Ұзынағаш өзен аңғары топырағының ауыр металдармен ластануы

КІРІСПЕ 4
I. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 6
1.1. Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану себептері 6
1.2. Ауыр металдардың таралатын ошақ . көздері 7
1.3. Ауыр металдардың тигізетін зардаптары 8
II. ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 11
2.1.Зерттеу аймағының физикалық . географиялық жағдайы. 11
2.2. Зерттеу аймағының гидрологиясы мен гидрографиясы. 11
2.3. Зерттеу аймағының климаттық жағдайы 11
III. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН ОБЪЕКТІЛЕРІ 12
3.1. Ауыр металдарды анықтау әдістері 12
3.2. Атомдық . абсорбциялық спектрометрия әдісі 13
3.2.1. Қондырғының құрылымдық үлгісі (схемасы) 14
3.2.2. Атомдық . абсорбциялық спектрометр әдісінің басқа әдістерге байланысты ерекшелігі. 17
3.3 .Зерттеу объектісі 17
3.3.1. Топырақ жамылғысына сипаттама 17
IV. ҮЛГІЛЕРДІ АЛУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНАЛИЗГЕ ДАЯРЛАУ 19
4.1. Топырақ үлгілерін алу 19
4.2.Топырақ үлгілерін анализге даярлау және анализ жүргізу 19
V. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 21
5.1. Топырақ құрамындағы ауыр металдардың мөлшері 21
5.2. Алынған мәліметтерді талқылау 24
Қорытынды 26
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 27
XXI ғасыр өнеркәсіптің, технологияның, ғылымның, экономиканың және басқа да салалардың дамыған шағы. Еліміздің дамыған елдер қатарына енген кезі. Дамыған елдер қатарына енуіне бірден-бір себепші болған осы өнеркәсәп орындары мен кен байыту орындарының көптеп зат шығаруымен байланысты. Еліміздің тұрғындарын әртүрлі азық - түлікпен және қажетті заттармен қамтамасыз ету үшін табиғат ресурстары пайдаланылуда. Осы табиғат ресурстарын ұтымды пайдаланбаудың салдарынан әр түрлі көлемді өндірістердің жаппай жұмыс істеуі, қоршаған ортаға зардабын тигізуде.
Қазіргі кезде осы экологиялық зардаптардың әсерінен, өзіміз тыныс алатын ауамыз және ішетін суымыз бен басып жүреген топырағымыз да ластануда. Осы ластанудың салдарынан мыңдаған аурулар туып, адамдар генетикалық тұрғыдан жарамсыз болуы, сондай-ақ, келешексіз ұрпақтары болуы мүмкін. Егер осы проблемалардың алдын алмасақ, экологиялық жағдай мұнан әрі осы бағытта жалғаса берсе, дамыған технологиямыз бен қуатты экономиканың өзі де, болашақта ешқандай жәрдемін тигізе алмай қалуы әбден мүмкін.
Қазақстанда экологиялық апат аймақтары саналатын өндіріс қалдықтарымен жаппай ластанған аудандарда мекен ететін адамдардың организмі біртіндеп сол жердің өзгерістеріне икемделіп, сол жердің тигізетін зардабын онша сезбей жүр. Бірақ осы зиянды заттардың адам денсаулылығына біртіндеп тигізетін әсері өте зор. Бұған дәлел ретінде Арал өңірінде құбыжық сәбилердің дүниеге келуінің жиілеп бара жатқандығы.
Қалай болғанда да қоршаған ортаның ластануы тоқталмаса, құбыжық сәбилердің өмірге келуі көбеймесе, азаймайтыны анық.
Бұл экологиялық мәселелердің барлығы антропогендік факторлардың әсерінен болып жатыр. Және бұл табиғи экожүйенің бұзылуына әкеп соғады. Осы табиғи экожүйенің бірі - топырақ жамылғысы.
Топырақ жамылғысының бұзылуы топырақтың құнарлылығының төмендеуіне әкелді, эрозияға шалдығып, деградацияға ұшырауына себепші болды. Топырақтың бұзылуының тағы бір себебі - топырақты қорғау шаралары дұрыс жүргізілмегендіктен. Ауылшаруашылығында пайдаланып жүрген жерлерде ғылыми негізделген қажетті агротехникалық шаралар қолданбаған (жерді дұрыс жырту, қар тоқтату, органикалық және минералды тыңайтқыштарды пайдалану).
Топырақтың бұзылуы және деградацияға ұшырауы, бұл бұрыннан келе жатқан мәселе. Осы мәселелерді біз, жас экологтар болдырмаудың алдын алуымыз керек. Себебі біз әрқашан топырақпен тығыз байланыстамыз. Оның үстінде өмір сүріп жатқанымызды айтпағанда, адамзат үшін ең маңызды тағам өндірудің қайнар көзі болып табылады.
1. Маршалл В. Основные опасности химического производства. М., Мир.1989. 647 с.
2. Панин М.Е. Формы соединений тяжелых металлов в почвах средней полосы Восточного Казахстана. Семипалатинск. 1999. 328 с.
3. Неменко Б.А. Цветные металлы в окружающей человека среде. //Здравоохранение Казахстана. 1985. 4-19 с.
4. Худолей В. В. Мизчеров И. В. Экологический опасные факторы. 1996. 186 с.
5. Антонов Ф. Б. Антропогенное экологическое болезни. // Клиническая медицина. 1993. с. 20.
6. Сарницкая Н. А. Оценки роста влияния антропогенных химических загрязненний на здоровое население. Врачебное дело. 1995. с. 23.
7. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. -Л: Агропромиздат, 1987. 157 с.
8. Арыстанова Ш.Е. Ауыр металдармен ластанған топырақтарды амарант( Amaranthus S.P) өсімдігін қолданып тазарту. Автореферат. А-2002.
9. Панин М.С., Панина Р.И. Содержание, распределение и варьирование подвижного марганца в почвах Семипалатинской области. // Научный доклад высшей школы. Биол. Науки. 1973. N 2. 183 с.
10. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва - Новосибирск: Наука. 1991. 99 с.
11. Тяжелые металлы в окружающей среде. - М: Издательство МГУ. 1980. 259 с.
12. Кошелева Н.Е. Прогнозная модель миграции тяжелых металлов в агроландшафтах. // Тяжелые металлы в окружающей среде.- Тез. Докл. / Международной симпозиум. Пущина. 1996. 23с.
13. Химия тяжелых металлов, мышьяка и молибдена в почвах. / Редакция Зырина Н.Г. -М.: Издательство МГУ. 1985. 43с.
14. Ахупрова А.Б. Тяжелые металлы в зоны техногенных выбросов промышленного объекта г. Али-Байрамлы. // Тез. докл. 8 Всесоюзн. Съезд. Почвлведов. Кн. 2 Комис. 2-3-Новосибирск. 1989. 97с.
15. Большаков В.А., Галнер Н.Я., Клименко Г.А., Лычкина Т.И. Загрезнение почв и растительности тяжелыми металлами. - М.:Гидрометеиздат, 1978. 125 с.
16. Дмитриев М.Г., Казнина Н.М., Клименко Г.А. Загрезнение почв и растительности тяжелыми металлами. -М.: Издательство МГУ, 1989. 169 с.
17. Ходаков Ю.В. Общая неорганическая химия. - М.:Просвещение, 1969. 591 с.
18. Никитен Д.П., Новиков Ю.Д. Окружающая среда и человек. -М.:Высшая школа, 1986.415 с.
19. Петров В.Е. Судебно-медицинская экспертиза отравлений. -Ленинград, 1982. с73.
20. Экология. Издательство «Знание», 1987. 285с.
21. Диллерман А.А. Роль загрезнений окружащей среды нарушении эмбрионального развития. - М.1980,192 с.
22. Сарницкая Н.А. Оценки роста влияния антропогенных химических загрезнений на здоровье населения (обзор) // Врачебное дело.1993. 23с.
23. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва - растение. Новосибирск. Наука. 1991. 151 с.
24. Прайтс В. Аналитическая атомно - абсорбционная спектроскопия.-М.: Мир. 1976. 355 с.
25. Славин У.И. Атомно - абсорбционная спектроскопия. Под. ред. Львова Б.В. - Л.: Химия, 1971. 351с.
26. Тазабеков Т., Тазабекова Е. Топырақтану түсіндірме сөздігі.- Алматы, 1993, 448 б.
27. Бигалиев А.Б., Жамалбеков Е.Ү., Білдебаева Р.М. Қазақстан топырағы және оның экологиясы. -Алматы, 1996. 122 б.
28. Тазабеков Т.Т. Қазақстан топырағы. -Алматы -Қайнар. 1974.
29. Почвы Казахской ССР. Алма-Атинская область/ Выпуск 4. Алма-ата,1988.
        
        ӘЛ -ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ.
БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ.
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТОПЫРАҚТАНУ КАФЕДРАСЫ
Бітіру жұмысы
Ұзынағаш өзен аңғары топырағының ауыр ... ... IV курс ... ... Ә.Ә.
Ғылыми жетекшісі:
Б,ғ,к., доцент
Көшкімбаев Қ.С.
Нормабақылаушы: ... ... және ... ... ғ. д., ... А.Б.
Алматы, 2006 ж
Реферат
(Жұмыстың тақырыбы: Ұзынағаш өзен ... ... ауыр ... ... ... және ... ... лабораториясында
орындалды.
(Беттік саны: Бітіру жұмысы 28беттен тұрады.
(Қаралатын негізгі бөлімдері: Кіріспе, әдебиеттерге шолу, зерттеу аймағының
экологиялық жағдайы, зерттеу ... мен ... ... ... ... ... ... бөлімдері және әдебиеттер тізімі.
(Қосымша мәліметтер: Жұмыста 1 кесте және 1 сурет, 5 ... бар. ... ... пайдаланылған әдебиеттер саны 29.
(Негізгі түйін сөздер: ауыр ... ... - ... ... ... мөлшер (ПДК), элемент, жоғарғы концентрация.
(Өзектілігі: Ұзынағаш өзен аңғарының топырағының ауыр металдармен ластану
деңгейін анықтау арқылы оған ... рет ... ... ... ... ... ... - абсорбциялық спектрометрия әдісі
(Жұмыстың мақсаты: Атомдық - абсорбциялық әдісті меңгеру ... өзен ... ... айрықша нүктелерінен топырақ
құрамындағы әртүрлі ... ... ауыр ... ... талдау және оларға қорытынды шығару.
(Жұмыстың нәтижесі: Ұзынағаш өзен аңғарының топырағында ауыр металдар өте
аз мөлшерде кездеседі. ... ... ... ... ... ... 4
I. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 6
1.1. Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану себептері 6
1.2. Ауыр ... ... ошақ - ... 7
1.3. Ауыр металдардың тигізетін зардаптары 8
II. ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... - географиялық жағдайы. 11
2.2. Зерттеу аймағының гидрологиясы мен гидрографиясы. ... ... ... ... ... ... ... ӘДІСТЕРІ МЕН ОБЪЕКТІЛЕРІ 12
3.1. Ауыр металдарды анықтау ... ... ... - абсорбциялық спектрометрия әдісі 13
3.2.1. Қондырғының құрылымдық үлгісі (схемасы) ... ... - ... ... ... басқа әдістерге
байланысты ерекшелігі. 17
3.3 .Зерттеу объектісі 17
3.3.1. Топырақ жамылғысына сипаттама ... ... алу және ... ... даярлау 19
4.1. Топырақ үлгілерін алу 19
4.2.Топырақ үлгілерін ... ... және ... ... ... ... НӘТИЖЕЛЕРІ 21
5.1. Топырақ құрамындағы ауыр металдардың мөлшері 21
5.2. Алынған мәліметтерді ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 27
КІРІСПЕ
XXI ғасыр өнеркәсіптің, технологияның, ғылымның, экономиканың ... да ... ... шағы. Еліміздің дамыған елдер қатарына енген
кезі. Дамыған елдер қатарына ... ... ... болған осы
өнеркәсәп орындары мен кен байыту орындарының көптеп зат ... ... ... әртүрлі азық - түлікпен және ... ... ету үшін ... ... ... Осы табиғат
ресурстарын ұтымды ... ... әр ... ... ... ... істеуі, қоршаған ортаға зардабын тигізуде.
Қазіргі кезде осы экологиялық зардаптардың әсерінен, ... ... ... және ... ... бен басып жүреген ... ... Осы ... ... ... аурулар туып, адамдар
генетикалық тұрғыдан жарамсыз болуы, сондай-ақ, келешексіз ... ... Егер осы ... ... ... экологиялық жағдай мұнан әрі
осы бағытта жалғаса берсе, ... ... бен ... экономиканың
өзі де, болашақта ешқандай жәрдемін тигізе алмай қалуы әбден ... ... апат ... ... өндіріс қалдықтарымен
жаппай ластанған аудандарда мекен ететін адамдардың организмі біртіндеп
сол жердің өзгерістеріне ... сол ... ... ... ... жүр. Бірақ осы зиянды заттардың адам ... ... ... өте зор. ... ... ... Арал ... құбыжық
сәбилердің дүниеге келуінің жиілеп бара жатқандығы.
Қалай болғанда да қоршаған ортаның ластануы ... ... ... келуі көбеймесе, азаймайтыны анық.
Бұл экологиялық мәселелердің барлығы антропогендік ... ... ... Және бұл ... экожүйенің бұзылуына әкеп соғады. Осы
табиғи экожүйенің бірі - топырақ жамылғысы.
Топырақ жамылғысының бұзылуы топырақтың ... ... ... шалдығып, деградацияға ұшырауына себепші болды. Топырақтың
бұзылуының тағы бір себебі - ... ... ... ... ... пайдаланып жүрген жерлерде ғылыми
негізделген ... ... ... қолданбаған (жерді дұрыс жырту,
қар тоқтату, органикалық және минералды ... ... ... және ... ... бұл ... келе ... Осы мәселелерді біз, жас экологтар болдырмаудың алдын алуымыз
керек. ... біз ... ... ... ... Оның үстінде өмір
сүріп жатқанымызды айтпағанда, адамзат үшін ең маңызды тағам өндірудің
қайнар көзі болып ... ... ... көзі ... ... оны ... білу
қызығушылығы артты. Осы қызығушылықтың салдарынан топырақ құрамындағы ауыр
металдарды зерттеу, бүгінгі бітіру жұмысының ... ... ... ... ... өзен ... топырағы алынды.
Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты: Ұзынағаш өзен ... ... ауыр ... ... ... осы жұмыстың жүргізілуіндегі негізгі міндеттер:
1. Топырақ үлгілерін жинау әдістерімен танысу;
2. Топырақтағы ауыр ... ... ... - ... ... ... әдісін игеру;
3. Нақты нәтиже шығаруды игеру;
4. Шыққан ... ... ... өзен аңғары топырағының құрамына
лайықты баға беру.
I. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1. Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану себептері
Ауа, топырақ, су - ... ... ... ... ... ... ... заттардың басым көпшілігі осы үш компонентке
барып ... Ауыр ... ... ... тарағанда газтәрізді ретінде
және түтін ретінде, техногенді шаң ретінде де ... ... ... ... ... ... мен элементтер), физикалық
(радиоактивті, радиациялық, ... ... - ... ... (микробиологиялық) деп бөлінеді. Әсер ететін
ауқымына байланысты: ... ... ... деп ... ... ... заттар ең алдымен ауаның құрамына араласып ауаны
ластайды , ауа ... ... ... және су ... ... ... да
ластайды. Және топырақтың құрамына енген ластаушы заттар немесе ... ... ... бойынша өсімдіктерге, одан жануарларға, содан кейін
адам денсаулығына орасан қауіп ... ... ... бұл ... ... тіршілік әрекетіне кері әсерін тигізеді. Демек осы ... ... ең ... ... ауыр ... болып саналады.
Топырақ - табиғи дене, ол ауыр ... ... ... ... Ауыр
металдар осы топырақта жинақталып, өсімдіктер ... ... ... ... шыңында тұрған адам организміне өтеді (1 ). ... адам ... ... ... ... 40 - 50 % -ға ... өтеді,
су арқылы 20 - 40 %, ауамен тыныс алу арқылы 20 - 40 %. (2 )
Қоршаған ... ... ... оның ішінде ауыр металдар-мен
ластану деңгейі кейінгі он ... ... ... ... ... негізгі компоненттеріне түсіп
ауырлаған сайын, бұл жағдайды зерттеу проблемасы да жоғарылай береді.
( ... ірі ... ... бөлініп шығатын газдардың
бір бөлігі ауа арқылы топырақ бетіне түсіп, жауын - шашын арқылы топыраққа
сіңеді. Топырақ ашық ... ... ... ... ... отырып,
өзінде бүлінген ионды металды сақтап қалады. Сол ... ... аз да ... да ... ... отыруы, топырақта металдардың
жиналуына әкеледі.(7)
Ауыр металдардардың ... ... көп ... ... олар: тастанды
қазба орындары, ағын сулар, қалалық қоқыс тастайтын жерлер және ... су ... ... және ... ... түрдерінің полигоны тек
қана ауыр металдармен ғана ... ... улы ... ... көзі ... табылады. Ал осындай улы заттармен топырақтың
ластануы - ауыл ... мен адам ... үшін ... салдардың бірі
болып табылады. (8)
1.2. Ауыр металдардың таралатын ошақ - көздері
Қазіргі кезде Қазақстан үшін, ... ... ... ... ... ... ортаны қорғау үлкен өзекті мәселелердің бірі.
Себебі ... бәрі ... ... мен ... ... ғарышқа ұшырылуы салдарынан. Бұлардың барлығы ауыр металдардың
ең негізгі ошақ көздері.
Ауыр металдардың негізгі таралатын көздері ол ... жолы ... ... 9) Техногендік жолына түсті және қара металлургия, көмір ... ... ... ... мал ... ... және органикалық тыңайтқыштар, тау кен және химия ... Ал ... ... тау ... ... ... ) ... ұшырау, тұзды сулар мен тұздықтар, космостық және метеоритті шаң,
вулкан газдары, орман өрттері және тағы ... да ... ... ауыр ... ... ортаға кейбір мәліметтер бойынша жыл
сайын мың тоннадан астамнан келіп түсіп ... ... ... ауыр ... келіп түсу жолдары әртүрлі (10,11,12 ).
Бұлардың ішіндегі ең маңыздылары: ... (7,10) кен ... ... ... ... (13) ... жағатын
электростанциялар,(14,15,16) уранды ашық өндіру және пайдалы қазбаларды
шығарып алу. (10) Ең қарапайым түрі - ... ... жағу ... ... ... ... бөлініп шығады.
В. Г. Минеевтің анықтамасы бойынша жер бетіне жыл сайын:
1. Тек металлургия кәсіпорындарының жұмыс ... ... 89000 ... 1860т ... 154698 т мыс, 12090 т ... Көмір мен мұнай өнімдерін жағу негізінде 3600 т ... 7000 ... ... бөлінген газдармен бірге 260000 т қорғасын
бөлініп шығады екен. Металлургиялық кәсіпорындардың бөліп ... ... ... ... 3 есе жоғары екендігі анықталды.
(15 )
Жалпы ауыр металдар қатарына тығыздығы 5 гм/см куб-тан асатын химиялық
топтары жатады, ал ... ... құру ... ... шамасын
пайдаланбай олардың атомдық массасын пайдаланған жөн, яғни ауыр ... ... 40 - тан ... ... ауыр ... жатқызуға болады.
(17 )
1.3. Ауыр металдардың тигізетін зардаптары
Жоғарыда ... ауыр ... ... ... ... ... ... өндіру заводтары, химиялық заводтар, , көмір жағатын
электростанциялар, түрлі - түсті және қара ... ... ... ... ... ... шығарып алу т.т. Жалпы организмдер
құрамында тұрақты болып тұратын 47 химиялық элемент бар. Мұқиат зерттелген
элементтер ... мыс, ... ... ... иод, ... ... ... бор, кадмий, ванадий т.б. жатады. Қоршаған ортада ... ... ... ... асып ... зат ... кері ... адамдарда аурулар туғызады. Мысалыға иод, мырыш, хром адам өміріне
ең ... ... - ... ... бар ... ... электр тогын және жылуды
жақсы өткізеді. Электр тогын ... ... - Ag, Cu, Al, ... - ... мен ... ... өте маңызды қасиеттерінің
бірі - олардың пластикалылығы, яғни соғудан өздерінің формасын ... ... ... ... 2 ... ... ... салмағы 5-тен
кемі жеңіл металдар (ең ... ... ... ... 5 -тен көбі - ... (ең ... осмий). Микроэлементтер - биогендік ... ... даму ... катализаторлық роль атқарады,
әсіресе азот ... және ... ... ... адам ... де орасан зор маңызы бар. Адамның
қанының құрамына 24 ... ... Әйел ... ... ... 30 элемент
кіреді. Негізінен олар: мыс, ... ... ... ... т.б. ... ... ... кері әсер туғызбайтын және олардың өсіп
- өнуіне, дамуына жақсы ... ... ... ... ... 18)
Бұлардың кері әсері мысалы : мырыш, кадмий, қорғасын, кобальт, сынап, мыс
секілді элементтер шамадан, яғни ШРК ( ... ... ... - ... ... шамада тие бастайды. Улы ауыр металдар көбінесе адам - ... ... алу ... ... тигізеді. Олар асқазан - ішек
арқылы суда жақсы еритін тотықтар мен тұздар түрінде енеді. (19 )
Кадмий, қорғасын, мырыш, ... ... хром ... ... ... ... қалыпты жағдайдан ауытқуын туғызады, ... даму ... ... ... ... ... ... себеп болады.
Автомобильдің бөліп шығарған газдарында бірнеше ... ... ... ... көмірсутектер, жанбаған немесе толық жанбаған отын
компоненттері, көміртек тотығы, көмір қышқыл газы т.т., ... ... ... иісі бар ... де бар. ... ... қанның
гемоглобинімен қосылып организм ұлпаларына оттегіні таратуға кедергі
жасайды. (20 ) Сонымен ... ... ... ... өте улы ... - ... бар.
Қорғасын - ең көп тараған және улы токсиканттардың бірі. ... ... түсу ... ... ... ... өндіру, тас көмір жағу
кезінде және жылу ... ... ... ... ... Қорғасынның жоғары концентрациясы ферменттер, ... ... ... мен функциясына кері әсер ... ... ... ... 2000 жыл ... анықталып жазылған, рудадан қорғасынды
балқытып алу кезінде оның ... ... ... ... болады :
егер адам күн сайын ... өте аз ... ... ... ... ... соң ... ішектің қатуы, жүректің шаншып ауруы ... ... ... ... ... ... тастау, ұрықтың өлуі т.б.
пайда болады. (21,22) Зерттеулер негізінде 100 мл қанда 35 мкг қорғасынның
болуы орталық ... ... ... ... өзгерістер
болатынын анықтаған. Қорғасынды тұрақты қабылдаған жағдайда гемоглобиннің
түзілуі бұзылады ; бұлшық ... ... ... сал болуы ; бауыр,
бүйрек, ми қабатының құрылымы мен функциясының ... қан ... ... аз ... ... ... зат ... кедергі жасайды. Қорғасынның жоғарғы концентрациясы ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қорғасын тірі зат үшін өте қауіпті улы металл. (23)
Кадмий - ... ... ... ... ... ... Ол хром, мышьяк, никель, қорғасын, молибден сияқты өте улы
элементтер қатарына жатады. Сонымен қатар оның ... ... де ... ол ... жинақталады. Кадмий - қорғасын, мыс сияқты өте ... ... ... ... Жер беті ... ... ... көзі - топырақ болып табылады. Осы топырақ ... ... ... ... мен ... ... ... кадмий өсімдіктерге, жан --
жануарларға тарайды. 1940 жылдары ... бұл ... ... қатты
ауру туғызған. Оны Жапондықтар «итай-итай» деп атаған. Негізінен бұл
элемент сүйектің оңай ... ... ... ... ... ... организм иммунитетін бұзады, нашарлатады.
Кадмийдің жоғары ... ... ... ... ... түсіндіріледі. Сондықтан да кадмий көптеген биохимиялық
процесстерде ... ... ... ... ... және де ... ... процесстермен байланысқан фосфотаза және әртүрлі ферменттер
жұмысын бұзады. Сөйтіп тірі организмдерде мырыштың ... ... ... ... да әкеліп соғады.
Мырыш - көгілдір, күміс жылтыры бар ... ... 419,5(С ... ... ... төмен, ол топырақта көп жинақталған
жағдайда ғана байқалады. Бұл ... ... тек ... ... ... мырыш өте тұрақты, себебі металды әрі қарай тотығудан
сақтайтын жұқа ... ... ... Су ... температура
жағдайында болса, мырышқа іс жүзінде әсер ... ... ... жай ... заттармен әрекеттеседі. Мысалы, жай зат: галогендермен, оттегімен,
күкіртпен жоғары температурада өте ... ... Ал ... ... ... ... қышқылмен, сілтінің ерітінділерімен де әрекеттеседі.
Мырыштың табиғатта қолданылуы. Мырышқа қалыпты жағдайда ауадағы оттегі
де, су да әсер ... ... ... жасалған бұйымды қорғайтын жабын
ретінде қолданылады. Мырыш мыспен, алюминимен және ... ... ... ... қолданылады. Негізгі бөлігі мырыш оксиді ZnO ... ... ақ сыр, бояу ... кең қолданады.
Мыс - ақшыл - қызғылт түсті, жеткілікті дәрежеде ... ... ... - 1083(С. Ол өте ... тоқ ... ... мыс ... Температураны жоғарылатқанда мыс жай да,
күрделі де заттармен реакцияға түседі.
Мыстың табиғатта ... Мыс ... ... өте ... ... Таза мыс ... өндірісте электроөткізгіш сымдар,
кабель жасау үшін және жылу алмасқыш аппараттарда пайдаланылады. ... ... ... Мыс ... ... ... ... оның жоғарғы концентрациясы улы әсерін тигізеді. Мыс тотығы дем ... ... ... ... ... Ауыл ... өсуі мен ... өнімділігіне айтарлықтай зиян келтіреді.
Топырақта жинақталған мыс өсімдік бойына енеді. ... оны ... ... көбейген жағдайда ғана өздеріне көп сіңіреді. Ал ... ... ... сіңірген өсімдіктің өсу ... ... ... тоқтатады.(17)
K. W. Smilole (1981 ж.) кадмийдің, хромның, мыстың, никельдің,
қорғасынның, мырыштың, ... ... Ол ... ... ... және ... мына ... орналастырды: Cd < Ni < Cu < Zn

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сүйінбай Аронұлы айтыстары5 бет
Египетте мемлекетінің пайда болуы7 бет
CDMA желіcін құрудағы техникaлық еcептеу 96 бет
Адам үшін қауіпті улы ауыр металдар12 бет
Алматы облысы, Жамбыл ауданының табиғи климат жағдайы, өсімдігі мен топырағы13 бет
Отырар тарихы13 бет
Топырақтың ауыр металдармен ластануы11 бет
Шу, талас, сарысу, емел өзендері орналасуы. мекендеуші балықтар3 бет
"Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау"32 бет
1946-1970 жылдардағы Қазақстан ауыр өнеркәсібіне инженер кардларды даярлау63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь