Жаңа заманда құқықтың дамуы

1. КІРІСПЕ
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1. Жаңа замандағы Франция құқығы. Францияның азаматтық кодексі;
2.2. Жаңа замандағы Германия құқығы. Германия азаматтық заңдар жинағы;
3. ҚОРЫТЫНДЫ
4. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Буржуазиялық революциялардың жеңіске жетуі жаңа
құқықтық (буржуазиялық) жүйелердің қалыптасуына алып
келді, бұл жүйе жаңа экономикалық қатынастарды реттеуге
бағытталған болатын.
Буржуазиялық қоғамда ерекше орынды шарт иеленеді.
Кəсіпкерлер арасындағы, кəсіпкерлер мен жұмысшылар жəне
т.б. арасындағы қатынастар шарттық негізде қалыптасады.
Кезкелген шартты бекітудің алғышарттары болып жеке бас
бостандығы бар тұлғалардың заңды түрдегі теңдігі мен жалпы
құқыққабілеттілік табылады. Заңды теңдік қағидасымен
заңдылық қағидасы тығыз байланысты, бұл қағида бірдей
құқықтар мен міндеттерді, жəне заң алдындағы бірдей жауап-
кершілікті білдіреді. Осы ережелердің барлығы буржуазиялық
құқыққа жалпы мағына берген.
Сонымен қатар, буржуазиялық құқықтың шегінде екі негізгі
құқық жүйелері байқалады: континенталдық жəне ағылшын-
саксондық. Құқықтың континенталдық жүйесі француздық жə-
не германдық құқықтың əсерімен қалыптасты, ал бұл құқық-
тарға, өз кезегінде, рим құқығы ерекше əсер етті. Құқықтың
континенталдық жүйесі құқықты жеке жəне жариялық деп
бөледі. Жеке құқық жеке тұлғалардың мүдделерін мемлекеттің
де, жекелеген азаматтардың да қол сұғуынан қорғайды.
1. Булгакова Д. А., Истаев А. Ж. Мемлекет жəне құқықтың жалпы тарихы, Оқу-əдістемелік құрал Алматы 2004ж.
2. Әмірбеков Ш. Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы. Өркениет, 2000;
3. Мұхтарова А.К. Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы. Алматы, 1999.;
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ... Жаңа ... ... ... ... Ф. Б.
Тексерген: Турсынкулова Д. А. ... ... ... ... ... Жаңа ... ... құқығы. Францияның азаматтық кодексі;
2.2. Жаңа замандағы Германия құқығы. Германия азаматтық заңдар жинағы;
3. ҚОРЫТЫНДЫ
4. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Буржуазиялық революциялардың жеңіске ... ... ... ... ... ... бұл жүйе жаңа ... қатынастарды реттеугебағытталған болатын.Буржуазиялық қоғамда ерекше орынды шарт иеленеді.Кəсіпкерлер арасындағы, ... мен ... ... ... ... шарттық негізде қалыптасады.Кезкелген шартты бекітудің алғышарттары болып жеке ... бар ... ... ... ... мен ... табылады. Заңды теңдік қағидасымензаңдылық қағидасы тығыз байланысты, бұл қағида бірдейқұқықтар мен міндеттерді, жəне заң алдындағы бірдей жауап-кершілікті білдіреді. Осы ережелердің ... ... ... мағына берген.Сонымен қатар, буржуазиялық құқықтың шегінде екі негізгіқұқық жүйелері байқалады: континенталдық жəне ағылшын-саксондық. Құқықтың континенталдық жүйесі француздық жə-не германдық құқықтың ... ... ал бұл ... өз кезегінде, рим құқығы ерекше əсер етті. Құқықтыңконтиненталдық жүйесі құқықты жеке жəне жариялық ... Жеке ... жеке ... ... ... ... азаматтардың да қол сұғуынан қорғайды. Жеке
құқыққа азаматтық, отбасылық жəне сауда ... ... ... ... пен басқару органдарының ұйым-дастырылу жəне қызмет ету тəртібін анықтайды жəне жалпықоғам мен ... ... ... қол сұғушы-лықтардан қорғайды. Жариялық құқыққа мыналар жатады:конституциялық, халықаралық, əкімшілік, қылмыстық, ісжүргізушілік құқықтар.Құқықтың континенталдық жүйесі құқықты материалдықжəне процессуалдық деп бөледі. Құқықтың ... ... ... заң ... ол ... жалпы ережелері мен
құқықтық қағидаларды орнықтырады. Сот нормашығарушықызметпен айналыспайды.Ағылшын-саксондық құқықтық жүйесі Англияда ХІ-ХІІғасырларда ... ... ... ... ... ... жəне ... деп бөлу бұл құқық жүйесіне тəн емес,сонымен қатар, материалдық жəне ... ... ... ... Құқық салалары да нақты анықталмаған.Жəне бұл құқық жүйесінде кодификация орын алмаған.Құқықтың ағылшын-акондық жүйесінің елдерінде ... ... ... көзі сот ... болды, ол барлық соттарүшін ұқсас істерді қарау барысында міндетті болып табылды.Сот құқықты жасайды, алайда, жалпы емес, казустық нор-маларды, яғни, нақты бір істі ... ... ... ... жəне "заң" ... бір мағынаны біл-дірмейді. Парламенттік заң елдің құқығына оны сот қолданғанжəне түсіндірген жағдайда ғана айналған. Бұл ... ... ... мен келісімдер де ерекше орындыиеленген. Келісімдер мемлекеттік билікті жүзеге асыру сала-сында аса кең қолданылатын.Ағылшын-саксондық құқық ... ... ... елдерде кездеспейтін институттардың болуы тəн.
2.1. Жаңа замандағы Франция құқығы. Францияның азаматтық кодексі;
Француз заңгерлері революция ... ... де ... ... ... ... ... 1791 жылықылмыстық кодекстің жобасы, ал 1793, 1794, 1796 жылдарыазаматтық кодекстің жобалары жасалып, ұсынылды. Алайда,тұрақты мемлекеттік билік ... олар еш ... ... тек Наполеон Бонапарттың тұсындаорнады. Оның үкіметі жарлықтар арқылы революцияға дейінгіқұқықты түбірімен жойды. ... ... ... ... ... ... азаматтық, қылмыстық, саудалық, қылмыстық іс жүргізушілік, азаматтық іс ... ... ... ... ... ... жобасын дайындаумен айналыысқан комисияныңқұрамына Тронше, Порталис, Малльвиль, Биго-Преамке сияқ-ты Францияның ұлы заңгерлері енді. Жоба төрт ... ... 1804 ... 21 ... заң ... 36 титулды(тарауларды) біртұтас Азаматтық Кодекстің құрамына бірік-тірді. 1807 жылдан бастап ол Наполеон Кодексі деп аталды.Бұл акт 1789 жылғы "Адам жəне ... ... ... ... ... ... қағидалардыодан əрі дамытқан: заңды теңдік, заңдылық, құқықтар менбостандықтардың тұтастығы. Кодекстің құрылымына рим ... əсер ... Ол ... жүйе ... ... ... ... жəне үш кітаптан тұрған.Кіріспелік титулда заңдарды жариялау, қолдану жəне олардыңкүші туралы айтылған. Бірінші кітап тұлғаларға, екінші кітапмүліктер мен меншіктің ... ... ... ... тəсілдеріне арналған. Азаматтық құқықтың субъектілері.Азаматтар (француздар) барлық азаматтық құқықтарды пай-даланатын. Шетелдіктер мен күйеуі бар ... ... ... ... ... ... құқықтың субъ-ектілері ретінде танылмады.Меншік құқығы.Кодексте меншік құқығына анықтама берілмеген, алайда,544-бапта меншік иесінің негізгі құқықтары -- мүлікті пайда-лану жəне оған ... ету ... ... ... ... үшін ... ... иесінің құқықтарын белгілі бірдəрежеде шектейді. Кодексте жер учаскесі ... ... ... ... беру жəне т.б. жоғары деңгейде реттеліпөткен.Жер учаскесінің иесінің құқықтары 552-бапта ... ... жер ... жəне жер ... ... ... ... мүлік иелері (банкирлер,саудагерлер) 2279-баппен қорғалған: "Жылжитын мүліктерге қатысты иелік бұл затқа құқықтың заңды негізі болыптабылады". Негісіз иелік дəлелденуі тиіс ... ... ... ... ... сонымен қатармыналар жатқан: бөтен заттарға құқық, иелік, затты ұстау.Міндеттемелік қатынастар.Кодексте міндеттемелердің жалпы түсінігі берілмеген,алайда 1101-бапта шартқа нақты анықтама ... ... бір ... ... ... ... ... тұлғалардың алдында белгілі бір əрекеттерді істеугенемесе істемеуге, бір затты беруге немесе бермеуге мінде-ттенуі".Шарттың жарамдығының жағдайы ретінде тараптардыңкелісімі, шынайы келісім ... ... ... -- ... танылған.Шарттың өзгертілмеу қағидасы1134-бапта бекітілген:"Заңды түрде бекітілген келісімдер оларды бекіткен тұлғаларүшін заңды күшке ие. Олар тек тараптардың өзара келісімібойынша немесе ... ... ... тоқтатылады.Бұл шарттар міндетті түрде орындалуы тиіс болатын".Кодекс мүліктердің эвикциясы мəселесін де қарастырыпөткен. Мүліктің айқын көзге көрініп тұрған кемшіліктері ... ... ... ал ... ... сатушыміндетті түрде көрсетуі тиіс (1641,1642-баптар).
Зиян келтірген жағдайдағы міндеттемелер ... ... ... ... ... ... оны ... қызметтік міндеттерді орындау барысында зиян кел-тірген болса, сол зиян үшін жауап береді".Кодексте "заттай ... де ... ... сот тəртібімен талап етуге болмайтын. Алайда, егерміндеттеме орындалып қойса, оған тыйым салынбайтын.Кодексте "заттай ... ... ... ... ... ... ... күйеу мен əкенің билігіне жəнеəйелдің шектелген құқық қабілеттігіне негізделген. Азаматтықнеке мен ажырасуға рұқсат беру кодекстің енгізген жаңалық-тары болып табылды. Кодекс ... шарт ... ... сол ... ... келісімі маңызды рольатқарған. Неке жасы анықталды (ерлер үшін -- 18 жас, əйелдер үшін -- 15 жас), ... ... ... ... ... басқанекеде болмау танылған.Ажырасуға мына себептер бойынша рұқсат етілген: зина-қорлық; өзара өкпелер; ерлі-зайыптылардың бірін ауыр жəнеұятты жазаға тарту; ерлі-зайыптылардың ... ( ... ... ... неке ... Егер неке ... əйел ... режимі рет-телмесе, ол толығымен күйеуінің иелігіне өтетін.Некеден тыс ... ... ... алу тек ... жүзеге асырылатын. Мұндай балалар кейбір құқықтар-ды пайдалана ... ... олар ... ... туғанбалалардың құқықтарын талап ете алмайтын.Мұрагерлік құқық.Өсиет бойынша жəне заң ... ... ... қарамастан, кодекс өсиет қалдыру бостандығын шекте-ген жəне мұра қалдырушының ... ... ... ... асыруды көздеген. Бір бала болғанжағдайда мүліктің жартысына, екі балада мүліктің үштен бірбөлігіне билік етуге болатын. Егер балалары болмаса, алайдаəкесі не ... ... ... ... мұра қалдырушымүлкінің үштен бір бөлігіне, ал егер екі жақтан да туыстарыболса -- ... ... ... ... ... ... ... заң бойынша мұраға қалатын. Заң бойынша мұрагерлікте алғашқы туысқандық қағидасыжойылды. Заң бойынша мұрагерлік құқығын 12 ... ... ... ... ... ... мү-лік қайтыс болған адамның жұбайына өтетін. Некеден тыстуылған балалар əкесінің ... ... ... ... ... үлесі заңды некеден туған баланың үлесініңүштен біріне теңелетін, олар ... ... ... ... ... ... жылы ... шеңбері туыстықтың алтыдеңгейіне дейін азайтылды.Азаматтық іс жүргізушілік кодекс; Бұл акт 1667 ... ... əділ сот ... ... ... 1806 жылы ... ... бір қатаркүрделі талаптарды орындауды, іс жүргізушілік құжаттар жазуды талап ететін процесті ... Бұл сот ... алып ... ... соттарда адвокаттың міндеттітүрде қатысуы талап етілді. Кейінгі жылдарда кодекстіңөзгеруі байқалмады.Француздық саудалық кодекс ... ... ... жылы ... Оның ... мына ... 1673 ... құрғақ жердегі сауда туралы жəне 1681жылғы теңіз саудасы туралы ордонанстар. Ордонанстардыңережелері өзгертілмегендіктен, Саудалық кодекс қабылданғанкезінен ... ... ... ... ... саудаға қатысты арнайы құқықтықнормалар көрініс тапты, ал егер олар болмаған жағдайда,азаматтық кодекстің нормалары қолданылатын.Саудалық кодекс төрт кітаптан тұрды: бірінші кітапта ... ... ... ... ... ... екінші кітапта теңіз саудасы туралы, үшінші кітаптабанкроттық туралы, төртінші кітапта сауда заңдары ... ... ... ... өз ... жойды.
1810 жылғы қылмыстық кодекс.Азаматтық кодекстен кейін қылмыстық кодекс маңыздыорынды иеленді. Кодекс қылмыстық əрекеттерді түрлергебөлетін ережелерден басталды. Əрбір ... ... ... ... тапқан: -- полициялық жазалаумен жазаланатын қылмыстық əре-кет ... ... ... ... -- түзетушілік жазалаумен жазаланатын қылмыстық əре-кет теріс қылық ... ... -- ... жəне ... жазалаумен жазаланатынқылмыстық əрекет қылмыс болып табылады (1-бап).Осылай, кодекс қылмыстық əрекеттерді əдеттегідей үштопқа бөліп қарастырады: 1) ... -- аса ... ... ... 2) ... қылықтар; 3) полициялық құқықбұзушылықтар.Кодекске төрт кітап енген, олардың алғашқы екеуін жалпыбөлім, кейінгі екеуін ерекше бөлім деп атауға болады.Бірінші кітап қылмыстық ... жəне ... ... ... ... ... ... жатқызылған:
елден қуу, өлім жазасы, айдап жіберу (каторга), азаматтық өлім(саяси құқықтардан айыру).Екінші кітап жауапкершіліктің негіздерін жəне жауапкер-шіліктен бостау ... ... ... ... ... қарастырған. 16жасқа дейінгі тұлғаларғажазаның жеңіл түрлері қолданылған. Алайда, кінəнің нысан-дары, ескіру мерзімдері, қылмыстар жиынтығы анықталмағанболатын.Үшінші кітап жеке жəне ... ... мен ... ... ... ... жатқан: мемлекеттік құрылымға, қоғамдық қауіпсіз-дікке, империялық конституцияға қарсы қылмыстар. Жекеқұқықбұзушылықтарға жеке тұлғалар мен меншікке қарсықылмыстар жатқан.Төртінші кітап ... ... мен ... ... ... ... бірқатар өзгертулер енгізілді.
1808 жылғы Қылмыстық-іс жүргізушілік кодекс.Бұл алғашқы таза іс жүргізушілік кодекс болып табылды.Ол соттарды үкіметтің тағайындау ... ... ... Қылмыстық кодексте көзделген құқықбұзушылықтар-дың үш түріне сəйкес үш дəрежелік жүйені құрауынорнықтырды. Қылмыстық істер бойынша қарапайым ... ... ... ... бейбіт судья біріншіинстанция болып табылды; екінші инстанция ... ... соты ... бұл ... ... ... ... сот нысанын иеленді; үшінші болыпапелляциялық сот табылды, ол қылмыстық жəне азаматтықістер бойынша бөлімшелерден құралды, алқалық сипатыиеленді жəне бұл ... ... ... ... ... сот басқарды. Соттың жанында айып-тауды қолдайтын жəне қаулылардың заңдылығы мен сотқызметіне қадағалау жасайтын прокуратура тұрды.1808 жылғы кодекс процестің аралас жарыспалылық-іздеушілік ... ... ... кезең -- алдын алатергеу нысаны бойынша іздеушілік процеске сəйкес келді, соттергеуінің екінші кезеңінде ... ... ... Жаңа ... ... ... Германия азаматтық заңдар жинағы;
Азаматтық құқықтың бірінші кодификацияланған қайнаркөзі болып 1896 жылғы Германдық азаматтық ереже табылды,ол заңды күшіне 1900 ... ... ... ... ... ... бір ... римқұқығы мен герман құқығының ережелеріне, сонымен қатар,ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы ... ... ... ... əсер ... ... ... ереже "пандекттік" жүйеге сəйкес құрастырылған,барлық институттар үшін жалпы нормалар жалпы бөлімде(бірінші кітапта) жинақталған. Бұдан басқа тағы да төрт ... ... ... ... ... ... кітапзаттық құқыққа, төртінші кітап отбасылық құқыққа, бесіншікітап мұрагерлік ... ... ... ... ... заңи анықтамалардың болмауы табылды; мұндаарнайы заң түсініктерін қолданған жəне ... ... ... өте көп; ... ... құқықтықмазмұнға емес, "адал ар-ұят", "жақсылық" сияқты моральдықмазмұнға ие түсініктерге негізделген параграфтар да кездеседі.Азаматтық ... ... ... ... құқыққабілеттігі заңды теңдіккенегізделген, алайда, əйелдердің құқыққабілеттігі белгілі бірдəрежеде шектелген болатын. Кəмелетке толу жасы ... 21жас ... 7 ... 21 ... ... ... əрекетқабі-леттікті шектеудің əртүрлі дəрежелерін орнықтырған.
Заңды тұлғалар азаматтық құқықтың субъектілері ретіндетанылған. Ереже заңды тұлғалардың екі түрін ... ... мен ... жəне ... ... ... ... құқықтар мен міндеттермен байла-нысқа түскен тұлғалар одағы танылған. Бұл одақтаршаруашылық (қызметінің мақсаты -- пайда табу) жəнешаруашылық емес ... ... деп ... ... құру үшін өз ... белгілі бір үлесін бөлген жекетұлғалардың ерік білдіруі ... ... ... ... ... жəне ... шектеулі серіктестіктердің жағдайы реттелмегенболатын. Олар үшін арнайы заңдар қабылданды, бұл ... ... ... ... ... ... ... орнық-тырған болатын. Шаруашылық емес ферейндер үшін деқұрылудың өзіндік тəртібі бекітілді. Тек кейбір шаруашылықодақтар үшін ғана құрылудың ... ... ... ... ... субъектілерінің ішіндебұл Ереже жұмысшылар одағын -- құқық қабілеттігі жоққоғам деп таниды, олар заңды тұлғалардың сипаттарын иеленетұра, ондай ... ... ие ... Мұндай құқыққабылеттігі жоқ одақтар серіктестіктер ережесі негізінде жұ-мысістеді.Германиядағы құқық заттарды жылжитын жəнежылжымайтын деп бөлді. ... ... -- бұл жер ... жəне оған ... ... ... ... Бағалы қағаз-дар жылжитын мүлікке жатқызылған.Германдық Ереже бірқатар заттық құқықтарды атап өтеді:меншік құқығы, бөтеннің мүлкін иелену жəне пайдалануқұқығы, аң аулау жəне ... ... ... ... ... ... меншік құқығы табылды. Жер учаскесінің иесініңменшік құқығына екі түрлі шектеу қойылады: біріншіден,меншік иесі басқа учаскеден келетін ... ... ... ... ... тиіс, себебі, мұндай жағдайлар бұлжерлерде шектен тыс құбылыс емес; екіншіден, жеручаскесі иесінің жерінің үстіндегі ауа кеңістігі мен жер қойнауына ... ... ... ... иесі ... ... тұра алмайды, себебі, бұл əрекеттердіңжер учаскесіне тікелей зияны жоқ.
Міндеттемелік құқық;
"Міндеттеме арқылы несие беруші борышқордан ұсыныстардыталап етуге құқылы. Ұсыныс ... бір ... ... да ... ... ... ... бойынша шарт еркіндігіқағидасына сəйкес жасалынады. Алайда, Ереже шарт еркіндігіқағидасына "адал ар-ұят", "адамгершілік" түсініктері арқылытүзетулер енгізеді. ... шарт ... ... ... шеңбері Наполеон кодексіне қарағанда анағұрлым ауқымды, бұл ... ... ... мен ... да ... ... танылады, Ережеде тек 7 жасқа дейінгібалалар ғана толық əрекетқабілеттігі жоқ деп аталған.Деликтілер де (құқықбұзушылықтар) міндеттеменің пайдаболуына негіз болып ... ... ... ... некенің жалғыз нысаныретінде азаматтық некені таныған. Ер адамдар үшін некегетұру жасы ретінде 21 жас, ал əйелдер үшін 16 жас ... ... ... тұруына ата-анасыныңрұқсаты қажет етілген. Некеге тұруға кедергілер ретінде жақынтуыстық ... ... ... жəне де ... ... ... ... тұрмастан бұрын қызайттыру міндетті болып табылатын, бұл процесс шарт жасасуғатеңестірілген, оған сəйкес екі жақтың өз сөзіне берік болуыжəне некеге тұру ... ... ... тек ... ғана ... ... ... өміріне қауіптөндіру; жұбайын əдейі тастап кету; біреуінің есі дұрысболмауы; некелік міндеттерді ... ... бұзу жəне ... ... қарсы əрекеттер. Ерлі-зайыптылардың мүліктікқатынастары неке шартымен анықталатын. Отбасы əкенің билі-гіне бағынатын, бірақ оған өз құқықтарын асыра пайдалануғажол ... ... ... ол ... ... ... Некеден тыс туылған балалар өз анасы меноның туыстарына қатысты заңды некеден туған ... ... ... ... ... тыс ... мен оның əкесі туыстық қатынаста емес деп ... заң ... жəне ... ... жүзеге асы-рылатын. Заң бойынша мұрагерлікке қатысты Ереже парантел-лалар жүйесін бекіткен, бұл жүйе ... ... ... ... ... Бірінші парателланы тікелей мұра-герлер, екінші парателланы -- ата-аналары мен олардың ... ... ... ... -- ... мен ... туыстары құраған. Өсиет бойынша мұрагерліктағайындауда өсиет еркіндігі қағидасы басшылыққа алынған.Өсиетті 16 жастан ... ... ... ал 21 ... ол ... түрде жүзеге асырылған.
1897 ЖЫЛҒЫ САУДА КОДЕКСІ
1861 жылғы Саудакодексінің қайта өңделген сипатында болған. Жаңа ... ... 1897 ... 10-мамырда қабылданып, 1900жылғы 1-қаңтардан күшіне енді. Сауда ... төрт ... ... ... сауда қызметкерлерімаклерлер), сауданың нысаны жəне құжаттары туралы, екіншікітапта -- ... ... ... ... ... ... серіктестіктер туралы, үшінші кітапта -- саудашарттары туралы, төртінші кітапта -- теңіз ... ... ... ... Ережесінің номаларына көптегенөзгерістер еңгізілді.
1877 ЖЫЛҒЫ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ КОДЕКСІ 10кітап, 1048 ... ... ... германдық азаматтықіс жүргізу кодексі француздардікіне қарағанда, архаизмдері(ескі ережелері) жоқ жəне құрылуы бойынша қарапайым болыпкеледі. Ол бойынша тараптарға дəлелдемелер жинауда ... ... Сот ... ұсынған материалдардытек қабылдап жəне бағалап отырған.1871 ЖЫЛҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЕРЕЖЕ үш ... ... ... ... теріс қылық жəне полиция қызмет-керлерінің құқықбұзушылықтары арасындағы айырмашылық-тар туралы; германдық азаматтардың шетелде құқықбұзушы-лық жасаған жағдайындағы ... ... ... тапты. Екінші бөлімінде қылмыстық құқықтың жалпымəселелері қарастырылды, олар: ... ... ... қатысушылық, жеңілдететін жəне ауырлататын мəн-жайлар. Үшінші бөлім жекелеген ... ... ... ... яғни ... бөлім болып табыл-ды.Сонымен қатар, Қылмыстық Ереженің Сауда дəрменсіздігі(жалған банкроттық) мəселесіне қатысты ерекше бөлімі болды.
1877 ЖЫЛҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ КОДЕКСІ
1871 жылы ... ... ... ... ... ... іс ... тергеу сотының прокурату-радан дербестік жəне тəуелсіздік қағидасына негізделіпқұрылды, жəне де алдын ала тергеу кезінде қорғаушыны пайдалануға рұқсат етілді. ... мен ... ... құқықтарға иеленді. Германияның қылмыстықсотөндірісінің өзгешелігі ретінде прокурор іске жəбірлену-шінің айыптаушысы ретінде іске қатысуы ... ... ... бағалау қағидасы сақталынды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бір жүйелендірілген актіге жинақталған жазбаша консти-туцияның алғашқы үлгісін (О.Кромвельдің кезіндегі "Басқаруқаруы") Англия көрсетті. ... ... ... ... ... тəн жағымды жақтарымен көріне ал-мады. Англияның конституциясын, ... ... де ... ... ол: 1679 жылғы Хабеас корпус акт; 1689 жыл-ғы Құқық туралы ... 1701 ... ... мұраға қалдырутуралы акт; белгілі бір дəрежеде Ұлы еркіндік хартиясы; 1911жəне 1949 жылдардағы парламент туралы заңдар жəне ... ... ... ... жазбаша конституциялартек АҚШ, Франция жəне Латынамерика елдерінде ғана болды.1830 жылы жазбаша конституция Бельгия мен Швейцария-ның негізгі заңы болып бекітілді. Бельгияда ... ... ... ал Швейцарияда -- буржуаз-дық-демократиялық конфедеративтік республика орнады. 1848жылы жəне содан көп ұзамай жазбаша конституциялар Дания,Нидерланда, Пьемонт, Пруссия, Оңтүстік ... ... ... ... Румыния, Болгария жəне соңғы болыпЖапония мемлекеттерінде қабылданды.
Жалпы алғанда, қазіргі кезге дейін еуропалық елдердіңнегізгі мемлекеттік институттары іс жүзінде өзгермеген.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... Д. А., ... А. Ж. ... жəне ... ... ... Оқу-əдістемелік құрал Алматы 2004ж.
2. Әмірбеков Ш. Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы. Өркениет, 2000;
3. Мұхтарова А.К. Шетелдердің ... және ... ... ... 1999.;

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
География пәнін оқытуда ақпараттық техналогияны енгізу тәжерибием12 бет
Педагогикалық зерттеулер әдістемесі» электронды оқулығын жетілдіру92 бет
Интернетке тәуелділіктің психологиялық-педагогикалық негіздері7 бет
Астана-менің қалам-замандас досымның қаласы54 бет
Валюталық операциялардың даму тарихы3 бет
Жер бетіндегі ғажайыптар3 бет
Көңіл құпияларын ашқан жазушы43 бет
Микропроцессорлардың компаненттері17 бет
Сақ тайпалары туралы8 бет
Туризмдегі жарнама4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь