Қоймалық есеп жүргізу ақпараттық жүйесін жасау

Кіріспе
1 Сұрақтың қойылуы
2 Техникалық.экономикалық негіздеме
3 Аналитикалық бөлім
3.1 Кәсіпорынның түрлері
3.2 Ұйымның қоймалық есеп ерекшелігі
3.2.1 Қоймалық есептің негізгі ұғымдары
3.2.2 Шоттар жоспары және өткізгіштерді құрастыру
3.3 Ақпарат: құрылымы, түрлері, қасиеттері
3.4 Ақпараттарды өңдеу үрдістері, ерекшеліктері
3.4.1 Мәліметтер: мәліметтерді өңдеу үрдістері, санау жүйелері, көрсетімі және көрсетім, өлшеу, сақтау бірліктері
3.5 Есептің қойылуы және қоймалық есепке арналған программалық қамсыздандырудың бөлімдерін талдау
3.5.1 Атқаратын қызметтерін анықтау
3.5.2 Модельдің физикалық сипатталуы
3.5.3 Программаның логикалық сұлбасы
3.6 Қолданушы интерфейсі
4 Тіршілік қауіпсіздігі
4.1 Еңбек қорғау
4.2 Электрқауіпсіздігі
4.3 Шу деңгейлеріне және дірілдеуге талаптар
4.4 Шаң және зиянды химиялық заттар
4.5 Микроклимат
4.6 Ақпаратты көрсету жүйелеріне эргономикалық талаптар
4.7 Оператордың жұмыс орнын ұйымдастыру
4.8 Жұмыс орынының эргономикалық талаптары
4.9 Жұмыс орынның жарық болуы
4.10 Жарықтандыруды үйрену және бағалау
4.11 Қоршаған ортаны қорғау туралы
Қортынды
Дамудың әрбір кезеңінде адамзаттың алдында ақпаратты жинақтау, өңдеу және тарату мәселелері тұрды. Көп уақыт бойы осы мәселені шешудің негізгі құралдары ретінде адам миы, тіл және есту мүшелері қолданылып келді. Ең алғашқы өзгеріс жазу өнерінің келуімен, одан соң кітап басудың шығуымен болды. Осы кезеңдегі ақпарат тасығыш құралы ретінде қағаз қолданылды.
Осы жағдай ЭЕМ-нің келуімен түбірімен өзгерді. Алғашқы ЭЕМ-ры үлкен автоматты арифмометрлер ретінде қолданылды. Бұл қадам адам қызметінің ақпаратты өңдеудегі негізгі бөлім болып табылатын кешенді автоматтандыруға ауысты.
ЭЕМ-рын жүйелік қолданудың әлемдік тәжірибедегі бір мысалына мәлеметтерді өңдеу жүйесін, мысалы банктік операцияларды, бухгалтерлік есептерді, билеттерді өңдеуді автоматтандыру жатады. Осындай операциялардың тиімділігі автоматтандырылған ақпараттық базаларға сүйенеді. Бұл дегеніміз, ЭЕМ-ң жадысында жүйенің жұмысына қажетті ақпарат сақталады.
Кезекті есепті шешу кезінде жүйе көп емес қосымша ақпаратты еңгізуді ғана қажет етеді, ал қалғаны ақпараттық базаның өзінен алынады. Жаңа еңгізілген ақпараттың әр бір бөлігі жүйенің ақпараттық базасын өзгертеді.
Ақпараттың ЭЕМ-ң жадысында сақталуы оған жаңа динамамикалық сапа береді. Жаңашыл ЭЕМ-ғы автоматты баспаға шығару қызметі қажетті жағдайда осы ақпараттан таңдау бойынша кез-келген мәліметті қағазға шығарып береді.
Адамзат дамуының XXI ғасырында ақпарат негізгі қызметтік өнім болып табылады. Сондықтан кітапханалық қызметтердің автоматтандыруының кешенді программаларын жасау негізгі мәселе деп ойлаймын.
Қазіргі уақытта кез келген ақпараттық технологияның жаппай технологиялық құрауышы компьютер болып табылады. Сонымен қатар заманымызға байланысты көптеген жұмыстарды жеңілдету үшін әр-түрлі бағдарламаларды қолданамыз. Мұнда белгілі бір мәліметтер қорын автоматтандырамыз. Мәліметтер қоры дегеніміз не? Ол ақпараттық жүйенің негізгі объектілерінің және олардың қасиеттерінің арасындағы байланыстардың жиынтығы болып келеді. Мәліметтер қоры жергілікті (клиенттің және бағдарлама орындалатын компьютерінде орнатылған) және жойылған (қашықтықтағы компьютердегі серверде орнатылған) болып бөлінеді. Серверлік мәліметтер қоры қашықтағы компьютерде орналасады және серверлік бағдарламалық жасақтама басқару негізінде жұмыс атқарады. Оның ең басты ерекшеліктері бір мәліметтер қоры мен бірнеше қолданушының жұмыс істеуін жатқызуға болады. Сондай-ақ желіге минималды жүктеме іске асырылады. МҚ Delphi-дің түп тамыры болып табылады.
1. Дж. Мартин «Организация баз данных в вычислительных системах», Мир, Москва, 1990 г.
2. К. Дейт «Введение в системы управления базами данных», БИНОМ, Москва, 1999 г.
3. В. М. Стриганов и др. «Библиотечно-библиографическая классификация», Книга, Москва, 1986 г.
4. М. А. Аппак «Автоматизированные рабочие места на основе ПЭВМ», Радио и связь, Москва, 1989 г.
5. В. Л. Бройдо, В. С. Крылова «Научные основы организации управления и построения АСУ», Высшая школа, Москва, 1990 г.
6. А. Ф. Иоффе «Персональные ЭВМ в организационном управлении», Наука, Москва, 1988 г.
7. ГОСТ 12.2.032 78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
8. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
9. ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия.
10. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.
11. Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – 128 с.
12. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 368 с.
13. Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
14. Киселев А.Г. Интегрированная система управления для промышленного предприятия (ERP): учебное пособие. – Новосибирск – 2004. – 219 с.
15. Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & 1С:Предприятие 8.0): http://itland.ru/
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ сму
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультеті
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
Қорғауға жіберілді
Кафедра меңгерушісі
_________Золотов А.Д.
«___»___________2009ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА
Тақырыбы: «Қоймалық есеп жүргізу ақпараттық жүйесін ... ВТ-527 топ ... ... ... А.К.
қолы
Жетекші: аға оқытушы ... ... ... | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ... жоба 82 беттен, 36 суреттен, 5 кестеден, 1 қосымшадан тұрады.
ТАУАР, ҚҰЖАТ ... ... ... АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС
ОРНЫ, ТИПТІК ПРОЦЕСТЕР, СЕРВЕР, КЛИЕНТ, ШЫҒЫСТЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... жобаның тақырыбы: «Қоймалык есеп жүргізу акпараттык жүйесін
жасау»
Дипломдық жобаның мақсаты Delphi 7 ... ... ... ... ... ... ... құжаттар сипаттамаларының құрылымын және ... ... ... ... ... ... тұтас
құжатайналымын анықтау, автоматты ... ... ... ... мекемелердің қызметтерін ... ... ... ... ... ... адамзаттың алдында ақпаратты жинақтау,
өңдеу және тарату мәселелері тұрды. Көп уақыт бойы осы ... ... ... ретінде адам миы, тіл және есту мүшелері қолданылып
келді. Ең алғашқы ... жазу ... ... одан соң ... басудың
шығуымен болды. Осы ... ... ... ... ... қағаз
қолданылды.
Осы жағдай ЭЕМ-нің келуімен түбірімен өзгерді. Алғашқы ЭЕМ-ры
үлкен ... ... ... ... Бұл ... адам ... өңдеудегі негізгі бөлім болып табылатын кешенді автоматтандыруға
ауысты.
ЭЕМ-рын жүйелік қолданудың әлемдік ... бір ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік
есептерді, билеттерді өңдеуді автоматтандыру жатады. Осындай операциялардың
тиімділігі автоматтандырылған ... ... ... Бұл ... ... ... ... қажетті ақпарат сақталады.
Кезекті есепті шешу кезінде жүйе көп емес қосымша ақпаратты еңгізуді
ғана қажет етеді, ал ... ... ... ... ... Жаңа
еңгізілген ақпараттың әр бір бөлігі жүйенің ақпараттық базасын өзгертеді.
Ақпараттың ... ... ... оған жаңа ... ... ... ... автоматты баспаға шығару қызметі қажетті жағдайда
осы ақпараттан ... ... ... мәліметті қағазға шығарып береді.
Адамзат дамуының XXI ғасырында ақпарат негізгі қызметтік өнім болып
табылады. Сондықтан ... ... ... ... жасау негізгі мәселе деп ойлаймын.
Қазіргі уақытта кез ... ... ... жаппай
технологиялық құрауышы компьютер болып табылады. Сонымен қатар заманымызға
байланысты көптеген жұмыстарды ... үшін ... ... ... ... бір ... ... автоматтандырамыз.
Мәліметтер қоры дегеніміз не? Ол ақпараттық жүйенің ... ... ... ... ... ... жиынтығы болып келеді.
Мәліметтер қоры ... ... және ... ... ... және жойылған ... ... ... болып бөлінеді. Серверлік мәліметтер қоры қашықтағы
компьютерде ... және ... ... ... басқару
негізінде жұмыс атқарады. Оның ең басты ерекшеліктері бір ... ... ... ... ... істеуін жатқызуға болады. Сондай-ақ желіге
минималды жүктеме іске асырылады. МҚ ... түп ... ... ... ... жұмыста біз МҚ – ның негіздерімен танысамыз. Delphi - дегі МҚ -
мен жұмыс істеудің бірнеше ... бар. ... ... ... ... әр - түрлі технологиясын қолданады және
мүмкіндігіне байланысты ... ... ... ... ... үшін ақпаратты жүйенің
дамығанын талап етеді. Сонда сол ... ... ... және ... іске асырады.
Мәліметтер базасы деп, деректердің электрондық сақтаушысын айтады.
Оларға қатынас, бір ... ... ... көмегімен іске асады.
Әдетте деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.
Мәліметтер базасы – ақпаратты сақтауды және де ... ... ... ... етеді. Мәліметтер базасы өзінен ... ... сай ... ... ... ... Деректер базасындағы
ақпарат :
• қайшылықсыз
• артықсыз
• тұтас
болуы ... ... ... ... ... базасын құруға, толтыруға,
жаңартқанға, жоюға арналған программалық ... ... ... ... деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, егер
сөздің тура ... ... ... ... ... МББЖ ( ... ... жүйесі) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI ... және ... ... ... ... және оның ішінде жұмыс
істеуге және кез-келген деректер базасымен жұмыс істей ... ... ... береді .
Локальді МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің ... ... Егер бір ... ... ... қолданушылар бір
мезгілде қатынас жасаса, әрбір қолданушының компьютерінде өзінің локальді
МББЖ-нің көшірмесі болуы керек.
Тораптық ... ... ... ... ... Осы ... ... атрибуты болып, торап саналады. Торап−бірнеше
компьютерлерді байланастырып, бір ... ... ... ... ... ... МББЖ ақпараттық жүйе ... ... ... ... ... SyBase, Microsoft SQL Server,
InterBase және т.б жатады.
DELPHI-ді кәдімгі МББЖ деп айтуға, оның ... ... ... ( деректерді сипаттау тілі ) бөгет жасайды. Сондықтан ол ... ... ... ... Мысалы: dBase , Paradox , InterBase ... та ... деп те ... ... ... ... ... жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті. Сонда да ... ... МББЖ ... қалыспайды, кей-кезде
олардан асып та тұрады.
Құжат-кез-келген кәсiпорынның қызметiнiң базасын құрайтын ақпаратты
көрсетудiң негiзгi тәсiлi ... ... ... ... болады, оны
сақтаумен және басқарумен мәлiметтер ... және ... ... ... ... ... және құрылымдық емес құжаттар
арасында бiртектес байланыс болады. Құрылымдық ... ... ... автоматтандыру қажеттiгiне күмән келтiруге болмайды, өйткенi ол
орындаған ақпараттың үлкен көлемiн қолмен ... ... ... ... орай
электронды құжаталмасудың негiзгi артықшылықтарын атап көрсетейік:
־ Электронды ... ... ... ... ... ... Архивтердегi сақталатын құжаттар саны өте көп болғанда, жұмыс ауданын
қысқартуға ... ... ... ... және оларға ену жылдамдығын арттырады. Бұл оның
тиiмдiлiгiнiң ең ... ... ... ... ... ... азаюы;
־ Орындаушылар арасында құжаттарды беру уақытын қысқарту;
Осы дипломдық ... ... ... ... ... ... алмасу жүйесiн жасау.
Дамудың әрбір кезеңінде адамзаттың алдында ақпарат ... ... ... ... тұрды. Көп уақыт бойы осы мәселені ... ... ... адам миы, тіл және есту ... ... ... Ең
алғашқы өзгеріс жазу өнерінің келуімен, одан соң ... ... ... Осы кезеңдегіақпарат тасығыш құралы ретінде қағаз қолданылды.
Осы жағдай ЭЕМ-нің келуімен түбірімен өзгерді. ... ... ... ... ... ... Бұл ... адам қызметінің
ақпаратты өңдеудегі негізгі бөлім болып табылатын кешенді автоматтандыруға
ауысты.
ЭЕМ-рын жүйелік ... ... ... бір ... ... ... мысалы банктік операцияларды, бухгалтерлік
есептерді, билеттерді өңдеуді автоматтандыру жатады. Осындай операциялардың
тиімділігі автоматтандырылған ақпараттық базаларға ... Бұл ... ... ... ... қажетті ақпарат сақталады.
Кезекті есепті шешу кезінде жүйе көп емес ... ... ... ... ... ал қалғаны ақпараттық базаның өзінен ... ... ... әр бір бөлігі жүйенің ақпараттық базасын өзгертеді.
Ақпараттың ... ... ... оған жаңа ... ... ... ... автоматты баспаға шығару қызметі қажетті жағдайда
осы ... ... ... кез-келген мәліметті қағазға шығарып береді.
Қазақстанда қоғамдық өмірдің барлық жағына әсер ... ... ... ... жатыр. Бұл өзгерістер, әсіресе, бухгалтерлік
есепті жүргізу әдістемесі облысында анық ... ... екі ... ... ... қатысты, есепті жүргізудің әдістемесін толығымен өзгерткен екі
заңды акт қабылданды. Біріншіден, ... жаңа ... [7] ... ... және ... есеп ... ... қойылуы
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
«БЕКІТЕМІН»
Каф. меңгерушісі____________А.Д.Золотов
«_____»_________________2009 ж.
(күні) ... жоба ...... есеп ... акпараттык жүйесін
жасау»
Жетілдірілетін программалық қамсыздандырудың қысқаша сипаттамасы –
Мемлекеттік және мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ... ... жобаның қысқаша сипаттамасы:
• Жүйесінің көп ... ... ... ... ... ... контрагент типтері, өлшем бірліктері, тауар
түрлері, операция түрлері, қоймалар ... ... ... жөнінде мәліметтер сақталу қажет.
• Әр түрлі критерилер бойынша мәліметтерді фильтрациялаудың максималды
икемділігі және фильтрациялау жылдамдығы. Мәліметтерді баспаға ... ... ... оперативті өзгерте алу мүмкіндігі.
• Бағдарлама өткізулерді қолмен немесе автоматты түрде ... ... ... ... ... ... енгізеді.
Операциялар журналында өткізулерді көру кезінде оларды кез-келген
уақыттық ... ... ... және өткізулердің әртүрлі
параметрлері бойынша іздеуге болады.
Осы дипломдық жобада ... ... ... біз бұл программаның тек
қана қоймалық есептеулер ғана ... яғни оның ... ... қоғамның әр түрлі салаларына арналған ... ... көз ... ... журналына өткізулерді енгізген соң, өткізулерді
мәліметтер ... ... үшін ... өңдеу қажет. Бұл бағдарламаның
тағы бір ерекше қасиеті – бірнеше қойма жоспарларын ... ... ... ... ... жоба ... ... Мадиев Т.Б.
(қолы) ... ... ... ... ... ішкі ... ... арналған. Фирмадағы өңделетін ақпараттардың көлемінің өсуіне
байланысты ... ... ... маңызды болып
табылады.
Осы дипломдық жобада әзірленген ... ... кіші ... ... автоматтандырылған тапсырмаларын шешеді. Өнім
шығындарды және фирмалардағы құжаттармен жұмыс ... ... ... ... уақытын азайтады. Сонымен қатар өнім ... ... ... ... ... ... өнімнің бәсекеге жарамдығын
бағалауға және оның күшті және әлсіз жақтарын бағалуға арналған. Дұрыс
жүргізілген ... ... ... келешекте өңделу стратегиясына және
оның таралу стратегиясына әсер етуі мүмкін.
Кіші қоймалық есеп үшін ... ... ... толық талдауын
жүргізейік. Артықшылықтары:
– программдық өнімнің орнату және қолдану қарапайымдылығы.
– мәліметтерді бірнеше жыл бойы ... ... ... өңдеудің өзіндік технологияларын қолдануы.
– программдық өнімнің жеңіл ... ... ... болу үшін ... ... ... ... іске қосу үшін тек бір қолданушының жұмысын
іске асырады.
Мүмкіндіктері:
– сервистерді кеңейту;
– программдық өнімді басқа платформаларға көшіру ... өнім ... ... ... ... әсер ... қауіп факторлері табылмаған
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және ... ... ... ... ... іске ... ... шығару үшін шығындар
сметасы келесі экономикалық элементер арқылы құрылады:
материалдық шығындар; еңбекке төлеу фонды; ... ... ... ... ... ... ... бөлім шығындардың келесідей тізімінен тұрады:
тікелей материалды шығындар; жанармайға шығындар; ... ... ... ... төлемдер; басқа ұйымдардың қызметін
қолдануға кеткен төлемдер. Кеңсе ... және ... ... ... ... ... ... және шығындарды есептеу үшін
шығындар калькуляциясы бойынша іске асырылады. Өнімді шығару үшін ... ... ... ... арқылы құрылады:
материалдық шығындар; еңбекке төлеу фонды; әлеуметтік мұқтаждықтарға
аударымдар; ... ... ... ... ... бөлім шығындардың келесідей тізімінен тұрады:
тікелей материалды шығындар; жанармайға шығындар; ... ... ... ... ... басқа ұйымдардың қызметін
қолдануға ... ... ... және ... ... қосымша шығындарға
қосылған.
Әзірленген программалық қамсыздандыру ішкі офистерде бухгалтерлік
есептерге қолдану үшін ... ... ... ... өсуіне байланысты құжатайналымның автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... программдық қамсыздандыру кіші
көлемді ұйымдардың құжатайналымының автоматтандырылған ... Өнім ... және ... ... ... ... ... орындалуды бақылау) уақытын азайтады. Сонымен қатар өнім ... ... ... ... ... ... өнімнің бәсекелеге
жарамдығын бағалауға және оның күшті және әлсіз ... ... ... ... ... ... өнімнің келешекте өңделу стратегиясына
және оның таралу стратегиясына әсер етуі мүмкін.
Кіші офис үшін ... ... ... толық таладуын
жүргізейік
Артықшылықтары:
– программдық өнімнің орнату және қолдану қарапайымдылығы.
– мәліметтерді ... жыл бойы ... ... ... өңдеудің өзіндік технологияларын қолдануы.
– программдық өнімнің жеңіл модернизациялануы.
– жұмыс сапалы болу үшін өзіндік мүдделілік.
Кемшіліктері:
– программдық ... іске ... үшін тек бір ... жұмысын
іске асырады.
Мүмкіндіктері:
– сервистерді кеңейту;
– программдық өнімді басқа ... ... ... өнім ... ... ... ... «клиент-сервер» технологиясының базасы негізінде көп қолданушы
жүйені құру мүмкіндігі
3 Аналитикалық бөлім
3.1 Кәсіпорынның түрлері
Қазіргі таңда бүкіл әлемде болып ... кең ... ... ... ... ... әрі - АКТ) қарқынды
дамуына байланысты. Ғаламдық ақпарат ... ... ... атап
көрсетілгендей, «ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жиырма бірінші
ғасыр қоғамының қалыптасуына әсер ететін ең маңызды факторлардың бірі ... ... ... әсері адамдардың жүріс-тұрысына, олардың
біліміне және жұмысына, сондай-ақ үкімет пен азаматтық ... ... ... ... болып отыр. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
әлемдік экономиканың қарқынды түрде дамуына маңызды стимул болып ... ... және ... ... ... ... мен таратылуы алып келетін
зор ... ... ... ... ... қозғалыс - бұл адамзат
өркениетінің болашағына жол болатындығы ешкімді де күмән ... өз ... ... ... ... ... қауымдастыққа
ықпалдасу позициясынан нақты орын алды, өзін өндірістік және ауылшаруашылық
өнімдерін өндіретін тең деңгейдегі ... ... ... ... ... сонымен қатар ақпараттық қоғамды құрудың белсенді қатысушы
екенін көрсетті.
Қазақстанның «индустриалды» қоғамнан ... ... ... ... жеңуі, Қазақстандағы азаматтық ... ... ... ... ... ... еңсеруге
байланысты. Бұл міндеттерді шешу ... ... ... ... ... ... нығайту саласында әлеуметтік келісімді
ынталандыру, ашық және ... ... адам ... және бүкіл әлемде
Қазақстанның саяси және экономикалық тұрақтылығын ... ... ... тең ... ... ... ... қамтамасыз ететін мақсаттарға жету негіз болып табылады. Республикада
жоғарғы қарқынмен ... келе ... ... ғаламдық желідегі Интернеттің ақпараттық сегментін, оның
рөлін және қазақстандық қоғамда алатын орны ... ... ... қарауды
талап етеді.
Бұған елді тұрақты компьютерлендіруден ... ... ... ... Интернет-Қазнеттің (бұдан әрі - Қазнет)
қазақстандық сегментінің бірыңғай дамыған ақпараттық кеңістігін құруға ... ... ... отыр.
Қазнеттің бірыңғай ақпараттық кеңістігін дамыту осы үдеріске көптеген
қатысушылардың қызметін ... ... ... ... және ... ... ... табылады. Мұндай
үйлестірулер тек ... ... мен ... ... ... ... бірыңғай тұжырымдамасының негізінде болуы мүмкін.
Тұжырымдама Қазақстан Республикасының бірыңғай ақпараттық кеңістікке
орнықты, жоспарлы, қауіпсіз және тиімді ... ... ... шаралар кешенін әзірлеуге, Қазнетті дамыту үшін ... ... ... және техникалық-технологиялық алғы Шарттары
мен жағдайын, оның динамизмі мен ... ... ... ... ... мен ... ... бағытталған.
Жаңа ақпараттық қоғамның негізін қалаушы сипаттамаларының бірі оның
ғаламдық сипаты болып ... Жаңа ... ... ... ... ... тарату және алмасу тәсілдері мен әдістері
жаңартылады, уақыт үнемделеді, ұлттық ... мен ... ... ... ... ... ... қаржы, адамзат өмірінің
басқа салаларының құрылымы түбірімен ... ... ... ... ... ... ... мәдениет пен мәдени
моделдердің эмбебаптығы (ықшамдау) байқалынады, динамизмі жылдамдатылады,
бәсекелестік күшейе түседі.
Қазіргі әлемдік даму кезеңінде ... ... ... ... ... ... кеңістігінің ең көлемді және жаппай жайылған
сегменті болып табылады. Сонымен бірге, ... өте, ... ... ... ... алу және ... сондай-ақ жаппай
пайдаланушылардың коммуникациясы үшін ең қол ... ... ... ... ... ... ақпараттық кеңестігінің жұмыс істеуіне сай
келетін халықаралық ұйымдарға мыналар жатады:
1) The Internet ... for Assigned Names and Numbers ... ... ICANN) - IP-адрестерін, протоколдардың параметрлерін ... ... ... ... (Domain Name System, DNS), ... ... Server System) деп ... жүйенің жұмыс істеуін ... ... үшін ... коммерциялық емес ұйым;
2) Интернет желісінде нөмірлеуді бөлу жөніндегі уәкілетті ұйым ... - IANA, The Internet Assigned Numbers ... ... желілік үйлестіру орталығы (бұдан әрі - RIPE NCC) ... үшін ... ... және ... ... етеді. RIPE
NCC тіркеушілер үшін ІР-адрестерді бөлу мен тіркеуді қамтамасыз етеді. RIPE
NCC қызмет ... ... ... ... ... әділетті
бөлуге кепілдеме бере отырып, Еуропа, Таяу Шығыс, Солтүстік ... ... ... ... қызмет көрсетеді;
4) The Internet Engineering Task Force (бұдан әрі - IETF) - Интернет
сәулетін ... және ... ... ... ... етуінің
біріктірілген міндеттерін дамытуға жұмыс жасайтын желілік хаттамаларын
дайындаушылар, операторлар, ... және ... ... ... ... ... ... зияткерлік жеке меншік ұйымы (бұдан әрі - ДЗЖҰ).
Жоғарғы ... ... ... әрі - TLD, Top Level Domain) ... ... ... ... - жалпы пайдаланатын домендер (generic
TLD немесе gTLD) және екіншісі - ... екі ... ... (country code
TLD немесе ccTLD). Жалпы пайдаланатын домендерге COM, NET, ORG, INFO, BIZ,
MUSEUM, NAME, AERO, COOP, PRO, INT, GOV және ... да ... ... ... ISO 3166-1 ... стандартқа сәйкес елдер мен
аумақтардың екі әріпті кодтар саны бойынша ұлттық домендер - 250 (RU ... ... DE - ... үшін, UK - Ұлыбритания үшін) Ұлттық домендерді
басқару бойынша өкілеттік елдердің ... ... IANA ... ... ... ... ... үрдістері мынадай: біріншіден,
академиялық желілерден ұлттық домендердің ... ... ... ... ... тіркеу ережелерін дайындауға елдің
интернет-қауымдастығының ... ... ... ... ... (кейде үкіметтік) ұйымдар; екіншіден, домендік
атауларды тіркеуде операторлар қатысуының коммерциялық кестелерін дайындау;
үшіншіден, ... ... ашық ... ... ... алынуы.
Кез-келген субъектінің Интернеттегі қызметі құқықтық проблемалардың
тұтас сериясын ... Олар ... ... ... және оның ... ... (рұқсат етілген, реттелмеген,
заңсыз); авторлық және ... ... ... ... (электрондық ақшалар, төлемдік жүйелер, құнды қағаздар,
электрондық ... ... ... ... ... жеке және ... ... ақпараттық қауіпсіздігіне
бөлінеді.
Интернет желісін құру және нормативтік негіздерінің ұтымдылығы бойынша
үдеріс 80 жылдардың басынан бастап Еуропа және АҚШ-та (және ... ... шет ... ... ... Интернет желісі қарым-қатынастарын құқықтық реттеудің
бірнеше деңгейі қалыптасты:
1) халықаралық;
2) өңірлік (Еуропалық одақ және ТМД шеңберінде);
3) ұлттық.
Осы деңгейлердің әрқайсысында өкілетті заң ... ... ... ... ... реттеуге ұмтылады.
Интернет желісінің трансшекаралылығы Интернет желісіндегі құқықтық
қарым-қатынастарды халықаралық құқықтық ... ... ... ... ... ... ... нормалары ЕО шеңберінде, сондай-ақ БҰҰ шеңберіндегі
(УНИДРУА жеке ... ... ... ... ... ... Жеке меншік Ұйымы (ДЗЖҰ), ... ... ... БҰҰ ... экономикалық комиссиясы, сауда және
электрондық бизнеске ықпал ету БҰҰ Орталығымен жүргізіледі.
ТСР/ІР желі ... ... ... ... ... есте
қалатын әріптік сөз тіркестеріне ауыстыруға мүмкіндік берген домен атаулары
жүйесінің пайда болуы, интернеттің белсенді түрде коммерциализациялануы ... ... ... жылдары домен өздерінің белгілері бойынша олардың
қолданыстағы түрлеріне ұқсас - ... ... ... ... ... емес актив белгілерін иеленді. Мазмұнында домендік атауы ... ... ... жиі ... Қымбат тұратын интернет-жобалар
жүзеге асырылып жатыр, олар үшін домен ... ... ... бөлігін құрайды, өйткені тұтынушылар доменді ... ... ... да бір ... ... ... қызмет көрсетулерімен
байланыстырады.
Көптеген кәсіпкерлік сектордың кәсіпорындары экономикалық талдау
мақсатында бір қатар белгілері бойынша ... ... Ең көп ... ... ... ... ... сипатына, салалық бұйымына,
өндірістегі басым болған факторға, заңға сүйенген ... ... ... ... ... ... келесі түрде топтасады:
• Меншікті кәсіпорындар, олар не ... ... ... өмір сүре алады,
тәуелсіз фирмалар, немесе бірлестіктер және олардың құраушы бөліктері
ретінде. Меншікті фирмаларға мемлекеттің капитал үлесі бар фирмалар да
жата алады;
... ... ... басқарылуы мен капиталы толығымен
мемлекеттің қармағында (таза мемлекеттік, соның ішінде муниципальді)
немесе капиталдың ... ... ... ... оның басқаруында
шешуші роль атқаратын болса;
Көлеміне байланысты ... ... ... саны мен сату ... бойынша кіші, орташа және ірі ... ... кіші ... басым болады. Қазақстанда олардың
қатарына жұмысшылардың сандары келесі көрсеткіштерден ... ... және ... ... ... – 30 ... ... – 50 адам, ғылыми – техникалық салада, ауыл шаруашылығында – ... ... және ... – 100 ... 3.1 ... ... баланысты топтастырылуы
Қызметтің сипатына қарай (өндірістік және ... ... ... ... байланысты топтастырылуына
жақын және олар өнеркәсіптік, ауыл шаруашылықты, ... ... ... және т.б. ... ... осыдан басқа жарғылық капиталының мөлшері бойынша
топтастырылуы бар (3.2 – ші сурет).
Осы топтастырылулар ... ... ... ... іске
асырылады [5]:
• Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) болып, жарғылық капиталы
құрушы құжаттардың мөлшері бойынша үлеске ... бір ... ... ... ... қоғам танылады.
• Акционерлік қоғам (АҚ) ... ... ... ... ... ... ... ұйым танылады. Ашық АҚ – ... ... ... – 1000 ... ... ... ... Жабық АҚ – ның – 100 МРОТ.
• Коммерциялық емес ұйым (КЕҰ) болып, өзінің ... ... ... ... болып табылмайтын және пайда бола қалған жағдайда
қатысушылар арасында бөлінбейтін ұйым танылады. КЕҰ – ның ... ... ... ... өз меншігінде немесе басқаруда бір
қатар «беделі» болады.
Сурет 3.2 Кәсіпорынның жарғылық ... ... ...... босалқылар келесі активтер түрінде болады:
өндірісте пайдалануға немесе жұмыстар мен ... ... ... ... ... алынған жартылай шикізаттар және құрастырушы
бұйымдар (детальдар), отын, ыдыс және ыдыстық ... ... және ... ... ... өндіріс; субъект қызметі
барысында сатуға шығарылған дайын ... ... ... ... алу үшін мына ... ... ... шарт: босалқылардың кіріске уақытында және толық
енгізілуін, сақталу ... ... ... босалқылардың
қозғалысы бойынша барлық операцияларды толық және уақытында құжаттау;
көліктік дайындау шағындары (ҚДШ) мен ... ... ... ... және толық анықтау; ҚДШ-ны өндірістің шығындарына жазудың
біркелкі және дұрыс болуын бақылау; ішкі ... ... ... ... емес ... ... ... тауып сату; сақталатын
орындардағы құндылықтардың қалдықтары мен ... ... дәл ... ... ... ... ролі мен ... барлық материалдық босалқылар негізгі және көмекші боып бөлінеді.
Дайындалатын өнімнің заттай материалдық негізін (нан ... ... ... ... ... ... өндірілетін өнімнің өзіңдік
құнына кіргенімен, бірақ негізгі ... ... оның ... ... алмайды. Өнімге қажетті қасиеттерді беру үшін (сырлар, лак, ... ... ... ... ... ... ... қорлардың барлық түрін есепке алу 20 «материалдар»
бөлімінің негізгі, активті мүліктік шоттарында жүзеге асады. Бұл ... ... ... ... ... «Шикізат және материалдар»
«202 «Сатып алынған шала фабрикаттар және құрастырушы ... ... ... ... ... және ыдыстық материалдар»
205 «Қосалқы бөлшектер»
206 «Басқа материалдар»
207 «Қайта өндеуге берілген материалдар»
208 «Құрылыс материалдары». Шаруашылық жүргізуші субъектілер ... ... ... ... ... талдамалық) шоттарын да ашуға
құқысы бар.
Тауарлы-материалдық запастарды бағалау кезінде, ... не ... ... ... не таза ... ... ... бар тауарлы-
материалдық қорлардың бүлінуі немесе олардың жекелей, әлде толықтай ескіруі
немесе олардың бағасының төмендеуі, яғни бір ... ... ... ... келтіру мүмкін болмаған жағдайда, өзіндік құнның орнына
сату (өткізу) бағасын пайдаланады.
Шикізат, материалдар, сатып алынған ... ... ... қосалқы
бөлшектер және басқа босалқы материалдар ... ... ... ... ... Осы баға ... ... синтетикалық есепке
көрсетіледі; талдамалы есепте – ... есеп ... ... немесе
жоспарланған-есеп бағасы) көрсетіледі.
Егер субъект материалдық құндылықтарды келісімді ... ... ... ... ... құны материалдардың осы бағалар бойынша құнына және ҚДШ-
ның қосындысына тең ... ... ... тарифі, су фрахты,
автомобиль, ұшақтар және басқа да көлік түрлері арқылы тасымалдау ... ... түрі ... ... ... және басқа
көлік мекемелерінің қоймаларынан материалдарды жеткізу; корларды алу ... ... ... ... қоймалардағы тұрақты қойма
жұмыскерлерінің еңбек ақысынан басқа тиеу, түсіру және қаттау шығындары;
жабдықтаушы, ... ... ... ... сыйлықтар, және
босалқыларды алумен тікелей байланысты ... ... ... төленген тарифтік сомалардың қайтарылуы мен басқа түзетулер ҚДШ
сомасынан шығарылады.
Егер құндылықтардың ... ... ... ... бағалармен жүргізсе, онда олардың ... ... ... осы бағалар бойынша құнына және осы ... ... ... құнынан ауытқуларынан тұрады. Бұл ... ... КДШ ... ... ... ... ... бағалар негізінде
тағайындайды.
Жұмсалған материалдарға тиісті КДШ немесе ауытқуларды (+,-) ай ... есеп ... ... ... ... шығындарын
көрсететін шоттарға енгізеді. КДШ немесе ... (+,-) ... ... ... ай ... ... мен ай бойғы келісімді (есеп) бағалар
бойынша түскен материалдардың сомасына бөліп, ... ... ... арқылы анықтаймыз.
КДШ немесе ауытқулықтар (+,-) бойынша ... ... ... ... Материалдардың түрлері немесе топтарының аз ғана
көлемінен КДШ немесе ауытқулықтарына (+,-) ... ... ... ... ... тұрақты қатынастар орнағанда өткен ... есеп ... ... ... ... ... баға, бағалар-номенклатурасымен қатар қолдануы мүмкін.
Материалдардың ағымдағы есебіндегі ... мен ... ... ... қалдықтары мен қозғалысы жөніндегі барлық ... ... ... ... ... ... есеп ерекшелігі
3.2.1 Қоймалық есептің негізгі ұғымдары
Қоймалық есепті жүргізген кезде келесі ұғымдармен операция жасайды:
• ұйымның ...... ... ... жетекшісі немесе
ұйымның жұмыстарын жүргізуге жауапты адам;
... есеп – ... ... ... ... ... – бір экономикалық белгілері бойынша мүліктің
түріне байланысты, міндеттерге және ... ... ... ... ... ... есебі;
• аналитикалық есеп - әр бір синтетикалық шоттың ішінде мүлік, міндеттер
және шаруашылық операциялар туралы ... ... ... ... және ... ... шоттарда жүргізілетін есеп;
• Қоймалық есептің шоттар жоспары – ... ... ... ... ... Қоймалық есептілік – Қоймалық ... ... ... ... ... және мүліктік жағдайы туралы және оның
шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы мәліметтердің бірегей жүйесі.
Қазақстан Республикасының заңына [5] сәйкес ұйым ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жобасына
қосылған Қоймалық есептің өзара байланысты ... екі ... ... ... ... ... есептің шоттары бойынша
айналымдарға және қалдықтарға сәйкес болуы керек. ... есеп ... ... ... ... ... ... қажетті ұйымның қызметі және оның
мүліктік жағдайы туралы толық және нақты ... ... ... ... ... ... асырар кезде және
мақсатқа сай материалдық, ... және ... ... ... ... мен ... ... Қазақстан Республикасының
заңдарын сақтауды бақылау үшін Қоймалық есептілікті ... ... ... ... ұйымның шаруашылық қызметінің кері нәтижелерін болдырмау және ішкі
шаруашылықты резервтерді шығару, ... ... ... ету;
3.2.2 Шоттар жоспары және өткізгіштерді құрастыру
Шаруашылық қызметтің мүлігінің, міндеттерінің және факторларының
қоймалық есебі ... ... ... ... ... есептің өзара
байланысты шоттарында екі жазбалы жолмен жүргізеді. Есеп пен есептіліктің
және қазіргі ... ... сай ... ... ... үшін
қажетті, құрамында синтетикалық және аналитикалық шоттары бар Қоймалық ... ... ... ҚР – ның ... ... ... ... шоттар Жоспар негізінде ұйыммен бекітіледі. Кәсіпорынның қаржылық –
шаруашылық қызметінің Қоймалық есебінің шоттар жоспары – қолданылуы бойынша
нұсқаулығы қосылған субшоттар мен ... ... ... ... есептің шоттары шаруашылық операциялардың есептің нысанасының
қалпына әсерін қалай тигізетінін жүйелі көрінісін алу үшін арналған. ...... ... ... оның сол жағы ... деп ... және «Д»
әрпімен белгіленеді, ал оң жағы кредит және «К» әрпімен белгіленеді. ... ... ... капиталдың, қаржылық міндеттердің қозғалысының
есебін жүргізу үшін ашылады.
Шоттардың корреспонденциясы - шаруашылық ... ... ... ... ... ... арасындағы байланысты жазбалы түрде
кескіндеу Қоймалық проводка деп аталады [18]. ... ... ... суретте көрсетілген.
Сурет 3.3 Қоймалық проводка: Д – дебет, К – кредит
Негізгі құралдармен орындалатын ... ... ... ... ... модернизациясының, сызылуының,
берілуінің жалпы спектрі алдын – ала ... ... ... ... әдістері жасалған:
־ сызықтық әдіс;
־ өнімнің (жұмыстың) көлеміне пропорционалды;
־ амортизациялық санаулардың бірлік ... ... (1000 км – ... қалдықтарды азайту әдісі;
־ амортизациялық санаулардың бірлік нормалары бойынша;
־ тиімді пайдалану ... ... ... ... ... жеке ... ... амортизацияны санау әдісі негізгі құралдарды тіркеу кезінде
таңдалады (Б.6 – суреті). Айлық сомманы есептеу үшін амортизацияның ... ... ... бөлу ... ... болады. Графиктерді көрсету,
мысалы, негізгі құралдарды эксплуатациялық маусымын есепке алуға мүмкіндік
береді. Негізгі құралдардың ... ... ... ... түрде
бухгалерлік және салықтық есептерде көрінеді.
Қоймалық шаруашылықты ұйымдастыру әр ... ... ... ... болатындай иерархиялық күрделі болуы да мүмкін. Қоймалар немесе
сақтау орындары кәсіпорынның территориясында ... ... ... одан ... ... туралы мәліметтер ақпараттық жүйеге детальданудың
жоғары дәрежесімен енгізіле алады: тауардың сипаттамалық ... ... ... ... және т.б), ... номерлерінің деңгеіне дейін
және тауардың сақтау мерзіміне ... ... ... құндылық
бағаларын өзіндік құны бойынша және сатудың ... ... ... ... ...... ... инвентарлау және олардың
нәтижелерін ... ... ... ... ... ... автоматты түрде сандық есеп арасындағы және құндылықтардың фактілік
санының арасындағы айырмашылық саналады. Одан кейін ... және ... ... ... ... ... әрбір өнімнің, оның
айналымдағы үлесіне немес кәсіпорынға пайда түсіруіне, сатылу тұрақтылығына
байланысты ерекшелігін ... ... ... ... ... – бір ... ... шығындар және қайтарымдылық коэффициенті
деген критерийлері бойынша нашар өтетін ... ... ... ТМҚ – тың ... түсу ... ... ... конфигурациясындағыдай, «Тауарлардың және қызметтің түсуі»
құжаты қолданылады. Бұл құжаттың көмегімен ... ... ... ... ... және ... да сипаттамалары туралы
мәліметтер енгізіледі. Одан басқа, ТМҚ – дың ... ... ... ... ... ... ... бойынша кірістік ордер»,
«Аванстық есептілік», «Тауарлардың ... «Бір ... ... және ... тауарлық – материалдық құндықтар туралы ақпарат ақпараттық
базада партия кесімінде сақталады. Партия – бір құжат бойынша келіп ...... ... жиынтығы. Партия – бұл партияны
құратын құжаттар, контрагент, келісімдер, номенклатураның бірлігінің бағасы
және т.б. туралы ақпарат көзі ... ... ТМҚ – дың ... және шығуын талдауға арналған
есептіліктер болады. Тауар қалдықтары туралы, ... – бір ... ... және ... ... ... «Қоймалардағы тауар партиялары
бойынша ведомстволар» есептілігінің көмегімен қарастыруға болады (Б.8 ... ... ... саны және ... ... ... ... қамтамасыз етеді [22]. Бір
қолданбалы ... бір ... ... ... нұсқада қолданылуға
болады. Сондықтан, қолданушылардың санын арттыру ... ... ... ... ... сервері жұмыс істейтін компьютерлердің қуатын
арттыра ... ... ...... ... ... және одан ... өнімділігін арттыруға болады.
3- деңгейлі архитектура қолданудың басқа негізгі ... ... және ... ... ... кірісін
реттеу болып табылады. Бұл нұсқауда ... ... ... ... физикалық орналасуы туралы білмеуі керек.
3.3 Ақпарат: құрылымы, түрлері, қасиеттері
Кез келген пәнді ... оның ... ... мен категорияларын
анықтаудан басталады. Информатиканың негізгі базалық ұғымы ... ... ... ... ұғымы табылады. Ақпарат, сонымен
қатар, жалпы ғылыми ... ... ... әр ... саласында
(философия, кибернетика, т.с.с.) өзіндік көзқараспен және ... ең ... ... – ол бар ... ... түсінікті,
екінші жағынан оның ғылыми дәл анықтамасын беру ... ... ... туралы ұғым қолданылады. «Ақпарат» термині латынның «informatio» -
түсініктеме, баяндама, хабар басу деген сөзінен шыққан.
Ақпарат ұғымын ... ... ... көрейік. «Кең мағынада»
философиялық тұрғыдан, ақпарат – ... ... ... ... белгілі бір объектілері, үрдістері мен құбылыстарының қасиеттері
мен қатынастарының бейнелері. ... ... ... ... ... ... ... қажеттігіне байланысты өңделетін және сыртқы
ортаға берілетін мәліметтер.
Ақпарат ұғымын оның берілу үрдісін ... ... ... ... ұғымы таратқыш, қабылдағыш және байланыс арнасы арқылы
берілетін хабар (сурет 3.4).
байланыс арнасы
хабар
Сурет 3.4 ... ... ... ... ... және қабылдағыш адамдар немесе техникалық құрылғылар
болуы мүмкін. Яғни, ақпаратты бейнелеуге және ... ... ... ... бейнелену пішімі және мазмұны болады.
Хабар – белгілі пішімде көрсетілген және беруге арналған ақпарат, яғни
ақпараттың бейнелену пішімі. Хабар ... ... ... ... дыбыс, жарық, қимыл және т.б. ... ... ... ... да бір ... ... ... болады, олар – табиғи тілдер,
математика тіл, әуез тілі, мимика белгілері және т.б.
Ақпарат ... ... ... ... ... үшін
ақпарат тасушы қажет. Тасушы көмегімен берілетін хабар сигнал деп аталады.
Сигнал – ... ... ... физикалық үрдіс (мысалы, тізбекте жүретін
электр тогы, жарықтың таралу үрдісі). ... ... ... ... бір ... бірнеше параметрлерінің мәнімен беріледі.
Егер сигнал параметрі берілген аралықта кез келген аралық мән қабылдай
алатын болса (уақытқа байланысты ... ... ... ... ... ал ... ... анықталған хабар да үздіксіз деп
аталады. Бұл жағдайда таратқышпен берілген ... ... ... ... ... ... ... аралықта жеке бекітілген мәндерді
қабылдаса, онда сигнал дискретті, ал мұндай сигналмен анықталған ... ... деп ... Бұл ... ... берілген ақпарат дискретті
түріне ие ... ... біз ... ... екі ... ... - үздіксіз және дискретті ақпаратты анықтадық.
Үздіксіз ақпаратпен жұмыс жасайтын арнайы ЭЕМ-дер бар, олар аналогтық
машиналар деп ... ... олар ... ... ... ... ... қолданушыларға кең таныс емес. Ақпарат берілуінің
басқа пішімдері:
־ таңбалы – мәтіндік (әріп, цифр, таңбалар т.б.);
־ графикалық (суреттер, бейнелер көмігімен, т.б. ... ... ... ... ... алуан ақпаратты әртүрлі белгілерге
байланысты топтастыруға, яғни түрлерге жіктеуге болады.
Пайда болу және қолдану аумақтарына байланысты ... ... ... ... ... ... және ... тәсілдеріне байланысты түрлері:
־ визуальды (таңбалар мен бейнелер арқылы);
־ аудиальды (дыбыс арқылы);
־ тактильдік (сезім арқылы);
־ органалептикалық (дәм мен иіс ... ... ... ... құралдары арқылы) т.с.с.
Ақпараттың қасиеттері. Кез келген ақиқат өмірдегі объектілерге тән
ішкі және ... ... ... болады. Сыртқы қасиеттер объектінің
басқа объектілермен әсерлесу барысында анықталатын қасиеттер ... үшін ... ... ... оны тұтынушы (қабылдағыш)
көзқарасынан анықтайтын қасиеттер. Ақпараттың аталған қасиеттері:
Объектілік және субъектілік қасиеті. Ақпараттың жеке ... ... ... ... ... ... ... объектіні немесе үрдісті толық мінездеу
қасиеті. Бұл қасиет ақпараттың сапасын және оның ... ... ... ... (дәлуақыттылық) қасиеті. Ақпараттық ағымдық уақыт мезетіне
сәйкестік ... ... ... Бұл қасиет ақпараттың толықтығымен
біріге отырып оның ... ... ... ... жасырын қателіктердің болмауы қасиеті.
Ақпарат қабылдағыш ... ... ... ... ... ... ... ол неғұрлым аз болса, ақпараттың ақиқаттығы жоғарылайды.
Қатынау ... ... ... ... алу ... ... қасиет. Ақпаратқа қатынау мүмкіндігінің жоқтығы ... ... емес ... қасиеті. Ақпараттың өзі бейнелейтін объектіге немесе
құбылысқа, үрдіске бірмәнді сәйкестігін ... ... Бұл ... және қолданушы мұқтаждығына сәйкес келу қасиеттерімен анықталады.
Эргономдық қасиеті. Белгілі қолданушы үшін ... ... ... ... ... көрсететін қасиет.
Ақпараттың ішкі қасиеттерінің маңыздылары оның ішкі ... ... ... болып табылады.
Ішкі құрылымына байланысты:
• мәліметтер немесе қарапайым логикалық реттелмеген мағлұматтар жиынтығы;
• логикалық реттелген, ұйымдастырылған ... ... ... ... бір ... «мәліметтер» және «білім»
ұғымдары орналасады.
Мәліметтер – ... ... ... ... ... бір пішімде
берілген ақпарат (немесе формальданған, ықғайлы түрге келтірілген және
техникалық құралдардың ... ... ... берілген ақпараттар.).
Мәліметтер – тіркелген сигналдар. Мәліметтердің реттелуі оларға ... ... ... ... ... яғни мәліметтер құрылымдары
анықталады.
Білім – берілген типті объектідегі ... ... ... ... және бір ... ... объектіге өту сипаттамасын
беретін ақпарат.
Білім ақпараттың ерекше логикалық реттелген, ұйымдастырылған құрылымын
анықтайды. ...... ... ... ... бір ... ... беретін ақпараттар.
Ақпарат көлемі (мөлшері). Жоғарыда айтылғандай ақпараттың ішкі
қасиеттерінің бірі – оның ... ... ... көлемі (мөлшері)»
ұғымын анықтауда екі негізгі көзқарас бар:
• энтропиялық (ықтималдық) тұрғыдан;
• көлемдік тұрғыдан;
К.Шеннон дамытқан ақпарат ... ... ... ... ... ... қолданылады, ал ЭЕМ-ң шығуы көлемдік тәсілді
кеңінен қолдануға әкелді. Сондықтан біз көлемдік тұрғыдан ақпарат мөлшерін
өлшеуді қарастырамыз.
3.4 Ақпараттарды ... ... ... ... күрделі адам – машиналы ақпараттық ... ... ... ... ... табылады, ал ақпарат – оның өмір
сүруінің басты ресурстарының ... ... да ... ... яғни ақпаратты жинау, жеткізу, өңдеу, сақтауды түсіну маңызды
болып ... ... – жеке ... ... ... ... ... түрде жүзеге асыратын ақпаратты жинау, беру және жеткізу,
өңдеу үрдістері. Ақпаратты ... (кең ...... ... ... ... ... т.с.с.) зерттеп отырған объектісі
туралы мағлұматтар алу іс-әрекеттері. ... ... ... ... күрделі программа-аппараттық жүйелер арқылы жүзеге асырылады.
Қазіргі замандығы ... ... ... ... ...
ақпаратты сыртқы ортадан алу және оны ... ... ... ... ... ... үрдісі. Сыртқы ортадан қабылданатын
ақпарат – кірістік, сыртқы ортаға берілетін ақпарат – ... ал ... ... ақпарат – ішкі ақпарат деп аталады.
Ақпаратты жинау ... ... ... яғни ... ... - ... не машиналық (магниттік таспалар, карталар, дискілер)
–сақтау маңызды.
Ақпаратты жеткізу(алмасу) – ... ... ... қабылдағыш
алумен (және керісінше) анықталатын үрдіс. Жалпы жағдайда бұл үрдіс ... ... асуы ... ... ... ... ... көлікпен,
байланыс арналары арқылы. Қашықтықта орналасқан ... ... ... ... ... ... ... жағдайда ақпаратты жеткізу
белгіленген адрес бойынша ақпараттарды жеткізу ... ... ... сақтау(жинақтау) – ақпаратты келешекте (қажетті уақытында)
пайдаланушылардың сұранысы бойынша беру үшін сақтау құрылғысына – ... ... ... ... ... алу ... ол ... өткеннен кейін
ақпараттың қайта пайдалануын қамтамасыз етеді.
Ақпаратты өндеу – алдын-ала анықталған ... жету үшін ... ... ретпен орындалатын нұсқауларына ... ... ... ... Ал ... ... ... технологиясында
бұл үрдіс – «адам-машиналық» алғашқы ... ... ... үрдісі.
Ақпаратты электрондық өңдеу үрдісі ЭЕМ мен ... ... ... ... асады. Есептеу техникасының дамуы барысында
оларды пайдалану әдістері және қатынас құру ... ... ... - ... ... ... ... қазіргі уақытта аралас формалы өңдеу. Орталықтандырылған өңдеу ... ... ... ... ... ... және ... қажет етеді.
Есептеу техникасын орталықтандырылмаған пайдалану әдісі 80-жылдардың
екінші жартысында дербес ЭЕМ-дің шығуымен дамыды. ... ... ... ... болатын және қолданалатын орнында орналасуын, сол
жерде автономдық ... ... ... мүмкіндік берді. Соның негізінде
абоненттік пункттер мен автоматтандырылған ... ... ... ... ... орны – техникалық құралдардың тиісті кешендерімен
(ДЭЕМ) жарақтандырылған және тиісті программалық, ... ... дара ... ... ... ... – орталықтандырылған ... ... ... барысында дамыған. Оның алғышарты
әртүрлі байланыс құралдарының үйлесімі ... ЭЕМ ... ... ... құру ... ішінде пайдаланушының ЭЕМ-мен әрекеттесуінің
келесі режімдерін атауға болады:
• дестелік режім;
• интерактивті режім, оның ішінде ... және ... ... ... - өңдеу үрдісі кезінде пайдаланушы қатынасуынсыз күні
бұрын жинақталған ақпараттарды өңдеу немесе тапсырмаларды орындау, ... ... ... ... ... ... мен ... режім – пайдалушының ақпараттық-есептеу жүйесімен үрдіске
түрлі әсер түрінде тікелей әрекеттесуі, ол сұранысты немесе ... ... ... ... – ақпараттық-есептеу жүйесінен керекті ақпарат беруді
талап ету, көбінесе анықтама – ... ... ... ... ... – пайдаланушының әрбір сұратуы ақпараттық-есептеу
жүйесінің тарапынан дереу жауап ... ... ... ... ... ... ... әрекеттесу адам үлгере алатын жылдамдықпен
жүреді.
Қазіргі уақытта есептеу техникасын пайдалануды ұйымдастыру ... ... ... ... ... байланысты көптеген
өзгерістерге ұшырауда. Жинақталған (корпоративтік) ... ... ... ... ақпаратты бірлесіп басқаруды, оның ... ... ... жеке ... ... ... сондай – ақ бір-бірінен қашықта орналасқан ... ... ... ... ... ... құралдар кешенін, соның ішінде есептеу техникасын, қолдана
отырып өңдеу технологиясы белгілі ақпараттық ... ... ... ... мен ... ... келтіруді), өңдеудің, сақтаудың,
жеткізудің ... үшін ... ... ... ... яғни ... ... өңдеуге ыңғайлы түрге келтірілген
ақпараттарды мәліметтер деп ... ... ... ... ... оны ... сақтау, өлшеу т.с.с. ерекшеліктерін анықтайық.
3.4.1 Мәліметтер: мәліметтерді өңдеу ... ... ... және ... ... ... ... ЭЕМ-нің көмегімен өңдеуде санау жүйелері, мәліметтердің
көрсетімі және ... ... ... және ... ... кодтау
мәселелері маңызды орын алады. ЭЕМ-де кез келген ақпаратты беру ... ... ... ... санау жүйесі және ақпараттың
өзін беру. ЭЕМ-де өңдеуге ыңғайлы түрге келтірілген ақпараттарды мәліметтер
деп ... ... ... ... мәліметтерді өңдеу туралы сұрақтарды
қарастырамыз. Мәліметтерді өңдеу ... ... ... Қарқынды дамып келе жатқан ғылыми-техникалық прогресс адам
өмірінің барлық салаларында ... ... ... ... ... ... автоматтандырудың қажеттігін көрсетіп отыр.
Delphi-дегі мәліметтермен жұмыс істеудің бірнеше ... ... ... белгілі бір есептер шеңберін шешу үшін ... ... әр ... не ... ... барлығы мәліметтерге қатынаудың
әр түрлі технологияларын қолданады және ... ... ... басқару жүйесі (МҚБЖ) үлкен көлемді (тиімді)
мәліметтерді сенімді ... ... ... ... ... есептеу
қорларын рационалды қолдануды қамтамасыз ететін тілдік, ... ... ... ... ... анықтама жазбаларды сақтаудың
компьютерлеген жүйесі болып табылады. Әдетте, мәліметтер қоры (МҚ) ... ... ... ... ... яғни адамзаттың қызмет
облыстары немесе нақты әлем облыстары туралы ... ... ... және ... ... үшін ... Мәліметтер қоры
Delphi-дің негізгі тамыры болып табылады. Алайда бұл тіл осы ... ... оның ... ... ... әрекеті таң
қалдырады. Тіпті мәліметтер қорымен жұмыс істеуге мамандандырылған тілдер
(Visual FoxPro сияқты) бұл ... ... ... мен қуаттылығына
жол береді. Delphi өзінің күрделілігін жасырып және ... ... ... Осы ... ... ... іске ... есеп болған емес. Ал
ең бастысы, оның барлығы өте ыңғайлы іске асырылған және түсінуге жеңіл. ... ... қоры ... ... ... ... қорқыныш пайда болған
еді. Бірақ Delphi - де қарапайым қосымшалар құрастыруға болады, бірақ та
кодтардың ... бір ... ... ... ... да бұл ... ... болады. Бұл тарауда біз мәліметтер қорының негіздерімен танысамыз
және бірнеше пайдалы мысалдар ... ... ... біз Access
мәліметтер қорын және қазіргі уақытта кең таралған xml пішімін қолданамыз.
Біз бұл қорларды ... ... ... болады, өйткені олар
барлық жүйелерде қамтылған және жоғары сенімділігімен ... ... ... біз өте ... және кең ... dbf және ... ... олардың қолайсыздығын өз жобаларымызда қолданбауға тырысамыз,
өйткені оларда жиі ... ... ... оның әсерінен
бағдарламалардың жұмыс істеу қабілеттілігі жойылады. ... ... ... байланысты олармен жұмыс істеу принциптерін білу қажет. 1 ... ... ... да осы dbf ... қолданады. Сондықтан біз
басқа біреудің мәліметтер қоры негізінде өз ... ... ... ... де осы ... қалай жұмыс істеу керектігін білуімізге болады.
Delphi – Windows операциялық жүйесінде жұмыс ... ... құру ... Delphi - дегі ... ... ... жобалау
технологиясының негізінде құрылады, ал олар өз кезегінде объектілі ... ... ... сүйенеді (2 – ші бөлімді ... – дегі ... Object Pascal ... ... ол Turbo ... ... мен ... болып табылады. Turbo Pascal бағдарламалау
тілі мен ол қолданылатын біратты интегралдық құру ... ... ... құру ... ... ішінде бағдарламалауды оқып –
үйренетін құрал негізінде кеңінен танымал болған. Бұл ... ... ... ... компилятор және қолайлы құру ортасына
байланысты. Бірақ бағдарламалық технологиялар бір орында тұрмай ары ... ... Borland ... (1998 ... ... ... ... Inprise
Corporation) тағы бір жаңалық ашады: Turbo Pascal тілінің орнына ... тілі ... ол ...... бағдарламалау концепциясына
сүйенеді.
Delphi және Object Pascal көп жылғы эволюцияның ... ... ... ... ... олар ... ... технологияның
өнімі болып табылады. Жеке тұрғыдан алғанда оны ... ... ... Delphi
– дің көмегімен бағдарламаның әртүрлі типін – консольді қосымшалардан
бастап, деректер базасы мен Internet – те ... ... ... ... ... құратын және жаңа бағдарламаны даярлайтын бағдарлама
құру әдістерінен, ... ... ... ... ... – бұл өзара байланысқан бірнеше файлдар. Кез – ... жоба ... ... файл .dpr ... ... және ... ... модульден тұрады (.pas кеңейткіші бар файлдар). Жоба ... ... ... ... табылады, ол өте үлкен емес және
Delphi бағдарламалау жүйесінде ... ... ... - дің ... ... бағдарламаның құрылымы дәстүрлі
бағдарламаның құрылымынан өзгешелеу болады, ол өз ... ... ... ... шартты түрде көрсетеді. Мұндай
бағдарламаны екі бөлімнен тұрады деп ... ... ... ... ... ол ... ақпаратты енгізуге және ... ... ... тікелей тапсырманы шешуге арналған операторларды
тағайындауға ... ... ... ... және т.б.). Бағдарлама
өз жұмысында операциялық жүйе, әртүрлі сыртқы құрылғылар, ... ... ... және т.б. ... Сондықтан бағдарламаның соған
қатысты сыртқы ... ... ... ... 3.1 көрсетілгендей
түрде көруге болады.
Интерфейс бұл объектілердің жиынтығы, оның көмегімен ақпаратты ... ... ... - ... ... – қатынас терезелері, басқару
элементтері және т.б. Көптеген жағдайларда таңдап алынған интерфейс барлық
бағдарламаның құрылымын ... ... ... ... ... болғандықтан,
олардың арасында ақпаратты жіберу, сонымен бірге бағдарлама мен операциялық
жүйе, бағдарлама мен ... ... т.б. ... ... беру ... жүйесі қолданылады.
Мұндай бағдарламаның жұмысы да өз сипатында. ... ол ... ... ... ... күту режимінде тұрады. Хабарлама пайда
болғанда бағдарлама оған талдау жасайды, қандай әрекет жасау керек ... одан ... сол ... ... ... ... ... хабарлама пайда болғаннан кейін бағдарлама шарт бойынша әртүрлі
әрекет жасайды, барлық орындалатын ... ... ... береді, олар әртүрлі объектінің ... ... ... және оқиғаны өңдеу әдістерін қоса алады), ... ... ... ... түрде әртүрлі операциялық жүйелер және оларды
баптау, олар ... ... ... ... кейін оларды өңдеуге
кіріседі.
Қазіргі уақытта Delphi-де мәліметтерге рұқсат ... ... ... және кез-келген механизмге өзінің меншікті ... ... Borland Database Engine (BDE) ... ... құру – ... ... мұнда мәліметтер құру бағдарламаның кітапханасының
қуатты қоры құрылып, ол әмбебап интерфейс арқылы жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... ... Сонымен
қатар серверлердің кең алынған тізімі үшін, мысалға InterBase, Oracle
Subase, Informix, ... SQL ... және DB2, ODBC ... да қосылу мүмкіндіктері бар. BDE кемшіліктеріне қосымшаның таралу
және орнатылу ... ... ... ... дегенмен бұл
технология жиі қолданылады. Біз ... ... ... ... ... ... көз ... Бұл мәліметтер қорын әртүрлі мақсатта
өңделеді: мәліметтерді сақтау үшін және ... ... ... ... Оның ... қолданатын бағдарлама мәліметтерді басқару үшін
фирма, арнайы бағдарламаны, ... ... Ол ... ... ... арасында делдал ролін атқарады. Бұл драйвер SQL-
серверінің сәйкес клиенттік ... ... ... ... ... ... ... үлгідегі бірнеше қормен бір уақытта жұмыс істей
алады. Delphi-ді жасаушылар барлық ... бір ... ... ... ... драйверлерімен күйге келтіруімен байланысқан. Жеке
блок Borland Database Engine – деп ... BDE – мен ... ең ... ... деп ... мәліметтер қорына рұхсат үшін драйверлер жеткізіп береді.
BDE мәліметтерді кештеу қамтамассыздығын SQL үшін емес қор үшін ... ... ... ... ... жадымен басқару, SQL – сауалының генерациясы,
мәліметтердің үлгісінің ... және ... ... ... ... жеке ... Бағдарламашыға
ол туралы жалпы ойланбауға болады. Кейбір шартты атпен көрсетсе жеткілікті
және бағдарлама күйге келтірумен байланысқандарды өзі ... ... ... ат ... деп аталады. Сонымен қатар альяс арқылы жұмыс істеген кезде
қосымшаны бір ... ... ... ауыстыру оңай. Мысалы біз ... үшін ... ... және ... ... ... құрасыздар,
бірақ басқа серверде оны ... ... ... ... ... ... ... SQL сервері SQL тілінің стандарты
бойынша болуы мүмкін. Бұл әдіс ... жиі ... ... ... ... ... іске асырылады. Ары қарай ғаламды желі түріне
ауысады. Мұндай ауысу масштабтау деп аталады.
Delphi-дің бұл жеткізілуіне жергілікті сервер CASE ... ... ... қор мәліметтерімен қор жасау үшін бірнеше ретте BDE–ні
реттеу қажет. Кейбір альяста Delphi ... бұл үшін ... ... ... ... ... және ... есепке арналған
программалық қамсыздандырудың бөлімдерін талдау
3.5.1 Атқаратын қызметтерін анықтау
Процестер тізімі:
← анықтамалықтарға мәліметтер енгізу
... ... ... ... ... ... ... операциялар
← шығыстық операциялар
← шығынға жазу операциялары
← есеп алу
← баспаға шығару.
Мұндай бағдарламаның жұмысы да өз ... ... ол ... ... ... ... күту режимінде тұрады. Хабарлама пайда
болғанда бағдарлама оған талдау жасайды, қандай әрекет жасау керек ... одан ... сол ... орындап, келесі хабарламаны күтеді.
Әртүрлі хабарлама пайда болғаннан кейін бағдарлама шарт ... ... ... барлық орындалатын операторлар бағыныңқы бағдарламалардың
жиынтығын береді, олар әртүрлі ... ... ... ... және оқиғаны өңдеу әдістерін қоса алады), немесе ... ... ... түрде әртүрлі операциялық жүйелер және оларды
баптау, олар ... ... ... ... ... оларды өңдеуге
кіріседі.
3.5.2 Модельдің физикалық сипатталуы
Ақпараттық модельге байланысты нысандық облыстың ... ... оның ... кесте түрінде беріледі.
Әртүрлi құжаттар үшiн керектi ақпаратты табу үшiн, мамандарға үлкен
көлемдi мәлiметтермен жұмыс ... тура ... ... ... үшiн ... қорын басқару жүйесi төмендегiдей программалау
тiлдiрiмен, яғни – MS Access, FoxPro ... ... ... ... әр түлi ... саласында, ойлауды және
интенсивтендiру жасалып, дербес компьютер негiзiнде ... ... ... орындары осы МҚБЖ-нiң iшiндегi MS ACCESS жүйесiмен
жұмыс iстеу кең ауқымда таралуда.
Біз өмірде әр түрлі анықтамаларды ... ... ... ... т.б.), ... ... өнімдері тізімін),
тізімдерді (студенттердің, оқушылардың, жыскерлердің, т.б., жиі ... ... ... көзі объектілер жиынын анықтайды (абонент
телефоны, мектеп туралы ақпарат), сондықтан, ... ... ең ... ... алу көп ... ... етеді. Ал керекті
информацияны ... ... ... ... да ... Осындай
көрсетілген жұмыстар қазіргі уақытта машина иығына артылып, өз шешімін
тауып отыр.
Информацияны ЭЕМ көмегімен ... ... ... ... бірі - ... ... басқару жүйесі (МҚБЖ), яғни керекті
информацияның өңделу үшін ыңғайлы түрде сақталуы.
Мәлiметтер ... ... үшін ... ... ... ... базасын басқару жүйесі деп атайды.
Бұл мәлiметтер қорын басқару жүйесінің шағын кәсіпорындардың іс-
шараларын ... ... ... ... ... зор. ... осы дипломдық жұмысқа ... ... ... ... шығысын анықтауға қажетті «Шығындар» мәліметтер ... Бұл ... ... мәліметтер базасын құру үшін
WINDOWS операциялық жүйесінің қолданбалы MS Access ... ... Access – ... ... ... ... ... ол Windows
басқаруында істейтін автономиялық дербес компьютер ... ... ... жұмыс істеуге арналған.
         Microsoft Access ... ... құру және ... ... қор ... жиынтығы. MS Access бағдарламасымен төмендегідей
жұмыстарды ... ... әр ... ... ... бар екі өлшемді кестелерді өңдеу;
־ кестелер арасында байланыс орнату;
־ кестелерге берілгендерді енгізу, сұрыптау, тексеру және ... ... ... ... берілгендерді топтау;
־ деректер базасына сұраныстар, кестелерде берілген мәліметтер бойынша
есеп жасауға.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – ... ... ... ... арналған автоматтандырылған жүйесін жетілдіру.
Кесте 3.1 contractor_forms.db
|contractor_forms.db ... аты ... типі ... ... ... алғыш |* ... ... |50 ... 3.2 company_info.db
|company_info.db ... аты ... типі ... ... ... ... алғыш |* ... ... |128 ... ... |128 ... ... |50 ... ... |255 ... ... |50 ... |мәтіндік |50 ... ... |50 ... 3.3 ... ... аты ... типі ... ... ... алғыш |* ... ... |50 ... 3.4 ... ... аты |Мәліметтер типі ... ... ... ... ... |* |
|contractor_name |мәтіндік |255 ... ... |128 ... ... |50 ... |мәтіндік |255 ... ... |50 ... ... |50 ... ... |50 ... ... ... ... ... ... ... 3.5 field_db_types.db
|field_db_types.db ... аты ... типі ... ... ... ... алғыш |* ... ... |16 ... 3.6 ... ... аты |Мәліметтер типі |өріс өлшемі ... ... ... |* ... ... |16 ... 3.7 ... ... аты ... типі ... ... ... ... ... |* ... ... |255 ... ... ... целое |
|price_pro ... ... ... |ақшалық |ақшалық ... ... ... ... ... 3.8 ... ... аты |Мәліметтер типі |өріс ... ... ... ... |* ... ... ... целое |
|field1_id ... ... ... ... ... ... ... |
|field2_id |сандық ... ... ... |сандық ... ... ... 3.9 ... ... аты ... типі ... өлшемі |
|manager_id |Есепке алғыш |* ... ... |64 ... ... |50 ... 3.10 registers.db
|registers.db ... аты ... типі ... өлшемі |
|registry_id |Есепке алғыш |* ... ... ... ... ... ... ... целое |
|goods_id |сандық ... ... ... ... ... ... ... |дата/время | ... ... ... ... ... |сандық |длинное ... ... 3.11 ... ... аты ... типі|өріс өлшемі ... ... ... |* ... ... ... ... |
|field_db_type_id |сандық ... ... ... |сандық |длинное целое |
|field ... |32 ... ... |64 ... |логикалық |ия/жоқ ... ... ... ... ... ... |ия/жоқ ... ... ... ... ... ... |
|default_value ... |255 ... ... |255 ... ... ... целое |
|sort_prior ... ... ... ... 3.12 ... ... аты |Мәліметтер типі |өріс өлшемі ... ... ... |* ... ... |32 ... ... |32 ... ... ... ... ... ... |
|sort ... ... ... ... 3.13 ... ... аты ... типі |өріс өлшемі |
|warehouse_id ... ... |* ... ... |50 ... 3.14 um.db
|um.db ... аты ... типі ... ... ... ... ... |* ... ... |50 ... ... логикалық сұлбасы
Delphi бағдарлама құратын және жаңа бағдарламаны даярлайтын бағдарлама
құру әдістерінен, ... ... ... тұрады. Delphi
бағдарламасы – бұл өзара ... ... ... Кез – ... жоба ... және бір ... бірнеше модульден тұрады. Жоба файлы
бағдарламаның жинақтаушы ... ... ... ол өте ... емес ... ... ... автоматты түрде қалыптасады.
Delphi - дің көмегімен құрылған бағдарламаның ... ... ... өзгешелеу болады, ол өз ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Мұндай
бағдарламаны екі ... ... деп ... болады: интерфейс –
бағдарламаның бөлімі, ол ... ... ... және ... сонымен бірге тікелей тапсырманы шешуге арналған операторларды
тағайындауға арналған (есептеу, ақпараттың ... және т.б.). ... ... ... ... әртүрлі сыртқы құрылғылар, деректер базасы,
басқа бағдарлама және т.б. әрекеттеседі. Сондықтан ... ... ... құрауыштармен әрекеттесу құрылымын төменде көрсетілгендей
логикалық сұлба түрінде көруге болады.
| | | |Бас ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ... | ... | ... |
| | | | | | | | ... | |Фирма | ... |
| | | | | | | | |
| | | ... | ... |
| | | | | | | | |
| | | ... ... | ... жазу |
| | | | | | | | |
| | | ... ... | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | | | |
| | | ... түрлері | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ... ... ... ... ... автоматтандыру программасы бірнеше анықтамалықтар
мен операциялардан тұрады. Анықтамалықтар фирмалар, тұлғалар, ... ... ... операция түрлері, қызметкерлер, қоймалар, тауарлар
туралы мәліметтер ... ... есеп ... ... ... ... көрсетілген:
Сурет 3.5 Қоймалық есеп жүргізудің басты формасы
Осы басты терезенің жоғарғы жағында басты меню орналасқан. Ол Файл,
Анықтамалықтар, ... атты ... ... Бұл ... ішкі
тізімдері төмендегі суретте көрсетілген:
Сурет 3.6 Қоймалық есеп жүргізу программасының басты менюі
Кез-келген ... ... ... ... ... ... түсетін тауарлар, оларды тасымалдап, айыбастап, сатушы фирмалар
жөнінде, ол фирмалардың немесе жеке, ... ... ... банк ... басқарушыларының аты-жөндері, қызмет
атқарушы персонал т.б. жөнінде мәліметтер сақталуы тиіс.
Сурет 3.7 Фирма ... ... | |
| | ... 3.8 ... ... жаңа ... 3.9 ... анықтамалығына өзгеріс |
|қосу ... ... ... ... басты формаларына баспаға шығару қасиеті
берілген. ... ... ... ... ... ... Фирма
анықтамалығының MS Excel кестесіндегі тізімі көрсетілген.
Сурет 3.10 Фирма анықтамалығының MS Excel ... ... 3.11 ... ... терезесі
Тұлға анықтамалығында қоймадағы құқық иелері, жекеше адам, ... ... ... егер ... қоры өте көп болған
жағдайда сұрыптау ... ... ... ... алу мүмкіндігі
бар.
Тұлға анықтамалығында қоймаға тауарларын қоятын адамдар жөнінде
мәліметтер сақталады. Осы мәліметтерге жаңа ... ... үшін Жаңа ... ... ... ... келесі терезе ашылады.
Сурет 3.12 Жаңа жол қосуға қолданылатын терезе
Тұлға терезесіндегі мәліметтерге өзгеріс енгізу үшін Өзгерту кнопкасын
басамыз. Соның нәтижесінде ... ... ... 3.13 ... ... ... есепке қажетті мәліметтерді баспаға шығарып, тарату үшін ... ... ... ... Қажетті мәлімет текстік редактор Word-
та басылып шығады.
Сурет 3.14 Тұлға ... ... ... ... ... ... келіп-түсуші тауарлардың жабдықтаушысы және
сатып алушы тұлғалары болуы қажет. Осы ... ... ... ... 3.15 ... ... ... терезедегі мәліметтерге жол қосып, өзгеріс енгізу мысалы келесі
терезеде көрсетілген:
| | |
| ... 3.16 Жол қосу және ... ... ... |
| |
| ... 3.17 ... ... баспаға шығару ... 3.18 ... ... ... ... үлестері
Осы және келесі терезелерде де алдыңғы терезелер сияқты жаңа жол
қосуға, өзгерістер енгізуге, ... ... ... 3.19 ... ... ... ... есеп жүргізгенде кірістік және ... және ... ... есепке алынуы тиіс.
Сурет 3.20 Операция түрлері терезесі
Операция түрлері терезесіне жаңа жол ... ... ... баспаға шығаруға болады. Осылардың ішінен баспаға шығару ... ... 3.21 ... ... тізімін баспаға шығару
Сурет 3.22 Контрагенттер терезесі
Жоғарыдағы суретте ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер, типтері, ... және бас ... ... де көрсетілген.
Осы программалық қамсыздандырудың барлық терезелерінде, оның ішінде
контрагенттер терезесінде де ... ... ... ... Оны ... ... ... | |
| ... 3.23 ... есеп ... сұрыптау жүргізу мысалдары |
Сұрыптау қасиеті ... ... ... ... жүргізу ұқсас параметрлерге байланысты жүреді, бұл бөлікте ... атты ... ... | |
| | ... 3.24 Контрагенттер терезесіне жаңа жол қосу және өзгерістер енгізу
Сурет 3.25 Мәліметтерді баспаға шығару
Қызметкерлер терезесінде олардың аты-жөндері және ... ... ... ... ... да жаңа жол қосу,
өзгерту, өшіру, жаңарту, жабу, ... ... ... ... ... басқанда MS Excel электрондық кестесінде
қызметкерлердің аты- жөндері мен ... бар ... ... 3.26 ... ... терезедегі сұрыптау мүмкіндіктеріне тоқталайық:
Сурет 3.27 Терезенің сұрыптау мүмкіндіктері
Сурет 3.28 ... ... ... ... барлық тауарлардың атаулары, өлшем
бірліктері, сатып алу, сату бағасы, түрі туралы мәліметтер берілген. ... ... ... ... мүмкіндіктер бар.
Сурет 3.29 Тауарлар терезесі
Сурет 3.30 Тауарлардың тізімін баспаға шығару
Қоймалық есеп программасындағы жүргізілетін операцияларға тоқталайық.
Операциялар ... ... ... Шығынға жазу.
Кіріс терезесі Жабдықтаушы, ... ... ... ... ... ... т.б. сияқты қажетті мәліметтерден тұрады.
Сурет 3.31 Қоймаға келетін кірісті есепке алу «журналы»
Қоймадағы сақталған тауарларды сату келесі формада көрсетілген:
Сурет 3.32 ... ... ... алу, ... ... 3.33 ... жазу формасы
Сурет 3.34 Барлық операциялар журналы
4 Тіршілік қауіпсіздігі
4.1 Еңбек ... ... ... ... ... мекемелер
құзырында болып, заңды түрде қорғалады. Еңбек қорғау – бұл ... ... ... гигиеналық және емдеу-
профилактикалық шараларда еңбек ету процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз
ету, денсаулықты ... және ... ... ... ескеретін
заңдастырылған актілер жүйесі. Жаңа технологиямен ... ... ... ... ... ... ... жоспарлы жоғары тиімді еңбекті қорғау
талаптары мен ережелеріне сай ... ... ету ... және қызмет етуші персоналдың ... ... ... ... ... бірі ... табылады. Отандық өнеркәсіп
орындарында кез келген инженер және басқарушы жұмысшы өзінің ... ... ... ... және оны ... ... ... тиіс. Инженер кәсіпорында болады деп жорамалданған қауіп
пен зиянды жақсы білуі міндет, технологиялық процестің қауіпсіздігін ... ... ете ... ... және зиян болған жағдайда
қауіпсіздік заттарын және әдістерін мамандық тұрғысынан ... ... ... ... ... тек жай міндеттемей, мемлекеттік заң тұрғысынан
сеніп жүктелген жауапкершілікті талап ... ... ... ... ... алынған терең білікті білімдері болашақта маманның
өнеркәсіп орындарындағы қауіп пен ... ... ... түпкі негіз болады.
Еңбек қорғау негізінен төрт бөлімді құрайды: ... ... ... мекемелік-ұйымдастырушылық сұрақтарына жауап беру, ... ... ... ... ... және өрт
қауіпсіздігінің негіздері.
Еңбек қорғау заңдылығы.
Қазақстан Республикасында еңбек ... ... акты ... ... жүргізіледі және әрекет етеді. Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Конституциясының Кеңесі және Жоғарғы сотының арнайы еңбекке
байланысты ережелері, нормалары және ... ... жаңа ... 1995 ... 30 ... ... ... қабылданып, Қазақстан Республикасының
азаматтық құқығы, олардың демалысы, білім ... ... ... ... ... ету мүмкіндігінен айырылған сәтте және тағы басқа
жағдайларда ... ... ... ету ... ... ... заңда ”адам еркін еңбек етуге және еңбек еркіндігіне, ... ... ету ... ... ... еңбек жағдайының жақсылығын талап
етуге, жұмыстың қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... ... марапатталуын талап етуге, жұмыссыз қалған
жағдайда әлеуметтік-материалдық қамтамасыз етілуін ... ... және ... ... ... ... заңды қолдану әдістері
арқылы шешуді талап етуге, кезекті және белгіленген демалысты алуға ... ... ... ... делінген.
Мемлекет адам өмірінің және денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін еңбек қорғау заңдылығының орындалуын қадағалап отыруы қажет. Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... 1999 жылы ... ... заңының кодекстерімен толықтырылды. Бұл құжаттың баптарында
жұмысшылар құқығы мен ... ... ... ... ... ... ... негізде бекітілді.
Ұжымдық шарт.
Ұжымдық шарт жасасу туралы шешім қабылдау құқығында бір ... ... ... ... ... және бір ... ... кәсіптік
одақтар не кәсіптік одақтардың мүшесі емес, өз ұйымын құрған қызметкерлер
ұжымдық шарттар жасасу ... ... ... алады; жұмыс беруші
ұжымдық шарттар ... ... ... ... ... ұжымдық шарттың күші ұжымдық шартқа атынан қол ... ... ... ... ... ... ... комиссия құрылады, оған екі жақтан да тең мөлшерде ... ... ... ... ... және құрылымы туралы бабында ұжымдық
шарттың мазмұны келіссөздер ... ... ... ... ... ... ережелері қызметкерлердің құқығын шектемеуі,
еңбек жағдайларын нашарлатпауы және заңдарда белгіленген кепілдіктерді
бұзбауы ... ... ... ... ... реттеу.
Бұл тараудың маусымдық қызметкерлер бабында табиғи және ... ... ... ... ... емес, алты айдан апспайтын
белгілі бір кезең (маусым) ішінде ... ... ... маусымдық
қызметкерлер болып табылады; маусымдық қызметкерлерге осы Заңның күші
олардың жеке еңбек ... ... және ... ... ... ... бөлігінде қолданылады.
Маусымдық қызметкерлермен жеке еңбек шартын жасасу бабы ... ... ... ... қызметкердің оған тапсырылған
жұмысқа сәйкестіген тексеру мақсатымен сынақ белгіленбейтіндігін көрсетеді.
Еңбек қорғаудағы еңбектің ғылыми ұйымы.
Еңбектің ғылыми ұйымы (ЕҒҰ) ... ... ... ... және ... дәрежелік жетістігіне сүйенген еңбектің даму барысы,
өндірістегі ... ... ... ... техника мен адам
үйлесімдідігін арттыру және бейімдеу, материалдарды және ... ... ... ... ету, ... ... үздіксіз
арттыру, адам денсаулығын сақтау және оны қалпына келтіру сұрақтарына жауап
беру, ... адам ... ... ... ... ... ... техника және технологияның дамуы, автоматизация
және орталықтан басқару жүйесі, ... ... ... ... ... ... ... өндірістік процестегі адамның еңбек
ету дәрежесін тоқтаусыз арттырды. Адам функциясы қол еңбегіне ... ... ... және ... жиі орын ... ... өндірістерде адам қызмет және еңбек етуде үлкен
көлемдегі ақпаратты еркін ... есте ... және ... жасауы
керек. Күрделі логикалық ойлауы, дереу дұрыс шешім қабылдауы, ... дәл ... және сын ... ... ... етуі қажет.
Еңбектің мұндай мінездемелері адамның жүйке-психикалық және ... ... ... ет ... аппаттық және зиянды жағдайлардың,
ауыр профессионалдық аурулардың, өрт және ... ... ... ... ... ... оператордың шаршауы, басқару
тетіктерінің дұрыс орналаспауы, жұмыс орнының ұтымсыз ұйымдастырылуы және
тағы ... ... ... ... ... машиналарды жобалау және жаңа технологиялық процестердің
жетілдірілуі ... жаңа ... ... ... шу, ... микроклимат және тағы басқалар). Бұл жағдайда
адамның еңбек процесінің ... ... ... белгілі бір бөлігі болып
табылады: адам – машина – ішкі орта. Осы жүйені барлық жағынан терең ... ... ... ... ...... Бұл ... психофизиологиялық мүмкіндіктерін тиімді жұмысқа бейімдеу және
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам өміріне қауіп ... жою, ... ... ... ... төмендетуге негіздейді. ... және ... ... ... ... ұйымдастыру және еңбекті қорғаудың, инженерлік
дисциплинаның ... және тағы ... ... ... ... ... және адам қасиетін, техника және технологияның
талаптарын оқытатын ... ... ... ... деп ... ... инженерлік психологиясы басқарылатын тетіктердің
орналасу ... және ... ... ... қозғалыстың келесі
параметрлеріне сай таңдалады: дәлдік, жылдамдық, күш шығыны және ... ... және ... ... ... ескеретін
инженерлік психология ... ... ... ... (зейін, есте сақтау қабілеті, ой-пайымдау, әр түрлі
әсерлерге реакция және тағы басқалар) және жұмысқа жарамдылықтың ... ... ... ... ұйымының өндірістік ортадағы негізгі талаптардың бірі
эстетикалық пішіндеу. Соңғы уақытта техникалық ...... ... ... ... ... ол ... гармониямен
әлеуметті, мәдениетті, техникалық алға ... және адам ... ... өз ... ... ... үйлесімін табуда.
Өндірістік ортаның эстетизациясы келесі шаралардан құралады: цехтағы
архитектуралық көлемді-кеңістіктік композицияны жетілдіру, ... ... ... ... ... ... ... және түспен
әрлеу, көлем және пішінді ескеру, еңбектің түрін және ... ... ... ескеру, өндірісті реттеу, өндірістік жабдықтардың
көркемдік жобалануын ескеру, ... ... сай ... ... және жиһазбен қамтамасыз ету, құрастырудың
ұтымдылығы, жұмысшылардың ... және ... киім ... ... ... ... мен ... орындарының жағдайын жақсарту.
Өндірістік ортаның ... ... ... ... ... ... мен ... процесте қызығушылығын
көтеріп, істелетін жұмысқа деген жауапкершілік пен ... ... ... ... ... МЕСТ ... ... бояумен бояу қажет.
Сәйкесінше құбыр желілері келесі түсте боялады су үшін жасыл түс, бу үшін
қызыл түс және ... ауа үшін көк түс ... ... ... ретінде, адамдарды электр тоғының, электр доғаның
және статикалық электр тоғының, ... және ... ... ... үйымдастырушылық және техникалық шараларды
және құралдарды ... ... ... ... ... ... тоқты
арнайы құралдар және приборларсыз табылмайды, сондықтан оның ... жиі оқас ... ... ... тоқ ... мәні осы кездегі адамның күшіне және
осы күш салынған дене учаскесінің ... ... ... ... ... 127, 220 и 380 В тоқ күшінде алатынына, ал терінің жануы ... В тоқ ... ... ... ... ... қауіпсіз күші ретінде
біздің мемлекетте 42 В, ал тұрақты тоқ үшін 110 В алынады.
Әзірленген бағдарламаның іске ... ... ... ... көзі ... ... ... тең айнымалы тоқ желісі болып
табылады.
Электр тоғымен тигізуді ... ... ... ... ... өңдіру ережелерін және техникалық іске асыру ережелерін нақты
және толығымен орындау;
1. оператордың, қауіпті тоқ ... ... ... ... ... емес тоқ ... ... істеуге тағайындалған және
қорғаныс жерлеуге қосылмаған, изоляцияланбаған бөліктерге, тиісу
мүмкіндіктерін алып ... ... ... ... ... берік жаппай немесе көп қабатты
айырушы материал қолдануымен изоляцияны пайдалану;
3. арнайы ... - ... ... ... коректенуін арнайы
шаңышқы көмегімен жерге қосатын контактімен жанында ғимарат розеткасының
әкелу;
4. желіден алатын тоқ күшенуіне сеніп, тоқ ... ... ... ... ... ... ... ғимарат желісіне кірістірілген
жабдықтарды қорғау;
5. операторға оңай тұрған металл бөлімдерін жерге қосатын қысымдарына қосу,
өткені олар ... ... ... ... ... ... мүмкін;
6. жерге қосатын қорғау жол ... ... ... жоқ ... ... ... ... изоляцияланғын
тексеру.
Өрт қауіпсіздігі деп өрттен адамдарды және жеке мүліктерді қорғауға
арналған мемлекеттік және ... ... ... ... ... бар бөлмелердің өрт қауіпсіздігі ГОСТ 12.1.033-81, ГОСТ
12.1.004-85-пен ... ЭЕМ ... ... ... Д ... ... ... бөлмеде өтілуі керек
(жанбайтын заттар және материалдар суық күйінде). ... ... СниП ... [5] ... I ... ... ... жасанды немесе натурал тастан жасалған, ғимараттың жабық
бөлмелерінде жанатын материалдар ... ... ... кедергіні азайтатын, яғни ЭЕМ-
нің да қызыун азайтатын арнайы разъемдер қолданылады. ЭЕМ-ні жылу көздері
немесе термошығарушылар ... ... ... ... ... ... сәулелері түспеу керек. ЭЕМ-ні оның артқы және қабырғалы жақтары басқа
заттардан 0,2 ... кем емес ... ... ... қажет. ЭЕМ-на
корпусында жылулық режимді бұзбау үшін вентиляциялық ... ... ... ... Ішкі ... ... ... жылу
ұстағыш сыммен орындалған.
Объектінің өрт қауіпсіздігі қамтамасыздандырылады:
7. өртті алдын алу жүйесімен;
8. өртке қарсы ... ... ... ... ... ... алу ... материалдардың минималды санымен,
олардың қауіпсіз орналастырылуы, және де тез ... ... ... ... ... ... ережелеріне оқытуды ұйымдастыруды кірістіреді.
4.3 Шу деңгейлеріне және дірілдеуге талаптар
Операторға бөгеттердің тигізетін ... ... және оның ... мінездемелері туралы сурақ туады. Операторға әсер ету
көзқарасынан бөгеттер әртүрлі болады. ... ... ... және ... ... ықпал етеді, ал кейбіреулері кездейсоқ болады.
Компаниялардың жұмыс бөлмелерінде акустикалық шулардың негізгі ... шуы ... ... ... ... ЭЕМ ... негізі бар
шулар көзі болып та табылады (айнымалы магнитті алаңдар әсерінен туатын
электромеханикалық құралдар ... ... ... қатар
берілген бөлмелерде құрылымдық шу ... ... яғни ... ... ... ... ... диапазонындағы
ғимараттардың жабулары, қалқаларынан шығатын шу.
Ыңғайлы емес шудың ықпалын жою немесе азайту үшін ... ... ... ол үшін ... ғимараттын қала шуынан алыс жерге
орналастыру. Шу дыбыстарды жейтін жасыл отырымдар ароқасында азаяды.
Кесте 4.1 ... ... ... ... дәрежесі
|дБ дәрежесі |63 |
| ... ... ... ... °C |22-24 |23-25 ... ... ... жылдамдығы, м/с |0.1 |0.1-0.2 ... ... ... % |40-60 |40-60 ... ... ... температурасы жоғарғы ылғалдылықпен қоса
оператордың жұмыс ... ... әсер ... ... ... ... реакция уақыттары үлкейеді,
қозғалыстардың үйлестігі ... ... саны ... ... ... психологиялық функцияларына теріс әсер
тигізеді. Сақталатын информацияның көлемі азаяды, елестету ... ... ... және ... ... өтілуі нашарлайды, ынтасы
азаяды. 40 – 60% ... ... ... адам ... ... Ал 99 –100% ... ... терінің шығуын қанағалайтын механизм
толықтай өшіріледі және қайнап қызу басталады.
Жұмыс ... ... ... және ылғалдылықты ұстау үшін,
тұрақты және бірқалыпты қызуды, циркуляцияны ... ... және ... ... ұлы заттардан тазартатын, жылыту және кондиционерлеу жүйелері
орнатылады.
Жүйені іске қосатын ... ... ... ... ... Ақпаратты көрсету жүйелеріне эргономикалық талаптар
Эргономикалық талаптар көру информацияның жарықтық, уақыттық және
кеңістіктік мінездемелердің қажетті параметрлерін анықтайды.
Жарықтық ... ... ... ... ... көру информацияның
көрсеткіштерін эффективті өңдеу талаптарына жету үшін оның байқаушының көру
алаңына қайта-қайта түсуын ... ... деп ... сондай
деңгейі есептелінеді, егер ол болғанда конкретті ... ... ... ... көру ... ... жарықтардың оптималды
диапазондарын орнатқандаадаптация деңгейіне жақын ... ... ... ету ... көру ... кіретін жарықтардың максималды қайта-қайта
өзгеруі ... ... ... ... деп ... көзі және ... орта
арасындағы 20:1, ал бейненің ең жарық және ең ... ... 40:1 ... ... ... төмен, ал жарықтандырумен жасалатын жарық жоғары
болған жағдайда, бейненің ... ... ... ... мәнді болады. Информацияны бейнелеу жүесі және оның тікелей
ортасы арасындағы контраст 3:1 қатынастан аспауы қажет.
Информацияны ... ... ... ... талаптарға
жауап берулері қажет:
־ экранның жарық свечениясы 100 Кд/м2 кем емес;
־ түрлі-түсті монитор үшін растра нүктенің минималды ... 0.6 ... ... ... ... контрастілігі 0.8 кем емес;
־ текстік режимдегі бейне регенерациясының тазалығы 72 Гц кем ... бір ... ... ... саны 640 кем ... ... антибликтік қабықшасының болуы;
־ размер экрана не менее 31 см по диагонали;
־ экран бетіндегі символдар биіктігі 3.8 мм-ден кем емес;
־ ... ... ... дейінгі арақашықтық 40-80 см;
־ монитор, оны 130-200 мм шекарасында горизонталді және вертикалды
жылжытуға және ... 10-15( ... ... ... беретін,
астында бұралатын подставкамен құралуы керек;
4.7 Оператордың жұмыс орнын ұйымдастыру
Оператордың комфортностты жұмысына оператордың ... ... ... бейнелеу құралдары, машинаны басқару органдары
ықпал етеді. ... ... ... ... кедергілерді және комфорты емес
сезімдерді тұғызбай, адам үшін максималды ыңғайлы болулары қажет және ... ... ... ... ... ... ... негізгісі- ол
оның жұмыс орнын ұйымдастыру болып табылады. Бұл сұрақта ... ... жай ... ... ... жоқ ... көп уақыт бойы
әрекет жасаған жағдайда дискофортты тудыруы мүмкін, қызметтің нәтижесіне
теріс әрекет ... ... да бір ... ... мүмкін.
Оператордың монитор экраны алдында көп уақыт ... ... ... көру аппаратының күшейуі ... және ... ... ... ... ... бұзылуына, шашағандық,
көздің, мойынның, белдің, қолдың ауыруына шағынудың пайда болуы.
Оператордың жұмыс орны стандарттар ... және ... ... ... шарттарға сәйкес ұйымдастырылған.
Жұмыс столының элементтерін келісіп орналастырғанда ... ... ... ... ... қажет қимылдарды қамтамасыз ететін, оператордың ... ... және ... арасындағы физикалық, көру және есту
байланыстары;
־ жұмыс ... ... ... ... ... көру;
־ оператормен қолданылатын материалдарды және ... ... ... мүмкіндіктің болуы.
Құралдардың конструктивті және сыртқы бейнеленуі минималды шаршауға
жағдай жасайды. Жұмыс жиқазының конструкциясы ГОСТ ... сай ... ... ... үшін ыңғайлы болуы қажет, және жұмыс істеп отырғанның
бойына қатысты ... ... етуі ... ... ... дұрыс
ұйымдастырылуы кезінде ЭЕМ операторларының еңбек өңімділіктері ... ... ... эргономикалық талаптары
Жұмыс орынның конструкциясы және оның ... ... ... ... (орындық, басқару органдары, информацияны ... ... ... және ... талаптарға
және жұмыс мінездемесіне сәйкес келуі қажет.
Жұмыс орынның берілген конструкциясы еңбек операцияларын мотрлық алаң
қызметінің шекаралық зонасында ... ... ... ... жету зонасы адамның орташа өлшемдері үшін ... ... ... 5.1 суретте көрсетілген. Еңбек ... жету ... және ... ... ... зоналар (сурет
4.2) шекараларында «жиі» және «өте жиі» қамтамасыз етіледі.
Сурет 4.1 Адам ... ... ... ... ... ... ... берілген жағдайда бұл
ЭЕМ дисплейі СниП 2.01.02-85 [5]-ге сәйкес келеді.
Сурет 4.2 Жету ... және ... ... ... ... болатын жүктемені азайту үшін, дисплей эргономика көзқарасына
байланысты оптималды орналастырылуы керек: ... ... шеті ... ... ... ал ... дейінгі арақашықтық 28-ден 60 см-ға
дейін болуы керек. Экранның жылпылдауының тазалығы fмер>70 Гц ... ... ... ... ... перпендикулярно орналасуы
керек, бұл экранның терезелерден, жасанды жарықтан (оған қызу лампалары
жатады, яғни дисплеймен жұмыс істегенде ... ... ... жоқ), тура және ... ... алып тастау үшін қажет.
4.9 Жұмыс орынның жарық болуы
Жұмыс орынның жобалау ... ... және ... жарықтандыру
мәселесі шешілуі керек. Жарықтандыру тек кәсіптік есептерді шешу үшін ғана
қажет ... ... ... ол жұмыс істеп отырғанның психикалық және
физикалық күйіне ықпал етеді. ... ... ... ... ... ... көзін және жарықтандыру жүйесін дұрыс таңдау;
־ жұмыс беттердің жарықтандыруының қажетті деңгейін әзірлеу;
־ соқырлататын жарықтың әрекетін шектеу;
־ тұрақты жарықтандыруды қамтамасыз ету;
־ ... ... ... ... ... ... немесе
болмауын жасау.
Жұмыс орнындағы жарықтандыру гигиеналық нормаларға сәйкес еңбектің
көздік шарттарына сәйкес келуі ... ... ГОСТ ... [11],
сәйкес дисплеймен жұмыс істегендегі жарықтандыру 200 лк, ал құжаттармен
жұмыс істегенде – 400 лк. ... ... ... ... шартына сыртқы жарықтандыру және
байқау арақашықтығы жатады. Сыртқы жарықтандыру үш деңгейге бөлінеді:
־ төмен (10 – 50 лк);
־ орташа (500 – 1000 ... ... ... 10000 ... ... 30000 лк ... ... онда оны азайту үшін шаралар
қолдану қажет.
Нұр ... ... ... ... үшін ... ... қолдануға болады, олардың интенсивтілігі азаяды. Сонымен қатар
Өлшеулер және Тестілеу ... ... ... ... ... ... II спецификациясына жауап берін мониторларды қолдануға ұсыныс беріледі.
Спецификация тазалық сызықтар үшін электромагниттік әсердің ықпал ... 5 Гц – 2 кГц және 2 – 400 кГц. ... ... ... ... В/м, ал ... – 2.5 В/м ... қажет, сәйкес магниттік алаң күші 250
және 2.5 нТ болуы қажет.
4.10 Жарықтандыруды үйрену және бағалау
Бөлме ішіндегі ... ... ... ... күн мен ... ... ... сонымен бірге ғимараттың орналасуы мен
жоспарлануына, терезелердің орналасуына, олардың саны мен ... ... ... ... жарықтандыруды бағалау табиғи
жарықтандыру ... ... ... Ол ... ... жарықтың (Ei) горизонталь жазықтықта жатқан сыртқы нүктедегі
жарыққа (Eс) ... ... ... өрнектеледі:
(4.1)
Бөлменің кез келген нүктесіндегі табиғи ... ... ... өйткені бұл нүктедегі табиғи жарықтандыру кез келген ішкі
жағдайларда сыртқы ... тура және ... ... ... ... ... екі ... өткізуге болады:
• тура әдіс, мұнда абсолютті және салыстырмалы жарықтандыруды тікелей
анықтайды;
• жанама әдіс, ... ... ... қажетті шамасын
қамтамасыз ететін заттарды есепке ала ... және ... ... және ... ... ... тура ... кез келген нүктесінде табиғи жарықтандырудың деңгейін
люксметрдің ... ... ... ... ... қандай да бір
нүктесіндегі ... ... ... ... көмегімен тек өлшеу
сәтінде ғана анықталады. Өйткені табиғи жарықтың ... ... ... ... өзгеруі мүмкін.
Табиғи жарықты қамтамасыз ету жағдайын бағалаудың неғұрлым дәлірек
әдісі табиғи жарық ... ... ... ... ... ... (КТ.Ж.) анықтаудың есептік әдісі және
люксметрдің көмегімен ... ... ... бар. ... ... бөлменің ішінде және ашық аспан ... ... ... ... ішінде жарықтандыру 120 лк, ашық аспандағы жарық 6000 лк.
(4.2)
Сөйтіп бөлме ішіндегі ... ... ... ... Табиғи жарықтандыру коэффициенті бөлмедегі табиғи жарықтандыру
туралы көбірек дұрыс түсінік береді. Ол ... ... ... тәуелді
қалыптасады. Бөлмені бір жақтан жарықтандыру кезіндегі терезеден неғұрлым
алыс жатқан нүктелер үшін ең кішкене ... мен ... және ... кезіндегі орташа шамалары анықталған. Табиғи жарықтандыру
коэффициенті шамасын біле отырып, айдың кез келген ... ... ... ... жарықтың орташа шамасын анықтауға болады. ... ... ... уақытындағы ашық горизонталды жазықтықтың атмосферадағы
шашыраған жарықпен жарықтандыруды ... ... ... ... ... ... әдісі.
Табиғи жарықтандыру келесі жағдайларға байланысты:
1) Жарық түскен жаққа қатысты терезенің орналасу ... ... ... ең көбірек жарықтануы – оңтүстік шығыс, ... және ... ... солтүстік аудандарда – оңтүстік бағытта болып шығады.
2) Жарық ... яғни ... ... бөлігіндегі жарық
жазықтығының еден ауданына қатынасы.
3) Жақын маңда орналасқан әртүрлі ... мен ... ... бөлмеге түсетін жарық көзінің өтуіне олар бөгет болады. Бұл
факторлар тесік ... ... ... ... ... ... (саңылау) бұрышы деп – біреуі зерттеліп отырған нүктеден ... ... ... ... осы нүктеден қарама-қарсы тұрған
ғимарат немесе заттың ең жоғарға нүктесіне жүргізілген екі түзуден ... ... ... ... ... ... және жарықтың түсу бұрышымен
анықталатын терезелердің құрылысы. Түсу бұрышы деп зерттеліп ... ... ... ... ... бойынша, ал басқасы терезенің
жоғарғы сыртқы шетіне ... екі ... ... бұрышты айтады. Бұл
бұрыш неғұрлым басқа да тең ... ... ... ... ... отырған нүктесіне жарық сәулелері көбірек түседі. Соның әсерінен
жарықтандыру да ... ... Түсу ... 270-тан аз болмау керек.
5) Төбенің, қабырғаның, қоршаған заттардың түстері терезенің алдында тұрған
ғимараттың бояуы. Бұл ... ... ең ... ашық ... ... ... ... пішіні мен орналасуы, әйнектердің тазалығы. Ең жақсы
төртбұрышты ... ... ... ... ... шеті ... ... орналасуы керек (15-30 см аралығында).
Бөлмені табиғи жарықтандырудың санитарлық ... ... осы ... ... ... керек. Оларды зерттеу әдістері төменде
келтіріледі.
Жарық ... (КЖ) ... ... ... (КЖ) ... ... жазықтығы ауданының еден ауданына қатынасын айтады.
Сонымен жарық коэффициенті тек бөлме ауданы мен ... ... ... шамалары арасындағы тәуелділікті ... ... ... үшін ... ... ... әйнектелген
жазықтықтарын өлшейді, бүкіл ... ... ... ... ... қоспағанда) және бөлме ауданын анықтайды. Одан соң бөлме
ауданын әйнек ... ... ... ... коэффициентін жәй
бөлшекпен өрнектейді. Алымында бірлік, ал бөлімінде бөлме ауданын әйнек
жазықтығы ... ... сан. ... цех ... ... ... ... жазықтығының ауданы 9 кв.м, еден ауданы 36 кв.м; 36/9=4.
Бұл жағдайда жарық ... ¼-ке тең, яғни ... ... ауданы
еден ауданынан 4 есе кіші. Сөйте келе қанша бөлшектің бөлімі көп ... ... ... жарықтандыру жағдайлары төмен болады. Табиғи
жарықтандыруды ... ... ... ... көптеген
кемшіліктері бар. Егер бөлме терезелеріне қараңғы ... ... ... ... онда ... ... қабылданған нормалары
сәйкестігіне қарамастан, бөлмедегі жарықтың жетіспеуі мүмкін. Бұдан басқа
бөлме өлшемдерінің қатынасы, терезелердің ... мен ... ... ... алшақтығы және басқа да факторлар есепке ... ... ... ... басқа жарықтандыру бұрыштарын: түсу
бұрышы және тесік бұрышын анықтау ... ... ... ... ... пен оның ... Қазақстан Республикасы халықтарының өмірі
мен қызметінің, ... ... ... ... мен ... ... ... негізі болып табылады.
Осы заң қазіргі және болашақ ұрпақтардың ... үшін ... ... құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін
белгілейді және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, ... ... де ... ... ... ... ... әсерін болғызбауға,
биологиялық алуан түрлілікті сақтау мен табиғатты ұтымды ... ... ... ... ... ортаны қорғау саласындағы
құзыреті.
Қазақстан Республикасының Үкіметі қоршаған ортаны қорғау саласында:
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, оны жүзеге асыру жөніндегі
стратегиялық және ... ... ... ... ... ... бойынша ұлттық (мемлекеттік)
экологиялық бағдарламалар ... ... ... Республикасы
Президентінің бекітуіне ұсынады;
министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, Үкімет ... ... ... органдардың және жергілікті атқарушы огандардың қызметіне
басшылықты жүзеге ... ... ... Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкіметінің актілерін орындауын бақылайды;
мемлекеттік меншікті басқарады, оны пайдалану жөнінде ... ... ... жүеге асырады;
қоршаған орта сапасының нормативтері мен шаруашылық және өзге ... ... ... ... ... мен ... тәртібін
белгілейді;
қоршаған ортаны ластағаны үшін және табиғи ресурстарды қорғау мен
молықтыру үшін ақы алу ... ... ... ... мемлекеттік қорлары туралы ережені бекітеді;
міндетті экологиялық сақтандыруды ... ... мен ... ... ... ... ресурстарды табиғат
пайдалануға беру туралы қаулылар ... ... ... ... ... ... лимиттер мен квоталар белгілейді;
табиғат пайдаланушыларға рұқсат алу қажет болатын табиғат пайданау
түрлерінің тізбесін және осы ... беру ... ... ... әр алуан түрлері бойынша тұжырымдамаларды
бекітеді, табиғат пайдалаудың мемлекеттік ... ... ... ... ... және ... ... бекіту және жүзеге
асыру, табиғи ресурстардың мемлекеттік есебі мен ... ... ... ... орта мен ... ... ... мониторингінің
құрылымын, мазмұнын және оны жүргізу тәртібін белгілейді;
шаруашылық қызметтің экологиялық ... ... ... ... ... ... мемлекеттік лицензиялау тәртібін, сондай-ақ қоршаған
ортаны қорғау саласындағы міндетті стандарттау мен сертификаттауға жататын
біртекті өнім (жұмыс, қызмет) ... ... ... ... және ... ... ерекше маңызы бар қоршаған
ортаны қорғау обьектілерінің ... ... өз ... ... ... ... ... және табиғи парктер, басқа да
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ұйымдастырады;
қоршаған ортаны қорғау саласында ... беру мен ... ... ... белгілейді;
қоршаған ортаны қорғау, табиғат пайдалануды басқару және бұл салада
мемлкеттік бақылау ... ... ... асыратын арнаулы уәкілеттті
органдардың тізбесін бекітеді, олардың қызмет тәртібін айқындайды, сондай-
ақ экологиялық аудиторлық қызметке лицензия беру мен оны ... ... ... ... ... ... ... сәйкес өзге де өкілеттікті жүзеге
асырады.
Кәсіпорындарды, құрылыстарды және өзге де объектілерді орналастыру
кезіндегі экологиялық талаптар:
Кәсіпорындар, құрылыстар және өзге де ... ... ... ... ... ... ... молықтыру мен ұтымды
пайдаланудың шарттары мен ережелерін сақтап, аталған ... ... ... ... отырып белгіленеді.
Кәсіпорындарды, құрылыстарды және өзге де ... ... ... ... және өзге де ... ... құрылыстарды және өзге де объектілерді салу мен қайта
құру кезіндегі экологиялық талаптар:
Кәсіпорындарды, құрылыстарды және өзге де объектілерді салу мен ... ... ... сараптаманың оң қорытындысы болған ... ... ... сапалық нормативтеріне сәйкес жүзеге асыралады.
Бекітілген жобаны немесе ... ... ... ... қорғауға зиян
келтіретіндей етіп өзгертуге жол ... ... ... ... ... ... ... табиғи
ресурстарды молықтыру мен ұтымды пайдалану, аумақты көркейту және қоршаған
ортаны сауықтыру жөніндегі ... ... ... мүлікті жекешелендіру кезінде қойылатын экологиялық
талаптар мен ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға
уәкілетті атқарушы орган экологиялық талаптардың сақталуын ... ... мен өзге де ... ... ... ... ... нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады. Кәсіпорынның
немесе өзге де объектінің экологиялық жағдайын ... ... ... де ... ... ... көзделіп, мемлекеттік
экологиялық бақылау органының ... ... ... ... ... мен өзге де ... ... және
залалсыздандыру жөніндегі шараларды қаржыландыру мемлекет есебінен және
(немесе) жаңа меншік иесінің келісімімен мына ... ... жаңа иесі ... ... объектілерін салуды, қайта құруды
және техникалық ... ... ... ... ... кәсіпорын мен өзге де объектіге ... ... ... және ... ... мұқтаждарын нысаналы қаржыландыру
түрінде түсетін қаражат;
б) кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... акциялар топтамасын сатудан түсетін қаражаттың бір бөлігі
есебінен;
г) заңдарда көзделген басқа да көздерден жүзеге асырылады.
Банкроттық жағдайындағы экологиялық ... мен ... ... Заңды тұлғаға – табиғат пайдаланушыға қатысты банкроттық ... ... ... ... және өзге де ... ... ... тексеру жүргізіледі.
2. Кәсіпорынның және өзге де объектінің экологиялық ... ... ... ... ... ... органға не сыртқы басқарушыға
жүктеледі.
3. Банкроттыққа әкеп соққан шаруашылық қызметінің ... ... ... ... ... ... объектісі болады.
4. Заңды тұлғаның – табиғат пайдаланушының ... ... ... ... ... берушілердің экологиялық міндеттемелер жөніндегі
мүдделерін есепке алу қамтамасыз етіледі.
Кәсіпорындарды, құрылыстарды және өзге де объектілерді пайдалануға ... ... ... ... ... ... ... және өзге де объектілерді пайдалануға
беру жобада көзделген ... ... ... ... көлемінде
орындалған жағдайда, қоршаған ортаны қорғау саласында арнаулы уәкілетті
мемлекеттік органдардың қатысуымен ... ... ... бойынша жүргізіледі.
Зиянды қалдықтарды, ластайтын заттардың шығарындыларын жол берілетін
шекті нормативтер деңгейіне дейін тазарту, залалсыздандыру және ... ... ... және жабдықтармен, қоршаған ортаның
ластануын бақылау ... ... ... кәсіпорындарды,
құрылыстарды және өзге де ... ... ... келтіру, табиғи
ресурстарды молықтыру мен ... ... ... ... ... ... ... беруге тыйым салынады.
оршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзудан келтірілген зиянды өтеу:
1. Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... қоршаған ортаға,
азаматтардың денсаулығына, ұйымдардың, азаматтар мен ... ... ... ... және жеке ... ... ... қолданылып жүрген
заңдарға сәйкес өтуге міндетті. Қоршаған ортаны ... ... ... ... ... зиянды өтеу ерікті түрде немесе белгіленген
тәртіппен нұқсанды есептеудің бекітілген кесімді ... мен ... ал олар ... жағдайда келтірілген залалдарды ескере отырып,
қоршаған ортаның бұзылған жай-күйін ... ... ... ... ... жүргізіледі. Зиянды өтеуден ... ... ... ортаны қорғау қорларына, ал заңдарда белгіленген жағдайларда
зардап шеккен заңды немесе жеке тұлғаға аударылады.
2. ... ... ... ... ... ... төндірумен байланысты заңды
және жеке тұлғалар, егер жойқын күштің немесе зардап шегушінің қаскөйлігі
салдарынан зиян ... ... ... ... ... ... ... Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзу ... ... мен ... ... зиян ... ... еңбек қабілетінен
айрылу дәрежесін, оны емдеуге және денсаулығын қалпына ... ... өзге де ... мен ... ... ... толық көлемінде
өтелуге тиіс.
Азаматтардың денсаулығы мен ... ... ... ... ... ... ... сәйкес, ал зиянды өтеу сот шешімі
негізінде жүргізіледі.
Қоршаған ... ... ... ... бұзылуы салдарынан келтірілген
моральдық зиян Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген
тәртіппен өтелуге тиіс.
5 ... ... ... ... ... ... ... келесі параметрлер есептелді:
← «Техникалық жоба» сатысындағы жұмысты орындау кезіндегі уақыт ... ... ... сатысындағы жұмысты орындау кезіндегі уақыт шығыны;
← Жұмыстың еңбек мөлшерінің барлық есебі;
← Кіріс және шығыс ақпараттың басқарудағы ... ... ... ... ... ... стандарттық
модульдерді қолдану.
Смета шығыны ағынды бағаға негізделген программалық қамсыздандыру және
оларға ... ... ... ... ... есептеу;
← Еңбек ақы қорының есебі;
← Программалық қамсыздандыруда калькуляция ... ... ... ... ... ... және ... экономикалық
эфектісі.
5.2 Негізгі техникалық – экономикалық көрсеткіштер
Мәліметтер шығысы ... ... және ... ... жобамен және
де 20.01.2009 ж-дағы еңбек ұйымының орталығымен ұсынылған.
Уақыт нормасы еңбек мөлшерін ... үшін ... ... ... Кіріс ақпараттың макетінің әртүрлілігінің көлемі;
• Шығыстық ақпараттың формасының әртүрлілік көлемі;
• Тапсырма комплексіндегі дәреже;
• Алгоритм ... ... ... ... есебі
Өңдеуге шығынның есебі нормативтік уақытпен анықталады, ... ... ... ... ... нормативті уакытты анықтайды.
Комплексті тапсырма индексі немесе жүйелілік:
3 - Өңдеудің ақпараттық іздеу тапсырмасы және ... ... ... ... ... ... ... беру,
реквизит бойынша іздеулер.
Жаңалық дәрежесі:
В – типтік жобаны шешуде олардың өзгерісі кезінде қолданатын жобаның
өңделуі.
Алгоритм ...... ... ... ... ... және ... сандақ және логикалық әдісті қолдануды қарастырмайды.
Жобалау процессі келесі этаптарға бөлінеді:
1) техникалық жоба;
2) жұмыстық ... ... ... ... «Техникалық жоба»
бөлімінде жұмыстың орындалу кезіндегі ... ... және ... ... ... ... алгоритмнің өңделуі;
• Кірістік және шығыстық мәліметтер формаларының анықталуы;
• Техникалық құрылғы конфигурациясының ақырғы анықталуы;
• ППП ... ... ... ... ... құрылым бойынша
шешу;
• өңделген ақпараттың ұжымдық ... ... ... ... ... ... ақпараттық мәселерін шешу үшін аз уақыттың
ішінде дербес компьютерлер сатып алынуы қажет. Осы себептен ... ... ... ... ... ие ... ... қарапайымдылық,
дәйектілік, жылдам әрекет ету. Осы қойылған ... ... ... ... тиімді болуына септігін тигізеді.
Кез –келген программаны жасау тек қана ой ... ... ... оған қоса ... және ... ... да ... етеді. Жоба
құрушылар осы және басқа да жұмыстардың орындалу процестерін экономикалық
тиімді жолмен шеше ... ... Бұл ... ... ... ... ... қағаз түрінде сақтау) ... қана ... және ... ... ... ... етіледі.
Қазір экономиканың дамуы көбінесе көрсетілетін сервистердің сапасына,
орындалу жылдамдығына байланысты. ... тез ... алу ... қолданылуына байланысты. Осы жобаның өзі электронды түрде
жұмыс істеп, ... ... ... ... ... әрі ... ... экономикалық тиімділігін санаймын.
5.4.1 Жүйенің экономикалық тиімділік есебі
5.4.2 Программаны құруға кеткен шығындар есебі
Программаны құруға ... ... ... ... анықталады:
С=Cалг+Скүй+Сенг+Сктс ,
Мұндағы:
Салг – жалақыға кеткен шығындар,
Скүй – программаны жазуға кеткен шығындар,
Сенг – программаны енгізуге кеткен шығындар,
Сктс – техникалық жабдықтарды ... ... ... ... ... құруға кеткен шығындар есебі
Алгоритмді құруға кеткен шығындар келесі формуламен анықталады:
Салг=ЖҚ*У+ОЖҚ,
мұндағы:
ЖҚ– программист жалақысы;
У– программаны құруға кеткен уақыт;
ОЖҚ – әлеуметтік салыққа аударымдар ... ... 32750 ... программаны құруға бір ай жұмсалды.
Осының негізінде ... ... ... ... және күйлеуге кеткен шығындар
Шығындар келесі формауламен анықталады:
Скүй=Ккүй+Фжқ/күй,
мұндағы:
Ккүй – программаны ... ... ... уақыттың құны, 110 теңге;
Фжқ/күй– программаны күйлеуге және құруға ... ... ... бір күн ... ... – 8 жұмыс уақыты. Осыдан аламыз:
Ккүй=8*110=880 теңге
Жалақы қоры:
Фжқ/күй = Км*ЖҚ+От
мұндағы:
Км – жасауға кеткен айлар саны;
ЖҚ – программист жалақысы ...... ... ... (21%).
Фжқ/күй =32750/21(айдағы жұмыс күні)+(32750/21)*21%=
1560+328=1888 тнг.
Осыдан күйлеуге кеткен шығындар:
Скүй=880+1888=2768 теңге
5.1.5 Программаны енгізумен ... ... ... ... ... шығындар келесідей анықталады:
Сенг=Кен+ Фжқ/күй,
мұндағы:
Кен – енгізуге кеткен машиналық уақыт құны;
Фжқ/күй – программаны енгізуден алатын жалақысы;
Машиналық уақыт ... – бір ... ... ... ... ... 8 ... – ДЭЕМ-да жұмыс істеу күндер саны, 1 күн;
Q – ... ... бір ... құны, 110 теңге.
Кен=8*1*110=880 теңге
Сенг=810+2593=3073 теңге
5.1.6 Техникалық жабдықтар кешеніне кеткен есептеулер
Pentium IV компьютерінің құнын 60000 теңге деп ... HP ... құны 15000 ... ... 75000 теңге.
Программалық өнімді жасауға және енгізуге кеткен ... ... ... ... ... ... есебі
Бұл мәселе фирмада 3 адамның қатысуымен шешілді. Программаны қолданбай
жұмыстарды істеу шығындары келесі формуламен ... – бір ... ...... салыққа аударымдар (21%).
Қолмен жұмыс істеуді есепке алғандағы, фирманың қызметкерінің жалақысы
келесі формуламен анықталады:
ЖҚлпр=Qлпр*N*12,
мұндағы:
Qлпр – жұмысшылар жалақысы;
N – ... ... 188 000 ... ... 000*21%= 1 437 480 ... кеткен шығындар:
Төмендегі жұмыстар фирмада шешілді. Мұнда 3 адам қатысты- хатшы,
сатушы-кассир, қойма меңгерушісі. Есептеу ... – 1 ... ... Прайс листті құрау және жаңарту: 60 мин = 1 сағ.
־ Жабдықтар туралы мәліметтер енгізу 90 минут = 1,5 сағат
־ Жабдықтармен ... ... 60 мин = 1 ... ... ... мәліметтер жинау: 100 мин = 1,66 сағат
־ Есептік ақпаратты баспаға шығару: 80 мин = 1,33 сағат
־ Сату ... ... 30 мин = 0,5 ... ... ... ... 20 мин = 0,33 сағат
־ Жабдықтарды тексеру: 90 мин = 1,5 ... ... ... есеп ... ... ... ... бұрын жұмыстарды атақруға 8,83 сағат уақыт кетті.
5.1.8 Программаны енгізгеннен кейін шығындарды есептеу
Программаны енгізгеннен кейін қызметкерлер саны 1 ... ... ... ... ... ... ... шығындары:
Kмаш=tg*q*12,
мұндағы:
tg – бір айдағы ДЭЕМ-н қолдану сағатының саны, 168 сағат;
q – машиналық уақыт сағатының ... 110 ... 760 ... ... ... 10 минут кетеді. Принтердан шығаруға
кеткен жылдық шығындар Кбаспа келесідей анықталады:
Кбаспа=tпеч*Nвар*q*12,
мұндағы:
tпеч – бір дананы ... ... – дана ...... ... сағатының құны, 110 теңге.
Кбаспа=10*1*110*12=13200 теңге
Мекеме қызметкерінің жылдық жалақысы келесі формуламен анықталады:
ЖҚлпр=Qлпр*12,
ЖҚлпр=33000*12+33000*12*21%=875 160 теңге
Диалогтық ... ... ... ... шығындар:
Затр’=Кмаш+Кбаспа+ЖҚлпр (12)
Затр’=221 760 + 13200 + 875160 = 1 110 120 теңге
Уақытқа кеткен ... ... ... ... Бұл жұмыста 1 адам қатысты-
сатушы- кассир. Есептеу уақыты- 1 жұмыс күні.
־ Прайс ... ... және ... 10 мин = 0,166 ... Жабдықтар туралы мәліметтер енгізу 60 минут = 1 сағат
־ Жабдықтармен жүргізілетін ... 30 мин = 0,5 ... ... ... ... жинау: 20 мин= 0,33 сағат
־ Есептік ақпаратты ... ... 20 мин = 0,33 ... Сату сомасын анықтау: 10 мин = 0,166 сағат
־ Қызметкерлер туралы есеп: 5 мин = 0,083 ... ... ... 10 мин = 0,166 ... ... орташа есеп бойынша алынды. Соңында программаны
енгізгеннен кейін жұмыстарды атақруға ... ... ... ... экономиясы есебі
Енгізуден келген шығындар есебі. Диалогтық жүйені енгізудің шығындар
экономиясы:
Э=Затр – ...... ... ... ... ... теңге);
Затр’ – программаны енгізгеннен кейінгі шығындар (1 110 120 теңге)
Э=1 437 480 - 1 110 120 = 327 360 ... ... ... ... :
С – ... ... және ... кеткен шығындар;
Э – енгізуге кеткен шығындарды үнемдеу.
Ток=120469/ 327360=0,4 жыл
Жылдық экономикалық тиімділік:
Эфжыл=Э – Ен*С
мұндағы:
Э – ... ... ...... салымдардың тиімділігінің нормативті коэффициенті (0,32);
С – жүйені енгізуге және жасауға кеткен шығындар
Эфжыл=327 360 -0.32*120469=288809,92 теңге
Кесте 5.1 Салыстырмалы техникалық- экономикалық ... ... ... ... кейін |
|Жұмысшылар саны, адам |3 |1 ... ... ... |8,83 |2,58 ... | | ... үшін бір |1 188 000 |875 160 ... жалақы, теңге | | ... ... ... ... |1 110 120 ... ... ... |120469 ... ... | | ... ... теңге |39627,5 ... жазу және |2768 ... ... | ... ... ... ... жабдықтарға |75000 ... ... ... | ... ... жыл |0,4 ... ... ... ... ... | ... ... |327 360 ... ... | ... ... барысында Делфи ортасында ... ... ... ... өнім жасалды. Сонымен қатар, мен
дипломдық жобалау уақытында ... ... ... жөнінде, оларды
жобалау жөнінде теориялық және практикалық білімімді жетілдіре түстім деп
айта ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынды автоматтандыру ұғымын кеңейту және тек қана
регламенттелген (бухгалтерлік және ... ... ... ... ... ... ... есептің біріншілік, қоймалық, басқарушылық
және басқада есеп ... ... ... етеді. Шаруашылық
операцияларды процестер – бизнесі механизмі ... ... әр ... ... бөліну функциясын шектетеді, бұл жағдай жалпы
кәсіпорынның жұмыс ... ... ... ... ... ... енді тек қана функционалды таратылған модульдердің жиыны емес, ал
кәсіпорынның ресурстар есебінің жалпы көп ... ... ... программалық өнім қандай-да бір кәсіпорынның
қоймалық есебінде қолданылып, енгізуге дайын деп ... ... ары ... ... келесі бағытта болуы мүмкін деп ойлаймын:
қолданушы интерфейсін дамыту, программаға ... ... ... ... ... және ... технологиялармен ақпарат
алмастыру.
Қолданылған әдебиеттер
1. Дж. Мартин «Организация баз данных в ... ... ... 1990 ... К. Дейт ... в ... ... базами данных», БИНОМ,
Москва, 1999 г.
3. В. М. Стриганов и др. ... ... ... 1986 ... М. А. ... «Автоматизированные рабочие места на ... ... и ... ... 1989 ... В. Л. Бройдо, В. С. Крылова «Научные основы организации управления
и построения АСУ», Высшая школа, Москва, 1990 ... А. Ф. ... ... ЭВМ в ... ... ... 1988 г.
7. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее
место при ... ... ... ... эргономические требования.
8. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 ... ГОСТ 2239-79. ... ... ... ... Технические условия.
10. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ... ... ... «Об ... обществах» (в последней редакции
от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в
последней редакции от 29 ... 2004 г.) – М.: ... ... 2005. – ... Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для ... ... ... – М.: ... Паблишер, 2002. – 368 с.
13. Сайт фирмы «1С» по ... ... 8.0»: ... ... А.Г. ... система управления для промышленного
предприятия (ERP): учебное ...... – 2004. – 219 ... ... ... ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС жылжымалы құрамының агрегаттарды жөндеу учаскесінің технологиясын жетілдіру34 бет
«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»70 бет
«Таза су өндіру»20 бет
Аймақ экономикасы дамуының кластерлік принципі9 бет
Бухгалтерлік есептегі кәсіпорынның даму тарихы56 бет
Дербес компьютерлер өндірісі41 бет
Операция арасындағы қойма және аралық қойма жайлы6 бет
Тауарлы материалдық қорлар24 бет
Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» туралы жалпы мағлұмат16 бет
Қоймалық нысанның жұмысын автоматтандыруға арналған жүйе жасау атты дипломдық жұмысқа арналған патенттік-ақпараттық зерттеулер30 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь