Ұнтақты бұйымдарды өндіру

Кіріспе
Жалпы бөлім
1. Ұнтақты бұйымдарды өндірудің технологиялық үрдісі және оларды пайдалану салалары
2. Көпбілікті диірмен
3. Ұнтақты металлургия технологиясының тиімділігі
Құрылыс бөлімі
1. Өндірістің технологиялық сұлбасын жасау
2. Цехты жоспарлау және ондағы жабдықтарды қою
3. Энергия қамтамасыз ету, энерго үнемдеу, энерго менеджмент
4. Сумен қамту, канализация және шламжою
5. Құрылысқа арналған алаңды таңдау
6. Құру мен ауданды пайдалану коэффициенті
7. Өндіріс цехтарының жобалы қуаты мен өнімділігі
8. Өнім саны мен құрамын анықтау
9. Өндірістің әдістерін негіздеу мен таңдау
10. Тістегеріш соғылмасын баспақта қалыптаудың технологиялық үрдісін істеу. Соғылманы құрылымдау.
Арнайы бөлім
1.Электрлік пештердің классификациясы
2. Кедергімен қыздыру пештері
3. Технологиялық сипаттамалар есебі.
Технологиялық бөлім
1. Технологиялық үрдістің сұлбасын таңдау және негіздеу
2. Мөлшерлеу
3. Араластыру
4. Дистилляция
5. Елеу
6. Қайта араластыру
7. Пішіндеу
8. Пластификаторды айыру
9. Соңғы рет пісіру
10. Механикалық өңдеу
11. Жабдық санын есептеу және таңдау
Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
1 Еңбекті қорғаудағы ұйымдастыру шаралары
2. Еңбек қорғаудағы техникалық қауіпсіздік шаралары
3 Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары
3.1 Зиянды өндірістік факторлар
3.2 Санитарлық тұрмыстық жағдай
4 Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық шаралары
5 Дабылдама жүйесі
6 Жарықтандыруды есептеу
7 Өндірістік ғимараттарды желдету
8 Микроклиматы қамтамасыз ету
9 Жерге қосылғыш қондырғының есебі
10 Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Экономикалық бөлім
1 Жобалау жұмыстарының жалпы экономикалық сипаттамасы.
2.Күрделі /бірреттік/ шығындар
3 Ағынды үлестірімдер /айлық шығындар/
4 Баға
5 Бұйымды сату себебінен жылдық кіріс /доход/
6 Жылдық жалпы пайданы табу
7 Жылдық таза пайда
8 Тиімділік /рентабельность/ және басқа экономикалық көрсеткіштер
9 Техника.экономикалық көрсеткіштер кестесі
Әдебиеттер тізімі
Металлургия мен машина жасауды дамыту тиімділігін жоғарылату бүкіл халықтың маңызды міндеті болып табылады, бұл Қазақстанның әлемдегі бәсекелестікке қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясына әсерін тигізеді. ҚР Президенті Н.А. Назарбаевтың "Қазақстан-2050" стратегиясы" жолдауында келесілер белгіленген:
- Адамзат өндіріс атауын өзгертетін Үшінші индустриалды революцияның босағасында тұр. Технологиялық жаңалықтар әлем нарығының құрылысы мен қажеттіліктерін түбегейлі өзгертеді. Біз бұрынғымен салыстырғанда енді мүлде басқа технологиялық шынайылықта өмір сүрып жатырмыз. Сандық және нанотехнологиялар, робот техникасы, регенеративті медицина және басқа да ғылым жетістіктер қоршаған ортаны ғана емес, адамзатты да өзгертіп күнделікті шындыққа айналады. Біз осы үрдістердің белсенді қатысушылары болуымыз керекпіз.
1. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области
применения: Справочник / И. М. Федорченко, И. Н. Францевич, И. Д.
Радомысельский и др.; Отв. ред. И. Д. Федорченко. Киев: Наук. думка, 1985.
624 с.
2. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Учеб. для ВУЗов /
Под общ. ред. Б. С. Митина. М.: Металлургия, 1985. 567 с.
3. Проектирование структуры, свойств и технологии порошковых и
композиционных материалов: Метод. указания по курсовому проекту по спец.
дисциплинам специальности “Материаловедение в машиностроении” / НГТУ;
Сост. : И. М. Мальцев, Ю. А. Шоткин Н.- Новгород, 1994.
1. Кипарисов, С. С. Оборудование предприятий порошковой металлур-
гии / С. С. Кипарисов, О.В. Падалко – М. : Металлургия, 1988. – 448 с.
2.Либенсон, Г. А. Процессы порошковой металлургии : учеб. для вузов :
в 2 ч. / Г. А. Либенсон, В. Ю. Лопатин, Г. В. Комарницкий. – М. : МИСиС,
2001. – 684 c.
3. Рябин, В. А. Термодинамические свойства веществ : справ. /
В. А. Рябин, М. А. Остроумов. –Л. : Химия, 1977. – 392 с.
4.Силаев, А. Ф. Диспергирование жидких металлов и сплавов / А. Ф. Си-
лаев, Б.Д. Фишман. – М. : Металлургия, 1983. – 144 с.
5. Фомина, О. Н. Порошковая металлургия. Энциклопедия междуна-
родных стандартов / О. Н. Фомина, С. Н. Суворова, Я. М. Турецкий. – М. :
Изд-во стандартов, 1999. – 305 с.
6. Физические величины : справ. / под ред. И. С. Григорьева,
Е. З. Мейлихова. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 1221 с.
7. Физическая химия. Химическая термодинамика : метод. указания /
сост. Д.К. Белащенко, Е. И. Гущина. – Переизд. – М. : МИСиС, 2006. – 20 с.
8. Порошковая металлургия. Материалы, технологии, свойства, облас-
ти применения : справ. / И. И. Францевич [и др.]. – Киев : Наукова думка,
1985.– 624 с.
9. Злобин, Г. П. Формование изделий из порошков твердых сплавов /
Г. П. Злобин. – М. : Металлургия, 1980. – 184 с.
10. Клячко, Л. И. Оборудование и оснастка для формования порошко-
вых материалов / Л. И. Клячко, А. М. Уманский. – М. : Металлургия, 1990.
– 156 с.
11. Перельман, В. Е. Формование порошковых материалов / В. Е. Пе-
рельман. – М. : Металлургия, 1979. – 232 с.
12. Крушинский, А. Н. Спекание изделий из металлических порошков /
А. Н. Крушинский. – М. : Металлургия, 1979. – 68 с.
13. СТО 4.2-07-2008. Система менеджмента качества. Общие требования к
построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятель-
ности / разраб. Т. В. Сильченко, Л. В. Белошапко, В. К. Младенцева, М. И. Губа-
нова. –Введ. впервые 09.12.2008. –Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – 47 с.
14. Осокин, Е. Н. Процессы порошковой металлургии : курс лекций /
Е. Н. Осокин, О. А. Артемьева. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 423 с. –
(Процессы порошковой металлургии : УМКД № 63-2007 / рук. творч. коллек-
тива Е. Н. Осокин).
15. Стрелов, К. К. Теоретические основы технологии огнеупорных ма-
териалов / К.К.Стрелов. – М. : Металлургия, 1985. – 480 с
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
Жалпы бөлім
1. Ұнтақты бұйымдарды өндірудің технологиялық үрдісі және оларды пайдалану салалары
2. Көпбілікті диірмен
3. Ұнтақты металлургия технологиясының тиімділігі
Құрылыс бөлімі
1. ... ... ... ... ... ... және ... жабдықтарды қою
3. Энергия қамтамасыз ету, энерго үнемдеу, энерго менеджмент
4. Сумен қамту, канализация және шламжою
5. Құрылысқа арналған алаңды таңдау
6. Құру мен ... ... ... ... ... ... қуаты мен өнімділігі
8. Өнім саны мен құрамын анықтау
9. Өндірістің әдістерін негіздеу мен таңдау
10. Тістегеріш ... ... ... технологиялық үрдісін істеу. Соғылманы құрылымдау.
Арнайы бөлім
1. ... ... ... Кедергімен қыздыру пештері
3. Технологиялық сипаттамалар есебі.
Технологиялық бөлім
1. Технологиялық үрдістің сұлбасын таңдау және негіздеу
2. Мөлшерлеу
3. Араластыру
4. Дистилляция
5. Елеу
6. Қайта ... ... ... ... ... рет ... ... өңдеу
11. Жабдық санын есептеу және таңдау
Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
1 Еңбекті қорғаудағы ұйымдастыру шаралары
2. Еңбек қорғаудағы техникалық ... ...
3 ... ... өндірістік тазалық шаралары
3.1 Зиянды өндірістік факторлар
3.2 Санитарлық тұрмыстық жағдай
4 Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық ... ... ... ... есептеу
7 Өндірістік ғимараттарды желдету
8 Микроклиматы қамтамасыз ету
9 Жерге қосылғыш қондырғының есебі
10 Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Экономикалық бөлім
1 Жобалау жұмыстарының жалпы ... ... ... ... ... ... /айлық шығындар/
4 Баға
5 Бұйымды сату себебінен жылдық кіріс /доход/
6 Жылдық жалпы пайданы табу
7 Жылдық таза пайда
8 ... ... және ... ... ... Техника-экономикалық көрсеткіштер кестесі
Әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Металлургия мен машина жасауды дамыту тиімділігін жоғарылату бүкіл халықтың маңызды міндеті болып табылады, бұл ... ... ... ... елу ... ... кіру стратегиясына әсерін тигізеді. ҚР Президенті Н.А. Назарбаевтың "Қазақстан-2050" стратегиясы" жолдауында келесілер белгіленген:
- ... ... ... ... ... ... революцияның босағасында тұр. Технологиялық жаңалықтар әлем нарығының құрылысы мен қажеттіліктерін түбегейлі өзгертеді. Біз бұрынғымен салыстырғанда енді мүлде басқа технологиялық шынайылықта өмір ... ... ... және ... робот техникасы, регенеративті медицина және басқа да ғылым жетістіктер қоршаған ортаны ғана емес, адамзатты да өзгертіп күнделікті ... ... Біз осы ... белсенді қатысушылары болуымыз керекпіз.
Қазіргі таңдағы машина жасау технологиясын ... ... ... бірі қолданыстағы және жаңа қалдықсыз, материал үнемдейтін өндірістік ... яғни ... ... ... минимал әдіптермен немесе оларсыз жетіспейтін материалдар шығынын төмендету кезінде дайындамалар алуды қамтамасыз ететін үрдістерді жасау мен жетілдіру ... ... Бұл ... шешу ... ... металлургия белгілі бір рөл атқарады. Ұнтақты металлургия - бұл металлдар мен қорытпалардан ұнтақ жасаудан және олардан негізгі ... ... ... мен ... ... ... техника саласы. Ұнтақты металлургия әдісімен қасиеттері және ... ... ... ... құрауыштардан тұратын материалдарды, әр түрлі физико-механикалық қасиеттер кешені бар жаңа материалдарды жасап шығаруға болады. Ұнтақты ... ... жаңа ... мен ... ... де, сондай-ақ жалпыға ортақ құрастыру тетіктерінің кең номенклатурасын да дайындау үшін қолданылады.
Заманауи техниканың ең жас ... ... ... металлургия, сонымен қатар металлды және оның өнімдерін өндірудің көне тәсілдерінің бірі болып саналады. Көне заманда (біздің заманымызға дейін) алтын, мыс және қола ... ... ... ... белгілі. Таза темірді балқытуға қажетті температураны алу әдістері болған жоқ, сондықтан дайындаманы жасауды ... ... ... ... ... Домендік өндірістің пайда болуымен бұйымды ұнтақты металлургиямен жасау уақытша тоқтатылды. ХХғ-дың басында ғана, электротехниканың жақсы ... жаңа ... ... ... қайтадан бұйымдарды ұнтақты металлургиямен дайындау технологиясы дамыды. Бұл оның қайта өрлеуіне, кейінгі дамуына және өндіріске белсенді енгізілуіне алып келді. 30-жылдары ... және ... ... өздігінен майланатын мойынтіректерді, қатты қорытпаларды, т.б өндіру басталды.
Жалпы ... ... ... ... ... ... және ... пайдалану салалары
Ұнтақтық металлургия - металл ұнтақтарын, металл және металл тектес қосылыстарды (көміртекпен, бормен, азотпен, кремниймен); түрлі ... ... ... ... балқыту нүктесінен төмен температурада пішіндеу және пісіру арқылы жоғарыда аталған ұнтақтар негізінде металлокерамикалық бұйымдарды өндіруде қолданатын жаңа ... ... ... ... материалдардын дайындау үрдісі бастапқы материалдың ұнтағын алудан, шихтаны құрудан, бұйымды пресстеу мен ... ... ... ... әр қайсысы ұнтақты бұйымдардың соңғы қасиеттерінің құрылуына өз үлестерін қосады. Тәжірибеде ұнтақты ... ... ... ... ... ... ... кетуі мүмкін, олар пресстеу мен қақталу (ыстықтай пресстеу) операцияларының ... ... ... ... (тығыздау операциясы болмайды), қосымша өңдеуді (калибрлеу, механикалық және химико-термиялық өңдеу) жүргізуде және т.б. көрінеді.
Қазіргі таңда ұнтақ дайындаудың ... ... бар, ... ... оның ... ... етеді. Ұнтақ алу әдісін таңдау кезінде оның қасиеттері мен құнының шекті деңгейін ... ... ... өлшемдері бойынша да (микрометр үлесінен миллиметр үлесіне дейін), бөлшек бетінің пішіні мен күйі ... да ... ... өндірудің белгілі әдістерін механикалық және физико-химиялық деп бөледі.
Ұнтақты механикалық алу әдісі - ұсату мен майдалату, тозаңдандыру, грануляция - ... ... ... ... ... қайта өңдеумен сипатталады.
Физико-химиялық әдістер - ... ... ... ... және ... диссоциация, ерекшелігі - алынатын ұнтақ химиялық құрамы бойынша бастапқы материалдан ерекшеленеді.
Кейде ... ... ... ... ... сипаттамаларын жақсарту мақсатында ұнтақты алудың аралас әдістерін қолданады. Осылайша, тозаңдандыру барысында металлды алдымен түйіршіктейді, содан соң сутектің қорғаныш ортасында ... ... ... тығыз, бірақ жұмсақ өнімдерді алады, сосын оларды ұсатады.
Өнеркәсіпте кеңінен таралған ... ... ... пен ... ... ... қайта орнына келтіру жолымен дайындау әдістері жатады.
Металл ұнтақтарын көбінесе тұтынушы және өндіруші болып саналатын АҚШ, Жапония, ... және ... ... ... ... 55 %-ын ... келтіру әдісімен, ал қалған бөлігін тозаңдандыру әдісімен жүргізеді.
Жыл сайын әлемде шамамен 600...650мың т металл ұнтақ ... ... ... ... саласы негізінде ұнтақ металлургиясын, композиционды материалдарды және ұнтақ қабаттарын біріктіреді.
Ұнтақ металлургия өнімінің ... ... және әр ... ... ... ... келесілерді алады:
Кесетін, бұрғылайтын, сым тартатын құралды, сондай-ақ қарқынды тозуға ұшырайтын тетіктерді дайындауға арналған қатты қорытпалар;
Сұйықтықтарлы қатты қосылыстардан, ауаны, ... және ... ... ... ... ... ... жоғарғы кеуекті материалдар;
Сырғанау мойынтіректерін, төлкелерді, тығындарды және ауыр пайдалану жағдайында жұмыс жасайтын басқа да тетіктерді ... ... ... ...
Үйкелу, ілінісу тораптарының және машинаныі тежеу жүйесінің тетіктерін алуға арналған фрикционды материалдар;
Жоғары температурада және агрессивті газ ... ... ... бұйымдарды өндіруге арналған ыстыққа шыдамды және берік материалдар;
Басқа әдеспен алу мүмкін емес электрлік контактыларды дайындауға арналған күрделі құрамды ... ... ... ... ... ... және т.б алуға арналған магнитті материалдар.
Композиционды материалдар номенклатурасы келесілерден тұрады:
:: жоғары модульді арматура элементтері;
:: арматураланған ... ... ... эрозияға және қызуға шыдамды отқа төзімді материалдар;
:: жылуизоляциялық және жылу сақтау материалдары;
:: эластикалық қыздыру элементтері.
Ұнтақты қабаттардың номенклатурасы келесілермен ... ... ... ... бор, ... және т.б.);
:: оксидтермен (алюминий оксиді, гафний, берилий, кремний және т.б.);
:: баяу балқитын қосылыстардың ұнтақтарымен (вольфрам, ванадий, ниобий ... және ... ... қоспалармен (титан, хром, никель карбидтері және т.б.);
:: композиционды ұнтақтармен (никель-алюминий, никель-графит, никель-хром-бор-кремний және т.б.).
Бұл ... ... ... ... ... жатады:
* суық, сондай-ақ статикалық және ыстық динамикалық пресстеуді, қалыптауды, икемдеу, электроразрядты пісіру мен жарылу энергиясын ... ... ... ... ... ... тетіктерін пішіндеу және пісіру үшін технологиялық үрдістерді және жабдықтарды жасау және ... ... ... және талшықтармен арматураланған қызуға шыдамды композиционды және отқа ... ... ... баяу ... ... ... ұнтақтары мен қорытпалары негізінде өндіруді жүргізу және игеру;
* ... ... мен ... ... ... ... ... құралдары мен жабдықтарына арналған пісірілген материалдарды өндіруді жүргізу және игеру;
* ... және ... ... ... бар контактілер, құралдар мен агрегаттар үшін электроконтактылы материалдарды, минимал магнитті шығындары және магнитті өткізгіштігі бар тұрақты және ауыспалы токты аймақта ... ... ... ... ... ... және игеру.
Ұнтақ алудың механикалық әдістері материал бөлшектерін, олардың материалдағы ілінісудің ішкі ... ... ... ... әсерінен бұзылуы арқылы ұсақтауға негізделген.
Ұсақтау, ұсақтау немесе ұнтақтаумен механикалық майдалатуды жұмсақ ... мен ... ... ... ... ... ... және т.б. ұнтақтарын өндіру кезінде қолднаған жөн. Пластикалық металлдарды ұсақтау күрделенген, өйткені сыртқы жүктемелер әсерінен олар негізінен ... ... ... ... ... ... конусты ұсатқыштарда жүргізеді. Ұсақтау өнімдері - өлшемі 1...10ммм болатын бөлшектер. Олар ... ... ... ... планетарлы центрге тартқыш және балғалы диірмендерде (1-сурет) ұсақталатын бастапқы материалдар болып табылады.
1-сурет- шарлы ... ... ... ... ... мен ... ... өнімдерімен ластануы, олардың жоғарғы құны және үрдістердің қатыстық төмен өнімділігі жатады.
Ұнтақтаудың тағы бір түрі ... ... ... ... патент көпбілікті диірмен.
2. Көпбілікті диірмен
Өнертабыс ұсақтауға арналған құрылғыға жатады және ұнтақты материалдарды ... ... ... бар өнім алу үшін ... ... центрге тартқыш диірмен белгілі, ол өңделетін материалдың кіретін және шығатын құбырлары бар ... ... ... онда ... ... ұстап қалатын сепараторы бар жетекті білік коаксиалды түрде орнатылған. Сепаратор арнайы ... ... ... ... бар ... білікте шиыршық бойымен бекітілген, пластиналар түрінде жасалған, және цилиндрлік корпусқа қаратылған шеттерінде ұсақталатын денелерді ... үшін ... ие, ал шығу ... ... ... ... дискісімен қосымша жабдықталған (Патент РФ №2252077, МПК8 В02С 15/08, ... ... ... кемшіліктеріне: корпустың орталық бөлігіндегі ұсақталмаған материал өте алатын, бос кеңістіктің, сондай-ақ желдеткіш ретінде жетекті білікте бекітілген пластиналарды қолданудың шектеулі ... ... ... ... ... ... ұсақтау үшін сепаратордың түрлі айналу жылдамдықтары және ұсатылатын денелердің қозғалысы қажет, сондықтан үлкен айналу ... ... ... ... ... ... бұл кезде диірменнен ұсақталған материалды шығару айтарлықтай қиын. Сонымен қатар, құрылғыда ұсақталатын материалдың ұсатылатын денелерге берілісін ... ... ... бұл ... ... ... жүктеме түсіреді және ұсатылатын денелердің және корпус қабырғасының ... ... алып ... ... ... материалдың біртексіз болуына септігін тигізеді.
Прототип ретінде таңдалған ең дұрыс ... - ... ... ... ... ... ол тиеу және түсіру құбырлары бар вертикал цилиндрлік корпустан, корпуста осьтес орнатылған ... бар ... ... оның ... ... ... бір-бірімен байланысы жоқ жазық бірдей дискілердің қорабы ... ... ... ... ... ... ұсақталу үрдісі ұсатылу денелерінің корпустың ішкі цилиндрлік бетінің бойымен қозғалуы және ұсақталатын материалдың корпуспен ұсатылу денелерінің түйісу ... ... ... ... ... ... РФ №2110327, МПК8 В02С 15/08, 10.05.98 басылған).
Құрылғының кемшілігі - ұсатылатын денелердің де, ... ... ішкі ... де ... тыс ... болып саналады, бұл геометрияның өзгеруіне, соның салдарынан шикізаттың ұсақталуының бастапқы параметрлерінің өзгеруіне алып ... Бұл ... ... ... ... ... ... орналасуының және ұсатылатын денелерді биіктігі бойынша бір өлшемде жасалуының әсерінен болады, ал аунақшалар арасындағы жіктер барлық жинақтарда бір ... ... ... ... ... ... нәтижесінде алынған металл бөлшектері ұсақталған материалға түседі де оны ластайды, бұл ... ... және одан ... ... өнеркәсібінде сапалы өнім алуда рұқсат етілмейді.
Техникалық тапсырмаға ұсататын денелердің және цилиндрлік корпустың ішкі бетінің ... ... ... ... ... ұсақталатын материалдың сапасын жоғарылату болып табылады.
Оған келесі жағдайда жетуге болады, тиеу және түсіру бункерлері бар ... ... ... ... осьтес орнатылған сепараторы бар ротордан тұратын көпбілікті диірменде ұсату денелерін цилиндрлік корпус қабырғаларының ішкі ... ... мен ... ... тірегінің жұлдызшалы жанама қимасының арасында айналатын конусты білікшелер ... ... бұл ... білікшелердің үлкен төменгі негізінің, диірмен тірегінің және корпус қабырғасының арасындағы саңылауды алынатын ұнтақ ... тең ... ... ал ... ... - К = (Dи - dп)/h тең ... мұнда Dи - ұсақталатын материалдың диаметрі; dп - ... ... ... h - ... ... ... сызбамен сипатталады, мұнда 1 фиг-да көпбілікті диірменнің сұлбасы көрсетілген.
\
2-сурет- Көпбілікті диірмен
Көпбілікті диірмен біліктер 3 орнатылған ... ... 1, ... ... және ... тәждерден 2,5 және 6, орталық тірегі 4 бар ... ... ... ... ... 1 жоғарғы бөлігінде тиеу бункері, ал төменгі бөлігінде - түсіру бункер, ... 1 ... ... ... тәжі 7, электроқозғалтқыш 8 және жинағыш 9 орнатылған. Бункердің жоғарғы бөлігіне реттелетін өнімділігі бар тартып алу желдеткіші орналасқан.
Көпбілікшелі диірменде ... ... ... ... ... асырады.
Ұсақтауға арналған диірменді қосқаннан кейін материалды тиеу бункері арқылы білікшелер 3, ... ... 4 және ... 1 ... ... ... ... Айналып жатқан білікшелер 3 арқылы ұсақталатын материал корпустың 1 және ... ... 4 ішкі ... сығылады және аса ұсақт бөлшектерге ұсатылады. Желдеткіш жүйесімен туындаған және цилиндрлік корпус 1, ... 3 мен ... ... 4 ... ... ауа ... ... ұсатылу үрдісіндегі ірі бөлшектерден бөле отырып, рұқсат етілген ... ... ... ... ауа ... ... ... етеді. Бұл кезде рұқсат етілген өлшемдегі ұсақталған материалдың ұсақ бөлшектері ауа ағынында ұсақталу аймағынан жинағышы 9 бар тиеу ... ... Тиеу ... ... ауа ... жылдамдығы күрт төмендейді, ұсақталған материал бөлшектері ауа ағынынан шығып, жинағышта 9 шөгеді, сосын бункерден алып тасталады. Тарту желдеткішінің өнімділігін, ... ... ... және ... ... 1, ... 3 мен орталық тірек 4 арқылы өтетін ауа ағынының жылдамдығы рұқсат етілген өлшемдегі ұсақталған материал бөлшектерінің ауа ағынында ... және ... ... ... ... ... алатындай етіп белгілейді.
Конусты білік түріндегі ұсату денелерін цилиндрлік ... ... ішкі ... ... және ... ... тірегінің жұлдызшалы жанама қимасының арасында айналатындай етіп жасау, ұсақталатын материалды цилиндрлік корпустың ... ... ... ... етілген өлшемге дейін біртіндеп ұсатуға мүмкіндік береді, бұл кезде ұсату денелерінің корпус ... ... ... ... ... денелеріне бірқалыпты жүктеме түсіреді, бұл ұсату денелерін, орталық тіректі және корпус қабырғаларын пайдалану барысында тозуын азайтуға және ұсақталған материалдың біркелкілігін ... алып ... ... ... ... негізінің, диірмен тірегінің және корпус қабырғасының арасындағы саңылауды алынатын ұнтақ ірілігіне тең болатындай дайындау шекті өлшемдегі біртекті ... ... ... ... ... ... К = (Dи - dп)/h (мұнда Dи - ұсақталатын материал диаметрі; dп - ... ... ... h - ... ... ... білікшелерді қолданы ұсаталатын материалды рұқсат етілген біртекті ірілікке дейін ұсақтауға, сондай-ақ білікшелердің бар биіктігі ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Осылайша, ұсынылған көпбілікшелі диірменді қолдану ұсақталатын материалдардың сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді
Ұнтақты металлургияда қайта қалпына келтіру дегеніміз - ... ... ... ... ... ... көмегімен металл емес құрауышты (оттегі немесе басқа элементтер) алып тастау ... алу ... ... ... ... ... ... молибден, титан, мыс, темір және басқа металлдардың ұнтақтарын алады. Қалпына келтіргіш ретінде газдарды ... ... ... ... және т.б.) немесе қатты заттарды (көміртек, магний) қолданады. Металл ұнтақтарын қалпына келтіру ... алу ... ... ... ... және ... әдістердің бірі болып табылады. Біздің елде оксидтер мен кальций гидридінің металл ұнтақтарымен қоспасын ... ... ... ... ... Бұл әдіспен өнеркәсіп үшін бірегей және құнды қасиеттерге ие, жоғары легірленген болаттар мен қорытпалардың ұнтақтарын ... ... ... және ... ... ... металлдың немесе ерітілген тұздардың қосылыстарының сулы ерітінділерінің олардың арасымен тұрақты электрлік ... ... ... ... түсіндіріледі. Бұл әдіспен қалайы, күміс, мыс, темір, сондай-ақ дендрит пішінді бөлщектері бар сирек металлдардың (тантал, торий, ниобий, цирконий және т.б.) ... ... ... ... ... және ... шикізаттың тазалық дәрежесіне байланысы жоқ жақсы пресстелуімен ерекшеленеді. Ұнтақ бағасы электроэнергияның үлкен ... және ... ... ... ... ... болып келеді.
3. Ұнтақты металлургия технологиясының тиімділігі
Ұнтақты металлургия әдісін бұйым дайындауда қолдану жоғары ... ... ... және ... ... ... ... едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді. Үнемдеуге жоғары беріктікті бұйымды алу, металлды рационалды пайдалану, оның шығындарын азайту, өнім сапасын арттыру, жаңа прогрессивті ... ... ... ...
Егер қарапайым тетікті металл кесу білдектерінде дайындау металл шығынын 20...80%-ға дейін жеткізсе, онда ұнтақты металлургия ... ... алу ... ерекшеленеді, операция саны 3...5 болған жағдайда металл шығындары 5...10%-ды құрайды. Сонымен қатар, ұнтақты өнімдерді өндіру негізінен бір кәсіпорынға ... ... ... паркті және жұмысшылардың жоғары квалификациясын талап етпейді. Қарапайым құрамды тетікті ұнтақты металлургия әдісімен дайындау кесумен ... ... ... ... ... 3...5 ... ... шығынын - 2...8 есеге, тетікті дайындаудың өз бағасын - 1,5...3 есеге қысқартуға және ... ... 1,5...2 ... жоғарылатуға мүмкіндік береді.
Машина жасау зауыттарында тетіктерді кесумен өңдеу кезінде пайда болатын жоңқа мен шлам түріндегі қалдықтар - ... мен ... ... тетіктерін өндіру үшін жақсы шикізат болып табылады.
Негізінен жоңқаның ... мен ... ... шамамен 50% ы болат балқыту өндірісінде қолданылады. Жоңқаның бір ... ... ... ... ... ... әдістерімен қалдықтардан дайындалған бұйымдар қарапайым технология бойынша алынған тетіктерге қарағанда жоғары беріктілікке ие.
Дайындамаларды әрлеп өңдеу ... ... шлам ... ... үшін құнды шикізат болып саналады. Осылайша, шарикті мойынтірек ... ... ... қалдықтары оларды құрғату мен елегеннен кейін, ауыр ... ... ... істейтін фрикционды дисктерді дайындауға арналған негізді құрайды. Мойынтіректі шариктерді егеу мен ... ... ... ... ұнтақ жалпыға арналған құрылымдық тетіктерді дайындауда қолданылады.
Ұнтақты металлургия әдістерімен ... ... ... ... ... ... ... қарағанда, аса жоғары сапаға ие. Осылайша, тез кесетін болат ұнтағынан ... ... ... ... болат құралының беріктігіне қарағанда 3...4 есеге көп.
Құйылған түсті металлдарды темір ұнтағы негізіндегі материалдарымен алмастыру аса тиімді болып ... ... ... металлургия қарапайым да, ерекше де қасиеттері бар материалдар мен ... ... ... сұрақтарды шешуге мүмкіндік береді. Ұнтақты металлургия тиімділігі бұйымда жаппай өндіру жағдайында жоғарылайды. ... ... ... ... ... әдісімен 1мың т тетікті дайындау кезінде 2000т-дан жоғары болат үнемделеді, 200-ден аса жұмысшы және 50-ден аса металл кесу білдектері ... Өнім ... ... өсуімен ұнтақты тетіктерді дайындаудың өзіндік бағасы құйылған дайындамалардың өзіндік бағасына қарағанда төмендейді.
Құрылыс бөлімі
Металлургиялық комбинаттың негізгі өндірісінің объектілеріне жартылай өнімді ... ... ... ... ... жатады. Қосымша шаруашылықтар мен қызметтер негізгі өндіріс объектілерінің дұрыс ... ... ... етуі ... Оларға ақпаратты қамтамасыз ететін; зауыт ішіндегі көліктің; ... ... ... ... ету және жабдықтаудың; шикізаттар мен материалдарды жинау объектілері мен ... ... және ... мен ... ... ... ... да қызметтер; әкімшілік-тұрмыстық корпустар, ғимараттар жатады.
Олардың дұрыс жұмыс істеуі техникалық және технологиялық, ... және ... ... және ... ... ... Жұмыс құрамы мен экономикалық нәтижелеріне өндіріс технологиясы үлкен әсерін тигізеді. Қалыпты ... ... ... ... ... кешені келесілерді қамтамасыз ету керек:
:: өңделетін материалдың минималды қалдықтары және жүйенің жұмыс істеуіне кететін минимал шығындар ... ... ... мен ... ... ... өнімді шығару;
:: қызмет ететін персонал жұмысының қалыпты жағдайы мен қауіпсіздік техникасының талаптарына сай ... ... ...
:: зиян ... болмауы (қалыптыдан жоғары), цех ішінде де, қоршаған ортаға да (су және ауа ...
1. ... ... ... ... ... ... кезеңі кез келген металлокерамикалық бұйымды дайындаудың технологиялық сұлбасын жасау болып табылады. Ұнтақты металлургияның технологиялық сұлбаларының әр ... ... ... ... және ... ... нұсқаны таңдаған жөн. Технологиялық сұлба техникалық жобада принципиалды сұлбадан талдап тексерумен ерекшеленеді. Негізгі мақсаты - ең кіші ... ... және ең кіші ... бағасы болған кезде жоғары сапалы бұйымды алуды қамтамасыз ететін технология нұсқасын таңдау. Технологиялық үрдіс алдымен графикалық сұлба түрінде, содан кейін ... әр ... ... технологиялық карта жасалады, онда ұнтақ қоспасының құрамы, пресстеудің меншікті қысымы, пісіру температурасы, сақтау уақыты, бақыланатын атмосфера және ... да ... ... ... ... барлық операциялары көрсетіледі. Технологиялық карталарды бірнеше біртипті бұйымдарға жасаған жөн. Өндірістің принципиалды сұлбасының мысалы 10-суретте көрсетілген. Технологиялық сұлбаның соңғы ... ... ... материалдық теңдік есебінің негізінде материалдың қанша мөлшері қайта өңдеуге жарамды екені ... ... ... негізгі мәселесі - дайын бұйымдарды шығарудың жоспарланған көлемінде, берілген технологиялық сұлба үшін қайта өңдеуге кететін бастапқы ... ... ... ... ... Табылған бастапқы материал мөлшері өндірістің түрлі шектеріндегі қажетті жабдықтардың санын есептеу үшін негізгі ... ... ... ... ... ... дайындық жұмысын, құрылыс жағдайлары туралы ақпарат жинау мен өңдеу ... цех ... ... болжамды технологиялық үрдістердің құжаттарын меңгеріп дайындайды.
Жобалау ... ... ... ... үрдістерінің технологиялық сұлбаларын жасайды; цех бойынша өндірістің операциялық және ... ... ... ... ... ... ... жоспарын құрады.
Металл ұнтақтар. Ұнтақтың химиялық және түйіршік метрикалық құрамы. Металл ұнтақтарды ... ... ... ... ... ... ... және түйіршікметрикалық құрамын, бөлшектер пішінін техникалық бақылау. Ұнтақтарды елеу. Ұнтақтың түйіршікметрикалық ... ... ... техникалық бақылау. Ұнтақтарды араластыру. Ұнтақтардың гомогенділігін, себілу тығыздығын техникалық бақылау. Бұйымдарды пресстеу. Пресстеу санына қатысты брикеттерді техникалық бақылау. Пісіру. ... ... ... ... ... ... ... мен кеуектілікті анықтау. Калибрлеу. Калибрленген бұйымдарды өлшемдері мен сапасына қарай ... ... ... ... майдың сіңуі. Сіңген майдың мөлшері бойынша бұйымды техникалық бақылау. Дайын ... ... ... ... ... приниципиалды технологиялық сұлбасы
Цехтың қабылданған технологиясында келесі негізгі ... ... ...
* шығару бағдарламасы, жұмыс режимі, ауысым;
* технологиялық режимдер бойынша ... мен ... бар ... ... ... сұлбасы;
* өңделетін материалдардың физикалық сипаттамасы;
* негізгі жабдықтың санын ... және ... оның ... ...
* үрдісті жүргізу технологиясы;
* қойма орындары және қоймаға жинау технологиясы, қойма ауданын есептеу, цехтың көліктік жабдықтары;
* жабдықты ... ... ... ... судың, будың, газдың, қысылған ауаның, қышқылдардың, майлардың, эмульсияның шығыны;
* жабдықтар астындағы ... ... ... ...
* ... бөлімдер мен қызметтер, қосымша материалға қажеттілік;
* нормативті-технологиялық карталар. ... ... және ... ... ... ... жоспарын негізгі жобалы шешімдер бойынша жұмыс барысында белгілейді. Цехты қайта салу кезінде ... ... ... ... ... және энергетикалық қамтуларды ескеріп жасайды. Технологиялық бөлімді жобалады аяқтау кезінде есептік ... ... ... ол жаңа ... ... ... цех ... технологиялық бөлігін жасау бойынша технолог-жобалаушылар жұмыстарының соңғы кезеңі ... ... ... ... ... негізгі және қосымша жабдықтың тапсырыс спецификациясы беріледі, оның негізінде зауыт-дайындаушыда жабдыққа тапсырыс беру жүзеге асырылады.
Ұнтақты металлургия цехтарын жобалаудың басында ... ... ... ... және ... ... аса ... болып саналады.
Есептік деп ұнтақты металлургия бұйымдарының кең номенклатурасының түрөлшемдерін атайды, оларды қабылдау жағдайы бойынша жабдықтың технологиясы мен ... ... ... ... орнатылған қуат, номинал жылдамдық және оны реттеу шектері, өнімділік, ресурстар шығынының және қызметтердің нормалары, өзіндік ... және ... ... ... ... металлургия цехтарында өндіріс орташа немесе ұсақ сериялы болады, яғни бір цехта кең және әр түрлі сортамент бар, ол кіші ... ... бар ... жүздеген аттарын есептейді. Мұндай үлкен сортамент бойынша жобалы, ал жұмыс істейтін цехтарда түрлі жоспарлы-экономикалық есептер жүргізу ... ... ... ... режимдерді нақты орнатуға, қажетті жабдықтардың санын есептеу мен таңдауға кіріспес бұрын, барлық берілген ... ... ... ... ... ... ... топтарына бөледі. Осындай әр топқа есептік түрөлшем таңдалады.
Есептік түрөлшемдер бірнеше талаптарды сай келуі ... ... ... ... және ... ... бірге, өлшемдермен, өңдеу көлемдерімен және т.б. көрсетілуі керек.
Технологиялық үрдісті жобалау кезінде ... ... ... ... ... ... ол ... деңгейге жауап беруі керек, сондай-ақ модернизация сұлбаларын көрсету арқылы жетілдірілген, ... және ... ... ... ... ... таңдаудан кейін технологиялық үрдістің режимдерін жасауға кіріседі.
Қосымша жабдықтың барлық түрі отандық және шетелдік тәжірибелердің жетістіктерін ... ... ... Қосымша жабдықты цехта негізгіден кейін орналастырады.
Өндірістік технологияны орнатып, негізгі ... ... ... әр ... ... ... карта құрылады.
Нормативті-технологиялық карта цехтағы негізгі құжат болып табылады, оған сәйкес кез ... өнім ... ... бұл - ... нормативті-анықтамалық ақпаратының негізгі қайнар көзі. Онда кезекпен барлық технологиялық операциялар белгіленеді, ... ... ... ... жабдық анықталады, әр операциядағы қалдықтар мен шығындардың оңтайлы нормалары туралы мәліметтер ... ... ... және ... шығыс пайызы анықталады.
Техникалық нормалау мәліметтерінің негізінде шығару нормалары белгіленеді, білдек- және адам-сағат ... мен ... өнім ... ... ... ... ... құрған кезде келесі жағдайларды басшылыққа алған жөн: шығарылатын өнімнің әр топшасына жеке карта есептелуі керек; егер ... ... бір ... өкіл ... және бұл топшалар бір технологиялық сұлбамен дайындалса, онда НТК топшалар санына сәйкес даналар мөлшерінде дайындалуы қажет; егер бір өнім ... екі ... одан да көп ... ... онда мұндай бұйымдар үшін бірлік НТК есептеледі, оған бірінші цехтың қайта бөлісі және екіншінің ... ... ...
2. ... жоспарлау және ондағы жабдықтарды қою
Цехты жоспарлау - аса ... және ... ... ... ... ... Бұл тапсырманы шешер кезде қолданылатын материалдар мен оларды сақтау ... ... ... мен ... оларды пайдалану ыңғайлылығы; жұмысшылар еңбектерінің жағдайлары; жүкағындарының болуы және т.б. ескеріледі. Ұнтақты металлургия цехы ... ... ... ... ... тұрады:
* металл ұнтақтар мен басқа материалдар қоймасы.
* Ұсатып ... ...
* ... мен ... ... ...
* ... бөлімі немесе бұйым дайындамаларын пішіндеу бөлімі.
* Пісіру және қорғаныш газдарын өндіру бөлімі.
* Дайын бұйымдарды калибрлеу, ... ... ... ... өңдеудің басқа түрлерінің бөлімі.
* Дайын өнім қоймасы.
* ... ... ... ... конторалы және тұрмыстық бөлмелер.
Ұнтақты металлургия кәсіпорындары өнеркәсіптік аймақта құрылыс нормаларының, өнеркәсіптік ... ... ... қарсы нормаларының талаптарына сай орналасуы қажет.
Төменде жоспарлау кезінде ескеруге қажетті ... ... мен ... жеке құрылыстарының кейбір ережелері көрсетілген. Шикізатты қабылдау бөлімі мен қосымшалар қоймалары ... түсу ... ... ... керек. Дайын өнім қоймасы жүк ағындармен түйіспес үшін өнімді жіберу жағына ... ... ... ... ... мен қрау ... өнеркәсіптік аймақта оны кеңейтудің мүмкіндігін қарастырған жөн.
Цехтың орналасуы цехаралық ... бос ... ... ... максимал ағынын қарастыру керек. Жеке машиналар мен агрегаттардың орналасуы кезінде жіберетін көліктік құрылғылардың (конвейер, элеватор) минимал мөлшерін қолдануды ескерген жөн. ... ... ... ... ... ... ұсынылады (жабдықты орнатудың сызықтық сұлбасы). Жабдықты өндірістік ғимараттарда және ... ... ... ... ... болу ... ... жұмыс орнына қарай қозғалуы көліктік ағын аз болатын қысқа маршрута жүргізілуі тиіс.
Жабдықты пайдаланатын ... ... ... аймағында орналастыру керек. Технологиялық жабдықтың орналасуы оны пайдалану, қызмет көрсету, жөндеу, монтаждау және демонтаждау кезінде ыңғайлылық пен ... ... етуі ... ... негізгі жабдықты орналастыру технологиялық жобалаудың маңызды да күрделі операцияларының бірі ... ... ... ... ... орналасуы өндірістік ағындарды анықтауында, олар цех немесе аймақ жұмыстарының технико-экономикалық нәтижелеріне әсерін тигізеді.
Бұл операцияның күрделілігі келесіде, жаңа ... ... ... бір ... екі ... ... ... шешу керек, соның ішінде: ғимарат пішінін өтпе жолдар саны мен ... ... ... және оларға қатысты жабдықты орналастыру (3 кесте).
Бұл тапсырмалардың әрқайсысын шешу ... ... ие. ... ... нұсқа таңдау үшін бірінші қарағанда ең жөндісін зерттеп, солардан оңтайлысын таңдап негіздеу керек.
Жабдықты орнату кезінде оның зауыт ... ... ... және монтажды сызбаларын басшылыққа алу керек. Цехаралық көлік бар болған жағдайда ол үшін өтпе ... ... ... жол ... кем болмауы тиіс.
Конвейерлердің өндірістік ғимараттарда, галереяларда, эстакадаларда орналасуы қауіпсіздік талаптарына сай болуы керек. ... ... ... үшін ... ... ... жеке тетіктерді алуға, орнатуға және тасымалдауға арналған айлабұйымдарды қарастыру керек. Даналы және аз сериялы сипаттағы өндірісте жүкағындарының ... ... ... керегі жоқ. Мүмкін болған жағдайда, материалдарды бір операциядан екіншісіне өздігінен ағуды жүргізу ... бұл ... ... ... болуына себеп болады.
Жарылуға қауіпті, тұтанатын және үлкен шуда жасалатын агрегаттарды изоляцияланған ғимаратта орнатқан жөн.
Пештер мен пресстеу жабдықтарын қабырғадан ... ... ... орнатуды жоспарлау кезінде цех құрылысы тік бұрышты болуын ... жөн. ... ... ... ... ... бұл бұйым сапасының төмендеуіне әкеледі. Сондықтан цехта металл ұнтақтарын ... ... ... ... ... бұл кей ... пісіру бөлімімен бірігеді.
Орта және кіші қуатты ұнтақты металлургия ... ... ... ... ... ... қашық болатын бөлек ғимаратта орналасуы жөнді емес. Бұл цех ... ... ... ... ... одан міндетті түрде капиталды қабырғамен бөлінуі қажет. Егер ғимарат көп қабатты болса, онда технологиялық үрдіс жоғарыдан төменге ... ... ... ... материалдарға арналған бункерлер және ұнтақтарды дайындау мен араластыру жабдығы ... ... - ... мен пісіру бөлімі. Цехтар мен кіші қуатты ... ... ... ... ... жалпы корпуста орналасуы мүмкін. Бұл тізімге ұнтақты ұсату мен араластыру кезінде пайда болатын шу мен шаң ... ... ... бөлінген араластырып ұсақтау жабдығының бөлімі кірмейді. Бақыланатын атмосфераны (сутек, эндотермиялық газ, көміртек қышқылы, ... ... ... арналған қондырғы негізгі бөлмеден тыс орналасып одан капитал қабырға арқылы бөлінуі қажет.
3. Энергия қамтамасыз ету, энерго үнемдеу, ... ... ... шешімдерді ауырлататын технологиялық үрдістер мен энергетикалық баланстардың ерекшеліктері тән:
* жоғары температураның және күштік үрдістердің басым болуы (энергияны орташа тұтыну ... ... ... оны ... жылдық тұтынудың шамамен 9%-ын құрайды);
* бір уақытта қолданылатын энерго тасығыштардың әртүрлілігі;
* кезекті (шынжырлы) құрылыстардың және осы шынжырдағы кері байланыстың ... ... ... ... көпреттілігі;
* химиялық энергияны тасығыштар бөлігінің металлургиялық өнім құрамына өтуі және оның кейінгі ... ... ...
* ... түрлері, саны, параметрлері және бағыттары бойынша өндірістік динамиканың арқасында энергияның келу және шығу құрауыштарының бірқалыпсыздығы;
* кәсіпорынды аймақпен байланыстыратын энергоағындардың ... және ... ... ... ... ... ... жоғарылату бойынша шаралар үш бағытта жасалады: жанармайды металлургиялық агрегатта тиімдеу; энергоүнемдеу технологияларын және кіші энергосыйымдылықты технологиялық өндірістерді жасау, жылу режимдерін ... жылу және ... ... ... ... және ... ... өндірісте қолдану. Энергоүнемдеудің негізгі бағыттары өндірістің ерекшеліктерін ескеру керек.
ЕЭР-ді (екіншілік энергетикалық ресурстар) тиімді пайдалану сатып алу энерготасығыштарының бірінші кезекті ... ... ... ... ... ... ...
Қалдық жылуды қайтару - энергияны үнемдеудің тиімді құралы болып саналады.
Ірі ... ... ... үл ... тұрады:
* энергоресурстардың өзіндік көздері: жылу, булыауаүрлегіш, электрлік, оттекті станциялар (кейбіреуі - ... ... - ... ... нүктеден (су, газды, букүштік, электрлік желілер мен подстанциялар) тұтынушыға беретін таратқыштар;
* ... ... ... бар ... ... ... өндірістер; котел-утилизаторлар, жылуалмастырғыштар және басқа да жабдықтар.
Металлургиядағы ... сату және жеке ... және ... кәсіпорынның негізгі өнімдерін шығару үшін жанармайдың энерготұтынуының, өндірісінің және утилизациясының көлемдерінен ... ... ... ... ... бірі - шекті мүмкін болатын энергосақтаушы әсерге жетуді бағалау.
4. Сумен қамту, канализация және шламжою
Металлургияның су шаруашылығын ... ... ... ... жүйе ретінде қарастырған жөн. Бұл ерекшелік жоба шешімдерін және оны жасаудың барлық кезеңіндегі жоба құжаттарын жүргізу кезінде көрінеді және ... ... ... болады:
* сала кәсіпорнының су шаруашылығы;
* су инспекциясымен қатынасу бөлігінде металлургиялық кәсіпорындардың су шаруашылығының жүйелері;
* подпиточный сумен, шартты таза ... ... ... ... ... ... ... жүйелері және өндірістік;
* химиялық ластанған су канализациясы, жаңбырлы канализация, тұрмыстық канализация;
* цех ішіндегі жүйелер;
* аймақ ... және ... ... ... ... объектілеріне келесілер жатады: құбыржолдар жүйелері, насос тұрақтары, беткі қабатты су суытқыштар (радиаторлы градирня, ауа суыту ... сулы ... және т.б.), ... суды ... өңдеуге арналған құрылыстар. Ұнтақты металлургиялы цехты сумен қамту және суды бөліп алу жүйесі мыналарды қамтамасыз етеді: суды ... ... ... өңдеу; тұтынушыға беру; қолданылған суды шығару; оны тазарту; залалсыздандыру және қайта қолднасықа ... Жүйе су ... ... ... станциядан; су құбырлары мен су айдау желілерінен; су тазарту және су суытқыш құрылыстардан; сумен қамтуды басқару құрылғыларынан тұрады. ... ... ... ... цикл ... керек. Шамамен елғанда, ұнтақты металлургия цехтарының 1 тонна өніміне ағынды сумен қамту кезінде 700 м3-қа дейін таза су ... кері ... - тек қана 30−40 м3, бұл ... ... бағалы өндіріс қалдықтары сақталады. Техникалық (өндірістік) және шаруашылық-тұтынатын сумен қамту желілері бар. Техникалық желілер үшін беткі қабаттағы ... ал ... үшін - ... ... ... ... вентиляцияға, ауаны тазартуға арналған су денсаулыққа зиянды ... ... және ... ... ... ... ... керек: 0,09 г/(м2·сағ). Кері сумен қамту жүйесіндегі су балансы келесі теңдеумен сипатталады:
Qдоп = ∑Qпроизв + Qсбр,
мұнда Qдоп - ... ... ... ... таза су мөлшері, м3; ∑Qпроизв - кері қатпайтын өндірістік шығындар қосындысы, м3;
∑Qпроизв = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 +... Qi ... ... ... булану кезіндегі шығыны, судың тағамдармен және қалдықтармен ағып кету кезіндегі ... сүзу ... ... және т.б.); Qсбр - ағылатын су мөлшері, м3.
Цех ішіндегі шаруашылық су құбырларының желілерін ... ... ... ... өндірістік су құбырларының желілерін - болат құбырлардан ... ... цех ... ... ... i >= 0,003 болғанда жүргізеді, ал магистрал құбыржолдар кіріске i >= 0,005 көлбеулікте болуы керек. Сумен қамту ... ... ашық ... жөн. ... диаметрі суды 1 л/с дейін шығындау кезінде 25мм-ді құрайды, 5л/с - 70мм, 20 л/с - 125мм. ... ... ... ... ... ... кері ... қамтуды пайдаланады. Ластанбаған суды тек қана суытады, ал ластанғанды - сақтап, суытып тазартады. Өндірістік және ... ... ... үшін ... 25−30 °С ... лас ... кері суын ... Шаруашылық-тұтыну суын пайдалану бір адам үшін ауысымына 25л-ді құрайды, ал егер цехта жылушығару 83,7 ... асса 45 л. ... ... ... коэффициенті 2,5-3.
5. Құрылысқа арналған алаңды таңдау
Алаңды таңдау табиғи ... ... ... ... жер, су, ... және ... да ... ұстанумен жүргізіледі, олар мемлекет қалаларын аудандық жоспарлау жобасын, теміржол және автомобиль жолдарын, газ құбырларын, энергожүйелерді, байланыс желілерін дамытуды ... ... ... кезінде келесі жағдайларды басшылыққа аламыз:
1. Кәсіпорындарды орналастыру үшін аз өнімді, ауыл шаруашылығына ... ... ... жөн.
2. Алаң ... және сыртқы және жаңбырлы сулардың ағынын қамтамасыз ететін еңіске ие болуы керек.
3. ... ... ... және ... ... қайнар көздерінің қажетті қуатқа ие болғаны жөн.
4. Келесілер кепілденуі тиіс: берілген жерде және жақын тұрғын ... бос ... ... ... олардың кәсіпорыннан алыс емес жерде орналасуы.
5. Алаң ... ... мен ... ... ... ... қондырусыз тұрғызуға жарамды болуы керек. Топырақ суларының деңгейі алаңда іргетастардың, жертөлелердің, туннельдердің орналасу ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруға, қажетті материалдарды дайындауға, белгіленген жобалы шешімдердің ... ... ... ... ... ... ... Ол комиссия құрады, оның құрамына басты жоба ұйымдастырушыларының, архитекторлардың, геологтардың, ... ... су ... жер ... ... ... Госпожнадзор, Гостехнадзор, автомобильді және темір жолдар және т.б. білікті өкілдері кіреді. Комиссия ... ... ... және актыны жасайды.
Алаңды таңдауға, әдетте, тек жобаланған кәсіпорынның мәселелерін сәтті шешу ғана емес, ... ... ... ... орынды пайдалану мүмкіндігі де тәуелді болады. Сондықтан берілген ауданда ... ... ... әр алаңның технико-экономикалық талдауын жүргізеді және ең тиімдісін таңдайды.
6. Құру мен ... ... ... ... ... пайдалану дәрежесін (Fз) бағалау үшін екі технико-экономикалық көрсеткіш бар: құру коэффициенті және ауданды пайдалану коэффициенті.
Құру ауданы Fз - бұл ... ... ашық ... ... санитарлы-техникалық құрылғылармен, ашық қоймалар немесе дайын өнімді сақтайтын алаңдармен, эстакадалармен, тиеу-түсіру алаңдарымен және т.б қамтылған аймақтардың қосындысы.
Құру коэффициенті k з құру ... ... ... ... Fоб ... ... ... Жаңа зауыттар үшін ол 0,35-0,45 құрайды.
Ауданды пайдалану коэффициенті kис - бұл ... және ... ... ... ... ... алаңдар Fд арқылы ауданды қосумен құру аудынының кәсіпорынның жалпы ауданына қатынасы болып ... Жаңа ... үшін ол ... ... ... коэффициенттер жоғары болған сайын басты жоспар тиімді болады. Алайда коэффициенттердің жоғарылауы ... ... және ... оны ... қиындауына әкеліп соқтырады және ондағы жұмысшыларға ыңғайсыз жағдайлар тудырады.
7. Өндіріс цехтарының жобалы ... мен ... ... ... ... ... - олардың жобалы қуаты мен өнімділігі болып табылады.
Цехтың жобалы қуаты - ... ... және ... ... ... ... ... бұл өндіру мен жабдықтаудың жобаланған технологиясын игеру, қызмет ету персоналының жоғары квалификациясы болғанда және ... ... ... ... ... ... ... материалдармен және ауыстыру құралымен үзіліссіз қамтамасыз ету кезінде бір күнтізбелік жыл бойы ... ... ... ... ... және ... қуат ... қабылданған дайын өнімнің түрлері мен өлшемдерінің сапалы ... цех ... ... анықтайды.
Цех өнімділігі уақыт бірлігіне шығарылатын дайын өнімнің көлемімен анықталады. Әдетте цехтың сағаттық (немесе ауысымдық) өнімділігін берілген сортамент бойынша цехта ... ... ... ... ... ... өнімділігі ретінде есептейді, оларда цехқа түсетін бастапқы дайындаманың дайын ... ... ... ... үрдісі жүзеге асады.
Цехта орнатылатын агрегаттар немесе агрегаттар қосындысының өнімділігі әр түрлі факторларға байланысты болады.
Негізгі факторларды белгілейік:
* еңбек ... ... және ... ... ... ... мен ... желілер;
* материалдар - әр түрлі бастапқы шикізаттар;
* шикізат массасы, өлшемі және сапасы бойынша еңбек бұйымдарын өндіру ... ... өту ... және ... ... ... ... режимдерін сипаттайтын технология;
* дайын өнім (сортамент, химиялық құрамы, өлшемі, сапа талаптары және т.б бойынша);
* ... ... әсер ету). ... ... ... нәтижесі болып табылады, және жобалаушы үшін ол жоба шешімін (құрастыру мен жоспарлауды қосқанда) анықтайтын басты фактор.
8. Өнім саны мен ... ... ... ... ... ... ... үшін мәлеметтер барлық өнімдердің құрамынан және осы өнімдер құрамына кіретін жеке құрауыштарын операция кезінде қолдану ... ... ... ... құрамы мен мөлшерін анықтау үшін үш әдіс пайдалануы мүмкін. ... ... ... әр ... үшін ... барлық соңғы өнімдеріне үзінділер беріледі. Кез келген соңғы өнім құрамы мен мөлшерін берілген өнімді құрайтын құрауыштарды қосу арқылы анықтайды. ... ... ... ... белгіленеді. Оларды алынатын құрауыштың абсолютті құрылысы белгілі. Бұл барлық қалған құрауыштардың абсолютті құрылысы мен ... ... ... ... ... Егер де ... ... бірінде пайдалы құрауыш болмаса, оның құрамындағы басқа құрауыштың мөлшерін анықтау керек.
Үшіншіде соңғы өнімнің шығуы мен құрамы белгіленеді. Бұл ... және оның ... ... ... ... ... ... береді. Тәжіриеде бұл әдістерді әдетте қосады. Соңғ ... бір ... ... басқалардың құрамы мен мөлшері негізінде - берілген шығыстардың және т.б. негізінде анықтайды.
* Өндірістің әдістерін негіздеу мен ... ... ... ... ... сұлбасы өзгеру мүмкін, оның салдарынан операция сандары тұрақты емес (9 сурет). Пішіндеу аса маңызды операцияның бірі және ... ... ... ... ... Дайындамаларды пішіндеу сыртқы қысыммен алдын ала жасалған пішіндерле жүргізіледі (суық күйде немесе белгілі бір температураға дейін қыздырылғанда). Пішіндеу үрдісі сығудің ... ... ... ... ... қсоылатын қысым шамасымен сипатталады. Сығуға кететін қысым аз болған сайын пішіндеу операциясы ... ... ... шамасы 20-100 МН/м2 жетеді.
Пішіндеу әдістері былайша ... ... ... және ... ... ... пресстеу және т.б.);
* Пішінделетін брикеттің тұрақты және ауыспалы аймағы кезінде жүзеге асатын;
* Суық, бөлме температурасында жүретін және ыстық - ... ... ... ... ... ... атмосфералы қысымда;
* Тұрақты, үзіліссіз өсетін, жылдам өсетін қысыммен және дірілді қысым қосымшасымен;
* Біржақты, екіжақты, көпжақты және ... ... ... ... таңда металлокерамикалық тетіктерлі пішіндеудің келесі технологиялық нұсқалары белгілі: жабық немесе ашық ... ... ... ... үйкеліс күшін қолдану арқылы пресстеу, гидростатикалық, вакуумды, ыстықтай, дірілді пресстеу, ... ... ... ... ... ... қабықшалы ұнтақтарды қалыптау, шликерлік пішіндеу, жару арқылы пресстеу.
Пішіндеу әдісін таңдау түрлі факторларға байланысты болады. ... ... ... мен ... материал, өндіріс масштабтары, қажетті дәлдік классы мен бет жиіліктері, материалдағы ... ... мен ... ... ... ... ... механикалық өңдеусіз дайындау, термиялық өңдеудегі немесе гальваникалыө қабаттардағы ... ... ... ... мен пішіні), жабдықтың болуы, экономикалық ойлану. Пішіндеудің аса рационалды әдісі ... ... ... ... ... ғана таңдалады. Тетіктің әр түріне жеке факторлар оны ... ... ... таңдауды анықтаушы болып табылады. Мысалы, ұзындығы оның ... ... ... ұзын ... мунд-даналы пресстеу, гидростатикалық пресстеу немесе пуансонмен пресстеу әдістерін қолданып дайынлауға болады.
Пресстеу әдісін таңдау сондай-ақ ... ... және ... ... ... байланысты жүргізіледі.
Пішіндеудің кең таралған әдісі - жабық пресс-пішіндерде суықтай пресстеу болып табылады. ... ... ... ... бұйымды пісірілетін композицияның негізгі металлының балқу температурасынан төмен болатын орнына келтіру ... бар ... ... ... ... Кейбір жағдайда пісіру ерекше қасиетке жету үшін бірнеше рет жүргізіледі, бірақ көп жағдайда бір рет те ... ... ... ... ... ... кейін аяқталады. Егер арнайы қасиет немесе нақты өлшемдер керек болса, онда барлық пісірілген бұйымдарды қайтадан пресстеп, калибрлейді.
Бұйымның аса ... ... алу үшін ... кейін арнайы пресс-пішіндерде пресстеу жүргізіледі. Пісіру бұйым өлшемдерінің ... ... ... ... керек болғанда бұйымды калибрлеу керек (әдетте тез жүретін пресстерде). Мұндай операция металл беріктілігін жоғарылату үшін жүргізіледі және бұйымның ... ... ... аяқталады. Кейде пісіруден кейін тетіктерді кейінгі пісіру немесе күйдіру ... екі не үш ... ... Кей ... бұйымды қайта пісіру кейінгі операцияларды орындаған кезде пресстелген ұнтаққа үлкен қаттылық беру үшін қысқа уақытта сақтау арқылы төмен температурада жүргізіледі. ... ... ... ... жеңілдету үшін қосылатын майлау заттарын (цинк стеараты, машина майы, литий стеараты) күйдіру үшін ... ... ... ... ... ... қаттылық және беріктік беру үшін соңғы рет пісіреді.
10. ... ... ... ... ... ... ... Соғылманы құрылымдау.
суретінде көрсетілген тетік сызбасы бойынша ... ... ... ... ... үшін жалынды пешті қолданады. Қалыптаушы жабдық ретінде қосиінді ыстықтай қалыптау баспағын (ҚЫҚБ) ... ... - ... ... ... ... ... болатынан жасалады (МЕСТ 28378-89 ). Химиялық құрамы: 0,071 % С, 0,064 % Мn, Si -0,032 %, Cr-17.24 %, S -0.0128 %. Ni-13% ... ... ... ... массасын анықтау. Айтылған массаны, тетікті алдын ала қарапайым фигураларға (сақиналарға) бөліп, осы тетіктің көлемі мен ... ... алып ... ... ρ - соғылма материалының тығыздығы, кг/м3, ... үшін 7850; Vд - ... ... м3; V1 - ... ... ... келетін фигураның көлемі, м3; V2 - тістегеріш тоғыны мен ... ... ... ... ... м3; V3 - ... ... сәйкес келетін фигураның көлемі, м3; D, d - сақинаның сыртқы және ішкі ... м; Н - ... ... м.
Есептеу үшін бастапқы мәліметтер. Соғылманың массасын былай анықтаймыз:
мұндағы Кр - ... ... ... ... ... үшін ... есептеу коэффициенті (жоғары жақты қараңыз). Соғылманың пішіні қарапайым және ... ... ... ... мөлшерді қабылдаймыз: Кр = 1,1.
Соғылманың дәлдік класын таңдау. Анықтамалар бойынша ҚЫҚБ жабық қалыпта ... ... ... бес класы ішінен Т3 дәлдік класын таңдау ұсынылады.
Болат тобын анықтау. ПХ18Н15 легірленген болатында көміртегінің орташа массалық үлесі мынаған тең: ... ... ... ... ... ... ... тең: 2% жоғары.
Стандарт бойынша (жоғары жақты қараңыз) көміртегісінің массалық үлесі 0,35% ... және ... ... ... ... ... 2 % жоғары болса, онда олар М3 тобына жатады.
Күрделілік ... ... ... ...... осы ... пішіні жанасып кіретін геометриялық фигураның массасы Gф (көлемі) қатнасын есептеу арқылы күрделік дәрежесін ... ... ... ... үшін соғылма пішіні жанасып кіретін геометриялық фигура болып ... ... Осы ... ... ... ... ... 160·1,05 = 168 мм; биіктік 77·1,05 = 84 мм. ... 1,05 - ... ... ... соғылма өлшемдерін үлкейтуді ескеретін кэффициент.
Геометриялық фигураның көлемі мынаған тең: ... ... ... ... ... ... массасы мынаған тең:
тф = 1795·10-6·7850 ≈ 14,1 кг.
Бұндай жағдайда соғылма мен геометриялық фигура ... ... ... тең: ... жазылған қатнас 0,63 көп болғанда С1 күрделік дәрежесін ... ... ... бетінің құрама пішінін жазық қылып қабылдаймыз.
Алдын ала анықталған параметрлерді қолданып (N = 7, М = 3, С = 1, және Т = 3) ... ... ... ... Бұл ... 12 тең. ... формуланы қолданып табылған мөлшердің дұрыстығын тексереміз:
И = N + M + C + 2(T - 1) - 2;
И = 7 + 3 + 2 + 2(3 - 1) - 2 = 14. ... ... ... ... ... ... бұл мөлшер дұрыс анықталған.
Соғылманың өлшемдерін анықтау. Соғылманың негізгі өлшемдері анықтамада 4 - 25 ... ... ... ... ... анықтау. Қалыптау еңістері мынаған тең: сыртқы беттерге: 5о кіші болмау қажет, 5о тең етіп ... ішкі ... 7о кіші ... ... 7о тең етіп ... ... радиустері мынаған тең: сыртқы бұрыштардың ең кішкентай жұмырлану ... 3 мм тең. 4 мм тең етіп ... ... ... ... және ... шақтамалы ауытқулары
Өлшемдер
Rа,
мкм
Әдіп, мм
Қосын-ды әдіп, мм
Өлшем-дер, мм
Шақта-малы ауытқу-лар
Белгілеу
мм
Негізгі
Қосымша
Ажырама беттің ығысуы
Жазық-тықтан ауытқу
Беттер-дің жануы ... ... ... ... ... тең: 1,0 мм.
Жазықтықтан шақтамалы ауытқудың мөлшері мынаған тең: 0,8 мм.
Қалыптың ажырама ... ... ... ... тең: 0,8 ... ... ... және сәйкесті ережелерді ескеріп суық соғылманың сызбасын сызамыз ( - сурет).
Соғылманың өлшемдері
D1 160+(2+0,3)*3=165мм
D2 100+(1,8+0,3)*2=104мм
D3 ... ... ... ... дайындаманың өлшемдерін анықтау. Бастапқы дайындаманың өлшемдерін қалдықтары бар соғылманың көлеміне тең етіп ... ... = Vс + Vкыл + Vд + Vк = к·(Vс + Vқыл + Vд) = ... Vд, Vс, Vкыл, Vд, Vк - ... ... ... ... және күйіктің көлемдері (сәйкесті жазылған), м3; к - күю мөлшерін ескеретін коэффициент (электр тоғымен қыздырған ... 1,01, ... ... ... 1,03 тең, яғни 1 ... 3 % тең етіп қабылдайды); D және Н - бастапқы ... ... мен ... ... ... ... қыздыратын болғандықтан, 1,03 тең коэффициентті қабылдаймыз.
Соғылманың көлемін анықтауды тетіктің көлемін анықтаған да сияқты әдістемемен ... ... ... - сурет. Тістегеріш соғылмасы
Жалынды қыздырған кезде дайындаманың ... 3% ... ... ... ... ... тығыздалған ұнтақтың көлемін былай есептейміз:
Vд = к·Vс = 1,03 *1267000 = 1305010 мм3.
Арнайы ... ... ... ... (пештер мен электрлік және газды қыздырылатын жылыту құрылғылары) келесі ... ... үшін ... металл мен қорытпа ұнтақтарын химиялық қосылыстар мен элементтер синтезінен орнына келтіру әдістерінің көмегімен алу; ұнтақты ... және ... ... ... ... ... қоспалардан тазалау және т.б.); пісіру; қысыммен өңдеуге дейін пісірілген дайындамаларды қыздыру; шынықтыру; пісірлген дайындамаларды жұмсарту және ... ... ... ... ... ... ... материалдарға сіңуі.
Электрлік қыздырылатын пештер ұнтақты металлургиядағы жылыту жабдығының негізгі түрі болып саналады және жоғарыда аталған операциялардың барлығын орындау үшін ... ... ... ... ... классификациясының негізі - электрлік энергияны жылуға ... (164 ... Осы ... ... электрпештерін доғалы және кенді термиялық; кедергімен қыздыру; электроқожды үрдістер үшін; индукционды қыздыру; диэлектрлік қыздыру; электронды-сәулелік қыздыру; плазмалық қыздыру; инфрақызыл ... ... ... және т.б. ... ... ... электроқыздыру кезінде айналдырудың негізгі әдістері: 1 - ... ... 2 - ... ... ... орта; 3 - күш қорегінің көздері; 4 - ... 5 - ... 6 - ... 7 - ... 8 - ... жүйе; 9 - катод; 10 - ион ... ... және ... ... ... ... энергия доғалы бөліктің плазмасында жылуға айналады, ол бірі қорытылатын материалдың массасы ... ... екі ... ... ... болады ( 164, д, е сурет).
Кедергімен қыздыру тік және ... ... ... ... асуы ... Тік ... ... (164, г сурет) электрлік энергия токтың қыздырылатын дене ... өтуі ... ... ... бұл ток ... ... арқылы қоректендіретін электрлік желіге қосылады. Жанама және инфрақызыл қыздыру пештерінде (164, а сурет) электрлік энергимя токтың үлкен омдық ... бар ... ... арқылы өту кезінде жылуға айналады және қыздырылатын денеге негізінен конвекция мен ... ... ... ... ... ... пештер тікелей қыздыру пештерінің арнайы түріне жатады, онда электрлік ток мына ... ... , ал ... өту ... ... ... дене рафинделетін қож болып табылады, одан жылу басқа ... ... ... ... ... ... ... (164, б) немесе осы денені қамтитын экран-қыздырғышты (164, в) ауыспалы элеткромагниттік ортаға орналастырады және ондағы айналатын ... ... ... ... ... пештерінде өңделетін материалды жоғарыжиілікті контурдың бөлігі болып табылатын конденсатор пластиналар арасына қояды. Қыздыру бұл материалдағы диэлектрлік шығындардың шығуы есебінде пайда ... Егер ... ... жартылай өткізгіш болса, онда қыздыру ығысу тогы мен өткізгіш тогын жүргізу ... ... ... ... ... ортамен үделетін және фокусталатын электрондар шоғырының (ағынының) ... ... дене ... ... ... арқылы жылуға айналады (164, ж,з сурет).
Доғалы және электроқожды жалпыметаллургиялық қолданыстағы электропештерді ұнтақты металлургияда ұнтаққа тозаңдатуға бағытталған ... алу үшін ... ... ... ... электропештер ұнтақтақты металлургияда қолданалатын пештердің негізгі бөлігін құрайды, және жоғарыда аталған технологиялық операциялардың ... ... ... ... ... ... электропештерін баяу балқитын қосылыстардың ұнтақтарын элементтер синтезімен алу, пісіру, ұнтақты бұйымдарды термоөңдеу, ұнтақты дайындамаларды қысыммен өңдеуге дейін қыздыру кезінде пайдаланады. ... ... ... ... ... ... пісіру кезінде қолданады. Басқа типтегі электропештерді ұнтақты металлургияда мүлдем қолданбайды.
Энергияның айналу қағидасына тәуелсіз, пештерді келесідей классификациялайды: пештің ... ... ... ... ... ... - төментемпературалы (< 873 К), орташа температуралы (873−1 523 К) және жоғарытемпературалы (>= 1 523 К); ... ... ... ... ... бойынша - ауалы ортасы бар пештер, қорғайтын газды ортасы бар компрессионды пештер, вакуумды және вакуумды-компрессионды пештер; технологиялық цикл ... ... - ... ... және үзіліссіз әрекетті пештер.
2. Кедергімен қыздыру пештері
Ұнтақты металлургияда қолданылатын периодты ... ... ... және ... ... ... қолданады. Тікелей қыздыру әдісімен қалпақшалы пештерде баяу балқитын металл ... ұзын ... ... ... ... ... ... сондай-ақ электроимпульсты пісіру пештерінде қолданылады. Азжылуөткізгіш диэлектрлік материалдан жасалған құрсауға қойылған пісірілетін бос себілген ұнтақ, мына жүйенің ... ... ... . Мұндай жүйеде жоғары кернеулі бір немесе бірнеше импульстардың қозуы ... ... ... ... жылудың шығуымен бос себілген ұнтақ массасының ойығы болады, соның арқасында бос себілген ұнтақ байланыстырушы жоғарыкеуекті денеге түрленеді. Пісірілген дайындамаларды қысыммен ... ... ... ... және т.б.) ... тікелеу қыздыруды жалпыөнеркәсіптік қолданыстағы пештерде (қондырғыларда) жүзеге асырады. Бірлік дайындаманың тікелей ... ... ... ... ... ... қышқылдану есебінен шығындалуы минимал, қақтың болмауы қысыммен өңделетін құралдың ұзаққа жарамдылығын жоғаралатады.
Жанама қыздыру ... ... ... және оларға байланысты бұйымды тиеу мен түсіру бойынша классификациялайды (165 сурет).
165 ... ... ... ... ... пештер: а - камералы; б - шахталы; в - ... г - ... ... ... ... тиеу мен ... (165, а сурет) пештің алдыңғы қабырғасында орналасқан есік ... ... ... жүзеге асырады. Шахталы пештерде (165, б сурет) бұйымды цилиндрлік тік шахтаға - пештің жұмыс аймағына ... ... ... ... ... ... ... орналасқан стационарлы тіреуішке түсіреді.
Элеваторлы пештерде (165, в сурет) бұйымды цилиндрлік тік ... ... ... ... алынатын негізімен құрылымдық біріккен тіреуіште жылжытады. Қалпақшалы пештерде (165, г сурет) бұйымды қыздыру алдында ... ... ... және ... жабады - қақпақпен, оның ішінде қыздырғыштар, жылу изоляциясы және пештің басқа да құрылымдық элементтері орнатылған.
Периодты ... ... ... ... жабдықталуы мүмкін (165 сурет), олар қыздыру камерасынан герметикалық түрде (бекітпе) бөлінген. ... ... бар ... ... ... режимде пайдаланылады, өйткені тиеу және түсіру кезінде қыздыру камерасының күштік ... ... және ... ... ... (166 ... Ұнтақты металлургияда негізінен қорғау атмосферасы бар пештерді және вакууды пештерді қолданады. ... ... ... бар ... ... пен оксидті керамика ұнтақтарын алу мен пісіру барысында ...
166 ... ... ... ... ... а - ... б - элеваторлы.
Пеш құрылымдарының негізгі элементтеріне қыздыру және суыту камералары, жылуизоляция ... ... ... ... ... ... орындалатын), токжүргізу қыздырғыштары, айдайтын вакуумды жүйелер, қыздыру режимімен автоматты басқару жүйелері жатады.
3. ... ... ... ... ... пештерінің технологиялық есебі (жобалы немесе сынау) екі негізгі сипаттаманы анықтауды қарастырады: белгіленген қуатты және пеш өнімділігін.
167 ... ... пеш ... ... әрекетті пештің қажетті қуатын Рпотр, Вт, қыздыру кезіндегі жылу шығыны ... ... (167 ... ... дәл осы ... ... ... мөлшері қажет болады:
Pпотр = qн /τн.
167, б суретте көрсетілген цикл үшін өнімділікті мына формуламен есептейді:
167, а ... ... цикл үшін ... ... охл q τ = 0. ... ... ... мәнін 10-50%-ға ұлғайту керек; пештің белгіленген қуаты Р, Вт мынаған тең:
Р = kм Рпотр = ... ... kм - ... қор ... ол келесілерді ескереді:
:: желі кернеуінің номинал мәнге қарсы төмендеу мүмкіндігі;
:: уақыттың ... ... ... ... ұлғаюы (қыздырғыш материалының ();
:: пештің суық күйден суыту режиміне форсирование.
Пештің жұмыс температурасы жоғары және қалау көлемді болған сайын, ... ... ... жылу ... қуаттың қор коэффициентін пештің суық күйден қызу уақытын азайту үшін үлкен етіп қабылдаған жөн.
Пештің қызу уақыты (тиеусіз) τраз, с, мына ... ... Qак.п - ... суық ... жұмыс температурасында стационарлы режимге дейін қызуы кезіндегі қалаумен және қызуға төзімді құрылыммен шоғырланатын жылу мөлшері; ∑qпот - ... ... ... пеш ... ... ... жылу ... әрекетті пештің жылу ПӘК-і түсіргіштің қызуына шығындалатын пайдалы жылудың цикл ... ... ... ... ... тең: ... меншікті шығыны ω, Дж/кг, яғни оның материал массасының бірлігіне ... ... ... ... ... /GQ , ... Gcaд - пеште өңделетін жүк массасы, кг. Егер пеш ... ... ... ... ... ... онда ол бөлімдерге бөлінеді - жылу аймақтары. Әр жылу аймақтары сәйкес қыздырғыштар қуатының өзгеруімен температураны өздігінен реттеуішке ие. ... ... ... және оның ... жылу ... ... ... температураның пеш ішінде біркелкі таралуының қажеттілігіне негізделеді. Технологиялық режимнің температураның таралу біркелкілігіне талаптары жоғары болған сайын, аймақ өлшемдері биіктігі мен ... ... кіші ... ... ... ... пештер үшін).
Мәжбүрлі таралу пештерінде бұйымды қыздырудың біркелкілігіне газ ... ... ... және газ ... ... мөлшерімен жетуге болады. Пештің өнімділігін анықтау үшін қызу τн, ... τв және ... τ0 ... ... есептеу керек (167 суретке қара). τн және τ0 есептеу кезінде жылутехникалық есептер шешіледі.
Ұстау ұзақтылығын инженер-технолог материал ... ... ... ... гомогенизациясының деңгейіне, қоспалардан тазарту деңгейіне қойылатын талаптарды ескеріп анықтайды және көп жағдайда тәжірибелі түрде өндірісті технологиялық дайындау периодында ... ... ... ... келесі кезекпен жүргізіледі:
1. Қыздырылатын дайындамаларды (қыздырылатын материалды) пештің жұмыс кеңістігіне орналастыру сұлбасын қабылдайды, бұл сұлбаны тірек ... ... қызу ... ... талаптармен келістіреді.
2. Бұл сұлбаны ескеру арқылы тиеудің жылутехникалық массивтілігін анықтайды. Сәулеленумен жылуалмастыру кезінде тиеу Старк формуласының критериінің ... ... ... ... ... ... Спр - ... жүйесінің сәулешығаруының келтірілген коэффициенті; Qп - пеш жылулығы, Qп = (Тп/100)4; Тп - пеш ... l - ... ... ... ол ... ... жүктің симметриялық екіжақты қызу жағдайында оның енінің жартысына тең, пластинаның біржақты қызуында - оның ... ... ... жүк ... - оның ... λ - жүк материалының жылуөткізгіштігі.
Ұнтақтар мен ұнтақты дайындамаларды қыздыру ұзақтылығын есептеудің негізгі ерекшеліктерінің бірі - ... ... ... ... ... ... ... ал қалпына келтіру, карбидизация және басқа да үрдістер үшін ... ... ... - тиеу материалының химиялық құрамының өзгеруіне байланысты жылуөткізгішті өзгертуді ескеру қажеттілігі. ... ... ... кезінде және конвекцияның және сәулеленудің біріккен әрекеті кезінде ол Био критериясының мәні кезінде жылутехникалық массивті болып ... Bi = αl/λ >= ... α - ... ... ... ... сәулелену-конвекциямен жылуберілудің қосынды коэффициенті.
3. Қыздыру ұзақтылығын келесі формуламен есептейді: жылутехникалық массивті плитаның (қапсырманың) біржақты қызуы кезінде формула келесідей болады:
мұнда G - жүк ... С - жүк ... ... ... --- - ... соңғы және бастапқы температурасы; Fз - қыздырғышқа айналған немесе конвекциялайтын газбен жуылатын жүк бетінің ауданы; жылутехникалық массивті ... ... ... ... ... формула:
мұнда R - цилиндр радиусы;
жылутехникалық жіңішке жүкті қыздыру кезінде ... ... tп - пеш ... °С; tз - жүк температурасы, °С; ; Fз.o - ... ... ... αконв - конвекциямен жылуберу коэффициенті, 873К ... ... ... ... ... тең ... Fз.к - ... газбен жуылатын жүктің беті; εнагр, εз - қыздырғыштар мен жүктердің материалдарының қаралық коэффициенті.
Технологиялық бөлім
Қазіргі заманғы ... ... әр ... және ... ... саны 100-ден асады. Пісірілген қатты қорытпалар вольфрамқұрамды және вольфрамсыз болып келеді. Вольфрамсыз қатты қорытпаларға, соның ... ... ... және ... ... ... ... қорытпаларға келейік. Бұл қорытпа тобын машина жасауда, білдек жасауда, тамақ өнеркәсібінде жиі қолданады. ... ... ... қорытпалар пайдалану қасиеттері бойынша ұсақ құрылымының, титан карбидінің жоғары тұрақтылығының (TiC) және өңделетін материалымен адгезионды ... жоқ ... ... ... ... ... қорытпалардан асып түседі.
1. Технологиялық үрдістің сұлбасын таңдау және негіздеу
Вольфрамсыз қатты қорытпалардан өнімдерді өндіру үшін ... ... бар. ... ... ... ... қарай ерекшеленеді. Соның ішінде, берілген материал үшін мына әдістер қолданылады:
* Пресс-қалыптарда ... ... ... ... Изостатикалық ыстықтай пресстеу;
* Термопластикалық шликерлерді ыстықтай құю.
Әр әдісті қарастырайық.
Пресс-қалыптарда ... - ... ... ... ең кең ... ... Кейбір ерекшеліктері ұнтақ қоспаларының икемділігінің аз болуынан және ... ... ... ... ... қорытпалар қоспасынан жасалған дайындамалардың құрамында пластикалық емес баяу балқитын қосылыстар бөлшектерінің болуынан, қатпарлы жырақтардың туындау ... ... ... ... деңгейіндегі қажетті беріктілігі жоқ. Қосылыстардың жоғарғы дисперстілігі пресстелу кезінде қатпарлы жырақтардың болуынан жоғары қысымдарды қолдануға мүмкіндік бермейді. Сондықтан ... ... ... пресстеуге дейін пластификациялық заттарды енгізеді.
Пресстелу қысымы 50 - 150 Мпа шегінде қосылысқа енгізілген пластификатордың сапасын және ... ... ... Бұл ... дайындамалар кеуектілігі 50%-ды құрайды, ал пісіру кезіндегі сызықтық отыру - 20 %. Аса үлкен қысымды пайдалану қысымды алу ... ... ... ... алу ... олардың жарылуына әкеліп соғады. Күрделі пішінді дайындамаларды пішіндеу кезінде, қосылыстың ... ... ... ... ... бірқалыпты ағу қабілеттілігінің болмауы салдарынан оның барлық бөлшектеріндегі бірқалыпты тығыздықты алу өте қиын. Бұл төмен ... ... ... ... аса ... бөлігінің бұзылуын туындатады, немесе біркелкі емес тығыздық әсерінен пісіру кезінде бүкіл ... ... ... алып ... ... пресстеу берік және тығыз графиттен дайындалған пресс-қалыптарда жүзеге асады. Пресс-қалыптарды ... мен ... ... ... тікелей өткізумен, индукционды әдіспен қыздырады, немесе пуансонға бір не екіжақты қысым түсіру ... ... ... ... ... ... графитті пресс-қалыптың жұмыс бөлігіне жабысып қалуын болдырмау мақсатында (бұл әр пісіруден ... ... ... ... ... ... жабысатын матрицаның ішкі қабырғалары мен пуансон бетін ыстықтай пресстеу алдында арнайы маймен, мысалы ... ... ... ... ... ... пресстеу барысында қыздыру, ұстау және суыту ұзақтылығы едәуір қысқарады. Пісіру үрдістері бөлек пресстеу мен пісірудің қарапайым ... 1 - 2 сағ., ал ... ... ... 3 - 10 ... ғана созылады.
Титан карбиді негізіндегі қатты қорытпалардан жасалған өнімдерді дайындау үшін изостатикалық ыстықтай пресстеу әдісі қалдық кеуектілікті ... ... ... ... ... ... үшін қолданылады.
Ашық кеуектілігі бар кезекті пресстелген ... ... ... ... ... кезінде әржақты сығу әсерін қамтамасыз ету үшін болаттан, баяу балқитын металлдардан немесе кварцты шыныдан жасалған қабыршықтарды қолданады. Қабыршықтарды ұнтақпен ... ... ... ... ... соң қабыршықтарды вакуумдеп герметизациялайды. Осындай жолмен дайындалған қабыршықтарды ... ... ... бірге газостат камерасына салады. Сосын қысымы 30 Мпа камерағы инертті газды (Ar, Нe) ... ... 1320 - 1350 0С ... ... Қызу ... ... ... тарату салдарынан оның қысымы 100-300 Мпа-ға дейін жоғарылайды, Паскаль заңы бойынша, қабыршықтың ... ... ... ... оның бет мөлшеріне пропорционал беріледі. ИЫП үрдісіндегі қысым ... ... ... ... ... ... ... 1 - 4 сағ құрайды.
ИЫП әдісімен қатты қорытпалардан минимал кеуектілікті ... ... ... Бұл әдіс ... ... әдісімен ұқсастықтары көп, сол сияқты күрделі пішінді және үлкен өлшемді ... ... ...
Шликерлі құю қаттықорытпалы өнімдерді дайындауда дұрыс әдіс болып табылады. Пластификатор ретінде ПАВ қоспасы бар (ара балауыз, олеинді, ... ... ... ... парафинді қолданады, оны 3 - 6% мөлшерінде қосады. ... ... ... ... балқытып, 85 - 90 0С - қа дейін ысытады және оған ПАВ ... ... бар ... ... ... үшін оның құрауыштарын термостатты пропеллерлі араластырғышта 85 - 90 0С температурада 4 - 6 сағ ішінде ... ... ... ... ... өнімдердің жоғары кеуектілігіне себеп болатын, ауа көпіршіктерінің туындауына мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... қоспаның термостаттаы араластырғышта араласу үрдісінде немесе вакуумды электрлік шкафта қоспаның 85 - 90 0С-қа ... ... ... ... ... ... ... вакуумдалуымен ескертіледі.
Содан кейін қоспаны 65 - 70 [0]С ... ... құю ... ... ... ауа ... инертті газ (0,3 - 0,6 Мпа) көмегімен қоспаны 20-25 0С қыздырылған болат пресс-пішіннің ... ... ол ... ... аппараттың жоғарғы плитасына пневматикалық, гидравликалық немесе механикалық қысқышпен қысылған. Жүктемені ... ... ... ... одан ... өнімді алып шығарады.
Термопластикалық шликерлерін ыстықтай құюдың артықшылығы мынада, тығыздық құйма көлемі бойынша (оның ... ... ... ... ... ... пісіру кезінде өнімнің геометриялық пішінінің бұзылуы болмайды.
Термопластикалық шликерлерді ... құю ... ... тетіктерді дайындауда қолданылмайды, алайда ол күрделі пішінді, ұзындықтың жанама қимаға қатынасы үлкен болатын (түрлі пішінді құбырлар мен шыбықтар, түрлі ... ... ... ... ... ... ... диаметрі 20-100 мкм жіңішке тесіктері бар бұйымдар, арнайы пішінді кескіштер, ұрғылау штамптарының фигуралы пуансондары, түйістіре пісіру электродатары және т.б.) ... ... ... ... ...
Берілген технологиялық сұлбаны операциялары бойынша қарастырайық.
2. Мөлшерлеу
Мөлшерлеу операциясының мақсаты - шихтадағы және соңғы өнімді ... ... ... ең ... қатынасын ұстану болып табылады.
Берілген операцияда мөлшерлеуіш-автомат қолданылады. Мөлшерлеу үрдісінде біз берілген материалдардың оңтайлы мөлшерін технологиялық үрдісті жалғасытру үшін ... ... ... ... ... ... ... шығынын азайтуға, операция уақытын қысқартуға, сондай-ақ қызметкерлер санын және өнімнің өз бағасын ... ... ... ... ... ... бөлшектерін ұсақтау орын алады. Операция мақсаты - цементтейтін металлы бар ұнтақтар қоспасын дайындау.
Ұсақтаудың ... ... ... ... ... түйіршіктілігі өзгереді. Қатты қорытпаларды сулай ұсату үшін қолданылатын спирт ұсатылатын материалымен ... ... ... Ұсатудың максимал тиімділігіне спирттің 220 - 400мм-ін 1 кг ... ... ... ... ... ... жетеміз.
Ұсатудың тиімділігі сондай-ақ шар-қоспа қатынасының ұлғаюымен жоғарылайды, әдетте ол 2,5-3,5 ... ... - 48 ... ... операцияда қатты қорытпа қоспаларын сулай ұсату үшін шарлы диірмен қолданылады.
4. Дистилляция
Берілген операцияның мақсаты спиртті қаттықорытпалы ... алып ... ... операцияда спиртті ұшыруға арналған аппарат қолданылады. 2000С дейінгі температурада қаттақорытпалы қоспадан ... ұшып ... бұл ... ... ... ... орын алмайды, қайнаудың төмен температурасының салдарынан 4-6 сағат ішінде алынады.
5. Елеу
Алдыңғы операциядан келетін ... елеу ... ... ... ... операциясы болып табылады. Сондай-ақ бұл операцияда негізгі материалдан оны араластыру кезінде түскен әр түрлі қоспалар ... ... ... ... ... ... болатын түйіршіктер құрайды.
Берілген операцияда серіппе-амортизаторда бекітілген, тоғыны бар стационарлы дірілді елеуіш қолданылады. Тоғынның дірілі көлденең жазықтықта дебалансты құрылға көмегімен.
6. ... ... ... ... - ... ... үрдістеріне жарамды ұнтақтар қоспасын дайындау. Бұл операцияны орындау жағдайына соңғы өнімнің - дайын қорытпаның ... ... ... ... баяу ... құрауыштың ұнтақтары (Ti C - 79%), аз созымдылығымен ерекшеленеді. Сондықтан пресстеу ... TiC - 79%, Ni - 17%, Mo - 4% ... ... ... ... ... олар ... жақсартады, прессовка мен пресс-пішін арасындағы үйкелісті азайтады, ... ... ... ... ... ... ... береді. Берілген жағдайда пластификатор ретінде беттік-белсенді заттары (ББЗ) бар ... ... ББЗ ... ара ... ... ... ... церезинді қолданады, оларды парафинге 3 - 6% мөлшерде ... ... ... ... парафинді балқытып, 85 - 90 0С-қа дейін қыздырады сосын оған ББЗ енгізеді. Содан ... ... ... пропеллерлі араластырғышта 0,5-0,75 сағ ішінде қарқынды араластырады, бұл кезде ББЗ пластификатордың барлық көлемі бойынша таралады. Қоспадағы байланыстыратын материал ... және оның ... көп ... ... ... ... де ...
Қаттықорытпалы қоспаның құрауыштарын пластификатормен термостатты бірқатарлы шнекті араластырғышта 85 - 90 0С-та 4-6 сағ бойы ... ... ... ... ... ... ... және қажетті өнімділікті қамтамасыз етеді, араластыру нәтижелерін не шихтаның физико-технологиялық қасиеттері бойынша, не үлгілердің химиялық талдауы бойынша бақылайды. ... ... ... ... бір бөлігін бақылайды және оның үлгілерінің химиялық талдауын жүргізеді.
7. ... ... ... - ... белгіленген өлшемін, пішінін және тығыздылығын алу.
Аралық операцияда жасалған қоспаны ... құю ... ... ... температура 70 - 90 [0]С. Сығылған ауа ... 0,3 - 0,6 МПа ... ... 25 0С-ге ... ... ... ... пресс-пішіннің тесігіне құяды, ол пішіндеу кезінде гидравликалық ... ... ... ... ... пішінін өзгертпес үшін шликердегі қысымды оның толық қатаюы болмайынша төмендетпейді. Жақсы аққыштық, төмен жылуөткізгіштік және ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Жүктемені алғаннан кейін одан пішінделген өнімді шығарады.
Берілген операция үшін ... ЛМ 80 құю ... ... Бұл үлгі ... бар көлденең автоматты машиналарға жатады. Ол тораптардан және бөліктерден тұрады:
* Негізі бар тұғырлар;
* Массаны айдау торабы;
* Пішінді бекіту торабы;
* ... бар ... ... коммуникациясы;
* Басқару жүйесі.
Құю машинасының электросұлбасы жұмыстың үш режимін қарастырады:
Автоматты;
Жартылай автоматты;
Реттейтін.
Өнімдерді пішіндеу барысында бастапқы екі режимді қолданады, бірақ оңтайлысы - ... Бұл ... ... ... ... ... ... уақытын қысқартады, сондықтан да өнімнің өз бағасын төмендетеді, сондай-ақ қызметкерлер санын қысқартуға мүмкіндік береді.
Реттеу режимінде пресс-пішінді ... ...
8. ... айыру
Өнімді құйғанна соң соңғы рет пісіру алдында дайындамадан байланыстырушыны алып тастайды. Байланыстырушыны алу дайындамаларды ... ... ... ... ... баяу ... ... жүзеге асады.
Температураны жоғарылату кезінде байланыстырушыны алу кезеңмен жүреді - алдымен ... ... ... жеңіл фракциялар буланады, ауыр көмірсутектердің пиролизі және көміртекті қалдықтың жануы орын алады.
Баяу балқитын ... ... ... ... ... ... алудың оңтайлы режимі ретінде бұйымды 8 сағат бойы 20-дан 600 0С-ге ... ... ... ... ... ... құрайды, бірақ бұл кезде 2 сағ бойы 50-55 0С болғанда аралық изотермиялық ұсталымды жасау керек, при 160 - 170 0С ... 3-4 сағ ... ... аса ... жылдамдығында құрауышты алу үрдісі қарқындай түседі. Бұйымның пішініне, бастапқы ұнтақтың габариттеріне және қасиеттеріне байланысты пластификаторды айыру ... ... ... ... ... алып ... кейін оларды кейінгі өңдеуге қажетті беріктілікке ие болады.
Жіңішке ұнтақтардың қышқылдануға жоғары қабілеттілігінің салдарынан үрдісті қорғайтын ортада ... жөн, ... орта ... ... ... қолданылады, бұл құрауышты гидрогенизацияның есебінде алып тастауға себеп болады.
Берілген операцияда жабдықтан қатты қорытпалардың қоспаларын кептіру үшін муфельді пеш ... ... ... қолдану жөнділігі энергияны минимал шығынмен қажетті өнімділікпен және шикізатты үнемді пайдаланумен түсіндіріледі.
9. Соңғы рет пісіру
Пісірудің ... ... - ... ... ... мен беріктеу, оларды қажетті физико-механикалық қасиеттерімен кіші бұйымдарға айналдыру болып табылады.
Берілген операцияда үзіліссіз әрекетті итергіш вакуумды ... ... ... Белгілі болғандай, қорытпада құрауыш металл көп, баяу балқитын құрауыштың дисперстілігі жоғары және ... ... ... төмен болған сайын пісіру температурасы да төмен болады. Берілген үрдіс үшін ... ... ... ... 1450 0С және ... ... 1,5-2 сағ, вакуум тереңдігін 10-1 Па қамтамасыз етеді.
10. ... ... ... ... мынада: тетік тапсырыс берушінің талаптарына сай қажетті өлшемдер мен конфигурацияға ие болуы қажет. Механикалық өңдеуді орындау үшін аймақта үш білдек ... ... және бір ... ... ... мынадай жұмыстарды жасайды: сыртқы цилиндрлік, конусты және фасонды беттерді үшкірлеу, тетіктердің бүйіржақтарын кеседі, ішкі ... ... ... бұрғылармен, тесіктерді өңдейді.
11. Жабдық санын есептеу және таңдау
Пресстеуге арналған жабдық қосымша қозғалыссыз құралда ... ... ... бір ... ... ... пресстелуді алуды қамтамасыз етеді.
Бұйым өлшемдері күшпен, ... ... ... ... өлшемімен және қолданылатын ұнтақты пресстеу коэффициентімен шектеледі.
Автомат келесі операцияларды орындайды:
Ұнтақты бункерден қоректендіргіш таспасына себу;
Ұнтақты таспамен матрицаға өткізу;
Матрицаны ... ... ... ... ... ... ...
Ұнтақты бұйымдарды пресстеу үшін пресс-автоматтың жөндеу жүргізіледі.
Ең алдымен, пресс-пішін төлкені ... үшін ... ... салынады. Реттеу операциялары, пресстеуге сынақ жүргізіледі. Биіктік пен массаның ... ... ... ... ... жөнделуі жүзеге асады.
Пресстеудің бірнеше циклдарын орындап, режимінде прессовкалардың өлшемдері мен ... ... ... нәтижелер алғаннан соң қоректендіргіш таспасын қосады, ал прессті автоматты режимдегі жұмысқа қайта қосады.
Прессті таңдау үшін ... ... үшін ... ... ... соң қуат қорымен пресс күшін анықтау қажет.
Механикалық пресс-автоматтың КА-0628 ... ... ... күш 63т, ... күші 19т, ... ең ... ... 125мм, бір минуттағы қадам саны 32, қуат 22кВт, ... ... ... м, массасы 9,50 т.
Жабдықтан мөлшерлеу үшін өнімділігі 25кг/сағ дейін мөлшерлеуіш-автоматты ... ... қуат ... шамамен бағасы 340 руб.
Араластыру операциясы үшін өнімділігі 30кг/сағ дейін болатын ... ... ... сулай ұсақтауға арналған шарлы диірменді таңдаймыз, жұмыс кеңістігінің көлемі 0,18 м3, белгіленген қуат 2,8кВт, габариттік өлшемдері 0,7х1,03х1,4 м, ... ... ... руб. ... ... үшін ... ... болатын қаттықорытпалы қоспадан спиртті ұшыру үшін аппарат таңдаймыз, қолданылатын қуат 1,6кВт, жұмыс кеңістігінің көлемі 0,6х0,95м, шамамен бағасы ... ... ... үшін ... бекітілген, тоғыны бар стационарлы дірілді елеуішті таңдаймыз. Көлденең жазықтықтағы тоғын дірілі дебалансты құрылғы көмегімен, өнімділігі 300 кг/сағ, ... ... 0,05м, ... қуат ... ... өлшемдері 0,8х0,8х1,2 м, шамамен бағасы 350 руб.
Араластыру операциясы үшін баяу балқитын қосылыстардың ұнтақтарын және ... ... ... ... ... үшін ... цилиндрлік бірқатарлы араластырғышты таңдаймыз. Өнімділігі 25 кг/сағ дейін, жұмыс кеңісітігінің көлемі 13л, белгіленген қуат ... ... ... ... ... ... 350 руб.
Пішіндеу операциясы үшін маркасы ЛМ80 құю машинасын таңдаймыз, өнімділігі 20кг/сағ, белгіленген қуат 6,5кВт, ... ... ... м, ... ... 16400 руб.
Пластификаторды айыру (сутек ортасында) және пісіру (вакуумда) операциясы үшін пластификаторды алып тастайтын ... бар ... ... ... ... вакуумды электропешті қолданады, өнімділігі 25кг/сағ, қолданылатын қуат 5,5кВт, жұмыс кеңісітігінің өлшемі ... м, ... ... 4,5х1,1х1,8 м, вакуумы 10-1 Па, шамамен бағасы 30 мың руб.
Механикалық өңдеу үрдісі үшін қуаты 10кВт ... ... және ... 8кВт ... ажарлау білдегін таңдаймыз.
Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі
1 Еңбекті қорғаудағы ... ... ... ... ... тұрған жұмыскерлер ме жұмысшылар еңбек келісім шартына отырады.
Цехқа жұмысқа келісіп бұрын жаңа қабылданған жұмыскер жалпы ... ... және өрт ... ... жөнінде нұсқау алу керек.
Еңбек стажына қарамай барлық жұмыскерлер әр тоқсан сайын техника қауіпсіздігі туралы, өрт ... ... және ... ету ... мен ... ... ... алып отыруы керек.
Жұмысқа алғаш қабылданған адамдарға бес күн ішінде еңбек кітапшасы ашылады.
Ұнтақты дайындау медициналық тексеруден өткен, 18 ... ... ... ... ... ... ... түрде еңбек ету ережелері бойынша екі күндік оқудан өтуі керек, кейінірек жұмыс орнында бөлім және цех ... ... ... ... жұмыскерлері жылына бір рет цех әкімшілігі тағайындаған комиссияға техника ... ... ... ...
2. ... ... техникалық қауіпсіздік шаралары
Техника қауіпсіздігі жалпы және негізгі ... ... ... ... ... ... пен барлық цехтарда орындалуы керек, себебі олар цехтың технологиялық ерекшеліктерін ескереді.
Жабдықты жөндеу кезіндегі қауіпсіздікті сақтау үшін қозғалатын ... ... ... ... ... және жұмыс істейтін қызметкерлер сиятындай етіп қоршау керек, оның ішінде демонтаж кезінде шешілген және ... ... де ... ... ... ... биіктіктегі алаңшылардың еденінің үстінде 1м биіктікке дейін ... ... ... ... ... ... 140мм кем болмайтын, түгел қамтитын борты болуы керек.
Цехтағы ... ... ... көрсететін жұмысшылардың цех ішінде еркін қозғалуына, қосымша бөлшектердің әкелуіне және басқа да бөлшектерді жинауға мүмкіндік ... ... ... мен ... ... ... ... тұруы қажет немесе жұмысшылар жүретін жерлерде, еденмен санағанда 1,1-2м биіктікте орнатылуы қажет.
Машиналарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар келісімдегідей:
Жабдықтар ... ... ... ... ... олардың бөлшектері қаптамамен қапталуы қажет. Қапталу биіктігі 2м - ден кем болмауы керек және ол берік және ... ... ... ... ... ... Олар ... соққылы жүктемелерді қабылдай алатындай болу керек.
Жұмыскерлерге қауіп төндіретін негізгі қауіпті бөлшектерге айналатын бөлшектерді жатқызуға болады, оларды міндетті түрде ... ... Ал ... жұмысына қауіп төндіретін металл сынықшалары, олар ... ... ... ұсақтағыштың сыналанып қалуына әкеліп соқтырады, сондықтан мұндай металл сынқтарын бөліп алу үшін, металл іздегіш ... ... ... ... ... ... ... респраторлар жағу керек. Ауыз арқылы улану, асқазан ауруына шалдықтырады. Қолды 2% соды ерітіндісімен жуу қажет. Жұмыс орындарында ... ... ... ... болмайды.
Ұнтақты дайындау цехы жоғары электр қауіпті категорияға жатады. Мұнда көптеген ток соғатын электроқондырғылар бар.
Электрқауіпсіздігі - ... және ... ... ... ол ... ... ... және т.б. қауіпті және зиянды әсерлерден сақтайды. Адам шығынына алып келетін негізгі себептер ол ... ... ... ... қалу ... ... ... тұрған ток жүретін сымдарға жақан арақашықтықта тұру, электр жабдықтарының сыртындағы изоляциясының бұзылуы және жұмысшылар жұмыс істеп ... ... ток ... ... анық ... кернеудің пайда болуынан және т.б. себептерден болады.
Байыту фабрикасының ұсақтау цехының электржабдықтары 40/6 ... ... ... екі трансформатормен қоректенеді.
3 Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары
3.1 Зиянды өндірістік факторлар
Ұнтақты дайындау цехтары, желі ... ... ... ... және ... далалы келетін шығыс Қазақстан жағдайын ескере отырып салынған. Сондықтан цех ... жел ... 600 ... салынған. Осыған байланысты ұсақтау бөлімінде жыл бойы шаңды сору, яғни желдету жақсы қамтамасыз етіледі.
Ғимарат пен оның ... ... ... мен ... ... ... құрылыс ережелеріне, техника қауіпсіздігіне және өндіріс тазалығына сай жүзеге асырады.
Ұнтақтағыштың жұмыс кезінде адамның денсаулығына кері, ... ... ... шу мен ... ... ... Және де ... ортаның шаңдануы да өте жоғары 11мг/м3 дейін, ... ... ... шақтама нормасы 2 мг/м3 тан аспауы керек. Өндірістік операциясы кезінде респираторлар тығу ... Ауыз ... ... ... ... ... ... зиянды өндірістік факторлардың алдын алу үшін техникалық процестердің атмосфераның жіберетін улы заттарды ұстайтын, шаңды камералар орнатылуы қажет, ғимараттардың ішінде әр ... ... ... мен шу ... ... ... айла бұйымдар қолданылуы қажет.
Ұнтақтау цехтары ең көп мөлшерде шаңданған бөлімшелер қатарына ... Ірі ... ... ... ... ... және одан түсіргенде айтарлықтай шаң көтеріледі. Ауадағы ... ... ... ... ... ... бар ... шахтама нормасы төмендегідей: α% дейін -10м2/м3, 2-10% аралығында - 4 м2/м3, 70% дейінгіде - 2 м2/м3.
Шаңның мөлшерін ... үшін ... ... ... ... түсірер кезінде технологиялық процеспен жіберілетіндей етіп дымқылдандырады.
Дыбыстың қысымын өлшеу үшін бел деген өлшеу бірлігі қолданылады. Шуға қарсы ... ... ... ... және жеке ... ... ... Адамның шуды қабылдау диапазоны шамамен 130дб, ал 140дб адам көтере алмайды.
Шуды азайту үшін жобада ... ... ... ... ... емес ... төсеніштермен ауыстырады және машиналармен механизмдердің соқтығысатын бөліктерінің арасын майлайды.
Ұнтақтағыштың жұмысы кезінде адамның денсаулығына ... ... ... ... пайда болады. Жұмыс орнының өндірістік діріліне санитарлық нормалармен шекті шахтама ... ... және ... ... ... ... Жарықтандыру нормасы қондырғылармен және гимараттың ішіне керекті жарықтандырғыштармен ... ... ... ... ... ұзаратын 12В жарықтандырғышын қолдануға болады. Дірілге қарсы шаралар:жабдықтарды іргетастарға жақын қою, құрылымдардың тығыз қатты қосындылары бар ... ... қою, ... оның ... ... арасына амортизаторлар қою.
3.2 Санитарлық тұрмыстық жағдай
Санитарлық тұрмыстық жағдайды жасау - әр өнеркәсіптің маңызды ... ... ... ол ... ... таза және қауіпсіз жұмыс істеуіне жағдай жасау, ғимараттар мен жабдықтарды пайдаланудағы санитарлы тұрмыстық жағдайды, температураны, ылғалдылықты, ғимараттығ ішіндегі ... ... ... ... және ... ... ... діріл меен шу деңгейінің әсерін қадағалайтын санитарлық нормамен регламенттелген.
Өндірістік ғимараттағы температура, ылғалдылық пен ... ... ... ... микроклимат жұмысшылардың ағзасының термореттелуіне әсерін тигізеді және де ... ... ... ... де ... ... ... бөлімшелерінде санитарлық норма бойынша температура 14 0C ден төмен болмауы керек, ылғалдылық шамамен 80%, ал ауаның қозғалу жылдамдығы 0,2 м/с және жылы ... 0,3 м/с тен ... ... ... ... орналасқан жылытпалы құралдар мен ағынды-ұзармалы вентиляция көмегімен сақталады.
Ғимаратты жылытудың бөлмелерде қажетті температураны ұнтақтауға ғана емес, ғимараттың сақталуы үшін де ... зор, ... ... ... ... ... әсерінен бұзылуға ұшырайды. Ғимаратты өндіріс агрегаттары жасанды ... ... ... тағы ... ... ... ... төмендегенде, ғимаратты жылыту қажет. Жылудың бөлінуін сағатына 20 ккал/м3 аспайтын ғимараттар қажет етеді. Жабдықтардан, материалдардан, адамдардан ... жылу ... 20 ... ... ... мен ... жұмыс орындарындағы температура +30C - + 220C дейін, ал жылдың жылы ... +170C- +280C ... болу ... Ал жұмыс орнынан басқа жерлердегі температура санитарлық нормадан 1-20C төмен болуына болады. Бұл жобада ... суық ... ... ... ... ... құрастырылған. Санитарлық норма бойынша өндірістегі жұмыс аумақтарының суық жыл ... ... ... 80%, ал жылы ... +250C- де ... ... ... Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық шаралары
Жадықтардағы өрттің шығуы көп ... ... ... ... ... оның электроқозғалтқышы, электрсымдары және электр бөліктері асқын жүктемеде ... ... орын ... ... ... олар ... ... асып қызып кетеді де тұтанады.
Ұнтақтау бөлімшесінің өртке қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... оның жану ... ескеретін және өртке қарсы құрылғылардың көмегімен, құммен, сумен өшіреді.
Өрт қаупі болған жағдайда дер кезінде ... ... беру ... ... ... ... өз ... қолда бар, өртке қарсы құрал жабдықтармен оны сөндіре беру қажет. Оның ... да ... және ... ... жол бермеу керек.
Ұнтақтау бөлімшесіндегі өрттің болғанын білдіретін құралғы ретінде, қолмен іске ... ... ... ол сәйкесті кнопканы басқан кезде дискретті сигналдар жібере бастайды.
Өрттің алдын алу үшін, алдынала жұмыстары жүргізіліп отырады. ... ... өрт ... ... ... және ... жүргізіледі. Бірінші нұсқауды өртке қарсы топтағы немесе мекемеден өрт қауіпсіздігіне жауапты адам жүргізеді. Екінші нұсқауды ... ... аға ... ... орны мен ... ... алу ... оларды таза ұстап, өндіріс қалдықтары мен тез жанғыш сұйықтардан тазалап отыру керек.
Жұмыс орындарын, электр құрылғыларын және өрт ... ... ... жол ашық болу керек. Бөлімшеде өрт қалқаны орнатылуы қажет. Әр қалқанды ОП-5 және ОУ-8 өрт сөндіргіші, азбест немесе өртке төзімді ... ... ... |2x2м|, балта, құрғақ құм салынған жәшік және жалпақ күрек болуы қажет.
Әр өрт қалқанының жанында әрбір жабдықтың жұмысшы адамдарының тізімі жазылып ... ... ... ... ... ... ... өшіру үшін ОУ-2, ОУ-5, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-80 типті көмірқышқылды өртсөндіргіштер ... Ал, ... ... ... яғни ... ... және ... өртті сумен, құммен, ОП-5 типті көбікті өртсөндіргішпен және ОП типті ұнтақты өрт сөндіргішпен өшіреді.
Жобаланатын ғимаратта келесі байланыс және ... ... ... ... байланыс комбинаттың комутаторымен - 7 аппарат;
* қаламен байланыс - 4 аппарат;
* диспетчерлік ... ... ... бас ... ... ... дауысты байланыс, негізгі цехтармен.
5 Дабылдама жүйесі
Ұнтақтау бөлімшесінде дабылнаманың екі түрі ... ... ... ... ... істеп тұрғанын білдіретін авариялық дыбысты және жарықты дабылнама.
б) негізгі жабдықтың іштен шығуы және ... ... ... және жарықты дабылнама.
6 Жарықтандыруды есептеу
Адам қоршаған ортадағы информацияның 90% көру процесі арқылы қабылдайды. Сондықтан көз ... ... ... ... ... ... ... болады.
Өндіріс бөлмелерінде жарықтандыру табиғи және жасанды түрде жүргізіледі.
Табиғи жарықты өндірісте бағалау үшін-табиғи жарықтану коэффициентін (ЖЖК) қолданамыз. ЖЖК-қатысты ... ... ішкі ... ... жарықтануынан неше есе кем екенін көрсетеді. Ол процентпен ... және мына ... ... 100% ... е-табиғи жарықтандыру коэффициенті
Цехты бірқалыпты жарықтандыру үшін нүктелік жарықтандыру әдісі қоладнылады. Цехты жарықтандыру аралас әдіспенен жасалған; олар табиғи және жасанды ... ... ... көлемі: 952,7 м2 болғанда, жарықтандыру нормасы Ен=150 лк. Жарықтандыру ... ... ЛЛ - 30 F - 2100 лм ... шамдар қолданамыз. Егер цехтың ені - 39,4 м, ... - 24 м , ... - 7. ... ... ... = l/lcb = 39,7/24 =1.6 1 дана аламыз
Шамның қатар санын анықтаймыз:
N = EH · S · k / n · Fn · z · ƞ · m ... n - ... ... шам саны - 2
z - минималды жарықтандыру коэффиценті - 1,1
ƞ - ... ... ... ... Ол ... ... индексіне байланысты:
i = S / h (А+В) = 952,7 / 7(39,7+24) = 2,1 ... - 0,42 ... = ...
7 ... ... желдету
Өндірістегі зиянды заттарды жою үшін гигиенелық талаптар бойынша өндірістік желдетуді жүргіземіз. Желдету табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Табиғи желедетуде ... ... ... ... ауа ... ауысып нәтижесінде жел пайда болады. Жасанды желдетуде ауа қозғалысы желдеткіш көмегімен жүргізіледі.
Желдету-бұл бөлмедегі артық жылу, ылғалдылық, қауіпті және ... ... жою ... ... ... зонасындағы микроклиматтық жағдайды жақсарту үшін жасалатын ұйымдық шаралар. Желдету жалпы ауысымдық және жергілікті болады.
8 Микроклиматы қамтамасыз ... ... ... ... өндіріс ауасының жоғарғы температурасы, ол зиянды заттардың әсерін ушықтырады. Ыстық температурадан адам қан тамырлары кеңейіп, терлеуі ... ... алуы ... Сол ... ... ... организмге әсері жылдамданады. Санитарлық нормаға сәйкес, температураның, ауа ылғалдылығының және жылдамдылығы төмендегі кестеде ... - ... ... және ... периоды
Ауа температурасы 0С
Салыстырмалы ылғалдылық % артық емес
Ауа жылдамдығы м/с артық емес
Санитарлық нормалар
Салқын
15-19
75%
0,2
Жылы
28 артық емес
55%
0,2-0,5
Микроклиматтың ... ... ... ... ... ... қосылғыш қондырғы - тікелей жермен ... ... ... ... ток ... ... ... эквиваленті.
Ұнтақтау бөлімшесіндегі жерге қосылғыш қондырғының контурлық типі көрсетілген. Жоғарғы кернеулі токты, қатар жатқан екі кабельмен ... ... ... 0,4км ұзындықта және жерге 0,7м тереңдікте көмілген.
Жерге қосылған қондырғының нормативті мәнін келесі формуладан табамыз:
(4)
Алдымен, 6кВ-ғы жерге тұйықтау тогын табамыз, ... ... ... - ... кернеу, В;
- кабель тізбегінің ұзындығы, км;
- ауа тізбегінің ұзындығы, км;
А , ... ... ... ... қуаты 100 кВт-тан артық болғандықтан 4 Ом. Өнеркәсіп ТМД-ң II-ші климаттың аумағында орналасқан, сонда ρТ=300 Ом·м ... ... ... ... мына формуламен табылады:
Ом·м ... ... ... ... ... ... төмендегі формуладан табамыз:
, ... - ... ... ... ... жерге қосылғыш қондырғының мүмкін кедергісін келесі формуладан табамыз:
Ом ... ... ... ... ... ... отырып анықтаймыз:
Ом·м. ... ... ... кедерісін есетеу:
м , l=3м; ... ... ... ... a=6м, ... саны n=10. ... жалғастыратын жолақтың ұзақтығын анықтау:
α = 1,05 (n-1) a=1,05 (10-1)·6=56.7м.
c=0,04м; t0=0,7м.
Жолақтағы токтың ағуға қарсылығы мынаған ... ... және ηn=0,75 ... ... ... жерге қосылған қондырғының кедергісі:
Ом ... ... ... ... мәні ... ... қондырғының мәнімен едәуір үлкен болғандықтан, ток ағынының алаңшаларының бір - біріне әсерін ескермеуге болады.
Жалпы жерге қосылғыш ... ... мәні ... ... ... < 3,68 < 4 ... мән ... талаптарды қанағаттандырады.
10 Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Негізгі талаптармен анықталатын жүк таситын және жолаушылар вагондары темір жолдардың техникалык пайдалану ... ... Бұл ... ... қауіпсіздігін және жүктің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған. Жүк таситын және жолаушы вагондар уақытында жоспарлы өтуі - ... және ... ... көрсетудің ескертілген түрлері. Олардың үзіліссіз жұмыс істеуінің дұрыс күйін қамтамасыз етіп отыру керек.
Вагондардың ... ... ... ... ала ... ... керек. бойынша жаңа вагондарды салғанда қауіпсіздік және бірқалыпты ... ... ... ... ... ... ... перспективалы локомотивтары соған сәйкестендірілуі керек.
Жаңа құрылым вагондары, сондайақ жөндеудің ... ... ... ... ... ... сынаудан және тұрақты бақылаудан өткізу керек. Тежегіш жабдығы, вагонның рамасы және автотіркейтін құрылым сияқты мұндай ... ... ... ... ... Бұл ... техникалык күйі пойыздың қозғалыс қауіпсіздігіне тәуелді болады.
Экономикалық бөлім
1 Жобалау жұмыстарының ... ... ... ... ... ... ... қалыптаумен бұйым жасайтын цехтың, қақтала жабыстыру бөліміне техника-экономикалық баға береміз. ... ... ... ... ... құны және ... жабдықтардың есептемесі келтірілген. Сондай-ақ әрбір жұмысшыға берілетін ... ақы, ИТР және ... ... ... ақы ... ... жатады. Бұған және өндірілген шикізаттардың ... ... ... ... ... алу үшін арнайы электрқозғалтқышы орналасқан. Бұларға электр энергиясы қажет. Осыларға ... ... ... ... ... игерілетін жаңа қосымша өндіріске мейілінше аз қаржы жұмсалады. Қажетті құрылыс ғимараты ретінде Қарағанды қаласындағы зауыт территориясындағы машинажасау зауытының ... бос ... ... мен ескі ... ... ескі жабдықтардың орны қолданылып,қайта құрылады. Жаңа өнімід уақытша сақтайтын қойма ретінде зауыт территориясындағы қаңырап бос ... ... ... ... ... азық-түлік болмағандықтан және арнайы жабу-қаптармен қапталатындықтан қоймаларды қайта күрделі жөндеуден өткізуді талап етпейді.
Логистикалық қамтамсыздандыруында кәсіпорында жұмыс істеп тұрған ... ... ... Сондықтан логистикалық құрылым құруға кететін шығын қарастырылма йды.
Басқару жүйесіне келер болсақ, іске ... ... ... ... тағы бір ... болатындықтан, арнай бөлімнің құрылуын талап етпейді, сондықтан кәсіпорын басшылығында қосымша бөлім құрылмайды. Жаңа өндіріс кәсіпорында ... ... ... ... жүйесіне бағындырылады.
Жұмыс тәртібі, бақылау әдістері мен еңбек ұйымдастыру жүйелері де кәсіпорындағы сәйкес жүйелерге ... ... ... ... ... ... технологиясын дамытудың негізгі бағыттарының бірі қолданыстағы және жаңа ... ... ... өндірістік үрдістерді, яғни механикалық өңдеу арқылы минимал әдіптермен немесе оларсыз жетіспейтін материалдар шығынын төмендету кезінде дайындамалар алуды қамтамасыз ... ... ... мен ... ... ... Бұл мәселені шешу кезінде ұнтақты металлургия білгілі бір рөл ... ... ... әдісімен қасиеттері және балқу температурасы ерекше түрлі құрауыштардан тұратын материалдарды, әр ... ... ... ... бар жаңа материалдарды жасап шығаруға болады. Ұнтақты металлургия принципиалды жаңа материалдар мен олардың өнімдерін де, ... ... ... ... тетіктерінің кең номенклатурасын да дайындау үшін қолданылады.
Кесте 5.1 - Өндірістік бағдарлама
Көрсеткіштердің атауы
Сандық сипаттамасы
1. Бір ... ... ... ... ... ... күндері
4. Жөндеуге тоқтату
5. Демалысқа шығу уақыты
6. Сырқаттанудан және басқа да ... ... ... қалған күндер саны
7. Жабдықтың бір жылдағы ... ... Бір ... жұмыс уақыты
9. Жалпы жұмыс ... ... ... ... Мейрам күндерріндегі уақыт
10. Пештің өнімділігі
11. Жылдық шығатын өнім
365 күн
52 күн
9 күн
52 күн
24 күн
1күн
365-52-52-9-24-1=227күн
24 сағ/күн
365*24/3=2920cағ.
2920/2=1460сағ
2920/2=1460cағ
9*24/3=72cағ
1245 ... ... ... ... ... ... шын ... жасау үшін үлестірімдер.
Бұл кәсіпорынның қайта құрылуына мемлекет тарабынан 3000000 (3000000 ... ... ... ... қаражат жұмсалады.Бөлінген қаражат жобаны іске асыруға жұмсалады. Сынақтан өту мерзімі жарты жыл көлемі.
Б. Кәсіпорынды, Цехты немесе құралды құру ... ... ... ... ... құрылысқа ешқандай шығын қарастырылмайды. Себебі жоғарыда аталып өтілді. Жабдықтарды орнату мен ... ... ... ... жабдықтың бағасына кіреді
В. Қажетті жабдықты сатып алу.
2-кестеде тек жобаға қажет жабдықтар мен қақтала жабыстыруды ... ... ... ... ... ... мен ... көрсетілген бағаларға сай алынып, ҚР Ұлттық банкі тағайындаған валюталар айырымына сай етіп тапсырылады.
2-кесте. (мың тг)
Жабдық
Саны
Біреудің бағасы
Барлық баға
Конвейрлі пештер
3
1274000
3822000
Кептіргіш жабдықтар
2
984000
1968000
Араластырғыш ... ... ... ... Күрделі жалпы шығынды, (келешекте негізгі қор - ... ... тек А және В ... қосындысы есептеледі:
А+В= 3000000 + 18999200 = 21999200 теңге
3 ... ... ... шығындар/
1)Жобаланған бұйымды жасау үшін шикізатқа, материалдарға, жартылай жасандыларға ... ... ... Ол ... ... ... (мың тг)
Шикізат, жартылай жасанды
Өлшем бірлігі
Баға
Айлық
қажеттілік
Айлық
шығын
Металл қалдықтары
т
496,56
2000
993,12
ұнтақ
т
649,41
2245,0935
1457986,169
Компазитті материаллдар
т
1237,47
6000
7424,82
Барлығы
2383,44
10253,0935
1466404,109
Қорытындыдан 12% қосымша құн салығын есептейді. (Бірақ Ққс ... ... = ... х 0,12 = ... ... ... Экономикада барлық жұмысшылардың санын екі топқа бөледі:
Цехта істейтін адамдар (ИТЖ, негізгі жұмысшылар, көмекші жұмысшылар) және офисте істейтін адамдар (бастықтар, ... ж.б). ... ... ... ... (мың ... ... жалақысы
Барлығының ай-лық жалақысы
Цех бастығы
1
85000
85000
Цех бастығының орынбасары
1
80000
80000
Цех механигі
2
55000
110000
Цех энергетигі
1
55000
55000
Смена мастері
3
58600
175800
ТҚ инженері
2
60600
121200
ТҚЖ ... ... ... ... ... кіші ... ... (еден жұмысшымен) бұл кестеге кірмейді. Олар үстемелі шығындарда есептеледі.
3) Мейрам күндері жұмыс ... ... ... ... ... ... ... Мұны 1,5% төлем ақыдан алуға болады:
Кес.арт.іс =747 000 х 0,015 = 11,205 ... ... ... + ... әлеуметтік төлемдер (11% айлық жалақыдан минус Жзк):
747 000 х 0,11 = 82170 теңге
6) Жабдықтың амортизациясы (тозуы).
Жабдықтың бағаларын ... және ... ... ... ережелерді арнайы анықтамалықтан және салық кодексінің 110-шы бабынан алынды.
5-кесте (мың тг)
Жабдық
Саны
Біреуінің бағасы
Барлық
бағасы
Жобалық аморт
Ереже,%
Жобалық ... ... ... ... пеш
3
1274000
3822000
25
955500
159250
Индукциялық пеш
2
984000
1968000
25
492000
82000
Араластырғыш жабдық
3
650000
1950000
25
487500
81250
Қосу жабдығы
2
364000
1456000
25
364000
60667
ҚЫҚБ
4
450800
1803200
25
450800
75133
Барлығы
16
3107000
591634
7) Электроэнергия шығындары
а) Жабдықтарда пайдаланатын энергияның шығыны кестеде көрсетілген.
6-кесте
Жабдық
Электро-
қуаты,
кВт
Бір айдағы
жұмыс уақыты
Квт.сағ.
Эл.эн. бағасы, ... ... ... ... ... жабдық
2,8
24сағ*26,7
күн=641
1794
14,36
25762
Қосу жабдығы
1,6
24сағ*26,7
күн=641
1025
14,36
14719
ҚЫҚБ
10
24сағ*26,7
күн=641
6410
14,36
92047
б) Электрожарық үшін жұмсалатын шығындар:
Ш = A * Э * У * Б,
Мұндағы А - ... ... - бір ... ... ... ... қуаты, (шамамен 100лк жарықтыққа 0.025 квт/м2, 50лк жарықтыққа 0.015 квт/ м2 қажет)
У - ... ... ... ... - ... ... (14,36 тг). Коридорларда, әжетханаларда және сондай-ақ бөлмелерде 50лк қажет.
Ш = A * Э * У * Б = 146 х 0,025 х 1070 х 14,36 = ... ... ... ... ... ... мына формула арқылы есептеледі:
Шж = V * Ш * 7200 * ... ... ... ... үйдің жалпы көлемі, м3. Цехтың биіктігі V=SH S=146м2 H=10.8м ... ... ... м ... ... ... ... /СНиП бойынша/,720-бір айдағы сағаттар саны /24*30/.
б- жылудың бағасы;134,61
Шж=146*10,8*30*134,61=1061265
9) Цехта ... суға ... ... ... = C * ... С - ... судың немесе будың айлық қажеттілігі, (шамамен алынады).
Б - ... ... ... = C * Б = 12,5 м3 х ... =4378,75 ... Суық суға және ... кететін шығындар есебі;
8-кесте
Су тұтынушы
Оған қажетті айлық су,м3
Судың бағасы
Барлық
шығын, тг
Шарлы диірмен
100
250 ... ... ... ... ...
Шв= V*Ш*У*б
V - өндіріс цехтың жалпы көлемі, м3;
Ш - 0.15 ккал - бір ... ... ... үшін ... ... ... ... жылыту үшін);
У - желдету уақыты;
Б - ... ... ... ... ... кететін айлық үйлестірім. Жылдық мөлшерін шамамен 8% жабдықтардың. Айлық шығын 1/12 жылдық сомадан.
Жабдықтардың 8% ... ... ... ... ... үшін шығындар.Жалақыдан 7% алынады
747000*7/100=52290
13) Салықтар. Төмендегі үш салықтардың жылдық мөлшерінен 1/12 бөлігі ағынды айлық шығындарға ... үшін ... 1% ... ... ... алынып, бюджетке жіберіледі. Мүліктің (жер және көлік кірмейді) бағасы 4 кестеден алынды.Мұнда жер және көлік кірмейді.
18999200/100=189992
Көлік үшін ... ... ... әртүрлі автокөлікке ие болуы мүмкін. Түрлері 6-шы кестеден алынады. Олардан ... ... ... ... ... ... ... жоғары
б/ Жеңіл автокөлік
Қозғалтқыштың көлемі
3-3,2л
3,2-3,5л
3,5-4л
4-5л
5л жоғары
9АЕК
15АЕК
100АЕК
35АЕК
46АЕК
66АЕК
130АЕК
200АЕК
АЕК-есеп көрсеткіш
1АЕК=1852тг
1 қаңтар ... ...
14) Жер ... Қарағанды қаласында тұрғын үй қоры, оның ішінде оның іргісіндегі құрылыстармен ғимараттар алып жатқан жерлерді қоспағанда, елді мекендердің жерлеріне салынатын базалық ... ... 9,65 тг. ... үй ... оның ... оның ... ... ғимараттар алып жатқан жерлерді қосқанда, елді мекендердің жерлеріне салынатын базалық салық мөлшері 0,58тг құрайды.Алматы қаласында 28,95және 0,96.Қарағанды қаласы Алматы қаласына ... ... ... бас ... ... 200м2 ... 1577 ... метр
Қарағанды қаласы бойынша 200*9,65=1930тг
1577*9,65=15,218тг көлемі бойынша
200*0,58=116тг
1577*0,58=915тг
Салыстырмалы түрде ... ... ... үшін төленетін пайыздар. Алынатын несие 20млн тг несие 15% үшін алдық. Айлық пайыздық төлем ... мың ... ... ... үшін ... ... 0,2% негізгі қордан алуға болады. 21999200*0,2/100=43998.4
Жұмысшыларды медициналық сақтандыруға жұмсалатын шығын ... ... ... ... ... ... ... құрайды
18) Есептелмеген шығындар.Қорытындыдан шамамен 10c/o алады;
ШЕ=6674278*10/100= 667428
19) ... ... ... ... Бұл ... әкімшілік- басқару аппаратына, кеңселік жұмыстарға, аудитке ж.б. шығындар кіреді. Оларды шамамен 18-20% 21 баптан алады;
20) Барлық айлық ағынды шығындар /Шж=7341706
21) Бір ... өз құны ... ... М - ... ... ... мөлшері (көлемі).
Ө=Ш/М = 6674278/335 = 19 923 теңге
22) Айлық айналма қаржы (А). Ол ... ... тең. Яғни ... теңге.
4 Баға
Жоғарғы есептелген өз құнына, нарық жағдайына қарап, 15- 20c/o ... ... ... ... ... ... = ... бағаға қосымша құн салығын қосып жалпы бағаны табады.
Бж = Бф+Ккс = ... ... ... ... ... 12%, ... Бж =12Бф. ... қосымша құн салығы (төленген қосымша құн салығын шегергенде) бюджетке жіберіледі.
5 Бұйымды сату себебінен ... ... ... = Бф * Мж = 23073 х 2000= ... Мж - бұйымның бір жылда сатылған мөлшері.
6 Жылдық жалпы пайданы табу
Сол үшін жалпы кірістен ағынды шығындарды ... ... = К - Шж ... ... таза ...
Жалпы пайдадан табыстық салықты шегеру керек. Қазір заңды тұлғалардың табыстық салығы /пайдадан салық/ 20%, ... ... = 0,2*П = ...
Кәсіпорындарда қалатын таза пайда
Пт = П - Ст =38804294-7760859=31043435
8 Тиімділік /рентабельность/ және басқа экономикалық көрсеткіштер
а) ... ... Тк = ... Пт - ... таза ... Н - негізгі қор (күрделі шығын). Бұл көрсеткіш 0,12 - ден жоғары болуы керек.
б) ... ... ... Тж = Пт / (Н+А). ... ... Өз ... тиімділігі Тө = Пт/Шж.
Тө =31043435/7341706=4,23
Мұнда Шж- жылдық ағынды шығындар
г) Өтеу мерзімі Мө = Н / ... ... 7 ... ... ... ... (8,3 жыл) кем болуы тиіс.
д) Қорқайтарым Кк = Бф * М/Н.
Кк=23073*335/21999200=0,35
е) Бір ... ... ... ... / С = (23073 * 2000) / 15 = 3076400 теңге,
мұнда С - жұмыскерлердің жалпы саны
9 ... ... ... ... ... Жалпы (пайдалы) аудан
3. Жұмыс аудан
4. Жердің ауданы
5. Негізгі жабдықтың саны
6. Күрделі қаржы
7. Олардың арасындағы жабдыққа күрделі қаржы
8. Айлық ... ... ... ... көлемі
12. Жұмыскерлердің жалпы саны
13. Негізгі жұмысшылар саны
14. Бір адамның жылғы еңбек өнімділігі
15. ... ... өз құны
16. Бір ... өз ... Жылдық кіріс
19. Жылдық пайда
20. Жылдық таза пайда
21. Тиімділік
Жалпы капиталдық тиімділік
Өзіндік құн ... ... өтеу ... ... ... ... шығыны
25. Жылуға кететін шығын
26. Ыстық суға кететін шығындар
27. Вентеляцияға кететін шығын
28. Жөндеуге кететін айлық үйлестірі
29. Еңбекті қорғау үшін шығындар
30.Мүлік салығы
10,8 ... ... ... ... ... ... металлургия. Материалы, технология, свойства, области
применения: Справочник / И. М. ... И. Н. ... И. Д. ... и др.; Отв. ред. И. Д. ... ... ... думка, 1985.
624 с.
2. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Учеб. для ВУЗов /
Под общ. ред. Б. С. Митина. М.: ... 1985. 567 ... ... ... свойств и технологии порошковых и
композиционных материалов: Метод. указания по курсовому проекту по спец.
дисциплинам специальности ... в ... / ... ... : И. М. Мальцев, Ю. А. Шоткин Н.- Новгород, 1994.
1. Кипарисов, С. С. Оборудование предприятий порошковой ... / С. С. ... О.В. ... - М. : ... 1988. - 448 ... Г. А. Процессы порошковой металлургии : учеб. для вузов :
в 2 ч. / Г. А. ... В. Ю. ... Г. В. ... - М. : ... ... - 684 ... Рябин, В. А. Термодинамические свойства веществ : справ. /
В. А. Рябин, М. А. Остроумов. - Л. : ... 1977. - 392 ... А. Ф. ... ... ... и ... / А. Ф. ... Б.Д. Фишман. - М. : Металлургия, 1983. - 144 с.
5. Фомина, О. Н. ... ... ... ... стандартов / О. Н. Фомина, С. Н. Суворова, Я. М. Турецкий. - М. :
Изд-во стандартов, 1999. - 305 ... ... ... : ... / под ред. И. С. ... З. ... - М. : Энергоатомиздат, 1991. - 1221 с.
7. Физическая ... ... ... : ... ... /
сост. Д.К. Белащенко, Е. И. Гущина. - Переизд. - М. : ... 2006. - 20 ... ... ... ... ... ... облас-
ти применения : справ. / И. И. Францевич [и др.]. - Киев : ... ... ... - 624 ... ... Г. П. Формование изделий из порошков твердых сплавов ... П. ... - М. : ... 1980. - 184 ... ... Л. И. ... и оснастка для формования порошко-
вых материалов / Л. И. Клячко, А. М. Уманский. - М. : ... ... 156 ... ... В. Е. Формование порошковых материалов / В. Е. Пе-
рельман. - М. : Металлургия, 1979. - 232 ... ... А. Н. ... ... из ... ... ... Н. Крушинский. - М. : Металлургия, 1979. - 68 с.
13. СТО 4.2-07-2008. ... ... ... ... требования к
построению, изложению и оформлению документов учебной и ... ... / ... Т. В. ... Л. В. ... В. К. ... М. И. Губа-
нова. - Введ. впервые 09.12.2008. - ... ИПК СФУ, 2008. - 47 ... ... Е. Н. ... порошковой металлургии : курс лекций /
Е. Н. Осокин, О. А. Артемьева. - Красноярск : ИПК СФУ, 2008. - 423 с. - ... ... ... : УМКД № 63-2007 / рук. ... ... Е. Н. ... ... К. К. Теоретические основы технологии огнеупорных ма-
териалов / К.К.Стрелов. - М. : Металлургия, 1985. - 480 с

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тозуға төзімді материалдар7 бет
Қазақстан металлургиясы, қазіргі жағдайы мен жетістіктері43 бет
Полимерлі материалдарды пайдалану19 бет
Желімдік материалдар7 бет
Үлбір және жасанды материалдар7 бет
Ұн және ұн өндіру технологиясы9 бет
Ұнның ассортименті және сапа көрсеткіші4 бет
Бұйымдардың біріктірілген құрама бөліктерін кескіндеу және белгілеу28 бет
Жоғары сынып оқушыларына ағаштан дайындалған бұйымдарды арнайы технологиямен өңдеуге үйрету әдістемесі47 бет
Кондитер цехында ұн өнімдерінен жасалған кондитерлік бұйымдардың жұмысын ұйымдастыруды сипаттай отырып, кондитер цехының құрылымы мен құрал жабдықтарының тиімділігін талдау36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь