Жалпы биология


1. Жасушаның құрылысы мен қызметі.
2. Тірі организмдер дүниесі. Микроорганизмдер.
3. Тірі организмдер дүниесі. Өсімдіктер.
4. Тірі организмдер дүниесі. Жануарлар.
5. Дене құрылысы
6. Эволюция
7. Экология
Литература
Биология – биотехнология, ауыл шаруашылығы, медицина және өндірістің биологиялық салалары дамуының теоретикалық негізі,
Зерттеу объектісі және организмдер тіршілік әрекетінің түрлі жақтарын зерттеу бойынша биология ғылымдарын топтастыру (ботаника, зоология, генетика, цитология, физиология, биохимия және басқалары).
Биологияның тіршіліктану салалары – физика, химия, математика, геология, және басқаларымен, жердегі өмірдің ұйымдасу деңгейлері, мазмұнымен байланысы. Олардың танып білуге қатынасы. Биология дамуының негізгі кезеңдері. Эмпирикалық материалдар жинау және бұрыннан бері оны біріктіру. Орта ғасырлардағы табиғаттанудан білімнің күйі. Феодализмнен капитализмге өту нәтижесінде тіршіліктану және биологияны дамытуды тездету себептері.
Ботаниканың және зоологияның дамуын суреттеуші кезең. Салыстырмалы және тәжірибелі зерттеу әдістері. Биологияның Қазақстанда дамуы.
1. К. Вилли. Биология. М.: Издательство «Мир». 1998 год.
2. Б.Альбертс, Д.Брей, Дж.Льюис, М.Рэфф, К.Робертс, Дж.Уотсон Молекулярная биология клетки. М.: Издательство «Мир». 1997, Все тома.
3. Шлегель Г. Современная микробиология. – Москва: Мир. – 2002.
4. Джеймсон Дж. Основы молекулярной медицины. – Москва: Мир. – 2002.
5. Стейнмер Р., Эдельбург Э., Ингрэм Д. Мир микробов. – Т. 1-3. – М.: Мир. – 1989.
6. Готтдалк Г. Метаболизм бактерий. – М.: Мир. 1992.
7. Монгаев М.С., Складнев А.А., Котов В.Б. Общая технология микробиологических производств. – М.- Легкая и пищевая промышленность. – 1982.
8. Безродов А.М. Биохимические основы микробиологического синтеза. - М.- Легкая и пищевая промышленность. –2001.
9. Стонт Г., Калиндор Р. Молекулярная генетика. – М.: Мир.-1991.
10. Зенгбуш И. Молекулярная и кинетическая биология. Т.1-3.-М.: Мир.- 1982.
11. Гендое Ю.Г. Молекулярная генетика вирусов человека и животных. М. 1998.
12. Матвеев В.Е. Основы асептики в технологии чистых микробиологических препаратов. – М.- Легкая и пищевая промышленность. – 1992.
13. Бортников И.И., Босенко А.М. Машины и аппараты микробиологических производств. – Минск: Высшая школа. – 2000.
14. Мосичев М.С., Складнов А.А., Котов Б.Б. Общая технология микробиологических производств. М.- Легкая и пищевая промышленность. – 1983.
15. Грачева И.М., Гаврилова Н.Н., Иванова Л.А. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и жиров. М. – Пищевая промышленность. – 1999.
16. Березин И.В., Клесов А.А. Практический курс химической и ферментативной кинетики. М.: МГУ. – 1999.
17. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – Москва: Мир. – 2002.
18. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. – Москва: Мир. – 2002.
19. Davies A.H. Current methods for manipulating bacculovirus. – Biotechnology. – 1994. - P. 47-50.
20. Dirks W., M. Wirth., H. Hauser. Dicistronic transcription units for gene expression in mammalian cells. - Gene. – P. 274-249.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге




Алғы сөз
Жалпы биология бағдарламасының бағыты, қазіргі биологияның негізгі
сұрақтары мен жоғары талаптарына есепке алып құралған және жоғары
машықтанған биолог мамандарды дайындауға арналған.
Жалпы биология бағыты бойынша материалдар тірі организмдер, олардың
құрылысы мен қызметі жөніндегі қажетті ұғымды құрайды.

Кіріспе

Биология – биотехнология, ауыл шаруашылығы, медицина және өндірістің
биологиялық салалары дамуының теоретикалық негізі,
Зерттеу объектісі және организмдер тіршілік әрекетінің түрлі жақтарын
зерттеу бойынша биология ғылымдарын топтастыру (ботаника, зоология,
генетика, цитология, физиология, биохимия және басқалары).
Биологияның тіршіліктану салалары – физика, химия, математика,
геология, және басқаларымен, жердегі өмірдің ұйымдасу деңгейлері,
мазмұнымен байланысы. Олардың танып білуге қатынасы. Биология дамуының
негізгі кезеңдері. Эмпирикалық материалдар жинау және бұрыннан бері оны
біріктіру. Орта ғасырлардағы табиғаттанудан білімнің күйі. Феодализмнен
капитализмге өту нәтижесінде тіршіліктану және биологияны дамытуды тездету
себептері.
Ботаниканың және зоологияның дамуын суреттеуші кезең. Салыстырмалы
және тәжірибелі зерттеу әдістері. Биологияның Қазақстанда дамуы.

Жасушаның құрылысы мен қызметі.

Жасуша эволюциясы. Жасуша – өмірдің элементарлық бірлігі. Жасушалық
теория және оның тіршіліктану ғылымдарын дамытудағы рөлі. Клеткалық
теорияның қазіргі жағдайы. Қарапайым биологиялық молекулалар.
Полинуклеотидтер. Өзін - өзі реттеуші молекулалар. Полинуклеотидтерден
пептидтерге ақпарат беру. Вирустар. Алғашқы жасуша. Микоплазмалар – тірі
жасушалардағы қарапайымдысы. Метаболикалық процесстердің дамуы.
Фотосинтез. Аэробты тотығу. Эукариоттық жасушалардың органеллалары.
Митохондриялар. Хлоропласттар. Эндоплазматикалық ретикулум. Гольджи
аппараты. Лизосомдар. Пероксисомдар. Цитоқаңқа. Қараппайым
микроорганизмдер. Генетикалық материал жасушадан көп жасушалы ағзаға өтуі.
Жоғары организмдердің жасушалары. Ішкі ортаны қорғау. Жасушааралық
коммуникациялар. Қайта жасау аппараты. Омыртқалылар жасушалары.
Кіші молекулалар, энергия және биосинтез. Жасушаның химиялық
компоненттері. Метильді топ. Гидроксильді топ. Карбоксильді топ. Аминді
топ. Кіші органикалық молекулалар. Қанттар. Моносахаридтер.
Олигосахаридтер. Полисахаридтер. Май қышқылдары. Аминқышқылдары.
Нуклеотидтер. Нуклеин қышқылдары. Пиримидинді негіздер. Пуринді негіздер.
Рибонуклеин қышқылы. Дезоксирибонуклеин қышқылы.
Биологиялық жүйенің реті. Фотосинтездеуші организмдер. Тотығу –
тотықсыздану реакцияларының энергиясы. Ферментативті реакция. Анаболикалық
(синтездеуші) химиялық реакциялар. Катаболикалық (ыдырау) химиялық
реакциялар. АТФ.
Биосинтез және реттілікті құру. Коферменттер. Биологиялық полимерлердің
синтезі. Катаболиз және биосинтез үйлесімділігі. Метаболизм.
Макромолекулалар, құрылымы, түрі және ақпараттық қызметі. Молекулярлық
таным процесстері. Ақуыздар. Нуклеин қышқылдары. Полисахаридтер.
Макромолекулаларға ендірілген ақпарат. Ионды қарым - қатынастар. Сутегілік
байланыстар. Вандервальстік қарым – қатынас. Гидрофобты қарым - қатынас.
Диффузия. Гендер. ДНҚ. ДНҚ молекулалары. Комплементарлы біріктіру. ДНҚ
құрылымы. ДНҚ репликациясындағы қате-лер. Гендегі нуклеотидтер реті. РНҚ
көшірмелер. Ақпараттық РНҚ. Матри-цалық РНҚ. ДНҚ транскрипциясы.
Транспорттық РНҚ. Генетикалық код. Рибосома.
Ақуыз құрылымы. Ақуыз молекуласының конформациясы. Дисульфидті
байланыстар. (-қатпарлы қабат. ( - спираль. Коллагендер. Эластин. Ақуыз-
дардың құрылымдық ұйымдасуының деңгейлері. Екінші құрылымдық ақуыздар.
Домендер. Жаңа ақуыздардың пайда болуы. Серинді протеиназа-лар.
Аминқышқылдары. Ақуыздық субъбірлік. Ақуыз агрегаттары.
Ақуыз қызметі. Ферменттер. Коферменттер. Субстраттың байланысуы.
Михаэлис-Ментен коэффициенті. Жасушаішілік мембраналар. Аллостерикалық
ақуыздар.
Жасушалардың молекулярлық ұйымдасуы. Ақуыз синтезі. ДНК декодирленуі.
ДНҚ-кері полимераза. РНҚ-полимераза. ДНҚ транскрипциясы. Промотор.
Аминоацил – тРНК – синтетаза. Аминқышқылдық қосылыстар. Пептидил – тРНК-
байланыстырушы бөлім рибосомалары. Аминоацил – тРНК-байланыстырушы бөлім
рибосомалары. Ақуыз синтезінің жалпы жылдамдығы. Ақуыз синтезінің
ингибиторлары.
ДНҚ репарация механизмдері. Спонтанды мутациялар жиілігі. Гендер
тұрақтылығы. Апуринизация. ДНҚ-гликозилазамин.
ДНҚ репликация механизмдері. ДНҚ – полимеразалар. Репликационды вилка.
Репликацияның жоғары дәлдігі. Репликация бағыты. Қос спиральды айыратын
ақуыздар. ДНҚ-токоизомеразалар.
Вирустар. Вирустардың генетикалық компоненттері. Капсид. Жасуша
хромосомасына вирус гендерінің қосылуы. Жасушаларды вирустармен жұқтыру.
Жасушадан вирустардың шығуы. Онкогенді вирустар.
Генетикалық рекомбинация механизмдері. Жалпы рекомбинация. Сайт –
арнаулы рекомбинация. Сайт-арнаулы рекомбинация ферменттері. Қозғалмалы
элементтер – транспозондар.
Плазматикалық мембрана. Липидті биқабат. Мембранды ақуыздар. Мембранды
көмірсулар. Кіші молекулаларды мембрана арқылы тасымалдау. Экзоцитоз,
эндоцитоз.
Ішкі мембраналар және макромолекулалар синтезі. Компартментализация.
Цитозоль. Эндоплазматикалық ретикулум. Гольджи аппараты. Лизо-сомдар и
пероксисомдар. Қос мембраналы органеллалар. Ядро. Митохондрялар.
Хлоропласттар.
Жасушалық ядро. ДНҚ хромосома құрамындағы құрылмдық ұйымдасу. Ядродағы
РНҚ синтез және процессинг. Ядролық қабат. Гендер экспрессиясын бақылаудың
негізгі элементтері. Жасушалық және генетикалық бақылау механизмдері. ДНҚ
ретінің ұйымдасуы мен эволюциясы.
Энергияны өңдеу. Митохондриялар. Матрикс. Мембрана аралық кеңістік. Ішкі
және сыртқы мембрана. Кристалар. Дем алу тізбегі. Электрондар тасымалдануы.
Электрондар тасымалдануы кезіндегі бөлінетін энергия. Хлоропласттар.
Митохондриялар және хлоропласттардың генетикалық жүйесі.
Цитоқаңқа. Бұлшық ет жиырылуы. Миофибрилла. Филаменттер. Кірпік-шелер
мен күйдіргілердің қозғалысы. Микротүтікшелердің және активті фи-
ламенттердің жалпы қасиеттері. Микротүтікшелердің ұйымдасу орталықтары.
Микротүтікшелермен байланысқан ақуыздар. Бұлшық ет емес жасушалардың
активті филаментері. Бұлшық ет емес жасушалардың активті филаменттерімен
байланысқан ақуыздар. Аралық филаменттер. Цитоқаңқа ұйымдасуы.
Жасушааралық адгезия және жасуша сырты матриксі. Жасушалық тану және
жасушалық адгезия. Жаушааралық қатынастар. Десмосомдар. Жасуша сырты
матриксі. Коллаген. Коллагеннің полипептидті тізбегі. Проколлаген
молекулалары. Эластин. Протеогликан. Гиалурон қышқылы. Гликозаминоглюкан
тізбегі. Фибронектин. Базальды мембрана.
Жасушааралық химиялық сигнализация. Химиялық сигнализация стратегиясы.
Жасушаішілік рецепторлар қатысуымен өтетін сигнализация. Жасуша сырты
рецепторлар қатысуымен өтетін сигнализация. Екінші делдал қимылының
механизмдері. Нысанды жасуша адаптациясы.
Жануарлар ұлпасы. Эпителиальды ұлпа. Біріктіруші ұлпа. Бұлшықет ұлпасы.
Қан. Жүйке ұлпасы. Көбею ұлпасы.
Өсімдіктер ұлпасы. Меристемалық ұлпа. Қорғаушы ұлпа. Негізгі ұлпа.
Өткізуші ұлпа.

Жасуша энергетикасы және зат алмасу. Зат алмасу және билогиялық мәні.
Ассимиляция және диссимиляция зат алмасу процессінің екі жағы. Автотрофты
және гетеротрофты организмдер.

Автотрофты организмдердегі зат алмасу процесстерінің ерекшеоіктері.
Өсінді ұлпасы және хлоропласттар. Фотосинтез. Фотосинтез кезеңдері, жарық
және қараңғы фазалары. Фотосинтез және Жер биосферасы.
Жасушадағы органикалық заттардың өзгеруі. Глюкоза тотығуының
ферментативті жүйесі. Гликолиз. Кребс циклындағы АТФ синтезі.
Митохондриялардағы электрондар тасымалының тізбегі. Анаэробты және аэробты
гликолиз.

1. Тірі организмдер дүниесі. Микроорганизмдер.
Биологиялық қарым – қатынастар. Тірі заттарды топтастыру. Жануарлар,
өсімдіктер мен қарапайымдылар арасындағы айырмашылықтар. Қоректену
тәсілдері. Табиғаттағы зат айналымы. Экожүйелер. Мекен ету орны мен
экологиялық қуыс. Типтер мен түрлер арасындағы қарым – қатынас.
Бактериялар. Кох постулаты. Бактериялардың таралуы. Бактерия жасушасының
құрылысы. Бактериялардың көбеюі. Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайына төзімді
болу. Бактериялардағы зат алмасу. Бактерияны танып білу әдістері.
Бактерияның практикалық мағынасы. Паразиттік бактериялар. Басқа
микроорганизмдер. Вирустар. Бактериофагтар. Риккетсилер. Олрадың эволюция
жүйесіндегі жағдайы.
Балдырлар және саңырауқұлақтар. Өмірлік циклдар. Балдырлар. Хризофиттер.
Динофлагелляттар. Көк – жасыл балдырлар. Қызыл балдырлар. Саңырауқұлақтар.
Миксомицеттер. Нағыз саңырауқұлақтар. Фикомицеттер. Аскомицеттер.
Базидиомицеттер. Қыналар. Саңырауқұлақтардың шаруашылық мағынасы.
2. Тірі организмдер дүниесі. Өсімдіктер.
Өсімдік жасушаларының негізгі қасиеті. Жарық. Фотосинтез. Басқа
органикалық қосылыстардың синтезі. Өсімдіктердегі жасушалық тыныс алу.
Өсімдіктердің тірек жүйесі. Тургорлық бөліну. Плазмолиз. Өсімдіктердің ас
қорытуы. Өсімдіктердің өткізу жүйесі. Өсімдік шырыны. Өсімдіктердің бөлуі.
Өсімдіктердің координациясы. Тітіркенуді жеткізу. Өсімдіктердің гормондары.
Фотопериодизм.
Өсімдік жасушаларының ерекшеліктері. Жасуша қабырғасының орталық рөлі.
Жасушалардың қарым-қатынастары мен жасуша аралық байланыстар. Өсімдік
жасушаларының ішкі ұйымдасуы. Жасушалардың өсуі мен бөлінуі.
Тұқымдық өсімдіктердің құрылысы мен қызметтері. Тамыр және оның
қызметтері. Топырақ. Жапырақ және оның қызметтері. Сабақ және оның
қызметтері. Транспирация. Судың қозғалысы. Қоректік заттарды тасымалдап
сақтау. Өсімдіктердің шаруашылық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Молекулалық биология
Биология пәнін оқыту әдістемесі
Физика мен биология байланысы
Биология кабинетіндегі зертханалық жабдықтар
Биология кабинетінің жабдықталуы
Биология ғылымының шығу тарихы
Биология концепциясының деңгейлері
Биология пәнін оқыту әдістері
Биология сабағында пәнаралық байланыс
Биология жүйелердің экологиялық негіздері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь