Т12М3Б – 240 турбобұрғысы

Кіріспе
1 Техникалық бөлім
1.1 Турбобұрғымен бұрғылау тәсілінің пайда болуы және оның жетістіктері
1.2 Турбобұрғыларға қойылатын талаптар, құрылымы және тағайындалуы
1.3 Турбобұрғының құрылымдық параметрлері бойынша жіктелуі
1.4 Турбобұрғылардың тағайындалу классификациясы
1.5 Түпнұсқаны таңдау
1.6 Турбобұрғының эксплуатациясы
2 Есептеу бөлімі
2.1 Т12М3Б . 240 турбобұрғысына әсер ететін негізгі жүктемелерді
анықтау
2.2 Т12М3Б . 240 турбобұрғының өстік тіреуінің подпятник санын
есептеу
2.3 Турбобұрғының турбина есебі
2.4 Т12М3Б.240 турбобұрғысының айналу моментін, қуатын және
қысым түсуін есептеу
2.5 Бұрғылау тізбегінің компоновкасы
2.6 Бұрғылау үшін сораптар тобын таңдау және олар жетектерінің
қуатын есептеу
Арнайы бөлім
2.7 Патенттік сараптау
2.8 Турбобұрғыны модернизациялау
3 Қауіпсіздік және еңбек қоғау бөлімі
3.1 Еңбекті қорғау заңдары
3.2 Ұңғымаларды бұрғылаудағы техника қауіпсіздігі
3.3 Бұрғылаудағы қызметкерге қауіптілік көздері
3.4 Бұрғылаудағы өрт қауіпсіздігін сақтау шаралары
3.5 Бұрғылау жұмыс орындарын жарықтандыру
3.6 Шу мен дірілден қорғау
3.7 Бұрғылаудағы өндірістік санитария
3.8 Электр қауіпсіздік. Найзағайдан сақтау
4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі
4.1 Шығарындылар көзінің нысанасының сипаттамасы
4.2 Жалпы табиғатты қорғау талаптары
4.3 Атмосфераны ластанудан қорғау
4.4 Су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау
4.5 Кеннің және беттің ластануынан қорғау
4.6 Жерді қорғау және тиімді пайдалану
4.7 Кен орындарын жасаудағы кенді қорғау шаралары

5 Экономикалық бөлім
5.1 Жаңа техниканы енгізу туралы шолу
5.2 Өндірістің экономикалық тиімділігі және жаңа техниканы пайдалану есебінің негізгі көрсеткіші
5.3 Амортизациялық бөліністер
5.4 Жабдықтарды жөндеу жұмыстарына кететін шығындар
5.5 Көмекші материалдарға кететін шығындар
5.6 Жабдықтарды жөндеу жұмыстарына кететін шығындар
5.7 Құрал.жабдықтарға кететін шығындар
5.8 Күрделі жалғаспалы қаражат салымдары бойынша амортизация
5.9 Келтірілген шығындар
5.10 Пайдалану шығындары
5.11 Пайдаланушының үнемділігін есептеу
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Жоспарлық мәліметтерге сүйене отырып, ұңғымаларды бұрғылау, соның ішінде гидравликалық түптік қозғалтқыштарға жататын
«Т12М3Б – 240 турбобұрғысын дипломдық жобамда қарастыруды актуалды» - деп таптым.
Жобаның зерттеу объектісі гидравилкалық түптік қозғалтқыштар. Ал зерттелетін бұйымы ретінде Т12М3Б – 240 турбобұрғысын алдық.
Т12М3Б – 240 бір секциялы турбобұрғысы тереңдігі жоғары емес тік және көлбеу ұңғымаларды бұрғылауға арналған.
Егер қисаю қарқыны жоғары көлбеу ұңғымаларды бұрғылау керек болса, онда сатыларының саны 30, ұзындығы 3-4м бір секциялы турбобұрғылар қолданылады. Т12 түріндегі турбобұрғылау бір-бірінен турбиналары сатыларының саны және тіректерімен ерекшеленеді.
Жобаның мақсаты турбобұрғының конструкциясын жеңілдету және жұмыс жасау ұзақтығын арттыру.
Осы мақсатқа жету үшін қойылатын негізгі талаптарға мыналарды жатқызуға болады:
- турбобұрғылардың конструкциялық сипаттамаларын қарастыру;
- прототип ретінде таңдалынған турбобұрғыны зерттеу;
- таңдалынған турбобұрғының мүмкіншіліктерін қарастыру;
- өнертабыстарға сараптамалар жасау;
- таңдалынған өнертабыстың жұмыс істеу принциптері мен конструкциясына шолу.
1. Сайттың электрондық нұсқасы http://www.tengizchevroil.com/ru/home
2. «Расчет и конструирование и эксплуатация турбобуров» М.Т.Гусман, Б.Г.Любимов, Г.М.Никитин, И.В.Собкина, В.П.Шумилев. М.:Недра, 1976 г.
3. «Буровые машины и механизмы» В.А.Лесецкий, А.Л.Ильский. М.:Недра,1980 г.
4. М.Т. Гусман «Новые конструкций турбобуров и новости нефтеной технологий»,1961 г.
5. ГОСТ 4671-63 «Детали резинаметалические для турбобуров».
6. Заурбеков С.А. «Расчет турбобуров на статистическую прочность и выносливость».Алма-ата: КазПТИ; 1989.
7. ГОСТ 26673-90«Турбобуры. Основные размеры и параметры».
8. Г.Б.Любимов «Расчет конструктивных параметров турбин турбобуров и их характеристик с учетом параметров циркуляциенной системы и насосной установки». Труды всесоюз.науч.исследование инструмента бурильной техники, 1970 г, с. 154-163.
9.Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы
Орталық атқарушы орган лауазымды тұлғаларының қоршаған ортаны
қорғауда мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруы жөніндегі
НҰСҚАУЛЫҚ. 24 маусым 2003 ж. № 144-п бұйырығымен бекітілген.
10. Өрт қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы № 48-1 Заңы.
11. RU (11) 1629452 нөмірлі турбобұрғыға қатысты патент. Автор(ы): Муфазалов Р.Ш. 11.07.2010 патенттік статусқа сәйкес Патент өз күшінде.
12. №1733616 авторлық куәлігіне сәйкес турбобұрғы патент. Автор(ы): Жженов Г.В., Султанов З.Б., Габдрахимов С.М., Галеев С.А., Гареев Г.Ф.
13.№1680918 турбобұрғының конструкциясына қатысты патент.Автор(ы): Рыжов И.Е., Камчатная Б.О., Печкарев Г.Л., Чухланцев В.В., Батраков Е.В.
14. Музапаров М.Ж. «Направленное бурение» Алматы, 3 том, 2005.
15. Середа Н.Г,Соловьев Е.М. «Бурение нефтяных и газовых скважин» Учебник для вузов М.: Недра, 1988.
16.Баграмов Р. А. «Буровые машины и комплексы». М.: Недра, 1988.
17.Ильский А.Л., Миронов Ю.В., Чернобильский А.Т. «Расчет и конструирование бурового оборудования» М.: Недра, 1985.
18. «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» М.Я.Беркович, М.Р.Мавлютов, А.И.Спивак и др. М.: Недра, 1969.
19. Буряновский Н.Н., Лесецкий В.А. «Буровые машины и механизмы». М.: Недра 1968.
20. Сулейменов М.М. «Охрана труда нефтяной промышленности». М.: Недра, 1980.
21. Панов Г. Е. «Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» 2000.
22. 15. РМК СТ 38944976-09-2012 «Мәтіндік және сызбалық материалдардың құрылуына, рәсімделуіне және мазмұнына қойылатын жалпы талаптар».
23. Сайттың электрондық нұсқасы http://dic.academic.ru.
24. Сайттың электрондық нұсқасы http://www.findpatent.ru.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1 Техникалық бөлім
1.1 Турбобұрғымен бұрғылау тәсілінің пайда болуы және оның
жетістіктері
1.2 Турбобұрғыларға қойылатын талаптар, құрылымы және ... ... ... ... бойынша жіктелуі
1.4 Турбобұрғылардың тағайындалу классификациясы
1.5 Түпнұсқаны таңдау
1.6 Турбобұрғының эксплуатациясы
2 Есептеу бөлімі
2.1 Т12М3Б – 240 турбобұрғысына әсер ететін ... ... ... – 240 ... ... ... ... санын
есептеу
2.3 Турбобұрғының турбина есебі
2.4 Т12М3Б-240 турбобұрғысының айналу моментін, қуатын және
қысым түсуін есептеу
2.5 ... ... ... ... үшін ... ... таңдау және олар жетектерінің
қуатын есептеу
Арнайы бөлім
2.7 Патенттік сараптау
2.8 Турбобұрғыны модернизациялау
3 Қауіпсіздік және еңбек қоғау бөлімі
3.1 Еңбекті қорғау заңдары
3.2 Ұңғымаларды бұрғылаудағы ... ... ... қызметкерге қауіптілік көздері
3.4 Бұрғылаудағы өрт қауіпсіздігін сақтау шаралары
3.5 Бұрғылау жұмыс орындарын жарықтандыру
3.6 Шу мен дірілден қорғау
3.7 Бұрғылаудағы өндірістік ... ... ... ... ... ... ортаны қорғау бөлімі
4.1 Шығарындылар көзінің нысанасының сипаттамасы
4.2 Жалпы табиғатты қорғау талаптары
4.3 Атмосфераны ластанудан қорғау
4.4 Су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау
4.5 ... және ... ... ... ... ... және ... пайдалану
4.7 Кен орындарын жасаудағы кенді қорғау шаралары
5 Экономикалық бөлім
5.1 Жаңа техниканы енгізу ... ... ... ... ... және жаңа ... ... негізгі көрсеткіші
5.3 Амортизациялық бөліністер
5.4 Жабдықтарды жөндеу жұмыстарына ... ... ... ... ... ... ... жөндеу жұмыстарына кететін шығындар
5.7 Құрал-жабдықтарға кететін шығындар
5.8 Күрделі жалғаспалы қаражат салымдары бойынша амортизация
5.9 Келтірілген шығындар
5.10 Пайдалану шығындары
5.11 Пайдаланушының ... ... ... тізімі
КІРІСПЕ
Жоспарлық мәліметтерге сүйене отырып, ұңғымаларды бұрғылау, соның
ішінде гидравликалық ... ... ... – 240 ... ... ... қарастыруды актуалды» - деп
таптым.
Жобаның ... ... ... ... ... Ал
зерттелетін бұйымы ретінде Т12М3Б – 240 турбобұрғысын алдық.
Т12М3Б – 240 бір ... ... ... ... емес тік ... ... бұрғылауға арналған.
Егер қисаю қарқыны жоғары көлбеу ұңғымаларды бұрғылау керек болса,
онда ... саны 30, ... 3-4м бір ... ... Т12 ... ... ... турбиналары
сатыларының саны және тіректерімен ерекшеленеді.
Жобаның мақсаты турбобұрғының конструкциясын жеңілдету және ... ... ... ... жету үшін ... негізгі талаптарға мыналарды
жатқызуға болады:
- турбобұрғылардың ... ... ... ... ... таңдалынған турбобұрғыны зерттеу;
- таңдалынған турбобұрғының мүмкіншіліктерін қарастыру;
- өнертабыстарға сараптамалар жасау;
- таңдалынған өнертабыстың жұмыс істеу принциптері мен конструкциясына
шолу.
1 ... ... ... ... ... ... ... және оның
жетістіктері
Бұрғылау тәсілдерінің пайда болуының ... ... ... ... бар ... анықталған. Бұл ұзын штанга (баған)
немесе арқан арқылы ... ... ... жер ... ... әрекетке
келтіру еді.Сол кезеңдерде ... ... ... ... арқандар
үзіліп, апаттық жағдайларға байланысты бұрғылау жұмыстары ұзақ ... ... ... Кейін келе айналмалы бұрғылау тәсілі ... ... де осы ... ... тұрды. Бұл жағдайлар ғалымдарды қашау
жетегін ... ... ... ... ... жолдарын қарастыруға мәжбүр
еткен.
1890 жылы инженер-технолог К.Г. ... ... ... ... ... ... бұл жоба өндірісте қолдану дәрежесіне
жеткізілмеген. Осыдан көп ... орыс ... ... ... таранын
ойлап тауып өндірісте қолданды. Бұл түптік қозғалтқыш тереңдігі 300м
ұңғымада пайдаланып, оның ... ... ... ... ... ... ... бұрғылау аспабы ұңғыманы соққылап
бұрғылайды және қашаудың соққылау жиілігі ... 500-600 ... ... сол ... ... жетістік болатын. Бірақ оның ... ... ... ... оны өндірісте
кеңінен қолдануға мүмкіндік бермеген.
ХХ-ғасырдың басында соққылама тәсілінің ... ... ... ... ... ... ... өсті. Ұңғымаларды айналмалы
тәсілмен бұрғылау көптеген технологиялық өзгерістерге алып келді – ұңғыма
түбі бұрғылау ... ... ... бұрғылау жылдамдығы ... ... жаңа ... ... ... бастады. Бакуде
С.М.Киров жетекшілігімен соққылама ... ... ... айналмалы
бұрғылау тәсілдеріне ауыстырылды.
Айналмалы бұрғылау тәсілінің негізгі кемшілігі, ол да ұңғыма түбіндегі
қашауды ұзын бұрғылау тізбегі көмегімен жер ... ... ... Бұл ... бұрғылау тізбегіне әртүрлі бағытта өзгермелі
күштер әсер етеді. Оның әсерінен ... ... ... ... ... ... ... құбырлары бұралады, салмағы және басқа
да қарсылықтар әсерінен оның жоғарғы ұшы ... ... ... ... ... ... ... ұзындығы бойынша айналатын болғандықтан
ұңғыма қабырғасына, жоғарыда ... ... ... үйкеліп
қажалады. Егер бұл күштердің шамасы шекті ... асып ... ... ... ... созу ... ... кетуі апаттық жағдайға алып келеді.
Сонымен қатар ұзын бұрғылау ... ... ... қашаудың
қарсылықтарын жеңу үшін жоғары қуат керек болады.
Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... табу мәселесі ғалымдарды көптеген жылдар бойы ойландырып ... ... тек қана 1923 жылы ... А. А. ... таба алды.
Турбобұрғы деп аталатын турбиналы қозғалтқыш бұрғы тізбегінің төменгі ұшына
жалғанып бұрғылау сұйығының көмегімен қашауды ... жылы ... ... ... ... рет ұңғыма
турбобұрғы тәсілімен бұрғыланды және мұнай ұңғымаларын жаңа ... жол ... ... ... ... ... ... келетін бір сатылы
турбинадан тұрды. Турбина жабық қораппен қапталған тіректі ... ... ... ... ... ... арқылы планетарлық
тісті редуктор жалғанған. Редуктор бір, екі, үш ярусты болды. Ол әдетте ... етіп ... ... ... ... ... ... Мұндай
редуктор турбина білігінің 2000-2500 айн/мин, айналу жиілігін 15-30 айн/мин
дейін бәсеңдетіп қашауға береді. ... ... ... ... ... ... ... күрделі, редуктордың
жұмыс ресурсы төмен, екіншіден, жұмыс өнімділігі ... ... 1934 ... ... ... ... ротор тәсілі толығымен
ығыстырып шығарып, өндіріске тиімсіз етіп ... ... ... ... жасақтары қатты қорытпалы тістермен бекітілген шарошкалы қашаулардың
сапалы және беріктігі жоғары ... ... және ... ... ... ... шығарыла бастауынан болды. Осылардың барлығы
қашауға берілетін қуатты ... ... ... көтеруге
мүмкіндік жаратты. Капельошников турбобұрғысының турбинасының қуаты 7-10 ат
күшінен аспады, каналдарындағы ағыс жылдамдығы өте жоғары ... ... ... ... ... заттар болғандықтан турбинаның каналдары
3-4 сағат ішінде кеңейіп турбобұрғының қуаты күрт төмендеп кететін болған.
Бірақта, ұңғымаларды ... ... ... көптеген
артықшылықтарына байланысты оның конструкциясын жетілдіру бағытында ... ... ... ... жылы ... ... бұрғылау конструктивтік-зерттеу
мекемесі ұйымдастырылды. Бұл кеңсенің міндеті қуаты жоғары турбобұрғыларды
жасап шығару еді.
1935-36 жылдары турбиналық ... ... ... ... Тагиев және Гусман алдыңғы турбобұрғылардың барлық жетістіктерін
ескеріп жаңа ... ... ... Бұл ... ... рет ... 600 ... айналу жиілігінде бұрғылау мәселесін ... ... 50-100 ... ... ... шекті болып есептелетін болатын.
Жаңа турбобұрғы, Капельошников турбобұрғысынан редуктордың жоқтығымен
ерекшеленеді. Бұл ... ... ... ... 10-15 есе ... ... Қашауға берілетін қуат көп сатылы турбиналар көмегімен
берілетін болғандықтан оның ... ағыс ... ... ... м/с дейін төмендеген.
Көп сатылы турбобұрғылармен 1935-36 ... ... ... ... жұмыстары жаңа конструктивтік шешімдердің ... ... ... ... ... турбобұрғыларының 14 конструкциясы жасалып
өндірістік сынаудан өткен. Осының негізінде бұрғылаудың барлық талаптарын
қанағаттандыратын Т14 турбобұрғысы ... ... ... ... ... 1940-1941 жылдары Бакуде енгізілді.
Содан бастап мұнай және газ ұңғымаларын турбобұрғымен бұрғылау тәсілі
барлық ... ... ... ... ... бастады [3]. Әсіресе
турбобұрғы тәсілі терең ұңғымаларды бағыттап бұрғылауда кең өріс ... ж. ... ... ... Краснокамскиде, 1945-1946 жылдары
Азнефть, брогнефть және Куйбышев нефть аймақтарында ... ... ж. ... ... ... бұрынғыға қарағанда 12 есе өсті.
Қазіргі кезде турбобұрғылардың көптеген түрлері шығарылған. Олардың жұмыс
және ... ... ... болғанымен, барлығы ... ... ... ... ... қозғалтқыштар.
Жалпы алғанда, турбобұрғы тәсілін қолдану бұрғылау жылдамдығын бірнеше
есе арттыру, бұрғылау жұмыстарының нарқын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік
берді.
Қазіргі таңда турбиналық ... ... ... ... ... РГУ мұай және газ ... ғылыми – конструкторлық ұйымы,
ООО «ВНИИБТ-БИ», ЗАО «НГТ», ООО «Бурсервис», ООО "ГЗД Технология".Шетелде -
Smith Neyrfor, Halliburton америкалық ... ... [23]. ... турбобұрғыларының техникалық сипаттамаларын техникалық және
есептеу бөлімдерінде салыстыра қарастырамыз.
1.2 Турбобұрғыларға қойылатын талаптар, құрылымы және ... ... ... ... ... энегриясын қашауға
жалғанатын білік жұмысының механикалық энергиясына түрлендіретін, өстік
тіреуішпен жабдықталған гидравликалық түптік қозғалтқыш ... бұл – ... ... ... ... ... көп ... өстік турбина. Турбиналарда жұмыс сұйықтықтың
(импульс) қозғалысның өзгеріс саны ... ... ... мен ... ... ... өстік қалақ типті турбиналар
қолданылады. Олар 1.1 – суретте ...... ... 2 – ... қалақшалары;
А – сұйық қозғалысының бағыты
1.1-сурет- Турбобұрғының турбина сатысының схемасы
Жуылатын сұйықтық ағыны сорғымен бұрғылау тізбегі ... ... ... ... ... ... ... статорына
беріледі. Турбобұрғы білігімен тығыз ... ... ... ... ... тудыратын, статор арналарынан белгілі бұрышты
ағын ротор қалағына беріледі. Сұйықтық ... ... ... сорғыштар тудыратын қысым арқылы өтіп, арнайы арна арқылы қашауға
келеді. Көп сатылы ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы гидравликалық машиналарға
жатады. Гидравликалық машиналар тәсілін қолдану ... ... есе ... ... ... ... ... төмендетуге
мүмкіндік берді.
Турбобұрғы қашаудың үстіне орнатылады, яғни қашауға әсер ететін өстік
жүктеме тікелей турбобұрғы арқылы өтеді.
1 – турбобұрғы ... 2 – ... ... ... 3 – ... – таянышты төлке; 5 – нығыздағышты сақина; 6 – ... 7 – ... 8 ... ... 9 – ... ... ... 10 – нығыздағышты сақина; 11 –
реттеуші сақиналар; 12 –пятаның сақинасы; 13 – пятаның ... 14 ... 15 – ... ... 16 – ... 17 – ... 18 –
корпус; 19 – білік аудармасы; 20 – корпустың төлкесі
1.2-сурет- Т12М3Б-240 турбобұрғысының конструкциясы
Осыған байланысты ... ... ... өтуі және
қабылдануы үшін арнайы ... ...... ... ... ... және ... Т12МЗБ-240 турбобұрғы құрылымы көрсетілген.
Білікте (1) ... ... және ... кесінділері бар ротор гайкасымен (15)
қысылған ротор дисктері (6), төменгі тіреу төлкесі (2), ортаңғы ... ... (9) және ... ... (4) ... ... 2 –ротор; 3 – үстінгі секция; 4 – радиалды металлрезеңкелі
мойынтірек; 5 – конусшлицті муфта; 6 –төменгі секциясы; 7 –сальник; 8 ... ... ... 9 – ... ... ... ... гайканың бұралып шығып кетпеуі үшін контргайкамен ... сығу ... (16) ... Таянышты төлке (4) және төменгі
төлке (2) шпонкамен (3) білікке (1) ... ... (18) ... дисктері (7), ортаңғы тіреулер (8), турбобұрғыда
жиналған статор турбиналарына қатысты статор ... ... ... (11) және ... (14) орналастырылады. Ниппель корпуста (18)
ортаңғы ... ... ... және ... ... ... ... қызметін турбобұрғы корпусы мен бұрғы бағанасын жалғайтын аударма
бүйірінің төмен жағы атқарады. Турбобұрғының ... ... ... ... (19) ... Өстік тіреудің ... (1.4 – ... ... ... ... тұратын диск
корпусына (18) бекітілген пятадан (12) тұрады. Сақина (5) диск пен ... ... ... ету үшін және ... ... ... үшін ... етеді. Пята (12) жоғарғы, төменгі және ішкі бөліктері
бойынша ... ... және ... ... ... ... ... бар.
1 – подпятник; 2 – диск; 3 – ішкі және сыртқы сақиналар
1.4 ... ... ... тіректерінің металлрезеңкелі мойынтіректері
Сонымен қатар турбобұрғының білігі жоғарғы өстік жүктемелермен және
айналу жиілігімен жұмыс істейтін білікті орталықтандыруға ... ... ... ... ... көп ... ... ішкі
беті резеңкемен қапталған корпусты болып келеді. Төменгі радиалды тіреудің
ролін турбобұрғының ниппельі орындайды. ... ... ... ... атқарады (1.5-суретте көрсетілген) [5].
Металлрезеңкелі тіреулерді құрылымдауда турбобұрғыларды падайлану,
абразивті жуылатын сұйықтықта бұрғылау ... ... ... ... мен пятаның арасындағы саңылауға түсіп, оның резеңке
бетіне ... ... ... жұмысқа қабілеттілігі
айтарлықтай жоғарылайды.1.5-суретте ... ... ... ... ... үйкелетін беттердің тозуы абразивті ортадағы екі метал
беттерге қарағанда 4-6 есе кем.
Бүгінгі таңда турбобұрғы әдісімен бұрғылау ... 3000 метр ... ... үшін ... алдағы турбобұрғы әдісі арқылы бұрғылау
бірнеше себептер бойынша орынсыз. ... ... ... ... ... турбобұрғылау бойынша өте терең үңғымаларды бұрғылауда
тиімді жұмыс жасау қабілеттігі жөнінде ғылыми-тәжірибелік және ... ... ...... ... 2 – ішкі ... 3 – ... 4 – сыртқы кернегішті
сақиналар; 5 – ішкі кернегішті сақиналар
1.5-сурет- Көпқатарлы сандалақты өстік тірек
Турбобұрғы ... ... ... ... ... ... ... құрылымы келесі негізгі шарттарға сай болу керек:
- діріл және динамикалық жүктеме әсері болатын абразивті сұйықтықты
пайдалану аймағында ... ... ... ... үшін ... ... жөндеу аралық уақытқа сійкес келетін, сағаттардағы ... ... ... ету үшін ... және ... ... болуы;
- максималды жүктеме әсері кезінде бөлшектің деформациясы немесе
бұзылуы болмауы үшін жеткілікті беріктің ... ... ... және ... тозатын бөлшек немесе узелдарының
жеке ауыстырылу мүмкіндігінің болуы.
1.3 Турбобұрғының құрылымдық параметрлері бойынша жіктелуі
Сериялы шығарылатын турбобұрғыларды ... ... ... ... ... жүйелеген секциялы шпинделді;
- гидротежегіш жүйесімен;
- жылжымалы статорлы;
- ендірмелі редукторлы [4].
1.3.1 Жүйеленген секциялы шпинделді турбобұрғылар
Жүйелен секциялы шпинделді ЗТСШ1 типті ... ... ... қашаулармен ұңғымаларды бұрғылауға арналған. ЗТСШI турбобұрғылары
корпус диаметрі 240, 195 және 172 мм ... етіп ... ... ЗТСШI турбобұрғысының кескінделген көрінісі
ЗТСШI турбобұрғысында жартылай темір қорамды әдіспен жасалған бүтін
құйылған метал ... ал ... –ТА ... ... ... тәж) ... үлгі бойынша нақты құю әдіспен дайындалатын
құрамдас метал турбиналар қолданылады. Әр үш ... ... ... турбина қатарын,төрт радиалды тіреу және үш өстік пята ... ... ... ... жеке ... ... Шпиндел білігінде метал
арқаулы иілімді қабықшалы (өкшелігі резеңкеге батырылған) бірыңғай ... ... ... көпсатылы өкшелі резеңкематалл өстік тіреу
орнатылған.
Шпинделдің сыртқы диаметрі турбиналық секцияның диаметріне тең болады,
және жеке ... ... ... ... ... ... арналған
диаметрі 195 мм болатын шпинделді секция). Радиалды бағытта шпиндел білігі
жеті радиалды резеңке метал тіреулермен орталықтандырылады: ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар төменгі радиалды
тіреулер қашаумен жалғанған жеріне, ... ... ... ... әсіресе
еңкіш бағыттағы ұңғымаларды ... ... ... ... ... ... болатындай етіп орнатылған.
ЗТСШ1-195 шпинделінің маңызды ерекшелігі оның корпусның төменгі ... ... ... ... ... болатын орталықтанған таяныш
элементтері (біріктіргіш) болып табылады. ЗТСШ1-195 шпинделінің техникалық
параметрлері 1.1-кестеде ... ... ... ... ... мм |195 ... мм |3600 ... ... - ... |З-117 ... - |З-171 ... құбырына   | ... ... ... мм |210 – 215 ... ... ... ұзындығы, мм |300 – 550 ... ... және ... ... ... ... арнайы
қосылысты метал бетімен сырғанай алатын жақсы қасиеттерге ие, яғни ... ... ... ... ... жеңілдетеді.
Метал радиалды тіреу төлкелерінің және пята дискілерінің жұмысшы беттері
беріктендіретін қабықшалы ... ... ПУМ ... ... ... ... ... шпинделі, сонымен қатар түптік бұрамалық
қозғалтқыштарға арналған жаңа сериясы ... ... ... ... типтік өлшемді өстік тірелуер жасалған және шығарылуда:
- корпус диаметрі 240 мм болатын ГЗД және диаметрі 130 мм ... ... ... ... корпус диаметрі 195 мм болатын ГЗД және ... 105 мм ... ... ... ПУМ-195;
- корпус диаметрі 172 мм болатын ГЗД және ... 92 мм ... ... ... ПУМ-172.
Тіреудің сатысы резеңкемен тығыздалған пятадан, дисктен және екі
қондырмалы сақинадан тұрады. Пятанің ... ... ... ... ... ... 25 ... тұрады. Тіреудің резеңке материалына
арнайы қоспаларды пайдаланудың арқасында тозуға
төзімділік ... ... және ... ... төмен. Метал
дискілерінің жұмысшы беттері беріктендіргіш қабықшаға ие.
ПУМ-172 өстік тіреу турбобұрғы шпинделінде және корпус ... 172 ... ... түптік қозғалтқыштарының және диаметрі 92 мм ... ... ... ... әр ... резеңкемен тығыздалған
пятадан, дисктен және екі ... ... ... ... иілімді
қабықшасы метал сүйенішпен жасалған. Тіреудің жиынтығы 25 сатыдан тұрады.
Тіреудің резеңке материалына ... ... ... ... ... коэффициенті жоғары және үйкеліс коэффициенті төмен.
Металл ... ... ... ... ... ие.
Тіреу габариттері келесі стандартты мәндерге ие:
- биіктік – 1080 ... ... ... – 165 ... ішкі ... – 105 ... ... – 30-35 ... 195 өстік тіреу турбобұрғы шпинделдері және корпус диаметрі 195 мм
болатын білікті түптік қозғалтқыштарының диаметрі 105 мм ... ... ... ... әр ... резеңкемен тығыздалған пятадан,
дисктен және екі қондырмалы сақинадан тұрады. ... ... ... ... жасалған. Тіреудің жиынтығы 25 сатыдан тұрады. ... ... ... ... ... ... тозуға
төзімділік коэффициенті жоғары және үйкеліс коэффициенті ... ... ... ... беріктендіргіш қабықшаға ие. Тіреу өкшелігінің
геометриясы ГОСТ 4671-76 бойынша П2-195/124 стандартты ... ... ... ... ... және ... байланысты жұмыс
ресурсы (шамамен 2 есеге) көп болады.
Пум-240 өстік тіреу турбобұрғы шпинделдері және корпус диаметрі 240 ... ... ... ... ... 130 мм ... шпиндел
білігіне арналған. Тіреудің әр ... ... ... ... және екі қондырмалы сақинадан тұрады. Пятанің иілімді ... ... ... ... жиынтығы 25 сатыдан тұрады. Тіреудің
резеңке материалына ... ... ... ... ... ... ... және үйкеліс коэффициенті төмен. Метал
дискілерінің жұмысшы ... ... ... ие ... ... ... турбобұрғылардың техникалық сипаттамасы 1.2
– кестеде келтірілген.
1.2-кесте- ЗТСШ1 секциялы, шпинделді ... ... ... ... ... |Айналу |Айналу ... | ... ... ... |с-1 |
| | ... |м3/с |Н х м | ... |435 |0,025 |2100 |7,5 |6,57 ... |0,03 |2875 |6,85 |5,97 ... ... ТПС ... ... ... көлбеу бағытты және
көлденең ұңғымаларды бұрғылауға, цемент көпірлерді бұрғылауға, диаметрі 118-
139 мм болатын қашаулы стакан және тығындарды бұрғылауға ... ... ТПР ... ... ... ... ... және екі турбиналық секциялардын тұрады.
Турбиналық секция балқытылған үлгі бойныша құю әдісімен ... көп ... ... ... Турбобұрғы құрылымы секцияның құрастырылуын,
олардың өзара ауысымдылықтарын, ретін жеңілдететін және шпинделінің өстік
тіреуінің ... ... ... мүмкіндік беретін шпиндельді
ротордың профильді білік сүлбасы бойынша жасалаған.
1.3.4 Ендірмелі редукторлы ... ... ... ... ... ... ... аз
және төмендеуін қысымды май толтырылған тіреулермен шарошкалы қашауларды
тиімді пайдалануға арналған. Май толтырылған ... ... ... 195 мм ... сериялы шығарылатын турбиналық секциялармен және
шпинделмен пайдаланылады. Редуктор бәсеңдеткіш тіреу мен ... ... ... және ... берілісті болады да, шпиндел мен турбиналық
секция ... ... ... ... – Новиков екі ядролы
ілінісі. Май қорғау жүйесі кілтек типті тығыз. Шығыс ... ... ... ... білігімен жалғанған, ал кіріс ... ... ... ... секциялармен жалғанған.
Редуктор бәсеңдеткіш тікелей бұлғылауға алмастырыла алатын дербес
түзілім болып табылады [2].
Редуктор бәсеңдеткішті ... ... ... ... келтірілген.
1.5-кесте-Энергетические характеристики турбобуров с редуктором-
вставкой
|Турбина ... ... ... ... |Қысым |
|секциясының |секциясының |шығыны, |Н х м ... ... ... |м3/с | |МПа |
| ... | | | |
| | | ... |Nmax | |
| | | | ... | ... |1 |0,024 |4826 |2413 |2,7 ... |1 |0,04 |4806 |2403 |3,6 ... |1 |0,03 |3656 |1825 |3 ... ... ... классификациясы
Қазіргі уақытта сериялы шығарылатын турбобұрғылар тағайындалуы бойынша
былай жіктеледі:
- жалпы тағайындалған турбобұрғылар;
- диаметрі үлкен ұңғымаларды бұрғылауға арналған турбобұрғылар;
- аз ... ... ... турбобұрғылар;
- термотұрақты турбобұрғылар;
- модульдік турбина-бұрындалы түптік қозғалтқыштары.
1.4.1 Жалпы тағайындалған турбобұрғылар
Жалпы тағайындалған ... ... және газ ... ... ... құрылымды қолданылатын турбобұрғылардың
қатарына жатады. Құрылымдық ... ... ... ... ... ... тағайындалған турбобұрғылар диаметрі 164 мм –ден бастап 240 ... ... және ... құрылымды турбобұрғы болып есептеледі. Стандартты
құрастырылған бұрғыланатын бағаналардың төменгі ... ... және ... ... ... және газ ұңғымаларын бұрғылауда
қолданылады.
Ұңғымалардың тік ... ... ... және диапазонда
397-660 айн/мин айналу жиілігімен, ... ... 18-50 ... және ... 4-7,9 МПа түсуінде моментті 1,2-2,0 ... ... 8-25м және ... 2-6 ... ... ... ... турбобұрғы туралы мәліметтер 1.6-кестеде
келтірілген.
1.6-кесте- Жалпы ... ... ... ... |
| ... |
| ... ... |
| Сыртқы диаметр, мм |320 |280 |
| ... м |10 |10 |
| ... кг |5000 |4500 |
| ... ... |* |* |
|- ... | | ... - ... ... |** |** ... ... ... 1000 ... |55 |48 ... | | ... ... ... |300 |300 ... ... Н х м |3000 |2700 ... ... МПа |3,0 |3,5 |
*, ** -З-152; З-171; З-189; ... тұтынушының тапсырысымен аударма
арқылы кез – келеген бұрандалы.
1.4.3 Аз габаритті турбобұрғылар
Г-124, ... ... ... аз ... ... шарошка
қашауларының жетегіне және ұңғымалардың ... ... ... ... ... қатар мұнай және газ тіксызықты және
қисайған ұңғымалы оқпандарын ... ... ... параметрлерінің арқасында турбобұрғылар цемент
көпірлерді бұрғылағандай, тау жыныстарын да бұрғылап, ... ... ... ... ... техникалық сипаттамалары 1.8- кестеде
келтірілген.
1.8-кесте- Аз габаритті турбобұрғылар
| ... ... |
| | ... |
| | | | |
| ... |ТШ-108Б ... |
| |
| ... ... |
| | ... |
| | | | |
| ... ... |ТВ1-102 |
| |2-ші |
| ... ... |
| ... ... |ТО2-195 |ТО2-172 |
| Сыртқы диаметрі, мм |240 |240 |195 |172 |
| ... ... м |10,2 |10,3 |10,1 |9,7 ... от ... искривления до|2600 |2942 |2200 |2200 ... ... ... мм | | | | ... кг |2507 |2825 |1774 |1363 ... ... | | | | |
|- ... |З-152 |3-152 |З-117 |З-117 ... |
| ... өлшемдер ... | |
| ... ... ... ... |
|  - ... құбырына   |З-171 |З-171 |З-147 |З-147 |
| ... ... л/с |45 |45 |30 |28 |
| ... ... ... |420 |420 |520 |705 ... ... Н х м |1370 |1370 |870 |785 |
| ... ... МПа |3,0 |3,0 |3,6 |3,9 ... турбобұрғысының кең тараған ТО2-240 айырғыш турбобұрғысынан
негізгі ерекшеленетін өзгешеліктері келесі ... ... ... ... ... және турбиналық секцияның жұдырықшалы жалғастырғыш
емес оның орнына берілген түзілім жұмыс ресурсының екі ... ... ... май ... ... айқартопса білігінің жалғануында;
- турбиналық секциядан сериялық турбина секциясның берілісі ... ... ... айқартопсаның турбиналық секция білігімен
конусты оймакілтек арқылы жалғанатын өстік тіреудің ... ... ... ... ... ... жұмыс қоры жоғары болатын ... ... пята ... ... ... ... ... өте жақын орналасатырылды, ал қашау мен
тіреу арлығы шпинделді секция бөлшектерінің жұмысын жақсартатын ... ... ... ... ... 400 мм-ге дейін
азайтылған;
- турбобұрғының ... ... ... ... байланысты қиғаш
аудармамен алмастырылуы ... ... ... ... ... және ... қисық жерлерден кетуіне болады;
- шпинделді және турбиналық секциялар арасына қажет болса ... ... қима ... ... ... 0°00'... 2°00' [4].
1.4.5 Термотұрақты турбобұрғылар
Термотұрақты турбобұрғылар ... ... ... ... ... ... арналаған. Турбобұрғының бұл типі жуылатын
сұйықтық тығыздығы 2400 кг/м3 ... ... ... турбиналармен
жабдықталуы мүмкін.
Диаметрі 164 және 184 мм болатын термотұрақты ... ... және 251 мм ... қашаулы ұңғымаларда, тек үлкен және кіші сырғанау
жолақты герметикалық тіреуі бар ... ... ... ұңғымалардың
барлық типтері үшін арналған. Турбобұрғы жинағының құрымына үш турбиналық
және бір ... ... ... секциялар, алдыңғы ... ... ... әр ... өлшемдерін реттеуді жүргізбеуге мүмкіндік беретін
алқалы білікпен жасалған. Шпинделді секциялар ... 8,0 МПа ... ... ... ... ... дискімен тығыздалған білікпен
жабдықталған.
Термотұрақты турбобұрғыларды пайдалануда олармен қатар турбобұрғы
астынды немесе АБҚ ... ... ... ... айналу жиілігін
реттеугішті қолдану керек. Тапсырыс ... ... ... ... ... ... тіреу элементтерін (орталықтандырғыш,
тұрақтандырғаш) қосуға болады.
Термотұрақты турбобұрғылардың техникалық сипаттамалары 1.10 – ...... ... ... ... |
| ... ... ... диаметрі, мм |184 |164 ... ... м |24,5 |2,46 ... кг |4750 |2580 |
| ... ... - ... |З-117 |З-117 ... |З-147 |З-117 ... ... ... | | ... ... шығыны 1000 кг/м3, л/с |30 |20 ... ... ... |500 |400 ... ... Н х м |1900 |1200 ... ... МПа |5,0 |7,0 ... ... ... ... ... ... түптік қозғалқыштар (ТНВ) – ... ... ... ... жаңа ... ... ... тән сенімділігін және түптік бұрандаларына тән
«күш моменті – айналу жиілігі» (М/n) ... ... ... аз ... ... қозғалтқышының жұмысында 400-550 сағат
тұрақсыз жұмыс істей алады.
ТНВ қозғалтқыштары сыртқы диаметрі 172, 195 және 240 мм етіп ... ... ... ... және ... ... ұңғымалау тегіс түбімен жасалады. Бұдан басқа керн алу ... алу ... ... ... ... қозғалқыштарын тығыздығы 1700 кг/м3, температурасы 110°С және
көмірсутекті ... ... 5% ... жуу ... ... ... үш ... құрылымнан тұрады: шпинделді,
турбиналық секция және бұрандалы модуль. Құрылыммен аталған түйіндемелердің
агрегатталуының түрлі нұсқалары бар. ... ... ... шеберханада
немесе бұрғылау аймағында орындала береді.
Турбиналы-бұрандалы түптік қозғалтқыштардың техникалық ...... ... [7].
1.11-кесте- Турбиналы-бұрандалы түптік қозғалтқыштар
|Диаметрі, мм |
| ... ... ... жилігі, |Күш |
|Турбобұрғы |диаметрі, |ұзындығы, ... ... ... |мм |мм | |Н х м ... –240 |7,2 |0,74 |3,22 |37 ... ... турбина есебі
Т12М3Б – 240 турбобұрғысын алатын болсақ, оның негізгі техникалық
сипаттамалы 2.2-кестеде көрсетілген.
Турбинаның ... ... ... мына ... анықталады:
Nг=(gQH/1000,
(2.13)
мұндағы ( – айдалатын сұйықтықтың тығыздығы; кг/м3;
g – ... түсу ... ...... ... ... МПа ... Т12М3Б – 240 турбобұрғысының 30/16,5-240 турбинасының негізгі
сипаттамалары 2.3-кестеде келтірілген [8].
2.2-кесте-Т12М3Б – 240 ... ... ... ... – 240 ... ... ... мм |240 ... саты саны |104 ... салмақтағы сұйық шығыны, | ... |50 ... ... біліктің күш моменті, Н·м| |
|- ... ... | |
|- ... ... |4470 |
| |2265 ... ... біліктің айналу жиілігі, | ... | |
|- бос ... ... |1350 |
|- ... ... |629 ... ... МПа | |
|- бос ... ... |4 |
|- ... ... |4,5 ... |0,6 ... ... ... ... секция саны | 1 ... саты саны |104 ... күш ... Н·м ... ... ... ... |660-725 ... тиімді қуаты келесідей анықталады:
,
(2.14)
мұнда ηт- турбинаның пайдалы әсер коэффициенті.
Турбинаның пайдалы әсер ... оның ... ... ... гидравликалық пайдалы әсер
коэффициентінің, турбина тіректерінде ... ... ... ... әсер ... ... тең.
Қысымның ауысыуын Н Эйлердің өстік ... ... ... ... /k ... k– ... ... саны.
Турбобұрғының білігінің айналу жиілігі айдалатын сұйықтықтың мөлшеріне
тура пропорционал.
Содан,
n=. ... ... Nг(= ... ... ... бұрыштық жылдамдығы:
(2.20)
Турбинаның айналу жылдамдығы айдалып жатқан ... ... ... , – ... ... ...... жатқан сұйықтың көлемі.
Яғни, ұңғымаға айдалып жатқан ... ... ... ... ... ... де ... мәнге көбейтуге болады.
Турбинадағы қысымның түсуі айдалып жатқан сұйықтың ... ... ,- ... ... ... сұйықтың көлемін арттыру арқылы, мысалы екі есеге, турбинадағы
қысымды төрт есе арттыруға болады.
Турбинаның айналу жиілігі ... ... ... ... ... ... ... квадратына пропорционал:
(2.23)
мұндағы , – турбинаның айналу моменттері.
Турбинаның қуаты ... ... ... ... ... ... ... айналу жиілігін төмендету үшін турбиналар сатысын
көбейту керек.
Турбиналарға берілетін сұйық шығынының тұрақты шамасында ... ... ... санына байланысын келесі қатынас ... ... n1- ... білігінің алғашқы айналу жиілігі;
Z1,Z2- турбина сатыларының алғашқы және ... ... ... Z2 ге ... ... ... ... бойынша, егер турбиналар сатыларының санын екі есе
көбейтетін болсақ, онда ... ... ... ... 1,4 есе
төмендейді.
Турбина есебі:
2.13-формула бойынша турбинаның гидравликалық қуаты есептеледі:
Nг=1000·9,8·1,87·106/1000= 53 ... ... ... ... ... ... 53·0,6= 31,8 ... қысымның ауысуын Н Эйлердің өстік турбиналарға арнаған
теңдеуінен табамыз:
u2= 5·9,8·0,6/104=7,9 МПа.
2.16-формуладан ... ... ... ... ... = 507 ... ... қысым анықталады:
p= 5·1000·9,8/1000=183,2 МПа.
2.18-формула арқылы турбинаның орташа қуатын өрнектесек:
Nт=1000·0,6·9,8·5/1000= 59 кВт.
2.19-формула бойынша айналу моменті:
Мкр= 9545,2·59/104=2267 Н·м.
2.20-формула бойынша турбинаның бұрыштық ... ... ... ... ... ... және қысым
түсуін есептеу
Берілгені:
Т12М3Б – 240 турбобұрғысы;
М – 156 Н∙м;
Мж – 1,5 ... – 0,27 ... ... ... ... ... ... және айналым қысымын
анықтау бір сатысы үшін анықталған ... ... ... ... берілген қашаумен бұрғылауға қажетті
момент немесе ... қуат ... және бұл ... турбобұрғының
сатылар санын анықтау керек.
(2.26)
Т12М3Б – 240 турбобұрғысының 104 сатысы бар, және ... ... ... және жұмысшы моменттеріне тең болады:
(2.27)
156 Н∙м. ... ... ... ... ... 2.4 – кестеге енгіземіз. Ал 2.3- суретте
турбобұрғының сыртқы ... ... ... ... ... ... |Тежегіш |Жұмысшы |Максималды |Қысымның |
|шифры ... ... ... ... |
| | | | | ... ... – 240|104 |312 |156 |62,4 |28,08 ... ... – 240 ... сыртқы характеристикасы
2.5 Бұрғылау тізбегінің компоновкасы
2.5-кестеде бұрғылау тізбегінің компоновкасы келтірілген.
2.5-кесте-Бұрғылау тізбегінің компоновкасы
|№ |Аталуы ... ... мм ... |
| | ... мм | | |
|1 ... – 240 |240 |8180 |2030 |
|2 ... |269,9 |380 |56,6 |
|3 ... центратор |292 |524 |91 |
|4 ... |296,9 |640 |135 |
|5 |АБҚ |229 |12 |2232 |
| 6 ... ... |170 |1240 |3,4 ...... бұрғылау тізбегінің компановкасы келтірілген . Қашау 1
үстінде калибратор 2 орналасқан. Маховик 3 калибратор мен 2 ... ... ал ... және АБҚ ... ... жағында
орналастырылған [17].
1-қашау; 2-калибратор; 3-маховик; 4-турбобұрғы; 5-центратор; 6-АБҚ
2.3-сурет- Бұрғылау тізбегінің компановкасы
2.4-суретте Т12М3Б – 240 турбобұрғысының ... ... ... ... ... - ... аудармасының ауытқу бұрыш өстері
2.4-сурет- Т12М3Б – 240 турбобұрғысының ... ... ... ... ... үшін ... ... таңдау және олар жетектерінің қуатын
есептеу
Бұрғылау қондырғысының жоғары пайдалану сапасын ... ... ... ... ... таңдау ең керекті шарт ... ... ... ... анықтау жеткілікті:
- гидравликалық (пайдалы) қуаты;
- ең жоғарғы өнімділігі;
- ең жоғарғы айдау қысымы.
Гидравликалық қуат ... ... (Q) мен ... (Р)
байланыстыратын негізгі параметрлерге жатады:
.
(2.31)
Сораптардың параметрлерін таңдау ... ... ... жуу ... тау ... жер бетіне шығарудың оптималдық жағдайлары
ескерілуі керек.
Мысалы, ұңғыма диаметрі 269,9 мм ... ... ... ... ... турбобұрғы тәсілімен жүргізілетін болса, онда
.
(2.33)
Бұрғылау қондырғысы (БУ) ZJ20 (F800) сораптармен жабдықталған болса,
онда мұндай өнімділік төлкесінің диаметрі 160 мм, ... 0,85, қос ... 65 ... ... етіледі. Сонда сораптың ең жоғары айдау қысымы
29 МПа ... ... ... ... ... анықтауға болады:
.
(2.34)
мұндағы Ар- турбобұрғыдағы қысым жоғалу коэффициенті.
Ол ... ... РТ- ... ең ... ... ... ... ұңғыма тереңдігіне байланысты емес қысым жоғалу
мәні.
Ол келесідей анықталады:
=ам+ аабк· lабк+ ақш+апт,
(2.36)
мұндағы ам- ... ... ... ... коэффициенті;
аабк- ауырлатылған бұрғылау құбырларының қысым
жоғалу коэффициенті;
lабк- АБҚ-ң ұзындығы;
ақш- қашаудың жуу ... ... ... қашау тесіктері қимасының жалпы ауданы, см2;
апт-турбобұрғының жоғары тіректеріндегі қысым жоғалу
коэффициенті;
В-ұңғыма тереңдігіне байланысты болатын қысым ... жуу ... ... жоғалу коэффициенті мынадай
анықталады:
ақш = .
(2.37)
Ұңғыма тереңдігіне байланысты болатын ... ... ... ... ... ... ... жоғалу коэффициенті;
ақл- бұрғылау ... ... ... ... ... ... ... кеңістіктің қысым жоғалу коэффициенті.
Турбобурлармен бұрғылау кезінде бұрғылау сораптарының максималдық
берілісін келесі формуламен анықтайды:
Бұрғылауды жер бетінен ... ... ... Nn- бұрғылау сораптарының пайдалы қуаты, кВт;
Ар- турбобұрғыдағы қысым айырмасының коэффициенті;
А-тереңдікке байланысты болмаған қысым кедергілері
коэффициенті;
ρб- бұрғылау сұйығының тығыздығы, ... ... ... ... Nn мәні ... алынады.
Турбобұрғыдағы қысым айырмасы коэффициенті келесідей анықталады:
,
(2.40)
мұндағы Pk-турбобұрғыдағы ... ... ... ... ... ... есептелген берілісінде мүмкіндік бұрғылау тереңдігі
келесі формуламен анықталады:
,
(2.41)
мұндағы В-бұрғылау тереңдігіне ... ... ... ... келесідей анықталады:
ақ.б+ ақ.л/ Lқ.л+ ас.к ,
(2.42)
мұндағы ақ.б- бұрғы құбырларындағы қысым жоғалу ... ... ... құлыптарындағы қысым
жоғалу коэффициенті;
Lқ.л- құлыптар ... ... ...... ... қысым жоғалу
коэффициенті.
Ұңғыма конструкциясына байланысты аралықтар бойынша ... ... ... ... бұрғылау үшін сораптардың берілісі
келесі формуламен анықталады:
.
(2.43)
Жуу сұйығының есептелген ... (Q) ... ... ... ... көрсеткендей анықтайды.
Мысалы, Т12М3Б-240 турбобұрғыларымен пайдалану тізбегінің орнын 1500 -
2000м ... ... үшін ... ... шығыны (Q) келесідей
анықталады. ... ... (БУ) ZJ20 (F800) ... ... диаметрі 114 мм құбырлармен, диаметрі 146 мм АБҚ- мен ... 215,9 мм ... ... ... жуу тесіктерінен қысым жоғалу коэффициенті:
ақаш=
(2.44)
2.39-формула бойынша турбобұрғыдағы қысым ... ... ... ... ... ... жоғалту коэффициенті:
В== (2.46)
2.42-формула бойынша сораптар берілісін анықтаймыз:
Q= 54 л/с. ... ... ... ... ... 195мм болғанда
сораптың берілісі 54 л/с болады. ... ... ... ... ... бұрғылауға болатынын анықтаймыз:
. ... ... L=2000 м деп ... ... турбобұрғысын, диаметрі 269,9 мм қашауларды, ТБПН
170 мм, қабырға қалыңдығы 9 мм ... ... және ... 229 ... бұрғылау құбырларын пайдаланып бұрғылайтын болсақ,
көрсетілген ... ... ... ... 10-5;
·10-8;
=75 м.
А=340·10-5+5,9·10-5·75+421·10-5=120·10-5.
(2.49)
В=2,2·10-8++230·10-8=251·10-8.
(2.50)
Nг=(853·10-5+120·10-5+251·10-8·4500)·1,25·243=363 кВт ,
(2.51)
мұндағы L- 2000 м ... ... ... қозғалтқыштарының қуаты келесі формуламен анықталады:
,
(2.52)
мұндағы Nгпт- айналым жүйесіндегі гидравликалық кедергілерді ... ... ... ... - ... ... ... әсер коэффициенті.
Ол келесідей анықталады:
,
(2.54)
мұндағы гидравликалық және механикалық ... ... ... беру ... ... ... қысымы.
Сораптың айдау қысымы келесідей анықталады:
(2.55)
Айналым жүйесіндегі гидравликалық кедергілерді жеңуге ... ... ... ... қуаты:
527 кВт.
(2.57)
F800 сораптарының гидравликалық қуаты 510кВт

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Турбина маркасы: к-500-240 хтз (цвд)16 бет
«9-қабатты офистік ғймарат» тақырыбына арналған дипломдық жобаның есептеу-конструкциялық бөлімі9 бет
Лабиринт16 бет
Мұнайдың индексациясы және оның қайта өңдеу технологиясымен байланысы29 бет
Сұрыптау және іздеу тәсілдері14 бет
Турбо паскальда графиканы құру10 бет
Қазіргі таңдағы биофизикалық зерттеулердің жетістіктері15 бет
Ауданның стратиграфиясы9 бет
Ақтөбе май дайындау зауытындағы сұйықтықты қыздыру процестерінің автоматтандырылуын жобалау20 бет
Ақуыздардың жіктелуі11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь