Картоп өсіру жайлы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

1 Әдебиеттерге шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

2 Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
Зерттеу нысаны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
Зерттеу жұмысының әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13

3 Зерттеу нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
Стресстік факторларға төзімді қасиеттерімен ерекшеленетін
бастапқы материалды таңдау және ыстыққа төзімді линиялардың
физологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
Әртүрлі экспланттардан алынған каллусогенез индукциясы ... ... ...32
Каллус клеткаларынан суспензия культураларын алу ... ... ... ... ... ..33

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35

Экономикалық тиімділік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36

Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44

Қосымшалар
Картоп - Қазақстанда өсірілетін негізгі ауыл шаруашылық дақылдарының бірі болып табылады. Өзінің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты картоп өсіп-өну жағдайларына жоғары талаптар қояды және өсімдіктің өсуі мен дамуын тежейтiн, өнімділігі мен сапасын төмендететiн стресс факторлардың әсеріне өте сезімтал келеді.
Қазіргі уақытқа дейін селекция тәжірибесінде әр түрлі, әсіресе химиялық мутагенді факторлардың оңды өзгерістердің кең шеңберін тудыру қабілеттілігіне негізделген бағыт кеңінен қолданылып келген еді. Алайда, мұндай зерттеулер, вегетация кезінде тұрған өсімдіктерге және тұқымдық материалға әсер ету жолымен жүргізіліп келді. Бүл селекция процесін ұзартып қана қоймай, мутагенді факторлардың тікелей өсімдіктер геномымен өзара әрекеттесуін де қиындататын еді. Сондықтан да жоба бойынша қойылып отырған химиялық мутагендердің өсімдік клеткалары деңгейінде әсер ету заңдылығын зерттеу мақсаттары жаңашылдығымен ғана емес, аса көкейтестілігімен де ерекшеленеді.
Осылайша, осы зерттеудің көкейтестілігі тиімді клетка технологиясын, өсімдік клеткаларының генетикалық өзгергіштігіне тиімді әсер ету жағдайларын жасаудағы, ауыл шаруашылық дақылдарының стресс факторларға төзiмдiлiгін арттыру мәселесін шешу кезінде бастапқы материал ретінде пайдаланылатын жаңа, генетикалық клетка линиялары мен өсімдіктерді шығарып алудағы зор потенциалды мүмкіндіктерімен анықталады.
Әлемнің 7 жетекші елі бойынша 15 жылдық тереңдікке патенттік іздестіру нәтижелерінде зерттеу тақырыбы бойынша 26 патент табылды. Патенттердің пайда болу үрдісіне талдау жасау аталған мәселе бойынша зерттеулер жүргізу карқынының артқанын куәландырады. Мәселен, 1996-2000 жылдар аралығында 7 патент берілген болса, ал енді 2001-2005 жылдар кезеңінде 16 патент берілген екен. Патент ұстаушылар арасында жетекші орындарды Ресей Федерациясы мен АҚШ алып отыр.
1 Лигай Г.Л. Научные основы и методы создания высокопродуктивных исходных форм для селекции картофеля в Казахстане. // Автореф. дис. док. с.-х. наук. - Алматы, 1997 - 49 с.
2 Лигай Г.Л. Создание сортов картофеля на основе клеточной селекции. // Вестник с.-х. науки Казахстана. - Алматы. - №2. - 1997. - с.68-78
3 Park J. et al. Potato regeneration. // American Potato Journal.-1995.-72:c. 330-338
4 Кучко А.А. Разработка и применение биотехнологических методов создания исходного селекцимонного материала картофеля. - Автореф. дис. док. Биол. наук. - Киев, 1992 - С. 8.
5 Snyder G.W., Belknap W.R. A modified method for routine Agrobacterium-mediated transformation of invitro grown potato microtubers. // Plant Cell Rep. - 1993. - 12: C. 324-327.
6 Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений. - Алматы. 1996. - 272 с.
7 Yarkin P., Beciverolt W.R. Somoclonal variation – a novel source of variability from cell cultures from plant improvement – Thecs. Appl. Ycnet. – 1981. – 60, N 2 - C. 197-214.
8 Лигай Г.Л., Турпанова Р.М., Жумагельдинов Б.К., Кожабергенова Ш., Смолякова О.И. Вариабельность морфологических признаков у клеточных вариантов картофеля. - Биотехнология. Теория и практика. - 1997. - №3 - С.105.
9 Фролова Л.В. Особенности популяции культивируемых клеток. – В кн.: Культура клеток растений. М. – 1981. – С. 5-16.
10 Иванова Н.Г. Разработка селективного фактора для проведения клеточной селекции на устойчивость. – В кн.: Использование клеточных технологий в селекции картофеля. – М. – 1987. – С. 29-32.
11 Иванова Н.Г. Разработка бактериального теста и оценка устойчивости сомаклональных вариантных линий картофеля к кольцевой гнили. – В кн.: Использование клеточных технологий в селекции картофеля. – М., 1987. – С. 26-28.
12 Рассадина Г.В., Хромова Л.М., Бутенко Р.Г. Эффективность клеточной селекции на устойчивость к кольцевой гнили картофеля. – В кн.: Использование клеточных технологий в селекции картофеля. – М. – 1987. – С. 32-40.
13 Жумагельдинов Б.К., Лигай Г.Л. Роль сомаклональной вариабельности в практической селекции картофеля к стрессовым факторам. - Биотехнология. Теория и практика. - 1997. - №3 - С.96-97
14 Мелик-Саркисов О.С., Аветисов В.А. Клеточные биотехнологии в решении проблем картофелеводства // Вестник с.-х. науки. – 1987. – № …. – С. 57-63.
15 Трофимец Л.Н., Волкова Т.В., Миренкова Н.Н. Методы культуры тканей в картофелеводстве. – В кн.: Тканевые и клеточные культуры в селекции растений. – М. – 1979. – С. 123-127.
16 Amtic P.Y.P., Lvorthcole O.H. The initiation, growth and characteristics of a tissue culture from potato tubers // J. Exp. Bot. – 1973. – 24, 49. – C. 425-441.
17 Sheperel Y., Tottem R. Mezophyll cell protoplasts of potato, proliferation and plant regeneration // Plant Physiol. - 1977. – 60, N 2. – C. 313-316.
18 Arazawa Y., Katsuna T. Effects of auxin and kinetin on the development and differentiation of potato tissue cultured in vitro // Physiol. Plant. – 1967. – 20, N 4. – C. 862-869.
19 Ильюшенок М.С., Папилова А.Н. Индукция и рост стеблевых каллусов диких видов картофеля в зависимости от гормонального баланса. // Докл.АН Беларуси. - 1995. - 39, № 4. - С. 67-69.
20 Фоменко Т.И., Вечер А.С. Культура ткани листа и клубни картофеля. – М. – 1984. – С. 23-27.
21 Методические указания по получению вариантных клеточных линий и растений у разных сортов картофеля. – М. – 1984. - 51с.
22 Смоленская С.Э. Изучение особенностей побегообразования у картофеля в культуре каллусной ткани // Сиб. вестник с.-х. науки. – 1989. - № 1. – С. 32-38.
23 Кучко А.А., Бутенко Р.Г., Тарасенко В.А. Соматическая гибридизация у картофеля // С.-х. биология. – 1983. - № 7. – С. 54-57.
24 Цилосани Г.М. Инициация и культивирование каллуса у различных образцов картофеля // Бюлл. ВИР. – 1979 – 93, № 9 - С. 44-46.
25 Рапопорт И.А., Шигаева М.Х., Ахматуллина Н.Б. Химический мутагенез - Алма-Ата - 1980. - 320 С.
26 Лигай Г.Л., Кулаков Н.П. Исследование химического мутагенеза в селекции картофеля. // Вестник с.-х. науки Казахстана. - Алматы. - № 2. - 1992. - с.68-78.
27 Калинин А.В. Каллусогенез в культуре неоплодотворенных семяпочек картофеля. - Междунар. конф. “Биология культивируемых клеток и биотехнологии”. – Новосибирск. – 1988, Т. 2. – С. 206-207.
        
        МАЗМҰНЫ
бет
Кіріспе………………………………………………………………………7
1. Әдебиеттерге шолу…………………………………………………….8
2. ... ... ... ... ... ... ерекшеленетін
бастапқы материалды таңдау және ыстыққа төзімді линиялардың
физологиясы............................................................
...............................22
Әртүрлі экспланттардан ... ... ... ... ... ... алу......................33
Қорытынды..............................................................
..................................35
Экономикалық ... ... - ... ... ... ауыл шаруашылық дақылдарының
бірі болып табылады. Өзінің биологиялық ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... ... және өсімдіктің өсуі мен дамуын
тежейтiн, өнімділігі мен сапасын төмендететiн стресс факторлардың әсеріне
өте сезімтал келеді.
Қазіргі уақытқа ... ... ... әр ... ... мутагенді факторлардың оңды өзгерістердің кең шеңберін тудыру
қабілеттілігіне ... ... ... ... келген еді. Алайда,
мұндай зерттеулер, вегетация кезінде тұрған ... және ... әсер ету ... ... ... Бүл селекция процесін ұзартып
қана қоймай, мутагенді ... ... ... ... ... де ... еді. ... да жоба бойынша қойылып отырған
химиялық мутагендердің өсімдік клеткалары деңгейінде әсер ету ... ... ... ғана ... аса ... ... осы зерттеудің көкейтестілігі тиімді клетка ... ... ... ... ... әсер ету
жағдайларын жасаудағы, ауыл ... ... ... ... ... ... шешу кезінде бастапқы материал ... ... ... клетка линиялары мен өсімдіктерді шығарып
алудағы зор потенциалды мүмкіндіктерімен ... 7 ... елі ... 15 ... ... ... ... зерттеу тақырыбы бойынша 26 патент табылды. Патенттердің
пайда болу ... ... ... ... ... ... зерттеулер жүргізу
карқынының артқанын куәландырады. Мәселен, 1996-2000 ... ... ... ... ... ал енді ... жылдар кезеңінде 16 патент
берілген екен. ... ... ... ... ... Ресей
Федерациясы мен АҚШ алып отыр.
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
Ауыл шаруашылық дақылдарының ген ... ... және ... ... ... ... ... биология ғылымын
дамытудың стратегиялық бағыттарының бірі болып табылады. Дәстүрлі селекция
әдістерінен басқа технологияларды ауыл ... ... ... әдістерінің селекциялық процестерді тездетудегі, генетикалық
белгілері ... ... ... және ... жаңа ... ... зор ... мүмкіндіктері себеп болып отыр.
Осы зерттеудің ... ... ... ... ... әсер ... ... клетка технологияларын,
өсімдіктердің клеткалы биологиясының фундаментальды және ... ... ... ... ... ... ... таңбаланған клетка линиялары мен өсімдіктерді ... ... ... ... ... аймақтары өте алуан түрлі
болып келетін Қазақстан үшін ... ... ... ... ... төзімділігін зерттеу мәселесі өте көкейтесті
болып табылады. Жобаның іс ... ... ... ... ауыл ... дақылдарының бірі картоптың өнімділігін және
тұрақтылығын және оның тұрақтылығын ... жаңа ... ... ... болып отыр.
Қазақстанда өсірілетін негізгі ауыл шаруашылық дақылдарының бірі
картоп болып табылады. ... ... ... ... ... токсикалық шоғырлануы, ылғалдың жетіспеушілігі, ... ... ... ... стресс факторлардың әсеріне килігуде.
Осы факторлардың ... көп ... ... әсер ... және ... ... ... айтарлықтай шектейді.
Өзінің биологиялық ерекшеліктеріне орай картоп өсіп-өну жағдайларына
жоғары талаптар қояды және ... өсуі мен ... ... мен ... төмендеуін тудыратын стресс факторлардың әсеріне
өте сезімтал келеді. ... ... ... маңызды факторлар
болып салыстырмалы түрде жоғарғы және төменгі температуралардың әсер етуі,
сондай-ақ ылғалдың жетіспеушілігі табылады.
Жоғары температуралардың зиянды әсерінің ... ... ... ... ... және химиялық процестерге тікелей тежейтін әсерімен
де, ең алдымен ылғалдың физиологиялық жетіспеушілігімен байланысты ... де ... ... ... ... ... ... жерлерде өсірілетініне қарамастан, топырақта ... ... ... ... ... ... жоғары температуралардың әсерінің
нәтижесінде өсімдіктер булануға ... шөл) орай ... ... ... ... ... климаттық құбылыстар республиканың барлық
дерлік аймақтарында жиі-жиі байқалады. ... ... ... ... кезеңнің әуел басында және ең соңында, яғни өсімдіктің калыпты
дамуы мен өнімнің қалыптасуы үшін ең ... ... ... ... әсер етуі ... ... ... температуралар тудырған
стресс, өсімдіктердің тікелей немесе жанама ... ... ... ... ... биохимиялык процестердің бұзылуы,
токсикалық ... ... ... ... ... ... және ... да себептер болып табылады.
Температуралық стресстер, әдетте, ғаламдық климаттық өзгерістердің
нәтижесі ... ... және іс ... адамның бақылау жасауына
бағынбайды. Мүндай жағдайларда өнімділікті ... ... ... ... өсімдіктердің жеке өздерінің төзімділігін арттыру болып
табылады. Осыған ... ... ... осы ... ... ... ауыл ... дақылдарының селекциясына көбірек
көңіл бөлінуде [1]. Алайда, селекцияның дәстүрлі әдістерін ... ... ... әрі үлкен уақыт шығындары мен материалдық шығындарды қажет
етеді. Онымен қоймай, сыртқы жағдайларды (температура, ... түсу және ... ... ... және ұзак ... бойы ... ... дербес әрі
күрделі техникалық міндеттерді шешуді талап ... ... ... ... таба ... ... өсімдіктердің стресс факторларға төзімділігін
арттыру мәселесін шешуге айтарлықтай әсерін ... ... ... ... ... әдісі азықтық, техникалық, әсемдік, дәрілік дақылдардың
сорттарын жақсартуға бағытталған әр түрлі селекциялық бағдарламарда ... ... ... ... мен гормондар] орналастырылған кез келген
тірі өсімдік ... ... ... ... ... түзе ... ... - клеткалардың ұйымдаспаған пролиферациясы
арқылы пайда болған ұлпа [6]. Кез келген клетканың каллусты клеткаға айналу
процесі терең ... және ... ... ... ... Алайда,
өсімдік клеткаларының дифференциялану процесінің ... ... ... in vitro ... клеткаларды өсіру барысында клетка
популяцияларының айтарлықтай генетикалық әр түрлілігі жаппай байқалады, ... ... ... белгілері бойынша да, генетикалық
белгілері бойынша да ерекшеленетін келесі регенерант - ... ... [7,8]. ... ... ... ... ... өсу
сатысынан өтуі өсімдіктердің жаңа формаларының сомаклонды нұсқалардың
пайда болуына ... ... ... ... ... ... бар ... - өсімдіктерді алудағы белгілі бір жетістіктерге
қарамастан, тұрақты ... ... болу ... ... ... ... Бұл ... генетикалық өзгерістерге ықпал ететін ... ... ... ... зор болуы мүмкін.
Осы қасиетті күнделікті селекцияда пайдалануды қиындататын жағдай,
дақылдағы және олардан ... ... ... ... келмеуі мүмкін, ал токсиндерге төзімділік міндетті
түрде дәл патогеннің өзіне төзімділікпен астаспайды [14]. ... ... ... ... көп мөлшерін алу және кейініректе далалық
жағдайларда қатаң ... алу ... ... ... ... in vitro ... өсірілетін
барлық клеткаларында байқалады. Алайда, бұл өзгергіштік каллус клеткаларына
көбірек тән. Сомаклоналды өзгергіштіктің бар болуы — каллус және ... ... ... ... ... үшін пайдалану
тиімділігінің негізгі шарты.
Сонымен катар, соңғы кездері бұларды өсімдіктерді ... ... үшін ... ... ұлпа ... ... ... жағы да бар [15].
Картоп ұлпалары өсінділеріндегі форма кұру процестерін толық басқару
үшін индукция және өсімдік ... ... ... ... ... ... ... процестерін камтамасыз ету шарттарын
білу қажет.
Қазіргі уақытта картоптың жабайы түрлерінің және мәдени сұрыптарының
әр түрлі плойдтық ... ... ... ... ... ... мутагендер әсерінің көріну спектрі өте алуан түрлі болып
келеді. Олар ... ... ... та, ... ... ... өзгерістер тудыруы мүмкін. Бұл әсерлер ... ... ... өзгеруі түрінде көрінеді. Алайда, клетка
өсінділерін пайдаланған жағдайда, тікелей клеткаларға әсер ... одан ... ... ... ... [26]. ... ... жоғарғы температураға шыдамдылыққа, төзімділікке ие ... кең ... ... ... ... ... ... талдау химиялық мутагендердің каллус
клеткалардың өсінділеріне әсер ету барысын зерттеудің және ... ... ... ... ... ... НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Зерттеу нысаны ретiнде: Невский, Ақсор, ... ... ... ... ... ... - ... АШҒЗИ шығарылған. Орташа ерте
пісетін, өнімділігі ... ... ... ... ... түсі ақ.
Түйнектің сыртқы қабығы майда және ұсақ, азғантай қызғылт көзшелері ... іші ақ, ... ... қараймайды. Крахмал мөлшері 11-15%. Рак
ауруына төзімді, фитофторозбен орташа зақымдалады.
Авторлары: Осипов Е. А., Логинова Г. А., ... Е. С., ... ... ... - ... және ... шаруашылығы ғылыми - ... ... 1997 ... ... Алматы және Павлодар
облыстарына қолдануға жіберілді.
Сорт орташа ... ... және ... ... ... бар.
Өнімділігі жоғары. Танаптық жағдайда вирус ... ... ... ... дақ ауруымен зақымдалмайды. Құрғақшылыққа және ыстыққа
төзімді. Өнімділігі 35-40 т/га.
Сатылы будандастыру ... х ... х ... ... арқылы
алынған.
Сорт Бақша - картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми - ... ... ... ... ыстыққа төзімді, құрғақшылыққа төзімділігі
орташа, жапырақтардың вирустық оралуына, таңбалы қатпарлығына, ... ... ... ерте ... ... ... төзімділігі
орташа және кәдімгі парша мен ризоктониоз ауруларына төзімділігі ... ... ... келген, көзшелері терең орналасқан. Қабығы Жуан,
қатпарлы.
Өнімділігі гектарынан 41,0 т. Түйіндер құрамында 26,9 % құрғақ ... % ... және 9,33 % С ... ... ... ... әдiстерi
Пробиркалық өсiмдiктердi өсiруге Мурасиге-Скуг, Гамборга В5, Д және
АА (аминқышқылдық) ... ... ... ... ... ... бөлiп алуда, каллусогенез
индукциясына, каллус және суспензия культураларын өсiруге, өсiмдiктердiң
физиологиялық жағдайын ... ... және ... ... ... ... ... дайындайтын бөлмеде лабораториялық столдар, ыдыстар
мен реактивтерді сақтайтын шкафтар, реактивтер мен ... ... ... аналитикалық таразылар, рН-метр, магнатті
араластырғыш, су моншасы болуы тиіс.
Өсімдіктер ұлпаларын өсіруге ... ... ... ... ... ... келеді.
Меристеманы өсіру үшін қолданатын қоректік ... ... ... ... ... ... ескеріле отырып жасалады. Бұл
қоректік орта құрамына кіретіндер: минералдық ... ... ... және ... ... бар заттар. Қоректік ортаны дистиллятор арқылы
залалсыздандырған суға дайындайды. Меристема өсетін орта сұйық немесе қатты
болуы мүмкін. ... ... ... агар қосу арқылы жасайды. Қоректік
ортаға 0,7-0,8% агар қосса, меристема бөлігі жақсы өседі.
Қатты қоректік ... ... үшін ... ... ... 1/4- не ... ... жылулыққа дейін қыздырады. Агар құйылған
колбаны, біркелкі ерітінді түзілгенше шайқап ... ... ... соң ... ... ала дайындалған минералды тұздар, қанттар, витаминдер,
өсіргіш заттар ерітіндісін қосады. Содан кейін ... ... ... ... ... ... жеткізеді. Уақытты үнемдеу үшін
макроэлементтерді ... ала ... 10 есе ... микро
элементтердің және витаминдердің концентрациясын 100 есе көбейтіп, дайындап
алып, тоңазытқышта 4-5 аптаға дейін сақтауға болады.
Мұндай ерітінділердің атын және ... ... ... тұрған ыдыс бүйіріне жазады. Жұмыс жасар ... ... алу ... ... ... ... түсі ... қайта жасалады.
Барлық ерітінділер дистиллятордан ... ... ... тұздар және микроэлементтер жеке-жеке дайындалып, міндетті түрде
сүзгіден ... ... ... ... ... ... ... FeSO47H2O 557 мг - 100 мл жеткізбей қайнатады.
2. Na ЭДТА(трилон Б)-745 мг х 100 мл жеткізбей 5 мин. ... ... 100 мл ... л ... зат ... осы ... ... ерітіндісінің 5 мл жетеді.
1 кесте - Мурасиге-Скуга бойынша макроэлементтердің ерітіндісін дайындау
(100 мл дистиллялотордан өткен ... |г. 1л |- ... |33 |1л ... ... ... |38 |1л ... ортаға |
|3.CaCl2 х2H2O |8,8 |50мл ... ... ... | | ... х6H2O |13,8 | |
|4 ... |7,4 |50мл ... құяды |
|немесе | | ... ... |3,6 | ... |3,4 |50мл ... ... |
2 ... - ... бойынша микроэлементтердің ерітіндісін дайындау
(100 мл ... ... ... |г/мг 100мл | ... |620мг | ... МgSO4 х4H2O ... | ... х7H2O |860мг |1л ... ... 1мл |
|4.KJ |83 ... ... ... 2H2O |25мг | ... х5H2O |2,5мг | ... х6H2O |2,5мг | ... 100 мл ... ... суға ... ... 10мг
3.С-аскорбин қышқылы 20 мг
Кинитинді дайындау:
1.Кинитинді NaOH-тың 5 %-тік ерітіндісін бір ... ... ... мл ... өткен суға-4 мг кинитин қосады.
Ферул қышқылын дайындау:
NaOH-тың 5 %-тік ерітіндісінмен кристалдар ерігенше бір тамшыдан
қосып ерітіп ... 1 мл ... ... суға 1мг ... ... 5 %-тік ерітіндісін ерітіп алып, 1 мл ... суға 1мг ... ... кесте - Қоректік ортаны дайындаудағы заттардың ... реті (1 ... ... ... ... ... ... ерітіндісі |50мл ... ... ... |1мл ... ...... |5мл ... Витаминдер |1мл ... ... |20г ... ... |1мл ... ИСҚ |1мл ... ... гидролизаты |40мг ... ... ... |1мл ... Агар |5-7г ... ... ... аденинді, сахарозаны, алдын ала
дайындамайды, оларды аздаған ... ... суға ... ... орта дайындалған колбаға сүзіп құяды. Дайындаған қоректік
ортаға ... құяр ... оның ... ... ... ... ... Оның қышқылдығы рН-5,7 болу керек.
4 кесте - Қоректік орта ... ... ...... ... жүрген орта |
| ... ... | |
| | ... ... ... үшін |
| | ... | ... ... |1650 |1650 |1250 ... |1900 |1900 |1100 ... |440 |440 |332 ... |- |- |307 ... |370 |370 |370 ... |170 |170 |970 ... |37,3 |37,3 |37,3 ... |27,8 |27,8 |27,8 ... |- |- |50,8 ... ... |6,2 |6,2 |6,2 ... х4H2O |22,3 |22,3 |22,3 ... х7H2O |8,6 |8,6 |8,6 ... |0,83 |0,75 |0,83 ... |0,025 |0,025 |0,025 ... х5H2O |0,25 |0,25 |0,25 ... х6H2O |0,025 |0,025 |0,025 ... ... |100 |100 |- |
4 ... ... қышқылы |0,5 |2,0 |- ... |0,5 |1,0 |1,0 ... |0,1 |1,0 |1,6 ... қышқылы |- |0,2 |3,0 ... Са |- |10,0 |- ... |30000 |20000 |10000 ... |1000 |40 |- ... ... |- |0,5 |- ... |- |0,5 |- ... |- |1,0 |- ... |- |0,015 |- ... |1,0 |2,0 |3,0 ... |0,01 |0,5 |0,25 ... |2,0 |- |1,0 ... |- |40,0 |0,25 ... ... |- |0,02 |- ... |- |0,3 |- ... ... |- |- |0,05 ... |10000 |7000 |7000 ... ... |- |10000 |- ... залалсыздандыру
Өсімдік бетін стерильдеуге көптеген заттарды қолдануға болады, соның
ішінде жиі қолданылатындары: кальцийдің және ... ... ... әк. ... ... ... дайындап сүзеді.
Одан басқа стерильдейтін заттарға жататындар спирт, йод ... ... ... ... жылы ... ... ... ағынды суда шайылып, сорғыш
қағазбен кептіріліп, спиртпен ... ... соң ... ерітіндіге
салынып боксқа әкелінеді.
Ламинар – боксты залалсыздандыру
Бокс немесе бөлме-материалды отырғызар ... ... ... ... бойы залалсыздандырады.
Бұнда ультракүлгін сәуленің әсерінен бөлмеде улы газ-азонның жоғары
концентрациясы ... ... жөн. ... ... ... 15-20 мин. өткен соң жұмыс жасау керек. ... ... ... залалсыздандырылған халат, бөрікше және бетжапқыштарды
пайдалануға тура келеді.
Ыдыстарды ... шыны ... ... ... хромпикті (концентрлі күкірт
қышқылы мен калий ... ... ... Оның ... 4-6 ... ұстайды, содан соң ұқыпты түрде жылы сумен жуады, екі
рет дистилденген және бір рет ... ... ... Басқа жағдайда
ыдысты жуу үшін әртүрлі жуғыш заттарды ... ... С ... ... Ыдысты сақтағанда оны мақтадан жасалған тығынмен
тығындап, фольга немес целофаннан қалпақ ... ... ... залалсыздандыру
Материалды қайта отырғызу әрекеттерінен бұрын бөлме немесе боксті,
қоректік орталарды, ... ... ... және ... объектілерді залалсыздандырады. Ыдыстарды, материалдарды және
құрал- жабдықтарды 150-1700 С ... 2-2,5 ... ... немесе 1,5-2 атм. ... ... ... ... Ыдыстар, аспаптар және материалдарды алдын- ала қағазға,
фольгага немесе арнаулы ... ... ... ... ... ... культурасын алу әдісі
Бiз ең бiрiншi каллус алмай тұрып, тәжiрибемiзге қажеттi ... ... ... ... алған соң, одан экспланттарды ... Осы ... ... ... ... арналған құрамында 2,4-Д
(5мг/л), ал кинетин (0,01мг/л) бар ... - Скуг ... Д ... ... ... Отырғызылған күннен бастап бiр аптадан соң
алғашқы каллустар ... ... ... түзiлген каллустарды құрамы
басқа қоректiк ортаға көшiремiз, ал каллус түзiлмеген экспланттың ... ... ... ... каллус түзiлгенше өсiріледі. Алынған
каллустарға тығыздығы, түсi, өсу қарқындылығы бойынша бақылау жасалынады.
Алғашқы ... ... жаңа ... ортаға отырғызамыз. Бұл
ортада каллустардың мөлшерiн көбейтiп, суспензиялық культура алу үшiн
каллустарды ... ... ... ... ... ... ақ немесе ақшыл сары, ал тығыздығы жағынан ... ... ... ... ... ... культура алынады. Себебi борпылдақ
каллус клеткалары сұйық қоректiк ортаға түскенде тез бөлiне бастайды.
Картоптың суспензиялық ... алу ... ... алу үшiн ... 2 г ... аламыз. Бұл
каллустарды скальпельдiң көмегiмен гомогендi ... ... ... ... ... ... ... 40 мл сұйық қоректiк орта құйылған
250 мл колбаға ... ... ... ... соң үш күннен кейiн
биомассаның ... ... ... реттік каллус алу үшiн, ... ... ... ... ... алып ... ... қатты қоректiк ортаға отырғызамыз. Клеткалар
отырғызылған чашкаларды термостатқа қоямыз. 10-12 ... ... ... ... бастайды. Осы түзiлген каллустарды регенерацияға арналған
қоректiк ортаға отырғызып, ... ... ... бөлмеге қоямыз.
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ
3.1 Стресстiк факторларға ... ... ... ... таңдау және ыстыққа төзімді линиялардың физиологиясы
Бастапқы ... ... ... ... ... картоп
сорттарының тұқымдық түйіндерінде жүргiзiлдi. Әр ... 60 дана ... ... 250С температурадағы термостатқа өну үшін ... ... өнiп ... өсiндiлер пробиркаларға отырғызылып, ... ... 7 күн ... ... (3- ... ... ... Невский сортының 100 өсiндiсiнен 63-i тiрi
қалды. Өсiндiлер микроқалемшелеу арқылы көбейтiлiп, бiр ... (80 ... ... ... үшiн ... ... топырақ және торф
қосылып даындалған ыдыстарға отырғызылды.
Ақсор сортының 50 өсiмдiгiнен фитотрондағы сынақтан ... 25-i ... ... өсiндiлердiң бiр бөлiгi (12 өсiмдiк) ыстыққа төзiмдiлiгiн
бағалау үшiн арнайы дайындалған топыраққа ... ... 50 ... 32- сi ... өттi, осының бiр бөлiгi
(7 өсiмдiк) арнайы дайындалған топыраққа отырғызылды. (4- сурет)
Жалпы линиялардың физиолгиялық жағдайын, ыстыққа төзiмдiлiгiн ... ... ... 2 ... Ақсор сортынан 2 линия, Бақша сортынан 2
линия алынды.
Картоптың сұрыптап алынған тәжiрибелiк және ... ... ... ... жүргiзiлдi.
Ең бiрiншiден су режимiнiң көрсеткiштерi, яғни ... бос ... ... мөлшерi, жапырақтардың суды ұстау қабiлеттiлiгi және
транспирация қарқындылығы зерттелдi. Алынған мәлiметтер 5 - ... ... ... көрсетiлген.
1 сурет-Картоп дақылының тұқымдық түйіндері
2 сурет- Тұқымдық түйінділерінен өнген өскіндер
4 сурет- Пробиркадағы картоп ... ... ... ... отырғызылған картоп дақылы
5 кесте - Картоптың ыстыққа төзiмдi линияларының физиологиялық сипаттамасы
|№№ |Сорт, |ТҚ ... суды ... ... |Бос ... ... | ... |су % .|су, ... |
| | | | | | |су, % ... | ... |20 мин |40 мин |40-20 |60 мин ... | ... |% ... |% |балл |% |Балл |% |балл |% | |1 |33/3 |5 |≥50 |4
|40-50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |2 |20/3 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 ... |≥50 | |3 |24/3 |4 |40-50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |4 |13/5 ... |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |5 |10/3 |3 |20-30 |4 |40-50 ... |5 |≥50 |5 |≥50 | |6 |51/5 |1 |1-5 |2 |5-15 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 |
|7 |62/4 |3 |20-30 |4 |40-50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |8 |44/5 |2 |5-15 ... |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |9 |58/6 |1 |1-5 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 ... | |10 |4/4 |3 |20-30 |3 |20-30 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |11 |8/3 ... |2 |5-15 |3 |20-30 |4 |40-50 |5 |≥50 | |12 |53/2 |1 |1-5 |4 |40-50 ... |5 |≥50 |5 |≥50 | |13 |57/3 |2 |5-15 |4 |40-50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 ... |14 |59/4 |1 |1-5 |3 |20-30 |4 |40-50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |15 ... ... |0 |1 |1-5 |2 |5-15 |4 |40-50 |5 |≥50 | |16 ... 6/4 |1 |1-5 |5 |≥50
|5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |17 |Бакша 30/3 |1 |1-5 |3 |20-30 |4 |40-50 ... |5 |≥50 | |18 ... 11/4 |2 |5-15 |4 |40-50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 ... |19 |Невский 4/3 |4 |40-50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 |5 |≥50 | |20 ... |1 |1-5 |2 |5-15 |4 |40-50 |5 |≥50 |5 |≥50 | ... ... ... ... ... ... ұлпасының өсуi және индукциясы ... ... ... – биохимиялық процесс. Ол көптеген әртүрлi ... ... ... ... оның ... жағдайы және
қоректiк ортаның құрамы. Әдебиеттерде көптеген қоректiк ... ... ... кейбір зерттеушiлердiң ойынша, әртүрлi жағдайда қоректiк
ортаның құрамын жекелей ... алу ... ... ... ... ... бiрiншi мiндеттерiнiң бiрi болып пробиркалық ... ... ... ... және жаңа ... өсу ... ... жұмыстың бастапқы материалы ретiнде Невский, Ақсор,
Бақша картоп сорттарның ... ... ... ... ... ... ... қарқындылығы, құрамындағы
фитогормондардың мөлшерi әртүрлi қоректiк орталарда зерттелдi. Экспланттар
пробиркалық картоп өсiмдiгiнiң жапырақтарынан және ... ... ... ... ... мынандай қорытынды айтуға болады: ең жақсы
каллустардың түзiлуi ... ... ... ... 0,1 және ... ал 2,4-Д концентрациясы 3-5 мг/л болғанда. Осы ... ... ... жақсы нәтиже көрсеттi. Невский және Ақсор сорттарында
кинетин 1мг/л, ал 2,4 –Д 3мг/л ... ең ... ... Ал ... ... ... 2,4-Д концентрациясы 5мг/л болғанда, ең жақсы
нәтиже бердi. Бiздiң байқағанымыздай, in vitro ... ұзақ ... ... өсiрiлген картоп сорттарының каллус түзу жылдамдығы 2-5 пассаж (2-6
ай) жасалған сорттарға қарағанда төмен болады.
3.3 Каллус ... ... ... ... ... ... - ... картоп сорттарынан, тұрақты
клеткалардың суспензиялық ... алу. ... ... клеткалық
селекция жүргiзу үшiн, ең бiрiншi тiршiлiк қабiлетi жоғары, жақсы бөлiнiп
және регенерант - өсiмдiктер беретiн суспензиялық ... алу ... ... бiз ... 3 ... ... ... қолдандық.
Олар үш түрлi сұйық қоректiк орталарда өсiрiлдi: Гамборга В5, құрамындағы
тұздардың ... аз Д ... ... және ... ... ... ... бар АА (аминқышқылдық) қоректiк ... ... алу үшiн ... ... ... 2 г каллус
массасы, iшiнде сұйық қоректiк ортасы бар көлемi 250 мл колбаға ... ... 16 ... бойы 26-280С ... 120 ... ... ... культурасының қисық сызығын алу ... ... 1мл ... алып 20000 ... ... тұнбаның салмағын өлшедiк. Клеткалар биомассасының өсу дәрежесiн әр
үш тәулiк сайын клетка тұнбасының массасына қатынасымен анықтадық. Алынған
мәлiметтер 7-8 ... ... ... - ... әр ... қоректiк орталардағы Ақсор сорты суспензия
культура клеткаларының өсу динамикасы
8 сурет - Құрамы әр түрлi ... ... ... сорты суспензия
культура клеткаларының өсу динамикасы
Клетка биомассасын өлшеу арқылы, суспензия культурасының ... ... ... және ... ... үшiн ... клеткалар саны (80-
96%) және бөлiнетiн клеткалар қабатының түзiлуi (3-5 ... ... ... ... ... ... ... жоғары
суспензия культураларының өсу уақыты 7-9 тәулiк, ары қарай ... ... Екi ... ... ... биомассаларының өсу
графигiнен, биомассаның өсуiне қолайлы ... орта АА ... ... болады.
Ақсор сорты үшiн өсiрудiң 6 тәулiгiнде қоректiк орта мөлшерi 40 ... ... өсуi 350 мг- ға ... ... ... қабiлетi
жоғары және меристемойдты клеткалардың бөлiнуi де осы АА (аминқышқылдық)
қоректiк ортасында байқалды. Осыған байланысты әртүрлi ... ... ... каллустардың түзiлуiне және суспензия культурасын алуға қажеттi
қоректiк орталардың құрамы анықталды.
Ақсор сортының ... ... ... ... апналған қоректiк ортаға отырғызылып, регенерант - өсiмдiктер
алынды. Ал Бақша ... ... ... ... ... үшiн ... ... ортада өсiрiлуде.
ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу жұмысының алғашқы материалы ретiнде ... ... ... тұқымдық түйіндері және сауықтырылған пробиркалық өсiмдiктерi
алынды. ... ... ... ... ... ... ... алынған линияладың физиологиялық жағдайлары яғни, өсiмдiктегi
жалпы, бос және ... ... ... ... ... ... ... қабiлетi зерттелдi. Жұмыс барысы бойынша осы линяларға Ф.Ф
Мацков әдiсi бойынша ыстыққа төзiмдiлiгi ... ... ... ... ... түскен 20 линияның iшiнен ыстыққа төзiмдi деген 3 линия
сұрыптап алынды. Олар ... ... (8/3), ... ... (22/2) ... ... (30/3) ... екiншi кезеңiнде осы сорттардың пробиркалық өсiмдiктерiнен
алынған сабақ және ... ... ... алуға, каллусогенез
индукциясын арттыру үшiн ... ... орта ... ... ... ... орта құрамында
кинетин 1мг/л, 2,4-Д 3мг/л ... ең ... ... көрсеттi.
Жұмыстың үшiншi кезеңiнiң мақсаты бойынша, клеткалардың ... алу. Осы ... ... ... 3 ... сұйық қоректiк
орталарда өсiрiлдi. Олар Гамборга В5, Д және АА ... ... ... ... көбеюi АА қоректiк ортасында жақсы
байқалды. Клеткалардың көбейгенi ... ... ... ... ... клеткаларынан каллус алу үшiн ... ... ... ... Ақсор сортының суспензия
культурасынан алынған каллустар кейін регенерант - өсiмдiктер алу ... ... ... отырғызылды. Ал Бақша сортының каллустары
регенерант - өсiмдiктер шығуын ... үшiн ... ... ... ... ... ... жүйесінде өнімнің өзіндік құны,
пайда және ... ... орын ... Олар ауыл ... ... ... шығындарына жалпы сипат береді.
Өнімнің өзіндік құны және оның төмендеу жолдары. ... ... ... ... ... заттар – тұқым, жем, жанар май, т.б.
Барлық шығындарды ... ... ... ... ... ... құнын көрсетеді. Өнімге ... ... және ... шығындары,
ақшалай көріністе берілген, оның өзіндік құнын анықтайды. Шаруашылыққа өнім
немен шығындалғанын, шаруашылық оны өндіруден пайда табуын ... ... құн - ... ... ... барлық шығынды көрсетеді.
Сондықтан ол өндіріс тиімділігінің маңызды жалпы көрсеткіші болып табылады.
Өзіндік құнның маңызды элементі болып - ... ақы ... ... ... ... ... өзіндік құнында тұқым мен
тыңайтқышқа кететін шығын үлесі орын ... ... ... кететін шығын
өзіндік құнда үлкен роль алады.
Өзіндік ... ... ... ... ... ... көлік)
кіреді. Өнімнің өзіндік құнына сонымен бірге жалпы өндірістік ... ... ... Еңбек шығыны өзіндік құнның ... ... ... ... ... оны төмендетудің негізгі жолы.
Өзіндік құнның төмендеуі еңбек өнімділігін көтермей де орын алады.
Еңбек өнімділігінің дәрежесі, ... ... ... ... ... ең ... ... тәуелді.
Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігі жоғары болған ... ... ... ... қарамастан, өнімнің центнер шығымы төмендейді.
Жалпы табыс өндіріс тиімділігі ... ... ... береді.Жалпы
табыс – бұл шаруашылықтағы брлық өнімдердің бағасы мен оны ... ... ... ... айырмашылық.
Өндіріс тиімділігінің маңызды көрсеткіштері болып пайда ... ... ... ол шаруашылықтың өнімді өндіруге
кететін барлық шығындарын қайтатыны қөрсетеді. Егер өнімді ... ... өнім ... ... ... онда шаруашылықтың рентабелділігі, бұл
кезде пайда түседі.
Пайда – бұл өнімді ... ... және ... ... ... ақшалай түсімнің айырмашылығы.
Рентабельділіктің дәрежесі тәуелді, бір жағынан өнімнің өзіндік
құнынан, екіншіден оны ... ... ... ... ... болып онімнің өзіндік құнының төмендеуі табылады.Ауыл шаруашылық
өндірісінен рентабелділік дәрежесіне ... ... ... көп әсер
етеді.
Алматы облысының және жалпы республика бойынша шаруашылықтардың
мәліметтері күәліктендіреді, картоп ... ... ... тұқым алу
болып табылады, сондықтан түсімділіктің жоғарлауының және ... ... ... ... ... қатар өндіріске картоптың вируссыз тұқымын
биотехнология әдісі негізінді рентабелділікті көтеру болып табылады.
Биотехнология әдісімен алынған тұқымдық ... ... ... ... ... қорғау – бұл жұмысшалардың еңбек ету процесіндегі денсаулығын
сақтайтын және қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, олардың еңбекпен ... ... заң ... ... техникалық,
гигеналық және емдік-профилактикалық шаралар мен ... ... ... ... орындарында еңбек қорғау жұмыстарын ... ... ... ережелеріне сай үйлестіреді. Осыған байланысты
еңбек қорғау ... ... мен ... ... ... бас ... жүктелген, бөлімшелерде – олардың ... ... ... ... ... ... қорғау
жауапкершілігі жұмыс жүргізіп жатқан қызметкерлерді басқаратын өнеркәсіптің
жетекшісіне жүктеледі.
Жұмысшылар нұсқауын жұмысты өткізу уақыты мен сипатына қарай ГОСТ-қа
сәйкес ... ... ... ... және т.б. деп ... ... бас мамандар мен өнеркәсіп жетекшісі еңбек қорғау
инженерінің қатысуымен өткізеді. Жұмысқа ... ... ... ... нұсқауды жұмысшының келген жеріндегі саланың бас маманы
еңбек қорғау инженерінің ... ... ... нұсқауын типтік
бағдарламаға сәйкес еңбек қорғау бөлмесінде немесе техникалық жабдықтар мен
көрнекті оқу-құралдарын ... ... ... ... ... ... ... және білімін тексергені жайлы. Кіріспе нұсқауын
тіркеу журналына нұсқау алушы мен нұсқау берушінің қолдары ... ... ... ... қабылданған немесе басқа жұмысқа ауысқан
адамдармен жеке немесе бір жұмысты бірге орындауға ... ... ... өтеді.
Алғашқы нұсқау
Жұмыс орындағы алғашқы нұсқау бөлек ... ... ... ... ... әдістері мен тәсілдері жекеше тәжірибелік көрсету
нұсқаулармен жасалған еңбек қорғау ... ... ... ... алғашқы инструктажбен білімін тексергеннен ... ... 2-3 ... бойы ... ... жұмыс істейді. Кейіннен
нұсқау берушінің жұмыс орнындағы нұсқауды тіркеу ... ... ... ... жұмысшылардың дербес жұмыс істеуіне рұқсаты
дайындалады.
Техника қауіпсігініңзі, өндірістік санитария мен ... ... ... ... ... ... істелуі іске
асырылуының жалпы күйіне жауапкершілік лаборатория басшысына жүктеледі.
Лаборатория басшысы мыналарды қамтамасыз етуге ... ... мен ... ... ... сақтану қондырғыларының және т.б. қауіпсіздік күйін;
Тақырыпқа сәйкес және ... ... ... ... ... ... техника қауіпсігі ережелерінің болуын дайындауға;
Жаңа жұмысқа қабылданғандар мен лабораторияда жұмыс ... ... ... ... ... алғашқы және
қайталау нұсқауларын өткізіп тұруға;
Барлық ... ... ... ... ... және ... сақтау ережелерімен нұсқауларын
бұзбауын;
Жұмыс орындағы ауа кеңістігін қадағалауға (улы газдардың,будың,шаң-
тозаңның рұқсат етілген концентрациядан асып ... жол ... ... ... жарақаттанудың барлық оқиғаларына
және кәсіптік улануға жауап береді.Жазатайым жағдайлардың себептерін дер
кезінде тексеріп, оларға акт ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жұмыстың қауіпсіздік әдісін оқыған және нұсқауды өткен
адамдар ғана жіберіледі.
Бұнымен қоса мыналар ескерілуі ... ... ... ... бар ... ... лабораторияға
анализдеу үшін әкелінетін заттар, әсіресе олардың улылығы, отқа
қауіптілігі мен ... ... ... ... ... сәттері жәре болар алдын-ала
ескеру ... ... ... және ... күресу шаралары.
- Уланған кезде, күйіп қалғанда, электр тогы соққанда және тағы басқа
жазатайым ... ... ... ... ... ... ... нұсқаулары, өртке қарсы инвентаь және оны қолдану.
- Жаңа тақырыпқа жұмыс істеу алдында жетекшісі арнайы ... ... ... жеке ... ... ... Тапсырмаға байланысты емес және жұмыс нұсқаулары қарастырылмаған
жұмыстарды жасауға тиым ... ... ... ... қышқылдары, фенол, бензол, тоуол, күкіртсутек
сияқты зиянды химиялық заттармен ... ... ... ... алып тұрулары керек.
Биотехнология лабораториясында жұмыс істеу ережелері.
1.Бүкіл лабораторияның ... ... бір ... ... ... бір ... ажыратқыш болу керек.
2.Әрбір лабораторияда электр жүйесіне қосылатын екі орын болуы тиіс:
бірі лабораторияның ішіндегі ... ... де ... ... ... болуы керек.Олар
лаборатория қызметкерлеріне таныс және рұқсаты болуы қажет.
3.Барлық ... ... ... ... ... ... тұрақты орны болуы тиіс.тұрған орнының төменгі жағы сияқты қабырға
жаққа да жылу ... ... ... зат ... ... және т.б. ... ... от алатын заттармен және жанғыш сұйықтықтармен істелетін
жұмыстарды сорғыш шкафта,электр ... мен ... ... ... ... ... дұрыс.
5. Лабораторияда жұмыс істеуге тек жұмыстың қауіпсіз әдісін оқыған
және нұсқауды өткен адамдар ғана ... ... ... ... және басқа жылытқыш приборларды
қадағалаусыз кетіп қалуға болмайды.Тіпті аз ... ... ... ала ... ... ... ... түрде өрт сөндіргіш асбест көрпесі,құрғақ
құмы бар ... және ... ... керек.
8. Лаборатория ішінде темекі шегуге,тағам мен сүт ішуге және сақтауға
тиым салынады.
9.Өрт шыққан жағдайда жедел өртке ... ... ... ... бар ... ... ... керек.
10. Лаборатория қызметкерлері жұмыс біткен соң спинттік және газдық
шілтерлерді және электр ... ... ... ... ... ... қызметкерлер тексеріп, ретке
келтіргеннен кейін ... ... ... ... береді, сол
арқылы журналға белгіленеді.
12.Шыныларда этикеткалар жабыстырулы болуы керек.
13.Шыны ыдыстары бір қолмен мойнынан, ... ... ... ... ... ... ... жүргізгенде тазалықты сақтау
үшін әрқашан таза медициналық ... ... ... ... ... ... қорытынды жасауға
болады.
1. . Биотехнология лабораториясындағы еңбек қорғау,техника қауіпсіздігі
және өрт ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігінен өндірістік
санитариядан , ... ... ... ... өз ... тұрады.
3. Жұмыс істеуден бұрын студентке лабораториядағы ... ... ... ... мен жарылғыштығы туралы
нұсқау өткізіледі.
4. Ламинар-бокста жұмыс істеу туралы егжей-тегжей нұсқау беріледі.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI
1 Лигай Г.Л. Научные основы и ... ... ... исходных
форм для селекции картофеля в Казахстане. // Автореф. дис. док. с.-х.
наук. - ... 1997 - 49 ... ... Г.Л. ... сортов картофеля на основе клеточной селекции. //
Вестник с.-х. ... ... - ... - №2. - 1997. - ... Park J. et al. Potato ... // American Potato ... 330-338
4 Кучко А.А. Разработка и применение биотехнологических методов создания
исходного селекцимонного материала картофеля. - Автореф. дис. док. ... - ... 1992 - С. 8.
5 Snyder G.W., Belknap W.R. A modified method for routine ... transformation of invitro grown potato microtubers. // Plant Cell
Rep. - 1993. - 12: C. ... ... Г.Ж. ... ... - Алматы. 1996. - 272 с.
7 Yarkin P., Beciverolt W.R. Somoclonal variation – a novel source ... from cell cultures from plant ... – Thecs. Appl. ... 1981. – 60, N 2 - C. ... ... Г.Л., ... Р.М., Жумагельдинов Б.К., Кожабергенова Ш.,
Смолякова О.И. Вариабельность морфологических признаков у клеточных
вариантов картофеля. - Биотехнология. Теория и практика. - 1997. - №3 ... ... Л.В. ... ... ... клеток. – В кн.:
Культура клеток растений. М. – 1981. – С. 5-16.
10 Иванова Н.Г. Разработка селективного фактора для проведения клеточной
селекции на ... – В кн.: ... ... ... ... картофеля. – М. – 1987. – С. ... ... Н.Г. ... ... ... и оценка устойчивости
сомаклональных вариантных линий картофеля к ... ... – В ... клеточных технологий в селекции картофеля. – М., 1987. – С.
26-28.
12 Рассадина Г.В., Хромова Л.М., Бутенко Р.Г. Эффективность клеточной
селекции на устойчивость к ... ... ... – В ... ... ... в ... картофеля. – М. – 1987. – С.
32-40.
13 Жумагельдинов Б.К., Лигай Г.Л. Роль ... ... ... ... картофеля к стрессовым факторам. - Биотехнология.
Теория и ... - 1997. - №3 - ... ... О.С., ... В.А. ... ... в ... картофелеводства // Вестник с.-х. науки. – 1987. – № …. – С. 57-
63.
15 Трофимец Л.Н., ... Т.В., ... Н.Н. ... ... ... ... – В кн.: Тканевые и клеточные культуры в ... – М. – 1979. – С. ... Amtic P.Y.P., ... O.H. The ... growth and characteristics
of a tissue culture from potato tubers // J. Exp. Bot. – 1973. – 24, 49. ... ... Sheperel Y., Tottem R. ... cell ... of ... and plant ... // Plant Physiol. - 1977. – 60, N 2. ... 313-316.
18 Arazawa Y., Katsuna T. Effects of auxin and kinetin on the ... ... of potato tissue cultured in vitro // Physiol. Plant. ... – 20, N 4. – C. ... ... М.С., Папилова А.Н. Индукция и рост стеблевых каллусов диких
видов картофеля в ... от ... ... // Докл.АН
Беларуси. - 1995. - 39, № 4. - С. 67-69.
20 ... Т.И., ... А.С. ... ... ... и клубни картофеля. – М. –
1984. – С. ... ... ... по ... ... ... ... и растений
у разных сортов картофеля. – М. – 1984. - 51с.
22 Смоленская С.Э. Изучение особенностей побегообразования у картофеля в
культуре ... ... // Сиб. ... с.-х. ... – 1989. - № 1. – ... ... А.А., ... Р.Г., Тарасенко В.А. Соматическая гибридизация у
картофеля // С.-х. биология. – 1983. - № 7. – С. ... ... Г.М. ... и ... ... у ... образцов
картофеля // Бюлл. ВИР. – 1979 – 93, № 9 - С. ... ... И.А., ... М.Х., ... Н.Б. ... мутагенез -
Алма-Ата - 1980. - 320 С.
26 Лигай Г.Л., Кулаков Н.П. Исследование химического мутагенеза в селекции
картофеля. // Вестник с.-х. ... ... - ... - № 2. - 1992. ... Калинин А.В. Каллусогенез в культуре неоплодотворенных семяпочек
картофеля. - Междунар. конф. “Биология культивируемых ... ...... – 1988, Т. 2. – С. ... ... 45 ... жазылды, 6 кесте, 8 сурет, әдебиеттер
тізімі 27 атау.
Кілттік сөздер – биотехнология, эксплант, каллус, ... ... ... ... ... ...... Бақша, Невский картоп сорттарының линиялары.
Зерттеу мақсаты – клеткалық селекция ... ... ... ... ... ... алу.
Зерттеу тәсілі – Навский, Бақша, Ақсор картоп дақылдарын ыстыққа
төзімділігін ... ... ... ... ... ... топыраққа
отырғызылды.
Зерттеу нәтижелері – картоп дақылдарының ыстыққа төзімді және басқа да
құнды ... бар ... ... ... Бұл линиялар жаңа сорттар
шығару үшін ... ... ... және еңбек қауіпсіздік шаралары талданған.
Тәжірибе деректері қарастырылып, тиісті қорытындылар шығарылған.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«өркен» шаруа қожалығы. картоп өсіру23 бет
«Өркен» шаруа қожалығы. Картоп өсіру агротехнологиясы25 бет
Жамбыл облысы, қордай ауданы жағдайындағы картопты өсіру технологиясы21 бет
Картоп өсіру12 бет
Қарағанды облысының табиғаты , геологиясы және климаты. Картоп дақылы, оларды өсіру технологиясы23 бет
Алматы облысы жағдайында картоп дақылына зиян келтіретін нематод, кене және кеміргіштер29 бет
Ерте өсірілген картоп3 бет
Картоптың жаңа сорттары мен будандардың экологиялық иілімділігін бағалау29 бет
Листериоз, лептоспироз, шошқа тілмесі ауруларына қолданылатын биопрепараттар17 бет
Райымбек ауданының егіншілік саласы19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь