Корей халқының салт-дәстүрлері

"Корей" атауы "коре" деп аталынған орта ғасырлык мемлекеттің атынан пайда болған екен Егер "Чосон" деген сөздің иероглифтік жазбасының аудармасына көңіл бөлсек, онда "коре"—"Таң самалы елі" деген ұғымды білдіреді Жалпы бұл атау Корей құл иеленушілік мемлекеті болып тұрғанға дейін өмір сүрген
Корей — өзіндік тарихы мен бай мәдениеті бар ежелгі ел. Алайда ол қазір екі мемлекетке (Солтүстік және Оңтүстік Корея) бөлініп отыр.
Кореилер негізінен ауыл шаруашылық кәсібімен айналысады. Сол себепті бұл халық отырықшылық жағдайда өмір сүрді. Теңіз жағалауын мекендеушілер балық аулау ісімен шұғыдданса, таулы жердегі тұрғындар аңшылық пен жабайы (шипалық) шөптерді жинауды кәсіп етті.
Корейлердің ұлттык тұрғьн үйлері де ерекше. Көбінесе бір қабатты және бір-бірне жалғастырыла салына береді. Атап айтарлық жәйт, олар "жылы еден жүйесін" (ондоль) пайдаланады. Еденің астыңғы жағынан түтін жүретін бірнеше жол жасалынып, сол арқылы жағылған оттан жылу тартылады Еденге сабаннан тоқылған майлы қалың қағаз төселіп, сабаннан тоқылған бұйым жабылады. Корейлер тұрғын үйін өте таза ұстайды. Аяқ киімдерін үйге кіре берісте, табалдырық жанында шешеді. Корейлер жылытылған еден үстінде отырып тамақ ішеді, үй шаруасын тындырады, ұйықтайды. Ұйықтайтын бөлмеде мақта салып сырыған жұқа көрпе, кесте немесе шілтері бар жастықты пайдаланады. Кейін оларды сандықтың үстіне жинап қояды Бөлмеде киім ілетін және ыдыс-аяқ қойылатын шкаф, газет журналға арналған аласа үлдірік (этажерка) тұрады. Бұл халықтың өмірінде сабаннан немесе напсаннан жасалған (биіктіп 30—50 см) тамақ ішетін үстелдің әр үйде болуы міндетті саналған.
Корей халқының киімдерінде де өзіндік ерекшеліктері бар. Ерлер киімі — кең пішілген кеудеше, кең балақты шалбар. Костюм әдетте ақ матадан (қыста мақта сальшып) тігіледі. Шалбар белінен оралады, қызыл асықтан тоқыма баумен байланып, ақ шұлыққа сұғындырылып қойылады.
Әйелдер киімі жіңішке ұзын жеңі бар кофтадан, белін жалпақ белбеумен байлап қоятын кең етегі тігілген юбкадан тұрады. Балалар киімдері де пішілуі мен тігілуі жөнінен үлкендердің киімінен көп ерекшеленбейді. Ұлттық киім үлгілері осы уақытқа дейін бастапқы қалпын сақтап келеді. Әйелдері мереке күндері киетін киімдердің бояуының түрлі-түсті болуына мән берген. Қыз балалардың мерекелік киімі қызыл түсті юбка және ашық қызғылт түсті кофтадан түрады. Дегенімен қазіргі кезде киімдердің аталған үлгіде болуы міндетті саналмай, бүгінгі өмірге бейімделген.
Бір аңғаратын жәй — корейлер жұмысқа еуропалық үлгідегі киімдерді киеді.
Ерте кезде шаруалар аяқтарына жуан иірілген жіптен немесе соломнан тоқылған сандал, ал жауынды күндері өкшесі биік етіліп ағаштан ойылып жасалған аяқ-киім киетін болған. Мәселен, орыс мұжықтары шіліктен шәрке тоқып кисе, қазақтар мал терісінен жасалған шәркеш пайдаланғаны тарихтан мәлім. Корейлер былғарыдан тігілген аяқ киімдерімен қатар резинадан жасалған аяқ
        
        КОРЕЙ ХАЛЌЫНЫЊ САЛТ-ДЄСТ‡РЛЕРІ
"Корей" атауы "коре" деп аталынѓан орта ... ... ... ... екен Егер ... ... ... жазбасыныњ аудармасына кµњіл бµлсек, онда
"коре"—"Тањ самалы елі" деген ±ѓымды білдіреді Жалпы б±л атау
Корей ќ±л ... ... ... ... дейін µмір
с‰рген
Корей — µзіндік тарихы мен бай мєдениеті бар ежелгі ел. Алайда
ол ќазір екі мемлекетке ... жєне ... ... отыр.
Кореилер негізінен ауыл шаруашылыќ кєсібімен айналысады. Сол
себепті б±л халыќ отырыќшылыќ жаѓдайда µмір ... ... ... ... аулау ісімен ш±ѓыдданса,
таулы жердегі т±рѓындар ањшылыќ пен жабайы (шипалыќ)
шµптерді жинауды кєсіп ... ... ... ... де ... Кµбінесе бір
ќабатты жєне бір-бірне жалѓастырыла салына береді. Атап
айтарлыќ жєйт, олар "жылы еден ж‰йесін" (ондоль) пайдаланады.
Еденіњ астыњѓы ... ... ... ... жол ... ... ... оттан жылу тартылады Еденге сабаннан
тоќылѓан майлы ќалыњ ќаѓаз тµселіп, сабаннан тоќылѓан б±йым
жабылады. Корейлер т±рѓын ‰йін µте таза ±стайды. Аяќ ... кіре ... ... ... ... Корейлер
жылытылѓан еден ‰стінде отырып тамаќ ішеді, ‰й шаруасын
тындырады, ±йыќтайды. ¦йыќтайтын бµлмеде маќта салып сырыѓан
ж±ќа кµрпе, ... ... ... бар жастыќты пайдаланады.
Кейін оларды сандыќтыњ ‰стіне жинап ќояды Бµлмеде киім
ілетін жєне ыдыс-аяќ ќойылатын шкаф, ... ... ... ... ... т±рады. Б±л халыќтыњ
µмірінде сабаннан немесе напсаннан жасалѓан (биіктіп 30—50
см) тамаќ ішетін ‰стелдіњ єр ‰йде болуы ... ... ... ... де µзіндік ерекшеліктері бар. Ерлер
киімі — кењ пішілген ... кењ ... ... ... аќ матадан (ќыста маќта сальшып) тігіледі. Шалбар
белінен оралады, ќызыл асыќтан тоќыма баумен байланып, аќ
ш±лыќќа с±ѓындырылып ќойылады.
Єйелдер ... ... ±зын жењі бар ... белін жалпаќ
белбеумен байлап ќоятын кењ етегі тігілген юбкадан ... ... де ... мен ... ... ‰лкендердіњ
киімінен кµп ерекшеленбейді. ¦лттыќ киім ‰лгілері осы
уаќытќа дейін бастапќы ќалпын саќтап келеді. Єйелдері
мереке к‰ндері киетін киімдердіњ бояуыныњ т‰рлі-т‰сті
болуына мєн берген. Ќыз ... ... ... ќызыл
т‰сті юбка жєне ашыќ ќызѓылт т‰сті кофтадан т‰рады. Дегенімен
ќазіргі кезде киімдердіњ аталѓан ‰лгіде болуы міндетті
саналмай, ... ... ... ањѓаратын жєй — корейлер ж±мысќа еуропалыќ ‰лгідегі
киімдерді киеді.
Ерте кезде шаруалар аяќтарына жуан иірілген жіптен немесе
соломнан тоќылѓан ... ал ... ... ... ... ... ойылып жасалѓан аяќ-киім киетін болѓан.
Мєселен, орыс м±жыќтары шіліктен шєрке тоќып кисе,
ќазаќтар мал терісінен жасалѓан шєркеш пайдаланѓаны
тарихтан мєлім. Корейлер ... ... ... ... ... ... аяќ киімдерді де
(комусины) пайдаланады.
Ерлер ‰шін сабаннан немесе ж±ќа киізден бас киім — шляпа
тігіліп, оларды кµбінесе жастар жаѓы ... ... ... ... кезде ерлер де, єйелдер де басын аќ
орамалмен байлап алатын болѓан. Корей кыздары ... ... ... таѓып ж‰руді ±натќан.
Корей халќыныњ ±лттыќ дєст‰рлері к‰нделікті т±рмыста, єсіресе,
тамаќќа байланысты б‰гінгі к‰нге дейін ... ... ... мен ... ... еуропа ‰лгісінде де
дайындалады. Єйтседе корейлер ±лттыќ таѓамдарын (чимчи,
кокси, хе жєне т б ) кµбірек ... ... ... ... пайдаланады. Корейлердіњ аса ±нататын, былайша айтќанда,
негізгі таѓамдары — т±з салмай буѓа пісірілген к‰ріш (пап)
немесе ... Б±л ... кµп ... нан орнына да
паидаланылады.
Корейлердіњ к‰нделікті таѓамыныњ бірі кµкµністен жасалѓан
кимчхи, с±йыќ, ќою жєне ... ... ... ... ... ... µсімдік) Ол барлык таѓамныњ т±здыѓы саналады.
Будан басќа корей халќында мереке мен салтанатты жаѓдайѓа орай
жайылатын дастарќанѓа арнап, кукси койылады. Ол т±з ... ... ... ... жєне к‰ріштіњ ерекше сорты —
чхальттан даярланады.
Бір ескертетін жєит — ... жєне ... ... Азияныњ
кµптеген халыќтарыныњ оміріне тєн больш келгендей
кореилер де соњѓы уаќытќа дейін с‰тті жєие одан
жасалынаіын µнімдерді т±рмыста пайдаланбаѓан.
Корейлер ќытаилыќтар мен ... ... ... ... ... Мєселен, Орта Азия мен Ќазаќстан жерінде
т±рушылар шайды кµп ішеді Єрине, ол — жергілікті жердіњ
климатына ... єрі — ... ... ... ... да бола ... патриархалдыќ ќарым-ќатынас кезінде, кореи отбасында
‰й иесініњ, яѓни ... ... ... м‰шелері ‰шін
б±лжымас зањ саналѓан. Єкесі д‰ние салганда жерге,
‰й-м‰лікке ‰лкен ±лы ... ... Ол ... ќамќорлыќ кµрсету міндетін µз мойнына
алып, олар ‰йленген жаѓдайда материалдыќ кµмек кµрсетіп
отырѓан.
Корейлердіњ отбасы єдетте кµп балалы ... ... ... ... мереке ретінде тойланѓан. Т±рмыстыњ
ауырлыѓынан, т‰рлі сыркаттыњ кобеюінен балалар нєресте
кезінде кµп ... ... Сол ... ... ... жєне
тіл мен кµзден саќтап ќалу ‰шін балаларѓа т‰рліше ырымдар жасау
єдетке енген Мєселен, ерте ... ер ... ... ... Егер бала ауќатты отбасынан шыќќап болса, есімі
жаќсы сµздерден тањдалып ќойылѓан (Маржан, Єсем, Айдаћар)
егер шаруа адамныњ баласы ... ... ... Ит жєне т ... ... ... неѓ±рлым т±рпайы болса, соѓ±рлым оныњ
µмірі жењіл болады деп ... ... ер ... ќыз баланыњ
атын берушілік болѓан. Ондаѓы маќсат баланы кµз тиюден
саќгау. Кейіннен б‰лдіршіндердіњ сырт бейнесіне, мінезіне
ќарай ... есім ... ... ... — батылдыќ бейнесі
Шелпек — жалпаќ бет бала жєне т.б. Ењ ... бала ... ... ... алу ... ... оѓан ресми есім
берілетін болѓан. Дєст‰р бойынша бірінші немереніњ есімін
ата-тегіне ... оныњ ... ... ... ... ба, ... ... ба, єйтеуір корей халќында Ким, Ли, Пак,
Цой деген есімдер кµп тараѓан. 30-шы жылдары балаларына
орысша есім беру дєст‰рі ене бастаѓан (Герасим,
Агриппина). Б±л ... ... ... ... ... ... жай — ... халќында єйелдердіњ ресми
есімі болмаѓан. Олар єкесініњ немесе некеге отырганнан кейін
к‰йеуініњ есімімен аталынѓан. Тек XX ѓасырдыњ бас ... ќана ±л ... мен ќыз ... ... ... ... есім беру ... ењгізілген. Корей халкында µнеге
аларлыќ жєне шыѓыс халќына ... тєн єдет — ќыз ... ... оны ... ... ... ... кµргендіктен Єсемім, Пысыѓым, Дєулетім деп атау дєст‰рі
болѓан.
Корей халќы жайында материалдар ... ... кез ... бір ... ... ... болмаиды. Ерте кезде б±л
халыќтыњ єдет-ѓ‰рпында жасы кішілерге ‰лкендердіњ атын ... ... ... Сол себепті м±нда "‰лкен аѓа",
"пєленіњ апасы", "тєте", "аѓа" деген сµздер кењінен
ќолданылѓан. Б±л дєст‰р осы к‰ні де µз маѓынасын
жоймаѓан. Кішілер ... ... ... ... Ендеше
осыдан артыќ этнопсихологиялыќ тєрбие болмаќ па?
Корей халќына тєн кењ тараѓан ќ±былыс — баласы болмаѓан
отбасынын бала асырап алу ѓ±рпы. Бір ... жай ... ... µз ... баласын алуды дєст‰рге
айналдырѓан. Сондаи-аќ асырап алѓан ер балаѓа кейін
µзініњ туѓан ќызын ќосу салты болѓан. ... ... ... ... ... ... кµп ... болып µскен отбасынан алѓанды ±натќан. Кµп
балалы єйелдіњ бірін оѓан ана етіп белгілеу салты да
болѓан. М±ндай жаѓдайда бала µз ... ... ... Ал ... ... ... ата-ана оны µз баласы санап, оныњ
тµрбиесіне кµп кµњіл боледі, сыйлыќтар єкеліп т±рады. Б±л бала
кейін ер жеткенде асырап алѓан ата-анаѓа ќамќорлыѓыныњ ... ... ... да, ... де ... ... ... тєртіп — балаларыныњ µз ата анасына ерекше
ќ±рмет корсетуі, сыйлауы. Ќай халыќтыњ болсын рухани
мєдениетініњ бµлінбес ќоры — оныњ баи ... ... ... да ауыз ... деп ... ... ањыз ... ертеплерінде ‰лаѓатты µнеге,
ѓибратты тєрбие ‰лгілері, ±лдары мен ќыздарыныњ ел
с‰йсінерлік бейнелері ... ... єр ... єлденеше ѓасырѓа созылѓан
µзіндік тарихи таѓылымы бар. Ол жазу сызудан, оќу
к±ралынан, ауыз єдебиетінен, ±лттыќ µнерінен, халыќтыњ
дєст‰рі мен салт-санасынан, єдет ѓ±рпынан, бір ... ... ... ... орын ... кµрініс
береді. ¤ткенініњ тєжірибесін бойына дарытќан озыќ µнегелі
дєст‰рсіз ±рпаќтар сабаќтастыѓын елестету киын".
Корей халќында ‰ш мерекеніњ аталынып µтуі міндетті керінеді.
Бірі — ... ... ... ...... ... ‰шіншісі
— м‰шел тойы (алпысќа келуі).
Б±рыннан келе жатќан дєст‰р бойынша некеленген жастар жања ... ... деп ... ... орай ... тойы да ... ... еткізілген. Арасына кµп уаќыт т‰ссе де ќызыѓы
мен шыжыѓы µзара сабаќтастыќ тапќан. Таѓы бір айта кетерлік
жай — ‰йлену тойы ... ... ... ... ... ... тиіс. Ќазаќ халќыныњ µміріндегідей б±л халыќта да
ќ±да ... ... ... ... ... ... ‰йлену тойын бірлесіп µткізу секілді
салт-дєст‰рлер баршылыќ. Сонымен бірге мына бір жайды да
ескермеуге болмайды. Егер екі жаќтыњ бірінде µлім-жітім бола
ќалса, ол ... ‰ш ... ... той-думан µткізілмейді. Ќазіргі
кезде т±рмыстыњ киындауына байланысты ‰йлену тойыныњ кейбір
рєсімдері кемігенімен, той салтанатты жаѓдайда µткізіледі.
‡йлену ... да ... ... жоќ ... ... ќызды
Оныњ шешесі к‰йеу жігіттіњ колына µзі єкеліп ... ... ... ... ... Ќалындыќ к‰йеу жігіттіњ ‰йіне келгенде
оны жігіт жаѓыныњ туыстарыныњ бірі ... ... ... ... ... ќойѓан айнаны алып, жігіттіњ шешесіне
береді. Ол оны к‰ріш салынѓан ќаптыњ ішіне тыѓады.
Б‰йткендегі ырым — ... мен ене тату ... ... ... ... кіргізерде оныњ жолына аќ мата жайылып, ‰стіне
к‰ріш тµгіледі. М±нысы — келін ырысты болсын деп
ырымдаѓандары. Корейлердіњ ... ... ... ... к‰ні ‰й шаруасына араласып, µзініњ не нєрсеге
бейім екенін байќатады. Содан соњ єуелі ќыздыњ ата-анасына
бару, сый-ќ‰рмет жасау рєсімдері болады.
Корей халќыныњ ерте ... ... ... ... ... ... ... салтанатты жаѓдайда µткізуге жиналѓандар туѓан
туыстары болып, кеп ќаржы жинап береді. Сол ќаржымен ... µз ... µмір кеш" ... ... ... ... жинаудыњ
екінші бір жаѓы, ол адамѓа "Сен кµп жасадыњ, ендігі жерде
µміріњ осымен бітті" дегенді сездіріп, онымен тірідей
ќоштасады екен.
Ал µлген адамды ... ... ... отбасы д‰ние салѓан
адамды ‰йде екі к‰н т‰нетіп, ‰шінші ... ... ... ... ... адамѓа тиесілі зат, киім-кешек
т‰гелдей, ескі-жања делінбей, зират басында µртелінеді.
Д‰ние салѓан адам ‰йде жатќанда ... ... ... ... балалары ‰йден жеті тесігі бар жалпаќ таќтайѓа
салып, басын онт‰стікке ќаратып шыѓарады. Б±л ... тєн ... ... ... ... да бар. Егер отбасы иесі д‰ние
салса, отбасы м‰шелері т‰гел
жиналып отырып жоќтайды. ... ... ... он, ... ... сол ... ... Егер єке о д‰ниелік болса,
єйелі, ‰лкен ±лы, басќа балалары ... ... ... халќында µлген адамды жерлеудіњ µзіндік ерекшелігі
болѓан. Мєселен жерге жерлеу, ауада жерлеу. Мєйітті µртеп
жіберу µте сирек кездеседі. ... ... ... ... ... ... ... адам µлсе, оныњ денесі бос
жерге апарылып, ешќандай ... ... ... ... ... ... олардын, к‰лін тамаќќа араластырып,
адамныњ ізі ќалмас ‰шін ќ±старѓа жем ретінде ауаѓа шашып
жіберетін болѓан. Кедейлер ќайтыс болса, жерлегенге дейін
‰йге таяу ... ... ... ... ќойѓан. Содан кейін єркім
ескі-ќ±сќы ш‰берек єкеледі де, мєйітті соѓан ... ... ... ... ... ... не шырпы жинап салып
µртеген.
Корей халќынын, кейбір мерекелері жыл мезгіліне, шаруашылыќќа
байлагаысты µткізілді. Соныњ ішінде жања жыл мерекесіне
ерекше кµњіл бµлінеді. "Жања жылды ... ... ... жања егінніњ µнімі де соншалыќ мол болады",— деген
мєтел соѓан орай айтылса керек.
Кµктемніњ басы мен егін салу кезі ... ... ... ... ... келуі мен егін ораѓыныњ басталуы (жања егінніњ
µнімін жинау) ±лттык ... мен ... ... жарыстарын
±йымдастырумен µтеді. Б‰л к‰ні жања µнімніњ дєнінен
таѓамдар даярланып, аруаќтарѓа ... ... ... ойындарѓа кµп мєн беріледі. Ертеректе
садаќ тарту жарысы, белбеу таќпай к‰ресу, матадан жасалѓан
белбеу таѓып к‰ресу сияќты спорт жарыстары µріс алѓан. Ќазіргі
кезде ... ... ... ... ... ... шањѓы, коньки тебу т‰рлері ќосылѓан. Корей
халќыныњ салт-дєст‰рі ... сµз ... оныњ ... мањызды роль атќаратынын да айтып µткен жµн.
Музыканыњ ќырыќ т‰рі бар. Бір ѓана флейта ‰шін 600-дей
шыѓарма жазылѓан. Корей халќы ... ... ... рухани
азыќ больш табылады. Т‰њѓыш кєсіби корей театры 1930
жылдары Владивостокта ашылѓан. Ал ќазір ... ... ... Ресей еліне келуініњ тарихы ‰заќ єњгіме. Негізінен
алѓанда Солт‰стік, Оњт‰стік Кореядан ќоныс аудару ... ... ... кезінде жєне одан кейінгі уаќытта
кеп болды. Ерте кездегі коныс аударудан ерекшелігі сол — б‰л
кезенде ... ... ... ... ... Байырѓы корейлердіњ коныстанѓан аймаќтары
Ќиыр Шыѓыс. Корейлер христиан дінін ‰станды. ... ... ... орыс ... ... ... жасалды. Корейлерді Ќиыр Шыѓыстан жер аудару екі кезенде
іске асырыдды. Біріншісі 1935 жылы жазалы болѓандарды ... ... ... м‰шелерімен бірге кетуге р±ќсат
берілді. Екінші кезењ — 1937 жылы барлыќ корейлер ќуѓынѓа
±шырап Орта Азия мен Ќазаќстанѓа жер ... ... ... КСРО Жоѓарѓы Кењесініњ
Декларациясынан кейін ѓана кењестік корейлер ‰шін
еркіндік ... ... жаза ... ... аќтадды.
Корейлер — ењбекќор халыќ. Олар ‡лы Отан соѓысында, тылда ерен
ењбек ‰лгісін кµрсете білді. Соньщ нєтижесінде б±рынѓы ... ... 201 адам ... ... Ері ... ие болса,
соныњ 65-і Ќазаќстанда т‰ратын корейлер, 12 адам КСРО жєне
ЌКСР ... ... 31 адам ... ењбек сіњірген
м±ѓалімі" ќ‰рметті атаѓын иеленді. Орден, медальдармен
наградталѓандар кµптеп саналады 66 ... ... Ана" ... ж±ддызы жарќырайды.
Ќазаќстанда 100 мындай корей болса, олар негізінен Жамбыл,
Ќараѓанды, Ќызылорда, Таддыќорѓан, Шымкент облыстары мен
Алматы ... ... ... 51,7%-і µз тілін ±лттыќ
тіл санайды, 47%-і, екінші тілді — орыс тілін еркін мењгерген.
Ќазаќстанда корей тілінде 20 мектеп, 130 топ ... ... мыњ ... бала µз ана ... ... ... ... корей халќыныњ мєдени орталыѓы ќ±рылѓан. Єл-Фараби
атындаѓы Ќазаќтыњ ±лттыќ университетінде корей студенттері ‰шін
журналистика факультеті ашылѓан. Ќараѓанды ќаласындаѓы корей
мєдени орталыѓыныњ ... ... ... ... ... ... хоры ... істейді. Сондай-аќ м±нда
ана тілін оќып ‰йрену ќурсы ±йымдастырылѓан. Болашаќта корейлер
кµбірек ... ... ... ... ... ... ... факультетш ашу, теледидардан мєдени
білімдік баѓдарлама бойынша керсетулер ±йымдастыру
жоспарлануда.

Пән: Экономикалық география
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Корей халқы8 бет
Абайдың эстетикалық тағылымы.Сатиралық лирикасы10 бет
Ана тілі сабақтарында кіші мектеп жасындағы оқушылардың қазіргі тәрбиесіндегі қазақ халық педагогикасының озық дәстүрлерін қолдану50 бет
Қазақстандағы үш тілділік жайлы6 бет
«Абай жолы» эпопеясындағы кездесетін салт-дәстүрлердің қазақ әдебиетінде алатын орны4 бет
Ағылшындардың салт-дәстүрлері мен мерекелері4 бет
Бала тәрбиесіндегі халықтық салт- дәстүрдегі тәрбиенің маңызы9 бет
Бастауыш білім беру сатысында қазақ халық дәстүрлерін рухани құндылықтарын пайдаланудың ғылыми-теориялық негіздері67 бет
Мектепке дейінгі балалардың халық тәрбиесі5 бет
Халықтық тәрбие әлеуметтік-педагогикалық құбылыс ретінде6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь