Кассадағы нақты ақшаның есебі (Access)I Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
1.1 Берілгендер қорын басқару жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ..3
1.2 Acess.тің обьектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
II Негізгі бөлім
2.1 Кассадағы нақты ақшаның есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
2.2 Кассадағы нақты ақшаның қозғалысын құжатпен рәсімдеу8
2.3 Кассаның кітапты жүргізу тәртібі мен касса бойынша есеп беру— ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.4 Кассадағы нақты қаражаттарының есептерін жүргізу ... 11
III Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қазіргі кезде, компьютерлік техниканы пайдаланбай жұмыс жасайтын сала жоқ деуге болады. Ал, компьютерді пайдалану техналогиясының жұмыс жасауға өзіне тән талаптар коятыны белгілі. Сондай талаптардың бірі - жұмыс жасауга кажетті берілгендер корын (БҚ) күру. Күнделікті өмірде біздің кездестіретін нәрселеріміздің барлыгы кандай кордың элементтері болып саналады. Берілгендер корымен жұмыс істеу казіргі танда компьютермен жұмыс істеудегі маңызды дагдылардың біріне айналды. өндірісте, ауыл шаруашылығымен оку орындарында, комерциялык мекемелерде және т.б. салаларда түрлі берілгендерді дайындау, оларды өңдеу, сақтау жиі кездеседі. Ал, мәліметтерді сақтаудың көп тараған әдісі компьютерде берілгендер қоры түрінде сақтау. Берілгендер коры - кұрылымы берілген тәсіл бойынша үйымдастырылған арнайы форматтагы файл. Көбінес, БҚ-да сақталатын берілгендер кесте түрінде дайындалады. Яғни, дискілік файл берілгсндер коры. оған енгізілетін кесте -БҚ кұрамында сактапушы объекті.
Берілгендер корын баскару жүйелері.Берілгендер корын кұру және онымен жұмыс істеуді басқару үшін көптеген программалар дайындалган: DВАSЕ, ҒОХРRO, ҒОХВАSЕ, М1СRОSОҒE АССЕSS, т.б. оларды берілгендер корын баскару жүйелері (БҚБЖ) деп атайды. Яғни, БҚБЖ -берілгендер корымен жұмыс істеуге арналған программа.
Алгашқы кездерде колданылып жүрген DВАSЕ- тің түрлі варианттары, ҒОХРRО, ҒОХВАSЕ, т.б. жүйелер эрі программалау тілдері, эрі БҚБЖ болатын және олар МS D0$ жүйссінде жүмыс істейтін. Программалаудың кіші бизнестік сиякты шагын мекемёлерде көп киындык тугызганы белгілі. Осы себспті, соңгы жьшдары пайдаланушыдан программалауды кажет ете бермейтін МICROSOFT OFFISE (WINDOWS) кұрамына кірістірілгсн Ассеss атаулы жан-жақты мүмкіндікті БҚБЖ-ның бірнсшс варианттары жарық көрді
1. Сэлтон Г. Автоматизированная обработка, хранение и поиск информации.: Пер.
с англ. -М.: Советское радио, 1973-560 с.
2. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах.: Пер.с англ.
-М.: Мир, 1980-622с
3. Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных.: .: Пер.с англ. -
М.: Мир, 1984-294с
4. Ульман Дж. Проектирование структура баз данных.: .: Пер.с англ. -М.: Муф,
1983-334с
5. Дейт К. Введение в систем баз данных.: -М. Наука, 1980.
6. Дейт К. Руководство по реляционной СУБД ДВ2. Пер. с англ.-М.:Финансы и
статистика, 1988-320с, ил.
7. Кнейер Д. Теория реляционных баз данных/. Пер. с англ.-М.: Мир. 1987-
608с.,ил.
8. Каррабис Дж. Д. Программирование в с!ОА$Е \\\ РШ$ .: Пер. с англ.-
М.:Финансы и статистика, 1991-224 см ил.
9. Бойко В.В., Савинков В.Н. Проектирование информационной базы
автоматизированной системы на основе СУБД.М.:Финансы и статистикаЛ982-
304с
Ю.Кузин Л.Т., Вольфенгаген В.Э. Реляционные методы проектирования банков данных:-К.:Выш. школа, 1979-220 с.

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны

I Кіріспе---------------------------- ----------------------------------- ----
----- 2

1.1 Берілгендер қорын басқару жүйелері--------------------------- ---3

1.2 Acess-тің обьектілері------------------------ ---------------------------
4

II Негізгі бөлім

2.1 Кассадағы нақты ақшаның есебі------------------------------ -----7

2.2 Кассадағы нақты ақшаның қозғалысын құжатпен рәсімдеу8

2.3 Кассаның кітапты жүргізу тәртібі мен касса бойынша есеп беру—-----------
----------------------------------- ------------------------------9

2.4 Кассадағы нақты қаражаттарының есептерін жүргізу----11

III Қорытынды-------------------------- ----------------------------------- --
-----------16

Кіріcпе

Қазіргі кезде, компьютерлік техниканы пайдаланбай жұмыс жасайтын сала
жоқ деуге болады. Ал, компьютерді пайдалану техналогиясының жұмыс жасауға
өзіне тән талаптар коятыны белгілі. Сондай талаптардың бірі - жұмыс жасауга
кажетті берілгендер корын (БҚ) күру. Күнделікті өмірде біздің кездестіретін
нәрселеріміздің барлыгы кандай кордың элементтері болып саналады.
Берілгендер корымен жұмыс істеу казіргі танда компьютермен жұмыс істеудегі
маңызды дагдылардың біріне айналды. өндірісте, ауыл шаруашылығымен оку
орындарында, комерциялык мекемелерде және т.б. салаларда түрлі
берілгендерді дайындау, оларды өңдеу, сақтау жиі кездеседі. Ал,
мәліметтерді сақтаудың көп тараған әдісі компьютерде берілгендер қоры
түрінде сақтау. Берілгендер коры - кұрылымы берілген тәсіл бойынша
үйымдастырылған арнайы форматтагы файл. Көбінес, БҚ-да сақталатын
берілгендер кесте түрінде дайындалады. Яғни, дискілік файл берілгсндер
коры. оған енгізілетін кесте -БҚ кұрамында сактапушы объекті.
Берілгендер корын баскару жүйелері.Берілгендер корын кұру және онымен жұмыс
істеуді басқару үшін көптеген программалар дайындалган: DВАSЕ, ҒОХРRO,
ҒОХВАSЕ, М1СRОSОҒE АССЕSS, т.б. оларды берілгендер корын баскару жүйелері
(БҚБЖ) деп атайды. Яғни, БҚБЖ -берілгендер корымен жұмыс істеуге арналған
программа.
Алгашқы кездерде колданылып жүрген DВАSЕ- тің түрлі варианттары, ҒОХРRО,
ҒОХВАSЕ, т.б. жүйелер эрі программалау тілдері, эрі БҚБЖ болатын және олар
МS D0$ жүйссінде жүмыс істейтін. Программалаудың кіші бизнестік сиякты
шагын мекемёлерде көп киындык тугызганы белгілі. Осы себспті, соңгы жьшдары
пайдаланушыдан программалауды кажет ете бермейтін Мicrosoft offise
(windows) кұрамына кірістірілгсн Ассеss атаулы жан-жақты мүмкіндікті БҚБЖ-
ның бірнсшс варианттары жарық көрді: Ассеss95, Ассеss88 97 (Ассеss-кіру,
еркін ену). Бұлар жұмыс істеуге женіл жэне анықтамалық жүйелері барынша
жетілдірілген күрделі программалар. Ассеss-те файлдар кесте түрінде
құрылады. Ассеss 97. Ехсеl 97, Wоrd 97 сияқты программалар арқылы
дайындалған, берілгендер ерекшеліктерінің бірі — олар бірінен екіншісіне
жеңіл түрде жіберіле және кабылдана алынады.
Ассеss программасының 6 объектісі бар: кестелер, сұраныстар, формалар,
есептер, макростар, модульдер. Осы объектілердік әрқайсысына жеке-жеке
түсініктеме берейік. Ал, казір оларды ұғым ретінде аныктайық
Кестелер — БҚ-нын негізгі объектілері, олар жазбалар мен өрістерден
тұрады. Кестелерде берілгендер сақталады.
Сұраныстар — Берілгендерді бір немесе бірнеше кестелерді колданушының
анықтаған шарты бойынша іріктеп алуға арналған кұрал. Сұраныстар көмегімен
берілгендерді зерттейді. фильтрлепді, тандайды, өзгертеді. біріктіреді,
яғни. өңдеиді.
Формалар кестлер мен сұраныстағы берілгендерді ыңғайлы экранға
бейнелентін және басқаратын құрал.
Есептер — Кестелер мен сұраныстардагы берілгендерді ынғайлы және көрнекі
түрде басып шығару кұралы. Есеп парактары түзілгеннен кейін ондағы
берілгендерді редакциялауға болмайды.
Макростар - Макрокомандалар жиынтығы. Егер БҚ-да қандайда бір операциялар
жиі орындалатын болса, онда олардың командалардың бір макроста жинап, оған
клавиштер комбинациясын сәйкес коюға болады.
Модульдер - Бұл Vіzuаl Ваssіс тілінде жазылган программалык процедуралар.
Егер Ассеss-тің стандарттық кұралдары кажетті талапты қанағаттандыра
алмаса, оінда, программист процедуралар көмегімен жүйенін мүмкіндігін
кеңейте алады.
Ассеss-те 6 объектіден басқа үш командалық түймелері бар: Ашу,
Конструктор, Құру. Осылардың көмегімен БК - да жұмыс істеу режимі
тандалады.
1. Ашу түймесі таңдалған объектіні ашады, Егер объект кесте болса онда
оны
көруге, жаңа жазбалар енгізуге немесе бұрынғы информацияны өзгертуге
болады.
2. Конструктор түймесі де таңдалған объектінін кұрлымын ашуға және
оны
өзгертуге мүмкіндік жасайды. - Егер объекті кесте болса, онда оған жаңа
өрістер
емгізуге нсмссс бар өрістердік қасиеттерін өзгертуге болады. Ал, егер
объект
форма болса, онда оның баскару элементтерін кұруға немесе өзгертуге
болады.
Демек, бұл режим БҚ-ын кұрастырушылар үшін керек.
3. Кұру түймесі жана объектілерді құру үшін қажет. Бұл да БҚ-
ын
кұрастырушыларға арналған режим.
Ассеss варианттарымен жұмыс істеу тәсіддерінін көпшілігі бірдей. Ассеss-
тің соңғы, жетілдірілген варианты Ассеss 97 - жұмыс істеу тәсілдерін
карастырайық.
Ассеss 97-ні іске қосу үшін Wіпсіоws жұмыс столы арқылы іске қосу —
Программалар - Місгоsоft Ассеss 97 командасын береміз.
Осы терезенің астынғы кабатында Ассеss-тің. көмескі түрде
(белсендірілмеген) өз терезесі көрінеді.
Жана БҚ кұру үшін Жаңа БҚ (Новая базя данных) ауыстырып қосқышын
орнатып, ОК түймесін басу керек. Экранда Жана БҚ файлы (Файл новой база
данных) терезесі шығады. Онын "Бума" өрісіне енгізілген тізімнен жана БҚ
орналастырылытын буманы таңдау және "Файл атыи өрісіне кұрылатын БК атауын
енгізіп, содан сон Құру түймесін басу керек. Сол кезде экранда БҚ терезесі
көрінеді.
БК трезесінде БК. құрамындағы 6 обътісімен жұмысты бастауға арналған аты
қондырма бет бар.
Берілгендер корын жабу үшін оның терезесінін "Жабу" түймесін шерту не
Файл-Жабу команласын беру жеткілікті. БК кенейтілу бойынша сақталалы.
Мicrosoft o Ассеss кіреміз, сөйтіп Новая база ашамыз онаң соң создание
таблицаға кіреміз сонын ішіне мәліметті енгіземіз.

Нақтылай қаражаттардың қозғалысы туралы ақпаратты қалыптастыруда
бухгалтерлік есептін мәні мен рөлі.
Ақшалай қаражатты басқару қаржы рыногындағы өте күрделі қиындықтарға
байланысты үлкен мәнге ие. Бәсекеге қабілеттілік технологиялық процестерді
заманға сай жаңғырту мен одан әрі даму үшін фирмадан ақшалай қаражат талап
етеді. Сондықтан ақшалай каражатпен олардың баламаларын дұрыс ашып көрсету
мен сыныптау компанияның өтемпаздығын дәл бағалау үшін қажет.
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп 4 бухгалтерлік есеп
стандартында акшалай каражат кассадағы және банктегі шоттардағы қолма-қол
ақша ретінде белгіленген. Ақшалай қаражат қозғалысы - олардың операциялық,
инвестициялық және қаржылық қызметінің нәтижесіндегі түсімімен жұмсалуы.
Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп 7 қаржылық есеп беру
стандарттарына сәйкес ақшалай қаражатқа қолма-қол ақша мен талап етілгенге
дейінгі салымдар кіреді.
Кассадағы ақшалай қаражатты сақтау, жұмсау және есептеу тәртібі есеп
саясатына сәйкес шаруашылық жүргізуші субъект дербес жасайтын. Кассалық
операцияларды жүргізу ережелері белгіленген.
Касса - бұл ақша сақталуын қамтамасыз ететін арнайы жабдықталған
бөлме. Операция жүргізілетін уақытта есіктер ішкі жағынан жабылады, сейфтің
және темір шкафтың кілттері кассирде сақталады, ал кілттердің көшірмелері
мөрлентен пакетте кәсіпорын басшысында болады. Қабылдаған кұндылықтардың
сақталуы үшін материалдық толық жауапкершілік көтеретін кассир кассалық
операцияларды жүргізеді. Кассирді жұмысқа тағайындау туралы бұйрық
шыққаннан кейін басшы оны кассалық операцияларды жүргізу тәртібімен
таныстыруға міндетті және толық жеке жауапкершілік жайлы шарт жасасады.
Шартта қарастырылған тараптардың міндеттері мен жауапкершіліктері әкімшілік
өкілі мен кассирдің қолымен бекітіледі. Кассир болмаған кезеңде толық
материалдық жауапкершілік жайлы шарт жасасқан бухгалтер кассалық
операцияларды атқарады.

2.2 Кассадағы нақты ақшаның қозғалысын құжатпен рәсімдеу.
Кәсіпорындар өздерінің есеп шоттарынан қолма-қол ақша алады, бұл мақсаттар
үшін оларға банк чектік кітапша береді. Субъект чек жаза отырып, онда талап
етілетін соманың тағайындалуын (еңбекақы төлеуге, жәрдемақыға және
шаруашылық шығындарына және т.б.) көрсетуге міндетті. Қолма-қол ақша алу
үшін субъект банкке алдын ала талап етілген сомаға тапсырыс жолдайды.
Кассалық операцияларды құжаттық ресімдеу мен есептеу. Кассалық
операциялар қолма-қол ақша қабылдаған соң бас бухгалтер немесе өкілетті
тұлға қол қойған кірістік кассалық ордермен (ККО) (ф. № КО-1) ( сызба)
ресімдейді.
Ұйым кассасына қолма-қол ақшаның түсуін ресімдеу үшін қолмен өңдегенде
де, ақпаратты компьютерде өңдегенде де қолданылады. Кірістік кассалык
ордерді бухгалтерия қызметкері бір данамен жазады, оған бас бухгалтер
немесе уәкілетті тұлға жэне кассир қол қояды, кассирдің мөрімен
куәландырады, кірістік және шығыстық кассалық құжаттарды тіркеу журналында
тіркеледі жэне ақша тапсырушының қолына беріледі, ал ордер кассада қалады.
Қолма-қол ақша берумен байланысты операциялар (2. сызба) шығыстық
кассалық ордермен (ШКО) № КО-2 ф. немесе басқа кркаттармен (төлем
тізімдемесі, ақша беру туралы өтініш) жэне фискальды коды бар бақылау-
кассалық аппараттар арқылы жүргізіледі.
¥йым кассасына қолма-қол ақшаның түсуін ресімдеу үшін (ЖКО) қол-мен
өңдеуде де ақпаратты компьютерде өндегенде де қолданылады. Бухгалтерия
қызметкері бір данамен жазады, оған бас бухгалтер мен ұйым басшысы немесе
соған уәкілетті тұлға қол қояды, кірістік және шығыстық кассалық құжаттарды
тіркеу журналында тіркеледі.
Ақша беру туралы құжаттарға басшы және бас бухгалтер қол қояды. ККО,
ШКО және оларды ауыстыратъш құжаттар сиямен немесе шарикті қаламмен (қызыл
мен жасыл түстен басқасын) анық, түсінікті толтырылуға тиісті, не болмаса
машинкада басылады. Бұл құжаттардың түзетілген жері, түзетуі болмауы керек.
ККО? ШКО-лерінде оны жасау үшін негіз көрсетіледі және оларға тіркелетін
құжаттар аталады.
ККО, ШКО кассаға тапсырылуға дейін бухгалтерияда кірістік және шығыстық
құралдарды тіркеу журналында (№ КО-3 ф.) ( сызба) тіркеледі.
Валюталық қаражатты жұмсау бойынша операциялар

  Операциялар мазмұны Дебет Кредит
1 Есеп берілетін валюталық қаражаттың кассадан берілуі 333 452
2 Шетелдік валютамен валюталық шотқа тапсырылған 431 452
ақшалай каражат
3 Бағамдык айырма:
а) жағымды 452 725
б) жағымсыз 844 452

Кассадағы ақшаның кірісі мен шығысы бойынша топтастырылған кассалық
есептердің корреспонденттелетін шоттар тұрғысынан күн сайын немесе 3-5
күнде бір рет кассир есептерінің негізінде №1 журнал-ордерге (шығыс) және
№1 тізімдемеге (кіріс) жазылады.

Ақша қаражаттарын сақтау, қабылдау мен беру үшін әрбір шаруашылық
жүргізуші субъектінің кассасы болады.
Кассир — материалдық жауапты адам. Ол касса операцияларын жүргізу
тәртібімен таныс болуға тиіс. Осыдан кейін ғана оның материалдық толық жеке
дара жауапкершілігі туралы онымен шарт жасалынады. Егер еңбек ақы мен басқа
да төлемдерді беру үшін субъекті басшысының жазбаша бұйрығы бойынша басқа
адамдар тартылатын болса, онда бүлардың материалдық толық жеке дара
жауапкершілігі туралы олармен де шарттар жасалынады.
Кассадағы операциялар есебі 45- "Кассадағы қолма-қол ақша" бөлімшесінің
активті жинақтаушы шоттарында:
451- "Кассадағы ұлттық валюта түріндегі қолма-қол ақша" және 452
-"Кассадағы шетелдік валюта түріндегі қолма-қол ақша" шоттарында
жүргізіледі.
"Кассадағы ұлттық валюта түріндегі қолма-қол ақшаның" есебі Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкісі бекіткен кассалық операцияларды жүргізу
тәртібіне сәйкес жүргізіледі (24 БЕС).
Кассаға ақша қабылдау кассаның кіріс ордерлері бойынша жүзеге асырылады,
оған бас бухгалтер мен кассир қол қояды. Кассаға ақша салған жеке немесе
занды
тұлғаларға бас бухгалтер мен кассир қол қойған ақшаны қабылдағаны
туралытүбіртек (квитанция) (ордердің қиынды бөлігі) беріледі. Төлемдерге
ақшаны қабылдаған кезде кассир "Төлем таңбаларын анықтау тәртібін"
басшылыққа алуға міндетті. Кассаға қабылданған теңге сомасы жазумен
жазылып, тиын сандармен (цифрмен) жазылады. Толтырылған кассалық кіріс
ордері төменде келтіріліті отыр.

           
  334 72 700-006  
 
  Негіз:

           

                         
Кассадан ақша беру кассаның шығыс ордерлерімен немесе басшы мен бас
бухгалтер қол қойған тиісінше рәсімделген төлем тізімдемелерімен ақша
беруге жазылған өтінішпен, шоттармен және басқа да құжаттармен рәсімделеді.
Егер касса шығыс ордерлеріне қоса тіркелген құжаттарда ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Ломбард қызметкерінің жұмыс орнын автоматтандыру
Ақша қаражаттар қозғалысының есебі
Кассадағы ақша қаражаттарының есебі және оның аудиті
Ақшаны есепке алу
Кассадағы нақты ақшаның есебі
Ақшаның мәні және оның есебін ұйымдастыру ерекшеліктері
Ақша қаражаттарының есебі және ақша қаражаттар қозғалысы жайлы
Ұйымда өндірістік қызмет пен бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
Кәсіпорынның кассадағы операциялары
Касса операцияларының есебі
Пәндер