Педагогикадан мемлекеттік емтиханға дайындық

ПЕДАГОГИКА ПӘНІ, МІНДЕТТЕРІ, ПЕДАГОГИКАНЫҢ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ ДАМУЫ 2
2. МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТӘРБИЕСІ. 3
3. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖҮЙЕСІ. 4
4. ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ТӘРБИЕЛЕУ ТҮРІ, НЕГІЗІ, ҚАҒИДАЛАРЫ 4
5. ҒЫЛЫМИ.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІНЕ СИПАТТАМА 5
6. АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ. ТӘРБИЕЛІҢ ҮРДІС КОМПОНЕНТІ, МАҚСАТЫ, ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 6
7.ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ФАКТОРЛАР 6
9. ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТЕГІ СЫНЫП ЖЕТЕКШІСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚЫЗМЕТІ 7
10. ПЕДАГОГИКАНЫҢ НЕГІЗГІ КАТЕГОРИЯЛАРЫ 8
11. МҰҒАЛІМ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ПЕДАГОГҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 8
12. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2015 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ КОНЦЕПЦИЯСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТҰЖРЫМДАМАЛАРЫ 9
13. БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ ИДЕЯЛАРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛАҚЫ ҚҰЖАТТАРДЫ БЕЙНЕЛЕНУІ 9
14. ОҚЫТУ ҮРДІСІ, ТАНЫМ КЕЗЕҢДЕРІ, ОҚЫТУ ФУНКЦИЯЛАРЫ 10
15. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ, ҚҰРЫЛЫМЫ, ПРИНЦИПТЕРІ, БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ТИПТЕРІ. 10
16. ТӘРБИЕДЕГІ ЫНТАЛАНДЫРУ ӘДІСТЕРІ 11
17. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ. ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. БІЛІМ БЕРУ ЖОЛДАРЫ 12
18. ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ БАСҚА ҒЫЛЫМДАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ 12
19. ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ТӘРБИЕНІҢ МАҚСАТ.МІНДЕНТТЕРІ 13
20. БАЛА ДАМУЫНЫҢ ЖАСТЫҚ КЕЗЕҢДЕРІ 13
21. ОТБАСЫНЫҢ ТӘРБИЕ МАЗМҰНЫ, БАЛА ТӘРБИЕЛЕУ ӘДІСТЕРІ 14
22. ҚАЗАҚСТАНДА ПЕДАГОГИКА МЕН ӘДІСТЕМЕНІҢ НЕГІЗІН САЛУШЫЛАР 14
23. ТӘРБИЕ ӘДІСТЕРІ, МАҢЫЗЫ, ЖІКТЕЛУІ 15
24. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ СТИЛДЕРІ 15
25. АҚЫЛ.ОЙ ТӘРБИЕСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ, ҚҰРАЛДАРЫ. ОЙЛАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ, АҚЫЛ.ОЙ ЕҢБЕГІ. 16
26. ПЕДАГОГИКА НЕЕГІЗІН САЛУҒА ЖӘНЕ ДАМЫТУҒА ҮЛЕС ҚОСҚАН ҰЛЫ ПЕДАГОГТАР. 16
27. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАП.ТІЛЕКТЕР 17
28. ҰЖЫМҒА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАСШЫЛЫҚ ЖАСАУ СТИЛЬДЕРІ 17
29. ОҚУШЫЛАР ҰЖЫМЫ, ЖЕКЕ ТҰЛҒА ЖӘНЕ ҰЖЫМ АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ.ҚАТЫНАС МОДЕЛЬДЕРІ 18
30. МЕКТЕП МҰҒАЛІМІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ 18
31. ЕҢБЕК ТӘРБИЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ МЕН МІНДЕТЕРІ. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БАЛАЛАР МЕН ЖАСТАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ЕҢБЕК ДӘСТҮРЛЕРІ. МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЕҢБЕК ӘРЕКЕТІНІҢ ТҮРЛЕРІ 19
32. ОҚЫТУ ТҮРЛЕРІ. 19
33. ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, МАЗМҰНЫ, БАҒДАРЛАМАСЫ. 20
34. ОҚУ ЖОСПАРЫ, БАҒДАРЛАМАЛАР, ОҚУЛЫҚТАР, ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ 20
35. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНА ШОЛУ. 20
36. ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 21
37. ДИДАКТИКА, ОНЫҢ НЕГІЗГІ КАТЕГОРИЯЛАРЫ, ДИДАКТИКАЛЫҚ ЗАҢДЫЛЫҚТАР 21
38. МЕКТЕП ПЕН ОТБАСЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫСЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ФОРМАЛАРЫ 22
39. ОҚЫТУ ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ 23
40. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮРДІС КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛГИЯСЫ 23
41. ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ, КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 24
42. ТӘРБИЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ, ТАЛАПТАРЫ, НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАР 24
43. ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ. 25
44. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ САНАСЫН ҚВЛЫПТАСТЫРАТЫН ТӘРБИЕ ӘДІСТЕРІ 25
45. ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ СЫНЫПТЫҚ.САБАҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ 26
46. АЛДЫНҒЫ ҚАТАРЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ, БЕЛГІЛЕРІ, ҚҰРЫЛУЫ 27
47. САБАҚ ТИПТЕРІНІҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 27
48. АТА.АНАЛАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘДЕНИТЕІ.ТӘРБИЕЛІК ҚЫЗМЕТНЕГІЗІ 28
49. МЕКТЕПТІҢ ОҚУ.ТӘРБИЕ ҮРПДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК БАСШЫЛЫҚ 28
50. ОҚУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҮЙДЕ ОРЫНДАУДЫҢ МАҢЫЗЫ 29
51. МЕМЛЕКЕТТІҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ РОЛІ 29
53. ОҚЫУДЫҢ АУЫЗША МАЗМҰНДАУ ӘДІСТЕРІ 30
53. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ 30
54. ОҚЫТУДЫҢ КӨРНЕКІЛІК ӘДІСТЕРІ 31
55. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫ 31
56. ОҚЫТУДЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 32
57. ДИДАКТИКА ТАРИХЫ 32
58. ІС.ӘРЕКЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ТӘРБИЕ ӘДІСТЕРІ 33
59. ТӘРБИЕ ФОРМАЛАРЫ 33
ПЕДАГОГИКА ПӘНІ, МІНДЕТТЕРІ, ПЕДАГОГИКАНЫҢ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ ДАМУЫ
1.
«Педагогика» термині грек сөзі – «пайдос» бала, «огос»- жетектеу, ертедегі Грецияда балаларды жетектеп мектепке апаратын құлдарды педагогтар деп атаған. Ал баланы оқымысты басқа құлдар оқытқан. Кейін педагогтар балаларды оқытумен, тәрбиелеумен, жан-дүниесін және денесін дамытумен айналыса бастаған.
Педагогика өз дамуында ұзақ, күрделі жолдан өтті. Алғашқы қауымды құрылыста бала тәрбиелеудің алғашқы педагогикалық элементтері пайда болды. Алғашқы кезде философия ғылымының құрамында болды. Біртіндеп тәрбие тәжірибесі Платон, Аритотель адам тәрбиесіне, жеке тұлғаны қалыптастыруға байланысты идеялар айтты. Орта ғасырда мектепті шіркеу биледі. Фома Аквинский, т.б оқыту және тәрбиелеу жөнінде еңбектер жазды, қайта өрлеу дәуірінде педагог-гуманистер итальяндық В де Фельтре, француз Ф. Рабле, ағылщын Т.Мор жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға, оқытуды еңбекпен байланыстыруға көңіл бөлді. Неміс педагогыВ.Ратке балаларға арнап ең алғаш рет оқулық, мұғалімдерге арнап оқу құралын жазды.
XVII ғасырда педагогика философияның құрамынан бөлініп шықты. Ұлы чех педагогы Я.А.Каменский өз еңбектерінде педагогика пәнін, міндеттерін, категорияларын анықтап берген. «Ұлы дидактика» еңбегі демократиялық идеяларға толы, сыныптық-сабақтық жүйені енгізген. Доқ Локк «Тәрбие жөніндегі ойлар» деп аталатын еңбегінде тәрбие теориясына көңіл бөлген. Француз ойшылдары Д.Дидро, К. Гельвеций, А.Гольбах, Ж.Ж.Руссо, швейцар педагогы И.Г.Песталоцци жеке тұлғаны қалыптастыруда тәрбие мен ортаның роліне көңіл бөлді.
Орыс революционер-демократтары В.Г.Билинский, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский, Н.А. Добролюбов бала тәрбиелеу, білім беру жөнінде пікір атйқан. Орыс педагогтары К.Д.Ушинский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстойдың гуманистік идеялары- тәрбие сипаты, дидактика проблемалары, еңбек тәрбиесі.
К.Д.Ушинский- «Адам тәрбие құралы ретінде», «балалар әлемі», «Ана тілі, деген, Л.Н. Толстой «Азбука», «жаңа азбука» деген еңбектерін жазды.
XX ғасыр педагогтары оқыту және тәрбиелеу теориясын байытты. С.Т.Щацкий - әлеуметтік педагогика; Н.Н. Курупская – сыныптан, мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру; А.С.Макаренко – ұжым жөнінде ілімі; Я.В. Занков, Д.Б.Эльконин дамыта оқыту теориясы; П.П. Блонский- алоғашқы «Педагогика» оқулығы; В.А. Сухомлинский – жастарды тәрбиелеу проблемасын зерттеді.
Педагогика пәні- пеадгшогикалық үрдіс болып табылады. Арнайы ұйымдастылады, дамытылады, қойылған мақсатқа бағытталады, жеке тұлғаның қасиеттері мен сапалары қалыптасады.
Педагогика қызметі- тәрбиелеу, білім беру, оқыту заңдарын тану, мақсат, міндеттерді белгілеу, қойылған мақсатқа жету жолдарын жасау.
Педагогиканың ғылым міндеті:
1. Тұрақты міндеттер- тәрбиелеу, білім беру, оқыту заңдылықтарын ашу, осы үрдістерді басқару, педагогикалық қызметті оқып-үйрену, жалпылау, оқыту, тәрбиелеу, білімиін беруді басқару әдістерін, құралдарын, формаларынжасау, білім беру жүйесінің болашағын болжау, зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу
2. Уақытша міндеттер- стандарт, оқулықтар, концепция, бағдарламалар жасаумен байланысты.
        
        СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА ПӘНІ, МІНДЕТТЕРІ, ПЕДАГОГИКАНЫҢ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ ДАМУЫ 2
2. МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТӘРБИЕСІ. 3
3. ... ... ... 4
4. ... ... ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ТӘРБИЕЛЕУ ТҮРІ, НЕГІЗІ, ҚАҒИДАЛАРЫ 4
5. ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІНЕ СИПАТТАМА 5
6. ... ... ... ... ... ... ... ТҰЛҒАНЫҢ ЖАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ФАКТОРЛАР
6
9. ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТЕГІ СЫНЫП ЖЕТЕКШІСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚЫЗМЕТІ ... ... ... ... 8
11. МҰҒАЛІМ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ПЕДАГОГҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 8
12. ҚАЗАҚСТАН ... 2015 ... ... ... ... ДАМЫТУ
КОНЦЕПЦИЯСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТҰЖРЫМДАМАЛАРЫ 9
13. БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ ИДЕЯЛАРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛАҚЫ ҚҰЖАТТАРДЫ БЕЙНЕЛЕНУІ
9
14. ОҚЫТУ ҮРДІСІ, ТАНЫМ КЕЗЕҢДЕРІ, ... ... ... ... ... БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ, ҚҰРЫЛЫМЫ, ПРИНЦИПТЕРІ,
БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ТИПТЕРІ. 10
16. ТӘРБИЕДЕГІ ЫНТАЛАНДЫРУ ӘДІСТЕРІ 11
17. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ. ҚОЙЫЛАТЫН ... ... БЕРУ ... 12
18. ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ БАСҚА ҒЫЛЫМДАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ 12
19. ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ТӘРБИЕНІҢ ... ... БАЛА ... ... ... 13
21. ОТБАСЫНЫҢ ТӘРБИЕ МАЗМҰНЫ, БАЛА ... ... ... ... ПЕДАГОГИКА МЕН ӘДІСТЕМЕНІҢ НЕГІЗІН САЛУШЫЛАР 14
23. ТӘРБИЕ ӘДІСТЕРІ, МАҢЫЗЫ, ... ... ... ... ... ... АҚЫЛ-ОЙ ТӘРБИЕСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ, ҚҰРАЛДАРЫ. ОЙЛАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ, АҚЫЛ-ОЙ
ЕҢБЕГІ. 16
26. ПЕДАГОГИКА ... ... ЖӘНЕ ... ҮЛЕС ... ҰЛЫ ... ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАП-ТІЛЕКТЕР 17
28. ҰЖЫМҒА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАСШЫЛЫҚ ЖАСАУ СТИЛЬДЕРІ ... ... ... ЖЕКЕ ... ЖӘНЕ ҰЖЫМ ... ... 18
30. МЕКТЕП МҰҒАЛІМІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ ... ... ... МАҢЫЗЫ МЕН МІНДЕТЕРІ. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БАЛАЛАР МЕН
ЖАСТАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ЕҢБЕК ДӘСТҮРЛЕРІ. МЕКТЕП ... ... ... ... ... ... ... ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, МАЗМҰНЫ, БАҒДАРЛАМАСЫ. 20
34. ОҚУ ЖОСПАРЫ, БАҒДАРЛАМАЛАР, ОҚУЛЫҚТАР, ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ ... ... ... ... БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНА ШОЛУ. 20
36. ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 21
37. ДИДАКТИКА, ОНЫҢ НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... ПЕН ... БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫСЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ФОРМАЛАРЫ 22
39. ОҚЫТУ ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... 23
41. ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ, КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ... ... ... ... ... ... 24
43. ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ. 25
44. ЖЕКЕ ... ... ... ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ СЫНЫПТЫҚ-САБАҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ 26
46. АЛДЫНҒЫ ҚАТАРЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ, ... ... ... ... ... ... ... АТА-АНАЛАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘДЕНИТЕІ-ТӘРБИЕЛІК ҚЫЗМЕТНЕГІЗІ 28
49. МЕКТЕПТІҢ ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮРПДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ... ... ... ОҚУ ... ҮЙДЕ ОРЫНДАУДЫҢ МАҢЫЗЫ 29
51. МЕМЛЕКЕТТІҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ РОЛІ 29
53. ... ... ... ӘДІСТЕРІ 30
53. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ 30
54. ОҚЫТУДЫҢ КӨРНЕКІЛІК ӘДІСТЕРІ 31
55. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... 32
58. ІС-ӘРЕКЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ТӘРБИЕ ӘДІСТЕРІ ... ... ... 33
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБИЛКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ПЕДАГОГИКАДАН МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАНҒА ДАЙЫНДЫҚ
ПЕДАГОГИКА ПӘНІ, ... ... ... ... ... ... грек сөзі – ... бала, «огос»- жетектеу,
ертедегі Грецияда ... ... ... апаратын құлдарды
педагогтар деп атаған. Ал ... ... ... құлдар оқытқан. Кейін
педагогтар балаларды оқытумен, тәрбиелеумен, жан-дүниесін және денесін
дамытумен айналыса бастаған.
Педагогика өз ... ... ... ... ... Алғашқы
қауымды құрылыста бала тәрбиелеудің алғашқы педагогикалық элементтері
пайда болды. Алғашқы кезде ... ... ... болды.
Біртіндеп тәрбие тәжірибесі Платон, Аритотель адам тәрбиесіне, жеке
тұлғаны қалыптастыруға байланысты идеялар айтты. Орта ғасырда ... ... Фома ... т.б ... және тәрбиелеу жөнінде
еңбектер жазды, қайта өрлеу дәуірінде педагог-гуманистер итальяндық В
де Фельтре, француз Ф. Рабле, ... ... жеке ... ... ... еңбекпен байланыстыруға көңіл бөлді. ... ... ... ең алғаш рет оқулық, ... оқу ... ... ... педагогика философияның құрамынан бөлініп шықты.
Ұлы чех педагогы Я.А.Каменский өз ... ... ... ... анықтап берген. «Ұлы дидактика» еңбегі
демократиялық идеяларға толы, сыныптық-сабақтық жүйені ... ... ... жөніндегі ойлар» деп аталатын еңбегінде тәрбие теориясына
көңіл бөлген. Француз ойшылдары ... К. ... ... ... педагогы И.Г.Песталоцци жеке тұлғаны қалыптастыруда
тәрбие мен ортаның роліне ... ... ... ... А.И.Герцен,
Н.Г.Чернышевский, Н.А. Добролюбов бала тәрбиелеу, білім беру жөнінде
пікір атйқан. Орыс педагогтары ... Н.И. ... ... ... ... ... сипаты, дидактика проблемалары,
еңбек тәрбиесі.
К.Д.Ушинский- «Адам тәрбие құралы ... ... ... ... ... Л.Н. ... «Азбука», «жаңа азбука» деген
еңбектерін жазды.
XX ғасыр педагогтары ... және ... ... ... - ... педагогика; Н.Н. Курупская – ... тыс ... ... А.С.Макаренко – ұжым жөнінде ілімі;
Я.В. Занков, Д.Б.Эльконин дамыта оқыту теориясы; П.П. ... ... ... В.А. ...... тәрбиелеу
проблемасын зерттеді.
Педагогика пәні- пеадгшогикалық үрдіс ... ... ... ... ... ... ... жеке
тұлғаның қасиеттері мен сапалары қалыптасады.
Педагогика қызметі- тәрбиелеу, білім ... ... ... ... ... белгілеу, қойылған мақсатқа жету жолдарын жасау.
Педагогиканың ғылым міндеті:
1. Тұрақты міндеттер- ... ... ... ... ... ... үрдістерді басқару, педагогикалық қызметті ... ... ... ... ... ... әдістерін,
құралдарын, формаларынжасау, білім беру жүйесінің болашағын болжау,
зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу
2. Уақытша міндеттер- стандарт, оқулықтар, концепция, бағдарламалар
жасаумен ... ... ... ... ... ... деп ... экономикалық санасын
қалыптастыруға ... ... ... ... ... ... қоғамның экономикалық өміріні тінінуді қамтамасыз
етеді, өндірістік процеске белсене қатысуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... санасын
қалыптастыруда жалпыға бірдей және міндетті.
Экономикалық сананы ... ... ... дамуының өндірістік тиімділігін арттырудың,
өндірістік қатынастарды жетілідіру, басқару ... ... ... ... ... ... өнімділігін жоғарлатужолдарын
іздестіру, өндірістік нәтижеге жете алу қабілеттілігі
экономикалық тәрбие үрдіссінде ... ... және ... ... өндірістік күштердің дамуы жөнінде, шаруашылық механизмі
жөнінде түсініктерді меңгереді. Экономикалық тәрбие ... ... ... ... ... ... дамытады, қоғамдық белсенділік, инициатива, ... ... ... ... ... әдістері
1. экономикалық тәрбие мазмұны мектеп оқуышыларының танымдық қызметінде
жүзеге асады
2. балаларадың шамасы жететін экономикалық ... ... ... еңбек, өнімді еңбек-ұйымдастыруды, жоспарлауды, мөлшерлеуді,
тиімділікті, нәтижесін тексеруді қажет етеді.
3. балаларды экономикалық қарым-қатнастар үрдісіне енгізу- ата-аналармен
бірлесе ... ... ... өзінің жеке заттарына өз қатынатарын
білдіру
экономикалық тәрбиенің қажеттігі жөнінде К.Д.Ушинский, С.Т.Шацкий ... ... ... ... білімдерді меңгерту, арнайы
курстар өтикізу- «бизнес- клуб», «менеджер клубы», ... ... ... ... ҒЫЛЫМДАР ЖҮЙЕСІ.
Педагогика дамудың ұзақ жолынан өтіп, ақпарат жинақтап педагогикалық
ғалымдар жүйесіне ... ... ... ... оқыту, тәрбиелеудің жалпы заңдылықтарын оқып-
үйренеді, оқу-тәрбие мекемелеріндегі оқыту-тәрбие үрдісінің негіздерін
жасайды.бөлімдері:
А) Педагогиканың жалпы негіздері; Б) оқыту ... ... ... В)
тәрбие теориясы; Г) мектептану;
2. Жастық педагогика- белгілі жас тобындағы оқу-тәрбие ... ... ... ... ... Б) ... ... В) жоғары мектеп
педагогикасы; Г) ересектер педагогикасы; Д) андрогогика
Адам қызметінің нақты түріне ... ... ... ... ... ... ... мұражай, музыкалық, өндірістік,
еңбекпен түзету мекемелерінің ... ... - ... қызметкерлерді оқыту және тәрбимлелеудің
принциптерін, әдлістерін, формаларын ... ... ... ашып ... ... ... ... біліктілілігін жоғаылату, жаңа мамандықты меңгеру, оларды
оқыту және тәрбиелеуді ... ... ... ... ... ... біліктілігін жоғарылату
заңдылықтарын оқып-үйренеді. Еңбекпен түзету педагогикасы- ... ... үшін ... ... ... ... ... пәндерге жататындар: педагогика тарихы, ... ... ... ... ... педагогика,
педагогикалық психология, т.б
Педагогика тарихы- түрлі тарихи дәуіәрде және кезеңдерде ... ... ... ... ... ... зерттейді. Салыстармалы педагогика - түрлі елдердегі білім беруді
салыстармалы талдаумен айналысады.
4. Арнайы педагогика- дефектология- дене, психикалық ... ... ... ... ... ... ... саңырау, нашар еститін адамдарға арналған,
тифлопедагогика- ... ... ... ... ... ... бар адамдарға арналған,
логопедия- тіл кемістігі бар адамдарға арналған.
5. жеке әдістемелер- барлық оқу-тәрбие мекемелеріндегі ... оқу ... ... зерттейді.
4. ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ТӘРБИЕЛЕУ ТҮРІ, НЕГІЗІ, ҚАҒИДАЛАРЫ
Эстетикалық тәрбие дегеніміз- жеке ... ... ... және ... ... тәрбиелеу үрдісі.
Эстетикалық тәрбие мақсаты- жеке тұлғаны ... және ... ... ... ... ... дайындығын
дамыту; көркем, рухани дене ... ... ... қалыптастыру, эстетеикалық санаы жетілдіру.
Эстетикалық тәрбие бағыттары:
1. үздіксіз көркем білім беру
2. музыкалық мәдениетті қалыптастыру
3. ... ... беру және ... ... ... ... тәрбие қағидалары:
1. баланың эстетикалық құрылыуына ұйымдасқан түрде педагогикалық әсеғр
теу
2. әдіміліктің, ... адам үшін ... ... ... кешенін шешу қажеттілігі- көркем эстетикалық; ... ... ... өнер, эстетикалық қарым-қатынас жасау, оқу
пәндері- география, матемавтика, ... ... ... ... ... ... ... бейнелеу өнері ерекше орында. Оқу үрдісінде
бала нақты шындықтың, өнердің ... ... ... ... ... ... ... көркем қызмет сыныптан және мектептен тыс
жұмыстарда өз жалғасын табады. ... тыс ... ... ... ... ... дамуы жүреді. Көркемөнерпаздық жұмыс
мақсатында мектепте эстетикалық тәрбие ... ... ... ... ... музыка, театр, көркемөнер студиялары жұмыс атқарады.
5. ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІНЕ СИПАТТАМА
Педагогикадағы зерттеу әдістері- ... ... ... ... ... ... ... процедуралар,
операциялық зерттеуц әдістерінің жүйесін зерттеуші нақты зерттеудің мақсат-
міндеттеріне ... ... ... ... ... 1) жалпы ғылыми; 2) педагогикалық;
3) басқа ғылымдардың әдістері деп бөледі.
Бақылау- ақпаратты мақсатқа бағытталған, жоспарлы жинақтау ... ... ... 1) ... ... 2) ... ... кешенділік; түрлері: үзіксіз, ауық-ауық, жаппай, таңдамалы, тура, жанама
Тәжірибені оқып-үйрету- оқу-тәрбие жүйелеріндегі жадпыны, тұрақтыны
бөліп көрсетуге, ... ... ... ... ... танымдық қызмет. Тарихи деп те атайды. Шығармашылықпен жұмыс
істейтін педагогикалық ұжымдардың шығармашылығын, жеке ... ... де ... Оқу-тәрбие үрдісін көрсететін мектеп құжатын ... ... ... ... ... ішкі тәртіп ережелері,
мұғалімдердің сабақ жоспарлары, сабақ конспектілері, оқушылар жұмысын оқып-
үйрену, үй, ... ... ... ... есеп.
Әңгімелесу- тәрбиешілер мен ... ... ... ... ... ... ... зерттеу әдісі. Зерттеу жүргізуші әңгімелесушіні өзіне тарта білуі,
сұрақ қоя білуі, әдепті болуы тиіс. Алдын ала ... ... ... ... ... ... түрі. Сұрақтар алдын ала беріледі, белгілі ... ... ... ... ... дайындалған сұрақтардың көмегімен жаппай
материал ... ... ... ... жауапты таңдайды; жабық- дайын жауапты
таңдайды; есімді; ананимді; ... ... тест ... ... ... ... ... зерттеушінің психофизиологиялық, жеке тұлғалық қасиеттерін, білім,
білік дағдыларын анықтауға ... ... ... ... ... қарапайым біліктерді анықтау, оқу, даму ... ... ... үрдісіне әдейі өзгерістер
енгізу алынған нәтижелерді ... ... ... ... ... – жасанды жасалған жағдайда өткізіледі; табиғи эксперимент-
кәдімгі жағдайда ... ... ... ... ... ... ... кей мектептерде 12 жылдықтың
оқулықтары эксперименттен өткізілуде.
6. АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ- ТӘРБИЕЛІҢ ҮРДІС КОМПОНЕНТІ, ... ... ... ... бір ... болып
табылады, қоғамдық талаптар мен мінез-құлық ... ... ... мен ... ... Адамгершілік тәрбиесі- моральдық
саналарды, мінез белгілерін, ... ... мен ... ... ... масқаты- өзіне, өз іс-әрекеттері
жөнінде есеп бере алатын жауапты адамды тәрбиелеу. ... ... ... ... сыйлау, жолдастық көмек, ... қоя ... ... ... ... тәртіптілік. Өзін-өзі бақылау, басқару,
тануды қалыптастыру жатады. Адамгершілік тәрбиесінің ... ... ... және ... еңбекті ұйымдастыру - балалар ... ... ... жақсылықпен зұлымдықты, әділдік пен
әділеттсіздікті ажыратады.
Адамгершілік ... ... ... ... ... Адамгершілік тәрбиесі үрдісінің ерекшелігі:
1. әрбір оқушының санасына қоғамдық адамгершілік сана нормаларын меңгерту
қажеттілігі
2. ... ... ... ... көріну ерекшелігі
3. ақыл-ой, еңбек, эстетикалық, дене, экономикалық, ... ... ... ... ... ... ЖАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ФАКТОРЛАР
Жеке тұлғаның дамуына сыртқы және ішкі биологиялық және ... әсер ... Ішкі ... жеке ... ... белсенлідігі,
қызығушылықтары, мотивтері. Сыртық факторлар- табиғат, әлеуметтік ... ... ... ... ... ... балаларына белгілі бір сапалар мен ерекшеліктерді жеткізудегі
организмнің қасиеттері. Организм қасиеттері ... ... ... ... ... кодта болады. Ата-аналарынан балаларына беріледі: 1)
анатомиялық-физиологиялық құрылым: сөйлеу тілі, тік ... ... ... 2) дене ... ... дене құрылымының ерекшеліктері бет
келбет, шаш, көз, ... ... 3) ... ... зат ... ... қан ... резус-фактор, организмнің жетілу кезеңдері; 4) жүйке
жүйесінің ерекшеліктері: бас ... ... ... ... есту,
сезу) құрылымы, мінезге әсер ететін нерв үрдістерінің ... ... ... ... ... далтонизм (түстерді
ажыратпау), «қоян ерін»; 6) тұқым қуалаушылық сипаттағы ... ... ... қант ... шизофрения, эндокриндік бұзылу) тапал бой.
Орта- климаттық табиғат жағдайлары, қоғамдық құрылым, ... ... ... ... жағдайларды құру жеке
тұлғаның дамуында жоғары деңгейге жетуге мүмкіндік береді.
Тәрбие- әлеуметтік ортаның әртүрлі сфераларында жеке ... ... ... әсер ететін факторлар ретінде қарастырылады. Тәрбиеші бала
дамуын арнайы ұйымдастырылған тәрбиелік жүйеде іс ... ... ... адамдар арасында өзара қатынас орнатуға бағытталған. Адам қоғамнан
тыс ... ... ... ... ... ... ... емес. Іс-
әрекет (қызмет) ойын, оқу, танымдық еңбек, қоғамдық, ... ... ... ... адамға мына жағдарлардасептігін тигізеді:
адам өмірінің материалдық ... ... ... ... ... өзгерптуді, тануды; мақсатқа жетуге көмектеседі; рухани
дамиды.
Сонымен адам дамуы биологиялық және әлеуметтік факторларға байланысты.
Түрлі ... ... ... жеке ... қалыптасуына көбірек, не
азырақ әсер етеді. Факторлар жүйесінде тәрбие шешуші роль ... ... ... ... ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ, МАҚСАТЫ,
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Экологиялық тәрбие проблемаларымен адамдар XVII ғасырдан бастап
айналыса ... ... ... ... ... жақындағандықтан
көкейкесті болып отыр. Адамзат ... ... ... ... ... ... шешуден тысқары болмағаны жөн.
Экологиялық тәрбие дегеніміз- балалардың экологиялық білімділігі мен
тәрбиелілігін дамытуға бағытталған жүйені педагогикалық қызмет, экологиялық
білімдерді ... ... ... ... мен ... Экологиялық тәрбие мақсатқа бағытталған ... ... ... Түрлі пәндерді оқып-үйрену арқылы бала экологиялық білімдерді
меңгереді. Адамгершілік, эстетикалық тәрбие ... аялы ... ... ... ... ... еңбек-
табиғатты қорғауға үйретеді.
Мақсаты- балалардың экологиялық санасын дамыту, экологиялық мәдениетті
қалыптастыру, табиғатты қорғау ... ... ... ... ... ... ... қорытыды, жарнамалардан тұрады,
эстетикалықсезімдер, экологиялық жауапкершілік. Адамның табиғатты қолдануы
экологиялыұ ойлауды қажет етеді. Экологиялық ойлау ... ... ... ... ... технологиялық үрдістің жағымсыз жақтарын
жоюдан көрінеді.
Экологиялық санаға- табиғатты қорғауға бағытталған адамның еріктік
ұмтылуы енеді.
Экологиялық ... ... ... ... ... ... біртұтас шешуге негізделген. Тәрбиелеудің әдістерін ... ... ... ... сауатты, тәрбиелі жеке тұлғаны
қалыптастыра алады. Қоршаған ... ... ... ... ... 1. жеке ... мәдениетін сақтау; 2. юасқа адамдардыңғ ... ... ... ... ... 3. ... болған
қажетсіз құбылыстарды жоюға байланысты еңбек операцияларын орындау;
Экология тәрбие ... ... ... ... ... жағдайда талдау; дүние ... ... ... жердің
экологиялық жүйесін оқып-үйрену; адамның табиғатқа әсерін оқып-үйрену.
9. ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТЕГІ СЫНЫП ЖЕТЕКШІСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚЫЗМЕТІ
Мектепте оқу-тәрбие ... ... үшін ... жекетшілері
тағайындалады. Оның себеі, бір сынып оқушыларымен бірнеше ... ал ... ... ... ... Л.С.Выготский «Педагог-
бала өмірін ... ... ... ... ... өмірінде
тәрбиеленушілерге көмекші, қорғаушы. Ең «қиын бала» да ... бала ... оған да ... ... ... қажет. Бала құрметтейтін,
сыйлайтын педагог қана тәрбиелей алады. Сынып жетекшісі ... ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі сынып
жетекшісінің қызметі- әр баланы жоғары дәрежеде дамтыу, оның дарындылығын
ашу, рухани, ... дене ... ... ... тәрбиеленушілерге жеке
қарау.
Сынып жеткешісінің негізгі міндеттері:
1. әр баланың жеке дамуын бақылау, әр жеке ... ... ... ... ... ... ... дарындылығын оқып-үйрену
3. барлық қызмет- жее, жұптық, ... ... ... ұйымдастыру.
Салауатты өмір салтын белсенді насихаттау
4. тәрбиеленушінің құқықтары мен ... ... ... ... орта ретінде құру.
Сынып жетекшісінің қызметі:
1. аналитикалық функция- балалардың жеке ... ... ... жеке тұлғаның және ұжымның тәрбиелік деңгейін, сынып ұжымның
қалыптасуын т.б оқып-үйрену
2. прогностикалық функция (болжам ... ... шара ... жеке даму деңгейлеріне, ұжымның құрылуына, қалыптасуына,
ұжым мүшелерінің ... ... ... ... ... ... алыс және ... перспектикасын құру
3. ұйымдастырушы-үйлестіруші әр ... жеке ... ... ... ... ... балаға оқу
қызметінде көмектесу; түрлі ... ... ... ... басқаруға көмектесу; әр оқушыға жеке
әсер ету; баланы үйірме, клуб, секция жұмыстарына қатыстыру; ... мен ... ... ... ... ... ... мектепке көмекке тарту, пән мұғалімдерінің
сабақтарына қатысу, ... ... ... ... ... ... сабақтан тыс уақыттағы шараларда бала
өмірі мен денсаулығына ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру, құжат жүргізу, жүрналдан сабаққа
қатысуын есепке алу, күнделік, жеке іс қағаздары, жоспар, т.б
4. коммуникативті: балаларп ... ... ... қарым-
қатынас жасауға үйрету, жағымды психологиялық климат құру
10. ПЕДАГОГИКАНЫҢ НЕГІЗГІ КАТЕГОРИЯЛАРЫ
1. Тәрбиелеу- екі мағынасы бар: әлеуметтік ... ... ... ... ... болашақ өмірге дайындау. Оған қоғамның әлеуметтік
құрылымының күші ... ... ... ... ... балабақша,
мектеп, ақпарат құралдары, т,б дайындайды. Баланы өмірге дайындау ... ... ... де ... ... ... шығу тегі,
табиғат, мәдени орта, тұратын жері. Педагогикалық ... ... ... ... үрдіс, жеке тұлғаның дамуына әсер етеді.
Тәрбие мақсаты- баланы балабақша, ... ... ... ... ... дамыту- кең пеадагокалық мағынадағы тәрбие. Үлкендер балаға
оның белгілі бір қасиеттерін ... ... әсер етуі ... – тар
педагогикалық мағынадағы тәрбие. Тәрбие- ... ... ... Адам ... өзі ... қойса, белгілі бір сапаларда тәрбиелеуге
байланысты қызмет атқарады. Ол ішкі ... әсер деп ... ... В.А.Сухомлинский «Нағыз тәрбие өзін-өзі тәрбиелеуде ғана болады
2. Оқыту- ересектердің ... ... ... сананы, мәдениетті өнімді
еңбек, қоршаған ортаны өзгерту және қорғау жөніндегі білімдерді
мақсатқа бағытталған, ұйымдасқан, жүйені ... ... ... ... ... ... ... білімдер мен біліктер жиынтығын
меңгеру үрдісі. Адамдарды ... ... ... орта, жоғары, кәсіби білім беру бар. Өздік білім алу
маңызды рольатқарады. ... беру және ... ... ... ... ... Даму- адам организміндегі сандық, сапалық өзгерістер.
5. Қалыптасу- түрлі факторлардың; табиғи, әлеуметтік, саяси, экологиялық
факторлардың әсерінен адамның құрылуы
11. МҰҒАЛІМ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... іске ... жеке тұлға-
мұғалім, арнайы дайындығы бар, педагогикалық қызметпен кәсіби айналысады.
Педагог қызметі- жее тұлғаны жасау, рухани дамыту. Қазіргі ... ... ... ... ... мәдени өмірде бейімделуге
көмектесу. Қазіргі қоғам кез келегн білім беру мекемесіндегі педагогтарға
жоғары ... ... ... ... жалпы мектеп жағдайында
оқытудыңжоғары деңгейін қамтамасыз етуі, денсаулық, оқушылардың бос ... ... ... ... қатысуы тиіс. Педагог ... сай ... үшін ... ... ... ... ... білімдерп мен біліктерді қолдана білу, оқыту, тәрбиелеу,
дамыту, қалыптастыруды басқару. Мұғалімнің ... ... ... қою,
диагностикалық анықтау, прогостикалық, жобалау, жоспарлау, ақпатартық,
ұйымдастырушылық, бақылау, түзеу, талдау. ... ... ... ... ... Мұғалімге қойылатын талап- пеадагогикалық
қабілеттің болуы- оқушылармен жұмыс жүргізе ... ... ... басты топтары:
1. Ұйымадастырушылық
2. Дидактикалық
3. Коммуникативті
4. Зерттеушілік
5. Ғылыми-танымдық
Мұғалімнің маңызды ... ... ... ... ... жұмысқа қабілеттілік, тәтіптілік, мақсат қоя білу,
ұйымдастырушылық, т.б. табандылық, әділдік, шеберлік, ... ... ... ... бала ... білу, әдістемені, алодыңғы
қатарлы технологияны меңгеру, талап қоя білу. Жеке ... ... ... ... ... ... сенімділік,
ұстамдылық, париотизм, тб.
12. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2015 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ
КОНЦЕПЦИЯСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТҰЖРЫМДАМАЛАРЫ
Қазіргі қоғамдағы ... ... ... дамуындағы жаңа
стратегиялар, ашық қоғам, информациялау- білім ... ... ... ... ... ... ... мақсаты білім, білік, дағдыларды
жинақтап қана қоймай, қажетті ... өз ... таба ... ... ... өмір ... қызмет ету.
Концепцияға сәйкес мектепке дейінгі тәрбие сақталады. Мектепалды
даярлық ... бала 5 ... ... ... ... ... кәсіптік білім беру, бірнеше тілді меңгеру жүзеге асырылады.
Бала мектепке 6 жастан қабылданады. ... ... шет тілі ... ... ... ... 10сыныппен аяқталадлы. Интеграция,
курстар, профилді дайындау енгізіледі. 11-12 сыныптарды ... ... ... ... ... ... болады. 12 жылдық тегін ... ... ... 2 жылдық
оқудағы кейін профиль бойынша жоғары оқу орынының 3 ... ... ... ... білім беру саласында жоғары білікті мамандардың
көп деңгейлі ... ... ... ... - магистр- доктор және
оқытудың кредит жүйесі енгізіледі.білімнен кейін жүреді.
Қазақстан жағдайында орта білім беру 4+6+2 (баст+негіз ... ... ... тиімді, экономикалық негізделген.
12 жылдық білім беру сатылары:
1. Бастауыш білім беру 1-4 сыныптар. 4 жыл 6 ... ... ... ... жеке тұлғасын қалыптсатыру, қабілеттілігін анықтау және
дамыту
2. Негізгі білім беру- 5-10 ... 6 ... ... жүйесінің
базистік негіздері меңгеріледі, қарым-қатынас мәдениеті қалыптастырылады.
Таңдау бойынша пәндер оқытылады. Профиль алуға даярлық жүргізіледі.
3. Орта білім беру – ... ... 11-12 ... 2 жыл. ... ... ... ... кәсіби жағынана дайындайды. Оқушы оқыту
формалары мен құралдарын, жеке білім беру ... ... ... іске ... ... Жаңа Заң және ... құқықтық база құру
2. Мектепқе дейінгі балалар мекемлерінің жүйелерін құру
3. Экспериментталды оқу ... ... ... ... ... ... БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ ИДЕЯЛАРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛАҚЫ ҚҰЖАТТАРДЫ БЕЙНЕЛЕНУІ
Бала құқықтары проблемасы, оның ... ... ... ... жалпы дүниежүзілік проблема. 1959 жылы бала ... 1989 жылы бала ... ... ... ... ... дамытуды қамтамасыз ету жөніндегі Бүкіләлемдік Деклорация; 1995
жылы – толеранттық принциптерінің ... ... ... бала ... ... ... зорлық көрсетпеу, тыңдай
және ести білу сияқты қасиеттер ... ... ... ... ... үшін ... Адам құқыөтарын мектепте оқып-үйрену 1985
жылы 14 ... ... ... ... ұсынды. Бұл құжатта мынадый
негізгі принциптер берілген:
1. Барлық халықтарды түісну, ... ... мен ... ... ... ... басқалармен қарым-қатынас жасай білу;
4. құқықтар мен міндеттерді ... ... ... ... ... ... түсіну;
Ең басты педагогикалық мәнді құжат бала құқығы жөніндегі Қонвенция болып
есептеледі. ... ... ... құқықтары жөніндегі Заң 2002
жылы ... Оның ... ... сай келеді: өмір сүру,
даму, қорғау, қоғам өміріне белсене қатысу.
Заңды үлкендердің балалармен ... ... ... ... ... ... жеке тұлғасына, оның
пікірі, көзқарасына құрметпен қарауға шақырады, гуманистік тәрбие негізі
болып ... Бала ... ... ... концептуалды
қағидалары білім беру жеке ... ... ... адам ... ... ... ... Республикасының соңғы жылдары қабылданған Заңдары:
1. 1998жылы- «Неке және отбасы жөнінде»
2. 1997жылы- ... ... ... ... және жастар үйлері
жөнінде»
3. 1998жылы- «Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығын ... 2002 жылы ... ... балаларды әлеуметтік және медициналық-
педагогикалық, коррекциялық қолдау жөнінде»
5. 2002 жылы- «нашақорлық дертіне щалдыққандарлы медициналық-әлеуметтік
қолдау жөнінде»
6. 2002 жылы- «Шылым шегу ... және ... ... 2002 жылы- «мемлекеттік әлеуметтік бағытталған көмек жөнінде»
14. ОҚЫТУ ҮРДІСІ, ТАНЫМ КЕЗЕҢДЕРІ, ОҚЫТУ ... ... ... ... ... мәдениет, өнімді еңбек
тәжірибесін қоршаған ... ... ... жөніндегі білімдерді
үлкендердің мақсатқа ... ... ... ... ... ұрпақтың меңгеруі. Ол ұрпақтар арасындағы сабақтастықты, қоғамның
толық қызметін, және тұлғаның сәйкес даму деңгейінқамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... белгілі жақтарын
меңгереді: идеология, ... ... ... ... ... ... Оқыту жеке тұлғаның жан-жақты үйлесімді дамуының негіздерін
салады. Оқыту бір-бірімен байлансты екі ... ... ... ... ... ... оқу. ... оқушы меңгеретін білімдерді жеткізеді.
Сабақ берудің бірнеше жақтары бар: мұғалімнің өз ... ... ... ... білу, оқытудың қазіргі әдістерін білу, оқушының ақыл-
ойын ... ... ... жеке ... қасиеттерін қалыптастыру
жолдарын білу. Оқушының оқуы- оқушының ақыл-ой күші, мінездің моральдық
және ... ... жеке ... қасиеттері мен темпераменті
қалыптасатын белсенді танымдық үрдіс. Адам танымының бірнеше кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... заттар
жөніндегі түсініктер; 2) түсініктер жүйесін меңгеру- оқу пәндері арқылы
қоршаған орта жөнінде түсініктер ... 3) ... орта ... ... пайда болады;
Мектептегі оқыту баланы ғылыми білімдер, түсініктер, заңдылықтар
әлеміне енгізеді. Қысқа уақыт ... бала ... ... ... бойы
жинақтаған біліміні меңгереді. Оқытудың үш ... бар: ... ... ... ... оқу ... мен ... қалыптастыру;
дамыту- оқушылардың ақыл-ойын дамыту; тәрбиелеу- патриоттық, адамгершілік,
эстетикалық сезімдер, көзқарастар, сенімдер, ... ... ... ... ... қызметін іске асыру арқылы мектеп
оқыушысының жеке ... ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ, ҚҰРЫЛЫМЫ, ПРИНЦИПТЕРІ,
БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ТИПТЕРІ.
Білім беру жүйесі- мемлекеттік ... беру ... ... беру ... ... беру ... ... беру органдарын
басқару жиынтығы.
Қазақстан республикасының білім беру жүйесі 2007 жылы ... ... ... ... ... сүйенеді. Заң білім
беру облысындағы ... ... ... анықтайды.
1. Білім берудің гуманистік сипаты, адам өмірі, денсаулығы басты назарда;
азаматтық, Отанға ... ... ... ... ... ... болуы
3. Білім берудің зайырлы сипаты
4. Білім берудегі еркіндік
5. Білім беруді басқарудың демократиялық, мемлекеттік – ... ... беру ... ... ... ... бала бақша, бөбекжай,
2. Жалпы білім беру мекемелері, мектеп, гимназия, лицей
3. Кәсіптік білім беру мекемелері, ... ... орта ... ... беру; институт, университет, академия, - ... ... ... ... ... ... біліктілікті
жоғарталу инситуты,- жоғары білімнен кейінгі кәсіптік білім беру;
4. Араулы білім беру мекемелері
5. Қосымша білім беру ... ... ... ... ... жас техниктер студиясы, туристер станциясы,
т.б.
6. Жетім беалаларға арналған білім ... ... ... беретін басқа да мекемелер
Білім беру мекемелері- мемлекеттік, мемлекеттік емес, муниципалды
болуы мүмкін. Білім алу- формалары: күндізгі, ... ... ... өз ... білім алу, эктернат. Білім беру ... ... ... ... ... ... ... беру- негізгі және
қосымша; білім беруді басқару органдары: Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... беруді басқару
16. ТӘРБИЕДЕГІ ЫНТАЛАНДЫРУ ӘДІСТЕРІ
Мадақтау әдісі- жағымды баға беру құралы, ... ... ... Мадақтау қолдау, мақтау, алғыс, марапаттау
түрінде болады. Жағымды дағдылар мен әдептерді бекітеді, әділ болуы тиіс,
тәрбиеленушінің ... ... ... ... ... ... ... пайда болады. Сондықтан байқап қолданған жөн. Мадақтау
әдісіне қойылатын педагогикалық талаптар:
1. нақты ... ... үшін ... ашық ... ... ету
3. жиі, үнемі бір баланы мадақтамау,
4. біркелкі, ұқсас, түрде мадақтамау
5. мадақтау жасқа сәйкес болуы тиіс.
6. жас ерекшеліктеріне сәйкес болғаны ... жеке бір ... ... ... ... тәрбиеленушінің мінез-құлқын ескеру
Жазалау әдісі- тәртіптіліктің жағымсыз жақтарына баға беру арқылы
келеңсіз көріністерді ... ... ... қою, ... сай ... қатені
түсіну
жазалау- қоғамдағы белгіленген талаптар мен мінез-құлық ... ... ... ... әсер ету ... педагогика өкілдері жазалауды жақтады, еркін тәрбие теориясының
өкілдері керісінше, жазалауды қолданады.
Келесі жазалау түрлдеріне тиым салынады:
1. Дене
2. Жеке тұлғаны ... ... ... ... ... ... ... қою
Жазалау түрлері: құқытан айыру не шектеу, сөзбен айыптау, ұжым өміріне
қатыстырмау, тәрбиеленушіге қарым-қатынасты ... ... ... ... ... ... талаптар: негізделген, жасалған
ісіне сай. Бір ... үшін 2 рет ... ... Қол ... ... ... Жазалауда баланың жас және жеке ерекшеліктері
ескеріледі
17. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ. ҚОЙЫЛАТЫН ... ... БЕРУ ... беру мазмұны дегеніміз- оқушылар меңгеруге тиіс ғылыми білім,
практикалық біліктер мен дағдалардың ... ... ... ... ... ... білім беру мазмұнында жеке ... идея ... ... Ол И.Я. ... М.Н. ... В.В. ... жұмыстарынан көрінеді.
Білім беру мазмұнының элементтері:
- Танымдық қызмет- табиғат, қоғам, техника, ойлау, қызмет құралдары
жөніндегі білім
- ... және ... ... мен ... ... ... ситуацияда стандартты емес шешім табу
- Қоршаған ортаға, адамдарға, өзіне-өзі, мораль нормаларына қарым-
қатынас
қазақстан Песпубликасында ... беру ... ... ... ... ... беру мазмұны қоғамның ... және ... бірі ... ... ... ... құқықтың мемлекетті
жетілдіруге бағытталады. Білім беру ... ... және ... ... ... ... қазіргі заманғы білім деңгейін қалыптастырады;
білімі беру мазмұны адамдар мен халықтар арасындағы түсінушілкті ... ... ... ... қалыптастыруы тиіс.
Жалып білім беру мазмұны: жеке тұлғаның ... ... ... адамзаттық позициясын, өмірге, еңбекке, қоғамға қарым-қатынасын
қалыптастыру
Кәсіби білім беру мазмұны- нақты қызмет саласында қажетті ... ... ... беру ... ... ... Жеке тұлғаның үйлесімді дамуын қамтамасыз ету; базалық мәдениетті
қалыптастыру;
2. Білімдік материалдық ғылыми және ... мәні ... ... ... сай ... ... заманғы мектептің оқу-әдістемелік- материалдық базасына сәйкес
келуі
«Білім туралы» Заңға сәйкес білім беру стандарты бар. ... беру ... ... мемлекеттік нормасы ретінде қабылданған, жеке
тұлғаның мүмкіндіктерін ескеретін негізгі параметрлер жүйесі. ... ... ... беру ... ... оқу ... көлемін,
оқушылардың дайындық деңгейінбелгілейді. Мемлекеттік білім беру стандарты
елдегі біріңғай білім беру ... ... беру ... ... мыналар кіреді:
1. Оқу мекемесінің типті (базисті) оқу ... ... ... ... ... жалпы дайындық деңгейіне қойлатын мемлекеттік талаптар
18. ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ БАСҚА ҒЫЛЫМДАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ
Педагогика дербес, жеткілікті ... ... ... ... анық
зерттеу облысы бола тұрып, жеке бола алмайды. Тәрбие ... ... ... келе ... адам ... ол ... ... тығыз байланысты.
1. Қоғамдық ғылымдар. А) Философия- пеадгогиканың методилогиялық негізі
болып табылады. ... ... ... ... ... ... ұғым мен жеке тұлға байланысы проблемалары.
Б) Этика, ... ... ... ... ... ... В) Әлеуметтану- халықтың даму тенденциялары,
әлеуметтану заңдылықатыр, әлеуметткік оратынң адамға әсерін ... ... ... ... ... ... еңбек өнімділігін
жоғарылатудың маңызды шарттарының бірі болып табылады. Д) ... ... ... келуі, өлімі, мигарция проблемаларын зерттеу арқылы
мектептер салуды жоспарлау, мұғалімдерді дайындау ескеріледі.
2. ... ... А) ... ... адам организмінің
қыұрылымы және қызмет ету ... ... және ... ... ... ғылым; Б) Мектеп гигиенасы- мектептегі барлық
сабақтардың ... ... ... В) ... ... коррекциялық педагогика пайда болды.
3. Психиологиялық ғылымдар. А) Жас ерекшелігі, педагогикалық психология
адамның жас ерекшелігін ескере ... ... ... оқыту
және тәрбиелеу жағдайларында психикалық ... ... Б) ... ... жеке ... ... қажетті мәліметтермен педагогиканы қаруландыруды, адамның
жеке ерекшеліктерін ... В) ... ... ... ... жататын жеке тұлғаның қалыптасу ерекшеліктерін оқып-
үйренеді; С) Инженерлік психология- адам мен ... ... ... ... бірге, кибернетика, этнография, фолклористика,
археология, география, т.б ғылымдармен байланысты.
Басқа ... ... ... ... 1. Басқа
ғылымдардың қағидалары мен қорытындыларын; 2. Зерттеу әдістерін; 3.
Зерттеу нәжижелерін қолдана алады; ... ... ... қатысады.
19. ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ТӘРБИЕНІҢ МАҚСАТ-МІНДЕНТТЕРІ
Қазіргі қоғамдағы тәрбиенің басты мақсаты- жеке тұлғаның ақыл-
ой, ... ... дене ... ... ... ... ашу, жас ... ескере отырып,
жеке тұлғаның ашылуына жағдай жасау.
Тәрбие мақсатының құрамдас бөліктері бар; ол ... ... ... ... ... ... ... ммүкіндіктерін,
қабілеттілігін, дарындылығын дамытуға бағыттыалған. ... ... ... ... қаруландырады. Дүниеге көзқарас
негіздері қалыптастады.
2. Дене ... ... ... ... дене ... жұмыфс
қабілеттілігін арттыру, көңілді, сергек, сау болуға ұмтылу
3. Еңбек тәрбиесі және политехникалық білім беру- жеке ... ... ... ... ... ... Оқушылар еңбек
үрдісі, құралдары, заттары жөнінде білімдерді, жалпы және ... ... ... мегереді
4. Адамгершілік тәрбиесі- жеке тұлғаға қоғамның моральдық талаптарын
бейнелейді
5. Эстетикалық ... ... ... ... ... ... ... ортадағы әдеміліқті, әсемділікті,
көркемдік, сұлулықты түсіне білуді тәрбиелеу
6. Экономикалық тәрбие- нарықтық ортада ... ... өз ... ... мақсатқа сәйкес іске асыра білетін ... ... ... тәрбие- адам мен табиғаттың өзара ... ... ... ... ... Жеке тұлғаның қоршаған ортаны
қорғауға, жауапкершілігын тәрбиелеу, қамқолық жасай білуге үйрету
8. Құқықтық тәрбие- жас азаматтық құқықтың ... мен ... БАЛА ... ... ... жеке ... ... сипататмасы. Периодизация жастық
ерекшеліктерді бөліп көрсетуге неіделеді. ... ... ... тән
анатомиялық- физиологиялық және психикалық сапалар. Даму периодизация
адамның бүкіл өмірін қамтиды.
Педагогикалық жастық кезеңдері:
1. ... шақ- ... ... шақ - ... мектепке дейінгі кезең- 3-6 жас
4. кіші мектеп ... ... орта ... ... 10-15 ... ... мектеп жасы- 15-18 жас
Жас ерекшеліктерін ескеру- педагогикалық принциптердің бірі ... Оған ... ... ... лқу ... ... ... еңбек пен оқу тәртібін реттейді.
Бала өмірінің алғашқы жылында ана мен бала ... ... ... Бала тілі ... ... мінез-құлық қалыптасады.
Ойлауы көрнекі-әрекетті болады. Баланың ойлауы тез дами ... орта ... ... қалыптасады, өздік бағалау пайда болады.
Негізгі ... Тіл ... ... ... Ерікті, белсенді зейін
қалыптасады.
Мектептегі оқу бала өмірін түбегейлі өзгеретеді. Оқу еңбегінде баланың
психикалық қызметі ... ... ... ... еске ... ... ... шақта- бала организмінің дамуында көптеген сандық және
сапалық өзгерістер болады. Соның салдарынан ... ... ... өзгереді, «өтпелі қиын кезең» деп аталады.
Жастық кезең- өмірілік сенім, позиция ... ... ... үміт ... ... ... оқушыларының адамгершілік және
әлеуметтік сапалары қалыптасады.
21. ОТБАСЫНЫҢ ТӘРБИЕ МАЗМҰНЫ, БАЛА ТӘРБИЕЛЕУ ӘДІСТЕРІ
Отбасылық ... ... ... ... ... отабсы мүшелері
тарапынан әсер ету үрдісі. Отбасының ... ... өсер ... ... ... ... әсер теу. ... жеке тұлғаның адамгершілік, дене,
еңбек тәрбиесін іске асырушы. Отабсы тәрбиесі қандай болса, бала ... ... ... ... ... әсері ең күшті тәрбиелік әсер болып
табылады. Отбасының басқа жерде қалыптастыруға болмайтыны ... ... ... ... ... ... етеді. Отбасының басты әлеуметтік функциясы- азамат, патриот,
болашақ отабсы ... ... ... ... ... ... ... әсер етеді. Отбасындағы тәрбие ... ... ... ... ... ... және ... сау, адамгершілігі, ақыл-
ойы дамыған, еңбекке, қоғамдық, отбасылық өмірге даяр жеке ... ... ... ... ... компоненттері: дене,
адамгершілік, интелектуалды, эстетикалық, саяси, жыныстық ... ... ... ... ... ... ... мақсатты
педагогикалық әсер етуде қолданатын құралдары. Оның өзіндік ерекшелігі
бар: әр балаға жеке әсер ... ... ... ... ... ... отабсылық тәрбие әдістері: 1. ... ... ... ... ... 2. жеке үлгі көрсету; 3.
мадақтау; 4. жазалау;
Отбасылық ... ... ... ... ... үй тұрмысы, ұлттық
салт-дәстүр, әдет-ғұрып, қоғамдық пікір, күн ... ... ... т.б
Қазіргі қоғамды отбасындағы кризис жиі байқалуда- ол бала тәрбиелеуден
көрінеді. Себептері: елдегі ... ... ... ... көп ... ... ... арасында конфликтің
болуы.
Отбасының тәрбиелік әсер ету жолдарын ... ... ... ... ... ... ... қоғам күштерін біріктіру
3. Педагогикалық жұмысын үйлестіру
22. ҚАЗАҚСТАНДА ПЕДАГОГИКА МЕН ... ... ... ... ой-пікір тарихының тамыры тереңде жатыр. Сол
сияқты мектеп ісінің ... ... даму ... өз бастауын ерте замандардан
алады. Қазақстан жерінде VII- VIII ғасырда көптеген мектептер, діни ... ... ... ... ... ... ... көпшілігі
медремелерді тамамдаған. Отырарды Әл-фараби, Уфада Б.Майлин, ... ... ... XIX ғасырдың екінші жартысында орыс-қазақ
мектептер, діни білім ... ... ... істей бастады. Мұндай
мектептерге қазақ ағатушысы Ы. Алтынсарин қарсы боды. ... ... араб ... және жаңа араб ... жүргізілді. Жаңа араб тілінде
оқытудың көш басшысы белгілі түрколог-лингвист А.Байтұрсынов болды. ... ... ... ... бастауыш мектеп мәселесіне ерекше назар
аударды, бірнеше оқу ... ... ... ... ... 1910жылы, М.Молдыбаев «Қазақша оқу кітабы» 1912жылы.
Қазақстанды педагогика ғылымының туып дамуы ... ... ... ... ... ... тығыз байланысты. Қазақ
мектептеріне арналған оқулықтар жазу ісі 20-40 жылдары қолға ... ... ... ... ... ... І.жансүгіров, М.Әуезов, С.Мұқаонв, М:Ғабдуллин, Қ. Жұмалиев,
т.б зор үлес қосқан. ... ... ... ... ... тіл, ... емле, грамматиканы оқыту жайлы бірнеше ... ... ... ... С.Жиенбаев, Ә. Қоңыратбаев, Ғ.Бегалиев,
т.б ғалым-педагогтар дүниежүзілік педагогика классиктерінің Я.А. Коменский,
И.Г.Песталоцци, ... т.б ... ... ... мен ... ... ... зерттеумен айналысты. Соғыстан кейінгі
жылдарда Ш.Уалихановтың, ... ... т.б ... ... ... С.Қожахметов, Ә Сыдықов ізденістері мектеп
ісі мен педагогиканың тарихын баяндайтын оқу кітаптарына ... ... ... ғылыми педагогикалық зерттеулерде шағын жинақталған
мектептердегі оқу-тәрбие жұмыстары, ... ... ... жұмысын
ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін, ... ... ... ... кластан және мектептен тыс жұмыстар» ... ... ... ... ... ... тапқан.
Қазақстандағы мектеп оқу ағарту ісінің даму ... ... ... ... ұлт кадрларын даярлау мәселесі, кәсіптік мамандық
педагогика ... ... ... ... үлес болды. Қ Бержанов, Қ
Жарықбаев, Қ Сейталиев, С. Қалиев, ... ... т.б. ... ... ... әр саласына белсене ат салып, құнды еңбектер
жазған АБайтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, ... Х. ... ... сияқты азаматтардың педагогикалық ой-пікірін әлі
де ... ... ... ... МАҢЫЗЫ, ЖІКТЕЛУІ
Тәрбие әдісің-тәрбеимақсатына жету құралы, ... жету ... ... шешу құралдары. Мақсатқа түрлі жолдармен жетуге
болады. Тәрбие әдістерін барлық ... ... ... ... ... ... кез келген тәрбие міндеттерін- адамгершілік,
ақыл-ой, еңбек, ... ... ... тәрбиешілер, мұғалімдер, ата-
аналар қолдана ... ... ... ... үшін ... әдістерін
жіктеуге болады:
1. Сананы қалыптастыру әдістері- әңгімелеу, әңгіме, диспут, лекция, үлгі
2. Мінез-құлықты қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... талап қою, қоғамдық пікірі
3. Іс-әрекетті ынталандвру әдісі- жарыс, мадақтау, жазалау.
Тәрбиеші өзінің кәсіби құызметінде жағдайлар мен мүмкіндіктерді ескере
отырып, тәрбие ... ... және ... Ол үшін қойылған
тәрбие мақсаты мен ... ... жас, жеке ... мен қажеттіліктірен, әлеуметтік ортасын, өз шамасы мен
мүмкіндігін ... жөн. ... ... ... тәрбиеші
тәрбиеленушіге гуманистік көзқараста болған жөн.
24. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ СТИЛДЕРІ
Мұғалімнің педагогикалық қызмет түрлері басқа қызмет ... ... ... сипатталады. Қызмет стилі дегеніміз белгілі
жағдайда қолданудан көрінетін тұрақты ... ... ... ... ... ... ... Оқушы педагогикалық әсер ету ... ... ... өзі ... ... Өзі ... ... орындалуын қатаң қадағалайды. Мұғалім басты
роль атқарады. Негізгі ... ... ... ... ... ... ... жасауды, білім беруде мұғалім
мен оқушы тең ... ... ... ... ... ... ... оқу үлгерімін, жеке бас
қасиеттерін ескереді. Негізгі әдістер- әрекеттенуге итермелеу,
кеңес, ... ... ... ... ... қабылдамайды, инициативана
оқушыларға, әріптестеріне береді. Оқушылар қызметін жүйесіз ұй
ымдастырады, табанды емес, ... ... ... тууы ... мен ... ... ... қызмет стильдерін ұсынады:
1) Эмоционалды- инпровизациялық- күшті оқушыларға ... ... ... ... ... ... сабақта жұмыс
түрлерін көптеп өткізеді;
2) Эмоционалды-әдістемелік оқыту үрлісіне, ... ... ... ... ... ... Талдамалы-импровизвциялық- оқыту процесіне де, нәтижесіне де назар
аударады, ... ... ... ... ... Оқыту нәтижесіне сүйене ... ... ... ... тырсады. Оқыту әдістерін,
оқушылардың репродуктивті қызметін, ұжымдық талқыдауды ... ... ... МІНДЕТТЕРІ, ҚҰРАЛДАРЫ. ОЙЛАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ, АҚЫЛ-ОЙ
ЕҢБЕГІ.
Жек тұлғаны тәрбиелеу әр ... ... ... байланысты. Мектепті ақыл-ой тәрбиесінің міндеті- шығармашылықпен
ойлай білетін жеке тұлғаны қалыптастыру. Ақыл-ой тәрбиесі-интеллектуалдық
мәдениетті, танымдық ... ... ... оқу ... ... ... ... тәрбиесінің негізгі жолдары- дамыта оқыту
принциптеріне сүйене отырып, ақыл-ой ... ... ... тыс ... ... ... ... қоршаған орта, ақпарат
құралдарының көмегімен де жүреді. ... ... ... білік, дағды
меңгеру үрдісіндегі мақсатқа бағытталған оқыту да жатады.
Оқу еңбегімен айналысу оқушылардың ақыл-ой ... ... Оқи білу ... ол оқу ... ... жоспарлау, анық, дәл
ұйымдастыру, оқу ... ... ... ... ... жұмыс
істеу,, ақыл-ой еңбегінің нәтижесін өздік талдау. Мектеп оқушылары ақыл-ой
еңбегін өз бетімен ұйымдастырулары, қалыптастыруы, реттеуі, бақылау ... ... ... ... және ... режімін дұрыс жоспарлаудан
басталады. Ақыл-ой еңбегін ұйымдастыруды ... ... ... ... таңдау да басты роль атқарады.
Ақыл-ой тәрбиесі ... ... ... оқу ... ... ақыл-ой операцияларын тиімді жүзеге асыруды көздейді.
Оқушылардың ойлауын дамтыу үшін оларда саластыру, ... ... ... ... ... операцияларын жетілдерген жөн. Анализ синтез басты
болып табылады. Анализ – бүтінді бөлшектеу, ... ... ... Жаңа оқу ... ... ... ... дағдыларын
дамытуда заттарды, құбылыстарды салыстыруға байланыстыжаттығулар орындатқан
жөн. ... ... ... ... да жөн. ... ... бір
ретке келтіру- физика, химия, биология, әдебиет сабақтарында.
26. ПЕДАГОГИКА НЕЕГІЗІН САЛУҒА ЖӘНЕ ДАМЫТУҒА ҮЛЕС ҚОСҚАН ҰЛЫ ... ... ... ... ... ... ... дамуының
ерте кезеңінде пайда болады. Пеадгогикалық тағлымдар ... ... ... ... түрінде жетті. Жазу пайда болғанда халық пікірі
кеңес, ... ... ... ... ... халық педагогикасы пайда
болды. Алғашқы кезде педагогикалық білімдер ... ... ... ... ... салған еретедегі грек ойшылдары болды. Сократ,
Платон, Арситотель еңбектерінде адам ... жеке ... ... ... қағидалар, көрініс тапқан.
Орта ғасырларда тәрбие беру діни бағытта болды. Философтар Августин,
Аквинат оқыту, тәрбиелеу жөнінде еңбектер жазды, педагогикалық ... ... ... ... ... ... итальян Витторино де
Фельтре, француз Франсуа Рабле, ағылшын Томас Мор ... ... ... ... қоғамдық тәрбиені жақтады, жеке тұлғаны жан-
жақты дамытуға көңіл бөлді. ... ... В ... ең ... ... мұғалімдерге арнап оқу құралын жазды. XVII ғасырда Ұлы чех ... ... ... ... ... ... негізгі
категориялары белгіленді, еңбегі- «Ұлы дидактика». Ең ... ... ... ... ... ... Джон ... «Тәрбие жөніндегі ойлар»- джельтельменді
тәрбиелеу- өзін-өзі сенімді, іскер, білімді адамды тәрбиелу.
Француз ойшылдары Д. Дидро, К. Гельвеций, Ж.Ж Руссо, швейцар ... ... ... бос сөз, ретсіздікпен күрес жүргізді, ... ... ... ... ... ... көрсетті.
Орыс революфионер-демократтары Белинский, герцен, Чернышевский,
Добролюбовтың балаларға арнап ... ашу, ... ... жөніндегі
идеялары, еңбектері бар. Орыс педагогы К.Д,Ушинский – орфс педагогикасының
негізін ... ... ... ... ... ... , бастауыш
сыныптарға арналған «Ана тілі», «Балалар әлемі», мұғалімдерге арналған
құралдар ... Л.Н. ... орыс ... ... ... ... Ясная
Полянада мектеп ашты. «Азбука», «жаңа азбука» кітаптарын жазды, 20 ... ... ... ... Н.К.Крупская- «Сыныптан тыс ... ... ... ... ... ұжым ... ... алғашқы «Педагогика» оқулығын, занков, Элбконин- дамыта
оқыту теориясын, Сухомлинский- ... ... ... ... ... ... беру ... оқыту әдістерін ұсынған.
1980 ж қайта құрудан бастап педагогикалық ойлау өзгеруі, авторитарлық
педагогикадан демократиялық педагогикаға бетбұрыс басталды.
27. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ... ... ... БАЛА ... ... ... ерекшелігі- ол мәдениет, өнер. С.Н.Артановский: «Әр
халықтың мәдениеті өзіне тән ... мен ... ... ... ... таза ... мәдениет болмайды. Ұлттар мен халықтардың
байланысы бірін-бірі ... ... ... ... тән ... ерекшеліктер: көшпелі мал шаруашылығының мән
жайын түсіну, еңбексүйгіштік, төзімділік, ел ... ... ... ата тегін ардақтау, сөз асылын қадірлеу, тапқырлық, ата-салтын
бұздау, жасы үлкенді сыйлау, ... ... ... ... қонақжайлық,
қайырымдылық, татулық; қай халықтың болмасын ұлт болып қалыптасуы үшін мына
факторлар қажет: адамдардың ... ... ... ... ... ... ... ерекшелік ұлттық мәдениетпен көрінеді, ән-
күй, би, өрнек, қарым-қатынас, киім, ойын ... ... ... түрі т.б. ... ... ерекшеліктің шартты белгілері: ұлттық сезім
–туған жер, ел ана ... ... ... ... ұлттық салт-
дәстүр- өнер, ойын, спорт, тағам, киім, мерек, ... ... ... т.б ... мінез- бауырмалдық, қонақжайлық, кеңдік, т.б.
28. ҰЖЫМҒА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАСШЫЛЫҚ ЖАСАУ СТИЛЬДЕРІ
Оқушылар ұжымын басқару- оның қызмет ету ... ... ... ... ... ... ... пайдалану. Басқару тиімділігі
ұжым ерекшеліктеріне байланысты болады.
Ұжымға басшылық жасау стильдері: неміс психологы К.Левин 3 ... ... ... ... топ ... бағытын анықтайды, кез
келген инициативаны басып-жасшиды, тапсырма береді, қорытынды шығарады,
жазалайды, кешіреді,
Демократиялық- жеке ... ... ... ... топ ... ... ... талдайды
Өз бетімен кеткен- әркім өз ойына келгенін істейді.
К.Левин басшылық жасаудың 3 стилін ұсынды:
Авторитарлық- ... ... ... демократиялық- инициативаны
қолдау; либералды- басқарудағы, басшылық жасаудан бас тарту; педагогтың
оқушыға тікелей ... етуі ... ... ... Оқушыға басқа оқушылар
әсер етуі тиімдірек болады. А.С. Макаренко параллелді әсер ету ... ... ... әсер ету емес, ұжым арқылы әсер ету. Ұжымды басқару
тиімділігі мақсат таңдауға байланысты дейді. Оны А.С. Макаренко ... ... ... ... ұжымдық еңбек қызығы көру, орташа
перспектива- біраз кейінірек болатын ұжымдық оқиға жобасы; алыс ... ... ... көп күшті қажет ететін оқиға- мектеп бітіру, мамандық
таңдау
29. ОҚУШЫЛАР ҰЖЫМЫ, ЖЕКЕ ТҰЛҒА ЖӘНЕ ҰЖЫМ ... ... ... басты звеноның бірі сынып ұжымы болып табылады.
Онда оқушылардың негізгі әрекеті- оқу өтеді. ... ... деп ... ... ... ... осы қызметті ұйымдастырумен
біріккен, сайлау органы бар, жауапкершілікті, барлық мүшелерінің ... ... бар ... ... Оқушылар ұжымы динамикалы (өзгермелі).
Жеке ... мен ұжым ... ... мынадай модельдерін
көрсетуге болады:
1) Жеке тұлға ... ... өз ... жекешелігін
сақтайды,
2) Жеке тұлға ұжымды үйлесімді қарым-қатынаста болады
3) Жеке ... ... ... ... сирек кездеседі
ең қолайлысы 2 модель болып есептеледі. Кез ... ... ... ... ... ... ... болады.
Ұжымға тән белгілер:
- Жалпы әлеуметтік мәнді мақсаты бар
- Жалпы бірлескен іс-әрекет бар
- Қарым-қатынастары жауапкершілікті болуы ... ... ... ... ... бар
меткп ұжымына енеді: жалпы ... ... ... ... ... ... ... ұжымды қалыптастырудың кезеңдік технологиясын ... ... даму ... ... ... ... ... Негізгі талаптарды тәрбиеші қояды
2 саты. Актив әсері күшейеді. Ұжым мүшелеріне талап қоя бастайды.
3 ... Ұжым ... ... ... Ұжым ... ... жоғары
талаптар қояды.
Ұжым қалыптастыруының әр сатысының арасында белгілі шек жоқ. ... 4 ... ... ... онда ұжым ... ... өздері
жоғары талаптар қоя бастайды. Тәрбие процесі өзін-өзі тәрбиелеу процесіне
айналады.
30. ... ... ... ... оқу-тәрбеи үрдісіні ұйымдастыратын, іске асыратын жеке
тұлға- ... ... ... бар, педагогикалық қызметпен кәсіби
айналысады.
Мұғалімге қойылатын ... ... ... ... болуы.
(оқушылармен жұмыс жасай білу, балаға сүйіспеншілік сезімінің болуы, ... ... ала ... ... ... орқушылар біріктіре білу, міндетерді бөлу, жұмысты
жоспарлау, нәтиже, қорытынды шығару
2. Дидактикалық- оқу ... ... ... ... ... мәнерлі, сенімді, біртіндеп түсіндіру, танымдық
қызығушылық, рухани ... ... ... ... ... ... жан дүниесіне ене білу, эмоционалдық жай-
күйді, бағалай ... ... ... ... ... Коммуникативті- оқушы, ата-ана, қызметкерлер, оқу ... ... ... білу,
5. Экпрессивті (сөйлеу ) – тіл арқылы өз ойын ішкі ... ... етіп ... ... Зерттеушлік- педагогкалық жағдаяттар, прцесті тану, бағалай білу.
7. Ғылыми-танымдық- педагогика, психология, әдістемеден жаңа білімді
меңгеру
8. ... ... өз ... ... жоқ ... ойменкелетін-
шахмат, бейнелеу өнері туындыларын білетіндігімен ... ... ... арықылы өз дегеніне жетуге баланы жан-
жақты дамыту ісіне үлес қосуы тиіс.
31. ЕҢБЕК ТӘРБИЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ МЕН ... ... ... ... ... ... ... ДӘСТҮРЛЕРІ. МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЕҢБЕК
ӘРЕКЕТІНІҢ ТҮРЛЕРІ
Еңбек тәрбиесі- оқушыларды алуан түрлі педагогикалық ... ... ... ... ... мақсатымен ендіру;
еңбек біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, еңбек сүйгіштікті тәрбиелеу.
Еңбек тәрбиесінң міндеті- бастапқы кәсіптік беру; кәсіптік ... ... ... ... ... ... Мектеп оқкшыларының еңбек әрекетінің түрлері: 1) оқу еңбегі-
ақыл-ой еңбегі – бала үшін ең ауыр ... ... көп ... ... етеді.
Баланың шамасы жететін болуы керек. Басты міндеті- баланы ... ... ... 2) қоғамдық-пайдалы еңбек- еңбек тәрбиесінің негізі болып табылады.
Қоғамдық мәнді, мақсатқа бағытталған, жоспарланған, ... өз ... ... ... саналады. Адамгершілік ... ... ... ... ... ... ... тиіс. 3) Өзі-өзіне қызмет ету- үйде және мектепте ... ... ... ... ... ... жөндеу,
кезекшілік)
Еңбек тәрбиесі тиімділігінің шарттары: баланы еңбекке ерте жастан
араластыру, ... ... ... қуаныш әкелуі, үлкендер тарапынан
басшылық, ... ... ... пен ... ... ... жете ... баланың жеке, жас ерекшелкітерін ескеру.
Еңбек бейнеті мен зейнетін басынана өткізген қазақ халқы баланы
еңбекке ... ... ... Ұл бала мен қыз бала ... ... Ұлды мал бағуға, отын шабуға, аң аулауға, мылтық атып,
мрегендік құруға, қолөнер ... мал ... ... ... ... ... үйреткен. Қыз балаға үй сыпыру, төсек ... ас ... ... ... тігутон пішу, өрмек тоқу, ою-өрнек сияқты жұмыстарды анасы мен
әжесінің міндетіне қалдырған. Қыз ... ... ана, бала ... ... деп түсінген халық оны еңбексүйгіш, өнерлі, өнегелі болып
өсуіәне мән берген. Еңбекті ... ... ... адамын үлгі-өнеге
болып өсуіне еңбек адамын үлгі-өнеге етіп ұсыну. «Аяз би», ... ... «Күн ... ... қыз» ... ... тапқан. Қазақ
халқы жастарды еңбекке баулығанды күнделікті кәсібіне, тұрмыс-тіршілігіне
байланысты төрт түлік малды бағып-қағуды, аң ... ... ... ... ... ... Не ексең, соны егерсің. Еңбек етсең
еріндей, тояды қарның керілмей.
32. ОҚЫТУ ТҮРЛЕРІ.
Қазіргі ... ... 3 түрі ... ... ... Негізгі әдісі- түсіндіруге
көрекнілікті қолдану. ... ... ... ... есте ... ... ... дәл сол қалпында жаңғырту. Жағымды жағы:
уақыт үнемделуі, ... ... ... меңгеру жеңілірек, оқыту
үрдісі тиімді басқарылады; жағымсыз жағы: «дайын» білімдерді жеткізу,
оқу үрдесін саралау, ... ... ... Проблемалы оқыту- эвристикалық (іздену) ... ... ... ... ... ... сипатта болады. Іздену процесіне оқушылар қатысады,
білімдері, талдай білулері ... ... оқу ... ... ... керек. Проблеманы шешу кезеңдері: ... ... ... бар ... талдау жасау; жеткіліксіз
ақпаратты жинақтау; ... ... ... жинақтау; алынған
нәтижеледі тексеру. Жағымды жағы: білімдерді өз ... ... ... ... ойлау дамиды; оқыту нәтижесі бар. Жағымсыз жағы:
оқушыларды басқару әлсіз, білімдерді ... ... ... ... ... ... ... алдын ала жоспарланған операциялар жүйесі.
Негізгі мақсаты- оқу үрдісін ... ... ... ... 1) оқу ... порцияларға бөлінеді; 2) біртінді
қадамдардан тұрады; 3) әр ... ... ... 4) ... ... ... ... бөлімге көшеді; 5) әр оқушы
дербес жұмыс жасайды; 6) ... ... ... 7) ... үрдісінде арнаулы ПО құралдары ... ... ... ... бақылаушы құрылымдар үйретуші машиналар.
ПО қазіргі кезде оқыту үрдісінде ... ... ... ... ... және есептеу техникасының
сапасы.
33. ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, МАЗМҰНЫ, ... ... деп адам ... нығайту және дұрыс дене ... ... ... ... ... Дене ... процесінде мына
сапалар қалыптастыд: батылдық, ержүректік, табандылық, ин.ицииативалық,
тапқырлық, ерік ... т.б. дене ... ... ... ... жаттығуларымен айналысу, ойын, спортпен ... жеке ... ... ... өмір ... ... ... дене тәрбиесінің мазмұны кешенді бағдарламада
берілген. Мазмұны:
1) Дене мәдениеті- ... ... ... ... сабақтағы
сергіту сәті, үзілістегі қимылды ойындар, дене жаттығулар;
2) Дене мәдениеті сабақтары- әр сыныпқа ... ... Дене ... ... ... тыс уақытта шұғылдану
4) Жалпы мектептік дене шынықтыру спорттық шаралары.
Дене тәрбиесі оқу-тәрбие ... ... ... де ... Дене
мәдениетімен айналысу барысында ақыл-ой тәрбиесі іске ... ... қиын ... ... ... ... ... құралдары: дене жаттығулар, табиғи факторлар-
күн, су, ауа, жеке ... ... Дене ... 3 ... ... ... спорттық.
Дене тәрбиесінің мазмұны: ертеңгілік гимнастика, таза ауада серуендеу,
кешкі серуен, денсаулық күні, спорттық ... ... ... ОҚУ ... ... ... ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ
Білім беру мазмұны оқу жоспарларында оқу бағдарламаларында, ... оқу ... өз ... ... ... оқу ... оқып-үйренілетін пәндер құрамын,
оларды оқып-үйрену ретін, әр пәнге жыл ... ... ... сағат
саныны, оқу жылының ұзақтығын, каникулдарды белгілейтін құжат.
Базисті оқу жоспары- мектептегі барлық оқу ... ... ... беріледі. Факультативтер, таңдау бойынша ... ... ... оқу ... ... мектептің оқу жоспары
жасалады. Оқу жоспарының негізінде оқу бағдарламалары жасаладаы.
Оқу бағдарламасы- пәнге арналып жасалады, пән ... ... ... ... ... білік, дағды көлемі, пән бойынша ... ... ... оқу ... ... тізімі,
бақылау жұмысының сұрақтары ... Оқу ... ... ... авторлық. Типтік оқу бағдарламасы мемлекеттік білім беру
стандарты негізінде белгілі бір пәнге арналып жасалады. ... ... ... оқу ... ... ... негізінде жасалады. Білім
беру стандарты талаптарына сай болады. Авторлық оқу бағдарламасы білім беру
стандартының талаптарын ескереді. Көбінесе, ... ... ... ... беру ... нақты мазмұны оқулықтар мен
оқу құралдарында беріледі.
Оқулық- оқу ақпаратының көзі,ғ оқу ... ... ... ... мен ... ... Оқулықтағы басты форма мәтін болып
табылады. Мәтіннің бірнеше түрлері бар: 1) ... ... ... ... ... ... ... идея беріледі. 2) қосымша- құжат,
хрестоматиялық, ... ... ... ... 3) ... кіріспе, ескерту, түсініктеме беру, сөздік,
көрсеткіш.
Оқу құралдары- хрестоматия, есептер, жаттығулар жинағы, атлас, т.б.
35. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ... ... ... ... ... мен ... ... үрдісінің
көптеген нұсқаларыбар. Әр автор педагогикалық үрдіске өзіндік өзгеріс
енгізеді, сондықтан әр ... ... ... ... ... байланысты жалпы педагогикалық, жеке әдістемелік (пәндік),
локалды (модульдік) технолггиялар болып бөлінеді. Мазмұны- мен ... ... және ... ... және ... жалпы білімдік
және кәсіби; гуманитарлық және технократтық болып ... ... ... және ... ... ... классикалық үлгіде
дәріс беру; техникалық құралдардың көмегімен оқыту; «консультант» жүйесі;
оқулықтардың ... ... ... ... ... жүйесі
1. Дәстүрлі (репродуктивті) оқыту технологиясы. Білім, білік,
дағдыларды меңгертуге бағытталған. Оқыту схемасы: жаңа ... ... ... ... ... ... ... Оқушы тыңдайды. Еске сақтайды, дәл сол қалпында
қайта айта береді, күрделі материалды жақсы түсінеді.
2. Дамыта ... ... ... ... выготсикй, занков,
эльконин, давыдов. Выготский педагогика бүгінгі күнге емес, бала
дамуына ертеңіне бағдарлануы тиіс деді. Бала ... екі ... ... ... даму ... оқушы тапсырманы үлкендердің
көмегімен орындайды, 2) «бала дамуының ... ... ... өз ... ... Бала ... оқыту мен тәрбиеден
кейін жүреді. Занкоы оқытуды қиындықтың жоғары деңгейінде жүргізуді
ұсынды. Оқу материалын ... тез ... ... ... ... ... жас ерекшеліктерін ескере отырып,
оқытуда жүйелі-әрекеттік ... ... ... 3
3. ... ... технологиясы. 1960 жылы енгізілді. Мақсаты-
оқыту үрдісін басқаруды жақсарту. Арнаулы құралдардың ... ала ... ... бойынша өздік жеке оықту
технологиясы. Үйретуші программа қолданылады.
4. ... ... ... оқу проблемаларын шешу бойынша
мұғалімнің басшылығымен ... ... ... ... ... ... жаңа білім, білік, дағдылар қалыптастады,
қабілеттілік, танымдық белсенділік, эрудиция, ... ... ... ... технолгиясы. Оқушы модульмен жұмыс істеу процесінде
нақты мақсатқа жетеді. Модуль – оқу мазмұны және оны ... ... ... ... ... ... іс-
әрекеттің мақсатты жоспары, ақпарат ... ... ... әдістемілк басшылық
авторитарлық, жеке тұлғаға бағытталған, бірлескен қызмет, дистанциондық,
т.б ... ... ... ... ТӘРБИЕ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Отбасылық тәрбие проблемалары баланың мінез-құлқындағы ауытқушылықтармен
байланысты. Мінез-құлықтағы ауытқушылық деп жалпыға бірдей ... ... ... ... ... ... ... баланың мінез-
құлықндағы ауытқушылық жас және жеке ерекшеліктерге байланысты болады.
1. Тыңдамау- бастуыш сыныпта кең ... ... ... ... ... ... ... бұзақылық, өрескел қылықтар түрінде
көрінеді.
2. Баладағы негативизм- (жағымсыз қылық)- бала үлкендердің өтінішін,
табалын орындаудан бас тартады, ... ... ... ... ... ... алу және бодырмау жолдары: отбасындағы
қайырымдылық, әділдік, ... ... қою, ... т.б.
3. Қырсықтық- негативизмге жақын ... ... ... мінез-
құлқындағы жағымсмыз ерекшелік. Ата-ана тілегі, өтініші, талаптарына
негізсіз ... ... ... мотив жоқ. Егер пайдасын көрмесе,
бастаған істі аяғына дейін ... ... ... үшін
отбасында бталап қою білу керек.
4. Қыңырлық (каприз)- үлкендердің талап-тілектеріне, өтінішіне негізсіз
қарсы ... ... ... көп ... ... ... ұнатпайды. Алдыналу жұмыстары: баланың жүйкесін
шылықтыру, салмақты, бірқалыпты ... ... ... ... баланың дербестікке ұмтылуынан, ... ... ... болады. Үлкендер баланың еркінсуін басуы
нәтижесінде оның ... ... ... ... ... ... құқық бұзу секілді бала мінез-
құлықының жағымсыз жақтары бар.
37. ДИДАКТИКА, ОНЫҢ НЕГІЗГІ КАТЕГОРИЯЛАРЫ, ДИДАКТИКАЛЫҚ ... грек ... ... ... ... ... мағына береді.
Педагогика саласы, білім беру және оқыту теориясы. Дидактика пәні- ... ... және ... беру ... ... оқыту заңдылықытары,
принциптерін, мақсаты, әдістері, формалары, құралдары
Дидактика түрлері: жалпы дидактика оқыту үрдісін оны ... ... ... қоса ... жеке
дидактика* тұрлі оқу пәндерін оқыту мазмұнын, формаларын, әдістерін оқып-
үйренеді.
Дидактиканың ... ... ... ... ... ... мақсаты (не үшін иоқыту)
2. Оқыту субьектісі (кімді ... ... ... (оқытудың қандай статегиясы тиімді)
4. Білім беру, оқыту мазмұны (нені оқыту)
5. Оқыиу әдістері (қалай оқыту)
6. Оқытуды ұйымдастыру ... ... ... ұйымдастыру)
7. Оқулықтар, оқу құралдары, дидактикалық материалдар – оқыту құралдары;
8. Оқыту нәтижелері
9. Бақыдау, бағалау әдістері
Дидактиканің негізгі категориялары:
Сабақ беру, ... оқу, ... ... ... ... білік, дағды, оықту
мақсаты, мазмұны, ұйымдастыру, түрі, формасы, әдісі, ... ... ... ... технологиясы
Сабақ беру- оқыту мақсатын іске асыруға ... ... ... оқу- оқушыда таным, жаттығу, меңгерілген тәжірибе негіінде ... ... жаңа ... ... ... ... ... қол жеткізуге бағытталған мұғлім мен оқушының
реттелген қызметі. Екі жақты үрдіс.
Білім беру –оқыту ... ... ... ... ... ... пәнді меңгеруге көмектесетін идеялар жиынтығы. Білік- алынған
білімдерді практикада қолдану. Дағды- автоматтануға ... ... ... заңдылықтар:
1) Оқытудың әлеуметтік тапсырысқа, қоғамдық жағдайларға байланысты
олуы;
2) Оқытудың тәрбиеленуші, әлеуметтік-қалыптастырушы сипаты
3) Оқыту тиімділігінің оқушылардың белсенділігіне байланысты болуы
4) Оқыту әдістері ... ... ... ... ... сабақ оқу, білім мазмұнының біірлігі,
6) Оқыту үрдісінің бала ... және ... ... ... ... ПЕН ... БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫСЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ФОРМАЛАРЫ
Мектеп отбасылық және қоғамдық тәрбиені ұйымдастыруда басты ... ... әсер ... ... табысты үйлестіру үшін ізгілендіру
позициясына көшкен жөн. Бала тәрбиелеуде келесі ... ... ... ... ... ... ұжымы, ата-аналар комитеті, клуб, кітапхана,
стадион, полиция, құқық қорғау органдарының жұмыс ... ... бала ... ... ... ... ... Тәрбие жұмысының барысын және нәтижелерін оқып-үйрену, талқылау,
кемшіліктерді анықтау
Ата-аналармен жұмысты мектеп ата-аналар ... ... ... ... комитеті, кеңесі, конгресі, ассоциация, ассамблея,
президиум, комиссия, клуб, т.б. ... ... өз ... (қағида,
регдамент, жоспар) бар. Ата-аналар ... ... ... ... ... ... іске асрыу. Өз ... ... ... ... қарым-қатынас жасағысы келген, қиын мәселелерді
шешкісі келген ата-аналарға арнап ... ... ... ... ... т.б формалар ұйымдастырылады.
Отбасымен қатынас жасауда негізгі күш сынып жетекшісіне түседі. Ол бұл
жұмысты ата-аналар ... ... сол ... жұмыс істейтін
мұғалімдердің көмегімен іс жүзіне ... ... ... ... ... тұрмыс жағдайларын оқып-үйренеді, ата-аналармен әңгімелеседі.
Ата-аналар жиналысының ... ... ... ... ... ... ... қана қоймай, ата-аналамен бірлесе ... ... ... ... ... ... тысыру. Ата-аналар
жиналысын нотация оқуға, баланы ата-аналар жиналысына ... ... ... шешімі ойластырылған, ақыл тарызысынан өткізілген болуы
тиіс. Негізгі тақырыбы- отбасы және ... ... бір ... тәрбие беру
39. ОҚЫТУ ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Дидактикалық принциптер деп- оқыту үрдісінің мақсаты мен ... оның ... ... мен ... ... ... ... рет педагогика тарихында оқыту принциптерінің жүйесін ... ... ... ... ... принципін ұсынған. Ж.Ж.Руссо
бала табиғатпен контактіде болуы керек деген. И.Г.Посталоцци көрнекілік
принципін ... ... ... ... ... ... оқыту принциптері: оқытудың тәрбиеленуші сипаты, ... ... ... ... көрнекілік
1. Саналылық және белсенділік принципті- білім беру мәні- өздік ой
күшінің көмегімен білімдерді саналы ... ... ... және
белсенділік принципінің ережелері: 1) атқарылатын жұмыс ... ... анық ... 2) оқытудың белсенді және интенсивті
әдістерін қолдану, 3) белгісізді ... ... 4) ... ... байланысын анықтау
2. Көрнекілік принципі- көру органы арқылы ақпарат жинақтаудың
арқасында материал баланың ... ... ... ... ережелері: 1) меңгеруге қатыстыны ғана көрсету, 2)
білім көзі ретінде қолдану, 3) ... ... ... ... ... ... 4) белгілі бір мөлшерді
қолдану, 5) эстетикалық тәрбие беру.
3. Жүйелелік және біртінділік принципі- білімдерді ... ... ... ... 1) білімдер жүйесін қалыптастыру; 2)
сызба жоспар, таблицы, тірек конспекті, модуль, т.б қолдану; ... ... ... ... принципі- оқушылардың есінде білімдерді мықты сақтап
қалу. Ережелері: 1) ... ... 2) ... ... ... қолдану, 3) ақыл-ой операцияларын
жетілдіру
5. Теорияның практикамен байланысы. Ғылыми білімдерді ... оны ... ... білу жолдары көрсетіледі. Ережелері: 1)
оқытуды оқушыда бар тәжірибеге сүйену, 2) теориялық білімдерді
қолдану облысын көрсету,3) қазіргі заманғы ... ... ... отырып оқыту принципі- оқыту тәрбиеден тыс болуы мүмкін
емес. Ережелері: 1) ... жеке ... ... 2) ... түзету, қиындықтарды жеңуге ынталандыру
7. Жеке қарау принципі- оқыту мазмұны, әдістері оқушылардың жас және
жеке ерекшеліктеріне сай болуы. Екі жолы бар: 1) ... ... ... 2) ... қарау- бала мүмкіндігі, дайындық
деңгейіне байланысты.
8. Ғылымилық принципі- білім мазмұнының қазіргі ... ... ... 1) ... ... ... 2) ... мен теорияларды қолдану, 3) нақты әдістерін қолдану,
4) табиғи және қоғамдық құбылыстарды танудың ғылыми ... ... ... КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛГИЯСЫ
Педагогикалық үрдіс қайталанбалы циклдік сипатқа ие. Педагогикалық
процестің дамуында бірнеше кезеңдері ... ... ... ... ... мақсат қойылады, үрдістің дамуы оқып-үйреніледі,
болжау, жоба, жоспар жасалады.
2. Негізгі кезең- қызмет ... мен ... ... ... ... бірлесіп қызмет жасайды, ... ... ... ... ынталандыру жүреді;
3. Қорытынды кезең- қол жеткен нәтижелерге талдау жасаладаы. Қателердің
себептері анықталады.
Педагогикалық ... - ... ... тәсіл, тәрбиелік құралдардан
тұтарын психологиялық-педагогкалық жиынтық. ... ... ... іс ... асады. Педагогикалық технология пәні
мұғалім мен ... ... ... ... әдебиетте педагогикалық технологияны ... ... ... ... ... ... ... беру, дәстүрлі,
програмаланған, проблемалық, авторлық технолгия, т.б. ... ... ... ... Гарьперин теорияларынан, Ильин,
Шаталов, Лысенкова ... ... ... ... 17 ... ... тырысқан. «Оқыту үшін мақсат, мақсатқа жетудегі
құрал, ережелер болуы тиіс» деді. ... ... ... технологиясының
көптеген түрлері бар:
1. Жалпы педагогикалық, пәндік, модульдік
2. Гуманистік, авторитарлық,
3. Дамытушы
4. Ақпараттық, эвристикалық
оқыту технолгиясы педагогикалық шеберлікпен ... ... ... ... ... педагогикалық шеберлік, бір технолггияны ... ... ... Ол ... ... байланысты.
41. ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ, КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
Қазіргі педагогикалық практикада көптеген ... ... ... себепті оларды жіктеу қажет:
1) Дидактикалық мақсат боынша оқыту әдістері- білімдерді меңгеру;
біліктер мен ... ... ... қолданау; бақылау
әдістері.
2) Білім көздеріне байланысты оқыту әдістері- кең тарлаған. Білімнің үш
көзі бар- сөз, көрнекілік, практика.
Сөздік ... 1) ... ... ... ... ... біртіндеп мазмұндау; 2) ... жеке ... ... ... ... беру; 3) әңгімелесу-
сұрақтардың көмегімен мұғалімнің оқушыға жаңа материалды жеткізуі немесе
оқып-үйренгенді тексеру; 4) ... ... ... ... 5) оқу ... қатысушылар өз пікірін білдіруі, не
басқаның ... ... жаңа ... ... өз позициясын қорғайды,
басқаның пікірімен санасады; 6) оқулықпен жұмыс- оқушы үшін ыңғайлы, кез
келген уақытта, өзіне тән ... ... ... ала ... ... ... ... жоспар құру, цитата келтіру, аннотация
жазу, рецензия; т.б.
Көрнекілік әдістер- 1) демонстрация- заттың сырт көрінісімен, ішкі
құрылысымен таныстыру; 2) ... ... ... ... ... көрсету- плакат, карта, портрет, фотосурет,
сурет, сызба, т.б.
Практикалық ... ... ... мен ... ... оқу ... бірнеше рет қайталау; түрлері-
ауызша, жазбаша, практикалық, графикалық; 2) лабораториялық- арнайы құрал-
жабдық пайдалану арқылы оқушылардың эксперимент жүргізуі; 3) ... ірі ... ... кейін жүргізіледі.
3) Оқушылардың танымдық қызметінің сипатына байланысты оықту ... ...... ... ... ... ... жеткізуге тырысады; репродуктивті әдіс- материал
оқушыға дайын күйінде жеткізіледі, оқушы мұғалім тапсырмасы бойынша
оны қайта айта береді; ... ... ... ... дайындайды, мұғалім оқушыларды проблеманы шешуге үйретеді;
эвристикалық әдіс- оқушылар күрделі оқу ... ... ... шешеді; зерттеу әдісі- ... ... ... ... ... ... ТАЛАПТАРЫ, НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАР
Тәрбие технологиясы дегеніміз- тәрбие үрдісі формаларының,
тәсілдерінің, құралдарының жиынтығы, осы үрдісті техникалық жабдықтау;
Тәрбие әдістері- тәрбиелік міндеттерді шешу ... ... ... ... ... ... ... пен тәсіл бір-
бірімен тығыз байланысты, оларды қолдану педагогикалық ситуацияға
байланысты болады.
Тәрбие құралдары- қандай да бір тәрбиелік міндеттерді шешудің
әдістемелік жолдары. Ол ... да ... ... ... ... ... те болуы мүмкін.- кинофильм, өнер шығармалары, тәрбиешінің сөзі,
ойын, қоғамдық, дене шынықтыру- спорт жұмыстары. Белгілі тәрбиелік
міндеттерді шешу үшін мұғалім, тәрбиеші оларды ... ... ... ... ... заманғы тәрбие технологиялары бірнеше талаптарға жауап
бергені жөн:
1. Тәрбиеленушінің санасына, сезіміне, мінез*құлықна әсер етеді
2. Тәрбиелеу мен өздік тәрбиелеу біргі жүруі ... ... ... бала ... ... ... құралдары,
әдбеите, өнер, отбасы, мектеп, құқық қорғау органдары.
4. Ақыл-ой, адамгершілік, дене, еңбек, эстетикалық, т.б тәрбие
міндеттері, кешенді шешіледі
5. Тәрбие үрдісіне ... ... ... ... ... ... ... бірнеше факторларды ескерген жөн:
1. Бала бойында қалыптасқан қасиеттер
2. Өнер жағдайлары- салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық ерекшеліктер, табиғи
орта,
3. Бұқаралық ақпарат құралдары және ... ... ... даму ... ... арасындағы қарым-қатынас
6. Оқушының жеке тұлғалық ерекшеліктері
43. ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ.
Оқытуды ұйымдастыру формасы- оқу үрдісінің сыртқы көрінісі. Түрлі
критерийлері ... ... ... санына байланысты: жеке шағын топтық, топтық, ұжымдық, жаппай
2. Оқу орнына байланысты: мектептегі, мектептен тыс (сабақтар,
шеберханалардағы жұмыс, лабораториялық жұмыс, ... ... ... үй ... ... өндіріс орындарындағы сабақ-
мектептен тыс)
3. Оқу ұзақтығына байланысты: сыныптың сабақ- 45 мин; жұп- 90 ... ... 70 мин; ... ... сабақтар;
Мектептің даму тарихында оқытуды ұйымдастырудың түрлі формалары
қалыптасты.; орта ғасырда- жеке-топтық форма; Англияда Белль-Ланкастер
жүйесі- бірін-бьірі оқыту; Мангейм жүйесі- қабілеттілікке байланысты
саралап ... ... ... ... оқу ... 40%-т оқушылар
үлкен топта (100-150 оқушы) оқиды; 20% уақыт- шағын топта 10-15 ... 40%- ... ... ... кең ... оқытуды ұйымдастыру;
формасы- сыныптық сабақтық жүйе. XVII ғасырда пайда болды. ... ... ... ... ал теориялық, практикалық жағынан
негіздеген Я.А.Коменский болды.
Оқытуды ұйымдастырудың қомсымша формалары:
Лекция- сабақтың жетілдірілген түрі. Жаңа ... ... ... ... оқу ... ... қандай да бір тақырыпты оқып-үйренгеннен кейін нәтижелерді
талдауға арналады. Мұғалім оқушыларды жұмысқа дайындайды, әдебиеттерге
байланысты нұсқаулар береді.
Пәндік үйірмелер- мазмұны, ... ... оқу ... бағыты әр түрлі
болып келеді. Оқыту сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді.
Экскурсия –мұғалім алдын-ала әзірленеді, обьектілер, маршрутпен алдын ала
танысады, жоспар жасайды, оқушылардың алдына ... ... ... шағын
топтық, жаппай болуы мүмкін. Соңында қортыныды шығарылады.
Факультатив және таңдау бойынша курстар- бала тілектеріне және
қызығышылытарына ... ... ... жалпы білім
беретін пәндермен байланысты болады
Консультация – қандай да бір сұрақты дұрыс түсіну үшін мұғалім бағыт-
бағдар береді
Қосымша сабақ- ... ... ... ... ... ... ... материалды меңгреу қарқыны мен қабілеттілігіне
байланысты оқушымен жеке жұмыс жүргізеді.
Үй оқу ... ... ... конкурс, олимпиадала да оқытуды
ұйымдастыру формаларына жатады.
44. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ САНАСЫН ҚВЛЫПТАСТЫРАТЫН ТӘРБИЕ ... ... ... ... үшін жеке ... ... әдістері қолданылады.
Этикалық әңгіме- адамгершілік мазмұны бар факторлар мен оқиғаларды
мазмұндау. Бастауыш, орта ... ... ... ... ... ... ... үлгі ретінде қолданылады.
Түсініктеме беру- оқушыларды сендіруде қолданылатын әдіс. Балаға
қойылатын талаптардың әлеуметтік, адамгершілік, эстетикалық мазмұнын ашу
Сендіру- басқа тәрбиелік әдістердің әсерін ... ... ... қиын ... ... ... мен ... қатысатын білімдерді біртіндеп,
жүйелі талқылау әдісі. Кең тараған түрі- этимкалық әңгіме. Баланың білім
деңгейі мен тәжірибесі ескеріледі. Жеке әңгімелесу баламен қандай ... ... ... ... ... ... ... тақырыптырда әңгіме
қозғау. Орта, жоғары сыныптарда саяси, экономикалық, мәдени, ... ... ... ... ... ... пікірлердің
күресі. Алдын ала дайындаған жөн 5-6 сұрақ ... ... ... ... ... ... әдісі. Балаға өмірде өз орнын табуға көмектеседі.
Аталған әдістерді сендіру әдістері деп атайды.
45. ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ СЫНЫПТЫҚ-САБАҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ
Қазіргі заманғы мектепте сабақ ... ... ... ... табылады, оқушылардың оқу-танымдық қызметін тиімді жүзеге асыруға
мүмкіндік береді
Сабақ- оқу үрдісін ұйымдастыру формасы, онда мұғалім нақты белгіленген
уақытта танымдық қызметті ұйымдастырады, ... ... ... ... ... пәнді меңгеру үшін жағдай тудырады,
шылғармашылық, танымдық қабілеттілікті, рухани күштерін дамытады,
тәрбиелейді. Сыныптық-сабақтық жүйе ерекшелігі: оқушылар қүрамы тұрақты;
бір жаста; даярлық ... ... әр ... өзінің оқу жоспары бар;
сабақ бір-бірімен байланысты бөлімдерден тұрады; бір сабақ бір пәнге
арналады; ... ... ... ... ... ролі;
Сынып-сабақ жүйеге қойылатын талаптар:
1) Ғылым жетістіктерін қолдану;
2) Дидактикалық принциптер мен ережелерді іс жүзіне асыру;
3) Оқушылардың қызығушылығын, қажеттілігін, ... ... ... ... ... ... даму деңгейіне сүйену;
6) Педагогикалық құрамдарды тиімді қолдану;
7) Өмірмен, оқушылардың жеке тәжірибесімен байланыс;
8) Білім, білік, ... ... ... Әр ... ... беру ... ... Сабақты ақпааратты барынша тиімді қолдану
3. Жаңа, технологияны енгізу
4. ... ... ... ... әдістерді оңтайлы қолдану
5. Ұжымдық қызметті жеке қызметтен ұштастыру
6. Кері ... ... ... шебер жүргізу
Тәрбиелік талаптар:
1. Оқу материалының тәрбиелік мүмкіндігін анықтау
2. Оқу мақсаты мен мазмұнына ғана байланысты тәрбиелік міндеттерді ... Бала ... ... ... ... ... бірлесіп қызмет жүргізу
Дамытушы талаптар:
1. Оқушылардың оқу-танымдық қызметін, қызығушылығын, ... ... ... даму деңгейін, психологиялық ерекшеліктерін оқып-үйрену
3. Сабақтарды жоғары деңгейде өткізу
Жоғарыда аталған ... ... ... психологиялық,
санитарлық-гигиеналық, этикалық талаптар да бар.
46. АЛДЫНҒЫ ҚАТАРЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ, БЕЛГІЛЕРІ, ҚҰРЫЛУЫ
Тәжірибені оқып-үйрену- педагогикалық зерттеуде қолданылатын әдістің
бірі. ... ... деп ... ... ... жоғары
жетістіктерге жеткен шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогикалық ұжым,
жеке мұғалімдердің озат тәжірибесін оқып-үйрену
Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе, ол-
1. Мұғалімдердің жоғары шеберлігі, жоғары ... ... ... ... жаңалық, ерекшелік немесе жаңашылдық деп
аталатын практика.
Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе жөнінде сөз ... ... ... ... ... ... ... кәсіби технологияны еркін меңгерген, өз ісіне шығармашылықпен
қарайтын, ... ... ... ... жеткен мұғалім. Жаңашыл
мұғалім- өз қызметіне оқу-тәрбие үрдісінің тиімділігін арттытатын жаңа
форма, әдіс, құралдар енгізетін мұғалім. Зерттеуші ... ... ... мақсатты түрде айналысатын, оқу-тәрбие үрдісінің жаңа жүйелерін
құрумен айналысатын мұғалім
Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе ... ... ... ... даму ... ... Педагогикалық қызметтің жағымды нәтижелері
3. Оқыту, тәрбиелеу, білім беру, дамытуда оқушылар мен мұғалімдердің
күшін тиімді жұмсау
4. Жаңашыл элементтің болуы
Алдыңғы қатарлы ... ... ... ... ... ... педагогтар, мұғалімдер мен тәрбиешілердің жұмысының
нәтижесінде
2) Педагогикалық үрдісті бағыттап отыратын әкімшілік қызмет нәтижесінде
3) Ғылыми зерттеу жұмысы нәтижесінде
4) ... ... ... ... ... ... ... өз тәжірибесін талдап, жалпылап отыруы тиіс, бүгінгі күнге
қарағанда ертеңгі күнгі жұмысы жақсы болуы керек және шығармашылық
сипатқа ... жөн. ... ... ... мұғалім өз еңбегін
үнемі талдайды, және бағалайды. Нәтижеге жетпеген жағдайда себептерін
іздейді, жолдарын іздестіреді, тиімдісін практикада қолданады. Сөйтіп,
жаңа, ... ... ... ... ... ... ... әр мектепте бар деуге болады.
47. САБАҚ ТИПТЕРІНІҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
Сабақ мақсатына, өткізу әдісіне, құрамдас бөліктеріне байланысты түрлі
типтері болады:
1) Кіріспе сабақ,
2) Жаңа білімді ... ... ... ... ... ... ... Бақылау;
6) Аралас.
Қазіргі мектепте интегративті сабақтар өткізіледі: бірнеше ... бір ... ... ... ... Мұндай сабақтар оқыту
мазмұнын, ойлауды, сезімдерді байытады, затты не құбылысты жан-жақты
үйренуге мүмкіндік береді.мектепте стандартты емес саьбақтар да ... ... ... ... емес ... ... ... сабақтардың бірнеше типтерін көрсетуге болады: 1) іскер ойын; 2) пресс-
конференция; 3) КВН; 4) ... 5) ... 6) ... 7) ... 8)
концерт т.б сабақтар. Стандартты емес сабақтар мазмұны, ұйымдастырылуы,
өткізу ... ... ... ... ... ... ... мұндай сабақтарды өткізудә практикаға айналдырғаны жөн. Бірақ
тым жиі қолдануға болмайды.
Педагогикада сабақ типтерінің бірнеше классификациясы бар:
И.Н.Казанцев ұсынған:
1. ... ... 2. ... ... 3. жаңа білімді меңгеру. 4. пысықтау.
5. жаттығу. 6. тәжірибелік. 7. ... 8. ... 9. ... ... ... ұсынған:
1. кіріспе сабақ. 2. оқу материалымен алғақы танысу.3. жаңа білімді
меңгеру. 4. меңгерген білімді практикада қолдану. 5. дағдылану. ... ... ... бақылау
П.П.Есипов ұсынған:
1. аралас сабақ. 2. жаңа материалмен танысу.3. пысықтау. 4. қайталау. 5.
дағдылану. 6. білім сынау
48. ... ... ... ... ... жалпы адам мәдениетінің компоненті, отбасында
бала тәрбиелеу жөнінде адамзет қоғамы жинақтаған ... ... ... ... ... ... тәжірибелік қызметінің
негізі болып табылады. Ата-аналардлың педагогикалық мәдениет деңгейіне
отбасында бала тәрбиелеудің табыстылығы, нәтижесі байланысты болады
Педагогикалық мәдениет құрылымы:
1. Бала тәрбиесіне жауапкершілікті саналы ... ... ... тәрбиелеуді оқытуды білу
3. Отбасында бала өмірін және қызметін ұйымдастыра білу, тәрбиелік
қызметті асыру
4. Балалар мекемелерімен байланыс жасау
Бала тәрбиелеуде ата-аналардың арнайы дайындығы болу ... Ол ... ... ... И.Г.Песталоцци, А.И.Герцен, Н.А.Добролюбоы,
Н.И.Пирогов, К.Д, Ушинский өз бағдарламаларында, ұлы чех ... ... ... ... ... Ата-аналардың
педагогикалық мәдениетін арттыру үшін Ф.Фребель балабақша ... ... 70-80 ... ... ... ... оқыту жүргізілді.
өз баласын түсінгісі келген, қарым-қатынас ... ... ... ... келмеген ата-аналарға көмек ретінде лекторий,
университет, «дөңгелек үстел», концеренция, ... ... ... ... ... ... ... бар. Ата-аналар
жиналысы- отбасымен жұмыс жүргізудің бір ... ... 2-3 рет ... қортындысы сайын сыныптың жиналыстары өткізіледі. Әр жиналыс нақты
нұсқау ... ... ... ... ... ... тәрбиесінің
міндеттері, формалары, әдістері, психофизиологиялық ерекшеліктер, тәрбие
бағыттары жөгінде дәріс болады. Жеке ... беру ... ... тренингі- ата-анаға бала тәрбиелеуде көмек көрсету ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... өзінің құрылымы жағынан күрделі мезанизм болып табылады. Оның ... ... ... ... ... мектеп дұрыс қызмет атқарады.
Мектептің оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруда басшылық жасауда белгілі ролді
мектеп ... ... ... ұжымда басқарады, ... ... ... ... жоғарылатуға мүмкіндік жасайды,
мектеп қызметкерлерінің міндеттерін белгілейді, оқушыларға кәсіптік бағдар
беру, ата-аналамен жұмысты ұйымдстырады, ... ... ... ... ... ... ... т.б. Директор басшылығымен
оқу-тәрбеи ісі жөніндегі директор орынбасары, балалардың бос ... т.б. ... ... оку ісі ... орынбасары оқу-тәрбие үрдісін
ұйымдастыруға, оқу бағдарламасының ... ... ... оқу ... ... ... ... кестесін жасайды, есеп
береді. Балалардың бос уақытын ұйымдастырушы- сынптан тыс, мектептен тыс,
мектептен тыс ... ... ... ... ... ... Мектепке басшылық жасаудың маңызды проблемасы- оқу
тәрбие үрдісін ұйымдастыру, жетілдіру, ... Ол үшін оқу ... ... жоспарлаған жөн. Оқу жылының ... ... ... ... ... ... жетекшілерінің, үйірме,
факультативтердің жұмыс жоспарлары жасалады. Дұрыс ойластырылған, ғылыми
негізделіп жасалған ... ... ... ... ие. ... ... іске асыруда директор, орынбасар тарапынан бақылау
жүргізіледі. Олар ... ... тыс ... ... ... ... мазмұнын, белгілеген міндеттердің шешілуін, оқушылардың
білім деңгейін бақылайды. Оқу-тәрбие үрдісін ... ... ... ... ... ... Ол үшін ... пәндік
комиссияларға бірігеді.; сынып жетекшілерінің бөлек ... бар. ... ... ... ... ... ... баяндама,
әзірлеу, талқылау; сабақтарға қатысу; психологиялық-педагогикалық әдебиетті
талдау; ғылыми-әдістемелік ... ... ... ... озат
педагогикалық тәжірибені оқып-үйрену, тарату, т.б.
50. ОҚУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҮЙДЕ ОРЫНДАУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Үйде ... ... ... тыс ... ... ... құрамдас бөлігі. Қазіргі уақытта оқу қызметінің бұл ... роль ... ... оқушылардың бойында өздік бідім алуға,
дербес танымдық қызмет дағдыларын қалыптастыруда. Үй ... ... ... ... ... оқу жұмысына қойлатын талаптар:
1. Үй жұмысының көлемі шағын, мазмұнды
2. Оқу ... ... ... Үй ... ... ... бақылауымен, әсерлерімен салыстыру
4. Үй тапсырмасын орындау бойынша нұсқаулар беру
5. Бала мүмкіндігіне сай тапсырма беру
6. Үй тапсырмасын тексеріп отыру, ... ... ... ... ... ... күн топтарында, мектептерде орындай
алады. Сабаққа ... Топ ... ... ... ... ... ... ақылдасады. Күн режимі сақтаталды, соған ... ... үй ... өзі жеке ... ... ... ... мұғалімнің
басшылығы оқушылардың нұсқауларды түсінуін және орындауын ... ... ... ... еске түсіруге көмектеседі, қай
материал, қай ережені еске ... ... ... ... ... ... беру үшін жеке ерекшеліктерді ескереді.
Мектеп оқушыларына берілетін үй тапсырмасының көлемі жөнінде ... ... ... көзқарастар бар. Пән бойынша неігзі материал көлемін
оқушы оқу сабақтарында меңгеріп ... ... ... БАЛА ... ... ... ... мемлекеттің де, отбасының да өзіне тән
құқықтары бар. Бала, бірінші кезекте, ата-ананікі. Сондықтан , әр ... ... ... ... дамуын бағыттап отырады. Мұндай
жағдайдда тәрбие тек тәр жеке ... тән. ... ... роль ... кей ... ... ... өз міндеттерін атқара алмаулары
мүмкін, бұл кезде жауапкершілікьі өз ... ... ... Бала тәрбиелеу
ұжымдық қызмет, баланы әлеумекттік ортаға енгізу мақсат, сондықтан тәрбие
ісіне мемлекет те ... ... ... ... ... ... ... жөнінде бағыт-бағдар ьеріп отырады. Мектептегі оқу-тәрбие
үрдісінің мақсаты қоғам ... ... ... әр ... өз ... жеке
көзқарастар мақсатына айналдыруға болмайды. Ол ... ... өз ... ... ... ... ... атқара бастаған
кезден бастап мемлекет тыс қалмайды. Мемлекет балаларға ... ... ... ... ... ... оқу-тәрбие мекемелері, оқу
бағдарламалары, оқулықтар, оқу ... ... ... ... елімізде отбасы бала, денсаулық сақтау жөнінде көптеген
құжаттар қабылданды: 1997 жылы «Отбасылық типтегі ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын
қорғау ... 1998 жылы ... және ... жөнінде»; 2002 жылы «Қазақстан
Республикасының бала құқықтары жөнінде; 1999 «Білім туралы Заң»; 2002 жылы
«Мемлекеттік әлеуметтік бағытталған ... ... 2007 жылы ... туралы
Заң», т.б.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 2005 ... ... ... ... ... ... стратегиямыздың маңызды
мәселе- қоғамның ең бір әлсіз қорғалған мүшелерінің- балалардың, олардың
аналарының және аға ... ... ... ... ету, ... бұл
мәселелерді шешу үшін қаражат аямайтын болады. әлеуметтік қамсыздандыру
идеологиясы барынша ... үш ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік кепілдік беретін негізгі әлеусеттік төлемдер
2. Міндетті әлеуметтік сақтандыру
3. Әлеуметтік төлемдерге айналатын азаматтардың ерікті жинақтаулары
53. ОҚЫУДЫҢ АУЫЗША МАЗМҰНДАУ ӘДІСТЕРІ
Оқытудың ауызша ... ... ... ... ... оқу ... ... оқу матреиалының мазмұнын ауызша біртіндеп ... ... ... ... Педагогикалық талаптар: оқытудың идеялық-
адамгершілік бағыттылығын ... ... ... ... растығын дәлелдейтін мысал, факті енгізу; мазмұндаудың
логикасының ... ... ... ... ... ... білу; Қызметі- үйрену. Бастауыш сыныптарда кеңінен
қолданылады. Түрлері- кіріспе әңгіме, бафндау, қоытынды.
Түсіндіру- оқып-үйренілетін ... ... жеке ... ... ... ... өмір, табиғат құбылыстары жөніндегі
түсінктерді жеткізудк қоланылатын сөздік оқыту әдісі. Талаптар: міндетті
дәл, анық ... ... ... ... ашу, салыстыру,
аналогия, қарама-қарсы қою тәсілдерін қолдану; мазмұндау логикасының ... ... ... ... ... жаңа материалды түсіндіруде немесе меңгерген
материалды тексеруге ойластырылған ... ... ... ... Оқу материалының мазмұны, оқушылардың танымдық қызмет деңгейі,
әңгімелесудің дидактикалық процестегі орнына байланысты келесі ... ... ... ... ... мұғалім оқушыдағы бар
бңлңмдерге сүйене отырып, жаңа материалда түсіндіреді; хабарлама ... ... ... ... жаңа ... ... ... бір оқушыға бағытталады; жаппай- сұрақтар ... ... ... оқушы белсенділігін арттырады, есте сақтауды,
тілді дамытады, ... ... ... ... ... ... оқу- мұғалімнің теориялық сипаттағы
материалды жүйелі, біртінді, монологты мазмұндауы. Мектепте лекция қоғамдық-
гуманитарлық пәндерді ... ... ... әдіс технологиясы:
жоспарды хабарлау, конспектілеу ерекшелігін көрсету, басты қорытынды мен
жалпыламаларды интонациямен көрсету, ... ... қою, ... ... ... ... резюме, әдебиет тізімі.
Дискуссия әдісі- латын тілінен аударғанда – ... ... ... ... оқу ... ... қатыстыру нәтижесінде
жылдамдықты және тиімділікті арттыратын оқыту әдісі. Қызметі- ... ... ... ... ... ... оқц дискуссиясының тиімділігінің ... ... ... ала, жақсы дайындалуы
53. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ
Шебер мұғалімдердің қатарына қатыса отырып, олардың әр баланы ... ... ... ... ... ... тән ... өз
тәжірибесін оқушыларға жеткізуге дайын болуы. Ол үшін балалардың жас ... ... ... мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеу психолоиясын
жақсы білу керек. Шебер ұстаз өз сабағын бірқалыпты жүргізеді, оқушыларға
бірдей қарайды. Сырт ... ... ... ... ... деп бөлмейді, іштей-
міндетті түрде әр оқушының білім деңгейін, қабілеттілігін, дамуын, оқушының
оқуға қарым-қатынасын ескереді.педагогикалық ... ... ... оқушылардың дербестігін дамытуға көңіл бөледі. ... тыс ... ... ... ... ... балалардың
дамуына, белсенділігіне, дербестігіне байланысты. Шебер мұғалім балалардың
алдында өздік көзқарасымен, сенімдерімен болады. Балалармен қарым-қатынас
жасай ... ... ... ... ... тиіс. Баланың ішкі жан-
дүниесін ... ... ... ... сабақтв қандай болса, сабақтан
тыс та сондай болады. Оқушы көз алдына ... ... ... ... ... ... ... мұғалім оқушыларға ересектерді, ата-
аналарды, мұғалімдерді түсінуге көмектеседі. өз білім, білік, өз ... ... ... ... мен ... таңдайды. Дербес
білім алу, өздік тәрбиелеумен айналысады. Педагогикалық ғылым мен мектеп
практикасындағы ең жақсы мен ... ... ... ... ... ісіне берілгендік мұғалімнің ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Әр шебер педагогтің
өзіне тән педагогикалық идеясы, ... ... ... Әр ... ... байланысты әркімнің жұмысы вариативті және иілмелі болады.
Сонымен, мұғалімнің кәсіби шеберлігіне тән белгілері:
1. Балаларға сүйіспеншілік, бала ... ... ... ... ... ... деңгейде қолдану
3. Оқушылармен қарым-қатынас өнері
4. Әр жұмысты үнемі талдау
5. Қызметтің жеке стилі
54. ОҚЫТУДЫҢ ... ... ... ... демонстрация, иллюстрация, бейне
әдіс, жатады.
Демонстрация- латын тілінен аударғанда- көрсету- сабақта оқушыларға
түрлі көрнекіліктерді көрсетуден ... ... ... ... ... құралдар- картина, таблица, схема, карта, ... ... ... диаграмма, обьектінің өзі. Демонстрацияны мұғалім
жаңа материалды оқып-үйретуде, жалпылауда, қайталалуда қолданады. Тиімділік
шарты: ... ... ... ... ... ... жерге
орналастыру, оқушыларды қатыстыру
Иллюстрация- оқыту әдісі- ртеніде оқушының ... ... ... ... ... ... дәл, анық ... мақсатында қолданылады. Барлық оқу пәндерін оқып-үйренуде қолданылады.
Иллюстрация ретінде ... және ... ... ... ... ... өнер ... цильм, әдебиет, музыка, ғылыми шығармалар,
үзінділері ,карта, схема, грацик, диаграмма. Иллюстрацияны ... ... ... ... ... оқу мекемлерінде кодоскоп, проекстор, киноаппарат, ... ... ... ... ... жаңа ... ... болуына септігін тигізді. Бейне әдіс тек ... ... ... ... ... ... ... жалпылу, жүйелеу, яғни,
дидактикалық функция атқарады
55. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫ
Инновация- ... ... ... енгізу тдеген мағына білдіреді. Жүйе
ішіндегі өзгерістер. ... ... ... 2 жолы ... ішкі ... ... ... жүйені жетілдіру;
экстенсивті- қосымша күштерді (жаңа құралдар, ... ... ... ... ... ... ғылымдар және педагогикалық практика жүйесін қамтитын
оқу-тәрбие үрдісін тиімді ететін практикалық технология.
2. Теориялық қағидалар мен ... ... ... ... ... үрдісті ұйымдастыру және басқарудың жаңа жолдары
4. Жаңа идея, ақпарат құралдары, коммуникацияға негізделген технологиялар
Педагогикалық жүйедегі ... ... ... басты бағыттары
1. Біртұтас педпгогикалық жүйе
2. Оқу мекемелері
3. Педагогикалық ... ... ... ... технология
7. Мазмұн
8. Форма
9. Әдіс
10. Құрал
11. Басқару
12. Мақсат, нәтиже
Инновациялық оқу мекемесіне мынадай мекемелер жатады:
1) ... ... ... ... ... негізделеді
2) Педагогикалық жүйе гуманистік бағытта дамиды
3) Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру мектеп мұғалімдері мен ... тыс күш ... ... ... жоғары нәтижеге жүйенің ашылмаған мүмкіндіктеріне
сүйене отырып жетуге болады.
Педагогикалық жүйедегі басты ... ... ... ... ету). Бұл ... ... салған 70 жылдардың
басында академик Ю.К.Бабанский болды.
Оптимизация- латын сөзі- ең жақсы деген мағына білдіреді. Көп ... ... ... ең ... ... алу ... ... оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың көптеген нұсқалары бар. Нақты
жағдайларды қажеттісін ... ... ... ... ... ... практикалық әдістеріне жаттығу, лабораториялық, ... ... ... ойын жатады.
Жаттығу- әрекетттерді меңгеру, сапасын жоғарытату мақсатымен жоспарлы
ұйымдастырылған қайталаудан тұратын оқыту ... ... ... оқу және практикалық біліктер мен дағдыларды меңгеру
мүмкін емес. Жаттығу түрлері: арнайы- бірнеше рет ... оқу ... мен ... ... ... ... ... қайталау, бекіту; комментарийлі- әрееттерге коментарий жасау;
ауызша- оқу ... ... ... ауызша- есеп, әңгіме; жазбаша-
стилистикалық, грамматикалық, ... ... ... ... ... ... ... сабақтарында қолданылады;
лабораториялық-практикалық- прибор, өлшеу, аппаратурасымен орынладаы;
өндірістік-еңбек- оқу және ... ... ... ... ... ... талаптар: оқушының саналы орындауы, орындау
ережелерін білу, есепке алу, ... ... ... ... биология сабақтарында оқушының өз
бетімен эксперимент, зерттеулерді жүргізуі. Жеке, ... ... ... ... әдіс.
Практикалық әдіс-алынған білімдерді практикалық міндеттерді шешуде
қолдану. Білімдер мен біліктерді ... ... ... Практиалық сабақтағы танымдық қызмет кезеңдері: 1.
мұғалімнің түсіндіруі; 2. көрсету; 3. байқап көру; 4 ... ... ... ... ... ... оқушы
шығатаны жол іздейді, танымдық процесті ынталандырады.
57. ДИДАКТИКА ТАРИХЫ
«Дидактика» ... ... ең ... рет ... неімс педагогы
В.Радке енгізген. Ол өзінің лекциялар курсын «Дидактика» немесе ... деп ... ... ... ... ретінде дидактиканы ұлы чех
педагогы Я.А.Коменский талдап жасаған, балаларды оқытудың принциптері мен
ережелерін біртіндеп мазмұндаған. «Ұлы дидактика» (1654) ... ... ... ... ... ... беру мазмұны, оқытудың
көрнекілік, біртінділік сияқты дидактикалық ... ... ... ұсында. Француз ойшылы Ж.Ж.Руссо ... ... ... ... ... ... педагогы И.Г.Песталоцци бір жақты тәрбиеге қарсы болды,
адамның барлық күші мен қабілеттілігін ... ... ... ... ... неміс педагогы М.Гербарт
оқушылардың ақыл-ойының дамуына, танымдық қабілеттілікті дамытуға назар
аударды. XIX ғасырдың ортасында А.Дистервег ... ... ... ... 33 заң мен ереже ... ... ... ... т.б. XX ғасырдың бірінші жартысында американ
педагогы Дж Дьюи ... ... жеке ... ... керек деді.
Қазіргі заманда дамыған ... ... көп ... ... XIX ... ... ... біртұтас
дидактикалық жүйені орыс педагогы К.Д.Ушинский жасаған.
Философиялық идеялар, психология, физиологияға ... ... ... ... мен ... ... меңерудің, қабылдаудың,
бекітудің мәселелерін, оқушылардың оқу мотивтерін ... ... ... мен ... жасап берді, мұғалімге ... ... А.С. ... ... тәрбиелеу теориясы мен
практикасын, ... ... ... ... ... XX ғасырдың 70
жылдарынан бастап білім бер ... ... ... ... ... Т.В.Кудрецев, Лернер, А.М.Матюшкин, М.М.Махмутов
проблемалық оқыту копцепцияларын жасаумен айналысты. Н.А.Менчинская, П.Я.
Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов ... беру ... ... ... жасады. Ш.А.Амоношвили, В.Шаталовтың жаңашыл
тәжірибесі, алдыңғы қатарлы тәжірибесі белгілі роль атқарады.
58. ІС-ӘРЕКЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ТӘРБИЕ ... ... ... тәрбиеленушілердің практикалық
қызметтеріне негізделген. Іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: үйрету,
жаттығу, ... ... ... ... құру, талап қою, қоғамдық
пікір
Жаттығу- белгілі әрекеттер, қылықтарды көп рет ... Бала ... ... шығармашылық үрдіс. Жаттығу нәтижесінде баланың
біліктері мен дағдылары, әдеттері, жаңа білімдер ... ... ... ... кезінде баланың мінезі, сенімдері, әдеттері
қалыптастады. Жаттығу процесінде оқушы оның неге ... ... ... ... ... ... тұрады: көрсету, бекіту,
бақылау, жаттығу мен үйрету функциясын баланың мектептегі және үйдегі күн
режимі, арнайы ... ... ... ... қою- әрекетке итермелеуші, тыйым салушы, ұжымдлық, жеке. Беделді
педагог талабы жоғары дәрежеде әсер ... ... ... ... ... ойын ... талап, сеніммен талап қою, ... ... ... ... беру балада тапсырылған іске жауапкершілікті қалыптастырады,
еңбексүйгіштікті тәрбиеледйі. Қоғамдық тапсырмалар баланы ... ... ... Бала ... қоғамдық мәнділігін, маңыздылығын,
қажеттілілігін түсінуі тиіс.
Тәрбиеленуші ситуациялар- ... ... ... ... мен ... ұйымдастыру әдісі. Ситуация
өмірден алынған күрделі, қарама-қайшылықта болуы тиіс. ... ... ... тигізеді, ситуацияның өзі табиғи болуы тиіс.
Қоғамдық пікір- тәрбие әдісі ретінде ... ... ... ... ... ... пікілері мен бағаларының жиынтығы.
Қоғамдық пікір обьектісі- кез келген көкейкесті проблема, факті, ... ... ... ... ... ... ... міндеті-
эстетикалық құндылықтарға нкгізелген, тәрбиелік мақсатқа дәл ... ... ... қоғамдық пікірін қалыптастыру
59. ТӘРБИЕ ФОРМАЛАРЫ
Тәрбие формалары- әрбие үрдісінің ... ... ... ... ... классификациясы бар. Бір формасының екінші формадан
айырмашылығы:
1. Ұзақтылығына: қысқа мерзімді ... ... ... ұзақ ... күн, апта)
2. Қызмет түріне: еңбек, оқу, спорт, көркем іс-әрекет
3. Педагогтың әсер етуіне: тікелей, жанама,
4. Ұйымдастыру субьектісіне: ... ... ... ... ... ... ортақ шешімге келу
6. Қатысушылар санына: жеке, топтық, жаппай
Жеке ... ... ... ... пікір алмасу, жеке көмек
көрсету, проблева шешімін бірлесіп іздеу. ... ... ... ... ... ашу, ... өзін-өзі көрсетуге
мүмкіндік жасау
Топтық форма: істер ... ... ... ... ... ... үйірмелер. Тәрбиеші міндеті: топта жағымды нәтижеге
жетуге жағдай тудыру, өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік ... ... ... ... ... жорық, слет, жарыс.
Тәрбиеші ролі мен орны әр тәрбие жұмысында әр түрлі. Ол ... ... ... ... ... ... Бастауыш сыныптарда
тәрбиеші басты ұйымдастырушы, 5-9 сыныптарда қатысушы, үлгі ... ... ... ақыл ... ... ... ісінде табысқа жету үшін тәрбиеші балалапрдың мүмкіндіктерін білуі
және осы негізде өз қызметін құруы тиіс.
Тәрбие ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Ұжымдық шығармашылық қызмет үрдісінде тәрбиеленушілер мен үлкендер жаңа
тәжірибе жасайды, ... ... ... ... ... қызмет әдістемесінің негізі-ұжым мүшелерінің білесір қызмет
етуі, ... ... ... ... бағалау, практикалық
міндеттерді шешу әдістері мен құралдарын іздестіру
Ұжымдық шығармашылық қызмет формалары: ... ... ... ойындар, ұжымдық жоспарлау, ұжымдық талдау.
Ұжымдық ... ... ... ... шараларды өткізуде
қолдануға болады: сынып сағаты, конференция, поэзия, музыка, өлең, би
мерекесі, ... ... ... ... соңғы жылдарда мынадай
тәрбиелік жұмыс формалары қолданылуда: ... ... ... ... ... интеллектуалды аукцион, гений күні, т.б
60. ОҚУШЫЛАР ҮЛГЕРІМІН БАҚЫЛАУ, БАҒАЛАУ ПРИНЦИПТЕРІ.
Оқушылар біліміні бақылау түрлері: формалары, әдістері алуан ... ала, ... ... тақырыптық, қорытынды. Алдын ала бақылау-
оқу жылының басында ... ... ... ... анықтау
мақсатында жүргізіледі. Кезекті бақылау- ... ... ... ... ... ... ... анықтау. Кезеңдік
бақылау- тоқсан соңында, жарты жылдықта. Тақырыптық бақылау- тақырыпты,
бөлімді оқып-үйренгеннен ткейін. ... ... ... ... ... ... жеке, топтық жаппай. Бақылау әдістері: ауызша,
жазбаша, практикалық, машиналық бақылау, ... ... ... ... 1) әр оқушының бақылау жұмысын қадағалау; 2) ... ... 3) ... түрлі формаларын қолдану; 4) жан-жақтылығы; 5)
обьективтілігі; 6) бірдей талап қою
Оқу ... ... ... ... оны ... ... Бағалау-
оқушылар меңгерген білісм, білік, дағдылар деңгейін анықтау. Сандық
бейнелі баға болып табылады. Оқыту нәтижесі тек ... ... ... сонымен бірге сөздік қолдау, қолдамау, алғыс, грамота, медаль
түрінде болуы мүмкін.
Білім сапасын ... ... ... ... ... ... жоғар бағалау тек оқуға ынталандырып қоймай, оқушыны
босаңсытуы мүмкін. Қанағаттанарлықсыз баға тек ... ... ... жоюы ... ... соңғы жылдары баға қоюға байланысты
көптеген пікірталастар тууды.
Бақылау принциптері:
1. Обьективтілік- педагогтің ... ... ... ... ... дағды дәл бағаланады.
2. Жүйелілік- дидактикалық процестің барлық кезеңінде жүргізу
3. Жариялылық- оқушының жұмыс ... ... етіп ... ... ... Бағаны жоғарылатып қою
2. Оқушыға симпатия, антипаьтяға байланысты баға қою
3. Көңіл-күйге ... ... ... ... ... баға қою және керісінше
5. Орталық тенденция, («5», «2» баға қоймау)
6. Жүйенің тұрақсыздығы (мұғалім көп уақытқа дейін сұрамайды, не ... бойы ... ... үшін ... оқу пәні бойынша қою

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халық педагогикасы – этнопедагогиканың зерттеу объектісі21 бет
Ғылыми педагогикалық зерттеу негіздері пәнінен дәрістер39 бет
Net - программалау пәні бойынша оқу бағдарламасы (syllabus)33 бет
«Ресей және кеңес мемлекетінің тарихы» пәнінен оқу-әдістемелік кешен133 бет
«Табиғатты пайдалану экономикасы»73 бет
«Тактикалық дайындық» пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен116 бет
«Қазақ тілі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы150 бет
«Қазақстан Республикасының салық қызметін ұйымдастыру» пәні бойынша оқу бағдарламасы ( syllabus)161 бет
«ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)» пәні бойынша оқу – әдістемелік кешен113 бет
Абайдың көркем аудармалары 8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь