АлЭС-1 ЖЭО 6/110 кВ кернеулі генератор-трансформатор блогының релелік қорғанысы және автоматикасы

Кіріспе 7
1 Бөлім. Стансаның электрлік бөлігін жасау 8
1.1. Стансаның бас электрлік сұлбасы 9
1.2 Жүйе элементтерінің кедергілерін анықтау 10
1.3 Қажетті нүктелердегі ҚТ токтарын анықтау 16
1.4 Жабдықтар мен коммутациялық аппараттарды таңдау 19
1.4.1 Шиналарды таңдау 19
1.4.2 Желі сымдарын таңдау 21
1.4.3 Ажыратқыштарды таңдау 22
1.4.4 Жоғарғы кернеуге айырғышты таңдау 27
1.4.5 Асқын кернеуді шектеушілерді таңдау 28
1.4.6 Тоқ трансформаторларын таңдау 28
1.4.7 Кернеу трансформаторларын таңдау 29
2 Бөлім. Генератор . трансформатор блоктарының қорғанысы 30
2.1 Генератордың статор орамасының бір фазасы жерге тұйықталуынан қорғаныстың тағайыншамасын таңдау 33
2.2 Блоктағы жоғарлатқыш трансформатордың ТК жағында жерге тұйықталудан қорғаныс түрін таңдау 36
2.3 Блок трансформаторының ТК шиналарында қ.т..дан қорғаныс түрін таңдау 36
2.4 Генераторды тежеуі бар блоктың дифференциалды қорғанысын есептеу 37
2.5 Генератор . трансформатор блогының ток үзіндісі ... ... ... ... ... ... ... 42
2.1 Газдық қорғаныстың жұмыс істеу принципі және оның тағайындалуы 43
2.2 Трансформатордың май жүйесінің құрылғысы 45
2.3 Газдық қорғаныстың принципиалды сұлбасы 46
3 Бөлім. Трансформатордың дифференциалды қорғанысына сандық терминалдарды қолдану 50
3.1 БМРЗ.ТД.00.20.01 релелік қорғаныстрың микропроцессоррлық блогының тағайындалуы 50
3.2 БМРЗ функциялары 51
3.2.1 Қорғаныстың функциялары 51
3.2.2 Дифференциалды тоқ үзіндісі 53
3.3 Автоматиканың функциялары және ЖК ажыратқыштарымен (айырғыштармен, қысқатұйықтағыштармен) басқару 54
3.4 Сигнализацияның функциялары 55
3.5 Тағайыншамалардың есептеу методикасы 59
3.5.1 Қорғаныс тағайыншамасының есебі 59
3.5.2 Дифференциалды іске қосылу тоғы және тежелу коэффициентінің бастапқы мәндерін таңдау 60
3.5.3 Тиым салудың бағдарламалық параметрлерінің тағайыншамасын таңдау 61
3.5.4 Сезімталдықты тексеру 61
4 Бөлім. 110 кВ желінің қорғанысы 62
4.1 Үш сатылы дистанционды қорғаныс 62
4.2 Үш сатылы нөл рететік тоқ қорғанысын есептеу 68
5 Бөлім. . Арнайы бөлім 74
5.1. Электрэнергетика жүйесіндегі жиіліктің өзгеру процессі
(АЧР) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...74
5.2. Жиілікті түсіру автоматикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77
5.3 Жиілікті түсіру автоматикасын баптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84
5.4 SIEMENS фирмасының SIPROTEC 7RW600 V1.0 цифрлы релелік қорғаныс аспабындағы жиілікті қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..85
5.5 Істен шығару тізбектерін бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .87
5.5.1 Екі бинарлы кірістері бар бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .88
5.5.2 Бір бинарлы кірісі бар бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...89
6 бөлім. Өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімі 91
6.1 Өндiрiс орындарындағы потенциалды қауіпсіздік және зияндылық анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .91
6.2 Электр тоғының зақымдануына талдау анализі 94
6.2.1 Жалпы жағдай ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94
6.2.2 Электр тораптарының қауіптілігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96
6.3 “АлЭС.1” 110/6 кВ қосалқы станциясында жерлестіру құрылғысын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..101
7 бөлім. Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..110
7.1 Жобаның экономикалық бағасы 110
7.2 Қосалқы стансаны жаңартуға кететін инвестицияны есептеу 111
7.3 Қосалқы стансаның кеңеюіне салынатын инвестициялардың экономикалық және қаржылық тиімділігі 114
7.4 Жоба үстіндегі ҚС.ң техника.экономикалық көрсеткіштері 115
7.5 Инвестициялардың қаржы.экономикалық тиімділік көрсеткіштері 117
Қорытынды 121
Қолданылған әдебиеттер 122
Энергия жүйесінің электрлік бөлігінде электр стансасы, қосалқы станса және электр жеткізу желілерінің электр жабдықтарының зақымдануы мен қалыпсыз жұмыс режімі орын алуы мүмкін.
Зақымдану деп айтарлықтай апаттық токтың пайда болып, ЭС, ҚС шиналарында кернеудің терең түсуін айтуға болады. Бұл ток үлкен көлемде жылу бөліп, өзі жүрген жердегі электр жабдықтарын қиратады.
Кернеудің түсуі электр энергиясын тұтынушылардың қалыпты жұмыс режімін, сондай-ақ энергожүйе электр стансаларының параллельді жұмыс істеу тұрақтылығын бұзады.
Әдетте қалыпты режімдер кернеудің, токтың және жиіліктің рұқсат етілген мәнінен ауытқуына әкеліп соғады. Кернеу мен жиіліктің түсуі тұтынушылардың қалыпты режимін өзгерту қаупін тудырады, ал кернеу мен токтың жоғарылауы ЭЖЖ мен электр жабдықтарының зақымдалуын тудырады.
Зақымдалу орнында қирауды барынша азайтып, жүйенің зақымдалмаған бөлігін қалпында сақтап қалу үшін сол орынды тез анықтап, зақымдалмаған жүйе бөлігінен бөліп алу қажет.
Оны орындайтын релелік қорғаныс болып табылады. Ол энергожүйенің барлық элементтерінің қалпын үздіксіз бақылап, пайда болған зақымдану мен қалыпсыз режимдерге жылдам әрекет етіп отырады.
Бұл дипломдық жоба АлЭС-1 ЖЭО 6/110 кВ кернеулі генератор-трансформатор блогының релелік қорғанысы және автоматикасы жобаланған.
АлЭС-1 ЖЭО, АлЭС-2 ЖЭО, АлЭС-3 ЖЭО және Алматы-500 (бұл жерде энергожүйе ретінде қарастырылған) қорек көздерімен шектелген тұйық жүйе берілген. Олар 110, 220 кВ электр жеткізу желілері (ЭЖЖ) арқылы байланысқан (1 қосымша). Жоба мақсаты: АлЭС-1 ЖЭО-дағы генератор-трансформатор блогының релелік қорғанысын жобалап, тиісті есептеулер жүргізу.
Сондай-ақ ұсынылып отырған дипломдық жобада стансаның ескі жабдықтарын жаңамен алмастырып, олардың тиімділігін, сенімділігін қарастыратын боламыз. Төртінші бөлімде релелік қорғаныстарға соңғы сандық терминалдарды пайдаланып есептеу жүргіземіз, ал арнайы бөлімде электрэнергетика жүйесіндегі жиіліктің өзгеру процессін талқылаймыз. Бұдан басқа экономикалық, өміртіршілік қауіпсіздігі сияқты бөлімдерден тұратын бұл дипломдық жоба міндетті талаптарға сай.
1. Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.
2. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.
3. Справочник по проектированию элетроснабжения/Под ред. Ю. Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.
4. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2 т. Т. 1. Элетроснабжение/Под общ. ред. А. А. Федорова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 568 с.
5. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 т./Под общ. ред. А. А. Федорова. Т. 2. Элетрооборудование. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 592 с.
6. Электрическая часть электростанций. Под ред. С. В. Усова. Учебник для вузов. – Л., «Энергия», 1977.
7. Чернобровов Н. В., Семенов В. А. Релейная защита энергетических систем: Учеб. пособие для техникумов. Часть-1. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.
8. Чернобровов Н. В., Семенов В. А. Релейная защита энергетических систем: Учеб. пособие для техникумов. Часть-2. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.
9. Федосеев А. М., Федосеев М. А. Релейная защита электро-энергетических систем: Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.
10. Авербух А. М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами. – Л., «Энергия», 1975.
11. Шабад М. А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1985. – 296 с.
12. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 11. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110 – 750 кВ. – М.: Энергия, 1979. – 152 с.
13. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 – 500 кВ: Расчеты. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 96 с.
14. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 2. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110 – 220 кВ. М. – Л., Госэнергоиздат, 1961.–64 с.
15. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 3. Защита шин 6–220 кВ. станций и подстанций М.–Л., Госэнергоиздат, 1961.
16. Беркович М. А. и др. Автоматика энергосистем: Учеб. для техникумов/М. А. Беркович, В. А. Гладышев, В. А. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 240 с.
17. Овчаренко Н. И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для вузов/Под ред. А. Ф. Дьякова. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 504 с.
18. Беркович М.А. и др. Автоматика энергосистем: Учеб. Для техникумов / М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. – 3-е, перераб. – М.: энергоатомиздат, 1991. – 240 с.
19. Инструкция по оперативному обслуживанию протвоаврийной автоматики южной зоны ЕЭС Казахстана. – Алматы, 2000.
20. Внешнее электроснабжение электрифицируемого участка Чу-Алматы Алматинской железной дороги. ВЛ 220 кВ Чу-Чокпар. Рабоций проект (3489). Противоаварийная автоматика. Пояснительная записка и чертежи 3489-310-16-тI. – Алматы 1995.
21. Папаев С. Т. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 240 с.
22. Дюсебаев М.К., Хакімжанов Т.Е. Адам өмірінің қауіпсіздігінің негізі.Дәрістер конспектісі. – Алматы: АЭжБИ, 2002.
23. Сулиева Н.Г., Сухарев В.Г. "Безопасность жизнедеятельности. Защита от производственного шума" – Методические указания к выполнению дипломного проекта. – А, 1995.
24. СниП 11-12-77. Защита от шума. - М, 1978№
25. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. /6-е изд., перераб. и доп./ - М.: Энергоатомиздат, 1985.
26. Князевский Б.А. Охрана труда. /2-е изд., перераб. и доп./ - М.: Высш. Школа, 1982.
27. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Белов С. В., Ильницкая А. В., Козьяков А.Ф. и др.; Под общ. ред. Белова С. В. – М.: Высш. Шк., 1999. – 488 с.
28. Райзберг Б.А. Рыночная экономика. – М.: Деловая жизнь, 1995.
29. Г.Ж. Даукеев, А.А. Жакупов, К.К. Токтибахиев, Б.И. Тузелбаев Методология формирования тарифов в секторе электроэнергетики Казахстана: состояние, проблемы, перспективы. - Энергетика и топливные ресурсы Казахстана. – 2000.– №2. – С.17-25
30. Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике». // Казахстанская правда, 24 августа 1999.
31. Постановление Правительства Республики Казахстан № 1126 от 15 октября 2002 года «Об утверждении Программы совершенствования тарифной политики субъектов естественных монополий на 2002-2004 годы».
        
        Аңдатпа
Бұл дипломдық жоба “АлЭС-1 ЖЭО 6/110 кВ ... ... ... ... ... және автоматикасы” тақырыбы
бойынша орындалған.
Жобада ЖЭО-ң электрлік бөлімі үшін ... ... ... ... ... 110 кВ кернеу жағындағы желілерге
релелік ... ... ... ... ... электрэнергетика жүйесіндегі жиіліктің
өзгеру процессі және оның қызметі, оның сұлбаларына ... ... ... ... өндiрiс орындарындағы потенциалды
қауіпсіздік және зияндылық анализі, электр тоғының адам ... ... ... ... станциясында жерлестіру ... ... ... ... бөлімінде аймақтық энергетикалық
кәсіпорын қызметінің ... ... ... ... ... негіздемесі жобалаудың тиімділігін көрсетеді.
Аннотация
Дипломный проект выполнен на тему “Релейная защита и ... ... 6/110 кВ на ... ... ... для ... ... ТЭЦ произведен выбор силового
оборудования и выбор коммутационной аппаратуры. Произведен расчет релейной
защиты элементов ... и ... ... 110 ... ... ... ... расчет автоматическая частотная
разгрузка (АЧР) ... ... ... ... ... ... ... опастности и вредности предприятиясловия, а ... ... тока на ... ... и ... расчет заземляющего
устройства.
В экономической ... ... ... ... расчет
эффективности деятельности регионального энергопредприятия. Технико-
экономическое ... ... ... экономичность
проектирования.
Мазмұны
Кіріспе 7
1 Бөлім. Стансаның электрлік бөлігін жасау 8
1.1. Стансаның бас ... ... ... Жүйе элементтерінің кедергілерін анықтау 10
1.3 Қажетті нүктелердегі ҚТ ... ... ... ... мен ... ... ... 19
1.4.1 Шиналарды таңдау 19
1.4.2 Желі сымдарын таңдау 21
1.4.3 ... ... ... ... ... ... таңдау 27
1.4.5 Асқын кернеуді шектеушілерді таңдау 28
1.4.6 Тоқ трансформаторларын таңдау ... ... ... таңдау 29
2 Бөлім. Генератор – трансформатор блоктарының қорғанысы 30
2.1 Генератордың ... ... бір ... ... ... ... ... 33
2.2 Блоктағы жоғарлатқыш трансформатордың ТК жағында ... ... ... ... 36
2.3 Блок трансформаторының ТК шиналарында қ.т.-дан қорғаныс түрін
таңдау 36
2.4 ... ... бар ... ... қорғанысын есептеу
37
2.5 Генератор – ... ... ... ... ... жұмыс істеу принципі және оның тағайындалуы 43
2.2 Трансформатордың май жүйесінің құрылғысы 45
2.3 Газдық қорғаныстың принципиалды сұлбасы 46
3 ... ... ... ... ... ... 50
3.1 БМРЗ-ТД-00-20-01 релелік қорғаныстрың микропроцессоррлық блогының
тағайындалуы 50
3.2 БМРЗ функциялары 51
3.2.1 ... ... ... ... тоқ ... ... Автоматиканың функциялары және ЖК ажыратқыштарымен (айырғыштармен,
қысқатұйықтағыштармен) басқару 54
3.4 Сигнализацияның функциялары 55
3.5 Тағайыншамалардың есептеу методикасы 59
3.5.1 Қорғаныс ... ... ... ... іске қосылу тоғы және ... ... ... ... 60
3.5.3 Тиым салудың бағдарламалық параметрлерінің тағайыншамасын таңдау
61
3.5.4 Сезімталдықты тексеру 61
4 ... 110 кВ ... ... ... Үш ... ... қорғаныс 62
4.2 Үш сатылы нөл ... тоқ ... ... 68
5 ... . ... ... 74
5.1. Электрэнергетика жүйесіндегі жиіліктің өзгеру процессі
(АЧР)...................................................................
............................................74
5.2. ... ... ... түсіру ... SIEMENS ... SIPROTEC 7RW600 V1.0 ... ... ... ... ... шығару тізбектерін
бақылау.........................................................87
5.5.1 Екі бинарлы кірістері бар
бақылау.....................................................88
5.5.2 Бір бинарлы кірісі бар
бақылау...........................................................89
6 бөлім. Өміртіршілік қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... және зияндылық
анализі.................................................................
............................................91
6.2 Электр тоғының зақымдануына талдау анализі 94
6.2.1 Жалпы
жағдай......................................................................
......................94
6.2.2 Электр ... ... ... 110/6 кВ ... станциясында жерлестіру құрылғысын
есептеу.....................................................................
.............................................101
7 бөлім. Экономикалық бөлім
..................................................................110
7.1 ... ... ... ... ... стансаны жаңартуға кететін инвестицияны есептеу 111
7.3 Қосалқы ... ... ... ... ... қаржылық тиімділігі 114
7.4 Жоба үстіндегі ҚС-ң техника-экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... көрсеткіштері 117
Қорытынды 121
Қолданылған әдебиеттер 122
Кіріспе
Энергия жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... жеткізу желілерінің электр жабдықтарының зақымдануы мен
қалыпсыз жұмыс режімі орын алуы мүмкін.
Зақымдану деп ... ... ... ... болып, ЭС, ҚС
шиналарында кернеудің терең түсуін айтуға болады. Бұл ток ... ... ... өзі жүрген жердегі электр жабдықтарын қиратады.
Кернеудің түсуі электр энергиясын тұтынушылардың қалыпты жұмыс режімін,
сондай-ақ ... ... ... параллельді жұмыс істеу
тұрақтылығын бұзады.
Әдетте қалыпты ... ... ... және ... ... ... ауытқуына әкеліп соғады. Кернеу мен жиіліктің түсуі тұтынушылардың
қалыпты режимін өзгерту қаупін тудырады, ал кернеу мен ... ... мен ... ... зақымдалуын тудырады.
Зақымдалу орнында қирауды ... ... ... ... ... ... қалу үшін сол орынды тез анықтап, зақымдалмаған
жүйе бөлігінен бөліп алу қажет.
Оны ... ... ... ... ... Ол ... барлық
элементтерінің қалпын үздіксіз бақылап, пайда болған зақымдану мен ... ... ... етіп ... дипломдық жоба АлЭС-1 ЖЭО 6/110 кВ кернеулі генератор-трансформатор
блогының релелік қорғанысы және автоматикасы жобаланған.
АлЭС-1 ЖЭО, АлЭС-2 ЖЭО, ... ЖЭО және ... (бұл ... ... ... қорек көздерімен шектелген тұйық жүйе
берілген. Олар 110, 220 кВ электр жеткізу желілері (ЭЖЖ) арқылы ... ... Жоба ... ... ЖЭО-дағы генератор-трансформатор блогының
релелік қорғанысын жобалап, тиісті есептеулер жүргізу.
Сондай-ақ ұсынылып отырған дипломдық ... ... ескі ... алмастырып, олардың тиімділігін, сенімділігін қарастыратын боламыз.
Төртінші бөлімде релелік қорғаныстарға соңғы ... ... ... ... ал ... ... ... жиіліктің өзгеру процессін талқылаймыз. Бұдан басқа
экономикалық, ... ... ... бөлімдерден тұратын бұл
дипломдық жоба міндетті талаптарға сай.
1 бөлім. Стансаның электрлік ... ... ... белгілі мәліметтер
АлЭС-1 ЖЭО, АлЭС-2 ЖЭО, АлЭС-3 ЖЭО және ... (бұл ... ... ... қорек көздерімен шектелген тұйық жүйе
берілген. Олар 110, 220 кВ электр жеткізу желілері (ЭЖЖ) ... ... ... Жоба ... ... ЖЭО - дағы ... релелік қорғанысын жобалап, тиісті есептеулер жүргізу.
1.1 кесте – АлЭС-1 ... ... ... ... МВт |Белгіленуі ... МВА ... |60 ... |80 ... |60 ... |80 ... |25 ... |40 (40) ... ...... ... ... ... ... МВт ... ... МВА ... |110 ... |125 ... |110 ... |125 ... |50 ... |80 ... |80 ... |125 ... |80 ... |125 ... |80 ... |125 ... ...... ЖЭО:
|Турбогенератор ... ... ... МВт ... |Қуаты, МВА ... |41 ... |80 ... |41 ... |80 ... |41 ... |80 ... |50 ... |80 ... кесте – Желілер сипаттамасы:
|110 кВ ЭЖЖ |220 кВ ЭЖЖ ... ... км ... |Ұзындығы, км ... |20,7 |Ж-201 |82,1 ... |33,2 |Ж-202 |4 ... (111) |12 |Ж-205 |78,8 ... |3 |Ж-206 (207) |91,5 ... |3,7 |Ж-277 |84,1 ... (122) |9 ... |50,9 ... |9,7 ... (2) |26,3 ... |9,2 | | ... ... ... ... |8,7 | | ... |10,1 | | ... |7,4 | | ... ...... ... ... ... МВА |
| ... | ... №7 АХБК |АТ-1 (2) |125 ... №131 Гор. ... |АТ-3 (4) |125 ... 3-ЖЭО |АТ-5 |240 ... №130 Топливная |ТР-4 (5) |25 ... ... бас ... ... станса сұлбасы жөнінде жалпы мағлұмат
Энергетикалық жүйеде параллель жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... ... жүктемені
арқалайды, басқалары, шыңдық, максимал жүктеме мезетінде толық ... ... ... ал үшіншілері жылулық тұтынушылар (ЖЭО) анықтайтын
электрлік жүктемені арқалайды. ... ... әр ... ... саны бір ... ... де, әр ... электр жалғаулар сұлбаларын
қолданудың тиімділігін анықтайды.
Электр стансаның жоғары ... ... ... ... стансаларын
параллельді жұмысқа біріктіре отырып, энергетикалық ... ... бола ... Бұл жағдайда шиналар арқылы бір энергетикалық жүйеден
екіншісіне куат ағыны – қуат тасымалы жүреді [1, бет 387].
Құрылымдық электрлік сұлба ... ... ... ... ... әр ... кернеудегі тарату құрылғылары (ТҚ)
арасындағы жүктеме мен генераторлардың таралуына және осы ТҚ ... ... ... – ЖЭО құрылымдық сұлбасы
1.1 суретте ЖЭО-ң құрылымдық сұлбалары көрсетілген. Егер ЖЭО U=6÷10 кВ
электр энергиясын ... ... ... онда ... ... құрылғысы (ГРУ) болуы қажет. ГТҚ-на жалғанатын
генераторлар саны 6–10 кВ жүктемеге ... 1.1 а ... екі ... ... ал ... ереже бойынша, қуаттырақ – ... ... ... (ЖК ТҚ) ... Осы ... жалғанған 110–220 кВ желілер
энергетикалық жүйемен байланыстырады.
Егер ЖЭО жанында энергия сиымды өндіріс құрылыстары болса, онда оларды
35–110 кВ ... ... ... Бұл ... ... орта кернеулі
тарату құрылғысы (ОК ТҚ) қарастырылады (1.1 сурет, б). Әр түрлі кернеудегі
ТҚ ... ... үш ... ... ... ... іске асады.
Аз жүктеме (6–10 кВ) кезінде генераторлық ... ... жоқ ... ... мен генератордың блоктық қосылысын
алған тиімді. Ол ҚТ ... ... 6–10 кВ ... қосу ... ГТҚ ... ... ТҚ ... мүмкіндік береді (1.1 сурет, в).
100–250 МВт қуатты энергия блоктары ЖК ТҚ жалғанады. Әдетте ... ... ... ... ... келеді.
1.2 Жүйе элементтерінің кедергілерін анықтау
Жүйе элементтерінің ... ... ... 110 кВ ... реттелуші кернеудің минималды
мәнінде (UВмин=106,5 кВ) жүктеме астында трансформация ... ... ... ... ... ... ... бірліктерте жүргіземіз. Базистік қуатты Sб=1000
МВА деп, ал базистік кернеуді Uб=230 кВ деп аламыз. ... ... ... ... кедергілері 110 кВ кернеу үшін келесі формуламен
анықталады:
, ... 220 кВ ... ... ... ... – Желі кедергілері
|110 кВ кернеу |220 кВ ... ... |Хж, с.б. ... |Хж, с.б. ... |0,73 |Ж-201 |0,621 ... |1,171 |Ж-202 |0,03 ... (111) |0,423 |Ж-205 |0,596 ... |0,106 |Ж-206 (207) |0,692 ... |0,13 |Ж-277 |0,636 ... (122) |0,317 ... |0,385 ... |0,342 ... (2) |0,2 ... |0,324 | | ... |0,307 | | ... |0,356 | | ... |0,261 | | ... ... кедергілері келесі формуладан анықталады:
, ... х//d – ... 100 МВт ... ... үшін ... ал 100-500 МВт үшін – ... ... ... ... – қуат ... барлық генератор үшін бірдей.
1.7 кесте – Генераторлар кедергісі
|Белгіленуі ... МВт |ХГ, с.б. ... |60 |1,962 ... | | ... |25 |4,708 ... |110 |1,712 ... | | ... |41 |2,87 ... | | ... | | ... |50 |2,354 ... | | ... |80 |1,471 ... | | ... | | ... энергожүйесінің кедергісі:
, ... ... МВА, ... МВА – ... ... ... максималды қысқа тұйықталу қуаты. Сонда
с.б.
с.б.
Трансформаторлар кедергісі
Автотрансформатор АТ-1 (2, 3, 4) 220 кВ: ... МВА; ... кВ; ... кВ; Uнн=11 кВ;
Uвскмакс=6,8%; Uвск=11%; Uвскмин=18,9%;
Uвнкмакс=Uвнк=Uвнкмин=31%;
Uснкмакс=20,1%; Uснк=19%; Uснкмин=20,3%;
UкВ=0,5(uкВС + uкВН – ... %, ... + uкСН – ... %, ... + uкСН – uкВС), %, ... ... =1,12; αмин =0,88; αср =1 – ... максимал, минимал және
қалыпты режимде реттелетін жағында кернеудің номинал мәннен салыстырмалы
ауытқуы.
1.8 кесте – Есептеу нәтижелері
|Режим |Uк, % |Х, с.б. ... |UкВ |8,85 |0,888 |
| |UкС |0 |0 |
| |UкН |22,15 |2,223 ... |UкВ |15 |0,92 |
| |UкС |0 |0 |
| |UкН |19,5 |1,56 ... |UкВ |14,8 |0,917 |
| |UкС |4,1 |0,254 |
| |UкН |16,2 |1,004 ... АТ-5 220 кВ: ... МВА; ... кВ; ... кВ; Uнн=38,5 кВ;
Uвскмакс=7,1%; Uвск=11%; Uвскмин=20,9%;
Uвнкмакс=Uвнк=Uвнкмин=32%;
Uснкмакс=21,8%; Uснк=20%; Uснкмин=23%;
1.9 кесте – Есептеу нәтижелері
|Режим |Uк, % |Х, с.б. ... |UкВ |8,65 |0,452 |
| |UкС |0 |0 |
| |UкН |23,35 |1,22 ... |UкВ |11,5 |0,479 |
| |UкС |0 |0 |
| |UкН |20,5 |0,854 ... |UкВ |14,95 |0,482 |
| |UкС |5,95 |0,192 |
| |UкН |17,05 |0,55 ... ... ... ТР-4 (5) 110 кВ: ТРДН-25000/110
Sном=25 МВА; Uвн=115 кВ; Uнн=10,5/10,5 кВ;
Uкмакс=11,72%; ... ... ... ... ... ... ... =1,16; αмин =0,84; αср =1 – сәйкесінше максимал, минимал және
қалыпты режимде реттелетін жағында кернеудің ... ... ... ...... ... |Х, с.б. ... |хВ |0,788 |
| |хН1,2 |11,04 ... |хВ |0,525 |
| |хН1,2 |7,35 ... |хВ |0,347 |
| |хН1,2 |4,86 ... ... ТРДЦН-8000/110
Sном=80 МВА; Uвн=115 кВ; Uнн=6,3 кВ;
Uкмакс=11,6%; Uк=10,5%; Uкмин=9,76%;
ТРДЦН-125000/110
Sном=125 МВА; ... кВ; ... кВ; ... ... ... ... ... формуламен анықталады:
(1-8)
мұнда, αмакс =1,16; αмин =0,84; αср =1 – сәйкесінше максимал, ... ... ... ... жағында кернеудің номинал мәннен салыстырмалы
ауытқуы.
1.11 кесте – Есептеу нәтижелері
|Режим |Х, с.б. (80 МВА) |Х, с.б. (125 МВА) ... |Хт |1,951 |Хт |1,281 ... |Хт |1,312 |Хт |0,84 ... |Хт |0,861 |Хт |0,593 ... ... ... МВА; ... кВ; Uсн=38,5 кВ; Uнн=6,6 кВ;
Uвскмакс=11,56%; Uвск=10,5%; Uвскмин=9,52%;
Uснкмакс=Uснк=Uснкмин=6,5%;
Uвнкмакс=19,29%; ... ... ...... нәтижелері
|Режим |Uк, % |Х, с.б. ... |UкВ |12,175 |4,096 |
| |UкС |0 |0 |
| |UкН |7,115 |2,393 ... |UкВ |10,75 |2,687 |
| |UкС |0 |0 |
| |UкН |6,75 |1,687 ... |UкВ |10,03 |1,817 |
| |UкС |0 |0 |
| |UкН |7,01 |1,236 ... Қажетті нүктелердегі ҚТ токтарын анықтау
ҚТ тоқтарын есептеу үшін ... ... ... және
"ELECTRONICS WORKBENCH" бағдарламасының көмегімен тоқтарды анықтаймыз.
Максимал режімде есептеу
1.2 сурет – К-1 нүктесінде ҚТ тогын ... ... – К-2 ... ҚТ ... ... ... – К-3 ... ҚТ тогын анықтау
Минимал режім үшін есептеу
1.5 сурет – К-1 нүктесінде ҚТ тогын анықтау
1.6 сурет – К-2 нүктесінде ҚТ тогын ... ... – К-3 ... ҚТ ... анықтау
Атаулы бірлікте қ.т. тогы
(1-9)
мұнда kт=Uв/Uн – трансформация коэффициенті.
1.13 кесте – ҚТ токтары
|Қ.т. |Максималды режім ... ... ... | | |
| |І*к, с.б. |Ік, кА. |І*к, с.б. |Ік, кА ... |1,183 |51,845 |1,788 |78,36 ... |4,116 |20,662 |4,681 |23,5 ... |0,633 |27,741 |1,024 |44,877 ... ... мен ... аппараттарды таңдау
1.4.1 Шиналарды таңдау
Генератор жалғанған 6,3 кВ шиналарын таңдау
ПУЭ бойынша ТҚ ... ... ... ... ... ... рұқсат етілген ток бойынша анықтаймыз.
Генератор мен құрама шиналар тізбегінде ең үлкен ток
(1-10)
2(225х105х12,5) мм2, Ідоп.ном=10300 А (2х4880 мм2) қорап ... ... ... ... ... түзету коэффициентін 0,94
ескерсек Ідоп. =10300∙0,94=9682 А> Імax=9646 А.
Термиялық төзімділікке тексереміз. ҚТ тогының жылулық импульсі:
(1-11)
мұнда tотк=4 c; Ta=0.185 ... ... ... ... ... С=91 ... – тұрақты функция.
Механикалық төзімділікке тексереміз. Соққы тогы
(1-13)
мұнда kу.д=1,65 – соққы коэффициенті.
Кедергі ... ... cм3. ... ... әсерлесуінен шиналар
материалындағы қысым
(1-14)
мұнда а=0,8 м– фазалар арасындағы қашықтық; l=2 м– ... ... ... ... ұзындық. Сонда
110 кВ құрама шиналарын таңдау
(1-15)
.
АС-240/32, q=240 мм2, d=21,6 мм, Ідоп=605 А.
Термиялық әсерге тексерілмейді, ... ... ашық ... жалаңаш
сыммен орындалған.
Тәждік шарттарға тексеру. Бастапқы критикалық кернеулік, ... m=0,82 – cым ... ... ... ... коэффициент; ro –
cым радиусы.
Сымның айналасындағы кернеулік
(1-17)
мұнда Dср=1,26D – фаза ... ... ... ... ... ... ... сымы тәж шарттары бойынша өтеді.
1.4.2 Желі сымдарын таңдау
Қорғалынатын Ж-116 110 кВ желі бойынша өтетін толық қуаттың мәні:
Желімен ... ... ... ... A.
Токтың экономикалық тығыздығы бойынша сымның қимасын анықтаймыз:
(1-19)
мұндағы j=1,2 А/мм2 ... ... ... ... ... ... А ... таңдаймыз. Таңдалған сымды рұқсат етілген ток
бойынша тексереміз.
Есептелген тоқ бойынша: Iдоп=510 А>Iр=218,7 ... ... тоқ: Iдоп ... ... ... Ажыратқыштарды таңдау
МЕМСТ 687-78 –қа сәйкес ажыратқыштар мына шарттар ... ... Uном – ... ... кернеуі; Uсети.ном – желінің номинал
кернеуі; Iном – ажыратқыштың номинал тоғы; Iном.расч – ... ... тоқ; kn – ... ... ... жүктеменің нормаланған
коэффициенті; Iпрод..расч – ағымдық режимдегі есептелетін тоқ.
Осыдан кейін ... ... ... мына шарт ... Iвкл – ажыратқыштың номинал қосылу тоғының ... ... ... мәні (номинал қосылу тоғын ҚТ ең ... ... ... ... ... деп түсіну керек); iвелI – номинал
қосылу тоғыың ең ... соң ... ... тоғы ... ... – ажыратқыштың номинал сөндіру тоғы; IП.τ – ҚТ тоғының
периодты құраушысы, (ҚТ-ң ... ... ... ... ... апериодты құраушы тоғының мүмкін болу ... ... ... iaH0M – ажыратылудың апериодты құраушы тоғының номинал мәні; βнорм
– ажыратылу тоғындағы апериодты құраушының нормаланған ... ... - ҚТ ... ... ... (ҚТ-ң ... кезінде ажыратқыш
доғасөндіргіш түйіспелерінің тарау тоғы).
Егер Iоткл.ном >Iп.τ, aл ia.HOM < iaτ, ... онда ... ... ... ... керек..
Сөндірудің есептік уақыты τ немесе tоткл өзіндік өшірілу уақытының
қосындысынан құралады: ажыратқыштың өзіндік ... ... ... мен
негізгі қорғаныстың 0,01-ге тең болатын мүмкін ... әсер ету ... ... тұрақтылығы ҚТ-ң шектік өтпе тоғымен
тексеріледі:
мұндағы ...... өтпе ... периодты құраушысының бастапқы
әсерлік мәні; iпр.скв – шектік өтпе тоғының ең ... ... ... ... ... ... Егер tоткл < tтер
(көп кездесетін жағдай ), онда тексеру шарты:
мұндағы I тер – ажыратқыштың термиялық ... ... ... ... ... ... ... тоғының шектеулі рұқсат етілетін
уақыты; Вк – есептеу бойынша ҚТ тогының жылулық импульсі.
Әдетте,ажыратқыштың қайта қалпына келу ... ... ... ... ... ... ... қайта қалпына келу кернеуі сынақ шарттарына сәйкес ... ... келу ... ... кВ/мкс тексеру қажеттілігі
туындайтын болса, онда ол тек ... ... үшін іске ... ... ... ... токтары:
«Высоковольтный союз» ЖАҚ зауыттары шығаратын МГГ-6 аз майлы генератор
ажыратқышын аламыз. Оның параметрлері кестеде көрсетілген.
1.14 кесте – ... ... ... ... ... кВ |6 ... ток, А |2000 ... ... ... кА |45 ... ҚТ ... - ең ... шың, кА |120 |
| - ... ... тогы (3 с), кА |45 ... соқтық тоғы
, ... ... - ... ... ... ... кезінде бірінші периодтағы ҚТ тоғының ең үлкен
әсерлік мәні:
(1-23)
Таңдалынған ажыратқышты сөндіру қабілетіне тексереміз:
Iдоп=45 кА > Iуд=42 ... ... ҚТ ... апериодты құраушысы:
τ:=0.06 с; Iп0вн=27,741 кА; ... ... ... ажыратқышты электродинамикалық тұрақтылыққа тексереміз:
Iдин=45 кА> i уд.=42 кА.
tоткл=0,06+0,645=0,705 сIуд=31,2кА;
τ кезіндегі ҚТ тоғының апериодты құраушысы:
τ:=0.06 с; ... кА; ... ... ... ... қабілетіне тексеру ҚТ
толық тоғы бойынша жүзеге асады. Сөндірудің толық тоғы:
Iп.τ.нн:=Iп.0.вн,
Iоткл.ном=40 кА>Iп.τ.вн=20,662 кА,
i ... ... ... ... ... ... ... ажратқыштың параметрлері
|Ажыратқыштың параметрлері |Есептелген мәндері ... кВ |110 ... кВ |110 ... A |2000 ... А |262 |
|i дин , кА |102 |iуд, кА |52,6 |
|I дин , кА |40 ... кА |20,662 |
|I отк , кА |40 |Inτ, кА |20,662 ... * tтер, кА2 *с|4800 |В, кА2*с |326,6 ... барлық шарттарды қанағаттандырады.
Секциялық ажыратқышты таңдайық ВГТ-110П*-40/2500У1
1.17-кесте. ВГТ-110П*-40/2500У1 типті секциялық ажыратқыштың параметрлері
|Ажыратқыштың ... ... ... ... кВ |110 |U ... кВ |110 ... A |2000 ... кA |0,262 |
|i дин , кА |102 |i уд, кА |52,6 |
|I дин , кА |40 |I n,0, кА |20,662 |
|I отк , кА |40 |I n,τ, кА |20,662 ... * tтер, кА2 *с|4800 |В, кА2 • с |326,6 ... ... ... айырғышты таңдау
Айырғыштар мына шарттар бойынша таңдалады:
Әрбір кернеу сатысына сәйкес айырғыштарды таңдаймыз:
* 110кВ ортаңғы кернеуге РНД3-2-110/1000У1 типті;
* 10кВ төменгі ... ... ... ... ... әрбір кернеуге таңдалған айырғыштар
кестеде келтірілген
1.18-кесте. 110кВ ... ... ... типті айырғыштың
параметрлері
|Айырғыштытың параметрлері |Есептелген мәндері ... кВ |110 |U ... кВ |110 ... A |1000 ... A |262 |
|i дин , кА |80 |i уд, кА |52,6 ... * tтер, кА2 *с|3969 |В, кА2 • с |326,6 ... 10кВ ... кернеуге РЛНД-1-10/1000-II-УХЛ1 типті айырғыштың
параметрлері
|Айырғыштытың параметрлері ... ... ... кВ |10 |U ... кВ |10 ... A |1000 ... A |715 |
|i дин , кА |85 |i уд, кА |70,62 ... * tтер, кА2 |1128 |В, кА2 • с |588,77 ... | | | ... ... ... ... ... ... шектеушілерді таңдау
Қосалқы станса трансформаторын сыртқы және ішкі асқын кернеулерден
қорғау мақсатында ОПН орнатамыз.
Номиналдық кернеу бойынша:
ЖК (110 кВ) ... ... ... (10 кВ) жағы: ОПН-II-10/56 УХЛ1.
1.4.6 Тоқ трансформаторларын таңдаймыз
Келесі ... ... тоқ ... ... кдин және ктер – ... және динамикалық тұрақтылыққа сәйкес тоқ
еселігі; Z2hOm – ... ... ... ... ... ... класына сәйкес жұмыспен қамтамасыз етеді, Ом; Z2pacч ... ... ... ... ... ... ... сәйкес таңдалады. Егер ТТ-на электр
энергиясының есептемелік санағыштар орнатылса, онда оның ... ... ... кем ... ... Ал тек ... ... құрал қосылатын болса, онда
дәлдік классы 1 болса жеткілікті.
Өлшеуіш тоқ трансформаторларының ... және ... ... ... кВ ... ... ... өлшеуіш тоқ
трансформаторын таңдаймыз.
1.20 кесте – Жоғары кернеудегі өлшеуіш трансформаторлар
|Параметры трансформаторов ... ... ... кВ |110 ... кВ |110 ... A |2000 ... A |1317,4 ... кА |212 ... кА |71,82 ... * tтер, кА2 |13872 |Вк, кА2 * с |2001,56 ... | | | ... ... ... тоқ ... ... шарттар бойынша таңдалынады.
Жоғары кернеу жағында ТВТ-110-III-2000/5:
1.21 кесте - Трансформатордың ішіне орнатылған тоқ трансформаторлары
|Параметры трансформаторов ... ... ... кВ |110 ... кВ |110 ... A |2000 ... A |1317,4 ... кА |48 ... кА |71,82 ... * tтер, кА2 |1875 |Вк, кА2 * с |2001,56 ... | | | ... ... ... ... Трансформатордың ішіне орнатылған тоқ трансформаторлары
|Трансформаторлардың параметрлері |Есептелген мәндер ... кВ |10 ... кВ |10 ... A |5000 ... A |1083,6 ... кА |140 ... кА |81,42 ... * tтер, кА2 |2352 |Вк, кА2 * с |1230,5 ... | | | ... ... ... ... кернеу трансформаторлары келесі шарттар бойынша таңдалынады:
Uном≥Uуст.ном;
S2ном≥S2рас;
[2, таблица 5.13, бет 327] ... 220 кВ ... үшін ... 110 кВ үшін ... ... 10 кВ үшін НТМИ-10-66УЗ типті
трансформаторын таңдаймыз.
2 бөлім. Генератор – трансформатор блоктарының ... ... ... ... 110-750 кВ жоғары кернеулі желілер арқылы
берілетін қазіргі кездегі қуатты электр ... ... ... ... ... бір ... генератор және екі не үш ... ... ... мен ... ... трансформаторы
(ӨҚТ) жалғанады.
Генераторлар мен ӨҚТ тізбектерінде қуаты 100 ... ... ... ... ... Қуаты 100 МВт-тан жоғары блоктар үшін бұл
тізбектерде ажыратқыштар орнатылмайды. Сондай-ақ ... бар ... екі ... ... бар бір ... қосу ... Блоктың 330-500 кВ жағында бір жарым бөлмелі сұлбалар, үшбұрыш,
көпбұрыш т.б. сұлбалары қолданылады, ал 110-220 кВ ... ... ... ... ... жүйесін қолданады.
2.1 сурет - Блоктардың қарапайым сұлбалары
2.1 суретте блоктардың кейбір сұлбалары келтірілген. Қуаты 150, ... 500, 800 МВт ... тек ... ... трансформатор,
өзіндік қажеттер трансформаторы емес, сондай-ақ қазандық және турбина қылып
бір ... ... Бұл ... не ... ... не ... блоктың бір элементін (трансформатор, қазандық) басқа блоктың
ұқсас элементімен алмастыруға мүмкіндік беретін көлденең байланыстары ... ... бір ... істен шықса, түгел блоктың жұмысы
тоқтатылады.
Осыған байланысты, генератордың, жоғарлатқыш трансформатордың, немесе
ӨҚТ-ң ішкі ... ... іске ... тек ... ... мен өріс сөндіру автоматтарының (ӨСА) ажыратылуы емес, сондай-
ақ технологиялық қорғаныстар тізбектері арқылы турбинаның тоқтатылуы және
қазандықтың сөндірілуі ... ... ... торапта сыртқы
қ.т.-дан қорғаныс іске қосылғанда блоктың жылулық бөлігінің бос ... бір ... ... ... ... бұл жағдайларда блоктың
торапқа тез қайта қосылу мүмкіндігі бар.
Бір блокқа ... ... ... және желілерде олардың жеке-жеке жұмыс жасап тұрған
жағдайында қолданылатын ... ... ... ... бір ... ... ... қорғаныстардың орындалуында кейбір
ерекшеліктерді тудырады. ... ... ... ерекшеліктеріне
тоқталайық.
Дифференциалды қорғаныс
1. Қуаты 100 МВт-қа дейінгі, генераторлық кернеуінде (21сур., а мен ... жоқ ... ... ... мен трансформаторды
қамтитын жалпы бір дифференциалды қорғаныс ... Бұл ... ... ОК ... үшфазалы қ.т. кезінде балансталмаған
токтардан, ... ... ... ... тиіс. Ал өзіндік қажеттерге (2.1 сурет, б) тармақталуы
бар кезде ... ... ... ... қорғаныс токтарынан
шеттетіледі. Егер сезімталдық шарты бойынша бұл ... ... ... онда ... ЖК ... ... ... ТТ орнатылады, және қорғаныс ТТ-ң үш тобы ... ... ... ... ... 150 МВт және одан ... ... генераторларында, оның
ажыратқышы бар боса да, жоқ ... да ... ... ... ... бар үшфазалы үшрелелі сезімтал дифференциалды қорғаныс
сұлбасы қолданылады.
ТТ-ң ток ... ... ... ... ... ... де, ... ажыратқышы болмаған жағдайда блоктың жалпы
дифференциалдық қорғанысын немесе ажыратқыш болған ... ... ... ... ... ... қорғаныс
Бұл қорғанысты қуаты 150 МВт және одан жоғары генераторлары ... ... ... ... ... және болмаған жағдайда)
орнатады. Оның мақсаты – бос ... ... ... ... кернеудің шамадан тыс көтерілуіне жол бермеу. Сондықтан, бұл
қорғаныс РТ-40/Р типті ток ... ... Реле ... ... ... ток жоғалған кезде қорғанысты іске ... ... ... ... ... жерге тұйықталудан қорғаныс
Блокты сұлбаларда генератордың, жоғарлатқыш трансформатордың ТК
орамасының, ӨҚТ-ң ЖК ... ... ... ... байланысы
болмайды. Ол дегеніміз генераторлық кернеуде жерге тұйықталудан ... ... ... 300 МВт және одан төмен генераторлардың
статор орамасының ... ... ... тогы 5 ... аспайды. Одан
қуатты блоктар үшін, генераторлық кернеуде жерге тұйықталу тогы 5 ... ... ... ... бейтарабына доға сөндіруші орауыш ... бұл ... ... ... ... қорғаныс ретінде нөл реттік максималды кернеу
қорғанысы қолданылады. Генераторда ... ... ... (2.1 ... в
мен е) бұл қорғаныс генератордың шықпаларында және жеке ... ТК ... ... ... ... және симметриялы емес қ.т.-дан ... және ... емес ... ... ... Екі ... ... бар блоктарда: а) ТК-ң фазааралық
кернеуіне ... ... ... ... ... ЖК-ң
фазааралық кернеуіне қосылған) минималды кернеу іске қосуы бар бір
фазада максималды ток қорғанысы; б) кері реттік ток ... (а, ... ... ... генератордың нөлдік шықпалар жағынан
жалғанады); в) трансформатордың жерленген бейтарабына ... ... нөл ... бір ... ток ... ... ... бар блоктарда 1а және 1б пунктерінде
келтірілген қорғаныстардан басқа ОК мен ЖК ... нөл ... ... ... ... Олар ОК және ... ... жалғанады.
Бірінші саты – уақыт ұстамы бар нөл ... ... ... ... ... ... ... қорғанысының бірінші
сатысымен үйлесімді; ... саты – нөл ... ... ток ... ... ... ... қорғаныстарымен үйлесімді.
3. Үшорамалы трансформаторы бар блоктарда генератор жағында 1а және ... ... ... ... ... бейтарабы бар
ЖК жағында – 1в пунктіндегі ... ... ... ОК және ... ... және ... ... қ.т.-дан
қорғаныстар болуы мүмкін.
4. Жоғарлатқыш трансформатор мен статор орамаларын симметриялық асқын
жүктемеден ... ... ... бар ток ... ... Ол асқын жүктеме болу мүмкіндігі жоғары жағында
фазалардың ... ... ... ... ... бір фазасы жерге тұйықталуынан
қорғаныстың тағайыншамасын таңдау
Генератордың статор орамасының бір фазасы ... ... (2.2 ... а) 1 нөл ... ... ... релесінің және 2
уақыт релесінің көмегімен орындалады. Кернеу ... КТ ... ... ... КТ ... шықпаларына орнатылған нөл
реттік кернеу фильтрі сұлбасы бойынша жалғанған (2.2 сурет, а).
2.2 сурет
Н0 ... ... іске ... кернеуі реленің қалыпты режимдегі және
блоктың ЖК жағында жерге қ.т. ... ... ... шеттетілуі тиіс.
Әдетте, шарттың екеуі де шамамен бірдей (генератордың фазалық кернеуінде
үшінші гармониктен шеттетілген кезде), сондықтан, ... ... ... ... ... қарастырамыз:
а. Қалыпты режимде Н0 релесі Uнб ... ... ... және U03 ... ... кернеуінен (генераторлардың фазалық
э.қ.к. қисығының синусоидалық формасының өзгеру себебінен) шеттетіледі:
(2-1)
мұнда ... kв=0,8 және ... ... (2-1) ... ... максималды мәні 9,4 В ... ... ... ... бір ... ... металл арқылы тұйықталу
болғанда, Н0 релесінің қыспақтарында нөл реттік кернеу
(2-2)
Бұл кернеу ұзақ уақыт ... орын алып ... Н0 ... ... ... аламыз. Ол Uр.длит=110 В кезінде Uс.р.мин=15 В минималды
тағайыншамада термиялық узақ ... ... ... 15 В ... типті реле таңдап алдық. Бұл
қорғаныстың сезімділік коэффициенті (2-2) ескеріп ... ... бір фаза ... ... арқылы тұйықталған кезде
Kч=Uр.макс/Uс.р.мин=100/15=6,67.
Статор орамасының бір фазасының α орамдар бөлігі (бейтараптан бастап
есептегенде) жерге тұйықталса, ... нөл ... ... ... ... егер
болса, онда Н0 релесі әрекет етпейтінін, яғни қорғаныстың өлі аймағының бар
екенін көрсетеді.
Бұл ... ... ... үшін ... және ... ... және 100 В кернеуге ұзақ термиялық төзімді реле
қажет.
Іске қосылу тағайыншамалары 4, 5, 6, 7, 8 В ... ... реле бар. ... ... ... шеттетілген (8 еседен жоғары қарай
дөрекіленеді) және 100 В кернеуге ұзақ ... ... ... ... гармониктерді өткізе береді. Бұл реленің 115В кернеуге ... ... 5 с. ... ... ... ... РНН-57
релесінде негізгі жиілікке орындалған және ... ... ... ... өзгертеді. Фильтрі өзгертілген реленің сезімділігі 5,5 В
және оның ұзақ термиялық төзімділігі 100 В.
Өзгертілген реленің тағайыншамасын ... ... ... отырып 5,5 – 6 В деп алады.
Сондай-ақ екі реледен тұратын сұлбаны ... бірі – ... В ... типті, екіншісі – тағайыншамасы 20 В РН-53/60-Д типті.
РН-53/60-Д релесі өзінің ажыратушы контактісімен іске қосылған кезде
РНН-57 ... ... ... ... ... ... зақымданудан
сақтайды).
Берілген қорғаныстың орындалуында блоктардың ЖК және ОК тораптарында
жерге тұйықталудан қорғаныстардың әрекетінен ... ... ... бар
болады. Өйткені жерге тұйықталу тогы 5 А-ден аз, қорғаныс белгіге әсер
етеді. Дегенмен ... ... ... бар ... және ... және одан жоғары қуатты блоктарда екі ... ... ... ... саты – 5-6 В ... бар ... ... фильтрлі (1, 2-2 сур., а) саты, белгіге әсер етеді; екінші саты
(3 релесі, 2.2 сур., а) – ... ... ... ... ... реле блокты ажыратуға әрекет етеді.
б. 2.2 б суретте блоктың толық ... ... ... ал 2.2 ...... ЖК ... жерге тұйықталу кезіндегі есептік орынбасу
сұлбасы.
Блок сұлбасында генератор ЖК торабымен ... ... ... ... ... ... индукцияның және
электрмагниттік индукцияның көмегімен байланысқан. Ст.м.о сиымдылығы ... ... ... бірнеше есе (шамамен 50-100 есе) аз: Сг
генератордың, Ст трансформатордың ТК орамасының және Сс ... ... ... ... ең нашар жағдай үшін Ст.м.о≈0,02 СΣ болса, онда
.
Бұл жағдай үшін генератор кернеуі
Бұл генератордағы кернеу айтарлықтай аз және ... 1-2 %-ын ... ... ... ... ... кернеуден шеттетілген Н0 таңдап
алынған тағайыншамасы, сондай-ақ ЖК торабында ... ... ... ... Блоктағы жоғарлатқыш трансформатордың ТК жағында жерге
тұйықталудан қорғаныс түрін ... ... ... ... в және е) ... ... ТК ... оқшауламаны бақылау үшін ... бар (Н0 1,2 ... 2.2 сур., а) ... әсер ... максималды нөл
реттік кернеу қорғанысы қолданылады. Бұл қорғаныс трансформатордың
(автотрансформатордың) ТК ... ... ... ... ... ... іске қосылу кернеуі Uс.р.мин=15 В термиялық төзімді РН-
53/60Д типті алынады. Берілген ... реле ... ЖК ... қ.т. ... кезде және қалыпты режимде оның қысқыштарындағы кернеуден
шеттетілген. Тағайыншамасы 4-8 В, 100 В кернеуге ұзақ ... ... ... ... ... кернеу релесі шығарылса, РН-
53/60Д (тағайыншамасы 5-6 В) релесінің орнына қолдануға болады.
2.3 Блок ... ТК ... ... ... түрін
таңдау
Генератор тізбегінде ажыратқыш сөндірулі ... ... ... ТК ... қ.т.-дан қорғаныс үшін нөл ... іске ... бар ... ... қорғанысын қолданып келген (2.3
сурет).
2.3 сурет. Блок ТК шиналарының қорғанысының қарапайым ... ... ... ... ... ... ... жалғанған КТ-ң
екіншілік орамаларының фазааралық ... ... ... ... кернеу релесі ажыратылған үшбұрышша жалғанған КТ-ң екіншілік
орамалары тізбегіне қосылады. КТ ... ... ... жұмысын
бақылауы бар және бұл жағында сақтандырғыштары жоқ ТК орамдары шықпаларында
орнатылады. Берілген сұлба ТК ... ... фаза ... ... ... ... ... жүретін жиынтықты ток өткізгіштерін
пайдаланған кезде қолданылады.
РН-54/160 және РН-53/60Д релелерінің тағайыншамасы – 40 В. Қорғаныстың
уақыт ... ... ... ... ... ... үйлесімділік шарты
бойынша 0,5 с тең деп ... ... ... ... ток ... ... кері ... қорғаныстың бірінші сатысы үшін іске қосу ретінде
қолданылуы мүмкін.
Токтар ... ... бұл ... іске қосылу тогы
трансформатордың номиналды тогынан келесі формула бойынша ... іске ... тогы ... ... ... ... ... және
трансформатордың ТК шықпаларында екі фазалы қ.т. болған кезде ... =Iк(2)/ ... Iк(2) – ... ... фазадағы біріншілік ток.
Уақыт ұстамы блокқа жалғанған, жұмыс істеп тұрған өзіндік қажеттер
трансформаторының ЖК ... ... ... бір саты ... ... ... бар блоктың дифференциалды қорғанысын есептеу
Ішкі қ.т.-рдан сезімтал дифференциалдық ток қорғанысын қолданамыз.
Жоғары сезімталдықты ... ету ... ... ... ... сипаттамасы бар релемен іске асады. Бұл реленің бір ... ... ... ... ... және бір ... ... саны ωраб=144 және шығарылған орта нуктесі бар) болады.
Тежеуіш орамасы ... ... ... ... ... ... ... ал жұмыс орамасы – дифференциалды тізбекке (2.4 сур.).
Бірі генераторда болған екі жерге ... ... ... ... берілген дифференциалды қорғаныс үшфазалы үшрелелі болып орындалады.
Теже жоқ кезде реленің іске қосылу ... ... ... А – Реленің жұмыс орамының іске қосылу м.қ.к.
2.4 сурет. ДЗТ-11/5 типті, тежеуіш сипаттамасы бар ... ... ... ... ... қарағанда, ТТ-ң таңдап алынған жақын үлкен
номинал тогына байланысты, қорғаныстың біріншілік іске қосылу тогы (0,15-
0,2)Iг.ном құрайды.
Қорғаныстың сыртқы қ.т. ... ... ... ... релесінде тежеуіш ораманың болуымен жүзеге асады.
РНТ-565 релесін қолданған ... ... ... (0,5-0,6)Iг.ном болады, ол ДЗТ-11/5 релесімен салыстырғанда
шамамен үш есе дөрекілеу.
Генератор бос жүріп тұрғанда ... ... ... оның ... де ... бұл режимде генераторда қ.т. болғанда қорғаныс іске қосылуы керек.
ДЗТ-11/5 типті ресілесі бар дифференциалды ... ... ... ... ωторм орам санын таңдау ... ... ... ... а) kч ... ... металл арқылы
екіфазалы қ.т. болғанда және ол бос жүріп тұрғанда (тежеусіз); б) ... ... ... ... ... арқылы үшфазалы қ.т. болғанда және ол
ЖК ... ... ... ... істеп тұрғанда (тежеу бар).
kч.торм және ωторм 2.5 суретте келтірілген ДЗТ-11/5 ... ... ... ... орам ... ... қажеті жоқ, себебі олар зауыттан
ешбір аралық бұрусыз ... ... ... – м.қ.к. теңестіру үшін)
және тежеу болмаған кезде бұл қорғаныстың сезімділігін сипаттайды.
ТТ-ң трансформация коэффициентін сызықтық және нөлдік ... ... тең ... ... (2.4 сур.): Iг.ном=10200 А қарамастан пт=12000/5.
2.5 сурет - ДЗТ-11/5 типті дифференциалды реленің тежеуіш
сипаттамалары.
Генератордың жүйеге қатысты максималды шайқалу тогы ... ... ... 180о ... ... ... хт, хс – ... трансформатор мен жүйенің кедергілері; Uc=115 ... ... ... ... ... есептейміз.
2.6 сурет – 110 кВ шинада ҚТ тогын есептеу
2.7 сурет – 6,3 кВ шинада ҚТ тогын есептеу
Шыққан нәтиже: Iк.с.//(3)=4,346∙2,51∙230/115=21,82 кА;
Iк.г.//(3)=1,334∙2,51∙115/6,3=61,12 кА. ... ... ... ... - сәйкесінше атаулы бірлікте генератор, трансформатор және жүйе
кедергілері.
Тежеуіш ... орам ... ... үшін ... Ғраб.нб. жұмыс
м.қ.к. есептейміз. Ғраб.нб. Ік.г.//(3) немесе Ікач ... ... ... балансталмаған есептік токтан алынады.
(2-5)
мұнда kн=1,6; kодн=0,5; kапер=1 – сәйкесінше сенімділік, өтпелі режим және
ТТ-ң біртектілік коэффициенттері; ε=0,1 – ТТ-ң ... ... 2 ... ... (2-5 ... минималды тежелу шарты
бойынша және де ... ... ... ... ... А ... ... бұл м.қ.к есептелген Ғраб.нб=101,5 А сәйкес келеді.
Ікач тогы бойыннша, Ғторм және пт бойынша тежегіш ораманың есептік
орамдар ... мына ... ... орам деп ... екі фазалы қ.т. кезінде сезімділік коэффициентін
есептейміз. ... қ.т. бос ... ... ... ... ... аймағында.
Қорғаныстың үш фазалы қ.т. кезінде сезімділік коэффициентін
анықтаймыз. Мұндағы қ.т. ... бар және ... ... яғни ... ... ... ... параллель. Сол үшін
жалпы жұмыс м.қ.к ҒрабΣ және ... м.қ.к ... ... ... және ... ... ... релесінің тежеуіш сипаттамалар
өрісіне енгізу мүұмкіндігі болмағандықтан, координаттар ... ОМ ... ... ... ... жүргіземіз:
ОМ түзуі мен серіппесі қалыпты тартылған ... ... ... реленің 1 іске қосылу сипаттамасының қиылысу ...... ... қ.т. ... кезде қорғаныстың іске қосылу шегінде тұрған
нүкте болып табылады.
Бұл нүктеге реленің ... А іске ... ... ... ... бар ... ... коэффициенті келесі формуламен аықталады.
kч.торм=ҒрабΣ /Ғраб.с.р=4,976/0,102=48,784>>2.
1,2Іс.р.о сәйкес серіппе тарту кезінде (3 сипаттама, 2-5 ... А және ... ... типті релесі бар генератордың дифференциалды
қорғанысы көріп отырғандай сезімтал.
Генератор – ... ... ток ... ток ... ... яғни ... ... қорғанысы,
селективті жұмыс істеуі үшін ішкі үш ... ... ... тұйықтау
тогынан орнатылуы керек және келесі формула бойынша анықталады:
Қорғаныстың іске қосылу тоғы таңдалынады:
Iсз = Котс · I(3)К; ... Котс = 1,25 – ... ... = 1,25 ... ... = ; ... = Iсз Ксх / ... = 3,711·1/8000/5= 9А; (2.8)
2.6 Газдық қорғаныстың жұмыс істеу принципі және оның тағайындалуы
Біздің елдің энергетикасы ... ... өсіп ... ... ... ... ол ... алдыңғы қатарда дамитындығы
қаралуда. Өз ... ... ... ... ... ... электр
стансалары мен қосалқы стансалардан құралған энергетикалық жүйелері дамып,
оның параллельді жұмысына бірігеді; таяу уақытта ... ... ... ... істемейтін болады.
Энергетикалық жүйенің негізгі мақсаты − тұтынушыларды ... ... ... ету, ол ... ... ... әсіресе негізгі элементтерінің тек қана сенімді жұмысын
қамтамасыз етеді. ... ... ... ... мен ... ... ... да олардың
сенімді жұмыс істеуі өте маңызды.
Трансформаторлар мен автортансформаторлардың түрлі релелік қорғаныстары
бүліну немесе қалыпсыз режим ... ... не ... ... әрекет ету
керек.
Іс жүзінде қолданылатын ережелер бойынша жоғарғы орамды 35 кВ ... 6300 кВА және одан ... ... ... май ... газдық қорғаныспен жабдықталады. Егер кіші ... ... ... орналастырылған болса, газдық
қорғаныспен жабдықтауға да ... Егер ... кВА ... тез ... ... қорғаныстар (дифференциалды, тоқкесер
немесе 1с аспай әсер ... ... тоқ ... ... онда ... жабдықтау қарастырылады.
Қазіргі уақытта энергожүйелерде 10 мыңнан астам түрлері ... ... ... және ... саны тез қарқынмен өсуде. Газдық
қорғаныс осы ... орта ... ... 82-85% ... ғана ... ... Олардың дұрыс атқарылмаған жұмысының жартысынан ... ... ... ... ... мен пайдалану кезінде
болған кемшіліктерінен болып отыр, сондықтан ... ... ... аса көңіл бөлу қажет. Газ қорғанысын монтаждау мен пайдалану
талаптары орындалған ... ... ... ... ... ... өсуде.
Трансформаторлардың, автортансформаторлардың және реакторлардың май
жүйесі ұқсас орындалған және электр аппараттарында ішкі ... ... ... ... да төменде трансформаторлардың май жүйесінің құрылғысын
қарастырамыз.
Газдық қорғаныс май толтырылған ұлғайтқыш ... ... ... реакторларда және басқа да
электр аппараттарда қолданылады; ол ... ... ... ... газдардың бөлінуінің пайда болуы, май ағынының үдеуі
немесе газдың майлы қоспаларының ... ... ... ... төмендеуіне әсер етеді.
Трансформатордың кейбір қауіпті зақымдануларында газдық ... ... ... Сол уақытта трансформатордың “электрлік” қорғаныстары
(дифференциалдық, максималды тоқ ... және т.б.) әсер ... ... ... орамдардың орамалық тұйықталуы,
болат магнит өткізгішіндегі өрт, кейбір ... ... ... және ... да ... ... ... болуының басында орамаралық тұйықталу тоқтарының немесе
ораманың корпусқа тұйықталу тоқтары аз кезінде газдық қорғаныстың ... ... ... ... ... ... ... қорғаныс бөгет болады және көп жағдайда оның ... ... ... ... зақымдануларынан басқа,
біртіндеп пайда болатын ... ... ... арасындағы тұйықталулар
болуы мүмкін. Мұндай зақымдану кезінде тұйықталған орамалардан үлкен ... де, олар ... күш ... ... ... ... ... бүкіл
трансформатор мен тұйықталған орамалардың теңселу нәтижесінде, кейбір
бөліктері арқылы бактан ұлғайтқыштан май ... ... ... ... Фаза ... тұйықталу кезінде трансформатордың дифференциалдық
қорғанысы мен газдық қорғанысы бір уақытта жұмыс ... ... ... ... ... ... жұмыс істемейді, себебі
олардың тоқ тізбектерінде өзгеріс болмайды.
Реледе ... ... ... істейтін екі элемент бар (2.8 сурет):
жоғарғы элемент − ... ... ...... Әр ... өз
түйіспесі бар. Реле ... ... ... екі ... ... ... жүрген күйде болады.
Трансформатор зақымдалған кезінде кішігірім газтектеспен жетектеледі,
осы кезде газдың ... ... ... ... осы ... газ майды
ығыстырып, газ релесінің корпусының жоғарғы жағына жиналады. Май деңгейінің
белгілі төмендеуі кезінде реленің жоғарғы белгі беруші элементі енді ... және ... ... ... тұйықтап, ауырлық күші әсерінен
төмендейді. Белгі беруші ... ... ... ... ... ... сурет - РГЧЗ-66 газдық релесінің элементтері.
а) белгі беруші элемент
ә) сөндіруші элемент
Бактан майдың жылыстауынан немесе май температурасының ... ... ... май ... ... Егер май деңгейі рұқсат етілген
мәннен аз ... ... ... ... ... ... ... өйткені өз
уақытында май толық құйылмаған. ... ... ... ... ... тұрып, жұмысын атқармайды. Трансформатордың маңызды
бүлінулері кезінде ... ... ... болу әсерінен ұлғайтқышқа май
лақтырылады (немесе газбен араласқан май), сол себептен ... ... май ... әсерінен бұрылады және оның түйіспелері тұйықталады.
Май деңгейінің біртіндеп төмендеуі ... ең ... ... ... ... ... ... элемент майсыз қалады. Трансформатордың
бүлінулерінің түрлеріне ... ... ... және ... ... тізбектей және бір уақытта жұмыс істеу мүмкіндігі
бар.
2.7 Трансформатордың май ... ... ішкі ... трансформаторлық май толтырылған бакта
орналасқан. Ол ... ... мен ... ... үшін
салқындату жүйесінің қызметін атқарады, сонымен қатар орамалардың оқшаулау
деңгейін көтереді. Ұлғайтқыштың көмегі арқылы бакты үнемі ... ... ... ... ... ... алуына” мүмкіндік
жасайды. Бактағы май көлемінің ұлғаюы кезінде ... ... ... орта ... ... ... оның ... деңгейі
көтеріледі, ал көлемі азайғанда май ... ... ... маймен жанасуының шағын беті, майдың ылғалдану мен тотығу деңгейін
төмендетеді, яғни ол да ... ... ... істеуі үшін қажет.
Ұлғайтқыш көлемі (2.9 сурет) мынандай болу ... яғни ... ... тұрған
трансформатордың максималды температурасы кезінде де, сондай-ақ ... ... ... ... ... де ... май болуы тиіс.
Ұлғайтқыштағы май деңгейін бақылау үшін металды шыны түтікше ... ... ... ... 6 май ... ... ... сурет - Трансформатордың ұлғайтқышы
МЕМСТ 11677-65[14] бойынша пайдалануға берілген трансформаторларда
шынының май ... ... ... торцтық бөлігіне бояумен
анықтап, үш бақылау ... ... Олар ... ... -45°С, +15°С және +40°С (ескі МЕМСТ 401-41[15] бойынша пайдаланылған
трансформаторлар үшін -35°С, +15°С және +35°С).
Жаңа қуатты трансформаторларда май көрсеткіш шыны ... ... ... ... бар. Ұлғайтқыштағы қалқыманың қалпы рычагты жүйелер
арқылы ұлғайтқыштың сыртқы бөлігінде орналасқан бағыттаушы аспаптар ... ... мен ... ... ... сымдарында газдық
реле, ал құбырды бекіндіру үшін реле мен ұлғайтқыш ... кран ... ... бекіндіру жөндеу немесе басқа жұмыстар ... ... бөлу үшін ... ... Ұлғайтқыштың жоғарғы бөлігі майға
толтырылмаған, сондықтан түтікше 2 ... ... ... ... ... жабық металдық тор арқылы ұлғайтқышқа ауа кіреді. Кейде
осы түтікшені “тыныс алушы” деп те атайды. Ұлғайтқыштың ... ... май ... ... үшін 1 ... бар. Ұлғайтқыштың түбінде грязевик бар.
Ол қожбен бірге ылғал мен лас май жиналатын саңылау болып табылады. ... ... ... ... ... ... арқылы ылғал мен лас май
төгіледі. Ұлғайтқышқа атмосфера арқылы ... ... мен ... ... ... ... үшін 5 құбырдың соңы ұлғайтқыш пен
трансформатор багын қосатын ұлғайтқыштың түбінен жоғарырақ болу ... ол таза май ... ... ... ... ... ... газдық қорғанысының оперативті тұрақты тоқ көзінде
орындалаған принципиалды сұлбасы 2.10 ... ... ... ... реленің РГ сөндіруші түйіспесі май ағының немесе газбен
араласқан май қоспасының әсерінен дірілдеуі ... ... ... ... ... бар өзін өзі ... ... аралық реле РП
қолданылады. Өзін өзі ұстап тұру В1 және В2 ... ... ... ... ... ... ... қорғаныстың оперативті тоқ
тізбектері өшіру әрекетімен байланысты трансформатордың қорек көзі жағынан
В1 ажыратқышының сақтандырғышы арқылы ... В1 және В2 ... ... ... реле РП ... ... және олар В1
ажыратқышының сақтандырғышы арқылы қоректенеді.
2.10 сурет. Трансформатордың газдық қорғанысының оперативті ... ... ... ... ... РГ ... беруші түйіспелері бөлек сақтандырғыш ... олар В1 ... В2 ... беру үшін ... ... ... ... керек, мысалы, бак ағысының пайда болуы немесе басқа
себептерден реледен РГ ... ... ... Бір ... үш топтық қорғанысы кезінде әр ... ... ... және ... ... ... реле ... трансформаторлардың топтық
өшірілуіне әсер етеді.
Тупиктік қосалқы стансасындағы трансформатордың газдық қорғанысының
оперативті ... тоқ ... ... ... ... ... ... оперативті тоқ көзі ретінде әдетте өлшеуіш кернеу
трансформаторлары немесе ... ... ... ... УЗ қосылған
конденсатор батареялары қолданылады. Газдық қорғаныс ... ... ... әсер ... ... кейін бас учаскеде желі қорғанысы ... ... ... ... тармақталған қосалқы стансалардың соңғылары
бөліктеуіш көмегімен желілерге қосылады.
2.11 сурет. Трансформатордың газдық қорғанысының оперативті айнымалы
тоқ көзінде (тупиктік қосалқы станса) ... ... ... ... көзі ... ... жағдайында, бөліктеуіш
пен қысқа тұйықтауыштың көмегі арқылы трансформатордың ... ... ... ... тұйықтауыштың қосылуына әсер етеді. Осыдан ... ... ... ... және қорек көзі жағынан желінің ажыратқыштары
өшіріледі. Қысқа тұйықтағыш арқылы жерге тұйықталу тогы ағып ... ... ... ... ... яғни ... ... кейін. Ары қарай желі АПВ құрылғысы арқылы қосылады
да, осы желіге қосылған басқа қосалқы стансалардың қоректенуі қайта ... ... ... ... ... ... ішінде болатын
барлық бүлінулердің іске қосылуын, жоғарғы ... тез ... ... ... оның ... ... орындалуын қосамыз.
Бірақ газдық қорғаныстағы трансформатор багының сыртында ... іске ... ... ... ... жалғыз
ғана қорғанысы болу мүмкіндігі емес екендігіне алып келеді. Іс ... ... ... ... ... ... трансформатордың
өшірілуі кезінде қосылуы қажет.
3 бөлім. Трансформатордың дифференциалды қорғанысына ... ... ... ... ... микропроцессоррлық блогының
тағайындалуы
Релелік қорғаныстрың микропроцессоррлық блогі БМРЗ-ТД-00-20-01
ДИВГ.648228.016 (БМРЗ) ... тез іске ... ... функцияларын,
жоғары кернеулі ажыратқыштың автоматикасын, басқару, өлшеу және екі ... мен 220 ... ... ... ... ... орамды
трансформатордың сигнализациясын орындауға арналған.
3.1-сурет.Электрлік қосылудың схемасы
3.2 БМРЗ функциялары
3.2.1 Қорғаныстың функциялары
Тежелуі бар ... тоқ ... ... ... ... ... тоқ ... үш фазалы
(S134 кілті – 3.2-сурет) немесе екі фазалы (А және С ... ... Егер ... ... орамдары Δ/Υ және
Δ/Υ-1 схемасымен байланысса, онда ток трансформаторының екіфазалы ... ... ... ... ... ... Ажыратқыштармен басқару сигналдарының жасалуы
ДЗТ-ң әрекет етуі S920 кілті арқылы тоқтатылады.
Біріншілік ток трансформаторының ... ... ... ... ҚТ кезінде және трансформатордың бос жүріске қосылуы шарттарындағы
магниттелу тоғының ... ... ... ... іске ... салу ДЗТ-ң тиым салуының алгоритмімен сәйкес жүзеге асырылады (3.3-
сурет). Тиым ... ... ... ... ... қисығы
формасының анализінің негізінде жұмыс істейді. ... ... ... тоқ ... ... ... кезінде және тиым
салудың информациондық белгісі бойынша іске ... тиым ... ... ДЗТ іске ... ... тиым салу ... ... схемасы
Циркуляция тізбегіндегі тоқтардың тегістеу ... ... ... ... мәні ... ... режимінде ағымды трансформация коэффициентінің есебі жүзеге
асырылады, ол трансформатордың ... ... ... ... ... төмендетуге мүмкіндік береді. Қорғалынатын күштік
трансформатордың ... бос ... ... ... және де ... мен ... қосылған кездегі бағдарламалық қамтамасыздандырудың
инициализациясы кезінде, яғни ағымды трансформация коэффициентінің ... ... ... бере ... кезінде, шынайы
трансформация коэффициенті есебіне тиым ... да, ... ... пайдаланылады. ... ... ... ... мәнге ауысуы және керісінше, автоматты түрде
орындалады.
ДЗТ-ң тежеуіш сипаттамасы үш бөлікті қосады. ... ... ... ... 0-ге тең, ал 2 және 3*- ... Кторм2 және
Кторм3 тежелу коэффициентімен беріледі.
3.4-сурет. ДЗТ-ң тежеуіш сипаттамасы
Күштік ... ЖК ... ... тоққа келтірілген.
ДЗТ құрылғысының таңдау үшін (IДЗТ.нач, Кторм2 және ... ... ... ... с ... РПН ≤ ... без ... РПН
Kторм.2 c учетом РПН ≤ Kторм.2 без учета РПН (1)
Kторм.3 c учетом РПН ≤ ... без ... ... ... ... ... іске ... сипаттамасы долбарлы
құрылғыларының іске қосылу сипаттамасынан ... ... ... ... шарттар орындалуы тиіс:
Kторм.2 c учетом РПН ≤ ... c ... ... без учета РПН ≤ Kторм.3 без учета РПН
(3.2)
3.2.2 Дифференциалды тоқ үзіндісі
Дифференциалды тоқ үзіндісі біріншілік тоқ трансформаторының ... ... ... ішкі ҚТ-ы тез ... үшін арналған, осының
салдарынан тиым саклудың информационды белгісі ... ... ... тиым ... ... және оның іске ... баяулатуы.
Дифференциалды тоқ үзіндісі S910 бағдарламалық кілті ... ... ... ... тоқ ... ... ... төменгі
кернеу жағынан тоқ трансформаторының үш фазалы (S134 кілті) ... ... (А және С ... ... орындалған. Егер күштік
трансформатордың орамдары Δ/Υ-11 және Δ/Υ-1 ... ... онда ... екіфазалы қосылуына тиым салынады. Қорғаныс үшфазалымен
орындалуы тиіс.
3.3 Автоматиканың функциялары және ЖК ажыратқыштарымен (айырғыштармен,
қысқатұйықтағыштармен) басқару
БМРЗ бергіштің және ЖК ... ... және ... ... ... резервтеу құрылғыларының қабылдағышының функцияларының
орындалуын қамтамасыз етеді (3.2-сурет).
УРОВ функциясы бағдарламалық әдіс ... ... ... ... - ... (S44 ... УРОВП шығысы (S46 кілті).
УРОВ жұмысқа қосылуы:
- ДТҮ іске ... ... ДЗТ іске ... ... ... ... 1», ... қорғаныс 2» сигналдары бойынша
- төменде тұрған қорғаныстың ... ... ... ... ... ... ... ажыратқыштың ажырауына оның
ажырамау шарты ... ... ... ... ... ажырауы ЖК
тоқтарының жоқтығы кезінде бекітіледі ... ... ... ... ... УРОВД (S915 кілті) функциясына енгізген
кездегі бөлгіш (QR) пен ... (QK) ... ... ... ... ... тоғы жоқ кезінде бекітіледі.
3.5-сурет. УРОВ тоқ релесінің функционалды схемасы
ЖК тоқтарының жоқтығы белгісі ретінде ЖК ... ... ... минималды тоқтың үшфаздық релесінің іске қосылуы болып табылады.
«УРОВД» сигналы ажыратқыштың ажырау фактісімен шешіледі.
«УРОВп» сигналын алған ... ... ... ұстанымысыз ажырауына
әмір береді.
Ажыратқыштың ажырау функциялары «Сыртқы қорғаныс 1», ... ... ... бойынша S80 және S86 бағдарламалық ... ... ... ... ... ЖК жағындағы ажыратқыштың схемасы бойынша
жұмыс ... ... ... ... ... ... ... 1», «Откл 2» және
«Откл 3» релелеріне беріледі. Бұл кезде ... ... ... ... ... ... беріледі.
ЖК жағындағы ажыратқышсыз трансформатордың негізгі қорғанысы ... ... ... ... ... ... ... басқару
функциясын (S914 кілті) енгізу керек (3.2-сурет). Бұл ... ... ... қысқатұйықтағыштың қосылуына, ал «Откл 3» ...... ... ... ... ... берілетін әмір тоқсыз үзіліске
беріледі, ол ЖК және қысқатұйықтағыштың тоқтарының ... ... ... ... ... уақыт ұстанымы Тоткл3
тағайыншамасымен ... да бір ... ... ... ... яғни ... ... бөлгіштің ажырауының күту уақытының өтуінде
тоқсыз үзілістің жоқ кезінде «Ошибка отд» әмірі беріледі де ... ... ... ... ... ... ауысуы БМРЗ пультіндегі
«ОҢҒА» және «СОЛҒА» бастырықтарықтарының бірмезгілді басуымен жүзеге
асырылады (3.6-сурет).
3.6-сурет. «Жергілікті/Дистанционды» режимдерінің ... ... ... ... БМРЗ ... ... ТАСТАУ»
бастырығын басу арқылы жүзеге асады (3.7-сурет).
3.7-сурет. Квитировдалу алгоритмінің функционалды схемасы
БМРЗ «Шақыру» шығыс ... ... ... ... ... ... ... іске қосылуы кезінде БМРЗ беттік панелінде
«ШАҚЫРУ» ... ... ... келесі жағдайларда беріледі:
- ДЗТ мен ДТҮ іске қосылуы ... ... ... «Сыртқы қорғаныс 2», ... ... ... ... ... «УРОВП»;
- «УРОВД» сигналының жасалуы кезінде;
- БМРЗ-ң немесе ажыратқыштың бұзылғандығын тапқан кезде
«Шақыру» сигналы БМРЗ-ң «БМРЗ іске қосылмау» ... ... ... ... ... қайтуы квитировдаумен жүргізіледі.
3.8-сурет. Сигналдың жасалу алгоритмінің функционалдық схемасы
Небаланстың сигнализациясы ... ... 10 ... ... ... ... асады, ол тоқ келесі формула бойынша анықталады:
I = ...... ... ...... сигнализация коэффициенті
Квитировалаудан кейін небаланстың сигнализациясының ... ... ... ... және БМРЗ іске қосылмау БМРЗ
«неиспр ... ... ... жасалуын қамтамасыз етеді (3.9-
сурет).
Блок пультіндегі индикаторлардың жұмысы 3.10-суретте көрсетілген.
3.9-сурет. «Отказ БМРЗ» және «Неиспр.БМРЗ/выкл» сигналдарының жасалу
алгоритмінің ... ... ... ... ... Екі ... трансформатордың негізгі қорғанысы ретінде БМРЗ-ТР
блогімен БМРЗ-ТД-00-20-01 блогінің қосылу схемасы
3.12-сурет. ТК ... ... екі ... ... негізгі
қорғанысы ретінде БМРЗ-ТР блогімен БМРЗ-ТД-00-20-01 блогінің қосылу схемасы
3.13-сурет. Негізгі қорғанысы ретінде екі орамды трансформатордың
қорғаныстың ... ... және Q1 ... ... ... қосылу схемасы
3.14-сурет. Екі орамды трансформатордың негізгі қорғанысы ретінде
трансформатордың ЖК жағындағы ажыратқышсыз қорғаныстың релелік ... ... ... ... ... ... ... Қорғаныс тағайыншамасының есебі
Қорғаныс тағайыншамасының есебі салыстырмалы шамаларда ... шама ... ... ... ЖК ... ... ... және ТК жағындағы номиналды тоқты таңдау үшін Iвх расч ... ... ... ... ... анықтау керек:
(3.4)
мұндағы Sном – трансформатордың номиеалды қуаты, ...... ... ... жағдайы кезіндегі ЖК және ... ... ... кВ; К1 – ЖК және ТК ... ТТ-ң ... ... ... жақын өлшеуіш ток түрлендіргішінің ... тоғы ... ӨТТ ... ... ... қосқыштармен жүзеге асырылады. Қысқатұйықтағыш тізбегіндегі тоқ
үшін ӨТТ сипаттамасы ЖК ... ... ... ... іске ... тоғы және ... ... мәндерін таңдау.
Дифференциалды іске қосылу ... ... ... ... ... ... ... анықталады:
(3.5)
мұндағы Котс – келтіру коэффициенті, Котс=1,3
ε – қалыптасқан режимдегі біріншілік ТТ-ң салыстырмалы қателігі;
Uрег – РПН-ң ағымды ... ... ... ... ... ... тиым салу кезіндегі қолданылатын ... ... тең деп ... ... – иық тоқтарының тегістеу қателіктерінің салыстырмалы мәні, F=0,03.
(3.5) формуласында 0,5 коэффициенті тежеуіш сипаттамасы ... мәні ... ... ... ие ... ол ... тең. Есеп Uрег
–ң екі мәні үшін ... ... ... ... ... ... пайдалану тиімді ... ... ... ... ... ... ... Кторм2 тежелу коэффициентінің есебі балансталмаған
тоғының ... ... ... ... ... ... Iнб расч келесі өрнекпен анықталады:
(3.6)
мұндағы Кпер - ... ... ТТ-ң ... ... ... ... Кпер коэффициенті есептік шама болып табылады. Өтпелі
процестегі ТТ-ң қателіктері шектік ... К10 ... бұл ... ... ... ... ... режимдегі берілген екіншілік
жүктеме кезінде толық ... 10 ... ... ... ... еселігі К10 үлкен болса, өтпелі режимдегі трансформатордың қателігі
өсуі соғұрлым кіші болады. Осыны ескере ... ... ... ... ... бойынша байланысуы қабылданған. Осы ... ҚТ ... ТТ-ң ... ... кедергісі үш есеге
төмендейді, ал шектік еселігі К10 отн сонша есе ... ... ... ЖК және ТК ... үшін ... К10 отн параметрі келесі өрнек арқылы жүреді:
(3.7)
мұндағы Iном ТА – ТТ жақтарына сәйкес біріншілік номиналды ... тр- ... ... ... ... тоғы;
Барлық жақтар үшін К10 отн 20-дан көп немесе тең ... ... ... 2,0 ... 2,5 тең деп ... керек.
Тежелу коэффициенті Кторм2 келесі формуламен анықталады:
(3.8)
мұндағы Котс=1,3 – келтіру коэффициенті;
3.8-гі 1,5 коэффициенті ... тең ... ... мәні кезінде
тежелу сипаттамасындағы екінші бүгілу нүктесінің ... ... ... ... ... сыртқы ҚТ тоғының ... ... ... ... ... ... мәнді
бұзылғаны бақыланады деген есеппен таңдалынады. Кторм3 мәнінің нақты
есептеу методикасы ... ... ... ... ... ... болады: қуаты 25 МВ*А трансформатор үшін Кторм3=0,7; 40 МВ*А үшін
Кторм3=0,9
3.5.3 Тиым ... ... ... ... ... ... ... параметрі коэффициентінің мәнін
анықтайтын негізгі режим – ... ... бос ... ... ... ... тоғының лақтыруынан отстройка ... ... ... ... ... ... үшін
КИПБ=0,38. Стансаның өзіндік қажеттіліктерінің ... ... үшін ... ... тексеру
Сезімталдық коэффициенті келесі қатынас арқылы анықталады:
(3.9)
мұндағы IД мин – ҚТ ... ... ... ... минималды
мәні. IДЗТ нач>0,5 болғандықтан және тежелу сипаттамасы тежелу тоғына ... ... ие ... ол 0,5-ке тең ... онда екіорамды
трансформаторды төмендететін ... ... үшін Кч>2 ... ... ... ... емес.
4 бөлім. 110 кВ желінің қорғанысы
4.1 Үш сатылы дистанционды қорғаныс
Дистанционды қорғаныстың есептелуі ... ... ... ... уақыт ұстанымының және жеке сатыларының сезімталдығының
іске қосылу кедергілері.
2. Қосу органдарының типі мен ... іске ... ... тербеліс болған кездегі қорғаныстың тыйым салу
құрылғысының типі және сезімталдығының іске ... ... ... ... ... 110-220 кВ, әсіресе бір қорек көзі бар
желілердің негізгі және қосымша қорғанысы ... ... ... ... ... қорғаныс комплектісі ретінде барлық
көп фазалық қысқа тұйықталуларда (екі ... ... екі ... ... іске ... үш ... ... қорғаныс; жерге қысқа
тұйықталудан қорғайтын нөл реттік төрт ... тоқ ... көп ... ... ... ... ажыратқыштар іске қосылудан бас
тартқанда резервтеу құрылғысы үшін (РТ) тоқ ... 50 Вт ... ... ... Сонымен қатар, қосымша қорғаныс комплектісі
ретінде көп фазалық қысқа тұйықталулардан қорғайтын екі ... ... нөл ... екі сатылы тоқ қорғанысы; 15 Вт қуатты қоректендіру
блогы кіреді.
Қорғаныстың өлшеуіш органы
Әр сатының өлшеуіш ... ... ... ... ... ... кернеуге қосылған үш кернеу релелері болады (жүйенің нөл реттік
нүктесіне қатысты кернеуіне қосылуы мүмкін).
Дистанциондық ... ... ... және үшінші сатыларының
кернеу релелерінің сипаттамалары келесідей болады:
1. бірінші саты үшін – координата басынан өтетін шеңбер;
2. екінші саты үшін – ... ... ... тік ... ... саты үшін – ... біреуі координалар басымен сәйкес
келетін үшбұрыш.
Әр сатының Zср кедергі ... іске ... ... ... ... максималды сезімталдық бұрышы деп аталатын 75о тең, ... және ... ... беріледі.
Желілерде үш сатылы дистанционды қорғаныс орнатылған. Қорғаныстардың
бағыты іске қосылу сипаттамаларымен іске асырылады.
Трансформатор мен желілердің ... ... ... ... ... аламыз Z=X. Сонда
Zл1=Z116=x116=xуд∙l116=0,4∙3=1,2 Ом,
Zл2=Z154=x154=xуд∙l154=0,4∙7,4=2,96 Ом,
Zл3=Z117=x117=xуд∙l117=0,4∙3,7=1,48 Ом.
Ом; Ом
Есептеу жүргізгенде Ж-116 үшін №131 ҚС ... ... көзі жоқ ... саты. Қорғаныстың бірінші аумағының іске қосылуының бірінші ретті
уақыт ұстанымысыз ... ... ... ... желінің қарама-қарсы
соңындағы маталдық ҚТ-дан орнатылады:
(4.1)
мұнда, δ=0,1 – ... ... ... мен ... әсер ететін
біріншілік электр шамаларын есептеудің қателігі; β=0,05 – ... ... ... ... КТ-ң ... саты. Бірінші қорғаныстың екінші сатысының бірінші ... ... ... ZIIcз1 ... бойынша екінші қорғаныстың бірінші
сатысымен ZIcз2 келісімді болуы керек.
Ом.
ZIIcз1 ... ZIcз2 ... ... ... ... келесідей
анықталады
(4.2)
мұндағы, α=0,1 – қорғаныс аймағының азаю жағына әсес ететін ТТ-ң қателігі;
(4.1-сурет) − тоқ тарату коэффициенті.
4.1-сурет.
Белгілі ... ... ... ... ... ... кейін болатын қ.т.-
дан тартыну шарты бойынша
(4.3)
мұндағы, − 10 кВ ... ... ... ... − тоқ ... ... ... қойып есептесек
Алынған ZІІсз.л1 мәндерінің ең азын (ZІІсз.л1=2,982 Ом) қабылдаймыз.
Бірінші қорғаныстың екінші сатысының ... ... ... үшін ... ... бұл ... 1,25-тен аз болмауы қажет. Екінші сатының
уақыт ұстанымын селективтілік сатысына тең деп қабылдаймыз, яғни
tIIз1=(t = 0,5 сек. (әдетте (t ≈ 0,35 – 0,5 ... ... ... ... ... іске асыратын қосқыш релелері
жүктеменің жұмыс режиміндегі минималды кедергіден келтірілуі керек, ... ... ... ... ... жұмыс тоғы Iраб.макс.
және минималды кернеу Uраб.мин.=(0,9 – 0,95) Uном.
Тежелген ... ... іске ... коэффициентін kз=1,5,
сенімділік kн=1,2 және қайтымдылық коэффициенттерін kв=1,05 – 1,1 ... ... ... іске қосу кедергісін келесідей анықтаймыз:
Zсз1III=, ... =750 – ... ... ... ... ... өтетін шеңбер түрінде болып ... бұл ... ... ... ... релесінің максималды сезімталдық бұрышы
(ШДЭ-2801 типті ... ... ... ... ... ... қоя ... келесіні анықтаймыз:
Аралас желінің соңындағы ҚТ кезіндегі сезімталдық коэффициенті:
Резервтеу аймағының соңындағы ҚТ кезінде, яғни ток таратуды ... ... ... ... ... ... бойынша kIIIч.з коэффициенттері сәйекесінше 1,5 және 1,2 шамадан
үлкен болуы ... ... ... ... ... ... принцип бойынша екінші
қорғанысқа ұқсас уақыт ұстанымы селективтілік сатысына көбірек ... ... яғни ... (t=0,5 c;
tIIIзл3= tIIз2+(t=0,5+0,5=1 сек; ... ... іске ... ... ... ... анықталады:
Zс.р= Zс.з∙nт/ nн. ... ... ... ... ... ... реленің қойылымы
таңдалынады.
Барлық сатылар үшін nт=1000/5, ... деп ... ... ... үшін минималды режимде қорғалатын желі соңында
фаза аралық қ.т. болса, реленің ток ... ... ... ... ... ... ... жоғары) болады.
Селективтілік картасын тұрғызамыз (4.3 сурет).
4.3 сурет – селективтілік ... Үш ... нөл ... тоқ ... есептеу
4.4-сурет бойынша 1 және 2 нөл рететік ток ... ... ... токтарды есептейміз: БВ желісінің 2 қорғанысының
бірінші сатысы, АБ желісінің 1 ... ... және ... ... ... ... ... нөл рететік ток қорғанысы
келтірілген. Жерге қ.т. кезінде нөл реттік токтардың бір ... ... АБ және БВ ... үшін бұл ... ... бағытталмаған болып
орындалады, және 1 бағытталған қуат ... ... ... токтың плюсі
2, 5, 8 ток релелерінің сәйкесінше бірінші, екінші және ... ... жақ ... беріледі. Бұл қорғаныс КЗ15 типті жиынтықты құрылғы
ретінде шығарылады.
БВ желісінің 2 қорғанысының ... саты ... іске ... тогы
IIсз2 қарама-қарсы соңдарындағы В шиналарындағы жерге металл ... ... осы ... ... ... ... үш ... нөл
реттік есептік тоқтан (3I0.3МАКС) реттелуі керек.
IIсз1=Kн∙IРАСЧ= Кн3I//0.3МАКС, ... ... – ҚТ ... ... ... реле қателігін,
біріншілік және екіншілік тоқтардағы апериодикалық құраушылардың
және қажетті қордың әсерән ескеретін сенімділік коэффициенті.
IРАСЧ есептеу ... ... ... түрі ... ҚТ ... яғни ... орнатылған жерде қандай зақымдану түрі ... ... мәні ең ... ... ... ... бір ... екі
фазалы жерге қысқа тұйықталу қабылданады.
Х0(< Х1( болғанда, ток I(1,1)КО> I(1)КО,
мұнда, Х0( және Х1( - ҚТ ... ... нөл және тура ... ... ... I(1)КО – ... ... бірфазалы немесе екіфазалы қысқа
тұйықталу кезінде ҚТ болған жердегі нөл реттік тоқтар.
Ары қарай есептеу Х0( >Х1( ... үшін ... ... есептік түрі бірфазалы ҚТ болып табылады. Х0( >Х1( жағдайы
үшін Х2(=Х1( болады.
"ELECTRONICS ... ... ... анықтаймыз (4.6
сурет).
4.6 сурет
Есептеулер нәтижесі келесідей (4.1 кесте).
4.1 кесте.
|Қорытынды кедергі|Режім |Б ... үшін |В ... үшін ... с.б. |Мах |0,4872 |0,7482 |
| |Min |0,4421 |0,7031 ... с.б. |Мах |0,7356 |1,5186 |
| |Min |0,5606 |1,3436 |
В ... ... ҚТ ... нөл реттік тоқ келесі өрнек
бойынша анықталады:
I(1) =Iб∙(UB/UH) E/[Х1(+ Х2(+ Х0(]; ... ... ... IIсз1 анықталады. Реленің іске қосылу тоғы ол ... ... нөл ... тоқ ... ... келесі өрнек бойынша
анықталады:
IIсз1=1,3∙3∙2,965=11,563 кА.
I(1)максБВ =1.01∙2∙2.51/
IIсз2= kн∙3IоБВмах=1,3∙3∙1,682=6,56 кА.
мұнда КТ – ток ... ... ... зоналар графо-аналитикалық әдіспен анықталады, бұл ... ... ҚТ ... (3) және екіфазалы ҚТ (4 және 5) I(1)ОЗII
келесі өрнектер бойынша анықталады:
I(1.1)KA1=E* / [Х1(+Х2(* Х0( / (Х2(+ Х0()], ... ... ... ... ... ... кА.
4.2 кестеде токтардың есептелуі келтірілген.
4.2 кесте
|Токтар, кА |Режім |АБ үшін |БВ үшін ... |Мах |2.965 |1.682 |
| |Min |3.509 |1.844 ... |Мах |6.5 |4.06 |
| |Min |7.356 |4.353 ... |Мах |2.6 |1.34 |
| |Min |3.243 |1.495 ... ... ... нөл реттік үш еселенген токтың қисықтарын
тұрғызамыз. 3-ші ... ... ... ... ... ... ... аймақтар анықталады.
Нөл реттік ток үзіндісінің әсер ету ... ... мен В ... ... яғни Ж-154 ... әрбір шақырым сайын
кедергілерді өлшеп, сәйкес токтарды анықтаймыз.
Есептеу нәтижелері келесідей (4.3 кесте).
4.3 кесте
|км |0 |1 ... ... ... болады, |Сезілмейді |
| ... ... | |
| ... | ... ... ... |Сезілу ... ... ... |
| | ... ... ... қол әрең ... артады |
| ... | ... ... қол алынбайды, |Бұлшық еттер шамалы тартылады |
| ... ... | ... ... тоқтайды, жүректің |Қатты қызу, қол бұлшық еттері |
| ... ... ... ... ауырлайды ... |Дем және ... ... |Дем ... ... Адам ... ... өтетін тоқтардың Ih және ... ... ... ... ... әсер ету ... с |
| |тын шама | |
| | ... жоғарғы кернеуі, (кВ) |110 ... ... ... (кВ) |6 ... ... ... кедергісі ρ1изм , (Ом· м) |70 ... ... ... кедергісі ρ2изм , (Ом· м) |30 ... ... d, (мм) |60 ... ұзындығы l, (м) |7 ... ... ... ... h1,(м) |3 ... зона |II ... ... ену тереңдігі to, (м) |0,5 ... ... ... ... h,(м) |2 ... ... алдын-ала сүлбесін сызамыз. Осы схема бойынша ... ... ... ... 6.5 – ... қосқыштың алдын-ала сүлбесі
6.6-сурет Электродты жер астына түсіру тереңдігі
р1 есеп= р1 өлш*=70*2,8=196 Ом*м,
(6.19)
мұнда – көп қабатты жерде ... ... ... ... , II климатты зона үшін =2.8;
Климаттық зона және мәліметтерінің негізінде анықталады.
р2 есеп= р2 өлш=30 Ом*м, өйткені ... ... ... ... II ... ... Н=2,0 м, бұл жер бетінің жоғарғы қабатының
қалыңдығынан h1=4 м аз.
Маусымдылық коэффициенті ескерілген р1/р2 ... ... ... белгілі р1, р2, l, d, h1, t0 мәндерінде, бір стержньді,
вертикалды жермен қосқыш сейілу кедергісін ... RB, ... ... ... ... ... ... р1, р2, l, d, h1, t0 және
l=4 м белгілі мәндерде, жер ... ... ... ... ... қосқыш ток сейілуінің кедергісін Rr Ом, анықтаймыз.
Rr=В*р2,
(6.22)
В=1,07;
Rr =1,07*30=32,1 ... м – ... ... ... ... ... ара ... м)
(6.23)
мұнда – S жермен қосқыштар алатын щеара ауданы, м2;
n - а белгілі болған жағдайдағы вертикалды электродтар саны:
және n=Р/а=196/5=39,2;
мұнда Р – ... қосу ... ... ... ... салыстырмалы ұзындығы, яғни
жер бетінің жоғарғы қабатындағы бөлігінің, l сал, м, ... ... ... ... м
екі қабатты жердің рэ меншікті эквивалентті кедергісі вертикалды электродты
бар горизонталды тор ... ... ... ... үшін мына ... ... ... дәреже көрсеткіші ... бір ... ... ... ... орналасқан вертикалды
стержньді электродтардың, оларды байланыстыратын, горизонталды электродты
есепке амаған жағдайдағы қолоданылуы ... ... ... ... ... Ом, ... болады:
Rгр.В=RВО/n*в;
(6.27)
Мұнда RВО-бір электродтың таралу кедергісі, Ом;
n-электродтар саны.
Rгр.В=9/39,2*0,39=0,588 Ом.
Байланыс жолағын ескеру үшін (горизонталды ... ... ... ... өзі жалғастыратын тік электродтардың ... ... ... ... ... Ом, ... ... RГО-эркандауды ескермеген кездегі тік жалғыз ... ... ... ... тік ... nв және ... ... тұратын (тік электродтардан), топтық жермен қосқыш кедергісі
Rгр, Ом келесідей болады:
(6.29)
мұнда Rгр.В ... тік ... nв және ... ... ... (тік электродтардан), топтық жермен қосқыш
кедергісі, Ом;
RВО, RГО – тік және көлденең жалғыз электродтардың таралу кедергісі,
Ом.
Контур ішіндегі тік ... мен ... ... тік ... ... тұратын жермен толық қосқыштың кедергілерін анықтаймыз:
(6.30)
мұнда ... ... ... және l2 ... түсіндірілген;
L-өткізгіштердің жалпы ұзындығы.
g=2*4/(103,9+39,2*16)=0,011;
L=18*90+24*120=4500 м.
Жермен қосқыш кедергісі анықтаймыз:
Жақындасу кернеуінің коэффициенті өткізгіштердің бір ... бар және тік ... ... тор ... жермен
қосқыштар үшін [12] келесі жуықталған өрнекпен анықталуы мүмкін. -ды
[7, 30,24 формула]-ға сәйкес анықтаймыз.
;
(6.33)
мұнда a=P/N – тік ... ... ара ... ... – тор ... ... – р1/р2 қатынасының функциясы.
=0.764*(5*103,9/6*4500)0.45=0.12
Жердің үстіңгі қабатының меншікті кедергісіне ... ... ... [10, 30.10 ... ... анықталуы мүмкін.
П=Rч/(Rч+1,5*рс)
(6.34)
рс - жердің үстіңгі қабатының меншікті кедергісі, Ом*м;
Rч –адам дене ... ... ... ... ... ... 30 11-формула] бойынша жақындасу кернеуі анықтаймыз
Uп=І3*R3**
(6.35)
Uп=13290*0,03*0,12*0,806=38,7 В.
t=0,15с кезінде рұқсат етілетін кедергі (АПВ ... ... ... ... ... арналған уақыты 450 В құрайды).
Жермен қосқыш потенциялы
З= І3*R3=13290*0,03=398,7 В
(6.36)
Uпр max=З * =398,7*0,12=47,8 В
(6.37)
ЗУ зонасында жермен эффективті ... ... ... адамның
жақындауының қауіпсіздік шарттарынан:
Uп= Uпр max- Іч*1,5* рс = І3* R3**< Uдоп;
(6.38)
Бізде:
(6.39)
мұнда Uч- адам арқылы ... ... ... ... ... ... анықталатын МЕСТ 47,8-
0,14*1,5*160,5

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай өңдеу зауытын электрмен қамдауды жобалау106 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау54 бет
«Трансформатор» АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр энергиясымен қамтамасыз ету: есептік зерттеу33 бет
«Құлсары» 110/35/10 кВ қосалқы станциясын қайта құру73 бет
Автомобиль генераторының құрылысы мен оның атқаратын қызметі14 бет
Автотербелмелі жүйе - Ван-дер-Поль генераторы5 бет
Азаматтардың қорғанысы туралы және қазіргі жағдайы15 бет
Арифметикалық және логикалық командалар . avr тегінденгі микроконтроллерларды пайдалану ерекшеліктері . Тактілі генераторлардың сыртқы элементтері . Интерфейстарды шешудің негізгі сұлбалары5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь