Шымкент қорғасын зауытында сульфитті қорғасын қоспаларын агломерациялау үрдісінің әуе-газ режимін автоматтандыру жүйесін жасау

КІРІСПЕ

1.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1. ШҚЗ . дағы қорғасыны бар шикіқұрамды алгомерациялық күйдіруі
1.2.Зауаттың қысқаша сипаттамасы
1.3.Зауыттың технологиялық схемасының сипаты және түсуші шикізаттың мінездемесі
1.3.1. Алгомерациялық үрдіс
1.3.2.Алгомерация үрдісінің қызметтерінің физика . химиялық негізі

2. АРНАЙЫ БӨЛІМ
2.1.Автоматтандыру
2.2.Алгомераттық күйдіру үрдісін басқару объектісі ретінде талдау
2.3. Алгомерация үрдісінің ауа . газдық режимімен басқарудың автоматтандырылған жүйесінің математикалық үлгісін жасау және құрылымын таңдау
2.4.Агломерация үрдісінің ауа . газ режимімен басқарудың автоматтандырылған жүйесінің математикалық үлгісін жасау және құрылымын таңдау
2.4 2 Агломерацияның күидіргіге ауа шығыны
бағасының бағыныңқы жүйесі.
2.5. Агломерат үрдісірің ауа . газ режимін басқарудың алгоритімін құрасқару
2.5.1. ШИМ мен басқару тұрақтылықтың жеткілікті шарттары
2.6. ТҮАБЖ техникалық қамту.
2.6.1.3595 А адаптор тақшасының техникалық мінездемесі
2.6.2. Жаныны орналастыру және қолдау
2.6.3.Қоршаған орта
2.6.4.Ѕ . net байланыс торабының қорек көзінің мүмкіншіліктері
2.7.Программалық қамтамассыз ету.
2.8. Ақпараттық қамтамасыздандыру
2.9. ТҮАБЖ функционалды сұлбасының сипаттамасы
2.9.1.Табиғи газ шығынын автоматты түрде реттеу
2.9.2.Табиғи газ қысымын бақылау
2.9.3.Кен қаупсіздігін автоматтандыру
2.9.4.Кендегі газ бен ауаның қысымын бақылау .
2.9.5.Кен астындағы қиықтарды автоматты түрде реттеу
2.9.6.Кездегі газ температураларын бақылау

3.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1.Қорғасын сульфидинің концентраттарын алгомерациялаудың ТҮАБЖ . нің базасына (ШҚЗ . ның алгомерациялық цех) жаңа есептеу техникасын енгізудің экономикалықдәйектемелері.
3.2.Автоматтандыру жүйесін енгізу және дайындауға кеткен біруақытты шығындарды есептеу
3.3.Пайданың өсімін анықтау
3.3.1.Құрастырушылардың еңбек жалақысы
3.3.2.Автоматтандыру құралдарын сатып алу, тасымалдау және монтаждау шығындары
3.4. Құрал . жабдықтарды пайдалануға кететін шығындерды анықтау
3.5.ШҚЗ . ның алгомерациялық цехындағы жұмысты ұйымдастрыру
Экономикалық тиімділік және өтімділік мерзімін есептеу

4.ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
4.1. Қауіпті және зиянды өндіріс факторларының анализі.
4.2.Ұйымдастыру шаралар
4.3.Техникалық шаралар
4.3.1.Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
4.3.2.Ауа ауысуын ұйымдастыру
4.3.3.Алгомерациялық цехтың ауаны айдау есептеуі
4.4.Арнайы киімдер мен тұрмыстық ғимараттарымен қамтамассыз ету
4.4.1.Жеке қорғаныс заттарымен қамтамасыз ету
4.4.2.Шу мен вибрациядан қорғау
4.4.3. Табиғи және жасанды жарықтандыру
4.4.4. Табиғи жарықтандыруды есептеу
4.5.Өртке қарсы шаралар

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
Дипломдық жобада Шымкент қорғасын зауытында сульфитті қорғасын қоспаларын агломерациялау үрдісшің әуе-газ режимін автоматтандыру жүйесін жасау қарастырылған.
Сульфидті қорғасын қоспаларынан және қождамадан тұратын шикіқұрам агломерациялық күйдіру қазіргі кезеңде элемнің барлық дерлік қорғасын зауыттары үздіксіз қозғалыстағы түзусызықты машиналар көмегі арқылы жұмыс істейді, негізінен астынан үрлеуді өте сапалы агломерат алу және шығатын газдағы көкшіл ангидрид концентрациясын көбейту мақсатында колданылады.
Агломерация үрдісі басқару объектісі ретінде инерционды, көпөлшемді, стационарлы емес және өте тығыз байланыста болатын құбылыстар барлық агложолаққа үлестірілген болады, сонымен қатар құрамы және шикіқұрамның, агломераттын қасиеттері, агложолақтағы ы технологиялық үрдісі барысы туралы ақпараттары толық емес объект болыпта саналады.
Агломерация үрдісі тиімді басқару тапсырмасын шешкен кездегі ең маңызды кезең технологиялық операцияларды жүргізу шарттарын және сульфидті қорғасын қоспаларының агломерацияланатын күйдірілуінің сапалы көрсеткіштерін анықтайтын әуе - газ режимін басқару қосымша тапсырмасын шешуболып табылады.
Қазіргі кезеңде агломерация үрдісін әуе - газ режимімен басқару кезекші шебер (оператор) арқылы жүзеге асырылады, ол өзі жинаған тэжірибесі, технологиялық оперция туралы сапалы жэне үрдіс туралы ағымдағы мэліметтер анализі негізінде локальды (жергілікті) реттеу жүйесін орнатуды өзгерту қатысты шешім қабылдайды, бірақ бұл автоматты реттеу жүйесі өз кезегінде реттеудің жоғары сапасын қамтамасыз ете алмайды.
1. Кухарь А.С., Мартыненко В.А. «Производство и качество
2. Полывянный И.Я.. «Кислород и природный газ в металлургии свинца». 1976г.
3. Ашимов А.А. и др. «Автоматизированная система управления технологическими процессами производства серной кислоты из отходящих газов». М. Металлургия, 1977г.
4. Лоскутов Ф.М. «Расчеты по металлургии тяжелых цветных металлов». 1963г.
5. Глинков Г.М. и др.«Проектирование систем контроля и автоматического регулирования металлургических процессов». М. Металлургия, 1970г.
6. Емельянов А.И. Капник О.В. «Проектирование систем автоматизации технологических процсссоз». Справочное пособие по содержанию и оформлению проектов. М. Энергоатомиздат, 1983г.
7. Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. «Псевдоградиентные алгоритмы обучения». Журнал «Автоматика и телемеханика»,1973.
8. Имедарзе В.В., Лепашвили Ш.Г. «Некоторые итерационные алгоритмы для получения математической модели многомерных объектов». Наука 1970.
9. Гайбман Н.С., Чадееь В.М. «Построение моделей процессов произвлдства». Энергия, 1975г.
10. Под ред. Ф.Гилла и У.Мюррея «Численные методы условной оптимизации». Мир, 1977г.
П.Нямура А.А. и др. «Скорость сходимости некоторых итерционных алгоритмов функционирования адаптивных моделей».
12. Арбачаускенс Н. И др. «Идентификация динамических моделей». Минтис. 1974г.
13. Лебедева К.В. «Техника безопасности при обжиге и агломерации концентратов тяжелых металлов». 1978г
14. «Методическое указание для студентов специальности 3602»
ІЗ. Слепнева Т.А.»и др. «Эконимика цііетной металлургии», 1983 г.
16. Злобинский В.М. «Охрана труда в металлургии»,
М.Металлургия 1975 г.
17. Валиев Х.Х., Романтеев Ю.П. «Металлургия свинца, цинка и сопутствующих металлов», Алматы 2000г.
18. В.Ю. Каганов, О.М. Блинов, А.М. Беленький «Автоматизация управления металлургическими процессами» М.Металлургия, 1974г
19. Слободкин Л.В. «Подготовка и агломерация свинцового сырья» Металлургия, 1972г.
Буров А.И., Е.И. Штернберг, В.Л. Каневский «Автоматизация агломерационных цехов цветной металлургии». Металлургия І965г
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1. ШҚЗ – дағы қорғасыны бар шикіқұрамды алгомерациялық күйдіруі
1.2.Зауаттың қысқаша сипаттамасы
1.3.Зауыттың технологиялық ... ... және ... ... ... ... үрдісінің қызметтерінің физика – химиялық негізі
2. АРНАЙЫ БӨЛІМ
2.1.Автоматтандыру
2.2.Алгомераттық күйдіру үрдісін басқару объектісі ретінде талдау
2.3. ... ... ауа – ... ... ... ... математикалық үлгісін жасау және құрылымын
таңдау
2.4.Агломерация ... ауа – газ ... ... ... математикалық үлгісін жасау және құрылымын таңдау
2.4 2 Агломерацияның күидіргіге ауа шығыны
бағасының ... ... ... ... ауа - газ ... басқарудың алгоритімін құрасқару
1. ШИМ мен басқару тұрақтылықтың жеткілікті шарттары
6. ТҮАБЖ техникалық қамту.
2.6.1.3595 А адаптор тақшасының техникалық мінездемесі
2.6.2. Жаныны ... және ... ... – net байланыс торабының қорек көзінің мүмкіншіліктері
2.7.Программалық қамтамассыз ету.
2.8. Ақпараттық қамтамасыздандыру
2.9. ТҮАБЖ функционалды сұлбасының сипаттамасы
2.9.1.Табиғи газ шығынын автоматты түрде ... газ ... ... қаупсіздігін автоматтандыру
2.9.4.Кендегі газ бен ауаның қысымын бақылау ... ... ... ... ... ... газ температураларын бақылау
3.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1.Қорғасын сульфидинің концентраттарын алгомерациялаудың ТҮАБЖ – нің
базасына (ШҚЗ – ның ... цех) жаңа ... ... ... ... енгізу және дайындауға кеткен біруақытты
шығындарды есептеу
3.3.Пайданың ... ... ... ... ... ... алу, ... және монтаждау
шығындары
3.4. Құрал – жабдықтарды пайдалануға ... ... ... – ның ... ... ... ... тиімділік және өтімділік мерзімін есептеу
4.ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
4.1. Қауіпті және зиянды өндіріс факторларының анализі.
4.2.Ұйымдастыру шаралар
4.3.Техникалық шаралар
4.3.1.Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
4.3.2.Ауа ауысуын ... ... ... ... ... киімдер мен тұрмыстық ғимараттарымен қамтамассыз ету
4.4.1.Жеке қорғаныс заттарымен қамтамасыз ... мен ... ... ... және жасанды жарықтандыру
4.4.4. Табиғи жарықтандыруды есептеу
4.5.Өртке қарсы шаралар
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
КІРІСПЕ
Дипломдық жобада Шымкент қорғасын ... ... ... ... ... ... режимін
автоматтандыру жүйесін жасау қарастырылған.
Сульфидті қорғасын қоспаларынан және қождамадан тұратын ... ... ... ... ... ... дерлік қорғасын
зауыттары үздіксіз қозғалыстағы түзусызықты машиналар көмегі ... ... ... ... ... өте ... агломерат алу және шығатын
газдағы көкшіл ангидрид концентрациясын ... ... ... ... ... ... ... инерционды, көпөлшемді,
стационарлы емес және өте ... ... ... ... ... үлестірілген болады, сонымен қатар құрамы және шикіқұрамның,
агломераттын қасиеттері, агложолақтағы ы ... ... ... ... толық емес объект болыпта саналады.
Агломерация үрдісі тиімді басқару тапсырмасын шешкен ... ... ... ... ... ... ... және сульфидті
қорғасын қоспаларының агломерацияланатын ... ... ... әуе - газ ... ... қосымша тапсырмасын
шешуболып табылады.
Қазіргі кезеңде ... ... әуе - газ ... ... шебер (оператор) арқылы жүзеге асырылады, ол өзі ... ... ... ... ... жэне ... ... ағымдағы
мэліметтер анализі негізінде локальды (жергілікті) реттеу жүйесін ... ... ... ... ... бұл автоматты
реттеу жүйесі өз ... ... ... ... ете ... ... ... қазіргі кезеңді қолданылып жүрген
басқару практикасында ... ... ... ... ... ... шешу сапасына қатаң талап қояды.Сондықтан да
осындай күрделі объектіні ... ... ... ЭЕМ ... арқылы
объекттегі технологиялық режиммен басқарудың автоматтандырылған ... баса ... - да ... ... үрдісін эуе - газ режимімен басқару
жүйесін жасау және ... ... ... шешімімен
байланысты:
- басқару тапсырмасын шешу үшін алынған ... ... ... ... ... агломерация үрдісі әус-газдық жүйесінщ кұрылымын таңдау;
- басқарудың сандық жүйссініңтехнологиялық құралжабдықтарын ... ... ... ... автоматтанырылған жүйесін қүру технологияға катысты тарауында
орындалған металлургиялық ... жэне ... ... ... ... ... іске асады.
Дипломдық жобада Шымкент қорғасын зауытының агломерациялық
цехына ТҮАБЖ (тсхнологиялық үрдісті автоматтандырылған басқару ... ... ... ... ... ... ... және қоршаған ортаны қорғау ... ... ... залын
жарықтандыру жәие желдету есептеулері жүргізілген.
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1 Ш Қ 3 - дағы ... бар ... ... ... Зауыттың қысқаша сипаттамасы
Шымкент қорғасын ... ... ... Шымкент
қаласында орналасқан. Бұл зауыттың жобасын "Гипроцветмет" институты 1929
жылы ... ... ... ... ... ... қорының негізінде
ГЭС құрылысы түрғызу туралы ... ... ... жағасында қорғасын
зауытының қүрылысын түрғызуға себепші болды, ол Ашысай мен ... ... ... сондай - ақ ГЭС - ке жақын жерде орналасты.
Зауыттың жобасы 1933 жылы бітті, ал қүрлысы 1931 жылы ... ... ... ... қиындықсыз жүрді, 1934 жылдың 20 -сэуірден бастап
зауыт қорғасын өндіре бастады.
Зауыттың ... ... ... жылына 30000 тонна ... ... ... ... қарастырып, оның қуатын арттырып жылына ұсақталған
таза қорғасынның ... 220 000 ... ... мақсатын қолға алды.
Қазіргі кезде зауыттың құрамына келесілер кіреді:
- агломерациялық ... ... ... ... ... ... цех;
- күкіртқышқылды цех;
- КИПиА цехы;
- № 1 Шаңсорғыш цех;
- № 2 Шаңсорғыш цех.
1. 3 Зауыттың ... ... ... және түсуші шикізаттың
мінездемесі
Шымкент қорғасын зауытйшда қорғасын өндіруді еріту арқылы калпына
келтіру ... ... ... ... ... ... ... қайта жасалатын
жұмыстары:
- агломерациялық күйдіру;
- қайта қалпына келтіретін шахталық балқыту;
- қара қорғасынды тазалау;
- балқыманы ... ... - ... шикізатында кездесетін қорғасын
қышкылдандыру мақсатында жүргізіледі.
Қоспаларды агломерациялык ... ... ... ... ... ... тигізеді. Күйдіру тереңдігі және
агломерация үрдісінің техника - экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... құрамындағы күкірт 7 - 7,5 %
- ... ... емес 8-10 ... ... ... 35-40 %
- ылғалдылық 5-6 ... ... ... ... ... ... ... араластыруға келіп түседі де пісіру ауданы 75м2 болатын
агломашинаға жіберіледі, онда ... іске ... ... ... ... ... ... қождамадан
араластырылып қышқылдандырғышқа күйдіруге жіберіледі.
Күйдірілген қорғасын сульфиді қорғасын қышқылына (тотығына) айналады,
осы кезде басқа металдарда тотығады, ал ... ... ... ... ... ... ... күйдіруге жатқызалық;
Күйдіру ... ... ... шахталық пешке балқыту үшін
қажет.Алынған агломерат шахталық балқытуға келіп түседі.
Шымкент қорғасын заутыныа 20- дан ... ... мен ... ... ... ... ... тұратын металдарды бар (қорғасын,
мырыш, берилий және т.б.)
Шымкент ... ... ... ... ... қорғасын бар
материалдардың сипаттамасы 1 кестеде берілген.
ПРОЦЕССТІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ... ... ... ... ЗАВОДЫ
1.3.1 Агломерациялық үрдіс
Қорғасын сульфидті концентраттарды агломерациялау үрдісі түрлі -түсті
металургия ... ... ... ... ... ... байланыс агломерациялау
Үрдісіне сапалы агломерат қорғасынды балқытуға арналған жартылай дайын
өнімі алу мақсатында жоғары талаптар қойылады.
Зауытқа құрамында қорғасын бар 20 - ... дана ... кел іп ... флюс ретінде еріткіш концентраттар, кварцтық алтыны бар кен, әк
және темір ... ... ... кені және флюстар бөлшектенеді және
шикізатты шикіқұрам жүргізілетін штабельді ... 30 ... ... 3 ... орны бар, әрқайсысы 4700 м" (10-12 ... ... ... мен ... қозғалатын жүк арбалары
арқылы шихтарникке түсетін материалдар 3 ... ... ... ... ... ... үшін айналма агломерат қосады.
Шикіқұрам келесі құрамда қоқыс алу (шлак) ... ... ... ... - ... 28-33
СаО- 12-15
ZnО - 19 - ға ... ... ... ... ... болатын
шикіқұрам тасымалдаушы арнайы машинаға пісіруге жібереміз.
Шикі шикіқұрамда 10 - 13 % 8 ... Оны ... ... үшін 8 -
9 % - ға дейін айналма агломерат ... ... ... ... шикіқүрамда пісу үшін арластырғыш барабанға беріледі, ол ... ... ... 5-7 % ... ... ... Барабанның шикіқұрам бойынша өндірушілігі 230 т\сағ.
Шикіқұрамның барабанда өту ... 5 ... ... бараннан кейін шикіқұрамның бункеріне беріледі.
Бункерге де 15 – 25 мм ... ... ... ... ... ... ... 2500 мм, диаметрі 810 ... ... ... ... ... ... ... 25 мм қалыңдықпен "төсек" бункерінен "төсек" қабаты түседі.
"Төсектің" үстінен қарапайым шикіқұрамнан тұратын 10 - 15 мм ... ... ... ... орнығады. Тұтандырғыш
қабат өртенгеннен кейін оның үстіне шикіқұрам қабаты орналасады. ... ... ... ... ... ... күйдіру басталады.
Шикіқұрамның барлық қабаттарының ұзындығы максималды болып орнатылған
— 200 мм. ... 1,1 - 1,3 ... және ... ... ... ... үрлегіш камералардын қысымы 2450 - 2940 Па аралығында
- агломашинаның ортаңғы бөліктерінде және ... ... 680 - 980 ... кен ... газ арқылы жүмыс істейді, шығыны 2,5 - 3 м3
/мин және ауада 50 - 60 м3\ мин, газ - ауа ... 1:20, ... ... ... тұтандырғыш кеннің астында орналасқан бір вакуум -камера бар,
ауданы 2,5 м жэне ... 5м (2*2,5 м ) ... 15 ... ... ... ... жағы қалпақпен жабылған, оның астында 0-20 Па ыдырау
болады.
Машинаға қызмет көрсету үшін қалпақтың ... ... ... 21 ... Жүктелген ұшқындар кертіктерде тайғанайды, соның салдарынан
кертіктер мен табантістері арасында сенімді тығыздалу болады.
Щиптердегі арнайы саңылаулар арқылы ... ... ... ... ... ... ... рельстермен сырғыйды.
Үрлеуіш камераларына ауаны ортақ коллекторда паралелль жұмыс
істейтін екі ауа толтырғышпен жідереміз. Газтолтырушының ... ... с ... 2150 м2 ... газды 2 –нүктеден сорып аламыз:
-байытылған газдар агломашинаның басты бөлгеннен сорылады, ... ... ... ... ... ... ... күкірттің 69% шикізаттан алу;
— 1 т қорғасынға оттегінің ... ... ... 15-34 м ... 1 т ... ... ... агломерат бойынша 20 - 27 кг/т;
— 1 т ... ... ... ... ... 100-130 кВт. ... үрдісі кезінде денсаулыққа зиянды заттар бөлінеді: күкірт
ангидриді SО2, қорғасын шаңы, қорғасын буы. Сондықтан да ... ... ... азайту үшін цехтың агломашинасының қалпағының,
кендерінің астында қиықтар болу ... ... ... ... ... - ... ... шикіқұрамды пісіру сұлбасы
байытылған газдар
байытылмаған газдар
кеннің астындағы газ
ауажіберушідегі ауа
2сурет
1 - шикіқұрам; 2 - төсеніш; 3 - дайын ... 4 - жану ...... ... жылдамдығы; һ - шикіқұрам қабатының биіктігі.
Тұтандырғыш қабат жанғаннан кейін газ кенінің жылуынан, 1000 -1100 с ... оған ... ... ... ... ... ... түседі де агломерация үрдісі
басталады.
Агломерация кезінде келесі ... ... ... ... + 2О2 = РЪ8О4 + 807898 ... + РbS О4= 2РЬ + ... - 2Ғе8S+ ... Sп+1 - 2пҒе S + ... S + ЗО2 = 2СшО + 2 ... S + 4О2 = 4СиО + 2 ... S + ЗО2 = 2ZпО + 2 ... S + ЗО2= 2Сd0 + 2 ... 2Аs+ 2Ғе ... мен ... қоспаларының тотығуынан басқа ... ... ... ... ... қосылыстардың әсерлесу үрдісі де
өте маңызды болып саналады. Олардың бір бөлігі өзінің ... ... бөлу ... ... роль ... ... - ... пеште металлургиялық балқытуға болатын
механикалық қатты қосылыстар алу. Түйіршік түрінде шикіқұрам ... ... ... ... өйткені диффузияның
болмауынан тасымалдау мүмкіндігі арта түседі, сондай - ақ ... ... ... ... ... = 95 тәулік /т
Газүрлеуші төменге ... ... ... қабылдап
аламыз. Ауамен төменге ... ... ... ... ... ... ... қауптенбей
құрамында қорғасыны көп ішкі құраманы күйдіруге, ... ЅO2 ... ... алуға (5-7 %)күкіртті қышқыл өндірісте жарамды) , оттықтар
электр энергиясын шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.
Есептеу үшін ... ... ... ... 3 т/(м2 ... және құрылғыларды уақыт бойынша қолдану
коэффициенті 0,9.
Агломашынаның қажетті ауданы:
(95 / 1,3) *0,9= 80,1 м2
Күйежентектелу ауданы 75 м2 ... ... ... ... ... үрдісін басқару объектісі ретінде талдау
Қарастырылатын технологиялық ... АБЖ ... ... ... ... ... жүйе класында қарастырамыз, технологиялық
операциясымен басқару есебін шешу үшін ... ... ... жүйе ... ... операциямен қарастырылатын автоматты
басқару жүйесін тиімді есебінің нақты шешімі басқару есебін шешу ... ... ... ... ... ... режиммен агломерация үрдісін: ауадағы
газды ... ... ... және ... қүралдар
баскару жүйесін таңдаумен байланысты.
Агломераттық үрдісті тиімді басқару автоматты жүйесін құрастыру есебі
агломерат жэне ... газ алу ... ... ... ... күрделі есеп; шаруа, объект, басқару, адеватты ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін,
бақылау және реттеу автоматтандыру құралдарын тотықсыздығы түрінде күрделі.
Агломерат үрдісінің адеватты басқару есебін бір этапты ... ... - ... ... ... есеп басқарушы болып табылады. Ол ... ... ... ... жэне сульфид қорғасынды
концентратцияның агломератты күйдіру көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... ... - газдың режимін баскару
кезекиті мастермен ... ... Ол ... - ... ... ... негізінде және автоматты реттеудің газ
тиімді локалды жүйесі көмегімен үлкен кешігумен алынатын ... ... ... нәтижесінде үрдісінің енгізілуі туралы шешімін
қабылдайды.
Мұндай жағдайда басқарудың саласы шебердің (оператордың) біліктілігі
мен ... ... ... ... ... ... үрдісін
енгізу тәжірибесі агрегаттық ... ... ... және оның ... ... ... ... мүмкіндік бермейді.
Басқару контырында есептегіш машинаның басқаруын колданудың тиімділіғі
мен қарстырылатын объектісінің ерекшеліктерін ... ... ... басқару жүйесінің құрылысын тікелей сандык басқару жүйе ... ... жүйе ... технологиялык операцияның қарастырылатын
автоматты басқару жүйесінің тиімді ... ... ... басқару есебін шешу
үшін басқару объектісінің идентификациясымен, ... ... ... ... ... ... ... құрылысымен, математикалық
қамтамассыздандыруды қүрумен және техникалык ... ... ... ... ... ... ауа - газдық режимімен ... ... ... үлгісін жасау және құрылымын
таңдау
( Агломашина қақпағы астында айырылу, электрсүзгі ... киын ... ... ... ... ... ... есебі, формулданған
реттеу объектісі болып, астынан үрлеу, ауа беру үшін ауа ... ... ... ... және ... ... ... газ, газқүбырының бас бөлігі, агломерациялық үрдіс болып табылады.
Орнықтылық жүйе құрылысын таңдау алдында сызықты динамикалық ... ... ... ... ... ... ... зерттеулер апроксимация мүмкіндігін көрсетті, және каналдардан
беріліс ... ... ... ... ... ол 9 кестеде
келтірілген.
9 кесте
|Параметр |11 арна |12 арна |22 арна |32 арна |42 арна |43 арна |
|a ij |0,154 |0,068 |0,063 |0,053 |0,11 |0,05 ... |0,08 |0,095 |0,09 |0,01 |0,002 |0,003 |
|W ij (S) |0,08 |0,095 |0,09 |0,01 |0,002 |0,003 |
| |S (S+ |S |S (S+ |S (S+ |S (S+ |S ... |0,154) ... |0,063) |0,153) |0,11) | |
9 ... ... ... ... төмендегідей:
11 - "Электросүзгіш алдында А24 ... газ ... ... ... - ... ... газ ... А24 байытылған газ үрлегіштің
өнімділігі";
22 - "Қақпақ ... газ ... ... А25 газ
үрлегіштің
өнімділігі";
32 - "Агломашина бөлігінің алу жағында кақпак астында газ ... А23 ... ... - ... ... газ ... ... басты бөлігінде А22
ауа үрлегіш өнімділігі";
43 - "Агломашина басты бөлігінде ауа шығыны - ... ... 22 ауа ... ... қасиеттерін есепке ала отырып, қалыптасқан есептерді шешу үшін. НІДУ
жүйесі енгізілген. Оның құрамында:
— Орталықтандырылған бақылаудың ішкі жүйесі;
... ... ... ... ... ішкі
жуйесі;
- Агломерат күйдірудегі ауа шығынын бағалаулар ішкі жүйесі
— Тікелей сандық реттеудің ішкі жүйесі.
Агломерация үрдісін ауа - газ ... ... ... ... Орталықтандырылған бақылаудың ішкі жүйесінің көмегімен ... ... ... Агломерация үрдісінің математикалық үлгісінің параметрлерін
түзеді;
3 қадам. Агломерациялық күйдірудегі ауа шығыны ... ... ... ... ... ... астындағы жеңілдету электрсүзгі алдындағы қысым
және агломашинаның бас бөлігіндегі ауа шығынның мәндерін қолдау.
Автоматгандырылған басқару жүйесінің ... ішкі ... ... ... ... ішкі жүйесі мынадай кызметтер аткарады:
1) Датчиктерден және түрлендіргіштер ... ... ... ... ... ... жэне анологты ақпаратты кодтау;
2) Кіріс ақпаратты ... ... ... ... ... бөліктеу;
3) Датчиктерден қателерді ... ... ... жэне ... ... УВМ - мен цехты автоматты ... ... және ... ... УВМ - ға ... беру және УВМ -нан
агломашинада ... ... ... ... ықпалын беру;
5) УВМ - нан басқаратын ... ... ... ... ... және түрлендіру және ... ... ... ... ... заңын тікелей сандык басқару (РСБ) жүйе контрының саны ... ... ... орталықтандырып (оператор пультімен) өзгерту;
2.4.2.Агломерацияның күйдіргеге ауа шығыны бағасының бағынқы жүйесі.
Берілген бағыныңқы жүйеде алу шығынның берілген мәні ... ... ... ... ΔУ5а ... бағаланады, келесі
теңдеумен:
ΣаiХi = У Ѕааза - ΣаiХi = ΔУ5а
(19)
ШСЗ талаптарында ... ... ... мәліметтер анализі келесідей
көрсетіледі, х4 және х5 арасында х4=3х5 қатынасы бар.
Осы ... ... ... х5 = Д УХ, /(3 а4 + а5); хА =3 ... х4 мәні ... бас бөлігіне ауа шығыны тұрақтандыру
контуры үшін берілген мән ретінде ... ал х5 ... ... ... ... шектелуі ретінде қолданылады.
Тікелей сандык реттеу бағыныңқы жүйенің орталықтандырылған бақылау
бағыныңқы ... ... ... ... ... берілген ауа -
газды режимнің түрақтандыру есебін шешеді.
Тұрақтандыру СР1 - СРЗ (3 ... 4 ... ... ... Олар ... ... программасы жүзеге асырылған және ИМ1 -
4 ... ... ... М ... ... СР2 - ... VА24 және VА221 айналу жылдамдығына А24 газүрлегіш роторп
және А22 газүрлегішке әрекет ... Ро ... ... ... ... ... ауаны қысу екі автономды (басқару объектісі
арқылы ғана байланысқан) контур. СР2 және СР4 реттегіштері жұмысқа кезекпен
қосылып, V А 23 және УА25 ... ... А2Ъ ауа ... ... және
А25 газүрлегішке әсер етеді,РК қақпан ... ... ... екі реттегіштің жұмысын К1 және К2 кілттері және логикалық ... ... ... жүзеге асқан, кілттер жұмысының кілттері
келесідегідей:
3-сүрет – Ауадағы газ системе стабилизация режимінің структуралық сұлбасы
Мұндағы V A23 max және V A25max V A23 және V A25 ... ... ... ал 0 және 1 символдары кілттің а жаратылған жағдайын
білдіреді.
3 ... ... ауа - ... режимнің осы немесе баска m
ауытқуында СР2, СРЗ реттегіштері Рк қақпағы айырылуды ... ... және УА25 ... ... олардың біреуі өзінің шегіне
жеткенге дейін. Осыдан кейін реттегіш жұмысының логикасы қарама ... яғни олар УА23, және УД25 ... ... ... жылдамдық өзінің шегіне жеткен кезде кішірейеді, одан қайта бастапқы
сұлба құрылады. Осындай жағдаймен, K1, К2, ... ... ... шарттардан агломерация үрдісінің мэліметтемесіне ауысады.
2.5 Агломерат үрдісірің ауа - газ ... ... ... ... ... ауа ... ... сандық басқару жүйесін
функционалдық алгоритмнің блок схемасы 4 ... ... ... ... ... жұмысы (ПЦК) Р1- Рб; Р 13
операторларымен қамтамассызданады.
Р1, Р2, Р6 операторлары бастапқы ақпаратты дайындауды ... ... ... ... ... градировкасы және оперативті -
сақтағыш құрылғысына жұмыстық жөндеулердің ақпарат тізімін).
Р 1 Р 2 Р6 операторларға сұраныс ... 2,5 с ... ПЦК ... ... барлық каналдардан жинаған ақпараттан кейін жүзеге
асады.
Р3Р 4 Р5 операторлары қорытынды және ... ... ... жүзеге
асырады.
Сандық басқару бағыныңқы жүйенің функционалданнуы Р11Р12Р25Р28 Р27 Р
29
Р 30 Р 40 - ... ... ... атқарушы органға басқарушы
сигналдарын шығару, үрдісінің сәйкес ... ... ... - ... үзгіш алдындағы қысым; Р25, Р28 Р27, Р 29, - ... ... ... Р3о, Р40 - ауа ... ... басты
бөлігінде көміртегімен байланыстырылған).
Р14, Р22 - агломашина қақпағы астында айырылу технология басқару ... ... Р23 Р24, Р38- ... ... ... ... ... алдындағы қысым.
Р23 Р24 - агломашина қақпағы астында айырылу.
Р38 - ... ... ... көміртегімен байытылған ауа шығыны.
Р13 - агломашина ... ... ... ... ... ... операторы, оператор пультында 64 кілт көмегімен, 1
және ... ... ... ... ... ... ... жарылуы
Сандық реттегіш СР программалық модульда іске асырылған және келесі
функцияларды орындайды:
— реттегіш шама датчигін ... ... ... ... ... - импульстік модуляция
негізінде және басқаратын эрекеттерді беру МЭО ... ... ... ... ... ... түрі интегралды атқару механизммен қолайлы
жалғасады, УВМ ... оңай іске ... ... МЭО типі жиырма атқарушы механизмдерін басқаруды
қамтамасыз етеді.
Р 1 операторы - жады ұяшығының жұмысшыларын дайындайды, ... ... ... ... және ... және т.б. ... ... байланыс орнатады;
Р2 операторы - НЦУ - " ЭЕМ - қолмен " жұмыс ... ... ... ... ... ... Егер ауыстырып - қосқыш "қолмен" күйінде
тұрса, онда реттеудің келесі нұсқасын өңдеуге ауысады;
Рз операторы - табалдырықтың жұмысын жасау есебін ... ... ... = σ (1- b) / (1-d) ... ... - реттелетін шама анологты сигнал датчигне сұрау ... ... ... физикалық шамага Z = σ (1-b)(d-1) ... ... ... A i Bi. - ... i- ші ... үшін масштабтау
коэффиценті.
Р5 операторы - реттеу қатесін мына ... ... ... ... ... газ ... сандық жүйенің функционалдық
басқарудағы агломераттың сұлбасының блогы
Х[п] = (1-)* Х[п} + Х[п + ... 0 < λ > 1 ... ... сызу коэффициенті, Х[п + 1]
алдындағы қадамдағы реттеу қатесінің ... ... ...... шығу ... ... ... жүзеге асырады келесі
формула бойынша:
Бұл айырма теңдеу СФ ... ... ... ... ... - СР ... ... шамасын табалдырықты жұмыс жасаумен Z
салыстырады. Егер ... яғни шама ... У[п]: У[п] = ... 10 ... - басқару сигналының ұзақты - импульсты модульяция
қажеттілігін таңдайды.
Р 11 операторы - ... ... ... 1 ... шамаға белгілеп
теңестіреді.
Рі2 операторы - басқару импульсының ұзындығын п = ... ... ... ... ... ... 2,6 сек ... шектейді.
Р 13 операторы - басқарылатын сигналдар шамасымен ... ... ... ... нөмеріне сәйкес келетін.
2.5.2 ШИМ мен басқару тұрақгылықтың жеткілікті шарттары
ШИМ мен ... ... ... ... және 2 - ... ... үзілмейтін бөлік жоғарыда айтылған жүйеге сәйкес
объекттен құралған, 1 — ші қатарын апериодикалық үзбемен келтірілегн және
атқару механизмі ... ... ... ШИМ ... ... ... ... алу үшін соңы 5 суретте регтеу конгурының
структуралық сұлбасы көрсетілген.
Мұнда К1 - НЛЧ күшейту коэффиценті;
Т1 — уақыт ... шы ... ... ... А ... импульсы ұзындығы Тin = Кp I
Еп I түрінде болады. Кр коэффиценті қатенің ... емес ... ... (6 ... сүрет
6-сурет
ШИМ мен жүйе қаныққан болады, егeр /Еn / > Δ t K p= E ... (-Δ t / K p) < Е < (Δ t / K p) онда жүйе ... ... ШИМ мен ... жүйе ... сигналдарды формалайтын
ұзақтылығы кіріс сигналын импульсты элементіне пропорционал:
Мұндағы Δ t - ... ... in - п- ші ... ... ... ... - импульс амплитудасы;
Еп- п- ші уақыт моментіндегі модулдардың ... ... Δ t < t(п + 1)* Δ t( үшін Тт =Кп* Δ t; Кп= ... Δ t,
X егер 0, X, 1; 1 егер X > 1; 0 егер X < ... = 0 деп шамалаймыз, ... ... ... ... келесі түрде болады:
22
23
үшін шартты эсиптотикалык ... ... - ... қолданамыз):
Анығу модуляторы үшін
sat X= X егер 0, X, 1;
1 егер X > 1;
0 егер X < ... X= 1 егер X ... егер X

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қорғасын агломерациясы19 бет
Акушерлік көмек.Қалыпты жағдайда өтетін туу үрдісі8 бет
Мұғалімдердің кәсіптік бағытын қалыптастыру мәселелері5 бет
Оқушылардың сабақтағы іс - әрекеттерінің белсенділігі дидактикалық ойындардың рөлі3 бет
Педагогикалық технологиялардың дамуы9 бет
Шабындықтар мен жайылымдарда әр түрлі шөптер қоспасын пайдалану4 бет
Ұсақтау және үгіту үрдісі5 бет
Aлматы маргарин зауытындағы өндірістік іс-тәжірибе есебі20 бет
Delphi бағдарламасында Шымкент қалалық жол полициясының деректер қорын жобалау21 бет
IP желілерде нақты уақыт режимінде ICQ хабарлар алмасу жүйесінде ақпараттық сервистерін іске асыру38 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь