«Үш биік» ЖШС-ң менеджерінің АЖО жасау

Кiрiспе 5
1 Сұрақтың қойылуы 7
2 Техникалық.экономикалық негіздеме 9
3 Жобаның қойылу анализі 11
4 Кәсiпорындардағы және кiшi офистердегi құжат айналымды жоба аралық зерттеу 15
4.1 Құжатайналымды ұйымдастырудың негiзгi принциптерi 15
4.2 Құжаттар түрi, тараулары және олардың өзара байланыстары. Құжаттар атрибуттары 15
4.3 Құжаттардың өзара байланысы 17
4.4 Типтік процестер 17
4.5 Құжаттар архиві және олармен жұмыс істеу реті 22
4.6 Ақиқат құжаталмасу 25
5 Қағазсыз құжатайналымға көшу стратегиясын жасау 27
5.1 Электрондық құжатайналым мәселесiн шешуге арналған дайын ПҚ.ды бағалау 27
5.1.1 “Евфрат” құжатайналым жүйесі. Сипаттамалары, режимдері және қолданылуы 27
5.1.2 DOCS Open құжатайналым жүйесі 30
5.1.3 LinkWorks құжатайналымының автоматтандырылған жүйесі 32
5.1.4 Жүйенің құрылымы және жұмыстың техпроцесі. 34
Құжатайналым жүйесі және құжаттарды басқару
5.1.5 Қосымшаларды басқару, конфигурациялау, әзірлеу және интеграциялау 36
5.1.6 Қиын жүйелер құрамында жұмыс істеу 37
5.1.7 StaffWare жүйесі 40
5.1.8 Жекелеген жұмыс станциялары үшiн дайын шешiмдердi бағалау 40
5.2 Кішi офистердегi электронды құжатайналым мәселесi үшiн шығындарды, мүмкiндiктердi және маңыздылықтарды бағалау 48
6 ЖШС «Үш биік» менеджерінің офисі үшiн құжатайналым жүйесiн жасау 50
6.1 Негізгі терминдер 50
6.2 Модульдердi жасау: «Құжаттарды енгiзу және тiркеу» 51
6.2.1 ТК кіріс құжаты 51
6.2.2 ТК шығыс құжаты 51
6.2.3 Бірнеше құжаттарды тіркеу 52
6.3 «Құжаттар базасымен жұмыс» модулiн жасау 52
6.3.1 Базамен жұмыс 53
6.3.2 Базаның мәліметтерін, кестелерін құру 54
7 Программалық қамсыздандыруды талдау 56
7.1 ПҚ.ды құру ортасын таңдау және программалау ортасы туралы қысқаша түсініктер 56
7.1.2 Есептің қойылуы 63
7.1.3 Программалық қамсыздандыруды қолдану нұсқауы 66
8 Тіршілік қауіпсіздігі. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы 73
9 Экономикалық тиімділік есебі 95
Қортынды 100
Қолданылған әдебиеттер 101
Қосымша
Құжат-кез-келген кәсiпорынның қызметiнiң базасын құрайтын ақпаратты көрсетудiң негiзгi тәсiлi болып табылады. Ақпарат құрылымдық болады, оны сақтаумен және басқарумен мәлiметтер базалары және қолданбалы ақпараттық жүйелер айналысады. Сонымен құрылымдық және құрылымдық емес құжаттар арасында бiртектес байланыс болады. Құрылымдық ақпаратты сақтауды және өңдеудi автоматтандыру қажеттiгiне күмән келтiруге болмайды, өйткенi ол орындаған ақпараттың үлкен көлемiн қолмен iстеу мүмкiн емес. Осыған орай электронды құжаталмасудың негiзгi артықшылықтарын атап көрсетейік:
 Электронды құжаталмасудың тиiмдiлiгi кәсiпорынның жалпы жұмыс тиiмдiлгiн жоғарылатады;
 Архивтердегi сақталатын құжаттар саны өте көп болғанда, жұмыс ауданын қысқартуға әкеледi;
 Қажеттi құжаттарды iздеу және оларға ену жылдамдығын арттырады. Бұл оның тиiмдiлiгiнiң ең алдыңғы көрсеткiшi.
 Көшiрмелерге, канцеляриялық тауарларға шығындардың азаюы;
 Орындаушылар арасында құжаттарды беру уақытын қысқарту;
Осы дипломдық жобаның мақсаты-ЖШС «Үш биік» жеке кәсiпорынының автоматтандырылған құжат алмасу жүйесiн жасау.
Дамудың әрбір кезеңінде адамзаттың алдында ақпарат жинақтау, өңдеу және тарату мәселелері тұрды. Көп уақыт бойы осы мәселені шешудің негізгі құралдары ретінде адам миы, тіл және есту мүшелері қолданылып келді. Ең алғашқы өзгеріс жазу өнерінің келуімен, одан соң кітап басудың шығуымен болды. Осы кезеңдегіақпарат тасығыш құралы ретінде қағаз қолданылды.
Осы жағдай ЭЕМ-нің келуімен түбірімен өзгерді. Алғашқы ЭЕМ-ры үлкен автоматты арифмометрлер ретінде қолданылды. Бұл қадам адам қызметінің ақпаратты өңдеудегі негізгі бөлім болып табылатын кешенді автоматтандыруға ауысты.
ЭЕМ-рын жүйелік қолданудың әлемдік тәжірибедегі бір мысалына мәлеметтерді өңдеу жүйесін, мысалы банктік операцияларды, бухгалтерлік есептерді, билеттерді өңдеуді автоматтандыру жатады. Осындай операциялардың тиімділігі автоматтандырылған ақпараттық базаларға сүйенеді. Бұл дегеніміз, ЭЕМ-ң жадысында жүйенің жұмысына қажетті ақпарат сақталады.
Кезекті есепті шешу кезінде жүйе көп емес қосымша ақпаратты еңгізуді ғана қажет етеді, ал қалғаны ақпараттық базаның өзінен алынады. Жаңа еңгізілген ақпараттың әр бір бөлігі жүйенің ақпараттық базасын өзгертеді.
Ақпараттың ЭЕМ-ң жадысында сақталуы оған жаңа динамамикалық сапа береді. Жаңашыл ЭЕМ-ғы автоматты баспаға шығару қызметі қажетті жағдайда осы ақпараттан таңдау бойынша кез-келген мәліметті қағазға шығарып береді.
Адамзат дамуының XXI ғасырында ақпарат негізгі қызметтік өнім болып табылады. Сондықтан әр түрлі кәсіпорындардың, фирмалардың, офистік
1. Дж. Мартин «Организация баз данных в вычислительных системах», Мир, Москва, 1990 г.
2. К. Дейт «Введение в системы управления базами данных», БИНОМ, Москва, 1999 г.
3. В. М. Стриганов и др. «Библиотечно-библиографическая классификация», Книга, Москва, 1986 г.
4. М. А. Аппак «Автоматизированные рабочие места на основе ПЭВМ», Радио и связь, Москва, 1989 г.
5. В. Л. Бройдо, В. С. Крылова «Научные основы организации управления и построения АСУ», Высшая школа, Москва, 1990 г.
6. А. Ф. Иоффе «Персональные ЭВМ в организационном управлении», Наука, Москва, 1988 г.
7. ГОСТ 12.2.032 78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
8. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
9. ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия.
10. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.
11. Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – 128 с.
12. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 368 с.
13. Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
14. Киселев А.Г. Интегрированная система управления для промышленного предприятия (ERP): учебное пособие. – Новосибирск – 2004. – 219 с.
15. Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & 1С:Предприятие
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ сму
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультеті
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
Қорғауға жіберілді
Кафедра меңгерушісі
_________Золотов А.Д.
«___»___________2009ж.
ДИПЛОМДЫҚ ... «Үш ... ... ... АЖО ... ВТ-527 топ ... ... Иманжапаров А.М.
қолы
Жетекші: аға оқытушы ... ... ... жоба 85 ... ... ... 2 қосымшадан тұрады.
ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМ, МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫ, АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫ,
ТИПТІК ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... МӘЛІМЕТ, АҚПРАТТЫ БЕРУ
Дипломдық жобаның тақырыбы: «Үш биік» ЖШС-ң менеджерінің АЖО жасау
Дипломдық жобаның мақсаты ... ... ... ... анықтау, құжаттар сипаттамаларының
құрылымын және ақпараттық құрамын ... ... ... ... бірыңғай ... ... ... ... ... ... ... материалдарда кіші полиграфияның менеджерінің қызметтерін
кешенді автоматтандырудың ... ... ... ... ЖШС «Үш биік» жеке кәсіпорынында сынақ мерзімінде енгізілген.
Мазмұны
|Кiрiспе |5 |
|1 ... ... |7 |
|2 ... ... |9 |
|3 ... қойылу анализі |11 |
|4 ... және кiшi ... ... ... жоба ... |15 |
|зерттеу | ... ... ... ... ... |15 ... ... түрi, ... және ... ... ... |15 ... ... | ... ... ... байланысы |17 ... ... ... |17 ... ... ... және ... ... істеу реті |22 ... ... ... |25 |
|5 ... ... көшу стратегиясын жасау |27 ... ... ... ... ... ... дайын |27 |
|ПҚ-ды ... | ... ... ... ... ... режимдері және |27 |
|қолданылуы | ... DOCS Open ... ... |30 ... ... ... автоматтандырылған жүйесі |32 ... ... ... және ... ... |34 ... жүйесі және құжаттарды басқару | ... ... ... ... ... және |36 ... | ... Қиын жүйелер құрамында жұмыс істеу |37 ... ... ... |40 ... ... ... ... үшiн дайын шешiмдердi бағалау |40 |
|5.2 Кішi ... ... ... ... үшiн |48 ... ... және ... бағалау | |
|6 ЖШС «Үш ... ... ... үшiн ... ... ... |50 ... Негізгі терминдер |50 ... ... ... ... ... және тiркеу» |51 ... ТК ... ... |51 ... ТК ... ... |51 ... Бірнеше құжаттарды тіркеу |52 ... ... ... жұмыс» модулiн жасау |52 ... ... ... |53 ... ... ... ... құру |54 |
|7 ... ... ... |56 ... ... құру ортасын таңдау және программалау ортасы туралы қысқаша|56 |
|түсініктер | ... ... ... |63 ... ... ... қолдану нұсқауы |66 |
|8 ... ... ... ... және еңбек гигиенасы |73 |
|9 Экономикалық ... ... |95 ... |100 ... әдебиеттер |101 ... | ... ... қызметiнiң базасын құрайтын ақпаратты
көрсетудiң негiзгi тәсiлi болып табылады. Ақпарат құрылымдық ... ... және ... ... базалары және қолданбалы ақпараттық
жүйелер ... ... ... және ... емес құжаттар
арасында бiртектес байланыс болады. Құрылымдық ақпаратты сақтауды және
өңдеудi ... ... ... ... ... ... ол
орындаған ақпараттың үлкен көлемiн қолмен iстеу мүмкiн емес. Осыған орай
электронды құжаталмасудың негiзгi артықшылықтарын атап ... ... ... ... ... ... жұмыс
тиiмдiлгiн жоғарылатады;
← Архивтердегi сақталатын құжаттар саны өте көп болғанда, жұмыс ауданын
қысқартуға ... ... ... ... және оларға ену жылдамдығын арттырады. Бұл
оның тиiмдiлiгiнiң ең алдыңғы көрсеткiшi.
← Көшiрмелерге, канцеляриялық ... ... ... Орындаушылар арасында құжаттарды беру уақытын қысқарту;
Осы дипломдық жобаның ... «Үш ... жеке ... ... ... ... ... әрбір кезеңінде адамзаттың алдында ақпарат жинақтау, өңдеу
және тарату мәселелері тұрды. Көп уақыт бойы осы мәселені ... ... ... адам миы, тіл және есту ... ... келді. Ең
алғашқы өзгеріс жазу өнерінің келуімен, одан соң ... ... ... Осы ... тасығыш құралы ретінде қағаз қолданылды.
Осы жағдай ЭЕМ-нің келуімен түбірімен өзгерді. Алғашқы ЭЕМ-ры ... ... ... ... Бұл ... адам ... ... негізгі бөлім болып табылатын кешенді автоматтандыруға
ауысты.
ЭЕМ-рын жүйелік қолданудың ... ... бір ... ... жүйесін, мысалы банктік операцияларды, бухгалтерлік
есептерді, билеттерді өңдеуді ... ... ... ... ... ... базаларға сүйенеді. Бұл дегеніміз,
ЭЕМ-ң жадысында жүйенің жұмысына қажетті ақпарат ... ... шешу ... жүйе көп емес ... ... ... ... етеді, ал қалғаны ақпараттық базаның өзінен алынады. Жаңа
еңгізілген ақпараттың әр бір бөлігі ... ... ... ... ... жадысында сақталуы оған жаңа динамамикалық сапа
береді. Жаңашыл ЭЕМ-ғы автоматты баспаға ... ... ... ... ... таңдау бойынша кез-келген мәліметті қағазға шығарып береді.
Адамзат дамуының XXI ғасырында ... ... ... өнім ... ... әр ... ... фирмалардың, офистік
қызметтердің автоматтандыруының ... ... ... негізгі мәселе
деп ойлаймын.
Қазақстан -2030 жылғы ... ... ... барлық
салаларында ақпараттандыру үрдісі жүрді. Осыған байланысты кейінгі кезде
бағдарлама құруға деген ынталанушылар көбейді . Оның ... ... ... ... ... оқу ... басқаруды автоматтандырудың
әдістерін көлемді және ... ... ... және ... ... деңгейлі программалау процедуралық, логикалық және обьектілі-
бағдарлы болып 3 түрге бөлінеді. Соңғы кездерде Windows ортасында ... және ... ... ... (ОБП) негізінде құрылған
программалау тәсілдері Object Pascal, ... Visual Basic, ... Borlan C++ for ... адам ... ... ... ... кеш пе ол бағдарлама
құруға деген ынтасы пайда болады.Дербес ... ... Windows ... ... ... осы ... ... бағдарлама құруға тырысады.Осыдан бірнеше жылдар бұрын
қатардағы ... ... ,Windows ... ... ... ... ... арман ғана болатын.Есептеуіш техниканың қауырыт жетілуі
,тиімді программалық қамсыздандыру (разработка)жасау үшін бағдарламалау
жүйелерінің пайда ... ... ... ... ... және ... жүйелеріне Borland Delphi және Microsoft Visual Basic ... ... ... ... шығармашылық жұмыс жасау ортасы , ... ... Delphi тілі ... Delphi ... ... Packal. ... уақытта программистерге Delphi –дің кезекті
пакеті - Borland Delphi7 Studio қолдарына ... ... ... ... ... мемлекеттік университеті
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
«БЕКІТЕМІН»
Каф. меңгерушісі____________А.Д.Золотов
«_____»_________________2009 ж.
(күні) ... ... ... «Үш биік» ЖШС-ң менеджерінің АЖО жасау
Жұмыстың орындалуын бақылау. Бұл ... ... ... ... үшін ... ... келеді. Құжаталмасудың дәстүрлік ... ... ие ... ... ... ... өңдеу
нысандарының орындалу жұмыстарының эстафетасын анықталған ... ... ... ... ... бере ... процестің
орындалуын бақылай алатындай, оның ... ... ... ... процестің жалпы аяқталуына осы ауытқулардың әсерін болжай
алатындай етіп құрылуы керек. Жүйеде ... ... ... ... ... болу ... бұл ... өңделу ретіне қолданушылардың
еңгізген өзгертулері тез және ... ... ... ... білдіреді.
Құжаттардың жүру процесінің нақты еңгізілген өзгертулері және орындаушының
аты журналда мунутына ... дәл ... ... ... ... жағдайларында осының арқасында жауапты ... ... және ... ... ... мәлімет беруді ұйымдастыруды
қамтамасыз етеді.
Осындай жақындықтың ерекшелігі көрініп тұр. Біріншіден, ... ... ... ие ... ... басқару жүйесін еңгізу,
бақылау функциясын ... ... ... және ... ... ... ... қайта бөлуді, шығармашылық мақсаттарды шешу үшін
персоналдың ... ... ... қамтамасыз етеді [3].
Екіншіден, ... ... ... ... ... ... бір
функциясы болып еңгізілгендіктен басқару мақсатын іске асыруға субъективтік
фактордың әсерін ... ... ... ... ... немесе қателердің болуы және т.б) шектейді. Үшіншіден, көрсетілген
функция кәсіпорынның әр қызметкерінің ісін көріңкі етеді, яғни ... ... ... ... оның іскерлігін, берілген
есепті шешу үшін өзінің ... ... ... ... мәлімет
береді.
Сонымен қатар басқарушы орындаушы ісінің ... ... ... ... ... ... статистикалық және аналитикалық
мәлімет алуға мүмкіндігі бар.
Жүйе мәліметті ұжымдық ... ... ... ... ... ... Құжатайналымын конфиденциалды түрде ұйымдастыру үшін ... ... ... ... ... ... Сондықтан ол
қолданушылардан қосымша жөндеулерді сұрамау керек.
Жүйе электрондық және ... ... ... ... ... етуі ... Қолданушыдан да, басқарушыдан да бұндай ... ... ... ... дайындықты және кез-келген ғылыми
методиканы қажет етпейді. Құжатты өңдеу процесін ... ... ... ... жағдайларда кәдімгі канцеляриялық жұмыс тәжірибесі ғана
қажет[4].
Орындаушы ... ... ... жоба ... ____________ Мадиев Т.Б.
(қолы) ... ... ... ... қамсыздандыру ішкі офистерде қолдану үшін
арналған. Фирмадағы ... ... ... ... байланысты
құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі маңызды болып табылады.
Осы дипломдық жобада әзірленген программдық қамсыздандыру кіші көлемді
ұйымдардың құжатайналымының автоматтандырылған тапсырмаларын ... ... және ... ... ... ... ... сақтау,
орындалуды бақылау) уақытын азайтады. ... ... өнім ... ... алады.
Жаңа программалық қамсыздандыруды енгізгенде экономикалық тиімділікті
дұрыс және қатесіз анықтау өте маңызды және ... ... ... ... ... ... тиімдісін таңдап алу қажет.
Практика жүзінде жаңа техниканы, программаларды енгізудің экономикалық
тиімділігінің ... ... ... ... ... салымдар, өнімнің өзіндік құны, ақтау мерзімі, ... ... ... методикасы (жағдайлық анализ) программдық өнімнің
бәсекелеге жарамдығын бағалауға және оның ... және ... ... арналған. Дұрыс жүргізілген анализ программдық өнімнің келешекте
өңделу стратегиясына және оның таралу стратегиясына әсер етуі мүмкін.
Осы ... ... ... көп деп ... ... өнімнің орнату және қолдану қарапайымдылығы.
2. мәліметтерді бірнеш жыл бойы сақтау мүмкіндігі.
3. мәліметтерді өңдеудің өзіндік технологияларын қолдануы.
4. ... ... ... модернизациялануы.
5. жұмыс сапалы болу үшін өзіндік мүдделілік.
Программалық қамсыздандырудың әлсіз жақтарына программдық өнімді іске
қосу үшін тек бір ... ғана ... ... ... ... ... ... басқа платформаларға көшіру мүмкіндіктері;
3. өнім жұмысының масштабын кеңейту мүмкіндіктері;
4. «клиент-сервер» технологиясының базасы негізінде көп ... ... ... әсер ... ... ... ... өнімнің таладауын жүргізу нәтижесінде күшті жақтары және
бірнеше мүмкіндіктер анықталды. Программдық өнімнің ... ... жоқ. ... өнеркәсіптің стратегиясы дұрыс таңдалған және
түзетулер қажет емес.
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және ... ... ... ... ... іске ... ... шығару үшін шығындар
сметасы келесі экономикалық элементер ... ... ... ... ... ... ... мұқтаждықтарға аударымдар,
амортизациялық аударымдар, ... ... ... ... келесідей тізімінен тұрады: тікелей материалды
шығындар, энергияға кететін шығындар, байланыс қызметтеріне төлемдер, басқа
ұйымдардың қызметін қолдануға кеткен төлемдер.
Дипломдық ... ... ... ... көрсеткіштер
төмендегі кестеде берілген:
Кесте 2.1 Экономикалық тиімділік көрсеткіштері
|Тиімділік көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... ... ... ... тг. ... |72 600 |186 727 ... ... тг. |6600 |1900 |4700 ... ... лет |0,52 |0,52 ... үнем |191 227 |191 227 ... ... тнг. |130 577 |130 577 ... есептеулерді анализдей келіп, шешімнің жобалық вариантының тиімді
екенін ... ... ... ... ... ... қолдану
кезінде орындалатын жұмыстардың, материалдық шығындардың еңбексыйымдылығы
төмендейтінін көрсетті.
3 Жобаның қойылу ... ... ... ... ... Республикасының
компьютерлiк баспасөз прессаларында көп көтерiлiп жатыр. ... ... ... ағындарын айналдыруды оптималдандыруға
негiзделген тиiмдi жүйе құру ... ... сол ... ... ... арналған негiзгi фактор болып ... ... ... эксперттердiң бағалауы бойынша, дұрыс жобаланып жасалған
сенiмдi құжаталмасу жүйесiнiң болмауы оның құжат айналымының 10%-ға ... ... ... ... мен ... ... даму деңгейi бұл
мәселенi компьютерлiк ақпараттық технологияларды қолданып шешуге мүмкiндiк
бередi [1].
Отандық нарықта құжаталмасу жүйесiн еңгiзудiң екi ... ... ... отандық және батыстық. Құжаттармен жұмыс ... ... ... ... атап ... ... құжаталмасу вертикальды принциппен жүргiзiледi, яғни
жетекшiден ... ... ... ... ... ... қолданылады: ол орындаушыдан орындаушыға ауысып
отырады. [2].
2 ... ... ... ... ... ... бұл құжат жөнiндегi ақпарат жинағыш болып табылады. Сонымен,
құжаталмасу және iс-қағаздарын жүргiзу ... іске ... үшiн ... ... ... оған ... қатысы жоқ арнайы iс-
жүргiзушi маман отырады. Мұндай тәжiрибе Батыста қолданылмайды. ... ... мен ... ... ... ... Қазақстандық iс-
жүргiзу қызметтерiнде корпоративтiк қана емес Мемлекеттiк стандарттарға
(МЕСТ) бағынады, өйткенi осындай жүйелерге тапсырыс ... ... ... [4].
4 Ақпараттық және компьютерлiк ... кең ... ... кәсiпорындардың көпшiлiгi құжаталмасуды әлi күнге қағаз
жүзiнде орындап келедi. Батыста iс-жүргiзу және құжаталмасу көп ... ... ... ... Жүйе ... ... (календарлық ұйымдық
құрылымдар, мәліметтерді бірдей қолдану, “жариялау” тақтасы, талқыланатын
форумдар және т.б) үшін ... ... ... ... етіп ... ... ... қарастырылатын жүйе бизнес-
процестерді және құжат ағымдарын ... ... ... ... ... қосымшаларды ұжымдық қолдану мүмкіндіктеріне ие болу
керек. Олардың айрықшаланатын негіздері ол-бір жұмысшыны немесе ... ... ... ... ... жүру ... қадағалайды
және оны сипаттайды.
Жұмыстың орындалуын бақылау. Бұл критерий қазіргі заманғы өнеркәсіп
ісі үшін «критикалық» ... ... ... ... ... функцияларға ие емес. Керісінше, құжаталмасу жүйесі өңдеу
нысандарының орындалу жұмыстарының ... ... ... ... ... группалар арасында бере алатындай, процестің
орындалуын бақылай ... оның ... ... ... ... ... ... аяқталуына осы ауытқулардың әсерін болжай
алатындай етіп құрылуы керек. Жүйеде құжатайналым процесін ... ... ... болу ... бұл құжаттардың өңделу ретіне қолданушылардың
еңгізген өзгертулері тез және ... ... ... ... ... жүру ... ... еңгізілген өзгертулері және орындаушының
аты журналда мунутына дейін дәл ... ... ... ... ... ... ... жауапты адамдарға ерекше
жағдайлардың және ... ... ... ... ... ұйымдастыруды
қамтамасыз етеді.
Осындай жақындықтың ерекшелігі көрініп тұр. Біріншіден, жұмыстың
орындалуын бақылау функциясына ие жұмыстың ағымын ... ... ... ... сәйкесінше жүйе, орындаушы және кәсіпорын ... ... ... ... бөлуді, шығармашылық мақсаттарды шешу үшін
персоналдың интеллектуалды ... ... ... ... ... жұмысты орындауды басқару есебі ... ... ... ... ... ... мақсатын іске асыруға субъективтік
фактордың әсерін (орындаушының өзіндік қасиеттері, бақылау нәтижелерін
бұрмалау ... ... ... және т.б) ... ... ... ... әр қызметкерінің ісін көріңкі етеді, яғни басқарушыға
қызметкердің қаншалықты жұмысының көптілігін, оның іскерлігін, берілген
есепті шешу үшін ... ... ... шоғырлайтындығы туралы мәлімет
береді.
Сонымен қатар басқарушы орындаушы ... ... ... ... ... нәтижелерін сипаттайтын статистикалық және аналитикалық
мәлімет алуға мүмкіндігі бар.
Жүйе мәліметті ұжымдық түрде қарапайым әдіспен ... ... ... ... ... ... ... үшін жүйе
функционалды аяқталған құралдар жиынынан ... ... ... ... ... ... сұрамау керек.
Жүйе электрондық және кәдімгі (қағаздық) құжаттардың бірге қолданылуын
қамтамасыз етуі керек. Қолданушыдан да, ... да ... ... технология облысында арнайы дайындықты және кез-келген ғылыми
методиканы қажет етпейді. Құжатты өңдеу процесін ... ... ... ... ... ... канцеляриялық жұмыс тәжірибесі ... ... ... ... ... бірі ... программалық
платформаны (серверлік компоненттер) таңдау ... ... ... жүйе ... және көп қолданылатын платформада негізделуі
керек.
Ұйымдар көбінесе өздерінің қызметтерінде Microsoft (MS BackOffice, MS
Office) ... ... және ... ... ... ... ... шешімді еңгізу салымдардың үнемделуіне
әкеледі. Осылайша арзан бағаға алынған программалық өнімге ие ... ... ... және ... ... құрайды [1].
Құжатайналымды қайта құру, құрылымның өзгеруінен, ... және ... ... жаңарту кезінде пайда болуы мүмкін. Бұл
кезде жұмыс істеп тұрған құжатайналым жүйесінің қайтадан жөнделуін сұрамау
керек. Жүйенің енуі ... ... ... істелінуі керек: «толық»
немесе этап бойынша, яғни ең ... іс ... ... ... ... және бірте-бірте кәсіпорынның барлық масштабында ... ... жүйе қиын емес ... ... ... ... ... арқасында шығындалған құралдардың тез ақталуын көрсетеді.
Жүйені алғаш рет орнатқан ... ... ... ... ... ... ... себебі осындай процедуралар кейін де орындалуы мүмкін.
Жоғары сапалық және жүйені басқарудың ... ... ... ... тез қол ... ... жалпы
орталықталынған мәліметтер қоймасымен іске асырылуы керек.
Жүйе құжаттың барлық өзгертулерден өткен түрлерін ... ... ... ... ... ... ... жүру жолын немесе үлгі ретінде қажет
болатын ... ... тез ... ... ... ... [5]. ... архив мөлшері құрылғының мүмкіндіктерімен шектеледі және қазіргі
заманғы желілік технологияларды қолданған кезде жүйе архиві көптеген ... ... ... ... ... ... ... арнайы архивтік болып позицияланбайды, бірақ үлкен
көлемді емес ... үшін ... 16 GB-қа ... ... ... көп сақталған мәліметтер архивтік болып қолданылады, өйткені кейбір
жүйелер үшін маңызды ... ... ... ... ... механизмі). Әдетте қажет болған ... ... ... ... және ... ... ... түрлерін
қолдамайтындықтан, құжат, өзінің белсенді фазасының қызмет ету ... ... ... ... архивтік жүйеге ұзақ уақыт сақталу үшін
берілуі мүмкін (мысалы, DOCS Open-ге, Excalibur және т.б.) [6].
Жүйе ... ... ... сұлбалар маршруты және
орындаушылармен берілген өзінің деңгейінде белгілі-бір ... ... ... ... ... ... алатын және орындай
алатын функцияға ие болу керек [5]. Өңдеу процестерін жобалау (және ... ... ... қарапайым және CASE-жүйесінің кейбір
қасиеттеріне ие түсінікті графикалық ... ... ... ... ... ... алуды арзандатады және де мәліметтерді жобалаудың
программалық құралдарын меңгеруді қажет етпейді. Жүйе нормалық эксплуатация
режиміне үзіліссіз ... ... ... болу ... яғни осы ... ... өзгерістерді және жақсартуларды қажет болған жағдайда еңгізуге
болады.
Құжаттарды өңдеу процестері барлық жүйе ... және оның ... ... ... және ... Әр ... жерде отырған
бірнеше қолданушылармен құжатты бірге, көп ... ... ... ... және ... байланысын қажет етпейді. Себебі жүйенің әрқайсысы
өзінің жұмысының уақытында орындалуын қадағалайды.
Мәліметтерді бекітілмеген доступтан сақтау. ... ... ... ... ... маршруттары және қызметтік мәліметтері қасақана
енуден қорғалуы қажет. Басқаша айтқанда жүйе ... ... ... ... стандартын қолдауы керек (мысалы, Windows NT
деңгейіндегі С2-класы), ... ... ... ... ... және ... қол қою» ... методы қолданылуы тиіс.
4 Кәсiпорындардағы және кiшi офистердегi құжат айналымды жоба аралық
зерттеу
4.1 Құжатайналымды ... ... ... ... ... ... ... бағынышындағы
кәсіпорындарында жалпы бөлімдер бар. Олардың аттары әртүрлі болуы ... іс ... ... ... жалпы бөлім, істерді басқару және ... ең ... ... ... олардың атауларына қарамастан барлық
өнеркәсіпте бірдей және осы кәсіпорында құжаттар ағымын (бұйрықтар, хаттар,
тапсырмалар және т.б) ... ... ... ... қолданылатын құжаттардың негізгі түрлерін және
атрибутикасын, жұмыстардың және құжаттардың ағымын ... ... ... ... қоса ... ... бар
(кәсіпорынның бөлімшелерінде, құжатайналымның арнайы бөлімшелерінде ... ... ... үшін ... ... және тұрақты
ұйымдастырудың негізгі принциптері ... ... ... жазылған және кез-келген басқарушыға таныс, бірақ олар ... ... ... ол-құжаттың локальды архиві ешкімде
болмауы. Кез-келген құжаттар архивіне енбеген кіруші құжат орындалмайтындар
қатарына енеді. Мекемеде тиісті қызмет орыны бар, яғни ... ... ... ... ... болып табылады. Канцелярияда тіркелмеген
құжаттар әдетте тез жоғалады.
Мекемеде кіруші құжаттардың тек бір каналы ғана болу ... ... ... тез арада береді ( on-line режимінде). Құжаттарды
осылай тіркеу пунктері канцелярия бөлімшелері ... ... ... ... түрi, ... және олардың өзара байланыстары. Құжаттар
атрибуттары
Кәсіпорынның жұмысында қолданылатын құжаттардың сипаттамалары ... ... ... Кәсіпорынның жұмысында қолданылатын
құжаттардың түрлері өте көп (жек ... ... саны ... ... ... құжаттардың негізгі түрлерінің саны үшеу ғана.
← Кірістік. Бұл кәсіпорынға ... ... ... ... Көптеген кірістік құжаттар сәйкесінше шығыстық құжаттарды алдын-
ала анықталған мерзімде ... ... ... ... ... ... құжатта көрсетілген орындалу мерзімімен анықталады
← Шығыстық. Көптеген шығыстық құжаттар ұйымның кірістік ... ... ... ... ... ... бөлігі кәсіпорынның өз
ішіндегі құжаттар негізінде дайындалады. Шығыстық құжаттардың кішкене
бөлігінің саны кірістік құжаттарды ... етуі ... ... ... ... ... бойынша ....мерзіміне дейін... мәлімет
берсеңіз»).
← Ішкі. Бұл ... ... ... ... үшін арналған.
Жалпы бөлім арқылы барлық ішкі құжаттар ... тек ... ... ... ... және кәсіпорын басшыларының
бұйрықтары ғана өтеді және де ... ... ... шығыстықты тудыратындар
ғана өтеді. Жобалық ұйымдар үшін (және/немесе өнеркәсіптік кәсіпорындар)
ішкі ... ... ... ... ... ... ... түрлердің құжаттары әртүрлі болуы мүмкін. Бұл хат, ... ... және т.б ... ... ... ... түрі ... осы бөлімдер саналады және де олар детальданған болып ... хат ... онда неге ... жазылған).
Канцелярия ісі бойынша осы бөлім қызықты емес, бірақ ішкі толық жүйеде
бұл қажет нәрсе. Әрі қарай мұнда құжаттардың ... ... ... ... және ішкі.
Жалпы бөлімнен өтетін барлық құжаттардың өзіндік тіркелетін номерлері
бар (құжаттың әр түріне арналған алгоритм ... ... ... кез-келген құжат-бұл тек жай қағаз, яғни құжат емес. Оны құжат ... ... ... ... ... ... құжаттар атрибуттары әр түрлі. Барлық кәсіпорындарда
кездесетін атрибуттардың жалпы бөлігін ерекшелеуге болады. Бірақ осы ... ... ... әр ... Құжаттардың жалпы атрибуттары.
Канцеляриялық құжаттың негізгі атрибуттары:
Құжаттың тіркелу номері. ... ... ... ... шығыстық
және ішкі құжаттар үшін әр түрлі болады. ... ... ... ... әр ... анықталады.
Құжат көзі (контрагент). Құжаттың қайдан алынғанын көрсетеді. Кірістік
құжаттар үшін бұл ұйым, ал ішкі және шығыстық құжаттар үшін бұл ... ... ... ... іске ... ... ... Кей кезде
құжатты орындайтын екі адам болады (кәсіпорынның кадрлық құрылымының ауысуы
кезіндегі ұзақ уақыт қолданылатын құжаттар үшін ).
Кәсіпорын қызметінің ... ... ... коды. Осы атрибут
өзінің кәсіпкерлік қызметінде ... ... ... ... ... ... ... формальды
тізімі, ол белгілі-бір уақыт кезеңіне бекітіледі (әдетте бір жылға). ... ... ... ... ... қазіргі заман жағдайында
қызмет номенклатурасы жоғары динамикалық ... ... ... және ... 1-4 рет жаңарып отырады [9].
← Құжат түріне байланысты атрибуттар
Берілген құжат түрінен ерекше атрибуттар ... ... ... ... атрибуттардан басқа келесілерден тұрады:
Бақылаудың орындалу мерзімі. Бұл атрибут тікелей ... ... ... құжат түрінен алынады. Ол кірістік ... ... ... ҚР-ң ... беру туралы арызы консульдық ... ... ... ... 6 ай ... қаралуы керек).
Бақылаушы тұлға. Әдетте ол кәсіпорынның ... бірі ... және ол ... ... бір адамды тағайындайды. Бұл атрибут
барлық кірістік құжаттарда емес, тек өте ... және ... ... ... ... ... ... басқа келесі атрибуттарға ие:
← Кәсіпорынның бөлімшелерінің тізімі- танысу үшін.
← Бақылау мерзімі-танысу немесе орындалу ... ... ... тізімі.
Шығыстық құжаттардың келесідей қосымша атрибуттары болады:
← Негізгі-құжат. Бұл атрибут ылғида болады, ... ... және ... ... ... ... Жауап берудің мерзімі. Бұл атрибут сирек кездеседі және ол барлық
кәсіпорындарда ... ... бұл ... ... да аттармен кездеседі немесе
көп мөлшерлі қосымша атрибуттармен толықтыруы мүмкін. Бірақта ... ... ... ... канцелярияларында кездеседі.
[10].
4.3 Құжаттардың өзара байланысы
Канцеляриядан өткен ... ... ... ... яғни олар басқа
құжаттарға байланысты. Көбінесе көп жағдайда ... ... ... тиісті
шығыстық құжатты туындайды. Осындай байланыссыз тек ішкі және ... ғана ... ... ... ... өзінің туындауына әкелетін
шығыстық құжаттармен және де басқа кірістік құжаттармен ... ... ... ... немесе жауапты нақтылау» 4.1 сур.). Барлық
құжаттар құжаттарды басқару жүйесінде және ... ... ... (бір жұмысқа қатысты). Бұдан біз байланыстардың қайталануын
көріп отырмыз. [11].
4.4 Типтік процестер
Бұл бөлімде құжаттар ... ... ... өзін ... құжаттарды өңдеу процестеріне тоқталамыз. Канцелярияның басты
процесі, ... ... ... ... өтуі ... ... құжаттардың орындалу мерзімін бақылайды,
дәлірек айтқанда фискалды функцияларды атқарады: кім және қашан құжаттардың
орындалуын ... ... ... ... өтуінің екі маршруты бар:
← Тікелей орындаушыға жіберіледі.
← Орталық аппаратқа шешім қабылдау үшін жіберіледі.
Екінші маршрут осы құжаттың бәрібір бақылауға ... ... ... ... ... үшін ... ... құжаттарды
екінші маршруттармен шатастыруға болмайды (мысалы, егер хатта «Кәсіпорын
мүдірлеріне...»). Мұндай құжаттар үшін ... ... ... ... ... құжаттар) жауапты орындаушы болып кәсіпорынның мүдірі немесе
оның ... ... ... [13]. ... маршрут бойынша өтетін құжаттар
үшін жауапты орындаушы болып орта ... ... ... ал ... ... ... ғана бақылайды.
Тәжірибеден көріп отырғанымыздай екінші сұлба бойынша өтетін жұмыстар
ғана ірі ... ... ... ... Бірінші
сұлба бойынша өтетін жұмыстар әдетте тұрып қалады, сонымен ... ... ... кетуі де мүмкін. Егер болашақта мүдірлердің біреуіне ... ... ... қажет болып қалған жағдайда канцелярияда проблемалар
туындауы мүмкін.
4.1 сурет Кірістік құжатты тікелей өңдеу
Канцелярияның көптеген проблемалары құжатты толық ... ... ... жауапты орындаушыларды ғана бақылауға міндетті болуынан ... ... ... жолы ... құжатайналым ұйымының жүйе деңгейінде
немесе арнайы іс қағаз жүргізу деңгейінде ... ... ... автоматтандырылған байланысын қарау қажет).
Жоғарыда кәсіпорынның орталықтандырылған канцеляриясының ... ... Ірі ... құжатайналымы жоғары болған кезде
канцелярия жұмысы орталықтанған ... ... ... ... әр ... ... тиісті корреспонденция бөлімін алады.
Кірістік корреспонденция номері ... ... (кім ... номерді
алды т.с.с) немесе кірістік құжат номеріне бөлімшелер номері еңгізіледі,ал
номерлеу әр ... әр ... ... ... ... бір ... өтеді [15].
4.2 сурет Мүдірдің бақылауымен құжатты өңдеу сұлбасы
Кірістік құжаттарды орталықтанған түрде қабылдау дүние ... Тimes ... ... ... ... ... ... соңында халықтың хаттарын өңдеу бөлімінің реорганизациясы ... да ... ... табылады, бірақ ... ... ... ... ... ... ... Бұл мақсатқа жету үшін газет басшылары корреспонденцияны бірнеше
абоненттік хат жәшіктері ... ... ... барлық корреспонденция
үшін бір мекен-жай болды). Екі ... ... ... ... (басқа мекен-жайға жіберу) тек 2%-ды ғана құрайтыны анықталды.
Мұндай ... ... ... ... бөлімшесінің
қызметкерлерін екі есе қысқартуға мүмкіндік берді ... 6 есе ... ... Канцелярияның жұмысында халықтың хаттарымен
жұмыс істеу ғана жетілмей тұр. Көптеген жағдайларда бұл жалпы іс жүргізуге
қатысты. ... ... тек ... жұмыс істеу олардың негізгі
өндірістік қызметі болып саналатын ұйымдар ... ... ... ... ... ... және т.б).
Халықтың құжаттарын өңдеу кезінде басқа түрлі классификаторлар қолданылады.
Хаттардың атрибуттары бойынша айқарма статистикасы маңызды ... ... ... ... теледидар, радиосының Корреспонденцияны өңдеудің
автоматтандырылған жүйесін әзірлеу ... ... ... іске ... да бұл жүйе әрі ... жүр. Ірі мемлекеттік
ұйымдарда халықтың хаттарын есепке алынады және олардың орындалуы ... ... ... ... ... Көріп отырғанымыздай
халықтың хаттарын өңдеу әлі де ... өту ... ... ... пункт өте қысқа болып ... ... әр ... ұйымдар үшін
корреспонденцияның көлемін бағалау ... ... үшін ... ... ... бір жылда: 16 мың кірістік құжат (одан басқа
банктың бөлімшелеріне орталықтанған 8 мың ... ... ... 25 ... ... 24 мың ... ... өтеді. Канцелярияның өзінде құжаттар
туралы мәлімет ... ... 90% үшін үш жыл, ал ... 10% бес жыл
сақталады. Құжаттардың текстері канцелярияда келесі жылдың соңына дейін
сақталады, содан ... олар ... ұзақ жыл бойы ... үшін ... ... орай бұл ... құжаттардың түр бойынша бөлімшесі
белгісіз. Бірақ кірістік және шығыстық құжаттар шамамен тең ... ... ... ... құжаттарды сақтауға арналған мәліметтер базасын
қарастырайық. Құжаттың ... ... 2 Кб (бұл сан DOCS ... ... сай келеді) орын алады және сонымен қатар 1Кб орынды
оның ... ... ... бір құжат үшін дискте мәліметтерді сақтау үшін
3 Кб дисктік кеңістік қажет. Ірі кәсіпорындарда жылына 50-100 мың ... және де ... ... үш жыл бойы ... онда 150-300 ... ... үшін 0.5-тен 1 Мб-қа дейін орын қажет болады. Конструкторлық
құжаттама үшін бұл сандар бірнеше есе асып түседі. А4 ... ... ... 30 Кб, ... – 200Кб, бланк/форма – 300Кб, сканерден сурет 1 ... ... ... сияқты құрал үшін А4 форматты 500 бетті текстік
КҚ, 2000 бетке дейінгі формат А4ті ... КҚ, 100 ... 100 ... алынған суреттен тұрады. Ал кәсіпорында әр түрлі стадиядағы осы
сияқты 50 бұйым болуы мүмкін. Сонымен қоса БД ... ... ... ... ... анықтамалар …) олардың жалпы көлемі
А4 форматты тексті-графикалық 500000 беттен тұрады (А4 форматты бір ... 100 Кб). ... ... келесіні көріп отырмыз: жұмыс істеп
тұрған бір жұмыс үшін құжатайналымды өңдеуге 80,5 Гб шамасында орын ... ... ... ... кезінде форматтар мен спецификациялар
модернизиацияланатынын естен шығармау керек, себебі файл ... ... ... Ірі ... құжатайналымы және
жұмыстық мәліметтерінің көлемі үлкен ... онда ... ... жиі ... ... бойынша есеп беру
Есеп беру жұмыстың нәтижесі болып табылады. Олар кәсіпорын басшыларына
кәсіпорындағы құжаттар ағымы туралы ... ... [19]. Есеп ... ... томқа бөлуге болады:
← Оперативті. Олар әр күн сайын немесе әр айда ... ... ... ... үшін ... ... ... алу.
← Аналитикалық. Кәсіпорындағы құжатайналымның жалпы көрінісін анализдеу
үшін арналған. Бұл ... есеп беру ... ... жартыжыл, жыл.
Негізгі есеп берулерді қарастырайық.
Оперативті есеп берулер
Есеп берудің бұл түрі ... ... ... үшін ... ... Олар әр ... кезеңдерге жасалынады, яғни бір күннен бастап
бір жұмаға дейін. Олардың негізгі мазмұны: ... ... ... ... есеп ... ... басшылары және
жауапты орындаушылар. Есеп берулер жиынтық және жеке болады. Жеке есеп
берулер ... ... ... ... ... ... есеп беру берілген уақыт мерзімінде аяқталып қалған ... (әр ... ... ... бөлінген бөлімшелер де болуы мүмкін).
Жиынтық есеп берулер кәсіпорын ... ... ... ... іс қағаздарды жүргізу процесін жалпы түрде бақылау үшін беріледі.
Жеке есеп берулер тікелей орындаушыларға ... ... ... [21]. Есеп ... ... ... ... ісі
жүргізілмейді (бірақ іс-жүзінде арнайы фильтрлерді қолданған кезде есеп
берулер аз ... ... Әр ... есеп ... жұмыстың аяқталу
мерзімінің интервалын беретін фильтр болу қажет. Осы фильтрдің нәтижесі
есеп ... бас ... ... ... ... ... бөлімшелері бойынша есеп берулер
• Контраген бойынша есеп берулер
• және т.б
Аналитикалық есеп берулер
Аналитикалық есеп ... ... ... ... ... ... берулердің стандартты түрлері болса да, әр ұйым есеп берудің өзіндік
формасына ие болғысы келеді (сонымен қатар ... Бұл есеп ... ... келешекте жобалау үшін, номенклатураны анализдеу үшін
және т.б арналған. Аналитикалық есеп берулер ... әр ... ... ... ... [23]. Есеп берулер кәсіпорынның
белгілі-бір уақыт мерзіміндегі жұмысы жайында көрініс беру керек. Яғни ... ... ... ... ... қажет. Онда ерікті уақыт
интервалын немесе тіркелген және түсінікті уақыт интервалын беруге болады:
• ай (ай және жыл ... ... ... есеп ... аз беріледі. Оларды жеке баспа ретінде
рәсімдейді және олар барлық ... ... ... ... ... ... оларға жоғары талап қойылады. Жалпы жағдайда
олар ... ... және тағы ... ... ... қажет. Осындай есеп берулердің мысалдары:
• Орындаушылар бойынша орындалған құжаттар
• Контрагенттер бойынша орындалған құжаттар
• Номенклатура бойынша ... ... ... ... ... кәсіпорынның құжаттарды жүргізу бөлімі құжаттайналымның орталық
бөлігі болып табылады, бірақ құжатайналым мұнымен тоқталмайды. Ол кәсіпорын
бөлімшесінің ... ... ... ... жүйемен және
кәсіпорын архивімен тығыз байланысты. ... ... ... автоматтандырылған жүйесін орталық жүйе деп ... Оның ... ... ... ... ... ... жүргізу бөлімімен кәсіпорынның архиві бір деңгейде тұрады, ол
ұзақ сақталатын құжаттарды жинау үшін және ... ... үшін ... ... ... және олармен жұмыс істеу реті
Динамикалық және статикалық архив
«Архив» деген сөзді естіген кезде шаңға ... ... ... ... ... ... көрініс туады, бірақ архив ... ... ... ... Іс жүзінде бұл архивтің бір түрі ғана-
ұзақ сақталатын архив немесе статикалық. Осындай архивте шығарылған өнімнің
тіркелген құжаттары ... ... көп ... ... ... ... ... Мұндай қажеттілік бірнеше себептерден пайда болады.
Бір құжатқа ... ... қол ... ... Топтық жобалау
кезінде ол міндетті жағдай болып табылады.
Қарастырылатын ... ... ... яғни ... ... мәліметтерін қорғау және ... ... ... режимі. Құпия құжаттар жұмыс біткен соң ... даяр ... ... ... ... ... ... құжаттар ылғи өзгеріп отырады. Көріп
отырғанымыздай уақытша сақтау немесе динамикалық архив ... ... ... ... ... ... жүйесі статикалық және
динамикалық архивті ұйымдастыра алу ... Енді ... жүйе ... ... ... жүргізу және ұйым бөлімшелерінің байланысы
Кәсіпорынның электронды архивінің тиімді жұмысы үшін ... ... ... жұмыс орындарын ғана емес, сонымен қатар
архивпен (мәліметтерді қажет ететіндер және ... ... ... ... ... жұмыс істейтін ... ... ... ... ... сұлбасын құру.
Нақты іске асыруға байланысты архивті жүйені құру ... ... ... үш деңгейлі логикалық сұлбалар қолданылады (2.5 сурет).
Ең ... ... ... ... ... ... және онда
жаңадан құрылған, ... ... бар. ... ... автордың
компьютерінде сақталады. Орташа деңгей (көп кездеспейді) тіркелуден өткен
құжаттарды сақтауға арналған. Бұл ... ... ... де ... серверлерінде де сақталуы мүмкін . [5].
4.4 сурет ... ... ... ... ... ... архиві. Мұнда құжаттар тіркелуден
кейін еңгізіледі (сонымен қатар архивтік сақталуды қажет ететін ... ... ... ... бір ... ... серверінде,
сонымен қоса мәліметтерді жаппай сақтау құрылғыларында сақталады.
Техникалық құжаттармен жұмыс істеудің өзіндік ... ... ... ... ... электрондық архивін
құрудың негізі көптеген сұлбаларды (векторлық ... және ... ... ... техникалық құжаттамалар және т.с.с)
сақтау болып табылады. Қағазда жазылған мәліметтерді архивке еңгізудің өзі
басқаша программалық және ... ... ... ... ... ... кезінде арнайы программалық қамсыздандыру
қолданылады. Яғни архивтік қосалқы ... ... ... ... ... келетін жобалаудың автоматтандырылған жүйесі.
Техникалық құжаттаманың архивінің ерекшелігі ... ... ... ... жаңа ... ... ... бөлшектерінің жаңарып
отыруы) пайда болған кезде сақтаудың (ремонт, қауіпсіздік ... ... Бұл ... ... ... көлемін үлкейтеді. Сонымен
қатар өнеркәсіптік кәсіпорындарда электрондық архив жүйесімен біріктірілген
офистік программалық қамсыздандыру қолданылуы қажет [11].
4.6 Ақиқат құжаталмасу
Құжаттарды ... ... ... ... тек офистік
қосымшалармен және ... ... ... құжаттамалармен(TDM деп
аталатын жүйелер) жұмыс істеуге арналған. Осыдан көріп отырғанымыздай ... бір ... ... ... ... ... ... емес.
Мәліметтерді өңдеудің тұтастығы бұзылады. Сондықтан офистік және ... ... ... көп ... ... қажет.
4.5 суретте ИД МА «Қазақстандық келісім» мысалында кіші офистің
құжатайналымы көрсетілген. ... ... ... ... бағыты
көрсетілген, құжаттың түсу кезінен бастап, шығыстық құжатты ... ... ... ИД МА ... ... ... ... ұйымдардағы құжатайналымды зерттегеннен ... ... жүйе ... тізімін көрсетейік:
- Құжатты сақтау (орталықтандырылған архив);
- Құжатайналымды әкімшілік ету;
- Құжаттардың маршрутың және қозғалысын басқару;
- ... ... ... ... ... ... ... бақылау;
- Жүйенің функцияларына қолданушылардың қол жеткізуін шектеу;
- Жүйенің функцияларына қолданушылардың қол жеткізуін реттемелеу;
- Құжаттарды ... ... ... біріктіру және сақтауды басқару;
- Құжатты әзірлеудің этаптарын бақылау;
- Қоймадағы құжаттарды іздеу және навигациялау;
- Құжаттармен, хабарламалармен және тапсырмамен ... ... ... ... есеп ... бақылау;
- Хат жәшіктерін бақылау;
- Кәсіпорында сатылы құрылымын қалыпқа келтіру;
- Бөлімшенің лауазымдық құрылымын қалыпқа келтіру;
- Құжаттарды ... ... ... жүргізу;
- Анықтамаларды жүргізу (файл үлгілері, құжат ... ... ... ... ... , ... ... байлансты әрекеттер
…);
- Ұйымдар, серіктестіктер, клиенттер т.с.с туралы мәліметтер базасы;
- Келісім шарт бойынша мәліметтер базасын ... ... ... ... уақытта мәліметтік қолдау;
- Қызметкерлерді электронды хат бойынша оперативті түрде хабарлама беру;
- Халықтың үндеулерімен жұмыс жасау;
- Жиналыстың ... ... ... ... ... ісін ... ... тіркеу, анықтамалық мәліметтерді
сақтау;
- Кәсіпорын үшін мәлімет базасын жүргізу, жобалар бойынша жұмысты жобалау;
- Қызметшілер арасында міндеттерді тиімді бөлу және ... ... ... өткізу үшін мәліметтер базасын жүргізу;
- Кадрлар бөлімінің қағассыз жұмыс істеуі;
- Жұмыстың орындалу процедурасын құру (компанияның ... ... ... ... ... және ... орындалу реті, адресатты,
жүйенің әрекетін және оның орындалу мерзімін анықтау) ;
- ... ... ... Тапсырманың кезектесуін басқару;
- Тіркелу журналы;
- Админстративтік есеп берулер.
5 Қағазсыз құжатайналымға көшу стратегиясын жасау
5.1 Электрондық құжатайналым мәселесiн шешуге арналған дайын
ПҚ-ды ... ... ... жүйесі. Сипаттамалары, режимдері және
қолданылуы
..
«Евфрат» жүйесі клиент/сервер (Евфрат 99 Document ... ... іс ... ... басқаруды
құжаттық қамсыздандыруды (БҚҚ) шешу үшін арналған және ... ... үйде ( ... 99@SOHO ) және ... ... 99 DeLuxe) ... түрде қамсыздандыруды шешуге арналған [27].
Евфрат басқаруды құжаттық қамсыздандырудың келесі ... ... ... Корпоративті электрондық архивтерді құрумен қоса іс ... ... ... Netscape ... немесе Internet Explorer арқылы интернеттен графикалық
және текстік редакторларды сканер және CuneiForm жүйесі арқылы ... ... ... ... еңгізу;
• Құжаттың құрылымы бойынша толықтекстік және гипертолықтекстік іздеу.
Реквизиттік іздеу;
• Іздеудің тиімділігі үшін құжаттарды морфологиялық ... ... ... ... орындалуы мүмкін:
• Архитектура-сақтауды ұйымдастыру және CuneiForm желілік ... ... ... ... ... арқылы іздеу;
• Банктік іс-операциондық күннің банктік ... ... ... ... ұйымдастыру, құжаттарды сақтаудың сенімділігін арттыру
және құжаттар архивімен оперативті жұмысының эффективті технологиясын
құру;
• Денсаулық ... ... ... ... фотосуретін және басқа материалдарды ... ... ... ... ... ... мәліметті іздеу және оны
сақтауды қадағалау. Редактрленетін текстке OCR CuneiForm, Cognitive Forms
арқылы алынған ... ... және ... ... ... жіберу;
• Қозғалмайтын мүлік-нысанның фотосуретін реквизитті разметкалау және
сканерлеу. ... ... ... жүйесінде мәліметтерді сақтау және
іздеуді ұйымдастыру үшін орналастыру;
... ... ... ... және ... ... ... OCR CuneiForm, Cognitive Forms арқылы алынған
көріністерді түрлендіруі және ... ... ... ... ... ... архив арқылы алынған ақпаратты
іздеуді немесе сақтауды ұйымдастыру;
• Жобалау-техникалық суреттерді, үлгі ... ... ... ... ... сканерлеу және Евфратқа электрондық архив
арқылы алынған ақпаратты іздеуді немесе ... ... ... ... ... ... ... және жобаның суреттемесін
сканерлеу. Редактрленетін текстке OCR ... ... Forms ... ... ... және ... ... базасына
ақпараттарды жіберу. Электрондық архив арқылы алынған ақпаратты іздеуді
немесе сақтауды ... және әр ... ... факс немесе
электрондық хат арқылы оларды жіберу;
• Құрылыс/Коммуналдық ... ... ... ... эскиздерді сканерлеу және т.с.с. Электрондық ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және әр түрлі
филиалдарға факс немесе электрондық.хат арқылы оларды жіберу;
• Кадрларды басқару-фотосуреттерді және ... ... ... және ... ... ... мәліметтер базасына ақпаратты
жіберу. Резюмені сканерлеу және оқу. Электрондық архив арқылы ... ... ... ... ұйымдастыру және әр түрлі филиалдарға
факс немесе электрондық хат арқылы оларды жіберу;
• Қаражат-құжаттардың стандартты формаларын, клиенттерді тіркеу анкеталарын
сканерлеу және ... ... ... ... оны оқу, ... ... ұйымның мәліметтер базасына ақпаратты
жіберу. Электрондық архив арқылы алынған ақпаратты іздеуді ... ... ... ... ... және оларды электрондық хат арқылы
танысу үшін жіберу. Келісім шарттарды, баптарды және басқа ... ... ... OCR ... Cognitive Forms арқылы
алынған көріністерді түрлендіруі және кәсіпорынның мәліметтер базасына
ақпараттарды жіберу. Электрондық архив арқылы ... ... ... ... ... және әр түрлі ... факс ... хат ... ... ... техникалық сипаттамасы
Евфрат 99 Document Server, Евфрат 99@SOHO және ... 99 ... ... ... ... ие:
• Функцияларға тез қол жеткізу;
• Ыңғайлы экрандық формалар және де баспасының ыңғайлылығы;
• Іздеудің автоматты түрі ... ... ... ... категоризацияның және фильтрлеудің
қарапайымдылығы;
• Доступ құқығын басқару;
• Электрондық хат және факстық қызметтермен байланысты;
• Қолданушының ... ... ... ... ... іске ... қамтамасыз етеді:
• Ұйымдағы бар барша құжаттардың барлық категорияларын тіркеуін;
• Құжаттарды бақылауды ұйымдастыруды;
• Ұйым ... ... ... ... анализдеуді;
• Кәсіпорын құжаттарының электронды кітапханасын (архив) құруды;
• Кәсіпорынның барлық ұйымдық-өкімгерлік құжаттарының ... ... ... басқару органдарының жиналыстарын және жиындарын өткізуді
құжаттармен қамтамасыз ету және ... ... ... және ... ... ... ... топтық
ұйымдастыруды;
• Жобалауды дайындауды, жоспарлауды және өткізуді автоматтандыруды;
• Кәсіпорынның кадрлар бөлімінің жұмысын тиімді ақпараттық қолдауды.
Жүйе ... ... ... ... ... (DNA) ... ... сай келеді. Қолданушы
жұмыс орынында Internet ... Netscape ... и ... Office-
ті қолданады.
Пакетті өндіріуші фирма жүйенің мәліметтер базасының көлеміне ешқандай
шектеу қоймайды. ... ... ... ... ... бір
уақытта қосылу санына байланысты шектеулер қойылады. Бұл шектеу саны сатып
алынған лицензияға байланысты(10нан 50-ге дейінгі бір ... ... ... келесі модульдерге бөлуге болады: типтік құжаттарды
редактрлеу формалары, құжаттарды ... ... ... ... ... модулі.
Барлық модульдер бір ортаға біріккендіктен олар бірге және жеке ... ... Бір ... ... ... автоматты түрде құжаттарды
жіберу арқасында қолдануға оңай және қарапайым жүйені модульдеуге мүмкіндік
береді [16].
Оның көмегімен ... ... ... ... және ... жұмысын автоматтандыруға, хабарламалардың
электронды түрлерінің және ... ... ... ... ... жүргізуге және жұмыс уақытын
оптимальды жобалауға, кадрлар бөлімінің жұмысын автоматтандыруға ... ... ... ... Ол ... тар наборын іске асырады, бірақ
қызмет комплекстері қолданбалы міндеттерді шешеді. ... ... ... және ... ... ... ретінде ғана ұсынылады.
Базалық қызметтер-жүйенің ядросын құрайды және жалпы болып табылатын
барлық қосымшаларда функцияларды іске ... ... ... ... жоба болған кезде ғана іске асырылады және әр қосымша үшін ... ... ... ... ... ... функциялар іске асырылған:
қауіпсіздік қолданушыны идентификациялау, қолданушының интерфейсі, есеп
берулер, қолданушы ісінің журналы және ... іс ... ... ... ... ... максималды бірегей іске асырылғандықтан оларды
қолданбалы ... ... ... ... DOCS Open ... ... Open жүйесі ірі және орташа ұйымдардың архивтерін ... ... ... бұл жүйе көп таралған (және де бұл жүйе ... ... бірі ... ... [21].
DOCS Open жүйесі "клиент/сервер" архитектурасына сай құрылған. Бұл
жүйені қолдану кезінде минимум екі ... болу ... ... ... ... ... сервері және құжаттың өзін сақтайтын
құжаттар сервері, оның құрылымы 5.1 ... ... Бұл ... екі
машина қажет емес, екі сервер де бір машинада жұмыс істей ... ... ... ... үшін ... бір сервері құжаттардың бірнеше
серверлерін басқара ... ... DOCS Open ... құрылымы
Техникалық сипаттамалар
Кітапхананың сервері ретінде мәліметтердің кез-келген реляционды
өнеркәсіптік база қолданыла алады. ... ... ... ... екі ... сай болу қажет:ANSI SQL-мен жұмыс істеу және ODBC
драйверге ие болу ... МББЖ үшін ... ... ... бар( тура
интерфейстік кітапхана арқылы). Осындай МББЖ-нің тізімі ... ... ... ... SQL Server, Sybase SQL Server, Oracle 6, Oracle
7 және Informix.
Құжат серверлері ретінде ... ... жүйе ... ... IBM, Banyan, DEC компанияларының операционды жүйелері ... ... Sun NFS ді ... UNIX. ... PC DOCS Inc. Windows NT-ны
қолдануды ұсынды. Қазіргі кезде осы ... үшін жаңа ... ... ... ... IBM PC-де ... істейді. DOCS Open
клиенттік орыны IBM PC-де (DOS-та және ... ... ... (WFW
3.11-ден Windows NT-ға дейін) немесе ПК Apple Macintosh-жұмыс істейді.
Windows, DOS және Mac ... ... ... формалар бірдей,
сонымен қатар архив администраторы әр орта немесе қолданушының әр тобы үшін
арнайы экрандық формаларды істеуі мүмкін.
Жұмыс ... үшін ... ... ... Pentium MMX ... ... немесе Pentium-II;
• Оперативті зердесі 64 -128 Mb;
• Қатты диск, сақталатын ақпараттың көлеміне байланысты.
Жұмыс станциясының параметрлері:
• Pentium базасындағы компьютер;
• Оперативті ... 16 - 32 ... ... SVGA ... диоганаьі 14 дюйм (қолайлы болу үшін15-17 дюйм
қажет);
• 1 Mb -ты ... 1.6 ... кем емес ... диск;
DOCS Open 3.0 мәліметтер базасының, желілердің, операциялық жүйелердің
және аппараттық платформалардын толық спектрлерін ... ... ... ... келесілерді қамтамасыз етеді:
Кәсіпорында құжаттарды басқару. Масштабталатын және икемді DOCS Open
3.0 ... Windows NT, NOVELL, Banyan, DEC, UNIX ... ... ... ... шегінен тыс құжатты басқару шегін ұлғайту. Кәсіпорын шегінен
тыс құжаттарды ... ... бар: ... жұмыс (Microsoft
Exchange и Lotus Notes) ... ... желі ... ... мобилді
қолданушылар тобы, клиенттер және бизнес- серіктестіктер. ... ... ... ... ... істеу үшін әр түрлі ... және ... ... ... ... және ... DOCS Open 3.0 ... жетілдірілген
интерфейске және Verity технологиясына негізделген ... ... ... ие. 3.0 ... ... бір ... үшін бірнеше
индекстік сервердің болуына жол береді. Verity ... ... ... кең ... ... бар. Ашық жүйелерді қолдайтын
PC DOCS стратегисын дамықанда жаңа өнім толықтекстік іріктеудің ... іске ... ... ... DOCS Open 3.0 ... ... кәсіпорынның бірыңғай каталогтық қызметі арқасында әр ... ... ... ... ... ... ... DOCS Open 3.0 құжаттарды
қорғайтын әр түрлі әдістерді ұсынады. Document Sentre Agent (DSA) ... ... ... сақтауға жоғарғы талаптар қойылатын орталарға
арналған. DSA ... мен ... ... ... құрады. Ол
құжаттардың серверінде орналастырылады. Сеанс кезінде барлық құжаттармен
істелінетін ... ... DSA ... ... ... тыс ... ... сондықтан оған доступ алуға және оны
өзгертуге болмайды. DSA құжаттарды ... ... ... ... ... Open 3.0-де ... операциялық жүйемен байланысқан қорғаныс ... ... ... Directory Service қызметі бар [29].
DOCS Unplugged қолданушының мобильді жұмыс орыны. DOCS Unplugged
(бұрын DOCS Mobile деп ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін қолданушыларға DOCS Unplugged
корпоративті желіде үзілу болса, МБЖ-ң барлық функционалдық ... ... және ... ... ... ... ... құжатайналымының автоматтандырылған жүйесі
LinkWorks әр түрлі процестерді автоматтандыруға ... ... ... ... ... және жоба ... ... Басқарушы өзінің жұмыс панелінен өзіне тапсырылған бөлімшелердегі
барлық істер туралы мәлімет алуға мүмкіндігі бар, ал ... ... ... ... әр ... ақпаратқа қол жеткізе алады.
Жүйенің техникалық сипаттамалары
LinkWorks – тапсырыс берушінің сұранысына сай ... ... ... ... ... құрамына келесілер кіреді:
• құжатайналым жүйесі;
... қол қоюы бар ... ... ... (Group ... ... және версияны бақылау;
• Lotus cc:Mail, Microsoft Mail, SMTP Mail (UNIX), VAX-11 ... ... Exchange және Alta Vista Mail – мен және ... ... факспен байланысқан хаттық жүйе;
• «Ақпараттық магистральмен» өзара байланысу жүйесі;
• жүйені басқару модульдері.
Программистің ойы ... ... ... ... ... архитектурасы. Бұл пакеттің
ерекшелігі ол-көп платформалылығы. Осылайша бүгінгі ... ... ... UNIX, OpenVMS, SCO UNIX, HP-UX, AIX және NT ... Клиенттің
операциондық ортасы болып Windows, NT, Windows 95, Macintosh, OS/2, X
Window (Motif) бола ... ... ... ... ... стандартты
индустриалды мәліметтер базасы қоладанылады. Қазірде Ingres, Infomix,
Oracle және ... SQL Server ... жүр. Ал ... ... TCP/IP, DECnet ... IPX/SPX қолданылады. Жүйе әр түрлі
платформаларға жататын бірнеше серверлерден тұруы да ... 3.2 ... ... ... ... ... ... инсталляция шегінде бірнеше тіл версияларын орнатуға ... ... ... ... ... аумақта жұмыс істей алады. Сонымен қатар
жүйе ортақ болып қала береді.
5.2 сурет LinkWorks-ты ... ... ... ... Жүйенің құрылымы және жұмыстың техпроцесі.
Құжатайналым жүйесі және құжаттарды басқару
Құжатайналым жүйесі LinkWorks-тің негізгі бір бөлігі болып табылады.
Жүйеге кіргеннен кейін ... ... ... панеліне доступ алады. Онда
жұмыс істеуге қажетті нысандар, құралдар орналасқан: ... ... ... үшін ... ... бар ... калькулятор
т.б. Әр нысан пиктограмма ... ... ... жұмыс столынан
құжатты папкіге жіберу үшін осы ... ... ... Егер ... пиктограммасын шертсе, онда ішкі қолданбалы
программа жұмысқа қосылады. Кірістік мәліметтер сервер ... ... ... ... ... ... ... кейін олар сонда сақталып
қалады. LinkWorks нысандарын ... үшін ішкі ... ... біз ... программалық ортаға пакетті еңгізе аламыз. ... ... ... бір ... шақырудың өзіндік әрекеті болу мүмкін
[30].
Енді LinkWorks-те ... ... ... ... ... ... келесідей мүмкіндіктері бар.
• Құжатты «жіберу»(құжат, жіберушінің жұмыс столыннан қолданушының
жұмыс столына ауысады). ... ... ... ... ... бір немесе
бірнеше адамды тағайындауға болады;
• Құжатты «көшіру» (құжат ... ... ал оның ... жұмыс столында құрылады және ол келешекте болатын өзгерістерге
қарамастан жаңа ... ... ... ... «бірге қолдану» (shared) (құжат жіберішінің және ... ... ... ... бұл ... ... ... еңгізген
өзгертулер жіберушіге көрініп тұрады және ... ... ... ... ... ... ... құжатты басқа
қолданушыға немесе қызметтік топ мүшелеріне беруге болады. Құрылған ... ... ... ... ... ... бөлімше бастығына және оның
хатшысына көрінетін ... ... «Қол ... ... ... ... папка ішіне қажетті құжаттарды еңгізеді, ал ... бұл ... ... ... ... ... тіркеу». Егер «Қол қоюға» папкасы туралы
мысалды жалғастырсақ, онда құжатта ... ... ... қойылған
құжатқа өзгертулер еңгізілген жағдайда экранда хаттама пайда болады;
• Құжат версияларын сақтау. «Бірге қолдану» режимінде редактрлеудің
дұрыс істелмегендігінен мәліметтердің ... кету ... ... ... ... қолмен және автоматты түрде сақтаудың мүмкіндіктері
бар. Автоматты режимде құжат ... ... ... әр жаңа ... ... ... ... басқа түрлеріне қарағанда бірге
қолданылатын нысандарды құру үшін және ... ... ... орнату үшін
жүйелік администратордың қатысы қажет емес.
LinkWorks-та ... қоса жүйе ... бір ... ... ... жолы ... ... маршрутын анықтайтын жүйе бар. Бұл
маршрут әр түрлі жағдайлардың орындалуын бақылауы мүмкін. Мысалы, төленген
туралы есеп алу үшін ол ... ... әр ... маршрутпен жүруі
мүмкін және бухгалтерияға барлық рұқсат етілген резолюциялардың ... ғана ... ... ... ... жобалық топтарды (project group) және
ролдерді (roles) ... ... ... әр ... ... уақытша ұйым құруға және мәліметке доступ ұйымдастыруға
мүмкіндік береді.
Пакет қауіпсіздік нормаларын ... әр ... ... ... ... қолдана алады. Жеке қолданушылардың тек нысанды оқуға
ғана ... бар. ... ... ... ... ... ... болады.
Жүйеге тіркелмеген жұмыс станциясынан кіру ... ... ... ... ... бар, ... қол қою ... жүйе:
LinkWorks функционалдық емес, нысанды-бағдарланған құрылымға ... ... ... ... ... жүйені алып тастау мүмкін
емес және де қолданушы жүйенің қандай модулі қажет екендігіне қарамастан
нысанда ... ... ... ... Сондықтан біз тек ішкі ... ғана ... ... ... ... ... ... жіберу режимдерінде басқа хат
жүйелеріне бір құжатты және де құрамдас нысандарды жіберуге мүмкіндік ... SMTP (UNIX) ... хат ... де ... ... Word ... дайындалған, құрамында екі құжаты бар «Папка» нысанын
жіберу кезінде ... ... ... ... аты, т.б) ... ... текстік файлды және де стандартты UUENCODE
алгоритмі арқылы кодталған екі ... да ... ... қолданушысы SMTP
Mail (UNIX), X.400, VAX-11 Mail (OpenVMS), cc:Mail, Microsoft Mail ... ... ... ... мүмкін.
3.2 версиясында MS Exchange және Alta Vista Mail for Windows ... ... ... ... және MIME ... ... Осы
версияда сонымен қатар HTTP протоколы арқылы Mosaic ... ... ... ... дүние жүзінің кез-келген жерінен өзінің
жұмыс панеліне доступ алуға мүмкіндігі бар және де WWW-ң ... үшін ... ... ... ... ... X.500 ... ағаштарымен ақпарат алмасуды қолдайды.
5.1.5 Қосымшаларды басқару, конфигурациялау, әзірлеу және интеграциялау
Енді ... ... және ... ... ... Пакетте екі модуль бар: ... ... ... және ... ... (System Configuration). Осы
модульдердің өзі бірнеше ... ... ... типтерін,
жұмыс станцияларын басқару) тұрады. Әр ... ... ... ... ... ... ... көріп отырғанымыздай жүйені
басқарудың міндеттерін орындауды сәйкесінше бөлуге болады. Администрлеудің
барлық құралдары ... ... ... ... ... ... администратордың жұмыс панелінің бір «бөлімі» болып
табылады. Келесісі ... ... ... ... ... ... жұмыс журналы, нысандарға доступ журналы және т.б [24].
Пакеттің ерекшеленетін ... + ... ... Plus ... ... LinkWorks нысандарымен және ішкі қосымшалар арасындағы
нысанды-бағдарлау интерфейсі. Осы интерфейсті ... ... ... ... ... бағдарланған Visual Basic және C/C++ қолданбалы
программаларды құруға болады. C/C++дағы қосымшалар ... ... ... ... фондық режимдегі серверде іске ... ... ... ... қолдану кезінде DLL ішкі кітапханадан
функцияларды шақыруға ... ... ішкі ... ... ... ... ... C/C++өзіндік тіл және клиенттік
макрокомандалар және сервер ... ... ... Basic ... тіл
жиынтығы кездеседі және де графикалық интерфейспен әзірлеушінің нысанды-
бағдарлау ортасы бар. Пакет ... DDE және OLE ... ... COM (Common Object Model) стандартын толығымен ... ... OLE ... ... қосылған. Сонымен қатар АРО функция
жинағы кеңейтілген: іздеу нәтижелерінің асинхронды қайту және әр ... ... ... ... ... LinkWorks сияқты
жүйелердің ортақ проблемасы орнатудың және ... ... ... ... ... ... барлық шаблонға ие болса да және
не істеу керектігін білсе де әр келесі жүйені қалпына ... ... ... Бұл ... ... жұмыстарды сол жерде істеу керек ... ... ... ... ... ... ол әзірлеудің және программалық шешімдердің қуатты құралы болып
табылады. Мысалы, клиентке қосымша ... ... ... ... және т.б ... ... есеп ... жүйесін еңгізу қажет болсын.
Бұрын әзірлеушілерге клиенттің нақты жүйесінде ... ... ... ... Ал ... бұл ... изоляцияланған жүйеде істеуге болады және
шешімдерді программалық компонента түрінде сақтауға болады, яғни ... ... ... ... ... шаблондарын құру)
туралы барлық ақпараттарды сақтауға арналған текстік файл ретінде. Бұл
файлды ... ... хат ... ... ... Бірақ клиент drag-
and-drop процедурасы арқылы компонентті орнату керек. ... ... ... ешқандай күдіксіз істей алады. Ол дегеніміз жалпы
серверде мәліметтер қауіпсіздігіне сенімді болуы. Егер ... ... ... ... ... ... онда жүйелік администратор оны
жүйеден алып тастайды. Бұл жағдайда ... ... ... ... жойылады [26].
5.1.6 Қиын жүйелер құрамында жұмыс істеу
LinkWorks иілмелілігі арқасында оның ... ... бір ... ... ... ... ... R/3 жүйе құрамында.
Осындай шешімге келу үшін жеке үлкен статья қажет болушы еді. Бірақ ... ... ... ... жүйесінде LNX Business connect for SAP R/3 компоненті бар,
оның арқасында LinkWorks және R/3 ... ... ... қолдана алушы еді. Мысалы, LinkWorks қолданушысы ... ... ... R/3 ... ... ... панелінен шақыра алады. Бұл
жағдайда байланыс үшін LinkWorks COM және CORBA стандарттарына негізделген
кәдімгі программалық ... ... ... ... R/3-
тің технологиялық негіздерін білу ... ... ... ... ... үшінші қосымшаларды байланыстыру үшін де қолданылуы мүмкін.
LNX Archive Connect ... екі ... ... ... оптикалық
дискте сақталған жалпы құжаттар архивін қолдануға мүмкіндік береді. ... ... DIGITAL Archive for SAP R/3 ... ... қолданылады. DIGITAL
Archive арқылы сақталған R/3 арқылы өткен барлық құжаттарға ... ... ... ... және т.б.), ... ... ... доступ алуға мүмкіндігі бар. Осы ... ... ... тен R/3 ке графикалық кескіндерді жібере аламыз.
5.1.7 StaffWare жүйесі
Қолданылу облысы және ... ... ... ... ... автоматтандырудың бірнеше қатарлы жүйелері бар. ... ... ... ... немесе консалтинттік компанялар
көмегімен ... ... ... ... ... Осындай жүйелердің бірі Staffware plc. (Ұлыбритания) компаниясының
Staffware пакеті болып табылады. Оның ... іс ... ... ... ... жетістіктері кіреді. Пакет дүние жүзінің
40 ... 20 ... ... істейді. Дүние жүзіндегі 200000 астам қолданушылар
Staffware базасындағы шешімдерді қолданады.
Staffware пакеті workflow класс жүйесіне жатады.Workflow-мәліметті
автоматты түрде ... және ... ... ... ... ... ... класқа жататын жүйелерге қойылатын
негізгі талаптар-ережелерді, уақытша ... және ... бір ... ... алгоритмін орындауды есептеу. Workflow технологиясы
кәсіпорынның қызметін автоматтандыру ... ... Workflow ... ... ұйым ... ... 80% дан астам корпорациялар
workflow технологиясын өздерінің бизнес жоспарларының ... ... ... ретінде қарастырады.
Жүйенің техникалық сипаттамалары
Workflow технологиясын іске асыратын ... ... ... ... ... [3]:
• жұмысты орындау процедураларын құру. Бұл этапта адресат, ... ... ... ... және ... кезінде жүйенің
әрекеттері анықталады;
• прцедура варианттарының орындалуы;
• тапсырма ретін басқару;
• административті бақылау және басқару. ... ... ... ... әр вариантының орындалуы туралы есеп беру, процедураның
әр қадамын көрсететін көрініс жағдайы туралы есеп беру, ... көру ... бар ... журналы қолданылады.;
• административті есеп берулер;
• доступты авторлау;
• қосымша функциялар: электрондық хаттың кез-келген ішкі жүйесіне шығу(
X.25 және X.400), жұмыс календарін ... және ... ең ... бөлігінің бірі инструмент болып табылады.
Оның ... ... ... Ұсыныс берушінің кәсіпорыны үнемі
қозғалыста болатындықтан, оның ... ... ... және ... ... ауыстыруларына, жүйе
архитектурасы үшін автоматтандырудың жаңа ... ... ... архитектурасының негізіне үш принцип қойылған: тәуелсіздік, ашық
болу және біріктіру. Internet/Intranet ... ... ... ... тағы бір жаңа ... WWWW (World Wide Web ... ие болды.
Ол бүгінгі күнде глобальды компьютерлік ... ... ... үшін ... ... және ... ... байланыс бір программаға басқа сервисті
қолдануға мүмкіндік беретін процедураларды (RPC) ... ... ... ... ... және ... көзқарасы бойынша логикалық байланыс
локальды деңгейде іске асады, ал іс ... ... ... ... ... ал ... TCP/IP ... бойынша орындалады.
5.3 сурет Staffware жүйесінде байланысты ұйымдастыру диаграммасы
StafКware жүйесі коммуникациондық қабаттан (TCP/IP және sockets, ... X.400) ... ... ... ... Олар ... ... үш
компонентін (ақпаратпен таныстыру, қосымшаның нақты логикасын іске ... ... іске ... ... ... ... ... экранды жасау, сұраныстарды еңгізуді
ұйымдастыру, жауаптарды алу ... ... ... ... ... аумағының сұранысын қамтамасыз етеуге арналған. Қолданбалы қабат
workflow жүйесімен интерфейсті ... ... ... ... ... ... көріңкі доступты қамтамасыз етеді: мәліметтер
базасынан логикалық жазуларды таңдау, оларды конвертирлеуді және де ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді: яғни ұсыныс ... ... ... ... ... ... және ... шешімдерді таңдап алу арқылы
аппараттық және программалық қамсыздандыруды жаңартудың жұмысын бұзбай-ақ.
Бұл архитектура ... ... ... ... ... ... ... Яғни жеке жұмыс орнынан бастап, жұмысшы
топтарға дейін және одан ... ... ... ... ... пакеті-бұл нақты бір қолданбалы аумаққа ... ... ... ... ... ... ... ол-әр түрлі қосымшалармен жұмыс істеген кездегі иілмелілігі. ... ... ... ұйым және ... ... ... ... жүргізу әр түрлі. Сондықтан ұсыныс берушінің кәсіпорынның нақты ... ... ... ... ... көп ... алады.
Мұнда электронды құжатайналымды басқарудың үш жүйесінің ресурстарына
ғана қойылатын талаптар қарастырылған. 5.1 кестеден осындай класты ... ... ... ... Құжатайналымның атақты жүйелері
|Өнімдер |LanDocs |96 – ісі |OfficeMedia ... ... ... ... ... |Novell, |Win NT, |Win NT, ... | |OS/2, |OS/2, |Unix |Unix, ... | |Win NT, |WinNT, | | |
| | |Unix ... OS | | ... |Oracle, |Oracle, |Lotus ... |- ... |SQL, ... |MS SQL ... |
| ... |SQL | |rmix | ... қолданушыға |7300$ |5500$ |9600$ |- |2000$ ... | | | | | ... ... ... ... пакеттер ірі және ... ... ... ... жүйені автоматтандыратын қуатты
жүйелер болып табылады. Осындай жүйе арқылы кәсіпорындағы ... көшу ... ... тек ... пен кірісте ғана болады.
Бірақ осындай қуат кішкентай фирмаларда орынды ма?. Құжат көлемі ... ... ... емес және де ... ... кейін жүйе
ақталмайды және жаңа шығындар ... ... ... Пакеттер бағасы өте
жоғары және серверлер ресурстарына қойылатын талаптар да жоғары. ... ... ... іске ... ... және ... көп көлемі босқа
шығындалады.
5.1.8 Жекелеген жұмыс станциялары үшiн дайын шешiмдердi бағалау
Жекелеген жұмыс машиналарында ... ... және ... ... ... ... арналған жүйелерді
қарастырайық. Мысал ретінде құжаттарды басқару жүйелерінің көп таралған
түрлерін Documentum, DOCS Open және DocuLive ... ... ... ... ... ... әр ... түрлерімен (хат, статья,
сызба, презентация,келісім ... және ... ... Word ... Excel ... т.б) ... ... Олар мәліметтерді сақтаудың
анықталған форматымен сипатталады (әр қолданбалы ... ... бар). Әр ... ... ... бар: ... ... құрылу
мерзімі, соңғы редактрлеу уақыты, типі, түрі, доступ ... және ... ... ... ... ... ... табуды оңайлатады.
Атрибуттар бойынша құжаттарды іздеудің ... ... көп ... үлгі (Query By Example) бойынша сұраныс. Оның негізі қолданушы өзіне
қажетті құжаттар (мысалы, ... ... ... 20-на ... құжаты) атрибуттарының нақты мәндерін беру болып табылады.
ҚБЖ DOCS Open сұраныстары іздеу формасының жолдарын ... ... ... оның әр қайсысы кейбір атрибутивтермен ... ... ... ... карточкасын (ТБК) дублирует (электрлі ТБК
классикалық іс қағаз жүргізу мамандарына таныс ... ... және ... ... ... ... бар экрандық форма болып табылады
(DOCS ... ТБК ... 3.3 ... ... ҚБЖ ... ... ТБК-н қолданбай-ақ, сұранысты құрудың
қиын әдісін іске асырады. Мұнда атрибуттарды тізімнен таңдау қажет және
олар үшін ... ... ... ... ... ... Кей атрибуттарға
байланысты осындай әр жағдайды элементарлы жағдай деп ... Әр ... ... ... жағдайлар ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ және ... ... ... қиын ... құрауы мүмкін. Сұраныстың
осындай жазбалануы әмбебап, бірақ компьютермен ... ... ... ... ... ғана ... Ал DOCS Open-гі қолданылған әдіс
компьютермен жұмыс істеу тәжірибесі аз қызметкерге сай ... DocuLive ... осы екі әдіс ... ... ( тек ... ... мерзімі және жалпы қолданылатын ... ... ) ... ... ... үлгі ... ... жасауға болады немесе кез-
келген атрибутпен қиын ... ... ... ... ... бойынша іздеу бүгінгі күнде тек ... ... ... қатар арзан «қоробтық» ҚБЖ-ң (контекстілік іздеусі жоқ жүйе
ҚБЖ деп атала алмайды және оның ... ... ... ... ... ... Барлық салыстырылатын үш ҚБЖ осы функцияға ие. ... ... ... ... іске асырады, яғни контекстілік
іздеу үшін іздеу ... жеке ... (DOCS ... ... ... ... ... (Documentum, DocuLive-гі сияқты) кіретін кейбір
жағдайларды қолданады. Осылайша контекстілі үшін де ... ... ... ... ... дұрыс болып табылады.
Сонымен қатар барлық қарастырылатын ҚБЖ іздеудің айрықша жағдайларын
еңгізуге мүмкіндік береді. Мысалы, символдардың ... ... ... ... ... ... қолдану.
ТБК атрибуты бойынша контекстілі іздеуге тоқталайық. Барлық жүйелер-
Documentum, DOCS Open және ... ... ... мүмкіндіктің болуын қамтамасыз етеді.
Іздеу мүмкіндіктерін индексаторлар қамтамасыз етеді, бірақ Documentum-
де Verity фирмасының TOPIC программдық ... ... ... ... ... бірігуге мүмкіндігі болса да, ... ол ... ... PC DOCS ... DOCS Open-ді Verity
TOPIC-тен Fulcrum ... ... ... ... ... Open–нің жаңа версиясының негізі болып табылады) [8].
Жиынтық атрибуттар
Әр атрибут тек бір мәнге ие болған ең қарапайым жағдай ... ... ... ... бірнеше мән (мысалы, «кітапты қайта шығару жылдары»
немесе «жауапты адамдардың ... беру ... ... Штаттық режимде
ешқандай
Жиынтық картотекалар
Желілердің енуін ескерсек, ... ... бар ... ... рубрикаттармен жұмыс істеуге көп көңіл бөлінеді. Іс жүзінде бір
ақпараттық комплекте бірнеше картотеканың ... ... DOCS ... DocuLive ҚБЖ бір ... ... ... құжаттарды ауыстыру кезінде
қиындықтар туу мүмкін.
DOCS Open және ... ... ... ... көңіл
бөлген, онда таратылған архив бірнеше серверлерден тұратындығына қарамастан
ортақ логикалы (виртуалды) болып табылады. Бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... мысалы компаниялардың қосылуы
кезінде бірікккен ақпараттық комплекс өзінің құжат ... және ... ... құжат атрибуты бірінші архивте ... ... ... ... деп ... ... бар ескі ... құрылады. Құжаттарды бір архивтен екінші архивке жіберуге (немесе
архивтерді ... ... ... ол үшін қосымша қаражат қажет.
Documentum DOCS Open және ... ... ... картотекалармен
жұмыс істей алады және осы ҚБЖ-е әр құжат өзіндік атрибуттар жиынтығынан
тұрады. Іс жүзінде ... ... ... ... ... ... ... деңгейінде іске асады [17].
Құжатты бірнеше форматта өңдеу
Қазіргі заманға сай корпорациялық ҚБЖ-де ... ... ... әр түрлі форматты құжаттарды көру үшін басқа бір фирманың
өнімдерін өздеріне еңгізе ... ... ... ... DOCS ... астам форматты (Inso программалық қамсыздандыруы ... ... ... ... ... Word ... ... көрінстерді (сонымен қатар құжаттар үлгілерін, факсты),
AutoCAD сызбаларын оперативті ... ... ... ... ... құру ... ... қосымшаларды барлық жұмыс столдарында
орнатудың қажеттілігі жоқ. Сонымен қатар әр түрлі ... ... бар. ... толық контекстілі индексін құру аспектісінсіз
контекст бойынша іздеу мүмкін болмас еді. Іс ... ... саны ... ... ... DOCS ... ... модульдер көмегімен HTML форматында жіберуге болады [21].
Құрамды құжаттармен жұмыс
Іс жүзінде құрамдас құжаттар материалдарды тематикалық іріктемелерден
тұратын папкаларға сай ... ... үш ҚБЖ ... ... құру ... ... ... тұрады. DocuLive ҚБЖ шегінде әр құжат ерікті
түрдегі әр түрлі форматтан тұруы мүмкін. Documentum-де ... ... іске ... ... ... ... көп таралған
форматтардың құрамды құжаттарын импорттайды. DOCS Open ҚБЖ, ... ... ... ... үшін ... ... интерфейсі бар
DOCS Link түріндегі жеке ... және ... ... ... жинай
алатын DOCS Binder модуліне ие. DOCS Binder ... ... ... ... болу ... Осыдан көріп отырғанымыздай бір құжат ... ... бола ... ... ... ... ... көбейгеніне қарамастан қағаз құжаттар
жұмыс процесінде маңызды орын алады. Осыған байланысты ҚБЖ қағаз құжаттарды
басқаруды және де ... ... ... ... үшін ... етеді. Documentum ҚБЖ электронды файл көмегінсіз карточкаларды
істеуге және атрибут көмегімен қағаз құжатты бақылауға ... ... ... және тану қажет болса, онда ... ... ... еш ... ... ... ... SWD
фирмасы Xerox Document On Demand системасымен интеграция жасады).
DOCS Open-де қағаз құжаттармен жұмыс істеу бұрыннан орнатылған ... ... ... ... ... ... арналған меню пункті
бар, сонда да архивке атрибуттары бар карточкалар ғана еңгізіледі). Сонымен
қатар ... АО ... ... Delta Image ... ... бар. Ол көп
бетті құжаттарды сканерлеуге арналған. Бұл ... де ... ... ... ... іске ... алатын арнайы DocuLive
Scan модулі бар. DOCS Open және DocuLive көп ... ... де ... ... ... Оның ... ... ағымды түрде
еңгізуге болады (сонымен қоса, прессаны және анкетаны электрондық түрге
ауыстыруға).
Құжаттарды көшіру және ... ... ... сақтау үшін ҚБЖ құжаттың бір версисын бір
уақытта ... ... ... ... ... ... оқшауланады. Осы кезде құжат архивтен шығарылды деп айтылады.
Құжатты ... және ... ... ... ... уақытша локальды
диске немесе дискетаға көшірмесін жазады. Қарастырылған барлық ҚБЖ осы
механизммен ... Все ... СУД ... ... ... ... өңдеу кезінде (әсіресе бір құжатты бірнеше адам істеп
отырса) көбінесе аралық версиялар пайда болады. ... ... ... ҚБЖ
үшін өте маңызды. DOCS Open-де әр құжатта версия және подверсия сандары
шектеулі. ... ... саны 99 және 26 [19]. ... болса
подверсиялардың қиындығын және тереңдігін ерікті түрде құруға мүмкіндік
береді. Кез келген уақытта әр ... ... ... және ... ... ... ... графикалық түрде көрінісі
Барлық үш ҚБЖ архивті еңгізілген папка ... ... ... шкаф деп ... ... бір ... резервтелген атауларға
ие және жүйе қозғалысының логикасын басқарады) иерархиясы ... ... ие. DOCS Open ... ... ... DOCS ... модулі атқарады, DOCSFusion-де оның ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарда құжаттар көп көлемі бірнеше ондаған жылдар бойы
сақталуы керек. Мұндай мақсатта қатты дисктерді қолдану өте ... ... ... ... ҚБЖ құжаттарды әр түрлі сақтау
құрылғыларымен жән ... бір ... ... деңгейге көшуін
(құжатты көп қолданған кезде немесе ... ... ... ... Бұл CR-ROM, CD-RW, ... кітапханалар, стриммерлер сияқты
ақпараттарды сақтау құрылғыларын пайдалануға мүмкіндік береді.
DOCS Open-те жартылай автоматты метафорасы іске ... ... ... ... ... ... ал ... утилитті іске қосқан
кезде администратор көптен бері қолданылмаған құжаттарды арзан ... ... ... DocuLive ҚБЖ бұл ... жеке ... жүйе ... ... and Imaging System
производства Siemens Nixdorf) немесе DOCS ... ... ... ... ... ... көрсетуге болады, ал
сақталудың әртүрлі деңгей ... ... ... үшін ... істеу қажет.
Жұмыстық процестерінің еңгізілген автоматтандыру құралдары (workflow)
Барлық ҚБЖ қызметкерлердің, құжатайналым ... ... үшін және ... ... ... үшін ... ... кейбіреуі, мысалы, Documentum осы ... ... ... ал басқалары-олардың қатарына жататындар DOCS
Open және DocuLive, ... ... ... DOCS Open ... ... ресейлік компаниясының DOCS Routing (WorkRoute I) ... ... ... ал DocuLive-тің жаңа версиясына
DocuLive WorkFlow ... II) ... ... I құжаттардың және тапсырмалардың (мысалы, басшы
резалюциямен құжатты жауапты ... ... ол өз ... ... оны
орындаушыға жібереді, қажет болған жағдайда және құқығы бар болса заңгерден
көмек сұрауы мүмкін) ерікті ... ... ... II ... ... ... іске ... құжаттардың
өңделуі және әр түрлі орындаушылар арасында олардың орын ауыстыруы алдын-
ала жобаланған жұмыстық процестер ... ... ... (бұл
Documentum-де де қолданылады). Workflow-жүйесін осы ... ... ... емес, сондықтан жалпы ескертумен шектелейік.
Қолданушылар доступын бақылау
Желілердің дамуына байланысты қауіпсіздікті қамтамасыз ету қазіргі
кезде ... ... ... ... Корпоративті ҚБЖ доступты бақылаудың
бірнеше ... ... ... ... ... ... бірнеше деңгейлері (мысалы, қарау, редактрлеу,
құру, өшіру, баспаға ... және т.б) ... ... ... ... ... ... кіргізуге болады. Барлық үш жүйеде
құжаттар файлдық жүйеде ... ... бұл ... ... ... бұл
жүйе үшін де дұрыс) файл түрінде сақталғандықтан жүз ... ... ету үшін ... ... жүйе ... ... ... Сондықтан DOCS Open-де архивке доступ бермейтін және бақылайтын
Document Sentry Agent арнайы модулі ... ... ... тарихы
Қазіргі заманғы ҚБЖ-ң қауіпсізді қамтамасыз ететін моделдердің негізі
бір мәселесі ... ... ... ... ... ... жоспарда мұның пайдасы құжатпен істелінген барлық ... ... және ... ... ... ... және т.б) қадағалау. Documentum
және DocuLive жүйелерінде бұл этапты программалау керек, ал DOCS ... ... іске ... ... ... ... ... административтеудің қолайлы құралдарына ие.
Олар желілік ... ... ... ... ... тізімін
синхронизациялауға және ұйымның ... ... ... ... құру және ... ... келтіруге мүмкіндік береді.
Internet/intranet технологиясын қолдау
Корпоративтік желілер осы технология негізінде административтеудің
қолайлығына және төмен баға ... көп ... ... отырған ҚБЖ
сонымен қатар қолданушыларға құжаттардың ... ... ... ҚБЖ ... ... жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ол
Internet-браузерде іске асады және жеке программаны-клиентті қажет ... ... ... ... ... ҚБЖ арнайы желілік модулдерімен
іске асады. Олардың құжаттар архивіне доступы болғандықтан оларды (ссылка
ретінде, бастапқы форматта) ... ... Бұл ... ... ... ... Себебі Documentum көптеген ... және Internet ... ... ... ... ... ... электронды баспалар және т.б) құру үшін де ... ... ... ҚБЖ құрамына кіретін RightSite сервері арқылы
құрылған Documentum компаниясының өзінің торабын құру. PC DOCS ... ... ... CyberDOCS 2.5 жүйесі браузерден алынған
(мысалы, Microsoft Word құжатын браузер терезінде ... және ... ... ... ) құжаттармен жұмысты толық істеуге мүмкіндік
береді. DocuLive or WWW ... ... ... және ... ... ... күнде корпоративті жүйелер үшін төзімділік сипаттамасы ... ... ... Яғни көптеген ұйымдарда ... ... әр ... программды аппараттық платформаларда жұмыс істеуге
қабілеттілігі. Documentum қосымшасының сервері-орташа буын, оның үш ... ... әр ... ... UNIX және Windows NT-де, ... ... ... қосымшасының сервері тек Windows NT-де ғана ... ( (SQL) ... және ... серверлері басқа операциондық жүйе
басқаруымен жұмыс істей ... ... ... ... орта ... сенімдірек: Windows-тың ... ... оның ... MacOS, OS/2 және X-терминалдары
Motif кіреді. Барлық үш ҚБЖ көптеген кәсіптік ҚББЖ-мен жұмыс ... ... Oracle, Sybase, ... SQL Server және т.б. Documentum және
DocuLive, сонымен қатар ... ... ... ҚББЖ ... тағы ... ... анықтайды, бірақ бұл кезде мәліметтер базасы ... ... үшін ол ... ... ... ... (UNIX, Windows ... NetWare) қосады, ал Sybase және Informix үшін кішірек (UNIX, Windows
NT).
Бірнеше серверлердің байланысу мүмкіндіктері
Documentum серверлердің ... ... оның ... тез
арада (ақпараттық комплекстің үздіксіз жұмыс істеу қабілеттілігін сақтап
қалуға болады ) біреуі ... ... ... ... екіншісі іске қосылады.
DOCSFusion бұл ... үшін ... ... ... ... ... стандарттарды қолдау
Барлық үш жүйе ашық API-ға ие және ҚБЖ функцоналын ... ... ... ... функцияларын қолданбалы программалық қамсыздандыруға ... ... ... ... ... ... ҚБЖ-да бар. Іс
жүзінде ол келесі ... іске ... Apple Events және ... DOCS Open, ... DCOM, ActiveX, ODMA, OLE ... MAPI
сияқты стандарттарды, ал DocuLive-ActiveX, OLE ... және ... ... ... ... қосымшалармен бірігу мүмкіндіктері көбінесе алдыңғы пунктпен
анықталады. Мұнда да DocuLive ... ... екі ... ... ... тек бір ... бірігуді ғана қамтамасыз ететіндігін айтып
өткен жөн. Архивтен құжаттың форматына сай программаны ... ... ... және ... ... ... жоқ. ... мүмкіндікті
Documentum және DOCS Open-де (мысалы, Microsoft Word құжатын ашу ... ... ... үшін ... стандартты терезесі шақырылмайды)
береді.
Қолданушы интерфейсі
Интерфейс ... ... үшін ... ... ... қарағанда маңыздырақ болып табылады. Эргономикалық көзқарас
жағынан Documentum және DOCS Open интерфейстері қазіргі заманғы талаптарға
сай. DOCS ... жаңа ... ... Windows ортасымен тығыз
біріктіруінің арқасында осы сипаттама жағынан жақсы.болып табылады.
Бағалар. Бір ... ... ... орташа бағасы жеткізудің
комплектациясына (барлық жүйелер модульдік принцип ... ... ... ... Бұл ... ... ... қиын. Бірақ барлық
үш жүйе қымбат ... ... ... жатқызуға болады және бұл
тенденция Documentum ҚБЖ-да ... мың ... бір ... ... ... DOCS Open және DocuLive онша ... емес және ... бағалары шамамен
бірдей (DOCS Open арзанырақ).
Кесте 5.2 Салыстырмалы сипаттамалар және ҚБЖ бағалары
|Сипаттамасы ... |DOCS Open/ ... |
| | ... | |
|Атрибутты ... |8 |8/9 |8 ... ... |8 |8/9 |7 ... ... |2 |0/3 |2 ... ... классификатор |10 |6 |2 ... ... |10 |2 |2 ... ... |7 |7/8 |7 ... ... | | | ... бірнеше форматта өңдеу |9 |9 |7 ... ... ... |10 |8/10 |8 ... құжаттарымен жұмыс |7 |8 |8 ... ... және ... |10 |10 |10 ... 5.2 ... версияларын бақылау |10 |8 |4 ... ... ... |8 |7/8 |8 ... | | | ... ... ... |7 |8 |6 ... | | | ... ... |8 |8 |8 ... ... | | | ... (workflow) | | | ... ... ... |9 |10 |8 ... ... ... ... |6 |10 |6 ... ... |9 |9 |9 ... | | | ... ... |10 |0/9 |6 ... | | | ... және ... |10 |9/8 |9 ... ... | | | ... ... байланысу |10 |6 |6 ... | | | ... ... ... |10 |9 ... | | | ... қосымшалармен бірігу |10 |10 |7 ... ... |8 |8/10 |6 ... ... |  |169/188 |  ... жұмыс орнына бағалар |2000-6000$ ... ... ... Кішi ... электронды құжатайналым мәселесi үшiн шығындарды,
мүмкiндiктердi және маңыздылықтарды ... ... кіші ... және ... ... ... жүйелері құжатайналымды толық шешеді. Көбінесе оның
барлығы қымбаттылығына қарамастан оларда ... ... ... кіші офис ... мұндай сұрақ туады–жүйе үшін
көп ақша төлеудің ... ... ... ... ... бір кіші офис ... ... басталады.
5.4 сурет Кіші офистегі құжатайналым
Кей жағдайда тек жалпы бөлімде жұмыс істейтін жүйе қажет болады(5.4
сурет). Бұл жүйеде кіші ... ... ... ... ... арналған
барлық құжаттар бар. Алдында көрсетілгендері мұнда тиімсіз ... ... ... ... ... ... 5.5 суретте көрсетілген.
Өзіндік әзірлеудің тиімділігі сонымен қатар жүйені құрған кезде нақты
бір ... ... ... іске ... ... жаңа мүмкіндіктерін есепке алу және құру болып табылады.
Қазіргі кезде сапалы программалық өнімді құрудың және программдаудың
көптеген визуалды ... бар. ... ... принцип бойынша
құрылғандықтан оны толықтыруға және өз қажеттілігіне сай ... ... ... Ішкі офисті сырттан қарау
6 ЖШС «Үш биік» менеджерінің офисі үшiн құжатайналым жүйесiн жасау
6.1 Негізгі терминдер
Модулдерді және программа функцияларын сипаттамас ... тағы бір ... ... ... ... ... тоқталайық.
Кіріс құжаты- почта, телеграф, факс немесе курьерлік қызмет ... ... ... ... факс ... ... қызмет арқылы
жіберілген құжат.
Ынтагерлі құжат-ұйымның өзіндік ынтасы арқылы құрылған құжат. Ол ... ... ... ... ... рет ... ... немесе ұйымнан бірінші рет
жіберілген құжат (кірісті немесе ынтагерлік құжат).
Қайталама ... жыл ... бір ... келетін бір сұраққа
байланысты екінші, үшінші және т.б кірісті құжат немесе әр ... ... ... құжаттар-алғашқы немесе қайталама құжатқа қосылған және басқа
ұйымнан жіберілген құжат. Мұндай құжатты ішкі жөнелтпе деп атауға болады.
Басшылық, орындаушы ... және ... ... ... ішкі
жөнелтпе құжаттары.
Шығыстық жауап – ұйымнан соңғы жауап ретінде ... ... ... ... ... құжат. Ол почта, телеграф, факс немесе
карьерлік қызмет арқылы жіберілуі мүмкін.
Кірісті жауап-ұйымға ... ... ... ретінде келген құжат. Ол
почта, телеграф, факс немесе карьерлік қызмет арқылы алынуы мүмкін.
Бақылама құжат-құжат ... деп ... егер ... ... штамп
тұрса немесе басшы резолюциясында бақылау туралы нұсқаулар және резолюцияда
аз уақыт мерзімі көрсетілсе, мысалы үш ... ... ұйым ... құжаттың болуы, егер ұйым
үлкен болмаса, онда ... ... ... ... Көптеген
бөлімшелері және бөлімдері бар ірі ұйымдарда бөлімшенің жауапты ... ... ... деп атайды. Ол құжаттың орныдалуына жауап бердеді,
ал оны орындауға өзінің ... ... ... ... және ... ... қызметкері. Жүйеде құжатты тіркеу-бақылау ... ... ... Ол ... туралы барлық қажетті ақпараттардан және негізгі
реквизиттардан тұрады. Келешекте ... ... ... ... ... ... тек ... карточкасымен (ТК) жүргізіледі.
6.2 Модульдердi жасау: «Құжаттарды енгiзу және тiркеу»
6.2.1 ТК кіріс құжаты
Автоматтандырылған ... ... ... тек ... үш ... ... ... құжатының ТК арқылы;
• шығыс құжатының ТК арқылы;
• бірнеше құжаттарды тіркеу мүмкіндігі арқылы.
Қолданушы ... ... ... ... ... ... қажет
және осы өріске келесілер жатады:
1. құжаттың тіркелу номері (автоматты түрде қойылады);
2. құжатты ... ... ... күн ... ... қойылады);
3. құжат типі (автоматты түрде бірінші тип қойылады);
4. құжаттың қысқаша сипаттамасы;
5. ... ... ... ... ... кімнен келді;
7. құжат аты.
Бұл өрістерді толтыру міндетті болып табылады және ... осы ... ... кезде ғана базаға енеді.
Қажетті емес өрістер бар, оларды толтыру тек қосымша талаптар қажет
болғанда ғана қажет ... ... ... ... ... ... ... қосымшаға ие болуы мүмкін, бұл жағдайда қолданушы оларды да
тіркеу карточкасына ... және ... ... әрі қарай негізгі
құжаттармен байланысады және өңделеді. Бақылау жүйесі дегеніміз ... үшін ... ... Бұл жағдайда құжаттың өңделу күні және
орындаушы тағайындалады.
6.2.2 ТК ... ... ... ... карточкасы кіріс тіркеу ... ... және ... ... ... ... құжатының номері;
• шығыс құжатқа генерацияланған құжат номері;
• орындаушы – ... ... ... қызметкер;
• орындалуды бақылаған жауапты адам қол қойды.
6.2.3 Бірнеше құжаттарды тіркеу
Қолданушыға құжаттарды сақтау үшін құжаттар базасына құжаттар тізімін
еңгізу олардың жұмысын оңайлатады. Бұл ... ... ... сызбасы бойынша
кіріс құжаттың тіркеу карточкасына ұқсас. ... ... ... ... ... өрістері болмайды. Әр файл үшін комментарий болып
файлдың өз аты табылады. Бірнеше ... ... ... ... бір ... бір ... құжат, бір алушының және бір адресаттың болуына
негізделеі. Кіріс ... ... ... сияқты барлық
құжаттардың орындалуын бақылауға қоюға болады ... және ... ... ... ... қажет).
6.3 «Құжаттар базасымен жұмыс» модулiн жасау
6.3.1 Базамен жұмыс
Программаның негізгі модулі құрамында іс ... ... үшін ... ... ... мыналар:
• тіркеу карточкаларын қарау функциясы;
• құжаттың тіркеу карточкаларын қарау мүмкіндігі;
• құжатты редактрлеу мүмкіндігі;
• тіркеу карточкаларын жою;
• құжаттардың орындалуын ... ... ... редактрлеу;
Типке байланысты модуль терезесінде тіркеу карточкасы ... Өріс ... ... ... және «Применить» кнопкасын
басқанда барлық мәліметтер құжат базасында сақталады.
Бұл модульде көрсетілген сервистік функцияларды қарастырайық:
• іздеу;
• жою;
• байланысқан ... ... ... көру;
• орындалуды бақылау.
Іздеу ізделінетін тексті және іздеу бағытын еңгізгенде іске асырылады
(6.5 сурет). Осыдан кейін экранда егер ... жолы ... ... ... ... құжат пайда болады. Ал егер іздеу дұрыс істелінбесе,
онда ... ... ... ... және ... бұл ... ... қолданушыға тіркеу карточкасын жою қажет болса, онда оған жою
туралы ескеру шығады (4.6 сурет). Қолданушы келіскен ... жою ... ... жою ұсынылады.
Байланысқан құжаттарды шақыру сұраныстар арқылы іске ... ... ... ... ... және ... ... сәйкес болу керек.
Құрылған критериялар бойынша тіркеу карточкаларының тобы ... ... ... ... істеуге болады. Топтарды көру процесін
«Сброс» кнопкасы атқарады.
Закладкалар арқылы құжаттар базасында ... ... ... - ... ... болады.
Көру арнайы көруші немесе редактор арқылы іске асады. Жүйе тиісті
редактор пайда ... ... ... ... сканерлеуді жүргізе
береді және одан кейін оны ... ... ... ... құру
Программалық қамсыздандырудың базасы MS Access мәліметтер базасында
құрылды. Оның құрамы бәрнеше кестеден тұрады. Әр ... ... ... Кестелердің мәліметтерінің барлығының өзіндік белгілері, типтері,
атауы болуы қажет. Бөл ... ... ... 6.1 ... ... ... ... қажетті кестелер
|Өріс аты |Мәліметтер типі|өріс өлшемі ... ... ... ... |* ... ... |16 ... ... ... алғыш |* ... ... |16 ... s.db ... ... ... |* ... ... ... ұзын ... ... |50 ... ... ... ... |* ... |сандық ... ұзын ... ... ... ұзын ... ... ... ұзын ... ... ... ұзын ... ... ... ұзын ... ... ... ... |* ... ... |50 ... ... |50 ... 6.1 жалғасы
|Өріс аты |Мәліметтер типі |өріс өлшемі ... ... ... ... |* ... ... |50 ... ... ... ... |* ... ... |50 ... ... ... ... |* ... ... ... ұзын ... ... ... ұзын ... |сандық ... ұзын ... ... | ... ... |50 ... |сандық ... ұзын ... ... | ... ... ... ұзын ... ... ... ... |* ... |сандық |бүтін ұзын ... ... ... ұзын ... ... ... ұзын ... |мәтіндік |32 ... ... |64 ... ... |Ия/жоқ ... ... ... ұзын ... ... |Ия/жоқ ... ... ... |
|edit_bool ... ... ... ... |Ия/жоқ ... ... ... ... ... |бүтін ұзын ... ... ... ұзын ... ... |Есепке алғыш |* ... ... |32 ... ... |32 ... ... ... |
|visible_bool ... ... ... көрсетілген кестелер көмегімен Delphi 7 ортасында ... ... ... ... ... ... ... меню арқылы іске қосылады.
Жобаның программасы құрылмай тұрып, ең алдымен жобаға қатысты барлық
мәліметтер жиналып, оның логикалық сұлбасы құрылды.
| | ... ... ... |
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | ... | ... |
| | | | | | | | ... | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... түрі | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... жазу | | | ... сурет Программалық қамсыздандырудың логикалық сұлбасы
7 Программалық қамсыздандыруды талдау
7.1 ПҚ-ды құру ортасын таңдау және программалау ортасы туралы қысқаша
түсініктер
Ақпараттандыру ғылымының ... ... бірі - ... ... ... табылады. Бұл бөлімде қазіргі кезде жиі қолданылатын
белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... негізгі тұжырымдамалары қарастырылады.
80-жылдардың ортасында программалауда жаңа бағыт орын алды, оны
объектілі-бағытталған программалау (ОБП) деп ... Borland ... ... ... ... Delphi – ... ... жүйесі. Delphi – ... ... жеке ... ... ... ... беретін, сонымен қатар интернетте және
корпоративтік жүйелерде жұмыс жасауға арналған күшті ... ... ... ... Object Pascal тілі ... Delphi-де кросс-
плотформалы программалар құру мүмкіндігі бар, олар Windows ... ... ... да ... ... ... Delphi – бұл бірнеше маңызды
технологиялардың комбинациясы:
- машиналық ... ... ... ... құрауыштың объектілі-бағытталған үлгісі;
- қолданбаларды көрнекі тұрғызу;
- мәліметтер қорын тұрғызу үшін масштабталған орта.
Қазіргі уақытта Delphi-де ... ... ... іске ... және ... ... ... меншікті
компоненттер жиынын сәйкестіреді. Ол ... ... ... ... ... ... негізі болып Borland Database Engine
(BDE) - Borland фирмасының ... ... ... ... ... ... ... механизм, мұнда мәліеттер қорын құру бағдарламаның
кітапханасының күшті қоры ... ол ... ... ... ... ... ... мәліметтер қорын драйверлер ретінде пайдалана
алады. Сонымен қатар серверлердің кең алынған тізімі ... ... Oraсle Subase, ... ... SQL, ... және ... ... арқылы да қосылу мүмкіндіктері бар.
Дипломдық жобаның мақсаты - Delphi-де мәліметтер қорын құру арқылы «Үш
биік» ЖШС-ң менеджерінің АЖО құру ... ... ... ... мәліметтер қорының байланысын ... ... ... Database Desktop көмегімен мәліметтер қорын құру
Мәліметтер базасының кестесін құру
Деректер ... ... ... ... ... ... ... файлдарда сақталып , ... ... ... ... ... ... көшіруге, орнын ауыстыруға болады.
Бірақ, құжаттарға қарағанда, деректер базасының кестелері көпқолданбалы
қатынау ... ... яғни ... ... ... болады. Бір кесте үшін ( деректер, кілттер, индекстер т.б
құрайтын ) ... ... ... Осылардың ішінде негізгісі болып
кестенің атымен аталатын деректер файлы ... ... ... ... оның ... файлы таңдалады. Мыс: dBase кестесі үшін
кеңейтіндісі DBF ... ... ал Paradox ... үшін DB ... ... ... базасының әрбір кестесі жолдан және бағаннан
тұрады, бір типті объектілердің ... ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын типтің деректерін қамтиды. Кестенің негізін оның
өрісінің сипаты құрайды. Әрбір кестенің кем дегенде бір ... ... ... ... ... өте кең және оның ... өріс сипаты
־ кілт
־ индекс
־ өрістің мәтініне шек қою
־ кестелер арсындағы біртұтастықты сақтау
־ парлольдер
кіреді. ... ... ... аты және ... ... ... өзгерткенде кесте және оның файлдары жаңа атқа ие болады. Бұл үшін
деректер базасының ... ... ... ... ... Мыс: Database немесе Data Pump. Дискіден кестені жойғанда,
оның барлық файлдары да жойылады.
Ал енді ... ... ... ... бұрын, біз оның каталогын
құрып алайық. Ол ... ... ... ... ... ... (DBD) утилит көмегімен іске асырылады. DBD утилит көмегімен
кестені құруға және оның ... ... оның ... кілттерін
және индекстерін, жазбалар құру және өзгертулер жасауға болады.
Жаңа кестені құру ... ... ... іске ... Delphi7\Database Desktop. DBD кірген мезетте жұмыс
істейтін каталогты таңдап алу ... Ол үшін DBD ... ... және ... ... D:\BOLATKHAN каталогына сілтеме
жасаймыз. Менің жағдайымда Raspisanie кестесін құру үшін ... Create Table ... ... оның ... ... алу керек.
7.2 сурет Мәліметтер базасының кестесін құру
ОК-ді басып, біз осы форматты аламыз. Экранда келесідей сурет шығады:
7.3 сурет Кестенің құрылымын құру ... ... ... ... ... бір ... сәйкес келеді. Field
Name бағанына өріс атын, Type – символ, ... ... ... ... Size ... – сан ... ... ұзындығын
анықтайды, Key–«*» символы, егер бұл өріс бойынша біріншілік кілт қою
керек ... ... ... Checks – бұл ... кестенің мәндерінің дұрыстығын тексереді.
Бұл бөлімнің оң жақ терезесі ... ... ... және ... ... ... отыруы мүмкін:
7.1 кесте Validity Checks қасиеттері
|Required Field|Бұл индекаторда әрбір жазбада керекті жолдар белгілену |
| ... ... ... ... Бұл ... ... өріске берілу тиімді. |
|Maximum |Мәннің максимумы. Бұл қасиет сандық өріске берілу тиімді.|
|Default |Бұл ... ... және ... ... ал ... |
| ... ... қолдану тиімді. ... ... ... ... корсетуге болады. Мысалы, |
| ... ... ... (## - ## - ##). ... |Бұл ... Picture түрін құруға көмектесетін диалогтық |
| ... ... ... Lookup – бұл ... ... ... ... басқа көрсетіліп
отырған кестенің өрісімен байланысын көрсетеді. Table Lookup – ... ... Define – ... ... шығады. Бұл батырманы басқанда
көру диалогтық терезесі ашылады. Бұл терезеде драйверлер мен ... ... ... ... ... ... Index – бұл бөлім ары қарай жұмыс барысына керекті ... ... ... ... ... құру үшін Define – ... ... басу керек. Бұл
батырманы басқанда көру диалогтық терезесі ашылады. Оның cол ... Fields ... ... ... ... ал оң ... Indexed fields екінші индекс болатын өрістер көрсетіледі.
Index Options радиобатырма ... ... ... ... ... |Бұл ... ... индекс болатын өрісті болдырмайды, |
| ... ... бір – ... ... өрістер болса. ... |Бұл ... ... кему бойынша реттейді. ... ... |Бұл ... ... ... ... ... |
| ... ... ... бұл ... тұрса, онда кестеде өзгерістерден кейін |
| ... ... ... ... ... Индекс тағайындау
Индексі таңдалғаннан кейін, оның индексін беретін терезе ашылады.
Referential Integrity – бұл бөлім әртүрлі кестелердің ... ... ... ... ету үшін қолданылады. Егер екі кестенің
арасында сілтеме байланыс көрсетілсе, оның ... – бас, ал ... ... кестелер, онда қосымша кестеде бас кестеден алатын мәннің өрісі
көрсетіледі. Сонымен қатар, бас кестедегі ... ... ... ... ... ... ... операция көрсетуге болады.
Бұндай бүтін сілтеме деңгейі барлық кестелерге тән емес, ... Paradox 7 ... ... ... rule – ... тобы егер бас кестеде кілттік өрісті
өшіргенде қосымша кестеде болатын өзгерістерді анықтайды. Егер Prohibit ... ... онда Database Desktop ... ... ... Егерде
Cascade опциясы тұрса, онда кілттік өрісі бар бас ... ... ... ... ... де ... ... Ал егер сіз бас кестеден кілт өрісі
бар жазбаны өшірсеңіз, онда қосымша ... сол ... ... бар ... түрде өшеді.
7.7 сурет Әртүрлі кестелердің арасында бүтін сілтеме байланыстарды
қамтамасыз ету
Strict Referential индекаторын орнатқанда Paradox – тың ... ... ... Paradox for DOS) кестелердің ... ... ... ... ... кейін құрылған сілтеме атын беру керек.
Password Security бөлімі Paradox – та құрылған кестелерге және оның ... ... ... қоюға мүмкіндік береді. Бұл үшін Define батырмасын
басу керек, сонда диалогтық ... ... ... ... ... (Master password ... ... және сол парольді мақұлдауға
(Verify master password) мүмкіндік аламыз. Егер ... Password ... ... ... қосымша парольдарды ... ... ... ... ... болады.
Current Password (ағымдағы пароль) терезесінде сіз парольді көрсетесіз
(ол сіз ... ... ... ... ... емес), бұл пароль арқылы сіз
қатынау ережесін құрасыз. Table Rights ... ... ... ... ... ... ... құқығын анықтауға болады.
|All ... ... ... ... өшіру, құрылымын|
| ... ... ... және ... ... & Delete ... ... ... ... ... |
| ... қою, ... ... ... ... |
| ... және ... тиім ... ... Entry ... ... және жазбаларды қоюға болады,|
| ... ... ... және кестенің құрылымын өзгертуге, |
| ... тиім ... ... ... ... және кілті жоқ өрістерді өзгертуге |
| ... ... Only |Тек ... көруге болады. ... Language – бұл ... BDE ... ... ... тілін
көрсетуге (егер көрсетілмесе) немесе анықтауға (Modify батырмасы) мүмкіндік
береді.
Dependent Tables – бұл бөлім ... ... ... ... көруге мүмкіндік береді.
Барлық керекті құрылымдық мәліметтер кестеге енгізілгеннен кейін Save
As батырмасын басу керек, сол ... Windows – тағы ... ... ... Кәдімгі терезеден айырмашылығы Alias тізмнің болуында. Бұл тізімде
әр түрлі мәліметтер базасының ... бар. Сіз ... ... таңдап, кестені сақтайсыз.
1.BDE Administrator – ды ашып, біздің мәліметтер базасына керекті
драйверді таңдаймыз ... ... ... оң ... ... құрылған каталогтың жолын көрсетеміз.
3.Содан кейін Delphi – ге кіріп, кестелер және менюі бар жаңа форманы
жасаймыз, сақтаймыз.
4.Delphi – де ... ... үшін ... – ді құрамыз,
сақтаймыз.
5.Әр бір кестеге формаларды ... ... ... және SQL ... пайдаланып, құжаттар мен есеп беруді
құрастырамыз.
7.Жаңа формаларға инструкцины және ... ... ... ... ... проектің ішіне сақтаймыз.
Дипломдық жобаның өзектілігі – қазіргі ақпараттық технологиялар
қарқынды дамуы кезеңінде қуатты мәліметтер ... ... ... ... ... ... келе ... Сондықтан мәліметтер қорымен жұмыс
жасайтын бағдарламалар ішіндегі танымал нұсқаларының бірі – Borland ... ... ... ... ... ондағы мәліметтердің өңдеу
және сақтау мамандардың пікірі бойынша тиімді.
7.1.2 Есептің қойылуы
Қазақстанда қоғамдық өмірдің барлық ... әсер ... ... ... болып жатыр. Бұл өзгерістер, әсіресе, АЖО жүргізу
әдістемесі облысында анық көрінген. Соңғы екі ... ... осы ... есепті жүргізудің әдістемесін толығымен өзгерткен екі заңды акт
қабылданды.
АЖО арқылы ұйымның алдында тұрған бір қатар ... ... ... ... ... ... ... бақылау есебінен басқарудың
эффектілігін қамтамасыз ету;
• білімді жіне ақпаратты эффектілі басқарудың, кірістің және жинақтаудың
жүйесін ... ... ішкі ... ... ... алып ... оперативті электронды архивтің бар болу ... ... ... ... елімізде Б. В. Алахов, В. Б. Ефетов и Ю. П. ...... ... ... АЖО үшін ... қамсыздандырулар
жасалып жатыр. Бұл облыстағы өзгерулер ескерілген, біріншіден, заң шығару
органдарындағы тұрақты ... ... ... ... облысындағы прогресске байланысты.
Қазіргі кезде қолданылатын кешенді ақпараттық ... ... [11, 12] ... ... ... ... және тек
қана регламенттелген есептерді эффектті жүргізуді ... ... ... ... ... ... және басқада есеп түрлерін
жүргізуді рұқсат етеді. Шаруашылық операцияларды процестер – ... ... ... әр бір қызметкерлерге дейін бөліну функциясын
шектетеді, бұл ... ... ... ... істеу эффектілігін
арттырады. Қазіргі кездегі ERP-жүйелері енді тек қана ... ... ... ... ал ... ... ... көп функциялы жүйесі.
Автоматты басқару жабдықтарын қызметтік салаға еншгізудің ... ... ... ... реттеуге мәлімет, алмасуға мүмкіндік
береді.
Кейінгі ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты локальды өңдеу қолданады. Жан-жақты ... ... үшін ... басқарылатын деңгейге арнайы жеке ЭЕМ-ң базасында
автоматтандырылған ... ... құру ... ... ... ... ... отырып, оларды қажетті
жұмыс орнының өзіне автоматтандыру мақсатында орналастырылған арнайы кіші
есептеу жүйелері ретінде қарастырады.
Әрбір басқару ... үшін ... ... ... ... жұмыс орнын құрастырады. Бірақ автоматтандырылған жұмыс
орнын (АЖО ) құру принциптері жалпы болуы қажет: жүйелі, икемді, тиімді.
АЖО-ның жүйелік ... ... ... түрде анықталатын
жүйе ретінде қарастырады.
Икемділік принципі жүйенің ... ... ... ... ... принципі АЖО жүйесі оған әсер ететін ішкі және сыртқы
факторларға қарамастан ... ... ... негіделеді. Бұл
дегеніміз оны жекелеген бөліктеріндегі ақаулар жылдам жөнделіп, ал ... ... тез ... ... болып табылады.
Автоматтандырылған жұмыс орнының тиімділігін жүйені құру және
эксплуатациялық шығындарына ... ... ... ... таралу
деңгейінің интегралды көрсеткіші ретінде қарастырады.
Енді ЭЕМ-ң базасындағы АЖО-ң даму перспиктивасын және жағдайын, содан
соң АЖО-ң ... ... ... ... ... ... есептеу машиналарының жаңа класының жеке ЭЕМ-ң
дамуына ... Жеке ... ... ...... ... және
жоғары өнімділігі. Осы күні әр түрлі мамандықты мамандарды ой және ... ... үшін жеке ... базасында құрылған АЖО-нын жасау кең
қолданылды.
Қыметкерлердің ... ... ... ... қарастырайық.
Жеке ЭЕМ-ң негізгі құрылғысы программадағы әртүрлі операцияларды орндайтын
микропроцессор ... ... ... ... екілік кодтағы
сөздің ұзындығын білдіреді. Сонымен қатар, олар тактілік жиіліктеріне ... ... ... ... ... ... ... болса,
өнімділігі де жоғары болады. Жеке ЭЕМ-да секундына бірнеше ондаған миллион
операцияларды ... ... ... болып табылады.
Жинақталған тәжірибелер АЖО – ң келесі талаптарға сәйкес болуын
көрсетеді:
־ Маманның ... және ... ... өз уақытында
қанағаттандыру;
־ Қолданушы сұранысына аз уақытта ... ... ... ... ... және ... сұраныстарға бейімделуі;
־ АЖО-ң жұмыс тәсілдерін меңгеру қарапайымдылығы және ... ... ... ... жұмыс істеу мүмкіндігі.
6.2 суретте АЖО-ң жалпыланған сұлбасы көрсетілген.
7.1 сурет Автоматтандырылған ... ... ... программалық қамсыздандыру (ПҚ) есептеу техникасының
қызметтерін, жаңа программаларды ... және ... ... кәсіби бағдары ПҚ –ң функционадық бөлімімен анықталады. ... ... бір ... ... ... нақты бір есептер шешіледі.
Функционалдық ПҚ-ды жасау кезінде “адам мен машина” ... ... ... ЭЕМ-да жұмыс істеудің қызықты әрі
тартымды болуы оның пайдалы, қажетті іспен айналасуына ... ... ... ... жүейелерді талдау оларды
қолданушы мен машина арасындағы байланыс ... ... ... ... ... ... жүйелер
־ «Адам нысандар әлемінде»
־ «Меню формасындағы диалог»
Қолданбалы жүйелерді командалық тілді ... – мини - және ... ЭЕМ ... үшін ... ... ... Оның ... – құру
және тарату оңайлығы, кемшілігі – командалар мен оның ... ... қате ... ... әр ... ... командаларға
енудің шектелуі. «Адам нысандар әлемінде» тобында арнайы командалар жоқ,
мұнда адам ... ... ... ... ... клавиша арқылы
басқарып немесе ... ... ... перо) барады. Меню
формасындағы, диалог ... ... ... ... ... ол ... ... таңдай алады. Қазіргі уақытта соңғы екі топтан
тұратын қолданушы интерфейсі кең қолданылады. ... ... ... ... бөлінеді. Біріншісі (әдетте экранның үстіңгі жағында орналасады)
жол немесе меню жолағы деп ... Оның ... ... әр ... ... ... Екінші бөлік (төменде орналасады немесе кейбір
программаларда оның ... ... ... жолы деп ... ... ... беттігі деп аталады. Адам мен машина арасында осындай диалогты
ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... редакторлардың, кестелердің, графикалық
редакторлардың мүмкіндіктерінен ... ... ... көп көңіл
бөлінеді. Сондықтан , текістік және графикалықақпарат түрлерін бір ... үшін ... ... ... жүйесі ( МББЖ ) қолданылады .
Сондықтан кәсіби ... ... ... көшу ... ... ... ... :
־ Шешілетін есептерді белгілеу
־ Басқа қызметкерлермен байланыс
־ Кәсіби қызығушылықты белгілеу
־ Арнайы техникалық жабдықтарды қолдану ( тышқан, ... ... ... ... алу т.б.)
Мамандарды мұндай АЖО-мен жабдықтау мекеме қызметкерлерінің еңбек
өнімділігін жоғарылатады, санын ... , ... ... ... басқаруға
және жоспарлауға қажетті экономикалық ақпаратты ... ... ... Программалық қамсыздандыруды қолдану нұсқауы
Полиграфиялық қызмет – қоғамның маңызды салаларының ... ... ... әр түрлі ақпараттық шаралар, жарнамалар, басқа да
көптеген іс- ... ... іске ... ... ... ... ... әр түрлі материалдардан (жұмсақ қағаз, офсеттік
қағаз, банерлік баспа, т.б.) ақпарат құралдары жасалады. Енді ... ... ... ... отырған, Үш биік ЖШС-нің менеджеріне арналған
АЖО-нымен жұмыс істеуді қарастырайық.
ЖШС Үш биік мекемесі Семей ... ... онда ... әр ... қызметтер көрсетіледі. Бұл мекеме орнының менеджерінің ... ... ... мен осы ... үшін
автоматтандырылған жұмыс орнын (АЖО-н) құру дұрыс деп таптым. ... (ПҚ) ... ... ... ПҚ терезесі келесі суретте
көрсетілген:
7.2 сурет Полиграфиялық қызметтің АЖО-ң бас формасы
Осы форманың ... ... бас меню ... Ол Файл ... ... ... сурет Бас меню көрнісі
Полиграфиялық қызметтегі менеджердің ... ... ... ... үшін ... қағаз үлгілерін таңдай білу. Осы мақсатта
ақпараттық жүйеге формат ... ... Бұл ... ... ... ... теріліп жазылған.
7.4 сурет Формат формасының терезесі
7.5 сурет Қажетті материалдар формасы
7.6 сурет Өнім түрі көрсетілген форма
Осы формадағы және ... ... ... мәліметтерді баспаға
шығару үшін Баспа кнопкасын басамыз.
7.7 сурет Баспаға шығару мысалы
Тапсырыс берушілер көбінесе ... мен ... ... т.б. болғандықтан, полиграфиялық қызметтер ақылы болғандықтан да
өтемдерді өтеуді әркім ... ... ... ... ... ... ... несие алады, жартылай төлейді, есеп шотқа аударады. Осы
процесс келесі формада көрсетілген.
7.8 сурет ... ... ... әр ... суреттер қоюға болады. Ол келесі
терезеде көрінеді:
7.9 сурет Қағаздарға қойылатын суреттер
Үш биік ЖШС-ң ... тобы ... ... көрсетілген. Осы терезе
арқылы біз әрбір менеджердің жүйеге кіру кілтін өзгерте ... ... ... терезелер сияқты жаңа жол қосуға, өзгертуге, өшіруге, ... ... ... ... ... тізімі
Полиграфияға берілетін тапсырыстар келесі формада тіркеледі. Осы
формадан есеп түрін баспаға шығаруға болады.
7.11 сурет ... ... ... қосу үшін Жаңа жол кнопкасын, өзгерту үшін Өзгерту
кнопкасын басамыз.
| | |
| ... ... ... ... жаңа жол қосу және ... ... |
Берілген тапсырыстарды қағазға шығару үшін ... ... ... ... электрондық кестеге шығады.
7.13 сурет Тапсырыстарды баспаға шығару
8 Тіршілік қауіпсіздігі. Өндірістік ... және ... ... ... ... және ... ... санитарлы – техникалық талаптар
Мекемелердегі рационалды санитарлы – техникалық жағдай жасау – маңызды
мәселе болып келеді. Оның шешімінен ... ... ... жағдайы, еңбек өнімділігі және жалпы өндірістегі мәдениет
тәуелді ... ... ... ... және ... және де ... ... – техникалық талаптар және кәсіпорынды жобалау санитарлық
нормаларында көрсетілген. Кәсіпорынды орналастыру алаңы ... елді ... ... ... ... байланысты таңдалады.
Алаңның өлшемдері кәсіпорынның болашақта кеңеюі. Перспективасын ескере
отырып ... ... ... ... ... Алаң құрғақ ашық су
басып кетпейтін күн сәулесімен тікелей ... бір ... ... ағынды суы бар судың көзінің жанында орналасқан жер болу
керек. Транспортты құралдардың ... ... ... ... жасалу керек
және де еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы өрт қауіпсіздігі сақталуы
керек. Кәсіпорындарды бір-біріне қолайсыз ... ... үшін ... ... өндірістік зиянды қалдық, шу шығармайтын және өртке
қауіпсіз технологиялық процестері бар кәсіпорындарды орналастыруға ... ... ... улы ... ... дәрежедегі шу, діріл,
ульртадыбыс, электромагниттік толқын, радиомагнитті жиілік ... тоғы және ... ... ... ... шығаратын
технологиялық процестері бар кәсіпорындарды елді мекендерден санитарлы –
қорғау алаңдарымен бөлу керек.
Өндірістік кәсіпорындардың ... ... ...... ... өлшемдері бекітілген және ол жасыл желек
(көгалдандыру) керек (жұмыс бөлмелері, цехтар, сауда залдары, офистар ... ... ... ... мәселесін комплексті шешу үлкен санитарлы
– гигиеналық және эстетикалық маңызы бар. Ол ауа құрамын жақсартады, ... ... ... ... ... ... түсі ... еңбек қабілеттілігіне қолайлы әсер етеді.
Ғимараттардың арасындағы санитарлық ... ... ... Егер ... терезеден түсетін жарықтықпен жарықтанбаса, онда
санитарлық арақашықтыққа қарсы ... ... ... шатырға дейін
биіктіктен кем болмау керек. Ашық ... ... ... және ... шаң ... тауарлардан өндіріске дейінгі және
көмекші ғимараттардың санитарлы арақашықтығы 20 метрден кем ... ... ... ... сәйкес өндірістік қалдық жинау орындары
жабдықталуы керек. Олардың орналасуы және ... ... ... ... қызмет органдарымен сәйкестендірілуі керек.
Өндірістік ғимараттардың және ... ... ... ... және ... сәйкес болуы керек (технологиялық
және санитарлық жобалау ... ... ... бір жұмысшыға – 15 куб.м., аудан – 4,5
кв.м, биіктік – 3,2 м төмен ... ... ... ... ... ... ... бөлгіш орындарды (20ккал/м3*с), сонымен қоса бу, шаң ... ... көп ... ... ... ... ... орналастыру керек. Көп қабатты ғимараттарда бұл ... ... ... ... ... ету ... мен қамтамасыз етілетін өндірістік және ... ... ... есептемегенде) сыртқы қоршаулардың ішкі беткейлерінде
конденсат қалыптасуына жол бермеу керек. Ол үшін ... ... ... ... керек.
Қабырғаларды тегістеу эксплуатацияда үнемді, гигиеналық, мықты болуы
керек және эстетикалық талаптарға сай ... ... ... ... ... ... ... ұсынылады: панель, қалқан және
әртүрлі пішіндегі және ... ... ... ... және ... ... қабырға панельдері, сонымен қатар ... ... су ... ... ... ... болуы керек немесе биіктігі 1,8 м болатындай етіп майлы немесе
су өтпейтін бояулармен сырлануы қажет.
Өндірістік ... ... ... қолайлы материалдан және
осы өндірістің ... ... сай ... ... ... ... әртүрлі ғимараттарда орындалатын
технологиялық процесті ... ала ... ... Олардың ішінде көп
тарағаны асфальт – бетон, цемент – бетон, асфальт, плита және ағаш едендер
қолайлысы ...... еден ... есептелінеді. Цемент – бетонды
едендер эксплуатациялауда Адам организмі мен ... кері ... шаң ... ... шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзудың негіздері
Жеке еңбек шарты:
• ұйым (заңды тұлға) таратылған, жұмыс ... ... ... ... саны немесе штаты қысқартылған;
• жеке еңбек шартының ... ... ... ... ... болмауы не белгілі бір жұмысты ... ... ... ... ... атқаратын қызметіне немесе
орындайтын жұмысына ... ... ... және бала туу ... ... болу уақытын есептемегенде,
еңбекке уақытша жарамсыздығы салдарынан сондай-ақ, заңдарда сол ... ... ... ... ұзақ мерзімі белгіленбесе,
жұмысқа екі айдан астам уақыт бойы келмеген жағдайда ... ... ... ... ... ... Үкіметі бекітеді.
Еңбек қабілетін еңбекте мертігуіне немесе кәсіптік ауруға байланысты
жоғалтқа-н қызметкердің жұмыс орны ... ... ... қалпына
келгенде немесе міндеттік анықталғанға дейін сақталады;
• қызметкер ұйыммен бірге ... ... ... бас ... ... осы Заңның 23- бабының 2- ... ... ... ... ... қызметкер бас тартқан;
• еңбек жағдайларындағы өзгерістерге байланысты жұмысты жалғастырудан ... егер ... ... жаза ... ... ол еңбек міндеттерін дәлелді
себептерсіз қайталап орындамаған;
• қызметкер еңбек бір рет өрескел бұзған жағдайда бұзылуы мүмкін;
Қызметкердің еңбек міндеттерін бір рет ... ... бір ... ... ... жұмыста үш сағат бойы болмауы; жұмысқа
алкогольдік немесе нашақорлық масаң күйде немесе өзге де ... ... ... ... өзге де ... ... жағдайын туғызытатын заттарды
пайдалану; қызметкердің еңбек қорғау немесе өрт қауіпсіздігі ... оның ... алу мен ... қоса ... ауыр ... ... әкеп соғу мүмкіндігі; жұмыс орны бойынша соттың ... ... ... ... ... ... ... (соның ішінде ұсақ заттарды)
ұрлауы жатады.
1) Егер іс-әрекеті оған жұмыс беруші тарапынан сенімнің жоғалуына ... ... ... ... ... ... ... ететін
қызметкер кінәлі іс-әрекет жасаған;
2) Білім беру саласында тәрбиешілік міндетті ... ... ... ... ... ... жат ... жасаған;
3) Жеке еңбек шартына сәйкес өзіне сеніп тапсырған мемлекеттік, ... және ... ... өзге де ... құрайтын
мәліметтерді жрия еткен;
4) осы Заңның 20- бабына және осы баптың 5- тармақшасына ... ... ... ... ... ... жұмыстан бас тарқан;
5) бұрын осы жұмысты орындап келген қызметкер сот шешімімен жұмысына қайта
алынған жағдайда жұмыс берушінің бастамасы
8.2 Еңбек ... ... ... ... ... ... болып, заңды түрде қорғалады. Еңбек қорғау – бұл ... ... ... ... және емдеу-
профилактикалық шараларда еңбек ету процесінде ... ... ... ... және ... ... ... ескеретін
заңдастырылған актілер жүйесі. Жаңа ... ... ... ... ... ... ... орындарын жоспарлы жоғары тиімді еңбекті қорғау
талаптары мен ережелеріне сай қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек.
Жұмысшылар және ... ... ... еңбегін қорғау өнеркәсіп
әкімшілігінің басты міндеттерінің бірі ... ... ... ... кез ... инженер және басқарушы жұмысшы өзінің қарамағындағы
адамдардың қауіпсіздігін ... ... және оны ... адамгершілік
тұрғыдан сезінуі тиіс. Инженер кәсіпорында болады деп жорамалданған қауіп
пен зиянды жақсы ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ете отырып, қауіп және зиян ... ... ... және әдістерін мамандық тұрғысынан сауатты қолдануды
және жедел шешім ... тек жай ... ... заң ... жүктелген жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан ... ... ... алынған терең білікті білімдері болашақта маманның
өнеркәсіп орындарындағы қауіп пен зиянның алдын алуда түпкі ... ... ... ... төрт ... құрайды: еңбек қорғаудың құқықтық
және ... ... ... ... техника
қауіпсіздігінің негіздері, кәсіпорынды өндірістік санитария және ... ... ... ... ... ... қорғау заңдылық акты арқылы
бекітіледі, ... ... және ... ... ... ... ... заңының кодекстері, Қазақстан
Республикасының Конституциясының Кеңесі және Жоғарғы сотының ... ... ... нормалары және инструкциялары.
Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы 1995 жылдың 30 ... ... ... қабылданып, Қазақстан Республикасының
азаматтық құқығы, олардың демалысы, білім ... ... ... ... ... ету мүмкіндігінен айырылған сәтте және тағы басқа
жағдайларда ... ... ... ету ... ... ... ... ”адам еркін еңбек етуге және еңбек еркіндігіне, мамандық
және еңбек ету түрін еркін ... ... ... жақсылығын талап
етуге, жұмыстың қауіпсіздігі және санитарлық тазалығын талап етуге, кез
келген ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-материалдық қамтамасыз етілуін ... ... және ... ... ... ... заңды қолдану әдістері
арқылы шешуді талап етуге, кезекті және белгіленген демалысты алуға ... ... ... ... ... адам өмірінің және денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін еңбек қорғау заңдылығының орындалуын қадағалап отыруы қажет. Қазақстан
Республикасының еңбек ... ... ... 1999 жылы ... ... заңының кодекстерімен толықтырылды. Бұл құжаттың баптарында
жұмысшылар құқығы мен ... ... ... қауіпсіздігі кең
көлемде қарастырылып заңдық негізде бекітілді.
Ұжымдық шарт.
Ұжымдық шарт жасасу туралы шешім қабылдау құқығында бір немесе бірнеше
жұмыс ... ... ... және бір немесе бірнеше кәсіптік
одақтар не кәсіптік одақтардың мүшесі емес, өз ұйымын құрған ... ... ... ... ... жүргізе алады; жұмыс беруші
ұжымдық шарттар жасасатын тараптардың ... ... ... ... шарттың күші ұжымдық шартқа ... қол ... ... ... ... ... келіссөздер
жөнінде екіжақты комиссия құрылады, оған екі жақтан да тең мөлшерде өкілдер
енеді ... ... ... мазмұны және құрылымы туралы бабында ұжымдық
шарттың мазмұны ... ... ... ... ... ұжымдық шарттардың ережелері қызметкерлердің құқығын шектемеуі,
еңбек жағдайларын нашарлатпауы және заңдарда ... ... ... ... ... ... қатынастарын реттеу.
Бұл тараудың маусымдық қызметкерлер бабында табиғи және климат
жағдайларына байланысты бүкіл ... ... ... алты ... ... бір ... ... ішінде жұмыс атқаратын қызметкерлер маусымдық
қызметкерлер болып ... ... ... осы ... күші
олардың жеке еңбек шарттарымен реттелмейтін және маусымдық ... ... ... ... ... ... жеке ... шартын жасасу бабы маусымдық
қызметкерлерді ... ... ... ... оған ... сәйкестіген тексеру мақсатымен сынақ белгіленбейтіндігін көрсетеді.
Еңбек ... ... ... ... ғылыми ұйымы (ЕҒҰ) қарамағына еңбекті тәртіпті ұйымдастыру,
ғылым және тәжрибенің дәрежелік ... ... ... даму барысы,
өндірістегі еңбектің жүйелігі, өндірістік процестегі ... мен ... ... және ... ... және ... ... пайдалануды қамтамасыз ету, еңбек өнімділігін үздіксіз
арттыру, адам денсаулығын ... және оны ... ... ... ... ... адам ... басты қажеттіліктерінің біріне айналдыру
критерийлері кіреді.
Кәсіпорындардағы ... және ... ... автоматизация
және орталықтан басқару жүйесі, ақпаратты-есептеу техникасын ... ... ... ... ... өндірістік процестегі адамның еңбек
ету дәрежесін тоқтаусыз арттырды. Адам функциясы қол еңбегіне ... ... ... және басқаруда жиі орын алуда.
Қазіргі заманғы өндірістерде адам ... және ... ... ... ... ... қабылдауы, есте сақтауы және ... ... ... ... ойлауы, дереу дұрыс шешім қабылдауы, ... дәл ... және сын ... ... ... етуі ... ... мінездемелері адамның жүйке-психикалық және ақыл-ой
жүктелуін ... ... ет ... ... және ... ... профессионалдық аурулардың, өрт және ... ... ... ... ... ... оператордың шаршауы, басқару
тетіктерінің дұрыс орналаспауы, жұмыс орнының ұтымсыз ... ... ... ... ... негіз болады
Жаңа машиналарды жобалау және жаңа ... ... ... жаңа ... ... ... шу, ... микроклимат және тағы басқалар). Бұл ... ... ... ... ... ... белгілі бір бөлігі болып
табылады: адам – машина – ішкі орта. Осы жүйені барлық жағынан терең ... ... ... қолданбалы ғылым – эргономика. Бұл ғылым
адамның психофизиологиялық мүмкіндіктерін ... ... ... және
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам өміріне қауіп қатерді жою, азайту және
биологиялық ресурстар ... ... ... ... және ... ... ... гигиенаның,
антропологияның, ұйымдастыру және еңбекті ... ... ... және тағы ... ғылыми тұжырымдамалық
мәндеріне сүйенеді.
Психологиялық процесті және адам қасиетін, ... және ... ... ... ... ... ... деп аталады.
Әдістерді қолданудың ... ... ... ... ретіне және қойылуына байланысты, жасалатын ... ... сай ... ... ... күш шығыны және тағы
басқалар.
Адамның техника және ... ... ... ... ... ... индивидуалды психофизиологиялық
ерекшеліктерді айқындап (зейін, есте сақтау ... ... әр ... ... және тағы ... және жұмысқа жарамдылықтың негізгі
профессионалдық деңгейін көрсетеді.
Еңбектің ғылыми ұйымының өндірістік ортадағы негізгі талаптардың бірі
эстетикалық пішіндеу. ... ... ... ...... негізгі салалардың біріне айналды, ол өндірістік гармониямен
әлеуметті, мәдениетті, техникалық алға жылжуда және адам ... ... өз ... ... ... ... ... ортаның эстетизациясы келесі шаралардан құралады: цехтағы
архитектуралық көлемді-кеңістіктік композицияны жетілдіру, ... ... ... ... ... ... жарық және түспен
әрлеу, көлем және пішінді ескеру, еңбектің түрін және ... ... ... ескеру, өндірісті реттеу, өндірістік жабдықтардың
көркемдік жобалануын ескеру, эргономика талаптарына сай ... ... және ... ... ету, ... жұмысшылардың әдемі және ыңғайлы киім ... ... ... ... мен жұмыс орындарының жағдайын жақсарту.
Өндірістік ортаның эстетизациясы ... ... ... ... істеу мен технологиялық процесте қызығушылығын
көтеріп, істелетін жұмысқа деген ... пен ... ... ... құбыр желілерін МЕСТ 14202–79 бойынша бояумен бояу қажет.
Сәйкесінше құбыр желілері келесі түсте боялады су үшін жасыл түс, бу ... түс және ... ауа үшін көк түс ... ... қауіпсіздік ретінде, адамдарды электр тоғының, электр доғаның
және статикалық ... ... ... және ... ... ... ... және техникалық шараларды
және құралдарды айтады. ... ... ... ... ... тоқты
арнайы құралдар және приборларсыз табылмайды, сондықтан оның ... жиі оқас ... ... өтетін тоқ күшінің мәні осы кездегі адамның күшіне және
осы күш салынған дене ... ... ... ... ... көбінесе 127, 220 и 380 В тоқ күшінде алатынына, ал терінің жануы 40-
50 В тоқ күшінде басталуына себепті, айнымалы тоқтың ... күші ... ... 42 В, ал ... тоқ үшін 110 В ... бағдарламаның іске асырылуы ПЭЕМ-да өтіледі. Тоқ күштенуінің
көзі ретінде ... ... тең ... тоқ ... ... ... ... тигізуді ескерту талаптарына сәйкес қажет:
0. жұмыстарды өңдіру ережелерін және ... іске ... ... ... ... ... оператордың, қауіпті тоқ күшенуіде жұмыс істейтіндердің, жабдықтар
бөлігіне, үлкен емес тоқ ... ... ... ... ... жерлеуге қосылмаған, изоляцияланбаған ... ... алып ... электр тоғымен тиісуден қорғайтын, берік жаппай ... көп ... ... ... ... ... ... электрондық - есептеуіш машинаға электр коректенуін арнайы
шаңышқы көмегімен жерге қосатын ... ... ... ... ... алатын тоқ күшенуіне сеніп, тоқ бойынша жүктемесінен қорғау;
сонымен ... ... ... ... ... ... кірістірілген
жабдықтарды қорғау;
5. операторға оңай тұрған металл бөлімдерін жерге қосатын қысымдарына қосу,
өткені олар изоляцияның зақымдануы ... ... ... ... ... ... ... қорғау жол бастаушының өшіргіштерінің ... жоқ ... ... ... ... изоляцияланғын
тексеру.
Өрт қауіпсіздігі деп өрттен адамдарды және жеке мүліктерді ... ... және ... ... ... түсінеді.
Электр желісі бар бөлмелердің өрт қауіпсіздігі ГОСТ 12.1.033-81, ГОСТ
12.1.004-85-пен ... ЭЕМ ... ... ... Д ... сәйкес келетін бөлмеде өтілуі керек
(жанбайтын ... және ... суық ... Ғимараттың өртке
тұрақтылығы СниП 2.01.02-85 [5] бойынша I ... ... ... ... ... ... тастан жасалған, ғимараттың жабық
бөлмелерінде жанатын материалдар жоқ).
Дисплейлер конструкцияларында көшпелік кедергіні азайтатын, яғни ЭЕМ-
нің да ... ... ... ... ... ЭЕМ-ні жылу көздері
немесе термошығарушылар қасына қоюға болмайды, ЭЕМ-на экрандарына ... ... ... керек. ЭЕМ-ні оның артқы және қабырғалы жақтары басқа
заттардан 0,2 ... кем емес ... ... ... қажет. ЭЕМ-на
корпусында жылулық режимді бұзбау үшін ... ... ... вентилятор ескерілген.. Ішкі монтаж жоғарғы дәрежелі жылу
ұстағыш ... ... өрт ... ... ... ... алу жүйесімен;
8. өртке қарсы қорғау жүйесімен;
9. ұйымдастырушылық-техникалық шаралармен.
Өртті бөлмеде алдын алу жанатын материалдардың минималды санымен, ... ... және де тез ... материалдың жоқтығымен
жеткізіледі.
Ұйымдастырушылық-техникалық шаралар, қызметкерлерді өрт ... ... ... ... Шу ... және ... ... бөгеттердің тигізетін ықпалы туралы және оның ... ... ... ... ... ... әсер ... бөгеттер әртүрлі болады. Олардың біреуі тұрақты және ... ... ... етеді, ал кейбіреулері кездейсоқ болады.
Компаниялардың жұмыс бөлмелерінде акустикалық шулардың негізгі көзі
ДЭЕМ-дың шуы болып табылады. Сонымен қатар ЭЕМ ... ... ... көзі ... та табылады (айнымалы магнитті алаңдар әсерінен ... ... ... ... ... ... бөлмелерде құрылымдық шу пайда ... яғни ... ... ... жиіліктердің дыбыстық диапазонындағы
ғимараттардың жабулары, қалқаларынан ... ... емес ... ... жою ... азайту үшін жұмыс бөлмелерін
изоляциялау керек, ол үшін оларды ғимараттын қала ... алыс ... Шу ... ... ... ... ароқасында азаяды.
Кесте 8.1 Октавты сызықтардағы дыбыс қысымының дәрежесі
|дБ дәрежесі |63 |
| ... ... ... ... °C |22-24 |23-25 ... Әуедегі көпшіліктердің жылдамдығы, м/с |0.1 |0.1-0.2 ... ... ... % |40-60 |40-60 ... ... ... ... жоғарғы ылғалдылықпен қоса
оператордың жұмыс қабілеттілігіне үлкен әсер ... ... ... ... ... уақыттары үлкейеді,
қозғалыстардың үйлестігі бұзылады, қателер саны көбейеді.
Жоғарғы температура адамның психологиялық ... ... ... ... ... көлемі азаяды, елестету мүмкіншілігі тез
кемиді, елестету және санау ... ... ... ынтасы
азаяды. 40 – 60% шекарасындағы ... ... адам ... ... Ал 99 –100% ... кезінде терінің шығуын қанағалайтын механизм
толықтай өшіріледі және қайнап қызу басталады.
Жұмыс бөлмелерінде қажетті ... және ... ... ... және бірқалыпты қызуды, циркуляцияны қамтамасыз ететін және ауаны
шан немесе ұлы ... ... ... және ... ... іске қосатын бөлмелерде ... ... ... орындалады.
8.7 Ақпаратты көрсету жүйелеріне эргономикалық талаптар
Эргономикалық талаптар көру ... ... ... ... ... ... ... анықтайды.
Жарықтық режимнің бағасы жарық деңгейін нормалауды, көру информацияның
көрсеткіштерін эффективті өңдеу талаптарына жету үшін оның байқаушының көру
алаңына ... ... ... ... деп ... сондай
деңгейі есептелінеді, егер ол болғанда конкретті ... ... ... Оператордың көру алаңына кіретін жарықтардың оптималды
диапазондарын орнатқандаадаптация деңгейіне жақын жарықтардың ... ... ету ... көру ... кіретін жарықтардың максималды қайта-қайта
өзгеруі 1:100-ден аспауы қажет. ... деп ... көзі және ... орта
арасындағы 20:1, ал бейненің ең жарық және ең ... ... 40:1 ... есептелінеді.
Экранның жарығы төмен, ал жарықтандырумен жасалатын жарық жоғары
болған жағдайда, бейненің ... ... ... ... ... ... Информацияны бейнелеу жүесі және оның тікелей
ортасы арасындағы контраст 3:1 қатынастан аспауы ... ... ... ... техникалық талаптарға жауап
берулері қажет:
־ экранның жарық ... 100 Кд/м2 кем ... ... монитор үшін растра нүктенің минималды өлшемі 0.6 мм-
ден аспауы керек;
־ бейне ... 0.8 кем ... ... ... ... ... тазалығы 72 Гц кем емес;
־ бір жолдағы растра нүктелерінің саны 640 кем емес;
־ экранның антибликтік қабықшасының болуы;
־ размер экрана не ... 31 см по ... ... ... символдар биіктігі 3.8 мм-ден кем емес;
־ оператор ... ... ... ... 40-80 ... ... оны 130-200 мм ... горизонталді және вертикалды
жылжытуға және экранды 10-15( бұрышқа бұрауға мүмкіндік беретін,
астында бұралатын подставкамен ... ... ... ... орнын ұйымдастыру
Оператордың комфортностты жұмысына оператордың жұмыс ... ... ... ... ... ... органдары
ықпал етеді. Олар, жұмыс процесі кезінде кедергілерді және комфорты емес
сезімдерді ... адам үшін ... ... болулары қажет және тез
шаршатпауы қажет.
ЭЕМ операторының комфортты жағдайын қамтамасыз ететінің негізгісі- ... ... ... ... ... ... Бұл сұрақта ұсақ-түйектер
болмайды, өйткені жай көзбен қарағанда әсері жоқ фактор көп ... ... ... ... дискофортты тудыруы мүмкін, қызметтің нәтижесіне
теріс әрекет жасап, қандай да бір ... ... ... ... ... ... көп уақыт жұмыс істеген кезде
оператордың көру ... ... ... және ... ... ... ауыруына, үйқының бұзылуына, шашағандық,
көздің, мойынның, белдің, қолдың ауыруына шағынудың пайда болуы.
Оператордың жұмыс орны ... ... және ... ... ... ... ... ұйымдастырылған.
Жұмыс столының элементтерін ... ... ... адамның-оператордың жұмыс күйі;
־ барлық қажет қимылдарды қамтамасыз ететін, оператордың орналасу
кеңістігі,
־ ... және ... ... ... көру және ... жұмыс орынының шекарасының кеңістігінен артық ... ... ... ... материалдарды және ... ... ... ... ... ... және сыртқы бейнеленуі минималды шаршауға
жағдай жасайды. Жұмыс жиқазының ... ГОСТ ... сай ... ... ... үшін ... болуы қажет, және жұмыс істеп отырғанның
бойына қатысты жиналуын қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ЭЕМ ... ... өңімділіктері 8-20%-ке
артады.
8.9 Жұмыс орынының эргономикалық талаптары
Жұмыс орынның конструкциясы және оның ... ... ... орналасуы (орындық, басқару ... ... ... ... ... және ... ... жұмыс мінездемесіне сәйкес келуі қажет.
Жұмыс орынның берілген конструкциясы еңбек ... ... ... ... ... ... ... етеді. Моторлық
алаңның жету зонасы адамның ... ... үшін ... ... ... 5.1 ... көрсетілген. Еңбек операцияларының
орындалуы жету зоналар және моторлық алаңдардың ... ... ... ... ... және «өте жиі» ... етіледі.
Информацияны бейнелеу құралдарының орналасуы, берілген жағдайда бұл
ЭЕМ дисплейі СниП 2.01.02-85 [5]-ге сәйкес келеді.
8.1 ... Жету ... және ... ... ... ... ... жүктемені азайту үшін, дисплей эргономика көзқарасына
байланысты оптималды ... ... ... ... шеті көз
деңгейінде болуы қажет, ал экранға дейінгі ... ... 60 ... ... ... Экранның жылпылдауының тазалығы fмер>70 Гц болуы қажет..
Лабораториялардағы жұмыс орындар терезелерге ... ... бұл ... ... ... ... (оған қызу лампалары
жатады, яғни дисплеймен жұмыс істегенде газозарядты лампаларды қолданудың
керегі жоқ), тура және ... ... алып ... үшін ... ... ... ... болуы
Жұмыс орынның жобалау кезінде жасанды және табиғи жарықтандыру
мәселесі ... ... ... тек ... ... шешу үшін ғана
қажет емес, сонымен қатар ол жұмыс істеп ... ... ... ... ... ... Өнеркәісіптік бөлмелердің ... ... ... ... көзін және жарықтандыру жүйесін дұрыс таңдау;
־ жұмыс беттердің жарықтандыруының қажетті деңгейін әзірлеу;
־ соқырлататын жарықтың әрекетін шектеу;
־ тұрақты жарықтандыруды қамтамасыз ету;
־ ... ... ... ... тербелістерін шектеу немесе
болмауын жасау.
Жұмыс орнындағы жарықтандыру гигиеналық ... ... ... шарттарына сәйкес келуі керек. Мысалы, ГОСТ ... ... ... ... ... ... ... ал құжаттармен
жұмыс істегенде – 400 лк. болуы керек.
Электронды-сәулелік трубканы пайдалану шартына сыртқы жарықтандыру және
байқау арақашықтығы жатады. Сыртқы ... үш ... ... ... (10 – 50 лк);
־ орташа (500 – 1000 лк);
־ жоғары (более 10000 лк).
Егер жарықтандыру 30000 лк артық ... онда оны ... үшін ... ... ... ... ... сақтану үшін жерленген сақтандыру
экрандарын қолдануға болады, олардың интенсивтілігі азаяды. ... ... және ... ... ... Үлттық Советімен ойланып тапқан,
MPR II спецификациясына жауап берін мониторларды қолдануға ұсыныс беріледі.
Спецификация тазалық ... үшін ... ... ықпал деңгейін
анықтайды: 5 Гц – 2 кГц және 2 – 400 кГц. ... ... ... күші
25 В/м, ал жоғарыда – 2.5 В/м аспау қажет, сәйкес магниттік алаң күші 250
және 2.5 нТ ... ... ... ... және бағалау
Бөлме ішіндегі табиғи жарықпен жарықтандыру дәрежесі күн мен ... ... ... ... ... ... орналасуы мен
жоспарлануына, терезелердің орналасуына, олардың саны мен ... ... ... ... ... бағалау табиғи
жарықтандыру коэффициентін анықтауға келтіріледі. Ол бөлменің ... ... (Ei) ... ... ... ... ... (Eс) қатынасымен пайыз түрінде өрнектеледі:
Бөлменің кез келген нүктесіндегі ... ... ... ... ... бұл нүктедегі табиғи жарықтандыру кез келген ішкі
жағдайларда сыртқы ... тура және ... ... ... Табиғи
жарықтандыруды бағалауды екі әдіспен өткізуге болады:
• тура ... ... ... және ... ... ... ... әдіс, мұнда салыстырмалы ... ... ... ... заттарды есепке ала отырып және бағалай отырып
анықталады.
Абсолютті және салыстырмалы ... ... тура ... кез ... ... табиғи жарықтандырудың деңгейін
люксметрдің көмегімен өлшеуге ... ... ... ... да ... табиғи жарықтың белсенділігі люксметрдің көмегімен тек өлшеу
сәтінде ғана анықталады. Өйткені табиғи жарықтың ... ... ... ... ... ... жарықты қамтамасыз ету жағдайын бағалаудың неғұрлым дәлірек
әдісі табиғи ... ... ... ... ... ... коэффициентін (КТ.Ж.) анықтаудың есептік ... ... ... анықталатын фактілік әдісі бар. Фактілік әдісте
жарықтандыру ... ... және ашық ... астында қатар өлшенеді.
Мысалы: бөлме ішінде жарықтандыру 120 лк, ашық аспандағы жарық 6000 ... ... ... жарықтандыру сыртқы жарықтандырудың 2%-ын
құрайды. Табиғи жарықтандыру коэффициенті ... ... ... ... ... ... береді. Ол орындалған жұмыс сипатына тәуелді
қалыптасады. Бөлмені бір жақтан жарықтандыру ... ... ... ... ... үшін ең ... шамалары мен жоғарыдан және аралас
жарықтандыру кезіндегі орташа шамалары анықталған. ... ... ... біле ... ... кез ... уақытында люкстардағы
берілген нүктенің табиғи жарықтың ... ... ... ... ... жылдың әртүрлі уақытындағы ашық горизонталды жазықтықтың атмосферадағы
шашыраған жарықпен ... ... ... ... ... анықтаудың жанама әдісі.
Табиғи жарықтандыру келесі жағдайларға байланысты:
1) Жарық түскен жаққа қатысты терезенің орналасу бағыты. Орташа кеңдікте
бөлменің ең ... ...... ... ... және оңтүстік
батыс бағытта, солтүстік аудандарда – оңтүстік бағытта болып шығады.
2) Жарық коэффициенті, яғни ... ... ... жарық
жазықтығының еден ауданына қатынасы.
3) Жақын маңда ... ... ... мен ... ... бөлмеге түсетін жарық көзінің өтуіне олар ... ... ... ... бұрыштары немесе саңылау бұрыштары жолымен анықталады.
Тесік (саңылау) ... деп – ... ... отырған нүктеден терезенің
жоғарға шетіне жүргізілген, екіншісі осы нүктеден қарама-қарсы ... ... ... ең жоғарға нүктесіне жүргізілген екі түзуден құралған
бұрышты айтады.
4) Жұмыс нүктелерінің терезелерден алшақтығы және жарықтың түсу ... ... ... Түсу бұрышы деп зерттеліп отырған
нүктеден шыққан: біреуі терезенің ... ... ал ... ... ... ... ... екі түзуден құралған бұрышты айтады. Бұл
бұрыш неғұрлым басқа да тең жағдайларда үлкен болса, ... ... ... ... ... ... ... түседі. Соның әсерінен
жарықтандыру да жақсы болады. Түсу бұрышы 270-тан аз болмау керек.
5) Төбенің, қабырғаның, ... ... ... ... ... ... бояуы. Бұл тұрғыдан алғанда ең тиімді ашық түсті ... ... ... ... мен ... ... тазалығы. Ең жақсы
төртбұрышты терезелер болып табылады. Терезенің жоғарғы шеті мүмкіндігінше
төбеге жақын орналасуы керек (15-30 см ... ... ... ... ... кезінде осы барлық
келтірілген жағдайлар ескерілуі керек. ... ... ... ... ... (КЖ) ... ... коэффициенті (КЖ) деп
терезенің әйнектелген жазықтығы ауданының еден ауданына қатынасын ... ... ... тек ... ... мен ... әйнектелген
жазықтығы ауданы шамалары арасындағы тәуелділікті ... ... ... үшін бөлменің барлық терезелерінің әйнектелген
жазықтықтарын өлшейді, ... ... ... ауданын есептейді
(терезе қаңқасын қоспағанда) және бөлме ауданын анықтайды. Одан соң ... ... ... ... ... ... ... жәй
бөлшекпен өрнектейді. Алымында бірлік, ал бөлімінде бөлме ауданын әйнек
жазықтығы ауданына бөлгендегі сан. ... цех ... ... ... ... ... ауданы 9 кв.м, еден ауданы 36 кв.м; 36/9=4.
Бұл жағдайда жарық коэффициенті ¼-ке тең, яғни ... ... ... ... 4 есе ... ... келе ... бөлшектің бөлімі көп болса,
сонша бөлмені табиғи жарықтандыру жағдайлары ... ... ... ... ... бойынша мөлшерлеудің көптеген
кемшіліктері бар. Егер ... ... ... ... ... ... ... онда жарық коэффициентінің қабылданған нормалары
сәйкестігіне қарамастан, бөлмедегі ... ... ... ... ... ... ... терезелердің пішіні мен орналасуы, олардан
жұмыс орындарының ... және ... да ... ... ... ... жарық коэффициентінен басқа жарықтандыру бұрыштарын: түсу
бұрышы және тесік бұрышын анықтау керек.
8.12 Қоршаған ортаны қорғау туралы
Табиғат пен оның ... ... ... халықтарының өмірі
мен қызметінің, олардың ... ... ... мен ... арттырудың табиғи негізі болып табылады.
Осы заң қазіргі және ... ... ... үшін ... ... ... ... және әлеуметтік негіздерін
белгілейді және ... ... ... ... ... ... де қызметтің табиғи экологиялық жүйелерге зиянды әсерін болғызбауға,
биологиялық алуан түрлілікті ... мен ... ... ... ... ... ... қоршаған ортаны қорғау саласындағы
құзыреті.
Қазақстан Республикасының Үкіметі қоршаған ортаны қорғау саласында:
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, оны жүзеге асыру ... және ... ... ... ... ... бағыттары бойынша ұлттық (мемлекеттік)
экологиялық бағдарламалар әзірлейді, ... ... ... бекітуіне ұсынады;
министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, Үкімет құрамына кірмейтін
орталық атқаруша органдардың және жергілікті атқарушы огандардың ... ... ... ... ... ... ... мен Үкіметінің актілерін орындауын бақылайды;
мемлекеттік меншікті басқарады, оны пайдалану жөнінде Үкіметке
жүктелген ... ... ... ... орта ... ... мен ... және өзге де
қызметтерге қойылатын экологиялық талаптарды ... мен ... ... ... ластағаны үшін және табиғи ресурстарды қорғау мен
молықтыру үшін ақы алу ... ... ... қорғаудың мемлекеттік қорлары туралы ережені бекітеді;
міндетті экологиялық ... ... ... мен ... ... жағдайларда табиғи ресурстарды табиғат
пайдалануға беру туралы қаулылар ... ... ... ... шарттарын) жасайды, лимиттер мен квоталар белгілейді;
табиғат пайдаланушыларға рұқсат алу қажет болатын табиғат ... ... және осы ... беру ... ... ... әр ... түрлері бойынша тұжырымдамаларды
бекітеді, табиғат пайдалаудың мемлекеттік ... ... ... ... ... және ... схемаларын бекіту және жүзеге
асыру, табиғи ресурстардың мемлекеттік есебі мен мемлекеттік ... ... ... орта мен ... ... ... ... мазмұнын және оны жүргізу тәртібін белгілейді;
шаруашылық қызметтің экологиялық жағынан қауіпті түрлерінің тізбесін
және ... ... ... ... тәртібін, сондай-ақ қоршаған
ортаны қорғау саласындағы міндетті стандарттау мен сертификаттауға жататын
біртекті өнім (жұмыс, қызмет) топтарының ... ... ... және ... ... ... маңызы бар қоршаған
ортаны қорғау обьектілерінің тізбесін бекітеді, өз құзыреті ... ... ... ... және ... ... ... да
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ұйымдастырады;
қоршаған ортаны қорғау ... ... беру мен ... ... ... ... ортаны қорғау, табиғат пайдалануды басқару және бұл салада
мемлкеттік бақылау жасау міндеттерін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... тәртібін айқындайды, сондай-
ақ экологиялық аудиторлық қызметке лицензия беру мен оны жүргізу тәртібін
белгілейді;
халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
Қазақстан ... ... ... өзге де ... ... ... және өзге де объектілерді орналастыру
кезіндегі экологиялық талаптар:
Кәсіпорындар, құрылыстар және өзге де ... ... ... ... ... табиғи ресурстарды молықтыру мен ұтымды
пайдаланудың шарттары мен ережелерін сақтап, ... ... ... ... ... ... ... құрылыстарды және өзге де ... ... ... санитарлық-қорғаныш және өзге де өңірлер белгіленеді.
Кәсіпорындарды, құрылыстарды және өзге де ... салу мен ... ... ... ... құрылыстарды және өзге де объектілерді салу мен қайта
құру ... ... ... оң ... ... ... ... ортаның сапалық нормативтеріне сәйкес ... ... ... немесе жұмыс құнын қоршаған ортаны қорғауға зиян
келтіретіндей етіп ... жол ... ... ... ... жерді қалпына келтіру, табиғи
ресурстарды молықтыру мен ұтымды ... ... ... және ... ... жөніндегі шаралар қолданылуға тиіс.
Мемлекеттік мүлікті жекешелендіру кезінде қойылатын ... мен ... ... ... мүлікті жекешелендіру кезінде жекешелендіруді жүзеге асыруға
уәкілетті атқарушы орган экологиялық ... ... ... Кәсіпорындар мен өзге де объектілерді жекешелендіру ... ... ... нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады. ... өзге де ... ... ... тексеру кәсіпорынды және
өзге де объектіні ... ... ... ... ... ... қатысуымен жүзеге асырылады.
3. Жекешелендірілетін кәсіпорындар мен өзге де объектілерді ... ... ... ... қаржыландыру мемлекет есебінен және
(немесе) жаңа меншік иесінің келісімімен мына ... ... жаңа иесі ... қорғау объектілерін салуды, қайта құруды
және ... ... ... ... ... ... ... мен өзге де объектіге нысаналы несиелер,
процентсіз ... және ... ... мұқтаждарын нысаналы қаржыландыру
түрінде түсетін қаражат;
б) кәсіпорынның экологиялық сақтандыру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... түсетін қаражаттың бір бөлігі
есебінен;
г) заңдарда көзделген басқа да көздерден жүзеге асырылады.
Банкроттық жағдайындағы экологиялық талаптар мен ... ... ... ...... пайдаланушыға қатысты банкроттық туралы іс
қозғалған жағдайда кәсіпорынның және өзге де ... ... ... ... ... Кәсіпорынның және өзге де объектінің ... ... ... ... ... ... асыратын органға не сыртқы басқарушыға
жүктеледі.
3. Банкроттыққа әкеп ... ... ... ... ... ... талаптарды сақтауы тексеру объектісі болады.
4. Заңды тұлғаның – табиғат пайдаланушының ... ... ... ... несие берушілердің экологиялық міндеттемелер жөніндегі
мүдделерін есепке алу қамтамасыз етіледі.
Кәсіпорындарды, құрылыстарды және өзге де ... ... ... ... кезінде қойылатын экологиялық талаптар:
Кәсіпорындарды, құрылыстарды және өзге де ... ... ... ... ... ... талаптар толық көлемінде
орындалған жағдайда, қоршаған ортаны қорғау саласында ... ... ... ... ... ... ... бойынша жүргізіледі.
Зиянды қалдықтарды, ластайтын заттардың шығарындыларын жол ... ... ... ... ... залалсыздандыру және кәдеге
жарату жөніндегі қондырғылармен және жабдықтармен, ... ... ... ... ... ... ... және өзге де объектілерді ... ... ... ... молықтыру мен ұтымды пайдалану жөнінде жобаланып қойылған
жұмыстарды аяқтамай пайдалануға беруге тыйым салынады.
оршаған ортаны ... ... ... бұзудан келтірілген зиянды өтеу:
1. Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзуы салдарынан қоршаған ортаға,
азаматтардың денсаулығына, ұйымдардың, азаматтар мен ... ... ... ... және жеке ... ... ... қолданылып жүрген
заңдарға сәйкес өтуге міндетті. Қоршаған ... ... ... ... ... келтірілген зиянды өтеу ерікті ... ... ... нұқсанды есептеудің бекітілген кесімді бағасы мен ... ал олар ... ... ... ... ... ... ортаның бұзылған жай-күйін қалпына келтіруге ... ... ... ... Зиянды өтеуден өндіріліп алынатын сома
қоршаған ортаны қорғау қорларына, ал ... ... ... шеккен заңды немесе жеке тұлғаға аударылады.
2. Қызметі қоршаған ... ... ... ... ... ... заңды
және жеке тұлғалар, егер жойқын күштің немесе ... ... ... зиян келтірілгенін дәлелдей алмаса, өздері келтірген зиянды
өтеуге міндетті.
3. ... ... ... ... ... бұзу ... ... мен мүлкіне келтірілген зиян зардап шегушінің еңбек қабілетінен
айрылу дәрежесін, оны емдеуге және денсаулығын ... ... ... өзге де ... мен ... ... ... толық көлемінде
өтелуге тиіс.
Азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне келтірілген зиянның шамасын
анықтау ... ... ... ... ал зиянды өтеу сот шешімі
негізінде жүргізіледі.
Қоршаған ортаны ... ... ... бұзылуы салдарынан келтірілген
моральдық зиян Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде ... ... ... Үш биік ... ... ... есебі
9.1 Еңбектік шығындар есебі
9.1.1 Программаны енгізуге дейінгі есептеулер
Жаңа программалық қамсыздандыруды енгізгенде экономикалық тиімділікті
дұрыс және ... ... өте ... және көптеген нұсқалардың ішінен
кәсіпорынға енгізуге экономикалық түрде тиімдісін таңдап алу қажет.
Практика жүзінде жаңа техниканы, программаларды енгізудің ... ... ... қолданылады. Маңызды көрсеткіштерге
капиталдық салымдар, өнімнің өзіндік ... ... ... ... коэффициенті жатады.
Программаны енгізгенге дейінгі еңбек сыйымдылығын есептеуге арналған
ақпарат төменде ... Үш ... ... ... техникалық есептеулер саны – 2800
дана;
Қызметкер екі адам;
Сағатына өндіру уақыты – 3 ... – 933 ... ... ... ... ... санымен өлшенеді.
Фирмадағы жұмыстарды жүргізуге ... 2800 әр ... ... орындалады.
Осы жұмыстардың бәрін бір менеджер атқарды.
Программаны енгізгенге дейін ... бір ... ... ... ... өндіру уақыты көрсетеді. Біздің жағдайымызда бір
сағаттағы өндіру уақыты 3 ... ... ... ... ... қажетті жүргізілген инженерлік-
техникалық есептер санымен өлшенеді. Бұл жұмысқа бір адам ... ... ... көлемін өндіру уақытына бөлгенге тең:
(2800/3=933)
9.1.2 Программаны енгізгеннен кейінгі есептеулер
Программаны енгізгеннен кейінгі еңбек сыйымдылығын есептеуге арналған
ақпарат төменде көрсетілген:
Жүргізілген инженерлік- ... ... саны 2800 ... 1 ... ... уақыты – 10 есеп;
Еңбексыйымдылығы – 280 сағат.
Жобалық вариантта өндіру нормасы инженер-маман бір сағаттың ... ... ... ... есептер жүргізетінін көрсетеді.
Кәсіпорында автоматтандырылған тәсілмен шамамен жылына 2800 есеп ... ... бір адам ... ... ... ... ... уақытына бөлгенге тең:
(2800 /10 = 280) сағ.
Еңбектік көрсеткіштерді есептейік:
1. Еңбектік шығындардың абсолюттік төмендеуі (ΔТ):
ΔТ = Т0 – ...... ... ... ақпаратты өңдеуге кеткен еңбектік шығындар;
Т1 - жобалық вариант бойынша ақпаратты өңдеуге ... ... ... ... ... есептейміз:
ΔТ = 933 – 280 = 653 сағат
2. Еңбектік шығындардың салыстырмалы ... ... ... = ΔT/Т0 * 100 % ...... ... бойынша ақпаратты өңдеуге кеткен еңбектік шығындар;
Т1 - жобалық вариант бойынша ақпаратты өңдеуге кеткен еңбектік шығындар;
(8) формула бойынша есептейміз:
Кт = 653/933 * 100 % = 70 %
3. ... ... ... индексі немесе еңбек өнімділігін
жоғарылату (ΔYт):
ΔYт = ... ... ... ... 933 / 280 = ... тарифтік ставкасын 200 тнг/сағ тең деп ... ... ... ... ... есептейік
Э г1 =643*200*1,2*1,21 =186 727 тг.
9.2 Құндық көрсеткіштер есебі
9.2.1 Программаны енгізгенге дейінгі есептеулер
Ақпаратты қолмен өңдеуге кеткен шығындар
Ақпаратты қолмен өңдеуге кеткен шығындар ... ... ... Материалды шығындар;
Ақпаратты қолмен өңдеуге кеткен материалды шығындарға келесілер жатады:
канцелярлық тауарлар сатып алу. Осының ... ... 1000 ... ... ... бір жылға:
1000 * 12 = 12000 тг.
Ақпаратты қолмен өңдеуге кеткен шығындар:
С0 = 12000 ... ... ... ... автоматтандырып өңдеуге кеткен шығындар
Ақпаратты автоматтандырып ... ... ... келесідей
анықталады:
1. Материалды шығындар;
Ақпаратты өңдеуге кеткен материалдық шығындарға келесі шығыстық материалдар
жұмсалады:
картриджді толтыру –1 дана * 1400 тг. = 1400 ... ... 1 дана * 530 тг. = 530 ... = 1930 ... автоматтандырып өңдеуге кеткен шығындардың барлығы (С1) құрайды:
С1 = 1930 ... ... ... кеткен шығындарды төмендеуінің
экономиясы келесі формуламен анықталады:
Э г2 = С0 - ... г2 = ... = 10070 ... ЖШС ҮШ ... АЖО ... кеткен капиталдық салымдар
Қажетті материалдарға кеткен шығындар
Осы АЖО-ң ПҚ-н Шәкәрім атындағы СМУ-ң студенті орындады.
Программаны жасауға қажетті материалдарға және ... ... ... 1530 ... ... ... толтыруға 1400 теңге кетті
Сонымен барлығы 2930 теңге жұмсалды, яғни (Срм) = 2930 тнг.
Энергия қолданатын ... ... ... = ... ...... қуаты 0,5;
n – қолданылатын техника саны 1;
t – 280 сағат;
Ц – бір кВт энергия бағасы ≈ 5 ... эр = 0,5* 1* 5 * 280 = 700 ... ... ... құруға, программаны құрудан басқа, оның
техникалық қамсыздандыруы кіреді. Техникалық ... ... ... ... ... фильтр, тышқан және принтер.
Кәсіпорында техникалық қамсыздандыру бар, сондықтан компьютер сатып
алудың қажеті жоқ.
Капиталдық шығындар ... ΔК = Срм + ... = 2930 + 700 = 3630 ... ... шығындардың ақтау мерзімін және жылдық экономикалық
тиімділікті есептеу
Программаның ақтау мерзімін капиталдық шығындардың жалпы қосындысын жылдық
экономияға бөлумен анықтайды:
Ток = ΔК / ... ... ... ... ... Эг = Эг1 + Эг2,
мұндағы:
Эг1 – еңбек сыйымдылығын төмендетуден алынған экономия
Эг2 – ақпаратты ... ... ... ... ... = 186 727 + 10 070 = 196 827 ... ... Ток = 2930/ 196827 = 0,01 жыл.
Осы аталған ... ... ... есебін жүргізу енгізілген
жүйенің ақтау мерзімі 0,01 жыл екенін анықтады.
Экономикалық тиімділік формуласы: Э эф = Эг – Еn * ...... ... ... ... ... = 196827 – 0,6 * 3630 = 194649 ... жобалау барысында алынған экономикалық көрсеткіштер
төмендегі кестеде берілген:
Осы есептеулерді анализдей ... ... ... ... ... айтуға болады, өйткені автоматтандырылған ақпараттық жүйені қолдану
кезінде орындалатын жұмыстардың, материалдық шығындардың еңбексыйымдылығы
төмендейтінін көрсетті.
Кесте 9.6. Экономикалық ... ... ... ... |Еңбексыйымдылығы, сағ. |Қызметкерлер
саны, адам |Сағатына өндіру уақыты, есеп |Ақтау ... жыл ... ... ... тнг. |Еңбектік шығындардың абсолюттік
төмендеуі,сағ. |Еңбектік шығындардың салыстырмалы төмендеу коэффициенті, %
| |Енгізг. дейін |850 |2 |3 |0,01 |196827 |194649 |653 |70% | |Енг. ... |1 |10 | | | | | | ... АЖО ... ... ... ақпаратты өңдеу, енгізу,
сақтау үшін қолданылады. Осындай АЖО-н жасау ... ... көп ... ... ақпаратты жылдам және жедел түрде алуға мүмкіндік береді.
־ Мәліметтерді енгізуді оңайлатады.
־ Клиентке басылым туралы ақпаратты жылдам әрі дәл ... ... ... ... ... ... анықтау процесін толық
бақылауға, өңдеуге және берге қолдануға мүмкіндік ... МББЖ ... көп ... ... ... көлемін өңдеуге көмектеседі. Осы
барлық қызметтік ... Delphi ... ... ... әдебиеттер:
1. Дж. Мартин «Организация баз данных в вычислительных системах»,
Мир, Москва, 1990 г.
2. К. Дейт «Введение в ... ... ... ... ... 1999 г.
3. В. М. Стриганов и др. ... ... ... 1986 ... М. А. Аппак «Автоматизированные рабочие места на основе ПЭВМ»,
Радио и связь, Москва, 1989 ... В. Л. ... В. С. ... ... ... ... ... построения АСУ», Высшая школа, Москва, 1990 г.
6. А. Ф. Иоффе «Персональные ЭВМ в ... ... ... 1988 ... ... ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее
место при ... ... ... ... ... ... ... для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
9. ГОСТ 2239-79. Лампы ... ... ... ... ... ... нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические
требования к ... ... ... и организация
работы.
11. Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в ... ... 29 ... 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в
последней редакции от 29 ... 2004 г.) – М.: ... ... 2005. – ... ... С.В., ... Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для ... ... ... – М.: ... Паблишер, 2002. – 368 с.
13. Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
14. Киселев А.Г. ... ... ... для ... (ERP): ... ...... – 2004. – 219 с.
15. Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & ... ... ... ... ... құралдар
Жүйенiң қызметiн қамтамасыз ететiн есептеу жүйесiнiң ресурстарын басқару
Функционалды ... ... ... ... құру ... корреспонден
цияны өңдеу
Ақпараттық қамсыздандыру және әдiстемелiк құжаттар
Бөлімшелердің құжаттарын басқару жүйесі
Бөлімшелердің құжаттарын басқару жүйесі
Бөлімшелердің құжаттарын басқару жүйесі
Құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі
Құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі
Құжатайналымның ... ... ... ... ... ... ... құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Жалпы іс жүргізу бөлімі(канцелярия)
Архив
Бөлімше құжаттарын басқару жүйесі
Құжатайналымның автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... ... жабдықтар
Техникалық жабдықтар
Автоматтандырылған жұмыс орны
Өнім
Лок. МБ БД
Сұраулар
Құж.
Ақп.
Почта
Кір
Келісімге
Келісім
Принт.
2. Электр. поштамен
жұмыс
4. ... ... және желі ... ... аяқтау
Лок. МБ-да сақтау
Келісім
Құжат. эл.
нұсқасы
Құжаттарды дайындау
Құжаттарға талаптар
МБ құжаттар дайындамалары
Баспа (лок.)
Таңдау
исполнителя
мүдір
Жауапты орындаушы
Канцелярия
Орындаушылар
Шығыстық құжатты құрудың ... ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 92 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Деканат» - автоматтандырылған ақпараттық жүйе44 бет
«Теміржолдық касса» мәліметтер базасы95 бет
«Қабылдау комиссиясы жұмысын автоматтандыру»63 бет
АТФ банктiң автоматтандырылған жұмыс орнын жасау58 бет
Басқару жұмыстарын автоматтандыру61 бет
Басқару жұмыстарын автоматтандыру мәселелері туралы23 бет
Диспетчердің теміржолдық вокзалдардағы жолдық билеттерді шапшаң дайындауға арналған АЖ жетілдіру52 бет
Дәмхана жұмысын автоматтандыру41 бет
Жобалаушылардың автоматтандырылған жұмыс орындары6 бет
Материалды бухгалтер бағдарламасы52 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь