Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы

КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық және экономикалық жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Ауданның геология.геофизикалық зерттелу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Стратиграфия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5 Мұнай.газдылығы және оның перспективасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6 Сулылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.7 Ұңғыманы қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймақтары ... ... ..
1.8 Керн алу аралықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.9 Перспективалы қабаттарды ашу және сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.9.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары ... ... ... ... ... ... ... ...
1.9.2 Өнімді қабатты ашу әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.10 Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар тізбегін беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Ұңғыманы жуу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік аралықтары үшін тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың, химиялық реагенттердің, ауырлатқыштың және тағы басқа материалдардың шығындарын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына саңылаусыздыққа орнатылған жабдықтарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидравликалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6.1 Қашаулардың түр.өлшемін, моделін және олардың көрсеткіштерін өндіріс стастикалық мәліметтері бойынша жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6.3 Қашауға өстік салмақ пен және оның айналу жиілігін жобалау ... ... ..
2.7 Ұңғымаларды бекіту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамалары ... .
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7.4 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу ... ...
2.8 Ұңғымаларды игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3 АРНАЙЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ ... ... .
5 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.1 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2 Ұңғыма құрылысына смета жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.3 Жобалық ұңғыманы қазудың салыстырмалы тиімділігі. Техника.экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Оңтүстік Торғайда, 80-ші жылдардың бірінші жартысында “мұнай мен газға ғылыми зерттеулер жүргізу” бағдарламасы бойынша комплексті геолого-геофизикалық зерттеулер жүргізілді.
Ауданды региональды зерттеу мақсатында 1п-Ақшабұлақ параметрлік ұңғымасы қазылды. Бұл ұңғыма біздің ауданның батыс шекарасында.
Арысқұм иіліміндегі Ақсай, Ащысай алаңында мұнай мен газ кеніштерін іздеу жобасы бойынша, Ащысай алаңында 1989 ж іздеу бұрғылау басталды.
1990 ж Оңтүстік және Солтүстік Ащысай құрылымында төменгі бор қабатының Арысқұм горизонтында мұнай байқалған.
Ащысай алаңындағы іздеу бұрғылау жұмыстары нәтижесінде үш бөлек мұнай кеніштері ашылды: екеуі орталық және Солтүстік Ащысай құрылымының төменгі бор қабатында және біреуі Батыс Ащысайда юра қабатында.
1997 жылы АҚ “ХК КОР”, ЖШС “Мұнайгазгеолсервис” 01.10.1997 жыл бойынша Ащысай кен орнының мұнай қорын бағалады. Мұнай қорын бағалау арқылы барланған мұнайдың көп бөлігі Орталық және Оңтүстік Ащысай құрылымының М-І өнімді қабатында орналасқандығы анықталды. Қазір кен орнында мұнай өндіріліп жатыр.
1. Ә.С.Аманқұлов, Ж.Қ. Қараулов.
Дипломды жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. – Алматы :.
Ә.С1995 ж.
2. Ә.С.Аманқұлов, Бұрғы қондырғысын таңдау және ұңғыма құрылмасын жобалау. – Алматы:Каз ПТИ 1987 ж .
3. А.И.Булатов. технология цементирования нефтяных и газовых скважин. – М : Недра 1983ж.
4. А.И.Булатов. справочник по креплению нефтяных и газовых скважин. – М; Недра 1981 ж.
5. ЛогансенК.В.Спутник буровика. – М; Недра 1986 ж.
6. Элияшевский И.В. и др. Типовые задачи и расчеты в бурений. – М; Недра 1982 ж.
7. Ж.Қ.Қараулов. Бұрғылау тізбегін есептеу – Алматы: Каз ПТИ 1991 ж.
8. Кучин П.В.безопасное ведение работ на предприятиях бурения. – М; Недра 1972 ж.
9. Соловьев Е.М. Среда В.Т. Бурения нефтяных и газовых скважин. – М; Недра 1987 ж.
10. Трубы нефтяного сортамента. Справочник ( под. Ред. А.Е. Сорояка)– М; Недра 1987 ж.
11. Соловьев. Е.М. Заканчивание скважин. – М; Недра 1979 ж.
12. Единые нормы времени ЕИВ на бурение скважин на нефть и газ и др. Полезные ископаемые. – М; ВНИИОЭНГ 1984 ж.
13. “Кәсіпорын стандарты” оқу жұмыстары СТП – 164-08-98 Алматы: Каз НТУ 1998 ж.
    
    “Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану   ... ... ...            ... долота,
гидромониторный эффект,
профиль, конструкция,
градиент давления,
насыщения.
В дипломном проекте рассматриваются вопросы проводки эксплуатационной
скважины глубиной 1250м в сложных ... ... ... ... нефтегазовым месторождении Ащысай.
В его недрах встречаются нефть и газ с разными физико-химическими
свойствами.В проекте выбраны ... ... ... типы ... а ... и ... промывочной жидкости с учетом особенности геологических
условий ... ... ... ... ... ... технико-
экономических показателей строительства скважин, меропрития по ... ... и ... ... среды.
АҢДАТПА
Өзекті сөздер: ... ... ... құрылма, қысым
градиенті, қанығу қысымы.
Дипломдық жобада Ащысай кен орнында 1250м пайдалану ... ... ... ... ... бұрғылау мәселесі
қаралады.
Оның қойнауында қасиеттері жағынан әртүрлі, мұнай және газ ... ... ... ... ... түрі мен бұрғылау тәртібі,
сондай-ақ бұрғылау ерітіндісі параметрлері мен түрі кен ... ... ... сай ... ... сондай-ақ, ұңғыма құрылысының техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін көтеру, ... ... ... жолдары және қоршаған ортаны
қорғау шаралары қарастырылады.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1. Геологиялық және экономикалық
жағдайлары.........................................
2. Ауданның геология-геофизикалық зерттелу
тарихы................................
3.
Стратиграфия..............................................................
..................................
4.
Тектоника.................................................................
.....................................
5. Мұнай-газдылығы және ... ... қазу ... ... мүмкін қиындықтар аймақтары..........
8. Керн алу
аралықтары...............................................................
....................
9. Перспективалы қабаттарды ашу ... ... ... ... мен
аралықтары................................
2. Өнімді қабатты ашу
әдісі..................................................................
.......
10. Ұңғымадағы геофизикалық
зерттеулер..................................................
2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және
дәлелдеу.....................................................
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және
дәлелдеу............................................
2.3 Бұрғы ... ... ... ... ... ... ... Ұңғыманы
жуу.........................................................................
.....................
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік
аралықтары ... Жуу ... ... түрі үшін ... ... химиялық реагенттердің,
ауырлатқыштың және тағы басқа материалдардың шығындарын
анықтау.....................................................................
...................
2.4.3 Жуу сұйығын ... ... ... үшін және ... ... ... жабдықтарды
таңдау......................................................................
.............................................
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидравликалық
есебі.......................................................
2.5 Бұрғылау қондырғысын
таңдау..................................................................
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін
жобалау............................................
2.6.1 Қашаулардың түр-өлшемін, моделін және олардың көрсеткіштерін өндіріс
стастикалық мәліметтері ... ... ... ... әр ... ... үшін
жуу сұйығының шығынын
жобалау................................................................
2.6.3 Қашауға өстік салмақ пен және оның ... ... ... Ұңғымаларды
бекіту......................................................................
..............
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке
есептеу.....................................................................
............................................
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамалары.....
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге ... ... және ... Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу........
2.8 Ұңғымаларды
игеру.......................................................................
..............
3 АРНАЙЫ
БӨЛІМ.......................................................................
...........
4 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ... ... ... Ұңғыма құрылысының уақытын
анықтау..................................................
5.2 Ұңғыма құрылысына смета
жасау..............................................................
5.3 Жобалық ұңғыманы қазудың салыстырмалы тиімділігі. Техника-экономикалық
көрсеткіштер................................................................
.............
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Оңтүстік ... 80-ші ... ... ... ... мен ... ... жүргізу” бағдарламасы бойынша комплексті геолого-
геофизикалық ... ... ... ... ... ... параметрлік
ұңғымасы қазылды. Бұл ұңғыма біздің ауданның батыс шекарасында.
Арысқұм иіліміндегі Ақсай, Ащысай алаңында мұнай мен газ ... ... ... ... ... 1989 ж іздеу бұрғылау басталды.
1990 ж Оңтүстік және ... ... ... ... ... ... горизонтында мұнай байқалған.
Ащысай алаңындағы іздеу бұрғылау жұмыстары нәтижесінде үш ... ... ... ... орталық және Солтүстік Ащысай құрылымының төменгі
бор қабатында және біреуі Батыс Ащысайда юра ... жылы АҚ “ХК ... ЖШС ... 01.10.1997 жыл бойынша
Ащысай кен орнының ... ... ... ... ... ... арқылы
барланған мұнайдың көп бөлігі Орталық және Оңтүстік Ащысай құрылымының М-І
өнімді ... ... ... ... кен орнында мұнай
өндіріліп жатыр.
Геологиялық
бөлім
1. Геологиялық және экономикалық
жағдайлар
Әкімшілік аймаққа ... ... ... ... ... Қызылорда облысының Тереңөзек ауданында, солтүстік бөлігі Қарағанды
облысының ... ... ... Ең ... ... ... және
Жалағаш темір жол станциялары оңтүстік батыста сәйкесінше 170-180 ... ... ... ... 170 км ... орналасқан. Кен
орнынан шығыста 220 км жерден Омск-Павлодар-Шымкент мұнай құбыры өтеді.
Жол қатынасы нашар ... ... ... ... ... құрғақ
мезгілінде барлық автотранспортпен жүруге болады. ... ... ... асфальттанылған сапалы жол Қызылорда – Құмкөл, жобаланылған жұмыс
аймағынан 30 км жерден өтеді.
Орографиялық жағынан ... ... ... тақырлы болып келеді.
Қырлардың биіктігі және сайлардың тереңдігі 20 м-ден аспайды. Алаңнан ... ... ... ... Арысқұм массивімен шектеледі, ол жартылай
бекітілген түйіршікті құмнан құралған. Ауданның әлеуметтік ... ... ... Жаз мезгілінде сирек кездесетін су көздерінен мал
шаруашылығымен айналысатын ... ... ... ... және ... сумен қамтамасыз ету құдық және бұлақтардан жүзеге асады.
Біраз құдықтар артезиянды, оның ... ... 1000 л-ге ... ... ... ... жақсы болып келеді.
Өсімдігі шөлді және жартылай шөлді болып ... ... ... ... ... ... кей жерде құмсыз жерлерде
сексеуіл өседі.
Аудан ... күрт – ... ... ... ... және өте аз ... ... мөлшерімен (120 мм)
ерекшеленеді.
Қысы (қарашаның ...... ... ... ... қары ... ... басында басталады. Қаңтардың орташа температурасы –5
-10С түнде –14 ... ... -40С). ... қар ... 15 ... дейін. Жер қыртысы 1 м тереңдікке дейін үсіп қатады.
Көктем ауа -райы ... ... ... ... ... ... жылы. Күндіз ауа температурасы 20С, түнде –2 ден +10С.
Жаз өте ... және ... Ауа ... 25-30С (ең ... Жаздың екінші жартысы ыстық және шаңды жел тұрады.
Күздің бірінші жартысы құрғақ, жылы, температура 12-18С, түнде 5-
100 С, күздің екінші жартысы ... Қар ... ... жауады.
Жел көбісіне солтүстік, солтүстік-шығыстан тұрады. Желдің орташа
жылдамдығы 4-5 м/с. Күзде және қыста ... 15 м/с ... ... ... ... жылдамдығы 25 м/с дейін құмды боран тұрады.
Ұңғыманы ... ... ... ... ету, ... 160 ... бұрғыланылған ұңғымамен жүзеге асырылады. Ауыз суы 30 км ... ... ... ... ... – геофизикалық зерттелу
тарихы
Алпысыншы жылдардың бірінші жартысы және жетпісінші жылдардың екінші
жартысында, ... ... аз ... ... ...
гидрогеологиялық түсірулер жүргізілген.
80-ші жылдардың бірінші жартысында “Оңтүстік Торғайда ... ... ... ... ... ... ... комплексті геолого –
геофизикалық зерттеулер жүргізілді. Оны 1982 ж Мин Гео КАЗ ССР ... және ... ... ... ... ... ... зерттеу мақсатында 1п-Ақшабұлақ параметрлік
ұңғымасы қазылды. Бұл ұңғыма біздің ... ... ... ... ... ... ... 2785 м тереңдікте орналасқан.
Ашылған қима қалыңдығы 15 м төртік шөгінділер, 155 м палеоген , 630 м
жоғарғы бор, 770 м ... бор, юра 1060 м ... ... ... м білінген.
“Орталық Арысқұм және Арысқұм иіліміндегі Ақсай, Ащысай алаңында
мұнай мен газ ... ... ... ... ... алаңында 1989 ж іздеу
бұрғылау басталды. Осы жоба бойынша 1989-1993 жылдар аралығында 3 (1989-
1990ж), ... 9 ... 6 (1993ж) ... ... 1998 ж ... және ... Ащысайда арысқұм горизонтына екі
борлау ... (11,12) ... ... ... ... ... Ащысай кен орнының
ашылуы. Ол 1989 ж ашылды. 3 ұңғымадан ... юра ... ... ... ... ... ағысы алынды.
1990 ж Орталық және Солтүстік Ащысай құрылымында төменгі бор
қабатының ... ... ... ... алаңындағы іздеу бұрғылау жұмыстары нәтижесінде үш бөлек мұнай
кеніштері ашылды: екеуі Орталық және ... ... ... ... қабатында (өнімді қабат м-) және біреуі Батыс Ащысайда ... жылы ... ... ЖШС ... ... және ЖШС
“Мұнайгазгеолсервис”01.10.1997 жыл бойынша Ащысай кен орнының ... ... ... ... ... арқылы барланған мұнай арқылы барланған
мұнайдың көп бөлігі Орталық және ... ... М-I ... ... ... ... бұрғыланған ұңғымалардағы M-I
қабатының қалыңдығы 5м ден 10м-ге дейін өзгереді.
Шығыс Ащысайда бұрғыланған барлама ұңғыма дұрыс нәтиже бермеді, ... ... ... ... ұңғымасынан күтіліп отырғаннан да жоғары
нәтиже алынды.
3. Стратиграфия
Ащысай алаңы Оңтүстік-Торғай ... ... ... ... құрылуына төрт структуралық комплекс қатысады (төменнен
жоғары): қаланбалы ... ... ... төменгі полезой
метоморфикалық жыныстардан құралған; квазиплатформалық ... ... ... иілімінің батысында дамыған, карбонантты жыныстармен
көрсетілген; рифтогенттік комплекс және платформалық комплекс ... ... ... ... ... ... ... ұзындығы 200-250 км, ені 20-30 км ... ... ... ені 15-20 ... ... комплекс, пиликативті тектоникалық құрылыммен
сипатталады. Арысқұм ... ... ... оның ... ... шет жағында, оның қалыңдығы 700 м ден аспайды.
Ащысай алаңында палезой шөгінділері комплексі жоқ және ... юра ... бор ... орналасады. Жоба бойынша барлама
бұрғылаудың объектісі ... бор ... ... ... бор ... ... ... литолого – стратиграфиялық қимасы қарастырылады.
Орталық Ащысай.
Жобалық горизонт – арысқұм горизонты (К1псам)
Жобалық тереңдік-1150м.
Жобалық ... қима ... ... бойынша
жоғарыдан төмен көрсетілген.
Аралық 0-80 м , ... – 80 м, ... (Р). Сұр , ... ... ... құм және құмдақ қабатты ... ... ... 80-360 м , ... –280 м , ... бор (К2) ...... (t-
sn). Жоғарғы жағында (150м) құм араласқан сұр карбонатты саздар, алевролит
және әктастар ,төменгі бөлігі (130м) сұр құм ... ... ... 360-540 м , ... 180м, ... ... (al3-c).
Құммен қабаттасқан сазды алевролиттер мен күңгірт түсті саздар.
Аралық 540-880 м , ... –340 м , ... бор (k1) ... ... ... бөлігінде (260м) қара сұр саз араласқан сұр ... ... саз ... сұр ... 880-1080 м , ... –200 м , ... ... (nc2). Жоғарғы
бөлігі (40-60м) қызыл түсті саздардың карбонатты қоңыр кварцполевошпатты
құмдармен ... ... ... ... саз, құм ... ... м, ... – 120 м, төменгі неоком (ПС1) жоғарғы
горизонттты (ПС21). Алевритті ... ... ... ... м, ... – 80 м, Арысқұм горизонты (ПС1ar).
Жоғарғы бөлігі (мұнайлы) қалыңдығы 20 метрге ... ... ... ... қабаттасқан алевролит, төмені (М-I) құмдар, карбонатты цементті
полевошпатты құмдар. Ортаңғы бөлігі (25-30 метр) сазды алевролиттер, құмдар
мен құмдақтар. ... ... (М-II) ... 30-40 м, нашар
цементтелінген ... және ... ... ... ... ... ... тереңдік-1250м.
Аралық 0-20м, қалыңдық-20м, палеоген(р)
Аралық 90-140м, қалыңдық-50м,жоғарғы бор(к2), жоғарғы сенон (t-sn1).
Аралық 460-550м, қалыңдық 90м, жоғарғы альбсеномон (к1-2al3-c).
Аралық ... ... ... бор (к1), апт-альб (a-al2).
Аралық 880-1080м, қалыңдық-200м, неоком надярусы (к1nc), ... ... ... ... ... неоком (nc1), жоғарғы
горизонт (bc12).
Аралық 1200-1250м, қалыңдық 50м, Арысқұм горизонты (nc1ar), ... ... ... ... ... ... ... 1240-1250м-М-ІІ өнімді
қабаты.
Ұңғыманың жобалық тереңдігін СМЖ нүктесінен (1202м) аламыз, ... ... ... ... ... Тектоника
Оңтүстік Торғай ойпаты, Тұран плитасының ... ... ... бор палеогеннің табан бойындағы кешенінің шөгінділері
теріс құрылым түрінде көрсетіліп, Ұлытау ... ... ... оның оңтүстік жалғасы шығыста, төменде Сырдария қосылған. Оңтүстігі
шығыс қыратымен қамтылған, ал ... ... ... ... Оңтүстік Торғай ойпаты екі ... ... ... ... ... ... горст-антиклиналы және оған кіретін ... ... ... ... Бозінген грабен-синклиналінің
ортаңғы бөлігінде орналасқан. Жобада (ОГ-Р2) ... ... ... ортаңғы бөлігі көтеріңкі болып келеді. Ащысай
көтерілімі ОГ-Р2 бойынша 1400м изогипспен тұйықталған, оның ... ... ... 200м. ... ... ... ... түсірілмеген.
ОГ-IV бойынша Ащысай горст-антиклиналының батыс бөлігі және Бөзінген
грабен – синклиналінің оңтүстік – батыс тармағы карталанған.
ОГ-IV бойынша батыс бөлігінде үш ... емес ... ... ... ... ішінен ортаңғысы ғана жартылай
антиклиналды тұтқыш.
ОГ-ІІІ бойынша жоғарғы юра құмкөл свитасының ... ... ... ... ... ... жерде юра комплексінің тектоникасы қарастырылмайды. Себебі барлау
обьектісі болып төменгі бор шөгінділерінің платформалы комплекісі жатады.
Платформалық комплексі бойынша ОГ-ІІ, ... ... ... ... бор ... горизонтының жабынымен стратифицерленген.
Ащысай алаңы солтүстік-батысқа созылған мониклиналды болып келеді.
Өзінің негізгі орталық ... ... ... ... ... ... және ... тәрізді аз амплитудалы
структуралардан құралған. Олардың ең ... ... ... (1,12 ... ... ... ... төңірегі) және Солтүстік Ащысай (5
ұңғыма төңірегі).
Бор өнімді қабатына сипаттама.
Бор ... (М-І ... ... ... және ... құрылымдарынан анықталды.
Орталық Ащысай құрылымы ОГ-ІІ аг бойынша Солтүстік шығысқа ... ... (20км ... брахиантиклиналдардан тұрады. Ол 1150м
изогипсте ... 6-7*24 км ... ... ... ... 40м ... оңтүстік бағытта төмендейді.
“Тұрлангеононсалтинг” ЖЩС сейсмобарлау ... ... кей ... ... ... ... жоқ ... байқалды,
бұл горизонттың қалыңдығының азаюы төменгі (М-ІІ) горизонтының көтерілуіне
байланысты.осылайша М-І мұнайлы горизонты құрылым аймағында түгел тараған,
кей ... оның ... 3м-ге ... ... ... ... ... нәтижесінде ОГ-
ІІ аг бойынша көлемі 10км2 структура-стратиграфиялық тұтқыш айқын көрінген.
Ол оңтүстік және ... 1100м ... ... ... ... өзінің солтүстік және оңтүстік бөлігінде күмбез тәрізді құрылымнан
тұрады.
1.5 Мұнай газдылығы және оның
перспективасы
Арысқұм ойпатын бұрғылау ... 1983 жылы 2-ші ... ... ... ... ... ... бұл 33541
сейсмопрофиль аймағында орналасқан. Неоком және юра шөгінділерінен алынған
керннен күшті жанар май ... ... ... ... байқалды және
керндердің бетінде ала дақтар болды.
Арысқұм ... ... ... ... жұмыстар нәтижесінде
үш кешеннен тұратын ортаңғы юра, ... юра және ... ... ... көз ... ... ... төменгі- триас кешені бөлініп Ік-Арысқұм көрсеткіш
ұңғымасын бұрғылау ... ... ... ... ... ... юра ... Арысқұм алаңының көтеріңкі ойпат бөлігінде
жетілген. Шөгінділердің өндірістік өнімді қабат қоры Құмкөл, Арысқұм және
Қызылқия кен ... ... ... ... ... ... юра ... сынау кезінде
қабат сынағышпен алынды. Ақшабұлақ Ғг-параметрлік ұңғымасан және 2к ... ... ... ... ... ұңғымадан қатарларынан
алынған керндерден мұнайлардың жағылған түрдегі және майдың иісі шығып
байқалды.
Арысқұм иілімінде ... және газ ... ... юра ... ... юра Құмкөл свитасында, төменгі бор арысқұм горизонтында
байқалды. Одан басқа кіші мұнай мен газ кеніштері жоғарғы юра ... мен ... ... ... анықталған.
Ащысай алаңында ұңғымаларды бұрғылау және сынау барысында жоғарғы юра
ақшабұлақ (Ю-О) және құмкөл (Ю-І, Ю-І-ІІ) ... және ... ... ... (М-І) мұнай байқалды.
Жоғарғы юра мұнайлы горизонты.
Жоғарғы юра, құмкөл (J3Км) және ақшабұлақ (J3 ак) ... ... ... 3,10 ұңғымаларды сынау кезінде анықталды. Қарастырылып
отырған тұтқыш қимасында төрт мұнайлы ... Ю-О ... ... ... (10 ... Ю-І ... ... Ю-ІІ-І құмкөл свитасының
ортаңғы бөлігінде (3,10 ұңғымалар)
Ю-О және Ю-ІІ горизонттары қалыңдықтары сәйкесінше 0,8 және 1,4м ... ... ... ... ... жоқ.
Ю-І горизонты қалыңдығы 1,0-1,2м фильтрациялық сыйымдылық қасиетінің
төмендігіне байланысты, ұңғымадан сынау және ... алу ... ... Бұл горизонт қалыңдығы алаңда солтүстік және орталық бөлігінде
қалыңдайды.
Ю-ІІ-ІІ горизонтты ... ... ... (ұңғыма 3,10) 3
ұңғымада ол ... ... ... нәтижелері кестеде
келтірілген.
1-кесте. Ю-ІІ-І горизонтын ... ... ... ... ... ... ... |аралығы,м |диаметрі,мм | ... |
|3 ... |2 |12,33 |0,98 |
| | |3 |20,53 |1,39 |
| | |4 |27,88 |2,2 |
| | |5 |31,28 |2,44 ... ... горизонты
М-І горизонты Арысқұм страграфиялық ... ... ... Бұл ... ... ... ... анықталған, бұл
жерде жалпы қабат қалыңдығы 2,6м ден 9,5м-ге дейін өзгереді.
Моноклиналдың батыс ... ... аг ... И-І ... сыналып, сазды алевролитке еніп кетеді.
М-І горизонтының мұнайлылығы №1,5 және 12 ... ... ... бұрғыланылған ұңғымаларда бұл горизонт жоқ немесе ... ... ... 5 ... тізбекте сыналды. Горизонтты
сынау нәтижелері ... ... ... ... горизонтын сынау нәтижелері.
2-кесте. М-І мұнайлы горизонтын сынау нәтижелері
|Құрылым, |Сынау |Қабат ... |Q, ... ... ... ... ... |
| | | | | |МПа ... ... |12,65 |5 |14,28 |12,13 ... | | |7 |12,5 |2,03 ... | | |9 |16,96 |2,48 |
| | | |7 |16,51 |2,62 |
| | | |6,2 |10,71 |2,13 |
| | | | |17,5 |2,05 ... ... |11,6 |4 |32 |0,5 ... | | |5 |54 |0,9 ... | | |6 |89 |1,4 |
| | | |7 |120 |1,8 ... ... анализі бойынша ол төмендегі физикалық
көрсеткіштермен сипатталады:
№5 ұңғыма, аралық 1202-1207м, (мұнай ... ... 11,75 мПа, ... ... ... ... ... 2,19 м3/м3
Қабат жағдайындағы мұнай тығыздығы – 0,822 г/см3.
Суу температурасы +19C.
Парафиннің еру ... ... ... ... механикалық қоспалар - 0,01; парафин –17,3;
смола – 3,52; асфальт – 0,4; күкірт – 0,11; тұздар – 0,03 г/л.
Мұнайда ... газ ... – 1,5 г/л. ... құрамы (%): метан –
32,2; этан – 23; пропан – 32,8; ... – 2,43; ...... газы – 0,09; ... – 0,0; азот – 0,36; оттегі – ... ... ... ... ... ... Торғай артезианды
бассейіне жатады.
Неоген- төрттік, палеоген және жоғарғы бор шөігінділерінің ... ... ... ... ... түсіріліп зерттелінген. Төменгі бор
және юра шөгінділерінің қабаттық сулары ... мен ... ... іздеу және барлау ұңғымаларында зерттелінген.
Неоген-төрттік және палеоген ... сулы ... ... ... ... ... ... гидрохимиялық
көрсеткіштері мұнай іздеуі мақсатында қолданылмайды. Сол үшін олар ... ... ... ... жер үсті тұщы су ... ... пайдаланады.
Қимада жоғарғы және төменгі гидрохимиялық зона ... ... ... ... аралық гидрохимиялық зона айқын байқалады.
Жоғарғы зона жоғарғы бор, палеоген және ... бор ... ... ... ... ... жоғарғы жағы –палеогеннің
сазды қабаты, төменгі апт-альб сулы комплексінің сазды ... ... бор ... ... активті инфильтрациалық
гидродинамикалық режиммен сипатталады. Оның ... көзі ... ... ... отырған гидрохимиялық зона қабат сулары 3,5 г/л ... ... ... ... типі сульфатты натрилі
және гидрокарбонатты-натрилі. Статикалық деңгейі +115- +120м (тығыздығы
1г/см3 су үшін), бұл ... ... ... ... ... ... сағасына өздігінен көтерілуін анықтайды.
Төменгі зона неоком, юра қималарын қамтиды.
Қабат суларының ... ... ... ... ... ... Минерализациялану типі хлоритті-кальцилі.қабат қысымдары
гидростатикалық қысымдарға шамалас. ... арын ... ... шығыстан батысқа қарай төмендейді.
Ащысай алаңында ашық оқпанда қабат сынағышпен сынау нәтижесінде қабат
суларының ... 33 ... ... горизонты 1300 м
тереңдік), 95г/л дейін (жоғарғы юра шөгінділері 1800 м тереңдік) ... ... қазу ... кездесуі мүмкін
қиындықтар аймақтары
Ұңғыма қабырғасының үгіліп құлауы.
Ұңғыма қабырғасының үгіліп опырылып құлауы апт-альб және төменгі
неоком ... 540-881 м және ... м ... ... газ ... байқалуы.
Турон-сенон ярусында судың байқалуы 90-110 м- ... ... және ... ... ярусында газдың байқалуы 880-1200 м
дейін аралығында білінуі мүмкін. Төменгі неоком 1200-1280 м ... мен ... ... ... ... ... қауіпті аймақтар. Бірінші қысып қалуы мүмкін
аймаққа турон-сенон ярусы кіреді, ол 90-360 ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Екінші қысып қалуы мүмкін аймаққа төменгі неоком кіреді, ол 1080-1280
м ... ... Керн алу ... стратиграфиялық горизонты М-І өнімді қабаты бойынша толық керн
алу көзделген. Керн алу осы горизонттың жабыны мен табанына жоба ... керн алу ... ... ... Керн алу аралықтары
|Алаң |Өнімді қабат ... алу ... ... керн алу |
| | ... м ... м |
|Орталық |М-І ... |30 ... | | | ... |М-І ... |30 ... | | | ... алу ... ... барысында нақтыланады.
1.9 Перспективалы қабаттары ашу және сынау
1.9.1 Қабаттарды сынаудың ... мен ... ... ... ... тізбегінде жүргізу
қарастырылған. Әр ұңғымада бір обекьт (М-І) сыналады. ... ... ... м. Өнімді қабатты сынаудың мақсаты өнімді ... мен газ ... ... ... ... ... ұңғыманы өнімді қабаттың барлық қалыңдығын қазу мен ашқаннан
кейін ... ... ... ... ... дейін цементтелген. Өнімді
қабаттарды ашу ПКС-105 перфораторымен (1 м-ге 20 түйір тесік жасап) жүзеге
асырылады.
Өнімді қабаттарды ашу төмендегідей ... ... ... ... ... ... ... тазалау, 3-режимде құйылысқа зерттеу, бастапқы
және соңғы КВД өлшеу, мұнайдың жер асты және жер үсті ... ... ... ... ... МПД және ПАВ әдістерімен
құйылысты интенсификация жасалады. Бұдан соң да оң ... ... ... ... ... Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер
Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер қима стратификациясын, қимадағы
өнімді қабаттарды анықтап, өнімді ... ... ... ... ... ... ... және шегендеу тізбектерінің
техникалық жағдайын, цементтеу сапасын анықтайды.
ҰГЗ төрт этапта жүргізіледі.
1. 0-360 м аралықта аралық ... ... ... стандартты каратаж
(М 1:500).
2. Ашық оқпанда арысқұм ... ... ... ... каротаж
(М 1:500) КС (NO.5М2А,А2М0,5N), ПС, ... ГК, ... ... жүргізіледі.
3. Арысқұм горизонтының жабынынан жобалық тереңдікке дейінгі аралықта
ҰГЗ толық комплексі (М 1:200) КС(N ... ... ... ... (ГК, ... ... (Т1,Т2,Т), кавернометрия, профилеметрия, инклометрия
жүргізілді.
4. 0-350 м аралық тізбек, 0-ден ... ... ... ... ... цементтелінгеннен кейін техникалық
каротаж, термометрия(ОЦК) және АКЦ 1:500 масштабта жүргізіледі.
ҰГЗ карат-ІІ ... ... ... ... бір
рет түсіргенде ұңғыманы зерттеудің электірлік әдістерін, екінші түсіргенде
–микрокаротаж, үшінші радиоактивті әдістер және ИК орындалады. ... ... ... ал ... ... екі ... ... Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу
Ең көп тараған бұрғылау тәсілі айналмалы, ... және ... ... геологиялық құрылымын зерттей отырып, жобаланып отырған
ұңғымада роторлық ... ... ... ... бұрғылауда турбиналық
тәсілге қарағанда рейстік жылдамдығы әлдеқайда ... ... ... ... ... ... байланысты қашау
тез тозып істен шығады және көтеріп түсіру ... ... көп ... ... бір қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ең ... ... ... керек,
екіншіден, артық бөлшектері әрдайым аз ... ... ... бұзылып
қатардан шығып қалуы жағдайлары жиі болады, ал оны ... үшін ... ... ... ... көп ... қажет етеді. ... ... ... ... ... ... бұрғылау тәсілін
жан-жақты зерттеп тиімді деп ... ... ... ... және ... ... – бұрғылаудағы, ... ... ... ... болып табылады.
Ұңғыма ұзақ мерзімдік капиталды құрылым болып саналады. Сондықтан оның
құрылымы мықты болуы тиіс. Сөзсіз ұңғыма құрылымына жобалы тереңдікке ... ... да ... ... ... зерттеу тапсырмаларының
орындалуы, кен орнын ... ... ... ... пайдалану
режимінің іскңе асырылуы, қоршаған ортаны ластанудан және ... ... ... ... ... ... ... Осы
талаптарға қоса ұңғыма құрылымы үнемді болуы тиіс.
Ұңғыма құрылмасын сақтау үшін мынандай көптеген факторлар әсер етеді:
ұңғыманың қолдануы, оның ... ... кен ... геологиялық
құрылымының еркшеліктері және ол жайлы біздің біліміміздің ... тау ... ... қысымның аномальдық кооэфиценті мен жұту
қысымының индексінің тереңдіктегі өзгеру күйлері, ... ... ... ... ... ... мен түрі, бұрғылау
технологиясының даму деңгейі, ... және ... ... ... ... түрі мен ... ... қондырғысының
жетілдіру дәрежесі мен тағы басқа да осындай жағдайлар. Ұңғыма құрылысы
бұрғылау жылдамдығына, ... мен ... ... ... ... ... және транспорт шығынына, былайша айтқанда
ұңғыманы қазудағы барлық техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне ... ... ... ... ... ... ... мен
жеңілдету бұрғылау жұмыстарын жеңілдету мен арзандатудың бірден-бір басты
факторы болып табылады.
Ұңғыма құрылымын, ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайларда негізінен мүмкін
шиеленіс аймақтарына аса назар ... ... ... үшін ең ... ... ... сиыспайтын
аралықтарды анықтауымыз кажет. Егер көршілес екі ... ... ... одан ... ... шиеленіс жағдайлары туатын болса,
онда бұл екі ... ... ... ... деп ... ... ... тұрып одан жоғары орналасқан аралықты шегендеу
құбырларымен бекітіп айыру керек.
Ұңғыма құрылмасын ... екі ... бар. ... ... ... ... үшін қабаттың аномальдық қысымының өзгеру коэффициенті
(Ka), жұту ... ... (Kж), және жуу ... ... () ... ... ... тұрғызамыз.
Қабаттық қысымның аномальдық коэффициентін төменедегі формула бойынша
табамыз:
Ka;
(1)
Мұндағы:
- қабаттық қысым, ... тұщы ... ... кг/м3;
- еркін түсу үдеуі, м/с2;
- аралық тереңдігі, м;
Бұрғылау ... жұту ... ... сұйығының қабатқа жұтылу қысымы, Па;
Жұтылу қысымы келесі формуладан анықталады:
Pж;
(3)
Мұндағы:
-тау жыныстарының гидрожарылу қысымы.
Бұрғылау сұйығының салыстырмалы тығыздығы:
;
(4)
Мұндағы:
-бұрғылау сұйығының тығыздығы, кг/м3.
Есептеулерде келесі формуланы ... ... Кр – ... ... тереңдікке байланысты мәндері:
1200 м-ге дейін (Кр=1,1-1,15)
1200 м-ден жоғары (Кр=1,05-1,1)
2500 м-ден жоғары (Кр=1,04-1,07)
Z= 90 ... ... ... ... ... ...
Рж= 0,85*9,99*106=8,49*106=8,4 МПа
Кж=
Z= 880 м.
Ка= ... ... ... м.
Ка=
Рж=0,85*19,98*106=16,983*106=16,9 МПа
Кж=
Z=1250 м.
Ка=
Рж=0,85*24,05*106=20,44*106=20,4 МПа
Кж=
Аралықтарға есептеп шыққан көрсеткіштерді кестеге ... ... ... Ка, Кж және ... |Ка |Кж | ... |1,02 |1,59 ... ... |1,02 |1,6 ... ... |1,02 |1,6 ... |
|880 |1,02 |1,6 ... ... |1,04 |1,6 ... ... |1,05 |1,66 |1,151,2 ... ... ... отырып қысымның біріккен графигін тұрғызамыз.
Қысымның біріккен графигін тұрғызғаннан кейін аймақтың бекіту аралығын және
берілген ... ... ... ... тереңдікке шегендеу тізбегін
түсіретіндігімізді оның санын анықтаймыз.
1-сурет. Біріктірілген график
Біріктірілген график ... үш ... ... ... ... 25м; ... 350м; үшіншісі 1150м тереңдікке түсірген.
Кондуктор 25м тереңдікке түсіріледі. Бұл тізбек жоғарғы тұрақсыз нашар ... ... ... ... ұңғыма сағасын айналым жүйесімен
жалғастырады.
Аралық тізбек 25-350 м, ұңғыма қабырғасы опырылуы ... ... және ... ... ... ... ету үшін ... жабдық орнатады. Пайдалану тізбегі 1250м, мұнай және газ, ... ... ... ... ... ... сынау, игеру үшін
сенімді канал жасайды. ... ... ... тізбектердің
түсірілу тереңдігі 2-суретте көрсетілген.
324 мм 245 ... ... ... ... ... Шегендеу тізбектерінің түсірілу тереңдіктері
Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің
диаметрін таңдау
Ұңғыма құрылмасының диаметриалық өлшемдерін анықтау, ... ... ... ... басталады. Мұнай газ ұңғымалары үшін
пайдалану тізбегінің диаметрі ... ... ... газ ... мөлшері
бойынша анықталады. Жобалық ұңғыма дебиті бастапқы кезде тәулігіне 120-170
м3 өнім береді, кесте [1] ... ... 146 мм ... ... таңдап
аламыз. Пайдалану тізбегін бұрғылауға арналған қашау диаметрі:
Дқ=Дm+2к
(6)
Мұндағы:
Дm- шегендеу құбыры ... ... ... тізбегі муфтасы мен ұңғыма ... ... ... 146мм ... ... үшін ... к =10-15мм.
Дқ=166+2*10=186 мм
МЕСТ 20692-75 бойынша диаметрі 190,5 мм қашауды таңдап аламыз.
Кондуктордың ішкі диаметрін анықтаймыз:
Дi=Дқ+2+2*В
(7)
Мұндағы:
В ... мен ... ... ... ... ... 20692-75 бойынша кондуктор диаметрі 244,5мм,
қашау 393,7мм деп қабылдаймыз.
426 мм 323,9 мм ... 146 ... ... ... мм
190,5 ... ... ... ... тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы
құбырларын беріктікке есептеу
Алғашқы мәліметтер.
1. ... ... ... ... ... ... диаметрі, ... ... ... ... ... ... ... диаметрі, ... ... ... ... пайдалану ... ... ... ... ... ... м
1150
3. ... ... ... құбырының ... ... Тау ... ... ... ... ... ... ... есептеу
Ауырлатылған бұрғылау құбырының диаметрін ұңғыма құрылымы ... ... ... иілу кезінде беріктік шартты орындалатындай
етіп алады. 2.1 кесте [2] бойынша диаметрі 190,5 мм ... үшін ... ... ... диаметрін аламыз. Бұл 159мм АБҚ 4.5 кесте ... ... ... ... ... үшін беріктігі жеткілікті.
Ұңғыма құрылымына сәйкес бір сатылы диаметрі 127мм бұрғылау ... ... ... мен ... диаметрінің қатынасы 0,75 жоғары
болуы тиіс, яғни
0,75
(9)
АБҚ құрамын бір өлшемді етіп аламыз. Ауырлатылған ... ... ... ; ... қашауға түсірілетін салмақ , Н
–АБҚ-ың 1м салмағы, Н
Lабқ =1,25 =109,9м
Ауырлатылған бұрғылау құбырының салмағын анықтау.
Qабқ = lабқ * ... ... ... , ... ... ... критикалық салмақты анықтаймыз:
Ркр=2
(12)
Мұндағы :
Е – қатаңдың модулі (2,1*107н/см2)
Q – АБҚ ... ... , ...... ... артуы , н/см2
F0 – қашау тесігінің ауданы , см2
Қашаудағы қысым артуын анықтаймыз:
Р0=
(13)
Мұндағы:
Pб.с-бұрғылау сұйығы тығыздығы, кг/м3.
Q-бұрғылау сұйығы шығыны.
М-коэффициент, 0,95.
Q=0,785(d2ұ-d2c) Wk ... ... ... м;
dc- құбырдың сыртқы диаметрі;
w-сұйық шығуының жылдамдығы.
Q=0,785(0,2133-0,127)*0,7=0,47 л/с,
Қашау тесіктерінің жалпы көлемі:
F0=
(15)
Мұндағы:
dc-гидромониторлы сұғындама диаметрі, м. 190,5 мм ... ... ... ... 0,010 м деп ... ... ... тізбегінің жоғарғы шеткі қималары үшін созылу кернеуін
анықтаймыз.
= ... ... ... ... ... , ... құбыр тізбегі үшін беріктік қоры коэффициентін жанама
кернеулерді ескере отырып анықтаймыз.
пр= 1,45
(25)
1-секция ұзындығы.
1= (26) ... ... ... созылу күші, Н.2 қосымша [2].
=2015м
Бұрғылау құбыр тізбегінің ... ... ... ... ... ... ... кестеге түсіреміз.
5-кесте. Бұрғылау құбыр тізбегінің құрылмасы
| |АБҚ ... ... ... |
| | | ... | | |ың ... ... | | ... |
| | | |МН |
| | | |
| | | |
| |мм |м ... кг/м3 |1180 |1160 ... ДПа |2535 |1525 ... см3 |10 |6 ... мин ... | | ... ... мм |1 |1 ... ... |3540 |3035 ... тұтқырлық, Па с |0,0169 |0,0162 ... ... ... |3,03 |2,86 ... |78 |78 ... ... % |2 |1,5 ... Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың,
химиялық реагенттердің, ауырлатқыштың және тағы
басқа материалдардың шығындарын ... ... ... бұрғылау ерітіндісінің көлемін мына
формуламен анықтаймыз:
; ... ... ... 90 м3, ... бұрғылауда 30 м3
бір резервуар қолданамыз;
- науа жүйесінің көлемі, м3
- ұңғыманы механикалық бұрғылауға қажетті ерітінді
көлемі, м3
-сандық, ... ... ... коэффициент,
1,5
- ұңғыма көлемі, м3
Ұңғыманы механикалық бұрғылауға қажетті бұрғылау ... ... ... ... ... сапасын, бұрғылау жылдамдығын
ескере отырып бұрғылау ерітіндісінің 1м өтімділікке ... ... ... ... ... формуламен анықталады:
; ... ... ... ... ... ... ... тереңдігі, м.
Аралық тізбек орнын бұрғылауға қажетті бұрғылау ерітіндісінің көлемі:
=0,785*0,29532*350=23,95 м3
0,11*350=38,5 ... ... ... ... ... қажетті бұрғылау ерітіндісінің
көлемін анықтаймыз:
=0,785*(0,29532*350+0,19052*900)=49,59 м3
0,09*1150=112,5 м3
=90+5+112,5+1,5*49,59=281,88 м3
Бұрғылау ерітіндісін дайындайтын саз, су, ... ... және ... да ... ... ... ... формулаларды
қолданамыз:
; ... ... ... ... 1м3 ... ... кететін
шығыны, кг/м3.
;
(38)
Мұндағы:
- 1м бұрғылауға кететін бұрғылау ерітіндісі компонентінің шығын
нормасы, кг/м.
Аралық тізбек орнын бұрғылауда ... ... сода ... ... саз ... ... Ерітіндіні дайындауға
қажетті су, бентонит және реагенттер мөлшерін анықтаймыз.
Су 900 ... =50 ... ... ... сода =2кг/м3
109,42*2=218,874 кг.
Графит 12 ... ... ... ... ... ... қажетті компоненттер
мөлшерін анықтаймыз:
Су 826 кг/м3
281,88*826=232832кг.
Бенетонит =50 кг/м3
=281,88*50=14094 ... ... сода ... ... 12 ... ... 80 ... кг.
Анықталған мәндерді кестеге енгіземіз.
7-кесте. Бұрғылау ерітіндісі және оны ... ... ... ... ... |Бұрғылау |Норма |Бұрғылау |
... ... ... |лар |ерітіндісі мен|
|аралығы|компоненттер ... | ... ... | ... м3/м| ... | ... | |ің ... |
| | ... | |м3, кг ... ... су |900 ... |
| ... сода | |гл |218,84 |
| ... |2 | |3282 |
| ... |30 | |5471 |
| ... |50 | |1313 |
| | |12 | | ... |Техникалық су |826 ... |
| |КМЦ |12 |гл |3382 |
| ... |30 | |8456 |
| ... |50 | |14094 |
| ... сода | | |563,7 |
| ... |2 | |22550 |
| | |80 | | ... Жуу ... ... химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау
Бұрғылау ... ... ... жуу ... бір
бөлігін құрайды. Бұрғылау ерітіндісін ... үшін ... ... ... ... (БПР), шығарылатын ... ... ... ... ... ... араластырғыштар, поршенді насос. БПР тұтас ... ... ... екі ... ... сыйымдылықтар
орнатылған. Сыйымдылықтың екі жағы да бір-бірімен тығыздалып бекітілген.
Бұрғылау ерітіндісі келесідей дайындалады:
саз ерітіндісін дайындау үшін ... ... су ... ... еру ... араластыратын ұнтақты
бірқалыпты қосамыз. БПР ... ... ... да ... ... блогының қысқаша техникалық көрсеткіштері:
Өнімділігі,м3/сағ:
- ерітінді дайындау кезінде ... ... ... ... ... ... саны 2;
- ... көлемі,м3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... кг ... ... ... ... араластырғыш (сазараластырғыш)
көмегімен дайындалады.
Г2П2-4 сазараластырғышының техникалық сипаттамасы
- сыйымдылығы, м3 4;
- ... ... 2;
- ... ... ... ... ... ... ... ... кВт ... ... ... ... ... кг ... ... ... ... немесе үзілмей дайындалады.
Ерітіндіні дайындап барлық қажет ... ... 40-55 ... ... қасиетін тексереді. Ерітінді көрсеткіштері реттелген соң
машинаны тоқтатып, дайын ... ... люк ... ... ... ... ... цикл қайталанады. Ерітіндіні
үзіліссіз ... ... ... ... ... ... ... дәнекерлейді. Сазараластырғышқа үзіліссіз люк арқылы реагент
төгеді,төменнен су ... ... ағу ... ... ... ... науа
жүйесіне үзіліссіз беріліп тұрады. ... ... ... артықшылықтары бар: дайын ерітіндіні айдау үшін уақыт ... ... ... ... ... ... үш есе өседі.
Саз ерітінділерін химиялық реагенттермен, әсіресе сілтілі ... ... ... ... ... ... қолғап, көзілдірік,
етік, фартук киіп жұмыс қажет.
Бұрғылау ерітіндісін бұрғыланылған тау ... ... ... тау ... оның ... технологиялық
қасиетттеріне кері әсерін тигізеді. Одан басқа ерітіндідегі ... ... ... ... ... ... және тағы басқа
қондырғылар жұмыстарын нашарлатады. Осыған байланысты бұрғылау ... аса ... бөлу ... ... ... тазартуда әр-түрлі механикалық
қондырғылар: дірілдеуіш елек, гидроциклонды шлам ... ... ... Айналым жүйесінде осы аталған ... ... ... ... ерітіндісінің айналымы келесі
технологиялық тізбекке сай ... ... ... –газ сепаратор, шламның ірі
бөлшектерді ... ... ... ... ... ұсақ ... ... (құм және лай айырғыштар), қатты фаза құрамын реттеу блогы,
бұрғылау ... ... ... шламнан дірілдегіш електер арқылы тазалау-
механикалық процесс. Тазалау шамасы тор тесіктерінің өлшеміне байланысты.
ВС-2 дірілдеуіш елегінің ... ... ... ... 0,160,16 мм, 0,028 м3 ... ... 15 мм, 0,06 ... 1 минутта ... ... ... ... ... ... ... бұрышы ... ... ... сепаратор, онда қатты бөлшектер ортадан
тепкіш күш әсерінен бөлінеді. Бөлінетін бөлшектер ... ... ... ... беру қысымына байланысты.
ПГК гидроциклонды құм айырғышының қысқаша ... ... ... ... сұйықтан бөлінетін бөлшектің ең кіші өлшемі, мм ... ... саны 4;
- ... ... ... ... ... кВт ... габариттік ... ... ... ... айырғыш:
- гидроциклондар саны ... ... ... ... ... құмды сұғындама ... ... ... мм ... ... ... газ қабат сұйықтарының ағып шығуын
тойтарып шығуы ... ... ... ... үшін ... ... ... қолданамыз. Олар мұнай-газдың атқылау ... ... үшін және ... ... ... ... орындау және кері айналым жүйесін іске ... т.б. ... ... ... ... айналмалы) және
жоғарғы қысымды арматурадан тұрады. ... ... ... ... кезінде және қабатқа қарсы қысым тудыру арқылы
ұңғыманы басқару үшін арналған. Монифольдтің екі жолы бар, ... ... ... режим ұңғыманы басқарудың ... ... ... ... ... ... істемеу жағдайында қолданылады.
Электр энергиясының жоқ уақытында және ... ... ... ... превентор қолмен басқарады.
Жобаланылған ұңғыма үшін ПУГ-230320 және ОПП-350210
превенторларын қабылдаймыз. Олар ... ... ... ... ... ... ... ООК -
3146350 тізбектік қақпақшасын ... ... ... ... есебі
Бұрғылау кезінде ұңғыманы тиімді жуу үшін ... ... ... ... ... ... параметрлерін реттеу номенклатурасы шектелген: бұрғылау
ерітіндісі көрсеткіштері, бұрғылау сорабтарының ... ... ... ... мен саны.
Алғашқы мәліметтер:
1.Ұңғыма тереңдігі, м ... ... ... мм ... ... мм ... ... мм ... ... ... ... ... ... кг/м3 ... ... мм ... ... тау жыныстарын жер бетіне көтеріп шығаруға қажетті
бұрғылау сұйығының тұтыну ... ... ... бойынша анықтаймыз:
(39)
Мұндағы:
- ұңғыма диаметрі, м;
- бұрғылау құбыры диаметрі, м;
-сақиналы кеңістіктегі бұрғылау ... ... ... ... ерітіндінің ағу жылдамдығын анықтаймыз:
Сақиналы кеңістікте:
;
(40)
Құбыр ішінде:
; ... ... ішкі ... ... ішіндегі қысым кедергілері
Хедстрем, Рейнольдс критикалық санын, құбырлардағы критикалық ағу
жылдамдықтарын анықтаймыз:
; ... ... ... ... ... ... Па;
- пластикалық тұтқырлық, МПа c
- бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3;
- құбыр диаметрі, м.
; ... ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
; ... ... ... ... ішіндегі гидравликалық қысым
кедергілерін анықтаймыз:
; ... ағыс ... ... ... ... м.
-өлшемсіз коэффициент, Сен-Венан Илюмин санына байланысты
15- суреттен ... :
; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... гидравликалық қысым кедергісі коэффициенті:
; ... ... ... ... ағыс ... қысым кедергісі:
; ... ... ... ... ... ... ... кедергілері:
; ... ... ... ... ... ... кедергі коэффициенті.
; ... ... ... құлыптарымен тарылған жерлеріндегі
гидравликалық қысым кедергілері:
; ... ... ... ... ... тарылу кедергі
коэффициенті.
; ... үсті ... ... ... :
; ... ... ... ... ... коэффициенті.
Қашау сұғындамаларындағы қысым артуы және
сұғындамаларды таңдау
Сұғындамадағы қысым артуын есептейміз:
; ... ... ... ... сораптағы ең жоғарғы қысым, Па;
- бұрғылау құбырларындағы, АБҚ- дағы бұрғылау құлыптарындағы
гидравликалық кедергілер, ... ... ... ... ... ... сұғындамалары қимасының ауданы:
; ... ... ... ... ... диаметрі:
; ... ... ағып ... сұйық жылдамдығы:
;
(66)
Сорап поршендерінің қос жүріс саны:
; ... ... ... ... ... ... ұзындығы, м;
- сорап толтыру коэффициенті;
- сорап саны;
- сорап цилиндрінің диаметрі, м;
- сорап штогі диаметрі, м.
Бұрғылау ... ... ... ... тұтыну мөлшерін 130мм төлке қойып У8-6МА2 сорабымен аламыз.
0,9; 18,9л/с. ... ... ... ... ағу режимі турболентті.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Гидравликалық кедергі коэффициенті:
Құбыр ішіндегі гидравликалық кедергіні анықтайды:
Ауырлатылған бұрғылау құбырларындағы қысым кедергілері:
ағыс режимі турболентті.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Құбырлардағы ... ... ... ... ... ... кедергілерді есептейміз:
Бұрғылау құбырлары мен сақиналы кеңістіктегі қысым кедергілері:
Сақиналы кеңістіктегі критикалық ағу ... ... ... ... ... ... санын анықтаймыз:
Сақиналы кеңістіктегі гидравликалық кедергі коэффициентін анықтаймыз:
Режим ламинарлы болғандықтан, сақиналы кеңістіктегі ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
АБҚ мен ұңғыма қабырғасы ... ... ... ... ... ... критикалық ағу жылдамдығын, Хедстрем, критикалық
Рейнольдс сандарын анықтаймыз:
ағыс режимі ломинарлы.
Рейнольдс санын ... ... ... ... ... ... режимі ломинарлы болғандықтан гидравликалық кедергіні келесідей
есептейміз:
Сен-Венан-Илюшин санын анықтаймыз:
.
.
Бұрғылау құлыптарындағы гидравликалық қысым ... ... ... ... құлыптарымен тарылған жерлеріндегі
гидравликалық қысым кедергісі:
.
Жер үсті жабдықтарындағы гидравликалық қысым кедергісі:
Сұғындамадағы қысым артуын анықтаймыз:
0,8*25-(0,578+0,243)-(0,453+0,608+0,164+0,66)-0,23
анықтаймыз:
0,125*60/0,1905=39. ... ... ... ... ... ... ... сұғындамаларынан сұйықтың ағып шығу жылдамдығы:
.
Сорап поршенінің қос жүріс саны:
Аралық тізбекті бұрғылау кезіндегі қысым кедергілерін анықтаймыз.
Алғашқы берілгендер:
Қажетті сорап ... жуу ... ... ... 140мм ... ... сорабымен алуға болады.
Бұрғылау құбырларындағы қысым кедергісі:
Құбырлардағы критикалық ағу жылдамдығын, Хедстрем және ... ... ... ... ... санын анықтаймыз:
Құбырлардағы гидравликалық қысым кедергісін анықтаймыз:
Құбыр ішіндегі гидравликалық қысым кедергілерін анықтаймыз:
АБҚ – дағы қысым кедергілері:
АБҚ – дағы ... ағу ... ... ... ... анықтаймыз:
ағу режимі турболентті.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Бұрғылау құбырларындағы гидравликалық қысым кедергілерін анықтаймыз:
АБҚ – дағы құбырларындағы ... ... ... құбырлары мен ұңғыма оқпаны арасындағы , сақиналы
кеңістіктегі қысым кедергілер:
Сақиналы ... ... ағу ... ... Рейнольдс санын анықтаймыз:
ағыс режимі ламинарлы.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Гидравликалық кедергі коэффициентін анықтаймыз:
Режим ... ... ... кеңістіктегі Гидравликалық
қысым кедергілерін төмендегідей есептейміз:
Сен-Венан-Илюшин ... ... ... ... ... ... кеңістіктегі критикалық ағу жылдамдығын, Хедстрем,
критикалық Рейнольдс санын анықтаймыз:
- ағыс режимі ... ... ... ... ... ... кедергісі коэффицентін
анықтаймыз:
Режим монинарлы болғандықтан сақиналы ... ... ... ... ... ... ... құлыптарындағы қысым кедергілері.
Сақиналы кеңестіктің бұрғылау ... ... ... ... үсті ... ... қысым кедергілері.
Сұғындамаларындағы қысым артуын анықтаймыз:
Кестеден кВт.
Онда:
деп қабылдаймыз.
Қашау сұғындамалары ... ... ... сұғындама диаметрі:
Қашау сұғындамаларынан сұйықтың ағып шығу жылдамдығы:
Сорап поршенінің қос жүріс саны:
жүр/мин.
2.5 Бұрғылау ... ... ... ... ... жылы ... климаттың
энергетикалық жол қатынастары және басқада ... ... ... ... құбырлар тізбегінің немесе шегендеу құбырлар тізбегінің ең үлкен
салмағы бойынша МЕСТ-16293-70 бұрғылау қондырғысының ... ... 10% ... 30 кН ... және сол ... асып ... ... БУ-75-БрД қондырғысы үшін есептейміз.
(1800 + 180) · 300 = 0,594 МН
Біздегі бұрғылау құбырлар тізбегінің ең ... ... Q = 0,594 ... < 0,594 МН. Қондырғы дұрыс таңдалып алынды.
Ұңғыма тереңдігі 1500 м.
Сағалық шегендеу тізбегінің салмағы – 0,052 ... ... ... салмағы, 0,285 МН.
Пайдалану шегендеу тізбегінің салмағы – 0,495 МН.
Бұрғылау құбырлар тізбегінің салмағы – 0,569 МН.
Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін ... ... ... ... қондырғысының шектік итеру салмағы – 1МН.
Ұңғыма ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... ең үлкен салмағын анықтаймыз.
1,25 · 0,569 = 0,711 МН
Ең ауыр ... ... ... ... · 0,495 = 0,557 ... ... ... қондырғысының дұрыс таңдап ... ... ... ... қондырғысының негізгі техникалық
сипаттамасын кестеге түсіреміз.
БУ-75-БрД бұрғылау қондырғысының негізгі техникалық сипаттамасы.
8 ... ... ... ... ... ... м |1250 ... түрі ... ... ... ... ... кН |1000 ... ... ... ... кВт |320 ... ... ... |4 Х 5 ... ... ... ... м/с: ... |2,83 |
|Бұрғылау аспаптарын көтеру жылдамдығы, м/с: ... |0,36 ... ... саны |4 ... түрі |Р-560 ... столының айналу жиілігі, айн/мин: максимальді |172 ... ... ... ... айн/мин: минимальді |67 |
6. ... ... ... ... көрсеткіштеріне әсер ететін параметрлерді бұрғылау тәртібі
деп атайды. Оны бұрғышы басқару пультінде өзгерте алады.
Бұрғылау ... ... ... ... түсірілетін осьтік салмақ;
- Қашаудың айналу жиілігі;
- Жуу сұйығының тұтыну мөлшері;
Әр бір бұрғылау тәртібіне ... бір ... ... ... ... ... көрсеткішіне біріншіден, өтімділіктің механикалық
жылдамдығы, бұзушы аспаптың тозу қарқындылығы жатады.
Бұрғылаудың сапалы көрсеткіштігіне ұңғыма сағасының ... ... ... ... ... ... көрсеткіші жатады.
Бұрғылау тәртібінін үш түрі бар:
- Оптимальді бұрғылау дәрежесі. Бұл қашауға қажетті қуат ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
- Шектелген бұрғылау тәртібі – бұл бұрғылау тәртібі параметрі
бұрғылау қондырғысының ... ... ... қамтамасыз
етеді;
Арнайы бұрғылау тәртібі – бұл ... ... ... ... ... сапалы көрсеткіштерімен ... ... ... ... және ... және олардың жұмыс істеу
көрсеткіштерін жобалау
Есептеуді ұңғымға тілмесін біркелкі бұрғылану аралықтарына бөлген соң,
сол аралықтардағы ... ... ... ... ... жылдамдығының (VM) өсу реті бойынша нөмірлеп тізіп қатар тұрғызып
аламыз. (х1, х2....... хn)
Механикалық бұрғылау жылдамдығының орташа мәні ... ... ... ...... аралығының шектері анықталады:
жоғарғы шек ... ...... ... , ... саны (n) ... төмендегі кестеден
алынатын коффициент.
9 кесте. Сенім дәрежесі коэффициентінің мәндері
|n ... ... |n ... ... |
| |0,95 |0,99 | |0,95 |0,99 |
|2 |8,0 |40,03 |14 |0,17 |0,23 |
|3 |1,48 |3,39 |15 |0,16 |0,22 |
|4 |0,77 |1,44 |16 |0,15 |0,20 |
|5 |0,53 |0,88 |17 |0,14 |0,19 |
|6 |0,41 |0,64 |18 |0,14 |0,19 |
|7 |0,34 |0,52 |19 |0,13 |0,16 |
|8 |0,29 |0,43 |20 |0,12 |0,17 |
|9 |0,25 |0,37 |21 |0,10 |0,16 ... |0,23 |0,33 |22 |0,09 |0,15 ... |0,21 |0,33 |23 |0,08 |0,14 ... |0,19 |0,28 |24 |0,08 |0,13 ... |0,18 |0,25 | | | ... бұрғылаудың механикалық жылдамдығының мәні сенім аралығына
кірмейтін мәндер болса, оларды ... ... алып ... ... бастап есептеуді қайталаймыз. Есептеуді тұрақты қатар ... ... ... ... ... ... механикалық уақытының орташа
мәнін анықтаймыз:
сағ
(72)
Бұрғы қашауы өнімділігінің орташа мәнін анықтаймыз:
немесе
(73)
Бұрғы қашаулараның санын төмендегі формуламен анықтаймыз:
(74)
Мұнда: Н-біркелкі бұрғылану аралығының қалыңдығы, ... ... ... ... ...... ... аралықта барлық 6 ұңғымға бойынша ІІІ –324-МГВ, ... ... ... ... МГВ ... ... есептейміз: механикалық бұрғылану
жылдамдығының өсуі бойынша рет-ретімен тұрғызамыз:
|n |1 |2 |3 |4 |5 ... |6,5 |6,6 |6,9 |7,2 |7,4 ... ... ... орташа мәнін қайтадан анықтаймыз
Түрлендіру құлашы төмендегідей:
R=7,4-6,5=0,9
n=5 KP=0,53
Сенім аралығының шектері
Механикалық бұрғылау жылдамдығының мәндері сенім аралығына тура ... тұр. Енді ... әрі ... ... ... ... бойынша бұрғылаудың механикалық уақытының орташа
мәнін анықтаймыз:
сағ
Бұрғы қашауды өтімділігінің орташа мәнін ... ... V-ді ... ... ... ... ...
қашау
жалпы механикалық бұрғылау уақытын анықтаймыз:
Tж=tМЕХ.nK =1,45.1=1,45 cағ
Енді осы аралықта ІІІ-295,3 CГВ маркалы қашауды есептейміз:
|n |1 |2 |3 |4 |5 ... |15,8 |15,8 |15,8 |16,9 |17,3 ... n=5 ... . ... жоғарғы шегі
-R.kp=16,32-1,5 . 0,53=15,5 төменгі шегі
Тағы да V5 – мәні ... ... ... кірмейді, бұл кашаудың мәнін
қатардан алып тастап есептеуді ... |1 |2 |3 |4 ... |15,8 |15,8 |15,8 |16,9 ... n=4 ... . 0,77=16,91 жоғарғы шек
-R.kp=16,07-1,1 . 0,77=15,2 ... ... ... . ... қашау
Tж=11,8 . 1=11,8 сағ
II аралық 200-750м
Бұл аралықта III ... СГВ ... ... 215,9 ... |1 |2 |3 |4 |5 ... |20 |20 |23,1 |28,1 |31 ... n=5 ... . ... ... шек
-R.kp=24,44-11 . 0,53=18,6 төменгі шек
V5-мәні ... ... ... ... оны ... алып ... қайталаймыз:
|n |1 |2 |3 |4 ... |20 |20 |23,1 |28,1 ... n=4 ... . ... ... шек
-R.kp=22,8-8,1 . 0,77=16,56 ... ... ... . ... 2 қашау
Tж=13 . 2=26 сағ
III аралық 750-1000м
Бұл ... ... МГВ ... ... 215,9 мм ... |1 |2 |3 ... |6,6 |6,8 |6,9 |
R=6,9-6,6=0,3 n=3 ... . ... . ... ... . ... 2 қашау
Tж=18,3 . 2=36,6 сағ
IV - аралық 1000-1250 м
Бұл аралықта III–шарошкалы СГВ маркасы ... 215,9 мм ... |1 |2 |3 |4 |5 ... |6,3 |6,8 |6,9 |8,8 |9,8 |
=1,2+1,3+1,9+2,3+2,5+3,1+3,5+4+4,5+4,8+5,2+5,3+5,4+5,5+6,2++6,3+6,
3+6,8+6,9+8,8+9,8( 21=4,8
R=9,8-1,2=8,6 n=21 ... . 0,11=5,7 ... ... . ... ... ... |1 |2 |3 |4 ... |4,5 |4,8 |5,2 |5,3 |
R=5,3-4,5=0,8 n=4 ... . ... . ... сағ
hop=4,95 . 13,5=66,8м;
nқ 4 қашау
Tж=13,5 . 4=55,2 сағ
Барлық аралықтарда ... ... ... ... ... ... ... Біркелкі | Қашау | ... | ... ... ... ... ... мен |саны | ... М ... | | |
| | | | Vm ... ... | | | |
|0 |5 ... супестер, құмсаздар |100 |М |
|5 |40 ... ... ... |100-400 |М ... |300 ... саздар, құмдар |100-480 |М ... |420 |--*-- |100-400 |М ... |780 ... ... |100-400 |М |
| | ... | | ... |940 ... ... ... ... |МС ... |1250 |Саздар, құмдар, алевролиттер |--*-- |--*-- ... ... ... кен ... ... ... ... деп
айтуға болады. Өйткені 350-380, 450-650, 780-980 аралықтарында қысымды ... ... ал 470-750, ... м ... жыныстардың
опырылып, үгіліп құлауы, бұрғы тізбегінің ... қалу ... ... ... ... бұл ... ... коэффициенті
жоғары бұрғылау сұйықтарымен төмен механикалық жылдамдықта бұрғылап ... жиі ... Сол ... ... ... ... түрін таңдап алып, жоғары механикалық жылдамдықта бұрғылап өту
көптеген шиеленістердің алдын алу мүмкін. ... та бұл ... ... ... көсеткіштері айтарлықтай төмен.
12– кесте
|Бұрғылау аралықтары |Шиеленістер түрі ... ... | |
|0 |50 ... ... ... |100 |Су ... ... |380 |Су көріністері ... |650 |Су ... ... |750 ... ... және ... ... |980 |Су ... ... |1150 ... ... ... ... |1220 |Мұнайгаз көріністері ... кен ... ... ... ... ... ... қабаттардың қабат қысымы төмен болғандықтан ұңғымаларды бұрғылау
үшін ... 1210 кг/м3 саз ... ... қолданылып бұрғыланады.
Әсіресе 80-1400 м аралығын бұрғылау ... жуу ... ... ерекше көңіл бөлінеді және ол 5-6 см3/30 мин-тен аспауы
керек.
Кен орнында Ресей қашауларымен қатар F1 ... ... ... ... да ... тізбегі орнын бұрғылауда F1 – 115/8″, ал ... ... ... F1 – 8 1/2″ қашаулары қолданылады.
5-сурет
Төмендегі кестеде Ресей және ... ... ... ... ... ... ... кен орнында қашауларды сынау көрсеткіштері
|Қашаудың түрі мен |Орташа механикалық ... ... ... ... ... |өтімділігі, м ... СВ |4,6 |140 ... МГНУ |5,4 |318,5 ... МГВ |6,4 |306,9 ... – 11 5/8″ |6,0 |670,0 ... СГВ |2,4 |54,7 ... МГВ |3,6 |131,5 ... СЗГВ |1,6 |75 ... STAS |1,19 |19 ... – 8 1/2″ |2,7 |487,3 ... берілген мәліметтерге қарағанда III-215,9 СЗГВ және III-215,9
STAS ... ... өте ... ... ... тізбегі
аралығында бұрғылау III-295,3 МГВ және F1 – 11 5/8″, ал пайдалану тізбегі
аралығында III-215,9 МГВ және F1 – 8 1/2″ ... өте ... ... МГВ ... ... ... ал F1 қашауларын «Смит
Интернейшнл» фирмасы ... кен ... ... ... ... көрсеткіштеріне
қарағанда «Смит Интернейшнл» қашаулары бұрғылаудың ... ... ... ... көрсеткіш бергенімен қашаудың өтімділігі бойынша 4 есе
жоғары көрсеткішке ие болған.
Бұл ... кен ... ... ... түрі және бұрғылаудың
оптимальдық параметрлері ... ... ... ... ... ... байқатады.
Соңғы жылдары «Смит Интернейшнл» қашауларын кең ... ... ... кен ... едәуір жоғары бұрғылаудың техникалық
экономикалық көсеткіштеріне қол жеткізген.
Еңбекті және ... ... ... ... Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау бөлімі
4.1 Еңбекті қорғау
4.1.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды таңдау.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... қоғамдық өндіріс тиімділігін көрсетуге және
еңбек өнімділігін жоғарлату мен жұмыс ... ... Осы ... іс ... іске асуы ең ... ... адамның денсаулығы мен
өмірінің күйіне байланысты екені даусыз.
Бұл ... 2004 жылы 28 ... №528 – ... ... және ... қорғау туралы” заңына, 1999 жылы ... ... ... ... ... ... заңына,
2002 жылының 3 сәуірде бекітілген “Қауіпті өндірістік объектілерінде
өндірістік қауіпсізідік ... ... және 1993 жылы 15 ... айында
бекітілген “Төтенше жағдайының құқықтық режимі туралы” ... ... ... ... ... Сондықтан да жұмыс барысы
толығымен автоматтандырылған жүйеге ... ... адам күші тек ... ... ... ғана ... орай Қазақстан Республикасының “Еңбек қорғау” заңының ... ... ... ... ... яғни ... ... еңбектегі жағдайы
өнеркәсіп орындарының әрекетінің нәтижесінен міндетті түрде бұрын шешілуі
тиіс. Себебі ешбір ... мен ... ... да ... ... ... ... бере алмайды, егер табиғаттың,
өндірістің қолданылатын жұмыскер адамның денсаулығы мен өміріне ... ... және ... факторлары жағдайсыз үнемі әсерін тигізіп
тұрады.
Осы тұрғыдан қарағанда ... ... ... іс ... ... ... адамның денсаулығы және өміріне жағдайсыз әсерін
тигізетін табиғи және ... ... ауа ... жылулығы жазғытұрым және жаз айларында +400 С– ге дейін
көтеріледі, ал күзгі және ... ... - -300 ... ... Жел ... жиі ... , оның ... 5м/с – тан 15м/с – қа дейін
өзгеріп отырады.
– Электр тоғы соғып кету
– өрт болу ... ... ... ... ... ... ... шу, дірілдер
– психофизиологиялық факторлар
Аталған потенциальді факторлар ішінде есептеу техника желілерінде электр
тоғы аса ... ... ... ... машиналарының корпустары,
трансформаторлар, аппаратуралары, жарықтағыш қондырғылары тоқ ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан да
міндетті түрде осыдан қорғану шараларын орындау керек.
4.1.2 Қауіпсіздік ... ... ... адам ... ... ... ... қолайсыз әсерлерінен алдын алып оларды болдырмау үшін, ... ... ... мен ... ... инженерлі – техникалық
талаптарға сәйкес ... ... ... ... ... ... биіктігі еденнен 6 метрден кем
болмай қапталуы керек.
Жазғы ... ... ... ... ... ... үшін арнайы
қалқан қояды.
Жұмыскер адамның қауіпсіздігін зияндылық талабына ... ... ... арнаулы киімдер және құрал – саймандармен қамтамасыз етіледі.
Ауданның географиясы ... ... ... Ол ... орналасқан, аласа төбелі болып келген.
Біздің жобамыз бойынша бұрғы қондырғысы жерге еніп, төмендеп кеткен
қауіпті ... ... үшін ... құбырлар бөлігінен жасалған іргетас
қойылып бекітіледі. Демонтаж кезінде іргетастар ... ... ... ... тез еруі және күзгі жаңбырдың болуына байланысты су
тасқындарынан жұмыс ... мен ... ... ... ... ... алаңның
айналасында , жолдардың қатарында арнаулы су жүретін арықтар жүрізіледі.
Кейбір ... ... ... ... сипатталынады. Дыбыстың
нормаланатын параметрлері (дб) дыбыстың орта квадраттық қысым болады.
Желдетудің талаптары бойынша мұнай шығаратын объектілеріне, компрессорлық
станцияларында жиналған ... ...... ... оны ... ... мен шығарады.
Көбінесе, төменгі зонада керек кездерде ... ... ... ... ... ... станцияларда газомотор қозғалтқыш қолданғанда
ауаны, ауа фильтрлердің жағынан 16м қашықтықта алу ... ... ... ... зиянды газдардың қашықтығы, 16м жақын болмауы
керек.
Кен орны жұмыскерлердің ішетін ... ... ... оны ... тығыз
отырғызылған резервуарларда сақтайды.
1. Сыйымдылығы шамамен 30 – 40л.
2. ... ... ... 200 ... ... 1 рет суды ... керек.
4. Сменада бір адамға 2 – 3 л су болу керек.
Сумен жабдықтайтын ай ... ... ... ... ... ... саны 80 – ге дейін жеткенде здравпунктті ашады
және бір дәрігер қабылданады. Бұрғылау ... ... ... бірінші көмек көрсету үшін жеке ... болу ... ... ... ... болу ... орны жұмыскерлеріне санитарлық – ... ... ... ... құрғатқыштық, асхана, жылыту және ... ... ... санитарлық талаптарға сәйкес болу: желдету жасанды
және табиғи жарықтық.
Жұмыс орындарының жарықтығы жұмысын дәлдік дәрежесіне байланысты, сонда
дәлдігі ... ... 25лк ... болмау.
Бөлмелерді жалпы электр қуатымен ... беру үшін НОБ ... ... ... беретін қондырғының есебін ең кіші ... ... ... ... ... қойлатын жалпы санитарлық – гигиеналық талаптар
СанЕжН құжаты ... ... ... ... ауасына
қойылатын талаптарды бекітеді. Бұл ... ... ... ... ...... талаптар мен жұмыс зонасының
ауасының зиянды заттарының ... ... ... орны ... ... шегі ... ... қайда орныласқанын тәуелсіз орнатылады.
Микроклиматқа қойылатын талаптар жер асты және кен ... ... ... мен ... ... ... ... сақтау орындары мен складтарға қатысы жоқ.
Жұмыс орындарындағы микроклиматтық
оптимальды және ... ... ... ... ауа ... ... салыстырмалы ылғалдылығы;
3. ауа қозғылысының жылдамдығы;
4. жылулықтың интенсивтілігі;
Оптимальды көрсеткіштер, ... ... ... ... ... ... тұрақты және тұрақсыз жұмыс орындарында дифференциалды
түрде таратылады. Өнеркәсіптік жердегі ... ... ... және ... көрсеткіштері, салыстырмалы ылғалдылық пен ауа
қозғылысының деңгей 11-кестеге сәйкес ... ... ... ... ... орнында технологиялық талаптар
оптимальды нормаға сәйкес келмеген жағдайда ғана орнатылады.
Бөлмелерде, пульттер мен технологиялық ... ... ... ... ... ... ... ауа температурасы 22 – 240 С,
салыстырмалы ылғалдылық 60 – 40% және ауа ... ... ... тан ... ... ... ... орындарында оптимальды нормалары
белгіленген тәртіп бойынша салалық құжаттамаларға болуы керек.
Аналитикалық орталықты желдету.
Желдету ... ... ...... жағдайларды
қамтамасыз ететін негізі болып табылады. Ол өндірістік ... ... ... ... ... жоқ үшін ... Желдету нормалары. 12 –
кестеде көрсетілген.
14 – кесте. Желдету нормалары. (ҚР ... ... ... ... м2 ... ең аз ... саны |
|< 100 |4 |
| 100 - 400 |8 |
|> 400 |9 ... өзінің мәні бойынша жалпы алмасатын және жергілікті болып
бөлінеді, ал ... таза ауа ... ... ... ... және ... ... желдететін ғимараттардың барлық жерінде зиянды
бөлінділер құралатын ... ғана ... Бұл ... ... ... ... қамтамасызданады.
Жалпы алмасу желдету ғимаратындағы барлық ауа 1 сағаттың ішінде
қанша рет ... ... ауа ... (I/r) ... ... - 1 сағат ішіндегі бөлмеге ... ауа ... ... - ... ... ... жылуды жою үшін ауа алмасуын есептеу.
G=3,6*QC*(tКЕ-tКЕЛ)*ү
(148)
Мұндағы:
Q - бөлмедегі жылу ... ... - ... ... жылу ...... - кететін ауаның температурасы, tКЕТ = 20 ... - ... ... ... tКЕТ = 10 ... - ... байланысты кететін ауаның тығыздығы, (кг /м3), ол 13 ... ...... кет, С |0 |10 |20 |30 |40 ... кг /м3 |1,29 |1,22 |1,19 |1,14 |1,11 ... ... ... формула:
Адамдардың жылу бөлінуі:
QАДАМ=n*gАДАМ,кВт
(149)
Мұндағы:
n – жұмыс істеушілер саны:
gАДАМ = 116 – 80Вт бір ... жылу ... ... күн радияциясынан жылудың түсуі:
QТЕ=n*gАДАМ,кВт
(150)
Мұндағы: m – терезелер саны.
F – бір терезенің ауданы,м2
g е – м2 терезе ... ... ... қабатты шыныланған терезе үшін g е – 240 Вт/м2 ... , ...... ...... ... ... терзелер үшін металдық терезе жақтауы К = 1,25
бар түзету көбейтіндісі 450 Вт ... ... ... = n * ... 35 * 100Вт= 3,5 ... = m*F* g е = 10 * 9 * 0,6 * 240= ... = 15 * 450= 6,7 кВт
Q==QАДАМ + QТЕР + QЭЕМ =3,5 9+ 12,9 + 6,7= 23,1кВт
G=3,6 * Q/C * (tКЕТ - tКЕЛ) * ҮКЕТ =3,6 * 23100/1 * (20 – 10) * ... * 35 * ... ... ... ... ... емес ... шарттары, өнеркәсіптік
кәсіпорындарында өз жұмысын талап ететін жұмыстарға, адамдардың физикалық
және моральдық көңіл – ... көп әсер ... ... ... ... болуы жұмыс
жағдайында дұрыс әсерін ... ... ... ... 5% - ке аз ... ... ... ғимарат ішінде оның деңгейі 2 лк – дан аз ... ... ... ... деген жерлеріне орналасады, ал
өтетін жолдардың ... ... ... оның деңгейі ғимарат
ішінде 0,1 лк, ал ашық ... 0,2лк болу ...... ... ... ... орны |Жарықтандырудың |Жарықтану нормасы, лк |Кn, % ... |
| ... | ... |
| ... | | |
| | ... | |
| | ... ... | ... зал |Г – 0,8 |750 |400 |15 ... | | | | ... | | | | ... |Г – 0,8 |750 |400 |15 ... | | | | ... ... | | | |15 ... |Г – 0,8 |750 |400 | ... | | | |20 ... | | |300 | ... | | | | ... залы | | | | ... ... ... ... ... ... жарықталуына маңызы өте
зор. Бұл талапқа сәйкес жарықталған жұмыс орны өндірісте жарақаттардың,
кәсіби ... ... ... ... ... 10 – 15% көтеруге
мүмкіндік береді.
Жарықтану деп жарық ағынның жарықталатын сыртқы бетінің ... ... бұл ұғым ... формула арқылы анықталады.
E=F/S
(151)
Мұнда Е – жарықтану, лк
F – жарық ағыны, лм
S – ... ... ... ... жарықтандыру көзіне байланысты екі топқа бөлінеді.:
– табиғи ... ... ... жұмыс орындарында қолданылатын светильниктердің түрлері РН – 60,
РН – 100, РН – 200, РП – 200, РВЛ – 15 т.б. ... ... ... және ... көрсетілген.
Жеке жұмысшылар пайдаланылатын светильниктер “Кузбас” , “Украина”, СТУ –
4, бұларды ... ... ... құжаттарында көрсетілген және
жұмыскерлер алғышқы нұсқау өткенде үйретілді.
Ғимараттың өлшемі, А=40 В=35, Н=5м, ... 15 – ... ... шағылу коэффициенті Рпот – 70%
Қабырғаның шағылу коэффициенті Рс – 50%
1. ... ... ... ... ... ... Жарықтандыру лампасының түрі ЛБ, светильник - ЛДОР.
Светильникті сегіз ... ... ... ... ... ... ... жасанды жарықталуының шарттары адамның
көру жұмыс қабілетілігіне, физикалық және ... ... ... ... ал бұл ... ... және ... сапасына әсер етуіне әкеледі.
Еңбектің жағымды шарттарын құру үшін ... ... ... сай ... ... жұмыс орындағы жарықталуы тазалық нормаға сәйкес болу керек.
– Жұмыс бетіндегі және қоршаған кеңістіктің шектегі жарық ... ... ... Жұмыс бетіндегі кенет көлеңкенің болуы жарықтың біркелкі ... ... ... ... мүмкіндігінше жою керек.
– Көру алаңында жарқылдақ (тура немесе шағылысқан) болмау кекрек.
Шағылыстыру коэффициенттерінің бағытталаған мәндері 15 – ...... ... ... ρпот , ρст ... күйі | ρпот , % ... күйі | ρст ,% ... ... |70 |Ақ ... ... |70 ... бөлмеде | ... ... | |
| | ... | ... |50 ... ... бар,| ... бетонды |50 | |50 ... ... | ... |30 ... |50 ... бар ... |10 |
|Лас бетонды |30 ... ... |10 ... |10 |Кір | |
3. Әр ... ... ... анықтаймыз:
Фр = Eн * S * r * K / Np * n = 300 * 1400 * 1,1 * 1,6/8 * ... Егер ... 2 ... орналастырсақ ЛБ ( n = 2 )
Қуаттлығы 40Вт, Фл – 3000лм,
N = Фp / n * Фл= ... * ... ... ... ... ... ... бақытсыз
оқиғалардың бір себебі болып ұңғыманы тұрғызуға технология мен техниканың
жеткіліксіздігі болып табылады.
Ол үшін ... ... ... ... ... - газ ... ... мүмкін басқа шиеленістерді ескерту;
– ұңғыма тұрғызуға апат болдырмау үшін жағдай жасау;
– өрт қауіпсіздігі;
Жоғарыда аталған адам ... ... ... ... ... ... ... жұмысшыларымен, олардың жұмысының
қаншалықты ... ... ... ... ... ... Инструктажды жүргізу барысында әрбір жұмысшыға
қауіпсіздік ... ... ... ... осы ... ... жұмыс
ережелерін үйретуде негіз болып саналады.
5.6 Өрт ... ... ... оның ... ... ... өрттің
пайда болуының жағдайын төмендетеді, екіншіден пайда болған өрттің
адамдарға және ... ... аз ... жыл ... барлық персоналға өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқау беріледі.
Өндірісітік негізгі өрт қауіпті заттар 16 – кестеде көрсетілген.
18 – ... ... өрт ... ... аты ... |
|1 ... ... |өрт ... |
|2 азот ... |өрт ... |
|3 ... |өрт ... |
|4 ... реагенттер |өрт ... |
|5 ... ... |өрт ... |
|6 ... |өрт ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Ол
жерде өрт сөндірушілерді шақыру, өрт ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары қарастырылады. Қосымша нұсқау
беру жұмыс орнында , өрт қаупсіздігіне жауапты адам ... ... ... ... ... 1 – м кем ... ... ... құю ... және ... тұрақтарында өртке қарсы құрал
– саймандар өрт сөндіргіш, суы бар шелек, бөшкелер орнатылады.
Каротажды станциялар өрт ... ... ... ... ... ... 15 м ... кепкен шөптерден, ағаштарадан
тазартуы тиіс. Бұрғы ... ... ... ... ... РИД – 6м өрт ... орнатылған, аппараттардың
қымбат болғаннан автоматикалық түрде өрт сөндіруге ... Өрт ... ... ... ... ... Өрт ... коридорда ілініп тұрған жоспар бойынша қызметшілер жүйелі түрде
эвакуация жасалынады.
Экономикалық
бөлім
6.1Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру
Ащысай алаңындағы бұрғылау ... ... ... ... ... ... ... экспедициясын экспедиция бастығы басқарады.
Ол барлық өндірістік және шаруашылық ... ... ... ... сондай-ақ ұңғыма құрылыс жоспарының
орындалуына тікелей жауап ... ... ... ... ... ... Ол ... техникалық жетекшісі болып есептелінеді, яғни
мекеменің ... ... ... жауап береді.
Құмкөл терең пайдалану ... ... ... ... ... ... қызметі бағыттап отырады. Негізгі
өндірістік жұмыстарға қондырғыны құрастыру, ұңғы ... ... оны ... ал қосалқы көмекші цехы өндірістік қызмет ету базасында ... бас ... ... ... өндірістік қызмет ету базасы
механикалық және ... ... ... ... ... өндірістік
барлық объектілерінде оның ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Барлық бөлімшелердің ... ... ... ... ... Бас ... шешімін негізгі және қосалқы ... ... ... ... ... ... ... бірнеше
бұрғылау қондырғысы кіреді. Аудандық инженерлік техникалық қызмет (АИТҚ)
ұңғыманы бұрғылау ... ... ... мерзімде орындалуын
қадағалайды.
Мұнай және газ ... ... ... бір-біріне
байланысты көптеген техникалық процестен тұрады. Оларға негізінен мыналар
жатады: 1. ... құру ... ... ... және ... Ұңғыманы өнімділікке сынау.
Мұнара құрастыру жұмыстарынан кейін бұрғылау қондырғысында дайындық
жұмыстары атқарылады: ұңғыма оқпанын бұрғылау ... таль ... ... ілу, ... ... және бекіту. Ұңғыма оқпанын
бұрғылауды бұрғылау бригадасы атқарады.
Барлық өндірістік ... және ... ... жинақталуы
өндірістік мекеменің құрылымдық байланысын құрайды.
Еңбек жалақысын ұйымдастыру
Бұрғылау мекемесінде және басқа да мекемелерде ... ... ... ... және ... ... Бұл үш ... жүйе ... ... ... ... ... ... ставка.
Тарифтік мамандық анықтағыш жұмысшылардың істеген жұмыс ... үшін ... ... тор ... ... ... ... айырмашылығын шығарып еңбек жалақысын ... ...... ... ... ... ... байланысты
еңбек жалақысы тағайындалады. ... ... ... ... ... Вахталық әдіс бойынша істейтін ... ... ... ... өнімді жұмыс 1метр өтіммен барлық біткен
мұнай және газ ұңғымаларында, ... ... ... ... ... ... ... бригадасының істеген еңбектері екі ... ... ... жеке ... еңбегіне және уақытқа байланысты
алынады. Істелген еңбек өнімінің сапасына және ... ... ... ... ... Ұңғыма құрылысы циклының нормативті
ұзақтығын дәлелдеу
Ұңғыманы құру ... ... ... ... мен ... ... байланысты.
Геология техникалық негізіне сүйене отырып әр ... ... ... ... ... ... ... комплексін қарастырады:
1. Дайындық жұмыстары, ірге тасын құру.
2. Бұрғылау мұнарасын құрастыру ... ... орын ... Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары.
4. Ұңғыманы бұрғылау (аяқтау және бекіту)
5. Ұңғыманы өнімділікке сынау.
6. Бұрғылау мұнарасын демонтаждау.
Ұңғыма ... ... ... ... ... басталып,
Ұңғыманы өнімділікке сынаумен аяқталады.
Техникалық технологиялық бөлімдегі есептеулерді ... ... ... мен ... ... картаға есептеу жүргіземіз.
Есептеулердің мәндерін кестеге түсіреміз.
19-кесте. Ұңғыма құрылысы циклының нормативтік ... аты ... ... ... |
| ... | |
| |тәу | ... ... ... ... ... ... бұрғылау|
| |2 ... ... ... |
| | ... ЕНВ МНИИ |
| | | ... ... | |МГҰ ... жобалық сметалық |
|жұмыстары | ... ... ... М: |
| |2 |1997 ж. |
| | | ... және ... | ... ... |
| |8 | ... ... ... | ... ... уақыттың |
| |10 ... ... ... |
| | | ... | | |
| |22 | ... ... және ... ... ... ... ... көрсеткіштеріне төмендегілер жатады:
- бұрғылаудың циклдық жылдамдығы,
- бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы,
- бұрғылаудың техникалық жылдамдығы,
- рейстік бұрғылау ...
- ... ... ...
- қашаудың орташа өтімділігі,
- ұңғыманы бұрғылау мен бекітудің ... ... ...
- ...
- ... бригадасы жұмысшыларының еңбек өнімділігі,
- ұңғыманы бұрғылау және бекітудің жалпы бағасы,
Айтылған ... ... ... ... ай ... тереңдігі,м.
ұңғыма құрылыс циклінің ұзақтығы, тәу.
м/ст ай
2. коммерциялық жылдамдық:
м/ст ай ... ... ... шартты сағат саны.
бұрғылау мен бекітудің нормативтік ұзақтығы, ... ... ... ... ... ... ... ай
4. Рейстік жылдамдық:
м/сағ. ... ... ... бұзу ... ... ... ... уақыт, сағ.
түсіріп, көтеруге кеткен уақыт, сағ.
қашау алмастыру уақыты, сағ.
м/сағ.
5. ... ... ... Қашаудың орташа өтімділігі:
м/қашау. ... ... ... ... ... мен ... ... бригадасы жұмысшыларының тізімдік саны:
; ... ... мен ... қолданылатын қондырғы саны.
бір станокты қамтамасыз ету.
жұмысшылардың қатысымдық ... ... ... ... өнімділігі:
м/адам айына ... ... ... ... жасау
Смета техникалық жоба бойынша ұңғыма құруда қажетті барлық шығынды
анықтайды. Смета құру нәтижесінде сметалық ... және ... ... ... құны анықталады. Смета төрт бөлімнен тұрады.
I - ... ... ... ... жұмыстары.
II-бөлім. Мұнараны, мұнаралық жабдықтарды орнату, жабдықтарды
монтаждау мен демонтаждау.
III-бөлім. Ұңғыманы ... және ... ... өнімділікке сынау.
Осы бөлімдердегі шығындардан басқа төмендегідей шығын түрлері бар:
өндірістік-геофизикалық жұмыстарға жұмсалатын ... қыс ... ... қор, ... ... орындалуын анықталуға жұмсалатын
шығын, лабораториялық жұмыстар шығыны, ... ... ... ... 4-бөлімінің шығынын 6 сметалық есепте жүргізеді.
1. Сметалық есепте (бұрғылауға ... ... ... ... ... қосындысы анықталады.
2. Мұнай және газ ұңғымаларының құрылысындағы жобалық ... ... және ... ... ... ... ... элементтік сметалық жинақ.
5. Біртекті ауданның және біртекті құрылыстық жұмыстар жинағы.
6. Накладтық шығындар.
20-кесте. ... ... ... ... ... ... бірлік |Жобаланған |
| | | ... |
|1 ... ... ... |м |1250 |
|2 ... ... ... ... |22 |
| ... ... ... мен бекітуге |тәулік |8 |
|3 ... ... | | |
| ... |м/ст ай |1136,3 |
| ... |м/ст ай |1973 |
| ... |м/ст ай |2083 |
| ... ... |4,58 |
| ... ... |6,98 |
|4 ... ... |м/қ |104,1 |
|5 ... ... жұмысшыларының | | |
| ... саны ... |32 |
|6 ... ... ... | | |
| ... ... ... ... |61,6 |
|7 ... ... мен ... | | |
| ... ... ... ... |
|8 |Ұңғыма құрылысының сметалық құны | | |
| | ... ... ... ... сметасы
|Смета |Шығындар мен ... ... ... баға ... ... ... | | ... | | | ... | | | |
| | ... ... ... ... | | ... |ң жалақысы |
|1.1 |І-тарау. | | | |
| ... ... | | | |
| ... жұмыстар. | | | |
| ... ... |510510 |510000 |30200 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... жүйелерін және | | | |
| |т.б. |450558 |450290 |135558 |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... |534450 |523000 |16500 |
| |4. ... ... | | | |
| ... |1495518 |1483290 |60225 |
| ... ... | | | |
| ... ... |130500 |125640 | |
| ... және ... | | | |
| ... монтаждау. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... мен ... ... баға ... ... аталуы |ны | ... | | | ... | | | |
| | ... ... ... | ... ... |ң жалақысы |
|2.1 ... ... және | | | |
| ... |985125 |965343 |125630 |
| ... сынау | | | |
| ... ... | | | |
| ... демонтаждау. | | | |
| ... және ... |950990 |945180 |20188 |
| ... және ... | | |
| ... сынау |605120 |605123 |33548 |
| ... ... | | | |
| ... ... |940189 |960500 |5533 ... ... монтаждауға| | | |
| ... | | | |
| |12. ... ... |950633 |950125 |25350 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| | |943683 |843153 |4100 |
| | | | | |
| | | | | |
| | |780122 |780100 |5302 |
| | | | | |
| | |987330 |987300 |800 ... ... ... мен ... ... баға ... ... ... |ны | ... | | | ... | | | |
| | ... ... ... | ... ...... |
| ... бойынша | | | |
| ... |7143192 |7036804 |220451 ... ... ... және | | | |
| ... | | | ... ... бұрғылау | | | |
| ... ... ... ... |383311 |
| ... ... ... |10101533 |355500 |
| ... ... | | | |
| ... |9803641 |9600133 |27500 |
| ... ... | | | |
| ... ... ... ... |766311 |
|4.4 ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
| ... тәулік сынаудың | | | |
| ... |2071944 |2050931 |120135 |
| ... ... | | | |
| ... |529374 |521311 |40905 |
| | | | | |
| | |2601318 |2572242 |161040 |
| | | | | ... жалғасы
|Смета |Шығындар мен ... ... баға ... ... ... |ны | ... | | | ... | | | |
| | ... ... ... | ... |шығындар |ң ... |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... |655805 |655805 |28633 |
| ... ... ... | | | |
| ... кезінде болатын | | | |
| ... ... | | | |
| |24. І-VІ ... | | | |
| ... |900235 |900943 | |
| ... | | | |
| ... шығындар. |47058582 |46725225 |1236660 |
| |26. І-VІІ ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... ... |4960188 | |
| ... | | | |
| ... қор ... ... ... | |
| ... тараулар | | | |
| ... (8%) | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
| | |4641886 |4580122 | |
| | | | | |
| | ... |56265536 | ... ... ... мен ... ... баға ... |жұмысшылардың аталуы |ны | ... | | | ... | | | |
| | ... ... ... | ... |шығындар |ң ... |
| |29. ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... |4122323 ... | |
| ... ... | | | |
| ... ... |60819771 ... | ... ... участогін бөлу. |700498 |650000 | ... ... ... | | | |
| ... пайдалануда | | | |
| ... ... | | | |
| ... қайтару |400498 |380880 | ... тама |33. ... ... сипаты| | | |
| ... ... |413913 |400125 | |
| ... |267728 |210310 | |
| ... төлем |1261823 |1110803 | |
| ... ... |2696531 |2400495 | |
| ... мен | | | |
| ... құндылығының |948521 |900325 | |
| ... | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... мен |Нормативтіқұ|Жобалық ... баға ... ... ... |ны | ... | | | ... | | | |
| | ... |Тура ... | ... ... |ң жалақысы |
|есептеу |39.Вахталарды | | | |
| ... | | | |
| ... |531674 |514800 | ... ... | | | ... ... ... |259443 |213445 | |
| ... ... |3340428 |3000592 | |
| ... ... қорғау| | | |
| |43. ІХ ... ... |997548 |990849 | |
| |44. І-ІХ ... бойынша|11818605 |10772624 | |
| ... | | | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... |843832 |850535 | |
| ... | | | |
| ... ... ... | |
| ... мен ... | | | |
| ... қаржы | | | |
| | | | | |
| | |3005918 |3110583 | |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... мен ... ... ... баға ... |жұмысшылардың аталуы |құны | ... | | | ... | | | |
| | ... ... ... | ... ... |ң жалақысы |
| |49.Құрама сметалық | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... ... ... | |
| ... 1% ... | | | |
| ... көлемнен | | | |
| ... ... 5% .|764813 |751296 | |
| ... сметалық есептеу | | | |
| ... ... | | | |
| ... қайтару |359682 |3640885 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ... ... |1236660 |
| | |130500 | | |
| | | | | ... ... ... берген тапсырма бойынша және ... ... ... ... ... ... - технологиялық материалдар негізінде жасалынады.
Жобаның геологиялық бөлімінде ... ... ... ... ... – ақ қабаттардың сипаттамалары келтірілген.
Техникалық және технологиялық бөлім ұңғыма құрылмасы, бұрғылау
тәсілі, бұрғылау және ... ... ... таңдауға және
химиялық реагенттер мен тампонаж материалдар мөлшерін анықтауға арналған.
Дипломның арнайы бөлімін РУСТ – 1 ... ... ... ... ... ертіндісін қолдану мәселесі қаралған.
Экономикалық бөлімінде ұңғыма құрылысының сметалық құны ... кен ... ... және жақсы бұрғыланған ұңғыманың
салыстырмалы ...... ... ... ... Ә.С.Аманқұлов, Ж.Қ. Қараулов.
Дипломды жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. – Алматы :.
Ә.С1995 ж.
2. Ә.С.Аманқұлов, Бұрғы қондырғысын таңдау және ... ...... ПТИ 1987 ж .
3. ... технология цементирования нефтяных и газовых скважин.
– М : Недра 1983ж.
4. А.И.Булатов. справочник по ... ... и ... ...
М; Недра 1981 ж.
5. ЛогансенК.В.Спутник буровика. – М; Недра 1986 ж.
6. Элияшевский И.В. и др. Типовые задачи и ... в ...... 1982 ... ... ... ... есептеу – Алматы: Каз ПТИ 1991 ж.
8. Кучин П.В.безопасное ведение работ на ... ...... 1972 ... ... Е.М. Среда В.Т. Бурения нефтяных и газовых скважин. – ... 1987 ... ... ... сортамента. Справочник ( под. Ред. А.Е. Сорояка)–
М; Недра 1987 ... ... Е.М. ... ... – М; Недра 1979 ж.
12. Единые ... ... ЕИВ на ... ... на ... и газ и ... ... – М; ВНИИОЭНГ 1984 ж.
13. “Кәсіпорын стандарты” оқу ... СТП – ... ... Каз
НТУ 1998 ж.
-----------------------

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Солтүстік Қарамұрын кен орны106 бет
М. әуезовтың «абай жолы» романы3 бет
Мұнай және газ4 бет
Ащысай кен орны28 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру жобасы39 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь