Метеорологияның даму тарихы. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым


Метеорология және оның даму тарихы ... ... ... ... ... .2.3бет
Ресейдегі метеорологияның дамуы ... ... ... ... ... ... .4.5 бет
Қазақстандағы метеорологияның дамуы ... ... ... ... ... 5 бет
Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым ... ... ... ... ... ..5.6 бет
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ...7 бет
Метеорология — жер атмосферасы, яғни ауа қабығы жайлы ілім. Ол физи¬а заңдарының негізінде географиялық қабықтың бір бөлігін зерттейді. Сонымен, метеорология — атмосфераның құрамын, құрылысын, ондағы жүріп жатқан алуан түрлі процестер мен құбылыстарды зерттеп, оларды физикалық тұрғыдан түсіндіріп, атмосфералық жағдайларды бол-жау және мүмкіндігінше әсер ету. Метеорология грек сө¬зі¬нен аудар¬ған-да: ме¬та — тұс¬та¬ғы айна¬ла, эора — кө¬ру, ло¬гос — ілім де¬ген мағ¬ына¬ны бе¬ре¬ді.
Атмосфералық құбылыстарды бақылып зерттеу туралы алғашқы мәліметтер ежелгі Қытай, Үндістан, Мысыр, Грекия және Рим мемлекеттерінің жазба қағаздарынан табылған. Ежелгі грек философы Аристотель кейбір атмосфералық құбылыстардың болу себебіне түсініктеме беруге тырысқан. Б.з.д. ІV ға¬сыр¬да Арис¬то¬тель ат¬мос¬фе¬ра¬лық про¬це¬стер¬ді тү¬сін¬ді¬ру мақ¬са¬ты¬мен ал¬ғаш¬қы «Ме¬теоро¬ло¬гия» ат¬ты кі¬тап жаз¬ған.
1. С.С. Байшоланов «Метеорология және климатология», Алматы 2010,
6-8 бет

Пән: География
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Тақырыбы: Метеорологияның даму тарихы.Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым"

Жоспары:
Метеорология және оның даму тарихы_____________________2-3бет
Ресейдегі метеорологияның дамуы_________________________4-5 бет
Қазақстандағы метеорологияның дамуы____________________5 бет
Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым______________________5-6 бет
Пайдаланылған әдебиеттер_________________________ ______7 бет

-1-
Ме - теоро - ло - гия -- жер ат - мос - фе - ра - сы, яғ - ни ауа қа - бы - ғы жайлы ілім. Ол физи - ка заң - да - ры - ның не - гі - зін - де геог - ра - фиялық қа - бық - тың бір бө - лі - гін зерт - тейді. Соны - мен, ме - теоро - ло - гия -- ат - мос - фе - ра - ның құ - ра - мын, құ - ры - лы - сын, он - да - ғы жүріп жат - қан алуан түр - лі про - цестер мен құ - бы - лыс - тар - ды зерт - теп, олар - ды физика - лық тұр - ғы - дан тү - сін - ді - ріп, ат - мос - фе - ра - лық жағ - дайлар - ды бол - жау жә - не мүм - кін - ді - гін - ше әсер ету. Метеорология грек сө - зі - нен аудар - ған - да: ме - та -- тұс - та - ғы айна - ла, эора -- кө - ру, ло - гос -- ілім де - ген мағ - ына - ны бе - ре - ді.
Атмосфералық құбылыстарды бақылып зерттеу туралы алғашқы мәліметтер ежелгі Қытай, Үндістан, Мысыр, Грекия және Рим мемлекеттерінің жазба қағаздарынан табылған. Ежелгі грек философы Аристотель кейбір атмосфералық құбылыстардың болу себебіне түсініктеме беруге тырысқан. Б.з.д. ІV ға - сыр - да Арис - то - тель ат - мос - фе - ра - лық про - це - стер - ді тү - сін - ді - ру мақ - са - ты - мен ал - ғаш - қы Ме - теоро - ло - гия ат - ты кі - тап жаз - ған.
Географиялық ұлы жаңалықтардың ашылу дәуірінде (ХҮ-ХҮІ ғасырлар) ашылған жерлер мен елдердің климатына сипаттама беріле бастады. Бірақ атмосфераны ғылыми түрде зерттеу ХҮІІ ғасырдан басталады. Ол кез - де фи - зи - ка ілі - мі - нің не - гі - зі қа - ла - на бас - та - ды. Ал ме - теоро - ло - гияны ат - мос - фера - лық фи - зи - ка деп тү - сі - ну - ге бо - ла - ды. Бұл кезеңде алғашқы метеорологиялық аспаптар жасалды: термометр (Галилей, 1597 ж.), сынап барометрі (Торричелли, 1643 ж.), барометр-анероид (Лейбниц, 1700 ж.), флюгер, жауын өлшегіш және т.б. Құрал-аспаптардың жасалуы метеорологиялық бақылау мәліметтерін жинауға мүмкіндік беріп, метеорологияның жеке ғылым болып қалыптасуына негіз болды.
ХVІІ ға - сыр - дың аяғын - да -- ХVІІІ ға - сыр - дың ба - сын - да Еуро - па - да ал - ғаш - қы ме - теоро - ло - гиялық ба - қы - лаулар жүр - гі - зі - ле бас - тайды. Бі - рақ олар рет - сіз, жүйесіз жүр - гі - зі - ле - ді. ХVІІІ ға - сыр - дың ор - та - сын - да орыс - тың ұлы ға - лы - мы М.В.Ло - мо - но - сов (1711 - 1765) ме - теоро - ло - гия да - муына елеулі үле - сін қо - са - ды, ол ане - мо - метр, те - ңіз - дік ба - ро - метр ойлап шы - ға - рып, найза - ғай та - би - ға - тын тү - сін - ді - ріп, ауа райы бол - жауының ма - ңыз - ды - лы - ғын дә - лел - дейді.
Алғашқы аспаптық бақылауларды Европада ``Флорентий тәжірибе академиясында''Галилейдің шәкірттері жүргізді (1654 ж.). ХVIII ғасырдың екінші жартысында жеке адамның ынтасы бойынша Маннгеймнің метеорологиялық қоғамы құрылып, Европада біртекті аспаптармен жабдықталған 39 метеорологиялық станциялар (оның үшеуі Ресейде-Петербург, Москва, Пышмен заводы ) торабы.Ол станциялар торабы 12 жыл жұмыс істеп тұрды.

-2-
Ең алғашқы ғылыми метеорологиялық мекеме - Бас физикалық обсерватория 1849 жылы Ресейде ашылды.Оның негізгі мақсаты - бүкіл Ресей территориясында метеорологиялық бақылаулар жүргізіп, алынған мәліметтерді өңдеп, талдау жасау болды.Бұл кезеңде басқа да Европа елдерінде мемлекеттік метеорологиялық станциялар торабы құрылып, ғылыми-зерттеу институттары мен обсерваториялар ашыла бастады. Шамамен 1820 жылдары Г.В.Брандесу (Германия) Маннгейм станциялары торабының бақылау мәліметтерін географиялық картаға түсірді.Осылайша жоғарғы және төменгі қысым аймақтары бейнеленген алғашқы синоптикалық карталар пайда болды.Ондағы қысым аймақтары батыстан шығысқа қарай жылжитын анықталды.
ХIХ ғасырда біршама физикалық заңдардың (газдық сәулешашу, термодинамика, гидростатика және гидродинамика) ашылуымен көптеген атмосфералық құбылыстар түсіндіріліп метеорология ғылымы жылдам дами бастады.ХIХ ғасырдың ортасында синоптикалық метеорология метеорологияның жеке тармағы болып қалыптасты, Германияда А.Гумбольд пен Г.Д.Довеннің ғылыми еңбектері арқасында климатологияның негізі қаланды.ХIХ ғасырдың екінші жартысында атмосфералық процестерді зерттеуде гидромеханика және гидродинамика заңдарын қолдану арқасында динамикалық метеорологияның негізі қаланды.
ХХ ға - сыр - дың ба - сын - да нор - ве - гиялық Бьер - кнес мек - те - бі - нің ға - лым - да - ры ауа мас - са - ла - ры, ат - мос - фе - ра - лық фрон - ттар жайлы ғы - лы - ми теория ен - гі - зе - ді. Өз үле - сін АҚШ ға - лы - мы В.Фер - рель, не - міс ға - лым - да - ры Г.Гельмгольц, В.Кеп - пен, австриялық - тар Ю.Ханн, М.Мар - гу - лес, шве - циялық К.Рос - сби, ағыл - шын - дық В.Нэ - пир-Шоу т.б. сол сияқ - ты көп - те - ген ға - лым - дар қа - зір - гі ме - теоро - ло - гия мен кли - ма - то - ло - гия не - гіз - де - рін қа - лаушы - лар деуге бо - ла - ды.
Метеорологияның ХХ ғасырда дамуы өте қарқынды жүрді.1920 жылдары норвегияда ғалымдар ауа массалары мен атмосфералық шептер туралы білімнің негізін қалады. 1930 жылы П.А.Молчановтың радиозондты ойлап табуы арқасында аэрологиялық бақылаулар жүргізіле бастады.
Синоптикалық метеорологияны дамытуда В.Бьеркнес пен П.Сольберг (Норвегия), В.А.Бугаев пен В.А.Джорджио (ССРО), С.Петтерсон (АҚШ) сияқты ғалымдардың сіңірген еңбектері зор.Б.П.Мультановский, Г.Я.Вангенгейм, Е.Н.Блинова, А.А.Гирс, А.Л. Кац және Н.А.Багров ұзақ мерзімге ауа-райын болжау мәселелерімен
-3-
айналысты.
Динамикалық метеорология саласындағы жетістіктер В.Бьеркнес (Норвегия), М.Маргулес (Австрия), В.Нэпир-Шоу (Англия), К.Г.Россби (Швеция), А.А.Фридман, Н.Е.Кочина және И.А.Кибель (ССРО), К.Г.Россби (Швеция), Ж.Черни мен Н.Феллипс(АҚШ) және т.б. ғалымдар айналысты.Климатологиялық зерттеулерге А.А.Каминский, Л.С.Берг, Е.С.Рубинштейн, Б.П.Алисов, М.И.Будыко сияқты ғалымдар зор үлестерін қосты.
Ресейдегі метеорологияның дамуы.
Ресейде ауа-райын аспаппен бақылау Петербургта Петр I Ғылым академиясы ашылғанда (1725 ж ) академиктерге үздіксіз метеорологиялық бақылаулар жүргізу туралы нұсқау берді.Метеорологияның дамуына үлкен үлес қосқан орыстың ұлы ғалымы М.В.Ломоносов (1711-1765жж.).Ол анемометр және теңіз барометрі сияқты біраз аспаптарды ойлап тауып, құрастырды. М.В.Ломоносов найзағайдың пайда болу схемасын жасады,температураның биіктік бойынша өзгеруі туралы, ауа-райын болжау мүмкіндігі туралы маңызды ойлар айтты. 1849 жы - лы дү - ние жү - зі бойын - ша ал - ғаш - қы ме - теоро - ло - гиялық ұйым -- Бас - геофи - зи - ка - лық об - сер - ва - то - рия ашы - ла - ды. М.А.Ры - ка - чев - тың ұйым - дас - ты - руымен Ре - сейде ал - ғаш ме - теоро - ло - гиялық күн - бе күн - дік бюл - ле - тень шы - ға - ры - ла бас - та - ла - ды. Бір - те-бір - те ұйым үл - кейіп, ғы - лы - ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Метеорологияның даму тарихы
Дүниежүзілік мұхиттың геологиялық тарихы
Демократиялық ұйым формаларының тарихы
Екінші дүниежүзілік соғыс тарихы
Туризмнің даму тарихы
Валюталық операциялардың даму тарихы
Туризмнің даму тарихы жайлы
Деректанудың даму тарихы
Бүкіләлемдік туристтік ұйым
Қазақстандағы нарықтың даму тарихы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь