Еуразия көшпенділерінің потестарлық билік жүйесінің ерекшеліктері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4

І ПОТЕСТАРЛЫҚ ЭТНОГРАФИЯ . КЕНЕСТІК ЭТНОЛОГИЯ ҒЫЛЫМНЫҢ БІР БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ
1.1 Потестарлық этнография және оның негізгі мәселелері ... ... ... ... ... ... .. 10
1.2 Дәстүрлі мемлекет және оның негізгі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... 23

ІІ ЕУРАЗИЯ КӨШПЕНДІЛЕРІНІҢ ПОТЕСТАРЛЫҚ ЖҮЙЕСІ
2.1 Еуразия көшпенділеріне тән билік ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
2.2 Ру және туысқандықтың потестарлық жүйедегі орны ... ... ... ... ... ... ... .. 38

ІІІ ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ ПОТЕСТАРЛЫҚ ЖҮЙЕСІ
3.1 Қазақ қоғамындағы батырлар институтының билік мәселесіндегі рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45
3.2 Қазақ қоғамындағы билер институтының билік мәселесіндегі рөлі ... ... 49
3.3 Қазақ қоғамындағы ақсақалдар институтының билік мәселесіндегі рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
60

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 70
Зерттеу жұмысының өзектілігі: Көшпенділікті зерттеудің ғылыми маңыздылығы әлемнің отыздан аса көп елдерінде көшпенді мал шаруашылығы өзінің дамуын ары қарай жалғастырып келуінде. Табиғи географиялық және қоғамдық экономикалық факторлардың көшпенділер өміріндегі орнын зерттеу үлкен қызығушылық тудырып отыр. Көшпенділердің материалды шаруашылығы қоғамдық қатынастары және көшпенді халықтарды зерттеу бүкіл әлемдік тарихи процестің қоғамдық – экономикалық кезеңдік ерекшелікті түсінуге мүмкіндік береді. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басы көшпенділердің тұрмыстық және шаруашылық өмірі жайлы әртүрлі көзқарастардың пайда болуымен сипатталады.
Зерттеу жұмысының мақсаты: Көшпенділер өркениетінің қоғамдық саяси процестердің механизмдерін зерттеу, көшпенді қоғамның өмірін, потестарлық жүйелерін зерттеу.
Көшпенділіктің әлемдік тарихтағы , қоғамдағы орнын анықтау. Сондай – ақ XVIII ғасырдың соңы мен ХІХ ғасыр басындағы көшпенді қазақ қоғамының потестарлық жүйесін суреттеу және тарихи ортаға байланысты, олардың тарихи дамуын сипаттау. Көшпенділердің тарихи дамуының заңдылықтарын зерттеу.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
- Потестарлық этнография және оның негізгі мәселелерін талдау;
- Дәстүрлі мемлекет және оның негізгі ерекшеліктерін анықтау;
- Еуразия көшпенділеріне тән билік ұғымын талдау;
- Ру және туысқандықтың потестарлық жүйедегі орнын қарастыру;
- Дәстүрлі қазақ қоғамының потестарлық жүйесін зерттеп, сипатын анықтау;
Мәселенің зерттелу деңгейі: Потестарлы этнография туралы сөз қозғағанда, ең алдымен, ғылым тарихында жиі кездеспейтін жағдайға көңіл бөлуге тура келеді. Батыстағы саяси антропологияның ғылыми дәстүрде айқын бекітілген пайда болған күні бар. Кейбір африкалық қоғамдарда билікті құру және оның атқаратын қызметі мен институциолануымен байланысты көптеген маңызды теориялық мәселелер көрініс тапқан үш кітап қатарынан жарық көрген 1940 ж. сол күн болып есептелінеді: Э. Эванс-Причардтың «Нуэры» және «Ағылшын-Мысырлық Суданның ануактарының саяси құрылысы» және Э. Эванс-Причард пен М. Фортес бірігіп редакциялаған британдық әлеуметтік антропологтардың ортақ еңбегі – «Африкалық саяси жүйелер»[1].
Алайда, жаңа этнографиялық пән саласының түбірі біздің ғасырымыздың 30 – 40 жылдарынан да ертерек уақыттарға ұласады. Егер соншалықты алысқа көз жүгіртпесек, ең ерте саяси-антропологиялық еңбек ретінде Л. Морганның «Ирокездер лигасын» есептеуге болады, сірә; көбіне Г. Мейннің басты еңбегі «Ежелгі заң» солай сипатталуы мүмкін; сонымен қатар әрине саяси-антропологиялық зерттеу ретінде Р. Лоуидің «Мемлекеттің пайда болуы» кітабын қарастыруға болады [2].
1. Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов. – М., 1985. 243 с.
2. Морган Л.Г. Лига Ходеносауни, или ирокезов. – М., 1982. – 301с.
3. История философии. – А., 1998. – 289 с.
4. Крадин Н.Н. Кочевники в мировом историческом процессе. – А., 2009. – 280 с.
5. Васютин С.А. Лики власти (к вопросу о природе власти в кочевых империях) // Монгольская империя и кочевой мир. Кн. 2: Сб. ст. - Улан-Удэ, 2005. – С. 56-68.
6. Барфилд Т.Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н.э.) – Спб., «Нестор-история», 2009. – 488 с.
7. Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Альтернативы социальной эволюции // Раннее государство, его альтернативы и аналоги: Сборник статей. – Волгоград, «Учитель», 2006. – С. 460-475.
8. Хазанов А.М. Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. – Волгоград, 2006. – С. 479-490.
9. Крадин Н.Н. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. – Волгоград, 2006. – С. 491-503.
10. Кляшторный С.Г. Основные этапы политогенеза у древних кочевников Центральной Азии // Монгольская империя и кочевой мир. Кн. 2: Сб. ст – Улан-Удэ, 2005. – С. 23-30.
11. Бурлацкий Ф.М. Ленин. Государство. Политика. – М., 1970. – 527 С.
12. Куббель Л.Е. Доколониальные политические структуры Африки в Западноевропейской этнографии. – СЭ., 1977. – № 4. – С. 157-158.
13. Бромлей Ю.В. Опыт типологизации этнических общностей. – СЭ., 1972. – № 5. – С. 62-65.
14. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М., 1983. – 412 с.
15. Куббель Л.Е. Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового и раннеклассового общества //Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. – М., 1982. – С.124-146.
16. Вятр Е. Социология политических отношений. – М., 1979. – 456 с.
17. Першиц А.И. Социально-экономическая терминология в понятийном аппарате этнографии. – СЭ., 1983. – № 5. – С. 63-64.
18. Fried M.H. On the Evolution of Social Stratification and the State. // Cul-ture in History. Ed. Diamond S. – N.Y., 1960. – p. 713-730.
19. Бутинов Н.А. Американская экономическая антропология. Критические очерки. // Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука. – Л., 1978. – С. 73-88.
20. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – 836 с.
21. Кейзеров Н.М. Власть и авторитет: Критика буржуазных теорий. – М., 1973. – 264 с.
        
        ЕУРАЗИЯ КӨШПЕНДІЛЕРІНІҢ ПОТЕСТАРЛЫҚ БИЛІК ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
гуманитарлық ғылымдар магистрі
академиялық дәрежесін алуға магистрлік диссертация
(ғылыми-педагогикалық бағыт)
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ..............................................................................................................
4
І ПОТЕСТАРЛЫҚ ... - ... ... ... БІР БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ
1.1 Потестарлық этнография және оның негізгі мәселелері..........................
10
1.2 Дәстүрлі мемлекет және оның негізгі ерекшеліктері................................
23
ІІ ЕУРАЗИЯ КӨШПЕНДІЛЕРІНІҢ ПОТЕСТАРЛЫҚ ЖҮЙЕСІ
2.1 ... ... тән ... ...
2.2 Ру және туысқандықтың потестарлық жүйедегі орны..............................
38
ІІІ ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ ПОТЕСТАРЛЫҚ ЖҮЙЕСІ
3.1 ... ... ... институтының билік мәселесіндегі рөлі........................................................................................................................
45
3.2 Қазақ қоғамындағы билер институтының билік мәселесіндегі рөлі.......
49
3.3 Қазақ қоғамындағы ақсақалдар институтының билік мәселесіндегі ... ... ... ... жұмысының өзектілігі: Көшпенділікті зерттеудің ғылыми маңыздылығы әлемнің ... аса көп ... ... мал ... ... дамуын ары қарай жалғастырып келуінде. Табиғи географиялық және қоғамдық экономикалық факторлардың көшпенділер өміріндегі ... ... ... ... ... ... Көшпенділердің материалды шаруашылығы қоғамдық қатынастары және көшпенді халықтарды зерттеу бүкіл әлемдік ... ... ... - ... ... ... түсінуге мүмкіндік береді. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басы көшпенділердің тұрмыстық және шаруашылық өмірі ... ... ... пайда болуымен сипатталады.
Зерттеу жұмысының мақсаты: Көшпенділер өркениетінің ... ... ... ... зерттеу, көшпенді қоғамның өмірін, потестарлық жүйелерін зерттеу.
Көшпенділіктің әлемдік тарихтағы , қоғамдағы орнын анықтау. Сондай - ақ XVIII ғасырдың соңы мен ХІХ ... ... ... ... қоғамының потестарлық жүйесін суреттеу және тарихи ортаға байланысты, олардың ... ... ... Көшпенділердің тарихи дамуының заңдылықтарын зерттеу.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
* Потестарлық ... және оның ... ... ... ... ... және оның ... ерекшеліктерін анықтау;
* Еуразия көшпенділеріне тән билік ұғымын талдау;
* Ру және ... ... ... орнын қарастыру;
* Дәстүрлі қазақ қоғамының потестарлық жүйесін зерттеп, сипатын анықтау;
Мәселенің зерттелу деңгейі: Потестарлы этнография туралы сөз қозғағанда, ең ... ... ... жиі ... ... ... бөлуге тура келеді. Батыстағы саяси антропологияның ғылыми дәстүрде айқын бекітілген пайда ... күні бар. ... ... ... ... құру және оның атқаратын қызметі мен институциолануымен байланысты көптеген маңызды теориялық мәселелер көрініс тапқан үш кітап қатарынан ... ... 1940 ж. сол күн ... ... Э. ... және және Э. Эванс-Причард пен М. Фортес бірігіп редакциялаған британдық әлеуметтік антропологтардың ортақ еңбегі - ... жаңа ... пән ... ... біздің ғасырымыздың 30 - 40 жылдарынан да ертерек уақыттарға ұласады. Егер соншалықты алысқа көз жүгіртпесек, ең ерте ... ... ... Л. ... ... ... ... көбіне Г. Мейннің басты еңбегі солай сипатталуы мүмкін; сонымен қатар әрине саяси-антропологиялық зерттеу ретінде Р. ... ... ... ... [2]. ... ... саси, идеологиялық жағдайымен сипатталатын тарихи білім белгілі қоғамдық ортада, белгілі мәдениет үлгісінде қалыптасады. Тарихи ғылым ең дамыған көшпелі бірлестіктер көшпелі ... ... ... ... ... ... саяси институттарды бекіте ала-алмайтыны туралы жағдайды шешу мәселесін кездестірді. Тарихи ғылымның дамуының қазіргі кезеңінде мамандар ... да ... ... ... ... ... айтуға мүмкіндік беретін өлшемдердің қалыптасуына мүдделі. Тарихи білімнің қазіргі қозғалысы мұнан былай да ... ... ... ... ... қоғамның ішкі құрылымдарының өзгерісімен тікелей байланысты болған үрдістердің ... ... ... ... ... ... ... ішінде билікті қолданудың белгілі құралдары мен әдістері бар, өз қызметіне бекітілген аймақта бүкіл халықты қатыстыратын белгілі аймақта қоғам мүшелері арасындағы ... ... ... ... ... ... ... ретінде анықтайды. Көшпелі мемлекеттілікті теріске шығаратын тұжырымдамалық негіздерді немістің классикалық философиясының негізін қалаушы И. Кант пен Ф. Гегельде ... [3]. И. Кант ... ... бастауын көшпенділер (көшпелілер) мен жер иеленушілердің (отырықшы топтар) арасындағы шиеленісінде ... Ф. ... ... ... ... ... ... екінші кезеңіне жатқызды, көшпелілер мемлекеттілікті қалыптастыру сатысына дейін әлі жетілмеді деп ... ... ... ... ... ретінде мемлекеттің пайда болуы қоғамдық биліктің орталығы ретінде қалалардың болуы және құқық пен басқа ... ... ... ... ... ... ғана ... Патриархаттық құрылым себептерімен, мемлекет пен тұлғаның еркіндігінің болмауына Ф. Гегель өркениетті бұзушылар рөлін береді.
Қазіргі тарихи зерттемелердің ... ... бірі ... ежелгі және орта ғасырлық көшпенділерінің политогенезінің басты кезеңдерін бұрынғы ... ... ... ... ... ... қоғамдарды антропологиялық тұрғыдан стратификациялау жүйесін баяндау және олардың сипатын анықтау теориялық зерттеулердің негізгі бағыты болып табылды. Бұл мәселенаманы шешу контекстінде ... ... ... ... ... алдағы типологиялық құрылуларын шешудегі негізгі бағыттары анықталды.
Ресей зерттеушісі, көшпендітанушы Н.Н. ... ... ... ... сипатына деген төрт негізгі көзқарасты анықтады [4, с. 20-21]:
* Көшпелілердің ... алды ... (С.И. ... Л.С. ... К.П. ... В.А. ... және ... Көшпелілердің алғашқы мемлекеттері (Е.П. Бунтян, С.Г. Кляшторный, Е.И. Кычанов, А.И. Мартынов, М.С. Мейер, А.И. Першиц)
* ... ... а) ... ... ... (И.Я. ... М.Х. Маннай-Оол, Л.П. Потапов); б) көшпелі феодализмнің үлгісі (А.В. Даньшин, К.И. Петров, Ф.Я. Полянский); в) феодализмнің ... ... ... ... (Н.Ц. ... А.В. Попов, В.С. Таскин, Г.А. Федоров-Давыдов); г) седентаризациялану барысында феодализмнің қалыптасуы (С.А. Плетнева). Сонымен қатар оның ішкі жаратылысы түсіндірілмей-ақ ... ... ... ... ... белгілі (А.А. Арзыматов, Л.Л. Викторова, Д.Е. Еремеев және басқалар
* Көшпенділер өндірісінің ерекше көшпелі (Г.Е. Марков, Н.Э. Масанов) ... ... (Н.Н. ... ... көшпелі мемлекеттіліктің болмысын зерттеудегі түрлі амалдар мен ... ... ... ... ... ... көшпеліліктің өзіндік болмысынан және аз мамандандырылған және құрылымдық сараланған әлеуметтік-экономикалық ұйымға ие жағдайдан бастау ... ... ... ... ... ... ... мен институттардың даму мәселесіне ерекше назар аударады. Құрылымдық және өркениеттік бағыттар ауқымында тарихи көзқарастардың дамуы өте ұқсас және көшпенділер ... ... ... ... ... оның ... ... мен көрші отырықшы қауымның көшпенділерде мемлекеттің пайда болуына айрықша ... ... ... ... ... ұзақ жол ... тарихнамасында XX ғ. аяғы - XXI ғ. басында өркениет дамуының баламасы ... ... ... ... бұл ... ... ... бағдар болды. Пайда болу, алдағы өзгерісі, ал кейде тіпті күрделі адамдық жүйелердің жойылуының негізгі заңдарын әр ... ... ... қатары пайда болуда.
Қазіргі зерттеуші С. А. Васютин назарын құлдырау үдерісін бастап жатқан ірі ... ... ... аударды [5, с. 58]. Көп жақты әскери-саяси қысым (әдетте Қытай мен бәсекелес көшпелі қауымдардың мүдделері бірлесті), билеуші ... ... ... ... ... топтардың арасында ішкі қайшылықтардың болуы сияқты жағдайлардың түйісуі салдарынан, экологиялық жағдайлар нашарлады және ... ... көп ... Орта Азиядағы саяси үдерістердің мерзімділігін ескере отырып, бір көшпелі империяның құлдырауы әдеттегідей басқасының тарихының бастамасы болып ұласты.Алайда, ыдырау үдерістері империяның ... ... ... ... және ... ... ... қалыптасуына да әкеліп соғуы мүмкін еді.
Американдық антрополог Т.Дж. ... өз ... ... ... ... қатар Ішкі Азияның көшпелі мемлекеттері ішкі және әскери саясатта автократиялы және мемлекет тәріздес, бірақ ішкі істерде ақылдасушы және ... ... ... ... табылғанын анықтады [6, с. 38-44]. Бұл мемлекеттік құрылымның тұрақтылығы даланың ... ... ... ... ... ... ... Тайпалық ұйым жергілікті деңгейде ешқашан жоғалған емес, бірақ орталықтандыру кезеңдерінде оның рөлі ішкі істермен шектелінді. Бұл жүйе ... ... ... көсемдері тәуелсіз болған кезде, дала басқарусыздыққа оралатын.
Д.М. Бондаренко, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев ... ... ... қоғамдарындағы әлеуметтік даму үдерістерін зерттеуде мынадай мәселелер ... ... [7, с. ... политогенездің саяси қырларының басқа қырлармен өзара қатынастары мен өзара ... ерте ... ... ... ... ... мен ... төмен деңгейінің себептері;
3) қиындық үлгісінің бірінен басқасына өтуінің салыстырмалы жеңілдігінің себептері;
4) оның ... ... ... ... және географиялық жағдайларына байланысты әлеуметтік-саяси дамудың үлгілерін ... ... ... ... ... ретроспективті түрде анықталатын даму жолы политогенездің мүмкін бірі болып табылады. ... ... ... ерте ... типологиялық және функционалды ұқсастықтарына сияқты, сондай-ақ олардың құрылымдық ерекшеліктеріне де ерекше көңіл аудартады.
Сөйтіп, көшпенділердің күрделі басқару институтының сипаты ... ... ... ... ... жүйелік принциптерін қолдануды келешекті етеді. Көшпелі құрылыстардағы саяси үдерістердің динамикалығын ескере отырып, ішкі жүйелер арақатынасы тұрақсыз және ... ... және ішкі ... ... түбегейлі өзгерістер жалпы бүкіл жүйенің өзгерісіне әкеліп соқты.
Көшпендітанушы А.М. Хазанов көшпелі мемлекеттіліктің пайда болуы ешқашан кенеттен болған емес деп ... ... ... ... ішкі ... ... ... болды [8, с. 479]. Көшпелі мемлекеттерде саяси билік айтарлықай шамада аралас және әдетте әскери және ұйымдық-реттеуші қызметтермен байланысты болып қала ... ... ... ... ішінде қайтымсыз құрылымды өзгерістерге әкелу үшін саяси ықпалдастығының қажеттігі жеткілікті түрде күшті болмады.
Қазіргі авторлардың тарихи зерттеулерінде екі ... ... ... - ... ... мен ... ... қарама-қарсы қоятын жүйелік талдаудың әдістемелік принциптерін қолдану талпынысы айқын көрінді.
Н.Н. Крадин мақаласында көшпелі империялардың үш үлгісін көрсетті [9, с. ... ... ... ... ... - арақашықтықта қатар өмір сүретін көшпенділер мен егіншілер;
2) данникалық империялар - ... ... ... ... ... империялар - көшпенділер егіншілік қоғамды жаулап алып, оның жеріне көшіп ... ... ... ... соңынан ірі аумақтық орталықтарды бір қатарға біріктіріп, алашқы жүйені қалыптастырды (Еуропа, ислам әлемі, Үндістан, Қытай, ... ... Н.Н. ... ... империялар мен орта ғасырлық қоғам мемлекет пен ... ... ... ... ... шешу үшін ... бағытты қолданса, С.Г. Кляшторный көшпелі қоғамдар дамуының қатарлық әдісін қолданды, оған сәйкес билік рулық-тайпалық және әскери-демократиялық институттардан ерте мемлекет - ... ... ... ... ... [10, с. ... мемлекеті, Авар, Түрік және Ұйғыр қағанаттары мысалында тарихи ұқсастық жолымен жүргізілген түрлі зерттеулік тәжірибелер (империяның билік ... ... ... ... ... кеңеюіне бағытталған) беталыстар (империяның жеке бунақтарының дербестіктерінің ұлғаюы) болып ауыса алуын көрсетті. Кейде бұл ... ... бір ... ... асып, ал кейде билік механизмдерінің күрделі кешеніне ұласып отырды. Сөйіп, қоғам дамыған және құрылымды болған сайын, ... ... ... ... ... ... ... болды. Бағыттар мен көзқарастардың әртүрлілігі көшпелі ортадағы әлеуметтік-саяси өзгерістердің генезисінің ашылуына әкеліп соқты. Тарихи ойдың алдағы дамуы бізге жаңа ... ... ... ... және оның ... ... және ... ұйымдардың әлеуметтік-саяси құрылымдарының дамуының балама жолдарын анықтауға мүмкіндік ... ... ... әлеуметтік-саяси құрылысы мәселелері бойынша қазіргі тарихнаманы талдай отырып, біз көшпелі ұйымдардағы мемлекеттік институттар, билік және билеу мәселелері жайында арнайы ... ... ... ... ... ... ... бойынша көшпелі қоғамдардың әлеуметтік-саяси жүйесін қалыптастыру және қызмет ету ... ... ... динамикасы жөнінде айтуға болады. Бұл барлық үдерістер көшпелі қоғамдардың ұйымдық құрылымы мен билеу жүйесінде көрініс тапты. ... ... ... ... ... ... ... мәселелерінің кейінгі іздеулері мен зерттеулерінің, саяси институттардың болмысын және қалыптасуының мәнін анықтау және ... ... ... өзгерісінің үлкен қажеттігі туып отыр.
Зерттеу жұмысының нысаны: Зерттеу жұмысының нысаны болып көшпенділердің потестарлы құрылымы, дәстүрлі қоғамның құрылысы, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... Зерттеу барысында талдау, саралау, салыстыру, жүйелеу әдістері ... ... ... ... ... қазақ қоғамы мысалында Еуразия көшпенділерінің потестарлы құрылымының параллельдерін, заңдылықтарын және ... ... ... ... ... Магистрлік диссертацияның тақырыбы бойынша екі мақала республикалық және халықаралық конференция жинақтарында жарияланды: (Астана, 2013); (Переяслав-Хмельницкий, 2013).
Зерттеу ... ... ... ... ... ... үш ... қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
І ПОТЕСТАРЛЫҚ ЭТНОГРАФИЯ - КЕНЕСТІК ... ... БІР ... ... ... этнография және оның негізгі мәселелері
Потестарлық және саяси этнография саласындағы зерттеулер негізінен капиталистік ... ... ... ... ... ... дейінгі және сол уақыттағы биліктің дәстүрлі қарым - ... оның ... мен ... баса ... ... олардың міндеттері, қалыптасуы, құрылымы және қызмет етуі; аймақтық, этникалық және кезеңдік жағынан әртүрлі ... ... осы ... ... ... - ... ... мен үдерістердің салыстырмалы сараптамасы, - оларды жіктеу мен тұрпаттау мәселесі ... ... ... ... ... ... құрылымдарының дамушы елдердің жаңадан құрылған әкімшілік және саяси ... ... ... ... ... ... нысанына айналып отыр.
Мазмұндық жағынан дұрыс болғанымен ... ... жоқ ... екі сұрақ туғызады: жоғарыда аталған құбылыстарды зерттейтін ғылыми пән неліктен ... ... ... ... пән ... ... Оның саясаттану және саяси қарым - қатынастардың әлеуметтануы ғылымдарымен арақатынасы ... ... ... ... ... ... ... қызықтырып отырған пәнге неліктен анықтама таңдалып алынғанын, яғни ... ... ... ... ... ... ... Ф.М. Бурлацкий келтіріп кеткен:

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 89 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаңа формация мұғалімі және болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындаудың өзекті мәелері11 бет
Алаш зиялыларының еуразияшылық ілімге қатысты көзқарастары8 бет
Еуразия аумағындағы мемлекеттер қоғамында Батырлар институтының пайда болу тарихы39 бет
Еуразия банк АК28 бет
Еуразия даласындағы Шыңғысхан тұлғасы7 бет
Еуразия идеясы57 бет
Еуразия кеңістігіндегі түркі тілдері5 бет
Еуразия климаты13 бет
Еуразия құрлығындағы сақ империясындағы тәлім-тәрбие10 бет
Еуразия Ұлттық Университетінің асханаларында жоғары сапалы қызмет көрсетудің бағдарламасын ұйымдастыру65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь