Саясат тарихы туралы ақпаратСаясат тарихы
Қоғам өмiрiнiң саяси жүйесi
ҚОҒАМ ЖӘНЕ БИЛIК
Билiк қоғам өмiрiнiң феноменi ретiнде
ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСI ЖӘНЕ ОНЫҢ ИНСТИТУТТАРЫ
ӘЛЕМДIК САЯСАТ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
ТҰЛҒА ЖӘНЕ САЯСАТ
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI
Саяси ойдың саяси ғылымды дәуiрлеу тұрғысынан тарихы. Саяси талдау теориялық негiзi қалыптасуының бастапқы кезеңi. Ежелгi дүниенiң саяси ойы. Антикалық философиядағы саясат табиғаты мен мемлекет мәнi. Саясат пен мемлекеттi түсiндiруге, типтеуге және формыларын дамытуға Платон мен Аристотельдiң қосқан үлесi. Цицеронның "құқықтық мемлекетi" саяси iлiмдер тарихындағы жаңа iргелi ұғым ретiнде.

Орта ғасырдың саяси көзқарастары. Саяси бiлiмнiң дiни-этикалық түрi. Рухани және зайырлы мемлекеттер тұжырымдамалары секуляризация салдары ретiнде. Қайта өрлеу мен реформацияның саяси ойлары. Т. Мюнцердiң, Т. Мордың, Т. Кампанелланың утопиялық социализмiнiң саяси нақтылыққа әсерi. Жаңа заманның саяси ойы. Н Макиавеллидiң билiктi саяси ғылымның пәнi ретiнде түсiнуi. Мемлекеттiлiк пен билiк түрлерi либералдықтың саяси теориясында (Т.Гобсс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж-Ж.Руссо). Дж. Мэдисонның федералдық республика тұжырымдамасы мен азаматтық құқықтар туралы Т. Джефферсонның идеалары. Саяси ойдың О. Конттың, Г. Спенсердiң әлеуметтануында дамытылуы.
1. Антология мировой политической мысли. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. Т. 1. М., 1997.

2. Арон Р. Основные этапы развития социологической науки. М., 1992.

3. Байдельдинов Л.А. Основы политологии: Учебник. Алматы, 2002.

4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

5. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.

6. Жамбылов Д. Саясаттану негiздерi, Алматы, 1998.

7. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под.общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 1997.

8. Казахстанская политологическая энциклопедия. Алматы, 1998.

9. Қазақ ССР-нiң мемлекеттiк егемендiгi туралы Декларатия // Халық кеңесi. 1990. 25 қазан.

10. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 1995.

11. Назарбаев Н. Казахстан – 2030, Барлық Қазақстандықтардың өсiп- өркендеуi, қауыпсiздiгi және әл-ауқатының артуы. Ел президентiнiң Қазақстан халқына жолдауы. Алматы, 1997.

12. Назарбаев Н. Сындарлы он жыл. Астана, 2003.

13. Назарбаев Н. Тарих толқынында. Алматы, 1999.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 13 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

С Ө Ж

Тақырыбы : Саясат тарихы
Орындаған : ТК- 421 тобының студенті Құрмангалиев.Е
Тексерген : Мамырбеков Арафат Мажитович

Семей 2015

Саясат тарихы

Саяси ойдың саяси ғылымды дәуiрлеу тұрғысынан тарихы. Саяси талдау теориялық негiзi қалыптасуының бастапқы кезеңi. Ежелгi дүниенiң саяси ойы. Антикалық философиядағы саясат табиғаты мен мемлекет мәнi. Саясат пен мемлекеттi түсiндiруге, типтеуге және формыларын дамытуға Платон мен Аристотельдiң қосқан үлесi. Цицеронның "құқықтық мемлекетi" саяси iлiмдер тарихындағы жаңа iргелi ұғым ретiнде.

Орта ғасырдың саяси көзқарастары. Саяси бiлiмнiң дiни-этикалық түрi. Рухани және зайырлы мемлекеттер тұжырымдамалары секуляризация салдары ретiнде. Қайта өрлеу мен реформацияның саяси ойлары. Т. Мюнцердiң, Т. Мордың, Т. Кампанелланың утопиялық социализмiнiң саяси нақтылыққа әсерi. Жаңа заманның саяси ойы. Н Макиавеллидiң билiктi саяси ғылымның пәнi ретiнде түсiнуi. Мемлекеттiлiк пен билiк түрлерi либералдықтың саяси теориясында (Т.Гобсс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо). Дж. Мэдисонның федералдық республика тұжырымдамасы мен азаматтық құқықтар туралы Т. Джефферсонның идеалары. Саяси ойдың О. Конттың, Г. Спенсердiң әлеуметтануында дамытылуы. Г. Гегель еңбектерiндегi мемлекет пен азаматтық қоғам. Ресейдегi саяси идеалардың тарихилығы. Православие, шiркеулiк, орыс идеясы - орыс саясатының дәстүрлерi. Орыстық саяси ойдың өзгеруi: ағартушы абсолюттiк, либералдық, консерваторлық, саяси радикалдық, маркстiк, лениндiқ. Шығыстың саяси ойының дамуы. Ежелгi Қытай мен Индиядағы мемлекетiлiк пен билiктiң эволюциясы. Ортағасырлық араб - исламдық ғлемi ойшылдарының (Ибн-Халдун, Ибн-Рушд, аль-Фараби) түсiнiктерi бойынша саяси құрылым. Ежелгi түрiктердiң қоғамдық-саяси құрылысы. Шыңғыс ханның "Ұлы Ясасы" бойынша хандық билiк. Жетi Жарғы бойынша Даланың дәстүрлi саяси кұрылымы. Қазақ халқының рухани мұрасындағы саяси идеялар (Ш. Уәлиханов, Абай Құнанбаев, "Алаш Орда"). Қазiргi саяси ғылымның қалыптасуы. ХХ ғасырдағы саяси бiлiмнiң Батыс әлемi әлеуметтiк бiлiмiнiң саласы ретiндегi эволюциясы. ХХ ғасырдағы саясаттану дамуының институционалдық кезеңi. Бихевиористiк және оның саясаттанулық зерттеулерге ықпалы. Постсоветтiк мемлекеттердегi қоғамдық - саяси ғалымдардың құрылымдық өзгеруi. Қазақстанның қоғамдық - ғылыми өмiрiндегi саясаттанудың ғылым ретiндегi орны.

Қоғам өмiрiнiң саяси жүйесi

Қоғам өмiрi саяси саласының мазмұны, шекарасы және ерекшелiктерi. Қоғам өмiрiнiң саясилану дәрежесi, оны анықтаушы факторлар. Саяси саланың қоғамдық өмiрдiң экономикалық, әлеуметтiк және рухани салаларымен байланысы және өзара әрекеттесуi. Қазiргi Қазақстан қоғамы саяси саласының қалыптасуы: билiк, мемлекеттiк құрылым, өтпелi дәуiрдегi қоғамның саяси белсендiлiгi. Саяси салаға халықаралық факторлардың ыкпалы.

ҚОҒАМ ЖӘНЕ БИЛIК

Билiк қоғам өмiрiнiң феноменi ретiнде

Билiк ұғымы. Билiк табиғаты: анықтаманың философиялық, мiнез- құлықтық, әлеуметтанулық методологиясы. Билiк құрылымы. Билiк көздерi, объектiлерi, субъектiлерi, ресурстары, қызметi. Билiк ресурстарын топтау (ықпал сипаты, ықпал салалары бойынша, тарихи топтамалары). Саяси билiк, оның мәнi, құрылымы және қызметi. Саяси билiктi топтау, оның типтерi мен формалары. Саяси билiктiң жүзеге асу механизмi. Билiк легитимдiгi және оның тиiмдiлiгi. Билiктi бөлу. Саяси қатынастар саяси билiк үшiн күрес саласы және оның жүзеге асыру әдiстерi. Қазақстанның қазiргi тарихындағы билiк жүйесi. Қазақстан Республикасындағы саяси-билiктiк қатынастардың қазiргi жай-күйi.

Саясат субъектiлерi

Саясат субъектiлерi. Олардың билiк жүйесiндегi орны, рөлi, белгiлерi, мүмкiндiгi. Тұлғаның, топтың, қоғамның саясаттағы субъективтiк объективтiк жағдайы. Адам саясат субъектiсi ретiнде. Тұлғаның саяси субъектiлiгiнiң мәнi, оның өмiрiнiң саяси мазмұны: мемлекетке, билiкке, қоғамға қатынасы. Әлеуметтiк мәртебе тұлғаны iрiктеу факторы ретiнде. Адам құқықтыры тұжырымдамасы: тарихы мен казiргi кезеңi. Қазақстан азаматтарының құқықтыры мен мiндеттерi. Әлеуметтiк топтар саясат субъектiлерi. Әлеуметтiқ жiктер мен топтар, халық ұғымы. Топтың құндылықтық-бағдарлық бiрлiгi. Қазiргi қоғамдардағы әлеуметтiк стратталу. Жалпыадамзаттық, әлеуметтiк-таптық, ұлттық мүдделер, олардың ерекшелiктерi, өзара байланысы және саясатта ескерiлуi. Қоғамдық ұйымдар, бiрлестiктер, қозғалыстар саясат субъектiлерi ретiнде, олардың пайда болу себептерi. Этникалық топтар саясат субъектiлерi ретiнде. Ұлттық қатынастар саясат объектiсi ретiнде. Ұлттық пен ұлтаралықтың (интернационалдықтың) диалектикасы. Қазiргi әлемдегi ұлт мәселесi. Қазақстан Республикасындағы ұлт саясаты. Қазақстанның әлеуметтiқ-саяси құрылымы. Қазақстанда саясаттың жаңа субъектiлерiн қалыптастырудың бастауы және әлеуметтiк негiзi.

ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСI ЖӘНЕ ОНЫҢ ИНСТИТУТТАРЫ

Қоғамның саяси жүйесi

Қоғамның саяси жүйесi: ұғымы, мәнi, құрылымы, кызмет ету механизмi. Саяси жүйе теориясының тарихи эволюциясы. Саяси жүйелердi типтеу. Саяси тұрақтылық және саяси тәуекел. Қазiргi заманның негiзгi саяси жүйелерiне салыстырмалы талдау. Егемен Қазақстанның саяси жүйесiнiң өзгеруi, оның Қазақстан қоғамының ұлттық ерекшелiктерi мен дәстүрлерi тұрғысынан қазiргi жағдайы.

Конституция - қазiргi қоғамдық құрылыстың негiзгi заңы

Конституция құқықтық ережелер жүйесi ретiнде. Конституцияның құқықтық жүйедегi мәртебесi. Конституцияның дәстүрлi құрылымы. Конституциялық заңның табиғаты. Конституция билiктi легитимдеудiң ең жоғары деңгейi. Заңдық және ақиқаттық. Конституция ұғымы. Конституцияның негiзгi қызметтерi, оны мемлекеттiң негiзгi заңы ретiнде анықтаушы қоғамдық қатынастар тобы. Қазақстан Республикасының Конституциясы - егемендi мемлекеттiң методологиясы мен тұжырымдамасының бейнеленуi.

Саяси режимдер

Саяси режимнiң қоғамның саяси өмiрiнiң қызмет тәсiлi ретiндегi үғымы, оның мәнi. Саяси режимнiң қоғамның саяси жүйесiмен қызметтiк байланысы. Саяси режимге сипаттама. Саяси режимдердiң негiзгi типтерi, топтау принциптерi. Тоталитарлық, авторитарлық және демократия саяси режимдерiндегi мемлекеттiқ билiк пен азаматтық қоғам. Демократияға қарсы режимдердi демократиялыққа айналдыру жолдары.

Тоталитарлық және авторитарлық

Тоталитарлық тарихи және саяси феномен. Тоталитарлық режимнiң идеялық көздерi, бастауы және негiзгi белгiлерi. Тоталитарлық режимнiң түрлерi: "солшыл" және "оңшыл". Тоталитарлық қоғамдағы ұлы мақсаттардың рөлi мен тағдыры. Авторитарлық саяси режим, оның мәндiк белгiлерi. Авторитарлық режимдердiң тоталитарлықтардан негiзгi өзгешелiктерi.

Демократия

Демократия ұғымы, "демократия" терминiнiң тарихи эволюциясы, ұғымның мәнi. Демократиялық басқарудың антикалықтан қазiргi заманға дейiңгi теориялары мен үлгiлерi. Демократиялық принциптер мен процедуралар, демократия өлшемдерi. Қоғамдық өмiрдi демократиялық ұйымдастыру, "адам құқықтарының" демократиялық үлгiсi. Қазiргi демократиялардың жалпы белгiлерi, олардың құндылығы мен кемшiлiктерi.

Мемлекет саяси институт ретiнде

Мемлекет қоғамның саяси құрылымының жоғарғы түрi. Қоғамның рулық ұйымдастырылуымен салыстырғандағы мемлекеттiң тиiмдi белгiлерi. Мемлекеттiң мәнi мен негiзгi белгiлерi, оның құрылымы мен қызметтерi. Саяси реттеудiң мемлекеттiк әдiстерi. Мемлекеттiң тарихи типтерi, басқару түрлерi мен мемлекеттiк ұйымдастыру түрлерi. Мемлекет атрибуттары, мемлекет қызметтерiн жүзеге асыру механизмдерi: дәстүрлер, бедел, күштеу. Қоғамның тарихи даму процесiнде мемлекеттiң эволюциясы. Қазiргi мемлекеттердiң саяси құрылысы дамуындағы бетталыстар.

Мемлекеттiк билiк және азаматтық қоғам

Мемлекет құрылымындағы билiктiң орны мен рөлi. Азаматтық қоғам тұжырымдамасы. Азаматтық қоғам Жаңа заманның маңызды саяси идеаларының бiрi ретiнде: негiзгi түсiндiрмелерi. Азаматтық қоғамның мәнi мен өлшемдерi. Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара байланысы. Қазақстандағы мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара қарым-қатынас түрлерi.

Президент

Президент лауазымын анықтау. Президенттi сайлаудың тарихи жүйесi. Конституция көлемiндегi өкiлеттiлiк мерзiмi. Мемлекеттiк құрылымның әр түрлi типтерiндегi өкiлеттiлiктiң көлемi. Мемлекеттi басқару жүйесiндегi Президент өкiлеттiктерi салалары. Бақылау институты және қызметтен босату процедурасы. Президент - елдiң саяси басшысы. Қазақстан Республикасының Президентi. Оны сайлау процедурасы және Қазақстан Республикасы Конституциясына сай өкiлеттiктерi.

Парламент

Парламент анықтамасы, оның мiндеттерi мен негiзгi мемлекеттiк қызметтерi. Мемлекеттiк органдар жүйесiндегi парламент рөлi. Парламент палаталарының, комитеттерi мен комиссияларының заң шығарушылық қызметке қатысуы. Постсоветтiк демократиялық мемлекеттердегi парламент институты. Еуропарламент халықаралық заң шығарушылық органның бастапқы тәжірибесi. Қазақстан Республикасы парламентi, оның Конституцияда бекiттелген қызметтерi.

Үкiмет

Мемлекеттiң жоғарғы атқару органы ретiндегi үкiмет сипаттамасы. Оның саяси мәртебесi. Үкiмет құрылымының тарихи типтерi. Үкiметтi қалыптастыру жүйелерi, әртүрлi мемлекеттiк құрылымдардағы құрамы мен өкiлеттiктерi. Үкiметтiң заң шығарушылық қызметi. Қазақстан Республикасы Үкiметi, оның Конституциялық қызметтерi, өкiлеттiктерi.

Сайлау жүйесi

Сайлау жүйелерi мемлекеттiк билiк органдарын сайлау процесiндегi қоғамдық қатынастар ретiнде. Сайлау жүйелерiн реттеудiң құқықтық конституциялық және құқықтық емес ережелерi. Қазiргi сайлау жүйелерiнiң типтерi. Мажоритарлық және пропорционалдық өкiлеттiлiк. Сайлаулардың әлемдiк тәжірибесi. Сайлаулар Қазақстан Республикасындағы демократияның ажырамас атрибуты ретiнде.
Саяси партиялар мен партиялық саяси жүйелер

Саяси партияның оны парламенттiк фракциялардан, топтар, ықпал топтары мен саяси клубтардан өзгелеушi белгiлерi. Саяси процестегi партиялар мақсаты. Партиялар құрамы және электораты. Партияның ұйымдасу және қызмет тәсiлдерi, мүшелiк, билiктiң өкiлеттi органдарына кандидаттарды ұсыну түрлерi. Саяси партиялар типологиясы. Партиялық-саяси жүйелер және олардың типологиясы. Партиялық - саяси жүйелердiң қалыптасуы мен эволюциясына ықпал етушi факторлар. Дамыған демократия елдерiндегi партиялық жүйелер. Қазақстан Республикасындағы көппартиялық жүйесiнiң қалыптасуы мен қызметi. Қазақстандағы саяси партияларды типтеу, олардың сипаттамасы.

Қоғамдық үйымдар мен қозғалыстар

Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстардың пайда болу себептерi. Қоғамдық - саяси ұйымдар мен қозғалыстардың қоғамның саяси өмiрiндегi орны мен ролi, олардың топтау өлшемдерi, типтерi мен түрлерi, саяси құқықтық мәртебесiне сипаттама. Қазақстандағы қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар, оларды құқықтық жағынаң қамтамасыз ету. Оппозиция және оның қоғамның саяси өмiрiндегi ролi. Қазақстандағы оппозицияға сипаттама. Бұқаралық демократиялық қозғалыстар.

Бюрократия әлеуметтiк - саяси құбылыс

Бюрократия анықтамасы. Бюрократиялық жүйе дамуының тарихи алғышарттары, оның мәнi. Саясат пен бюрократияның, билiк пен бюрократияның өзара ықпалы, М. Вебердiң бюрократиялық құрылым ережелерi. Бюрократтану саяси институттардың даму тенденциясы ретiнде. Әр түрлi саяси режимдер жағдайындағы бюрократтық аппарат. Демократияландыру және жанарту процесiнде бюрократия дамуының ерекшелiктерi. Бюрократияландыруға қарсы тұру мен оның көрiну түрлерiн шектеу жолдары. Қазақстан Республикасында қоғамның бюрократтануын бағалау.

Қоғамдық пiкiр саясат факторы.

Қоғамдық пiкiрдi анықтау, оның әлеуметтiк мәнi, көрiну түрлерi, саяси процеске әсер ету дәрежесi. Қоғамдық пiкiрдiң қызметтерi. Қоғамдық пiкiр пайымдауларының шектерi және әрекеттер диапазоны. Қоғамдық пiкiрдiң қалыптасу көздерi. Қоғамдық пiкiрдiң қоғамның қоғамдық-саяси өмiрiндегi ролi. Оны саяси практикада ескеру мен талдау. Қоғамдық пiкiрдi сұрау, демократиялық жүйелердегi референдумдар практикасы, олардың саяси мәселелердi шешудегi маңызы. Қоғамдық пiкiрдiң саяси демократиялық институттар мен бостандықтардың дамығандығымен байланысы.

САЯСИ ПРОЦЕСТЕР

Саяси процестер

Саяси процес ұғымы. Саяси процес саяси жүйенiң қызмет ету формасы, уақыт пен кеңiстiктегi қоғамның жай-күйi, саяси өмiрдiң ахуалы жүйесi, қандайда болмасын ерекше мақсаттар және мүдделермен байланыстырылған субъектiлердiң, құрылымдар мен институттардың өзара ықпалдасу жиынтығы ретiнде. Саяси процестердiң принциптерi. Саяси процестiң құрылымы мен ерекшелiктерi. Саяси процестiң жүзеге асуының негiзгi кезеңдерi. Саяси процестiң сипаты мен бағытталуын анықтаушы факторлар. Саяси процестiң ағым режимдерi. Саяси процестiң ресурстары, типтерi және түрлерi. Демократиялық саяси процестiң ерекшелiктерi, оның шарттары және негiзгi түрлерi. Қазiргi саяси процестер динамикасы. Қазақстан Республикасындағы саяси процес, оның тоталитарлықтан демократиялық қоғамға өтумен байланысты ерекшелiгi.

Саяси бағытты жасап шығару. Жаңашылдық динамикасы

Саяси бағыт, оның жасап шығарудың негiзгi принциптерi. Саяси стратегия, оның мәнi. Стратегияның объектiсi мен көлемi. Альтернативтiк балама стратегиялар, оларды бағалау және талдау. Стратегиялық бағытты дайындап шығарудағы жаңашылдық табыс шарты ретiнде. Саяси тактика саяси күштердiң күнделiктi мiнез-құлқының бағыты ретiнде. Тактикадағы баламалар, саяси тактиканы жасап шығарудағы шығармашылық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Шетел журналистикасы
Әлеуметтану (Оқу-әдістемелік құрал)
Қазақстан-қытай қарым-қатынастарының бұқаралық ақпарат құралдарындағы көрініс
Саяси әлеуметтанудың саясаттану ғылымымен байланысы
Тұлға әлеуметтенуі түсінігі
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі
ҰЛТАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ ЭТНИКАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА ТАРИХЫ МЕН ДАМУ ЖОЛДАРЫ
БАҚ-ң саясатта алатын орны
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАТУЛЫҚ ПЕН КЕЛІСІМ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ-ТАҒЫ КӨТЕРІЛУ ДЕҢГЕЙІ
Саяси билік теориясы
Пәндер