Құрылыс материялдарын сынау лаборатория жағдайында өнім сапасын талдау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1 Дипломдық жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат Жалпы жағдайлар ... ... .
2 Жалпы жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 «ҚазҚұрылысШыны» ЖШС жалпы мінездемесі және қызметкерлік аймағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Кәсіпорынның ішкі құрылымы және қызметкерлік аймағы ... ... ... ... ... ...
3 Өнім тулары жалпы мағлұматтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1 Бұйымның қызметтік тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2 Өнім классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 Өнім сапасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Өнім сапасы туралы жалпы мағлұматтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2 Сапа көрсеткіштерінің атаутізімін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Өнімді дайындаудың сапа деңгейін статикалық талдау ... ... ... ... ... ... ... ..
4.5 Статистикалық талдауды жақсарту мақсатында Statistica бағдарламасын ұсыну ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 Қазақстандағы аккредиттеу жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Аккредиттеу туралы жалпы ұғым, процедуралар кезеңдері ... ... ... ... ... ...
5.2 Қазақстан Республикасындағы аккредиттеуді жүргізу реті ... ... ... ... ... ...
5.3 Қазақстандағы аккредиттеуді жүргізу мақсаттары мен мәні ... ... ... ... ... ..
5.4 Аккредиттеу аттестатының тоқталу жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6 «Әйнек» сынау зертханасының күйін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6.1 Сынау зертханасының құрамы мен құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2 Сынау зертханасында сапаның басқарылу күйі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3 Сынау зертханасының сыртқы ұйымдармен өзара әрекеттесуі ... ... ... ... ..
6.4 Зертхана жүзеге асырылатын сынау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.5 Жабдықпен қамтылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7 Өнімді сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.1 «Әйнек» зертханасында бұйымды сынауға дайындық ... ... ... ... ... ... ... ...
7.2 Шынықтырылған шыныны механикалық тұрақтылыққа сынау ... ... ... ... .
7.3 Шыныпакетті ұзақмерзімділікке сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.4 Өлшеулерді қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.5 Сынау нәтижелерінің сапасын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.6 Нәтижелерді рәсімдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8 Техникалық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.1 Өнімнің дайындалу технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8.2 Өнімді таңбалау, қаптау, тасымалдау, сақтау және оны жүзеге асыру шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

9 Өндірістің техникалы.экономикалық негізделуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10 Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
А қосымшасы
Ә қосымшасы
Б қосымшасы
В қосымшасы
Г қосымшасы
Өнім сапасын жоғарлату мақсатында кәсіпорында уақытпен қатар сапаны басқару, сәйкес емес өнім мөлшерін төмендету мақсатында өзгерістер, жаңартулар енгізілуі мүмкін. Соның ішінде біздің таңдап отырған кәсіпорын – «Қазқұрылысшыны» жауапкершілігі шектеулі серіптестігінде қолданылатын сапаны қамтамасыз етудің басты құралдарын атап өтейік: СЖМ енгізу нәтижесінде іске қосылған процедуралар, Кайдзен басқару құралдары, Исикавы диаграммасы, Парето диаграммасы және т.б. принциптер.
Осы өнім сапасын жоғарлату және қазіргі нарықта өз беделін нығайту мақсатында жаңа сынау зертханасын аккредиттеу ұсынылып отыр. Болашақ бұл сынау зертханасының біраз артықшылықтарын айта кетейік: шыны өндірісі саласындағы сынау зертханасы біздің республикамызда жоқ, бірақ өндірістің өзі жоғарғы қарқынмен дамуда; ТМД елдерінде мұндай зертханалардың ал болуы; ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өзі осы саланың дамуына қолдау көрсететіндігін айта кеткендігі, үлкен кепілдік болмақ. Аккредиттеу – аккредиттеу жөніндегі орган заңды тұлғаның белгілі бір салада техникалық реттеу объектілерінің белгіненген талаптарға сәйкестігін растау женіндегі жұмыстарды құқылы екенін ресми танитын рәсім.
1 Аскаров Е.С. «Управление качеством», Учебное пособие. / - Алматы.: 2005.
2 Крылова Г.Д. «Метрология, стандартизация және сертификация негіздері». - Москва.: 2003.
3 Қабылбеков М.Ғ. «Дипломдық жобаның экономикалық бөлімін негіздеу» /Алматы: ҚазҰТУ, 2000жыл
4 Управление качеством. Учебник. / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. Ильенковой С. Д. М.: ЮНИТИ, 1998
5 Ефимов В.В. Управление качеством: Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. - 141 с.
6 Никифоров А. Д., Бойцов В. В. Инженерные методы обеспечения качествав машиностроении. М.: Издательство стандартов, 1987.
7 Якушев А. И., Воронцов Л. Н., Федотов Н. М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М.: Машиностроение, 1986.
8 В.А Никитин, В.В Фиолончева Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000-2000, Питер 2004г
9 Катарев А.А «Гигиена труда и промышленная санитария», Москва: Медицина, 1975г.
10 СТ РК ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
11 МСТ 12.1.005-88 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс аймағының ауасына қойылатын жалпы санитарлы-гигиеналық талаптар»,
12 СНжЕ II-12-77 «Жобалау нормалары. Шудан қорғану»,
13 СНжЕ 23-05-95 «Табиғи және жасанды жарықтан-дыру»,
14 СНжЕ 2.01.02-85 «Өртке қарсы нормалар»,
15 СНжЕ 21-01-97 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі»,
16 МСТ 13761-68 «Ғимараттардағы өндірістік шулары зерттеу және есептеу»,
17 МСТ 17187-81 «Шуөлшегіштер. Жалпы техникалық талаптар мен сынау әдістері»,
18 СНжЕ 2.2.4.548-96 «Өндіріс орындары микроклиматына қойылатын гигиеналық талаптар»,
19 МСТ 23426-79 «Шу. Өндірістік ғимараттардағы қашықтық басқару мен қадаға-лау кабиналарының дыбыстық оқшаулауды өлшеу әдістері»,
20 МСТ 12.1.013-78 «Электр қондырғыларын қондыру ережелері»
21 ҚР СТ 1.0. ҚР МСЖ. Негізгі жағдайлар
22 ҚР СТ 1.2. ҚР МСЖ. Мемлекеттік стандарттарды өндіру тәртібі
23 ҚР СТ 1.5. ҚР МСЖ. Стандарттарды құруға, ұсынуға, рәсімдеуге және құрылымына жалпы талаптар
24 ҚР СТ 1.7 ҚР МСЖ. Стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау реті
25 ҚР СТ ИСО 9000-2008 Сапа менеджментінің жүйесі. Негізгі жағдайлар мен сөздік
26 ҚР СТ ИСО 9001-2008 Сапа менеджментінің жүйесі. Талаптар
27 ҚР СТ 7.0-99 Аккредиттеу жүйесі. Жалпы жағдайлар
28 МЕСТ 111-2001. Беттік шыны
29 ҰСТ 59137621-02-2005. Төменгіэмиссиялы жұмсақ қаптауы бар шыны. Техникалық талаптар
30 МЕСТ 30698-2000. Шынықтырылған құрылыс шыны. Техникалық талаптар
31 МЕСТ 24866-99. Жалпықұрылысқа тағайындалған желімдендірілген шыныпакет. Техникалық шарттар
32 МЕСТ 26302-93. Шыны. Бағытталған сәулені шағылыстыру және өткізу коэффициентін анықтау әдістері
33 МЕСТ Р 50779.42-99. Статистические методы. Контрольные карты. Шухарта
        
        Дипломдық жұмыс
Тақырыбы «Құрылыс материялдарын сынау лаборатория жағдайында өнім сапасын
талдау»
АҢДАТПА
Осы дипломдық жұмыста «ҚазҚұрылысШыны» кәсіпорнының сапаны қамтамасыз
ету барысында орындалатын бар ... мен ... іске ... ... сапа ... құралдары талқыланған.
Кәсіпорынның өнім өндіру саласы – шыны өндірісі. Бұл ... ... ... келе жатқандықтан, кәсіпорынның бес жылда қол жеткізген
жетістіктерін ескерумен, ... қоса ... ... ... ... ... дамып келе жатқандығын ескеріп, дипломдық
тақырыпқа аталған кәсіпорын ... және ... ... ... ... бұл ... ... статистикалық бағдарлама ұсынылған. Бағдарламаның артықшылықтары мен
кемшіліктері аталған.
Сонымен қатар, өндіріс саласының жаңа дамып келе жатқандығын ескеріп,
мүмкіндіктерін және ... ... жаңа ... ... ... қоса ... бөлімдерде өндірістің техникалы-экономикалық
негізделуі, еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ... ... ... ... этой ... ... рассмотрены имеющиеся операции и процедуры
предприятия «КазСтройСтекло», направленные на ... ... ... ... и разглашены средства управления качеством.
Отраслью производства продукции предприятия является ... С ... ... ... ... ... ... больших
достижении организации за пять лет, и состояния политики энергосбережения в
нашей Республике к дипломной ... ... ... ... для ... ... обеспечения качества.
В целях улучшения качества продукции и процесса в данной дипломной
работе ... ... ... ... Раскрыты
преимущества и недостатки программы.
Предложено к тому же аккредитация новой испытательной лаборатории, с
учетом всех ... и ... в ... ... ... ... ... оценены технико-экономические основы предприятия,
состояние охраны труда и защиты окружающей среды.
ANNOTATION
In this diploma project scrutinized a ... and ... ... of «KazStroySteklo», which directed in ensuring of quality,
state of embed system and divulged means ... of ... of ... of the enterprise – glass manufacture. ... account raises of ... the given branch of ... ... ... for five years and ... of a policy ... saving of our republic to degree work it is choose the above-state
enterprise for research of ... of ... ... target to ... of products’ and processes’ quality in ... project ... of the ... program is ... and program lacks are ... is offered besides accreditation new test to laboratory ... account all ... and ... in the ... branch ... the given work ... and economic bases of the enterprise, a
condition of a labour safety and environment ... are ... ... | |
|1 ... ... ... ... ақпарат Жалпы жағдайлар......... | |
|2 Жалпы | ... ... | ... ... ЖШС жалпы мінездемесі және қызметкерлік | ... ... | ... ... ішкі ... және ... | ... | |
|3 Өнім ... ... | ... |
|......... | ... ... ... | ... |
|. | ... Өнім | ... ... | |
|4 Өнім ... | ... ... | ... Өнім ... ... жалпы | ... | ... Сапа ... ... | ... | ... ... сапа ... | ... |
|...... | ... ... ... сапа ... статикалық | ... | ... ... ... жақсарту мақсатында Statistica бағдарламасын | |
|ұсыну...................................................................| |
|.................................................... | |
|5 ... ... | ... | |
|5.1 Аккредиттеу туралы жалпы ұғым, процедуралар | ... | ... ... ... ... жүргізу | ... | ... ... ... ... ... мен | ... | ... ... ... тоқталу | ... | |
|6 ... ... ... ... | ... | ... ... ... ... мен | ... | ... Сынау зертханасында сапаның басқарылу | ... | ... ... зертханасының сыртқы ұйымдармен өзара | ... | ... ... жүзеге асырылатын сынау | ... | ... ... | ... ... | |
|7 ... | ... ... | ... ... ... ... сынауға | ... | ... ... шыныны механикалық тұрақтылыққа сынау.................| |
|7.3 Шыныпакетті ұзақмерзімділікке | ... | ... ... | ... ... | ... ... ... ... ... | ... | ... ... | ... ... | |
|8 ... | ... |
|.......................... | ... ... ... | ... |
|..... | ... ... ... ... ... ... және оны ... асыру | |
|шарттары................................................................| |
|................................................. | |
| | |
|9 ... ... | ... | ... ... | ... |
|.................................... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... қосымшасы | ... ... | ... ... | |
| | |
| | ... ... ... мақсатында кәсіпорында уақытпен қатар сапаны
басқару, сәйкес емес өнім мөлшерін төмендету ... ... ... мүмкін. Соның ішінде біздің таңдап отырған кәсіпорын –
«Қазқұрылысшыны» жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... құралдарын атап өтейік: СЖМ енгізу
нәтижесінде іске ... ... ... ... құралдары, Исикавы
диаграммасы, Парето диаграммасы және т.б. принциптер.
Осы өнім сапасын жоғарлату және қазіргі нарықта өз ... ... жаңа ... ... ... ... отыр. Болашақ бұл
сынау зертханасының біраз артықшылықтарын айта кетейік: шыны ... ... ... біздің республикамызда жоқ, бірақ өндірістің
өзі жоғарғы қарқынмен дамуда; ТМД елдерінде мұндай зертханалардың ал ... ... ... өзі осы саланың дамуына қолдау
көрсететіндігін айта ... ... ... ... ...
аккредиттеу жөніндегі орган заңды тұлғаның белгілі бір салада техникалық
реттеу ... ... ... сәйкестігін растау женіндегі
жұмыстарды құқылы ... ... ... ... ... ...
аккредиттеу қолданылатын, ... ... ... ... ... ... көрсетілетін кызметтің қауіпсіздігі мен
сапасы мәселелерінде тұтынушылардың мүдделерін қорғау;
- отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
- ... ... ... мен дәйектілігін арттыру;
- ... ... ... ... ... ... сыртқы нарыққа шығуына және ... ... ... жұмыс нәтижелерін халықара-лық
ұйымдардың және шет ... ... ... туғызу болып табылады.
Қазақстан Республикасының сәйкестікті ... ... ... ... ... ... ... органдарды, сынақ, салыстырып тексеру,
калибрлеу зертханаларын (орталықтарын), өлшемдерді орындау ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық қатынастарды. сондай-ақ ... ... ... байланысты өзге де қатынастарды реттейді.
Бір нәрсені түсінген дұрыс, қазіргі сапаны басқару концепциясы – бұл
тәжірибе ... тек қана ... ... ғана ... ... ... және ... басқаруларда, қарулы күштер және басқа
сфераларда да табысқа жетуге мүмкіндік беретін, қызметкерліктің кез ... ... ... ... жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат
Беттік тегіс (листовое) шыны – ... ... ... ... ... өндеусіз дайындалатын, қалыңдығы ұзындығы мен ... ... ... ... ... ... ... түссіз, мөлдір натрий-кальций-
силикатты шыны.
Берік өлшемді шыны – тұтынушы ... ... ... ... Еркін өлшемді шыны – зауыттық ассортимент
өлшемдерінде дайындалатын және ... ... Шыны ... ... түрі ... жіктелуі мүмкін.
Төменгіэмиссиялы жұмсақ қаптауы бар шыны жылу шығынын үнемдеу
мақсатында ... мен ... ... ... ... ... ... шыныландыру үшін тағайындалған
шыныпакеттерді дайындау үшін арналған.
Шыныпакет, контуры бойынша ... ... мен ... ... ... ... немесе басқа газбен
толтырылған герметикалық тұйық камераларды құрайтын екі ... үш ... ... ... ... ... ... құрастыру үшін пайдаланылған жетекші нормативтік
құжаттама 1.1 кестесінде көрсетілген.
1. – кесте
Жетекші нормативтік ... ... ... ... ... ... |
| ... | |
|1 |ҚР СТ 1.0-2006 |ҚР МСЖ. ... ... |
|2 |ҚР СТ 1.2-2002 |ҚР МСЖ. ... ... ... ... |
|3 |ҚР СТ 1.5-2008 |ҚР МСЖ. ... ... ... ... |
| | ... құрылымына жалпы талаптар |
|4 |ҚР СТ 1.7-2003 |ҚР МСЖ. ... ... ... ... |
| | ... |
|5 |ҚР СТ ИСО ... ... жүйесі. Негізгі жағдайлар мен |
| |9000 - 2008 ... |
|6 |ҚР СТ ИСО ... ... ... Талаптар |
| |9001- 2008 | |
|7 |ҚР СТ 7.0 - 99 ... ... ... ... ... ... ... ... мына типті болуы мүмкін:
ШПБ – біркамералы;
ШПЕ – екікамералы.
Таңдалған кәсіпорын мен өнім бойынша ... ... ... ... 1.2 ... ... – кесте
Базалық нормативтік құжаттама
|№ |Нормативті құжат |Нормативті-әдістемелік құжат атауы |
| ... | |
|1 ... 111-2001 ... шыны |
|2 |ҰСТ ... ... ... бар шыны. |
| | ... ... |
|3 ... 30698-2000 |Шынықтырылған құрылыс ... ... ... |
|4 |МЕСТ 24866-99 ... ... ... |
| | ... ... ... |
|5 ... 26302-93 ... ... ... ... және өткізу |
| | ... ... ... ... камералары толтырылуы мүмкін:
- кептірілген ауамен;
- инертті газбен (аргон – Аr, криптон – Kr және т.б.);
- алтыфторлы күкіртпен (SF_6).
Дайындаушы мен ... ... ... ... ... шыныпакеттерді
төрт немесе одан да көп шыны беттерінен жасауға, соған қоса ... ... ... ... ... ... мақсаттық;
- арнайы қасиеттері бар құрылыс мақсаттық шыныпакеттер:
- соққыға шыдамды;
- энергияүнемдеуші;
- күннен қорғаушы;
- аязғашыдамды;
- шудан қорғаушы ... ... ... ... ... ... тарихы
ҚазҚұрылысШыны Жауапкершілігі Шектеулі Серіптестік – Қазақстанда
қауіпсіз шыны мен ... ... ... ... ... зауыт болып құрылды және 2004 жылдың тамызында пайдалануға іске
қосылды.
Зауыт әлемдік өндірушілердің ең ... ... ... ЖШС қызметкерлігінің негізгі бағыттары мен
бәсекелестік ... ... ... ... ... мен энергия үнемділігі негіз
болатын жоғарысапалы әмбебап шыны өнімдердің көп ... ... ... ... ... ... өндеудің тұрақты арнайылан-дырылуы;
- 2006 жылы енгізілген ИСО 9001-2000 Сапа менеджменті жүйесі;
- қызметкерлердің жоғары ... ... ... ішкі құрылымы және қызметкерлік аймағы
Компания логотипі – берік фундаменті мен жоғарыға бағытталған шыңы бар
Пирамида компанияға ... ... ... ... ... ... тағы
бір тірегі болып «Өмір үшін жаралған» девизі ... Ол ... ... ... және ... ... үшін ... Бұл девиз технологиялық және өндірістік артықшылықтарды,
инновацияға бет бұрғандықты, ... ... және ... сапа
көрсеткіштерін көрсетеді.
Компания девизі екі мағынаға ие: ұзақмерзімділік, сенімділік және
тұрақтылық идеясынан ... ол ... қоса өмір ... ... да ... Бұл ... ... жауапкершілікті бейнелейді.
«ҚазҚұрылысШыны» өндірістік компаниясы 2003 жылы ... ... 2004 ... ... ... өндірістік қайта өндеуін бастады.
Кәсіпорында ISO ... сапа ... және ... ... ... өнім ... құрылыс нарығының барлық
қажеттіліктерін қанағаттандырады. ... ... ... ... үнемдеу технологиясын енгізу қажеттілігін ... ... ... ... болып елге кіргізіп, оны ... ... ... ... ... ... ... жылумен
қорғалу дәрежесін жоғарлататын және адамдар қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін, ... ... және ... ... ... ... және қауіпсіз шыны адамдарға жылуда және жайлылықта өмір сүруге
мүмкіндік береді. Компания ... шыны 650-70 ... ... процесінен өтіп, қарапайым шыныдан 5-7 есе беріктеу болып келеді.
Соған қоса ... ... ... ... ұсақ шыны ... ... ... ұштары өткір болмайды және адамды жарақаттамайды. Ал
шығарылатын жылу-энергия үнемдеуші ... ... ... бөлмеде
жылуды сақтайды, жазда ыстықты жібермейді. Осының арқасында ... ету және ... ... ... қысқарады.
Компания әлемдік шыны өндірушілерінің барлық ассортиментіне ие:
«Guardian» (Германия), «Guardian» ... ... ... «AGC ... Зауыты» (Ресей), «Pilkingt-n» (Англия), «Saint G-bain» (Франция),
Hansung (Корея), «Саратовқұрылысшыны» (Ресей), «Салаватшыны» ... ... ... ... өндірушілердің жаңа жабдықтарымен жабдықталған:
«Lisec» (Австрия), «glast-n BAVEL-NI TAMGLASS» (Финляндия), «Z.Bavell-ni»
(Италия), «Jardina» (Италия).
Компанияның басты ... ... ... ... ... ... ... рифленген, қаптауы бар шынылар, айна) өндеу,
сонымен қатар құрылыста, көлік топтарында, жиһазда, ... ... және т.б. үшін ... саналады.
Компания СМЖ енгізгелі, келесідей процедураларды іске қосты:
- ПРО KSS 401-09 Ішкі нормативтік құжаттама;
- ПРО KSS 402-09 Ұйым ... ПРО KSS 403-09 ... ... ПРО KSS 404-09 Сыртқы құжаттар;
- ПРО KSS 405-09 Архив;
- ПРО KSS 406-09 Жазбаларды басқару;
- ПРО KSS 501-09 ... ... ПРО KSS 502-09 ... ... ПРО KSS 601-09 Персоналды басқару;
- ПРО KSS 602-09 Өндірістік желілерді күту;
- ПРО KSS 603-09 Автокөлік құралдарын күту;
- ПРО KSS 604-09 ... ... және өрт ... ... ету;
- ПРО KSS 605-09 Негізгі жұмысшыларды дайындау;
- ПРО KSS 702-09 Келісімдерді талдау;
- ПРО KSS 703-09 Сатып алулар;
- ПРО KSS 704-09 ... ... ... ПРО KSS 705-09 ... жоспарлау;
- ПРО KSS 706-09 Жаңа өнімді дайындау;
- ПРО КSS 707-09 Беттік ... өнім ... Шыны ... ПРО KSS 708-09 ... ... ... ПРО KSS 709-09 Жеткізіп қоюды басқару;
- ПРО KSS 710-09 Сатулар;
- ПРО KSS 801-09 Ішкі тексерулер;
- ПРО KSS 803-09 ... және ... алу ... ПРО KSS 804-08 ... ... және ... емес ... басқару.
ПРО KSS 804-08 Сапаны бақылау және сәйкес емес ... ... Өнім ... ... қамтамасыз етуге және сәйкес емес өнімді
басқаруға бағытталған жұмыстарды ұйымдастыру және ... ... ... ... ... бақылау және тұтынушы, конструкторлық, технологиялық және
басқа да нормативті-техникалық құжаттама талаптарына сәйкестікке ... ... ... ... ... процестер
қарастырылған.
Кәсіпорында сапаны бақылау мақсаты – өнімнің ... ... ... сәйкестік деңгейін анықтау.
Жоғарыда көрсетілген процедура талаптары мына кезеңдерді қарастырады:
- шикізаттың кіріс сапасын бақылау;
- технологиялық және операцияаралық процестерді бақылау;
- ... өнім ... ...... жаңа өнім ... кезіндегі сапаны бақылау.
Кәсіпорында енгізілген СМЖ негізінде енгізілген рәсімдеу құжаттарымен
сәйкес өнім сапасы мен ... ... ... екі ... ... ...
қосымшасы).
3 Өнім туралы жалпы мағлұматтар
3.1 Бұйымның қызметтік тағайындалуы
Шыны өзіндік оптикалық ауытқулар мен ... ... ... М0-
М7 маркаларына бөлінеді.
Шыны өлшемдерінің категорияларына байланысты мыналарға ... ... ... ... ... ... өлшемді шынылар (СВР) [28].
3.1-кестеде көрсетілген шыныпакет ... ... мен ... ... ... МЕСТ 24866 ... ... деген тұжырыммен есептелген.
3.1 – кесте -Шыныпакеттің сипаттамалары
|Жылулық эмиссия |Шыныпакет конструкциясы |R, |U ... | |м2 0С/Вт | ... |4М1-16 ... |0,558 |1,791 ... |4М1-16 ... |0,545 |1,834 ... |4М1-16 ... |0,533 |1,876 ... |4М1-16 ... |0,522 |1,917 ... |4М1-16 ... |0,511 |1,957 ... |4М1-16 Ar-4И1 |0,703 |1,423 ... |4М1-16 Ar-4И2 |0,679 |1,473 ... |4М1-16 Ar-4И3 |0,657 |1,523 ... |4М1-16 Ar-4И4 |0,637 |1,571 ... |4М1-16 Ar-4И5 |0,618 |1,617 ... |4М1-16 ... ... |0,894 |1,118 ... |4М1-16 ... ... |0,869 |1,15 ... |4М1-16 ... ... |0,847 |1,181 |
| 0,08 |4М1-16 ... ... |0,826 |1,21 |
|0,10 |4М1-16 ... ... |0,808 |1,238 ... |4М1-16 ... Ar-4И1 |1,108 |0,902 |
|0,04 |4М1-16 ... Ar-4И2 |1,062 |0,941 ... |4М1-16 ... Ar-4И3 |1,023 |0,978 ... |4М1-16 ... Ar-4И4 |0,988 |1,013 ... |4М1-16 ... Ar-4И5 |0,957 |1,045 ... – R – ... ... U – ... ... Ar |
|– шыныпакеттік аргонмен толтырылуы ... Өнім ... ... ... ... ... және ... ТС (КБ СЭҚТА), сыртқыэкономикалық қызметкерліктің тауарлық
атаутізімі – Белорусь ... ... ... және ... ... ... ... тарифі (БКТ) соңғы үлгісі үш ел
басшыларымен 27.11.2009ж. бекітілген және 2010 ... ... ... он таңбадан тұрады. Бастапқы төрт белгі тауар позициясын
анықтайды; 5, 6 сан – ... 7, 8, 9 ...... ...... бөлшектенуін.
СЭҚКА кодтарында тауарларды белгілі бір топқа жатқызу ... ... ... ... ... ... және оның ... ставка анықтағанда, режім, салымдар мен ... ... ... рөл ... ... біз ... өнім жалпықұрылыс тағайындаулы шыныпакет
(шыныбұйым) кодын анықтайық. Өнімнің өзіндік таңңбалануы – ШПБШ ... ... ...... ... цементтен, асбесттен,
слюдадан немесе ұқсас материалдардан бұйымдар; керамикалық бұйымдар; шыны
және одан жасалатын бұйымдарға жатқызамыз.
70 – шыны және одан ... ... 90 – ... және ... ... ... панельдер, плиталар
түріндегі ұяшықты немесе пеношыны, сыртқықабат немесе басқа формадағы шыны;
7016 90 100 0 – ... және ... ... ... ... ... технологиялық құжаттама бойынша
МЕСТ 111-2001 талаптарымен сәйкес ... ... ... ... ... ... ... ауытқулар мен бір
беттік шынының көпқалыңдылығы 3.2-кестеде ... ... ... ... ... мен ... ... бойынша басқа қалыңдықты шыныларды
дайындау рұқсат етіледі, ... бұл ... ... етілген ауытқулар мен
көпқалыңдылық барынша жуық қалыңдық үшін ... ... ... ... ... ... мен ені бойынша шектік рұқсат етілген
ауытқулары 3.3-кестеде ... ... ... ... Шыны ... ... ... 3.4-кестеде көрсетілген мәндерден
аспауы керек [28].
Шыныпакеттерді ... ... ... ... ... ... соған қоса кері температуралардың әсерін және
шыныпакеттердің тегісбеттіктен ауытқуына қысымның үлкен ... ...... - ... ... сапа көрсеткішіне қойылатын шектеулер
|Шыны қалыңдығы, |Қалыңдық бойынша рұқсат |Көпқалыңдылық артық ... ... ... мм ... мм ... |+0,1 |0,05 ... | | ... |+0,2 |0,10 ... | | ... | | ... | | ... | | ... |+0,3 |0,20 ... | | ... | | ... |+0,4 |0,30 ... | | ... |+0,6 |0,40 ... | | ... |+1,0 |0,50 ... | | ...... - Шыны беттерінің ұзындығы
|Шыны беттерінің ұзындығы|Шыны беттерінің ұзындығы мен ені бойынша шекті |
|мен ені,мм ... мм |
| |ТР |СВР ... ... |+1,0 |+5,0 ... ... |+2,0 | ... жоғары |+4,0 | ...... Шыны ... ... ... ... берінің ... ... ... ұзындығының |
|диагональдар ұзындығы,мм|айырмашылығы, артық емес, мм |
| |ТР |СВР ... ... |2 |7 ... ... |3 | ... ... |5 | ... ... ... ... ... ... және конструкцияның механикалы тұқартылығы бойынша іске
қосылған нормативтік құжаттар талаптарын ескерумен жобалануы қажет.
Сонымен қатар МЕСТ ... ... ... ... ... ... ... 10-30°С ауа (газ) температурасында
және 730-770 мм рт. ст. ... ауа ... ... ... ... ... мерзімінде шыныпакеттермен шынықтырылған бөлмелерде
ауа температурасы +5°С-тан кем болмауы керек [31].
Шыныпакеттерді пайдалану кезінде бөлме ішіндегі ауа ... ... ... қажет және салыстырмалы ылғалдықтың 60%-дан артық
болмағандығы дұрыс деп саналады. Бөлмеде ... ... ... ... ... төменгі деңгей көрсетсе, онда шыныпакет шынысының ішкі
бетінде конденсаттың ... ізі ... ... ... ... ауытқуы кіші қабырғасы ұзындығының 0,1%-нан
аспауы керек.
3-сурет- Екі камералы жылупакеттің бір ... ... ... ең ... бағасында және сапасында
Шыны бетінің қырлар түзусызықтығынан ауытқулар мен бұрыштарының
тікбұрыштығынан ауытқуға талаптар ... ... ... қоюға құжаттарда
немесе басқа да дайындаушы мен тұтынушы арасында келістірілген құжаттарда
орнатылады.
Шынының шартты белгіленуі шыны ... ... ... ені, ... ... және МЕСТ 111-2001 ... ... қажет. Маркасы М1, ұзындығы 1800 мм, ені 1200 ... 4мм ... ... беттік шынының шартты белгілену мысалы: Беттік
шыны М1 - ТР - ... МЕСТ ... ... ... ... қою ... ... басқа да шартты белгілеулерге жол беріледі.
4 Өнім сапасын анықтау
4.1 Өнім сапасы туралы жалпы мағлұматтар
Сапа, ... ... ... ... ... өндірісті
ұйымдастыру, маркетинг және т.б.) тиімділігін сипаттайтын комплексті
түсінік. Өнім ... сапа ... ... ... ... болып
табылады. Қазіргі әдебиеттерде және ... сапа ... ... бар. ... ... ... ұйым ... (ИСО – 8402
стандарты) өнім немесе қызметтің ... және ... ... ... ... өнім ... ... мен сипаттамалар жиынтығы ретінде қарастырады. Бұл стандарт
«сапаны қамтамасыз ету», «сапаны басқару», ... ... ... ... ... сапаға талаптар 9000 сериялы ИСО стандартымен
анықталады.
9000 сериялы ИСО стандарттары сапа жүесін бағалау бойынша келісімді
шарттардың ... ... ... ... орнатты және өндірушілер мен
өнімді тұтынушылар арасында қатынастарды реттеді. Басқа ... ...... ... ... – өнімнің қажетті сапасына жету үшін барлық жұмыстың жоғары
сапасын жорамалдайтын, толық қамтушы, тотальдық ... ... ... бұл ... ... шарттарын, өндірістің жоғары ... ... ... ... ... ... жұмыс. Жұмыс сапасына
қолданылатын басқару шешімдерінің, жоспарлау жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... ерекше мәнге ие
(технологиялық үрдістердің сапасын бақылау).
Бұйым ... ... ... қасиеттер санының өсуіне әкелді.
Ауырлық центрі бұйымның функциональдық қасиеттерінің жиынтығын тексеруге
жылжыған. ... ... ... сапа жеке ... позициясынан емес,
өндірісте өндірілетін барлық бұйымдардың сапа стандарты позициясынан
қарастырылады [1].
Ғылыми-техникалық ... ... ... ... және ... ... ... автоматты жабдық пайда болды. «Сенімділік» түсінігі
шықты. Осылай сапа түсінігі ... ... ... ... Сапаны
басқару қажеттілігімен сәйкес сапа ... ... ... ... ... ... ... Нарықтық экономика шарттарында
функцияландырылған фирмалар ... және ... ... ... ... тырысты. Ақаулардың алдын алу үшін тірек
жасалынды.
Сапа түсінігі өндірушілер мен ... ... ... ... өндірілетін өнімді пайдаланудың барлық периодты бойын ... ... ... алу ... ... басқа ол сатудан кейін қажетті
қызмет етумен қамтамасыз ету ... Бұл ... ... ... ... ... өнім бағдарламасы үшін маңызды.
Әдебиетте сапа түсінігі әртүрлі түсіндіріледі. Бірақ, ... ... ... оның ... және ... ... түсініктері арасында жатыр. ... сапа ... ... ... ... ... сапа
тұтынушы позициясынан қарастырылады.
Бұйым сапасы тұтыну кезінде ... ... ... ... қамтамсыз ететін саясат, негізінде, сапаны қамтамсыз
етумен байланысты шығындардың белгілі ... бар: ... ... ал ... ... пайдалануға жобалаудан әрбір жылжу кезеңіне
қажетті шығындар өседі. Яғни, егер жобалау ... ... ... алу ... 2000 тг ... онда ... ... ол 20000 тг шығындалады, монтаж
және жөндеуге тапсырушыға берсең ол 200 мың тг ... ал ... ол 2 ... теңгеге шығындалады, егер мүмкін болса әрине.
Сапа бағдарламалары ... ... ... барлық мүмкін
мемлекеттік жоспарлар және бағдарламалар жобалы – конструкторлы ұйымдар
бағдарламалары, ... ... ... ... келісім
шарт міндеткерліктеріне құраушы бөлік болып кіре алады.
Сапа көрсеткіштері тауар биржаларында және тауар қозғалысының басқа
фирмаларында келісім ... ... ... ... және ... ... және ... мемлекеттік, салалық, фирмалық
стандарттарда, ... ... ... ... ... ... техникалық тапсырмаларда, сызбаларда, технологиялық карталарда
және технологиялық регламенттерде, сапаны бақылау карталарында және ... ... ... болады.
Өнім сапасының берілген параметрлерден ауытқулары, ережеге ... ... ... және жалпы, жеке көрінулері бар.
Өнімнің физикалық және моральдық тозуы, пайдалану және ... ... ... ... ... ... ... тек физикалық және моральдық
ескіру жалпы бағыттарында ғана ... ... ... ... да ... Олар ... және ... техникалық сипатта
емес, ал сыртқы сипат шарттарына пайдалану шарттары мен ... ... мен ... қателері, өндіріс тәртібінің
бұзылуы, өнімді дайындау және ... ... ... ... жеке ... пайда болған сапа
тұрақсыздығы кездейсоқ болады. Олардың байқалуын тек ықтималдықтың белгілі
бір ... ... ... ... тұрақсыздығына әсер ететін тағы бір ... ... ... мен ... Өнім параметрлері нормативті
және техникалық құжаттамаларға қатаң сәйкес келуі мүмкін, бірақ тұтынушылар
талаптары өзгереді және сапа ... ... ... және ... ... ... ... екенін айта кетуге болады. Осыдан сапа
үнемі тұрақсыз объект. Бұл ... ... және ... ... ... тура ... Адамдар жалпы қызметкерлікте сапа қасиеттерінің
жойылуын ... және осы ... ... ... ... ... үшін, техникалық қызмет көрсету және жүріп жатқан жөндеу
бойынша түрлі профилактикалық ... ... сапа ... ... мәндер шегінен шықса, іргелі жөндеу
жүргізіледі.
Сапа – бұл, ... ең ... ... ... шет ... ... ... ең күшті қорғану түзуіміз және өсу
тұрақтылығының және жоғары табысты ұстап ... ... ... ... тұтынушы талаптарына сәйкестігі позициясынан түсінігі
нарықтық экономика шарттарында пайда болды.
Өнім ... ... ... голландтық ғалымдар Дж. Ван Этингеру және
Дж. Ситтигу ойлап тапқан. Олармен ғылымның арнайы аумағы ... ... сапа ... ... және ... ... ғылым. Квалиметрия тауардың сапалы көрсеткіштеріне сандық
баға беруге мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... түсінігінен шығады. Өнім сапасын бағалау үшін,
оның қасиеттері туралы мәліметтер жеткіліксіз өнім ... ... ... Дж. Ван ... мен Дж. ... ойы ... сапа, егер
тұтынушы қасиеттерді маңыздылығы бойынша топтастыра білсе, сандық мәндермен
берілуі мүмкін. Олар, сапа – ... шама деп ... ... ... ... сәйкестігі белгілі бір тұрақты шамамен берілуі мүмкін,
бұл жағдайда – ақша.
4.2 Сапа ... ... ... ... ... бұйымдарды жалпы сипаттамалары бойынша үш
түрге ... ... ... ... шыны);
- шынықтырылған шыны;
- стеклопакет [28].
Осы үш өнім түрінің өзіндік сапа көрсеткіштерін атап өтейік:
Шыныпакет: диагональдар ұзындықтарының айырмашылығы; формадан ауытқуы;
сыртқы ... ... ... ... ... ... ... бағытталған жарық өткізу көлемі; точка росы
(абсорбент); қорғаныш класы; ұзақмерзімділік; ... ... ... ... Осы ... ... ... өткізу-қабылдау және
периодтық сынау өткізілуі қажет (4.1-кесте).
4.1 – кесте - Шыныпакеттің сапа көрсеткіштері бойынша ... ... ... ... ... |Талап |Сынау түрі ... |
| ... |ғы ... |
| ... | | ... |
| | | | ... |
| | ... | |
| | |ру | | | ... |3.5; |+ |- ... |6.2; ... ауытқуы |3.7 | | ... | ... |3.8 |+ |- ... сол |6.2 |
|ұзындықтарының | | | | | ... | | | | | ... ... |3.9; |+ |- |" |6.4; ... |3.10; | | | | |
| |3.11 | | | | ... ... ... |- |" |6.6 |
| |.1.4 | | | | ... |3.12 |+ |- |" |6.8 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ауытқулар |4.1.6 |+ |- |" |6.7 ... |4.1.5 |+ |+ |* |* ... ... |4.1.9 |- |+ ... 1 |6.16 ... ... | | | |рет | ... бағыттаулы |4.1.7 |- |+ ... сол |6.11 ... ... | | | | | ... росы |4.1.7 |- |+ ... 1 ... ... | | | | | ... ... |4.1.7 |- |+ ... 1 |6.14 |
| | | | |рет | ... |4.1.8 |- |+ |5 ... бір|6.15 |
|(соған қоса | | | |рет | ... | | | | | ... |4.1.7 |- |+ ... сол |6.12 ... | | | | | ... |4.1.7 |- |+ |" |6 ... ... шыны):
- геометриялық өлшемдері;
- геометриялық өлшемдердің ауытқуы;
- шынылар ығысуы;
- формадан ауытқуы;
- диагональдар ұзындығының айырмашылығы;
- шетжақтарына талаптар;
- ... ... шыны ... ... ... ... қалыңдығы;
- ұзындығы, ені;
- диагональдар ұзындықтарының айырмашылығы;
- түзусызықтықтан ауытқу;
- жазықтықтан ауытқу;
- тікбұрышты емес шынылардың формадан және өлшемдерінің ауытқуы;
- ұштар мен ... ... ... көрінісі (шыны ақаулары)
- таңбалануы;
- бұзылу сипаты;
- механикалық қаттылығы – қатты денемен соғу;
- термотұрақтылық;
- қорғаныш класы (жұмсақ денемен соғу).
4.3 Өнімнің сапа ... ... ... бақылау бүгін көптеген көрсеткіштермен өлшенетін күрделі
технологиялық процесс.
Соңғы ... ... ... бір ... ... өндірісінің барлық сатыларында мұқият тексеруден өту ... ... ... ... барлығын қадағалайды, шыныпакет
дайындауда қолданылатын су сапасы, ауаның арнайы сынамасы және ... ... ... ... Герметик, адсорбент, рамка – барлығы қатаң
бақылану керек. Өндірістік ... ... ... ... және
ауамен араласуын болдырмайды. Құраушыларды дайындауға ерекше ... ол ... ... ... ... ... ... бойынша жүйелі шараларды қолдану өнім сапасын
басқару жүйесінің басты элементтерінің бірі ... ... Сапа ... ... ... ... сапасының МЕСТ 15467-79-ға сәйкес дәрежесі деп өнімнің ... ... оның сапа ... жиынтығымен салыстыруға
негізделген саласының салыстырмалы сипаттамасын айтады.
Сапа дәрежесін салыстырмалы бағалауды жүргізу үшін сапа көрсеткіштері
базалық болып есептелетін эталонды ... ... ... ... ... және ... ең ... үлгілерді таңдайды, ал базалық
көрсеткіштер бірлікті, комплексті және интегралды бола ... ... ... үшін:
- нақты бұйыммен;
- стандартпен;
- ... ... ... ... бағалау бойынша шаралар бірізділігі
келесідей:
- өнім сапасының дәрежесін бағалау ... ... сапа ... ... және ... ... сапа ... анықтау;
- базалық көрсеткіштерді таңдау;
- сапа ... ... ... ... сапа ... бағалау [6].
Сапа дәрежесін бағалау бір текті өнім ... да (бір ... ... ... ... ... ... бір тобымен немесе
жеке кәсіпорынмен, немесе саламен шығарылатын ... өнім ... ... өнім ... ... бағалау үшін дифференциалды, кешенді
немесе аралас әдістер қолданылады.
4.4 Өнімді дайындаудың сапа деңгейін статистикалық талдау
Кәсіпорында статистикалық талдаудың жүргізілуіне, кезекті ... ... және ... ... ... ... ... бақылау бөлімі жауап береді. Техникалық бақылау бөлімінің басты
мақсаты – ақау көзін ... оны жояр ... ... ... ... ... осынң нәтижесінде сапасыз өнім деңгейін төмендету. Осы
талдаудың статистикалық талдаудың ... ... ... ... ... кезекті кестелерде ... ... ... ... (4.2, 4.3 ... айына ақаулар бойынша деректерді талдай отырып келесідей
шешімдер жасауға ... ... саны ... ... ... салыстырғанда).
Ақау шынымен жұмыс кезінде байқаусыздан, жұмысқа жауапкершіліксіз
қараудан болды. Көбіне бұл өндеу мен ШПБ ... ... ... болған. Дегенмен қыркүйек айында кінәлілер есебінен болған
ақаулар екі есе қысқарған.
4.2 – ... ... ... ... 2009 ж. ... ... ... |Шыныны өндеу, ... м2) ... | |
| ... ... |
| | ... ... ... ... ... |
| | ... | | | ... |253,3 |93,5 |66,7 |29,3 |63,7 ... |445,0 |176,7 |123,2 |117,1 |71,4 ... |599,15 |103,41 |241,35 |116,52 |137,87 ... |510,85 |105,97 |172,27 |167,66 |64,95 ... ... ... ... көбейді, бұны көпқабатты шыныға
көп тапсырыс болғандығымен түсіндіруге болады. Мысалы, ... ... ... ... көбі ШӨЦ ... жабдықтарында өндеу кезінде болды:
- шыныны PR-88 станогында өндеу ... ... ... ... ... алу қолстаногында өндеу (лента жыртылады, нәтижесінде шыны
сынады);
- «Alpa–315» көпфункциялы ... ... (қыр ... жарықтар);
- шынықтыру кезінде (пеште болатын жарылу);
- автоклавтау участогында (шыны сынуы, ... көбі жаңа ... ... ... ... ... ... жөн (шыны сынуы, қырлар шағылуы, қырларды сапасыз
өндеу).
4.1-сурет- ... ... (2014ж) ... ақаулар
диаграммасы
4.5 Статистикалық талдауды жақсарту мақсатында ... ... ... жалпы мағлұмат.
Сипаттамасы: деректерді талдаудың барлық соңғы компьютерлік және
математикалық ... іске ... ... ... жаңа ... ... барлық салаларына арналған (бизнес, ғылым,
оқыту). Мұнда деректерді статикалық өндеудің барлық мүмкін функциялары ... ... ... графиктерді, деректре базасын құруға болады.
STATISTICA бағдарламасына Visual Basic енгізілген, бұл оған ... жаңа ... ... ... 4.2 – 4.8 суреттерде бағдарламамен
жұмыс істеу ... ... ... ... ең көп ... бір түрі – ... (царапины) талдау кезінде талдау типін
таңдау, сәйкес картаны таңдау және тұрғыза, диаграмма ... ... ... ... ... ... ... қатар таңдама жүргізу
нәтижелері, күткен болжамдар мен нақты фактілі нәтижелер ... ... ... ... жасау мүмкін типтері
4.3-сурет- С-картасын тұрғызу үшін деректер кестесі
4.4-сурет- Бағдарламада ... ... ... ... Basic синтаксисі толығымен Micr-s-ft Visual Basic-пен сәйкес
келеді. Деректер пакетін толық ... үшін ... ... p-rtable ... С-бақылау картасы және ақауы бар бұйымдардың таралу
гистограммасы
STATISTICA – бұл құрамын ... ... мен ... ... ді ... талдау жүйесі; 100-ден астам ... ... ... және ... ... ... картасын талдау кестесі
4.7-сурет- Р-бақылау картасын тұрғызу үшін деректер ... тез ... және ... ... ... ... емес ... деректерді талдау, корелляция; дисперсиялық
және ковариациондық талдау; интерактивті ықтималдықты ... ... ... ... кестелері. Бағдарламада бірнеше диаграмма
түрлері бар, олардың қажеттісі тізімнен алынады. Диаграмма кесте ... да ... ... ... ... және болжанған мәндер
Осы бағдарламға негіз болған Шухарт картасына тоқтала кетейік. Шухарт
карталары статистикалық талдау мен ... ... ... ... ... ... зерттеліп отырған процестің статистикатық
басқарылатын жағдайда екендігін немесе басқарылмайтынғын анықтау үшін
қолданылады [33].
Бір ... ... ... ... бір ғана сапа ... мүмкін. Бір уақытта бірнеше параметрлерді көру үшін олардың
барлығын бір параметрге келтіру ... ... ... үшін ... саны жеткілікті үлкен болуы
керек, 30-дан жоғары болу қажет. ... ... 12-15 ... кем ... саны ... ... карталарын) құру реті. Бақыланатын процестің қайсыбір
уақыттық таңдау мәндері алынады (бұл партиядағы ақауы бар бұйымдар саны ... ... да ... мүмкін) (4.9-сурет). Кестеге Х осі бойынша
уақытты сағат, күн ... ай) ... ... ... ... ... ... ал Y осі бойынша – бақыланатын процесс ... ... ... ... ... ... Егер мән ... нүктеде белгісіз
болса, онда ондай сандар мүлдем салынбайды.
4.9-сурет- Бақылау картасының мысалы
Сәйкес орнатылған формулалар бойынша ортаңғы (медиана) ... ... ... сәйкес келетін сигма-ауытқу зоналары орнатылады. Осы екі
шеткі сызыққа қатысты процестің қалпына келтірілу ... ... ... ... ... ... ... жалпы ұғым, процедуралар кезеңдері
Аккредиттеу – аккредиттеу жөніндегі орган заңды тұлғаның белгілі ... ... ... объектілерінің белгіненген талаптарға сәйкестігін
растау женіндегі жұмыстарды орындауға құқылы екенін ресми танитын рәсім.
Аккредиттеу аттестаты дегеніміз аккредиттеу жөніндегі ... ... ... белгілі бір салада ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз бұл, аккредиттеу жөніндегі органның
аккредиттеу субъектісіне оның аккредиттеу рәсімінен өткені туралы ... ... беру үшін ... белгі;
Аккредиттеу саласы – аккредиттеу қолданылатын, сәйкестікті бағалаудың
ресми танылған ... ... ... ... және ... нәтижелерін
салғастыру – бұл, өлшем ... ... ... ... ... ...... өтінім берген заңды тұлга;
Салыстырма сынақтары – бірдей немесе ұқсас сынақ объектілерінде екі
немесе одан көп зертхананың (орталықтың) ... ... және ... ... ... ... ... салыстырып тексеру құқығына аккредиттеу стандарттау,
метрология және сертификаттау жөніндегі уәкшетті органның, заңды тұлғаның
өлшем ... ... ... ... асырудың заңдылығын ресми
тануы мақсатында жүргізіледі.
ҚР СТ 7.5-2003 стандартының талаптарына сәйкес аккредиттелген өтінім
берушіге мерзімі үш ... ... ... аттестаты беріледі.
Өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына аккредиттеуді уәкілетті
орган жүргізеді Өтінім беруші уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... сараптама бағалау актін және екі данада
құжаттар жинағын береді, оған мыналар кіреді:
- ... ... ... құрылған ереже;
- төлқұжат;
- аккредиттеу саласы;
- сапа ... ... ... ... ... ... ... куәліктің нотариуспен
расталған көшірмесі [27].
5.2 Қазақстан Республикасындағы аккредиттеуді жүргізу реті
ҚР Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы Заң сәйкестікті
растау ... ... ... ... ... ... өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды
жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу ... ... ... сәйкестікті бағалау саласындағы олармен байланысты
өзге де қатынастарды реттейді.
Заңда мынадай негізгі ұғымдар ... ... ... органдарды және зертханаларды аккредиттеу
өз саласындағы нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... орган қосымша құжаттарды сұрайды. Уәкілетті
орган өтінім беруші үсынған құжаттар жинағының өтінім берген күннен ... ... күн ... ... өтінім беруші аккредиттеу туралы шешімді
уәкілетті орган қабылдайды.
Оң шешім кезеңінде аккредиттеу аттестаты рәсімделеді, аккредиттеу
саласында қол ... ... ... ҚР МӨЖ ... ... ... ... берушіге әлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына
аккредиттеу материалдардың бір данасы беріледі, оған аккредиттеу ... ... ... ... сапа бойынша басшылық кіреді
Аккредиттеуден бас ... ... ... ... ... ... бас ... негіздемесі келесілер бола алады:
- осы заңды тұлға қызметтің осы түрін жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... салыстырып тексеру құқығын алу үшін қажетті
барлық құжаттар үсынылмаса;
- ... ... осы ... ... ... болмаса;
заңнамалықпен қарастырылған басқа жағдайларда.
Тексеруге қатысушылардың міндетті:
- ҚР заңдарына және ... ... ... ... ... ... тексерілетін объектінің басшысы мен ... ... ... ... ... туралы тұжырымдаманы қүрастыру ... және ... ... ... және ... ... жататын құжаттарды тәртіпте ұстауға және ... ... ... ... ... тексерілетін сертификаттау органына келуі және сертификаттау органы
басшысына ҚР СТ 1Л 6-2000 ... ... ... беруі бойынша комиссия
тексеруді бастайды. Тексеру сәтіндегі сертификаттау органы ... ... ... тоқсан сайынғы сауал-сұрақтарды;
- берілген сертификаттар туралы есептік деректерді;
- берілген сертификаттар бланкілері туралы мәліметтер және ... ... ... мем ... ... тұтынушылардың ресми алынған және тіркелген шағымдары.
Тіркеу сәтінен сертификаттау органы ... ... ... жері мен тәуелсіздігін сақтауды тексеру. Юстиция органдарында
сертификаттау органын ... ... ... ... ... кадрлық құрамында өзгерістер болғанын тексеру.
Аккредиттеу субьектілері:
- сәйкестікті растау жөніндегі органдар;
- зертханалар.
Субьектілерді ... ҚР ... ... ... ... ... бойьшша жүзеге асырылады.
Егер сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар өтінім берушінің
мүддесін білдірсе немесе онымен еңбек немесе өзге ... ... олар ... ... ... ... сәйкестігін растау
жөніндегі жұмыстарды.орындауға құқылы емес.
Стандарттау жөніндегі сарапшы-аудиторлар халықаралық және өңірлік
стандарттау жөніндегі жұмыстарға қатысуға құқылы.
Аккредиттеу ... ... ... растау жөніндегі
органдарды және зертханаларды Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген
тәртіппен аккредиттеу бойынша жұмыстарды жүргізуге қатысады.
Стандарттау, сәйкестікті растау және ... ... ... ... ... талаптарын, оларды даярлау мен аттестатын
беру, оның қолданылуын ... тұру ... оның ... жою ... ... ... ҚР аккредиттеу жүйесі Б ... ... ... Республикасының Үкіметі;
- уәкілетті орган;
- аккредиттеу ... ... ... ... ... ... растау жөніндегі, өлшем бірлігін
қамтамасыз ету ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің сәйкестікті бағалау саласында
аккредиттеу аясындағы құзыретіне:
- аккредиттеу саласындағы мемлекеттік саясат негізгі ... ... ... ... органды айқындау жатады.
Уәкілетті органның құзыреті.
Уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:
- ... ... ... ... іске ... ... ... органды айқындау немесе оны осы ... ... ... ... ... ... енгізеді;
- Қазақстан Республикасы сәйкестікті бағалау саласындагы аккредиттеу
туралы заннамасының сақталуын бакылауды ... ... ... ... ... орган – акциялары не жарғылық капиталындағы
үлестері мемлекеттік ... ... ... ... не ... ... ... заңды тұлға.
Акцияларға не жарғылық капиталындағы үлестерге иелік ету және оларды
пайдалану құқығын уәкілетті орган жүзеге асырады.
Аккредиттеу жөніндегі органдар ... ... ... ... ... өлшем бірлігін
қамтамасыз ету саласындағы сарапшылар-аудиторларды, техникалық сараишыларды
және басқа да мамандарды аккредиттеу жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік емес
және үкіметтік емес ұйымдар жұмысына қатысуға;
- өлшем құралдарының салыстырма ... және ... ... мен ... ... салғастыруды ұйымдастыруға;
- инспекциялық тексеру жүргізуге құқылы мыналарға:
- аккредиттеу ... ... ... ... ... нысандарын белгілеуге;
- аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге;
- ... ... ... ... кезінде белгілі болған
коммерциялық немесе заңмен коргалатын өзге де ... ... ... болуына жол бермеуге; аккредиттеу ... ... ... ... онда аккредиттеу субъектілерінің тізілімін
ресми жариялауға және сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі
нормативтік кұкыктық актілерді орналастыруға;
- ... ... ... ... және олар бойынша
шешім кабылдауға;
- ... ... кері ... ... ... кейінгі шарт тоқтатылған жағдайда бұл туралы уәкілетті
органға үш жұмыс күні ... ... ... ... ... ... ... ресімдеу, аккредиттеу материалдарын
жаңарту туралы өтінімдерді қарауға;
- аккредиттеу ... кері ... ... ... және осы
Заңда көзделген негіздер бойынша және тәртіппен аккредиттеу аттестатын жою
туралы өтінішпен сотқа жүгінуге міндетті.
Аккредиттеу материалдарын ... және олар ... ... қабылдау
үшін аккредиттеу жөніндегі орган басшысы аккредиттеу материалдарын қарау
жөнінде тұрақты жұмыс ... ... ... ... шешімдері
ұсынымдық сипатта болады.
Комиссияның сандық құрамы тақ болуға, үш адамнан кем болмауға ... ... ... бір ... ... ... ... сәйкестікті растау жөніндегі органдар;
- сынақ салыстырып ... және ... ... ... орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды
жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Аккредиттеу субъектілерінің сәйкестікті бағалау нәтижелері ... ... ... ... ... аумағында сәйкестікті бағалау жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын шетелдік ұйымдар, олардың ... ... ... ... ... тану үшін осы Заңға сәйкес
аккредиттеуге жатады.
Аккредиттеу субьектілері:
- ... ... ... аккредиттеу жөніндегі органға аккредиттеу саласын кеңейту немесе
қысқарту туралы, аккредиттеу аттестатыи кері ... алу, ... ... ... қолданысын тоқтату туралы өтінішпен жүгінуге;
- ... ... ... оның кызметкерлерінің іс-қимылына
шағымдануға;
- аккредиттеу ... ... ... ... ... ... ... субъектілері:
- Қазақстан Республикасының заңнамасын және оларға ... ... ... ... ... сақтауға;
- аккредиттеу саласы (Г қосымшасы) шегінде жұмыстарды жүзеге
асыруға;
- ... ... ... ... аттестатына сілтеме
жасауға;
- бекітілген аккредиттеу саласындағы қызметінің ... ... ... таратылатыны туралы аккредиттеу жөніндегі ... ... ... ... ... ... органның шешімімен белгіленген мерзім ішінде жоюға;
- инспекциялық тексеруді жүзеге асыратын ... ... ... қол жеткізуін қамтамасыз етуге және оларға өзге ... ... ... ... ... ... ... және оларды
салыстырып тексеру мен калибрлеу ... ... ... ... аттестатының қолданысы тоқтатылған не ол ... ... ... ... ... осы Заңда белгіленген
мерзімде қайтаруға;
- аккредиттеу аттестаты кері ... ... оның ... аккредиттеу аттестаты жойылған, тоқтатыла тұрған не одан
айырылған жағдайда аккредиттеуге сілтеме ... ... ... ... ... ... саласындағы аккредиттеу
туралы заңнамасы.
Қазақстан Республикасы сәйкестікті ... ... ... ... ... Республикасының Конститяциясына негізделеді, осы
Заңнан және өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.
Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халыкаралық ... ... ... ... ... онда ... ... ережелері
қолданылады [27].
5.3 Қазақстандағы аккредиттеуді жүргізу мақсаттары мен ... ... ... ... процестердің, көрсетілетін кызметтің қауіпсіздігі мен
сапасы мәселелерінде тұтынушылардың мүдделерін қорғау;
- ... ... ... қабілеттілігін арттыру;
- сәйкестікті бағалаудың сапасы мен дәйектілігін арттыру;
- саудадағы техникалық кедергілерді жою;
Отандық өнімнің сыртқы нарыққа шығуына және Қазақстан ... ... ... ... ... ... және шет елдердің тануына жағдайлар туғызу болып табылады.
Аккредиттеу принциптері:
- ... ... ... ... ... ... қолжетімділік;
- сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі қызметтің толы
ашықтығы;
- кемсітушілікке жол бермеу;
- құзыреттілік;
- аккредиттеу жүйесінің бірлігі мен тұтастығы;
- тәуелсіздік;
- аккредиттеу жөніндегі ... ... ... ... ... ... жол ... аккредиттеуді жүзеге асыру кезінде халықаралық (өңірлік) ұйымдардың
стандарттарын пайдалану ... ... ... ... ... ... ... саналған кезде,
кәсіпорын сертификаттау сынауларын жүргізуге бұйырықты шығарады, соған ... ... ... ... ... орындауд тоқтатады.
5.4 Аккредиттеу аттестатының тоқталу жағдайлары
Аккредиттеу аттестаты ... ... ... ... ... ... (әрі қарай Орган) зертхана қызметкерлігін инспекциалық
тексеру кезінде Қазақстан Республикасының ... ... ... (ҚР МТРЖ) процедуралары мен ережелерін бұзушылықтар анықталған
кезінде қабылдайды. ... ... ... ... ... туралы шешімді алған кезде сертификаттау сынауларын орындауды
тоқтатады. Кәсіпорын бойынша анықталған бұзушылықтардың себептерін жою ... ... ... ... ... шығарылады. Анықталған бұзушылықтар
жойылғаннан кейін орнатылған форма ... ... ... ҚР МТРЖ ... ... ... ... Аккредиттеу аттестатының әрекет қабілеттілігін қалыптастыру мақсатында
Органға өтінім ... ... тыс ... ... оң ... ... ... аттестатының әрекетін қалпына келтіру туралы
шешім қабылдайды. ... ... ... бұйрық шығарады, оның бір көшірмесі
кәсіпорын-тапсырыс берушіге жіберіледі.
Аккредиттеу ... ... ... болған жағдайлар
жойылмаған жағдайда, немесе Аккредиттеу ... ... ... ... ... ... бұзушылықтар анықталған кезде
Аккредиттеу аттестаты іске қосылған заңнамамен сәйкес Органға беру ... ... ... ... ... ... туралы шешім оны
қабылдаған кезден бастап іске ... ... ... оны ... шешім алынғаннан кейін келесі жұмыс ... кем емес ... ... ... ... ... ... қабылданған шешімді іске қосылған
заңнамамен орнатылған мерзімде және тәртіпте тестілеуі мүмкін.
6 «Әйнек» сынау зертханасының күйін бағалау
6.1 Сынау орталығының құрамы және ... 2001 жылы ... 2002 ... ... ... ... басқаруға құқыққа жетекші лицензия алынған. Штат – 100 адам,
олардың 8 – ... ... ... 56 ... 2 ... қорғау
қоймаларымен қамтылған. Олар ҚҚШ Өндірістік Базасында орналасқан, күніне 24
сағат қорғалады және тұрақты ... ... ... ... ... ... көздерін және бұзбайтын сынаулар үшін
жабдықтарды импорттау/экспорттау ... ...... таңда «ҚҚШ»
ЖШС тәуелсіз Қазақстан тарихында радиоактивті ... ең ... ... 204 партия – импорттауды жүзеге асырады.
Сынау түрлері:
- шынының беттік ауытқуын анықтау;
- рентгендік және гамма-радиография;
- тікбұрыштықтан ауытқуын анықтау;
- ... ... ... ... ... ... ... қасиетін сына;
- механикалық тұрақтылыққа сынау;
- герметикалылыққа сынау;
- соққыға шыдамдылыққа ... ... ... сынау.
«ҚазҚұрылысШыны» ЖШС сынау зертханасы (СЗ) «ҚазҚұрылысШыны» ЖШС заңды
тұлғасының құрылымдық бөлімшесі болып ... (СЗ ... ... ... ... қосылады) және ол Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
техникалық реттеу ... ... № KZ ... «23» ... ... аккредиттеу аттестаты. Ол аккредиттеу аттестатына қосымшамен анықталған
сертификатталған ... ... ... ... ... зертхана бастығымен басқарылады. Оны жұмысқа тағайындау мен босату
орнатылған заңдастырылулы ретте жүргізіледі. СЗ ... ... ... ... ... ... ... сызбасы Г
қосымшасында көрсетілген).
СЗ өз қызметкерлігінде Қазақстан Республикасының іске ... ... ... өнім және ... ... ету аймағындағы басқа уәкілетті ... ... және ... ... ... ... және метрология
бойынша Комитетінің ұйымдастыру және нормативтік құжаттарын, Жалпы Жағдайды
қолданады.
Сынауларды ұйымдастыру мен жүргізу, олардың ... ... ... СЗ ... ... жұмысшыларын қабылдау, шығарып жіберу және ... ... ... ... ЖШС директоры жүзеге асырады.
СЗ жұмысшылары арасындағы міндеткерліктерді бөлу және ... ... ... ЖШС ... ... ... ... білімі, мамандық бойынша дайындығы, квалификациясы
және сынаулар жүргізу тәжірибесі бар ... ... ... мен ... ... мен ... сәйкес
нұсқаулармен орнатылады.
СЗ қызметркелері жұмысқа «ҚазҚұрылысШыны» ЖШС директоры бүйрығымен,
арнайы аттестацияланған орталықтарда оқу мен ... ... ... ... Мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесінде квалификацияны жоғарлату институттарында мамандар ... ... мен ... ... ... СЗ-да (СО) тәжірибе өту, СЗ
аймағында аралас мамандықтарды ... ... ... ... ... және мемлекеттік стандарттардың немесе ... ... ... жүйесінің нормативті құжаттарының талаптарына
сәйкестікке өнімді сынауды жүргізеді.
6.2 Сынау зертханасында сапаның басқарылу күйі
Сынау орталығының әрбір ... ... ... ... ... құрастырылатын жеке тапсырмамен қамтамасыз етіледі.
Қызметкерлердің жеке істері.
Сынау орталыында кадрлар құрамын, қызметкерлер ... ... және ... жоғарлату бойынша шараларды
бақылау жүргізіледі.
Сынау орталығының басшысы кадрларды қою мен тағайындауды, барлық
кадрлар құрамын ... мен ... ... ... ... орындалуын қажетті бақылауды қамтамасыз ету үшін Сынау
орталығының басшысы толықтай өнім ... ... ... ... және ол ... ... орындалады.
Қызметкерлер квалификациясын жоғарлату:
- квалификацияны жоғарлату институтында оқыту;
- басқа сынау орталықтарында тәжірибе өту және тәюірибе алмасу;
- семинарларға, ... ... және ... ... ... мен ... ... әрбір жеке
басқарушы үшін жеке орнатылған.
Сынау орталығының басшысы ... ... ... ... ... инспекциялық бақылау жүргізу
үшін қажетті жағдайлар жасауға;
- ҚР СТ ИСО/МЭК 17025–2007 «Сынау және калибрлеу ... ... ... ҚР СТ ... ... «Сәйкестікті
бағалау. Сапа менеджменті жүйесін сертификаттау мен аудитті орындайтын
органдарға талаптар» ... ... ... сәйкестікті
тұрақты ұстануға;
- сынау нәтижелерінің ... ... және ... ... ... ... мақсаты үшін сынауға дайындаушы (жеткізіп қоюшы)
сертификатталатын өнімінің типтік өкілдері ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келетін сынауларды
ғана жүргізуге;
- сынауды жүргізудің орнатылған және келістірілген мерзімді сақтауға;
- сынау нәтижелері бойынша барлық ... ... ... ... ... ... енгізу және дәйектемелеуге;
- сынау орталығына инспекциялы бақылау жүргізуге уәкілетті тұлғаларға
қатынауды қамтамасыз ету, оларға ... ... беру және ... ... жүргізілген қызметкерліктерді тексеру нәтижелерімен
таныстыруға;
- сынау жабдықтарын және ... ... ... ... ... сынауды жүргізу үшін қажетті құжаттамаға ие болуға;
- сыналатын өнімге және сынау әдістеріне талаптарды регламенттейтін
құжаттамаларды (стандарттар, ... ... ... қол ... ... жабдыққа пайдалану құжаттамасына ие болуға;
- сәйкес нұсқауларды қадағалауға;
- сынау орталығының қызметін ... ... ... ... сынай ұйымымен және оның техникалық жандандырылуы-мен таныстыру;
- субподрядчик құзыретін ... ... ... және барлық
жұмыстарды тіркеуді жүргізуге.
Сынау орталығының құқықтары:
- сынау үшін ... ... ... ... ... ... бар өнімге нормативті құжаттарды
жасау;
- аккредиттеген сынау орталығы ... ... ... ... ... ... өз ... аккредиттеген
Сынау Орталығы сапасында жарнамалау.
Сынау орталығының жауапкершілігі:
Сынау орталығы, оның ... ... ... ... мен функцияларды орындауға жауапты болады, соның ішінде:
- сынау нәтижелерінің және шешімдердің ... ... ... сынау жүргізудің келістірілген және орнатылған мерзімдерін сақтау;
- есеп беруді ұйымдастыру және сынау нәтижелерін ... ... ... ... ... ... жабдық мен тексерілген
өлшеу құралдарын қолдану;
- жүргізілген сынау туралы есеп берулер мен ... 6 жыл ... ... ... ... конфиденциалды сақтау [10].
6.3 Сынау орталығының сыртқы ұйымдармен өзара әрекеттесуі
«ҚазҚұрылысШыны» ЖШС сынау орталығы ... ... ... ... ... ... байланысады. Осы байланыстар туралы
деркетер 7.1 ... ...... - «ҚазҚұрылысШыны» ЖШС сынау орталығының шет ұйымдармен ... ... ... мен ... ... ... |Негіздеме |
|п/п |мекен-жайы | | |
|1 ... және ... ... құраладрын тексеру |Өтінім |
| ... ... ... 010000 |мен ... ... | |
| ... қ., ... ... ... мен ... |
| ... ғимараты | | |
|2 |РГП ... 010000 ... |МӨЖ ... ... ... |
| |қ., ... ... ... | |
| ... ... ... ... таңбаларын | |
| | ... ету, | |
| | ... ... | |
|3 ... ... және |ӨҚ ... ... ... |
| ... орталығы» АҚ |метрологиялық қызмет | |
| ... ... ... көрсету | |
| ... қ., | | |
| |Ж. ... ... №31 | | |
| | ... ... ... |
| | ... ... ету | |
|4 ... ЖШС, Алматы |Өлшеу құралдарын жалға беру|Келісім |
| |ауданы, | | |
| ... в/а, 3 мкр., 4/5 ... | ... ... өз ... ... органымен,
сертификаттау бойынша орталық органмен, сертификаттау органдарымен, ұйым-
өндірушімен және ... ... ... ... ... орталығының сертификаттау бойыншаоргандармен өзара байланысы
сертификаттау мақсатында сынау сұрақтары бойынша жүзеге асырылады.
Сынау орталығының ұйым-өндірушілермен және өнім ... ... ... ... ... ... ... асырылады:
- сынау орталығының аккредиттеу аймағында хаттаманың рәсімделуімен
бекітілген атаутізімі бойынша өнімді сынауды жүргізуі;
- өнім ... ... ... мен сынау құралын жүзеге
асыру;
- сынау әдістемелерін жасауда қатысу немесе құру.
Сынау орталығының ... да ... ... ... сертификаттау жүйесіне қатысып, сертификатту
үшін сынауды өткізумен қатар мына функцияларды да жүзеге асыра ... егер бұл ... ... ... ... сертификатталған
өнім үлгілерін периодты сынауды жүргізу;
- сертификатталған өнімді инспекциялық ... ... ... ішінде сынау жүргізуге).
Сынау орталығының міндеткерлік нұсқасы
Жалпы жағдайлар
Сынау орталығының басшысы «ҚазҚұрылысШыны» ЖШС директоры ... ... ... ... ... ... ... бар және басқару қызметкерліктерінде 5 жылдан кем емес
жұмыстық тәжірбесі бар тұлға тағайындалады.
Сынау орталығының басшысы қызметкерлігі ... ... ... ... ұйымдастыру-құрылымдық құжаттармен, сертификаттау
бойынша органының және ... ... ... ... орталығының басшысы білу қажет:
- стандарттау сұрағы бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық
актілерді, әдістемелік ... ... ... ... заңнамалық және нормативтік құқықтық
актілерді, әдістемелік материалдарды;
- стандарттау және сертификаттау ... ... ... ... ... ... стандарттау мен сертификаттау бойынша техникалық
шарттарды құрастыру ретін, рәсімдеуді, бекітуді және дайындауды.
Сынау орталығының ... өз ... ... ... ... бұйрығымен;
- сынау орталығы туралы жағдаймен; іске қосылған нұсқаумен [10].
6.4 Зертханада жүзеге асырылатын ... ... ... және ... ... ... қолданады.
Зертхана өз қызметкерлігінде жеке қолдану үшін жасалған стандартты ... ... ... ... ... ... ... жабдықты орнату мен басқару ... ... ... ... ... тек ... нормативтік құжаттаманы
қолданады, құжаттарды дәйектемелеу бойынша жұмысшы құрылым жасалған.
Сыналатын өнімге және сынау әдістеріне ... ... ... ... қоса ... ... ... техникалық реттеу
жүйесінде өлшеулерді жүргізу әдістерімен ... ... ... және ... ... тез ... мүмкіндік береді.
Зертхана халықаралық және ұлттық стандарттарда келтірілген сынау
әдістерін ... және ... ... ... талаптарды қатаң
сақтайды.
Зертхана таңдалған әдістерді бағалауды ... ... ... ... ... ... және ... келтірілген
дәлдіктің рұқсат етілген мәндерімен салыстыруды жүргізеді.
Стандартты әдістердің дұрыс қолданылуын растау мақсатында зертхана
сынау нәтижелерінің периодтысапа ... ... ... емес әдістерді қолдану қажеттілігін, егер алдын ... ... ... Бұл ... емес әдіс ... ... ала қарастырылу керек. Зертхана тапсырыс ... ... ... қадағалайды.
НҚ бақылаушы даналары СЗ тапсырыс берушісінде болады, жұмысшы даналар
мамандарда жұмыс орнында болады. НҚ жазбасы сынау ... СЗ ... ... әдістері процедуралар бойынша жарамдылығын
бағалаудан өтеді:
- сынау ... ... ... ... ... ... ... нәтижелерді салыстыру;;
- зертханааралық қосулар.
6.5 Жабдықпен қамтылуы
Зертханалық сынау жабдығының (СЖ) және ... ... (ӨҚ) ... ... мен СЖ ... ... ету мен ... «ҰлтОртЭкС» АҚ, Алматы
филиалы күштерімен жүргізеді.
Жабдықты жүктен босатылған режімінде пайдалану немесе оны ... ... жол ... Бұл үшін СЖ және ӨҚ ... мен ... ... қарастырылған. Жабдықтың қате пайдаланылуын болдырмас
үшін, жұмысқа тек тәжірибесі бар адамды жіберуге рұқсат етілген.
Тексеруге дайындалған СЖ және ӨҚ ... және ... ... ... және ӨҚ ... алу ... ... Тіркеу кезінде типті, марканы, түрін, зауыт ... ... ... ... және ... ... сәйкес
ақпаратты көрсетеді.
ӨҚ тексеру мемлекеттік ... ... ... ету ... орындалады.
ӨҚ тексеру «Ұлттық Экспертиза мен сертификаттау орталығы» АҚ Аалматы
филиалымен орындалады. Мұндай ӨҚ мен СЖ ... ... ... ... ... құралдарын (ӨҚ) және жабдықтарды қолдануға тек бекітілген тізім
немесе бұйрық бойынша құзыретті ... ... (Ф KSS ... ӨҚ қолдану кезінде немесе жаңа ... ... ... (ӨҚЖ) ПРО KSS 601-09 ... техникалық оқудың өткізілуін
ұйымдастырады.
ӨҚ жөнді пайдалану бойынша бақылауға Компания бөлімшелерінде ӨҚЖ ... ӨҚЖ ... ... ... ... ... ... және сақтау бойынша талаптармен таныстыру;
- ӨҚ техникалық ... ... ... поверкілерін
жүргізу әдістерімен таныстыру;
- өлшеу құралдарына қажетті тіркеу құжаттарын қамтамасыз ету.
Жауапты орындаушы ӨҚ пайдалану, тасымалдау және ... ... ... міндетті.
Жұмысты бастар алдында олардың жағдайын бағалау үшін ӨҚ пайдалану
поверкасы ... ... ... нәтижелері өлшеу журналдарына
жазылады. Журнал формалары сәйкес нормалар бойынша анықталады.
ӨҚ қолдану шұғыл тоқтатылады:
- пайдалану поверкісі кезінде сәйкес емес ... ... ... ... тасымалдау және сақтау бойынша талаптардың бұзылуы;
- ашық механикалық бұзыылуларда;
- калибрлеудің статусының өзгеруінде (пломбаның, мөрлердің ... ... ... ... ... ... бақылаудың, авторлық
қадағалаудың немесе мемлекеттік органдардың күмәні туындағанда.
Сәйкес емес ӨҚ ыңғайлы жағдайлардың бірімен орындалады:
- ... ... ... ... сақтандыру плакаттарын ілу: «қолдануға тиым салынған»;
- қорек көздерін алу;
- электронды парольдерін алмастыру және т.б.
ӨҚ ашық алаңдық жерлерде жөндеу жүргізуге рұқсат ... ... ... ... және ӨҚЖ ... үшін ... Компанияға беріледі.
Жөндеу жүргізіледі:
- кепілдік бойынша – жабдық жеткізіп тұрушысымен;
- сәйкес лицензиясы бар ... ... ... ... ... ... орнатылған талаптар бойынша қайта
поверкілеу мен калибрлеу жүргізіледі.
ӨҚ сәйкестігі ... ... ... ... ... ... орындалады:
- өлшеулер журналында сәйкес емес ... ... ... ... ... жүргізіледі және бұрын жазылған ... ... ... ... ... үлкен сәйкессіздіктер анықталған кезде жұмыстар шұғыл тоқтатылып,
ПРО KSS 403-09 сәйкес Компания басшылығына мен ... ... ... жою үшін ... беруші қоса, қызықтырылған
тұлғалармен келістірілген ПРО KSS 803-09 ... ... және ... ... ... жарамсыз ӨҚ алынып тасталуы қажет.
7 Өнімді сынау
7.1 «Әйнек» сынау зертханасында бұйымды сынауға дайындық
Өнімнің үлгілерін (сынамаларын) ... СРО ... ... ... СЗ персоналымен, немесе, сәйкес өнімге нормативтік
құжаттарда көрсетілген (РҚ СТ 3.4), ... ... ... ... ... бойынша тапсырыс беруші комиссиясымен орындалады.
Сыналатын үлгілерді дайындау
СЗ сыналатын үлгілер (сынамалар) мұнацды дайындау бойынша өкілмен, СЗ
персоналымен, немесе СРО келісімі ... ... ... ... Үлгіні қабылдауды, ... ... ... тіркеуді және сынау үшін бөлімшелерге беруді нұсқауға сәйкес
орындайды (И-02.07.08).
Үлгілерді ... және ... ... бұзылулардан қорғау үшін
келесілер қарастырылған:
- ыдыстың толықтығын және ... ... ... ... ... ... ... идентификациялау белгілерінің
(белгіленулер) тоықтығын ... ... ... ... ... ұстану;
- бөлмені өзуаұтылы жинау;
- бөлмеге жұмысқа аттестатталған персоналды жіберу;
- СЗ ... ... ... және ... қатысуы.
Сынау біткеннен кейін үлгілер (үлгі ... ... ... ... ... ... ... сақтау кезінде
олардың идентификациясы және үлгі материалдарының құрамдық ... ... ... сақтау мерзімі аяқталысымен, оларды тапсырыс
берушіге қайтарады.
7.2 Шынықтырылған шыныны механикалық тұрақтылыққа сынау
Бұл әдіс шынықтырылған ... ... ... ... ... механикалық
минималды тұрақтылығын анықтауға негізделген.
Сынауды өлшемі ... мм, ... ... ... үш ... жүргізеді.
Сынау құралдары
Беттік қаттылығы
Средства испытания 60 HRC кем емес және массы (227±2) г. болат шар
Сынауды жүргізу үшін ... ... ... үлгіні барлық төрт жақтан біртекті қыса ... (30±5) мм ... ... ... ... рамадан және қысқыш рамкадан
тұру керек.
1 – қысқыш рама; 2 – резеңке жолақ; 3 – ... ...... ... ... 5 – ... ... 6 – тесіктер
7.1-сурет. Сынау стендінің көрінісі
Жабдық сыналатын үлгіні горизонталь қалыпта ұстау қжет.
Қысқыш рама сыналатын үлгімен контакт жерлерінде ені 30мм, ... және МЕСТ 20403 ... 40 пен 60 IRHD ... болу ... ... Шарды МЕСТ 30698-2000 стандартының 4.1.4 пунктінде
көрсетілгендей ... ... (8.1, ... ... нүктесі
үлгінің геометриялық центрінен 25 мм-ден артық емес қашықтықта болуы қажет.
Әр үлгі бір рет ...... Шыны ... ... ... құлау биіктігі
|Шынының номинал қалыңдығы, мм |Шардың ... ... ... ... |2,0 ... 6-ға ... |2,5 ... ... |3,0 ... ... ... бұзылу белгілері болмаса, онда ол сыналды, сынаудан өтті
деп қабылданады [30].
7.2 – кесте - ... ... ... ... ... ... |Құлау ... ... ... кг ... ... мм |Дж ... саны | ... |1500±20 |60±5% |3 | ... ... |120±5 % |3 | ... ... |240±5 % |3 | ... ... |348±5 % |3 | ... |9000±20 |348±5 % |3´3 | ... ... ... ... ... ... бұл сапа ... орнатылған тәртіпте бекітілген
әдістемемен сәйкес жүргізіледі. Соған қоса бұйымды аязға ... ... ... ... ... ... ... кем жоғары болмаы
керек.
Әдіс мәні
Шыныпакеттің шыны участогын салқындатуға және осы ... ... ... ... ... ... кезекті бақылауды жүзеге асыруға
негізделген.
Үлгілерді таңдау
Сынауды өлшемі 350х350 мм шыныпакеттерде ... ... МЕСТ 28498 ... ... МЕСТ 12162 бойынша немесе НҚ бойынша қысылған газ
Изопропилды спирт МЕСТ 9805 бойынша
Ацетон техникалық МЕСТ 2768 бойынша
Секундомер
Қалта ... ... көзі ... кем емес жарықтылықпен)
Сынауды жүргізу
Шыныпакет ішінде ұзақмерзімділікті онл дайындалғаннан кейін бір күннен
кем емес ... ... ... ... ... пластинаға байланысты горизонталь
немесе вертикаль орналастырады.
Аспапты ацетонмен немесе изопропилды спиртпен толтырады және ... ... ұсақ ... ... ... ... ... мен
изопропилды спирт деңгейі контактілі пластина деңгейінен 30мм-ден кем ... болу ... ... ұшы ... ... ... ... емес
орналасқан термометрмен өлшенеді.
Шыныпакеттерді сынау кезінде қоспа ... ... ... ... ... ... ... пакеттер) болу керек.
Шыныны екі жақтан ацетонмен шыныпакет қырларынан 100мм-ден кем емес
қашықтықта тазалайды. ... ... және ... ... ацетонға
малынған тампонмен сүртеді. ... ... ... участокқа
толық контактты қамтамасыз ететіндей етіп қысады. Сынау аспабының ... ... шыны ... қалыңдығына байланысты және 8.2 ... ... ... ...... ... изопропилды спирт; 2 – тұтқа; 3 – термометр;
4 – ілу үшін ... ... ...... ... ... 6 – қатты көміртек;
7 – мыс тұғыр; 8 – жылулық оқшауландыру
7.2-сурет- Ұзақмерзімділікке сынау аспабының сұлбасы
7.2 – ... мен ... ... ... ... ... шыны ... мм |Контакт уақыты, мин |
|1 |5-ке дейін |4 |
|2 ... 10-ға ... |6 |
|3 ... ... |10 ... аспабының шыныпакетпен контакті кезінде сұйықтықтың қажетті
температурасын аспапта қысылған газбен ... ... ... ... ... уақыт өткеннен кейін аспапты шешеді. ... ... ... ... ... Жарық көзін қосып, шынының
салқындатылған учсастогынде конденсаттың пайда болуын қарайды. Екікамералы
шыныпакеттерде (8.3-сурет) ұзақмерзімділікті пакеттің екі ... ...... 2 – ... ... 3 – ... – қатпайтын герметик;
5 – қататын герметик; 6 – ауа аймағы; (шыныаралық ...... шыны ... ... ... ... ұсыналатын нұсқасы;
8 – дегидрациондық тесіктер; – шыны ... ... ... – шынылар арасындағы қашықтық;
– герметизациялаушы қабат тереңдігі
7.3-сурет- ... ... ... ... ... ... өткен болып келесі жағдайда бағаланады: егер барлық
үлгілерде шынының ... ... ... ішінде конденсат ізі
қалмаса [32].
7.4 Өлшеулерді қадағала
СЗ өлшеулердің қадағалануын ... ету үшін ... ... үлгілері қолданылуы мүмкін, олар ӨҚ тексеру, калибрлеу үшін,
өлшеулерді жүргізу әдістемелерінің дәлдігін ... үшін ... ... ... іске ... сәйкес НҚ қамтамасыз етілген
(типті бекіту туралы сертификат, паспорт, куәлік).
Калибрлеу нәтижелері және ... ... ... ... туралы ақпарат СЗ сәйкес журналында жазбамен рәсімделеді.
Стандарт ... ... мен ... ... ... қамтамасыз ететін шарттарда сақталады.
7.5 Сынау нәтижелерінің сапасын қамтамасыз ету
Заттардың ... ... ... ... ... ету ... бірнеше түрімен қамтамасыз етіледі: зартханаіші
оперативті бақылау; ... ... ... және сыртқы
метрологиялық бақыалау, соған қоса Қазақстан Республикасының индустрия ... ... ... ... және метрология Комитетімен
мемлекеттік бақылау.
СО сынау ... ... ... ету сынау әдістемелеріне
сәйкес ұқсастық және ... ... ... жүргізіледі.
Бақылау нәтижелері сәйкес журналдарда ... ... ... статистикалық бақылауды жүргізу нұсқаумен сәйкес орындалады.
Бақылау үшін алдында сыналаған ... ... шешу және ... ... ... нәтижелерінің қосу жүргізіледі.
«ҚазҚұрылысШыны» ЖШС ... ... ... ... ... ... ... орндалады. Бақылау үшін үлгілердің
шифрлерін шешу және ... мен ... ... ... қосу
орындалады. СО сынау нәтижелерінің сапасын ... үшін ... ... ... сыртқы метрологиялық бақылау да жүргізіледі.
«ҚазҚұрылысШыны» ЖШС сынау нәтижелерін метрологиялық сыртқы бақылау
үшін ұқсас зертханалармен келісімге ... ... СО ... сапасын
тексеру аккредиттеу органымен және онымен аккредиттелген «ҰАО» ЖШС, соған
қоса «ҚазҚұрылысШыны» ЖШС өнімдерін фирма-тұтынушыларымен жүргізіледі.
7.6 Нәтижелерді рәсімдеу
Сынау ... ... ... ... ... ... ... сынау нәтижесінде цехтің өндірісті тоқтату,
тоқтатпау туралы іс-әрекеті бекітілген ... ... ... Сынау
нәтижелері сынау хаттамасына толтырылады. Сынау хаттамасы нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... соңғы шешімі
жазылады. Барлық сынау нұсқаулары, хаттамалар мен ... ... ... бас ... ... ... журналдан сертификаттау сынауларының нәтижелері сынау
нәтижелерін тіркеу журналына және ... ... ... ... ... және ... тапсырыстарда көрсетілген өнімді
сынау нәтижелері жұмысшы журналдарда және сынау хаттамаларында тіркеледі.
Сертификаттау сынауларының ... қол ... СЗ ... ... сынау хаттамаларына қол қоюға құқылы тұлғалар және ... ... ... ... ... басқа хаттамаларына СЗ жұмысшылары,
соған қоса бұйрықпен ... ... қол ... ... ... қол ... нәтижелерін тіркеу журналында қате жазбаларды анықтау
кезінде қте жазба бір сызықпен ... ... дрыс ... жазылады,
түзетуді жасаған адам қол қояды. Тапсырыс берушіге ... ... ... ... бұл жақ басқа жаққа хабарлайды. Осы ... ... ... ... ол ... ... тіркеледі және
қасында қайтарылған хаттама нөмірі жақшаға жазылады. Жаңа хаттама тапсырыс
берушіге қате жазбамен хаттаманы ... ... ... Осы ... ... журналында қайтарылған хаттама нөмірімен «жойылғ.»
(жойылған) жазбасы және жаңа хаттаманың ... күні ... ... ... хаттама жойылады.
Сынау (талдау) нәтижелері бар журналдар СЗ бөлімшемінде ... ... ... ... сәйкес емес сынаулар бойынша
жұмыстарды басқару СЗ ... үшін ... ... және ... ... ... арқылы жүзеге асырылады. Сынау
сапасына әсер етуі мүмкін қайсыбір ... ... ... әрекеттер
қолданылады: сәйкессіздіктердің маңыздылығын бағалау жүргізіледі; ... ... алу ... ... ішкі ... ... ... хабары айтылады (қажет жағдайда).
8 Техникалық талаптар
8.1 Өнімнің дайындалу технологиясы
Кәсіпорында өндіріс ... ... ... ... ... АТН 60/30 ... ... жүккөтергіштігі 5т кран-
арқалық көмегімен тасымалдау және монтаждау, қорапты ... жүк ... ... ... эмульсиялы, қатты және жұмсақ қабаты бар ... және ... ... ... ... қаптауындағы наклейкаға
сәйкес: шыны беті (лист) үстелге ... ... ... ... ... бұл ... жүк ... орындайды, соған қоса бас оператор
осының барлығын ... ... ... ... ... ... анықтауды кейде тек тәжірибелі оператор жүзеге асыра ... ... Шыны ... кесу ... ... ... ... құлау
әдісімен беру үшін тасымалдау және монтаждаукран-арқалық немесе шыныны орын
орын ауыстыру үшін электрвакуумдық машина ... ... ... LISEС» ... ... көпірі мен көпфункционалды
бастиегі бар ЕSL-60/30 RS типті комбинирленген шыны кесу ... ... Бұл ... ... АСРЕ 5250, АСРЕ 6000 жеңіл ұшып ... ... ... ... 19 ... ... шыныларды кесе алады.
8.1-сурет. ЕSL-60/30 RS станогында шыныны кескеннен
кейін бөлу процесі
Шыны кесілгеннен кейін ... ... ... ... наряд-тапсырысқа сәйкес өлшемдер мен позициялар бойынша
сортталып ... ... ... үшін ... ... шынылармен бірге жүруі тиіс.
Шыныны өндеу:
- түзусызықты шыныларда және айналарда фацетті итальяндық «Z Bavell-
ni» ... В/73 ... ... станогында өндеу. Бұл
станоктың өзіндік видеомониторы мен программалау үшін пернетақтасы
бар. Станок ені 10-нан 40 мм-ге ... ... ... ... ... және ... ... қалыңдығы 3-тен 19 мм-
ге дейінгі шынылар мен айналарды өндеуге болады;
- шыны ... ... «Z ... ... РR/88 ... ... ... және ажарлау;
- қиғашсызықты шыныларда және айналарда ... SB\2 ... ... ... VT-1250 ... ... бұрғылау станогында
4-тен 220 мм-ге дейінгі тесіктерді бұрғылау;
- шыныны АLPA-315/4 С көпфункционалды орталықта өндеу. ... ... ... ... уақытта және жоғары сапамен
орындайды: ... ... ... конфигурациялы ішкі және сыртқы
қырларды өндеу, фасонды тереңдету, тегістеу;
- шыныны SPLE 2200.6.2.4 модельді жуу-кептіру машинасында жуу;
- шыныны НТF ... ... ... ... ... ... GIARDINA ... G02/05 маркалы сырлау машинасында
жүзеге асырылады /Италия/;
- ұсақ және ... ... ... ... қол ... екі ... ... қабатпен үстелде жүзеге
асырылады;
Австриялық «Реter Lisec» ... ... ... дайындау
(сурет 9.2).
- дистанционды рамкалар қоймасынан РМ 45 ... ... алу, ... ... ... ... ... мен ені бойынша сорттау:
- ВSV 45/4 ию ... ... ... дистанцион рамканы АIRL автоматты станцияда Grace компаниясының
құрамында байланыстырушы заттары жоқ синтетикалық ... ... ... ... ... ... ... Дистанциондық
рамканың ылғалдықтысорғышпен толтырылу көлемі 50%дан кем ... ... ... ... ... LBH 25V ... ... (бутил) герметик бірінші герметизациялау
қабатты жүргізеді, рамкаларды FR 400 S конвейеріне іледі;
- тапсырыс-нарядқа сәйкес ... және ... шыны ... ... шыныпакетте орналасу нұсқасын ескерумен RTVN 38/25 WE
тасымалдау-кідірту ... ... шыны RTL 25 VN ... ... ... өткеннен кейін шыныны
бақылау визуалдық қарауын ... үшін RSVN 38/25 А ... ... ... ... кейін бірінші шыны НLР 25/25 тегіс жинау
пресіне жіберіледі;
- тегіс жинау пресінде екікамералы, құрылымдық немесе ... ... ... үшін әрбір шыны үшін қосымша престеу опциясы қосылады;
- престен кейін шыныпакет UKL 35/23 LA автоматты аксиальды ... ... ... ... КРЧ 55/22 ... горизонталь конвейермен
өтеді. Конвейер бойынша шыныпакет ЕR-140 ... ... ... ... ТАL 60 PSN және TAL 60 SIN автоматты араластырғыш пен
дозасын нормалаушы қондырғылар ... ... ... ... ... герметизациялаушы қабат үшін қолданады:
- құрылыс және архитектуралық шыныпакеттер үшін – ... ... ... ... үшін – ... ... ... екінші герметизациялаудан өткеннен кейін шыныпаккет ЕR-140
герметизациялау үшін ... ... шыны ... ... үшін А-
қалыпты арбашаларға орнатады.
8.2-сурет. «Реter Lisec» шыныпакеттерді жинау желісі
Шыныпакеттер желісі үшін жабдықтар мен құралдар:
1. рамканы ию машинасы ВSV ... ... ... РМ 45;
3. абсорбентпен толтыру станциясы АIRL;
4. бутилды жүргізу үшін автотматты қондырғы LBH 25 ... ... ... үшін конвейер FR 400/3;
6. тасымалдаушы және кідіртуші станция RTVN 38/25 ... ... ... ... RSVN 38/25 А;
8. тегіс жинау пресі HLP 25/25;
9. аксильді көлбейтін автоматты үстел UKL 35/23 LА;
10. горизонтальды ... КFL ... ... үшін ... ... ЕR-140 (2 бірл.);
12. автоматты араластыру және дозалаушы қондырғы ТАL 60 РSN;
13. автоматты араластыру және ... ... ТАL 60 ... құралды қатайту үшін қондырғы КНВ-30;
15. шыныны тасымалдау үшін А-кейіпті ... ... ... ... ... үшін ... арбашалар;
17. өлшем бірлігі 1-ден артық емес металл рулеткалар;
Техникалық деректер
1. ауа қысымы – 8 ... ауа ... – 1250 ... Эл. қуаты – 77,7 кВт.
Барлық операцияларды бас оператор, операторлар, бригадир бастауымен
оқушылар құрамында ... ... ... ... Өнімді таңбалау, қаптау, тасымалдау, сақтау және оны жүзеге асыру
шарттары
Тасымалдау және сақтау
Шыныны кез келген көлік түрінде, осы ... ... ... ... Ережелерімен сәйкес тасымалдайды. Тасымалдау құралдарында
орналастыру және ...... ... және ... ... ... ... шынысы бар ыдыс шыны шетжақтары көліктің қозғалу
бағыты бойыен тұратындай етіп орналастырады. Бұл оның ... ... кету және ... ... үшін жасалады.
Шыныны тасымалдау, жүктеу және түсіру кезінде оны механикалық
бұзылулардан және ... ... ... қалу үшін ... ... ... ... жылынып тұратын жерде ашық күйінде, қағазбен
немесе басқа ... ... ... қайта жиналған күйінде
сақталуы керек. ... ... шыны ... ... 5-тен ... ... көлбеу күйінде резеңке төсеніштерге стеллаждарға немесе пирамидаға
орнатылуы керек. Шыныны, егер ... ... ... және жинау
материалдары дымқылданбаған болса, ... ... ... (контейнерлерден
басқа), осы кезде сақтаудың басқа шарттары сақталу қажет.
Пайдалану бойынша нұсқаулар
Шыныны сақтау және пайдалану ... ... ... ашу ... ... қағаз салмай, шынылардың өзара жанасуы, соған қоса қатты
нәрсеге жанасуы;
- құрамында сызатын қатты қоспалары бар ... ... ... ... нәрселермен соғу;
- құрғақ шыныны майлау сұйықтығын қоспай, қатты щеткалармен тағалау;
- шыны ... ... ұзақ ... ... ... ортада пайдалану.
Шыныдан нақты өнім түрін дайындау кезінде шынының қажетті маркасын
таңдауды берілген өнім ... ... ... ... ... ... асырады.
Шыныны жарықөткізгіш конструкцияларға монтаждау ережелерін осы
конструкцияларға нормативті (жобалау, конструкторық) құжаттамада ... ... ... ... ... ... және сақтау кезінде
МЕСТ 111-2001 стандарт ... ... ... ... пайдаланудың кепілдендірілген мерзімі – 20жыл [31].
10 Өндірістің техникалы-экономикалық негізделуі
Дипломдық жұмыстың экономикалық бөлімінде ... ... оның ... көрсеткіштері айқындалған [3].
Жалпы жағдай
Электроника аймағында соңғы жылдардағы ... ... ... ... микроэлектроникада кең көлемде таралған.
Электроника аймағында соңғы жылдардағы жеткен жетістіктері, электрлік
өлшеуіш құралдары микроэлектроникада кең ... ... ... ... ... ... қайта
өңдеудің іздеуге және ішкі жаңа әдістермен стимурленген, өткен жылы болған
көптеген ... ... ... ... ... және
бағасы жоғары. Бұл жағдай ... ... ... орындалатын
түйіндер бөлігін басатын сандық жиілікті өлшеуіш үшін ерекше мәнге ие.
Жас мемлекетіміз ... ел ... да, ... елдерден ақпараттық
технологиялар саласы жағынан қалыспауға тырысады. Елімізде жас мамандар
дайындалуда, ... жаңа ... ... ... ... еліміздің экономикасын алға тартуда, одан әрі
көркеюіне ықпал ... ... ... мынады: сатыр алушы электронды
санауыштың жанына өзінің жеке ... бар ... ... ... ... ... Егер ... пәтерде электрлі санауышы
болса онда оған ... ... ... аппарат орнатылады.Егер
электр энергиясына төлем жүргізгіңіз келсе жеке карточкаңызды ... ... ... ... қолданғаныңызды тіркеп, арнайы электр
энергияға төлем жүргізетін орындарға ... ... ... ... төлем жүргізе аласыз.
Берілген аспаптың айырықша ерекшелігі – автоматты түрде ... ... ... есеп ... ... ... ... қатысуынсыз жүреді және электэнергиясының локализация шығынын ... ... ... ... бағдарламаны нарыққа
енгізгенде оның экономикалық көрсеткіштері ... Есеп ... ... мынадай топтарға бөліп қарастырылған:
1. Жобалауға кететін шығындар;
2. Барлық шығындар;
3. Кірістер;
4. Пайда;
5. Таза пайда:
6. Тиімділік;
7. Шығынды өтеу мерзімі;
8. Техника-экономикалық ... ... ... ... жіктеуге болады:
- әдебиеттік зерттеуді өткізу;
- патенттік зерттеуді өткізу;
- командировкаға бару;
- жазғы демалыс үшін ... ... ... ... ... жобалау және жүйені жасау тобына арендаға үй алу үшін төлем;
- жабдықтарды алу;
- электроэнергия үшін төлем;
- кірістердің тура кірістер деген түрі ... ... ... ... ... ... ... зерттеу жұымыстары экономикалық жағынан өзін толығымен
ақтай алатыны шықты.
Экономикалық есептеулер
Дипломдық жұмыста қарастырылған аспапты толығымен зерттеу үшін ... ... ... бөлімінде біз аспапты зерттеуге қанша уақыт
кетеді және оған кеткен шығындар қандай мерзімде ... ... ... бұл ... жүргізу тиімділігін қарастырамыз. Дипломдық
жұмыстың экономикалық бөлімінде ... ... ... ... оның ... көрсеткіштері айқындап көрсетеміз.
Жобалауға кететін шығындар
Әдебиеттік зерттеуді өткізу
Зерттеу барысында ... тобы ... ... ... ... ... ... жүргізеді. Мұнда аспапты сатып алу
және қызмет көрсету жұмыстарына жоспар алдын-ала ... ... ... ... ... үшін көп маман қажет емес. ... үшін ... ... үш маман жеткілікті болады. Олар:
- Инженер – ... ... ... ... ... қадағалайтын маман;
- Оператор – өлшеу жүргізген кезде өлшеу ... ... ... ... отыратын маман;
- Электр механик – барлық жөндеу, орнату, іске қосу жұмысын жүргізетін
маман.
Аспапты зерттеуді ұйымдастырудың ... ... ... уақыт пен маманның жалақысын ескере отырып маманның осы әдебиеттік
зерттеуге кеткен жалпы жалақысын есептеп алып, келесі кесте ... ... ... ... ... ... ... теңестіріп
аламыз.
Инженердің айлық еңбек ақысы – 80 000 тг, оператордың – 60 000 ... – 40 000 тг. ... ... ... үшін ... ... ... күндерінің санына бөлінеді – 24 күн.
10.1 – кесте
Әдебиеттік зерттеуді өткізу
|Маман ... ... ... ... жалақы, |
| |мың тг ... тг ... |мың тг |
| | | ... ай | ... |80 |3,3 |1 |80 ... |60 |2,5 |1 |60 ... |40 |1,7 |1 |40 ... А | | | |180 ... ... өткізу
Жұмыстың келесі кезеңі – патенттік зерттеу жұмыстары. Кесте 11.2-де
зерттеуге ... ... саны және ... ... ... ... ... жалақысы келтірілген.
10.2 – кесте
Патенттік зерттеуді өткізу
|Маман ... ... ... ... ... |
| |мың тг ... ай |мың тг ... |80 |1 |80 ... Б | | |80 ... ... өзін экономикалық тұрғыдан өтеу үшін жаңа ... ... ... ... ... ... сай ... қажет. Аспапты
зерттеу кезінде инженер ақырғы технологияларды ... ... және ... алған білімдерін ортаға қосады. Бұл екі маман
командировкаға жарты айға оқуға барды.
Мұнда мынандай ... ... ... ... командировкаға қанша
адам барады, олардың мамандығы, айлық жалақысы, кеткен уақыт, жол ақысы
бекітіледі. Бұл ... ... ... ...... ... шығын
|Маман |Жалақы, мың ... ... ... ... |
| | ... ай |мың тг ... |80 |0,5 |40 ... |60 |0,5 |30 ... В | | |70 ... ... үшін ... бір жұмыскер 12 ай жұмыс істегеннен кейін бір айға демалысқа шығуға
қақысы бар. Заң бойынша демалыс 18 күн ... ... ... ақ ... ... 10 күн ... дәрігерлерге 12 күн қосылады ... ... рет ... 11 ... ... беріледі. Барлық қызметкерлерге
жалақы төленеді. Ол ... ... А, Б, В – 11.1, 11.2, 11.3 ... ... ... ... ... есептеуіміз бойынша жазғы демалыс үшін 27,5 мың теңге
бөлінеді.
Ауырғандарға төлемдер
Ауырғандарға төлемдерді барлық кестелердің қорытынды сомаларының ... ... ... ... 1,5% алынады.
.
(10.2)
мың теңге
Яғни, мамандардың ауырғандары үшін 5,4 мың ... ... ... салықтарды жұмыс орны төлейді. Әлеуметтік ... ... мен ... үшін ... ... ... ... жеке шотына салынады. Оны жұмыс күндері жоғалғанда төленеді және
жұмыссыздық жағдайда.
А÷Д сомасынан жеке зейнеткерлер қорына 10% шегеріледі, ... ... ... ... ... Яғни
(10.3)
мың теңге.
Демек, әлеуметтік салық 76,2 мың теңге болады.
Жобалау және жүйені жасау ... ... үй алу үшін ... ... 5 м2 таза ... ауданы керек. Коридорды, туалетті,
қоймаларды санасақ бір маманға шамамен 8м2 аудан ... ... ... 8 м2 ... ... жалға аламыз. Сол себепті біз ... ... 24 м2 бір ... жалға аламыз. Үй толығымен
жабдықталған. Үйді жабдықтармен жалға алу бағалары жайлы ... ... ... ... оның орташа мәнін 1 м2 2 мың теңге деп аламыз.
Сонда айына 48 мың теңге ... мың ... × 12 ай = 576 мың ... ... ... тез және ... ... үшін, керек деген жабдықтарды алу
керек. Олар: компьютер, ... ... ұялы ... ... және тағы басқа
да техникалық заттар болуы мүмкін. Біздің ... ... ... ... түспеді, себебі қазір көптеген фирмалар мен компаниялар
техникалық ... сату мен ... ... ... ... бұндай
жабдықтарды L-gyC-m, Alsi, Pulser, Alser, Imanali ... т.б. ... мен ... ... болады. Жабдықтардың саны мен оған
төленетін ... ... ... 11.4 -де көрсетілген.
10.4 – кесте -Жабдықтарды сатып алу
|Жабдық ... ... ... |Саны |Барлық баға, мың тг. |
| | |мың тг.| | ... ... |60 |1 |60 ... ... |15 |1 |15 ... ... |25 |1 |25 ... |м |3 |10 |30 ... ... |5 |1 |5 ... |135 ... ... қоса ... ... да жұмыста қажет болады.
Кеңсе тауарларды сатумен көп деген отандық және ... ... ... ... ... ең үлкені және аты шыққан өзіміздің
отандық ABDI компаниясы.
Сол компаниядан кеңсе таyaрларды ... ... деп ... ... ... арзан және сапасы жағынан әлде қайда жоғары. Ал ... ... ... ... ... зерттеуге қажетті материалдардың тізімі кесте 10.5-те
көрсетілген. Бағаларын қазіргі нарықтық бағаға сай ...... ... |Баға мың |Саны ... ... мың |
| ... |тг. | |тг. ... дискілер |дана |0,05 |50 |2,5 ... (1 Гб) ... |0,85 |3 |2,55 ... ... |0,5 |20 |10 ... ... |0,02 |25 |0,5 ... ... |3 |1 |3 ... | | | | ... киімі |дана |10 |1 |10 ... | | | | ... |28,55 ... үшін ... ...... ... төлемдері
|Жабдық |Электроқуат |Бір айдағы |Квт.Сағ |Эл.эн ... ... | ... | ... ... тг. |
| | | | |тг | ... |0,4 кВт |24 ... |244 |0,0088 |2,14 |
| | |күн | | | ... |0,3 кВт |8 ... |61 |0,0088 |0,54 |
| | |күн | | | ... |0,1 кВт |24 сағ×25,4 |61 |0,0088 |0,54 |
| | |күн | | | ... |3,23 ... ... ... ... 12 айға көбейтіп ... ... ... ... 3,23×12 ... мың теңге
Телефонды қолдану үшін төленетін төлем
Тқ = 470 теңге × 12ай = 5,64 мың ... ... ... ... 1,5 мың теңге× 3 адам ×12 ай= 54 мың теңге ұялы ... ... ,64 мың ... ... су және ... ... ... төмендегідей
анықталады:
Шс=60×25×С×Бс,
(10.5)
мұндағы 60 – бір адамға жұмыста кететін су(л);
25 – бір айдағы орташа жұмыс күндері;
С – ... ... – 0,5 тг/л ... және ... бағасы.
Шс=60×25×3×0,5=2,25 мың тг
Амортизациялық төлем
Амортизация шығындарына қолданылатын құрылғының құнынан алынады.
Құрылғылар ... ... ... келесі формуламен анықталады:
А= Құрылғы бағасының 8%
10.7 – кесте - Арнайы құрылғылар
|Атауы ... ... ... ,мың ... |Амортизация |
| ... |тг ... ... ,мың |
| | | | | |тг ... ... |1 |60 |8 |4,8 ... |дана |1 |25 |10 |2,5 ... ... |1 |15 |10 |1,5 ... |м |1 |3 |10 |0,3 ... ... |1 |5 |20 |1 ... |10,1 ... ... санауыш аспабын бір жылда зерттегенде оның бір ... ... ... және бір ... ... ... ... есептелінген. Бұл
аспаптың зерттеу жұмыстары үшін осы аспапты ... ... ... болады. Зерттеудің бір сағаты – 800 теңге, яғни 0,8 мың теңге.
Көрсетілген қызмет үшін ... құн ... (Ққс) ... Қосылған құн
салығы – 16%. Біз ... 8 ... ... ... бір айда орташа 24 ... деп алып бір айда ... ... ... ... ... күн=200 сағат/ай
200 сағ/ай×12 ай =2400 сағат
2400сағ×0,8 мың теңге=1920 мың теңге
1920 мың тг. + 16%ҚҚС= 2227,2 мың тг.
Жалпы пайда
Пайда – ... ... өз ... ... ... ... және экономист коньюктураға орай пайданы қосып, ... ... ... пайда – бұл жылғы барлық кірістерден шығындар шегеруіне
тең сома.
Жылғы жалпы ... 30% ... ... ... салық ретінде
бюджетке төленуі тиіс. Қалғаны таза пайда болады.
Кіріс ... мың тг. ... – 1289,4 мың ... ... = ... тг. – 1289,4мың тг.=937,8мың тг.
937,8 мың тг - 30% = 656,46 мың ... ... 656,46 мың ... ... ... жылғы таза пайданы барлық шығынға
бөлсек тиімділік шығады.
.
Тиімділік – 52,9%. Әлем тәжірибесі бойынша ... ... 12% ... ... өтеу ... Егер шығарған капиталдың тиімділігі тиімділік
ережесінен яғни, Т>12% артық болса, сол шараны ... ... ... Өтеу мерзімі тиімділікке кері шама.
жыл.
Берілген бағдарламаның шығынын 2,3 жылда өтелуі тиіс.
Техника – ... ... біз ... ... ... ... нәтижелерін
енгіземіз.
10.8 – кесте-Техника-экономикалық көрсеткіштер
|Көрсеткіштер ... ... ... |1289,4 мың тг. ... жасаған адамдар саны |3 адам ... ... ... |2,5 ай ... ... саны |1 дана ... кіріс |2227,2 мың. тг. ... ... |937,8 мың тг. ... пайда |656,46 мың тг. ... |50,9 % ... өтем ... |1,96 жыл |
11 ... ... дипломдық жұмыстың еңбек қорғау бөлімі МСТ ... ... ... ... Жұмыс аймағының ауасына қойылатын
жалпы санитарлы-гигиеналық талаптар», СНжЕ II-12-77 «Жобалау ... ... СНжЕ 23-05-95 ... және ... ... ... ... қарсы нормалар», СНжЕ 21-01-97 ... ... өрт ... МСТ 13761-68 ... ... ... және есептеу», МСТ 17187-81 «Шуөлшегіштер. Жалпы техникалық
талаптар мен сынау әдістері», СНжЕ 2.2.4.548-96 ... ... ... ... ... МСТ 23426-79 «Шу. Өндірістік
ғимараттардағы қашықтық басқару мен ... ... ... ... ... МСТ ... «Электр қондырғыларын қондыру
ережелері» талаптарына ... ... ... ғимараттарды жарықтандырудың келесі тәсілдері бар: табиғи,
жасанды және аралас.
Табиғи жарықтандыру адамдардың үнемі болатын өндірістік ғимараттар-да
қолданылуы керек. Табиғи ... ... ... ... ... ... болып бөлінеді.
Жарықтандыру жағдайлары сапалық және ... ... ... ... күші, жарық ағыны, ... ... ... ... мен жарықтықтың тұрақтылығы жатады.
Заттың көрінуі жарықтану деңгейімен, объектінің айқындылық фонымен,
жарықтықтың таралуымен және ... ... ... ... кез ... ... табиғи жарықтандырылуы табиғи жарықтан-дыру
коэффициентімен (ТЖК) сипатталады, себебі ... ... ... ... ... тәулік, жыл бойына тұрақты емес. ТЖК – ... ... ... ... ... табиғи жарық-танудың
(бөлменің ішіндегі берілген жазықтықтың ... ... ... сол ... ... пайыздық қатынасы.
Көпөлшемді өндірістік орындардың ТЖК ең кіші мәні жарықтың ... ... ... 1,5м ... – I-IV ... жұмыстар үшін;
- биіктігі 2м бөлме – V-VII разрядтық жұмыстар ... ...... –VIII ... ... үшін.
Өндірістік кәсіпорындарды жарықтандыруға қойылатын талаптарды (ТЖК,
нормаланған жарықтандыру) 1-кестеден алынады.
Шу
Біздің заманымызда шу адамға ерекше әсер етеді. Дыбыс ... ... ... ... және жасанды жолмен жаратылып барлық жерге енеді. ... ... ... қиылысып, әсерлі күшке дейін жетеді де, адамға
қатты әсерін тигізеді. Сол кезде біз шуға шағымданамыз [17].
Шу – кедергі ... ... ... ... және ... кездейсоқ дыбыстардың жиынтығы.
Шу, қоршаған ортаның жағымсыз физикалық және өндірістік факторлардың
кеңінен таралған түрі.
Шу әсерінен ... ... ...... ... ... ... және
жіңішке ішек жарасы көп жағдайда, шулы жерде жұмыс істейтін адамдарда жиі
кездеседі. Шу жүрек ... ... ... ... қатар,
қатерлі ісіктің пайда болуына себепші болады. Ол жүйке жүйесін ... ... ... ... Шулы ... ... еңбек өнімділігін
төмендетеді [19].
Өндірістегі шу технологиялық жабдықтардың, отынды ... ... жану ... және ... ... істеуінен пайда
болады. Әртүрлі шуларды бөлшектеп жазу ... ... ... ... ... ақ шу – спектральды тығыздығы ... бір ... ... емес ... қызғылт шу – октавалық жолақта тұрақты энергиясы бар шу, яғни, әрбір
октавалық жолақта жиілікке кері пропорционал ... ... ... ... шу – ... ... немесе белгісіз уақыт аралығында
өзгеріссіз қалатын шу;
4 ауыспалы шу – деңгейі уақыт аралығында өзгеріп тұратын ... ... шу – ... уақытта амплитудасы мен жиілігі анықтал-
маған ... кең ... шу – ... ... кең ... таралатын шу
(бір октавадан көп);
7 импульсті шу – қысқа ұзақтығымен, әдетте 1 секундтан ... ... ... лезде пайда болуымен, сөну жылдамдығы ... ... тез ... ... шу;
8 үндестілік шу – кейде “әндеткіш” деп аталатын шу, уақыт аралығында
ретсіз өзгеретін, кейбір жиілік басымырақ болатын шу;
9 ... шу – оның ... ... адамдардың есту қабілеті
өзгеретін шу.
Рұқсат етілген шу деңгейінің мөлшерлері 1 және 2-кестеде келтірілген.
Шуды өлшеу үшін келесі ... ... ... немесе үштік октавалы акустикалық сүзгілері бар МСТ
17187-71 сәйкес дәлдігі 1 немесе 2 ... шу ... МСТ ... ... ( және (( класс өлшеуіш микрофондар, олар жолақты октавалы
немесе үштік октавалы ... шу ... ... ... және ... ... ... пайдаланылады. Жиілік диапазоны
20 – 20000 Гц тар емес аз жиілікті өлшеуіш ... ... ... ... ... ... МСТ 17168-71 ... – кесте - Өндіріс орындарындағы дыбыс деңгейі мен дыбысты қысымның
рұқсат етілген деңгейлері
| ... ... ... бар ... ... |
| ... жолағындағы дыбысты қысым деңгейі (дыбыс|деңгейі |
| ... ... дБ ... ... | ... |
| | ... |
| | ... |
| | |дБА |
| |63 |125 ... ... |Кең ... |0 |
| ... қарқынды |-5 ... әсер ету |Бір ... ... ... |4-8 ... |0 |
| |1-4 ... |+6 |
| |0,25-1 ... |+12 |
| |5-15 ... |+18 |
| |5 ... ... |+24 ... ... ... метеорологиялық жағдайы немесе
микроклиматы деп адам ағзасына температура ... ... ... жылдамдығымен және қоршаған беттердің температурасымен әсер
ететін, осы бөлмелердің ішкі ... ... ... орындарындағы микроклиматты сипаттайтын көрсеткіштерге мыналар
жатады:
- ауа температурасы;
- жазықтық температурасы;
- ... ... ... ауа ... ... ... сәуленің интенсивтілігі.
Микроклиматтың параметрлерінің әрқайсысы әр түрлі үйлесімде ағзадағы
физиологиялық үрдістердің жүруіне және нәтижесінде адамның ... ... ... қабілетіне үлкен әсер етеді. Ол адам ағзасындағы үздіксіз
жүріп тұратын биологиялық үрдістер: жылу шығарумен және жылу түзілумен (QB)
түсіндіріледі. ... ... адам ... ... үрдістерге және
оның атқаратын жұмысының ауырлылығына байланысты. Адамның дұрыс өмір ...... ... ... ... ... Сондықтан Q0 – жылу беру –
конвекция әсерінен, qK- адам ... ... ... qИ – ... ортаға сәулеленуі және qП – тері бетінен ылғалдың булануы (терлеу)
нәтижесінде болады. Осылардың ... мен ... ... ... күйі
(дене температурасы) мен микроклимат параметрлеріне қатысты ... tЧ – адам ... ... ... ... ... жылу ... – қоршаған орта ...... ... ... әдісімен жылу берілу - ... және (tB) ... ... ... ... ... – ауа ортасының ылғалдылғына және температурасына байланысты болады.
Қалыпты метеорологиялық жағдайда және ... ... ... жеңіл
физикалық жұмыс кезінде qП ,qК және qП ... ... Q0 ... ... З0 және 25 % болады.
11.3 – кесте-Өндiрiс ғимараттары жұмыс аймағындағы көрсеткіштерддің оңтайлы
және рұқсат етілген мөлшерлерi
Жұмыс категориялары – ағзаның ... ... ... ... ... ... [9, 11].
Алайда, сыртқы ортаның метеорологиялық жағдайларының өзгеруінің шекті
аймақтарында, адамның жылу алмасуды реттейтін физиологиялық механизмінің
болуы ... адам ... QB = Q0 ... дене температурасын тұрақты
36-37 -С-та сақтап тұра алады.
Жылудың тепе-теңдік шарты кезінде (яғни QB = Q0) адамның жылу ... ... ... ... ... ... ... кезінде көңіл-
күйінің жақсаруы және жұмыс істеуге қабілетінің жақсаруы байқалады.
Сондықтан ... ... ... ... да, ... ... ... жылулық тепе теңдік бұзылса, яғни QB Q0-ден үлкен не тең ... ... ... ... ... артық бөлінуі түзіледі, осыдан ағзаның
суынуы немесе ысынуы пайда болады. ... ... ... ағзаның уақытша суыну немесе ... ... ... ... мүмкіншіліктері ағза-ның төзімділігін
жоғарылатады, яғни ... ... ... ... ... ... ... жылу қарқынды алмасады, ал салқындау кезінде керісінше
жүреді. Осындай жағдайларда ... ... ... ... ... қабілетінің төмендеуі, жылулық жайсыздықты сезіну және т.б. арқылы
түсіндіріледі. Алайда, осылай бола тұра денсаулықтың күйі ... ... ... ... параметрлері рұқсат етілген деп есептеледі. [9]
Жеңіл дене жұмыстары (I-категория) – отыру, тұру ... ... ... ... ... күшті немесе ауырды көтеруді қажет
етпейтін жұмыстар; 150 ккал/сағ (172 ДЖ/с).
Орташа ауыр дене ... ... – IІа ... - ... ... (172-232 ... IIб ... 200-250 ккал/сағ (232-293
Дж/с) энергияның жұмсалуын қажет етін, әрқашан жүрумен, тұрып немесе отырып
жасалынатын, бірақ ... ... ... ... ... ... IIб ... жүрумен және 10кг-ға дейінгі ауырды көтерумен
байланысты жұмыстар жатады.
Ауыр дене жұмыстар (III категория) – физикалық ... ... ... ... және 10 кг ... ... ... ... ... ... 250 ... (293 Дж/с) асады.
Жылдың жылы кезеңі – сыртқы ауаның орта ... ... ... ... жыл ... суық кезеңі – сыртқы ауаның орта тәуліктік температурасы +10оС-
тан төмен жыл мезгілі.
Электр қауіпсіздігі
Электр тогымен ... ... ... ... ... ... ... өте жоғары жайлар, келесі белгілердің біреуі болса:
жоғары ылғалдылық (салыстырмалы ылғалдылық шамамен 100%), химиялық ... ... ... ... ... әсер ... ... мен
газдар) немесе жоғары қауіптіліктің екі немесе одан көп белгілері;
- қауіптілігі ... ... ... ... ... болса: ылғалды
орта (салыстырмалы орта 75%-дан ... ... шаң ... ток ... шаң), ток өткізуші еден, жоғары температура (30ºС-тан
жоғары);
- қауіптілігі жоқ ... ... ... ... электрленуден қорғану электр зарядтарын генерация-лауды
азайту және оларды жерге жіберу жолымен жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... мате-риалдарды
пайдалану, тасымалдау жылдамдығын азайту, үйкеліс күшін және жанасу ... ... ... ететін беттердің кедір-бұдырлығын жою, сонымен
қатар электрлену дәрежесі аз ... ... ... ... ... ... электр зарядтарын жою ... ... ... сорғыштарының және т.б. ток өткізетін
бөліктерін жерге қосу жолымен қамтамасыз ... ... ауа ... ... 50 ... ... жерге қосу керек. Электрлендіруді
төмендету үшін ... ... ... ... ... ЖШС кәсіпорнындағы өндірістік жайлар электр тогымен зақымдау
қауіптілігіне ... ... ... ... ... яғни ток
өткізуші шаңның болуына байланысты қауіптілігі жоғары топқа жатады.
Өрт қауіпсіздігі
Конструкцияның өртке ... ... ... ... ... шек-стандартты температуралық режим бойынша конструк-цияны сынаудан
бастап мынадай белгілердің бірі пайда болғанға ... ... ... жану ... мен ... ... сынулар мен тексттердің пайда
болуы; конструкцияның қызбайтын бетінде температураның 1400С –тан да ... ... ... ... ... ортақ көрші
конструкцияларға ауысуы; конструкцияның бекініс түйіндерінің бұзылуы.
Кәсіпорындарда болған тіркелген ірі өрттердің ... ... ... өрт сөндіруге қиын жағдайлар туады, сондықтан өрттен қорғану
шараларының кешенін жасау ... ... Бұл ... ... профилак-
тикалық сипаттағы шаралар мен өрт сөндіру және жарылыстан қорғану жүйесінің
құрылымы кіреді.
Өрт профилактикасының шаралары төмендегідей болып бөлінеді
- ұйымдық;
- ... ... ... ... машиналар мен зауыт ішіндегі транспорттың бурын
эксплуатациялануын, мекемелердің, ... ... ... ... ... ... ... ережелермен таныстырылуын, ерікті өрт
қарсы қауымдастардың ұйымдастырылуын және тағы басқа қарастыры-лады.
Техникалық шараларға мекемені ... ... ... ... ... ... ... орнатқанда өртке қарсы ... ... ... дұрыс орналасуы жатады.
Режимдік сипаттағы шаралар – рұқсат етілмейтін жерлерде темекі шегуге,
өртке қауіпті орындарда жалын туатын ... ... тиым ...... Өрт сөндіруге қажетті су шығыны жайлы мәліметтер
|Ғимараттың |Өндірістік|Ғимараттың сыртқы ауданын сөндіруге |Өрт ... ... ... су көлемі, мың. м3 |сөндірудің |
|төзімді ... | ... ... ... | | |
| | ... ... 48 мм2, ... 4 мм ... ... ... 4 мм ... ... түрі көп ... ... бірге ғимараттың
периметрі бойынша қойылады 0,7-1 м тереңдікте шыбықтан немесе тілім-
жолақтан ... ... ... ... Көлденең электродқа бір
бірінен белгілі бір арақашықтықта құбырлардан, шыбықтардан ... ... ... тік ... ... Тік электродқа бір
бірінен белгілі бір арақашықтықта жерге бұрыштық ... ... ... ... ... ... топтық жерлендіргішті
жерлендіргіш өткізгіштерімен сәйкес жабдықтар біріктіреді.
Токтың ағып ... ... ... ... ... меншікті кедергісі кіреді. Бұл қабырғалар өлшемі 1 м
болатын жер кубының ... ... ... электрлік
кедергі. Меншікті кедергіні Ом•м –мен өлшейді. Зауыт аймағындағы жердің 10-
20% ... ... ... шамасы 1000-2000 Ом•м деп
көрсетілген .
Жердің қасиеттері оның ... ... ... ... ... ... сол себепті жердің меншікті ... ... ... ... ... ... ... қатуына байланысты
әртүрлі мәндерді қабылдауы мүмкін, сонымен қатар өлшеу кезеңіндегі жердің
қалып-күйіне байланысты. Бұл ... жыл ... ... ... кез ... ылғалдылығы мен кез келген уақыт мезгілінде қорғау
жерлендіруінің кедергісі нормативті сақталуы ... ... ... ... ... жердің күйіне ... ... ... 10-20% ... ... климаттық белдеулерде тік және
көлденең электродтардың мезгілдік коэффиценті 1,65 тең.
Өлшеу кезіндегі жердің күйін ескеретін коэффицент 1 тең
Сонымен, жердің ... ... ... ... - жердің есептік кедергісі;
(өлш – жердің өлшенген кедергісі;
Kм – ... ...... ... ... күйін ескеретін коэффицент.
Ом•м
Жер бетіндегі өзекті тік ... ағып ... ... – жердің есептік кедергісі;
l – электрод ұзындығы, м;
Ом
Тік және көлденең электрод өзегінен ... ... ... ... ... пен белгілі бір мөлшердегі параллель қосылған
тік электродтың өткізгіштіктерінің қосындысынан шығады, ... ... ... ... бір ... әрекеттерін экрандауы мүмкін.
Экрандау коэффицентінің осы әсерлерін ... ... ... ... ... ... ... болады:
(11.11)
мұнда Rтоп – топтық жерлендіргіштің кедергісі;
Rт – т ік жерлендіргіштердің кедергілері ;
( – жерлендіргіштін ... ... – 0,888; - тік ... саны -20 дана.
Ом
Берілген нома бойынша есептелген кедергілер жердің өте аз өткізгіштік
кезеңіндегі ең ... ... ... ... ... ... ... Ауаны салқындату – технологиялық процестің
қалыпты өтуі үшін немесе адамдар үшін қолайлы бөлмедегі ... ... және ... ... ылғалдылықты белгілі бір бағдарлама
бойынша өзгеретін немесе тұрақты температурасынан тәуелсіз автоматты түрде
ұстау және қолдау.
Салқындатқыштар ауаны ... ... ... емес ... ... ... ... құрылғылар микроклиматтың параметрлерінің
(температура, ... ... ... ... және ... ... етеді.Толық емес салқындататын ... ... тек бір ... ... ... ... ... ауаның ығысу бөлігі, шаю ... және ... ... ... ... ... бөлменің ауасы сыртқы ауамен белгілі бір
қатынасқа түседі, ал суық мезгілде бірінші реттік ... ... Шаю ... ауа ... ... және ... ... салқындатылады (жаздық мезгілде).екінші реттік қыздыру
бөлігінде тазаланған ауа калорифермен қайта қыздырылады, оның ... ... ... ... одан ... ... арқылы
ауажүргізушіге бағытталады.
Берілген мәліметтер:
Компьютерлік зал:15×12×3,8 м
Компьютерлер – 16 (Қуаты 500 Вт)
Жұмысшылар–16 адам
Бөлме жағдайы –орташа әйнектеленуі, күн ... ... ... – 40 жарықтандырғыш, ЛСП13 – 2 х 40 – 06 (шам ... ... – 40 Вт, саны – ... ... суық ... ... ... үшін жалпы
сыртқы және ішкі жылу ағындарын есептеу қажет:
,
(11.12)
мұндағы – сыртқы ауа және ішкі ... ... ... ... күн ... ... туындайтын сыртқы жылу ағындарын;
– жасанды жарықтандырудан бөлінетін ішкі жылу ағындары;
–оргтехникадан бөлінетін жылу ағындары ... ... ішкі жылу ... бөлме мен сыртқы ауаның температуралары айырмашылығы және ... ... ... жылу ... келесі формула ... V – ... ... ... =68,4 ... ... ... жүктеме, Вт/м3 (30-35 Вт/м3 –егер
бөлмеге күн түспесе; 35 Вт/м3 –орташа ... ... ... ... – егер күн ... жақтан үлкен әйнектелу болса қабылданады).
Жасанды жарықтандырудан бөлінетін жылу ағындары:
,
(11.14)
мұндағы N – ... ... ... ... ... ...... жоғалту коэффициенті (люминесцентті шамдар үшін
0,55 және асқындырылған шамдар үшін 0,9 ... ... жылу ... N – ... ... қуаты, Вт;
n – жылулық жоғалту коэффициенті (принимается 0,7 для
радиотехникалық қондырғы үшін 0,7 және ... ... ... ... ... = 62 × 500 = 31000 Вт
n = 0,5
Q3 = N∙n = 31000 × 0,5 = 15500 Вт
Адамдардан бөлінетін жылу ... n – ... адам ... бір ... жылу ... ... ... үшін
100 Вт және адамдар физикалық еңбекпен айналысатын ... ... үшін 100-300 ... = 16
Q = 100 ... = n∙Q= 16 × 100 = 1600 ... Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 2394+ 4000+ 15500 + 1600 = 23494 ... ... бойынша салқындатқыштың қуаты берілген жағдайлар үшін
Qжалп = 23494 Вт.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі заманғы өндіріс – жоғары ... ... ... Ал сапа
мәселесі өте күрделі мәселе, өйткені онла ... ... ... ... сияқты түрлі аспектілер
шоғырланған. Халықаралық стандарттарды енгізу, кәсіпорындарға ... ... ... іске ... ... тиімділігі мен
өндірістік ұжымның әл-ауқатын ... ... ... шығу мерзімін тездетуге және заманға сай өндіріс әдістемесін
енгізуге шығындарды қысқартуға көмектеседі.
Қазіргі ... ... ... ... өнім ... ... мақсатында
аккредиттеу ұғымы қолданылады. Аккредиттеу – аккредиттеу жөніндегі ... ... ... бір ... ... ... ... талаптарға сәйкестігін растау женіндегі жұмыстарды құқылы
екенін ресми танитын ... ... ... ... ... ... жұмысты орындап, бағаланатын өнімнің сапа деңгейі ... ... ... ... сынаудың өткізуіне талдау жасап,
өнім сапасына әсер етуші ... ... 9000 ... халықаралық стандарттарына ... ... сапа ... ... мен зертханадағы өрт және ... ... ... ... сынау зертханасындағы
нормативтік құжаттар мен ... ... ... ... ... ... ... сәйкес емес өнімді талдау кезінде
статистикалық ... жаңа ... ... ... Осы ... ТББ бас инженерінің есеп беруге дайындығына кететін уақыт ... ... және ... емес өнімнің қалыпқа келтірілу мүмкіндігі
бағаланды.
Өндірістік өнімдерді сынауға жұмсалатын шығындарды азайту мақсатында
көптеген шаралар құрудың экономикалық тиімділігінің ... ... ... ... және ... ... мәселелері қарастырылып, сынау
зертханасының өндірістік күйі талданды.
ПАЙДАЛЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Аскаров Е.С. «Управление качеством», Учебное пособие. / - ... ... Г.Д. ... стандартизация және сертификация
негіздері». - Москва.: ... ... М.Ғ. ... ... ... ... ... ҚазҰТУ, 2000жыл
4. Управление качеством. Учебник. / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова,
С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. ... С. Д. М.: ... ... ... В.В. ... ... Учебное пособие. - Ульяновск:
УлГТУ, 2000. - 141 с.
6. ... А. Д., ... В. В. ... ... ... ... М.: Издательство стандартов, 1987.
7. Якушев А. И., Воронцов Л. Н., ... Н. М. ... и ... измерения. М.: Машиностроение, 1986.
8. В.А Никитин, В.В Фиолончева Управление качеством на базе ... ... ... ... ... А.А ... ... и промышленная санитария», Москва:
Медицина, 1975г.
10 СТ РК ... 17025 ... ... к ... и ... ... МСТ ... «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс
аймағының ауасына қойылатын жалпы санитарлы-гигиеналық талаптар»,
12 СНжЕ II-12-77 ... ... ... қорғану»,
13 СНжЕ 23-05-95 «Табиғи және жасанды жарықтан-дыру»,
14 СНжЕ 2.01.02-85 «Өртке қарсы нормалар»,
15 СНжЕ 21-01-97 «Ғимараттар мен ... өрт ... МСТ 13761-68 ... ... ... ... ... МСТ 17187-81 «Шуөлшегіштер. Жалпы техникалық талаптар мен сынау
әдістері»,
18 СНжЕ ... ... ... микроклиматына қойылатын
гигиеналық талаптар»,
19 МСТ 23426-79 «Шу. Өндірістік ғимараттардағы ... ... ... ... ... ... ... әдістері»,
20 МСТ 12.1.013-78 «Электр қондырғыларын қондыру ережелері»
21 ҚР СТ 1.0. ҚР МСЖ. Негізгі жағдайлар
22 ҚР СТ 1.2. ҚР МСЖ. ... ... ... ... ҚР СТ 1.5. ҚР МСЖ. Стандарттарды құруға, ұсынуға, рәсімдеуге және
құрылымына жалпы талаптар
24 ҚР СТ 1.7 ҚР МСЖ. ... ... ... ... ... ҚР СТ ИСО ... Сапа ... жүйесі. Негізгі жағдайлар
мен сөздік
26 ҚР СТ ИСО 9001-2008 Сапа менеджментінің жүйесі. Талаптар
27 ҚР СТ 7.0-99 Аккредиттеу жүйесі. ... ... МЕСТ ... ... ... ҰСТ ... Төменгіэмиссиялы жұмсақ қаптауы бар шыны.
Техникалық талаптар
30 МЕСТ 30698-2000. Шынықтырылған құрылыс шыны. Техникалық талаптар
31 МЕСТ ... ... ... ... ... ... МЕСТ 26302-93. Шыны. Бағытталған сәулені шағылыстыру және өткізу
коэффициентін анықтау әдістері
33 МЕСТ Р ... ... ... Контрольные карты.
Шухарта

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
MS Word мәтіндік редакторы10 бет
Елдердің сыртқы саясаты26 бет
Кәсіпорынның инвестициялық қызметін қаржыландырудағы тартылған ресурстардың рөлі57 бет
Нан –өндірісінднгі қалдықсыз технология10 бет
АҚ «ҰССО» сынау лабораториясында өнімнің сапасын талдау63 бет
"Технохимиялық бақылау" лабораториялық жұмыстар27 бет
Statex эксперттік жүйесіне жалпы сипаттама7 бет
Артериалді гипертония11 бет
Артериалді гипертония диагностикалық алгоритмі, созылмалы пиелонефриттің диагностикалық критерийлері9 бет
Ақпаратты кодтау. Ақпараттың өлшем бірліетері. Санау жүйелері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь