Жауап алу процессі

КІРІСПЕ
1 Сот тергеуі басталуының жалпы шарттары
1.1 Жауап алу мен беттестірудің түсінігі және мәні
1.2 Жауап алудың шарттары
2 Жауап алу ғылыми.техникалық құралдарды пайдалана отырып, бейне байланыс режимінде жауап алудың (қашықтықта жауап алу) ерекшеліктері
2.1 Жауап алу кезінде ғылыми.техникалық құралдарды пайдалану
2.2 Бейне байланыс режимінде жауап алудың (қашықтықта жауап алу) ерекшеліктері
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Тақырыптың өзектілігі. Іс жүргізу жағдайына байланысты жауап беретін адамнан жауап алудың бірнеше түрі бар. Атап айтқанда: жәбір-ленушіден, сезікті адамнан, куәден, айыпкерден жауап алу деп, бұл тергеу әрекеті төрт түрге бөлінеді. Кімнен жауап алынса да ол кылмыстык іс жүргізу заңында көрсетілген тәртіп бойынша жүргізілуі тиісті, Бірақ, іс бойынша неғұрлым көп, манызды мәліметтер жинап, осы тергеу әрекетінің сапасын артгыру үшін жауап алғанда, бұған тиімді, ыңғайлы тактикалык әдістер қол-данылады. Бірак, ол каншалыкты тиімді болғанымен ол занда көрсетілген тәртіпке кайшы келмеуі керек.
Жауап алғанда кылмыстык оқиғаға катысты мынандай мәліметтер: қылмыстың болған уақыты, оның орны, амал-әдісі, кылмысты кімдердің жасағаны, оған қанша адамнын кдтысқа-ны, істеген кылмыстың зардабы, залалы, сипаты мен мөлшері және кылмыстык окиғанын басқа да мән-жайлары анықтала-ды. Бүлар - занда көрсетілген, міндетті түрде дәлелдеуге тиісті жағдайлар, кылмысты оқиғаға тікелей катысы бар деректі мәліметтер. Сондай-ак, жауап алу аркылы тікелей кылмыстық оқиғаға катысы жоқ, бірак. кылмысты ашуға керекті аралық мәліметтер де алынады. Айталық, кылмыскердің кайда жүр-генін, оның мекен-жайын білу үшін кылмыскердің ең жақын адамдарынан да жауап алуға тура келеді. Жауап алудың мүндай аралыктүрінің, кылмыстыкоқиғағатікелей қатысы болмасада, істі тез ашуда, кылмыскерді тауып үстауда, істің кейбір мән-жайын аныктауда үлкен манызы бар.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ж. 30 тамыз (02.02. 2015 ж. өзгерістер мен толықтырулар).
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу Кодексі 2015 ж. 1 қаңтар.
3. Комментарий к УПК Республики Казахстан, Общая часть. Под ред. И.И.Рогова, К. А.Мами и С. Ф.Бычковой Алматы, 2002.
4. Оспанов С. Д. Уголовный процесс (общая часть). Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2003 г.
5. Практикум по уголовно-процессуальному праву РК. Алматы, 2002.
6. Строгович М.С., Карницкий Д.А. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Текст и постатейный комментарий. М., 1926, с. 204. Взято из кн.: Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О.Я.Баев. - М.: Издательство «Экзамен», 2003, с. 141.
7. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О.Я.Баев. - М.: Издательство «Экзамен», 2003, с. 140-141.
8. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004, с. 67, 80.
9. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004, с. 79-80.
10. Любичев С.Г. Подготовка и производство обыска и выемки // Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А.Образцова. - М.: Юристъ, 2001, с. 492.
11. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004, с. 79.
12. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004, с. 83-84.
13. Толеубекова Б. Х. Уголовно-процессуальное право РК. Часть общая. Учебник. Алматы, 1998.
14. Шуменова Р. Т. Сборник задач по уголовно-процессуальному праву (учебно-практическое пособие). Алматы: “Данекер”, 2002 г.
15. Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Я шин В.Н. Следственные действия. Учебное пособие. - М.: МосУ МВД России, Книжный мир, 2006. - С. 10
16. Гирько С.И. Уголовно-процессуальные проблемы деятельности милиции. — М.: Издательская группа «Юрист», 2004. - С.57.
17. Григорьев В.Н. Победкин A.B., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. - С.423;
18. Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации: дисс. ...канд.юрид.наук: 12.00.09. - Саратов, 1999. - С.37.
19. Исаева Л. Обыск: роль специалиста//Законность. - 2001. - №6. - С. 19.
20. Ильясов И.Е. Процессуальные правила выемки. Справочная система ЮРИСТ. 4.0 08.04.2005
21. Абишева Г.А. Схемы по уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Алматы, 2001. С.25.
22. Ларин Е.И. Процессуальные правила производства следственных действий. М.-2004.-143с.
23. Төлеубекова Б.К. Қапсәламов Қ.Ж. Шынарбаев Б.Қ. Бекішев Д.Қ. ҚР-ның Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Ерекше бөлім. Сотқа дейін іс жүргізу.- Алматы: «ҚазМЗУ».- 2002.-303б.
24. Жәкішев Е. Криминалистикалық тақтика. – Алматы: «Жеті жарғы». - 1997.- 92 б.
        
        КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Іс жүргізу жағдайына байланысты жауап беретін адамнан жауап алудың бірнеше түрі бар. Атап айтқанда: жәбір-ленушіден, ... ... ... айыпкерден жауап алу деп, бұл тергеу әрекеті төрт түрге бөлінеді. Кімнен жауап алынса да ол ... іс ... ... ... ... бойынша жүргізілуі тиісті, Бірақ, іс бойынша неғұрлым көп, манызды мәліметтер жинап, осы тергеу әрекетінің сапасын артгыру үшін жауап алғанда, бұған ... ... ... әдістер қол-данылады. Бірак, ол каншалыкты тиімді болғанымен ол занда көрсетілген тәртіпке кайшы келмеуі керек.
Жауап алғанда кылмыстык оқиғаға катысты мынандай ... ... ... ... оның ... ... ... кімдердің жасағаны, оған қанша адамнын кдтысқа-ны, істеген кылмыстың зардабы, залалы, сипаты мен мөлшері және ... ... ... да ... ... Бүлар - занда көрсетілген, міндетті түрде дәлелдеуге тиісті жағдайлар, кылмысты оқиғаға тікелей ... бар ... ... ... ... алу ... тікелей кылмыстық оқиғаға катысы жоқ, бірак. кылмысты ашуға керекті аралық мәліметтер де алынады. Айталық, ... ... ... оның ... білу үшін кылмыскердің ең жақын адамдарынан да жауап алуға тура ... ... ... ... ... кылмыстыкоқиғағатікелей қатысы болмасада, істі тез ашуда, кылмыскерді тауып үстауда, істің кейбір ... ... ... манызы бар.
Жәбірленушінің, куәнін жауаптары істегі баска деректерді нактылап, тергеушінін, соттын окиғаның мән-жайына толық канығып, тиісті шешім кабыддауына зор септігін тигізеді. ... ... ... ... ... өзінен артык. ешкім білмейді. Сондыктан кылмысты мойындап, өз кателігін дүрыс түсінген кылмыскерден аса маңызды мәліметтер ... ... ... оны ... бағалап, оған ерекше сенімді лікпен карауға болмайды. Өйткені, істегі деректердің дәлелде-мелік күштері бірдей, бірінен-бірінін артыкшылығы жок. Сон-дықтан кылмыскердін ... ... ... ... да сын көзбен карау керек. Тіпті, кей жағдайларда кылмыскердін жасаған ауыр кылмысын жасыру үшін, бір ұсак кылмыстарын мойнына алып, тергеушіні ... ... ... ... ауыр ... кұтылып кетуге тырысуы мүмкін. Айып істегі барлык деректердің тұжырымды корытындысына ғана негізделуі тиіс.
Жауап алудың пәрменділігіне және ... ... осы ... ... ... ... жүргізген дайындық жүмыс-тары көп әсер етеді. Куәден, жәбірленушіден, не кылмыскер-ден жауап алар алдында тергеуші, біріншіден деректерді, кұжат-тарды толық ... ... алуы ... ... ... ... ... кейін, әрбір жауап алу барысында кандай мәселе-лерге ... ... ... ... ... ... алуы ... Әр жауапкерге кандай сұрак кою керек екендігін және осы сүрактарды қандай кезекте кою керек екендігін алдын ала ... ... ... ... дайындық үстівде қажет адамнын мінез-күлкы, моральдык және зияткерлік (интеллектуалдык) қасиеттері ... ... ... ... ол ... кім, ... адам ... біліп, онымен қандай бағытта, қалай сөйлесу керек екендігін тергеушінің алдын ала жүйелеп алғаны жөн.
Дайындық жұмыстарын ... ... ... кай ... қай күні алу ... шешу ... Бұл мәселені шеш-кенде, жауап алуға шақырылатын куәнін денсаулығы, жасы ... ... ... ... егер оны ... ... ... бе-руге азғырып, көндіруі мүмкін деген кауіп туса, одан уақыт еткізбей дереу ... ... ... ... ... пәні - ... алу және беттестірудің іс жүргізу тәртібі және өзге тергеу іс-әрекеттерінен ... ... ... ... ... алу және беттестіру процесі табылады.
Курстық жұмыстың мақсаты. Курстық ... ... - ... алу және ... іс ... тәртібі және өзге тергеу іс-әрекеттерінен ерекшелігін зерттеу, мазмұның қарастыру болып табылады.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- жауап алу мен беттестірудің түсінігі және мәні н ... ... алу және ... ... ... ауап алу және ... іс жүргізу тәртібін қарастыру;
- жауап алу және беттестірудің өзге тергеу іс-әрекеттерінен ерекшелігін анықтау.
Зерттеу әдістері: үлгілеу және жалпылау, салыстыру, топтау, ... ... ... ... ... ... әдістерден зерттеу тақырыбы бойынша әдебиетті оқу, нормативті, нұсқау - әдістемелік ... ... ... ... ... ... жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытынды, қолданылған әдебиеттер ... мен ... ... Сот тергеуі басталуының жалпы шарттары
1.1 Жауап алу мен ... ... және ... алуға шақырылған адамға одан кiм ретiнде, қандай қылмыстық iс бойынша жауап алынатыны хабарланады, осы Кодексте көзделген ... мен ... ... бұл ... хаттамада белгi жасалады (ҚР ҚПК-тің 210 бабы).
Бір іс ... ... ... ... жауап алынатын адамдардан бөлек жауап береді. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам бір іс бойынша жауап алуға ... ... ... алу ... ... ... сөйлесе алмауы үшін шаралар қолданады.
Жауап алу жауап алынатын адамға ... ... ... ... ... ... ... басталады. Егер жауап алынатын адам iске мүлде қатысы жоқ мән-жайлар туралы айтатын болса, оған бұл ... ... ... баяндау аяқталғаннан кейiн жауап алынып отырған адамға айғақтарды нақтылауға және ... ... ... қойылуы мүмкiн. Жетелеушi сұрақтар қоюға тыйым салынады.
Егер айғақтар цифрлық ... ... есте ... қиын өзге де ... ... ... ... алынатын адам құжаттар мен жазбаларды пайдалануға құқылы, олар жауап ... ... ... ... ... оның келiсiмiмен хаттамаға қоса тiгілуі мүмкiн.
Егер жауап алу барысында жауап алынып отырған адамға ... ... мен ... ... ... ... әрекеттерінің хаттамалары жария етілсе және тергеу әрекетінің дыбыс- және ... ... ... ... ... ... онда бұл туралы жауап алу хаттамасында тиісті жазба жасалады. Бұл ретте ... ... ... ... ... оған көрсетілген дәлелдемелер, жария етілген хаттамалар, тыңдатылып көрсетілген тергеу әрекеттерінің дыбыс- және (немесе) бейнежазбалары, кино ... ... ... ... ... ... ... куәдан, жәбiрленушiден, күдіктiден, айыпталушыдан жауап алу сурдоаударма дағдыларын меңгерген адамның қатысуымен жүзеге ... ... ... жауап алуға қатысуы хаттамада көрсетiледi.
Жауап алынатын адамның психикалық немесе өзге ауыр науқасы болған кезде одан жауап алу дәрiгердiң ... және оның ... ... ... ... тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның шешімі бойынша, сондай-ақ күдіктінің, айыпталушының, куәнің немесе ... ... ... ... алу ... ... және бейнежазба қолданылуы мүмкін. Жауап алынатын адамға ... ... және ... қолданылатыны туралы жауап алу басталғанға дейін хабарланады.
Дыбыс- және бейнежазба жауап алудың барысын толығымен көрсетуге және жауап алынатын ... ... ... ... тиiс. ... ... бiр бөлiгiн дыбыс- және бейнежазбаға түсiруге, сондай-ақ сол жауап алудың барысында берiлген айғақтарды жазып алу үшiн ... ... жол ... алу ... ... ... және ... толығымен жауап алынып отырған адамға тыңдатылып-көрсетіледі. Айғақтардың дыбыс- және бейнежазбасына жауап алынып отырған адам жасаған толықтырулар да фонограммаға және ... ... ... және бейнежазба жауап алынатын адамның олардың дұрыстығын куәландыратын мәлiмдемесiмен аяқталады.
Жауап алу барысында дыбыс- және бейнежазба қолданылып ... ... ... алу ... ... ... алу ... сондай-ақ: дыбыс- және бейнежазбаның қолданылғаны және бұл туралы жауап алынып отырған адамға хабарланғаны туралы белгiнi; ғылыми-техникалық құралдар, дыбыс- және бейнежазба ... мен оны ... тұру ... тоқтатудың себептерi мен ұзақтығы туралы мәлiметтердi; жауап алынып отырған адамның дыбыс- және бейнежазбаны қолдану себебі жөнiндегi ... ... ... отырған адамға дыбыс- және бейнежазбаның тыңдатылып көрсетілгені туралы ... ... ... ... ... және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның хаттаманың және дыбыс- және бейнежазбаның ... ... ... тиiс. ... мен ... iспен бiрге сақталады және олар сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталғаннан ... ... ... ... алу мынадай:
1) жауап алынған адам тергелетін істің мән-жайлары бойынша бұрын берген айғақтарын олардың ... ... анық ... ... ... ... нақтылауға немесе толықтыруға ниет білдірген;
2) бұрын жауап алынған адамға іс үшін елеулі жаңа сұрақтар туындаған жағдайларда жүзеге асырылады.
Қайталап жауап алу ... ... ... ... ... ... ... елеулі түрде бұзылған;
2) жауап алынған адам бұрын берген айғақтарынан бас ... және жаңа ... ... ниет ... ... ... асырылады.
Жауап алудың барысы мен нәтижелерi ҚПК-тің 199-бабының талаптары сақтала отырып жасалатын хаттамада көрсетiледi.
Айғақтар бiрiншi жақтан және мүмкiндiгiнше сөзбе-сөз ... ... мен ... жауаптары жауап алу кезiндегi ретi бойынша жазылады. Хаттамада жауап алуға қатысқан адамдардың сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам ... ... ... ... ... адам жауап беруден бас тартқан сұрақтары да, оларды қабылдамаудың немесе олардан бас ... ... ... ... ... ... жауап алу хаттамасында жауап алынып отырған адамның жеке басы туралы ... оның ... тегi, аты, ... аты (ол болған кезде), туған уақыты мен жерi, азаматтығы, ұлты, бiлiмi; отбасылық жағдайы, жұмыс орны, қызмет түрi немесе лауазымы, ... жерi, ... ... ... ... бөлігінің қағидаларына сәйкес істің мән-жайлары бойынша қажет болуы ... ... да ... көрсетiледi.
Кейiнгi жауап алулар кезінде жауап алынып отырған адамның жеке басы туралы деректердi, егер олар өзгермеген болса, оның тегін, ... ... атын (ол ... ... ... шектелуге болады.
Күдіктiден жауап алу хаттамасында бұрын сотталғандығының бар-жоғы көрсетiледi.
Жауап алынып отырған адам схемалар, сызбалар, суреттер, ... ... ... олар ... қоса ... онда бұл ... белгi жасалады.
Хаттамада жауап алуға қатысқан барлық адамдар көрсетіледі. Олардың әрқайсысы хаттамаға, сондай-ақ оған ... ... ... мен ... қол ... ... баяндаудан кейін жауап алынып отырған адам өз айғақтарын өз қолымен жазуға құқылы. Жауап алынып отырған адам ... өз ... ... және оларға қол қойғаннан кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам толықтырушы және нақтылаушы сұрақтар қоюы ... алу ... ... ... оқып шығу үшiн ... ... ... адамға ұсынылады не оның өтiнуi бойынша жарияланады. Жауап ... ... ... ... ... мен ... енгiзу талабы мiндеттi түрде орындалуға тиіс.
Айғақтармен танысу фактiсiн және олардың жазылуының дұрыстығын жауап алынып отырған адам хаттаманың соңында өз қолын қою ... ... ... ... ... адам ... қатар хаттаманың әрбiр бетiне де қол қояды. Жауап алынып отырған адам ... қол ... бас ... ... ... дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам бас тарту себептерiн анықтайды, оларды хаттамаға енгiзедi және ... ... ... ... жауап алынып отырған адам дене бітімінің кемiстiгiнен немесе өзге де себептердің салдарынан хаттамаға өзi қол қою мүмкіндігінен ... оның ... ... ... ... ... алынып отырған адам сенетiн өкiл немесе өзге адам қол ... бұл ... ... ... жасалады.
Егер жауап алуға аудармашы не сурдоаударма дағдыларын меңгерген адам қатысса, онда олар да хаттаманың әрбiр ... және ... ... қол ... Олар ... ... адамның өз қолымен жазған айғақтарының аудармасына да қол қояды.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам ... алу ... ... ... ... қандай қатысы бар екенiн анықтайды, оларға процестік құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiредi, айғақтар беруден бас ... үшiн ... ... ... ... Бұл ... ... дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам куәнің, жәбiрленушiнің өзiнiң, жұбайының (зайыбының), жақын туыстарының қылмыстық құқық бұзушылық жасағанын әшкерелейтін, сондай-ақ ал діни ... ... келу ... ... ... ... адамдарға қарсы айғақтар беруден бас тартуға құқылы екенiн түсiндiруге ... Бұл ... ... ... жәбiрленушiге олардың көрiнеу жалған айғақтар бергенi үшiн қылмыстық жауаптылығы туралы ... куә ... ... заң ... көрсету үшін шақырылған адвокатпен бірге келсе, онда адвокат жауап алу кезінде қатысады. Жауап алу аяқталғаннан кейін адвокат жауап ... мәні ... ... беруге және жауап алу хаттамасына енгізілуге тиіс өтінішхат мәлімдеуге құқылы.
Қалған жағдайда куә мен жәбiрленушiден жауап алу ... ... ... ... ... төрт ... ... куәдан немесе жәбiрленушiден жауап алуға қатысу үшін, ал ... ... ... ... ... адамның қалауы бойынша он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi куәдан ... ... ... ... ... үшін педагог және (немесе) психолог шақырылады. Кәмелетке толмаған куәдан немесе жәбірленушіден жауап алу кезінде оның заңды ... ... ... алты ... ... ... мен жәбiрленушiлерге олардың айғақтар беруден бас тартқаны және көрiнеу жалған айғақтар бергенi үшiн жауаптылығы туралы ... ... ... мен жәбiрленушiлерге процестік құқықтары мен міндеттерін түсіндіру кезінде оларға тек қана шындықты айту қажеттігі көрсетіледі. Кәмелетке толмаған куә мен ... оның ... ... ... ... ... құқық бұзушылық жасағанын әшкерелейтін айғақтар беруден бас тарту құқығы түсiндiріледі. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетілген адамдардан жауап алу ... ... ... ... ... ... адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзушылық туралы, хаттамаға енгiзiлуге тиiс ескертулер жасау, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... рұқсатымен жауап алынып отырған адамға сұрақ қою құқығы түсiндiрiледi. ... ... ... ... ... адам ... сұрақты қабылдамауға құқылы, бірақ оны хаттамаға енгізуге және қабылдамаудың ... ... ... дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жауап алудың алдында күдіктіге оның қандай қылмыстық ... ... ... деп ... ... отырғанын хабарлайды, сондай-ақ оған айғақтар беруден бас ... ... қоса ... ... ... көзделген құқықтарды түсіндіреді.
Cотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам күдіктіге оған ... ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылық жасауда өзін толық немесе ішінара кінәлі деп мойындайтынын не өз кінәсін мойындамайтынын анықтайды.
Күдіктінің жауап беруден бас тартуы оның өз ... ... ... ... алу ... ... күдік жөнінде және iс үшiн маңызы болуы мүмкін барлық басқа мән-жайлар ... ... ... ... ... 67-бабында көзделген жағдайларда, ҚПК-тің 69-бабы екінші бөлігінің ережелерін ескере отырып, қорғаушының қатысуы міндетті.
Қалған жағдайларда күдіктiден ... алу ... ... ... ... ... күдікті немесе іске қорғаушы ретінде қатысатын оның адвокаты жәбірленуші, куә ... ... ... егер ... ... ... ... не сот отырысы барысында неғұрлым кешірек жауап алу объективті себептерге (Қазақстан Республикасының ... тыс ... ... ... шетелге шығуы, денсаулығының ауыр жағдайы, қауіпсіздік шараларын қолдану) байланысты мүмкін болмауы ықтимал деп ... ... ... ... сондай-ақ психикасын жарақаттаушы әсер етуді болдырмау үшін кәмелетке толмаған куәлар мен ... ... ... алуды болдырмау мақсатында тергеу судьясының жауап алуы туралы өтінішхат беруге құқылы.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге ... адам ... ... ... ... қою ... өтінішхатты тергеу судьясына жіберу туралы мәселеге бастама жасауға құқылы. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге ... адам ... ... істің жәбірленушінің, куәнің айғақтарын сақтауға қою қажеттігін ... ... қоса ... ... материалдарды қарап, бір тәулік ішінде айғақтарды сақтауға қою туралы өтінішхатты тергеу судьясына жіберу туралы мәселені шешеді.
Тергеу судьясы өтінішхатты ол ... ... ... үш тәулік ішінде қарайды және оның нәтижелері бойынша өтінішхатты қанағаттандыру не оны қанағаттандырудан бас ... ... ... ... ... ... қанағаттандырылған жағдайда, тергеу судьясы алғаш мүмкіндік болған кезде жауап алу ... ... бұл ... ... күдікті мен оның іске қорғаушы ретінде қатысатын адвокатына хабарлайды. Тергеу ... ... ... бас ... ... ... осы ... 107-бабында көзделген тәртіппен шағым жасалады және наразылық білдіріледі. Тергеу судьясының өтінішхатты қанағаттандырудан бас тартуы айғақтарды сақтауға қою ... ... ... ... ... болуын көрсететін мән-жайлар туындаған жағдайда, осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдардың қайтадан жүгінуіне кедергі келтірмейді.
Тергеу судьясының жәбірленуші мен куәдан ... алуы ... ... сақтауға қою туралы өтінішхат берген тұлғалардың, ал қажет болған жағдайларда процеске басқа қатысушылардың қатысуымен ... Егер ... ... ... ... ... куәнің қауіпсіздігіне қатер төндіретін болса, күдікті жауап алуға шақырылмайды. Айғақтарды сақтауға қою кезінде адамдардың сот отырысына ... үшін ... ... ету тергеу судьясына өтінішхат мәлімдеген тұлғаларға жүктеледі. Күдіктінің қорғаушысы адамдарды шақыру үшін тергеу судьясының ... ... ... ... ... ... ... көмек көрсету туралы өтінішхат беруі мүмкін.
Прокурордың, қорғаушының, күдіктінің дәлелді себептер бойынша келмей қалуына ... ... ... ... егер осы баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацында санамаланған мән-жайлар бұған кедергі келтірмесе, кейінге қалдырылуы мүмкін.
Тергеу судьясының жауап алуы мен ... алу ... ... ҚПК-тің 347, 369, 370, 371-баптарының қағидалары сақтала отырып жүргізіледі.
Жауап алынатын адамның тергеу судьясы сақтауға ... ... ... сот отырысының хаттамасына судья мен сот отырысының хатшысы қол қояды. Айғақтарды сақтауға қою ... ... ... ... сот ... ... ... алуға және оған өздерінің ескертулерін келтіруге құқылы, ... ... ... дәл сол күні ... ... ... ... қабылданбағаны туралы қаулы шығарады. Содан кейін сот отырысының хаттамасы, егер хаттамаға ескерту келтірілген болса, осы ескертулер және судьяның ... ... ... ... қылмыстық іс материалдарына қосып тігу үшін процесс прокурорына жіберіледі.
1.2 Жауап алудың шарттары
Шақыру қағазы жауап алуға шақырылатын адамға одан қолхат ала ... ... ... не ... құралдарының көмегімен беріледі. Жауап алуға шақырылатын адам уақытша болмаған жағдайда, шақыру қағазы оның ... ... ... ... ... ... жерi ... тұрғын үй-пайдалану ұйымына немесе әкiмшiлiкке не жұмыс орны бойынша әкiмшiлiкке немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын ... ... ... өзге адамдар мен ұйымдарға табыс етіледі, олар шақыру қағазын жауап ... ... ... ... ... ... адам өзге ... құралдарын пайдалана отырып шақырылуы мүмкiн.
Күзетпен ұсталып отырған күдіктi жауап алуға күзетпен ұстау орнының әкiмшiлiгi арқылы ... және ... ... ... адам ... мерзімде келуге не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамды келмеу себептері туралы ... ала ... ... ... ... алуға шақырылатын адам дәлелді себептерсіз келмеген жағдайда күштеп әкелінуі мүмкін не оған осы Кодексте көзделген өзге де процестік мәжбүрлеу ... ... ... сегіз жасқа толмаған адам жауап алуға оның заңды өкілдері арқылы, ал олар болмаған кезде қорғаншы және қамқоршы орган арқылы не оның ... ... оқу орны ... ... ... ... ... жауап алуға әскери бөлім қолбасшылығы арқылы шақырылады.
Жауап алу сотқа ... ... ... ... жүргiзiледi. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам, егер оны қажет деп тапса, жауап алуды жауап алынатын адам тұратын жерде жүргiзуге ... алу ... ... ... ... ... ... уақытта жүргiзiледi.
Жауап алу үзiлiссiз төрт сағаттан артық жүргiзiлмеуге тиiс. Жауап алуды демалу мен ас iшуге ... ... бiр ... үзiлiстен кейiн жалғастыруға жол беріледі, бұл ретте жауап ... бiр күн ... ... ... ... ... аспауға тиiс. Медициналық көрсетілімдер болған жағдайда, жауап алудың ұзақтығы дәрiгердiң жазбаша қорытындысының негiзiнде ... ... ... ... алу ... ... ... жүргізіледі және үзіліссіз екі сағаттан артық, жалпы алғанда күніне төрт ... ... ... ... ... ... қажығаны анық болған жағдайда, жауап алу осындай уақыт өткенге дейін де үзілуі мүмкін.
Жауап ... ... ... ... мынандай мәліметтер: қылмыстың болған уақыты, оның орны, ... ... ... ... оған ... ... ... істеген кылмыстың зардабы, залалы, сипаты мен мөлшері және ... ... ... да ... анықтала-ды. Бұлар - занда көрсетілген, міндетті түрде дәлелдеуге тиісті жағдайлар, кылмысты оқиғаға тікелей катысы бар деректі ... ... ... алу ... ... ... оқиғаға катысы жоқ, бірак. кылмысты ашуға керекті аралық мәліметтер де алынады. Айталық, кылмыскердің кайда жүргенін, оның ... білу үшін ... ең ... ... да ... ... тура келеді. Жауап алудың мүндай аралыктүрінің, кылмыстык оқиғаға тікелей қатысы болмасада, істі тез ... ... ... ... ... ... ... аныктауда үлкен манызы бар.
Жәбірленушінің, куәнін жауаптары істегі баска деректерді нактылап, ... ... ... ... ... ... ... шешім кабыддауына зор септігін тигізеді. Де-генмен, болған кылмыстын мән-жайын кылмыскердің ... ... ... ... ... ... ... өз кателігін дүрыс түсінген кылмыскерден аса маңызды мәліметтер алуға болады. Бірак оны асыра бағалап, оған ерекше сенімді ... ... ... ... ... ... ... күштері бірдей, бірінен-бірінін артыкшылығы жок. Сондықтан кылмыскердін кылмысын мойындап, ... ... да сын ... ... керек. Тіпті, кей жағдайларда кылмыскердін жасаған ауыр кылмысын жасыру үшін, бір ұсак кылмыстарын ... ... ... ... ... ... жасаған ауыр кылмыстарынан кұтылып кетуге тырысуы мүмкін. Айып істегі барлык деректердің тұжырымды корытындысына ғана негізделуі тиіс.
Жауап ... ... және ... ... осы ... ... өткізу адцывда жүргізген дайындық жүмыс-тары көп әсер етеді. Куәден, жәбірленушіден, не кылмыскер-ден жауап алар алдында тергеуші, ... ... ... ... ... ... алуы керек. Іспен толык танысып болғаннан кейін, әрбір жауап алу ... ... ... ... ... керектігін анықтап, жоспарлап, жазып алуы тиіс. Әр жауапкерге кандай сұрак кою керек екендігін және осы ... ... ... кою ... екендігін алдын ала анык-тап, белгілеген жөн.
Жауап алуға дайындық ... ... ... ... ... және ... (интеллектуалдык) қасиеттері женінде белгілі мәліметтер жинап, ол адамның кім, ... адам ... ... онымен қандай бағытта, қалай сөйлесу керек екендігін тергеушінің алдын ала жүйелеп алғаны жөн.
Дайындық жұмыстарын ... ... ... кай ... қай күні алу керектігін шешу керек. Бұл мәселені шешкенде, жауап алуға шақырылатын куәнін денсаулығы, жасы ... ... ... ... егер оны ... ... жауап беруге азғырып, көндіруі мүмкін деген кауіп туса, одан ... ... ... ... ... ... алу уакытын белгілегенде тергеуші бұған өзінін бос уакыты бар ма, жок, па соны мұқият ескеруі тиіс. ... ... ... ... ... ... да ... қат-кабат келген күнге жауап алуды белгілеуге болмайды. Асығыс, шаршап жүргенде өткізілген шаранын ... ... ... ... ... ... алу ... екендігі де алдын ала жоспарланады. Көбінесе тергеуші жауапты өзінің жүмыс бөлмесінде ... Кей ... ... денсаулығына байланысты жауапты оның үйіне, не ауруханаға барып алуға тура ... ... ... ... ... одан жауапты кебінесе сол камау орнында алады. Кейде айыпкерді тергеушінің талап етуі бойынша, камау орнының ... ... ... ... ... ... керек жағдайда мамандар, тілмаш, ал жасы толмаған куәден жауап алғанда педагог, дәрігер, не ... ... ... жасы ... ... ... да катысады.
Дайындык жүмысы жауап алу жоспарын күрумен аякталады. Жауап ... әр ... ... ... ... оған ... сүрақтар жазылады, істегі кандай деректер мен фактілердің дәлелденілетіні көрсетіледі, ол деректерді кандай кезекте көрсету керектігі белгіленеді. Жазбаша жоспар күру ... аз, жас ... өте ... Көп ... ... ... ... істің мән-жайын толык зерттеп, аныктауға көмектеседі.
Жауап алушы - тергеуші әр ... ... ... ... және ... ... ... болатынын білу үшін, куәнің, жәбірленушінің ойында жауаптың калыптасу ерекшеліктерін есепке алуы ... ... ... ... ... ... Бірінші кезең - окиғаны, не істің баска бір ... ... ... ... ... - осы кабыддап алған мәліметті ойда сақтау, үшінші - осы мәліметтерді есіне түсіріп, тергеушіге ... ... ... окиғаны қабылдап алу, оқиғаға катысты мәлімет-тердің толык қабыддануы белгілі бір ... ... Бұл ... ... және субъективті болып екі топқа бөлінеді. Объективті себептер -- көруге, естуге бегет болатын ... ... - ... көру ... кабілеті. Қабылдауға объективті түрде бөгет болатын себептер окиғаны шұғыл, таяң ... ... ... түсу ... ... ... катты шудан нашар естілу, болып жаткан окиғаны алыстан көру, ауа-райының жаман болуы, кар не ... ... ... ... ... ... бәрі ... толық және анык керіп, естіп кабылдауына бегет жасайды, оқиға жөніндегі акпаратгың толыктығына, ... кері әсер ... ... ... ... ... осы себептерді ескеруі шарт.
Кабылдауға субъективті түрде әсер ететін себептермен, яғни жауап беріп отырған адамның қабыддау мүшелерінің кемістігімен, есту, көру мүшелерінін ... ... ... ... окиғаны толык және анык қабыддауға жауап беруші адамның мамандығы, жасы, интеллектуалдык. кабілеті, ол ... зер ... ... ... бақылай алды ма, жок па, міне, осының бәрі әсер етеді. Айталык, жол-көлік ... екі куә бір ... ... ... ... ... ... біреуі -- айталык карт адам, екіншісі -- автокөлік жүргізушісі. Екеуі де окиғаны бір жерден бірдей ... ... ... Мұндай жағдайда осы екі куәнін кайсысынан оқиға жөнінде толык мәлімет алуға болады? Әрине, окиғаны бірдей жағдайда көргенімен толык мәліметті ... бере ... Ол ... ... ... ғана ... қоймай, қай машина жол жүргізу ережесін бұзғандығы жөнінде де мәлімет бере алады. Байсалды, сабырлы адамның окиғаны кабылдау ... ... ... ... карағанда, әрине жоғары. Сабырлы, байсалды адамдар оқиғаның кейбір көзге көп іліне бермейтін маңызды сәттерін ... ... ... ал аңғалак адамдардан мұны күту киын. Сондай-ак, әсіресе, жасы толмаған, куә есебінде жауап алынатын балалар, көрген ... ... ... ... айтуы, сейтіп жалған мәліметтер беруі мүмкін. Сондыктан тергеуші жас балалардан жауап алғанда олардын осындай психологиялык ерекшеліктерін ... ... ... шындығына, сонымен катар куәнін, жәбірленушінің болған оқиғаны ... ... ... ... де әсер ... Ал, ... ... әр адамда әр түрлі -кейбіреулер белгілі бір қимыл-әрекетті есте жақсы сақтайды, екінші біреу - көрген жерін ұмытпайды, сондай-ақ естігенін есте ... ... ... өте ... ... бар. Тергеуші жауап алғанда осынын бәрін ескеріп, кажеттілік туса үмытылған жайттарды еске түсіру үшін колайлы жағдай жасауға әрекет етуі керек.
Болған ... ... ... ... ... ... жеткізу кабілеті де әр адамда әр түрлі. Жауап алғанда бұл да мұкият ескерілуі тиіс. Жауап куәнің, не ... ... ... ... ... ... ... Куә, не жәбірле-нуші, езінің өтініші бойынша, жауап бергеннен кейін, жауа бын өз колымен жазуына кұкығы бар. ... ... ... ... ... ... беруші адамға косымша сұрактар койып, істін кейбір мән-жайын нактылайды.
Косымша сұрак бергенде тергеуші заңда көрсетілген тәртіпті ескеруі керек:
* койылған сұрақтардын анык және ... ... ... не ... ... тиіс;
* жетектеуші сүрақтарды қоюға болмайды;
* берілген сұрақтар куәні, не жәбірленушіні кемітіп, корлауға, ... ... ... ... тергеу әрекетін жүргізуге колайлы, тиімді жағдай жасалуы тиіс. Егер куә асып-сасып, ... ... ... оның ... жуатып, жайландырып, содан кейін ғана жауап алуға кірісу керек. Әрине, жауап алғанда ... не ... ... мінезінін психологиялык ерекшеліктерін (мақтаншак, кызба, сабырлы) ескерудің маңызы айрыкша. Себебі мұнын бәрі тергеушінің жауап ... ... ... ... ұстауына негіз бола алады.
2 Жауап алу ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып, бейне байланыс режимінде ... ... ... ... алу) ... ... алу кезінде ғылыми-техникалық құралдарды пайдалану
Бүгінгі күні қылмыстық істер бойынша дәлелдемелердің 80% жуығы куәлардың, жәбірленушілердің берген жауаптарына негізделіп ... ... да ... алу ... ... әрекеттерінің маңыздылығына мұқият назар аудару қажет: жауап алушы ... ... ... ... сот, т.б.) жауап алудағы өзінің ерекше орнын сезініп жоғары деңгейдегі ... және ... ... таныта білуі тиіс.
Жауап алу тарихы ертеден бастау алған. Әрине, ол ... ... ... ... заңмен реттелмеген, бірақ адамзат тарихының дамуы барысында барлық қоғамдық қатынастар, соның ішінде жауап алу да ... ... ... ... Қылмыстық процессуалдық кодексінде жауап алудың процесуалдық негіздері, түсінігі, ... мен ... ... ... алу - ... ... ең көп тараған тәсілі. Сонымен қатар, жауап ал күрделі тергеу әрекеттерінің бірі болып табылады: оны жүргіз ... ... және ... мәдениеттілікті, адамдардың психологияларын терең білуді, жауап алудың ... ... ... ... ... талап етеді.
Жауап алу арқылы жасалынған қылмыстың мән жайлары жөнінде қажетті деректерді мәліметтер алынып, олар ... ашу ... ... Іс ... ... ... жауап беретін адамнан жауап алудың сан-алуан айла-тәсілдері бар, ... ... алу ... ... ... көрсетілген тәртіп бойынша жүргізілуі тиіс. Қылмыстық іс бойынша мүмкіндігінше неғұрлым әрі барынша көп, әрі маңызды мәліметтер жинап, осы тергеу әрекетінің ... ... үшін ... ... барынша тиімді, ыңғайлы тактикалық тәсілдер қолданылып жүргізіледі. Дегенмен ол қаншалықты тиімді ... ол ... ... ... ... келемуі керек.
Жауап алғанда қылмысты оқиғаға қатысты мынадай ... ... ... ... ... оның ... ... тәсілі, қылмысты кімдердің жасағаны, оған қанша адамның қатысқаны, қылмыстың ... ... ... ... мен ... сонымен қатар қылмыс оқиғасының басқа да мән-жайлары. Бұлар заңда көрсетілген, міндетті түрде дәлелденуге тиісті мән-жайлар қылмыс ... ... ... бар ... ... ... алу ... тікелей қылмыс оқиғасына қатысы жоқ, бірақ қылмысты ашуға керекті аралық мәліметтер де ... ... ... қайда жүргенін, оның мекен-жайын білу үшін қылмыскердің ең жақын адамдарынан да жауап алуға тура келеді. ... ... бұл ... ... ... ... қатысы болмаса да, істі тез ашуда, қылмыскерді тауып ұстауда, істің кейбір мән-жайын анықтауда үлкен маңызы бар.
Тергеуші жауап алу кезінде жалған ... ... ... қатар шын ниетімен қателесіп жауап беретін азаматтармен де қатынасқа түседі. Міне, жауап алуды күрделі тергеу әрекеті деп айтуымызға бірден-бір ... бірі осы ... ... ... ... қателесулерді немесе жалған жауаптарды дер кезінде аңғарып, тергеудің жалған жолға ... ... ... ... ... мақсаты тергеушінің жауап берушіден толық және шындыққа сай келетін мәліметтер алуда. Ондай мәліметтер дәлелдемелердің қайнар көздері болса, онда ... ... ... ... - ... ... ... Сезікті мен айыпкер үшін көрсетулер оларға қатысты туып отырған күдікке немесе тағылған айыпқа қарсы ... ... да ... ... алу ... ... ... берушілер үшін алдын-ала заңмен анықталып қойылуы да ... ... ... сезіктіден немесе тұтқындалғаннан, ұсталған не тұтқындалған сәттен бастап 24 ... ... ал ... айып ... сәттен кешіктірмей жауап алу керек. Әдетте куәлардан, жәбірленушілерден, сезіктілерден, айыпталушылардан тергеуші ... ... ... ... ... ... жауап алуды жауап берушінің орын жайында жүргізуге де болады, бұған заңмен тыйым салынбаған. ... куә ... ... ... ... ... ... жәбірленуші ауруханада болса, сезікті не айырталушы қамауда ұсталынып жатса, онда жауап берушінің орын жайына барып жауап алуға тура ... алу ... ... ... ... жүргізіледі.
Тергеуші қажет деп тапқан жағдайда жауап алуды жауап алынатын адам тұратын жерде ... ... алу ... ... ... ... басқасында күндізгі уақытта жүргізіледі.
Жауап алу үзіліссіз төрт сағаттан артық жүргізілмеуге тиіс. Жауап алуды демалу мен ас ... ... ... бір ... үзілістен кейін жалғастыруға жол беріледі, мұның өзінде жауап алудың бір күн ішіндегі жалпы ұзақтығы ... ... ... ... ... ... болған жағдайда жауап алудың ұзақтығы дәрігердің жазбаша қорытындысының негізінде белгіленеді.
Жауап алушы ... ... ... сызбалар, суреттер, диаграммалар жасай алады, олар хаттамаға қоса тігіліп, ... ол ... ... қойылады. Еркін баяндаудан кейін жауап беруші жауаптарын өз қолымен жазуға құқылы. Жауап беруші өз қолымен жазып, оған қол ... ... ... ... және ... ... қоя алады.
Жауап алу аяқталғаннан кейін хаттаманы оқып шығу үшін жауап берушіге ұсынылады не оның ... ... ... оқылады. Жауап берушінің хаттамаға толықтыру мен нақтылау енгізу туралы ... ... ... ... ... фактісі және олардың дұрыс жазылғанын жауап беруші хаттаманың соңында өз қолын қою арқылы куәландырады.
Жауап беруші сонымен қатар хаттаманың ... ... қол ... ... ... ... қол қоюдың бас тартқан жағдайда тергеуші бас тарту себептерін анықтайды, оларды хаттамаға енгізеді және хаттамаға қол қойып куәландырады.
Егер ... ... тән ... ... өзге ... байланысты хаттамаға өзі қол қоя алмайтын болса, оның өтініші бойынша хаттамаға қорғаушы, жауап беруші сенетін өкіл немесе өзге адам қол ... бұл ... ... ... жасалады.
Егер жауап алуға аудармашы қатысса, онда ол хаттаманың әрбір бетіне және тұтас жауаптарының аудармасына да қол қояды.
Хаттамада жауап алуға ... ... адам ... ... ... ... қол қоюға тиіс.
Бекіту құралдарының қатарына дыбыс және бейне жазу құралдары да жатады. Ғылыми-техникалық құралдар ... ... ... ... тергеу әрекеттерінің барысы мен нәтижелерін дыбыс және бейне жазу құралдарымен бекіту көптеп жүргізілуде. Осындай құралдар тергеу әрекетінің барысын ... және ... ... ... ... Осы ретте ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі жауап алу барысында дыбыс және бейнежазбаларды жүргізудің тәртіптерін заңдастырған.
Тергеушінің шешімі бойынша, ... ... ... куәнің немесе жәбірленушінің өтініші бойынша жауап алу кзінде дыбыс және бейнежазба қолданылуы мүмкін.
Тергеуші ... және ... ... ... қабылдайды және бұл туралы жауап берушіге жауап алу басталғанға дейін ... және ... ... ... барысын толығымен бейнелеуге және жауап берушілердің жауаптарын толық қамтуға тиіс. Жауап алудың бір бөлігін дыбыс және ... ... ... сол ... ... ... берілген жауаптарды жазып алу үшін арнайы қайталауға жол берілмейді. [
Жауап алу аяқталғаннан кейін дыбыс және ... ... ... ... ... ... тыңдатылып, көрсетіледі. Жауап берушінің дыбыс және бейнежазба толықтыру ретіндегі жауаптарды да дыбысжазу мен бейнежазуға енгізіледі. Дыбыс және бейнежазба жауап алынатын ... бұл ... ... ... ... аяқталады.
Дыбыс және бейнежазба қолданылған жауап алу барысында алынған жауаптар жауап алу хаттамасына енгізіледі. Жауап алу хаттамасы, сондай-ақ дыбыс және бейнежазба ... және ол ... ... ... ... ... белгілерді; техникалық құралдар, дыбыс және бейнежазба шарттары мен оны ... тұру ... ... ... мен ... туралы мәліметтерді; дыбысжазбасының жауап берушіге тыңдатылғаны туралы белгілерді; жауап берушінің және ... ... мен ... және ... ... ... ... қамтиды. Дыбысжазба мен бейнежазба іспен бірге сақталады және алдын-ала тергеу аяқталғаннан кейін олар мөрмен бекітіледі.
Фотокестелер, кино және бейнефильмдермен бөлек ... ... ... ... хаттамасына жоспар (схема) тіркелінуі мүмкін. Жалпыда тергеу әрекетіне қатысушылардың жүрі жолы ... ... ... жеке ... ... орны, қатысушылар мен суретке түсіруді жүзеге асырған нүктелердің орналасуы жалпы жоспарға қарағанда кең көлемде белгіленеді. Егер қылмыстық іс бойынша бірнеше ... ... ... ... ... онда ... ... бөлек жоспар құрылады. Осыдан кейін олар оқиға жерін қарау кезінде орындалған жоспармен салыстырылады. Куә мен ... ... ... ... оларға жоспарды немесе жауапты тексеру кезінде көрсететін орындардың қалай орналасқаны ... ... ... өз қолымен толтыруын ұсынады. Кейін осы жоспарды жауапты тексеру кезінде орындалған жоспармен салыстырып, ... ... ... ... ... ... оқиға жерінде тексеру мен нақтылаудың мақсаты тек қана бар ... ... ғана ... сонымен жаңа дәлелдемелер таб болғандықтан осы тергеу әрекетін жүргізу кезінде ... ... ... құралдар, іздестіру құралдары, дәлелдемелік заттарды өлшейтін, алу мен қаптау құралдары ... ... ... ... ... мен нақтылау кезі және нәтижесі хаттамада бекітіледі. Қосымша бекіту құралдары ... ... ... ... ... ... ... магниттін таспаға жазу, жауапты тексерудің бүкіл процесін қозғалыста ... үшін ... ... ... ... ... ... сонымен қатар тергеу әрекеті кезінде қатысушылардың қозғалу маршрутының схемасы мен ... ... ... процесі бірнеше кезеңнен құралады. Бірінші кезең -- оқиғаны, не істің басқа бір мән-жайын қабылдау ... ... ... -- осы ... ... ... ойда ... үшінші -- осы мәліметтерді есіне түсіріп, тергеушіге айтып жеткізу қабілеті.
Болған оқиғаны қабылдап алу, оқиғаға қатысты мәліметтердің толық ... ... бір ... ... Бұл себептер объективті және субъективті болып екі ... ... ... ... -- ... естуге бөгет болатын жағдайлар, субъективті -- есту, көру ... ... ... ... ... әсер ... ... яғни жауап беріп отырған адамның қабылдау мүшелерінің кемістігімен, ... көру ... ... ... ... ... оқиғаны толық және анық қабылдауға жауап беруші адамның мамандығы, жасы, интеллектуалдық кабілеті, ол оқиғаға зер салып, көңіл ... ... алды ма, жоқ па, ... ... бәрі әсер ...
Жауаптың ... ... ... ... ... ... болған оқиғаны ұмытпай, ойында сақтау қабілеті де әсер етеді. Ал, ондай қабілет әр адамда әр ... -- ... ... бір ... есте жақсы сақтайды, екінші біреу -- көрген жерін ... ... ... есте ... ... керісінше, өте ұмытшақ адамдар бар. Тергеуші жауап алғанда осының бәрін ескеріп, қажеттілік туса ұмытылған жәйттерді еске ... үшін ... ... ... ... етуі ... ... есіне түсіріп, жауабын толық айтып жеткізу қабілеті де әр адамда әр түрлі. Жауап алғанда бұл да мұқият ескерілуі ... ... ... не ... ... оқиғаның мән-жайын еркін баяндауынан басталады. Куә, не жәбірленуші, өзінің өтініші бойынша, жауап бергеннен кейін, жауабын өз қолымен ... ... бар. ... ... ... ... ... жауап беруші адамға қосымша сұрақтар қойып, істің кейбір мән-жайын нақтылайды.
2.2 Бейне байланыс режимінде жауап алудың (қашықтықта жауап алу) ерекшеліктері
Жәбірленушіден, ... ... алу оны олар ... ... не ... ауданның не облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сотқа дейінгі тергеп-тексеру ... ... ... ... ... ... отырып, бейнебайланыс режимінде (қашықтықтан жауап алу) жүргізілуі мүмкін. Қашықтықтан жауап алу барысында процестік әрекетке қатысушылар ... ... ... ... ... ... ... тікелей қабылдайды.
Қашықтықтан жауап алу:
1) адамның денсаулық жағдайы немесе басқа да дәлелді себептер бойынша қылмыстық істі тергеп-тексеру (қарау) жеріндегі қылмыстық процесті ... ... ... ... ... болмайтын;
2) адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет болатын;
3) жас немесе кәмелетке толмаған куәдан, жәбірленушіден жауап алу жүргізілген;
4) ... ... ... ... ... ... сотта қаралуын қамтамасыз ету үшін қажет болған;
5) жауап алу қиын немесе артық шығындармен байланысты болады деп пайымдауға негіз беретін себептер ... ... ... жауап алуды жүргізу туралы шешімді сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам өз бастамасымен немесе ... ... ... процеске басқа да қатысушылардың өтінішхаты бойынша немесе прокурордың нұсқауы бойынша ҚПК-тің 188-бабында көзделген тәртіппен тапсырма жібере отырып, қабылдайды.
Қашықтықтан жауап алған ... ... ... мен ... пайдалану бейне мен дыбыстың тиісті сапасын, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тиіс.
Бейнебайланыс режимінде жүргізілген ... ... ... мен нәтижелері ҚПК-тің 199-бабының талаптарына сәйкес тапсырманы орындайтын сотқа дейінгі ... ... ... ... ... ... жауап алу хаттамасында көмегі арқылы тергеу әрекеті жүргізілетін ғылыми-техникалық бейнежазба ... ... ... ... ... ... тергеуші заңда көрсетілген тәртіпті ескеруі керек:
-- ... ... анық және ... болуы, куәні, не жәбірленушіні шатастырмауы тиіс;
-- жетектеуші сұрақтарды ... ... ... ... ... не ... кемітіп, қорлауға, қорқытуға бағытталмауы керек.
Жауап алғанда осы тергеу әрекетін жүргізуге қолайлы, тиімді жағдай ... ... Егер куә ... ... ... ... оның көңілін жуатып, жайландырып, содан кейін ғана жауап алуға кірісу керек.
Жауап алғанда қолданылатын тактикалық ... ... ... ... мен жауап беруші адамның арасында белгілі бір қарым-қатынас қалыптасады.
Кейбір куәден, жәбірленушіден жауап алғанда көбінесе ... ... ... қайшылығы жоқ жағдай байқалады да, ал сезікті адамдардан және ... ... ... ... ... жиі кездеседі. Осыған байланысты жауап алуда қолданылатын әдістерді қалыптасатын тактикалық жағдайға сәйкес қарайық.
Біріншіден, жауап алып отырған адамға жайлы тыныш жағдай ... оның ... ... ... ... ... ... жеңіл болады. Болған оқиғаны хронологиялық тәртіппен басынан аяғына дейін айтқызу арқылы да толық жауап ... ... ... ... жағдайда жауап берген адам болған оқиғаны белгілі бір ретпен, тізбектей, оның ұмытылған кейбір сәттерін есіне тез ... ... ... ... ... ... ... басына қарай қайталатса жауап беруші оқиғаның кейбір мән-жайын есіне түсіріп, өзінің ... ... ... берушінің ойында белгілі бір фактілерді қайтара жаңғыртуына сонымен қатар, жауап үстінде құжаттарды, фотосуреттерді көрсету де үлкен әсер ... ... куә ... ... ... ... ... қиналады. Мұндай жағдайда криминалистикада қалыптасқан, бет-әлпетін сипаттау терминдерін айтып көмектесуге болады.
Егер тергеуші ... ... ... жерге барып алса, жауап беруші көптеген мән-жайды қайтадан көз алдына келтіріп, оқиға жөнінде толығырақ, қанықты жауап бере ... ... ... де ойға ... ... ... бар. ... куә бір кісінің тегін, немесе есімін есіне түсіре ... отыр ... ... ол ... тегі А. әрпінен басталатынын ұмытпаған.
Жауап алушы және жауап беруші адамның арасында ... ... ... ... ... ... әдістер қолданылады, ол әдістер жауап беруші адамның өтірік айтып отырғандығын әшкерелеуге ... ... ... жауап алу оны олар аумағында болған не тұратын ауданның не облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық құралдар пайдаланыла отырып, бейнебайланыс режимінде (қашықтықтан жауап алу) ... ... ... ... алу ... ... әрекетке қатысушылар жауап алынып жатқан адамның айғақтарын тікелей трансляциядан тікелей қабылдайды.
Қашықтықтан ... ... ... ... ... ... ... да дәлелді себептер бойынша қылмыстық істі тергеп-тексеру (қарау) жеріндегі қылмыстық процесті жүргізетін органға ... ... ... ... ... ... ... ету қажет болатын;
3) жас немесе кәмелетке толмаған куәдан, жәбірленушіден жауап алу жүргізілген;
4) сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімінің сақталуын, ... ... ... ... ету үшін қажет болған;
5) жауап алу қиын немесе артық шығындармен байланысты болады деп пайымдауға ... ... ... ... ... ... жауап алуды жүргізу туралы шешімді сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам өз бастамасымен немесе тараптың немесе қылмыстық процеске басқа да ... ... ... немесе прокурордың нұсқауы бойынша ҚПК-тің 188-бабында көзделген тәртіппен тапсырма ... ... ... жауап алған кезде ғылыми-техникалық құралдар мен технологияларды пайдалану бейне мен дыбыстың тиісті сапасын, ... ... ... ... ... ... ... жүргізілген тергеу әрекетінің барысы мен нәтижелері ҚПК-тің 199-бабының талаптарына сәйкес тапсырманы орындайтын сотқа дейінгі тергеп-тексеру ... ... ... ... ... ... алу ... көмегі арқылы тергеу әрекеті жүргізілетін ғылыми-техникалық бейнежазба құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.
Жауаптың қалыптасу процесі бірнеше кезеңнен құралады. Бірінші кезең -- ... не ... ... бір ... қабылдау (көру, есту), екінші -- осы қабылдап алған мәліметті ойда ... ... -- осы ... ... ... ... ... жеткізу қабілеті.
Болған оқиғаны қабылдап алу, оқиғаға қатысты мәліметтердің толық қабылдануы белгілі бір себептерге ... Бұл ... ... және ... ... екі ... белінеді. Объективті себептер -- көруге, естуге бөгет болатын жағдайлар, субъективті -- есту, көру мүшелерінің ... ... ... түрде әсер ететін себептермен, яғни жауап беріп отырған адамның қабылдау мүшелерінің кемістігімен, есту, көру ... ... ... ... ... оқиғаны толық және анық қабылдауға жауап беруші адамның мамандығы, жасы, интеллектуалдық кабілеті, ол оқиғаға зер салып, ... ... ... алды ма, жоқ па, ... осының бәрі әсер етеді.
Жауаптың толықтығына, шындығына, сонымен қатар куәнің, жәбірленушінің болған оқиғаны ұмытпай, ... ... ... де әсер ... Ал, ондай қабілет әр адамда әр түрлі -- ... ... бір ... есте ... ... ... ... -- көрген жерін ұмытпайды, сондай-ақ естігенін есте жақсы сақтайтын, керісінше, өте ... ... бар. ... ... ... ... ... ескеріп, қажеттілік туса ұмытылған жәйттерді еске түсіру үшін ... ... ... ... етуі ... оқиғаны есіне түсіріп, жауабын толық айтып жеткізу қабілеті де әр адамда әр түрлі. Жауап алғанда бұл да ... ... ... Жауап куәнің, не жәбірленушінің болған оқиғаның мән-жайын еркін баяндауынан басталады. Куә, не жәбірленуші, өзінің ... ... ... ... ... ... өз қолымен жазуына құқығы бар. Тергеуші толық жауапты естігеннен кейін, жауап беруші адамға қосымша сұрақтар қойып, істің кейбір мән-жайын нақтылайды.
Жауап ... ... ... ... мен нақтылаулар енгізу туралы талаптары міндетті түрде орындалуға жатады.
Хаттама оған қол қойылғаннан кейін істі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын ... ... ... ету мақсатында адамнан оның өтінішхаты бойынша оны тануды болдырмайтын сыртқы келбеті мен дауысы өзгертіле отырып, бейнебайланыс режимінде жауап ... ... ... ... жүзеге асыратын адам жауап алу алдында куәнiң, жәбiрленушiнiң күдіктiге қандай қатысы бар екенiн ... ... ... ... мен ... ... ... беруден бас тартқаны үшiн қылмыстық жауаптылығы туралы ескертедi. Бұл ретте сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам куәнің, жәбiрленушiнің өзiнiң, ... ... ... ... ... құқық бұзушылық жасағанын әшкерелейтін, сондай-ақ ал діни қызметшінің тәубеге келу үстінде өзіне ... ... ... ... ... беруден бас тартуға құқылы екенiн түсiндiруге мiндеттi. Бұл құқықты пайдаланбаған куәге, жәбiрленушiге олардың көрiнеу жалған ... ... үшiн ... ... туралы ескертiледі.
Егер куә жауап алуға заң көмегін көрсету үшін шақырылған адвокатпен бірге келсе, онда адвокат жауап алу кезінде қатысады. Жауап алу ... ... ... ... ... мәні бойынша ескертулер беруге және жауап алу ... ... тиіс ... ... ... ... куә мен жәбiрленушiден жауап алу ҚПК-тің 210-бабының қағидалары бойынша жүргiзiледi.
Он төрт жасқа дейiнгi куәдан немесе ... ... ... ... ... ал ... ... тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қалауы бойынша он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi куәдан немесе жәбірленушіден жауап алуға қатысу үшін ... және ... ... ... Кәмелетке толмаған куәдан немесе жәбірленушіден жауап алу кезінде оның заңды өкiлдерi қатысуға құқылы.
Он алты жасқа дейінгі куәлар мен ... ... ... ... бас тартқаны және көрiнеу жалған айғақтар бергенi үшiн жауаптылығы туралы ескертілмейді. Мұндай куәлар мен ... ... ... мен ... ... кезінде оларға тек қана шындықты айту қажеттігі көрсетіледі. ... ... куә мен ... оның ... ... ... туыстарының қылмыстық құқық бұзушылық жасағанын әшкерелейтін айғақтар беруден бас тарту құқығы түсiндiріледі. Осы баптың ... ... ... ... ... алу ... ... отырғандарға жауап алынып отырған адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзушылық ... ... ... тиiс ... ... ... сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның рұқсатымен жауап алынып отырған адамға сұрақ қою құқығы түсiндiрiледi. Сотқа дейінгі ... ... ... адам ... ... ... құқылы, бірақ оны хаттамаға енгізуге және қабылдамаудың себебiн көрсетуге тиіс.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жауап алудың ... ... оның ... ... ... ... жасады деп күдік келтіріліп отырғанын хабарлайды, сондай-ақ оған айғақтар беруден бас тарту ... қоса ... ҚР ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ж. 30 ... (02.02. 2015 ж. ... мен ... ... ... Қылмыстық іс жүргізу Кодексі 2015 ж. 1 қаңтар.
* Комментарий к УПК Республики Казахстан, Общая часть. Под ред. ... К. ... и С. ... ... ... ... С. Д. Уголовный процесс (общая часть). Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2003 г.
* Практикум по ... ... РК. ... ... Строгович М.С., Карницкий Д.А. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Текст и ... ... М., 1926, с. 204. ... из кн.: Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О.Я.Баев. - М.: ... , 2003, с. ... Баев О.Я. ... ... преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О.Я.Баев. - М.: Издательство , 2003, с. ... ... С.А. ... ... ... ... ... и доказательственное значение. - М.: Издательство , 2004, с. 67, 80.
* Шейфер С.А. ... ... ... ... ... и доказательственное значение. - М.: Издательство , 2004, с. 79-80.
* Любичев С.Г. ... и ... ... и ... // Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А.Образцова. - М.: Юристъ, 2001, с. 492.
* Шейфер С.А. Следственные действия. ... ... ... и ... ... - М.: Издательство , 2004, с. 79.
* Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и ... ... - М.: ... , 2004, с. 83-84.
* Толеубекова Б. Х. Уголовно-процессуальное право РК. Часть общая. Учебник. Алматы, 1998.
* Шуменова Р. Т. Сборник ... по ... ... ... ... Алматы: "Данекер", 2002 г.
* Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Я шин В.Н. Следственные действия. Учебное пособие. - М.: МосУ МВД ... ... мир, 2006. - С. 10
* ... С.И. ... ... ... милиции. -- М.: Издательская группа , 2004. - ... ... В.Н. ... A.B., Яшин В.Н. ... ... ... - М.: ... Эксмо, 2006. - С.423;
* Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации: дисс. ... ... - ... 1999. - ... ... Л. ... роль специалиста//Законность. - 2001. - №6. - С. 19.
* Ильясов И.Е. ... ... ... Справочная система ЮРИСТ. 4.0 08.04.2005
* Абишева Г.А. Схемы по уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Алматы, 2001. С.25.
* Ларин Е.И. ... ... ... следственных действий. М.-2004.-143с.
* Төлеубекова Б.К. Қапсәламов Қ.Ж. Шынарбаев Б.Қ. Бекішев Д.Қ. ҚР-ның Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Ерекше бөлім. Сотқа дейін іс ... ... .- ... ... Е. ... ... - Алматы: . - 1997.- 92 б.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Гинекологиядан тесттер55 бет
Тауарлы материалдық қорлар24 бет
Тергеу іс- әрекеттеріндегі психологиялық ерекшеліктерінің ғылыми теориялық аспектілері60 бет
Қоғамға жат мінез-құлық - саналы түрдегі ниет пен мақсат көрінісі53 бет
Адамды кепілге алу үшін қылмыстық жауапкершілік29 бет
Айыпталушыдан жауап алу тактикасы58 бет
Бөтеннің мүлкін иеленіп алу мен ысырап еткендіп ушін қылмыстық жауаптылық49 бет
Жазатайым оқиға куәгерлерінен жауап алу және хаттама толтыру тәртібі15 бет
Жауап алу, оның түсінігі мен міндеттері12 бет
Кәмелетке толмаған айыпталушыдан жауап алудың ерекшеліктері11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь