... металл шығынын төмендетуге әсер береді.
Құю қадамы өз алдына көлденең каналды құрайды. Ол ... ... ... Оның мөлшерімен орналасуы құйылатын деталдың түріне байланысты.
Егер метал құюбұйымына бірнеше ... ... ... онда ... әр
түрлі қашықтықта жойылған қоректер де әр ... Алыс ... ... жақыннан қарағанда көп ... ... ... ... ... ... сондықтан металды алу жылдамдығы осы
қоректерден жоғары болады.
2.5.2. Құю жүйесінің ... ... ... ... ... ... факторлары болып: құйма бұйымының
конструкциясы, цехте технологиямен балқыманың қасиеті ... ... құю ... құю ... ... ... қоректердің
орналасуымен жатады. Мұндай құю жүйесі металл құймабұйымының ... ... ... ... аймқақ пайда болады, яғни қатаю
бағыт әрекетіне сәйкес келеді(төмені суық, ал жоғарысында ыстық металл).
2.5.3. Металды құймаға ... ... ... ... ... жіберу орнын таңдауда бұймабұйымының қатаю
әрекетін есептелінеді. Құймабұымын өзінің құрылысына ... ... ... ... ... көп ... ... қажет. Металмен
бірге ағып өтетін қалыптар күмбездерде қыздырылады да құймабұйымның осал
бөлігі суықтауға келеді де ... мен ... ... Көп ... металмен қыздырылғандықтан қатаю баяулайды. Мұндай температуралық
аймағы құймабұйымының ... ... әсер ... сонымен қатар
концентриленген отырма раквиналар, олардың тез пайда ... ... ... ... егер ... ... ағынын соқтығысы тікелей жүргізілмесе және жуып-шаю ықтималдығы да
төмендейді.
2.5.4. Құю жүйесін есептеу.
Айнымалы ... құю ... ... ... ... келесі
формуламен анықталады:
(2.1) ...... ... ... (құю ... ... кг;
μ – құю жүйесінде жалпы шығын ...... ... ...... түсу ... ... – орта гидростатикалық күш, м.
Орта гидростатикалық күш
(2.2) ...... ... білік биіктігі, м;
hв – қоректен жоғары нүктесіне дейінгі құйма бұйымның биіктігі, м;
hо – ... ... ... ... ... салмағы
кг
коэффициент µ мәні.
Құю уақытын келесі формуламен анықтайды:
с
Болат үшін металл тығыздығы.
г/см3
Орташа гидростатикалық ... ... ... ... аламыз
см2
Біздің опокаларда 4 құймабұйымнан тұрғандықтан әрқайсысына 2 қоректен
келеді, ... 35 [4] ... ... қоректің жуықталған қималарын аламыз
2,5 см2.
Сурет 2.1. Құю жүйесінің ... ... ... аудан теңдеулерін 33 [4] кестесінен аламыз, қожаулағыш пен
тұрғы
Тұрғы радиусын формула бойынша табыу.
см
2.6. Қолданылатын ... ... ... ... ... қоры ... салмағын әртүрлі
құмды қалыптарда дайындайды. Бұндай қалыптарды алу үшін ... ... ... ... яғни ... мен оларды жинау, қалыпты
бөліктерін алу. Модельді-опокалық жабдықтардың комплектісіне кіретіндер;
қалыптарды дайындау үшін ... ... ... ... үшін ... плиталары, өткізгіштерді кептіру үшін
жалпақ кептіргіш плиталары, опокалары, жинау процесінде қалыптарды бақылау
үшін жабықтары, сонымен ... ... ... ... ... деп ... ... алу үшін арналған тәсілдерді айтады, яғни
конфигурациясы дайын құймабұйыммен ... келу ... ... ... үшін ... ... жөнделеді, оларды
моделді плиталар деп атайды. Дайын құймабұйымының өндірісі үшін бірбетті
жинақты плиталарды дайындаймыз (тек бір ... ... ... ... ... ... ... кезекті өндіріс шараларында алюминийді модель мен
плиталарды қолданады. Олар ... ... ... ... ... ... ... бетінен. Оларды машиналы қалыптау ... яғни ... ... ... және құрылысына ... ... ... ... ... ... қолданады (жоғары
беріктігімен).
Модельді плиталардың құрылысы алдымен машинаның түріне байланысты
болады, яғни ... ... ... ... ... ... конструкциясы орындалады.Плитадағы опокаларды тексеру үшін 2
істіктерді қолданады; орталықтандырылатын (0290-2506 МЕСТ ... ... ... ... ... қалмауынан сақтайды және плиталардың
осіне бағытталған (0290-2556 МЕСТ ... ... ... ... дайындауда тәсілінен және өзекшенің
өлшемі мен түрінде байланысты болады. Өзекшелі жәшіктің құрылысы бойынша
алынбалы және ... ... ... ... ... ... өзекшені дайындау әдісіне сонымен
қатар каркастармен тоңазытқыштарды ... ... ... ... алюминилі өзекшелі жәшіктерді қолданады. Оларды
көлденең және тік алынбалы-салынбалы түрде жасайды.
Берілген құймабұйымының өзекшесін дайындау үшін құм ... ... ... ... үшін ... өзекшелі жәшікті қолданады.
Қоспамен толтыру кезінде ауаның артық қысымы пайда болады түрпілі ... ... ... ... қатар жәшікті машинаның үрлеу сопласына
күштеу ... ... ... ... беріктігімен т.б.
Құймабұйымды өндіру үшін кезекті өндіріс шараларында ... ... ... үшін опокаларды қолданамыз. Мұндай опокалар
кептіргіш тетіктерсізден ... ... ... қалыптау үшін
опокалардың негізі болып өзара ауыстыруы ғана ... ... ... ... ... ... опокалары қыстырылатын штырлер үшін тығындары
болмайды. Опоканың ... ... ... ... ... опокалар орталықтандырылған (0290-1053 МЕСТ 15019-69) және
бағытталатын (0290-1253 МЕСТ 15019-69) втулкалары бар.
Өзекшелерді келтіру үшін біркелкі тіректі ... ... ... ... талаптар: төменгі массада конструкциялардың максималды
қаттылығы қойылады. Өзекшелерден газдардың шығаруы үшін ... ... ... ... ... үшін кептіргіш плиталарды
қолданады. өзекшеде кептіргіш каналдары толығымен орнатылу қажет, әсіресе,
олар кептіру жүйесінің ... ... ... ... ... өлшемін бақылау үшін шаблондар қарастырылған,
яғни бірнеше өзекшелерді жинау жалпы бір түйін ... ... ... ... ... ... құю және өзекшелі қоспаларды таңдау.
Қалыпқа құю материалдары деп – құйма қалыптары мен өзекшелерді дайындау
үшін қолданатын материалдарды айтады.
Қалыпқа құю ... ... ... ... қарай келесі
талаптарға тәуелді болу қажет:
-Шикі және ... ... ... ... ... ... ету;
-Модельді жабдықтарға қоспалардың жабыспауын болдырмау;
-өзекшелі жәшіктер мен модельдердің контурларын ... ... ... ... ... газды мүмкіншілігін беру;
-Құймабұйымды суыту және қатаю кезінде өзекшеге немесе қалыпты
нығыздауын ... ... ... ... қажетті отқа төзімділігі
болу қажет;
-өзекшемен қалыптардың тез алуын;
-Қоршаған ортаға зиянды және құмның арзандылығы;
-Төменгі гигроскопиялығы;
-Ұзақтылығы;
Қалыпқұю құюдары өзекшені қоспалармен қалыпқа ... ... ... ... ... ... қалыпқа құю ретінде кварц құмдарын
қолданады, ол (Si2O) кремний түйіршіктерінен ... Бұл ... кең ... ... ... жоғарғы дәрежелі жұмыстарына сәйкес келу қажет.
Қалыпқа құю саздары ... және ... құю ... ... ... ... табылады. Қалыпқа құю саздары деп – қалыпқа
құю қоспаларының құймабұйым бетінде күйдірілмейтін, ... ... ... және ... беріктігінен тұратын дисперлі су бөліктеріне
тұратны тау жыныстарын айтамыз.
Шикідей қалыптау кезінде бетонды ... ... ... ... ... ... қалыптау сазы өзекшенің беріктігін қамтамасыз
ете алмайды, сондықтан ... ... ... ... ... құяды. Мұндай қоспаларды байланыстырғыш материалдары ... деп ... ... материалдары келесі талаптарға сай
келу қажет:
-белгілі уақыт аралықта қалыпты құмның түйіршіктерінің беті ... және ... ... ... ... ... қамтамасыздандыру;
-қалыптың және өзекшені тез кептіруін қамтамасыздандыру;
-гигроскопиялықтан тұрмауы;
-қалыпқа құйманы құю мен ... ... аз ... ... ... тығыздалуын қалыптастыру;
-қалыптықұю мен өзекшені қоспаның отқа төзімділігін төмендетпеу;
-қалыпта шығарылуының тез сынуы;
-Қоршаған ортаға зиянсыз және құмсыздылығы;
Біздің жағдайды өзекшені дайындау ... біз СҚҚ ... ... ... қатыру қоспасының негізі болып жоғарғы беріктігі болып
табылады. Оны газбен сүрлеу қажеттілігі болмайды, ол өзекшелі ... ... ... ... ... негізінде өзекшенің қоспамен өзекшелер келесі қасиеттерімен
ерекшеленеді:
1. өзекшені кептіргеннен кейін жоғары беріктігінен ... Бір ... ... ағып ... ... қалыпты берік беттерінен тұрады.
4. Күйдіруді төмендету үшін өзекшелердің бояулары кетіп қалады;
2.8. Жарамды өзекшелердің шығаруы.
Қалыпты дәрежеде ... ... мен құны ... ... ... ... ... қасиетіне байланысты таңдайды.
Қоспаның құрамын таңдау кезінде есептелінетіндер:
-құйылатын металдың түрімен құймабұйымның мәні;
-қажетті материалдардың белгісі;
-өндірістің кезектілігі;
-қалыпты жинау және ... ... ... ... ... түрі бойынша олар үш топқа бөлінеді:
Болат үшін, шойын және ... ... ... ... ... ... ... металды құю температурасына негіделген.
Металдың түріне тәуелсіз қалыпты ... ... ... ... ... және ... алдында қалыптардың жағдайына қарай-қалыптау үшін қоспалар, яғни
шикідей құйылатын қалыптар үшін қоспалар және құрғақ түрде құйылатын.
Егерде қоспа қалыптың барлық ... ... ... оны бір ... ... Мұндай қоспаларды кезекті цехтегі қалыптау машиналар кезінде
қолданылады. Мұндай қоспалар металдың агресивті әрекетін ... ... ... ... тұру қажет. Сондықтан, бір жүйелі
қоспаларды отқа төзімді және ... ... ... дайындайды, олар қоспаның ұзақтылығын қамтамасыз етеді. Бір
жүйелік ... ... ... ... ... қысқартып сонымен қатар
қалыптау агрегаттарын өнімділігін жоғарылатады.
Бір жүйелі қоспалар үшін, әсіресе ... ... газ ... Бұл ... ... ... ... қолданады сондықтанда
жоғарғы газды мүмкіншілігінен тұрады. Бұдан қажет етілетін беріктілік саз
құрамының минималына дейін жету ... бұл ... ... ... бір ... ... үшін пентонит сазын қолданады.
Қатырғыш қоспалары Б-2 және Б-3 бентониттері қолыпты қоспаларды 1,8-2,8%
ылғалдылығымен алуға көмек береді.
3. ... ... ... ... ... мен өзекшелерді дайындау үшін қазіргі кезде құю
өндірісінде көбнесе бір ... ... ... ... құю ... ... ... өзекшелерді тығыздау процесі ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
қалыптардан моделдерді алу процестері үшін қолданады. Осыған байланысты
бірнеше әдістер бойынша оларды бөлуге ... ... ... тығыздау;
1. Қалыптардан моделді алу;
2. келтіру (өзекшелер түрі ... құю ... ... ... ... ... ... бойынша келесі түрге бөледі:
1. Престі; 2. Сілкіндіргіш; 3. Құмдыүрлеу; 4. ... ... ... құюмен Өзекше машиналардан моделді бөліп алу ... ... ... 2. ... ... 3. ... 180о айналымын.
Қоспаны престеу кезінде өспелі және сығылмалы кедергілерден қоспаны
тығыздау жүргізіледі олар ... ... мен ... жоюынан содан сазды байланыстырғышындағы жеке түйіршіктерді енгізу
есебінен, жүргізіліп одан жеке ... ... ... ... ... ... түйіршіктер арасындағы кеңістіктен құралатын
саздардың сығылуы мен ылғалын бетінің қалыңдығының қысқаруынан жүргізіледі.
Тығыздау ... ... ... ... ... жақсартудан,
бөлшектердің бөлінуінен, қатты заттардың әрекеттесу ... ... мен ... ... ... ... ... мақсаты болып берілген ... ... ... қалыпқа құю машинасын жасау ... ... мен ... ... кезінде қоспаны тығыздау процесінің
физикалық нақтылығы.
Бұл процес қалыптарды статикалық әдіспен жасауға кіреді. Опока бастапқы
езілген құмды-саз ... ... ... ... ... ... δ=1,0:1,1г/см3 шектерінде болады. Престеу кезінде қоспаның
артықшылығы опокаға қайта ... ... ... ... ... ... ... престеу дәрежесі 1,9 г/см3 дейін жетеді.
Тығыздалмаған құмды-саз қоспаның құрылысы бойынша, ол ... ... ... (ылғалдылығынан саз қабаты ... ... ... ... ... мен ... мен
конгламераттар арасындағы ауа аралықтарынан ... ... ... ... ... ... ... ол бөлік ... ... ... ... ... ... қарай, олардың көлемі тегіс еместігі, өлшемі,
құрлысымен салмағының әр түрлілігінде. Осылардың бәрі тығыздалмаған қалыпты
қоспалардың ... ... ... ... ... түйіршіктерді қаптау тиімділігі қоспа дайындау
сапасы мен компанентердің физика-химиялық ... ... Ең ... ... су-сазды қабаттар мен бір келкі жабылған құм ұнтақтарын айтады.
Бірақта қалыптау қоспасының ... ... ... ... түйіршектердің беттері саздан босатылған, ал жеке ... ... ... жеке ... ... ... арасындағы құру қатарлары кезінде,
тығыздау процесінде тұтқырлы және ... ... ... ... ... қатты тұтқырлы пластикалық қасиеттері пайда болады.
Қоспа ... ... ... ... қоспаның тығыздалуы
жүргізіледі, олар алдымен қоспаның ... мен ... ... ірі ... ... ... Бұдан жеке қатты заттардың
бір-бірімен жақындалуы, түйіршіктер арасында кеңістіктен тұратын ... ауа ... ... ... ылғал беттерінің қысқарылуы.
Тығыздау процесі бір мөлшерлі ... ... ... ... ... ... ... әрекеттесу орындарындағы контактлердің ауданы
мен мөлшерінің көбейуімен жүргізіледі.
а – пресстеу бастамасы; б –престеу соңы; 1 – жұмыс ... 2 – ... 3 – ... 4 – ... 5 – ... ... 6 – пресстеу қалыпы;
7 – пресстеу траверсасы
Сурет 3.1 Жалпақ қалыпты престеу.
Абгезионды және когезионды байланыстардың берігінен және өсу салдарынан
бөліктердің ішкі ... ... де ... ішкі ... коэффициенті
де көтеріледі. Қоспаның тығыздығының өсуінен оның беріктігі мен ... де ... ... қоса оның қозғалысы мен ағындары да
төмендейді. Қоспаны престеу мен ... ... оның ... ... тығыздалу жерлерінен өту жолдары тез жұреді. Дөңес моделді ... ... ... Модель және ұстінен, II Модел жанынан (Сурет 3.1.). Көбнесе күштісі
болып үстінгімоделдеу ауданы болып табылады, яғни қоспа ... ... ... ... ... процесінде жалпақ престеу қалыптарын
қолдану кезінде, яғни қалыпқа құю қоспасы әле ... және ... ... көп ... ... ... ... тұратын
қалыптау қоспасын моделдеу астындағы ауданынан I ... ... II ... өтеді. Бірақ та тығыздықтың жоғарлауына түйіршіктерді
сорттау өзгерісі және ... қосу ... ... ... кедергілерінің жоғарылатуға әкеледі сонымен қатар ішкі
үйкелістері мен ағып өту жолдарын төмендетеді.
Престеу ... мен ... ... ... ... ... тез тығыздалады және престелетін қалыптардың ... ... ... ... модел жанындағы аудандарда жататын қоспаларды
тығыздау мүмкіншілігін бермейді. Сондықтанда престеу әдісі қалыптардың
көлемі ... ... ... таратуын жүргізе алмайды және ... ... кіші ... ... ... дайындауға
қолданады.
Престермен қалыптарды дайындау кезінде қоспаларды тығыздау шарттарын
жақсарту үшін ... ... ... тәсілімен модификациалауын
қолданады, және қажетті бағытта, қажетті мөлшерде қоспаның жүріп ... және ... ... ... ... ... ... Мұндай тәсілдерге қалыптардың сатылы престеуін қолданады,
сонымен ... көп ... ... ... серіппеастындағы модельді
қолданыуынан, диафрагментті престеуден, сонымен қоса ... ... ... ... ... мен ... технологиялық
ерекшеліктеріне тәуелді өздігінен реттелетін басқа тәсілдерді де қолданады.
3.2. ... ... ... ... ... ... ... түрлері бойынша олардың бір позициалы ... ... деп ... ... ... орналасуы бойынша оларды
төменгі және жоғарғы орналасымен орындайды.
Престеу целиндірін төменде орналастырған машиналар ... ... мен ... ... ... кең ... түрі ... Мұндай машиналар престеу процесінің сипаты бойынша жоғары және
төменгі престеумен орындалады.
Траверсада жоғарғы престеу ... ... ... ... ... ... престеу цилиндірінің опокасы көбнесе
пневматикалық және көбнесе қолайсыз. ... да ... ... ... желілермен машиналар үшін қолайлы болады.
Сурет 3.2 Үлкен диаметірлі пневматикалық престеу ... ...... ... мен престеудің бастамасы; 2 — престеу соңы; 3 ... ... 4 — ... ... 5 — ... цилиндрі
Пневматикалы престеу цилиндірінің поршеннің тығыздалуы майға төзімді
ризинадан өздігінен сығылатын сақиналар көмегі мен көбнесе жасалады. Үлкен
диаметірде ... ... ... ... ... схемада көрсетілгендей,
яғни шток пен престеу столының ... ... ... ... целиндірді нақты өңдеуін төмендетеді, яғни целиндірдің әйнегіне
қатты талаптар мен ... ... ... талап етпейді. Күш салу
арқылы, яғни престі целиндірді басу арқылы, престеу ... ... ... және ... ... ... деп ... құйма қалыптарының кедергілерін тығыздауға престеу бастапқа
престеу қадамында аз жүргізіледі және престеудің соңғы қадамына ... ... ... ... ... ... ... гидроцелиндр немесе пневмоцелиндрді толық престеу кезінде
оларды тек ... ... ғана ... ... ... ... екі ... жылдамдықты гидро желілер болып табылады, ... ... ... стол ... ... ... ал жүрістің
соңында екінші бөліміде-аз мөлшерде жүреді.
Престеудің соңында қадамында цилиндірдің жұмыс кеңістігінде ... ... үшін ... ... ... қолданады және
сонымен престеу күшін жүргізеді. ... ... 3.4. ... схемасы
келтірілген. Престеу қалыптарымен ... ... ... ... және ... кіші ... ... престеудің біріншілік
бөлімінің қадамымен құбыр 1 бойынша май келеді, ал престеудің ... ... 2 ... ... ... ... 2 ... май
келеді. Құбыр бойынша 1 үздіксіз жіберілуі қалыптан модельді шығару ... ... ... үшін ... - ... алдында; б – Эйлера рычагында престеу соңында ; в ... ... г — ... ... механизмі:
1 - пресстеу цилиндрі; 2 - рычаг механизмі;
3 - пресстеу ... 4 - ... ... 3.5. Рычакті перестеу механизімінің жұмыс схемасы.
1 – жүрекше; 2 – статор; 3 – якорь; 4 – ... 3.6. якор мен ... ... ... электромагниті.
Шарнирлі механизімнің тізбектердің өлшемінің қатынасын пресстелетін
плиталарына ... ... өсу ... ... ... ... ... кезінде қалыптың кедергілерін өсу заңдылықтарын ... ... ... Бұл кезде сығылған ауаның ... ... ... ... ... біршама төмендейді. Рычагты престелу механизімінің
кемшілігі болып шарнирлерде үйкелуде қуаттылығын жоғалту және ... ... ... ... ... ... құю машинасын
өнеркәсіптерде көп қолданады.
Престеу столының қадамы бойынша ... ... ... ... алуға болады (сурет 3.6.). Перестеудің күші ... ... ... ... ... үздіксіз өседі. Осы әдістер
арқылы 3.7. ... ... ... яғни екі күшті
пресстелетін электромагниттен.
Сурет 3.7. Автоматтың электромагнитті ... құру ... ... ... ... ... ... 3.8. Жоғарғы пневматикалы – престеу целиндірімен және пассивті
көп плунжерлі ұштарлы қалыптау машинасының ... ... ... ... ... ... ... өзінің компановкасына
қарай престелу целиндірсіз орыналуы мүмкін.
Бірінші схемада көбнесе машинаны орындалуы жүреді, ал ... ... ... Екінші столда опока мен бірге стол престеу целиндірмен ... ал ... ауа ... мен ... престеу білігі болып
табылады.
Көпплунжерлі престеу білікті машинасы екі құрылымды ... ... ... ... ұштықтары үшін престелу целиндірі қажет
етпейді. Пассивті көпплунжерлі ұштықты ... ... ... престеу
целиндірінен тұрады, яғни престеудің толық күшін тудырады, ал ... ... ... ... үшін ... ... ... қоса, жоғарғы престеу целиндірінің схемасы қолданады (сурет ... де ... ... ... Онда ол екі ... ... ... тұрады. Онда пассивті көпплунжерлі ұштықтар жөнделеді.
3.3. Престелу механизімі.
Престелудің қысымын таңдау кезінде Рпр ... ... ... ... (1,5-3,5 Па)–амортизациалы соққымен сілкілеу ... ... ... ... және ... машиналы
сілкімелі допрестеу үшін;
-орташа (3,5-6 Па) – қарапайым престеу машинасында престеу үшін;
-Жоғарғы (6-25 Па) – ... ... ... престеу үшін;
-өте жоғарғы (25 Па жоғары) – қазіргі ... жаңа ... ... және ... ... ... алу үшін ... поршенді
механизімді қолданады, ал жоғарғы қысым үшін ... ... ... ... өте жоғары үшін – тек рычагты механизімді қолданады.
Құрылысы бойынша жоғарғы және төменгі орналасқан престеу механизімді
престеуші целиндірді ... ... ... ... ... ... және жоғарғы престелумен; престеуші бөлімнің құрылымыннан
орындалуынан-қатты престеу біліктерінің механизімі, яғни ... ... ... диафрагментті престеумен т.б.
Престеудің поршенді механизімінде (сурет 3.8.) ... ... ... ... ... ... гидравликалық целиндірмен
жүргізіледі, яғни магистралды желілер немесе майлардан сығылған ауа насосты
құрылғыға берілетін, поршень 2 әрекеттеседі. ... ... ... 3 ... траверсаға 4 оған бекітілген престі ... 5 ... ... ... ... ... сығылған ауадан немесе
майдан қысымды күштеу 1 целиндірге әкелінеді 3 калоналар ... ... ... 8 ... ... 7 яғни ... 6 ларымен жүреді. Сондықтан да
престелу қалыптау машинасында күштеу тұйықталуынан тұйықталған схеманы
қолданады және ... ... ... ... ... 3.9. ... поршеннің жоғарғы орналасымен поршенді механизімі
престелуі көрсетілген. Төмен ... ... ... сілкіндіргіш
механизімінен орындалады.
Рычагты бекітілу механизімі, мысалы бір позициалы престі қалыптау
автоматында ... В 440 ... 3.9.) ... ... өлшемі
900х600мм опокада жартықалыптарды жасайды, биіктігі 125тен 250 ... ... ... ... ... ... ... қолданумен жоғарғы престеумен тығыздайды.
Күшейткіш рычагты механизім престеу күшін қалыпты түрде ... ... ... ... 40 Па ... ... ... - рама; 2 - күштеу пневмоцилиндрі; 3- бункер; 4 - шток; 5 - ... ... ... 6 - ... қалыпы; 7 – құю табақшаның моделі; 8
- бағытталуышы; 9 - жинақтаушы рамкасы; 10 – опока
Сурет 3.9. Бір ... ... ... ... жоғарыда көсертілген ақпараттардан және диплом жобаның негізгі
бөлімінде берілген тапсырмалардан ... ... ... ... ... ... ... – прессті қалыпты агрегатты моделі 5833Г одан
қарапайым ... ... ... мен ... ... агрегаттағы рычагты механизімнің барлық плюстері мен
минустері артықшылықтары болып табылады.
Шарнирлі механизімнің тізбек өлшемінің қатынасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... Бұл кезде жұмыс поршеннің
жұмыс ... ... және ... ауаның шығыны қысқарады.
Рычагты-престелу механизімнің кемшілігі болып ... ... ... ... ... қуаттың жоғалуы болып табылады.
Қоспаның тығыздығының көтерілуінен және түйіршіктерді компановкасын
өзгертуінен, қосымша контактілердің пайда болуымен ішкі ... пен ... ... ... ... біршама қабаты, яғни престелетін
қабаттарымен моделдер арасында ... тез ... ... ... ... ... кедергі береді, сонымен қатар
модельжанындағы аймақтардағы қоспаны тығыздау ... бере ... да ... ... ... қоспалар көлемі бойынша біркелкі
таралуын қарастырмайды және бірнеше кедергімен үлкен емес ... ... ... үшін ... мен ... оның ... ұзындығына қарай күштің жүзбелі түрде
таралуы және жоғарғы, қалыпты күштілеу қадамның соңында ... ... ... ... ... процесі үшін тұрақты технологиялық шарттарын
құрайды. Бұл қарастырылатын шарнирлі-рычагты ... ... ... және престеу машиналарын құрастыру кезінде машина құру өндірісінде
кең түрде қолданады.
Рычагты механизімнің кемшілігі ... ... ... ... бөлімнің ұзындығы қадамы бойынша жүріп өтуі және бұл кезде
қоспа опокасында престілеудің салмағының ... ... ... ... ... ... соқтырады.
Автомат үлкен өндірісте құю қалыптарын дайындау үшін кең ... ... ... ... жобаның бөлімі Қазақстан Республикасының келесі
заңдарына сүйене ... ... және ... қорғау заңы»28.02.2004 жылдың №528-11ҚРЗ
2. «Қауыпты өндірістік обьектілердегі өндірістік қауыпсыздік ... ... ... ... «Өрт ... ... ... жыл
4. «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы ... ... ҚР ... туралы заң «ҚР заңдарында өзгертулер енгізілген 06.12.2001
жылдан №26-11; 25.03.2003 жылдан №484-11»
Қауіпсіз жұмыс қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ережелерді танысуы
қажет.Зауытта қауыпсыздік техникасы жөніндегі ... ... ... ... ... ... қорғау құқығын
қамтамасыз ... және ішкі ... ... ... кәсіпорының
қауіпсіздік ережелермен таныстырады. Бұл ережелерімен таныстыруды жұмыс
жабдықтармен қолдануды,қауіпсіздік,белгілермен.кәсіпорының ... ... ... ... ... ... мастер немесе
үлкен мастер жүргізеді.Ережемен танысып болғаннан кейін жұмысшылар арнайы
журналға қол ... ... ... ... қауіпсіз еңбекті
қамтамасыз етуі қажет.
4.1. құю цехіндегі зиянды және қауіпті өндірісті факторлардың ... ... ... ... ... алдын ала өндірілген, есептелінген
және технолог процестер өндірісітерінің шарттарында іс ... ... ... ... процесс әртнрлі шамалармен анықталады, яғни
қалыпты өтуін қамтамасыз ... ... ... деп ... ... ... ... және өлшеуге болатын шамаларды
айтамыз. Оларға ... ... ... заттың құрамы сығу
қүші т.б. Нақты процестің технологиялық ... ... ... ... ... ... режимін анықтайды.
Құю процесіндегі қазіргі технологиялық процестер күрделі әрі әртүрлі.
Оларда ... мен ... кең ... ... ... ... ... әртнрлі физико-химиялық әрекеттердің түрін
қолданады, әртүрлі технологиялық қондырғыларды қолданад, яғни ... ... ... ... ... да, ... өндірілуін құру
үшін, сонымен қатар технологиялық процестердің ... ... ... ... өндірістің технологиялық режимін бақылау қажет, яғни
ауытқуларды ... олар ... ... ... ... өндірісіндегі технологиялық процестер бір-бірінен ажыратылады.
Сондықтан да ... ... ... ... де
ерекшеленеді. Әр технологиялық процестер әр жұмыскерлердің ... ... ... бойынша талаптар өндірілу қажет.
Құю өндірісіндегі технологиялық балқытылған металдан бір түрлі және көп
түрлі қалыптарда құю жолымен үлкен құрылысты құймабұйымды ... ... ... құю ... ... негізгі процестер процестер болып шихтаны ... ... ... ... ... ... металдың шығарылуы,
қалыптау және өзекшеқоспаларды дайындау, қалыптар мен өзекшелерді ... ... ... алу ,термиялық өңдеу, құймабұйымды бояу.
Технологиялық процесті құю ... ... ... материалдарды
барлық стадияда өңдеу кезінде қауіпті және зиянды өндірістік факторлары
болуы мүмкін. Ең қауіптісі – шаңдану, бу мен ... ... ... артық
шығуы, сәуле энергиясы, шумен вибрацияның жоғарғы деңгейі, қозғалатын
машиналар мен ... ... ... құрылғылардың қозғалатын
бөлігі. Сонымен қатар, жұмыскерлер автоматты операциялар ... ауыр ... ... ... ... кездегі құю цехінің жағымсыз факторлары шаңдар болып табылады.
Диоксид кремниден құралатын шаңның ... ... ... ... ... ... орын алады, сондай-ақ материалдардың
сынуына, төгілуіне, бункерден төгіліп кетуне дайын ... ... және ... ... ... ... кезінде пайда
болады. Барабандарда SiО2 құймабұйымда ... ... ... ... ... ал ... ... алу кезінде-99,2%-ке жетеді.
Құрамында SiО2 тұратын шаң ұзақ ... ... оның ... ... болады. Бұл көбіне шаңдардың бөлігі демалу мүшелерінде,
буындарда қалып қалады, сондықтан жұмыскерлер ауа мен тек ... ... ... де ... ... SiО2 ... жұмыс шаңдарымен
систематикалық демалысы симкозбен ауруы қауіпі бар. ... және ... ... ... ... ... ... туғызады.
Сонымен қатар, құю цехінде SiО2 шаңында метал бөліктері ... ... және ... ... ... ... ... аэрозилді,
марганец ванади, цинк, кадмия, қорғасын және тағы ... ... ... ... ... ... ауасында көп мөлшерде бу мен ... ... бұл СО, SO2, СO2, ... ... ... ... ... фенол, формальдент, Cl ароматы көмірсутектер т.б.
Көмірсутектің қышқылы болат құю және шойында зиянды ... ... CO ... ... болып балқыма агрегаттары вогранкалар,
құйылған қалыптар, кептіргіш пештері және де қалыптау ... CO ... ... ... ... металды құю процесі қалыптарды кептіру бетінің
агрегаттары болып табылады.
Ауада химиялық ... ... (NН3, ... ... ... үшін қолданатын кейбір арганикалық қосылыстар мен
өсімдік майларынан ... ... ... жүреді. Бұндай
газдардың шығарылуы қалыптарға металды құю кезінде өзекшелерді ... ... ... ... ... ... және ... уайт-спирт, канефол, декстринді қолданумен
дайындалған күйге ... ... ... ... ... ... балқыту бөлімінде, құюда, қалып пен ... ... ... көп мөлшерде конверциаларды сәуле ... ... Оның жылу ... қорынан жоғары температурасымен проценті бірден
жоғарылайды. ... ... ... ... ... ... ... термоөндіру пеші, сонмен қатар пештен балқытылған металдың қалыпқа
құюы және шөміштерге құю ... ... ... мен шығарылуы
т.б.
Негізгі технологиялық қондырғыларының жылуының жоғалуы жалпы ... 14-62% ... ... ... ... тиімділігі жоғары мәнге дейін жетеді
(100 Вт/м2 жоғары).
Тиімді сәуле жылуымен әрекетесуімен жоғарғы температура проффесионалды
зиярдылығымен, организімнің ... ... жеке ... тудырады.
Құю цехіндегі жұмыстар жоғарғы аэродинамикалық және механикалық шумның
деңгейін сипаттайды. Көбіне шудың ... ... ... үшін
шығарылуы, құймабұйымдары оларды тазалауын сипаттайды. Қалыптау бөлімінде
шудың тиімділігі 95-115дБ ... шу ... ... ... тұрады.
Пневматикалық қалыптау машиналары114дБ шумды құрайды. Кесу ... ... ... жетеді.
Құю цехінде локальды вибрациясы жалпы орын алады. Жалпы ... ... ... ... және ... ... ... әрекетінен
басқа конструктивті элементтері болып табылады, сонымен қатар ... ... және ... ... ... ... ... көзі
болып пневматикалы шапқыш балғалары, пневмоқысу, қолды шапқыш құрылғысы.
Қалыпты құматқышы, пневматикалы қырғыш машиналары т.б.
Құю цехі ... пен ... ... және әртүрлі
технологиялық құрылғыларымен жабдықталғандықтан, көбіне технологиялық
операциялар ... ... ... және машиналарда жүретін
процестермен жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... және ... өндіріс факторларынан басқа,
құю цехында электромагнитті өрістер ... ... ... сонымен қатар
ультрадыбыспен ионизирленетін сәулелену. Электірліктың қауіптілігі де
жоғары, ... ... 1000В ден тоқ ... ... ... ... және ... қауіпті заттардың, құю
инициаторларының (металл жалын-шоғы, ашық жалын, статикалық ... ... ... ... ... ... жарылыстың пайда
болуынан қауіптер туу мүмкін.
Зиянды және ... ... ... қысқа сипаттамасы арқылы
оның құрылысы кең, әрекет ... ... ... ... ... ... цехта ыңғайлы шараларды құруға көп көңіл аударады.
4.2. ... және ... ... ... ... ... және қауіпті факторларына механизім мен машина бөлігін,
электірлік тоқпен, жайсыз метерологиялық ... ... ... ауаны ластауынан шумен сілкіленуден туындайды.
Машинаның және механизімнің қозғалатын бөлігі ... ... ... ... ... және ... ... орнатылған, сондай-ақ әртүрлі сақтандырғыш автоматы датчиктері
орнатылған, олар денелердің аймаққатүсіп кетпеуін қадағалайды.
Қараңғы жерлерді ... үшін ... ... 12В ... ... ... мен механизімдердің корпустары жерге жалғану ... ... ... ... ... ... шараларды құру қажет.
Қажетті ылғалдықта және температураны жіберу үшін ... ... ... ... Желдеткіштердің болмауын және суық ... ... ... ... кіру ... ... жылу бөлуін қорғау суытылған ауа ... жылу ... құру ... ... ... ... құймабұйым ауада
жүргізіледі. Барлық цехтегі қондырғылар өндірістік ... ... ... ... ал ... ... әрекеттерін
төмендетеді.
Алюмин балқымаларынан құймабұйымды алу кезінде алюмин қышқылынан
тұратын газдар мен ... ... ... яғни көз ... мұрын, ауыз қуыстарын, терілерді зақымдатады.
Жұмыс аймағынан газ бен шаңдарды жою сору шкафтарымен ... ... ... ... ... ... заттардың
концентрациясын өлшейді.
Концентрацияның меншікті шектеріне жету үшін ауаның ластануын төмендету
бойынша профилактикалық ... ... Шу ... ... ... 1,5м қашықтықта болу қажет. ... ... ... ... жолымен жеткізіледі.
Сілкіндірудің төмендеуі мен ликвидациясы еңбек шараларының ... ... ... ... ... жалпы ғимараттың құрылысын
сақтау үшін қажет. Сілкіндіруді ... ... ... ... ... жұмысын жақсартады, ал ауытқуды болдырмау үшін
изоляцияны және тіректермен фундаментердің амортизациясын болдырмау үшін
қолданады.
Өндіріс ... ... ... ... меншікті ылғалдығымен, ауаның қозғалыс жылдамдығымен және
қыздырылған қабаттардың тиімді жылу сәулеленуімен анықталады.
Жұмыс аймағы деп еденің дейгейінен ... 2 м ... ... ... тұрақты немесе уақытты түрде болады.
Өндіріс орындарында басқа параметірлерді сақтау кезінде ауаның жоғарғы
температурасынан организімнің қызуы мен ... ... ... біз жұмыс
орынындағы температура 1-2 С көтерілмеуі мүмкін әр биіктіктің әр ... С ... жету ... Бұл ... ... ... ... қажет.
Төменгі температура дененің суынуын тудырады. Максимальды ылғалдылық
көп мөлшердегі ылғалдылықты ... яғни ... ... ... ... ... 60-40% ... Ауаның жылдамдығы еңбек
шараларының жағымды түрлерін құру үшін көп мән ... ... ... ... ... 0,15 м/с ... ... Бұл ағындар 36 С дейін
температурада болады және адам сергіштік қасиеттерін ... ал 40 ... ... ... ... ... өндіріс аймақтарында жағымсыз климат шараларын
тудыруға үлкен рол атқарады. ... ... ... ... жылу ... ... ... жылудың берілісімен:
ал сәулелену кезінде-интенсивті, инфрақызыл сәулелерімен негізделеді.
Өндіріс орындарындағы қажетті шаралар жұмыс аймақтарының жарықтандыру
кезінде ғана қамтамасыздандырылады.
Жұмыс аймағы жарықтандырылуы ... егер де ... ... ... ... ... керек, яғни аспапқа 0,5 м қашықтыққа дейін иілмеуі
және көзі күштемеу ... ... ... ... Қалыпты
көрушараларын қамтамасыз ететін жарықтандыру өндіріс шараларында қажетті
факторлары болып табылады.
Құю процесінде ... ... ... және ... ... алу
кезінде, мезгілсіз жағдайларды болдырмау үшін әр ... ... ... үшін ... ... ... бойынша
талаптарды орындау қажет.
Жұмыс алдында арнайы киімдер мен аяқ киімдерді жөнге келтіріп, жеңдерді
түймелеп, киімдерді ... ... бас ... ... ... ... болу
қажет. Арнайы киімнің түрі орындалатын жұмысқа қарай анықталады. Жұмыскер
тек өзіне және жұмысқа қатысты арнайы ... киюі ... ... және ... ... ... ... красовка) жұмыс істеуге ... ... ... жыртық киімде болмайды. Сонымен қатар аспаптар бойынша
технологиялық құрылғылардың жөндеуімен жұмыс қажеттілігін тексеру, аспаптың
жағдайын ... ... ... ... қою, ... ... тексеру,
ыстық күнбез үшін құбырлардың, шланглердің жұмысын тексеру, сығылған ауа
мен газдың; екерту журналымен ... ... ... ... ... ... ... мастерге хабарлау. Ақаулар болмаған жағдайда ... ... ... ... текадминистратырлы жұмыспен берілгендерді
ғана орындау қажет. Егерде талаптарда қауіпсіздіндіру әдістері берілмесе
мастерге айту қажет. Егер де жаңа ... ... ... инструктажды
талап ету керек, яғни технологиялық регламентте қатаң орнату, ... ... ... басқару панелдерін, электр қондырғыларын өздігінен
жөндеу, аспаптарды ... ... ... ... ... ... механизімге
жақындамау, жұмыс орнынан кетпеу, авариялық жүйені тек қажет ... ... ... ... адамды жібермеу, дайын өнімдерді жеткізу
жолдарын бөгемеу, вентеляциялы жүйенің жөнделуін бақылау т.б.
Жұмыс соңында қондырғыны өшіру, жұмыс орнын қалыпқа келтіру, қондырғыны
тазалау, ... ... ... контейнірлерге салу, аспапты тазалау,
сүртіп арнайы орынға қою, сменщикке барлық көрсетілген ақауларды журналға
жаздыртып; арнайы ... ... ... жеке шкафқа қойып, жуынып немесе душ
қабылдауы қажет.
4.2.1. Жасанды жарықтандыруды есептеу.
Есепті жүргізу үшін келесі өлшемдер қажет
ұзындығы А=110м
ені=75м
биіктігі=10,5м
Жарық қорегінің түрі – ... ... ... Қалыпты жарықтандыру
Ен=200лк
Шамның биіктігін келесі формуламен анықтайды:
Hc=H-hp-hc, м (4.1) ... ... ... ... ... ... -төбеге дейінгі шаманың биіктігі, hс=1,2м
Hс=10,5-0,8-1,2=8,5м
Шамдар арасындағы арақашықтықтыформула бойынша анықтаймыз.
Шамдар ... ... ... бойынша анықтаймыз:
α ’ γ⋅Нс; м ... γ - ... ... ... γ = 1,5.
α = 1,5⋅8,5=12,75 м.
Шамдардың қажетті мөлшері анықтаймыз:
(4.3) ... ... ... анықтаймыз:
(4.4) ... ... ... ... ... ағынның коэффициентін анықтаймыз
I [11]:
η = 0,61
Бір шамның қолданатын жарық ағыны формула бойынша есептейміз:
, мм (4.5) ... k – ... ... ... – жарықтандырудың өлшемсіз коэффициенті, z = 1,2;
Кестеден стандартты шамның ... ... ... ... шамы ... ... ... нақты жарықтандырылуы:
, лк (4.6) ... n – бір ... ... ... n = ... Престеу агрегаттарындағы қауіпсіз жұмыстарды ұйымдастыруға
талаптар.
Қалыптаушылардың ... ... ... үшін ... бойынша барлық процесстерді жөндеу және оларды құю ... ... ... ... ... ... анықталған машиналарда
дайындау қажет. Құю қалыптарының өзекшелерін дайындау үшін ... ... ... ... етуі ... ... ... олардың блокировкасын қарастыру ... яғни ... ... ... ... ... бастамау қажет.
Айналмалы және жылжымалы столдары бар машиналар ... әрі ... ... ... мен өзекшелі жәшіктерді столдарға бекітілуі
қажет. Айналмалы ... ... ... ... ... ... ... кезінде столды бастапқы жағдайға келтіре алатын
құрылғыны ... ... ... ... мен еден арасындағы
саңлаулар 150 мм ден аспау қажет, ... ... ... ... ... ... мен арбалы қалыптау машиналарында, яғни қалыптаған
опокаларды ... үшін ... ... ... итеру механизімі болуы
қажет; айнымалы престі ... ... ... фиксациясы жұмыс
жағдайда болуы ... ал ... ... механикалық
құрылғыларымен жабдықталуы керек. Қалыпты вибрационды столдары, ... мен ... ... үшін ... ... қажет,
өзекшелі жәшіктер мен опокаларды трансполртирлеу үшін ... ... мен ... бөгеттерден тұруы қажет. Қалыптау құматқыштары
жұмыскерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуі қажет. Құматқыш блакировкадан
тұруы ... ... ... ... ... ... ... құрылғымен жабдықталады, сонымен қатар соңғы жолдың нүктелерінде
құматқыштың қозғалысын ... ... ... ... пен ... ... ... жерге қосылуы қажет. ... ... ... ... сығу ... қоспаны үрлеуі, столды көтеру мен түсіруі қарастырылған.
Айналу құмүрлегіш машиналарының құрылысында құматқышұштықтар астындағы
өзекшелі жәшіктерді ... ... ... ... ... ... плиталарына өзекшелі жәшікті толығына дейін сығыу және құмүрлеу
резервуарында қысымды толығына дейін түсуіне дейін столды түсіру, ... ... мен ... ... арасындағы саңлауға қоспаны түсіру үшін
қорғаныс бөгеттері қарастырылған. Өзекшелерді дайындау үшін машиналардың
құрылысында ... ... ... ... өзекшелерді
шығару механикасы т.б.
Өзекшелерді жөндеу, ... үшін ... ... жұмыс қабаты
өзекшелі жәшіктерді және өзекшелерді жөндеу үшін ... ... ... тан 1м2 ... ... ... ауаны сору қажет.
Айналмалы-сорғыш машиналары ауа магистральында қысымның төмендеуінен
немесе ... ... ... ... ... қысу ... қамтамасыз етуі қажет, сондай-ақ өзекшелі жәшіктердің малмағының
әсерінен өздігінен айналуын тудырмауы ... ... ... ... ... ... ... орындары торлармен жабдықталады, олар
қалыпты қоспалардың төгілуін жояды. өзекшелі жәшіктердің, ... пен ... ... тазалау үшін шаң сорғыш құрылғысын
қолданады. Кептірілген қалыптар мен ... ... және ... жұмыс
аймағында жылу, газ, шаңдардың шығаруын төмендететін әдістерін ... ... ... ... өзекшелерді мен опокалы ... ... ... болу ... ... плитасын тазалау операцияларын да жабдықтау қажет.
4.4. Цехтегі өрт қауіпсіздік шаралары.
Өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру шаралары мен техникалық өнімдер кіретін
кешендегіөрт ... ... ... ... ... қайтадан өндірісте әртүрлі ... ... ... ... өрт пен
жарылыстың қорегі ... ... ... алдын-ала жол бермеуге болады, яғни
қондырғының жарылысқа қауіпті ерекшеліктерін біліп,материалдардың қасиеті
мен технологиялық процесте өзгеріс білу ... ... ... ... ... ... рөл атқарады. Ол
өрттің леквидатциясын және ескерту бойынша шараларын ... ... ... эвакуациялау, жанып жатқан орындардан заттарды ... ... ... өндіріс өнеркәсіптермен, тұрғылықты ... ... ... ... ... ... жарылыстар, Санитарлы-
қорғау аймақтарының көлемін ... ... және ... ... ... ... байланысты. Цех күйдірмелі және қиын
күйдірілетін құрылғылардан тұруы қажет. Сонымен қатар ... ... ... көп жағдайда өрттің болуы мен оны сөндіру үшін құрылғыларды
орнату қажет. Құю цехында өрт ... ... ... ... егер сұйық зат болып жеңіл жалындайтын майлар болса.
Кез-келген өртті сөндіру кезінде, шараларды құру және пайда болу әсерін
болдырмауға бағытталған. ... ... ... ... ... беті ... ... жылдамдығын есептеу керек, яғни 4м/мин құрайды, ал сұйықтық
беті бойынша – 30м/мин. ... ... ... мен ... ... сөндіру
келесі түрде жүреді: а) заттардың көмегімен ыстық материалдарды ... б) ... ... ... материалдарды изоляциясы; в) күйдіру
ошағына түсетін ауадағы оттегегінің құрылымын ... г) ... ... ... ... ... су, сулы бу, химиялық және ауа-механикалық
көпіршіктер, ... ... ... ... ... ... ... мен құрамын қолданады. Сумен сөндіру. Су көбіне қолға
тиімді, арзан және өртсөндіру өнімдерінде кең ... ... ... ... ... мысалы калий мен
натрий металдары, яғни ең төменгі температурада сумен, ... ... ... ... ... ... ... қоспаларды пайда
келтіреді. Суды электірлік құрылғыларды сөндіру үшін қолдануға ... ... ... ... пайда болады.
Бумен сөндіру. Өндіріс салаларында көбіне бу ресурсы бар, олармен өртті
сөндіру үшін қолдану көб ... ... ... ... әрекеттер
орындардан ауаның сығылуынан аяқталады. Бумен өртсөндіргіш әрекеті көлем
мөлшерінде үлкен концентрациялар кезінде ... ... ... ... және бу әрекетімен суыту өртті сөндіру кезінде маңызды рөл
атқарады.
Көпіршікпен сөндіру. ... ... ... ... ... айтады, олар бір-бірінен сұйық қабырғаларымен бөлінген. ... болу үшін газ ... ... ... ... ... ... химиялық тәсілмен жеткізуге болады, сілтімен қышқылдар
арасындағы химиялық реакцияларғабайланысты жүреді, ал ... ... ... ... ... яғни аз ... көбік түрінде мөлшері мен
ауамен құрамдас түрі.
Қатты заттармен тез жанғыш сұйықтарды ... үшін ... ... ... ... ... салмағы 1,0 және суда ерімейді.
Көмірсутекпен (көпіршіктің екі дәрежелі ... ... ... ... ... түсіп, оттегінің шеткі шегіне дейін төмендейді,
бұл ... жану ... ... 21% ... ал ... ... кезінде 15-
16% жетеді, ал ыстық заттардың ... ... ... ... бром ... өрт ... бағалы қондырғылар
орындарында қолданады.
Арнайы химиялық ... ... ... ... ... ... ... әсіресе, калий, натрий, литий, цирконий, уран, торий, титан мен магниге
қатысты. ... екі ... ... магнидің өртенуін жылдамдатады.
Металдың ыстық бөлігін сумен сөндіру жарылыс туғызуы ... және ... ... ... қашықтықта лақтырып тастайды.
Құм ыстық металмен әсер беріп, жануын көбейтеді. өрттің ... ... ... ... ... тегістеу реакциясы жүреді;
соңғысы ылғалмен әрекеттеседі соңында ыстық және улы газдар ... ... ... көбіне сөндіру үшін құрғақ ортасөндіргіш порошоктарды
қолданады. Ыстық металдарды ... үшін ... және екі ... ... порошокты графит, көмірқышқыл магнийі, магний
қышқылы мен қоспалар, инертті газдардың ... ... ... ... ... қолданатын құрғақ ұсақ флюстерді ыстық ... ... үшін ... ... бетінде пайда болатын сұйық
пленка ауада изолинеленеді.
5. Жобаның техника-экономикалық ... ... 16 мың ... ... қуаттылғымен құю арнайы цехтерінде
жобалау үшін бастапқы берілгендер.
Құю түрі – құмды-саз түрдегі қалыптарға құю.
Құмды-саз ... ... ... ... ... мен
құймабұйымның өндірісі көбіне жағдайды экономды және ... ... ... ... ... Болат құюдың арнайы ... ... 16 мың ... ... ... жұмыс режимі – екі ... ... ... нақты уақыт қоры – 3975 сағат [1,С.24].
Жұмыскерлердің нақты уақыт қоры– негізгі 24 күн ... 2 ... ... аптасына 41 сағат кезінде 3640 сағат.
5.2. Құю цехының қондырғыларын таңдау.
5.2.1. Балқыту бөлімі.
Материалдарды балқыту үшін құю цехтерінде ... және отын ... ... ... ... мен ... ... келесі
факторлар қатарына тәуелді: балқыманың сапасы мен ... ... ... ... жұмыс режимі және т.б.
Құю балқымалары үшін көбіне қолданатын агрегаттардың түрін 8 кестеден
аламыз.
Құймабұйым өндірісі үшін төменгі және ... ... ... ... 16000т жыл және ... пеші ДСП-6 ... ... қондырғысының қажетті мөлшерін сағатына өнімділігі ДСП-6д=2,7т/с
анықтап аламыз
Сұйық ... ... ... ... пеші ... 6т жұмыстың нақты жылдық қор ... ... екі ... ... .
Формула (5.1.) бойынша балқу агрегаттарының санын есептейміз
(5.1)
Балқыма агрегаттарының санын ДСП-6 = 4 тал қабылдаймыз.
5.2.2. Қалыптау бөлімі.
Құймабұйымының өндірісінің технологиялық ... ... құю ... ... топтарға бөлінеді: Құмды-саз қалыптарын құю цехтері және
қалыпқа құю ... ... ... құю ... ... құру
құймабұйымдарын жасау үшін көбіне кең таралған әдісі болып қалыптасуы құмды-
саз қалыптарын жасау болып табылады.
Автоматты ... ... үшін ... шығарылатын қалыптар санын
анықтаймыз.
Кесте 1.6. Қалыптау ... ... ... ... қалыптпардың санынан, яғни технологиялық процестерде
қабылданған кешенді автоматты қалыптау сызығы ИЛ-225 өнімділігі сағатына 60
қалыпты таңдап аламыз.
5.2.3. Өзекше ... ... ... өткізгіштік санын 1.9 кестесінен аламыз.
(5.2)
Өзекшенің жылдық санынан және жасаудан ... ... ... ... ... ... қоспаларынан өткізгіш жасау)
Өзекше сызығы Л16Х таңдап аламыз (өнімділігі 90 ... ... ... санын формула бойынша анықтаймыз (2.3)
(5.3)
Мұнда
Nбт --қажетті қондырғы саны
kH - Өзекшелер бірмөлшерде қолдану коэффициенті.
Gбт -Өзекше қондырғыларының ... ... ... ... ... 0,9 ... қондырғы сан 1,
Өзекше сызығынның өнімділігі сағатына 90 қалып.
5.2.4. Қоспа дайындау бөлімі.
Қалып және өзекше қоспаларын жасау-құймабұйымды ... ... ... мен ... ... пен ... жасау технологиясынан
металл түрінен конфигурациясы мен құймабұйымның массасынан таңдап алады.
Жылына қалыптарды жасау ... ... ... мөлшерін кесте
1.12. арқылы анықтайды.
Өзекшені қоспаларды ... үшін ... ... ... 1.13 бойынша
анықтаймыз, өзекше қоспасы 2372 тонна. Қоспа дайындау бөлімі ... ... ... 2372 тонна.
Қоспадайындау бөлімі бойынша қондырғының мөлшерін формула ... ... ... Q- жылдық қоспа қажеттілігі;
kH -қажетті коэффициент ( - қабылдаймыз)
g—қоспа-қондырғы өнімділігі, т/с.
Құю табақшалы ... ... 1т/с ... ... саны-2тал.
5.2.5. Термиалық өңдеу бөлімі.
Жобаланатын термоөңдеу бөліміндегі қондырғылары ... ... ... ... ... Кіші және ... ... С-35Л үшін голтовочты мод 314 өнімділігі 2,5 т/с тазарту барабаны
арқылы жүреді. Негізгі технологиялық қондырғыны ... мен ... ... ... ... (6.5) ... ... анықтаймыз:
(6.5)
G –голтовочты барабанды тазарту өнімділігі, 2,5 т/с. ... ... 2 тал ... ... ... ... өнімділігі
Термоөңдеудің негізгі мақсаты болып өндірілетін құймабұйымды жақсарту
және ішкі кедергілерді алып ... ... ... (6.6) ... ... ... бағдарлама өнімділігі;
g—термиялық пештің өнімділігі 2т/с.
Термиялық өңдеу бөлімінде ... ... ... ... ... ... бояу мен өңдеу үшін столдар. Қондырғыларды есептеу
үшін өндірістік диплом практикасының берілгендері ... ... ... ауыр ... ... ... » ... таңдап аламыз.
Кесте 5.1 Қондырғыларды таңдау
| |Қондырғылардың аталуы ... ... тал. |
|1 ... пеші ... |4 |
|2 ... ... ... |ИЛ225 |1 |
|3 ... ... |ЛП046 |1 |
|4 ... ... және кептіру | |4 |
| ... | | |
|5 ... ... стендісі | |2 |
|6 ... ... ... және | |2 |
| ... ... | | |
|7 |Кен мен ... ... | |2 |
|8 ... ... ... | |1 |
|9 ... ... құю ... |99411 |1 ... ... ... ... ... |2 |
| ... ... | | ... ... ... | |1 ... ... соққы торлары | |1 ... ... ... | |2 ... ... ... | |2 ... |Бункер-компенсатор | |1 ... ... | |1 ... ... | |1 ... ... ... ... агрегаты|198М |1 ... ... ... құю ... |31214 |1 ... ... ... дробемет |34582 |2 |
| ... | | ... ... ... | |4 ... ... ... ... | |2 |
| ... | | ... ... станогы | |6 ... | ... ... | |1 ... ... ... пеші | |2 ... |Құмдау камерасы | |2 ... | ... ... | |1 ... |Көпірлі краны | |2 ... ... ... | |2 ... |Пісіру қондырғысы | |2 ... ... ... ... ... ... саны жобаның технологиялық бөлімінде көрсетілген. Цех
құрылғыларының капиталды салымдары технологиялық қондырғыларға, энергиялық
және көтерме транспортына кететін ... ... ... Есептеулер
келесі кестеде 6.2 көрсетілген.
Құрылғының балансын формула бойынша анықтаймыз
Сδ=Цк (1+δт.д.ш), ... ... ... ... ... -транспортты дайындау
шығындарын есептейтін коэффицент.
Технологиялық және көтермелі-транспортты құрылғылардың баланс бағысына
завод цехының бұғалтерлік берілгендері бойынша алынған көмекші ... 5.2. Цех ... ... ... ... ... |Қондырғылар |Моделі |Сан|Көтерме|Сумма, |Баланс |Амортизация |
| ... | |ы ... ... |
| | | ... | |, | |
| | | |л | | ... | |
| | |
|1 ... пеші |
|1 ... | |1 |50000 |50000 |60000 |15 |7500 |
| ... | | | | | | | ... ... | |6 |40000 |240000 |288000 |15 |36000 |
| ... | | | | | | | ... ... | |1 |45000 |45000 |54000 |15 |6750 |
| ... | | | | | | | ... ... | |2 |62000 |124000 |148800 |15 |18600 |
| ... пеші | | | | | | | ... ... | |2 |50000 |100000 |120000 |15 |15000 |
| ... | | | | | | | ... ... | |1 |60000 |60000 |72000 |15 |9000 |
| ... | | | | | | | ... ... | |2 |30000 |60000 |72000 |15 |9000 |
| ... | | | | | | | |
| ... | |34 |884000 |1503000 |1801850 | |251700 ... ... ... ... |
|1 ... кран | |2 |140000 |280000 |322000 |15 |42000 |
| ... | | | | | | | |
|2 ... ... | |2 |70000 |140000 |168000 |15 |21000 |
| |Q=3 | | | | | | | |
|3 ... | |6 |20000 |120000 |144000 |15 |18000 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | |634000 | |81000 ... | |10 |884000 ... ... Жабдықтарға кететін капиталды салымды, өндірістік құрылғы ... ... ... бір ... ... ... ... өндірістк
аспаптар кіреді.
Жабдықтар кешенінің бағас көтерме бағасы бойынша анықтаймыз, яғни
«Алматы ауыр машина ... ... құю ... ... ... аламыз.
Заводтың сметалы нормасы бойынша бастапқы ... ... ... маркасы 35Л 1тонна құймабұйымға 500 тенге құрайды.
Берілгендерді кесте 5.3 кіргіземіз.
53 Кесте Жабдықтарға капиталды салымдар ... және ... ... және ... ... ... |Құю |Бағасы |Балансты |Амортизац|Амортизац|
| ... ... ... ... ... |
| |бағдарлам|1т. | | ... ... |
| |асы ... | | | ... |
| |мың. ... | | |% | ... |16 |500 |8000000 |9600000 |20 |1600000 ... | | | | | | ... |16 |200 |3200000 |3840000 |20 |640000 ... | | | | | | ... |32 |700 |11200000 ... |40 |2240000 ... ... ... өндірісті бөлімінің капиталды салымдарын
есептеу.
Цехтың өндірістік бөлімінің ауданы құрлыс сипаттамаларымен және ... ... келу ... яғни ... ... ... ... 5.4. Цех бөлімінде капиталды салымдар кестесі мен амортизациялық
есептеулер.
|Объект атауы|Аудан ,|Бағасы |Сумма, |Балансты |Амортиз|Амортизационды|
| |м2 |1м2, ... ... ... ... |
| | ... | | ... ... |
| | | | | | | |
| | | | | |% | ... |10368 |17000 ... |7 ... ... | | | | | | ... ... ... ... ... ... ... тәуелділігінен анықтаймыз. Алынған амортизация ... ... ... ... болуы қажет.
5.5 кесте Амортизациялы есептеулер мен капиталды салымдардың құрама кестесі
|Атаулары |Жалпы баланс|Амортизацион| ... құю 1т |1т ... ... ... |ды ... ... меншікті |кететін |
| ... ... ... ... | | ... ... |өлемдер, теңге |
|Жұмыс |211507200 |14805504 |13219,2 |925,3 ... | | | | ... ... |1669200 |820,5 |123,1 ... ... |2240000 |840 |126 ... | | | | ... | | | | ... ... ... |14879,7 |1174,4 ... ... нормасы 7%.
Жабдықтар үшін амортизация нормасы, өндірістік аспаптар, инвентарын 20%
деп қабылдаймыз.
Кестені негізінде цехтың өндірістік қорынан капиталды салымдар кестесін
құраймыз.
5.3. Агрегаттар ... ... ... ... ... жұмыс
орындары бойынша өндірістік жұмыскерлердің санын есептеу.
Өнеркәсіптік - өндірістік ... ... 4 ... ... ИТР, ... және МОП. ... ... өндірісті
процестерде қатысу дәрежесі бойынша ... ... және ... ... ... есептеу жұмыс орындары мен агрегаттар
бойынша қызмет жасау нормалары бойынша ... ... ... үшін 5.3.1 ЕСТ және ... тарифты
коэффициентін есептеу.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік талаптары бойынша, 1996 жылы
қабылданған, жұмыскерлер үшін барлық экономикалық ... ... ... бекітілген.
Күрделі есептеулер үшін орташа тарифті коэффициентті қабылдауға болады,
құю цехындағы жұмыскерлердің зиянды еңбек шараларын есептеу арқылы
Кт зш. ... ... ... ... ... Ка=1,15
Кесте 5.6. Құю цехының жұмыскерлері үшін тарифты коэффицентпен
шығындар.
|Жұмыскелерд|ретімен ... | ... |
| |1 ... |1,71 |1,84 |1,98 ... | | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | |
| | | |1 |2 |
| | | |
|1 ... |
|1 ... құюшы |
|1 ... ... |2 |
|1 ... |
|1 ... |12 ... |Цех бастығы |1 ... |Цех ... ... |1 ... ... ... |4 ... |Еңбек нормасын ұйымдастыру бойынша инженер |2 ... ... ... |2 ... | Аға ... |1 ... ... ... ... мастер |2 ... ... ... |1 ... | Цех ... |1 ... |1 ... |1 ... |17 ... ... ... |Сонымен қатар бойынша |Орташа |
| ... мен ... ... |
| |бөлімдер |ердің | ... | ... | ... |
| 1 ... | | |4 |4 | |
| |к | | | | | | ... ... ақы Қорын есептеу.
5.4.1. Өндірістік жұмыскерлердің еңбек ақы Қорын ... ... ... ... ... ...... жүйе
бойынша төленеді.
Еңбек ақысы екі түрден тұрады: Негізгі және ... ... ... ... ... ... ... төлемділер кіреді: тарифты ставка
бойынша төлем, жұмыс ... ... ... ... ... ... ... силықты төлемдер. Қосымша еңбек ақы деп – ұжымдық келісім ... ... ... ... ... төлемдер.
Төлемдер сайын әр айдың бір аптасында төленеді. Қалыпты төлем шарасымен
өлшемі ұжымдық келісім – ... ... ... ... ... ... қоры келесі формуламен анықталған.
(5.9)
(5.9)
F—бір жұмыскерге кететін нақты жылдық қоры.
L—құю цехында бөлімдердің сағаттық ... ... ... ... ... айлық еңбек ақы.
3П=9200;
К—құю цехындегі өндіріс жұмыскерлерінің орташа тарифті ... ... ... орта ... ... саны.
L= 104
Еңбек ақының негізгі жылдық қоры келесі ... ... : ...... ... ақшаның көлемі;
Lсиақы = 50% от Lт пр
Lт пр = ... = 31742256 ... = 15871128 ... = 31742256+15871128 = 47613384 теңге
Кейін қосымша еңбек ақы анықталынады Lқос. ... оны ... ... Lдоп = 0,15 от ... ... = 7142008 ... теңге
5.4.2. Зейнет ақы төлемдер жеке кіріс салықтары.
Әлуметтік төлемдерді есептеу.
Қазақстан Республикасында әлуметті сақтандыру қорын есептеу ... ... және ... ... ... құрайды. Сонымен қатар 10% зейнет
ақы қорына, 20% әлуметтік салық, 3,5% жеке ... ... ... ... ... ... мен ... салымдардың қортындысы 5.11.
кестеге енгізіледі.
Кесте 5.11. Өндіріс жұмыскерлердің еңбек ақысының ... ... ... ... |
| |ен ... | |
| ... | |
| | ... ... |
| | ... |, ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... | |
| | | | | ... ... |әлеумет|
| | | | | ... ... |
| | | | | | ... |теңге |
|өндіріс |54755392 |47613384 |7142008|1834305|5475539|1916439|1095107|
|жұмыскерле| | | |6 | | |8 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... жұмыскерлерінің еңбек ақы қорларын есептеу.
Кқос —құю цехінде ... ... ... ... коэффициенті.
Кқос =1,93
Қосымша жұмыскерлердің сағатты тарифі
теңге/сағат.
Жылдық негізгі еңбек ақы қоры келесі формуламен анықталады
Lқос = 1820·103·1,93·50 = 18089890 теңге
Lсиақы=50%·18089890 = 9044945 теңге
Lқос = 18089890 + 9044945 = 27134835 ... ... ... ... ... L .
Жуықтап оны Lақы =0,15 ... ... ... = 4070225 ... + Lақы = 27134835 + 4070225 = 31205060 ... ... жеке кіріс салығы, зейнет ақы төлемдерді есептеу.
Кесте 6.12. Өндіріс жұмыскерлерінің жылдық еңбек ақы қоры.
| ... ... ... |
| ... |
| |ар, ... |
| | ... ... |
| | ... |, ... |
| | | | ... қатар |
| | | | ... | |
| | | | | ... ... | | | | |қы ... |
| | | | | ... |, ... ... | | | | | | |р ... ... |27134835 |4070225|1045369|3120506|1092177 |6241012|
|жұмыскерл| | | |5 | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... ... ... төлемдер |Сонымен қатар ... | | |
| | ... ... , ... |
| | ... | ... ... ... |7142008 ... | | | ... ... ... |4070225 ... ... | | ... ... емес ... ... ... энергиясының
шығынын есептеу.
5.5.1. Технологиялық емес мақсаты үшін шығындалатын электр энергиясының
шығындары.
электр энергия шығындарына:
-термиялық пештер мен ... ... ... ... ... двигательдері;
-жарықтандырулар жатады;
Қондырғыны жүктеу коэффициенті – 0,5
Жылдық электро энергияның бағаларын есептеу 5.14. кестеде ... ... ... емес ... қолданатын жылдық қолданыс пен
электрэнергияның құндылығын есептеу
|№ |Шығын |Саны ... ... ... |
| ... |тал. ... ... |коэффиц|қолдануы | |
| | | |кВт ... ... |кВт | |
| | | | | | | | ... | | | | | | ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | |. | ... ... ... ... ... есептеу қуаттылық пен
жарықтандыру аспаптарының жұмыс уақыты бойынша жүргізіледі.
Шамдардың ... ... ... ... 1,2-1 кВт цех ... 1м2 , ал
жарықтандыру аспаптарының жылдық жұмыс саны екі семенаға – 2300 сағат
жұмсалады.
1,1 кВт/м2- мәнін қабылдаймыз.
1,1·2300·10368=26231040 кВт/.жылына
ДСП-6 ... ... ... 1т. ... 725 ... Пештің
жылдық нақты уақыт қоры - 3890 сағ.
Сұйық металдың шығысы – 21000 т.
725·21000 = 15225000 кВт/жылына
ДСП-6 судың шығыны 10 ... ... ... 5.15 ... құю ... ... ... мен шығын
сметасы
| |Шығындар ... ... ... қоры |
| | ... | |
|1 |2 |3 |4 ... ... амортизациясы |1669200 |Кесте 2,2 |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... ... | ... 2,2 |
| ... ... ... |Қондырғылардың баланс |
| |шығындардан бөлек) | ... ... ... ... |550650 ... ... |
| |жөндеу | |5% ... ... | ... ... |
| ... |126167013 ... ... |
| |Су |778000 | ... |Қосымша жұмыскерлердің | ... 4,3 ... |
| ... және ... |31205060 ... |
| ... | | ... ... ... |262557 ... ... 2% |
| | | ... |
| | | ... |
| ... ... | ... цех ... ... бағасы жұмыскерлердің еңбекақысынан 150-
500% көп. Жұмыскерлердің еңбекақысынан 150% қабылдаймыз.
Жалпы және әкімшілік шығындарды 150-300% еңбекақы қорларынан алынады.
Жұмыскерлердің еңбекақысынан 150% ... ... Құю ... ... ... өндірісіндегі шығындардың көлемін анықтау 1т құюға кететін
калькуляция құрудан басталады.
Құю бағасы екі бөліммен я калькулирленеді: сұйық металлға (кесте5.16)
жылдық құюға (кесте5.17).
5.6.1 Сұйық ... ... ... 5.16 ... ... ... маркасы 35Л калькуляциялы бағасы
| |Шығындар ... ... ақша | 1 ... |
| | |. ... ... ... ... |
| | | | ... | |
| | | | |асы| | |
| | | | |тен| | |
| | | | |ге | | |
| | | | | | ... ... | | | | | | |а |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 ... жіне ... материалдар |
| ... |т |296 ... |0,0185 ... | | | |00 | | |25 |
| ... ломы |т |10904 |130|141752000 |0,6815 ... | | | |00 | | | |
| ... ... |т |4800 |- |- | |- |
| ... | | | | | | |
| ... |т |46,88 |180|843840 |0,3 |53 |
| | | | |00 | | | |
| ... 75|т |83,36 ... ... |
| | | | |00 | | | |
| ... |т |800 |- |- |0,05 |- |
| |Құю |т |320 |- |- |0,02 |- |
| ... |т |3360 |- |- |0,21 |- |
| |мен ... | | | | | | |
|2 ... ... |т |1024 |- |- |0,064 |- |
| |(5%) | | | | | | |
| ... |т |21504 |- |147963040 |1,344 ... ... ... |т |21000 |- |- |1,3125 ... ... | | | | | | |
|4 ... шығындар |
| ... ... |3 ... | | |
| |Су |м3 |38900 |20 |778000 | | |
| ... | | | ... | | |
|5 ... ... |теңге|- |- |47613384 |- | |
| |ақы | | | | | | |
|6 ... ... |- |7142008 |- |446 |
|7 ... ... |- ... |- |653 |
| |кіріс салықтар, | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
|8 ... |теңге|- |- |173760330 |- ... ... | | | | |0 |
| ... ... | | | | | | |
|9 ... және ... |- |7142008 |- |446 |
| ... шығыны| | | | | | ... |1 ... ... ... |- |521019478 |- |3256|
| ... ... | | | | | |4 |
| ... | | | | | | ... |1 ... ... |теңге|- |- ... |- ... ... | | | | | |0 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... 35Л ... 1 ... сұйық құймабұйымның калькуляция бағасы
| |Шығындар ... | ... ... | 1 тонна сұйық |
| | |і. ... ... ... |болат |
| | | | ... ... | |
| | | | | ... | |
| | | | | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 ... ... |т |21000 |32564 |683844000 |1,31 |42740 |
|2 ... |
| ... |т |4000 |4000 ... |0,25 |1000 |
| |Құю |т |320 |4000 |1280000 |0,02 |80 |
|3 ... |т |800 |4000 |3200000 |0,05 |200 |
| ... | |5120 |- ... |0,32 |1280 |
|4 ... |т |16000 | ... |1,00 |41460 |
| |құймабұйымдар | | | | | | |
|5 ... ... |- ... |- |3422 |
|6 ... еңбекақы|теңге|- |- |7142008 |- |446 |
|7 ... ... |- ... |- |1146 |
| ... ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
|8 ... ... |- ... |- |10860 |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
|9 |Цех ... ... |- ... |- |5133 ... |1 ... ... ... |- ... |- |58615 |
| ... | | | | | | |
| |цех ... | | | | | | ... ... және |теңге|- |- ... |- |5133 |
| ... ... | | | | | ... |1 ... ... ... |- |1019977874|- |63749 |
| ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | | ... ... ... экономикалық тиімділігін есептеу.
Экономикалық салымдарды сесптеу барысында негізгі өндірістік қорлары жобада
алынған өнімдердің құндылығын төмендеуінен, экономия есебінен өтеледі.
Капиталды салымдардың экономикалық ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі өтеу тиімділігі;
3. капиталды салымдардың экономикалық тиімді коэффициентін есептеу.
Жылдық экономикалық тиімнің көлемі келесі формуламен ... ... ... ... ... ... (5.12)
теңге
теңге (5.12)
- ... ... ... ... и С2 – ... және ... ... бойынша капиталды
салымдар, теңге.
- капиталды салымдардың экономикалық тиімді коэффициенті
- жобаланатын вариает бойынша капиталды салымдар
Капиталды салымдардың өтелу мерзімін ... ... ... ... 5.18. Құю ... ... көрсеткіштері
| |Көрсеткіштер |өлшеу ... цех| ... ауыр |
| | ... ... |машина жасау» |
| | | | ... цехі |
| | | | ... |
|1 ... құюдың |т |16000 |8000 |
| ... | | | |
|2 ... ... |107 |100 |
| ... саны | | | |
|3 ... ... ... |теңге |63749 |65800 |
| ... | | | |
|4 ... ... ... ... ... |
| ... бағасы | | | |
|5 |Цех ... |м2 |10368 |8250 |
|6 ... ... ... |3281980 | |
| ... | | | |
|7 ... ... |жыл |2,41 | ... ол ... ... ... Ол машиналармен станоктардың
негізгі бөлшектері болып есептеледі. Оны ... ... ... ... ... Ол үшін қазір біз ҚазҰТУ-нің қабырғасында білім алып жүрген
болатқұюшы-құюшы маман иелерінің ролі зор. ... ... ... ... ... жаңа прогресивті технологияларды өндіріске
енгізу және жаңа технологияларға сай келетін құрал-саймандарды жасап, ... ... ... және ... ... қабілетті 50 елдің
ішіне кіру.
Пайдаланған әдебиеттер тізімдігі
1. ... Б. В. ... ... ... цехов и заводов. Учебное
пособие для ВУЗов / Б. В. ... - 2-е изд., ... ... 1979 - 376с.
2. Шестопалов В. М. Проектирование машиностроительных ... и ... В ... томах. Под ред. Ямпольского Е.С. Т. 2.
Проектирование литейных цехов и ... Ред. ... В.М. ... 1974. 294 с. с ... ... Н. Д., ... 10. А. Технология литейного производстве,
Учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд. ...... 1978 - 432с. ... ... В. К., Лев О. И. ... литейщика, Справочник для
профессионального обучения рабочих на производстве. – ... 1988. - 272с. ... ... В. Я. ... по литейному ... ... ... ... ... А.И. ... ... и механизмов автоматических линий литейного
производства. – М.: Машиностроение, 1978.
7. Аксенов П.Н. Оборудование литейных ... ... для ... ... Изд. 2-е, ... и доп. – М.: Машиностроение, 1977.
8. Матвеенко И. В., Тарский В. А. ... ... ... Учебник
для учащихся средних специальных учебных заведений, 2-е изд. перераб. и
доп., М.: Машиностроение, 1985 - 400с. ил.
9. ... А.С. ... ... Т.3. – ... ... 2003 – 1024 с.
10. Лапин В. Л., Сердюк Н.И. Охрана труда в ... ...... ... Юдин Е. Я., Белов С. В. Охрана труда в ...... ... ... М.К. Охрана труда в машиностроении: – Учебник. – М.: ... 1980 – 294 с., ... ... П.Н., ... Г.М., ... Б.П. ... литейного
производства: Атлас конструкций.
14. Маслов А.Ф. Экономика ... и ... ... Учебник для машиностроительных техникумов по
специальности Литейное производство ... ... 2-е изд., ... доп., Машиностроение, 1985-288 с. ил.
15. ... ... по ... ... ... ... для студентов специальности 250340 К., 1988. 61 с.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Шымкент май» ААҚ-ның басқару құрылымы21 бет
Оттекті конвертор өндірісі80 бет
Солтүстік Қарамұрын кен орны106 бет
Қазақмыс корпорациясы ҚҚМЗ жағдайындағы жылына қуаттылығы 15 мың т. орташа болат құймаларын өндіру цехының жобасы76 бет
Қарағанды құю зауыты «Қазақмыс» корпорациясының жағдайында қуаттылығы жылына 5 мың тонна болат құю сериялық өндіріс бөлімінің жобасы.86 бет
Құрастырмалы темірбетон конструкциялар өндірісін қарқындату125 бет
Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру23 бет
Өндірісте қауіпті және зиянды факторларды талдау11 бет
Аяқталмаған өндірістің бағалануы және есебі41 бет
ЖШС «АҚСАЙ» НТК-НЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь