Агроөнеркәсіп кешенінде маркетингтік қызметті жетілдіру


КІРІСПЕ

1. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ САЛАСЫНДА МАРКЕТИНГТІ
ҚОЛДАНУДЫҢ ІЛІМДІК.ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

1.1. Ауыл шаруашылығындағы маркетингтің ілімдік маңызы
1.2. Агроөнеркәсіп кешенінде маркетингті ұйымдастыру әдістемесінің негіздері
1.3. Ауыл шаруашылығындағы маркетингтің ерекшеліктері

2. АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІҢ
ДАМУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ

2.1. Агроөнеркәсіп кешені экономикасының қазіргі таңдағы жалпы
жағдайы
2.2. Ауыл шаруашылығы өнідірісінде маркетингтік қызметті ұйымдастыру мүмкіндігін бағалау
2.3. Ауыл шаруашылығындағы маркетингтік қызметтің дамуына
кедергі келтіруші факторларды талдау

3. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІ
ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ

3.1. Агроөнеркәсіп кешенінде маркетингтік қызметті дамыту жолдары
3.2. Агроөнеркәсіп кәсіпорындарында маркетингтік қызметті ендіру әдістемесін жетілдіру
3.3. Кәсіпорындарда маркетингтік қызметтің тиімділігін бағалау


ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМШАЛАР
Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі заманғы маркетинг әдістері мен қағидаларын қолданбастан, бүгінгі экономикалық шарттарда агроөнеркәсіп кешеніндегі кәсіпорындардың алдында тұрған сапалы жаңа міндеттерді шешу мүмкін емес. Соңғы уақытта маркетинг АӨК кәсіпорындарында кеңінен жүргізіле бастады, әсіресе, ауқымды нарықтары бар үлкен қалалардағы ірі кәсіпорындардың барлығында дерлік маркетинг бөлімінің құрылғаны анық байқалады. Жалпы, тамақ өнеркәсібінің өнімдері адам үшін бірінші кезектегі қажеттілік деп есептелгендіктен, бұрынғы кездері кейбір басшылар агроөнеркәсіп кешені үшін маркетингтің рөлі мен маңызы аса қажетті емес деп бағалап, маркетингке жете көңіл бөлмеді. Ал, қазір АӨК кәсіпорындарының мақсаттары мен кәсіпкерлік философиясы әркелкі болғандықтан, олардың маркетингтік және өндірістік-өтімдік қызметтерге мұқтаждығы күшейді.
Нарықтарда сан қилы тауар түрлерінің көбеюі салдарынан кәсіпорын-дардың өндірістік-шаруашылық қызметін басқаруда маркетинг әдістері мен қағидаларын қолдануға қажеттілік артып отыр. Мұндай жағдайда кәсіпорынның нарықта сәттілікке қол жеткізуі, ең алдымен, оның нарықтағы барлық өзгерістер мен жаңа қажеттіліктерге жаңа өнімдер мен технологияларды игеру арқылы қаншалықты жылдам әрі икемді жауап бере алатындығына және тұтыну сұранысындағы белгісіздіктерге тез бейімделу деңгейіне тәуелді болады. Кәсіпорындарда мүлдем жаңа басқару жүйесін қалыптастыру барысында маркетинг – қазақстандық шаруашылық тәжірибесі үшін кәсіпорындардың өндірістік-өтімдік қызметін ұйымдастыру мен басқарудың жаңа әдісі болып табылады. Бұл әдіс бұрынғы әкімшіл-әміршіл жүйеде қалыптасқан пікірлерден мақсаты мен міндеттері тұрғысынан едәуір ерекшеленеді.
Қазақстанда маркетингті енгізу қажеттігі басқару теориясы мен практикасын дамытудағы жалпы әлемдік тенденциялардан туындап отыр. Сонымен қатар, маркетинг қоғамның даму бағдарын, уақыт пен сыртқы ортаның ерекшеліктерін көрсетеді. Сол себептен, маркетинг саласындағы батыс тәжірибесі бірқатар өлшемдері бойынша қазақстандық шарттарға сәйкес келмейді. Оның үстіне, отандық тәжірбие маркетингтің экономикасы дамыған елдерге тән емес, беймәлім тұстарын ашып берді.
Біздің шарттарда маркетингтің классикалық сызбасын пайдалану және енгізу процесі өте қиын әрі баяу жүзеге асады. Өйткені, отандық кәсіп-орындарда маркетингті қалыптастыру шарттарының өзіндік ерекшеліктері бірқатар проблемалардың туындауына алып келуі және маркетингтің дамыған үлгісінің қолданысына кедергі келтіруі мүмкін.
Сонымен, маркетинг туралы шетелдік және отандық әдебиеттерді зерттеуге және нақты кәсіпорындарда маркетинг қызметін ұйымдастыру процесінің ерекшеліктері бойынша мәліметтерді сараптауға негізделген осы тақырып бойынша жұмыс істеу оның нәтижелерін отандық кәсіпорындардың іс-жүзінде әрі қарай пайдалануы тұрғысынан өзекті мәселе болып табылады. Зерттеу мәселесінің өзектілігі әзірге қолданбалы материалдары мен
1. Назарбаев Н. Казахстан : на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации; Послание Президента страны народу Казахстана Алматы, 2005
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы Алматы, “Баспа” үйі, 2001. 44 бет
3. ҚР Азаматтық Кодексі Алматы, 1995
4. ҚР Банкроттық туралы заңы Алматы , “Юрист” баспасы 2005, 40 бет
5. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг М.:Экономика, 1990. С.17
6. Алексунина В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности М.: Издательско –торговая корпорация “Дашков и К”, 2006. С. 96
7. Ансофф И.Стратегическое управление.-М.Экономика, 1998.-519 с
8. Сатыбальдыұлы С. Маркетинг- нарықтану Алматы, “Білім”, 1999.-288 бет
9. Есімжанова С.Р. Маркетинг Алматы : “Эко” баспа үйі, 2005. 448бет
10. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование : информация, анализ,
прогноз М.:Финансы и статистика, 2001. С.320
11.Акулич И.Л., Герчикова И.З. Маркетинг: учебное пособие. Минск :
Интерпрессервис, 2003-С.145
12.Багиев Г.Л. и др. Маркетинг М.:Экономика, 1999. –С.56
13.Zelihaml C. Zelihaml V. Enviromental management : revising the marketing
perspective //Journal of marketing 1984. № 46, P,46-53
14.Day G., Wensley. Marketing theary wiht a strategic orientation // Journal of
Marketing-1983, № 47, P, 79-89
15.Абрамишвили Г. Проблемы международного маркетинга,
М.:Международное отношение, 1984
16.Котлер Ф., Армсторнг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга.-
М.:СПБ.,2000.-944 с.
17.Маслова Т.Д., Божук С.Г. Маркетинг СПб.: Питер, 2002 С.400
18.Романова М.Н., и др. Маркетинг М.: Банки и биржи, 1995. С.560
19. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности М.: Внешторгиздат 1989. С.152
20.Hulbert J.M. Marketing a strategic perspective.-Impact planning group 1985.
21. Стейнер Дж. Планирование маркетинга В сб.: Внутрифирменное планирование в США М.: Прогресс,1972. С.226-330
22. Доминская М.Н. Служба маркетинга на проышленном предприятий М.: 1992, С.48
23. Герчикова И.Н. Маркетинг М.:Изд.Школа Международного Бизнеса
МГИМО, 1990-158 с.
24. Ансофф И. Стратегия управления М.:Экономика, 1989. С.519
25. Jonson G.6 Schols K. Exploring corporate strategy- Phi.1984
26. Aaker D.A. Strategic Market management –J.Wiley & Sons, 1988
27. Davidson W.H. Global strategic management Prentice Hall International Elitions 1992/-P.5
28.Назарбаев Н.Н. Қазақстан халқына жолдауы “Қазақстанның әлемдегі
бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы” 2006
29.Петранова Г.А. Экономика и управление сельском хозяйстве М.: 2003
30.Закон РК “О сельскохозяйственных товариществах и их ассоциациях
(союзах)”, 2000
31.Морозова Ю.В. Основы маркетинга М.: Издательско-торговая
корпорация “Дашков и К”, 2006. С.148
32.Мурахтанова Н.М., Еремина Е.И. Маркетинг сборник практических
задач и ситуации М.: Издательский центр “Академия”, 2005. С.69
33.Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н.,Эриашвили Н.Д. Агромаркетинг и
консалтинг М.: ЮНИТИ-Дана, 2000.С.63
34. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Каазахстана как
суверенного государства //Казахстанская правда –1992.-16 мая.-с.4-15
35. Клюкач В.А. Развития маркетинга в агропромышленном произв одстве
Учебное пособие М.: Экономика 1994 С.115
36. Сулейменов Ж.Ж. Маркетинг в управлении аграрным производством Бишкек: 2001. С.180
37. Ткаченко В.А. Совершенствование организационно-управленческой структуры новых форм хозяйствования\ В кн.: Системный анализ и экономические стратегии управления \ материалы конференции СПб. 1994
38.Сулейменов Ж.Ж., Баязитова А. Основы маркетинга Кызылорда: 1999. 200 бет.
39. Кретов И.И. Маркетинг на предприятий : практическое пособие. М.: АО Финстат информ, 1994.- 165 с.
40.Критсотокис Я.Г. Торговые выставки и ярмарки /Пер. с греч. М. “Ось-89”, 1997
41. Кулибанова В.В. Прикладной маркетинг М.: Олма –Пресс-Инвест, 2002
42. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг /Пер с фран. СПб.: Наука, 1996.
43. Лобанова Т.Н. Банки : организация и персонал М.: Финансы и статистика, 2000.
44. Бернетт Дж. Морнарти С. Маркетинговые комуникации : Интегрированный подход / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001.
45.Макгали М. Основы эффективных продаж /Перс с англ. Киев : София, 1997.
46.Хруцкий В.Е. Южнокорейский парадокс М.:Финансы и статистика, 1993. С.240
47.Гебей Д. Маркетинг: новые возможности Пер.с англ. М.:ИТД “Грац” 1999. С.200
48.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент Спб.: Питер Ком, 1998. С.896
49.Статистический сборник “Казахстан и его регионы”, агенство Республики Казахстанпо статистике, Алматы ,2005
50.Грузинов А.С. Маркетинговые стратегии предприятия в условиях экономического кризиса // Петербургский аналитик .-№ 1-1998.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 133 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Агро маркетинг27 бет
Ауыл шаруашылық саласында маркетингті қолдану81 бет
Биологиялық зерттеулерде молекулалық маркерлерді пайдаланудың тиімділігі62 бет
Маркетинг процесін басқару14 бет
«Navigant Travel» ЖШС-нің маркетингтік қызметімен экономикалық құндылық анализі59 бет
«Арзан» оптомаркетіндегі маркетингтік іс-әрекеттерді жетілдіру жолдары37 бет
«Ақсай» ХБК ЖШС-нің маркетингтік іс-әрекетін бақылау61 бет
«Батыс-2» кешеніндегі бу қазандығының автоматтандырылуын жобалау24 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Ішкі маркетингтік ақпарат жүйесі26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь