Мемлекеттік билікті ұйымдастырудағы Конституцияның рөлі


1. Мемлекеттік билік түсінігі 3
2. Мемлекеттік басқарудың қағидалары 4
3. Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық.функционалдық құрылымы 5
4. Мемлекеттік басқарудағы қатынастарды құқықтық реттеу 6
5. ҚР мемлекеттік органдар жүйесі 8
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 10
Билік жалпы түрде субъектінің (индивидтердің, ұйымдардың, ұжымдардың) басқа субъектінің тәртібін (жеке адамның, ұжымның, ұйымның) еркін жеке пайдасына не басқаның назарына бағындыру қабілеттілігі.
Мемлекеттік биліктің ерекшелігін, оның ереже касиетін, белгісін айта отырып екі жағдайды еске сақтауымыз қажет: біріншіден, тығыз, бөлімбейтін, мемлекеттің билігімен, мемлекеттің байланысын, ал екіншіден, мемлекеттік билікпен, мемлекет - бүл дегенмен де әртүрлі бір-біріне ұқсамайтын құбылыстар. Осыған байланысты, бір жағынақ мемлекеттік биліктің белгісі және мемлекет бірімен-бірі қарым-қатнаста болады, тығыз араласып кеткен, ал екінші жағынан - олар толық сәйкес келмейді жэне оларды сипаттауға ыңғай әртүрлі болуы қажет.
Мемлекеттік биліктің ерекше қасиеттеріне мыналарды жатқызуға болады: мемлекеттік биліктің күштілік, оның негізіне жататыны мемлекет: басқа ешқандай билік сондай ықпал ету құралымен пайдалана алмайды.Мемлекеттік билік көпшілікшіл. Жалпы оның мәніде көпшілікшіл, яғни барлық билік қоғамдық. Дегенмен, мемлекет теориясында бүл сипаттамаға басқа традициялық мән беріледі, нақты сол, мемлекеттік биліктің профессионалды аппаратпен іске асырылуы, қоғамнан бөлінген билік объектісі ретінде. Мемлекетгік билік егеменді, олай болатын себебі оның сыртгай тэуелсіздігі және ел ішіндегі үстемдігі. Мемлекетгік биліктің үстемдігі ең алдымен, оның билігі барлық басқа ұйымдардың және елдің жалпылығынан жоғары, түратындығы жэне оның барлыгы мемлекеттің билігіне бағынуға міндетті.Мемлекеттік билік универсальды: ол өз күшін барлық аумақтарға жэне елдің барлық тұрғындарына таратады.
1. Сагиндыкова А.Н. Конституционное право Российской Федераций и Республики Казахстан. Алматы. Білім,2004.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы: Ғылыми-құқықтық түсініктеме /Ред. Басқарған Ғ.Сапарғалиев. –Алматы: Жеті жарғы, 1999. –420б.
3. Черняков А.А. Конституционное право РК: проблемы теории и практики. Алматы. Аділет-Экспресс, 1997.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
h1

Мемлекеттік билікті ұйымдастырудағы Конституцияның рөліh2
h3Жоспар

1. Мемлекеттік билік түсінігі 3

2. Мемлекеттік басқарудың қағидалары 4

3. Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымы 5

4. Мемлекеттік басқарудағы қатынастарды құқықтық реттеу 6

5. ҚР мемлекеттік органдар жүйесі 8

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 10

h3

h41. Мемлекеттік билік түсінігі

Билік жалпы түрде субъектінің (индивидтердің, ұйымдардың, ұжымдардың)
басқа субъектінің тәртібін (жеке адамның, ұжымның, ұйымның) еркін жеке
пайдасына не басқаның назарына бағындыру қабілеттілігі.
Мемлекеттік биліктің ерекшелігін, оның ереже касиетін, белгісін айта
отырып екі жағдайды еске сақтауымыз қажет: біріншіден, тығыз, бөлімбейтін,
мемлекеттің билігімен, мемлекеттің байланысын, ал екіншіден, мемлекеттік
билікпен, мемлекет - бүл дегенмен де әртүрлі бір-біріне ұқсамайтын
құбылыстар.h4 Осыған байланысты, бір жағынақ мемлекеттік биліктің
белгісі және мемлекет бірімен-бірі қарым-қатнаста болады, тығыз араласып
кеткен, ал екінші жағынан - олар толық сәйкес келмейді жэне оларды
сипаттауға ыңғай әртүрлі болуы қажет.
Мемлекеттік биліктің ерекше қасиеттеріне мыналарды жатқызуға болады:
мемлекеттік биліктің күштілік, оның негізіне жататыны мемлекет: басқа
ешқандай билік сондай ықпал ету құралымен пайдалана алмайды.Мемлекеттік
билік көпшілікшіл. Жалпы оның мәніде көпшілікшіл, яғни барлық билік
қоғамдық. Дегенмен, мемлекет теориясында бүл сипаттамаға басқа традициялық
мән беріледі, нақты сол, мемлекеттік биліктің профессионалды аппаратпен
іске асырылуы, қоғамнан бөлінген билік объектісі ретінде. Мемлекетгік билік
егеменді, олай болатын себебі оның сыртгай тэуелсіздігі және ел ішіндегі
үстемдігі. Мемлекетгік биліктің үстемдігі ең алдымен, оның билігі барлық
басқа ұйымдардың және елдің жалпылығынан жоғары, түратындығы жэне оның
барлыгы мемлекеттің билігіне бағынуға міндетті.Мемлекеттік билік
универсальды: ол өз күшін барлық аумақтарға жэне елдің барлық тұрғындарына
таратады.

h42. Мемлекеттік басқарудың қағидалары

Мемлекеттік басқару жүйесінде қағида зандылықты, қатынастарды,
элементтер арасындағы өзара байланысты білдіреді. Соларға сәйкес
мемлекетгік басқару жүйесі құрылып, жұмыс істейді. Қандай да бір қағидадан
бас тарту бүкіл жүйенің қалыпты қызметіне нұқсан келтіруі мүмкін.
Сондықтан мемлекеттік басқару қағидаларын айқындау және негіздеу процесіне
белгілі талаптар қойылады: а) мемлекеттік басқарудың кез келген емес, тек
ең маңызды, басты, объективті, қажетті зандылықтарын, қатынастары мен өзара
байланыстарын білдіру; ә)мемлекеттік басқарудағы тек тұрақты зандылықтарды
сипатгау; б) мемлекеттік басқарудың өзге басқару түрлерінен ерекшелігін
білдіру.h4
Мемлекеттік басқару қағидаларының ерекше белгілерін де атап өткен жөн:
бұл олардың диалектикалылығы, жүйелілігі, басқарушы субъектінің біліміне,
қабілетіне байланыстылығы және қағидалардың өзара байланыстылығы.
Отандық және шетелдік ғалымдар басқару қағидаларын жүйелеу мен жіктеуге
әр түрлі көзқарастар білдіреді. Олар мемлекеттік басқарудың ерекшелігін
ескере отырып басқару қағидаларының жүйесін үш топқа бөледі: 1) жалпы ортақ
қағидалар: жүйелілік, объективтілік, өзін-өзі реттеу, кері
байланыс,оңтайлылық, ақпараттық жеткіліктілік, демократизм, жариялылық,
құқықтық реттілік (заңға сәйкес келу); 2) қоғамның түрлі салаларында
(экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани) және әр түрлі қоғамдық
құбылыстарды, ұйымдарды, институттарды талдау барысында қолданылатын
жекелеген қағидалар; 3) мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-
технологиялық жақтарын қарастыратын үйымдастырушылық-технологиялық
қағидалар

h43. Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымы

Кез келген тарихи тұрпаттағы мемлекетті ғылыми тұрғыдан танып-білу
биліктің ерекше ұйымы ретіндегі мемлекетгің ғана емес, жалпы қоғамның да
негізгі сапалық сипаттамалары мен бағыт-бағдарын білдіретін оның
функцияларын қарастыруды көздейді.
Мемлекеттің функциялары - бұл мемлекеттің жалпы адами мәні мен
әлеуметтік тағайындалуы көрініс табатын және нақтыланатын оның ішкі және
сыртқы қызметінің негізгі бағыттары. Бұл анықтамада мемлекет функциясының
маңызды белгілері көрсетілген:h4
1. Мемлекеттің функциялары оның жалпы адами мәнін тікелей ашып
көрсетеді және нақтылайды; олардың мазмұны қоғам мүшелерінің ұлттық, жеке
бастық және топтық мүдделерін ескереді.
2. Мемлекеттің функцияларында оның қоғам өмірінің әр түрлі саласында
атқаратын рөлі айқындалып, ел ішінде және халықаралық аренада атқаратын жан-
жақты практикалық қызметі көрініс табады;
3. Мемлекеттің функциялары оның тарихи міндеттері мен мақсаттарына
байланысты пайда болады және дамиды; мемлекет өзінің әлеуметтік міндетін өз
қызметінің тұрақты қалыптасқан бағытын құрайтын тиісті функцияларды іске
асыру арқылы атқарады;
4. Әр түрл і тарихи тұрпаттағы мемлекеттердің функцияларында оларға тән
даму ерекшеліктері мен заңдылықтары, қоғам өміріндегі әлеуметтік-
экономикалық, саяси және рухани өзгерістердің деңгейі нақты көрініс табады.
Мемлекеттің ішкі және сыртқы функцияларының арасында негізгі және
қосымша функцияларын да атап өткен жөн. Негізгі функциялар — бұл белгілі
бір тарихи кезеңде түбірлі стратегиялық міндеттер мен мақсаттарды жүзеге
асыру жөніндегі мемлекет қызметінің жалпы маңызды бағыттары.

h44. Мемлекеттік басқарудағы қатынастарды құқықтық реттеу

Мемлекеттік басқаруды қүқықтық реттеу мемлекеттік органдарды
ұйымдастыру және олардың қызмет ету ережелерін бекіту жөніндегі мемлекет
қызметін білдіреді. Бұл қызмет басқарушылық процестерде мемлекеттік билікті
жүзеге асыру тәсілдерін, қүралдарын және процедураларын негізінен заңды
тұрғыдан анықтаумен байланысты болғандықтан ерекше мәнге ие. Жалпы құқықтық
реттеу мемлекеттік органдардың функцияларын, ұйымдастырушылық қүрылымдары
мен басқарушылық қызметтерін тәртіпке келтіруге арналған.
Құқықтық реттеудің объектілерін құрайтын мемлекеттік және қоғамдық
өмірдің бірнеше аспектілерін атап өтуге болады:h4
1.Мемлекет пен қоғам, азаматтар арасындағы қатынастар;
2.Мемлекеттік органдар арасындағы билік бөлінісі және олардың құқықтық
мәртебесін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мемлекеттік билікті жүзеге асыру
Мұғалім және оның педагогикалық процесті ұйымдастырудағы рөлі
Қазақстандағы билікті жүргізу әдістері
Конституцияның түсінігі, мәні, функциясы
Мемлекеттік несие, мемлекеттік қаржыдағы оның ролі
Мемлекеттік басқару жүйесінің қоғамдағы рөлі
Мұғалім және оның педагогикалық үрдісті ұйымдастырудағы рөлі, қоғамдағы мұғалімнің қызметі
1993 жылғы Конституцияның қабылдану себептері
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-катынасын ұйымдастырудағы психологиялық тренингтердің ролі
Мемлекеттік басқарудағы құқықтық реттеудің рөлі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь