Керамика өндірістің тарихы, оның қазіргі жағдайы және болашағы

I. Керамика өндірісінің дамуы мен қолдануының қысқаша тарихи очеркі 3
I.1. Керамикалық өндірісінің негізгі тобы және бұйымдардың сұрыпталуы 9
II Керамикалық материалдардың негізгі қасиеттері 11
II. I. Физикалық қасиеттері және құрылым сипаттамалары 11
II.2 Физикалық қасиеттері 11
II.3 Су сіңірімділігі 14
II.4 Механикалық қасиеттері 17
II.5 Физика . химиялық қасиеттері 19
II.6 Минерал қамырының пластикалыгын тудыратын жалпы себептер 20
II.7 Химиялық қасиеттері 21
III. Керамикалық бұйымдар мен материалдар және оларға арналған шикізаттар, олардың қасиеттері 22
III.1Саздардың сұрыпталуы 23
III.2 Сазды материалдар және олардың керамикалық қасиеттері 25
III.3 Байланыстық және байланыстыру қабілеті 27
III.4 Балқытқыштар 31
III.5 Әйнекейлер мен ангобтар 33
IV. Керамикалық бұйымдар өндірісінің негізгі схемасы 33
IV.1. Қабырғалық материалдар өндіріу технологиясы 36
IV.2. Қабырғалық бұйымдарды өндіру 39
IV.3. Пластикалык калыптау 44
IV.4. Жартылай құрғаққысу 48
IV.5. Кептіру 54
IV.6. Кептіргендегі негізгі физикалық процесстер 58
IV.7.Күйдіру 60
IV.8. Өнімді бақылау 65
V. Кірпіштің және керамикалық панелдің технологиясы 65
VI. Керамикалық панелдерді алудың технологиялық процесстері 69
VI. Қасбетті материалдар мен бұйымдар өндірісінің технологиясы 70
VI.1. Қасбетті керамикалық плиткалар 71
VI.2. Қасбетті бұйымдарды қалыптау 77
VI.3.Қасбетті бұйымдарды кептіру және күйдіру 80
VII.4. Керамикалық канализацияның құбырлар өндірісі 81
VII.1. Шикізаттар және технологиялық процесстердің схемасы 81
VII.2. Массаны дайындау 85
VII.3. Құбырларды калыптау 86
VII.4. Құбырларды кептіру 90
VII.5. Құбырларды әйнекейлеу 93
VII.6. Құбырларды күйдіру 96
VIII. Керамикалық еденді плиткалардың өндірісі 98
VIII.1. Шикізаттар және технологиялық процестің схемасы 99
VIII.2.Массаны дайындау 106
VIII.3. Еденді плиткаларды калыптау 109
VIII.4. Еденді плиткаларды кептіру 111
VIII.5.Еденді плиткаларды күйдіру 111
ІХ. Химияға төзімді керамикалық бұйымдар өндірісі 110
IX.1. Химия аппаратындағы бұйымдар 117
IX. 2. Шикізаттар 118
ІХ.3. Шикізаттар қоймасы 118
IX.4. Шамотты күйдіру және сазды кептіру 119
IX. 5. Ұсақтау 120
ІХ.6. Қышқылға төзімді бұйымдардың және химиялық аппаратуралардың массаларын дайындау 122
ІХ.7. Рашига сақинасына арналған масса 123
Х. Фосфорлы массаны, әйнекейді және суспензияларды дайындайтын
бөлім 123
X. 1. Престеу және қалыптау бөлімі 124
Х.2. Кептіру 127
Х.3. Әйнекейлеу 127
Х.4. Пеш және қойма 128
Х.5. Қышқылға төзімді бұйымдарды күйдіру 128
ХІ. Жылуоқшаулағыш материал . керамзит, олардың технологиясы 130
XI.1. Керамзиттік шағалдың қасиеттері 130
XI.2. Саздың ісінуінің негізгі теориясы 130
XI.3. Саздан газдардың бөлінуін қамтамасыз ететін факторлар 131
ХІ.4. Отты пластикалық күйдің түзілуін қамтамасыз ететін факторлар 132
XI.5. Саздың ісінуіне газды ортаның химиялық құрамының ықпалы 132
XI.6. Ылгалды саздың ісіну кезеңдері 133
XI.7. Керамзит алуға арналған саздардың ерекше касиеттері 133
XI.8. Температуралық ісіну аралығы 134
XI.9. Керамзит өндірісінде пайдаланатын қоспалар 135
XI.10. Керамикалық шағалды өндіру тәсілдері 135
XI.11. Пластикалық тәсіл 137
XI.12. Шликерлік тәсіл 137
XI.13. Керамзитті шағалды күйдіру 140
XI.14. Керамзитті салқындату 142
XI.15. Сорттау және керамзитті қоймаға жинау 143
XII Санитарлық техникалық бұйымдар 143
XII.1. Шикізаттар және технологиялық процесстің схемасы 145
XII.2. Санитарлы . техникалық бұйымдарды өндіруде шликерді
дайындау 152
XII.3. Санитарлы . техникалық бұйымдарды қалыптау 156
ХІІ.4. Санитарлы техникалық бұйымдарды кептіру 162
XII.5. Санитарлы.техникалық бұйымдарды әйнекейлеу 165
XII.6. Санитарлы .техникалык бұйымдарды күйдіру 169
XIII. Ішкі қабырғаны қаптайтын плиткалардың өндірісі 171
XIII.1. Шикізаттар және технологиялық процестің схемасы 173
XIII.2. Ішкі қабырғаны қаптайтын плитканың массасын дайындау 180
XIII.3. Плиткаларды калыптау 182
XIII.4. Плиткаларды кептіру 185
XIII.5. Қаптама плиткаларды әйнекейлеу 186
XIII.6. Плиткаларды күйдіру 189
Пайдаланылған әдебиеттер 197
Керамика деп минералдық заттардан (саздан) немесе олардың қоспасынан қалыптасу және күйдіру арқылы өндіретін қолтума тас материалдарды айтады.
Бұрын керамикалық технология дегеніміз саздан, табиғи немесе қолтума жүдеулеткіштер, кварц құмын немесе минералдық заттар қосып өндіретін бұйымдар деп айтылып келді. Кейінгі кезде бұл технологияға құрамына саз кірмейтін техникада қолдалылатын керамикалық тәсілмен алынатын бұйымдардың өнімдері де кіретін болды. Ежелгі грек тілінде "Керамос" құмыра сазынан қалыптап кептіріп және күйдіріп алынған бұйым дегенді білдірген. Кейінірек "Керамика" деген сөз саздан жасалаған бұйымдардың бәріне таралған.
Ескі керамикалық бұйымдардың қалдықтары тас ғасырына жататын қоныстар орнынан табылуда. Құрылыс материалдар ретінде керамикалық бұйымдардың жасы 5000 жылдан асады. Саздар құрылыс материалдар ретінде адамдардың ең ертедегі даму кезінде тұрған үйшіктерді сылау үшін қолданылған. Ескі заманның адамдары саздан алынған форманы бекіту үшін кептіруді және күйдіруді үйреңді. Керамикалық өндіріс көп мыңдаған жылдар бұрын болған. Мысалы, Ніл өзенінің 20м шамасындағы түбіне әйнекейленген сазды қаңқа табылған, ол осыдан 14 мың жыл бұрын жасалған. Египетте біздің заманымыздан 12 мың жыл бұрын сазды кірпіштен тұрғызған архитектуралық ескерткіштердің бар екендігі анықталған. Оларды салу кездерінде шикі және күйдірген кірпіш қолданылған. Осыдан 4-6 мың жыл бұрын, Египеттегі пирамидалар мен храмдарды әшейкелеп әрлеуде, әйнекейленген жұқа кірпішті пайдаланған. Египеттегі алғашқы дамыған, керамика өндірісінің бай тәжірибесі алдымен Грецияға, кейіннен Италияға және тағы басқа Европалық елдерге таралған.
ТМД елдерінің территориясында да ескі ғасырда керамикалық бұйымдар жасалған және қолданған.
Н е г і з г і
1. Химическая технология керамики и огнеупоров /Под ред. П. П. Будникова, Д. Н. Полубояринова. - М. Стройиздат, 1972. - 552е.
2. В. Л. Балкевич, Техническая керамика. - И: Стройиздат, 1968. 2-ое издание. - М. Стройиздат, 1984. - 256с.
3. Технология фарфорового и фаянсового производства под ред. И.Булавина. М., Легкая индустрия, 1975,- 447с.
4. А.А. Балакирев, Основы технологии стеновой керамики из , лессового сырья. Алма-Ата Наука, 1981.-207с.
5. К. К. Стрелов Теоретические основы технологии огнеупорных материалов.-М. Металлургия, 1985,- 480с.
6. Д. Хюльзенберг, Х.Г.Крюгер, Т.Г.Ретинг, Г. Фернер Механизация процессов формования керамических изделий. Пер.
7. А. И Августинник Керамика, изд.-2ое,- Л,: Стройиздат 1975,- 597с.
8. С.Л. Онацкий Производства керамзита. М.: Стройиздат 1971 - 310с.
9. А. С. Болдырев, В. И. Добужинский. Технический прогресс в промышленности строительных материалов. М. Стройиздат 1980,- 360с.
10. П. В. Павлов, А. Ф. Хохлов. Физика твердого тела. - М/ Высшая школа, 1985,- 384с.
11. Строительная керамика. Справочник под. ред. Е. Л. Рохваргера,- М. Стройиздат, 1971,- 493с.
12. И.И. Мороз, М.Г.Сивчикова. Справочник по фарфорово- фаянсовой промышленности.-М.: Легкая индустрия Т 1 1976 - 296с., Т. 2., 1980- 349с.
13. Новая технология керамических плиток, Под ред. И. Добужинского . Стройиздат, 1977,- 180с.
14. И.А.Булавин. Машины и автоматические линии для производства тонкой керамики. -М. Машиностроение 1979 - 333с.
15. У.Д.Кингери. Введение в керамику.-2-е изд. Пер. с анг.-М.: Стройиздат, 1967,-499с.
16. Г.З. Зальманг Физико-химические основы керамики, пер с нем - М. : ГОСН, 1969- 396с.
17. А. Г. Добровольский. Шликерное литье. 2-е изд.,-М. Металлургия, 1977.- 240с,
18. Г.В. Нагибин. Технология строительной керамики. М.: высшая школа, 1975,- 379с.
19. A.M. Ахьян. Производства фарфоровых изоляторов чпя аппаратов высокого напряжения.- M-J1. : ГЭИ, 1961.- 279с.
20. Н.В. Никулин,В.В. Коротнев. Производства электрокерамических изделий. -М. : Высшая школа, 1970.- 304с.
21. Ю. Г. Дудеров, И. Г. Дудеров. Расчеты по технологии керамики. - М Стройздат, 1973.- 260с.
22. Практикум по технологии керамики и огнеупоров под. ред. Д. Н. Полубояринова и Д. Я. Попильского. -М. : Стройиздат, 1972- 351с.
23. С.Ж.Сайбулатов. Ресурсосберегающая технология керамического ' кирпича на основе зол ТЭС. -М. : Стройиздат, 1990.- 143с.
24. Кошляк, В.В. Калиновский. Производство изделий стройтельной керамики. -М. : Высшая школа, 1990.- 206с.
25. Сатеков. Құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері жзне оларды анықтайтын тәсілдер. -Алматы, Республикалық баспа кабинеті. 1994,- 1866.
26. Е.С. Лукин, Н.Т. Андрианов. Технический анализ и контроль производства керамики. -М.: Стройиздат, 1986.- 268с.
27. Г. Н. Книгина, Э. Н. Вернинина, Л. Н. Тацкий. Лабороторные работы по технологии строительной керамики и искусственных пористых заполнителей. -М. : Высшая школа, 1985.- 222с.
28. И.И. Мороз Технология фарфоро-фаянсовых изделий. М, Стройиздат, 1984.
29. П.И. Боженов и др. Строительная керамики из побочник продуктов промышленности-М, : Стройиздат, 1986.
30. С.А. Коротаев. Разработка облицовочных керамических материалов с использованием побочных продуктов промышленности. Автореф.дис.канд.техн.наук. Ленинград, 1987,- с.18
31. К.К.Куатбаев, Г.Т.Пужанов. Керамика Казахстана. Алма-Ата, Казахстан, 1972.
32. Г.И.Горчаков. Қүрылыс материалдары, қазақшаға аударған Темірқүлов Т.Т. Алматы, 2000.
33. Т.Т.Темірқүлов Қүрьшыс материалдарын сынау жөніндегі лабора гориялық жүмыстар. Шымкент, 1991.
34. С.Ж.Сайбулагов. Повышение марочности кирпича на основе лессовидынх суглинков. Строительные материалы из местного сырья и отходов промышленности Казахстана. Сб.трудов 31 (14) « с. 156
35. Хохолькова Л.А. и др. Получение эффективных керамических камней на основе глин Акмолинского месторождения//Сб.трудов ВНИИстром. Выпуск 31 (14) с. 156
36. Т.Т.Темиркулов. Практикум по испытанию строительных материалов. Шымкент, 1995.
        
        КЕРАМИКА ӨНДІРІСТІҢ ТАРИХЫ, ОНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ
КЕРАМИКА ӨНДІРІСІНІҢ ДАМУЫНЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНУЫНЫҢ ҚЫСҚАША ТАРИХИ
ОЧЕРКІ
Керамика деп минералдық заттардан (саздан) немесе ... ... және ... ... өндіретін қолтума тас материалдарды айтады.
Бұрын керамикалық технология дегеніміз саздан, табиғи немесе ... ... ... ... ... ... ... өндіретін
бұйымдар деп айтылып келді. Кейінгі кезде бұл технологияға құрамына ... ... ... ... ... ... ... де кіретін болды. Ежелгі грек тілінде ... ... ... ... және ... ... ... дегенді білдірген. Кейінірек
"Керамика" деген сөз саздан жасалаған бұйымдардың бәріне таралған.
Ескі керамикалық бұйымдардың ... тас ... ... қоныстар
орнынан табылуда. Құрылыс материалдар ретінде керамикалық бұйымдардың ... ... ... Саздар құрылыс материалдар ретінде адамдардың ең
ертедегі даму кезінде ... ... ... үшін ... ... адамдары саздан алынған форманы бекіту үшін ... ... ... Керамикалық өндіріс көп мыңдаған жылдар бұрын болған.
Мысалы, Ніл ... 20м ... ... ... ... қаңқа
табылған, ол осыдан 14 мың жыл бұрын жасалған. Египетте біздің заманымыздан
12 мың жыл бұрын ... ... ... архитектуралық ескерткіштердің
бар екендігі анықталған. Оларды салу кездерінде шикі және күйдірген кірпіш
қолданылған. Осыдан 4-6 мың жыл ... ... ... мен ... ... ... жұқа кірпішті пайдаланған. Египеттегі
алғашқы дамыған, керамика өндірісінің бай тәжірибесі ... ... ... және тағы ... Европалық елдерге таралған.
ТМД елдерінің территориясында да ескі ғасырда керамикалық бұйымдар
жасалған және ... ... ... ... деген жерді
археологиялық мақсатпен қазғанда, бұдан 6 мың жыл ... ... ... ... Олар ... ғасырда қолданылған. Қырымда
саздан жасалған құбырлар табылған. Бұл ... ... ... ... қаңқалары әйнекейленбеген.
Кіндік Азияда /Орта Азия және Қазақстан/ УШ- ғасырға дейінгі шамада,
күйдірілмеген сары топырақты және ... ... ... ... ... ... және ... сылақ қолданған.
Күйдірілген кірпіш және бетті керамика гипспен араласқан ерітінділерді
УІІ-УІІІ ғасырларда қолдана бастаған және ІX-XІ ... ... ... кең ... R,- ... ... ... кейінгі қысқандағы беріктігі
Rc- cy сіңірілген материалдарды қысқандағы беріктік шегі
Аязға төзімді материалдардың аязға төзімділік коэффициенті ... ... ... ... ... қатқан су ісіне келе белгілі бір жағдайда
бірнеше ондаған немесе жүздеген МП-ға жететін кеуектердің ... ... ... ... ... өзінің қатты дене қирауына әкеліп соғатын
үлкен механикалық қысымды сезінеді. Мысалы, суды ... ... ... ... мұздатқанда, құбыр жарылады. Судың қатуы капиллярлық - кеуекті дене
түріндегі бетон, кірпіш т.б. ... ... ... ... су
сіңіру кезінде су молекулаларының кешендері /ассоцияттары/ материалдың
майда тесіктеріне кірмейтіндігі бұған дейін айтылды, ... су ... ірі ... ... түзілген мұз қысымымен ұсақ тесіктерге
енеді. Бұл ... ... ... ... ... тізбегін
үзетін энергия көзі болып табылады, яғни су ... ... ... мен ... молекулалык тартылыс күші әсерінен ұсақ
тесіктер мен жіңішке капиллярлардағы су ерекше жағдайда ... ... ... ... төмен температурада да қатпайды, сондықтан тесіктердің
қабырғасына қиратушы қысым түсірмейді. Осылайша ұсақ ... ... ... ... бір ... оның қаңқасына зиянды механикалық
әсер етпестен, сығылып енетін қосалқы сиымдылық сияқты ... ... ... көп ... ... еріте берген соң материал құрылымы бұзылады, ол
босаңсиды, беріктігін ... ... ... жеке кесектерге бөлініп
қалады. ... ... ... көп ... оның ... байланысты болады. Сондықтан технологтар қолтума тас
материалдарды ... ... ... капиллярлық тесікті жүйесін бағыттауға
ұмтылады. Бұл мақсатқа атап ... ... ... ... ... ... ... аязға төзімділігін анықтау үшін әдетте үлгілерді
кезектестіріп мұздату мен еріту ... ... ... ... ... мұздандырып еріту циклінің санына елеулі
бұзылусыз төтеп берген ... ... ... деп ... ... ... ... маркасы 15-тен 300 дейін /қайтарым/ ... ... ... ... - ... дейін.
Материалдардың температура әсеріне қатынасын анықтайтын қасиеттері
қатарына олардың отқа ... мен отқа ... де ... ... - ... мен ... отқа төзімділігі 1580ºС
және одан жоғарғы температура әсеріне ұзақ уақыт төзу ... ... ... ... ... керек.
Отқа төзімділер қатарына, мәселен, өндірістегі пештердің ішкі ... ... ... ... Бұйымдар мен материалдардың отқа
төзімділігі 1580-1770°С арасында ... онда олар отқа ... ... ... отқа төзімді, одан жоғары болса - ең жоғарғы отқа
төзімді деп бөлінеді. ... ... - бұл ... тез ... жылу ... қиратылмау қабілеті. ... ... ... оның ... жеке ... кеңею коэффициентіне /ТКК/ байланысты. ТКК аз болған сайын
материалдың қызуға төзімділігі жоғары болады. ... ... ол ... қабаттарының температуралық кеңею коэффициентіне,
берілген материалдардың химиялық-минералдық құрамына байланысты. ... ... ... көрсеткіштермен сипатталады:
Материалдың қызуға қарсыласуы R төмендегіше сипатталады:
мүнда: 5 - созылу ... - жылу ... ... - ... ... ... - меншікті жылу сиымдылығы
у - материалдың орташа тығыздығы, кг/м3
8 - тарту күші мен ең жоғарғы ... - ... ... - ... ... ҚАСИЕТТЕР
Беріктік пен материалдардың оның ішкі қысымымен бұзылуьна әкеп соғатын
күштердің әсері кезінде ... ... ... ... Бұл ... ... ... соғылуы, иілуі, кесілуі, ... ... ... ол ... бір ғылым саласы . ... аса ... ... бірі ... ... ... Қатты дененің беріктігі жалпы оған тән атомдық молекулярлық өзара
әсер күшіне негізделген. Осы атомдар мен молекулаларға тән бұл ... ... ... жетуі мүмкін. А.Ф.Иоффе көрсеткендей : нақты қатты денелерде
құтылуға болмайтын микроскоптық жарықшақтардың, тығыздалмаушылықтың, басқа
да жүйе ақауларының ... ... ... ... ... қарағанда
бірнеше есе төмендетеді. Материалдардың макрожүйесіндегі ақаулар да оның
беріктігіне дәл ... ... ... ... сіңірімділік материалдар сумен тікелей байланысқанда олар судың
белгілі бір бөлігін сіңіріп ... өз ... ... ... ... Бұл
қасиет су сіңірімділік деп аталады. Су сіңіруді не материал көлемінің сумен
толтырылу дәрежесімен /ауқым бойынша су ... Ву/, не ... ... құрғақ материал массасына қатысымен /массасы бойынша су ... ... ... ... ... су ... ол материалдың кеуектігінен
аз болады. Өйткені су молекуласының өлшемі кеуектер мен капиллярға ... сан есе ... ... су өте ... ... ... Бір
қарағанда таң қаларлық бұл факт төмендегідей ... Өзге ... ... ... ... су ... өзара дипольді
және сутегілік деп аталатын байланыстарымен бірігіп, полимерлік ассоциаттар
түзеді. Басқаша ... су ... ұсақ ... ене ... ... ... Қол ... жүріп, тар есікке кіруге тырысқан адамдар
тобымен құбылысты түсіндіру ... ... деп ... ... ... қысым әсерінен немесе бу тектес жағдайға көшкенде су ... ... да, өте тар ... өтуі мүмкін.
ЬІлғал сіңірудің жеке түрі капиллярлық copy, немесе ... ... ... Суды ... әр ... ... ... кем,
өйткені кеуектің кейбір бөлігі жабық, оларға су ... ... ... ... әр ... 100 ... кем емес, ал салмақ бойынша сіңіру ... ... 100 ... көп ... ... ... дегеніміз материалдардың ылғалды қайтару қабілеті.
Су өткізгіштік материалдың қысым күші мен су ... ... /1 ... 1 ... мезгілінде 1м3 көлемде өтетін су. Абсолютті тығыз
материалдар, яғни орташа ... мен ... ... ... ... ... ... су өткізбейді. Ұзақ кеуектілігімен
ерекшеленетін тығыздығы жеткілікті материалдар өте баяу ... ... ... іс ... су ... ... құрамы арнайы
іріктелген болат/.
Жібу коэффициенті /Кж/ - бұл суға ... ... ... ... материалдың құрғақ жағдайдағы беріктігіне /RK/ қатынасы:
Су асты ... ... саз ... ... ... ... және ... тас материалдардың жібу
коэффициенті 0,8-ден төмен болмауы тиіс деп есептеу қабылданған.
Температуралық ... - бұл ... ... ... ... ... ... материалдағы температураны 1°С-ге
көтергенде, ... ... ... бөлігіне кеңейететіндігін
көрсететін үлгінің кеңею коэффициентімен /ТКК/ ... ... ... көп ... м/град-пен есептейді. Ол төменгі көрсеткіштермен
сипатталуы мүмкін:
мұндағы: Lt0 - үлгінің 0°немесе бөлмедегі температурадағы ұзындығы,
мм Lt - өлшенілген температуралардағы үлгінің ұзындығы, ... ... - ... қыздыру кезінде жылудың белгілі бір
бөлігін сіңіру ... ол жеке жылу ... ... Жылу
сыйымдылықты Джоульдегі жеке жылу сыйымдылығының Кельвинге қатынасымен
сипатталады [Дж/кг.к.], ... ... ... және ... тас
материалдардың және жылу сыйымдылығы әдетте 0,76-0,92 Дж/кг.к/ немесе 0,18-
0,22 ккал/кг°С/ ... ... ... бұл материалдардың жылуды қалыңдық арқылы бір бетінен
екінші ... ... ... ... Анықтамалық және
нормативтік әдебиетте көп жағдайда ккал өлшемі кездеседі.
Кеуекті материалдарда жылу ағыны қатты негізбен ауа ... ... ... ... және ... ... ішінде ауаның жылу өткізгіш-
тігі өте төмен. Әсіресе ұсақ бекітілген ауаның "қозғалыссыз"
көпіршіктерінің жылу өткізгіштігі аз А-0,082, ... ... ... ... ... ... ылғалдылығы әсер етеді.
Өйткені кеуектерді толтырған
судың жылу өткізгіштігі ауаға қарағанда 25 есе үлкен. Салыстыру үшін
келесі ... ... ... ... ... ... жеңіл бетонның жылу өткізгіштігі, орташа тығыздығы 1200-1600
қг/м3 болғанда, 0,46-0,7 Вт/м.к құрайды, ал орташа тығыздығы 2300-2400
кт/м3, кәдімгі ауыр
бетондікі -.128-151 Вт/м.к, бұл ұялы ... ... ... есе
көп.
Аязға төзімділік - бұл суға бөктірілген материалдарды бірнеше рет алма-
кезек мұздатып ерітуге шыдау /20°С/ ... ... ... ... ... негізгі себебі қатқан су әсерінен ұялардың қабырғасына
түсетін қысымда жатыр. ОоС-тағы судың тығыздығы 0,9999-ды ... ... ... ... - 0,9168, яғни қату кезінде. су ауқымы
жағынан 9 пайызға ұлғаяды. Мұз негізінен үш ... ... ... деп ... Бұл ... массасы жағынан тамшылы сұйық су
молекулаларына қарағанда барынша борпылдақ ... ... да ... ... оның ... ... Судың қатқандағы өте
үлкен ұлғаюы 4°С температурада ... ... ... ... тығыздығына және суды сіңіруіне, кеуектікке байланысты. Тығыз
материалдар аязға төзімді. Кеуекті ... ... ... ... кеуектері жабық болуы керек, болмаса су кеуекті ... кем ... ... ... ... ... Ол үшін
сыналмақшы материалдарды майдалап ұсақтайды, онан соң ұнтақ бөлшектерін
алып тұрған жалпы ... ... ... ... ... ... материалдың абсолюттік тығыздығын анықтайды. Әдетте материал
тығыздығының су тығыздығына ... ... ... ... ... ... Бұл ... керсеткіш органикалық емес табиғи және
қолтума құрылыс материалдарының /мсталдан өзгелері/ ... ... өте тар ... /2400-3000кг/м3 болып келеді. Тығыздық мәнің
осыншама шағын аралығы органикалық емес материалдарды ... ... ... ... ... байланысты екендігінде.
Органикалық емес құрылыс материалдарының құрамында негізінен кремний,
алюминий, ... ... ... ... Бұл түсінікті, өйткені
қолтума органикалық емес материалдар үшін табиғи
материалдар мен шикізат алатын жер қыртысының 97 ... ... - ... ... алюмосиликаттардан тұрады.
Элементтер таблицасында магний, алюминий, кремний бір кезеңде, ал
магниймен бір топта атомдық массасы мәндерінің жақындығына ... ... ... тығыздығы /Ро/ - бұл материалды қалыпты
жағдайдағы ауқымдық бірлігінің массасы, яғни анықталатын көлемге
осы ... тән ... ... мен ... енеді. Орташа
тығыздықты анықтауды көп жағдайда дұрыс геометриялық формадағы
/мәселен куб, ... ... ... ... өлшемін өлшейді:
Көлемін (V,) есептейді /см3, м3/ өлшеу арқылы үлгінің массасын /г. немесе
кг/анықтайды:
Құрылыстағы техникалық прогрестің ... ... бірі үй ... ... ... сондықтан қуыс денелі материалдарды алу маңызды
мәселеге айналып отыр. Материалдарда дененің қуыстылығы ... ... ... ... ... соғүрлым төмен болады. Қуыс ... ... ... ... ... жылуды, нашар өткізеді. Сондықтан
да материалдың орташа тығыздық көрсеткішінің мәні бойынша ... ... ... ... ... ... құрылыстарды салу кезінде
олардың сыртқы қабырғаларының қалыңдығы материалдың жылу ... ... ... ... ... ... білу ... қалыңдығы қандай болу керектігін жоспарлап есептеуге ... ... ... ... ... есеппен 1820 кг/м -ке тең деп алуға
болатын ... ... ... ... ... жылу техникалық
қалыңдығы есеппен 54 мм ... ... ... орта тығыздығы, мысалға 900
кг/м3 газобетонды қабырғаның шамамен калындығы екі есе жұқа және ... ... ... 4 есе ... ... ... тығыздық
көрсеткіштері, атап айтқанда материалдардың кеуектігін есептеуге қажет
кеуектік - бұл ... ... ... ... ... ... материалдағы ауа немесе сумен толтырылған ұсақ ұялар.
Олардың өлшемі милиметрдің ... ... ... ... дейінгі
бөлшегіндей болады. Кеуектігін есептеп анықтау үшін мына ... ... К - ... ... р - ... ... кг/м3
р0 - орта тығыздығы кг/м3 материалдың кеуектігі мына аралықта ауытқып
отырады, мәселен 0,2-0,8 пайыз ... ... 7,85-8,5 ... дейін
/жылу өткізбейтін кірпіш, көбікті бетон/, кеуексіз материалдар да бар ... ... ... ... Мұндай материалдар су өткізбейтіндігімен
ерекшеленеді.
Кеуектік - ... ... ... ... ... ... ... беріктік, су тартқыштық, жылу өткізгіштік,
аязға төзімділік т.б. кеуектікке байланысты. Түрлі ... ... ... ... ... ... ... сыртқы
қабырғаларына кеуектігі едәуір жоғары материалдарды ... ... жылу ... ... ... нашар, әрі тиісінше жақсы
жылу сақтагыш қасиеттерге иеХидротехникальіқ қүрылыстыц бір ... ... ... ... жеткілікті дэрежеде су өткізбеу қасиетімен
ерекшеленстін кеуектгігі аз материалдар қажет /сол сияқты фарфор ... Кәп ... ... жалпы көлемнің көрсеткіші, осы материалдардың
жеке қасиеттері туралы айту үшін ... ... Ол үшін ... білу жэне ... ... ... іріктеу /диффсренциалдау/ керек.
Сондай-ақ материалдарда ісеусктер біркелкі орналасқан, орналаспағандығын
анықтау қажет. Материалдардыд ... ... ... үшін ... ... ... сьшаптық, пирометрия, гигроскоптык жэне т.б./
материалдардың ... ... ... ... ... ... ... бу торіздес жэне тамщылы сүйьгқ әсеріне
қатынасы/ылғалтаргқыштық, су сіңірғіштік, су өткізгіштік, жібу
коэффициенті/; ... ... ... қатынасы /температуралық што, жылу
(.[іымдылық, жылу өткізгіштік, аязға төзімділік, отқа төзімділік, отқа
беріктік т.б./;
н)өзге ... /бу және газ ... ... ... және ... ... тартқыштық бүл материалдардың ауадағы су буларын жұту, физикалық
процесі /сорбция/. Мүнда капиллярлық конденсация, яғн» ... ... ... ... ... ... Ілгер су буының сорбциясы
материалмен химиялық өзара әсерғе ... ... ... ... деп ... Кейде і.ілғалды хсмосорбциясы зиянды: осылайша
/цементті, күйдірілген кірпішті/үзақ сақтағамда ол ... ... ... ... ... ... қабырғалық материяалдар
/кірпіш, керамикаылқ тас т.б./ шатыр ... ... ... ... ... ... ... жеңіл трепелді, екі
қабатты беттік кірпіш; ... ... ... т.б./. ... плиткалар,
ішкі қабырғалардың ішкі қабатын қаптайтын плиткалар, санитарлы-техникалы
бұйымдар; ... және ... ... қышқылға төзімді
кірпіштер, плиткалар, ... ... мен жылу ... ... ... кірпіш, керамзит, аглопорит/.
Электротехникалық керамикалық бүйымдарға кіретіндер: ... ... ... және ... ... изоляторлар т.б.
Химияға тезімді керамикаға кіретіндер: кірпіш жэне ... ... ... ... қалау үшін, зауыттық аппаратуралар
- химия ... ... ... ... сұйықтарын тасымалдайтын
насостар, агрессивті газдарды соратын желдеткіштер т.б./.
Шаруашылық тұрмыстық керамикаларға кіретіндер: шаруашылық фаянс жэне фарфор
/шай ыдыстары, ас ... т.б./, ... ... ... ... ... төзімді бұйымдар, металл ... ... және ... ... ... ... керамикаға кіретіндср: таза тотықтардан алынатын бұйымдар, ... ... жылу ... конденсаторлы, ферромагнитті
керамикалар т.б. Бұл бұйымдар ядролы энергетикада, радиоэлектроникада,
ракета жасауда т.б. ... ... ... тек ... ... ... ... қасиеттері бойынша бөлмейді /бүйымдардың қүрылымы, ... ... т.б./ және ... ... ... Керамикалық бүйымдар ірі түйіршікті және майда түйіршікті
массаларға бөлінеді, осыған байланысты олардың құрылымы ірі түйіршікті ... ... ... ... Күйдірілгеннен кейінгі түзілген керамикалық
қаңқаның құрылымына қарай ... ... ... екі ... қүрылыс және жұқа құрылыс керамикалары. ... ... ... ... ... ... қабатын қаптайтын, қалайтын
материалдар, дренаждық құбырлар т.б.
Ксрамикалық бүйымдарды тығыз және кеуекті деп ... ... деп су ... 5-7 пайыздан жоғарғы бүйымдарды айтады, тығыз
бүйымдар деп су сіңірімділігі 5-7 пайыздан к.ем материалдарды ... ... ... ... ... ... ... Кеуекті
бұйымдарға кірпіш, черепица, қабырғаның ішкі жэне сыртқы қабатын қаптайтын
плиткалар, керамзит, дренаждық ... ... ... ... бұйымдарға - фарфор, қышқылга төзімді бүйымдмр, ... т.б. ... ... бетін өңдсу технологиясы бойынша
әйнекеленген және ... ... ... Фарфор жане ... ... ... жопс ... басқа бүйымдарды
эйнекейлейді. Қабыргалы, шатырлы, отқа ... жэнс ... ... бүйымдарды
әйнекейлемей өндіреді. Керамикалық бұйымдардың жалпы сипаттамасы ... ... ... ... баяндағанда беріледі.
КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ
ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМ
СИПАТТАМАЛАРЫ
Құрылысшы, құрылыс материалдарын үй мен құрылыстың мақсатына, олардың
конструктивті ерекшеліктеріне, ... орта ... ... ... және ... жағдайларға байланысты тиімді іріктеп,
дүрыс пайдалана білуі керек.1 ... мсн ... ... мен ... ... ... үмтыла отырып, материалдардыд
қасиетін жақсы білуі тиіс. ... ... ... пайдаланылады.
Олардың ерекшеліктерін зерттеуді жеңілдету үшін матсриалдардың техникалық
қасиеттерін келесі төрт түрге ... ... ... оның ... ... /тығыздығын, ауқымдық массасын/ қандай да
бір ерекшелігін сипаттайды немесе материалдардың ... ... ... /су енуіне, жылудьщ, әлектр ... ... ... ... көп ... ... ... иілуге, кесілуге, буралуға, кажалуға әкеп соғатын механикалык
күштердіц эссрінс ... ... ... ... қасиеттер
материалдың өзі байланысқа түсетін ... ... ... өзгеруғе
қабілеттілігімен сипатталады. Мүнда пайдалы да, зиянды да езгерістер туралы
сөз болып отыр. ... ... көп ... ... ... Мысалы, жылу өткізгіштік козффициенті материалдың кеуектігінс
тәуелді. ... ... ... ... жылу ... коэффициенті темен
боладьі. Құрылыс материалдарының қасиеттерін, эдетте сандық түрғыдан, яғни,
сыиау арқылы анықталатын, сирек ... ... ... ... бағалайды.
ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР
Алдымен материалдардың физикалық жағдайы мен ерекшеліктерін сипаттайтын
қасиеттеріне ... ... ... - бұл ... ... ... ... бірлігінің массасы. г/см3 немесе кг/м3/.
мұнда: m - материалдың массасы, кг V -матсриалдың ауқымы, м3,
Қатты материалдардың ... осы ... ... ... ... ойыс ... ... алып түрган
өндірісін, ірі өлшемді қабырғалы матсриалдарлыц мысалы, темір бетондар,
өнімнің ... ... ... ... ... ... Керамикалық
қабырғалйқ материалдар бндірісі осы уақытқа дейін сскі тсхниканы жоне артта
қалған технологияны ... ... ... ... жэне ... ... сапасы бүгінгі күннің талабына сай
келмсй отыр. Кірпіш ... көбі ... ... жоне біраздары
Отаи соғысынан кейін /1946-І955ж.ж./ салынған, сскі және шығаратын өнімі
төменгі ... ... ... зауыттардың негізгі фондылары
тозған. Кейінгі жылдары кірпіш ... жаңа ... ... ... ... жэнс ... тозған жабдықтарды ауыстыру, қайта
жабдықтау ... ... ... ... ... ... 300-ден арта шикі ... ... ... орнықтыру машиналары қүрылған, 45 массаны
сақтайтын қор, 220 ... ... ... ... күйдірілген кірпіштің
көлсмі 27 пайыздан 45 пайызға дейін есті.
Қүрылыс ... ... ... ... кірпішті кептіру
жэне күйдіру процестерін 45 туннельді кептірғіште жэне 42 туннслді пештерде
автоматты реттеуді ойластырды жәпе ... Шикі ... ... ... ... ... , ені 2 жэне 3 ... туғшелді
пешке жэне щеңберлі пешке паксттеп, орнықтыру шешілді. Дегенмсн ескі
зауыттардағы қойылған ... және ... ... жаңа ... ... механизациялауды жэне автоматизациялауды қиындатады.
Соңғы жылдары ТМД-да керамикалық қабырғалық материал өндірісінде ... ... ... олар СМК-176 /СМК-316/ - Загорск, Усть-
Элегистенск т.б. ... жоне ... ... т.б. ... ... ... ... алынған
жабдықтардан қүрыіяеан Бурманкасинск, Галицин, Қарағанды, Алматы, Жезқазған
т.б. зауыттар, Италияның "Моранд" ... ... ... ... зауыты, Француздың "Серик" фирмасыныіі, жабдықтарынан
түрғызылған Галицин зауыттары жүмыс .істеуде. Бүл ... ... ең ... ... етстіы операцияларді>і механизацияланған ... ... ... механизациялау дорежесі 50 пайыз шамасына
жетеді. Кірпіш жэне. керамикалық тасты өндіретін ... ... ... ... саны аз ... ... ... дамуына елеулі ықпалын гигізе алмайды. Сондықтан
жүмыс істеп ... ... ... ... ... ... ең маңызды мэселе болып отыр.
Бүрынғы СССР тарамай түрған кезінде мииистрлер кеңесі "Кірпііи
өндірісінің техникалық ... ... ... шаралар" .
қаулысында төмендегі гехникалық үйымдастыру мэселелерін белгілеп,
іскеасыру ... ... ... олар:
- қуыс денслі керамикалық тастың өнімін жэне ... ... ... ... ... ... тағы. басқа
өндіріс салаларьшың қалдықтарын кең пайдаланып, дайьш кірпіштің саиасын
жоғарылату жэне шикізаттың базасыы ... ... ... ... ... ... комплексты жабдықтармен
жаңалау, тозып істен шыққан шеңберлі пештерде ... ... ... толық механикаландыруды қамтамасыз ететін туннелді пештерге
ауыстыру жэне соңғы талапқа сай ... ... ... автоматтандыруды ары қарай дамытуды жергілікті автоматты реттеу
схемасы нсгізіңде жэне автоматты жүйе арқылы ... ... ... ... қысқарту;
өзін-өзі ақтамайтын жэне қуаты аз, шикі зат ... ... ... ... ... ... жэне ... желілердің негізіндс жылына
қуаты 5-15 және 30 млн. дана шартты ... ... ... ... ... және ... ... жақсарту,
өндірістің мэдснистін жоғарылату жэне ... ... ... ... қүру жэне ... ... істеп түрған
зауьптарда техникамен қайта жабдықтаудың
болашағы- оларды біріңғай техникалық саясатпен іске асыру көзделген. Ол
үшін жүмыс істелініп турған зауыттарда төмендегідей ... ... ... ... ... қоры 25 ... кем емес, қуаты жылына 50-60 млн.
дана шартты кірпішке жеткілікті болуы.
өніріс алаңы, зауыттың өнімі жылына 50 млн. дана ... ... ... ... ... болуы.
Мүндай шараларда бірінші рет жылдық қуаты 25 млн. дана шартты кірпіштен
кем болмайтын зауыттарды пайдаланып іске асыру көзделгеи.
Қышқылға ... ... ... ... ... ... шығару көзделген болатын. ' Соңғы жылдары Свердловск
керамикалық ... ... ... жоне ... ... ірі ... плиткаларды опдіруді, 1050°С тсмпературада күйдіретін
жылжымалы ... ... ... меңгерді. Бүрын мүндай ... ... ... ... туннелді пештерде
күйдірілетін еді, Күйдіру температурасы 1200и-1280иС аралығында болатын.
КЕРАМИКАЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ НЕГІЗГІ ТОБЫ ЖӘНЕ
КЕРАМИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫҢ ... ... ... конструктивті арналуы бойынша томенгі
түрлерге бөлінеді: ... ... ... шаруашылық-тұрмыстық
бұйымдар, электротехникалық, химияға төзімді, отқа төзімді және технмкалақ
керамикалар.
млн.м2 жылжымалы - конвсйерлі бойлық ... ... ... іске қосылғандықтан, ол зауыттардың жылдық өнімдері
2-4 млн.м2 ... ... ... ... ... плиткаларды
өндірудіц мсзгілін 80-100 есе қысқартты, өндіріс алаңын күрт азайтты,
бүйымдарды ... ... жәнс оны ... ... ... ... ... Жұмысшылардың еңбек өнімділігі 2-3 ссе
көбейді. Вагонеткалар, капсульдер, тарақтар, түптемелер т.б, отқа
төзімді материалдардың керегі болмай қалды. Бүйымдарды кептіруге
жэне ... ... ... 30 ... қысқарды. Тек 10 жылда
/1965-1975 ж.ж./ керамика ... ... ... 1,5 есе, ... ... ... 2,1 ... канализациялық қүбырлар 1,3 ссе, қышқылға төзімді ксрамикалық
бүйымдар 1,7 есе көбейтілді. Ксрамикалық бүйымдар өндірісі ... ... ... ... ... өсімі жоғарылады. Плитканың
өнімі осы мерзімде екі есе көбсйтілді. 1985 жылы 100 млн. м2-қа ... ... ... 1,5 есе ... 1985 жылы 10 млн.
дана шығарылды. 1985 жылы ... және ... ... ... жалчы ауқымына қарағанда 75 пайызға жетті, едснді шшткалардың ... ... мен ... ... - 69%, ... бүйьшдардың фарфор массасынан өндірілуі - 70% ... ... ... санитарлы-керамикалық бүйымдардын өнімдері 17 млн.
дана; керамикалық еденді плитканың өнімі 32,5 млн. м2; ішкі ... ... ... ... м2; ... қүбыр 11,8 мыц шартты
км; керамикалық қышқылға төзімді ... 769 мың ... ... көзделген
болатын. Кеңес өкімстінің таралуына байланысты бүл планның орындалуы
жөнінде толық ... ... ... ... ... ... механикаландырылған
стенд тәсілі меңгерілді. Бұл тәсіл бұйымдарды
қалыптауды, орташа кептіруді люлкалы кеитірғіште орындайды және
конвейерде іскс асырады. Механикаландырьілған стендаларды өндіріске
ендіргенде, олар едбск ... 1,5. есе ... кәп ... ... ... ... ... стендыларды іске қосу арқылы, ... ... ... ... ... артйқ жүмысшылар қиын
жүмыс ісдсуден босатылды. Отынныңшығыны- б.млн.т. шартты отын жэне ... ... 100 мың ... ... 1,5-2 ссе ... ... кебейтті.
Кэсіпорындарда люлкалы конвейерлі кедтірғ-ішті ... ... ... ... жэне ... ... жылжымалы конвейер
арқылы іске асыру мүмкіндігін . туғызды. 1985 ж. ... ... ... ... жаңа зауыт іске қосылды. Оның
өнімі 6 мың дана жылына, бүл зауытта НИИстрой ... ... ... және озат ... жетістіктері енгізілген. Қазіргі кезде
шликерден пресс-үнтақ алудан бастап плитканы ... ... ... ... механизацияланған, массаиы дайындау үшін
цехтарда' үздікті жабдыҚтар жумыс істейді. ... да ... цехы ... дайындау цехы арасында бір-біріне үйлеспеушілік пайда болды.
Плитка өнеркэсібі ... ... ... ... ... ... ... өндіретін болған жағдайда, шарлы диірменді 10 данадан аса
пайдалану керек болады. Олар үздікті ... ... сол ... ... ... ... ... массаны дайындауда,
үздіксіз жүмыс істеп саздарды ажыратып, ... ... және ... автоматты түрде елшейтін жабдықтарды үсынған. Сол
мақсат үшін саздарды үздіксіз ажыратуда "НИИстройкерамика"-ның араластырғыш
диірмен ... жеке ... мен ... ... агрегатын
пайдалануға болады. Жүдеулеткіш материалды үздіксіз ұнтақтауды ағынды
диірменде өлшеуге болады. Шикі ... ... соң ... ... ... массаның шихтасын дайындау керек. Ұнтақ ... ... ... ... ... және ... ... қолдануға болады. Бұл ... отқа ... ... ... ... жеткен. Сазды супензияларды автоматты өлшеуді
өнеркәсіпте жасалатын тығыздық түрақтандыратын қондырғылар /РПСМ/ мен ... ... ... ... етеді. Жоғарыда көрсетілген
құрылғылар мен жабдықтар пайдаланып дайындау, цехтарға ... ... ... ... ... өндіру цехы мен бірге дайындау цехын да
автоматтандырып екі ... ... ... ... ... ... ... керамикалық зауыттардың дайындау цехтарындағы
бұрыннан орнатылған үздікті диірмендер мен бірге жеке ... ... ... ... ... ... ... шлакты ұнтактау ағынды
диірменде, ал иілгіш материалды үздіксіз диірменде өңдейді. Бірақ ... әлі ... ... ... ... ... өндірген болса, онда оның бір өзі ... 8-10 ... ... ... ... еді. Өйткені ағынды диірменнің
өнімі сағатына 2 ... кем ... ал ... ... ... сағатына 0,2
тоннадан ғана өндіруге болады. Бұл ... ... ... ... ... цехына, қаражаттар азайды, өйткені бір ағынды диірмен көп
алаңды керек етеді. ... ... ... ... ... ... көрсетілген үздіксіз жабдықтарды пайдаланып, массаны
дайындаудан бастап ... ... ... мехазациялауға және
автоматтандыруға болады. ТМД елдерінде қабырғалық ... ... ... ... ... ... табылады да, онын, аумағы 50 найыз
шамасында. 1985 жылы 26,7 ... ... ... ... Қазіргі
кездегі /азаматтық жеке өнеркәсіпте/ құрылыста бұл кірпішті керек етушілер
өте көбеюде. Бұл ... ... ... ... ... оның ... ... шикізатардың әрбір ... ... ... ... Кіші ... Х-ХУ ... ... оларды әсемдеу үшін әртүрлі боялған кірпіш, ... 11 ... ... ... Сол ... ... ... мысалы, Бұхарадағы Исмаил Сама X ғасырда, Самархандағы ... ... ХІУ ... ... ... ... Бұлардан
тәжірбе үшін алынғап кірпіштерді сынағанда, олардыц қысқандағы беріктігі 20
МПа шамасында, ал ... ... ... ... ... ... ... беріктігі негізінде 7,5 - 10МПа-ның арасында,
Түркістан қаласындағы Қожа Ахмед Иассауидың ... ... ... ... ... жылдары қүрылған. Бүл ғимаратты Орта Азияның, ең
жақсы халық шеберлері тұрғызған. ... ... ... ... ... ... ... беттері жұқа глазурленген кірпіштермен ... ... ... ... ... ... пен Шираздан Хожа
Хасандар болған. Күйдірген кірпішті ... ... ... Аңыз ... ... ... ... шақырым
қашықтықтағы адамдар тізбегі қатар тұрып, қолма-қол Түркістанға жеткізген.
Сағанадан альшған кірпішті ... /A. A. ... / оның ... 28,8 МПа ... Мәскеуде кірпіштен салынған ғимараттар ... т. б. / ... 1367 ... басталып, ХУ ғасырдың ортасында
кең таралған, өйткені кірпіштен үйлер салына бастаған. ХУ ... ... ... ... Успеп-соборы тағы басқа ірі ... жылы ... ... ... ... салынған, ал 1555-1560 жьлдары
Василий Блаженьскидің храмы ... ... ... және ... және ... ... ... Бірінші орыс фарфоры 1748
жылы Невада / қазіргі Ленинградтың фосфор зауыты / , 1766 жылы ... ... ... ... зауыты салынған /қазіргі Дмитриев
зауыты/.
Киевке жақын жердегі қоныста - ... ... ... ... 1880 жылы ... ... ... қонысында бірінші шамот
зауыты салынған, 1889 жылы Деконскіде /Донбас/ -бірінші отқа ... ... 1900 жылы - ... ... отқа төзімді магнезит зауыты салынған.
Оларды темір қосындыларынан ... ... ... т.б. алу үшін ... отқа ... ... ... домна, мартен т.б.
пештерде балқытып, әдейі істеген формаларға құю ... ... ... ... ... керамикалық бұйымдарды алу
өндірісі өте ауыр болған, олар негізінде қол жүмысымен ... ... ... ... ... ... өте көп мөлшерде ... 1920 ... ... ... өнеркәсібі негізінде қайта құрыла
бастады. Бұл ... ... ... революцияға дейінгіге
қарағанда әжептәуір жоғары көтерілді.
1930 жылдары бұрынғы кірпіш зауыттары көбісін реконструкция ... ... олар ... ... ... жұмыс істейтін
болды. Бірінші бесжылдықта негізінен ... ... жаңа ... ... ... жоғары квалификациялы инженерлер, техниктер
және ... ... ... ... ... ... ... жобалау ұйымдары құрылды, олар прогресті технологиялық және
жылутехникалық ... ... және жұқа ... ... отқа
төзімді бұйымдарды өндірудің жаңа тәсілін ойлап шығарды.
ТМД елдерінде Ұлы Отан соғысынан кейін керамика өнеркәсібі өте ... ... Қас ... ... және қышқылға төзімді керамикаларды
қайта өндіретін мекемелер құрылды. ... ... ... ... ... ... 1940 ... қарағанда, 1950
жылы 10 есе, ал 1960 жылы 20 есе өсті. 1950-1960 жылдары эксплуатацияға 25
жаңа ... мен ... ... оның ... ... Самара, Смоленск,
Кайдаровск, Кучинск, Кудиновск т.б. заводтар болды. Жеті жылдықта 1959-1965
ірі қуатты зауыттар іске қосылды: Волга ... ... ... Қиыр
Шығыста, Орта Азия мен Қазақстанда біраз жаңа ... ... ... ... ... ... плиткалар, канализациялық құбырлар өндірісі
т.б. Сегізінші бесжылдық /1966ж-1971ж/ кұрылыс керамикалық өнеркәсібінің
техникалық деңгейі анағұрлым ... ... ... ... ... өндіру технологиясы шликерді фильтрпрссте сусыздандырылды.
Бұйымды дайындау, кептіру, оны уақтау, плиткаларды туннелді және ... ... ... ашық ... ... пештерде материалды
күйдіру көп еңбек шығынын керек ететін.
Керамика ... ... - ... ... атап айтқанда,
"НИИстройкерамика" институтында және ... ... ... ... ... жаңа ... технологиялық
процесстер және тиімді түрдегі жабдықтар іске ... және олар ... бірі ... ... өндірісінде пресс -ұнтақ мұнаралы
шашыратқылы кептіргіште ... ... ... ... ... және күйдірудің
жылдам режимдерін анықтады. Жобалық бюролар бұйымдарды жылдам кептіретін
және күйдіретін кептіргіштің және ... ... ... ... қаптама плиткалардың кептіру мезгілі 10-12 сағаттан 9-10 мин, ... рет ... ... 80-100 ... 50-60 ... ... Күйдірілген жылулық режимді және жаңа агрегаттарын өндіру плитка
өндіріс технологиясын түгел өзгертті және ... ... ... ... оған ... ... ... кептіру, алғашқы күйдіру,
әйнекейлеу және екіншілік күйдіру кіреді. Бірінші ретте жылына 250 мың ... ... ... ... желі ... ... комби-
натында қолданған. Қазіргі кезде қаптама плиткалар ... ... желі көп ... ... ... ... ... басқа
жылына 500-700 және 1.0
МИНЕРАЛ ҚАМЫРЫНЫҢ ПЛАСТИКАЛЫҒЫН ТУДЫРАТЫН ЖАЛПЫ СЕБЕПТЕР
Минералды қамырдың пластикалығын тудыратын жалпы ... ... ... ... жұқа су ... қасиеттерімен тығыз байланысты. Қышқыл дененің
бетіндегі немесе оның екі бетінің арасындағы жұқа су ... ... ... ... ерекшеленеді. Судың мұндай жұқа
қабаты қозғалмайтын, түрі тығыз болады, және бір қатар қасиеттері
бойынша қатты денеге жақын, мәселен қысымға немесе 1см-ге түсетін
бірнеше ... қима ... ... ... ... бар. ... байланған немесе бекем байланған кейде жартылай қатты деп
атайды. Алайда байланған ... ... ... ... Бұл ... ... ... химиялық реакцияға
түсуге қабілетсіз, еріткіш болып табылмайды, нашар буланады, ОиС-дан
біршама төмен температурада қатады. Бұл ... ... ... ... ... ... болғанда айтылған
болатын.
Аталмыш ерекше қасиеттері, жұқа су қабатының негізгі түзілу себебі,
қатты /дене ретінде ... ... ... күші ... ... Заңды
түрде бағыттала отырып байланған сулы молекулярлы тіркесте қабық ... ... ... мың ... ... Бет ... ... ажырай отырып, шамамен 50000-70000 А ... ... ... ... ... ... ... су молекуласының қатты
дене бетіне тартылу күші азая береді де ... су ... ... ... су қабатының қалыңдығы микронның одан бір бөлігіндей
деп шамамен есептеуге болады. Алайда егер суда ... бір ... ... қоспа болатын болса /мысалы, Na2S04/ олар жақын ... ... әсер ... өз ... ... ... судың іс жүзіндегі қабаты өте қалың болуы; мүмкін. Олар қатты
дененің бетімен өте ... ... ... суды қысу өте ... бетті сұйықтың молекуласының бағдарлану ықпалымен, қатар, ... ... ... ... ... ... сондай - ақ ... ... ... ... ... кристалды жүйесі де себеп болуы мүмкін.
Белгілі физик-химия Б.А. Киреевтің пікірінше минерал қамырын ... суда ... ... кристалды жүйенің пайда болуына, сондай-ақ
қамырдағы судың ... ... ... ... кристалды
жағдайға яғни мұзға айналу температурасына салыстырмалы жақындығы ықпал
етеді. Мұндай қамыр цемент, әк, гипс ... ... әр ... ... жұқа ... ... гидросфераның ортасы болып табылады. Жартылай
қатты су қабаты екі ... ... олар ... желімдейтін, әрі
майлайтын зат ретінде қызмет етеді. Бұл ... ... ... ... өсреді, яғни қоспаның тұтастығы бұзылмайды және, түрі жойылмайды
/қатаю жоқ/. Сонымен қатар жартылай қатты қабық майлау қасиетіне де ие. ... ... ... ... ... жол бермейді, сүйтіп
олардың өзара ... ... ... ... ... ... ... /минерал қамырын араластыру жане орналастыру процесінде/
байланған су ішінде майлау тұрғысынан алғанда ... ... ... ... ... ... мысалы байланған судың осынау екі ... ... ... бере ... саусақтар жабысады, бірақ оларды
қозғағанда желім ... ... ... ... етеді. Ендеше цементтің,
әктің, саздың және ... ... емес ... сумен қосылып
пластикалы қамыр түзу қабілеті, тәуелді негізгі және ... ... ... ... су қабығынан тұратын аралық ... ... ... ... болуын айту керек. Пластикалық тұтқыр материалдарды
бағалау үшін түрлі тәсілдер қолданылады.
ХИМИЯЛЬІҚ ҚАСИЕТТЕРІ
Химиялық қасиеттер деп ... өзі ... ... заттардың
әсерімен химиялық өзгеріске түсу ... ... ... ... ... ... да ... да болуы мүмкін.
Мәселен цемент, әк сумен байланысуы тиіс, әйтпесе бетон және одан бұйымдар
жасау мүмкін ... еді. ... ... ... ортасы /суда, ауада/
зиянды заттардың әсерімен бұзылуы мүмкіндігі де оның ... ... ... ... ... ... қостотығы /кремнезем-
шақпақ/ басым болатың; болсаң, материал әдетте қышқылдарға төзімді келеді
/мысалы динас бұйымдары т.б./. Бірақ негізгі ... ... ... ... Ал ... материалдарда негізгі тотықтар басым болса
/мысалы магнезит бұйымдары/ ол ... ... ... ... ... ... МЕН ... ЖӘНЕ ОЛАРҒА АРНАЛҒАН ШИКГЗАТТАР,
ОЛАРДЫҢ
ҚАСИЕТТЕРІ
Керамикалық бұйымдар деп минералдық және органикалық үстемелер қосылған
немесе қосылыссыз саздан, немесе олардың қоспасынан қалыптау және ... ... ... тас материалдарды айтады. Ежелгі грек тілінде
"Керамос" құмыра сазынан күйдіріліп жасалған бұйым дегенді ... ... ... сөз ... ... жасалған бұйымдардың бәріне тараған.
Күйдірілгеннен кейінгі керамикалық бұйымды құрайтын ... ... ... деп ... бұл сөзбен әдетте әйнекейленудің
алдындағы бұйымдарды айтады. Саздың табиғатта кең ... ... ... түрлерінің жоғарғы ... ... ... ... ... ... керамикалық бұйымдарды ғимарат
пен құрылыстың барлық конструктивті элементтерінде ... ... "Саз" ... сөз екі ... береді: саз деп тау жынысының бір ... оның Жұқа ... ... ... құрамы. Екінші мағынасы саз
жыныстары саздың өзі бөлігі және оған кіретін қосылмаларды ... ... ... саз ... ... мен ... ... қосылмалардың
механикалық қосындысы. Саз дала шпатының және тағы басқа тау ... мен ... ... ... өнім. Ауа температурасының күрт өзгеру
нәтижесінен жане тау жыныстарының қуыстары мен ... ... ... ... және ... ... жер бетіндегі
минералдар мен тay жыныстарының ... мен ... ... мен ... үш ... ... ... /физикалық/ үгілу - бұл үгілуге температураның өзгеруі,
тау жыныстары мен мйнералдың ... ... ... мен ... мен ... тіршілік әрекеті, булану, су құрамындағы
тұздардың кристалдануы себепші болатын процесс.
2. ... ... - тау ... ... табйғи органикалық;
қосылыстардың, өсімдіктердің, жануарлардың тіршілік әрекетінен ... ... ... процесс.
3. Химиялық үгілу - ауадағы судың, оттегінің, көмір қышқылының;
әсеріне қоса ... ... ... ... әрекетіне және органикалық заттардың
ыдырауына байланысты құбылысынан ... ... ... ... дала ... көмір қышқылы газының химиялық ... ... ... ... саз ... - ... және кварц 4Si02 құрады:
Құрылған сазды минерал жергілікті жағдайға байланысты түзілген ... ... ... ... ... ... желмен басқа жерге жылжиды.
Сондықтан да бірінші ... ... ... ... ... немесе бірінші
саз /элювиальный/, ал екіншісін шөгінді немесе екінші саз ... ... да ... үшке ... ... саздар, олардың жылжу агенты жаңбыр және еріген
қар суы. Құрамы біркелкі емес қосылмалармен ыластанған.
б) Мұзды ... ... ... ... мұз, ол ескі ... үстін көп мөлшерде бүркеген. Бұлар күшті ыластанған тасты
қосылмалар. Олардың мөлшерлері ... ... мен ... ... ... Сары ... ... Олардың жылжу агенты жел. Олардың
туынды кендері бұрынғы ... ... ... ... ... ... ... құрамы біркелкі болмайтын жоғарғы дисерсиялы
/тозанды/ және құрылымы күшті ... ... ... бұйымдар
жасайтын шикі заттың шихтасын ... ... /саз, ... ... емес ... ... немесе күйін бара жатқан үстемелер,
балқитындар/ құрайды. Саздар мен колиндерді сазды материалдар деген ... ... Бір ... ... материалдарды өндіруге диотомиттерді
трепелдерді сондай-ақ таза немесе саз қосылған сланцтарды, өңін өзгертуші
т.б. үстемелерді пайдаланады.
САЗДАРДЫҢ ... шикі ... ГОСТ 169-75 ... сай ... ... ... сұрыпталады:
1. Өтқа төзімділігі - саздың құрамының әртүрлі болуы себепті
саздың белгілі бір балқу ... ... ... ... олар ... да, ... ... Саздың жоғарғы температура әсерінен деформацияланбай
түзу қасиеті отқа төзімділік деп ... Отқа ... ... үш топқа бөледі: Отқа төзімді /отқа төзімділігі 1580°-тан жоғары/,
баяу балқитын /1350°+ 1580°С/ және ... ... ... ... отқа ... АІ203-тің мөлшері көбейсе және қосылманың
мөлшері азайса, жоғарылайды.
2. Қыздырылған саздардағы АІ,0, мөлшеріне қарай төмендегідей
топқа бөлінеді:
1 -кесте
| ... аты ... ... ... ... | ... ... |
| | | | |
|1 | | | |
| | | | |
| | | | |
|1 ... ... |Жг ... ... |
|2 ... |Жн |38 48 |
|3 ... ... |Н |28 38 |
|4 ... қышқылды |Жқ |14 28 |
|5 ...... ... |
3. ... ... ... ... ... ... ... санына қарай өзгереді/ төрт топқа бөлінеді: өте төмен» мөлшерде -
1 ... ... ... ... - 1-1,5 ... орташа мөлшерде 1,5-3 пайыз
Ғе203 және 2 пайыздан жоғары ТіО2.
4. Кварцтың мөлшеріне байланысты үш топқа бөлінеді: төмені ... ... ... орта ... - 10-25 ... ... және, жоғары -25-тен
жоғары.
5. Минералогиялық құрамы бойынша/сазды минералдың мөлшері 50, ... ... ... ... ... монтмориллопитты-1
каолинитты, монтмориллонитты-гидрослюдалы, көп минералды / 3 ... көп ... ... ... Майда түйіршікті ұсақ дисперсиялық фракциясының мөлшеріне қарай төрт
топқа бөлінеді: жоғарғы түйіршікті, орта ... және ірі ... /2 ... ... ... ... ... |Саздың ... ... ... |
| | |кем |
| | |10 мкм |1 мкм |
|1 ... ... |85 ... |60 ... |
|2 |Орта түйіршікті |60-85 ... |40-60 ... |
|3 ... ... |30-60 ... |15-10 ... |
|4 |Ірі ... |30 және одан ... |15 және одан ... |
7. Ірі ... ... саны мен ... 0,5 мм ... қарай үш топқа бөлінеді: төмен мөлшерде - 1 пайыздан төмен,
орта мөлшерде 1 -5 пайыз аралығында, жоғарғы мөлшерде - 5 ... ... ... өндірісінде саздың ең бағалысы оның
түйіршіктерінің өлшемі 5 мкм-ден төмен майда дисперсті түңіршікті, ол
саздарға жоғары пластикалық ... ... ... ... ... тозаңды /5 мкм-50мкм/, құмды /50
мкм-8мм/ ... ... ... ... ... және құмды
фракциялары иілгіштік қасиетті бермейді. Дегенмен құм белгілі мөлшерде және
өлшемде ... ... ... ... ... ... тән ... түзеді және
көптіргенде, күйдіргенде шегуді төмендетеді.
8. Иілгіш ... ... 5 ... ... жоғары йлгіштік -
25-тен жоғары, орта иілгіштік 15-:-25 аралығында, орташа иілгіштік 7-15
аралығында, аз ... - 3-:-7 ... ... ... ... ... оның саны ... анықтайды. Иілгіштік сан
дегеніміз сазды массаның иілгіштік күйінің төменгі шекарасынан ... су ... /w/ оның ... ... жіп ... ... су мөлшерінің / wM/- ... ... ... сан - саздың иілгіштік күйін ... ... ... ... ... ... W /кептірілген күйіндегі
саз/ бес топқа бөлінеді: өте төмен беріктігі - 1 МПа-ден кем, төмен
беріктігі - 1 дең 2 ... ... ... ... - 2ден 5 МГІа ... ... - 5МПа дан 10 ... дейін, жоғары беріктігі - 10 МПа-
дан жоғары.
10. Пісу /температуралық пісу/ жоғарғы температураның ... тас ... су ... 5 ... ... ... ... Пісу дәрежесіне байланысты үш топқа бөлінеді: күшті пісетін,
орташа пісетін және піспейтін саздар деп ... ... ... ... ... ... байқалмайтын, су сіңірімділігі 2
пайыздан артық емес қанқаны жатқызады. Орта пісетін саздарға су
сіңірімділігі 5 пайыздан аспайтын, ал піспейтін саздарға су ... ... ... ... қаңқаны жатқызады.
11. Пісу температурасына қарай саздар үш топқа бөлінеді:
3-кесте
|№ |Саздың тобы ... ... °С |
|1 ... ... ... |1100°С дейін |
|2 ... ... ... ... дейін |
|3 ... ... ... ... ... ... ... ... ол саздың керамикалық өндірісте қандай бұйым
жасауға жарамдылығын анықтайды. Саздың пісу аралығы ... ... ... ... мен пісудің бастапқы I смисратурасын
/шөгудің басталуы/ айырмашылығын сипаттайды.
Пісу күйі - ... пісу ... мен өз ... ... ... ... ... МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕРАМИКАЛЫҚ
ҚАСИЕТТЕРІ
Саздар дала шпатының ыдырауынан болған тау жынысы. Олар
сумен араласқанда өздерінің минералогиялық және химиялық құрамына
тәуелсіз ... ... ... түзе ... ... соң суға
төзімді және берік тас түріндегі денеге айналады. Негізінен дала шпаты
жыныстарын желдетудің нәтижесінде түзілген ... ... ... сулы ... ... ... ... тығыз ... ... ... ... қең
таралғандары каолиниттілер /каолинит AI2Oj 2Si02- 2H20 және галлуазит-
AljOj 2Si02 4Н20/, монтмориллониттер (монтмориллонит, байделит,
нотронит АІ203- 4SiOj H20 пН20/ және ... MqO 4AI20j 7Si0j 2Н20) ... ... ... ... ... ... табылады. Саз түзуші
материалдармен қатар саздар да кварц ... дала ... ... ... ... ... мен магний карбонаттары, титан
ваннади құрамалары. Сондай-ақ органикалық қосылмалар ... ... ... ... технологиясына
қасиеттеріне де әсер етеді. Мысалы майда таралған кемір қышқыл
кальций мен темір тотықтары ... отқа ... ... ... көмір қышқылды кальцийдің ірі ... ... ... ... ... ... /үрнемелер/ гидраттанатын
әк қосылмасы пайда болады да, бұйымда жарықшақ пайда болуына
немесе оның бұзылуына әкеліп ... ... ... ... таза ... каолиндер деп атайды. Саздың құрамына көлемі
әртүрлі ... ... ... сазға тән жоғарғы иілгіштік
пен
байланыстырғыш қабілеті оның ... ... 0,005 мм /< ... ... пластина тәріздес ете майда түйіршіктер ... Бұл ... ... ... деп ... ... ... сондықтанда жиынтық бетінің үлкендігі әрі
пластинка тәріздес ... ... ... ... ... бір-біріне қатысты ... ... ... ... Саз ... сазды заттар қаншалықты көп
болса олардың ... ... ... ... ... сазда;
иілгіштік қасиеті жоқ барынша ірі бөлшектерде бар. ... ... ... дейін болса тозаң, 0,05-тен 2 мм дейіп болса
құм, ... ... ... қосылмалар деп аталады. Саздардың
керамикалық қасиеттері, иілгіштігімен ... ... ... ... мен ... ... ... сипатталады.
Саздың иілгіштігі деп саз қамырының ... ... ... ... ... /үзілмей және жарықшақсыз/ пішінін
өзгертуге және бұл күштердің әсері ... соң, ... ... ... ... Саз- ... ... мүмкіндігі
міне осы қасиетіне негізделген. Иілгіштікті түрлі тәсілдермен айқындайды.
Иілгіштікті ыңғайлы қалыптасатын масса алуға қажетті су ... және ... ... ... ... азаю мәні бойынша анықтау тәсілі
кеңінен тараған. Саздың йілгіштігі ... ... ... ол ... ... ... қажетті суды соғұрлым көп қажет, ... ... шегу ... ... ... болады.
Саздардың қамыр: алуға ... ... ... ... ... деп аталады. Жоғары иілгіштікті саздардың су сұрану қажеттілігі
28 пайыздан жоғары, ауалық шөгуі 10-15 пайыз. Орташа иілгіштік ... ... ... су ... және 7-10 пайыз ауада шөгуімен ... ... ... су ... қажеттігі 20 пайыздан аз, ал ауалық
шегуі 5-7 пайыз. Өте иілгіш сазд; ... ... ... ... ауқымы
жағынан көп, кішірейеді деп жарылады, бұл өндірісте жол беруге болмайтын
нәрсе. Иілгіштігі ... ... одан ... ... ... тәні жұмысқа қолайсыз, сондықтан саздың ... ... тура ... ... ... тыс ... оларды
азайтатын қосынды енгізумен немесе иілгіштігі төмен саз қосумен ... Ал ... ... болғанда сазды құмнан арылтып, елейді,
ашық аспан ... ... ... ... майдалайды, бумен өңдейді,
ауыздықта ұстайды, сондай-ақ иілгіш саз қосады. Осы процестің нәтижесінде
саздың дисперстігі артады, ... ... және ... ... ... ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСТЫРУ ҚАБІЛЕТІ
Саз бөлшектерін ажыратуға қажетті күш, оның байланыстығын ... атап ... ... ... ... зат бөлшектерінің
шағын көлемі мен пластиналы түріне енгізделген. ... ... ... аса
көп саздардың байланыстығы жоғары болады. Жоғары иілгіштілікті саздың
байланыстыру қабілеті, оның иілгіш емес метериалдарының ... ... т.б./ ... кепкенде барынша берік бұйым /күймеген қыш/
түзуімен бейнеленеді, ... ... ... түзейді, июдегі беріктік
иіегін, сазға түрлі басқа материалдар қосып қалыптаған үлгі ... ... ... ... ... ... ... үшін оған саздың көлемін ... ... ... ... су ... буланып кетеді де шикі бұйымның көлемі
мен пішіні кішірейеді. Бұл құбылыс оның ауалық шөгуі деп ... ... ... болғанда шөгу деформациясында ішінара
сумен толтырылған күш ... ... ... ... қысым күштері ерекше мәнге ие болады деп, есептеуге негіз
бар. Ылғалдық азайған сайын отыру деформациясының пайда болуында
да ... ... ... су қабыршағы ... орай ... ... ... мен молекула аралық
тіртылыс күштері барған сайын басты роль ... ... ... шикі ... ... ... ... қатынасымен
бейнелейді.
Саздың оттық шөгуі. Саздың неғұрлым жеңіл ... ... ... ... ... ... де, балқымай қалған түйіршіктерін кимтиды және
олардың ара-арасына сіңісіп ішінара толтырады. Саздың ішінара балқуы және
сұйық фазадағы беттік тартылыс ... ... ... ... ... ... тудырады, аның тұқымы кішірейеді, яғни оттың шегу
болады. Саздың ... ... құм көп ... ... ... ... ... немесе тіпті материалдың көлемінің үлкейуі байқалады, ал кварцты
қыздырғанда көлемі ... ол ... өзге ... пішініне Көшуімен
байланысты. Саздың оттық шөгуі оның түріне байланысты және 2 пайыздан ... ... ... ... толық шөгуі деп үлгінің ... ... ... ... ... ... ... айырмашылығының бастапқы, өлшеміне
қатынасы, пайыздық толық шөгу әдетте 5 ... 18 ... ... ... ... ... бұйымдар алу үшін толаық шөгуді
қалыптау ... ... ... ... ... ... ... түрі темір ... ... ... ... ... ... ... "ҒеО" түрінде кездессе, оны
тотықсыздандыру ортада күйдірсе, бұйымдар жасыл көк түс ... ... ... ... ... ... ... темір
қосылмасымен, кейбір кезде хром қосылмасымен боялған. Сол ... түсі сұр, ... ашық ... ... т.б. ... ... ... Егерде
сазды тотықтыру ортада күйдірсе онда саздың ... ... ... ... ... өтеді. Ғе,03 ... ... ... түрлі түсті ... ... ... ... ... ... темір тотығы оған күигірттен толық
қара түске ... рең ... бұл түр ... шамадан тыс
күйдірілгенін көрсетеді /4 кесте/.
4 кесте
|Темір |0,8 |1,3 ... | | ... | | ... | | |
| |16 |22 |36 ... | |
| ... ұзындығы 190м | |
| |пеш ... пеш | | |
| | ... | | |
| |1 от |
| ... ... | |н ... ... ... |
| | ... | |ы ... ... |Николаев |Николаев |
| | ... ... ... ... ... мм ... |150х150х11 |150х150х11 |
|Өнімділігі мың м2 /жыл |200 |400 |800 ... ... ... оты, |4,0 |2,6 |3,0 ... ... ... |0,7 |0,7 |1,24 ... мин | | | ... |29 71 |45 86 |42 102 ... |42 |52 |57 ... ... ... 0С | | | ... |240 |240 |250 ... |1100 |1100 |1100 ... ... ұзындығы, м |78,5 |114,23 |147,6 ... | | | ... |1 |1 |2 ... |1 |1 |2 ... ... мм ... плитканың Ім2 ауданға кететің шикі
заттың шығыны 37 кг ... ... ... қоймасы жабық және әртүрлі
шикізатты сақтауға арналған бөлек орны болуы керек. ... ... ... ... ... ... және одан алу ... түрде орьшдалғаны жөн,
әртүрлі шикізаттар ... ... ... олай ... ... ... ... мүмкін, әсіресе ашық ... ... ... ... ... плиткалар өндірісінде
шликерді ... мына ... ... іске ... ... бункерге орнатылған ... ... ... ... ... де ... ... Машина төмендегіше жұмыс істейді. ... ... ... ... балғалы үсатқыштың роторына тиген саз үсақталады, сөйтin
сұйықпен бірте келесі ... ... саз ... ... ... өтіп иіығатын қалта арқылы пропеллерлі араластырғышы бар
бассеинге жіберіледі. Бұл көрсетілген ... ... ... ... ... Бұл ... барлық технологиялық ... ... ... Бұл ... дайьшдалған шликер технологйяның
барлық талабына сай келеді.
Қазіргі кезде плитка өндірісінде автоматты ... ... кең ... Оған ... шашыратқылы кептіргіш, қысқыш /пресс/,
бір қатарда немесе екі қатарда жылдам кептіргіш пен ... ... ... ... Еденді плиткаларды жылжымалы конвейерлі жолда №57 ІМ
СМК-158, № 1038 маркаларында өндіріледі.
№ 571 М конвейерінде ... ... ... екі ... ... терт ... газды шынжырлы кептіргіш және ... ... ... ... ... ... ... В-125 пресінде іске асырылады. Әрбір қысқанда мөлшері 100x100x10
мм болса үш плиткадан, мелшері ... ... ... ... мм - бір ... ... ... сыртқы тегіс бетін жоғары
жағдайда престейді. ... ... ... ... ... престің
соққысьгаың саны да әртүрлі болады. Мысалы 100x100x10 мм. плитканы минутына
соққандағы саны 16 рет, ... ... ... мм-14-15.
Плитканы екі сатылы өндейді. ... ... ... ... ... ... ... Жоғаргы және төменгі пүансонды электротоғымен ... бір ... ... ... қысымы біріншіде 3-3,5
МПа, екіншісінде 11-12 МПа, ... шикі ... ... ... 0,6 ... кем болмау керек. Престелген плиткалар
ленталы конвейердегі тазалаушы ... ... ... ... одан ... ... мен қабыршықтары алынады, дөңгелек щетканың көмегімен
шаңнан тазаланады да, қабылдап ... ... ... келген плиткаларды ... ... ... ... ... бір екі және үш топқа, терт, алты плитка егіп
қайта жіктейді де кептіргішке жылжиды. Лентада ... ... ... втулкалы роликті конвейерге түседі де, ары қарай жылжып газды
кептіргіштің секциясынан өтеді де, ... ... ... пешке
жібереді. Әйн.екейленген ждне сәнделген /декорация/ еденді плиткалар алу
үшін, кептіргіштен ... ... бір ... етіп. жүйеленеді де,
әйнекелейтін және сәнделетін ... ... ... ... және
сәнденеді, опан соң ол плиткалар қайтадан екі үш ... ... ... ... ... температуралы режимге ылайықты пеш қыздыру,
күйдіру, суыту кезеңдеріне бөлінеді. Әйнекейлі ... ... ... ... ... ... кептірі.пгем плиткаға көбінше
пневматикалы форсункамен, шашырату тәсілімен ... ... ... ... ... әйиекейлер алу үшін олардың қүрамына 10 ... ... ... ... ... Қүрамында СаО молырақ шикі
әйнекей немесе жарым ... В-1 ... ... ... ... Б-1
әйнекейдің массалық қүрамы /пайыз/: кварцты құм -4, доломитті концентрат -
39, пегматит - 19, циркон концентраты - 24, цинк ... - 1,5, ... - ... және ... ... ... плиткалар,
адамдардың көп ... ... ... де ... ... , дүкендегі едендерден әйнекей 2-3 жылда толық желініп кетеді.
Ванна, ожетхана және қозғалыс эсеріне жиі тап ... ... ... ... ... ... ... плиткалардың желінуге ете тезімді
технологиясын ойластырды. Ол үшін абразивті материалды ... ... оны ... ... ... ... ... кейін
алдымен литкаға 3 ... ... ... ... 3-4 сек ... соң, біркелкі етіп 2-3 жыл желінуге төзімді,
материалды жүқа етіп ... ... одан соң ... ... ... Өте аз желінетін әйнекей қабатын жасау үшін желінуге төзшді
материал ретінде №16 ... ... ... ... табиғи боялған саздардан алу үшін массаны
дайындауда ... ... ... ... ... берілген шнкі заттан,
плитканы престегенде және күйдіргенде, одан ... /дақ, еру, ... ... және қоспасыз массадан жақсы пісілген қаңқа алуға болса
ғаиа қолданады. Жартылай ... ... ... ... үшін ... ... ... ылғалдығы 8-9 пайыз болғанға дейін кептіреді.
Кептірген сазды ... ... ... ... ... ... ... електен елегенде одан 1 мм-ден кіші түйіршектері өтуі керек.
Сазды кептіру, уақтау және фракциялауды бір ... ... ... ... ... ... балғалы аәробилді диірмендерді
пайдаланады. Сазды ... және ... ол ... ... ... ... ... сазды сақтауға жіберердің. алдында, ол
электромагнитті сепарациядан өтуі тиіс. Бункерде уатылған саздың ... үшін бір ... ... ... ... ... егерде
шихтаға жүдеулеткіш қосынды және балқитындар кіргізілсе, оларды жартылай
қүргақ тәсілмен дайындағанға қарағаңда, саз ... ... ... ірі
бөлшектері 200 мкм-ден аспауы керек, ал жүдеулеткіштер мен балқитындар
жүқа майдалануы ... ... ... ... ... ... онда ... барабанды кептіргіште қалдық ылғалдығын 3-4 ... ... ... ... ... ... болса, онда дала шпаты
немесе пегматігі' және кварцты құм үздіксіз шарлы диірменде майда ... өнім 10000 ... /см ' ... қалдықсыз өтуі керек. Әдетте дала
шпаты немесе пегма ги і ... ... және ... соң ... ... қаптармен келіп ... ... ... ... ... іске ... ... ... үшін ... 0,25-0,3 МПа қысымдағы бу беру
арқылы жүргізеді. ... ... ... ... оныц ... пайыз, саздың ажырату мезгілі 2-2,5 сағат, сазды суспензияны ары ... ... 400 ... /см2 тордан өткізеді. Сазды ажыратуды шарлы
диірменде жүргізсе оған ... ... ... ... ... Ажырату мезгілі 1,5-2,5 сағат. Шликерді пропеллерлі
араластырғышқа қүю ... ... ... елек ... өткізеді.
Шикізаттарды сулы майдалау және араластыру, жабдықтарының ... ... ... ... ... ... пегматитті нефелин-
сиенитті қосса онда массаны ... . ... сулы ... ... қосу ... ... мезгілі 6-8 сағат аралығында, шликердің
ылғалдығы 42-45% ұнтақтаудың сипаттамасы № 006 ... ... ... көп ... ... Егер сазды материалдар пропеллерлі
араластырғышта ажыратылса онда шликер ... ... ... ... диірменде майдаланған ... ... ... ... бояуды да, басқа материалдармен мүқият
і араласыру үшін оны ... ... ... Егерде
шликер мұнаралы шашыратқылы ... ... ... шарлы диірменге салынатын материалға /100 пайыздан жоғары/ сұйық шыны
0,4 - 0,5 ... ... сода Na2C03 - 0,2 ... қосады.
Шликерді сусыздандырудың ең прогрессивті ... ... ... ... Бұл кептіргіште ... ... ... ... ... , ... және автоматтауды, сапалы пресс-ұнтақ алуды қамтамасыз
етеді. Ұнтақ түйіршіктернің өлшемдері 0,05-тен 0,5 мм ... ... ... ... 0,5 ... ... ... 80 пайыз
шамасында. Ұнтақты бір ғана ... ... ... және ол ... ... ... туйіршік болуды ... ... ... ... ... ұнтақ қалыпты /пресс-
форманы/ ... ... ... , ... аз ... ... аз ... бейімделеді. Мүндаіғұнтақтан.алынған. плиткалардың
сыртқы. қабаты өте. тегіс болуымсн ерекшеленеді. Бұл ұнтақты ... ... ж»не ... . ... . ... . шашыратқылы
кептіргішті пайдаданғанда құрал-саймандардьі экономия, етуге болады,
өйткені қымбат тұратын ... ... ... ... ... қалады.
Плиткалы массаны өндіруде шликерді сусыздандыруды НИИстройкерамика
үсынған мұнаралы шашыратқылы кептіргіші кең қолданылады.
НИИстройкерамиканын, 525 маркалы кептіргіші ... ... ... ... газды соратын жүйеден шаңды ... ... ... ... автоматтары, автоматты тәртірке, ... ... ... ... ... Мұнараның ішкі белімі тотықталмаитын Х17Н2 маркалы ... ені 1,2 мм. ... ... 8 ... ... ... ... мұнаралы шашыратқылы кептіргіште төменгі
жағьшан, 1,0-1,2 МпА қысымымен беріледі де, ауаның қысымымен шашыратьглады.
Канал ... ... ... орындалған, сондықтан шликерге айналмалы
қозғалыс беріп, оның шашыратылуын жақсартады. ... ... 6-8 мм. ... ... ... ... карбидттен істелінгең және сопло ... 150-300 ... ... шыдайды. Жұмыстан шыққан газды copy жүйесі ... ... және ... ... ... ... ... бөлімімен байланысқан және шавды қабылдайтын бункермен
жабдықталған. ... ... ... ... ... жүйесі мен
бункерден темен орналасқан барабанды ... ... ... ... ... ... ... Жылу беру системасы 6-8
дөңгелек оттықтан, шеңберлі ауа ... ... газ ... ... Тік ... ... отқа
төзімді кірпіштен қаланған ... ... ... газды араластырғыш
жандырғы бекітілген. Жандырғышқа келетін ауа ... ... ... қалқа арқылы жіберіледі.
Шликердің сусыздандырылуы ... ... ... ... әрекеттену себебінен болады. ... ... ... ... конус бөлігіне ұнтақ түрінде
шөгеді, ал жұмыстан шыққан газ циклон арқылы ... ... ... ... ұшуы ... ... тарту арқылы пайда
болады. Сондықтан ... тез ... ... ... ... ... ... көмегімен
плитканы өндіру цехына жіберіледі. ... ... ... байлапысты шликер әртүрлі ылғалдығымен келуі мүмкіндігін ескерген
жөн, сонымен ... ... ... да ... ... ... болғандықтан, бұл ... ... ... ... ... бір. ... ... ылғалдың мөлшерімен есептейді. Дегенмен қолайлы пайдалану үшін
кептіргіштің өнімін алынған ... - ... ... ... бұл ... ... ... шликердің және ... ... ... ұзақ ... еденді шшткаларды өндіруге
арналған массаны жартылай қүрғақ, пластикалы немесе шликерлі тәсілмен алуға
болады. Порфир ... бояу алу үшін еи. ... ... ... екі ... ... Түрлі түсті боялган пресс унтақтарды эдеттегі схемадай
жартылай қүрғақ ... ... ... одан соң ұнтақтарды төменгі
өлшемдегі елекіердеи ... I, 2; 0,85; 06 және 05. № 1, 2 ... ... ... ... апарылады, ал 0,5 мм-ден кем фракцияны бір ... ... ... № 0,085; 0,6 және 05 ... ... ... жеке
бункерлерге түседі, олардан порфнр көріністі плиткаларды сығымдайды. ... ... ... ... ... өлшеп шихта жасайды.
Әртүрлі фракциялы ұнтақты ... ... ... елеу ... ... шашыратқалы кептіргіштің техникалық сипаттамасы
|№ |Көрсеткіштері |525 ... |
|1 ... буға ... ... |3000 |
|2 ... ... ... 7 | | |
| ... ... | | |
| ... ... 45 ... | | |
| ... |3600 |4350 |
| ... ... 55 ... | | |
| ... |2800 |2800 |
|3 ... саны |8 |1 |
|4 ... камеаның мөлшері; | | |
| ... ... м3 |94 |710 |
| ... ... м2 |4,5 |9,2 |
| ... ... м |8 |16 |
|5 ... ... ... кг/ м3 |26,5 |4,22 ... ... ... пресс формада, ұнтақты массадан еденді плиткаларды алуда
тізелі-рычагты пресс В-125 пен ... ... PV-160, PV-250, ... Олар өндірісте кең қолданылады. Әндірісте пайдаланьш ... ... ... ... кеп емес /Сакми, Лаис, Никкай т. б./ .
Олардың жұмыс істеу принципінДе, PV-16.0' маркалы ... ... ... ... ... ... қысуды екі сатында іске ... ала ... 0,4:0,6 МПа ... престейді, бұл сатыда ұнтақтағы
сыртқы массадан ауашығарылады. Ақырғы ... 20-30,0 МПа ... ... плиткалардыц сапасы негізінде түйіршіктің ... ... және ... ... мөлшеріне байланысты. Плитканы
ылғалдылығы 7-9% ұнтақтан алады, ірі және кіші фракциялы ұнтақтар бөлек
бункерлерде ... ... екі ... етіп сығымдағанда ол екі
ұнтақтардың ... ... ... ... керек. Пресс
қысымын 50,0-60 МПа-ға кетерсе ұнтақтың ылғалдығын 3-4%-ке дейін ... ... ... ... ету үшін ... ... ... темендетуге болады. В-125 маркалы рычагды преете қыеқанда,
әсіресе ... ... ... ... ... ең қарқынды' кезеңінде
жоғарғы жылдамдықпен қысады, сол себептен түйіршіктердің ылғалдық қүрамы
бір теңдікте ... ... ... ... ... пресс В-125 бір
бағытты қозғалысқа жатады, бірақта олардағы ... ... ... ... екі жақты қысымға түседі. Қалқымалы қалыптағы престеудің
маңызы қозғалмалы штемпелмен ... ... пен ... ... ... ... пайдалану Көрсетілген үйкелу күші форманың
қозғалмайтын штемпелге жылжуы және оның тұратын ... қай ... ... ... күшіне байланысты. Бұл тәсілдегі «қалқу» қалыпты пайдаланып
ұнтақтың екі жақты тығыздалуымен өзін-өзі реттеу ... ... ол ... ... екі жағынан бірдей қысым болуды ... ... ... ... ... ... төмендегі 15
кестеде ... ... ... ... жылжымалы конвейерде
алу технологиясы жоғарыда 2 бөлімде ... ... ... 15 ... ... ... плиткаларды өндіретін зауыттарды,
PV-160, PV-250, PV-500 пресформаларға екі қабат етіп тәгетін, механизмдер
мен ... ... ... етеді. Олармен бірге порфир ... ... ... ... алу үшін екі түрлі' қондырғыменде
қамтамасыз етеді. Солардың көмегімен екі қабатты еденді ... ... ... ... ... ... алатын қүрылғы да, негізгі
және қаптама массалар арбаша козғалмай, соңғы орнында түрғанда ... ... ... ... ... ... ... Арбаша
қозғалғанда оньгң алдыңғы бөліміндегі қаптама, массамен бірге ... ... ... ... бірінші рет төмен түскенде пресформаға
негізгі массаны ... де ... ... ... соң ... штамп
екінші рет төмен түседі. Арбашаның қайту қозғалысыңда матрицада кеңістік
пайда ... да, оған ... ... ... олда ... тегістеледі.
Арбаша өзінің алдыңғы орнына қелген соң ... ... ... ... әсерінен престелген плитка
-матрицаның ... ... ... ... ... ... ... қабаттың биіктігін ... ... ... ... ... ... ... | |
|1 ... ... м |36 ... зонасы , м |18 |
|4 ... ... м |34 |
|5 |Пеш ... ... |1600 |
|6 ... ... ... дейінгі, |940 |
| |мм | |
|7 ... ... ... дана |41 |
|8 ... мезгілі, сағат |32,8 |
|9 ... ... , мың м2 |625 ... |1 м3 ... бір айда ... ... |
| |м2 | ... |1 м2 ... алу үшін ... ... |4,45 |
| ... кг | ... ... ... ... қою ... Бір кездерде плиткаларды күйдіруде көп
каналды пеш (Италияның Сити ... ... ... ... ... Бұл ... еденді плитка роликте,торда,отқа
төзімді табандықта итеру арқылы жылжиды. Айтылған пеш ... ... ... ... ... ... және ... қиюының аз болуы себебінен, мұндай пештерде плиткалардың
біркелкі ... ... ... оның ... ... ... ... жоғалуы қысқарады. Көп каналды пештерде еденді
плиткаларды көлденең үйіп әр ... 8-10 ... ... болады. Алынатын өніміне байланысты пеште 20 дан 200 ... ... ... ... зауытында орнатылған 200
каналды пештің өнімі жылына 300 мың м2 . Бұл ... ... ... ... ... 10 ... канал орналасқан. Әрбір
каналдың қимасы 250х120мм. Күйдірілуге арналған ... ... ... ... 5 ... тік күйінде қояды, өлшемі
200х200х30мм табандыққа төрт үйінді плитка сияды. Табандықты пешке
гидравликалы ... ... ... тік ... ... бір ... ... Шамотты табандықтың қайта-қайта
қолдануы 150 ретке ... Бір ... ... ... көп
каналды және туннелді пештерге қарағанда біраз ерекшеліктері ... және көп ... ... ... көбі, жұмыс каналының
кейбір участкаларында, құбылу температурасын жоюға және ... ... ... ... бір ... ... кетеді.
Бір қатарлы күйдіру барынша көп жылдамдықпен қыздыруға және суытуға
физико-химиялық процестің ... ... ... жол ... ... ... еденді өндіруде, үш түрлі
жылжымалы конвейерлі, ... ... ... ... ... 200 мың м2 ... ...... мың м2 , ... мың м2 плитка жасайды.Роликті саңылаулы бір қатарда күйдіретін
пеш, конвейердің құрамының өз ... жеке ... ... Бұл ... машина және пеш кіреді. Пештің көрінуі
туннель сияқты жұмыс каналының ... ені ... ... 0,4-
0,6 м. Дұрыс эксплуатация жасау ... ол пеш ... ... ... ... металды каркасы роликтің тұғырымен
 байланыспаған.
 
Роликті конвейер ... ... ... өтуі ... жылжиды.
Плитканың конвейердегі жылжу жылдамдығы минутына 0,9-1,2 м. Пештің
зоналарындағы температураға байланысты ... ... ... ... ... ... ... керамикалық роликтерді
немесе оларды араластырып қолданады. Арналуына және өніміне
байланысты роликті пештердің ... ... ...... ... 78,5м; өнімі жылына 200 мың м2, ... ... ... ... ... ... 114,23м, өнімі 400 мың м2, №1030 пештің
ұзындығы147,6м, өнімі 800 мың м2, ... ... 57 мин. ... ... ... температурасы 11000С.
ХИМИЯҒА ТӨЗІМДІ КЕРАМИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
Химияға ... ... ... ұзақ мезгілде
қышқылдарға және ... ... ... ... әрекетіне қарсы
тұратын керекті механикалық ... ... ... ... бар ... ... Агрессивті жерлерге
төзімді керамикалық бұйымдар ... ... ... ... ... салаларында қолданылады, өйткені оларда ... ... ... ... қолданады. Керамикалық денеге
(қаңқаға) ең жоғарғы ... ... ие тұз ... сәл
төмендеу күкірт, азот және ... алең ... ... ... қышқылға қарағанда ... ... ... аз
мүжіледі.
Қолданылуына қарай химияға төзімді керамикалық бұйымдар мына
топтарға ... ... ... аппараттар. Қалайтын
бұйымдарға кірпішті және плитканы ... ... ... кірпішті /МСТ 474-80/ аппараттарды,құрылыстық
конструкцияларды қышқылдардан қорғау үшін қолданады. Олар ... ... ... ... бұйымдар, құрамында жегіш заттары
бар –түтін газын кеңістікке шығаруға арналған құбырлар. ... ... А, Б, В және төрт ... ... тіке ... ... екі ... сына тәрізді 230х113х55 /65мм/ т.б.
2. Қышқылға және температура мен қышқылға төзімді ... /МСТ 961-81/ ... ... ... ... ... ... ыдыстарды аппараттарды,
целлюлозаны қайнататын қазандарды қалауға, құрылыс
конструкцияларды қорғау үшін ... және ... ... ... ... ... –керамикалық фарфорлы /Қ -99 %/
ҚҚД ... ... ... дунитті /Қ -98 %/
ҚҚШ –қызумен қышқылға төзімді шамотты /Қ -97 %/
ҚШ –қышқылға төзімді шамотты /Қ -97 ... ... ... гидролиз кәсіпорынына арналған /Қ -97,5 %/
ҚК –қышқылға төзімді құрылыс ... ... /Қ -96 ... ... ... ... тік ... сына тәрізді,
біріктірілген етіп өндіреді. Плиткалардың өлшемдері 500х100 ден 200х200
мм және 230х113 мм, ... 20 дан 50 мм ... ... ҚҚ плиткалар майысуға сыналғаннан кейінгі ... ... ... ... болуы керек, ал ҚШ,ҚҚШ,ҚҚГ маркалары
майда түйіршікті ... ... ... ... ҚШ, ҚҚШ плиткаларының
аязға төзімділігі 15 рет қайта сынудан /цикл/ кем болмауы ... ... ... ... ... насадкалы колоннаны толтыруға және
басқа жылу масса ауыстыру /тепломассообмен/ ... 0-ден ... ... ... ... және 0-ден 300С
температурадағы негізді ортада жұмыс істеуге ... ... және ... ... категория етіп төменгі түрінде
өндіреді.Сақиналар ҚШ –шамотты,
ҚШЖ –шамоты жоқ, ҚЖФ ... ... КФ ... ер ... ЕШ ... және ЕФ ... .Сақинаны насадкалардың
диаметрі мен биіктігі 15-150мм, ер тәріздес ... ... / ... өлшемдерінің орта саны /37 және
50мм.
ХИМИЯ АППАРАТТАРЫНДАҒЫ БҰЙЫМДАР
Олар көп ... ... ... екі ... түрге
бөлінеді:
1. Аппарат бөліктері қимылдамайтын / үлкен ыдыстар жылу ауыстырғыш
мұраналар,буландыратын фарфорлы ыдыстар және ... 100л –ге ... ... ... торлы сүзгіш сиымдылығы 150л –ге дейін, қышқылдарды
сақтайтын және ... ... ... ... ... ... 1000мм дейінгі жиналу мұнарасы: целлюлоза
өндірісінде сүзуге арналған майда көзді плиткалар,
мұздатқыштар,реакторлар т.б.
2. ... ... бар ... ... ... ... эксгаустерлер/. Олардың пішіндері мен
өлшемдері өздеріне арналған МСТ ... сай ... ... керамикалық бұйымдарды өндіру үшін баяу балқитын
және жоғары температурада балқитын жартылай қышқылды, негізді саздар
пайдаланады. Олар салыстырмалы төмен температурада пісетін, пі су ... ... ... болмау керек. Саздың иілгіштігі жоғары және орта болуы
керек, оларда зиян қосылмалары болмауы керек/колчедан, гипс, кальцит, темір
т.б./. Саздың химиялық құрамы төмендегідей ... ... ... – 40% SiO2 – 55-65, Fe2O3 -3,5 ... CaO -1-2% ден төмен.
Химиялық аппараттарды фарфорлы, сақина және ... ... ... шамот, дала шпаты немесе пегматит, каолин, тальк тағы басқа
балқығыштар кіреді. Әйнекейдің құрамында тез ... ... және ... ... ... ... кальций магний немесе барий, дала ... ... т.б. ... ... ... ... өңделмеген саздың, 15 ... ... ... құрғақ саздың қорлары механикаландырылған қоймада сақталады.
Компоненттерді санына байланысты бөліктерге бөлшектенед. Қойада екі ... кран ... оның әр ... 5 т шикі ... ... ... ... метрге ұзарады және вагоннан оларды ... ... ... жол ... ішіне енгізіледі. Шикі заттардың әрбір
компоненттерін қоймаға бөлек ... және оны ... ... екі
көпірлі грейферылі крандар пайдаланылады. Сазды өңдеу үшін оларды ... ... ... одан ... ... сазды кептіргішке және
айнымалы пешке жібереді.
Екі түрлі шамотты шикізат ... ... екі ... Ол ... күйдірілген бұйымдардың ақауы автопогручикпен
жеткізіледі. Шамот бөлігінде ақауларды ұсақтау үшін ... ... ... ақау ... ... ... ... элеватордың
ұсақтау-майдалау бөліміндегі бункерге жібереді. Шикі зат ... ... ... ... Саз ... ... ленталық
конвейер және элеватор көмегімен келіп түседі. Қоймадан кептірілген саз
қабылдағыш бункерге ртылады, одан ... ... ... ... ... одан ленталық конвейердің көмегімен саз ұсақтау
майдалау бөлімінде орналасқан, өзне тиісті бункерлерге, жібереді. ... ірі ... ... ... 17 ... берілген.
ШАМОТТЫ КҮЙДІРУ ЖӘНЕ САЗДЫ КЕПТІРУ
Сазды күйдіретін айнымалы пештің ұзындығы 10 м диаметрі 2,5 м
барабанды суытқыштың ұзындығы 22м, ... 2,3м. ... ... ... ... табиғи газды пайдаланады. Кептіргіш барабан / ұзындығы 12м,
диаметрі 2,2 м айнымалы пештен бір блокта ... ... ... ... газы ... кептіру үшін кептіргіш барабанға жібереді. Кептіргіш
барабаннан соң газды циклонды тазарту ... Егер ... ... ... онда ... барабанға саз жіберу үшін арнайы ошақты
қондырғы жасалынады. Ал егерде ... ... ... онда ... ... ... ... барабанға кіргізбей тозаң ұстау қондырғысына
бағыттаайды, сонда тозаңнан айырылған түтін газы ... ... ... Бұл ... түтін газының температурасын төмендету үшін газды
суық ауамен араластырады.
Қышқылға төзімд ірі ... ... ... ... масс 0/0
17-кесте
|№ |Компоненттер |Бұйымдар ... | | |
| | ... |КШ ... |ҚТ ... ... ҚҚ ... |
| | | | ... | ... |
|1 ... ... отқа |60-70 |50-70 |55 |40-50 |75-100 |
| ... саз. | | | | | |
|2 ... |30-40 |30-40 |- |40 |15-30 |
|3 ... |- |- |- |8-12 |- |
|4 ... |- |0-20 |- |- |- |
|5 ... |- |0-10 |- |- |- |
|6 ... |- |- |20 |- |- |
|7 ... концентрат|- |- |25 |- |- ... ... ... ... массалардың құрамы масс
%
|№ |Компоненттер ... ... ... ... берікті ... | | | | |
|1 ... сазы |45 |45 |15,4 |30 |30 |
|2 ... |- |- |25,8 |10 |10 |
|3 ... |20 |20 |- |- |- |
|4 ... |15 |15 |22,4 |10 |10 |
|5 ... ... |- |- |- |- |- |
|6 ... ... |- |20 |- |30 |50 |
|7 ... ... |- |- |14,0 |- |- |
|8 ... |- |- |- |20 |- |
|9 ... құмы |- |- |22,4 |- |- ... ... ... ... әшекейлер құрамы /масс % /
|№ |Шикі заттар ... ... ... ... ... | ... ... | |
|1 |Тез ... саз |- |48 |
|2 ... |52 |30 |
|3 |Әк |- |12 |
|4 ... ... |- |10 |
|5 ... ... аз |10 |- |
|6 ... |8 |- |
|7 ... құмы |20 |- |
|8 ... |15 |- ... ... ... ... ... орналасқан екі ленталы
конвейерге келіп түседі. Бірінші конвейер реверсивті бағытын өзгерте алады,
ол шамотты ұсақтау алдындағы бункаргез немесе шикі зат ... 15 ... ... ... сақтайды. Екінші конвейер бір бағытта ғана жұмыс
істейді. Ол ... ... ... ... ... ... ... шыққан саз параллель орналасқан ескі ленталық сазды ұсақтау-
майдалау бөліміндегі ... ... ... ... ... ... жіберіледі, оның мөлшері 15 тәулік. Екінші конвейер тек бір ғана
бағытта жұмыс істейді және шикі зат қоймасындағы авариялық ... ... ... ... ... саз жібереді. Кептіру барабаны
тоқтаған кезде кептірілген саз тек қоймадан келеді. Қышқылға төзімді ... ... ... технологиялық схемасы берілген.
ҰСАҚТАУ
Кептіру барабанынан және айналмалы пештен тік шынжырлы элеваторлардың
көмегімен және ленталық конвейерлер жүйесімен кептірілген саз және ... ... ... ... ... ... саз бен ... тарелкалы жібергіштің көмегімен ұсатуға жібереді, дезинтеграторлы
немесе шихталы.
диірменде ... ... ... /шамот/ уақталған материалдар
өздеріне тиісті қалыңдығы 35 ... ... ... төзімді кірпіш,
қышқылға төзімді плиткалар, ... ... ... жасау үшін
бункерлерге келіп түседі. Ұсатылмаған ірілеу материалдар алдын-ала електен
етпеген түйіршіктер қайта уақтау үшін ... ... ... ... ... ... сай ... саздар мен шамот өзіне тиісті
бункерлерге жиналады, олардан массаларды дайындау бөліміне жіберіледі.
Пластикалық ... ... ... ... ... , ... /престеу/ үшін саздың фракциялары 1 мм-ден төменгілері /0,5 мм електен
өтетіні/ - 70%-тен кем ... ... ал ... ... 1 ... /0,5 мм електен өтетіні/ 45-55%-тен кем болмауы керек.
ҚЫШҚЫЛҒА ТӨЗІМДІ БҰЙЫМДАРДЫҢ ЖӘНЕ
ХИМИЯЛЫҚ АППАРАТУРАЛАРДЫҢ ... ... ... және химиялық аппаратураның массасы /фарфор/
жоғарыда /17 кесте/ берілген. Химиялық аппаратура массасының шихта ... %/ ... сазы - 15,4; ... - 25,8; ... - 22,4; ... ... 14,0; Кварц құмы - 22,4. Кептірілген саз ұнтағы және ... ... ... ... ... кезегімен өлшеуші қондырғыларға
жіберіледі.
Олардың төменгі жагына орналасқан автоматты таразылары
бар. ... ... ... байланысты ... ... ... ... ... ... де, онда алдымен компоненттер
құргақ күйінде араластрылады, содан кейін ... 9-10% ... ... ... ... кезде шликсрден
алынған ұнтақ қолданады. ... ... ... ... ... сазды-суспензиямен, қызуға және қышқылға төзімді
плиткаталық ... ... ... ... ... ... ... құрғақ күйінде өлшеніп. сулы ... ... ... араластырудан кейін
жартьшай ... ... ... ... ... ... одан ары ... , құрғақ қалыптау үшін
преске, ал ... ... ... екі ... араластырғышқа
жібереді. Жартылай құрғақ тәсілмен престе қалыптайтындар: қышқылға төзімді
кірпіш қышқылға төзімді плитка. ... ... ... ... ... ... және ... төзімді плитка; химиялық
анпаратуралық ыдыстар. Пластикалық тәсілмен ... 2 ... ... 22% ... дейін ылғалдандырады. Қыздыруға және
қышқылға ... ... ... ... ... бумен араластырады. Ыдыстың ... ... ... ... соң ... ... жіберіледі де онда
20-30 тәулікке дейін сақталады.
РАШИГА САҚИНАСЫНА АРНАЛҒАН МАССА
Кептірілген саздың және шамоттың ... ... ... ... ... бункерге жіберіледі. Ауқым өлшемімен өлшенген ұнтақтар
алдымен құрғақ араластырғышқа, кейіннен бумен - ... 2 ... ... ... 20% - тік ... ... ... масса
реверсивті ленталы конвейердің көмегімен Рашига ... ... ... жіберіледі.
ФАРФОРЛЫ МАССАНЫ, ӘЙНЕКЕЙДІ ЖӘНЕ СУСПЕНЗИЯЛАРДЫ ДАЙЫНДАЙТЫН БӨЛІМІ
Фарфорлы массадан өндіретін ұсақ ... ... ... ... ... ... ... Шикі
заттарды бункерлі қоймада ... ол ... ... ... ... Майда түйіршікті қышқылға ... ... ... ... ... ... берілген.
Қаңқаны, пегматитті, доломитті, әкті ұсақтау және ... ... ... ... ... ... және ... қойылған. Ұсақталған
материалдар тік элеватордың кемегімен және ысырғыш конвейермен бункерлерге
бөлінеді. ... ала ... ... ... ... каолин, кварц
құмы, марганец рудасы және ... ... саз ... ... көмегімен ... ... ... ... аз м.өлшерде керск ... ... ... ... ... ... ... ауа тасымалдағышпен әкелінеді. ... ... ... оған ... ... ... ... жібергіштердің
астында, бункерді жағалай қозғалатын электр-өлшеуіші бар, ... ... ... ... ... өлшенеді. Өлшенілген
шихталардың компоненттері, ... ... бір рет ... саздар алдын-ала ... ... ... ... ... ... аз ... саз /5-10%-ге
дейін/, 3-4 сағат майдаланған соң ... ... ... және алдын-ала
пропелді араластырғышта ажыратылған саздарда ... ... саз ... ... ... ... жүргізеді. Ол үшін
диірменнің қақпақшасында екі штуцер бар, оның бірсуіне ... ... ... ... ... вакуумгс жеткізілген соң ... ... да ... ... ... ... ... қақпақшадағы штуцерге кіргізілген,
шлангтың тиісті зат ... ... ... ... насостың
көмегімен араластырғыштың ішіндегі суспензияның ... ... ... Шликерлі массаны ұнтақтауды шарлы диірменде судың
қатынасуымеп жүргізіледі. Одан ... ... ... ... ... сусыздандыруды фильтр-престе /сүзу пресс/ іске
асырылады. Фильтрнрестен шыққан құбыр және химаппаратура ... ... ... ... ... мүндштүгінен екі рет өткізілген
соң, сақтау камерасына ... онда 8 ... ... Сақинаға
арналған масса вакуул ленталы престен бір рет ... ... ... ... ... ... ... ленталы престен екі
рет өткізілген соң және камерада жатқызылғаннан кейін, ... ... ... ... ... І ... ... дайындық гипстен жасалған
түптемеде көлденең қаланады да табиғи ауада 4 тәуліктей 14,5%-тін
ылғалдылыққа ... ... Саз және ... ... ... ... ... ылғалдықтан
сұйықтандырылады.
Фарфорлы, жарты фарфорлы қышқылға төзімді бұйымдардың химаппараттар,
құбырлар технологиялық схемасы. Пегматит суспензиясы шарлы ... ... ... ... Ұсатылған пегматит алдын-ала пропелді
мешалкадаЯ 10% саз ... суда ... одан ... ғана ... жұқа ... ... ... кезде тальк, пегматит,
шамоті құрғақтай өлшеніп сулы диірменге ... ... ЖӘНЕ ... ... ... Материалдарды жартылай құрғақ престеуді СМ-143,
СМ-301 престерінде жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... ... Қышқылға төзімді кірпіш және
плиткаларды ... ... ... 35 мм/ ... ленталық
вакуум престе жасайды, одан кейін ... ... ... ... ... ... 25 мм ... жартылай блок
ретінде қалыптайды, 1 олар күйдіргеннен кейін екі ... ... ... сол ... вакуум пресінде жазық плиткалармен ... ... 50; 80, 100 мм ... «Гипросгройматериал»
жасаған жарты автоматгы бойлықта ... Онда ... ... жүргізіледі қалыптау, пептіру, күйдіру, ... ... Үш ... сақиналарда кезекпен қалыптауды көп ұялы ленталы вакуум
престе қалыптанады да, автоматты кескіште ісесілген соң, ... ... ... ... ... ... 60-80 ... Кептіргіштің ұзындығы 31,1 м. Жолағының ені 800 мм. ... ... ... ... ... түседі де одан, шығын
бункеріне көтеріледі.
Шығын ... ... ... аяқталады, оған пешті
вагонеткамен артуға ... ... ... ... ... ... сақина тәгіліп артылады, онда керекті ауқымды жасау үшін
вагонеткаға керамикалық ... ... ... ... 54,7 м, ... м, ... 0,67 м, ... пеште күйдіріледі. Пештің ... 27,6 м3, ... ... 41-42 кг, сахиналарды
арту тығыздығы 0,125 т/м\ 1200°С дейінгі көтерілу температурасы 3-4 ... ... 10 ... : ... ... тәулігіне 12,5 т, шартты отының
шығыны бір тонна сақиналарға 0,26-0,29 ... Пеш ... ... ... желіге кіреді. Күйдірілген өнім пештен
шыққан ... ... ... ... ... арқылы/ одан
сорттау конвейеріне жіберіледі. Фарфорлы ... ... ... ... ... ... ... вакуум престен алынған
дайындықтан гипсты формада өндіріледі. Пішіні күрделі бұйымдарды гипсты
формада алуды қүю ... ... ... ... ... ... үлгіде I болуы оларды автоматты жолмен өндіруді қиындатады.
Фарфорлы сақиналарды қалыптауды және ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Бұл бойлық
ленталы пресс пен ... ... ... ... ... ... кептіргіште, ені сақиналардың өлшеміне байланысты,
бірнеше ... ... ... бір ... ... ... ... шығарылған сақиналар іріктеп алатын механизммен конвейерлі
кептіргішке ... ... және ... ... ашық ... Фарфорлы сақиналардың кептіру ... 40 мин. ... ... 8,7 м., ... ені 800 мм. Кептірілген сақиналар
капсельдерге салынып күйдіруге ... ... ... ... ... ... станоктарда айнала ... ... Ол үшін ... ... түзетушіге кигізіп, токарлы станоктың
ортасына бекітіледі де, ... ... ... ... ... Одан ... ... пропелді араластырғышта сұйытылып
ендіріске жіберіледі. сорттау, буып-түйу. Үш диаметрлі ... ... көп ұялы ... ... ... ... да, автоматты
кескіштіш кесілген соң, ... ... ... іріктелініп
орнықтырады Кептіру мезгілі 60-80 сағат аралығында. Кептіргіштің ұзындығы
31ЛЯ м. Жолағының ені 800 мм. ... ... ... ... ... түседі де одан, шығын бункеріне көтеріледі. Шығын
бункері ленталы ... ... оған ... I ... ... ... автоматты түрде қосылады. І Вагонеткаға ... ... онда ... ... ... үшін ... ... қойылады. Сақиналар ұзындығы 54,7 м, ені 0,8 м, биіктігі 0,67 ... ... ... ... ... ... 27,6 м3, вагонетканың
сиымдылығы 41-42 кг, ... арту ... 0,125 т/м3, ... дейінгі
көтерілу температурасы 3-4 сағат, барлық уақыты 10 сағат! Пештің өнімділігі
тәулігіне 12,5 т, шартты отының ... бір ... ... ... Пеш ... автоматты кешенді комплексті желіге кіреді.
Күйдірілген өнім ... ... ... ... ... гидравликалық
төмендету арқылы одан сорттау конвейеріне ... ... ... ... ... ... бұйымдарды қалыптауды
ленталы вакуум престен алынған дайындықтан ... ... ... ... ... гилсты формада алуды қүю тәсілімен
қалыптайды. Химаппараттардың күрделі пішіні және ... ... ... автоматты жолмен өндіруді қиындатады. Фарфорлы ... жэне ... ... ... жасалған
жартылай автоматты жолмен жүргізіледі. Бүл ... ... ... ... ... ... Сақиналарды кептіруді ленталы конвейерлі
кептіргіште, ені ... ... ... ... ... ... бір. қабат болып өндіріледі. Ленталы престен шығарыдған
сақиналар іріктеп алатын ... ... ... ... ... және ... конвейердің ашық бөлімінде
жүргізіледі. ... ... ... ... 40 ... кептіргіштің ұзындығы 8,7 м. ... ені 800 ... ... ... салынып күйдіруге жіберіледі. Фарфорлы
құбырларды 14,5% ылғалдықтағы ... ... ... ... қайрау
әдісімен жасалады. Ол үшін дайындықты металды ... ... ... ... ... де, ... ... дейін кескіштің
көмегімен қайратылады. Одан қалған қалдықтарды пропелді ... ... ... ... ... тәсілмен престелген кірпіш пен плиткаларды і и-
кепптіруді, К-113 ... ... ... ... ... ... ... кептіруді және күйдіруді пешті вагоншада
қатар жүргізгенде, оларды полкалы вагоншадан ... ... ... қол ... ... етпейді. Бұйымдарда
пешті вагонеткаға отырғызу қол еңбегімен жасалады.
2. Пластикалық тәсілмен қалыптанған қыздыруға және қышқылға ... ... ... ... ... жүргізіледі. Плитканы
престелген соң қосымша престеу станогына және оларды вагоншаға отырғызу
орнына ... ... ... ... ... ... қол күшімен жасалынады. Плиткаларды ... ... 24 ... ... және қышқылға төзімді плиткаларды кептіруді капсельдермен
бірге кептіршеді. Туннелді кептіргіштің ұзындығы 46 м. Туннелді кептіргіш
плиткаларды 2-3% ... ... ... ксптіруге есептелген, ал К-113
туннелді пеште бұйымдарды күйдірудің іәртібі 10% ылғалдықта . ... ... ... ... ... ... ете алады.
Қыздыруға және қышқылға төзімді плиткалар өндірісте гуннелді ... 7-8% ... ... ... ... ... кептіруді және
күйдіруді туннелді пеште, пешті вагоншаларда іске асырады.
Химаппаратураларды екі ... ... әр ... ... 6 ... кептіргіште кеппріледі. Ірі химаппаратура ... ... ... ... камераға кіргізіледі. Мұнда ол қалыпталады,
алдын ала түзеледі және 10-12%-ке дейінгі ылғалдықта кептіріледі. Орта және
ұсақ ... ... ... ... кептіру үшін
электрожүктеуші мен ... ... ... кейбір түрлері үлкен
өлшемді бұйымдарды, түптемеде алдын ала цех ... ... ... кептіргеннен кейш камералі кептіргіште 3-4% ылғалдылыққа ... ... ... 2-4 ... ... ... ... тексереді.
Фарфорлы құбырды кептіруді камералі кептіргіште полкалы ... ... ... кезінде қисаймау үшін оларды кептіруді гипсты
түптемеде жүргізеді. ... ... ... ... ... ... ... Кептіру уақыты
24 сағат.
ӘЙНЕКЕЙЛЕУ (ГЛАЗУРЛЕУ)
Химаппараттық бұйымдарды ... құю және ... ... Фарфорлы құбырлардың тек ішкі ... ғана ... ... Ірі ... ... ... іске асады. Майдалары әйнекей құйылған ыдысқа батыру ... ... ... әйнекеленбейтін жерлерді парафинды керосин
етітіндімен жағады.
ПЕШ ЖӘНЕ ҚОЙМА
Қышқылға ... ... ... және ... К-113 ... пешінде, оларды араластырып,отырғызылған
пешті ... ... ... ... 15 және 25 мм
сақиналар, фарфорлы құбырлар, шикі ... ... ... ... істейтін, кіргізілетін және шығарылатын пештерде ... және ... ... ... отырғызылып күйдіріледі.
Химаппараттық бұйымдарды күйдіретін пеште ... ... және ... ілінілген кран балканың көмегімен жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... Пеште
вагоншадан түсіруді ілінілген кран балканың көмегімен іске ... ... ... ... ... ... және ағаш тақтайдан
жасалған түптемеге 220 данадан қойылады. Электрартқыштың ... ... ... ... да ... 3 ... ... Плиткалар ГОСТ-тың талабына сай ... және ... ағаш ... ... үйме ... ... биіктігі 20 данаға дейін қойылады. Бір түптемеге тек ... ... ... Диаметрі 50 мм сақиналар ГОСТ-қа сәйкес
қолмен ... да ... ... ... ... ... дайын өнім қоймасына алып барады да ... етіп ... ... ... ... 15 және 25 мм ... ... ... елекке жіберіледі де ... ... ... ... өткізеді. Сақиналар қозғалғыш ... ... ... ... ... одан соң қаптарға салынады, электрартқыштың
көмегімен қоймаға әкелініп штабельді еткізіліп қойылады.
Күйдірілген химаппарат ... және ... ... ... ... ... ... өткен химаппарат бұйымдар, құбырлар
ағаш ... ... ... ... қоймаға жіберіледі.
ҚЫШҚЫЛҒА ТӨЗІМДІ БҰЙЫМДАРДЫ КҮЙДІРУ
Аппараттарды,сақиналарды, құбырлады ... ... ... режимде күйдірілу қолайлы. ... мм, ... ... ... ауа ... етіп ... қамтамасыз
етеді. Пештің биік бойына газды жанарғылар қойылады. Олар ... 13 ... екі ... етіп ... Қойылудың тығыздығы
1 м3-ке 0,1-0,2 тонна массалық құрам.
Бұйымның ... ... ... және ... екі рет ... ... күйдірудің мезгілі 25-тен
40 сағатқа, суыту 4-тен 55 ... ... ... өнімі жылына 400 тонна. Шартты отының шығыны ... ... 0,7- 0,8 ... құбырларды, сақиналарды ... ... ... оның ... камерасыз ұзындығы 133,5 м., ені 1,85 ... басы ... ... дейін 2,75 м. Пеш каналының ... м 3 , ... саны 62, ... ... 62 сағат. Шартты отының
шығыны 1 тонна бұйымға 215 кг. ... ... ... 25 мың ... орта қысымдағы 42 дана жандырғышпен жабдықталған. Күйдіру ... ... 3000С ... -10 сағат; 3000 –тан 13000С дейін -16 ... ... -7 ... 13000 –тан 6500 дейін -7 сағат; 6500-тан 1000С ... ... ... -62 ... ... ... ... ерекшеліктері бар. Керамикалық қаңқаның
шөгуі, ... ... ал ... массаларда 1320-14100С
аяқталады. Массаның шөгу ... 4-6 %-ке ... ... шөгу мезгіліндегі қыздыру жылдамдығы сағатына ... ... Бұл ... ... ... және ... болмауын қамтамасыз етеді. Ең жоғарғы температурада күйдіргенде
массаның пісу ... ... ... жоғарылау болса, онда
массаның ... ... ... ... Егерде пісу ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Бұл ... ... ... ... ... ... температурасын 200С төменде жүргізеді. Бұл жағдайда керамикалық
қаңқаның керекті пісу ... жету үшін ең ... ... ... ... ... ... бұйымдарды қыздыруды 900-
12000 аралығында 3-5 ... ... ... ортада
жүргізеді. Мұндай орта ... жану ... ... ... ... ... ортада СО газының ... /2-40/ ... ... ... фарфорды массадағы
темірдің тотығуынан қаңқада сары түстің пайда ... ... ... 1200-12500С-дан жоғары күйдіргенде оны ... ... ... ... күйдіреді, өйткені отынның жану
кезіндегі ауаның ... ... ... Бұйымды ең жоғары
күйдіру ... қату ... ... ... фазасы 650-
8500С/ суытуды сағатына 80-1000С жылдамдықта жүргізеді.
Қаңқадағы кварц түйіршігінің ауқымының ... ... ... ... ... 450-5000С аралығында суыту
жылдамдығы сағатына 10-150С дейін күрт төмендетеді, ал ... ... ... ... ... ... 50-600С-да жүргізеді.
........................................................
Жылу оқшаулағыш материал-керамзит
өңдірісінің технологиясы
Жылу оқшаулағыш бұйымдар жылу мен суық ... ... ... Ол
өте кеуекті материал, үйме тығыздығы 600 кг/м3 -тен көп емес. ... ... – 18 ... дан ... ... Бұл ... құрлыста
қолдану жылудың қоршаған ортаға жоғалуын және отын шығынын азайтады. Жылу
оқшаулағыш материалға керамзит жатады. Керамзит жеңіл ... ... ... ... Оны ... ... тортырыш ретінде қолданады.
Керамзит алу үшін жеңіл ... саз ... ... ... саздарды күйдіргерде оның көлемінің ұлғаюынан алатын материалдарды
атайды. Оған керамзиттік шағал, ... құм ... ... ... ... АҚШ азаматы Стефан Хейд болды. 1918 жылы оны АҚШ-та «Хейдита»
деп атады. ТМД елдерінде 1920 жылдан ... ... ... Кең ... өндіру 1950 - жылдан басталды. 1970 жылы оны өндіру 11 ... ... ... ... қаситтері
Керамзиттік шағалдың қаситтері Қ.Р.М.С.948-92 талаптарына ... ... ... ... ... ... ... су сіңірімділігі, аязға төзімділігі және калъциттің ажырауына
қарсы тұрақтылығы. Ол себу тығыздығына және беріктігіне қарай 8 ... 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, ... ... ... ол 3 ... бөлінеді: 5-10, 10-20, 20-40
мм. Егер түйіршіктердің өлшемі 5 мм-ден кем болса, ол ... ... ... ... төзімділігі 15 циклдан кем болмауы керек, оның
массасының жоғалы 8% -тен жоғары болмауы керек.4 сағат бойына қайнатқаннан
кейін ... ... ... ... ... ... ... жылу
оқшаулағыш ретінде керамзиттің сапасына, оның пішінінің коэффициенті үлкен
әсер етеді. /КФ/-Ол өлшем шағал ұзындығының диамеріне ... МСТ ... КФ ... ... 15 ... % -тен ... ... керек. Су
сіңірімділігі 15,8% -тен көп емес. Тұтынуға ... ... 2%- ... емес.
Саздың ісінуінің негізгі теориясы
Сазды күйдіргенде одан ісінілген керамзит алды. Сазды шағалды ісіну
процесінің негізін теориямен түсіндіру үшін ... ... ... ... ... ... шағалдың кеуектігіне ұқсатуға болады.
Қыздырғанда керекті температураға /әрбір сазда әртүрлі ... ... ... ... қабаты балқи бастайды, піседі, пластикалық күйге өтеді.
Соңында тығыздалынып газ ... ... ... ... ... пластикалық дефармациялық қаблетке айналады. Осы кезде әртүрлісебеппен
щардың ішінде газ бөліне бастаса, онда ол газ ... ... ... шыға
алмаған сон, оның ішкі қабатында келешекте балқама түзіледі, артық ... ... да ... ... ... ... кеңейеді. Бұл көрсетілген
схема саздың бір элементті ... ... ... ... ... екі ... тұрады:бірінші жабық кеуекті болып пісу, екіншісі –жабық
кеуекті, ішіндегі бөлінген газдың қысымынан, оның ісінуі. ... ... ... ... барлық сазды шағалдың жалпы әсәну пройесін
туғызады.
Сол себептен шағалды сыртқы беті, ... ... ... ... піскен, тығыз газ өткізбейтін қабат түзеді. Газдың қысымымен газ
кейбір кеуектің қабырғасынан ... ... ... ... өте
алмайды. Сазды минералды қыздырғандағы ісінуді қамтамасыз ететін негізгі
жағдай, ол ... ... ... ... күйі ... ... ішінен қарқынды газ ... бір ... Бұл ... әр ... ... ... қамтамасыз ете алмайтынын
білген жөн. Бұл процестердің бір мезгілде ... ... ... ... ... ... газдардың бөліну көзі ... ... ... ... ... ... ... немесе сазға
қосылған қосындыларымен әрекеттену реакциясы, сазды минералдағы ... ... ... ... ... т. б. ... болады.
Тотықсыздандыру реакциясының схемасы мына теңдеумен көрсетуге болады:
6Fe2O3 →4 Fe2O3+3 O2+4 Fe↑
2 Fe3O4→ FeO+ O2↑
Fe2O3+C=2 FeO+CO↑
Fe2O3+CO=2 FeO+CO2↑
Бұл реакциядағы әсәнудәң ... ... ... ... мөлшерде
темір және органикалық қосылмалардың болуы. Мұндай саздар жақсы ісінеді.
Сазда темір ... ... ... және де ... ... ... ,
саляр ісіну қабілеттігін арттырады. Саздың ісіну кезіндегі газ ... ... ... ... ... ... ісіну температурасына
жақындағанда, буға айналуынанда пайда болады. Сонымен керамзит өндірісіне
шағалды күйдіргенде ... ... ... ... мен тотықсыздандыру
реакциясы кезінде, түзілетін газдың бір мезгілде болуын қамтамасыз етеді,
сондықтанда ол екеуініңқатысуымен газды фаза ... ... ... пайда
болады.
Күйдірілетін шағалдың қалындығында, температураның құбылуынан оның
ортасында тотықсыздандыру ... ... қызу ... ... БӨЛІНУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
Саздардан газдың бөліну көзі темір ... ... ... олардын органикалық қосылмаларымен немесе ... ... ... реакциясы,сазды минералдағы химиялық
байланысқан судық бөлінуі, кальциттің ыдырауы, т. б. арқылы, ... ... ... мына ... ... болады:
6 Ғе2О3 4 Ғе2О3 + 3 О2 ... ... 6 ҒеО + ... + С = 2ҒеО + ... + СО = 2 ҒеО + ... ... ... күшеюі табиғи саздарда әжептеуір мөлшерде
темір және органикалық қосылмалардың болуы. Мұндай ... ... ... ... / ... пиритті огарка/ және де органикалық ... ... ... ... ағаш ... ... ... олар саздың ісіну
қабілеттігін арттырады. Саздың ісіну кезіндегі газ фазасы, сазда ... ... ... ... ісіну температурасына жақындағанда буға
айналуынан пайда болады. Сонымен керамзит өндірісінде ... ... ... ... ... мен ... ... кезінде,
түзелетін газдың бір мезгілде болуын қамтамасыз етеді, сондықтанда ... ... ... фаза ... ... ... ... шағалдың қалыңдығында, температураның құбылуынан оның
ортасында тотықсыздандыру реакциясы болатын, қызу ... ... ... беті ... де газ өткізбейтін жабық қабат түзеледі. Реакция
болатын температура пештің ... ... ... ... ... ... онда тотықсыздандыру рекациясының жүруі ... ... ... ... ... ... ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
Сазда отты пластикалық күйдің түзілуі оның сұйық фазасы ... ... ... ... ... болады. Сұйық фазаның қарқынды
жиналуы саздың құрамына байланысты. Саздың құрамында сілті көбейсе сұйық
фазаның мөлшері де ... ал бос ... ... ... ... ... күрт төмендейді. Сұйық фазаның жиналуына газ ... ... ... ... ... ... фаза ... жиналады. Бұл жоғарыда
көрсетілген химиялық теңдеудегідей Ғе2 О3 -> ҒеО- ға ... Үш ... ... ... / Ғе2 О3 / екі ... тотығына
/ҒеО/ айналу ... ... ... ... үлкейеді. Өйткені бір молекулалы ... -ден

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 127 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Беттік активті заттар3 бет
Құрылыс материалдар өндірісінен шаң,газ тастамаларды тазалау технологиясын және қоршаған ортаға тастамаларды нормалау79 бет
Өндірістік қалдықтар46 бет
Конструирование ядерных реакторов7 бет
Әр түрлі жағдайға арналған гүлді безендірудің нұсқалары4 бет
Ірі өлшемді керамикалық және декаративті бұйымдар7 бет
Бірқатар кремний органикалық гидрофобизаторлар жөнінде анықтамалық деректер8 бет
Болашақ мұғалімдерді қыш материалдарынан бұйымдар жасау технологиясын кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануға даярлау32 бет
Жоғары концентрациялы алюминий тотығы суспензиясының гидродинамикасы және жылуалмасуын фазалық құрылымдық өзгеруімен сандық зерттеу30 бет
Жылдық өнімділігі 45 мың м2 фасадты керамикалық плиталар өндіретін заводтың технологиялық шешімдері46 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь